Page 28

Travní porosty a sucho Ing. Ivan Houdek, ‰lechtitelská stanice DLF Seeds, s.r.o., Hladké Îivotice Suché roky pfiicházely v minulosti v rozmezí asi tfií let, ov‰em bûhem posledních ‰esti let od roku 2016 meteorologové povaÏují za extrémní suché roky v‰echny, s v˘jimkou roku 2016. To ov‰em neznamená, Ïe v nûkter˘ch oblastech i rok 2016 nepfiinesl v˘raznû suchá období (napfiíklad v oblastech okolo Moravské brány a Poodfií). Rok 2017 byl v hlavní vegetaãní dobû such˘, aÏ podzim byl sráÏkovû nadprÛmûrn˘. Vegetaãní období leto‰ního roku 2018 zaãalo prudk˘m pfiechodem ze zimy do letních teplot hned zkraje jara, a nedostatek sráÏek suÏuje vût‰inu republiky. Od roku 2013 byly tfii zimy mimofiádnû teplé, s nízkou snûhovou pokr˘vkou, kdy mohly trávy ãásteãnû regenerovat. JenÏe jen tam, kde nebyly kulturní travní druhy letit˘ch porostÛ vysíleny nebo zdecimovány suchem za vegetaãního období. Samozfiejmû rostly také byliny, kter˘m trávy uvolnily prostor, pochopitelnû pfieváÏnû plevele, takÏe na star˘ch porostech do‰lo ãasto ke zhor‰ení druhové skladby (viz fotografie). Poslední zima 2017/18 byla sráÏkovû podprÛmûrná, s vysok˘mi teplotami, travní porosty byly zelené a v pfiedjafií byly prudce „zpraÏeny“ siln˘mi mrazy, následnû se pfiíchod jara zpozdil, ale zmûna proudûní vzduchu nad Evropou pfiinesla jiÏ zmínûné oteplení. OpoÏdûn˘ pfiíchod jara se rozjel neb˘valou rychlostí.

❒ Na přisetých porostech bylo co sklízet

28

❒ Kde přiseli jetelotravní směs, byly letní seče vydatnější

Suchem nejvíce trpí: • Staré neobnovované porosty, ve kter˘ch zbyly málo v˘konné a nekvalitní trávy typu úzkolist˘ch kostfiav a pleveln˘ch trav (tfitina, p˘r...), ãasto se siln˘m zastoupením dvoudûloÏn˘ch plevelÛ (fiebfiíãek, tfiezalky, pampeli‰ka podzimní, prasetník, bodláky a pcháãe, svízel povázka...) • Staré pastviny na lokalitách – sice za normálního prÛbûhu poãasí vlhãích – na kter˘ch se vedle úzkolist˘ch kostfiav a plevelÛ roz‰ífiily za vlhãích podzimÛ psineãky („fialové porosty“) Jak zlep‰it stav travních porostÛ a udrÏet produkci i za sucha Chceme-li zv˘‰it v˘nosy ãi úÏivnost porostÛ a kvalitu píce z jiÏ zdegradovan˘ch porostÛ, nezb˘vá, neÏ buì – kde je to moÏné – je obnovit, nebo pfiiset. Pokud chceme vy‰‰í intenzitu udrÏet, mûly by se intervaly mezi obnovami a pfiísevy pohybovat mezi 5–7 lety, pfiísevy po ustoupení jetele luãního i ãastûji. Dojde-li k v˘raznému zaplevelení (napfi. po sklizních/ pastvû za mokra) je lépe porost rozvláãet a pfiiset neÏ pfiihnojovat, aby se plevele neroz‰ifiovaly nad únosnou míru. V konvenãním hospodafiení je vhodné po ústupu jetele (3.– 4. rok od zaloÏení/pfiísevu porostu) tlumit zaplevelení postfiikem – napfi. herbicidem Refine, u luãních po-

rostÛ na seno pravidelnû po 4–5 letech. Podle nejroz‰ífienûj‰ích plevelÛ je moÏné pouÏít i dal‰í selektivní herbicidy, ov‰em zásah bude o nûco nákladnûj‰í, neÏ pfii pouÏití Refine. Profiídlé porosty na siláÏ a k pastvû poté pro zv˘‰ení v˘nosu i kvality píce pfiiset jetelotravní smûsí. SnaÏme se udrÏovat jeteloviny, a to hlavnû jetel luãní, v porostu – jsou hlubokokofienící, dusík získávají poutáním pomocí symbiotick˘ch bakterií Rhizobium, proto vydrÏí za sucha déle vegetovat. Travním porostÛm leckdy, ale pfiedev‰ím v suchém období, prospívá sekání na vy‰‰í strni‰tû (7 a více cm). Nejen proto, Ïe vyholení brzdí obrÛstání a napomáhá vys˘chání drnu, spodní ãásti stébel a lodyh b˘vají po de‰tích ãasto zahlinûné, ale hlavnû mají nejhor‰í kvalitu z celé rostliny, obsahují spoustu vlákniny. Souãástí takové píce je také vy‰‰í podíl zastínûním

❒ Po letních vedrech ze staršího travního porostu zbyly většinou nehodnotné byliny

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement