Page 18

Візуалізація геометричного моделювання Іванов Є.М., канд. техн. наук, доцент, ХНАДУ Іванова З.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр., ІПМаш НАН України Лагоша К.С., студент, ХНАДУ Анотація. В роботі розглядається методика викладання курсу «Інженерна графіка», що базується на новій концепції, що використовує стереоскопічний ефект моделювання, як теоретичного курсу, так і застосування на практичних заняттях для підвищення ефективності навчання. Ключові слова: стереоскопічний ефект, стереоскопічне зображення, стереобаза, стереопара, анагліф. Аннотация. В работе рассматривается методика преподавания курса «Инженерная графика», базирующаяся на новой концепции, использующей стереоскопический эффект моделирования, как теоретического курса, так и применения на практических занятиях для повышения эффективности обучения. Ключевые

слова:

стереоскопический

эффект,

стереоскопическое

изображение, стереобаза, стереопара, анаглиф. Abstract. The article centers on the method of teaching the course of "Engineering graphics". This method is based on a new concept of using stereoscopic effect of modeling both theoretical course and its application in practical classes for increasing efficiency of training. Key words: stereoscopic effect, stereoscopic image, stereo base, stereo pair, anaglyph. Сучасна

підготовка

фахівців

вимагає

проводити

пошуки

щодо

вдосконалення навчального процесу. Це зумовлює використання нових, нетрадиційних форм і методів навчання. Критерієм пошуку нових підходів до навчання

є

пробудження

і

має

залишатися

смаку до

принцип

самостійного

підвищення

зацікавленості,

мислення, творчості. Реалізація

зазначених вимог досягається впровадженням у навчальний процес способу, в 18

Сборник материалов конференции  
Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Advertisement