Page 1

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΢ΗΜΕΙΩΜΑ

ΧΑΡΙ΢ Ε. ΢ΓΟΤΡΙΔΟΤ Απαςχόλθςθ: Ημερομθνία γζννθςθσ: Σθλζφωνο επικοινωνίασ: Email: Διεφκυνςθ:

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. – μζλοσ ΣΕΕ 2009 04/10/1985 6944 81 3535 csg.arch@gmail.com Αςπαςίασ 19 & Ουρανίασ, 14121, Ακινα

΢πουδζσ 2003-2009

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣ΢ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Σμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν βακμόσ πτυχίου (8.93/10) Διπλωματικι Εργαςία: Νζο Κζλυφοσ ςτο ΢τακμό Λαρίςθσ (10/10) Απολυτιριο Ενιαίου Λυκείου Σοςίτςειο Αρςάκειο Εκάλθσ βακμόσ απολυτθρίου (19.4/20)

2003

Εργαςιακι δραςτθριότθτα 2009 -2011

2009 2009

2008

Μόνιμθ ςυνεργαςία με τθν τεχνικι εταιρεία Ρόμβοσ ΢φμβουλοι Μθχανικοί: αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ ιδιωτικϊν ζργων, interior design, διεκπεραίωςθ φακζλων πολεοδομίασ ΢υνεργαςία με τθν τεχνικι εταιρεία Ιςίδωροσ Σεχνικι ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ: αρχιτεκτονικι μελζτθ ‘‘Διπλοκατοικία ςτα ΢πάτα Αττικισ’’ ΢υνεργαςία με το τεχνικό γραφείο του κ. Αναςταςίου Αναςτάςιου ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ: ςχεδιαςμόσ αρχιτεκτονικϊν μελετϊν ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι ΢υνεργαςία με το αρχιτεκτονικό γραφείο του κ. Καρκανίδα Χριςτου ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ: ςχεδιαςμόσ αρχιτεκτονικϊν μελετϊν ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι

Μελζτεσ 2011

Πολυτελισ κατοικία μικρϊν διαςτάςεων: αρχιτεκτονικι μελζτθ, μελζτθ εφαρμογισ, interior design, ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου

2011

Επζκταςθ Διοικθτθρίου 206 Πτζρυγασ Μάχθσ Αεροπορικϊν Τποδομϊν (Γ.Ε.Α.): αρχιτεκτονικι μελζτθ

1


2010

Ανακαίνιςθ Εξωτερικϊν Όψεων εξοχικισ κατοικίασ ςτο Πόρτο Γερμενό Αττικισ: αρχιτεκτονικι μελζτθ

2010

Ανακαίνιςθ Χϊρου Γραφείων ςτθν Ακινα: αρχιτεκτονικι μελζτθ, ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου

2009-10

Νζα Διϊροφθ Εξοχικι Κατοικία ςτο Αςιμι Λακωνίασ: Interior design, μελζτθ εφαρμογισ, ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου

2009-10

Προςκικθ Β’ ορόφου ςε υπάρχουςα κατοικία ςτθν Κθφιςιά: αρχιτεκτονικι μελζτθ

2009

Νζα Διϊροφθ Κατοικία με υπόγειο ςτθν Αγριλζηα Αττικισ: αρχιτεκτονικι μελζτθ

2009

Νζα Διπλοκατοικία ςτα ΢πάτα Αττικισ: αρχιτεκτονικι μελζτθ

2009

Επζκταςθ και ανακαίνιςθ ιςόγειασ κατοικίασ ςτα Βριλιςςια: αρχιτεκτονικι μελζτθ, μελζτθ εφαρμογισ, Interior design, ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου

2


Διαγωνιςμοί 2008

International Student Competition TOTEM – INFOMETROPOLIS UIA-Union International des Architectes, Torino

2007

International Student Competition FUTURE OF CITIES - UNFOLDMENT OF THE FUTURE CITY SCAPE (1οσ τιμθτικόσ ζπαινοσ) International Federation for Housing and Planning, Copenhagen ςφμβουλοσ: Παναγιϊτθσ Σουρνικιϊτθσ

Ακαδθμαϊκζσ Τποτροφίεσ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2003-04

ετιςια κατάταξθ:7θ

ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Ι. ΚΡΙΣΙΚΟΤ

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2003-04

Μ.Ο. Μακθματικϊν 10/10

ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡΗ΢ΣΟΤ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2003-04

Μ.Ο. Μακθματικϊν 10/10

ΤΠΟΣΡΟΦΙΑ ΛΤ΢ΑΝΔΡΟΤ ΚΑΤΣΑΝΣΖΟΓΛΟΤ

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2007-08

Μ.Ο. 9ου εξαμινου 10/10

ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2007-08

Μ.Ο. 9ου-10ου εξαμινου 10/10

Προπτυχιακζσ Εργαςίεσ 2008-09

2007-08

2006-07

_Διπλωματικι εργαςία: Νζο κζλυφοσ ςτο ΢τακμό Λαρίςθσ (βακμόσ 10/10, τομζασ 4 - ςυν8ζςεων & τεχνολογικισ αιχμισ), υπεφκυνοσ κακθγθτισ: Παπαλεξόπουλοσ Δθμιτρθσ _Διάλεξθ: Δράςεισ ςτθν ευφυι πόλθ (βακμόσ 10/10, τομζασ 4 - ςυν8ζςεων & τεχνολογικισ αιχμισ) _Βοτανικόσ Κιποσ ςτο Διμο Δάφνθσ-Interactive Flower Carpets _Κτίριο Σαινιοκικθσ ςτο Γκάηι _Επζμβαςθ ςτο καλάςςιο τμιμα τθσ περιοχισ Φλοίςβου του Φαλιρου

2005-06

_Επζμβαςθ ςτο λόφο του Φιλοπάππου _Δθμαρχείο-Πολιτιςτικό Κζντρο ςτο Διμο Βαρδουςίων _Μουςικό Γυμνάςιο ςτο διμο Νζασ Ιωνίασ

2004-05

_΢τζγαςτρο και Θυρωρείο ςτθν είςοδο Κοκκινοποφλου Πολυτεχνειοφπολθσ _΢υγκρότθμα κατοικιϊν ςτο Μετσ

2003-04

_Κατοικία ςτο Μετσ _Αναψυκτιριο ςτο Λαφριο _Μεταςχθματιςμόσ του κφβου-Διαδρομζσ ςτο χϊρο-Πεηόδρομοσ Ερμοφ

3


Περιοδικζσ Δθμοςιεφςεισ Διπλωματικι εργαςία: εφθμερίδα ΣΟ ΒΗΜΑ Νζο Κζλυφοσ ςτο ΢τακμό Λαρίςθσ

Διαγωνιςμόσ IFHP

11/05/2010, Αρ. φφλλου 15951

FUTURE OF CITIES – Principles Congress Competition, by The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture Publishers

11/2008

περιοδικό ΚΣΙΡΙΟ

4/2008

εφθμερίδα ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ

24/11/2007, Αρ. φφλλου 9521

περιοδικό ARKITEKTEN

15/07

Workshops/Εκκζςεισ F2F Continuum Exhibition DIGITAL DESIGN AND MANUFACTURING – SITTING CURVE F2F Continuum Exhibition & Conference THE DESIGN AND FABRICATION OF INNOVATIVE FORMS IN A CONTINUUM – SITTING CURVE Student Workshop FILE 2 FACTORY CONTINUUM – SITTING CURVE

Μακεδονικό Μουςείο ΢φγχρονθσ Σζχνθσ, Θεςςαλονίκθ, 2010 Κζντρο Μεςογειακισ Αρχιτεκτονικισ, Χανιά, 2009 Grands Ateliers, Villefontaine, France, 2008

(΢υμμετοχι και ςυνεργαςία με αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ AU Thessaloniki, Barcelona Valles, Bartlett London, TU Delft, Grenoble School of Architecture, La Siapenza Rome, Lyon School of Architecture, Vienna Technical University)

Student Conference FUTURE OF CITIES - UNFOLDMENT OF THE FUTURE CITY SCAPE

International Federation for Housing and Planning, Copenhagen, 2007

4


Λογιςμικό AutoCAD 2011 2D-3D

άριςτθ

3D Studio Max 9 - VRay

άριςτθ

Autodesk VIZ

βαςικζσ γνϊςεισ

Archicad 12

βαςικζσ γνϊςεισ

Rhinoceros 4.0

βαςικζσ γνϊςεισ

Adobe Photoshop CS5

άριςτθ

Ms Office

άριςτθ

Γ.Ο.Κ.

καλι γνϊςθ

Γλϊςςεσ Ελλθνικά

άριςτα

Γαλλικά

άριςτα

Αγγλικά

πολφ καλά

μθτρικι      

Sorbonne I Delf 1er degré Delf 2ème degré First Certificate – Cambridge University Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ Β2 International English Language Testing System (7.5/9)

Διακζςιμο και PORTFOLIO

5

Curriculum Vitae  

Architectural Portfolio, Greece