Page 36

s pigmentem kolem oãí, dále se line pfies spodní ãást hlavy, krk aÏ pod hrudník pfies bfiicho a mírnû se vyskytuje na bocích. Dále mají bíle zabarvené konãetiny, v zadní ãásti tûla je bíl˘ pouze ocasní stfiapec. U‰i jsou také bílé a mezi nimi jen krátk˘ bíl˘ pruh, kter˘ zaãíná tûsnû za nimi a pokraãuje aÏ k oblasti krku. Rovnováha ve zbarvení zbytku tûla a zmínûn˘ch bíle pigmentovan˘ch oblastí se mÛÏe li‰it od svûtlé po tmavou, ale nikdy nesmí b˘t moc bledá nebo naopak ãerná. ·ourek by mûl b˘t pigmentovan˘ cel˘. Pfii pohledu zepfiedu mají ‰irokou a krátkou hlavu, ‰irok˘ mulec. a má na svém registraãním certifikátu (POP) indikátor MH nebo MP (coÏ znaãí, Ïe mají krevní linie Miniature Hereford) a jejich bodové hodnocení rámce je jedna nebo ménû ve dvou letech vûku. Kromû toho miniaturní hereford má opravdu stejné vlastnosti jako jeho vût‰í protûj‰ek a stejnû jako ostatní herefords jsou primárnû chováni pro produkci hovûzího masa. Mezi jeho velké pfiednosti patfií poslu‰n˘ a vlídn˘ temperament, snadná manipulovatelnost a péãe. Pohlavní zralosti dosahují aÏ o 20 % dfiíve, mají vynikající konverzi krmiva a produkují velmi kvalitní maso. O plemeni je známé, Ïe je znaãnû plodné a plemenice jsou velmi schopné matky. Telata mohou b˘t odstavena ve vûku od 4 do 6 mûsícÛ, v závislosti na cho-

36

vatelsk˘ch praktikách a teoriích jednotliv˘ch chovatelÛ. PrÛmûrná hmotnost novorozeného telete 15–27 kg. Jalovice mohou b˘t uchovnûny ve dvou aÏ tfiech letech vûku, zatímco b˘ci mohou zaãít dfiíve, kolem 1,5 roku vûku. Obecnû jsou zvífiata robustnûj‰í a musí mít blízko k zemi, coÏ vyjadfiují krátké nohy. Celkovû musí pÛsobit tak, Ïe jsou dobfie vyváÏená a dobfie rozloÏená, aniÏ by se nezdála pfiíli‰ tûÏká vpfiedu nebo vzadu. Jejich kostra je mírnû robustnûj‰í, tak aby poskytovala dostateãnou oporu svalstva. Hlava musí odpovídat proporcionálnû tûlu a vyjadfiovat pohlavní charakter. Reprodukãní orgány musí b˘t viditelné a dobfie vyvinuté vzhledem k vûku zvífiete. Co se t˘ãe zbarvení zvífiat, vyskytuje se u nich ve velké mífie bílá barva. Pfiední ãást hlavy je bílá

Oãi jsou blízko vpfiedu, ale stále po stranách hlavy, nesmí zapadat nebo naopak vyãnívat. ·piãky rohÛ u star‰ích zvífiat se nacházejí pod úrovní vrcholu hlavy. Zvífiata musí mít rovn˘ postoj, paznehty, které jsou krátké, se nesmí vytáãet do stran. Nohy jsou dostateãnû od sebe s dobfie vymezen˘m hrudníkem. Délka nohy je velmi krátká v porovnání s celkovou v˘‰kou. V˘‰ka plecí mÛÏe b˘t mírnû niωí neÏ v˘‰ka kyãle

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement