CSRD

VN

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) là một tổ chức Phi chính phủ được thành lập từ tháng 4/2008 bởi các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, môi trường và biến đổi khí hậu./ The Centre for Social Research and Development (hereafter referred to as CSRD) is a Vietnamese NGO based in Hue. CSRD was established in 2008 and founded by a group of dedicated professionals active in the field of community development, environmental protection and Climate change

http://csrd.vn