Page 1

Campus

#002

Cylchgrawn Cyn-Fyfyrwyr Prifysgol Cymru The Magazine for University of Wales Alumni Haf 2010

Summer 2010

Prifysgol Cymru University of Wales


Campus #002

01

02 — Nodyn y Golygydd

02 — Editor’s Note

03 — Cynghrair Prifysgol Cymru

03 — University of Wales Alliance

04 — Cadair gyntaf Cynghrair Prifysgol Cymru

04 — Our first University of Wales Alliance Chair

05 — Un o Raddedigion Prifysgol Cymru ar Ysgoloriaeth i’r Unol Daleithiau

05 — University of Wales Graduate heads stateside on travelling scholarship

07 — Croesawu Graddedigion MDIS yn aelodau o’n Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr

07 — MDIS Graduates welcomed as members of our Alumni Association

08 — Prifysgol Cymru yn Dathlu Graddedigion 2010

08 — Celebrating the University of Wales’s 2010 Graduates

12 — Graddedigion Er Anrhydedd Prifysgol Cymru 2010

12 — University of Wales 2010 Honorary Graduates

14 — Seremoni Raddio Cairo — Cyhoeddi ysgolheigion POWIS

14 — UW Cairo Graduation Ceremony — Our POWIS recipients announced

16 — Lansio Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010 yn ninas Boston

16 — University of Wales Dylan Thomas Prize 2010 launches in Boston

17 — Myfyriwr Graddedig o PC yn datgelu’r gwir Macau

17 — UW Graduate discovers the real Macau

18 — Prifysgol Cymru’n dathlu 50 mlynedd yng Ngregynog

18 — University of Wales celebrates 50th anniversary at Gregynog

19 — Croeso Tywysogaidd i Ysgolheigion POWIS yn Llwynywermod

19 — POWIS Scholars given a Royal welcome at Llwynywermod

20 — Proffil: Yr Athro ymysg y Morladron    

20 — Profile: A Professor amongst Pirates

Haf / Summer 2010

Cysylltwch! Byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi felly cysylltwch â ni:

Get in touch! We would love to hear from you so please get in touch by contacting us at:

Prifysgol Cymru Rhodfa’r Brenin Edward VII Parc Cathays Caerdydd CF10 3NS Cymru, Y Deyrnas Unedig

University of Wales King Edward VII Avenue Cathays Park Cardiff CF10 3NS Wales, United Kingdom

Ffôn + 44(0)29 2037 6999 graddedigion@cymru.ac.uk www.cymru.ac.uk

Tel + 44(0)29 2037 6999 alumni@wales.ac.uk www.wales.ac.uk


02

Campus #002

Haf / Summer 2010

Bu’n flwyddyn hynod o brysur unwaith eto eleni i Brifysgol Cymru. Roedd hefyd yn flwyddyn lle gwelwyd sawl peth newydd. Mae gennym gyfadran newydd sbon am y tro cyntaf yn ein hanes, rydym ni wedi dyfarnu ein Cymrodoriaethau Addysgu cyntaf, Ysgoloriaeth Teithio gyntaf ein Hacademi Fyd-Eang a hefyd rydym ni wedi cyflwyno Cadair Ymchwil gyntaf Cynghrair Prifysgol Cymru. Mae ein Hysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru i gyd yn gweithio’n galed gyda gwahanol gwmnïau ar draws Cymru; rydym ni wedi dathlu ein hanner canmlwyddiant yn Neuadd Gregynog ar ei newydd wedd; enwebwyd ein Gwasg am nifer o wobrau clodfawr ac mae ein Canolfan Ymchwil Celtaidd yn Aberystwyth yn parhau yn un o’r canolfannau ymchwil gorau yn y DU. Lansiwyd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru yn ninas Boston, UDA, ym mis Mawrth ac yn ddiweddar mae wedi creu cysylltiadau cyffrous â chwmni Sony. Cyhoeddwyd partneriaeth newydd arall yn gynt eleni, gydag uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan â Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin, i greu Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Croesawyd y nifer mwyaf erioed o fyfyrwyr a’u teuluoedd i Ganolfan Dewi Sant, Caerdydd ym mis Mai ar gyfer ein Dathliad Graddio blynyddol. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn fel y tystia ein halbwm o ffotograffau. Hefyd dyfarnwyd dwy radd Er Anrhydedd Prifysgol Cymru a greodd dipyn o gynnwrf yn y cyfryngau! Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen ein newyddion a chofiwch gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw hanesion cyffrous y credwch chi y dylem ni fod yn eu cynnwys drwy ebostio ein Swyddog Cyfathrebu newydd, Tom Barrett: t.barrett@cymru.ac.uk

Nodyn y Golygydd Editor’s Note

Joanna Davies Pennaeth Cyfathrebu It’s been an exceedingly busy year again for the University of Wales. It’s also been a year of ‘firsts’. We have a brand new faculty – a ‘first’ in our history, we’ve awarded our first Teaching Fellowship Awards, our first Global Academy Travelling Scholarship and we’ve also presented our first University of Wales Alliance Research Chair. Our Prince of Wales Innovation Scholars are all hard at work with various companies across Wales; we’ve celebrated 50 years at our newly re-vamped Gregynog Hall; our Press has been nominated for several prestigious awards and our Celtic Research Centre in Aberystwyth continues to be one of the best research centres in the UK. The University of Wales Dylan Thomas Prize launched in Boston, USA this March and has also recently joined forces with Sony in an exciting collaboration. Another new partnership was also announced earlier this year, with the merger of the University of Wales Lampeter and Trinity University College, Carmarthen, creating the new University of Wales Trinity Saint David. We welcomed a record number of students and their families to the St David’s Centre, Cardiff in May for our annual Graduation Celebration. It was a hugely successful day as our photo album inside demonstrates. We also awarded two highly respected University of Wales Alumni Honorary Degrees which created quite a media stampede! We hope you enjoy reading our news and please contact us if you have any exciting stories you think we should cover by emailing our new Communications Officer, Tom Barrett: t.barrett@wales.ac.uk Joanna Davies Head of Communications


03

Campus #002

Haf / Summer 2010

Cynghrair Prifysgol Cymru University of Wales Alliance

Cofrestrfa Prifysgol Cymru University of Wales Registry

Eleni ffurfiodd y Brifysgol gynghrair gyda chwe sefydliad prifysgol arall, dan deitl Cynghrair Prifysgol Cymru – a phrif amcan y Gynghrair yw cydweithio a chydweithredu, er budd y sefydliadau ac er budd Cymru. Nid yw hyn wrth gwrs yn atal cydweithio â chyrff eraill y tu allan i’r Gynghrair; mae’r Brifysgol yn parhau’n agored i gynigion prosiect cydweithredol o bob rhan o’r sector addysg uwch. Y prifysgolion eraill sy’n rhan o’r Gynghrair yw Athrofa Addysg Uwch Prifysgol Cymru Caerdydd; Prifysgol Cymru, Casnewydd; Prifysgol Glyndŵr; Prifysgol Fetropolitan Abertawe; Coleg Prifysgol y Drindod a Phrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan (gyda’r ddau sefydliad olaf yn uno ym mis Awst i ffurfio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant). Mae’r holl sefydliadau hyn wedi llofnodi memorandwm o ddealltwriaeth i weithio gyda’i gilydd o fewn fframwaith cyffredin er budd Cymru gyfan gan gynnwys ei heconomi, ei busnes a’i diwylliant, ac i ganfod a manteisio ar gyfleoedd cydweithredol ar draws ystod eang o feysydd academaidd a chymorth gan gynnwys ymchwil, arloesi a menter.

This year has seen the University form an alliance with six other university institutions, under the title of the University of Wales Alliance – the main aim of which is cooperation and collaboration, both for mutual benefit and for the benefit of Wales. This does not, of course, rule out working with other bodies outside the Alliance; the University remains open to collaborative project proposals from all parts of the higher education sector. The other universities involved are UWIC (the University of Wales Institute, Cardiff); the University of Wales, Newport; Glyndŵr University; Swansea Metropolitan University; Trinity University college and the University of Wales, Lampeter (the last two of which are set to merge in August, becoming the University of Wales Trinity Saint David). These institutions have all signed a memorandum of understanding to work together within a common framework to benefit the whole of Wales including its economy, business and culture, and to identify and exploit collaborative opportunities across a range of selected academic and support areas including research, innovation and enterprise.


04

Cadair gyntaf Cynghrair Prifysgol Cymru Our first University of Wales Alliance Chair

Yr Athro Kelvin Donne (canol) gyda’i fyfyrwyr Professor Kelvin Donne (centre) with his students

Campus #002

Ym mis Mawrth cyhoeddwyd mai’r Athro Kelvin Donne o Brifysgol Fetropolitan Abertawe fyddai’n derbyn y Gadair Ymchwil gyntaf dan nawdd Prifysgol Cymru. Deon y Gyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe yw’r Athro Kelvin Donne. Yn 2007, dyfarnwyd iddo wobr glodfawr Cyngres Fyd-Eang yr Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Dulliau a Safonau Elfennau Cyfanedig (NAFEMS) am y Defnydd Mwyaf Arloesol o Dechnoleg Efelychu. Mae’r nawdd yn rhan o nod Prifysgol Cymru o gefnogi iechyd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac academaidd Cymru. Yn ogystal bydd yn cefnogi adeiladu a datblygu ymchwil addysg uwch Cymreig sy’n cyd-fynd â chenhadaeth y sefydliad a blaenoriaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Dyma un o’r saith Gadair Ymchwil sy’n cael eu hariannu gan y Brifysgol, gyda phump wedi’u lleoli mewn sefydliadau sy’n ffurfio ‘Cynghrair Prifysgol Cymru’ sy’n cynnwys Prifysgol Cymru; Prifysgol Fetropolitan Abertawe; UWIC; Prifysgol Cymru Casnewydd; Prifysgol Glyndŵr; Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin a Phrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan. Bydd y Deiliaid y Cadeiriau yn gweithio ar fentrau’r Gynghrair gyda ffocws ar raglen nodedig y Brifysgol mewn cydweithrediad â diwydiant – Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru (POWIS). Wrth longyfarch yr Athro Donne ar ei benodiad, dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Marc Clement: “Mae’r Brifysgol yn falch iawn i groesawu Kelvin Donne fel Deiliad Cadair Ymchwil gyntaf Prifysgol Cymru. Mae’r datblygiadau sydd ar y gweill ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe yn enghraifft dda iawn o’r ffordd y mae aelodau Cynghrair Prifysgol Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi ac i hybu diwydiant Cymru trwy ddefnyddio meddylfryd arloesol ac ymchwil cymhwysol.”

Haf / Summer 2010

In March we announced that Professor Kelvin Donne of Swansea Metropolitan University would be the first recipient of a University of Wales sponsored Research Chair. Professor Donne is Dean of the Faculty of Applied Design and Engineering at Swansea Metropolitan University. In 2007, he was awarded the prestigious National Agency for Finite Element Methods and Standards (NAFEMS) World Congress award for Most Innovative Use of Simulation Technology. The sponsorship is part of the University of Wales’s aim of supporting the economic, social, cultural and intellectual well-being of Wales. It will support the building and enhancement of the research capacity of higher education in Wales, consistent with institutional mission and with the priority sectors identified by Welsh Assembly Government. One of seven new Research Chairs being funded by the University, five of which will be based within institutions which form the ‘University of Wales Alliance’ which includes the University of Wales; Swansea Metropolitan University; University of Wales Institute Cardiff (UWIC); University of Wales Newport; Glyndŵr University; Trinity University College, Carmarthen and University of Wales, Lampeter. The Chairs will also act as focal points for work on pan-Alliance initiatives. This includes working with the University’s prestigious industry-based programme, the Prince of Wales Innovation Scholarships (POWIS).  Congratulating Professor Donne on his appointment, University of Wales Vice-Chancellor, Professor Marc Clement, said: “The University is delighted to welcome Kelvin Donne as the first University of Wales Research Chair. The developments planned at Swansea Metropolitan University exemplify the approach being adopted by the University of Wales Alliance to support and benefit Welsh industry using innovative thinking and applied research.”

I ddarllen mwy ewch i: www.wales.ac.uk/cy/NewsandEvents/Newyddion/Academaidd/ AppointmentoffirstUniversityofWalesResearchChair.aspx To read more, please visit: www.wales.ac.uk/en/NewsandEvents/News/Academic/ AppointmentoffirstUniversityofWalesResearchChair.aspx


05

Un o Raddedigion Prifysgol Cymru ar Ysgoloriaeth i’r Unol Daleithiau University of Wales Graduate heads stateside on travelling Scholarship

Gan bontio’r bwlch rhwng Caerdydd â Cambridge (Massachusetts), bydd Baz Dhaliwal, sy’n raddedig o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC), yn hedfan i UDA i drafod syniadau busnes gydag elît academaidd America, diolch i fenter newydd a gyllidwyd gan Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru mewn partneriaeth â Chlwb Busnes Caerdydd.

Bridging the gap between Cardiff and Cambridge (Massachusetts), Baz Dhaliwal, a University of Wales Institute Cardiff (UWIC) graduate, will be flying to the US to brainstorm business ideas with America’s academic elite thanks to a new initiative funded by the University of Wales’s Global Academy in partnership with Cardiff Business Club.

Campus #002

Haf / Summer 2010

Bydd yr ysgoloriaeth yn caniatáu i unigolyn â gradd Prifysgol Cymru ymweld â MIT (the Massachusetts Institute of Technology) i gyfarfod ag arbenigwyr byd a dysgu sut i ddatblygu syniadau entrepreneuraidd i greu cynhyrchion neu wasanaethau o ansawdd byd-eang yn ôl yma yng Nghymru. Cyhoeddwyd enw deiliad cyntaf Ysgoloriaeth Teithio Prifysgol Cymru mewn swper arbennig yng Nghlwb Busnes Caerdydd. Cyflwynwyd yr ysgoloriaeth i Baz Dhaliwal, cyn-fyfyriwr cynllunio cynnyrch o UWIC gan yr Arglwydd Griffiths o Fforestfach. Gwnaeth Baz argraff dda ar y panel dyfarnu gyda’i gynlluniau ar gyfer ei fusnes newydd, Rikoset Ltd, sy’n datblygu cynhyrchion newydd ac arloesol i atal anafiadau chwaraeon, helpu adsefydlu a gwella perfformiad athletwyr proffesiynol. Mae rhaglenni entrepreneuriaeth MIT ymysg y gorau drwy’r byd, ac wedi arwain at greu 25,800 o gwmnïau gweithredol gan gyn-fyfyrwyr MIT. Mae’r rhain ar hyn o bryd yn cyflogi tua 3.3 miliwn o bobl ac yn creu gwerthiant byd-eang blynyddol o £1.5 triliwn, gan gynhyrchu’r hyn sy’n cyfateb i’r 11eg economi fwyaf yn y byd.

The University of Wales travelling innovation scholarship will enable a graduate of the University of Wales to visit MIT (the Massachusetts Institute of Technology) to meet leading world experts and learn how they can develop their entrepreneurial ideas into world class products or services back here in Wales. The aim of the scheme is to enlighten and nurture Welsh graduates with the necessary skills and knowledge so that they are better equipped to maximise their business potential. It is hoped that the beneficiary of the scheme will then be able to contribute to developing a more entrepreneurial Welsh economy. The first winner of the University of Wales travelling scholarship was announced at a special Cardiff Business Club Dinner last April. Baz Dhaliwal, a former product design student from UWIC, was presented with the scholarship by Lord Griffiths of Fforestfach. Baz impressed the judging panel with his plans for his start-up business, Rikoset Ltd, which is developing new and innovative products to prevent injuries in sport, help rehabilitation and improve the performance of professional athletes. MIT’s entrepreneurship programmes are amongst the best in the world, resulting in 25,800 active companies that have been founded by MIT alumni. These currently employ about 3.3 million people and generate annual world sales of £1.5 trillion, producing the equivalent of the 11th-largest economy in the world.

I ddarllen mwy ewch i: www.wales.ac.uk/cy/NewsandEvents/Newyddion/GlobalAcademy/UNIVERSITY OFWALESGRADUATEHEADSSTATESIDEONTRAVELLINGSCHOLARSHIP.aspx To read more, please visit: www.wales.ac.uk/en/NewsandEvents/News/GlobalAcademy/UNIVERSITY OFWALESGRADUATEHEADSSTATESIDEONTRAVELLINGSCHOLARSHIP.aspx Llun / Photo: ©Richard Bosworth


06

Campus #002

Haf / Summer 2010

Pinacl fy ngyrfa hyd yn hyn. The crowning moment in my education. Augustine Seneva Un o raddedigion Prifysgol Cymru 2010 University of Wales Graduate May 2010


07

Campus #002

Haf / Summer 2010

Croesawu Graddedigion MDIS yn aelodau o’n Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr MDIS Graduates welcomed as members of our Alumni Association

Roedd ein His-Ganghellor yr Athro Marc Clement yn Singapore fis Hydref y llynedd, yn ymuno â myfyrwyr llwyddiannus Sefydliad Datblygu Rheolaeth Singapore (MDIS) yn eu seremoni raddio. Gan longyfarch y graddedigion newydd, crybwyllodd Yr Athro Clement y gwahanol ffyrdd yr oedd Prifysgol Cymru wedi edrych allan at weddill y byd erioed. Fel yr eglurodd, yr un agwedd fyd-eang sydd wrth galon y Brifysgol heddiw ag a fynegwyd mewn datganiad eofn gan un o’r Is-Gangellorion cynnar, dros ganrif yn ôl, wrth sôn am fwriadau’r Brifysgol: “Nid Cymru i’r Cymry, ond Cymru i’r Byd.” Un adlewyrchiad o ogwydd rhyngwladol y Brifysgol, wrth gwrs, yw ei rhaglen eang o ddilysu cyrsiau gradd, diploma a thystysgrif – ac mae’r criw o fyfyrwyr sy’n graddio o MDIS yn un o lawer o ganlyniad i hyn. Mae’r berthynas a ddatblygir rhwng y Brifysgol a’i phartneriaid rhyngwladol yn arwain at gysylltiadau o fudd mawr, boed yn academaidd, ym myd busnes neu yn gymdeithasol, a rhoddir gwerth o’r mwyaf ar hyn gan holl aelodau’r Brifysgol.

Our Vice-Chancellor, Professor Marc Clement, was in Singapore last October, joining successful students at the Management Development Institute of Singapore for their graduation ceremony. In congratulating the new graduates, Professor Clement spoke of the ways in which the University of Wales has always looked outwards to the rest of the world. As he explained, the bold statement of the University’s intentions: “Not Wales for the Welsh, but Wales for the World”, made by an early Vice-Chancellor more than a century ago, was the same global viewpoint at the University’s heart today. One reflection of this internationalism is our extensive programme of validating degree, diploma and certificate courses – and the group of graduating students at MDIS are one of the many results of this. The relationships developed by the University with its international partners lead to links of great worth, whether academic, business or social and these are greatly valued by all the members of the University.


08

Campus #002

Haf / Summer 2010


09

Campus #002

Haf / Summer 2010

Prifysgol Cymru yn Dathlu Graddedigion 2010 Celebrating the University of Wales’s 2010 Graduates

Croesawyd 800 o raddedigion a 1700 o westeion i Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd ym mis Mai i nodi penllanw eu hastudiaethau gyda Dathliad Graddio a drefnwyd gan Brifysgol Cymru. Cafodd y seremoni ei harwain gan y Parchedicaf Ddr Barry Morgan, Archesgob Cymru a Dirprwy Ganghellor Prifysgol Cymru. Cyfarchwyd pob myfyriwr yn unigol gan yr Athro Marc Clement, ein His-Ganghellor, ynghyd ag uwch swyddogion eraill Prifysgol Cymru. Roeddem wrth ein bodd fod cynifer o’n graddedigion newydd yn gallu bod yn bresennol gyda rhai yn teithio i Dde Cymru o nifer o wledydd o Singapore i Sri Lanka i Sbaen. Mae’r cynulliad amlddiwylliannol hwn yn dyst i gysylltiadau rhyngwladol cryf y Brifysgol. Ers sefydlu’r digwyddiad bywiog hwn ym 1998, mae wedi parhau i dyfu wrth i raddedigion, eu teuluoedd a’u cyfeillion o bedwar ban byd ymgasglu yng Nghaerdydd i ddathlu.

We welcomed 800 graduates and 1700 guests to St David’s Hall in Cardiff in May, marking the end of their studies with a Graduation Celebration organised by the University of Wales. The ceremony was presided over by the Most Reverend Dr Barry Morgan, Archbishop of Wales and Pro-Chancellor of the University of Wales. Each student was personally greeted by the Vice-Chancellor, Professor Marc Clement, along with other senior officers of the University of Wales. We were delighted that so many of our new graduates were able to attend with some making the journey to South Wales from as far afield as Singapore, Sri Lanka and Spain. The multicultural congregation is testament to the University’s strong international ties. Since its inception in 1998, this vibrant event has continued to grow in size as graduates, their families and friends from across the globe gather in Cardiff in celebration.


10

Dywedodd yr Athro Marc Clement: Professor Clement said: “Crëwyd Prifysgol Cymru trwy “The University of Wales ewyllys a gwaith caled y werin was created through the will, and Gymreig, i roi cyfle i ddynion the hard work, of ordinary Welsh a merched Cymreig sicrhau addysg people, to provide young Welsh uwch yn agos i adref. Mae Prifysgol men and women with the chance Cymru yn falch heddiw i gynnal to gain a higher education close y traddodiad o gyflenwi addysg to home. The University today sy’n lleol i fyfyrwyr, ond sydd bellach is proud to be maintaining ar raddfa fyd-eang trwy ein gwaith this tradition of providing local dilysu, ac mae’n hyfryd gweld ein educational opportunities to graddedigion newydd – sydd wedi students, but now on a global scale, dod o golegau o ddeuddeg gwlad through its validation work, and ar draws y byd – yn dathlu gyda’i it is very gratifying to see our new gilydd yma yng Nghaerdydd.” graduates – this year from colleges Cafodd delweddau byw o’r in more than a dozen countries – seremoni yn Neuadd Dewi Sant eu celebrating together here in Cardiff.” dangos ar ‘Sgrin Fawr’ y BBC yn yr Images of the ceremony awyr agored ar Sgwâr yr Ais, sydd as it unfolded inside St. David’s fel rheol yn cael ei defnyddio ar Hall were relayed to the BBC gyfer achlysuron chwaraeon megis ‘Big Screen’ outside in the open air Rygbi’r Chwe Gwlad a’r Gemau of the Hayes, normally reserved Olympaidd. Yn sicr tynnwyd sylw for big sporting occasions such siopwyr prysur wrth i’r graddedigion as the Rugby Six Nations and the cyffrous dderbyn eu dyfarniadau Olympics. We certainly attracted gan weiddi a dawnsio ar y llwyfan! the attention of busy shoppers Rydym ni bellach yn croesawu as excited graduates receiving ein Graddedigion newydd their awards cheered and danced i’n cymdeithas cyn-fyfyrwyr on the stage! lwyddiannus ac yn gobeithio We now welcome our new y byddant yn cadw cysylltiad Graduates to our thriving Alumni yn y dyfodol. and hope they keep in touch with their future endeavours.

Campus #002

Haf / Summer 2010


11

Campus #002

Haf / Summer 2010


12

Campus #002

Haf / Summer 2010

Graddedigion Er Anrhydedd Prifysgol Cymru 2010 University of Wales 2010 Honorary Graduates

Uwchben o’r chwith i’r dde / Above from left to right: Ddr / Dr Barry Morgan, David Griffiths, yr Athro / Professor Marc Clement I’r dde / Right: Dr Lyn Evans

Hefyd croesawyd dau We also welcomed two University Gyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru of Wales Alumni to St David’s i Neuadd Dewi Sant lle dyfarnwyd Hall, where they were awarded Graddau Er Anrhydedd iddynt Honorary Degrees for their hugely am eu cyflawniadau rhagorol mewn impressive achievements meysydd gwahanol iawn in completely different fields. i’w gilydd. On May 28 2010, the worlds Daeth meysydd Gwyddoniaeth of Science and Art came together a’r Celfyddydau at ei gilydd am for a few hours as the physicist, rai oriau ar 28 Mai wrth i’r ffisegwr, Dr Lyndon Evans, and portrait Dr Lyndon Evans, a’r arlunydd painter, David Griffiths, this year’s portreadau, David Griffiths, honorary graduates, attended graddedigion er anrhydedd a degree congregation in eleni, ddod i gynulliad graddau recognition of their achievements. i gydnabod eu cyflawniadau. Roedd The Welsh media was out in force y cyfryngau yno’n llu i’w cyfweld to interview these two great men a dangoswyd ymateb Dr Lyn Evans and Dr Lyn Evans’s thoughts i’w anrhydedd ddiweddaraf on his latest accolade featured ar Newyddion BBC Cymru. on the BBC Wales Evening News. Mae Dr Lyn Evans wedi Dr Lyn Evans has forged sefydlu gyrfa yn adeiladu peiriant a career building a machine to i atgynhyrchu dirgelwch oesol y replicate the eternal mystery of the ‘glec fawr’, tra bo David Griffiths, ‘big bang’, whilst David Griffiths, yr arlunydd, wedi gwneud ei enw the portrait painter, has made yn paentio portreadau o enwogion his name painting the portraits a ffigurau Brenhinol. Mae gan y of celebrities and Royalty figures. ddau ŵr gysylltiadau cryf â Chymru, Both men have strong ties to Wales, er eu bod wedi byw bywydau though they have both led very gwahanol iawn i’w gilydd. different yet distinguished lives.


13

Campus #002

Haf / Summer 2010

Ganwyd Lyn Evans yn Aberdâr, ac aeth i Brifysgol Abertawe i astudio Ffiseg fel myfyriwr israddedig, ac yna ymlaen i ennill PhD ym 1970. Ym 1971 daeth yn gymrawd ymchwil yn Labordy Ffiseg Gronynnau Ewrop (CERN), ac mae’n gweithio yno ers hynny. Mae Dr Evans wedi treulio 15 mlynedd diwethaf ei yrfa yn arwain tîm rhyngwladol yn adeiladu’r Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr (LHC). Wrth dderbyn ei Radd er Anrhydedd, dywedodd: “Mae’n 41 o flynyddoedd ers i mi dderbyn gradd gan Brifysgol Cymru ac mae derbyn gradd er anrhydedd ar ôl yr holl amser hwn yn fraint eithriadol. Ar ôl byw allan o Gymru cyhyd rwy’n falch nad yw’r Brifysgol wedi anghofio amdanaf i.” Magwyd David Griffiths yng Ngogledd Cymru. Ar ôl graddio o Ysgol Gelf Gain Slade, Coleg y Brifysgol, Llundain sefydlodd ei hun yn fuan iawn fel un o artistiaid blaenllaw’r genedl. Mae wedi paentio portreadau o rai o ffigurau mwyaf blaenllaw cymdeithas gyfoes gan gynnwys llawer o enwogion ac aelodau o’r teulu brenhinol. Ei bortread o’r Tywysog Charles ar adeg ei arwisgo yn Dywysog Cymru ym 1969 a ddaeth ag ef i amlygrwydd a hwn yw un o’i ddarnau mwyaf adnabyddus o hyd. Roedd yn teimlo fod yr anrhydedd hwn yn cydnabod traddodiad hir a mawreddog o baentio portreadau yng Nghymru, gan ychwanegu: “Os yw hefyd yn cefnogi fy ngalluoedd i feithrin celf ffigurol, yna ‘rwyf yn mawr obeithio bydd yn annog myfyrwyr celf i ddatblygu eu sgiliau arsylwi trwy waith portreadu.” Dywedodd yr Athro Marc Clement: “Mae Prifysgol Cymru yn falch i ddathlu gwaith arbennig dau unigolyn sydd yn dod o ddwy ddisgyblaeth cwbl wahanol ond sydd wedi dangos y dalent anhygoel a’r gwaith caled sydd yn angenrheidiol i ennill cydnabyddiaeth yn eu meysydd. Mae’n bleser arbennig gennyf i gyflwyno’r dyfarniadau hyn yn ystod ein dathliadau i’n graddedigion rhyngwladol newydd, sy’n enghreifftiau disglair iddynt o’r hyn y gellid ei gyflawni yn eu gyrfaoedd hwythau.”

Born and raised in Aberdare, Dr Lyn Evans attended the then University of Wales Swansea to study physics at undergraduate level, and then to achieve a PhD in 1970. In 1971, he became a research fellow at Geneva’s European Laboratory for Particle Physics (CERN), where he has been working ever since. Dr Evans has devoted the last 15 years of his career leading an international team in the construction of the Large Hadron Collider (LHC). On receiving his Honorary Degree, he said: “It’s been 41 years since I received a degree from the University of Wales and to receive an honorary degree after all this time is the ultimate accolade. After having lived out of Wales for so long, I’m glad the University hasn’t forgotten about me!” David Griffiths grew up in North Wales. Having graduated from The Slade School of Fine Art, University College London, he soon established himself as one of the nation’s foremost artists. He has painted portraits of many of the most eminent figures in contemporary society including many celebrities and Royalty figures. It was his portrait of HRH Prince Charles on the occasion of his investiture as Prince of Wales in 1969 which brought recognition to David Griffiths as a talented portrait painter and it remains one of his best-known pieces. He felt that his award recognised the long and distinguished tradition of portrait painting in Wales, adding: “If it is also supportive of one’s efforts to maintain the highest standards of figurative art, then I hope it will be an encouragement to students to develop their own observational skills through portraiture.” Professor Marc Clement commented: “The University is proud to celebrate the outstanding work of two people who may be from very different disciplines, but have demonstrated both the immense talent and unremitting hard work which it takes to gain such resounding success in their fields. It is a particular pleasure to award these degrees during celebrations for our new international graduates, providing them with inspiring examples of achievement to aim for in their own careers.”


Campus #002

14

Haf / Summer 2010

Cyhoeddi ysgolheigion POWIS Our POWIS recipients announced Seremoni Raddio Cairo UW Cairo Graduation Ceremony

Ym mis Tachwedd roedd Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol, Yr Athro Nigel Palastanga, yn Yr Aifft i gyfranogi o’r seremoni raddio a gynhaliwyd i raddedigion Prifysgol Cymru ym Mhrifysgol Fodern Technoleg a Gwybodaeth (MTI) Cairo. Derbyniodd Yr Athro Palastanga y myfyrwyr llwyddiannus i’w graddau ar ran Prifysgol Cymru. Mae’r Brifysgol yn dilysu rhaglenni gradd MTI mewn amrywiaeth eang o bynciau ym meysydd busnes, peirianneg, cyfrifiadura a chyfathrebu.

In November the University’s Pro Vice-Chancellor for Teaching and Learning, Professor Nigel Palastanga, was in Egypt to share in the graduation ceremony held for University of Wales graduates at the Modern University for Technology and Information (MTI), Cairo. Professor Palastanga admitted the successful students to their degrees on behalf of the University of Wales. The University validates degree programmes for MTI in a wide range of subjects in the areas of business, engineering, computing and communications.

Yn ddiweddar cyhoeddwyd enwau dau Ysgolhaig yng nghynllun Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru (POWIS), Debbie Garside a Chris Moriarty. Rhaglen arloesol werth £11.4m yw POWIS, a chaiff ei rheoli gan raglen Academi Fyd-Eang y Brifysgol, gan ddod â’r sector breifat ac addysg uwch yng Nghymru at ei gilydd ynghyd â graddedigion ifanc disglair o bob rhan o’r byd. Lansiwyd y cynllun yn ffurfiol gan EUB Tywysog Cymru yn Nhŷ Clarence y llynedd ac mae pob ysgoloriaeth werth £100,000. Bydd y cynllun yn cyflenwi 100 o raddedigion o ansawdd byd-eang i fusnesau yng Nghymru rhwng 2009 a 2014, gan eu cefnogi drwy raglen sydd ymysg y pecynnau PhD â’r gwerth ariannol gorau drwy’r byd. Derbyniodd Debbie Garside ei hysgoloriaeth ym mis Ionawr eleni. Bydd Debbie’n gweithio gyda’r cwmni o Sir Benfro, GeoLang Ltd, cwmni sy’n enwog am ei waith arloesol yn darparu ystod o wasanaethau sy’n ymwneud â datrysiadau meddalwedd ac ymchwil geoieithyddol. Bydd Debbie a GeoLang hefyd yn gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr o Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam. Rydym ni’n gobeithio y bydd buddsoddiad POWIS a mewnbwn Debbie yn caniatáu i GeoLang ddatblygu cynhyrchion newydd cyffrous yn ymwneud ag iaith, canfyddiad gweledol dynol a thechnolegau rhyngrwyd. Gobeithir y bydd potensial masnachol yr ymchwil yn creu cynnydd o £250,000 o leiaf yn nhrosiant y cwmni ac mae’n cyd-fynd â’i uchelgais o gyflogi pedwar neu chwe aelod arall o staff.

We recently announced the recipients of two Prince of Wales Innovation Scholarships (POWIS), Debbie Garside and Chris Moriarty. POWIS is an innovative £11.4 million initiative, managed by the University of Wales Global Academy programme, which brings the private sector in Wales together with higher education and bright young graduates from anywhere in the world. Launched formally last year by our Chancellor, HRH The Prince of Wales, at Clarence House, each scholarship is worth £100,000. The scheme will provide 100 world-class graduates to Welsh businesses between 2009 and 2014, supporting them through a programme that is amongst the best financially supported PhD packages in the world. The first POWIS recipient, Debbie Garside, received her scholarship in January this year. Debbie will be working with Pembrokeshire-based GeoLang Ltd, a company renowned for its innovative work in providing a range of services related to software solutions and geolinguistic research. Debbie and GeoLang will also be working alongside academic experts from Wrexham’s Glyndŵr University. We hope that the POWIS investment and Debbie’s input will enable GeoLang to develop exciting new products relating to language, human visual perception and internet technologies. The commercial potential of this research is hoped to be at least a £250,000 increase in turnover for the company and fits with its ambitions of employing a further four to six members of staff.


15

Campus #002

Haf / Summer 2010

Bydd ein Hysgolhaig POWIS nesaf, Chris Moriarty, sydd yn raddedig mewn Peirianneg Fecanyddol yn gweithio gyda thîm Calon Cardio Athrofa Gwyddorau Bywyd Prifysgol Abertawe ar gynhyrchu pwmp calon newydd chwyldroadol. Efallai nad yw’n ddim lletach na batri AA, ond gallai’r pwmp bychan a elwir yn ‘Calon’ ac sy’n cael ei ddatblygu gan y cwmni o Abertawe, drawsnewid bywydau miliynau o bobl ledled y byd sy’n dioddef o glefyd y galon. Bydd Chris yn ymgymryd â PhD i archwilio sut i leihau cost cynhyrchu’r pwmp calon drwy asesu’r dewis o ddeunydd a’r prosesau cynhyrchu. Ar hyn o bryd cynhyrchir y ddyfais gan ddefnyddio titaniwm, sy’n ddeunydd drud ag iddo gostau cynhyrchu uchel. Gobaith Chris yw datblygu cynllun cost isel, o bosibl yn seiliedig ar gynllun polymer neu geramig. Caiff POWIS ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy raglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan y sector breifat a chyllid Prifysgol Cymru ei hun. Mae’r Brifysgol yn chwilio am gwmnïau a phrosiectau ymchwil newydd drwy’r flwyddyn.

Our next POWIS Scholar, Mechanical Engineering graduate, Chris Moriarty, will be working with the Swansea Institute of Life Sciences and its Calon Cardio team on the production of a revolutionary new heart pump. It may be only the diameter of an AA battery, but the tiny heart assist pump, known as ‘Calon’ (Welsh for heart), being developed by the Swansea-based company, aims to transform the lives of the millions of people across the world suffering from heart disease. Chris will be undertaking his PhD to examine how to reduce the production cost of the heart assist pump by assessing the material selection and manufacturing processes. Whilst Calon’s device is currently manufactured from titanium – an expensive material with high manufacturing costs – Chris hopes to develop a low cost alternative based on a polymer or ceramic design. POWIS is part-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) through the European Union’s Convergence programme administered by the Welsh Assembly Government, private sector investment and the University of Wales’s own funds. The University is actively seeking new companies and research projects all year round.

Am fwy o wybodaeth: www.academifyd-eang.org.uk For more information: www.globalacademy.org.uk


Campus #002

16

Haf / Summer 2010

Lansio Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010 yn ninas Boston O’r chwith i’r dde / From left to right: Yr Athro / Professor Peter Stead, Sian Newman, Omar Gurnah

Roedd Tessa Dahl, merch Roald Dahl, cyn Fardd Llawryfog yr UD, Robert Pinsky a golygydd yr Harvard Review, Christina Thompson ymysg yr enwau nodedig a ddaeth i achlysur lansio Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru ddydd Gŵyl Dewi eleni. Roedd y gynulleidfa hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o rai o Brifysgolion gorau’r byd megis Harvard ac MIT yn ogystal â chymdeithasau Cymraeg yr UD megis y Cymrodorion Cymreig a ddaeth yn llu i ddathlu’r lansiad ar Ddydd Gŵyl Dewi. Trefnwyd y digwyddiad gan Swyddfa Prif Gonswl Prydain, Dr Phil Budden, fel rhan o wythnos o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi Llywodraeth Cynulliad Cymru yn yr UD ac roedd y noson yn cynnwys darlith arbennig gan Gadeirydd y Wobr, yr Athro Peter Stead a darlleniadau gan yr awdures, Tessa Dahl, y bardd Robert Pinsky a’r Athro Kurt Heinzelman.

Eleni bydd y Wobr yn derbyn ceisiadau gan ysgrifenwyr straeon byr, dramodwyr, ysgrifenwyr ffilm a nofelwyr. Esboniodd yr Athro Stead sut mae’r Wobr yn adlewyrchu doniau amrywiol Dylan Thomas ei hun: “Rydym wedi dewis y fformat unigryw hwn fel adlewyrchiad o ysgrifennu Dylan Thomas – roedd yn fardd, llenor a dramodydd. Yn ei fywyd byrhoedlog, roedd yn feistr ar ystod eang o ffurfiau llenyddol. Yn union fel Gwobrau’r Nobel a’r Pulitzer, mae’n beirniaid yn chwilio am safon.” A bydd elfen newydd i’r wobr eleni gyda chyhoeddi yng Ngŵyl Guardian y Gelli y byddai Sony yn ymuno â’r tîm i lansio categori e-lyfr yng Ngwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru, sef y Wobr Sony Reader i Awduron sydd heb eu Cyhoeddi. Prif Wobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru yw’r wobr lenyddol fwyaf i lenorion ifanc yn fyd-eang. Fe’i sefydlwyd yn 2006 i gydnabod gwaith rhyngwladol y llenor o Gymro, y cyhoeddwyd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth pan oedd yn 21 oed.

University of Wales Dylan Thomas Prize 2010 launches in Boston

Tessa Dahl, daughter of Roald Dahl, former US Poet Laureate Robert Pinsky and Harvard Review editor Christina Thompson were just some of the high profile names that attended the launch of the 2010 University of Wales Dylan Thomas Prize on St David’s Day earlier this year. The audience also included representatives from some of the world’s top Universities, including Harvard and MIT as well as Welsh ex-pats from US societies such as the Cymrodorion Cymraeg who had all come to celebrate the launch on St David’s Day. Hosted by the British Consulate-General in Boston, Dr Phil Budden, and part of the Welsh Assembly Government’s week long St David’s Day celebrations in the US, the evening included a special lecture by the Prize Chair, Dr Peter Stead and readings by author Tessa Dahl and poets Robert Pinsky and Professor Kurt Heinzelman.

This year the Prize will accept entries from short story writers, playwrights, screenwriters and novelists. Professor Stead explained how the Prize reflected Thomas’s own creative diversity: “The Prize was given this unique format as a reflection of Dylan Thomas’s own writing, for he was a poet, prose writer and playwright. In his brief life he excelled in a wide range of literary forms. And just as with the Nobel Prize and the Pulitzer, our judges seek excellence.” And there is a new element to the Prize this year when it was recently announced at the Guardian Hay Festival that Sony would be joining the team to launch a new e-book category for this year’s University of Wales Dylan Thomas Prize, ‘The Sony Reader Award for Unpublished Writers’. The main University of Wales Dylan Thomas Prize is the largest literary award for young writers worldwide. It was established in 2006 in recognition of the international work of the eponymous avant-garde Welsh writer, whose first book of poetry was published when he was just 21.

Am fwy o wybodaeth / For more information: www.thedylanthomasprize.com


17

Campus #002

Haf / Summer 2010

Rhanbarth Macau yn Tsiena yw un o’r ardaloedd mwyaf poblog yn y byd. Yn ardal bysgota dawel ac yn wladfa Bortiwgeaidd ar un adeg, mae Macau wedi elwa ar gynnydd sylweddol yn ei heconomi diolch i’r casinos niferus sydd wedi trawsffurfio’r ardal ond sydd hefyd wedi creu tlodi enbyd i rai o’i thrigolion. Diolch i Ysgoloriaeth Deithiol Gareth Jones Prifysgol Cymru, teithiodd Stephen Kelly, cyn-fyfyriwr ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd, i Macau yn ddiweddar gan dynnu lluniau o drigolion y wlad. Mae gwaith Stephen wedi’i gyhoeddi mewn nifer o gylchgronau adnabyddus gan gynnwys yr Independent, yr Observer, La Republica Delle Donne ac Il Magazine. Cymerodd sawl risg i gyflawni ei brosiect yn Macau sef tynnu lluniau teimladwy sy’n dangos gwir drueni sefyllfa gweithwyr mudol Macau a’u teuluoedd.

The Chinese region of Macau is the most densely populated area in the world. Formerly a tranquil fishing enclave and Portuguese colony Macau has, in recent years, benefited from a multi-million dollar casino boom that has transformed the economic and physical landscape of the region but has also created a stark contrast in the fortunes of its inhabitants. Thanks to the University of Wales Gareth Jones Memorial Travelling Scholarship, Stephen Kelly, a former student of Documentary Photography at the University of Wales Newport, was able to travel to Macau recently and conduct a photographic reportage of the plight of its people. Stephen, whose work has been published in various magazines, including The Independent Magazine, The Observer Magazine, La Republica Delle Done and Il Magazine, took great risks in documenting the suffering endured by these imported workers and their kin.

Myfyriwr Graddedig o PC yn datgelu’r gwir Macau UW Graduate discovers the real Macau

Darllenwch darn nodwedd Stephen am ei brofiadau yn Macau: www.wales.ac.uk/cy/Scholarships/ScholarshipWinners/2008GarethJones MemorialTravellingScholarship.aspx Read Stephen’s feature about his travels in Macau:  www.wales.ac.uk/en/Scholarships/ScholarshipWinners/2008GarethJones MemorialTravellingScholarship.aspx Ffotograffiau / Photos: ©Stephen Kelly


18

Prifysgol Cymru’n dathlu 50 mlynedd yng Ngregynog University of Wales celebrates 50th anniversary at Gregynog

I ddarllen mwy ewch i: www.wales.ac.uk/cy/NewsandEvents/Newyddion/Gregynog/ 50thanniversarygregynog.aspx To read more, please visit: www.wales.ac.uk/en/NewsandEvents/News/Gregynog/ 50thanniversarygregynog.aspx

Campus #002

Haf / Summer 2010

Dathlodd Neuadd Gregynog, y ganolfan gynadledda ac astudio hanesyddol, sydd i’w chanfod yng nghanol ei thiroedd ysblennydd ei hun ger y Drenewydd yng Nghanolbarth Cymru, garreg filltir bwysig ym mis Mai. Eleni mae’n hanner cant o flynyddoedd ers i Margaret Davies gymynroddi ei chartref gwledig urddasol, du a gwyn, ar gyrion pentref Tregynon i Brifysgol Cymru trwy ymddiriedolaeth. Wyresau’r teicŵn Fictoraidd David Davies o Landinam, a wnaeth ei ffortiwn o lo, rheilffyrdd a chodi dociau’r Barri, oedd Margaret a’i chwaer Gwendoline. Ewyllysodd Davies £500,000 yr un i Gwendoline a Margaret, ac o tua 1908 ymlaen, galluogwyd y ddwy i ddilyn eu diddordeb angerddol mewn casglu gweithiau celf. Erbyn 1924, roeddynt wedi creu’r casgliad mwyaf o weithiau Argraffiadol ac Ôl-Argraffiadol Ffrengig ym Mhrydain. Yn Neuadd Gregynog creodd y chwiorydd ganolfan i’r celfyddydau yng Nghymru a sefydlu Gŵyl Gerdd adnabyddus Gregynog, gan ddenu Vaughan Williams, Elgar a Holst a’u tebyg. Cynhaliwyd gŵyl eleni rhwng Mehefin 8–20 ac unwaith eto, llwyddwyd i ddenu sêr o enwogrwydd rhyngwladol. Mae Prifysgol Cymru wedi agor y Neuadd i dwristiaid, gan ganiatáu iddynt rannu’r adnodd ysblennydd hwn, gyda’i erddi rhestredig Gradd I, ei gaffi newydd yn y Cwrt a’i 250 erw o dir. I nodi’r hanner canrif, cafodd yr Ystafell Gerdd enwog ei hadnewyddu fel rhan o gynllun busnes arallgyfeirio, sy’n golygu bod mwy o briodasau, cynadleddau masnachol a digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal yn Neuadd Gregynog. Dywedodd Karen Armstrong, Cyfarwyddwraig Gregynog: “Mae gennym hanes ddiwylliannol gyfoethog yma ac mae’n wych i fedru rhannu hyn gyda chynulleidfa ehangach tra’n ennyn buddsoddiad angenrheidiol i ddatblygu’r Neuadd a’r gerddi. ‘Rydym ar drothwy cyfnod bwysig arall yn hanes Gregynog.” Mae Prifysgol Cymru’n bwriadu dathlu’r ‘pen-blwydd’ hwn yn hanner cant gyda digwyddiad yn ddiweddarach eleni.

Gregynog Hall, our historic conference and study venue nestling in glorious parkland near Newtown in Mid Wales, celebrated an important milestone last May. This year is the 50th anniversary since Margaret Davies bequeathed her picturesque black and white country home on the fringe of Tregynon village in trust to the University of Wales. Margaret and her sister Gwendoline were granddaughters of Victorian tycoon David Davies of Llandinam, who made his fortune from coal, railways and the construction of the Barry docks. In his legacy, Davies left Gwendoline and Margaret £500,000 each, which enabled them to become passionate collectors of art from around 1908 onwards. By 1924, they had amassed the largest collection of French Impressionist and Post-Impressionist works in Britain. At Gregynog Hall the sisters created a centre for the arts in Wales and founded the prestigious Gregynog Music Festival, attracting the likes of Vaughan Williams, Elgar and Holst. This year’s festival took place from June 8–20 and once again attracted stars of international repute. The University of Wales has opened the hall to tourists, allowing them to share this fantastic resource with its Grade I listed gardens, new Courtyard café and 250 acres of stunning parkland. To mark the 50th anniversary, the famous Music Room has also been refurbished as part of a business diversification plan, which sees more weddings, commercial conferences and other events hosted at Gregynog Hall. Karen Armstrong, Director of Gregynog Hall said: “We have such a rich cultural history here and it’s fantastic to be able to share that with a more diverse audience whilst generating much needed investment to refurbish the Hall and develop the gardens. We are on the cusp of another important phase in Gregynog’s legacy.” The University of Wales plans to celebrate the 50th anniversary with an event later this year.


19

Campus #002

Haf / Summer 2010

Croeso Tywysogaidd i Ysgolheigion POWIS yn Llwynywermod POWIS Scholars given a Royal welcome at Llwynywermod

Flwyddyn ar ôl lansio rhaglen Ysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru (POWIS), croesawodd Canghellor Prifysgol Cymru, EUB Tywysog Cymru, y cohort cyntaf o ysgolheigion POWIS i’w breswylfa swyddogol yng Nghymru yn Llwynywermod, Gorllewin Cymru, i ddathlu llwyddiant y prosiect. Roedd y digwyddiad yn gyfle i’r Tywysog gwrdd â’r Ysgolheigion PhD am y tro cyntaf, a dysgu mwy am eu prosiectau – sydd i gyd yn derbyn cefnogaeth Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru. Hefyd yn bresennol yn y digwyddiad roedd cynrychiolwyr o 21 o gwmnïau POWIS, sy’n chwarae rhan hanfodol yn chwistrellu syniadau ac egni newydd i economi Cymru. Un cwmni o’r fath oedd Cell Therapy Ltd, y mae ei ymchwil i therapïau bôn-gelloedd yn enghraifft ragorol o’r hyn a gyflawnwyd drwy gymorth a chydweithrediad yr Academi Fyd-Eang. Dan arweiniad yr enillydd Gwobr Nobel yr Athro Syr Martin Evans, mae tri ysgolhaig POWIS, Ina Laura Pieper, Philipp Harter ac Armin Arminy, yn gweithio yn nhîm Cell Therapy Ltd, gan feithrin cynnyrch bôn-gelloedd cyntaf y byd sy’n lleihau’r creithio a achosir gan drawiad ar y galon. Mae gan y cynnyrch y potensial i gynyddu’n sylweddol disgwyliad bywyd 5 miliwn o ddioddefwyr y flwyddyn drwy ddefnyddio celloedd y cleifion eu hunain. Bydd y driniaeth bôn-gelloedd chwyldroadol hon hefyd ymysg y cyntaf o feddyginiaethau’r genhedlaeth nesaf y bydd modd eu haddasu a’u personoli. Llun / Photo: ©Rhys Webber

A year after launching the Prince of Wales Innovation Scholars (POWIS) programme, the Chancellor of the University of Wales, HRH The Prince of Wales, recently welcomed the first cohort of the POWIS scholars to his official Welsh residence in Llwynywermod, West Wales, in celebration of the project’s success. The event was an opportunity for the Prince to meet his namesake PhD scholars for the first time, and to learn more about their projects – all of which are supported by the University of Wales Global Academy. Also present at the event were representatives from 21 POWIS-participant companies, all playing an integral role in injecting new ideas and energy into the Welsh economy. One such company in attendance was Cell Therapy Ltd, whose research into stem cell therapies is an excellent example of the achievements aided by the support and collaboration of the Global Academy. Under the guidance and leadership of Nobel Laureate Professor Sir Martin Evans, three POWIS scholars – Ina Laura Pieper, Philipp Harter and Armin Arminy – are working within the Cell Therapy Ltd team, in cultivating the world’s first stem cell product that reduces the size of scarring induced by heart attacks. The product has the potential to massively increase the life expectancy for 5 million sufferers per year by utilising patients’ own cells. This revolutionary stem cell treatment will also be among the first class of next generation medicines that are adaptive and personalised to the individual.


20

Proffil: Yr Athro ymysg y Morladron Profile: A Professor amongst Pirates

Nid meudwy yn byw bywyd cysgodol y tu ôl i’w sbectol yn ei swyddfa yw pob gwyddonydd. Mae Stig Jarle Hansen, o Norwy, sydd â gradd PhD o Brifysgol Cymru, bellach yn Athro ac yn ymchwilio i fôr-ladron yn Somalia – un o’r ardaloedd mwyaf peryglus a throseddgar yn y byd. Mae môr-ladron o Somalia yn gweithredu yng Ngwlff Aden wedi bod yn ddraenen yn ystlys cwmnïau llongau rhyngwladol ers 1991, pan arweiniodd rhyfel cartref at ansefydlogrwydd, gwrthdaro ac anhrefn drwy’r wlad. Mae’r achosion cynyddol o herwgipio llwythau llongau tramor dros y tair blynedd diwethaf yn unig wedi costio dros $275 miliwn i gwmnïau llongau. Mae hefyd wedi achosi argyfyngau diplomataidd ac wedi amharu ar gludo cymorth bwyd hanfodol i wledydd y Trydydd Byd. Mae Stig yn deall Somalia a’i môr-ladron yn dda. Ar ôl cwblhau gradd doethur mewn Cysylltiadau Rhyngwladol yn yr hyn oedd ar y pryd yn Brifysgol Cymru, Aberystwyth yn 2006, erbyn hyn mae’n rhannu ei amser yn gweithio fel Athro Cyswllt ym Mhrifysgol y Gwyddorau Bywyd yn Oslo a gwneud gwaith ymgynghori i NATO.

Campus #002

Haf / Summer 2010

Gellir priodoli ei lwyddiant fel ymchwilydd i’r agwedd anarferol y mae’n ei mabwysiadu er mwyn darganfod achosion o fôr-ladrad yn y weriniaeth drafferthus hon yn nwyrain Affrica. Dywed bod ei gryfder yn gorwedd yn ei ymchwil maes: “Rwyf i’n teithio i borthladdoedd pwysig y môr-ladron – yn bennaf Mogadishu, sy’n galluogi i mi adeiladu cyfeillgarwch lleol. Rwyf i’n siarad â phobl gyffredin Somalia, nid yr elit yn unig, sy’n rhoi dealltwriaeth unigryw i mi o’r sefyllfa ar lawr gwlad.” Drwy weithio’n agos â Rhaglen Datblygu’r Cenhedloedd Unedig, gall Stig sicrhau fod adnoddau cymorth a datblygu yn cyrraedd y bobl sydd â’r angen mwyaf. Mae ei rôl yn hyn o beth wedi’i helpu i adeiladu ymddiriedaeth ymysg môr-ladron, milwyr, heddlu a threfnwyr, sy’n ei warchod ac yn rhoi gwybodaeth hanfodol iddo. Yna mae’n bwydo’r wybodaeth i asiantaethau cudd-wybodaeth aelod-wladwriaethau NATO. “Y peth gorau a ddywedwyd wrthyf i erioed oedd pan oeddwn i’n siarad â môr-leidr o’r enw Boya. Gofynnodd i mi: ‘sut gall dieithryn fel ti wybod cymaint?’ Mae’n fy synnu nad oes gan y mwyafrif o lywodraethau unrhyw gudd-wybodaeth y tu hwnt i elit Nairobi ac asiantaethau’r CU”, dywedodd Stig.

Er nad oes ateb rhwydd i drafferthion Somalia, gelwir ar Stig yn aml i gynghori CNN, Al-Jazeera a’r BBC – roedd ganddo ei slot ei hun ar BBC Radio 4 yn 2006 o’r enw ‘Letters From Mogadishu’. Yr unig gyngor y mae’n ei gynnig i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio neu adrodd ar ardaloedd lle ceir gwrthdaro yw: “Mae astudio hanes gwyddor wleidyddol yn lle da i ddechrau. Ond mae’n rhaid i chi fynd allan o’r llyfrgell, cwrdd â phobl a siarad â nhw!”


21

Campus #002

Haf / Summer 2010

“The biggest compliment I ever Understanding the phenomenon received was from a pirate named and how to prevent it sits at the Boya. While I was interviewing him, centre of international debate, he stopped me and asked, ‘how can alongside Islamic extremism, a foreigner like you be so informed?’ the economic downturn and the It shocks me that most governments ongoing conflicts in Afghanistan don’t have intelligence beyond the and Iraq. Yet, the international Nairobi elite and UN agencies.” community still awaits an answer Although there is no simple to the maritime anarchy that has progressively worsened since 2008. answer to Somalia’s troubles, Stig is regularly called upon to lend his Stig understands Somalia and expertise to CNN, Al-Jazeera and its rampant piracy well. Having the BBC – he had his own slot on completed a doctorate in BBC Radio 4 in 2006 called ‘Letters International Relations at the then From Mogadishu’. University of Wales Aberystwyth The only advice he would in 2006, he now divides his time proffer burgeoning students working as Associate Professor wanting to research or report at the University of Life Sciences on areas of conflict is: in Oslo and doing consultancy “Studying history or political work for NATO. His success as science is a good place to start. But a researcher can be attributed you have to get out of the library, to the maverick approach he meet people and talk to them!” undertakes in discovering the root causes of piracy in this troubled east-African republic. His strength, he says, lies in his field research: “I travel to major pirate ports – mainly Mogadishu, which enables me to build local friendships. I talk to ordinary Somalis, not just the elite. Not all scientists are cloistered in This gives me a unique insight into their laboratories. Stig Jarle Hansen, what’s happening at ground level.” a Norwegian PhD graduate of With a shocking frequency the University of Wales, is now of violence and murders, not to a Professor and researcher of piracy mention an average life expectancy in Somalia – one of the world’s of just 48 years, Somalia is simply most lawless and dangerous areas. out of bounds to most of the outside Somali pirates operating in world. Reporters Without Borders, the Gulf of Aden have been a thorn an organisation that fights for press in the side of international shipping freedom, describes it as ‘Africa’s operations since 1991, when civil deadliest country for journalists’. war caused great destabilisation, Somalia’s own media is fragmented conflict and disorder throughout the and often partisan. Broadcasters country. The increasing instances and journalists operate in an of hijackings of foreign cargoes has, atmosphere hostile to free in the past three years alone, cost expression, and often dangerous. shipping companies in the excess Overall, the state maintains a tight of $275 million. It has also caused grip on any form of broadcasting diplomatic crises and impeded the that has lead to an intelligence delivery of vital food aid shipments black hole – one that Stig has spent to Third World countries. his career trying to fill. “I talk to pirates systematically,” explains Stig, “I meet regularly with several of the state leaders and a network of around 35 pirates and can do this because of my relationship with the clan elders who protect me.” By working closely with The United Nations Development Programme (UNDP), Stig is able to ensure that aid and development resources reach the people who most need it. His role in doing this I ddarllen mwy ewch i: has helped him build trust with www.wales.ac.uk/cy/NewsandEvents/Newyddion/General/ pirates, militiamen, policemen and ProfessorAmongPirates.aspx fixers, who all provide him with protection and vital information, To read more, please visit: which he then feeds to NATO www.wales.ac.uk/en/NewsandEvents/News/General/ member state intelligence agencies. ProfessorAmongPirates.aspx


22

Campus #002

Haf / Summer 2010

Dwi’n falch i fod yn fyfyriwr yn y Brifysgol. I’m proud to be a student at the University. Onwukwe Obioma Un o raddedigion Prifysgol Cymru 2010 University of Wales Graduate May 2010


2

Prifysgol Cymru University of Wales

Campus #002

Haf / Summer 2010

Swfenîr Brifysgol A hoffech swfenîr o’ch cyfnod yn y Brifysgol? Ymwelwch â’r siop ar-lein am ddillad a gweuwaith; deunydd ysgrifennu a rhoddion; ategolion, a chasgliad unigryw o lestri gwydr a gemwaith.

University Souvenirs Would you like a souvenir of your time at the University? Visit the online shop for clothing and knitwear; stationery and gifts; accessories, and an exclusive collection of jewellery and glassware.

www.cymru.ac.uk/siop

www.wales.ac.uk/shop

Tystysgrifau Arddangos A hoffech chi gael fersiwn mwy addurnedig o’ch tystysgrif gradd, wedi’i llythrennu’n broffesiynol â llaw i bwrpas arddangos? Mae hwn yn gofrodd unigryw, ac mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y gweithle.

Display Certificates Would you like to have a more ornate, professionally hand-lettered version of your degree certificate for display purposes? Not only does this provide a unique memento; it is ideal for use in the workplace.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.tystysgrifaucymru.com

For more information visit: www.walescertificates.com

Noder mai at ddibenion arddangos yn unig mae’r dystysgrif hon. Ni ddylid ei defnyddion i gadarnhau gradd Prifysgol Cymru.

Please note that this certificate is for display purposes only. It should not be taken as confirmation of the award of a University of Wales degree.

Mae’n bosibl cael copi o destun y cyhoeddiad hwn mewn gwahanol ffurfiau: cysylltwch â’r Brifysgol os gwelwch yn dda. The text of this publication is available in alternative formats: please contact the University. Gyda diolch i bawb a gyfrannodd at y rhifyn hwn. Gwerthfawrogir nawdd cwmni Ede & Ravenscroft eto eleni tuag at gostau cyhoeddi.

With thanks to everyone who contributed to this issue. The continued support of Ede & Ravenscroft towards publication costs is greatly appreciated.

Golygydd: Joanna Davies Dylunwyr: Departures® Argraffwyr: Westdale Press

Editor: Joanna Davies Design: Departures® Print: Westdale Press


Campus 2010  
Campus 2010  

The magazine for University of Wales Alumni

Advertisement