Page 1


Ця публікація є оглядом Соціального звіту «Бритіш Американ Тобакко Україна» 2006-2007. У ній вибірково представлена інформація та дані, що містяться у повній версії Соціального звіту. Ознайомитись з повною версією можна, переглянувши її на веб-сторінці компанії http://www.bat.ua у відповідному розділі або скориставшись формою зворотного зв’язку для замовлення публікації.

Повна версія Соціального звіту «Бритіш Американ Тобакко Україна» є предметом незалежного аудиту. Заяву аудитора «Бюро Верітас Україна» подано у розділі 5 повної версії Звіту.


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

ЗМІСТ Передмова Генерального директора «Бритіш Американ Тобакко Україна» Діна Гілфілена

4

I. Коротко про компанію «Бритіш Американ Тобакко Україна»

6

II. Наш підхід до соціальної звітності

8

III. Стисло про діалоги в межах першого циклу соціальної звітності (2006 – 2007 рр.):

11

1. Роль компанії у житті місцевої громади

12

2. Боротьба з виробництвом фальсифікованої тютюнової продукції та нелегальним обігом сигарет

15

3. Маркетинг тютюнової продукції та запобігання курінню серед неповнолітніх

17

4. Куріння в громадських місцях

20

IV. Що у повній версії Соціального звіту 2006-2007?

22

Форма зворотного зв’язку

23


Передмова Генерального директора «Бритіш Американ Тобакко Україна» Діна Гілфілена

«Бритіш Американ Тобакко» першою з міжнародних тютюнових компаній розпочала регулярний процес діалогу із зацікавленими сторонами. Започаткований у 2001 році, зараз він є невід’ємною частиною бізнесу на глобальному рівні. Окрім того, «Бритіш Американ Тобакко» першою серед тютюнових компаній потрапила до престижного Індексу сталого розвитку Доу Джонса (DJSI), який включає компанії з найкращими показниками розвитку бізнесу у довготривалій перспективі. Наш перший цикл соціальної звітності в Україні побудований на основі діалогу та відповідає міжнародному стандарту AA1000. Ми організували обговорення чотирьох тем, обраних за результатами попереднього дослідження: Радий представити до Вашої уваги наш перший Соціальний звіт, що містить підсумки діалогів з представниками органів центральної, ре­гіональ­ної та місцевої влади, комерційних партнерів, неурядових організацій і споживачів.

4

роль компанії у житті місцевої громади, боротьба з виробництвом фальсифікованої тютюнової продукції та нелегальним обігом сигарет,


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

маркетинг тютюнової продукції та запобігання

Хотів би подякувати всім учасникам, які знайшли

курінню серед неповнолітніх, куріння в громад-

час і прийшли на діалог з нами, аби поділитись

ських місцях. Цей звіт також містить додаткову

відвертими, а іноді й критичними думками.

інформацію за рядом індикаторів з «Рекомен-

Їхні різноманітні ідеї щодо ролі та сфер відпо-

дацій зі звітності у сфері сталого розвитку»

відальності тютюнової компанії є надзвичайно

Глобальної ініціативи зі звітності (GRI).

цінними для нас.

Протягом 17 зустрічей із зацікавленими колами

Сподіваюсь, що перший процес соціальної

ми отримали широкий діапазон очікувань щодо

звітності у майбутньому стане основою для

того, якою має бути поведінка нашої компанії та

регулярного діалогу із зацікавленими колами

який внесок вона повинна робити у вирішення

з питань, пов’язаних із діяльністю тютюнової

економічних, соціальних та екологічних питань.

галузі. Між тим, запрошую Вас висловити

Ми надали відповіді на ці очікування і, що най-

свою думку про Соціальний звіт «Бритіш

важливіше, взяли на себе зобов’язання запро-

Американ Тобакко Україна», заповнивши

вадити наприкінці 2007 та протягом 2008 року

форму зворотного зв’язку, що знаходиться

нові проекти, адже знаємо – нас оцінюватимуть

в кінці цього видання.

за нашими вчинками.

Щиро Ваш, Дін Гілфілен

5


І. Коротко про компанію «Бритіш Американ Тобакко Україна» «Бритіш Американ Тобакко Україна» створена в 1993 році та входить до складу Групи «Бритіш Американ Тобакко» – провідної міжнародної тютюнової компанії зі сторічною історією успішного розвитку. «Бритіш Американ Тобакко» – друга найбільша у світі тютюнова компанія та лідер у більш ніж 50 країнах, що виробляє понад 300 марок сигарет. Нині «Бритіш Американ Тобакко» відіграє значну

«Бритіш Американ Тобакко Україна» має широ-

роль на тютюновому ринку України. Багатоміль-

кий асортимент сигарет – понад 15 наймену-

йонні інвестиції в Прилуцьку тютюнову фабрику

вань. Серед них такі відомі міжнародні марки,

дали змогу на місці старої фабрики побудувати

як Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike, Viceroy, а

нове сучасне високотехнологічне підприємство.

також українські – «Прилуки», «Прилуки Особ-

Обсяг виробництва фабрики складає близько

ливі», «Козак», «Отаман».

18 млрд штук сигарет на рік (за результатами 2006 року), а її випробувальна лабораторія

«Бритіш Американ Тобакко Україна» має на меті

дозволяє комплексно контролювати якість

стати лідером українського тютюнового ринку як

сировини

Компанія

за кількісними, так і за якісними показниками.

робить вагомий внесок в економічний роз-

У кількісному розумінні компанія прагне посісти

виток країни, сплачуючи щороку до пів-

перше місце за обсягами виробництва та гро-

мільярда гривень податків до бюджетів усіх

шовою часткою ринку, а в якісному – здобути

рівнів та виступаючи активним корпоративним

визнання відповідальної тютюнової компанії.

та

громадянином.

6

готової

продукції.


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

«Бритіш

Компанія «Бритіш Американ Тобакко Україна»

Американ Тобакко Україна» означає досяг-

глибоко переконана в потребі сталого діалогу

нення балансу комерційних інтересів компанії

із суспільством задля кращого розуміння пози-

з очікуваннями зацікавлених сторін. Поняття

ції різних його верств щодо питань, пов’язаних

відповідальності включає безпечні умови праці

із роботою тютюнової галузі. «Бритіш Американ

та професійний розвиток працівників, повагу

Тобакко Україна» впевнена, що слід більше зва-

до прав людини, прозорі та взаємовигідні

жати на суспільні очікування від сучасної тютю-

стосунки із комерційними партнерами, відпо-

нової компанії, щоб вчасно реагувати на них та

відальний маркетинг нашої продукції, дотри-

враховувати у повсякденній практиці. Цій меті

мання високих екологічних стандартів, інфор-

і служить процес соціальної звітності, започат-

маційну відкритість тощо.

кований компанією у 2006 році.

Соціальна

відповідальність

для

Ключова статистика, 2006 рік Обсяг виробництва ­­ Обсяг продажу

18 223 млн шт. сигарет

Податки, сплачені компанією

497,5 млн грн.

Сукупні інвестиції в модернізацію фабрики та розвиток компанії

понад 110 млн дол. США

Кількість працівників

958 осіб

Системи управління

ISO 9001 (управління якістю) ISO 14001 (екологічний менеджмент)1 OHSAS 18001 (менеджмент у сфері безпеки й охорони праці) 2

18 406 млн шт. сигарет

1,2

Сертифікати відповідності ISO 14001 і OHSAS 18001 видані у лютому 2007 року

7


ІІ. Наш підхід до соціальної звітності Для «Бритіш Американ Тобакко Україна»

Цілі Програми соціальної звітності «Бритіш

соціальна звітність – це форма діалогу між

Американ Тобакко Україна»:

компанією та державою й суспільством. Основу

залучити до обговорення питань, що асо-

Програми соціальної звітності становлять

ціюються з діяльністю тютюнової галузі,

зустрічі менеджменту компанії з представни-

незалежно від ставлення до неї, різні сто-

ками сторін, так чи інакше пов’язаних з нашою

рони, чиї знання та досвід можуть бути

діяльністю, зокрема, органів державної і місце-

корисними у вирішенні зазначених питань;

вої влади, комерційних партнерів, споживачів

допомогти компанії визначити її роль у

продукції компанії та неурядових організацій.

розв’язанні вказаних проблем;

Результати зустрічей беруться до уваги під

відповісти на порушені під час обговорення

час планування діяльності компанії на наступні

питання, а також дієво зреагувати на вислов-

роки й оприлюднюються в її Соціальному звіті.

лені раціональні очікування, здійснивши конкретні соціальні, економічні та екологічні кроки. Соціальна звітність є циклічною ініціативою. Перший цикл розрахований на 2006-2007 роки.

8


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

9


Стандарти (методологія)

В основі процесу лежить стандарт АА1000,

Підхід «Бритіш Американ Тобакко Україна» до

розроблений міжнародним Інститутом з

процесу соціальної звітності є ґрунтовним,

питань соціально-етичної звітності. Соціаль-

комплексним і заснованим на міжнародних

ний звіт компанії, окрім іншої інформації,

стандартах.

містить дані про показники її результативності в економічній, екологічній та соціальній сферах згідно зі стандартом Глобальної ініціативи зі звітності (GRI). Для досягнення ефективності діалогів і конструктивної атмосфери в підготовці та проведенні зустрічей взяв участь незалежний посередник – неурядова організація «Творчий центр Каунтерпарт (ТЦК)». Процес соціальної звітності «Бритіш Американ Тобакко Україна» на відповідність стандартам перевіряв аудитор – «Бюро Верітас Україна».

10


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

ІІІ. Стисло про діалоги в межах першого циклу соціальної звітності (2006 – 2007 рр.) Перший цикл соціальної звітності «Бритіш

До участі у зустрічах було запрошено пред-

Американ Тобакко Україна» розпочався у 2006

ставників установ і організацій, для яких

році з дослідження зацікавлених сторін, визна-

визначені теми є найбільш актуальними, вклю-

чення тем для розгляду під час діалогів і учасни-

чаючи представників органів державної та

ків. Діалоги були присвячені обговоренню тем,

місцевої влади, комерційних партнерів, спожи-

які перебувають на перетині інтересів компанії

вачів. Залучення представників інших зацікав-

та усіх сторін, що певним чином пов’язані з її

лених сторін, які не є експертами з вказаних

діяльністю.

тем та не запрошувались до участі у діалогах, наприклад, працівників або постачальників,

На зустрічах обговорено наступні значущі теми: роль компанії у житті місцевої громади;

розглядатиметься компанією при підготовці до наступних циклів звітності.

боротьба з виробництвом фальсифікованої тютюнової продукції та нелегальним обігом

Компанія провела дві серії зустрічей – у лютому-

сигарет;

червні та жовтні-листопаді 2007 року. Всього

маркетинг тютюнових виробів і запобігання

проведено 6 зустрічей у форматі круглих сто-

курінню серед неповнолітніх;

лів та 5 особистих зустрічей у Києві, Прилуках і

куріння в громадських місцях.

Чернігові. Окрім того, відбулося 6 консультацій зі споживачами продукції компанії, яких було

Учасники діалогів порушили низку інших тем, які також розкрито в Соціальному звіті: тютюнова продукція та її вплив на здоров’я; маркування тютюнових виробів;

запрошено з урахуванням віку, статі й географії проживання. Загалом у діалогах взяли участь 129 осіб (з них 48 споживачів), які представляли 31 організацію.

інші ініціативи компанії у сфері соціальної відповідальності.

11


На зустрічах були присутні представники

Компанія «Бритіш Американ Тобакко Україна» є

організації «Творчий центр Каунтерпарт» у

найбільшим інвестором Чернігівської області,

ролі ведучих, а також аудиторської компа-

солідним платником податків і бажаним парт-

нії «Бюро Верітас Україна» – як спостерігачі.

нером для місцевого бізнесу.

«Бритіш Американ Тобакко Україна» представляло керівництво вищої та середньої ланки.

Компанія є відповідальним роботодавцем. Заробітна плата на Прилуцькій тютюновій фабриці – одна з найвищих в області. «Бритіш Американ

Ця публікація містить огляд та результати

Тобакко Україна» також гарантує працівникам

діалогів, короткий виклад позиції та прикла-

конкурентний соціальний пакет, зокрема,

ди з практики компанії. Детальний виклад очі-

медичне страхування, матеріальну допомогу

кувань учасників діалогів, відповідей компа-

на відпустку, значні соціальні виплати в разі

нії на всі порушені питання та її зобов’язань

декретної відпустки, фінансову підтримку у

міститься у повній версії Соціального звіту.

зв’язку з виходом на пенсію тощо.

1. Роль компанії у житті місцевої громади

Окрім конкурентної винагороди, ми пропонуємо своїм працівникам істотні інвестиції в навчання та розвиток, безпечні умови праці й можливості

Очікування учасників діалогу в межах теми стосувались трьох напрямків – економічного впливу компанії на розвиток міста Прилуки й Чернігівської області, її екологічної політики та соціальних ініціатив.

12

для міжнародної кар’єри, відкриваючи перспективи роботи в інших компаніях Групи «Бритіш Американ Тобакко».


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

Підтримка розвитку місцевого бізнесу є одним

«Бритіш Американ Тобакко Україна» є прибіч-

із пріоритетних напрямів соціальних інвестицій

ником сталого розвитку і відповідально ста-

«Бритіш Американ Тобакко Україна» у Прилу-

виться до своїх зобов’язань у сфері охорони

ках та Чернігівській області. Ми переконані, що

навколишнього середовища. Звісно, як і

успішний розвиток підприємництва є запору-

будь-яке виробництво, Прилуцька тютюно-

кою сприятливого економічного середовища

ва фабрика використовує природні ресурси,

в регіоні. Компанія активно залучає до підряд-

продукує відходи та певним чином впливає

них робіт конкурентоспроможні місцеві під-

на довкілля. Водночас ми керуємось у своїй

приємницькі структури й робитиме це надалі.

роботі екологічними стандартами світового

Зокрема, лише в 2006 році закуплено товарів

рівня і прагнемо зменшувати шкідливу дію на

та отримано послуг у 101 прилуцького підпри-

навколишнє середовище.

ємства. Пріоритетним напрямом соціальних інвестицій компанії є сприяння соціально-економічному розвитку міста Прилук та регіону. Так, на початку 2006 року Прилуцька міська рада та компанія «Бритіш Американ Тобакко Україна» підписали Меморандум про подальший розвиток співпраці. Цей документ підтверджує прагнення сторін активно розвивати співробiтництво з метою реалізації Стратегічного плану економічного розвитку міста задля добробуту прилуцької громади. Першим кроком стало створення і

13


запровадження Програми муніципального маркетингу. На обласному рівні ще з 2000 року «Бритіш Американ Тобакко Україна» виступає партнером Міжнародного фестивалю журналістів регіональних засобів масової інформації «Золотий передзвін Придесення», що відбувається на Чернігівщині.

навколо Прилуцької тютюнової фабрики та представить результати моніторингу прилуцькій громаді. Компанія звернеться до Прилуцької міської ради з ініціативою щодо організації спільно з місцевою владою обміну досвідом з підприємствами

Зобов’язання компанії: Компанія надасть фінансову та екс-

Компанія надасть Чернігівській облас-

пертну допомогу в створенні Центру

ній державній адміністрації свої

підтримки підприємництва в місті

пропозиції щодо змісту й тексту

Прилуках.

Меморандуму про співпрацю.

Компанія надасть 90% фінансування на навчання персоналу та проведення сертифікаційного аудиту в рамках проекту із сертифікації послуг Прилуцької міської ради. З метою надання місцевій громаді об’єктивної інформації компанія залучить незалежну організацію до проведення моніторингу стану повітря

14

Прилук двічі протягом 2008 року.


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

Компанія звернеться до Чернігівської обласної державної адміністрації з пропозицією щодо проведення власним коштом для учасників Чернігівської обласної програми розвитку підприємництва двох тренінгів протягом 2008 року на базі Прилуцького центру підтримки підприємництва. Компанія звернеться до Чернігівської обласної державної адміністрації з пропозиціями щодо спільної організації відвідання фабрики представниками підприємств області двічі протягом 2008 року. Компанія звернеться до керівництва

2. Боротьба з виробництвом фальсифікованої тютюнової продукції та нелегальним обігом сигарет Учасники діалогу порушили низку питань, що стосуються розв’язання проблеми виробництва фальсифікованої тютюнової продукції та незаконного обігу сигарет. На думку залучених експертів, компанія має розвивати співпрацю з органами влади і комерційними партнерами, більше інформувати громадськість про згадану проблему, виступати експертом з питань оподаткування тютюнової продукції та законодавчого забезпечення боротьби з нелегальним обігом сигарет, захищати власні знаки для товарів і послуг від підробок.

Ічнянського національного природного парку (ІНПП) з пропозицією

«Бритіш Американ Тобакко Україна» підтри-

провести природоохоронну акцію на

мує державне регулювання, спрямоване на

території парку та надати фінансову

розв’язання проблеми фальсифікації тютю-

допомогу для закупівлі літератури і

нових виробів й нелегального обігу сигарет.

комп’ютерного обладнання для освіт-

Незаконна реалізація тютюнової продукції

нього центру з екологічних питань.

негативно позначається на бізнесі компанії

15


як в Україні, так і по всьому світу, наприклад,

продукції. Компанія переконана, що акцизний

значно знижує ефективність наших інвести-

збір має бути обґрунтованим і виваженим, а

цій в торговельні марки, персонал та систему

також відповідати принципам справедливості,

дистрибуції.

прозорості, пропорційності та не створювати конкурентних переваг для окремих виробників.

Наша компанія прагне співпрацювати з урядом, митними та фіскальними органами України в протидії контрабанді, забезпеченні умов чесної, відкритої конкуренції між законослухняними суб’єктами економічної діяльності. Зокрема, фахівці «Бритіш Американ Тобакко Україна» на постійній основі проводять на запит правоохоронних органів експертні дослідження для з’ясування походження продукту, затриманого на кордоні Державною митною службою.

16

Компанія активно співпрацює з органами мит-

«Бритіш Американ Тобакко Україна» активно

ної служби в питаннях юридичного захисту прав

співпрацює з компаніями Групи «Бритіш

інтелектуальної власності, що належать ком-

Американ Тобакко» в Угорщині, Польщі,

панії, спираючись при цьому на вимоги розділу

Румунії та Німеччині, а також офісом «Бритіш

10 Митного кодексу України. Експерти компанії

Американ Тобакко» у Брюсселі, регулярно

прямо або опосередковано, через відповідні

надаючи

галузеві асоціації, залучені до діалогу з орга-

зокрема й економічні, нелегального перемі-

нами влади з питань оподаткування тютюнової

щення сигарет з нашої держави за кордон.

їм

інформацію

про

причини,


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

Продукція компанії відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні тех-

Компанія звернеться до відповідних

нічні умови». За якістю продукції стежать на

комітетів Американської торгової пала-

кожному етапі виробництва. Комплексний

ти в Україні та Європейської бізнес-

контроль поширюється на матеріали, сиро-

асоціації з ініціативою обговорити в

вину й готову продукцію. Сигарети переві-

цих організаціях питання внесення

ряють і оператори машин на виробництві, і

змін до статті 201 Кримінального

працівники лабораторії фабрики за зовніш-

кодексу України.

нім виглядом та фізичними параметрами,

Компанія розмістить на корпоративному

такими, як вага, довжина, вентиляція, твер-

веб-сайті в Україні http://www.bat.ua

дість, вологість тощо. Контролю підлягають

окрему позицію щодо боротьби з ви­роб-

також пачки сигарет. Вміст смол та нікотину

ництвом фальсифікованої тютюно-

аналізується у хімічній лабораторії. З 2002

­вої продукції та незаконним обігом

року система управління якістю на фаб-

сигарет.

риці відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2000.

3. Маркетинг тютюнової продукції та запобігання курінню серед неповнолітніх

Зобов’язання компанії: Державної

Очікування представників зацікавлених сторін

митної служби України пропозиції до

стосувалися чотирьох підтем – маркетингу тютю-

тексту Меморандуму про співпрацю.

нових виробів, соціальної реклами, про­фі­лак­

Компанія

надішле

до

тично-роз’яснювальної роботи серед дітей та запобігання доступу неповнолітніх до сигарет.

17


Зважаючи на ризики, пов’язані з вживанням

На глобальному рівні компанія також розро-

тютюнових виробів, ми усвідомлюємо, що сус-

била і впровадила в практику ведення біз-

пільство висуває до маркетингу цієї продук-

несу добровільні самообмеження, зафіксо-

ції значно вищі вимоги, ніж до будь-якої іншої.

вані у «Міжнародних стандартах маркетингу

Водночас ми переконані, що виробники сига-

тютюнової продукції». Головна мета «Міжна-

рет мають право на спілкування з дорослим

родних стандартів маркетингу» – виключити

споживачем, який свідомо обрав куріння, а

неповнолітніх з аудиторії будь-яких заходів із

дорослі курці – на отримання інформації щодо

просування та дистрибуції тютюнової продук-

продукції, яку споживають.

ції. Зокрема, цим кодексом введено заборону на розміщення реклами сигарет і матеріалів з

Завдання нашої маркетингової діяльності – не пропагувати куріння, а просувати свої марки серед курців, які дотепер віддавали перевагу продукції конкурентів, та підтримувати лояльність споживачів саме до нашої продукції. «Бритіш Американ Тобакко Україна» забезпечує дотримання всіх вимог законів, зокрема «Про рекламу». Наша продукція не рекламується на радіо й телебаченні, перших і останніх сторінках журналів та газет, не демонструє процесу куріння, не містить зображень лікарів та відповідає іншим вимогам профільної статті 22 Закону України «Про рекламу».

18

назвою торгової марки сигарет у кінофільмах, телепередачах, концертах або інших подібних заходах, призначених для широкої аудиторії (що перевищує вимоги чинного українського законодавства).


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

Компанія «Бритіш Американ Тобакко Україна» Компанія надасть інформацію При-

глибоко переконана в неприпустимості

луцькій виховній колонії щодо про­

куріння неповнолітніми. На наш погляд,

гра­ми «Рівний–рівному» та контакти

питання, курити чи ні, має поставати лише

ке­­­­­­рів­ництва програми, щоб у разі заці-

перед дорослими, які поінформовані щодо

кавлення представники колонії могли

ризиків для здоров’я.

направити одного зі своїх викладачів Ми прагнемо ефективно сприяти подоланню

на навчання. Компанія звернеться до

підліткового куріння і маємо комплексний

керівництва програми «Рівний–рівному»

підхід до розв’язання цієї проблеми. Для цього

з проханням включити викладача При-

підтримуємо зусилля відповідних органів

луцької виховної колонії до програми

влади, освітніх закладів та недержавних орга-

підготовки тренерів.

нізацій. Зокрема, компанія з 2006 року надає

Компанія придбає для тренера-ко­ор­

фінансову підтримку освітній програмі, спря-

динатора програми «Рівний–рів­ному»,

мованій на пропаганду здорового способу

який працює у Прилуцькій школі №6,

життя серед дітей та підлітків, яка запрова-

обладнання й канцтовари згідно з

джується у школах.

уз­годженим списком. Компанія звернеться до асоціацій «Укр­­ тютюн» та СОВАТ3, членом яких вона є, з пропозиціями обговорити на їхніх

Зобов’язання компанії: У 2008 році компанія продовжить фі-

засіданнях питання вироблення реко-

нансову підтримку програми «Рівний–

мендацій щодо збільшення штрафів

рівному».

за продаж сигарет неповнолітнім для

3

Асоціація «Союз оптовиків та виробників алкоголю й тютюну»

19


того, щоб у подальшому асоціації адресували ці пропозиції, якщо такі бу­дуть узгоджені, до відповідних установ. Компанія вивчить можливість надання фінансової підтримки на розробку просвітницької комп’ютерної програми на основі матеріалів програми «Рівний–рівному».

не до вподоби тютюновий дим. Але і повна заборона куріння, на нашу думку, не є справедливою. «Бритіш Американ Тобакко Україна» переконана, що потрібно врівноважувати інтереси курців та некурців, а тому підтримує законодавчі норми щодо заборони куріння у громадських місцях, окрім спеціально відведених місць. На переконання компанії, чинне законодавство

4. Куріння в громадських місцях

України, що регулює питання куріння у громадських місцях, за умови його ефективного

Тема куріння у громадських місцях активно

впровадження дозволяє забезпечити баланс

обговорювалась насамперед під час діалогів

інтересів курців та некурців.

зі споживачами. Серед порушених питань – актуальність виконання законодавства щодо куріння у громадських місцях, зокрема й облаштування спеціальних місць та захист прав некурців, потреба в проведенні спеціальних інформаційних і освітніх програм. Ми не вважаємо, що курити можна всюди, де заманеться, і визнаємо, що багатьом людям

20


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

Суть проблеми, на нашу думку, полягає у

актуальним кроком. Ми вважаємо, що про-

необізнаності залучених сторін з чинним

відна роль у здійсненні такої інформаційної

законодавством, відносно низькому рівні його

кампанії має належати органам влади. Вод-

виконання та практично повній відсутності

ночас ми готові долучитись до неї й розро-

спеціально обладнаних місць для куріння.

бити спеціальну програму, розраховану на

Тому компанія впевнена, що підвищення

курців, у межах теми «Куріння у громадських

штрафних санкцій не призведе до вирішення

місцях».

питання порушення законодавства щодо куріння у громадських місцях. Ми вважаємо, що органи влади мають активно інформувати громадськість про законодавчі норми, у повній мірі реалізовувати свої обов’язки щодо контролю за виконанням

Зобов’язання компанії: Компанія розробить програму щодо інформування та / або навчання курців у межах теми «Куріння у громадських місцях».

вимог, а власники тих чи інших громадських місць, незалежно від того, хто ними є – комерційні організації, установи місцевого чи державного рівня – мають відводити спеціальні місця для куріння, обладнувати їх і позначати місця, де курити заборонено. Проведення інформаційно-освітніх заходів, спрямованих на курців, на думку компанії, є

21


IV. Що у повній версії Соціального звіту 2006-2007? У повній версії Соціального звіту 2006-2007 Ви

У додатках Ви знайдете показники економіч-

знайдете детальнішу інформацію про компанію

ної, екологічної та соціальної результативності

«Бритіш Американ Тобакко Україна» та її прак-

«Бритіш Американ Тобакко Україна» за міжна-

тику соціальної відповідальності, етапи і стан-

родними «Рекомендаціями зі звітності у сфері

дарти соціальної звітності компанії.

сталого розвитку» Глобальної ініціативи зі звітності (GRI).

Окремий розділ присвячено огляду очікувань учасників діалогів та ґрунтовним відповідям

Ознайомитись з повною версією Соціального

компанії на поставлені запитання як з чотирьох

звіту можна, переглянувши її на веб-сторінці

центральних тем діалогів, так і з тих, що були

компанії http://www.bat.ua у відповідному

ініційовані учасниками додатково.

роз­ділі або скориставшись формою зворотного зв’язку для замовлення публікації.

Також Ви матимете можливість переглянути зобов’язання «Бритіш Американ Тобакко Україна», розроблені у відповідь на суспільні очікування, критерії та терміни їх виконання, ознайомитись зі звітом незалежного аудитора «Бюро Верітас Україна», який верифікував процес соціальної звітності відповідно до стандарту АА1000 AS та перевіряв відповідність інформації, поданої у Соціальному звіті, практиці компанії.

22


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

Нам цікаво дізнатися Вашу думку про Соціальний звіт 2006-2007. Будь ласка, відправте цю форму у відділ корпоративних зв’язків «Бритіш Американ Тобакко Україна» факсом, електронною чи звичайною поштою: Україна, 01033 Київ, вул. Жилянська, 35 тел.: +38 /044/ 490 79 40 факс: +38 /044/ 490 79 55 веб-сайт: http://www.bat.ua

1. Ваші загальні коментарі до Соціального звіту

2. Ваші пропозиції щодо процесу соціальної звітності «Бритіш Американ Тобакко Україна»

3. Яку додаткову інформацію слід включити у соціальні звіти в майбутньому?

23


4. Які ще організації, на Ваш погляд, слід запросити до участі в наступних діалогах?

5. Чи хотіли б Ви отримати повну версію Соціального звіту 2006-2007?

6. Чи було б Вам чи Вашій організації цікаво взяти участь у наступному діалозі?

Так (залиште, будь ласка, свою контактну інформацію)

Ні

Чи хотіли б Ви отримати екземпляр нашого наступного Звіту? Так (залиште, будь ласка, свою контактну інформацію)

Ні

7. Якому засобу зв’язку Ви віддаєте перевагу?

Пошті

Електронній пошті

Контактна інформація Назва організації: ПІБ: Посада: Адреса:

Телефон: Ел. адреса:

24

Факс:


СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: ОГЛЯД 2006-2007

©

А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки». Усі права засте-

режено. Відтворення матеріалів повністю або частково можливо виключно з письмової згоди власника авторських прав. Інформація, викладена у цій публікації, відображає точку зору А/Т Тютюнової компанії «В.А.Т.-Прилуки». «Бритіш Американ Тобакко Україна» є комунікативною назвою А/Т Тютюнової компанії «В.А.Т.-Прилуки» і використовується у зовнішніх корпоративних комунікаціях. Будь-яка інформація, викладена у цій публікації, надається виключно з метою ознайомлення аудиторії із компанією та середовищем її діяльності в Україні та не містить жодних маркетингових, у тому числі рекламних, матеріалів.


BAT  

British American Tobacco report AA1000