Page 44

Do jaké míry ovlivÀuje genetická variabilita hodnotu jateãného tûla? ¤íká se, Ïe hodnotu zvífiete urãuje z 90 % krmení a pouze 10 % je ovlivÀováno jeho genetickou v˘bavou. V˘sledky ‰etfiení organizace Angus Sire Benchmarking Program (ASBP), která se vûnuje v˘zkumu a rozvoji plemene angus v Austrálii, toto tvrzení zpochybÀují. V rámci tohoto programu je kaÏdoroãnû testováno zhruba 35 mlad˘ch angussk˘ch b˘kÛ, jejichÏ sperma je pouÏito k inseminacím v komerãních stádech. Samãí potomstvo tûchto b˘kÛ je následnû svezeno do v˘krmny Tullimba Research Feedlot v Armidale, kde následuje stodenní testovací v˘krm, pfii kterém je hodnocena jejich uÏitkovost, vãetnû stanovování ãisté konverze Ïivin. Po tomto testu jsou b˘ci krmeni dal‰ích 200 dní ve v˘krmnû Rangers Valley a následnû putují na poráÏku, která probíhá na jatkách firmy John Dee Abattoirs u Warwicku, kde se provádí rozsáhlé mûfiení jateãnû upraven˘ch tûl, vãetnû laboratorního mûfiení jemnosti svalov˘ch vláken, ztrát vlhkosti v prÛbûhu zrání a procentuálního podílu vnitrosvalového tuku.

44

V‰echna jateãnû upravená tûla (JUT) jsou klasifikována podle australského systému Meat Standards Australia (obdoba evropského SEUROPu). KaÏd˘ mlad˘ b˘k je náhodnû pfiipu‰tûn na plemenice ve stádech, která jsou zapojena do programu testace potomkÛ a jsou provádûny úpravy kvÛli variabilitû v˘skytu samãího

potomstva b˘kÛ ve stádech. K testovan˘m potomkÛm je pak pfiistupováno jako k jednotliv˘m skupinám v prÛbûhu pfiípravy a v˘krmu a na závûr jsou poraÏeni ve stejn˘ den, takÏe rozdíly v namûfien˘ch jateãn˘ch vlastnostech jsou zpÛsobeny v˘hradnû genetick˘mi rozdíly mezi jejich otci. V testu Cohort 4 bylo pouÏito pouze 21

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement