Page 1

EL FULL DE L’ENSENYANT Número 2

Amb el que està plovent, la nota de premsa de la reunió del govern de la Generalitat del passat 28 de febrer ens va sorprendre “positivament”, tot i que “una flor no fa estiu”. Positivament, perquè com a sindicat professional i independent la CSI·F ha estat reclamant -exigint- el reconeixement del professorat com a autoritat pública des de molt abans que aquest reconeixement recaigués solament en la figura del director/a dels centres. El reforçament de l’autoritat del professorat davant els alumnes i pares no solament ha d’aconseguir una millora del clima escolar, sinó una millora del seu prestigi social i de la seva autoritat professional, a hores d’ara bastant malmesa degut al poc suport que fins ara ha rebut de la pròpia Administració. Dit això, convé recordar, també, que el prestigi social del docent i de la professió va molt lligat a les retribucions que aquest percep per la tasca que realitza. Així, ens trobem davant la paradoxa que mentre s’estan rebaixant les nostres retribucions i empitjorant les nostres condicions de treball, amb la qual cosa la societat fa una anàlisi molt simple: treballaven poc i cobraven molt, d’altra banda la pròpia Administració va i esbomba “a tort i dret” que el professorat tindrà la consideració d’autoritat pública. Per tot plegat, tenim la situació següent: ens estan fent malbé el vestit (retribucions, prestigi,etc), però ens regalen el “llacet” (l’autoritat). Aleshores, ens preguntem: què en farem d’aquest “llacet”? Doncs poca cosa, perquè el prestigi, el respecte i fins i tot l’autoritat, fa temps que ens l’han malmès. I això, què vol dir, què no volem el “llacet”? Sí que el volem, però també volem que no ens deixin en “pilotes”, que és el que estan fent, tot dient-nos que les urnes els han legitimat per fer tot el que estan fent. S’equivoquen, segur.

SUMARI

2012

Pàg. 2 i 3 Congrés Provincial CSI·F Tarragona

Pàg. 4 Pensions 2012

Pàg. 5 “Paguetes” extres 2012

Pàg. 6 i 7 Oferta cursos de formació a distància i on line.

Pàg. 8 Retribucions 2012 Afiliar-se a la CSI·F no costa res.

OPOSICIONS Us recordem que la CSI·F organitza cursos de preparació presencials, impartits per professionals altament qualificats.

Informeu-vos 977.231.957 tarragona@csi-f.es

Visita la nova web de la CSI-F www.csif.cat/ensenyament “La web professional dels ensenyants”

BCN: C/ Nàpols, 118, entresòl 3a · CP 08013 · Tf.: 93 412 78 75 · ense08@csi-f.es GIRONA: C/ Cristòfol Grober, 6-2n 4a · CP 17001 · Tf. i fax: 972 22 38 42 · girona@csi-f.es LLEIDA: Av. Dr. Fleming, 27 · CP 25006 · Tf.: 973 26 92 89 · lleida@csi-f.es TGN: Av. d’Andorra, 11 - Esc. B - Baixos · CP 43002 · Tf. i Fax: 977 23 19 57 · tarragona@csi-f.es


2

EL FULL DE L’ENSENYANT

Sindicalisme professional. Ara més que mai

www.csif.cat/ensenyament

Imatges del congrés provincial CSI·F Tarragona (celebrat el 22 de març de 2012, a l’IES-SEP “Comte de Rius”, de Tarragona)

Congressistes

Congressistes

Inauguració del Congrés amb la presència dels Presidents provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i el Secretari Nacional d’Acció Sindical de la CSI·F

Mesa del Congrés

L’Àngel Pelejero s’adreça al Congrés per tal de realitzar l’informe de Gestió

Defensa de la candidatura al Comitè Executiu, realitzada per l’Àngel


www.csif.cat/ensenyament

Sindicalisme professional. Ara més que mai

EL FULL DE L’ENSENYANT

3

Celebració del congrés provincial de la CSI·F Tarragona El passat 22 de març se celebrà a l’IES-SEP “Comte de Rius”, de Tarragona, el Congrés de la Unió Provincial de la CSI·F Tarragona, amb l’assistència, entre d’altres, del Secretari Nacional d’Acció Sindical de la CSI·F, Eliseo Moreno, així com dels Presidents Provincials de la CSI·F de Girona, Barcelona i Lleida, Pep Hortós, Joan Escanilla i Carlos Ansótegui, respectivament. L’objectiu d’aquest Congrés era l’elecció del nou Comitè Executiu Provincial, tota vegada que ja havien passat més de quatre anys des què se celebrà l’anterior, també a l’esmentat Institut. El Congrés, al qual van assistir més de 50 professionals dels diferents àmbits funcionarials i laborals en els quals la CSI·F està representada, es desenvolupà amb total normalitat, procedint-se a elegir el nou Comitè Executiu:

President Provincial: ÀNGEL M. PELEJERO I JEREZ (Ensenyament) Vicepresident Provincial: MANUEL MATA MATA (Adm. Autonòmica) Secretari General: JAUME RODON PAGAN (Ensenyament) Secretària d’Economia: PANNY ARMENGOL ROBINAT (A.E.A.T) Secretari d’Acció Sindical: ÓSCAR VENTEO PRIETO (Correus) Secretari d’Organització: CARLOS D. SAMPER BATLLE (Justícia)

Nou Comitè Executiu de CSI·F Tarragona, acompanyat pel Secretari Nacional d’Acció Sindical de la CSI·F


EL FULL DE L’ENSENYANT

4

www.csif.cat/ensenyament

Sindicalisme professional. Ara més que mai

Pensions 2012 HAVERS REGULADORS MENSUALS Grup A1: 2.832,96 €; Grup A2: 2.229,61 € La pensió de jubilació mensual (brut), es determina aplicant a l’haver regulador el % corresponent en funció del Grup i dels anys de servei prestats. Pensió màxima mensual any 2012: 2.522,89 € (brut)

Anys servei

%

Pensió mensual € Grup A1 (brut)

Pensió mensual € Grup A2 (brut)

15

26,92

762,63

600,21

16

30,57

866,03

681,59

17

34,23

969,72

763,19

18

37,88

1.073,12

844,58

19

41,54

1.176,81

926,18

20

45,19

1.280,21

1.007,56

21

48,84

1.383,62

1.088,94

22

52,50

1.487,30

1.170,54

23

56,15

1.590,71

1.251,93

24

59,81

1.694,39

1.333,53

25

63,46

1.797,80

1.414,91

26

67,11

1.901,20

1.496,29

27

70,77

2.004,88

1.577,89

28

74,42

2.108,29

1.659,27

29

78,08

2.211,97

1.740,88

30

81,73

2.315,38

1.822,01

31

85,38

2.418,78

1.903,64

32

89,04

2.522,47

1.985,24

33

92,69

2.625,87

2.066,62

34

96,35

2.729,56

2.148,23

35

100

2.832,96

2.229,61

* A les pensions resultants se les ha d’aplicar el descompte de l’IRPF corresponent. ** El professorat del Grup A1 assoleix la pensió màxima amb 32 anys de servei: 2.522,47 € *** El professorat del GRUP A2 assoleix la pensió màxima amb 35 anys de servei: 2.229,61 €


www.csif.cat/ensenyament

Sindicalisme professional. Ara més que mai

EL FULL DE L’ENSENYANT

5

“Paguetes extres” per al 2012 Un cop han estat publicats els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27/02/2012), des de la CSI·F estem en condicions de determinar d’una manera molt aproximada la quantitat que percebrà el professorat els mesos de juny i desembre de 2012 en concepte de “paguetes extres”, la qual cosa ens permetrà comprovar el greu perjudici econòmic que ens suposarà aquesta nova retallada. Per tal d’entendre millor l’abast d’aquesta retallada, cal tenir present quines són per a l’any 2012 les retribucions bàsiques: sou base, triennis i complement de destinació.

Retribucions mensuals

Grup A1, nivell 26 (Cossos de Catedràtics): Sou base: 1.109, 05 €; Trienni: 42,65 €; Complem. Destinació: 698,2 € Grup A1, nivell 24 (Cossos de Secundària, EOI i Arts Plàstiques): Sou base: 1.109, 05 €; Trienni: 42,65 €; Complem. Destinació: 582,92 € Grup A2, nivell 21 (Cos de Mestres i de PTFP*): Sou base: 958,98 €; Trienni: 34,77 €; Complem. Destinació: 473,35 € (582,92 € per als PTFP)

Dit això, ara passem a informar de les quantitats que percebrem en cada una de les “paguetes”:

Grup A1, nivell 26 (Cossos de Catedràtics): 684,36 € (pel concepte de Sou base) + 698,2 € (pel Complem. de Destinació) + 26,31€ x nt = Grup A1, nivell 24 (Cossos de Secundària, EOI i Arts Plàstiques): 684,36 € (pel concepte de Sou base) + 582,92 € (pel Complem. de Destinació) + 26,31 € x nt = Grup A2, nivell 21 (Cos de Mestres i de PTFP*): 699,38 € (pel concepte de Sou base) + 473,35 € (pel Complem. de Destinació) + 25,35 € x nt =

nt=nombre de triennis * El Complement de Destinació dels PTFP és de 582,92€

De la comparativa entre les retribucions mensuals i les quantitats que s’assignen a l’hora de retribuir les “paguetes”, hom se n’adona del veritable abast de la retallada. Així mateix, no ens podem oblidar de comentar que a les quantitats resultants se les ha d’aplicar l’IRPF corresponent, així com la doble retenció que s’efectua pel concepte de MUFACE i Drets Passius. Per tot plegat, podem afirmar (ja ho havíem avançat) que amb aquesta nova retallada al cap de l’any 2012 no haurem cobrat ni l’equivalent a 13 mensualitats. Un veritable atracament. ** Tot i ratificar la validesa d’aquesta informació, comuniquem que els imports finals de les “paguetes extres” es veuran incrementats amb una part del Complement Específic, tota vegada que el que es percep mensualment per aquest concepte es reduirà en una quantitat equivalent al 3% de les retribucions íntegres del període que es merita cada paga (6 mesos).


6

EL FULL DE L’ENSENYANT

www.csif.cat/ensenyament

Sindicalisme professional. Ara més que mai

CURSOS 11/12 ON-LINE

Homologats: 35 HORES Acollits al conveni de la CSI-F amb les Universitats de San Jorge (Saragossa) i San Vicente Mártir (València) Vàlids i puntuables per a: oposicions (RD 276/2007 d’Accés a la Funció Pública docent, apartat 2.5), baremació de llistes d’interins i altres mèrits. Dirigits a: Aturats, Interins, Opositors, Funcionaris de Carrera, Mestres, Professors de Secundària, EEOOII i Conservatoris, Psicòlegs, Pedagogs, Orientadors i altres professionals relacionats amb l’àmbit educatiu. CURSOS HOMOLOGATS DE 35 hores (Generals)

CODI On Line

Corrientes pedagógicas y psicológicas en la Educación Infantil

HO035011

Introducción a los grupos educativos

HO035012

La educación como derecho fundamental

HO035013

La sociometría y los grupos educativos

HO035014

La investigación educativa en el aula

HO035015

Técnicas de dinamización del grupo educativo

HO035016

Educación Ambiental: un reto en el presente

HO035017

La orientación en la tutoría escolar

HO035020

El niño, el medio y la percepción del espacio y del tiempo

HO035021

Los valores de la creatividad en el aula

HO035050

Los medios de comunicación como recurso didáctico

HO035051

Trabajos monográficos: cómo diseñarlos y elaborarlos

HO035052

Generalidades e introducción a la biblioteca escolar

HO035053

Planificación y realización de unidades de trabajo

HO035054

Desarrollo psicoevolutivo (de 0 a 6 años)

HO035055

Desarrollo psicoevolutivo (de 6 a 12 años)

HO035018

Desarrollo psicoevolutivo en el adolescente

HO035056

La evaluación en la LOE

HO035057

Motivación y liderazgo en el aula

HO035058

Musicoterapia en edad escolar NOU

HO035102

Las visitas escolares: planificación y ejecución NOU

HO035103

La lectura del cómic en el aula NOU

HO035104

Didáctica y teorías de aprendizaje. Andragogía de la educación a distancia* NOU

HO035108

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ, ENTREGA DE MATERIAL I RECEPCIÓ DE TREBALLS MES Maig Juny Juliol/Agost

INSCRIPCIÓ Fins el 27 d’abril Fins el 28 de maig Fins el 27 de juny

RECEPCIÓ TREBALLS 4 dies després de finalitzar el període de certificació

PREUS AFILIATS 35 €

DURADA: MÉS INFORMACIÓ: TEL. i FAX: E-MAIL: ACCÉS DIRECTE A LA INSCRIPCIÓ:

NO AFILIATS 50 €

10 dies (dues convocatòries al mes) Av. d’Andorra, 11, esc. B, baixos - 43002 Tarragona. 977.231.957 tarragona@csi-f.es http://www.cursosparaoposiciones.com


www.csif.cat/ensenyament

Sindicalisme professional. Ara més que mai

EL FULL DE L’ENSENYANT

CURSOS 11/12 A DISTÀNCIA

ON-LINE

Homologats: 101 HORES Acollits al conveni de la CSI-F amb les Universitats de San Jorge (Saragossa) i San Vicente Mártir (València) Vàlids i puntuables per a: oposicions (RD 276/2007 d’Accés a la Funció Pública docent, apartat 2.5), baremació de llistes d’interins i altres mèrits. Dirigits a: Aturats, Interins, Opositors, Funcionaris de Carrera, Mestres, Professors de Secundària, EEOOII i Conservatoris, Psicòlegs, Pedagogs, Orientadors i altres professionals relacionats amb l’àmbit educatiu. CURSOS HOMOLOGATS DE 101 hores (Generals) Educación desde el patrimonio cultural: elaboración de proyectos integrales en Educación Primaria y Secundaria El desarrollo del autoconcepto y autoestima en el alumno Historia del sistema educativo Español desde su creación hasta la LOE. Dos siglos de enseñanza pública Enseñar a estudiar: procedimientos y técnicas de estudio La programación y las unidades didácticas en el aula Las competencias básicas en la enseñanza de Educación Primaria y de Secundaria Obligatoria Los medios audiovisuales e informáticos como recurso didáctico en el aula La importancia de los valores en el aula Introducción a la educación ambiental Las emociones en el alumno durante el proceso educativo Introducción al fracaso escolar El desarrollo evolutivo en la edad de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Implicaciones educativas La educación dentro del ámbito internacional: la acción educativa española en el exterior La competencia digital en clase de religión Multilingüismo y diversidad cultural en las ciudades de Ceuta y Melilla Coaching en la enseñanza NOU La expresión corporal, el juego y el deporte como elemento fundamental en el desarrollo del alumno NOU Necesidades Educativas Especiales de los alumnos con alteraciones del habla y del lenguaje NOU Recursos para la atención de los ACNEE: el maestro, el centro y la familia NOU Desarrollo de las capacidades físicas básicas y las habilidades motrices: los recursos materiales y la organización de las tareas NOU Coordinación docente e implicaciones en el desarrollo del proceso educativo en los niños de 6 a12 años NOU Proyectos de lectura para Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato NOU Actividades educativas para reforzar el aprendizaje NOU Historia del cine y su aplicación en el aula como recurso didáctico NOU El aprendizaje: procesos de enseñanza y capacidades NOU Enseñar a pensar y resolución de conflictos en el aula NOU Factores condicionantes y planificación del estudio en la Educación Primaria y Secundaria El método de estudio en la escuela NOU La memorización en el proceso de enseñanza-aprendizaje NOU Evaluación en el sistema educativo NOU La tutoría y la orientación en la toma de decisiones a lo largo del proceso educativo La lectura: adquisición, dificultades e intervención

CODI DVD HD101104 HD101071 HD101010 HD101012 -----HD101073 HD101074 HD101025 HD101026 HD101075 HD101077 HD101079 -----------

CODI On Line HO101104 HO101071 HO101010 HO101012 HO101072 HO101073 HO101074 HO101025 HO101026 HO101075 HO101077 HO101079 HO101082 HO101065

-------------------------------------------------------------------------------------------

HO101059 HO101119 HO101120 HO101121 HO101122 HO101123 HO101124 HO101125 HO101126 HO101127 HO101142 HO101143 HO101144 HO101145 HO101146 HO101147 HO101081 HO101017

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ, ENTREGA DE MATERIAL I RECEPCIÓ DE TREBALLS MES

INSCRIPCIÓ I ENTREGA DE MATERIAL

RECEPCIÓ TREBALLS

Maig Juny Juliol/Agost

Fins el 27 d’abril Fins el 28 de maig Fins el 27 de juny

Fins el 03/06/12 Fins el 04/07/12 Fins el 05/09/12

PREUS AFILIATS 80 €

AFILIATS (més de 10 anys) Gratuït (1 per curs)

DURADA: MÉS INFORMACIÓ: TEL. i FAX: E-MAIL: ACCÉS DIRECTE A LA INSCRIPCIÓ:

NO AFILIATS 130 €

de l’1 al 30 de cada mes Av. d’Andorra, 11, esc. B, baixos - 43002 Tarragona. 977.231.957 tarragona@csi-f.es http://www.cursosparaoposiciones.com

7


8

EL FULL DE L’ENSENYANT

www.csif.cat/ensenyament

Sindicalisme professional. Ara més que mai

Retribucions 2012 Cossos docents

Sou Base

Trienni

C. Dest.

C. Esp. (base)

Mestres

958,98

34,77

473,35

558,66

PTFP

958,98

34,77

582,92

571,37

Sec., EOI....

1.109,05

42,65

582,92

571,37

Catedràtics

1.109,05

42,65

698,20

622,94

Estadis/Sexennis

1r.

2n.

3r.

4t.

5è.

102,97

108,29

122,78

132,96

116,38

Retencions

Grup A1

Grup A2

MUFACE

47,27

37,20

Classes Passives

107,96

84,97

Afiliar-se a la CSI-F no costa res Efectivament, això és així perquè tot i que la quota mensual d’afiliació per a l’any 2012 és de 9 € (per quart any consecutiu no ha estat modificada), que es cobra trimestralment, a l’hora de fer la declaració de la renda aquesta quantitat desgrava íntegrament. DADES D’AFILIACIÓ Nom.................. Cognoms.............................................................. Data de naixement......................... NIF ......................... Domicili............................................................................C.P................... Localitat ................................................................ Telèfon ...................................N.R.P.........................................e-mail .................................................................................... Cos........................Especialitat..............................Centre destinació ..................................................................................... AUTORITZACIÓ BANCÀRIA Sr/a Director/a del Banc/Caixa ...............................................En/Na...................................................................................... , amb NIF ................................. autoritzo al Banc/Caixa ........................................... a què em siguin carregats a la llibreta o c.c / - - - - / - - - - / - - / - - - - - - - - - - / els rebuts que trimestralment presentarà la CSI·F . Data i signatura.

Si us plau, ompliu aquest full i ens el feu arribar, per fax, per correu ordinari o per e-mail, a qualsevol de les nostres seus, preferentment a la de la província on presteu serveis. Us informem que aquestes dades s’incorporaran a la base de dades de la CSI·F, i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un comunicat adreçat a la CSI·F. Secretaria Nal. d’Organització. c. Fernando el Santo, 17. 28010 Madrid, d’acord amb la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades.

Butlletí 2-2012  

Butlletí 2-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you