Page 9

❒ Jako bájný fénix z popela povstal původní prasečák z ruin a kopřiv ve funkční skladovací prostor s vkusně řešenou okolní výsadbou (foto: Pavla Vydrová)

Z ruiny mÛj dÛm mÛj hrad... Vláìa vzpomíná na tûÏké zaãátky, kdy odkoupil od státu ruinu b˘valého praseãáku s pfiilehl˘mi pozemky obrostl˘mi kopfiivami: „Je to tak dvacet let, co jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce, jestli se tomu dá tak vÛbec fiíkat.“ Vláìa nám ukazuje hromádku fotek dokládajících to, ãemu uÏ by dnes nikdo nevûfiil. Tam, kde je dnes vzrostlá zahrada plná okrasn˘ch stromÛ, solitérních kamenÛ a zídek obrostl˘ch netfieskem, byly jen kopfiivy a místo opravené stáje jen nebezpeãnû vyhlíÏející trosky rozpadající se obrovské haly. NezÛstal kámen na kameni, respektive pouze základy, na kter˘ch se zaãalo s v˘stavbou a kde se „utopily“ zmiÀované tisíce pytlÛ cementu. Na otázku, jak dlouho trvala rekon-

strukce, mi odpovídá chovatel, Ïe dávají areál do pofiádku v podstatû doposud. Zjevnû zde bylo, je a bude je‰tû mnoho práce, ale pomalu a jistû se jim místo dafií zvelebit a to i tím, Ïe kromû hospodáfisk˘ch budov zde vyrostl také rodinn˘ dÛm jednoho ze synÛ. B˘val˘ praseãák dnes slouÏí ãásteãnû jako kanceláfi se zázemím a terasou, malá ãást je ponechána na ustájení zvífiat, ale pfieváÏná plocha je vlastnû obfiím skladovacím prostorem. Nenápadn˘ obestavûn˘ prostor poblíÏ kanceláfií je mal˘m rájem paní domu, ve kterém Maru‰ka zpracovává mléko dvou dojen˘ch krav, aby mûla rodina vlastní mléãné v˘robky. V nabídce jsou nezrající s˘ry, zákys, tvaroh, syrovátka, máslo a dal‰í v˘robky, v‰e 100% domácí a neskuteãnû dobré.

❒ Tři generace chovatelů (zprava): Vladimír Lepša s manželkou Marií, starší syn Vladimír se ženou Andreou a dcerkou Adélkou, a syn Lukáš se ženou Michaelou a dcerami Terezkou (3 roky) a Eliškou v kočárku (foto: Pavla Vydrová)

Pozemky v jednom katastru Rozpadlá budova stála na pÛlhektarovém pozemku a postupnû se jim na‰tûstí dafiilo pfiikupovat pÛdu v okolí. Z ‰esti pÛvodních hektarÛ se dostal hospodáfi aÏ na souãasn˘ch 200: „Sto hektarÛ máme k tomu v nájmu. Farma je rozdûlená na ãásti mezi ãleny rodiny, stejnû ale dûláme ve‰keré práce spoleãnû jako jedna rodinná farma. V‰echny pozemky jsou v katastru Pûãín, pastevní areály máme na dosah, 250 ha je v bezprostfiedním okolí, ostatní tak do 5 km. Co se t˘ãe orné pÛdy, tak je 10 ha v ekologii a 40 ha je vedeno na jednoho ze ãlenÛ rodiny oddûlenû a hospodafií se na nich v konvenãním systému zemûdûlství. Souãasn˘ stav nám vyhovuje. Pozemky uÏiví tfii rody, tak uÏ nemáme potfiebu se dál v˘raznûji rozpínat, ani to vzhledem k cenám není pfiíli‰ moÏné,“ zakonãuje otázku pozemkÛ Vláìa. Zájem o jalovice, které se je‰tû nenarodily... „âistokrevné základní stádo ãítá 120 hlav vã. jalovic, které se letos zafiadily pod b˘ky. Syn Lukበmá nûkterá zvífiata psaná na své podnikání a tak zpravidla na podzim stahujeme z pastvin kolem 300 ks zvífiat. Máme také stádo kfiíÏenek a b˘ky na v˘krm. Zástav se prodává, co se nenechá na obnovu stáda a do testu, to se prodá. V poslední dobû vût‰inou pfies Svaz do Turecka a co nám tu zÛstane, to jde na pastevní v˘-

9

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement