Page 1

√‰ËÁfi˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ 2011

∂ÌÂÈÚ›· ·fi ÙË

ªÂÙ·ˆÏËÙ‹˜:

0611 (10)

...¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›Ù ÁÈ· Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂÙÂ


¡¤Â˜, ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜

LED

EX720

∑‹ÛÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Full HD 3D Web Browser, SkypeTM Ready, X-Reality, Edge LED, Motionflow XR 200, BRAVIA Internet Video, Bravia Internet Widgets, Wireless LAN Ready, Wi-Fi Direct, DLNA, USB HDD Rec, Media Remote ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ª∂ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

Ãøƒπ™ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

KDL-32EX720

75,5 x 51,0 x 21,6 ÂÎ.

75,5 x 48,0 x 4,2 ÂÎ.

KDL-37EX720

87,8 x 57,9 x 25 ÂÎ.

87,8 x 54,9 x 4,2 ÂÎ.

KDL-40EX720

94,3 x 61,6 x 25 ÂÎ.

94,3 x 58,6 x 4,2 ÂÎ.

KDL-46EX720

107,8 x 69 x 26 ÂÎ.

107,8 x 66 x 4,2 ÂÎ.

KDL-55EX720

126,9 x 79,9 x 31,5 ÂÎ.

126,9 x 76,9 x 4,1 ÂÎ.

TDG-BR100B

§È·ÓÈ΋ ΔÈÌ‹

32” 37” 40” 46” 55”

9030 10030 11030 15030 19030

1000

∞ӷηχ„Ù ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ °˘·ÏÈ¿ Active Shutter 3D ÁÈ· ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ BRAVIA® Full HD 3D

LED

EX320

LED Î·È ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, Û ÌÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› ¯ÒÚÔ Web Browser, SkypeTM Ready, X-Reality, Edge LED, CCFL, Full HD, BRAVIA Internet Video, Bravia Internet Widgets, Wireless LAN Ready, Wi-Fi Direct, DLNA, USB HDD Rec, Media Remote ª∂ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

Ãøƒπ™ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

KDL-24EX320

58.3 x 39.1 x 18.2 ÂÎ.

58.3 x 37.6 x 4.2 ÂÎ.

KDL-26EX320

63.1 x 42.1 x 18.2 ÂÎ.

63.1 x 40.6 x 4.2 ÂÎ.

CMU-BR100

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË §È·ÓÈ΋ ΔÈÌ‹

24” 26”

4300 4500

1000

∂Óۈ̷و̤ÓË Î¿ÌÂÚ· Î·È ÌÈÎÚfiʈÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ BRAVIA® Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Skypeì ñ μÈÓÙÂÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ¢ÎÚÈÓ‹ Î·È Î·ı·Ú‹ ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ ñ ∂‡¯ÚËÛÙË, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ̤ۈ USB

¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ „˘¯·ÁˆÁ›·... Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ·! π‰·ÓÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¿ÓÂÙ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ·ÙÂÏ›ˆÙ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ªÂÙ·‰ÒÛÙ ٷ ηχÙÂÚ· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ‚›ÓÙÂÔ Ì ÙËÓ Â˘ÎÚÈÓ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘. ∂ÍÂÚ¢ӋÛÙ ÌÈ· Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ηӿÏÈ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÊË̛ۈÓ, ÌÈÏ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ì ÙȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‚ÈÓÙÂÔÎÏ‹ÛÂȘ Skypeì.

∏ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ΔÒÚ· È·, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË! ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù·Èӛ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, Û fiÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÔÈ Û˘Û΢¤˜. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Û·˜ ̤ۈ USB ‹ ÂÁÁÚ¿„Ù ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ô˘ ¯¿Û·Ù ·¢ı›·˜ Û ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ USB. ∞ӷηχ„Ù ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·fi ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏË!

∫·ıËψı›Ù Û ÌÈ· ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ªËÓ ¯¿ÛÂÙ ԇÙ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, Ì ÌÈ· ¿„ÔÁË ÂÈÎfiÓ· Full HD. ¡ÈÒÛÙ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, Ì Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Full HD 3D. ∞fi ÙËÓ ÙÒÛË ÌÈ·˜ ηÚÊ›ÙÛ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ·ÔÏ·‡ÛÙ ٷÈӛ˜ Î·È ·È¯Ó›‰È· Ì ‹¯Ô Surround 3D. √È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ LED ʤÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¢ÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.


LCD X-Reality CX520

∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Full HD Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Web Browser, SkypeTM Ready, X-Reality, BRAVIA Internet Video, Bravia Internet Widgets, Wireless LAN Ready, Wi-Fi Direct, DLNA, USB HDD Rec, Media Remote ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË §È·ÓÈ΋ ΔÈÌ‹ ª∂ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

Ãøƒπ™ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

KDL-32CX520

79,9 x 53,2 x 23 ÂÎ.

79,9 x 50,2 x 7 ÂÎ.

KDL-40CX520

99,1 x 63,6 x 25 ÂÎ.

99,1 x 60,6 x 7,1 ÂÎ.

KDL-46CX520

112,2 x 71,2 x 27,5 ÂÎ.

112,2 x 68,2 x 7,4 ÂÎ.

UWA-BR100

32” 40” 46”

5500 7500 9500

710

∞Û‡ÚÌ·ÙÔ USB Wifi ÁÈ· Ó· ÛÂÚÊ¿ÚÂÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ñ USB WiFi

LCD Full HD

BX420

∞ÔÏ·‡ÛÙ ÚÔÛÈÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙËÏÂı¤·Û˘ Full High Definition LCD panel with full HD 1080p resolution (1920x1080 pixels), Five separate HD inputs (two HDMI, two HD component, one PC), USB Media Player, BRAVIA ENGINE 2, BRAVIA Sync, Live ColourTM, Scene Select, 24p True CinemaTM, Cinema Mode ª∂ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

LCD HD Ready BX320

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË §È·ÓÈ΋ ΔÈÌ‹

Ãøƒπ™ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

KDL-32BX420

80 x 52.8 x 22 ÂÎ.

80 x 49.6 x 9.1 ÂÎ.

KDL-37BX420

91.6 x 59.4 x 25 ÂÎ.

91.6 x 56.2 x 9.1 ÂÎ.

KDL-40BX420

98.8 x 63.2 x 25 ÂÎ.

98.8 x 60 x 9.4 ÂÎ.

32” 37” 40”

4900 6000 6550

H Sony Bravia BX320 ı· Û·˜ ÂÎÏ‹ÍÂÈ Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘, ηı·Ú¤˜, ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ Û 720p ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ LCD panel with HD Ready resolution (1366x768 pixels), Five separate HD inputs (two HDMI, two HD component, one PC), USB Media Player, BRAVIA ENGINE 2, BRAVIA Sync, Live ColourTM, Scene Select, 24p True CinemaTM, Cinema Mode ª∂ μ∞™∏ (¶¯À¯μ) KDL-26BX320

66.8 x 45.5 x 22 ÂÎ.

66.8 x 42.4 x 9.1 ÂÎ.

KDL-32BX320

80 x 52.8 x 22 ÂÎ.

80 x 49.6 x 9.1 ÂÎ.

™˘Ó‰¤ÛÙÂ Û˘Û΢¤˜ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ Ì DLNA Û ¤Ó· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ÔÈÎÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô „˘¯·ÁˆÁ›·˜ (ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˘˜ Î·È ÊÔÚËÙÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Û˘Û΢¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, PLAYSTATION® 3 Î·È ¿ÏÏ·). £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ: ÌÈ· ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Ì DLNA Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡, ¤Ó·Ó ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Ì DLNA ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ Ô˘ ·ÔıË·ÂÈ ˘ÏÈÎfi, ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹ (Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ¤Ó·Ó, Â¿Ó ‰È·ı¤ÙÂÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô), ›Ù (·) ηÏ҉ȷ Ethernet (‚) ·Û‡ÚÌ·ÙË Á¤Ê˘Ú· ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ›Ù (Á) ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜ Powerline

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË §È·ÓÈ΋ ΔÈÌ‹

Ãøƒπ™ μ∞™∏ (¶¯À¯μ)

26” 32”

3800 4250

∂Ï¿Ù ӷ ·ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÊË̛ۈÓ; ΔÔ Skypeì Û¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ‚ÈÓÙÂÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ¢ÎÚÈÓ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜. ∂ÁÁÚ¿„Ù ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯¿ÓÂÙ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi Û·˜ ‰›ÛÎÔ Ì¤Ûˆ USB. ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌË Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ¤Ó· smartphone ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜, ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ.


Blu-Ray Disk

TM

Home Video Media Box

BDPS480 ¡EW

BDPS380 ¡EW SMPN100B ¡EW

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

Full HD 3D Blu-ray BRAVIA Internet Video ¶.Δ. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ USB ŒÏÂÁ¯Ô˜ ̤ۈ smartphone °Ú‹ÁÔÚË ÂÎΛÓËÛË Î·È ÊfiÚÙˆÛË Wireless LAN ready μÂÏÙ›ˆÛË ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ‚›ÓÙÂÔ Entertainment Database Browser ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË DVD ªÔÚʤ˜ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ ‹¯Ô˘ High Definition

1900

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

BRAVIA Internet Video ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ USB ¶.Δ. Wireless LAN ready ŒÏÂÁ¯Ô˜ ̤ۈ smartphone °Ú‹ÁÔÚË ÂÎΛÓËÛË Î·È ÊfiÚÙˆÛË μÂÏÙ›ˆÛË ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ‚›ÓÙÂÔ Entertainment Database Browser ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË DVD ªÔÚʤ˜ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ ‹¯Ô˘ High Definition

ªÂÙ¿‰ÔÛË ‚›ÓÙÂÔ ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

1300 ñ ñ ñ ñ

DivXHD, DDVD-RW/R WLAN WI-FI USB

¶.Δ.

1330

DVD Players DVPSR600HB

ñ DVD Player ñ 1080P ̤ۈ HDMI

DVPSR300B

¶.Δ.

780

DVPSR100B

ñ DVD Player ñ Bravia Theatre Sync ñ USB

¶.Δ.

ñ DVD Player ñ Bravia Theatre Sync

680

¶.Δ.

580

√ÈÎÈ·Îfi˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ BDVF500

BDV-E380 ¡EW

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

Blu Ray 3DΔª BRAVIA Internet Video 2 ›ÛÔ‰ÔÈ HDMI® μ¿ÛË iPod/iPhone 4 ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο ˯›· 1000 W USB, MP3

¶.Δ.

4500

DAVDZ740 ¡EW

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

Blu Ray 3DĪ HDMI Output USB, MP3 Dolby Digital, DTS Dolby Prologic II 350W

BDV-L800 ¡EW

¶.Δ.

5110

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

Blu Ray 3DΔª ∏¯Â›· ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ BRAVIA Internet Video USB, MP3 2 ›ÛÔ‰ÔÈ HDMI® μ¿ÛË iPod/iPhone 1000W

DAV-TZ135 ¡EW

¶.Δ.

5500

Portable DVD Player DVPFX750W/L/R/P

ñ ñ ñ ñ ñ

HDMI Output USB, MP3 Dolby Digital, DTS Dolby Prologic II 1000W

¶.Δ.

3200

DAV-F300

ñ ñ ñ ñ

Design Home Cinema HDMI Output USB 280W

ñ ñ ñ ñ ñ

HDMI Output USB, MP3 Dolby Digital, DTS Dolby Prologic II 350W

¶.Δ.

1800

HTCT350A

¶.Δ.

2000

ñ ñ ñ ñ ñ

ª¿Ú· Ë¯Â›Ô HDMIx3 Dolby Digital, DTS Dolby Prologic II 400W

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

¶.Δ.

4430

√ıfiÓË LCD 7” ¢È¿ÚÎÂÈ· Ì·Ù·Ú›·˜ 5 ÒÚ˜ USB, MP3, DIVX, JPEG ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Remote control ™Â ÎfiÎÎÈÓÔ, ÌÏÂ, ÚÔ˙ Î·È ¿ÛÚÔ ¯ÚÒÌ·

¶.Δ.

1550


Radio Clock

Radio

ICFCL70B ¡EW ñ ñ ñ ñ ñ

¡EW ICFC7πPS

ICFDS11IPB ¡EW

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ Î·È Ë¯Â›Ô æËÊȷ΋ ÎÔÚÓ›˙· LCD 7” ªÓ‹ÌË 1GB ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB/SD Card æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ ¶.Δ. FM/AM

ñ ñ ñ ñ

1300

ICFC05IPB

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ÌÂ Ë¯Â›Ô ºfiÚÙÈÛË iPhone, iPod ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM

¶.Δ.

ñ ñ ñ ñ

900

¶.Δ.

¶.Δ.

ñ ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM ñ ¢ÈÏ‹ Ú‡ıÌÈÛË Í˘ÓËÙ‹ÚÈ

550

¶.Δ.

ñ ƒ¿‰ÈÔ ñ ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM/SW ñ 220 ÒÚ˜ Ì·Ù·Ú›·

750

ñ ñ ñ ñ

460

¶.Δ.

310

¶.Δ.

¶.Δ.

∞ÍÂÛÔ˘¿Ú MP3 ACNWUM50

∂ϤÁ¯ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 4 Û˘Û΢¤˜ Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ remote control

160

ñ ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ñ ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM ∂˘ÎÚÈÓ‹˜ Ï˘¯Ó›· 0,9 LED ∂Óۈ̷و̤ÓÔ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¶.Δ.

RMVZ220T

∂ϤÁ¯ÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È teletext

ñ AC Adaptor for charging Sony Walkmans without PC ñ Cable USB-WM-Port included

230

¶.Δ.

250

Walkman MP4

NWZE455B/R

NWZE453B/G/L/P/R

NWZE454B/L/R/P

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

MP4 Player 16 GB 3700 songs Radio, MP3 2” QVGA LCD Battery 50 hours music 10 hours video ñ Alarm / Sleeptimer ¶.Δ. ñ Red & black colour

MP4 Player 8 GB 2000 songs Radio, MP3 2” QVGA LCD Battery 50 hours music 10 hours video ñ Alarm / Sleeptimer ñ Black, blue, red & pink colour

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

1300

¶.Δ.

1100

MP4 Player 4 GB 1000 songs Radio, MP3 2” QVGA LCD Battery 50 hours music 10 hours video ñ Alarm / Sleeptimer ñ Black, green, blue, red & pink colour

¶.Δ.

800

Walkman MP3 NWZW252B/G/P/W Wearable Water Resistant MP3 Player 2 GB 500 songs Radio Battery 11 hours 3 minutes charge for 90 minutes music ñ Black, green, white & pink colour

NWZB153FB/P/R

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

¶.Δ.

270

ICFC205S

Universal Remote Controls RMEZ4T

¶.Δ.

ICFC318S

ICFC705S

ñ ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM/LW ñ μ¿ÛË iPOD

ICFF12S

ƒ·‰ÈÔ͢ÓËÙ‹ÚÈ ºfiÚÙÈÛË iPhone, iPod ΔËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM

800

MP3 Player 4 GB 1000 songs Radio Battery 18 hours Quick charge 3 minutes charge for 90 minutes music ñ Black, red & pink colour

¶.Δ.

700

140


™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Micro HiFi

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Mini HiFi

CMTCPZ3

CMTMX700 ¡EW ñ πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘ 2x50W (RMS) ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ñ USB, ipod, Wi-Fi, DLNA

¶.Δ.

ñ πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘ 2x75W (RMS) ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3

3250

¶.Δ.

2700 ª∏CEC79 ñ ªini ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 2x150W ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ñ ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB, 3 CD

CMTFX300

¶.Δ.

2200

¶.Δ.

1650

CMTDX400

ñ ªicro ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 2x5W ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ñ ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB, iPod

¶.Δ.

ñ ªicro ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 2x25W ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ñ ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB

1390

¶.Δ.

1890

MHCEC69 CMT∂∏15

ñ ªini ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 250W ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ñ ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB, 3 CD

CMTFX200

ñ πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘ 2x5W (RMS) ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ñ DSG-X

¶.Δ.

ñ ñ ñ ñ

970

πÛ¯‡˜ ÂÍfi‰Ô˘ 2x5W (RMS) ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ∂›ÛÔ‰Ô˜ USB ¶.Δ. DSG-X

1100

Portable Audio

CFD RF880 ñ ñ ñ ñ ñ

CFD S07

æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM/LW ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 Remote Control XPlod ¶.Δ. 20W

1750

ZS-S2iP ¡EW

CFD S05

ñ æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM/LW ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW/MP3 ñ Remote Control

¶.Δ.

770

ñ æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM ñ ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW

¶.Δ.

670

ñ ñ ñ ñ

æËÊÈ·Îfi˜ ‰¤ÎÙ˘ FM/AM ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ CD-R/RW μ¿ÛË ÁÈ· ipod Remote Control

¶.Δ.

Digital Imaging Bloggie - Mobile Snap Cameras MHSPM5V/W/P ñ Video, Videoclip Û Full HD 1080 ÌÔÚÊ‹ ñ ºˆÙÔÁڷʛ˜ 5MP Ì ʷÎfi CMOS ñ ∂‡ÎÔϘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (Facebook, YouTube) ñ ∂‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË Û PC ¯ˆÚ›˜ ηÏ҉ȷ ñ ∂‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË Û ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ videoclip Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ñ MPEG4 ñ √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x / OıfiÓË LCD 2,4” ñ ∂ÁÁÚ·Ê‹ Û MS, SD ñ ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ Ê·Îfi˜

MHSCM5V

¶.Δ.

1600

ñ Video, Videoclip Û Full HD 1080 ÌÔÚÊ‹ ñ ºˆÙÔÁڷʛ˜ 5MP Ì ʷÎfi CMOS ñ ∂‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË Û PC ¯ˆÚ›˜ ηÏ҉ȷ ñ MPEG4 ñ √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 5x / OıfiÓË LCD 2,5” ñ ∂ÁÁÚ·Ê‹ Û MS, SD

¶.Δ.

2100

900


Digital Handycam SD HDD

Digital Handycam SD Flash Digital Imaging Handycam SD Flash

Digital Imaging Handycam SD HDD

DCRSX15EB/ES

DCRSR58E

ñ ñ ñ ñ ñ

∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CCD 800k Pixel √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 50x OıfiÓË LCD 2,7” ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 13 ÒÚ˜ STAMINA ÀÔ‰Ô¯¤˜ ηÚÙÒÓ ÌÓ‹Ì˘ MS & SD

¶.Δ.

2000

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

™ÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 80GB ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CCD 800k Pixel º·Îfi˜ Carl Zeiss Vario Tessar √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 60x OıfiÓË LCD 2,7” ∂ÁÁÚ·Ê‹ Û MS Î·È SD ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 13 ÒÚ˜ STAMINA

Digital Imaging Handycam SD Flash

Digital Imaging Handycam SD HDD

DCR-SX65E

DCRSR15ES

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË 4GB ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CCD 680k Pixel º·Îfi˜ Carl Zeiss Vario Tessar √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 60x OıfiÓË LCD 3.0” ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 13 ÒÚ˜ STAMINA

¶.Δ.

2700

Digital Handycam HD Flash

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

™ÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 80GB ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CCD 800k Pixel √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 50x OıfiÓË LCD 2,7” ∂ÁÁÚ·Ê‹ Û MS Î·È SD ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 13 ÒÚ˜ STAMINA

HD Handycam Ì μÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ·

HDRCX115EB/ER/EL

HDRPJ10EB ¡EW

Full HD 1080 ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR CMOS º·Îfi˜ Carl Zeiss Vario Tessar √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 10x / OıfiÓË LCD 2,7” ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 13 ÒÚ˜ STAMINA ∂ÁÁÚ·Ê‹ Û MS & SD

¶.Δ.

4000

¶.Δ.

3300

HD Handycam Ì μÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ·

Digital Imaging Handycam HD Flash

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

¶.Δ.

3800

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

Full HD 1080 ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ 3.3 MP EXMOR CMOS º·Îfi˜ G 29.8 mm √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 30x / OıfiÓË LCD 3” ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 13 ÒÚ˜ STAMINA ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË 16GB ∂Óۈ̷و̤ÓÔ USB ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÊfiÚÙÈÛË Û PC ñ ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ٷ ‚›ÓÙÂÔ Û·˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ

¶.Δ.

6700

NPFM50

∞ÍÂÛÔ˘¿Ú

ñ ∂·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË

VCT50AV

LCSX10

Ì·Ù·Ú›· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜

ñ ΔÚ›Ô‰Ô ÌÂ

ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

ñ £‹ÎË

‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜

LCS BBE/ES/EL/ER ¶.Δ.

200

ñ £‹ÎË

‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜

¶.Δ.

200

¶.Δ.

810

¶.Δ.

500

NEX æËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈÌÔ Ê·Îfi

NEX-5 ¶ÔÈfiÙËÙ· ÂÈ¤‰Ô˘ DSLR Î·È ·ÔÎÚ›ÛÂȘ Ï‹„˘: ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Â‡¯ÚËÛÙË Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈÌÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ ∞ÈÛı. 14,2 megapixel Exmorì APS HD CMOS, Ù·ÈÓ›· HD, ÔıfiÓË 7,5cm LCD, Sweep Panorama. º·Îfi˜ 16 mm. ñ ªÈÎÚ‹ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ Ì ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ ÂÈ¤‰Ô˘ DSLR ñ ∞Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηıÒ˜ Î·È ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ñ μÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÙ ٷÈӛ˜ HD 1080i Î·È ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Sweep Panorama

NEX-3 ∞ÈÛı. 14,2 megapixel Exmorì APS HD CMOS, Ù·ÈÓ›· HD, ÔıfiÓË 7,5cm LCD, Sweep Panorama. º·Îfi˜ 16 mm. ñ ªÈÎÚ‹ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ Ì ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ ÂÈ¤‰Ô˘ DSLR ñ ∞Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηıÒ˜ Î·È ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ñ μÈÓÙÂÔÛÎÔ‹ÛÙ ٷÈӛ˜ HD 720p Î·È ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Sweep Panorama

LENS KIT

6900 NEX-5∫ ¶.Δ. 7400 NEX-5D ¶.Δ. 8400 NEX-5A

¶.Δ.

NEX-A ∂16mm

NEX-K ∂18-55mm

5500 NEX-3∫ ¶.Δ. 6000 NEX-3D ¶.Δ. 7000 NEX-3A

¶.Δ.

NEX-D


™ÂÈÚ¿ T

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

DSC TX10L/S/B/G/P ∞ÓıÂÎÙÈ΋ Û ˘Ô‚Ú‡¯È· ¯Ú‹ÛË Û ‚¿ıÔ˜ ¤ˆ˜ 3m, Û ÛÎfiÓË Û ¯Ú‹ÛË Ì¤¯ÚÈ -10CÆ Î·È Û ÙÒÛÂȘ ·fi 1,5m

16,1 Megapixel OıfiÓË ∞Ê‹˜ Clear Photo LCD 3” ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ Super HAD CCD º·Îfi˜ Carl Zeiss 25mm √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ HD Video 720p MPEG 4 ISO 3200 Sweep Panorama Face Detection Smile Shutter Including lithium battery Twilight mode Optical Steady Shot Card MS, SD

¶.Δ.

DSC W510R/P/S/B

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

2500

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

16,1 Megapixel OıfiÓË ∞Ê‹˜ Clear Photo LCD 3” ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ Exmor RTM CMOS High Dynamic Range Î·È 10fps º·Îfi˜ Carl Zeiss 25mm Including lithium battery √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ 3D ™Ù·ıÂÚ‹ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· HD Video 1080i 3D Sweep Panorama ¶.Δ. Card MS, SD

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

2500

DSC HX100V

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

10,2 Megapixel ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ EXMOR º·Îfi˜ G √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x OıfiÓË LCD 3” 13.9mm ¿¯Ô˜ Panorama Shooting Twilight mode Intelligent Scene Recognition

¶.Δ.

ñ 16,2 Megapixel ñ OıfiÓË XtraFine TruBlack LCD 3.0” 921.6K ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜ ñ ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ Exmor RTM CMOS ñ º·Îfi˜ º·Îfi˜ Carl Zeiss Vario Sonar T ñ √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 30x

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

1100

DSC WX7W/P/L

DSCHX5VN/B

16,1 Megapixel OıfiÓË Clear Photo LCD 3” ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CCD º·Îfi˜ G 25mm ¶.Δ. √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 10x Including lithium battery ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ HD Video 720p Sweep Panorama Card MS, SD

12,1 Megapixel OıfiÓË Clear Photo LCD 2.7” º·Îfi˜ Sony 26mm √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x ISO 3200 Sweep Panorama ¶.Δ. Face Detection Including lithium battery Smile Shutter Twilight mode Steady Shot Card MS, SD

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

14,1 Megapixel OıfiÓË Clear Photo LCD 2.7” º·Îfi˜ Carl Zeiss 26mm √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x ISO 3200 Sweep Panorama ¶.Δ. Face Detection Including lithium battery Smile Shutter Twilight mode Steady Shot Card MS, SD

1400

3700

™ÂÈÚ¿ H

DSC H70R/S/B

DSC W530G/S/P/L/B

¶.Δ.

3200

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

DSC W570V/N/P/S/B

16,2 Megapixel OıfiÓË Clear Photo LCD 2.8” º·Îfi˜ Carl Zeiss 25mm ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ Exmor RTM CMOS High Dynamic Range Î·È 10fps √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 5x ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ AVCHD Full HD Video 1080i Including lithium battery Superior Auto+ 3D Sweep Panorama 3D ™Ù·ıÂÚ‹ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Steady Shot / ñ Face Detection Smile Shutter Twilight mode Card MS, SD ¶.Δ.

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

16,1 Megapixel OıfiÓË Clear Photo LCD 2.7” º·Îfi˜ Carl Zeiss 25mm √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 5x ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ HD Video 720p ISO 3200 Sweep Panorama Face Detection Smile Shutter Twilight mode Steady Shot Card MS, SD Including lithium battery

2400

¶.Δ.

0611 (10)

DSC T110V/P/S/R/B

™ÂÈÚ¿ W

1800

™ÂÈÚ¿ S

5000

∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ BIONZ Full HD Video 1080p ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÎfi¢ÙÚÔ Intelligent Sweep Panorama 3D ™Ù·ıÂÚ‹ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Card MS, SD Including lithium battery

DSC S3000P/S/B ñ ñ ñ ñ ñ ñ

10,2 Megapixel ∞ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CCD º·Îfi˜ Sony 28mm √ÙÈÎfi ˙Ô˘Ì 4x OıfiÓË LCD 2.7” Sweep Panorama

ñ ñ ñ ñ

Twilight mode Steady Shot Card MS, SD Including 2 batteries AA

¶.Δ.

∞ÍÂÛÔ˘¿Ú

840

Photo Frames DPFA-710 ¡EW ñ ñ ñ ñ ñ ñ

LCS-TWJ/JP/JV/JW ñ £‹ÎË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ‰ÂÚÌ·Ù›ÓË

¶.Δ. 250

¶.Δ.

ñ ª·Ï·Î‹ £‹ÎË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜

¶.Δ. 200

LCS-CSW/L/R/S/B ¡EW

LCSCSVC/S/P/B ñ ª·Ï·Î‹ £‹ÎË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜

LCS-TWE/B/W/P/R

200

ñ ª·Ï·Î‹ ÙÛ¿ÓÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi Ó¿ÈÏÔÓ

¶.Δ.

160

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË ‹ ·Ú·Ï‹„ÂȘ / ¶.Δ.: ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ΔÈÌ‹

¶.Δ.

LCS-TWH/B/S/V/P ¡EW ñ ∂Ï·ÊÚÈ¿, ‡ÎÔÏË ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ı‹ÎË ·fi Ì·Ï·Îfi ‡Ê·ÛÌ·

¶.Δ.

200

ñ ÀÊ·ÛÌ¿ÙÈÓË £‹ÎË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜

¶.Δ.

750

DPFD-830LB ¡EW ñ ñ ñ ñ

LCSCSQ/ST

7” QVGA LCD Black colour 128ªμ Remote Control USB ƒÔÏfiÈ

ñ ñ ñ ñ ñ

8” SVGA LCD Black colour 2Gμ AÓ··Ú·ÁˆÁ‹ Video JPEG & Aگ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ªP3 ªÔÓÔʈÓÈÎfi Ë¯Â›Ô Remote Control USB ƒÔÏfiÈ ºˆÙÈ˙fiÌÂÓÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô

¶.Δ.

1390

150 ¢È·ÓÔÌ›˜: AMSTESO §Δ¢

asd  

dsfsdf ds dsf sd dsf sd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you