Page 30

Kolik potfiebují masné krávy vody? Dostatek ãisté kvalitní pitné vody patfií spolu se zabezpeãením dostateãného mnoÏství potravy, k základním potfiebám hospodáfisk˘ch zvífiat. Zatímco bez krmiva mohou zvífiata fungovat bez vût‰ích obtíÏí nûkolik dní, vodu nahradit niãím nelze. Voda je extrémnû dÛleÏitá a v situacích, kdy je zásobování z pfiírodních zdrojÛ omezené a jsme nuceni na pastviny dováÏet vodu, je jedna z prvních otázek, která kaÏdého chovatele napadne, „kolik vody vlastnû ty krávy potfiebují?“. V such˘ch obdobích, kter˘ch v posledních letech stále pfiib˘vá, je o to dÛleÏitûj‰í znát potfieby námi chovan˘ch zvífiat. Krmné dávky jsou z hlediska obsahu a pomûru uhlohydrátÛ (energie), bílkovin, vitamínÛ a minerálÛ sestavovány tak, aby chovan˘ skot mohl dosáhnout poÏadované úrovnû uÏitkovosti. Ale ne vÏdy si dostateãnû uvûdomujeme, Ïe skot má také poÏadavky na vodu a Ïe v˘kon zvífiat je v˘raznû ovlivnûn právû i pfiíjmem dostateãného mnoÏství kvalitní pitné vody. Ve skuteãnosti je voda ze v‰ech Ïivin nejdÛleÏitûj‰í. Minimální poÏadavky zvífiat na vodu, které odráÏejí její mnoÏství potfiebné pro rÛst tûla a rÛst plodu bûhem bfiezosti nebo pfii laktaci, nahrazují ztrátu vyluãováním moãi, v˘kaly nebo potu nebo odpafiováním z plic nebo kÛÏe. V‰echno, co tyto potfieby ãi ztráty ovlivÀuje, má vliv na potfiebu vody dobytka. V podmínkách omezeného pfiíjmu vody mÛÏe zvífie koncentrovat moã tím, Ïe absorbuje vût‰í mnoÏství vody neÏ obvykle. Pokud zvífie konzumuje krmiva s vysok˘m obsahem bílkovin nebo soli nebo krmná dávka obsahuje látky s diuretick˘m úãinkem, mnoÏství vylouãené moãi se zvy‰uje a s tím také narÛstá poÏadavek na vodu. MnoÏství vody ztracené odpafiením z kÛÏe nebo plic je dÛleÏité a v nûkter˘ch pfiípadech mÛÏe dokonce pfiekroãit ztráty vody vyluãováním moãi. Pokud se zv˘‰í teplota prostfiedí a/nebo naroste fyzická aktivita, ztráty vody odpafiováním a pocením se logicky zv˘‰í a pfiíjem vody se v˘raznû zvy‰uje. Anal˘za napájecí vody Stejnû dÛleÏité jako zaji‰tûní dostateãného mnoÏství vody je také zdroj, odkud je voda zvífiatÛm poskytována a forma, jakou je zvífiatÛm pfiedkládána. AÈ to jsou napájeãky, ãi rÛzná napájecí koryta nebo pfiírodní zdroj vody, vÏdy je nutné pravidelnû kontrolovat její kvalitu a rovnûÏ dostateãnû nadimenzovat poãet napájecích míst s ohledem na poãty chovaného skotu. Znalost kvality napájecí vody je základním pfiedpokladem k omezení vzniku problémÛ. NepodceÀujte proto provádûní pravideln˘ch rozborÛ, na základû nichÏ budete schopni provést preventivní opatfiení, která povedou k zaji‰tûní kvalitní pitné vody a spojeného a zdravého skotu.

30

❒ (foto: Pavla Vydrová)

Co ovlivÀuje poÏadavky na vodu? Vyãíslit zcela exaktnû poÏadavky na mnoÏství vody je opravdu tûÏké, ne-li nemoÏné, neboÈ existuje celá fiada faktorÛ, které mají zásadní vliv na pfiíjem vody. Samotné krmivo totiÏ obsahuje také urãit˘ podíl vody a rovnûÏ oxidace nûkter˘ch Ïivin v krmivech produkuje vodu, takÏe ne v‰echny potfieby vody musí b˘t kryty formou pitné vody. Krmiva, jako jsou siláÏe, senáÏe ãi pastevní porosty, mají obvykle vysokou vlhkost, zatímco seno ãi obiloviny (a z nich vyrábûné koncentráty) obsahují velice málo vody. Pokud je v˘Ïiva skotu postavena na krmivech s vysok˘m obsahem vody, sníÏí se pfiíjem pitné vody a naopak. Krmiva s vysok˘m obsahem energie produkují více metabolické vody ve srovnání s nízkoenergetick˘mi zdroji krmiv. âást vody mÛÏe b˘t vytvofiena také spalováním tukÛ, tento pfiísun je v‰ak z hlediska celkové potfieby vody zanedbateln˘. Jak je znázornûno v tabulce 1, potfiebu vody u skotu v˘znamnû ovlivÀuje vedle sloÏení krmné dávky zejména teplota prostfiedí, kategorie (vûk), u plemenic stádium laktace, zdravotní stav, pohlaví, kvalita napájecí vody a v neposlední fiadû samozfiejmû hmotnost zvífiete. Pfiíjem vody ovlivÀuje také roãní období – vy‰‰ího pfiíjmu vody lze dosáhnout podáváním chlazené vody v letních mûsících resp. ohfievem (temperací) vody v zimních mûsících. Tyto prakticky jsou v‰ak spí‰e vyuÏívány u dojeného skotu. Tab. ã. 1: PrÛmûrná denní potfieba vody masn˘ch krav hmotnost plemenice

500 kg

600 kg

700 kg

produkce mléka (kg/den) 0 5 11 0 5 11 0 5 11

průměrná venkovní teplota 5 °C 18 °C 30 °C denní potřeba vody (l) 31,0 40,9 50,7 39,7 49,6 59,4 48,4 58,3 67,8 34,8 44,7 54,1 46,2 56,0 65,9 54,9 64,7 74,6 38,6 48,1 57,9 53,0 62,5 72,3 61,7 71,2 81,0

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement