Page 1

Birkásné Milovecz Ágnes továbbképzési igazgató Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tel.: +36 (30) 332-9426 milovecz.agnes@ajk.pte.hu Iroda: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. Z 013 Bauerné Bózsa Zsuzsanna tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Iroda: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. Z 007 Tel.: (72) 501-599/23303 mellék, 30/474-2562 Fax.: (72) 214-027 E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu Mátis Judit tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Iroda: 7622 Pécs, Dohány u. 1-3. Z 007 Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a változtatások jogát fenntartjuk.


Tartalomjegyzék

JELENTKEZÉSI ELJÁRÁS MENETE Tisztelt Érdeklődő/Jelentkező!

Jelentkezési eljárás menete Szakmai együttműködő partnereink Bemutatkozás

3 3 5

JOGI SZAKOKLEVELES Szakirányú Továbbképzések Borjogi szakokleveles szakember

Jogi szakokleveles közoktatási szakember Jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember Jogi szakokleveles gazdasági szakember Jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő

6

Csődjogi jogi szakokleveles szakember

7

Európa politika

8

Európai településmenedzsment

9

Jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó Jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember

15 16 17 18 19 20

Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember

21

Jogi szakokleveles pedagógus

22

Katonai jogi szakokleveles tanácsadó

23

Jogi szakokleveles „adó- és vámnyomozó” tanácsadó

11

Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

24

Kulturális és kisebbségi politika

25

Munkajogi szakokleveles tanácsadó

26

Sportjogi szakokleveles tanácsadó

27

Végrehajtási menedzser

28

Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó

13

Jogi szakokleveles felsőoktatási szakember

14

SZAKIRÁNYÚ RÖVID képzések

ún. „Beiratkozási csomagot”, amely tartalmazza:

jelentkezési rendszert a szakirányú továbbképzési szakok esetében. Kérem, a http://tovabbkepzes.law.pte.hu honlapon a „Jelentkezés” fül alatt megnyíló elektronikus jelentkezési lap kitöltésével adja le jelentkezését. Itt lehetősége van

10

12

eljárásról. Augusztusban e-mailben megküldjük Önnek az

tem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóbarát hozzáállását továbbnövelve az idei évben bevezette az online

Fogyasztóvédelmi szakember

Jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi jogvédő

Örömmel tájékoztatom, hogy a Pécsi Tudományegye-

diploma másolatának szkennelt változatát azonnal feltölteni, így nincs további teendője a jelentkezésével kapcsolatban. Amennyiben nem tudja a diploma másolatát feltölteni, azt kérem postai úton jutassa el Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó részére (7622 Pécs, Do-

értesítést évkezdésről dokumentációt

beiratkozási lapot

órarendet

költségtérítéses megállapodást

költségtérítési díj megfizetésével kapcsolatos információkat

diákigazolvány kitöltésével kapcsolatos információkat

konzultációról szóló igazolást

beiratkozásról szóló igazolást.

hány u. 1-3.).

Köszönjük jelentkezését!

A sikeres jelentkezésről visszaigazoló e-mailt kap. Rövid

Továbbiakban is állunk szíves rendelkezésére!

időn belül e-mailben értesítést fog kapni a beiratkozási

a PTE ÁJK Szakirányú Továbbképzések csapata

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete

30

3


BEMUTATKOZÁS

Az Állam- és Jogtudományi Kar a

A Kar több mint 3600 hallgató

A Kar célja, hogy a jogi és egyéb

pécsi egyetem legrégebbi fakul-

számára biztosít magas színvonalú

alapdiplomával rendelkezők szá-

tása, amely az 1367-es alapítást

képzést, a jogi és igazgatási kép-

mára indítandó szakirányú tovább-

követően, hosszabb megszakítá-

zési területen, valamennyi képzési

képzési kínálat az aktuális piaci

sok után közel 90 éve kezdte meg

szinten: felsőfokú szakképzésben

igényeknek megfeleljen és a szak-

újból tevékenységét. A nagy jog-

(jogi asszisztens), BA alapszakon

emberek számára kurrens szakte-

előd, a Magyar Királyi Erzsébet Tu-

(igazságügyi igazgatási), osztatlan

rületekkel foglalkozó képzéseket

dományegyetem egyetlen olyan

(egységes) képzésben (jogász),

biztosítson.

kara, amely 1923 óta folyamatosan

MA mesterszakon (közigazgatási)

A PTE ÁJK szakirányú tovább-

működik. Kiváló tudós és oktató

és szakirányú továbbképzések-

képzései speciális szaktudást és

egyéniségek sorát adta a jogász

ben. A képzések nappali és levele-

szakismeret megszerzését bizto-

szakmának: többek között Óriás

ző munkarendben folynak, állami-

sítja a felsőfokú végzettséggel ren-

Nándort, lrk Albertet, Faluhelyi

lag támogatott és költségtérítéses

delkezők számára. A jogpolitikai, a

Ferencet és másokat. Falai között

formában. A jól működő Doktori

jogi szakismeretek elsajátításával

tanult például Sólyom László és

Iskola közel száz végzett diplomás

és a határtudományok megisme-

Mádl Ferenc köztársasági elnök,

számára tudományos, PhD foko-

résével hallgatóink olyan vezetői

oktatói között ma olyan szemé-

zat megszerzésére irányuló felké-

és szakmai kompetenciákat sajá-

lyiségeket találunk, akik jelenleg

szítést és felkészülést biztosít.

títanak el, amelyek lehetővé teszik

is

alkotmánybírák,

kormányta-

A Pécsi Tudományegyetem Ál-

egyéni munkaterületükön felmerü-

gok vagy országos intézmények

lam- és Jogtudományi Karán 1975.

lő komplex feladatok hatékonyabb

vezetői.

óta folyik posztgraduális képzés.

ellátását.

5


BORJOGI SZAKOKLEVELES SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

a felsőfokú képzésekben oktatott jogi, agrárjogi képzés a borjog területén nem nyújt mélyebb ismereteket. Az agrárjog emellett nem is kötelező tárgy a szőlővel borászattal kapcsolatos szakemberképzést folytató intézményekben, ahol pedig oktatják, a szűkös órakeret miatt a modern gyakorlati élet kívánalmainak nem kellő mélységű tanításra kerülhet csak sor. A szakokleveles képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni.

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő, díj:

2 félév+záróvizsga időszak (180 óra), 370 000 Ft (félévenként 160 000 forint) + 50 000 Ft záróvizsga díj

Képzési helyszín:

Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:

havonta max. 2 alkalommal pénteki és szombati napokon blokkos rendszerben (15-18 óra) A képzésben részt vevő oktatók, a szakma világszínvonalú vezető szakemberei. A gyakorlatias képzés szakmai hátterét a PTE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete biztosítja.

6

CSŐDJOGI JOGI SZAKOKLEVELES SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

Jogi alapismeretek

A borpiacok EU jogi szabályozása

Szakdolgozat védése

Szőlészeti földrajz

Szőlészeti és borászati pénzügy- és vámjog

Záróvizsgák az alábbi

Szőlészeti- borászati alapismeretek

Borpiaci ismeretek

1. A borpiacok Eu jogi

Borászati gazdaságtan

Eredetvédelmi jog

2. Agrár és eredetvédelmi jog

Szőlészeti agrár-munkajog

Borhamisítás és fogyasztóvédelem

Borjogtörténet és összehasonlító borjog

Nemzetközi védjegyjog és földrajzi árujelzők joga

tárgyakból: szabályozása

Szőlészeti és borászati agrárjog

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Borjogi szakokleveles szakember

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott:

Gyakorlati szakemberképzés, akik a diploma megszerzését követően az alábbi területeken dolgozhatnak: - ügyvéd (elsősorban a 22 magyar borrégió valamelyikében és a borforgalmazási központokban tevékenykedők)

- vám- és pénzügyőrség - Közigazgatásban dolgozók (borászati központi szervek és területi agrárigazgatás terén ténykedő jogászok) - A borászati és szőlészeti képviselet szerveknél (hegyközségeknél) dolgozók - Biztosítótársaságok (a szőlészeti és borászati szektorban tevékenykedő) - Bankok, pénzintézetek - Borászati szaklapok - Borászati vállalkozások - Borászati értékesítés (külkereskedelmi cégek jogászai)

Képzés célja:

a képzés célja, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó közgazdászok, számviteli ismeretekkel rendelkező- továbbá az agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki és természettudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon csődjogi ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi és speciális csődjogi szaktudást is igénylő- feladataik ellátására.

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Csődjogi alapismeretek

Makro- és mikroökonómia

Fizetésképtelenségi jog

Fizetésképtelenségi jog

Jogi alapismeretek

Pénzügyi ismeretek

Társasági jogi ismeretek

Felszámolási technikák

Magánjog és nemzetközi magánjog

Vezetésszervezés

Cégjogi ismeretek

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások

Büntetőjogi alapismeretek és a csődbűntett

Számvitel

Emberi erőforrás gazdálkodás

Informatikai ismeretek

Polgári eljárásjog és európai közjog

Statisztika

Választható tárgyak: A csődeljárás a gyakorlatban Cégjog a gyakorlatban

Etika

Társasági jog és cégjog, szövetkezeti jog

Mérlegek a csőd- felszámolási és végelszámolási eljárásban

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:

4 tanulmányi félév + záróvizsga

Képzési helyszín:

Budapest

Közigazgatási és államháztartási jog

Választható tárgyak: Mérlegek a felszámolási eljárásban A felszámolás a gyakorlatban Záróvizsga

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

További információ: Dr. Pókecz Kovács Attila PhD, egyetemi docens, programvezető tel.: 72/501-599/23220; 23303, 30/474-2562, e-mail: pokecz.kovacs.attila@ajk.pte.hu, bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu, http://tovabbkepzes.law.pte.hu

Oktatott tárgyak:

140 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Csődjogi jogi szakokleveles szakember

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

7


EURÓPA POLITIKA szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

olyan európai politikai tanácsadók képzése, akik korábban megszerzett tudásukra és szakmai tapasztalataikra is támaszkodva, a szakirányú továbbképzés során megszerzett széles körű és magas szintű ismereteik birtokában kellő áttekintéssel rendelkeznek az európai integráció és európai politika különféle összetevőiről és aspektusairól, különösen az Európai Unió intézményeiről és szakpolitikáiról, valamint az európai politikát befolyásoló más szervezetek (Európa tanács, NATO, Nyugat-Európai Unió, EBESZ stb.) feladatairól és működéséről, képesek az európai politikával összefüggő elméleti és gyakorlati feladatok megoldására, speciális állások betöltésére és további akadémiai tevékenység folytatására.

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Pécs

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

EURÓPAI TELEPÜLÉSMENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

Jogi és közigazgatási ismeretek

EU összehasonlító politika

Közpolitika, demokrácia és az Európai Unió jövője

Szakdolgozat védése

Az európai integráció I. (története, politológiája)

Európa a nemzetközi politikában

A Strukturális Alapok igénybevétele, tervezés, programozás

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Az európai integráció II. (gazdasági integráció és európai közjog) A nyelvi és a kisebbségi kérdés az Európai Unióban Tárgyalás és döntéshozatal az Európai Unióban Választható tárgy

Az Európai Unió szakpolitikái I.

Projekt előkészítés és tervezés

IV. félév

1 Az európai integráció I. és II. 2. Az Európai Unió szakpolitikái I. és II.

Az Európai Unió szakpolitikái II. Magyarország uniós politikája

3. EU összehasonlító Pályázat készítés

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Európa-politikai tanácsadó

8

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Önkormányzati alapjogok és működés

Településmenedzsment

A Strukturális Alapok igénybevétele, tervezés, programozás

Szakdolgozat védése

Az Európai Unió

Helyi közpolitikák

Projekt előkészítés és tervezés

Záróvizsga az alábbi

Államszervezet és területszervezés

Helyi közszolgáltatások

Pályázat készítés

1. Az Európai Unió,

Regionális politika és helyi önkormányzatok az EU-ban

Vezetési ismeretek

nemzetközi

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

politikában

Záróvizsga előkészítő

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

tárgyakból:

valamint Projektvégrehajtás, prezentáció

regionális politika és helyi önkormányzatok az EU-ban 2. Településmenedzsment

Az önkormányzatok gazdálkodása és marketing feladatai

A helyi önkormányzatok költségvetése

Választható tárgy

Pécs

3. Helyi közpolitikák, valamint az önkormányzatok gazdálkodása és

Képzési helyszín:

marketing feladatai Választható tárgy

Záróvizsga előkészítő

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Oktatott tárgyak:

politika és Európa a

Projektvégrehajtás, prezentáció

olyan településmenedzserek képzése, akik korábban megszerzett tudásukra és szakmai tapasztalataikra is támaszkodva, a szakirányú továbbképzés során megszerzett korszerű önkormányzati és településmenedzsment ismeretek birtokában képesek az erőforrások feltárására és hasznosítására, a helyi önkormányzatok gazdálkodásának irányítására, különös tekintettel az európai integrációból fakadó kihívásokra és előnyökre.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Európai településmenedzser

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

9


„FOGYASZTÓVÉDELMI SZAKEMBER” JOGI SZAKOKLEVELES szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

mind a fogyasztói, mind a kereskedői oldal olyan szakemberekkel gyarapodjon, akik megszerzett speciális tudásuk révén arra válnak alkalmassá, hogy a fogyasztók életének, egészségének, biztonságának, gazdasági érdekeinek alapjogait ismerik, azokat érvényesíteni tudják, ami által hozzá járulnak a fogyasztói kiszolgáltatottság csökkentéséhez. A kereskedők is kiterjedtebb szolgáltatásokat nyújthatnak, hozzájárulva ezzel pici pozícióik növeléséhez.

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Budapest PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

140 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Fogyasztóvédelmi szakokleveles közgazdász

10

JOGI SZAKOKLEVELES „ADÓ- ÉS VÁMNYOMOZÓ” TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Az Európai Unió joga

Piacfelügyelet I

Piacfelügyelet II

Záróvizsga felkészítő

Jogi alapismeretek

Élelmiszer nyomonkövetés

UPC eljárások

Szakdolgozat védése

Polgári jog

Fogyasztói alapjogok

Minőségmenedzsment alapjai

Kereskedelmi jog

Fogyasztó és a piac kapcsolata

Tudatos fogyasztói magatartás

A reklám és a fogyasztó kapcsolata

Fogyasztóvédelmi jogérvényesítés

Kereskedelmi és gazdasági alapismertetek

Záróvizsga az alábbi tárgyakból: 1. Fogyasztóvédelmi jog 2.Piacfelügyelet/ Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Fogyasztóvédelem az EU-ban és Magyarországon

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

kereskedelmi gyakorlat (UPC) 3. Fogyasztó és a piac kapcsolata

Jogesetek a fogyasztóvédelmi gyakorlatból

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott:

Kereskedelmi láncok munkatársai, jogászai; Multinacionális vállaltok munkatársai,

jogászai; Kereskedelmi és értékesítési vezetők, munkatársak; Élelmiszeripari-, híradástechnikai-, ruházati termékek gyártói, forgalmazói; Ügyvédek; Államigazgatási szervek, önkormányzatok hatósági munkatársai

További információ: Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23303 mellék, 30/474-2562 ♦ Fax.: (72) 214-027 E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

A négy félév alatt a hallgatók elsajátítják az adó- és vámnyomozás szempontjából alapvető jogi – elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi – ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét, továbbá – európai uniós és nemzetközi kitekintéssel – részletes képet kapnak az adónyomozás alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: A szakirányú továbbképzés céljának megfelelően az érintett adó- és vámnyomozó területen dolgozó szakemberek részére a szakképzettségükhöz, az ellátott feladatkörükhöz (vezetői tevékenységükhöz) igazodó • adó- és vámnyomozó ismeretek törzsanyagának készség szintű elsajátítatása • az alapozó jogi ismeretek, emelt szintű pénzügyi jogi, büntetőjogi, kriminalisztikai és közbeszerzési ismeretek • jogi ismereteket feltételező problémák megoldása, jogalkalmazói feladatok ellátása tartozik.

Jelentkezési feltételek:

Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

Képzési idő:

4 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

Büntető eljárásjog

Munkajog

Pénzügyi jog I.

Büntetőjog II.

Adójog

Adópszichológia

Pénzügyi jog II.

Büntetőjog I. (Általános rész)

Polgári jog, öröklési jog Számviteli ismeretek

Az adózással kapcsolatos joggyakorlat Az Európai Unió pénzügyi rendszere A pénzmosás megelőzése és nyomozása

Társasági jog és cégjog Az adónyomozás gyakorlati kérdései I. Kriminalisztika

IV. félév Az adónyomozás nemzetközi helyzete Az adónyomozás gyakorlati kérdései II. Közbeszerzés A költségvetést károsító bűncselekmények bírósági gyakorlata Szakdolgozat Záróvizsga az alábbi tárgyakból: 1. Pénzügyi jog 2. Büntetőjog 3. Az adónyomozás gyakorlata

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Adó- és vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadó

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

130 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

11


JOGI SZAKOKLEVELES BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI JOGVÉDŐ szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

a megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismereteik révén a jogvédő képes legyen - eligazodni a szolgáltatási rendszerekben, - tájékoztatást nyújtani a szolgáltatásokat igénybe vevők részére, - segíteni a szolgáltatásokat igénybe vevőket a problémáik megoldásában.

Képzési idő:

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Jogi alapismeretek

Polgári jog

Kommunikáció és készségfejlesztés

Szakdolgozat védése

Alkotmányjog

Polgári eljárásjog

Alternatív konfliktuskezelés

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Büntetőjog

Közigazgatási jog

Munkajog és társadalombiztosítás

Betegjogi terület: 1./ Betegjogok 2./ Egészségügyi igazgatás

Közigazgatási jog I.

Speciális betegjogi ismeretek: Betegjogok, Egészségügyi igazgatás, Egészségügyi adatvédelem, Betegjogok a gyakorlatban

Nemzetközi jog

Speciális ellátottjogi ismeretek: Szociális törvény gyakorlati alkalmazása A diszkrimináció, ellátotti jogok védelme Az ellátottjogi képviselők feladatai Tájékoztatás, érdekvédelem, időskorúak, hajléktalanok jogvédelme Esettfeldolgozás

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Pécs

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Jogi szakokleveles betegjogi jogvédő, elláttottjogi jogvédő, gyermekjogi jogvédő

12

Képzés célja:

Oktatott tárgyak:

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

JOGI SZAKOKLEVELES CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak

Pszichológia

Ellátottjogi terület: 1./ Ellátottjogok 2./ Szociális jog

Gyermekjogi terület: Szociális jog

1./ Gyermeki jogok 2./ Gyermekvédelem

Speciális gyermekjogi ismeretek: Családi jog, Fiatalkorúak bűnözése, Gyermekpszichiátria, Nemzetközi családjog, Diákjogok

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a szociális területen dolgozó, továbbá e területeken esetleg jogalkalmazói tevékenységet ellátó szakemberek továbbképzése, a gyermekvédelmi törvény koncepciójának megfelelő családjogi és más határtudományi (pszichológiai), valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. A képzés ismeretet nyújt a gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény, az egyéb családjogi tárgyú egyezmények, valamint a nemzetközi magánjogi kódex családjogra utaló szabályairól illetve alternatív konfliktuskezelő eljárásokról (mediáció, real justice, családcsoport konferencia).

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Jogi alapismeretek

Polgári jog

Gyermeki jog

Szakdolgozat védése

Alkotmányjog

Közigazgatási jog II.

Munkajog és társadalombiztosítás

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Büntetőjog

Fiatalkorúak bűnözése

Családjog II., nemzetközi családjog

1./ Családjog

Közigazgatási jog I.

Polgári eljárásjog

Szociális jog, gyermekvédelem

2./ Szociális jog, gyermekvédelem

Családjog I.

Gyermekpszichiátria

Öröklési jog, hagyatéki eljárás

Pszichológia

Nemzetközi jog

Alternatív konfliktuskezelés

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

Pécs

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó

13


JOGI SZAKOKLEVELES FELSŐOKTATÁSI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

A képzés az oktatásirányításban- és szervezésben direkt módon alkalmazható gyakorlati ismeretanyag átadását célozza, szakosodási lehetőséggel együtt. Célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatásgazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek. A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással öszszefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.

Jelentkezési feltételek:

Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

JOGI SZAKOKLEVELES KÖZOKTATÁSI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

A képzési rendszer jogi alapjai

A felsőoktatás igazgatási rendszerének működése

Záróvizsga konzultáció

Az oktatás intézményrendszere és működése

Munkajogi jogalkalmazás a felsőoktatásban

Jogvédelem az oktatási rendszerben

Az adatvédelem gyakorlati kérdései a felsőoktatásban

Munkajog

Felsőoktatás-igazgatási gyakorlat

Adatvédelmi jog

Jogvédelem a felsőoktatásban – gyakorlati megközelítésben

Oktatáspolitika

Felsőoktatási marketing

Oktatás-gazdaságtan

Szakdolgozat

Záróvizsga

Minőségmenedzsment a felsőoktatásban

Konfliktuskezelés az oktatásban

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

150 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Jogi szakokleveles felsőoktatási szakember

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: Köz- vagy felsőoktatásban helyi vagy központi szinten dolgozó, bármilyen végzettségű szakemberek részére (intézményvezetők, ágazati irányításban dolgozók stb.)

Képzési idő:

2 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:

Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

14

A képzés az oktatásirányításban- és szervezésben direkt módon alkalmazható gyakorlati ismeretanyag átadását célozza, szakosodási lehetőséggel együtt. Célja olyan speciális ismeretanyaggal rendelkező szakemberek képzése, akik az oktatási jog és az oktatás-irányítás területén kiemelkedő színvonalú, és a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Az oktatási rendszer korszakunkban zajló átalakítása megköveteli, hogy az e területen dolgozó kollégák elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek Magyarország tanügyi igazgatásának felépítésére és működésére, valamint annak jogi, politológiai, oktatásgazdaságtani és részben pedagógiai hátterével tisztában legyenek. A képzésben részt vevő kollégák az intézmény-igazgatási ismeretek mellett az oktatással öszszefüggő munkajogi és adatvédelmi jogi kérdésekkel ismerkedhetnek meg, amely mindennapi munkájuk során direkt módon hasznosulni tud.

Jelentkezési feltételek:

Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

A képzési rendszer jogi alapjai

A közoktatás-igazgatás működése – gyakorlati megközelítésben

Záróvizsga konzultáció

Az oktatás intézményrendszere és működése

Munkajogi jogalkalmazás a közoktatásban

Jogvédelem az oktatási rendszerben

Az adatvédelem gyakorlati kérdései a közoktatás területén

Munkajog

Közoktatás-igazgatási gyakorlat

Adatvédelmi jog

Jogvédelem a közoktatásban – gyakorlati megközelítésben

Oktatáspolitika

Gyakorlati mediációs ismeretek

Oktatás-gazdaságtan

Kommunikációs és marketing- ismeretek

Konfliktuskezelés az oktatásban

Minőségmenedzsment

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

150 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Jogi szakokleveles közoktatási szakember

Szakdolgozat

Záróvizsga

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott: Köz- vagy felsőoktatásban helyi vagy központi szinten dolgozó, bármilyen végzettségű szakemberek részére (intézményvezetők, ágazati irányításban dolgozók stb.)

Képzési idő:

További információ: dr. Kocsis Miklós PhD, programvezető, kocsis.miklos@ajk.pte.hu Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

2 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:

Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

További információ: dr. Kocsis Miklós PhD, programvezető, kocsis.miklos@ajk.pte.hu Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

15


JOGI SZAKOKLEVELES GAZDASÁGVÉDELMI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

A három félév alatt a hallgatók elsajátítják a gazdaságvédelem szempontjából alapvető jogi – elsősorban pénzügyi jogi és büntetőjogi –, igazgatási és gazdasági ismereteket, valamint a kapcsolódó szakterületek (pl. számvitel, adópszichológia, közbeszerzési jog) fontos tudáskincsét, továbbá – európai uniós és nemzetközi kitekintéssel – részletes képet kapnak a gazdaságvédelemről alapvető és mindennapos kérdéseiről, valamint a vonatkozó ügyészségi és bírósági (ítélkezési) gyakorlatról.

Jelentkezési feltételek:

Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél

I. félév

II. félév

III. félév

Mikroökonómia

Pénzügyi ellenőrzés I.

Pénzügyi ellenőrzés II.

Makróökonómia

Menedzsment kontrolling

Büntetőjog II.

Gazdasági jog

Pénz és tőkepiaci ismeretek

Büntetőeljárás rendszere II

Vállalkozások gazdaságtana

Felelős társaságirányítás

A gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzői

Pénzügyek

Büntetőjog I Büntetőeljárás rendszere I.

Kriminálstatisztika, statisztikai bűnelemzés

Informatika

Kriminológia

A szervezett bűnözés és gazdasági aspektusai

Menedzsment

Igazságügyi pszichológia

A korrupció és gazdasági vetületei

Számvitel és elemzés

Krimináltaktika Pénzmosás elleni küzdelem Gazdasági társaságokkal szembeni büntetőjogi szankciók

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Szakdolgozat, Záróvizsga

Budapest PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:

Képzés célja:

Oktatott tárgyak:

Képzési idő:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

JOGI SZAKOKLEVELES GAZDASÁGI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles gazdaságvédelmi szakember

16

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott:

végzettségű szakemberek részére (intézményvezetők, ágazati irányításban dolgozók stb.)

köz- vagy felsőoktatásban helyi vagy központi szinten dolgozó, bármilyen

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

150 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki és természettudományi végzettségű szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást is igénylő- feladataik ellátására.

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

Pécs

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Jogi alapismeretek

Európai közjog

Polgári jog II.

Szakdolgozat védése

Alkotmányjog

Polgári jog I.

Polgári eljárásjog

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Büntetőjog

Büntető eljárásjog

Munkajog és társadalombiztosítás

1. Polgári jog

Közigazgatási jog I.

Közigazgatási jog II.

Nemzetközi magánjog és európajog

2. Gazdasági jog, cégjog

Nemzetközi jog

Az innováció szerepe a gazdasági fejlődésben

Pénzügyi jog

Kereskedelmi jog

Külkereskedelmi jog

Strausbourgi emberi jogi bíráskodás a gyakorlatban

Társasági és értékpapírjog

Tőzsdei és befektetési ismeretek

Iparjogvédelem

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Jogi szakokleveles mérnök, közgazdász gazdasági szakember

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

17


JOGI SZAKOKLEVELES HELYI JOGSZABÁLYSZERKESZTŐ szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

a helyi kodifikátorok jártasságot szerezhessenek a kapcsolódó jogi szakterületeken is. Ezek a célok és követelmények (amelyek a tantárgyi tematikában is kimutathatóan jelen vannak) a jogalkotási ismeretek integrált szemléletű átadására is esélyt biztosítanak, de ezzel egyidejűleg gazdagítják is a „társ” szakok tematikáját, szélesíthetik annak horizontját is. A helyi jogalkotás „elemi hibái” a szakterület más szakjainak területére is kihatnak. A terve¬zett képzés etekintetben is előrelépéssel biztat, melynek az ad különös hangsúlyt, hogy az „élő” helyi joganyag kritikai elemzését is célul kitűző képzésben a különböző „társ” szakok szakemberei is helyet kapnak. A képzés célja tehát, hogy átfogó ismereteket nyújtson a helyi (önkormányzati) jogalkotásról, érintve az Európai Unió központi és helyi jogalkotásának általános kérdéseit is.

Jelentkezési feltételek:

JOGI SZAKOKLEVELES JAVADALMAZÁSI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Alkotmányjogi alapismeretek

Alkotmányjog II.

A jogalkotás nyelvtudományi megalapozása

Záróvizsga előkészítő

Alkotmányjog I.

Jogszabályelőkészítés II.

Jogharmonizáció

Szakdolgozat védése

Bevezetés a jogalkotástanba

Jogszabályszerkesztés I.

Jogszabályszerkesztés II.

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Jogszabályelőkészítés I.

1./ Alkotmányjogi ismeretek 2./ Jogalkotási ismeretek 3./ Jogharmonizációs ismeretek

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

150 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Jogi szakokleveles helyi jogszabály-szerkesztő szakember

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

2 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín: Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

18

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:

Képzési idő:

Pécs

a jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevőknek a munkaviszony keretében felmerülő munkáltatói bérfizetési kötelezettség teljesítésének minden aspektusára. A munkáltató bérfizetési kötelezettségének szabályszerű teljesítése munkajogi, társadalombiztosítási jogi, adójogi és közgazdasági ismeretek együttes megléte esetén teljesíthetőek szabályszerűen. Mind a magánszférában, mind a közszférában alapvető követelmény a munka díjazására vonatkozó szabályok ismerete, betartása és azok alkalmazási környezetének ismerete. Emellett a magánszférában a munkáltató javadalmazási stratégiája, ösztönzési gyakorlata olyan komplex ismereteket igényel, amelyek feltételezik a fenti tudományterületek alapos ismeretét.

További információ: Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23303 mellék, 30/474-2562 Fax.: (72) 214-027 E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

Munkajog I.

Munkajog II.

Szakdolgozat védése Záróvizsgák:

Társadalombiztosítási jog I.

Társadalombiztosítási jog II.

Adójog I.

Adójog II.

Informatikai rendszerek a munka díjazásában

Béren kívüli juttatások

Javadalmazás menedzsment

A hatósági eljárások és ellenőrzés

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

150 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

1. A javadalmazás munkajoga 2. A javadalmazás adó- és társadalombiztosítási joga

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Jogi szakokleveles javadalmazási tanácsadó További információ: Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23303 mellék, 30/474-2562 ♦ Fax.: (72) 214-027 E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

Képzési helyszín:

Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

19


JOGI SZAKOKLEVELES MAGÁNBIZTONSÁGI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

Hogy a személyvédelem, vagyonvédelem, és/vagy a magánnyomozás területén dolgozó szakemberek számára alapvető jogi ismereteket adjon, és ellássa őket a munkájukban hasznosítható speciális jogi tudással, a magánbiztonsági szektorhoz kapcsolódó jogterületek gyakorlati problémákra koncentráló oktatása révén.

Jelentkezési feltételek:

Bármely képzési területen alapszakon szerzett oklevél (kivéve jogász szakképzettség)

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga

JOGI SZAKOKLEVELES ORVOS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

Jogi alapismeretek

Magánbiztonsági jog I. (személy- és vagyonvédelem)

Magánbiztonsági jog II. (magánnyomozás)

Büntetőjogi alapismeretek

Polgári jog

Adatvédelemi jog

Büntető eljárásjogi alapismeretek

Társasági jog és cégjog

Büntetőjog

Polgári jogi alapismeretek

Munkajog

A büntetőeljárás gyakorlati alapkérdései

Polgári eljárásjogi alapismeretek

Polgári eljárásjog

Kriminalisztikai ismeretek

Közjogi alapismertek

Közbeszerzési jog

Lőfegyvertani ismeretek

A közigazgatási hatósági eljárás

Büntetőjogi gyakorlat

Polgári jogi gyakorlat

Szakdolgozat védése

IV. félév Záróvizsgák

Képzési helyszín:

Pécs, Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:

Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent.

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

130 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

20

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles magánbiztonsági szakember

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott:

Biztonsági vezetők, magánbiztonsági vállalkozások vezetői, magánnyomozók, rendőrök.

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek az egészségügy működése és működtetése során felmerülő jogi, igazgatási problémák megoldására, az új szabályok alkalmazására és helyi végrehajtásának megszervezésére képessé váljanak, a gyógyító-megelőző tevékenység során a gyakorlati egészségügyi szakmai feladatok ellátásakor, egészségügyi vállalkozások működtetése során a jogszabályoknak megfelelően járjanak el, s ebben munkahelyi környezetüket valamint betegeiket is segíteni tudják.

Jelentkezési feltételek:

orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe az orvosi és egészségügyi területen szerzett főiskolai vagy egyetemi oklevéllel rendelkezők is.

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Jogi alapismeretek

Európai közjog

Polgári jog II.

Szakdolgozat védése

Alkotmányjog

Polgári jog I.

Polgári eljárásjog

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Büntetőjog

Büntető eljárásjog

Munkajog és társadalombiztosítás

1. Polgári jog

Közigazgatási jog I.

Tőzsdei és befektetési ismeretek

Betegjog

2. Társadalombiztosítási jog

Nemzetközi jog

Az innováció szerepe a gazdasági fejlődésben

Egészségügyi igazgatás

Pénzügytan

Egészségügyi adatvédelem

Strausbourgi emberi jogi bíráskodás a gyakorlatban

Családjog, szociális jog

Betegbiztonság Magyarországon

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember

Képzési helyszín:

Pécs

Oktatás rendje:

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

21


JOGI SZAKOKLEVELES PEDAGÓGUS szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

a megszerzett jogi, továbbá egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismereteik révén a pedagógus képes legyen - eligazodni a közoktatással kapcsolatos jogkérdésekben, - tájékoztatást nyújtani a diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak a gyermeki és diákjogok tekintetében, valamint a kapcsolódó közoktatási jogi rendelkezésekről; -segíteni a diákoknak az oktatás keretében felmerült konfliktusok megoldásában és a nevelési-oktatási intézménynek a jogviták szabályszerű kezelésében; - közreműködni a közoktatási intézményekben szükséges jogi nevelésben, joghasználói alapképzésben.

Jelentkezési feltételek:

pedagógusképzésben alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél.

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Pécs

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Jogi szakokleveles pedagógus

22

KATONAI JOGI SZAKOKLEVELES TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

Jogi alapismeretek

Polgári jog

Kommunikáció és készségfejlesztés

Szakdolgozat védése

Alkotmányjog

Közoktatási jog II.

Alternatív konfliktuskezelés

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Gyermekvédelem

Munkajogi alapok, közalkalmazottak jogállása,

1. Emberiállampolgári jogok – gyermeki jogok - diákjogok

Közigazgatási jog

Családi jog

Pedagógusok munkajogi helyzete

Emberi és állampolgári jogok, gyermeki jogok

Fiatalkorúak bűnözése

Pszichológia

Gyermekpszichiátria

Szociális jog, gyermekjóléti szolgáltatások, iskolai gyermekvédelem

Közoktatási jog I.

IV. félév

2. Közoktatási jog

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

a katonai jogi szakokleveles tanácsadó képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés, amely a jogtörténeti előzmények és az összehasonlító jog eredményeire széles körűen kíván támaszkodni. Alapvető jogi és igazgatási ismeretek megszerzésére építve kiegészítő szakismeretek elsajátítását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a katonai és rendvédelmi szervek magyar jogrendszerben betöltött szerepének megismeréséhez és helyes értelmezéséhez, valamint az említett szervek személyi állományát érintő egyes (büntetőjogi, munkajogi, szabálysértési vagy egyéb igazgatási) kérdések megalapozott megválaszolásához.

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Jogi alapismeretek

A katonai és rendvédelmi szervek alkotmányi szabályozása

Katonai büntetőjog II.

Záróvizsga konzultáció (záróvizsga tantárgyakként 2-2 óra)

Katonai jogi ismeretek

A katonai és a rendvédelmi igazgatás

Katonai büntető eljárásjog

Szakdolgozat megvédése

Katonai jogtörténet

A fegyveres szolgálat joga

Katonai büntetésvégrehajtási jog

Záróvizsga

Alkotmányjogi alapismeretek

Civilisztikai ismeretek

Katonai jog a nemzetközi bíráskodás gyakorlatában

Közigazgatási jogi alapismeretek

Kriminalisztikai alapismeretek

Katonai igazságügyi gyakorlat

Büntetőjogi ismeretek

Katonai büntetőjog I.

Katonai kriminológia

Büntető eljárásjogi ismeretek

A katonai jog nemzetközi vonásai (hadijog)

Hadtudományi ismeretek Rendészettudományi ismeretek

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Pécs

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

110 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Katonai jogi szakokleveles tanácsadó

A képzés az alábbi területen dolgozó, vagy dolgozni kívánó szakemberek számára ajánlott:

Bíróságok katonai tanácsainál, katonai ügyészségeken dolgozók számára. A katonai jog- és normaalkotás előkészítésében közreműködő hivataloknál, a Magyar Honvédség egyes alakulatainál, a rendőrség,

a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alegységeinél, nem utolsó sorban a pénzügyőr és az egyes katasztrófavédelmi szervezeteknél fegyelmi vagy nyomozó tiszti, illetve egyéb jogi vagy igazságügyi ügyintézői területeken szolgálók számára. A katonai jogi szabályok sajátosságai iránt érdeklődők számára.

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu ♦ http://tovabbkepzes.law.pte.hu

23


KRIMINALISZTIKAI SZAKOKLEVELES RENDVÉDELMI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

a jogalkalmazás különböző területén tevékenykedő jogászok, rendőrtisztek a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek; a segédtudományokban (orvostudomány, műszaki tudomány, közgazdaság-tudományok) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. Mindezek biztosítsák a szakértőkkel való kapcsolattartás során az egyenlő partneri viszonyt, az igazságszolgáltatás minőségének és időszerűségének lényeges javítását.

Jelentkezési feltételek:

rendőrtiszti főiskolai végzettséget igazoló oklevél

Képzési idő:

Pécs

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Képzés célja:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

V. félév

Igazságügyi pszichológia és elmekórtan

Igazságügyi műszaki ismeretek II.

A személy elleni bűncselekmények ítélkezési gyakorlata

Szakdolgozat konzultáció

Kábítószer analitika és drogprevenció

Pénzügyi alapismeretek és a pénzmosás megelőzésének kriminalisztikai problémái

A személy elleni bűncselekmények ítélkezési gyakorlata

Humángenetika

A számvitel alapjai és igazságügyi könyvszakértői ismeretek

A büntetéskiszabás elméleti és gyakorlati kérdései

Igazságügyi orvostan

Igazságügyi műszaki ismeretek I.

Igazságügyi írásvizsgálat és okmányszakértői munka

A helyszíni szemle

Az anyagi büntetőjog gyakorlati alapkérdései

Statisztikai módszerekkel támogatott bűnelemzés

Kihallgatási taktika

A tanúvédelem a gyakorlatban

A közlekedési bűncselekmények ítélkezési gyakorlata

Bizonyításelmélet

Kriminalisztika elmélet

A büntetőeljárás gyakorlati alapkérdései

4 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

KULTURÁLIS ÉS KISEBBSÉGI POLITIKA szakirányú továbbképzési szak

Záróvizsga

Jelentkezési feltételek:

Kriminalisztikai azonosítás

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember

24

bármely főiskolai vagy egyetemi (BA vagy MA) oklevél

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Kultúra, kulturális sokféleség, kisebbségek

Bevándorlási és integrációs politika

Kisebbségszociológia/ Kisebbségi statisztika

Szakdolgozat védése

Nemzetépítés, föderalizmus, autonómia

Nemzetközi kulturális örökségvédelem és kisebbségvédelem

A magyar nemzeti kisebbség védelme a szomszédos országokban

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, kultúra

Kisebbségek és kisebbségi önkormányzatok Magyarországon

Nemzetközi kulturális kapcsolatok, kulturális protekcionizmus

1. Globalizáció, nemzetközi kapcsolatok, kultúra, valamint Nemzetközi kulturális örökségvédelem és kisebbségvédelem 2. Nemzetépítés és kisebbségpolitika Magyarországon, valamint Kulturális jog és kulturális örökségvédelem Magyarországon

Nemzetépítés és kisebbségpolitika Magyarországon

Kisebbségi kérdés és kisebbségi politika Európában

Emberi jogok, kulturális és kisebbségi jogok, diszkrimináció

A kulturális és kisebbségi kérdés a nemzetközi politikában

Kulturális jog és kulturális örökségvédelem Magyarországon

Az Európai Unió nyelvi és kulturális politikája Nők, fogyatékkal élők, szexuális kisebbségek

Képzési idő:

A vagyon elleni bűncselekmények ítélkezési gyakorlata

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

a továbbképzés keretében főként a probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség, az áttekintő és alkotó képesség, valamint a tárgyalási és konfliktuskezelési képesség, azaz a biztos ismeretekre támaszkodó, önálló és felelős fellépéshez szükséges képességek fejlesztésére törekszünk. A képzésben való részvétel ennek megfelelően képessé teszi a szakembert arra, hogy önállóan tájékozódjék a kultúrával, a kulturális sokféleséggel és a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos szakirodalomban, a vonatkozó nemzetközi jogi és nemzetközi politikai, a közösségi jogi és uniós politikai, valamint magyar joganyagban, illetőleg dokumentumokban, hogy ismerje és felismerje e sajátos szakterület problémáit, fejlődési tendenciáit, hogy képes legyen a lehetséges és várható megoldások anticipálására, s a felelős munkavégzésre.

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Pécs

Oktatás rendje:

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

95 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Kulturális- és kisebbségpolitikai szakértő

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

25


MUNKAJOGI SZAKOKLEVELES TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

elmélyült ismereteket nyújtson a munkajogi jogalkotásról és jogalkalmazásról valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó tudományterületekről. A legfontosabb cél, hogy a képzésben résztvevők alapos tudás birtokában legyenek a munkájuk során felmerülő munkajogi problémák megoldásához. További célkitűzés, hogy az egyes munkajogi ismereteket igénylő munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.

Jelentkezési feltételek:

bármely egyetemi vagy főiskolai diploma

Képzési forma:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Képzési idő:

Képzés célja:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

A munkajog a jogrendszerben (a munka magánjoga és a közszolgálat)

A munkajogviszony tana II.

A munkajogviszony tana I.

Kollektív munkajogi I.

A munkaügyi bíróságok gyakorlata

Európai munkajog és szociálpolitika

III. félév

Kollektív munkajog II.

IV. félév

Szakdolgozat védése

Záróvizsga az alábbi tárgyakból:

Atipikus munkajogviszonyok

1./ Munkajog I. (A munkajogviszony és a munkaügyi jogviták)

A munkajogi közjogi alapjai (munkaügyi ellenőrzés és munkavédelem)

Adójogi és társadalombiztosítási jogi ismeretek

2./ Munkajog II. (A kollektív munkajog, közjogi munkajogi szabályok és európai munkajog)

Választható tárgy

Választható tárgy

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Pécs

Foglalkozások gyakorisága: szemeszterenként 4 alkalom 2 napos (péntek és szombat)

Képzés kezdete: minden év szeptember/ október Foglalkozások formája: előadás és szeminárium

26

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Költségtérítés/Hozzájárulás összege:

150 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Magánjog

Bevezetés a sportjogba

Szerződési jog

Záróvizsga

Pénzügyi jog

Sport pedagógia

Státusz jog

Sportjog I.

Közigazgatási jog

Sport egészségügy

EU sportjog

Sportjog II.

Munkajog

Sport gazdaságtan

Kártérítési jog

Büntetőjog

Médiajog

Rendezvényjog

Kötelezően választható:

Kötelezően választható:

Doppingjog

Nemzetközi magánjog

Sportirányítás

Kötelezően választható:

Kereskedelmi jog

Sporttörténet

Verseny és reklámjog Személyiségi jog

Képzési idő:

Képzési helyszín:

Munkajogi, szakokleveles tanácsadó

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

Szakdolgozat védése

További információ: Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

Képzési helyszín:

Oktatás rendje:

a különböző területeken dolgozó diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek sportszakemberi, sportvállalkozói vagy más munkaterületeken komplex – így meghatározott körű jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására.

Állami munkaügyi és foglalkoztatáspolitika

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

SPORTJOGI SZAKOKLEVELES TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak

További információ: Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23303 mellék, 30/474-2562 Fax.: (72) 214-027 E-mail: bozsa.zsuzsanna@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu

140000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Sportjogi szakokleveles tanácsadó

27


VÉGREHAJTÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Képzés célja:

a jogi szakokleveles végrehajtási tanácsadó képzés célja egyrészről az, hogy a gazdasági élet és a közigazgatás különböző területein dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségükhöz kapcsolódó mindazon végrehajtási ismeretek továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői vagy más munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során komplex – így meghatározott körű jogi és speciális végrehajtási szaktudást is igénylő- feladataik ellátására. Másrészről az, hogy a bírósági és közigazgatási végrehajtásban eljáró igazságügyi igazgatási diplomával rendelkezőknek komplex ismereteket nyújtson a bírósági és közigazgatási végrehajtási eljárás keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve.

Jelentkezési feltételek:

bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettség

Képzési idő:

3 tanulmányi félév + záróvizsga időszak

Képzési helyszín:

Oktatott tárgyak: I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Végrehajtási alapismeretek

Az egyedi és egyetemes végrehajtás kapcsolata

Bírósági végrehajtás II.

Szakdolgozat védése

Jogi alapismeretek

Bírósági végrehajtás I.

Végrehajtás az EU joga és a nemzetközi jog szabályai alapján

Záróvizsga

Polgári eljárásjog

Közigazgatási végrehajtás

A végrehajtáshoz kapcsolódó büntetőjogi ismeretek

Büntetőjog

Informatikai rendszerek, adatbázisok kezelése

Nemzetközi magánjog és európai közjog

Bankjogi ismeretek

Polgári jog

Díjazási szabályok

Társasági jog, cégjog

Költségtérítés/hozzájárulás mértéke:

140 000 Ft/félév + 50 000 Ft záróvizsga díj

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó

Budapest, PTE ÁJK kihelyezett képzés

Oktatás rendje:

önköltséges, intenzív, levelező rendszerű, ami havonta két nap (péntek és szombat) konzultáción való részvételt jelent

28

További információ: Dr Király Lilla, programvezető Mátis Judit, tanulmányi előadó Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 7622 Pécs, 48-as tér 1. Tel.: (72) 501-599/23497 mellék, 30/570-2489, Fax.: (72) 214-027 E-mail: matis.judit@ajk.pte.hu http://tovabbkepzes.law.pte.hu


TÁJÉKOZTATÓ RÖVID KÉPZÉSEINKRŐL Munkajogi továbbképzés a munkajog 2012-ben hatályba lépő szabályaihoz kapcsolódóan Prof.dr. Kiss György, dr. Berke Gyula, dr. Bankó Zoltán, Dr. Kovács Erika a kurzusok oktatói

Részvételi díj: 49 700 Ft + áfa, mely tartalmazza a vizsgadíjat, és az oktatási segédanyag online elérhetőségét.

2012. szeptember 7-8. (péntek-szombat) 10-17 óráig – jelentkezési határidő: 2012. szeptember 3.

A részvételi díjról számlát a PTE ÁJK állítja ki és küldi el a résztvevőknek. A kurzusok minimum 30 fő esetén indulnak.

Tematika: • Melyek az új törvény változásai? • Mire kell figyelni a munkaszerződés megkötésekor? • Hogyan (milyen módon és feltételekkel) lehet július 1-től a munkaviszonyokat megszüntetni? • Hogyan változik a munka- és a pihenőidő szabályozása, melyek az ezzel kapcsolatos teendők? • Mi változik a kárfelelősség újraszabályozásával? • A rugalmas foglalkoztatásban rejlő lehetőségek és veszélyek. • Üzemi tanács és szakszervezet Helyszín: Lurdy Ház (1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14)

A részvételi díjból további kedvezmény nem kérhető, részletfizetés nem lehetséges.

Oktatásszervező: Fejes Melinda, fejes.melinda@complex.hu

Európai Uniós versenyvizsga felkészítő tanfolyam Nemzetközi karrier? EU – Brüsszel? Szeretnél az Európai Unió intézményeinél, szerveinél és hivatalában dolgozni?

Jelentkezz most!

Ennek alapfeltétele a sikeres Európa Uniós Versenyvizsga! Most a PTE ÁJK Versenyvizsga felkészítőt szervez, hogy sikeresen tudd teljesíteni az EPSO (European

További információ a képzésről és az EU versenyvizsgáról:

Personnel Selection Office) által meghirdetett versenyvizsgát!

http://tovabbkepzes.law.pte.hu

a 2 napos PTE ÁJK felkészítő tanfolyam időpontjai:

2012. szeptember 21-22. 2012. október 26-27. Képzés helyszíne: 7622 Pécs, 48-as tér 1. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Következő versenyvizsgára jelentkezés határideje az

Email: euversenyvizsga@ajk.pte.hu További információ a képzésről: Dr. Mohay Ágoston, programvezető,

EPSO-nál 2012. ősz!

36-20-4382299,

Pontos információ a honlapon.

mohay.agoston@ajk.pte.hu

Jelentkezés itt: http://www.felvi.law.pte.hu

30

31

PTE ÁJK szakokleveles képzések 2012  

PTE ÁJK szakokleveles képzések 2012