Page 45

– odeãtení 15 centÛ za kg hmotnosti JUT pfii více neÏ 30 mm tuku v pánevní oblasti S vyuÏitím metody nejmen‰ích ãtvercÛ, která bere v potaz efekty stáda a skupin vrstevníkÛ, byly vypoãteny prÛmûrné hodnoty potomstva, vãetnû hodnoty jateãn˘ch tûl. Jak bylo oãekáváno, tak b˘ci, jejichÏ potomstvo dosahovalo nejvy‰‰ích hodnocení jateãn˘ch tûl, mûli i potomstvo s nejvy‰‰í hmotností tûla, spoleãnû s lep‰ím hodnocením mramorování a optimálním mnoÏstvím tuku na zádi. Jako pfiíklad bylo uvedeno, Ïe b˘k, kter˘ se umístil jako nejlep‰í s hodnotou jateãb˘kÛ a v˘sledky ukázaly, Ïe rozdíl mezi prÛmûrnou hodnotou JUT potomkÛ nejlep‰ího a nejhor‰ího z testovan˘ch b˘kÛ ãinil 619 dolarÛ. Na základû v˘sledkÛ hodnocení jednotliv˘ch jateãnû upraven˘ch tûl byl zji‰tûn rozdíl mezi nejlépe a nejhÛfie hodnocen˘m JUT 2076 USD. PrÛmûrné hodnocení jateãn˘ch tûl potomstva bylo stanoveno s vyuÏitím souãasn˘ch provozních parametrÛ na kaÏdé z 283 jateãn˘ch tûl z programu ASBP. Parametry vycházejí z obecného dlouhodobého zpÛsobu v˘krmu (200 a více dní), jehoÏ cílem je produkovat a prodávat vysoce kvalitní v˘robky z angusského hovûzího masa. PouÏité byly specifické parametry: – 8 dolarÛ za kg hmotnosti JUT pfii hodnocení mramorování 3 podle AusMeat – pfiiãtení dal‰ích 40 centÛ za kg hmotnosti JUT pfii hodnocení

Tab. ã. 1: PrÛmûrné hodnoty potomstva v pokusu Cohort 4 ASBP. B˘ci jsou fiazeni sestupnû podle hodnoty JUT potomstva (v dolarech)

Otec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Počet potomků v ASBP 22 14 11 9 12 12 6 10 12 16 12 15 6 17 11 21 6 10 15 19 9

Hmotnost JUT (kg) 423 420 418 433 410 423 429 408 409 395 415 400 410 416 400 395 396 390 373 383 391

mramorování nad 3 podle AusMeat – odeãtení 80 centÛ za kg hmotnosti JUT pfii hodnocení mramorování pod 3 podle AusMeat – odeãtení 10 centÛ za kg hmotnosti JUT pfii více neÏ 25 mm, ale ménû neÏ 30 mm tuku v pánevní oblasti

Hodnocení mramorování (MSA Marbling) 581 543 520 454 547 470 508 525 484 542 471 537 472 447 518 571 477 487 540 490 363

Pánevní tuk (mm)

Cena JUT ($)

15,4 19,0 20,0 16,0 16,7 16,0 22,9 16,9 17,6 15,6 18,1 15,5 16,1 22,4 22,7 18,4 18,5 16,6 17,7 17,1 16,4

3511 3437 3398 3397 3391 3365 3293 3288 3278 3274 3247 3239 3235 3232 3225 3219 3191 3106 3044 3013 2892

n˘ch tûl potomkÛ 3511 dolarÛ, mûl prÛmûrnou hmotnost tûl potomkÛ 423 kg, prÛmûrnou hodnotu mramorování (MSA Marbling Score) 581 a prÛmûrnou tlou‰Èku tuku na zádi 15,4 mm.

Z originálního ãlánku „How much does genetic variation influence the value of a carcase?“ pfieloÏili Anna Marcinková a Kamil Malát

45

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement