Page 1


Várvölgyi Hírharang

www.varvolgy.hu

IX. évfolyam 2015/4. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Várvölgy Község Önkormányzata 2015.05.07-én pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímre. A támogatás összege 7.970.000 Ft, amit az önkormányzat egy db Ford Transit mikrobusz megvásárlására fordíthat. A busz átvételének várható időpontja 2015 szeptember vége lesz. “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címen az Orvosi rendelő felújítására pályáztunk, melyre az országosan benyújtott 2563 igénylésből 207 önkormányzat kapott támogatást. Huszonöt pályázatot tartalmi vagy formai hiba miatt elutasított a belügyminiszter, a forráshiány miatt nem támogatott 2283 önkormányzat

(köztük Várvölgy) kérelme pedig tartaléklistára került. Idén is kiírásra került a Szociális tűzifa pályázat, melyet községünk is benyújt. A pályázatokat szeptember 30-ig rögzíthetik az önkormányzatok az elektronikus rendszerben, a belügyminiszter legkésőbb október 30-ig bírálja el azokat. A rászorulók 2016. február 15-ig kapják meg a támogatásból vásárolt tüzelőanyagot az önkormányzatoktól. Az eredményről,

valamint a tüzifa igénylés módjáról tájékoztatni fogjuk a lakosságot! Településünk idén is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez! A Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozó pályázati űrlap a www.emet.gov.hu, www.varvolgy.hu oldalakról letölthető, vagy elérhető a polgármesteri hivatalban. A pályázat beadási határideje: 2015. november 9.

ISKOLAI HÍREK Ismét gyorsan elmúlt a napfényes nyári vakáció. Szeptember 1-jén újra becsengettünk. 29 gyermek vette birtokba az iskolát, köztük 7 első osztályos, név szerint: Dobosi Mózes, Herczeg Botond, Kácz Patrik, Makrai Janka, Orbán Attila, Stiener Rozina és Szabó Olivér. Ezúton is sok sikert kívánunk

nekik, gyarapodjanak tudásban, szerezzenek örömöt szüleiknek, tanítóiknak, érezzék jól magukat a mi kis családi jellegű iskolánkban. Intézményünkben kettő összevont osztály van, az 1-2. és a 3-4. osztályé. Az 1-2. osztály osztályfőnöke Németh Lajosné, Ani néni, a 3-4. osztályé pedig Szalai Katalin,

2

Kati néni, aki az idei tanévtől teljes munkaidőben az iskola tanítója. Rajtuk kívül még Szuper Rita dolgozik intézményünkben. Bizonyára mindenkihez eljutott a hír, hogy Cserép Jolán, tagintézmény-vezetőnket áthelyezték székhelyiskolánkba, Gyenesdiásra. De teljesen nem szakad el tőlünk,


Várvölgyi Hírharang

mert fejlesztő órákra délutánonként vissza fog járni. Joli nénin kívül a pedagógiai szakszolgálat és a Zöldmező utcai EGYMI is biztosít szakembereket tanulóink speciális fejlesztéséhez. Kérjük, forduljanak hozzájuk is bizalommal! Az idén is lehetőség van színházbérlet vásárlására,amely négy gyermekelőadást tartalmaz. Szervezzük a hagyományos őszi túrát, amelynek a közösségformálás, az új gyerekek beilleszkedésének megkönnyítése a célja. Ebben a tanévben szándékozunk

www.varvolgy.hu

múzeumpedagógiai órákon részt venni a Balaton Múzeumban. Szabadidős tevékenység keretein belül

IX. évfolyam 2015/4. szám

folytatjuk a kalandtúra szakkörünket. Felfedezzük településünk környezetét, építészetét, értékeit. A túrázásra nem alkalmas időjárási viszonyok esetén rejtvényfejtő klubot és képzőművészeti foglalkozásokat tartunk. Az előbb felsoroltak csak kis része egy tanév feladatainak, ezen kívül számos eseményen, ünnepi rendezvényen, kulturális programon fogunk részt venni, amelyről ebben az újságban írni fogok. Domjánné Kránitz Margit

ÓVÓDAI HÍREK Idén szeptembertől óvodánkban már sajnos csak egy csoportot tudtunk indítani, hiszen a beíratott gyermekek száma mindössze 23 fő. Az elmúlt évben elballagtattunk hét nagycsoportost, név szerint Herczeg Botond, Iller Ákos, Kácz Patrik, Makrai Janka,

Orbán Attila, Stiener Kata Rozina és Szabó Olivér kedzték meg idén az első osztályt.Négy új kisgyermeket írattak be szülei intézményünkbe, így kerültek újonnan az összevont csoportba. A legkisebbek névsora: Dobosi Hanna, Görcsi Dzsenifer, Szabó Emma és Szalay Bálint. Jelenleg

egy óvodapedagógus és egy dajka dolgozik az óvodában. 2015.09.15-től Németh Judit hat órában dajkaként segíti majd a munkánkat, illetve 2015.09.28-tól Vizeli Éva óvodapedagógus kezdi meg munkáját közösségünkben.

a keresztségben az István nevet kapta, az Isten küldte a népnek. Mondhatni, szerencsés korban, szerencsés családból került a fiatal állam és az

évezredes hagyományokkal rendelkező nép élére. Nélküle ma már egyátalán nem létezne Magyarország. Az ország, amelynek területe oly sok nép érdekeit kiszolgálta már a történelem során. És bár vakmerően, sokan feltették fejükre a Magyar Szent Koronát, annak sacralis hatása a helytelen emberben az őrület és zavarodottság hatását váltotta ki. A Korona sacralitása tudja, hol kell pozitív hatást kifejtenie. Istvánban felismerte a kiválasztottságot és a küldetést. A Korona a függetlenséget adta a keresztény államalapítónak és országának. Érdemes közbevetve, egy nagyot ugrani az időben és szétnézni Európában, ahol napjainkban is monarchiák vannak. Nagyon jól működnek, közéjük

Berwinkl Krisztina

EGYHÁZI ROVAT Szent István király, Magyarország fővédőszentje. George Bernard Shaw, csodálatra méltó hitelességgel írta meg Szent Johanna című drámájában a hazaszeretet lényegét. A dráma első képében hallhatjuk igazságát. “Mindnyájan a mennyek királyának vagyunk alávetve, tőle kaptuk hazánkat és anyanyelvünket. Azért adta, hogy őrizzük meg. Ha nem így lenne, akkor annyi gyilkosságot követnénk el, ahány angolt megöltünk a csatatéren.” A történelem során ezt minden nép elmondhatja a hazaszeretetről. A hazaszeretetért felajánlott áldozat, erény. A vértanúság erénye. Megannyiszor fenyegette, fenyegeti Magyarország államiságát külső és belső veszély egyaránt. Vajkot, aki

3


Várvölgyi Hírharang

számítva természetesen a Vatikánt is. Számos alkalommal csodálkoznak el környezetemben azon, hogy a Vatikán is királyság. Természetesen Krisztus király égi vezetésével és a Szentlélek hatásával, az Atyában. Földi helytartója a mindenkori pápa, aki égi és földi tudásával vezeti Isten népét. A XX. században, számos állam elutasította a monarchikus múltját. Helyébe köztársaságot kiáltottak ki. De vigyázat! A köztársaság mögé van, hogy elbújik a francia jakobinus gyökerű, majd a bolsevizmusban is kiteljesedő kór. Több tíz-száz millió ember életét követelte az Isteni vezetettség és a múlt megtagadása, az életrevalóság megtagadása. Ha vész van, akkor ijedten riad fel a nemzet arra, hogy évtizedekig hamis álomban volt. Látja, hogy mára nincs hadserege, ami megvédené őt. Nincs saját gazdasága, és lassan a föld és alatta a víz is másé már. Még a kórház is könnyen a fejére szakad, ha nem vigyáz. Drága ár ez azért, hogy únióból-únióba, kolhozból-kolhozba, a materiálisból a materiálisba igyekezett át. 2000-ben, Ratzinger bíboros ezt nyilatkozta: “Istvánt, Európa szellemiségének alapítói közé számíthatjuk.

www.varvolgy.hu

Ő a világ elismert szentje.” Szent István király öröksége azonban minden nemzedékre átszáll. Az állam iránti felelősség, annak védelme minden tekintetben, értékeinek megőrzése. Ahogyan a Szent Korona is teszi, ha rossz főre kerül, úgy az állam is széthúzóvá és viszálykodóvá válik, ha az első király örökségétől eltávolodik. Butul, szegényedik és barbarizálódik, ha hátat fordítanak neki. Szülőföldet nem cserélhetünk, de kivándorolhatunk és bevándorolhatunk, ahogyan az trend manapság, ha a szent és az örökség háttérbe szorul. Ekkor a hit is elhalványul. A napokban olvastam a cikket, ezzel a címmel: “Egész Anglia büszke a magyar származású lányra; aki summa cum laude, jelesre érettségizett először a magyarok közül a brit oktatásban és felvételi nélkül kezdheti a tanulmányait az Oxfordi egyetemen.” Anglia büszke. Magyarország, miért insufficienter (elégtelen) az ünneplésben? Csak nem azért nem büszke rá a szülőföldje, mert ő és a családja, kivándoroltak?! Elég kicsinyes. Korábban, tenni kellett volna érte. Gyanítom, néhány év múlva a lány publikációja, már így kezdődik majd. Az angol tudós... Szent István templomokat építtetett.

4

IX. évfolyam 2015/4. szám

Papi praxisomban, sokszor kértek, hogy eskessek kint a templom kertjében, amolyan amerikai módra. Terített asztalok között, hófehér ünnepi sátor alatt. Mindig nemet mondtam a felkérésekre, ebben a formában. Hová és miért menekülnek sokan ki a templomból? Évszázadok alatt imák, eskük, hangjával átitatott falak közül? A hit életre segíti a nemzetet és életrevalóvá teszi Szent István király példájával. Tudta, hogy ő sem hibátlan. De képes volt felülről szemlélni a helyzetet. Krisztus erelyével. Ha kellett, kardot ragadott. Ha úgy érezte, ima könyvet. Megírta Intelmeit, Szent Imre hercegnek. Szent István érvényes ünnepe és élete az evangéliumra irányítja figyelmünket. A bölcs ember, sziklára építi házát. Mielőtt építkezésbe fog, számot vet, hogy be tudja-e fejezni. Ha húszezer katona jön, az ő tízezres serege ellen, követeket küld, hogy tárgyaljanak. A magyarság, áldja a nevét, hogy a kilátástalanságban, próbatétel idején, Magyarországot Nagyasszonyunkra bízta, “akinél nagyobb csak az Isten, és minden kisebb, ami nem Isten”. Pásztor Emánuel János Plébános


Várvölgyi Hírharang

www.varvolgy.hu

IX. évfolyam 2015/4. szám

NÉPTÁNC TÁBOR

2015. augusztus 13-16. között a Georgikon és a Nagyváthy Néptáncegyüttes közös szervezésében került megrendezésre az első „hagyományteremtő” felnőtt néptánctábor Várvölgyön. Engedjék meg, hogy már most a rövid beszámoló elején eláruljam, hogy nagy várakozással és egy kicsit félve vártuk az első táborlakókat, de azt kijelenthetem, hogy a tábor elérte a célját és minden résztvevő jól érezte magát. Miért is jó „Nekünk táncosoknak”, hogy a nyár egyik legmelegebb hetének egyik legmelegebb hétvégéjén átlagosan 8-10 órát táncoljunk? Válaszként írhatnám azt is: mert jó. A táncegyüttes tagjainak év közben nem mindig van lehetőségük arra, hogy a számukra igen kedves, vagy, a szívükbe már nagyon rég remélt adott táncanyagot elsajátítsák-táncolják. Ez a tábor pontosan arra adott módot és lehetőséget, hogy a rég áhított egyik ilyen gyöngyszemet tanulhassuk, táncolhassuk, hallhassuk és ezt önző módon nem másért, csak a magunk szórakozására és pont ezért jó. Hogyan is éltük meg a tábor mindennapjait? Az iskola tantermeiben próbáltuk kipihenni az egész

napos fáradalmainkat. Az étkezőben önellátóan készítettük el a tábor lakóinak (35 fő) a nap első felére talán kitartó bőséges reggelit. A próbák délelőtt 9 órától 12 óráig tartottak ezt követte a Szent Domonkos Étterem által elkészített ebéd tálalása majd rövid pihenő után

délután kettő-három órától öt-hét óráig tartott a délutáni foglalkozás. Este szintén önellátóan -hasonló módon a reggelihez- fogyasztottuk el a vacsorát. Mindezek után akinek még a lába-dereka-háta és kedve kívánta, élő zenére a kocsmában hajnalig folytathatta a táncolást, beszélgetést. Köszönet az üzemeltetőnek a befogadásért.

5

Apropó beszélgetés! Meglepődve, de nagyon jó érzéssel fogadtuk az esti táncházat figyelő várvölgyiek csodálkozó, bíztató és elismerő szavait. Idézem: “Gyerekek itt ilyen még nem volt, ez csodálatos!” Összegezve a három és fél napot nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy az első hagyományteremtő várvölgyi néptánctábor elérte a célját. Szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak és az Iskolának, hogy biztosították számunkra a feltételeket és a Hivatal dolgozóinak az előkészületekben való segítségnyújtást. Nem maradhat köszönet nélkül a Szent Domonkos Étterem és a Torma Pékség rugalmas és megértő kiszolgálása, ami nagymértékben megkönnyítette a napi teendőinket. Köszönet illeti Szimeiszter István íjkészítőt is, aki a tábor résztvevőinek izgalmas bemutatóval kedveskedett. Őszintén reméljük, hogy jövőre talán már szélesebb körben és hasonlóan alapos szakmai programmal, újra tábort szervezhetünk Várvölgyön, akkor már a másodikat. Fischl Balázs


Várvölgyi Hírharang

www.varvolgy.hu

IX. évfolyam 2015/4. szám

VII. ÉJSZAKAI TÚRA Idén ismét nagy sikerrel rendeztük meg hagyományos kirándulásunkat, melyen öszesen hét csapat indult el. A közel nyolcvan főt megmozgató rendezvényen a kicsiktől a nagyokig minden korosztály képviseltette magát. Akadt néhány olyan csapat, mely tagjai itt nyaraló nagycsaládosok voltak, illetve érkeztek négyen úgy is, hogy csak érdeklődtek a rendezvény iránt. Nem is tudták mire számíthatnak, és kellemes meglepetésben volt részük a feladatmegoldásoknál, sötétben való bóklászás során. Külön örömöt jelentett számukra, hogy a csapat mely befogadta őket, a pontozás alapján első helyezést ért el. Külön köszönet illeti az állomáspontokon helytállókat, illetve a „beugrósokat“, akik nélkül kevesebb feladatot tudtunk volna megvalósítani. Ezúton is szeretnénk jelezni, hogy aki kedvet érez magában, hogy munkánkat segítse, a falu egyes rendezvényeinek szervezésében részt venne, kérem jöjjön, erősítse csapatunkat! Mindenkit szeretettel várunk, aki idejével, energiájával és ötleteivel szívesen tenne hozzá közösségi életünkhöz. Kecskés Borbála

EMLÉKTORNA 2015. július 25-én került megrendezésre, immáron nyolcadik alkalommal édesapám, Cserép Jenő emléktornája. Az idei évben is színvonalasra sikeredett a kispályás labdarúgó torna. 8 csapat mérkőzhetett meg egymással, s egész délutános programot és szórakozást biztosított a résztvevőknek, szurkolóknak. Kellemes, nyárias időnk volt, pont foci idő...valószínűleg ezt fent elintézték. Nagy öröm, hogy évről-évre méltó képpen emlékezhetünk meg, olyan csapatok társaságában, akik közel áltak a Cserép családhoz, illetve Várvölgyhöz. A vándorserleget idén a Ziegler Nyomda csapata megérdemelten nyerte el, akiket különösen szeretett apukám a téli teremtornák során. Szinte minden téli kupán ott volt és szurkolt, ahol a Ziegler Nyomda szerepelt. Köszönöm azoknak, akik hozzájárultak és segítettek abban, hogy az emléktorna ilyen színvonalban megrenezésre kerülhetett. Köszönöm a csapatoknak, szurkolóknak, akik jelenlétükkel és sportszerűségükkel megtisztelték Cserép Jenőt. A hagyománynak számító emléktorna jövőre is megrendezésre kerül és reméljük ez a közeljövőben változatlan marad. Cserép Dániel

6


Várvölgyi Hírharang

www.varvolgy.hu

IX. évfolyam 2015/4. szám

SPORT Kedves Várvölgyiek, Sportbarátok!

Ezúton szeretném megköszönni minden szülőnek, akik engedik csemetéjüket játszani, és kérném őket, hogy továbbra is segítsék a maguk módján az Egyesületet, hiszen a saját településük hírnevét tudják ilyen módon öregbíteni! A vezetőség és a játékosok bizalmát továbbra is élvezi Horváth Lajos edző, aki ebben az idényben is sokat tett már a csapatért és minden bizonnyal a jövőben is odaadóan végzi majd a munkáját. Külön köszönet, hogy az ő közreműködésével került hozzánk 3 fiatal játékos, akik majd az ő keze alatt válhatnak érett labdarúgóvá. Újonnan igazolt játékosok: Horváth Martin, Lázár Filip, Lakatos Gellért, Szennyai Dorián, Tik Gábor Botond, Bogdán Ferenc, Pulya Zsolt.

Nemsokára új szezon kezdődik, egy újabb bajnoki év, ami szokás szerint kemény feladat elé állítja a vezetőséget, játékosokat és mindenkit, aki belefolyik a csapat életébe. Az MLSZ sem könnyítette meg a helyzetünket, hiszen szigorították az utánpótlásban nevezhető játékosokra vonatkozó szabályokat. A 2015-16-os évadtól is a tartalék csapat hivatalos megnevezése U-19. Ami változást jelent, hogy egy mérkőzésre csak 5 fő 19 évnél idősebb játékost lehet nevezni. Ők egyidejűleg ott lehetnek a pályán, viszont a kispadon csak fiatal játékos ülhet. Sok csapatnál gondot okozott ennyi fiatal bevonása, igazolása, sajnos nálunk is. Szerencsére azért sikerült annyira felduzzasztani a létszámot, hogy erre az idényre ne legyenek gondjaink. Ehhez persze minden játékostól teljes odaadásra, elkötelezettségre és fegyelemre lesz szükség. A Zala Megyei Labdarúgó Szövetség (Győr-Moson-Sopron, Vas megye mellett) erre a szezonra ki tudott harcolni ennyi kedvezményt, amit az előbb leírtam, mert az ország többi megyéjében ez úgy néz ki, hogy U-19, de a felső korhatár 21 év. Ha semmi nem változik, jövő ilyenkorra csak 21 év alatti játékosok lehetnek a tartalék csapatban. Személyes véleményt csak annyit fűznék röviden hozzá, hogy egyetértek a Szövetség „fejlesztési” programjával, csak nem hiszem, hogy ezt megyei II. osztály szintjén kell megvalósítani. Az amatőr bajnokságokat nyugodtan hagyhatnák békén, hiszen itt sokkal inkábba foci szeretete dominál, mint a magasabb szinteken. Ez amúgy kiemelten vonatkozik Várvölgy községre! Ezt azért írom, mert olyan fiatalok csatlakoztak az egyesülethez, akik már régóta ott voltak a meccseken. Nézték a nagyokat, bízva abban (vagy inkább annak tudatában), hogy nemsokára nemcsak a labdafogó háló mögötti füves részen, hanem bizony a nagy pályán rúghatják a labdát! Nos, azt hiszem eljött az ő idejük, hogy bebizonyítsák, Várvölgyön mindig lesz utánpótlás, akikre lehet a jövőt építeni!

Máshova igazolt játékosok: Molnár István, Csalló Norbert; mindketten az FC Keszthelyhez. Sok sikert kívánunk nekik! Még pár mondat a fejlesztésekről. A 2014-15-ös TAO pályázatot időben és sikeresen lezártuk. Mint azt sokan láthattátok, elkészült az edzőpálya világítása, ezáltal az edzések időpontja kitolható lesz, talán így nő majd az edzéslátogatottság is. Egy nagyobb teljesítményű fűnyíró traktor is segíti már a munkánkat. Külön köszönet az Önkormányzat támogató munkájának. A 2015-16-os évben is pályáztunk a TAO keretein belül, sajnos már rosszabb konstrukciókkal, mint eddig. Nyertes pályázatunk van pályarenoválásra, jövő nyári kivitelezéssel. Ennek részleteit mindenki megtekintheti majd a honlapunkon. Úgy gondolom, hogy Várvölgy labdarúgó csapata folyamatosan fejlődik, legyen szó a helyi kis srácok bevonásáról vagy a környezet, infrastruktúra fejlesztéséről. Ehhez, még ha nem is vesszük észre, de mindannyian hozzáteszünk a magunk részéről valamit, akik itt élünk, vagy kötődünk a községhez! Segítsük együtt a foci fejlődését kis településünkön! Hajrá Várvölgy! Várvölgy, 2015.08.14.

7

Gelencsér Péter


Várvölgyi Hírharang

www.varvolgy.hu

IX. évfolyam 2015/4. szám

IX. LASKAFESZTIVÁL Immár 9. alkalommal került megrendezésre településünkön a Laskafesztivál, a július 11-i napsütéses szombaton. Az ünnepi szentmise után Barcza Balázs polgármester úr köszöntötte a népes nézősereget, akik az óriás sátor alatt, kellemes árnyékból tekinthették meg a színvonalas műsorokat. Elsőként a Várvölgyi asszonyklub mulattató előadásai mozgatták meg a nevetőizmokat, majd a Rezidance tánccsoport színvonalas produkcióin ámulhatott a közönség. Később újra a nevetésé volt a főszerep, a Rezi hagyományőrzők falusi vígjátékát megtekintve, majd komolyabb vizekre evezve a Gyenesi Dalárda nép,-katona,-és bordalokkal szórakozatta a mulatni vágyókat. A dalcsokrokat követően Szakonyi Milán és Agárdi Szilvia közel 1-1 órás szóló műsorát jutalmazta vastapssal a tisztelt publikum. A műsorokkal párhuzamosan készültek a főzőversenyre nevezett 13 csapat bográcsában az ínycsiklandó ételek, amiket Somogyi Zoltán Max (gasztroblogger), Dr. Varga Andera (Keszthelyi Járási Hivatal vezetője) és Bakonyi Ferenc (Szt. Domonkos Étterem séfje) értékelt. A kicsik folyamatosan látogathatták a ringlist, arc és testfestést, az AFK airsoft csapat sátra is zárásig tele volt érdeklődőkkel, akik kipróbálhatták a legkülönbözőbb airsoft fegyvereket bevetés közben. Hasonlóan népszerű volt a jelenlévők körében az íjászat is, amiért gyermekek és felnőttek is egyaránt sorba álltak. Az Asszonyklub sátrából fogyott a házi készítésű laska, a büféből pedig a sör és üdítő. Kicsivel 8 óra után a Danika és az Udvari Band Beatles dalokkal -kis Jóindulattal - visszarepített minket a beat korszakba. Egy kis technikai szünet után színpadra lépett a fesztivál sztárfellépője, -a sok egyéb díj mellett- arany, és platinalemezes Sub Bass Monster. A többszöri visszatapsolás után Dömötör Balázs zenéjére mulathattak a nótás kedvűek, majd hajnalig tartó DANCE bálban rophatták kifulladásig a táncoslábúak. Köszönet minden fellépőnek és szervezőnek a nívós műsorokért; Pelikán Péternek a fesztivál levezetéséért; a főzőcsapatoknak, akik nagyon megnehezítették a zsűri dolgát; az Asszonyklubnak a házi laskáért; Barcza Jenőnek aki a fellépők és tiszteletvendégek számára főzött pörköltet és Nagy Zoltánnak aki a vadhúst biztosítottta ehhez és mindenkinek, aki eljött és hozzájárult a fesztivál céljához, hogy egy nagy családként ismét összegyűlt a település apraja nagyja. Pelikán Béla

kiadó: Barcza Balázs polgármester Kiadja: Várvölgy Község Önkormányzata • Felelős Dániel Szerkesztő: Kecskés Borbála, Pelikán Béla, Cserép Nyomdai munkálatok: Litográf-95 Nyomda

8


Várvölgyi Hírharang

www.varvolgy.hu

IX. évfolyam 2015/4. szám

ÚJ ROVAT: HELYI IRODALOM Új rovatot indítunk, amelyben helyi irodalmi személyeket, műveket és érdekes írásokat szeretnénk bemutatni. Első jelentkezőnk Böhönyey Ferenc. Bemutatkozó: Engem gyermek koromtól fogva úgy hívnak, hogy Böhönyey Feri. Kaposváron születtem, Budapesten éltem, Várvölgyre érkeztem. Befogadtak! Szi-Ferenc Kálmán bátyó Zsidi Ferinek nevezett és én erre nagyon büszke vagyok! Ezek után nevem: Zsidi Feri a Küháti hegylakó. Sajtószemlével fogok foglalkozni. Sok hülyeséget (és esetleg nem csak azt) fogok írni, de viseljétek türelemmel! A rovatom címe: Küháti Krónika.

EMLÉKEZÉS ALBERT EINSTEINRE (1879 - 1955) HALÁLÁNAK 60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

“A relativitás elméletet könnyű megérteni: ha egy szép lánnyal két órát töltünk, az perceknek tűnik, ha forró kályhára ülünk, a pillanat is végtelen hosszú. Ez a relativitás!” Ő volt a 20. század egyik legnagyobb elméje. Ulm városában született zsidó kereskedő családban. Csak három éves korában kezdett beszélni, zűrös, lázadó gyerek volt. Később ki is rakták a müncheni gimáziumból (ma az Ő nevét viseli). A tanára biztosította, az ilyen ember soha nem viszi semmire... Svájcba szökött, ahol érettségi nélkül bejutott a Zürichi Műszaki Főiskolára. A főiskolán összejött újvidéki diáktársával, a matematikus Mile-

*békeszerető, mindenféle háborút ellenző

va Marié-val. A házasság utóbb csődbe ment. A férj váláskor megígérte, ha Nobel Díjat kap, a pénz az asszonyé. Megkapta (1921) - oda is adta. 1905-től megjelent, korszakalkotó publikációit a szakma először észre sem vette. Amikor nagy tekintélyű kollégája Max Planck - a kvantumelmélet megalkotója - figyelt fel rá. Gyorsan szárnyra kapta a világhír. A királyi Porosz Akadémia tagja, Berlin büszkesége volt.Ám sokan nem rokonszenveztek a baloldali, pacifista* érzelmű tudóssal. A nácik hatalomra kerülésekor éppen Kaliforniában tartózkodott és soha többet nem lépett német földre. Göbbelsék gyalázták, az utcán égették Einstein könyveit, fejére ötezer dolláros vérdíjat tűztek ki. 1945 után sem kívánt német fölre lépni. Elutasította az ajánlatokat, hogy a tudományos társaságok -amelyek hajdan kizárták- visszavegyék és a magas állami kitűntetéseket -amelyektől annak idején megfosztottákszintén nem fogadta el. Amerikai állampolgár lett. Kollégája és emigránstársa Szilárd Leo-val 1939-ben hívták fel Roosevelt elnök figyelmét a nácik “új típusú bombájának” veszélyére. Ennek lett az eredménye a

9

“Manhattan projekt”, az amerikai atomfegyver program. Ők ebben már nem szerepeltek. A meggyőződés pacifitát megdöbentette az atombomba bevetése. Hozzátette: az élete legnagyobb tévedése volt. Szilárd Leo-val létrehozták az Atomtudósok Bizottságát, amely a leszerelésért szállt síkra. Kevesen tudnak 1949-ben írt tanulmányáról, ami “miért szocializmus?” címmel írt. Ebből néhány gondolat: - a kapitalizmusban a termelés a profitot szolgálja, nem a szükségletet a tervgazdaság rabszolgává teheti az egyént - hogyan tudjuk megakadályozni, hogy ne válljon mindenhatóvá és gátlástalanná a bürokrácia - a gondokat csak a nevelés oldhatja meg A “száraz” tudós jól hegedült, vitorlázott, szeretett bulizni, szeretett szeretni! Sokan fordultak hozzá protekcióért. Soha senkitől nem fogadta még az ajánlást, de ezeknek később már csak autogram értéke volt. Sziporkázóan szellemes volt, örök érvényű aforizmája: “A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.” Gondoljunk Rá szeretettel! (Heltai Anrdás cikke alapján)

Böhönyey Ferenc


Várvölgyi Hírharang IX. évfolyam 4. szám  
Várvölgyi Hírharang IX. évfolyam 4. szám  

Várvölgy Község Ingyenes Információs Kiadványa

Advertisement