Page 40

nutné vybrat efektivní model, jak k této problematice pfiistupovat. Zajímav˘m nov˘m ãlenem by mohla b˘t i Brazílie, za kterou pfiednesl referát Fernando Florez Cardosa (Embrapa), kter˘ poskytl pfiehled o souãasné struktufie ‰lechtûní masného skotu v Brazílii a o souãasném ‰lechtitelském programu u hlavních masn˘ch plemen. Toto je ale otázka pro budoucnost.

Tab. ã. 3: MoÏnosti expanze Interbeef pro nová plemena pro odstavové hmotnosti Otázka Je zaveden odhad plemenných hodnot? Kolik máte k dispozici záznamů? Máte zájem se zúčastnit mezinárodní genetické evaluace v Interbeef? Budete schopni poslat data pro odhad komponent variance a odhad plemenných hodnot na jaře 2018? Kdy pošlete data, pokud ne na jaře 2018?

V˘sledky ‰etfiení v ãlensk˘ch zemích Interbeef a monitoring zájmu o nové sluÏby Pro stanovení budoucího smûru rozvoje je nutn˘ v˘zkum potfieb ãlensk˘ch organizací v Interbeef. Tento v˘zkum byl proveden na konci roku 2017 a na zaãátku roku 2018 a byl rozãlenûn do 3 ãástí. Dotazník byl rozeslán 4. prosince 2017 a uzávûrka byla 15. ledna 2018. DÛleÏité bylo zamûfiení v˘zkumu na moÏnosti rozvoje pro mezinárodní odhad plemenn˘ch hodnot pro plemena angus, hereford a masn˘ simentál, zejména na moÏn˘ budoucí rozsah mezinárodní genetické evaluace a zájem mít tento servis v Interbeef a monitoring moÏnosti, kdy budou k dispozici data. NejdÛleÏitûj‰í v˘sledky uvádí tabulky 3 aÏ 6. Z v˘sledkÛ je patrná moÏnost praktické realizace tûchto plánÛ. Z dodateãn˘ch komentáfiÛ vyplynulo, Ïe je také podporováno roz‰ífiení aktivit o ukazatele vyuÏívané pfii zpenûÏování na jatkách pro plemena angus, limousine a simentál. Francie nemá odhad plemenn˘ch hodnot pro plemena angus a hereford a nebude pro tato dvû plemena zapojena v Interbeef, ale francouz‰tí chovatelé mají o tuto genetickou evaluaci zájem. Z dal‰ích plemen pak byl zmínûn zájem o plemeno Blonde d‘Aquitaine. Odeslání pÛvodÛ pro plemena angus a hereford je naplánováno na záfií 2018. MoÏnosti sdílení genotypÛ Z v˘sledkÛ prÛzkumÛ je zfiejmé, Ïe existuje zájem o sdílení genotypÛ mezi ãlensk˘mi organizacemi Interbeef. Pfiedpokladem ale bude dohoda mezi úãastníky a vybudování nezbytné infra-

40

Odstavové hmotnosti angus hereford 7 zemí z 9 6 zemí z 9 386 500 242 600 6 zemí z 9

5 zemí z 9

4 země z 9 ==> Počet záznamů 91 500 + 100 000 + 10 000 + 50 000 = 251 500 2019

4 země z 9 ==> Počet záznamů 51 600 + 20 000 + 79 000 + 7000 + 135 000 = 222 600 2019

Tab. ã. 4: MoÏnosti expanze u plemene angus v Interbeef pro obtíÏnost porodÛ a hmotnost pfii porodu Otázka Je zaveden národní odhad plemenných hodnot? Kolik máte k dispozici záznamů? Máte zájem o mezinárodní genetickou evaluaci? Budete schopni poslat data pro odhad komponent variance a plemenných hodnot na jaře 2018? Kdy budete schopni poslat data, když ne na jaře 2018?

Obtížnost porodů

Hmotnost při narození

5 zemí z 9

6 zemí z 9

352 100

311 500

4 země z 9

5 zemí z 9

2 země z 9 ==> Počet záznamů 80 000 + 160 000 = 240 000

3 země z 9 ==> Počet záznamů 133 400 + 6000 + 110 000 = 249 400

2019

2019

Tab. ã. 5: MoÏnosti expanze u plemene hereford v Interbeef pro obtíÏnost porodÛ a hmotnost pfii porodu Otázka Je zaveden národní odhad plemenných hodnot? Kolik máte k dispozici záznamů? Máte zájem o mezinárodní genetickou evaluaci? Budete schopni poslat data pro odhad komponent variance a plemenných hodnot na jaře 2018? Kdy budete schopni poslat data, když ne na jaře 2018?

Obtížnost porodů

Hmotnost při narození

4 země z 9

5 zemí z 9

446 000

355 100

3 země z 9

4 země z 9

2 země z 9 ==> Počet záznamů 50 000 + 360 000 = 410 000

3 země z 9 ==> Počet záznamů 69 100 + 5000 + 250 000 = 324 100

2019

2019

Tab. ã. 6: MoÏnosti expanze u plemene masn˘ simentál v Interbeef pro obtíÏnost porodÛ a hmotnost pfii porodu Otázka Je zaveden národní odhad plemenných hodnot? Kolik máte k dispozici záznamů? Máte zájem o mezinárodní genetickou evaluaci? Budete schopni poslat data pro odhad komponent variance a plemenných hodnot na jaře 2018? Kdy budete schopni poslat data, když ne na jaře 2018?

Obtížnost porodů

Hmotnost při narození

6 zemí z 9

6 zemí z 9

249 900

180 400

5 zemí z 9

5 zemí z 9

3 země z 9 ==> Počet záznamů 40 000 + 175 000 + ??? = 215 000

3 země z 9 ==> Počet záznamů 10 000 + 136 000 + ??? = 146 000

2019

2019

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement