Page 32

Tab. ã. 3: Limity pro nûkteré potenciálnû toxické látky v pitné vodû pro masn˘ skot Látka

❒ (foto: Pavla Vydrová)

chod musí b˘t pozvoln˘. Bezpeãná úroveÀ dusiãnanového dusíku (NO3N) ve vodû pro skot je niωí neÏ 100 ppm. Pfii napájení vody nad 100 ppm NO3N je tfieba zv˘‰ená obezfietnost. Pokud je to moÏné, tak je vÏdy lep‰í se pfii napájení skotu vodû s vysok˘m obsahem dusiãnanÛ vyhnout. Je tfieba mít na pamûti, Ïe jejich celkov˘ pfiíjem je vÏdy souãtem dusiãnanÛ obsaÏen˘ch jak v krmivech, tak ve spotfiebované vodû. Sírany. Obdobnû jako u soli ãi dusiãnanÛ, se zvífiata mohou aklimatizovat na pfiítomnost síranÛ ve vodû. Nicménû dÛkladnû vÏdy zvaÏte zfiedûní vysoce sulfátové vody s nízk˘m obsahem síranu pro narozená telata. Horní hranice sulfátu pro telata je niωí neÏ 500 ppm (síra jako síran 167 ppm). U dospûlého skotu je horní hranice niωí neÏ 1000 ppm (333 ppm síry jako síranu). Pfii posuzování hladin síranÛ ve vodû kvÛli interakcím s mûdí a molybdenem je nutná opatrnost a slouãeniny inhibující úãinek, jako je fluorid sodn˘, zpÛsobují absorpci síranu v zaÏívacím traktu. Navíc vysoké hladiny sulfátÛ mohou také pfiispût ke zv˘‰ení v˘skytu polioencefalomalacie (PEM – poruchy mozku skotu. Pokud jsou podezfiení na problémy s nedostatkem mûdi, mûly by b˘t analyzovány zdroje vody pro sírany, aby se zjistilo, zda tomuto problému nepfiispívají vysoké hladiny sulfátu. Ostatní látky ve vodû. Existují nûkteré dal‰í látky a prvky (viz tabulka 3), které mohou ovlivnit pfiíjem vody u skotu. V této tabulce jsou uvedeny nûkteré z tûchto látek. Mezi ãastûj‰í problémy patfií vysoké nebo nízké pH nebo nadmûrné mnoÏství síranÛ, sirovodíku, Ïeleza a hofiãíku. âasto tyto látky zpÛsobují nepfiíjemnou chuÈ vody, která zpÛsobuje její sníÏen˘ pfiíjem. Modrozelené fiasy. ¤asy jsou mikroskopické rostliny, jejichÏ v˘skyt je podmínûn vhodn˘mi podmínkami a mnoÏstvím Ïivin, které jsou ve vodû k dispozici. Stojatá voda, jezera a rybníky jsou ideálním prostfiedím pro jejich rÛst. Modrozelené fiasy, které mohou b˘t pro skot toxické, se nejvíce vyskytují u bfiehÛ, je tedy velké riziko toho, Ïe je skot pfii pití

32

Arzen Kadmium Vápník Chlorid Chrom Kobalt Kyanid Fluorid Železo Olovo Hořčík Mangan Rtuť Molybden Nikl Dusičnanový dusík Rozpustné soli Sodík Síra Celkem rozpuštěné pevné látky pH Vanadium Zinek

Bezpečný horní limit mg/l (ppm) 0,2 0,05 500 1,5 1,0 1,0 NE 2,0 NE 0,1 250 NE 0,01 NE 1,0 Viz tabulka 2 3000 1 500 3000 5,5 až 8,5 0,1 25

pozfie. Dal‰ími bûÏn˘mi fiasami nalezen˘mi ve vodách jsou netoxické vláknité fiasy, které lze nejlépe popsat jako zelen˘ materiál podobn˘ srsti. Jejich rÛst je opût nejãastûji podél bfiehÛ ãi krajÛ napájecího zdroje vody. Hodnoty toxinÛ fias jsou nejvy‰‰í bûhem kvûtu a tûsnû po nûm. âasto se vyskytují v pozdním létû, kdy dobytek spotfiebovává nejvíce vody. Toxicita v dÛsledku modrozelen˘ch fias je tûÏko pfiedvídatelná a urãitû by nemûla b˘t podceÀována. MnoÏství v˘skytu modrozelen˘ch fias lze ovlivÀovat pomocí aplikace síranu mûìnatého (modrá skalice). Pokud budete redukovat mnoÏství fias tímto zpÛsobem, uvûdomte si, Ïe nadmûrná aplikace mÛÏe mít za následek úhyny ryb. Úprava vody pomocí modré skalice mÛÏe b˘t neúãinná, pokud je alkalita vody men‰í neÏ 300 ppm. Nejlep‰í zpÛsob, jak eliminovat v˘skyt modrozelen˘ch fias, je odstranit zdroj Ïivin ve vodním zdroji, které pomáhají jejich rozvoji. Mezi pfiíznaky otrav fiasami patfií prÛjem, zvracení, nedostateãná koordinace pohybu, namáhavé d˘chání, záchvaty, kfieãe, které mohou vést aÏ k úhynu. Doporuãená léãba zvífiat postiÏen˘ch otravou fiasami je perorální podání velkého mnoÏství Ïivoãi‰ného uhlí a minerálního oleje. Samozfiejmostí pak je zamezení dal‰ího vstfiebávání toxinÛ. V pfiípadû závaznûj‰ích poruch se neváhejte obrátit na veterinárního lékafie. S pomocí zahraniãních a odborn˘ch materiálÛ sestavil Kamil Malát

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement