Page 4

Aktuálnû Sucho 2017 – pfiíjem Ïádostí Oãekávan˘ termín pfiíjmu Ïádostí o dotace na zmírnûní ‰kod zpÛsoben˘ch suchem na zemûdûlsk˘ch plodinách v roce 2017 se blíÏí. Ministerstvo zvefiejnilo „Zásady, kter˘mi se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnûní ‰kod zpÛsoben˘ch suchem na zemûdûlsk˘ch plodinách v roce 2017“. V termínu od 18. do 29. ãervna 2018 vãetnû bude realizován pfiíjem Ïádostí na oba podprogramy – trÏní i krmné plodiny. Detaily najdete na na‰em webu.

,Nov˘ set k odbûru vzorkÛ chlupov˘ch cibulek

,âeská genetika je nejlep‰í v Evropû!

Vzhledem k tomu, Ïe nasální stûrovky pro sbûr vzorkÛ k izolaci DNA nejsou z mnoha dÛvodÛ vÏdy tím nejlep‰ím fie‰ením, vrací se âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ, a.s. k moÏnosti vyuÏít k izolaci DNA i chlupové cibulky. Za tímto úãelem nabízí chovatelÛm nové odbûrové sety, které slouÏí k odeslání odebran˘ch vzorkÛ chlupov˘ch cibulek do laboratofie imunogenetiky. Jak s odbûrovou sadou pracovat, si mÛÏete prohlédnout na videu www.youtube.com/watch?v=eXmy5b9RGyk. Pokud máte o odbûrové sety zájem, mÛÏete si o nû zdarma poÏádat na emailové adrese imunogenetika@cmsch.cz.

Potvrzeno. ÚroveÀ ãeské genetiky masn˘ch plemen charolais a limousine je nejvy‰‰í v rámci Evropy! Dokládají to v˘sledky mezinárodního genetického srovnávání Interbeef, jehoÏ je âeská republika souãástí. PrÛmûrn˘ ãesk˘ „‰arolák“ i limousin má kvalitnûj‰í genetické zaloÏení, neÏ nûmeck˘, britsk˘ ãi irsk˘, ale je dokonce i lep‰í, neÏ se chová v kolébce obou plemen – Francii. âeská republika se sice s touto chovatelskou velmocí nemÛÏe srovnávat absolutními poãty chovaného skotu, ale kvalitou rozhodnû ano. A to se cení!

V této souvislosti je nutné uvést, Ïe âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ, a.s. plánuje od 1. 10. 2018 plnû pfiejít na nov˘ zpÛsob ovûfiování pÛvodu prostfiednictvím anal˘zy SNP (Single Nucleotide Polymorphism). Pfiedpokládá se, Ïe k tomuto datu pfiestane laboratofi nabízet moÏnost ovûfiovat pÛvod souãasnou metodou mikrosatelitÛ STR (Short Tandem Repeat) a jedinou technologií bude právû SNP pfies kterou se postupnû dopracujeme k v˘poãtu genomick˘ch plemenn˘ch hodnot.

Nejenom, Ïe ãeská zvífiata dosahují nejvy‰‰í prÛmûrné plemenné hodnoty v rámci v‰ech zapojen˘ch zemí, ale z anal˘zy v˘sledkÛ od roku 2013, kdy bylo toto mezinárodní hodnocení zavedeno, aÏ do souãasnosti vypl˘vá, Ïe i v Ïebfiíku nejlep‰ích zvífiat má âeská republika u obou plemen jedno z nejvy‰‰ích zastoupení v rámci v‰ech participujících státÛ.

Registrace chovatelÛ masného skotu na webov˘ portál igenetika.cz, kter˘ bude slouÏit k zadávání a evidenci objednávek, bude zpfiístupnûna bûhem nûkolika následujících t˘dnÛ.

Francouzi v porovnání s ostatními státy posílají do v˘poãtu údaje o zdaleka nejvy‰‰ím mnoÏství zvífiat, a v maximálních hodnotách dosahují u obou hodnocen˘ch plemen lep‰ích v˘sledkÛ, ale prvenství v kategorii nejlep‰í populace patfií po celou historii v˘poãtÛ mezinárodních plemenn˘ch hodnot âeské republice!

Seznam nov˘ch ãlenÛ svazu a plemenné knihy od 24. 2. 2018 do 20. 5. 2018 Agricoltori Tachov V, a.s., Praha, ¤ádné + PK CH, AU Agrolesy Chfiíã, s.r.o., Chfiíã, ¤ádné + PK CH Bílek Adam, Horní Police, ¤ádné + PK LI BIO TOMVER s.r.o., Sopotnice, ¤ádné + PK CH, MS Dangus s.r.o., Drahenice, ¤ádné + PK AA Ekodvorek Vrbiãka s.r.o., Vrbiãka, ¤ádné + PK CH Farma Kozák, s.r.o., Milevsko, PK BB Gregoroviã Vít, Praha 3, ¤ádné + PK MS Havlas Martin, No‰ovice, ¤ádné + PK BA Hfiebãín Jeníkov v.o.s., Tfiebiho‰È, Zájmové Javorská Marcela, Petrovice u Su‰ice, ¤ádné + PK BA

4

Má‰lová Dana, RáveÀ, ¤ádné + PK AA, CH, LI Miroslav DaÀhel s.r.o., T˘n nad Vltavou, PK MS Mynafiová SoÀa, Lhotka, ¤ádné + PK DX Paták Tomá‰, Minartice, PK PA Sláma Jan, JindfiichÛv Hradec, ¤ádné + PK AU Spurn˘ Adam, Liblín, Zájmové Srna Pavel, Miro‰ov, Zájmové + PK PA ·irok˘ Zdenûk, Ing., Útvina, ¤ádné + PK GA Veverka Antonín, Nov˘ Jiãín, ¤ádné + PK AA Vlasák Václav, Ing., Jizerní Vtelno, Zájmové Vojtûch Tomá‰, Nová Ves, ¤ádné + PK MS

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement