Page 1

Quadern informatiu del Full de l’Ensenyant Tot allò que com a professional de l’ensenyament et cal saber

SETEMBRE 2013 Hola i adéu! Els que recollim el testimoni de la seva tasca en el Sindicat volem felicitar a l’Àngel per aquesta nova etapa que enceta. Som conscients que ens ha deixat el llistó molt alt, tot i que intentarem seguir pel camí que ens ha marcat. Sabem que el notarem a faltar en el dia a dia del funcionament del Sindicat, però esperem poder comptar, en moments puntuals, amb el seu assessorament i la seva inestimable experiència, la qual ha estat durant tots aquests anys un referent en el món sindical i de l’Ensenyament. Dit això, només ens cal dir que, com a nous responsables d’Ensenyament de la CSI·F, intentarem donar-vos el mateix servei que heu rebut de l’Àngel durant tots aquests anys, tot restant a la vostra disposició. Jaume Rodon i Judith González de Heredia Sí, adéu perquè quan llegiu aquestes ratlles ja m’hauré jubilat. Ho hauré fet després de més de 37 anys de servei a l’ensenyament públic; primer, com a funcionari docent del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, i després com a funcionari del Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari. En ambdós cossos de l’especialitat Física i Química. Al llarg d’aquests anys he estat destinat als Instituts “Comte de Rius”, de Tarragona; “Jaume Huguet”, de Valls; i “Sant Pere i Sant Pau”, de Tarragona. Amb tot, d’ aquesta pila d’anys, solament dotze vaig exercir la docència directa, mentre que la resta -vint i cinc- m’he dedicat exclusivament a tasques representatives del professorat. De totes dues activitats em sento molt orgullós. Sí, orgullós, perquè si els anys de docència a les aules varen ser molt enriquidors, l’activitat representativa del professorat també ho ha estat perquè m’ha permès conèixer molts centres -cadascun un món diferent- i molts, moltíssims, companys/es que, dia rere dia, doneu del millor de vosaltres, malgrat el tracte que rebeu i el menysteniment de la tasca que realitzeu, sense dubte una de les més importants i valuoses per a la societat. Gràcies per tot el que he aprés de vosaltres, per la vostra acollida i comprensió, i pel reconeixement que he tingut per la tasca que he realitzat -crec que amb honestedat i amb plena dedicació-, al servei de tot el professorat. Us desitjo el millor, de debò. Àngel M. Pelejero i Jerez

OFERTA FORMACIÓ ON LINE -CURS 2013-2014-

(Cursos homologats, vàlids per a oposicions, concursos de trasllats, estadis docents, etc)

Informació i inscripcions a través del web:

www.csif.cat/ensenyament

Per a més informació: CSI·F Tarragona: Av. d’Andorra, 11-escala B- baixos C.P. 43002 Tarragona tf: 977.231.957; e-mail: tarragona@csi-f.es


Determinació del professor/a afectat per la pèrdua de la destinació definitiva En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d’algun professor o professora del centre, la direcció del centre convocarà una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l’especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, qui estendrà acta de la reunió. L’objecte de la reunió serà la determinació del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació. Inicialment, es considerarà la possibilitat que un docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció. En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat/ada, s’aplicaran necessàriament els següents criteris que recull el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla. Cos de mestres: 1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre. 2. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres. 3. Any més recent d’ingrés al cos. 4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos. Resta dels cossos docents: 1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany cada funcionari. 2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball. 3. Any més recent d’ingrés en el cos. 4. No pertànyer, si s’escau, al corresponent cos de catedràtics. 5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos. Als funcionaris dels cossos de catedràtics d’ensenyaments secundaris, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

Diari “La Mañana”, de Lleida (dijous, 20 de juny de 2013) No, no, i no ens representeu!!! (La Junta de Personal d’Ensenyament de Lleida) Des de Docents Interins Lleida (DILL), entitat legal que va néixer fa un any en defensa del col· lectiu de mestres i professors interins, volem fer públic el següent sobre la lluita contra la penúria, la precarietat i a favor de la solidaritat i la dignitat del nostre sector. “Els docents interins i substituts som un dels col·lectius més castigats de l’Ensenyament per les polítiques de retallades del govern de Convergència i Unió (CiU).” “Hem patit una retallada de! 15% de sou i feina; el curs va començar amb més de 1.300 vacants menys d’interins; i sofrim una degradació diària de les condicions laborals que ens aboquen a la misèria i l’atur.” “Però a aquesta lamentable situació hi hem d’afegir les presumptes adjudicacions irregulars del Departament d’Ensenyament a Lleida que situen en e! greuge i la burla a centenars de docents interins.” “Una situació d’il·legalitats presumibles que com a entitat hem anat informant i aportant dades a la Junta de Personal (USTECSTEs, CC.OO, UGT i ASPEC) dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida.” “Des del principi vàrem dipositar tota la nostra confiança en aquest òrgan de representació. Poc després vàrem observar com un sindicat justificava la no denúncia d’una presumpta adjudicació irregular pel parentesc d’una de les persones implicades. I ara en acabar el curs ens adonem que aquesta Junta de Personal no ens representa, al menys al col· lectiu d’interins i substituts.” “!Les falses promeses, manipulacions i inhibició podrien resumir l’actuació d’aquests representants en un procés caracteritzat per les seves contínues contradiccions que estem disposats a detallar. “ “Tot plegat, una Junta de Personal que s’ha autoexclòs en la defensa dels interessos d’un col·lectiu d’interins que se sent sol enfront els atacs de l’administració i la subordinació d’uns sindicats que diuen dir-se solidaris, alternatius i assemblearis. Sindicats de qui? A qui representeu? Davant d’aquells que són incapaços de gestionar amb responsabilitat la defensa dels sectors precaris de l’ensenyament, els Docents Interins Lleida som un humil exemple d’autoorganització en la defensa digna i directa dels nostres drets ja no només com a treballadors sinó també com a ciutadans que reclamem justícia, ètica i transparència.”


El que et cal saber Absències per motius de salut de durada màxima d’un dia Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici amb una durada màxima d’un dia s’acreditaran documentalment mitjançant justificació de presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d’atenció mèdica i les dades identificatives del centre o consulta mèdica. Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament. Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. Absències per assistència a consulta mèdica L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball; els casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant declaració responsable de l’’interessat, de conformitat amb el model “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica”, que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d’Ensenyament. L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball i s’ha d’acreditar documentalment mitjançant justificant del centre o consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica. El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en que retorna al lloc de treball. Justificació d’absències per motius de salut de durada superior a un dia (Baixa per malaltia o incapacitat temporal) Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada superior a un dia) no s’han de registrar a l’aplicació informàtica, ja que el control i el seguiment d’aquestes llicències corresponen als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a un dia es justificaran necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació corresponent a la situació d’incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al director del centre on està adscrit, i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard l’endemà de la seva expedició. La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. Els directors dels centres faran arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

ACTE DE COMIAT A L’ÀNGEL I CONSTITUCIÓ COMISSIÓ GESTORA U.P. CSI·F TARRAGONA El passat 1 de juliol, va tenir lloc a l’Institut “Comte de Rius”, de Tarragona, l’acte de comiat a l’Àngel Pelejero, així com la constitució de la Comissió Gestora que a partir d’ara gestionarà l’activitat del Sindicat a Tarragona.


Muface pierde más de 5.000 afiliados El 81 por ciento de los afiliados ha optado por una de las cinco entidades privadas Los datos ofrecidos en su Memoria Anual de 2012 revelan que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha perdido 5.426 mutualistas, situándose en un total de 1.541.820. Sanitas es la única de las cinco compañías privadas integradas en este modelo que ha conseguido aumentar su volumen de mutualistas, mientras que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha registrado un crecimiento con el que se hace cargo del 18 por ciento de los titulares y beneficiarios.

ENTIDAD

AFILIADOS

VARIACIÓN

PORCENTAJE

SegurCaixa Adeslas

585.512

-12.726

38,14

Asisa

457.316

-782

29,79

INSS

277.538

+1.453

18,08

DKV

182.235

-1.496

11,87

Sanitas

24.668

+13.709

1,61

IMQ

7.718

-43

0,50

Estos datos han sido ofrecidos en la reunión del consejo de Muface, donde también se ha anunciado que no se prorrogará el concierto vigente con las aseguradoras privadas. La caída de afiliación se desglosa en 4.220 titulares y 1.206 beneficiarios para quedarse en poco más de un millón y medio de mutualistas, que dentro del ámbito de los titulares se reparten a su vez entre un 70,93 en activo y un 24,42 jubilados. En lo que a la elección de la prestación sanitaria se refiere, destaca principalmente el crecimiento del 55 por ciento registrado por Sanitas para alcanzar los 24.668 afiliados. De esta manera, se sitúa como una de las dos opciones que crece en número de mutualistas junto al INSS (+1.453) y la única de entre las cinco entidades privadas que registra un balance positivo.

Les escoles concertades amb més alumnat immigrant perdran l’ajuda a la sisena hora Ensenyament suprimirà les subvencions a la sisena hora que ara dóna a les escoles concertades amb un alt percentatge d’alumnat immigrant i amb pocs recursos. En comptes d’això, establirà una altra mena d’ajuts que aniran directament a l’alumne. Aquest canvi ha generat incertesa en aquests centres, 27 en total, que temen que els ocasioni problemes per mantenir l’hora complementària. Des del curs 2006-2007 el departament destina uns sis milions d’euros l’any per pagar la sisena hora als alumnes d’aquestes escoles. La mesura es va prendre perquè els centres concertats escolaritzessin més alumnes d’origen immigrant i evitar que es concentrin tots a les escoles públiques (avui dia, la xarxa pública escolaritza el 85% d’alumnat immigrant). Els ajuts es donen directament als centres en funció dels grups que tinguin i cobreix la sisena hora de tots els alumnes, amb la qual cosa no han de pagar quotes, segons el departament. Però ara aquesta subvenció a la sisena hora, coneguda com a contracte programa, desapareixerà, explica Carles Armengol, secretari de la Fundació Escola Cristiana. “El departament diu que hi haurà una altra ajuda, però que no serà per cobrir l’hora complementària, i per tant aquestes escoles hauran de cobrar quotes a les famílies si la volen mantenir o ajustar els costos al mínim”, diu Armengol.

ACLARIMENT Des del Sector d’Ensenyament de la CSI·F de Catalunya sempre hem donat suport, i ho seguirem fent, a la immersió lingüística, ja que serveix per compensar una realitat constatable en els centres educatius, i que, per contra del que ens té acostumat l’Administració, no són directrius fetes des dels despatxos d’esquenes a la realitat, sinó que tenen en compte aquesta. D’altra banda, lamentem l’ús partidista que sovint es fa de les llengües, ja que precisament aquestes haurien de ser un vincle d’unió i no pas de divisió. La CSI·F, com a sindicat professional i independent de qualsevol partit polític, ha de fer gala d’aquesta independència i no entrar en disputes que tenen un caire purament ideològic i polític.


FUNCIONARI DOCENT: TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE LA JUBILACIÓ I LA PENSIÓ PER A L’ ANY 2013 (CLASSES PASSIVES) 1.- Fet causant Es la jubilació (personal civil) del funcionari i pot produir-se per diferents motius: Forçosa per edat Voluntària Por incapacitat permanent per al servei 2.- Període de carència Per tal de causar dret a la pensió ordinària de jubilació és requisit indispensable haver completat un període mínim de 15 anys de serveis efectius a l’ Estat. 3.- Càlcul de la pensió La quantia de la pensió ordinària es determina aplicant a l’ haver regulador corresponent, segons el Cos, el percentatge establert en funció del nombre d’ anys complets de serveis efectius al l’ Estat. Havers reguladors (bases per al càlcul de les pensions de Classes Passives): es fixen cada any, per a cada Grup, a la Llei de Pressupostos Generals de l’ Estat. Per al 2013 són los següents: Grup / Subgrup Llei 7/2007

Haver regulador (euros /any)

A1

40.058,07

A2

31.526,72

B

27.606,75

C1

24.213,06

C2

19.156,55

E (Llei 30/1984) i Agrupaments professionals

16.333,48

A la base o l’ haver regulador que correspongui se li aplicarà el percentatge que procedeixi d’ acord amb l’ escalat següent: ​Anys de servei

% de l’ haver regulador

Anys de servei​

​% de l’ haver regulador

​Anys de servei

​% de l’ haver regulador

1

1,24

13

22,10

25

63,46

2

2,55

14

24,45

26

67,11

3

3,88

15

26,92

27

70,77

4

5,31

16

30,57

28

74,42

5

6,83

17

34,23

29

78,08

6

8,43

18

37,88

30

81,73

7

10,11

19

41,54

31

85,38

8

11,88

20

45,19

32

89,04

9

13,73

21

48,84

33

92,69

10

15,67

22

52,52

34

96,35

11

17,71

23

56,15

35 o més

100

12

19,86

24

59,81


Supòsits especials: Prestació de serveis en dos o mes Cossos Quan s’ hagin prestat serveis en dos o més cossos amb diferents havers reguladors, per a determinar la pensió de jubilació es considera tot l’ historial administratiu del funcionari, des del seu ingrés en el primer i successius Cossos fins al cessament en el servei actiu, aplicant-se la fórmula següent: P = R1 x C1 + (R2 - R1) x C2 + (R3 - R2) x C3 + …. P és la pensió de jubilació resultant R1, R2, R3... són el havers reguladors corresponents al primer i successius Cossos on s’ hagin prestat serveis. C1, C2, C3... són els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de serveis efectius transcorreguts des de l’ accés al primer Cos fins el moment de la jubilació, d’ acord amb la taula de percentatges anterior. JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA Els funcionaris públics inclosos en el règim de Classes Passives poden jubilar-se voluntàriament quan compleixin 60 anys d’ edat, sempre i quan tinguin reconeguts 30 o més anys de servei a l’ Estat. Si per a completar els trenta anys exigibles s’ haguessin de computar cotitzacions a altres règims de protecció social, per aplicació de les normes sobre còmput recíproc de quotes entre règims de la Seguretat Social (Reial Decret 691/1991, de 12 d’ abril), es requerirà, quan la jubilació sigui posterior a l’1 de gener de 2011, que els darrers cinc anys de serveis computables per a la determinació de la pensió de jubilació hagin estat coberts en el règim de Classes Passives de l’ Estat. El procediment s’ iniciarà a instància del funcionari interessat mitjançant escrit, davant l’ òrgan de personal del qual depengui, en el qual s’ indicarà la data en què desitja jubilar-se, almenys tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada.

PENSIONS 2013 HAVERS REGULADORS MENSUALS : Grup A1: 2.861,3 €* ; Grup A2: 2.251,9 € * Pensió màxima mensual any 2013: 2.548,1 € (brut)* Anys servei

%

Pensió mensual € Grup A1 (brut) *

Pensió mensual € Grup A2 (brut)*

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

26,92 30,57 34,23 37,88 41,54 45,19 48,84 52,50 56,15 59,81 63,46 67,11 70,77 74,42 78,08 81,73 85,38 89,04 92,69 96,35 100

770,2 874,6 979,4 1.083,8 1.188,5 1.293 1.397,4 1.502,1 1.622,6 1.711,3 1.815,7 1.920,2 2.024,9 2.129,3 2.234,1 2.338,5 2.442,9 2.547,7 ** 2.652,1 2.756,8 2.861,2

606,2 688,4 770,8 853 935,4 1.017,6 1.099,8 1.182,2 1.264,4 1.346,8 1.429 1.511,2 1.593,6 1.675,8 1.758,2 1.840,2 1.922,6 2.005,1 2.087,3 2.169,7 2.251,9 ***

* A les pensions resultants se les ha d’aplicar el descompte de l’ IRPF corresponent. ** El professorat del Grup A1 assoleix la pensió màxima mensual (2.547,7 €) amb 32 anys de servei. *** El professorat del GRUP A2 assoleix la pensió màxima mensual (2.251,9 €) amb 35 anys de servei.


Permisos i llicències Durada

Retribucions

Prof. func./ interí

Prof. substitut (amb nomenam.)

Permís per naixement o adopció fill/a.

5 dies laborables consecutius dins els 10 següents del naixement o de l’ adopció

100%

Permís per maternitat.

16 setmanes ininterrompudes

100%

100%

4 setmanes consecutives.

100%

Permís per matrimoni, o inici de convivència en parelles estables.

15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data.

100%

Permís per matrimoni d’un familiar (fins a 2n. grau).

1 dia si és a Catalunya; 2 dies fora de Catalunya.

100%

100%

100%

No

100%

100%

(Excepcionalment, pot ser de menor durada)

No

No

Fins a 6 mesos cada 2 anys

No

(Funcionaris de carrera)

Tipus

1 h. diària, fins als 12 mesos Permís per lactància.

Permís per paternitat.

Permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar.

(màxim 36 setmanes ) Es pot compactar: màxim 24 dies

1r. grau: 3 dies mateix municipi; 5 dies altre municipi. 2n. grau: 2 dies mateix municipi; 4 dies altre municipi. (Els dies són hàbils)

Permís per hospitalització de convivent o familiar fins a 2n. grau.

2 dies laborables mateixa localitat lloc treball, i 4 dies altra localitat. (Excepcionalment, ampliable a 6 dies)

Mínim 10 dies i fins a 3 mesos.

Permís sense retribució per atendre un familiar fins a 2n. grau

(Excepcionalment, prorrogable 3 mesos més)

Permís per trasllat de domicili.

1 dia mateixa localitat; i fins a 4 dies a altra localitat

Permís per l’ acompliment d’ un deure inexcusable de caràcter públic o privat .

Llicència per estudis, no retribuïda, relacionats amb el lloc de treball.

Llicència per assumptes propis.

Temps imprescindible per complir-lo. (Cal justificar-lo)

1 any

Sí No


CSI·F DAVANT L’ESBORRANY DE DECRET DE PLANTILLES Davant l’esborrany del Decret de Plantilles i Provisió de llocs de treball, des de la CSI·F manifestem: - Tot i el rigor i l’objectivitat que com a sindicat professional i independent caracteritza les nostres actuacions i valoracions, ens resulta mot difícil partir d’una aconsellable neutralitat per tal de valorar el document que ens ocupa, tota vegada que el seu contingut no és res més que el desenvolupament del que ja preveu la LEC, Llei rebutjada completament per nosaltres i per gairebé la totalitat dels sindicats amb representació del professorat de Catalunya, així com per la majoria d’aquest, la qual cosa s’evidencià amb les mobilitzacions i vagues convocades fins la seva aprovació per la majoria dels partits polítics del Parlament de Catalunya. - La LEC abans, i ara aquest Decret , doten els centres , així com les direccions, de tot un seguit de competències a hores d’ara reservades a l’Administració Educativa: definició de plantilles, assignació de perfils singulars, etc - Quant a la provisió dels llocs de treball docents, s’estableixen tres sistemes diferents: concurs general pels llocs ordinaris, el concurs específic pels llocs específics i el sistema extraordinari de provisió especial per als llocs de d’especial representativitat que donen suport a la direcció del centre. - Així mateix, es determinen aspectes tècnics propis de la gestió general dels recursos humans, inclosos els mèrits a valorar en el concurs de provisió, els supòsits de remoció per avaluació negativa de l’acompliment del lloc del treball i els procediments de provisió de llocs amb caràcter provisional. - També es regula la intervenció de les direccions en el nomenament del personal interí docent, així com els criteris a considerar en la selecció dels substituts. Al respecte, i a fi efecte d’avaluar la competència del funcionari interí docent, s’estableix en període de prova durant els tres primers mesos de l’exercici docent. Quant a aquestes competències, des de la CSI·F volem denunciar que el departament deix sense efecte l’acord de l’any 95, signat per la CSI·F, que regulava el funcionament de la borsa i que el propi departament sempre ha considerat com a exemplar. Exposats els trets fonamentals de l’esborrany, des de la CSI·F podem avançar el següent: - Amb els nous procediments de provisió de llocs de treball: concurs específic i de provisió especial, el departament canvia les regles de joc, tot traspassant aquesta responsabilitat a les direccions dels centres, alhora que minimitza els actuals concurs generals de provisió. - D’altra banda, no podem obviar que en donar més competències a les direccions, aquestes estaran sotmeses a un control més exhaustiu, la qual cosa no suposa cap “caramel”, ans al contrari; tota vegada que en dotar-los de la competència en la contractació del personal interí passen a ser uns veritables gestors, funció que a hores d’ara rebutgen moltes d’aquestes direccions. - Finalment, des de la CSI·F volem reiterar la nostra preocupació per l’arbitrarietat, discrecionalitat, subjectivitat i, conseqüentment, els greuges que poden originar el traspàs i l’aplicació de les noves competències de les direccions.

Afiliar-se a la CSI-F no costa res Efectivament, això és així perquè tot i que la quota mensual d’afiliació per a l’any 2013 és de 9 € (per cinquè any consecutiu no ha estat modificada), que es cobra trimestralment, a l’hora de fer la declaració de la renda aquesta quantitat desgrava íntegrament. DADES D’AFILIACIÓ Nom.................. Cognoms.............................................................. Data de naixement......................... NIF ......................... Domicili............................................................................C.P................... Localitat ................................................................ Telèfon ...................................N.R.P.........................................e-mail .................................................................................... Grup......................Nivell..............................Centre de Treball ................................................................................................ AUTORITZACIÓ BANCÀRIA Sr/a Director/a del Banc/Caixa ...............................................En/Na...................................................................................... , amb NIF ................................. autoritzo al Banc/Caixa ........................................... a què em siguin carregats a la llibreta o c.c / - - - - / - - - - / - - / - - - - - - - - - - / els rebuts que trimestralment presentarà la CSI·F . Data i signatura.

Si us plau, ompliu aquest full i ens el feu arribar, per fax, per correu ordinari o per e-mail, a qualsevol de les nostres seus, preferentment a la de la província on presteu serveis. Us informem que aquestes dades s’incorporaran a la base de dades de la CSI·F, i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un comunicat adreçat a la CSI·F. Secretaria Nal. d’Organització. c. Fernando el Santo, 17. 28010 Madrid, d’acord amb la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades.

Full ensenyant setembre  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you