Page 26

Poãty vlkÛ se zvy‰ují, usmrcení mláìat rovnûÏ Kamil Malát, âesk˘ svaz chovatelÛ masného skotu VlkÛm se u nás dafií, novû se objevili napfiíklad v chránûné krajinné oblasti âeského stfiedohofií. Ochránci zvífiat plesají, chovatelé hospodáfisk˘ch zvífiat uÏ jejich nad‰ení nesdílí. DÛvod je jasn˘ – vzrÛstající poãty usmrcen˘ch mláìat po útocích vlãích smeãek. NejhÛfie jsou na tom chovatelé ovcí, problém se v‰ak net˘ká zdaleka jen jich. Podobnû jsou na tom i chovatelé masného skotu. Zoufalí chovatelé ovcí z Broumovska se na neutû‰enou situaci snaÏili upozornit i skrze soudní spor, v nûm ale neuspûli. Podafiilo se v‰ak tuto záleÏitost alespoÀ medializovat. ·kody zpÛsobené vlky, a jin˘mi chránûn˘mi zvífiaty jako je rys ãi krkavec, sice chovatelÛm stát kompenzuje, v˘‰e od‰kodnûní je v‰ak nízká a uÏ vÛbec nekryje dal‰í náklady spojené napfiíklad s kafilerní sluÏbou. To bychom chtûli zmûnit. Nበsvaz byl v tomto ohledu v minulosti do urãité míry úspû‰n˘, kdyÏ se nám podafiilo prosadit, Ïe pfii stanovení v˘‰e od‰kodnûní u masn˘ch telat je zohlednûno, pokud se jedná o strÏené tele, které je evidováno v plemenné knize. V˘‰e ‰kody v tûchto pfiípadech není zkalkulována ãistû jen podle ceny masa, ale je brána v potaz i plemenná hodnota usmrceného jedince. Nejde v‰ak primárnû o to, aby po‰kození chovatelé pobírali lukrativní kompenzace. Zásadní by mûlo b˘t preventivní pfiedcházení tûmto ‰kodám. A to se zatím nedafií. Vedle kompenzací za strÏená mláìata stát sice prostfiednictvím dotaãních programÛ Ministerstva Ïivotního prostfiedí nabízí poskytování dotací na preventivní opatfiení spojená s eliminací vlãích útokÛ (o moÏnosti ãerpat dotaci jsme psali na na‰em webu), ty ale nejsou chovateli pfiíli‰ vyuÏívány, neboÈ nabízené moÏnosti nejsou v praxi pfiíli‰

26

❒ Salerské tele stržené vlkem v roce 2016

funkãní nebo jsou dokonce plo‰nû nerealizovatelné.

máme i v pracovnících Ministerstva zemûdûlství.

V˘bor âeského svazu chovatelÛ masného skotu se na svém posledním jednání touto problematikou rovnûÏ zab˘val a rozhodl se chovatele ovcí v jejich úsilí o hledání cest k fie‰ení problému podpofiit. Nejsme zastánci nekontrolovatelného odstfielu vlkÛ, ani nenabádáme nikoho, aby podával Ïaloby, ale na druhou stranu nemÛÏeme jen neãinnû pfiihlíÏet vzrÛstajícím ‰kodám. Situace se den ode dne zhor‰uje a je nutné, aby se tímto problémem stát zaãal serióznû zab˘vat.

Z jednání vyplynulo nûkolik poznatkÛ a námûtÛ, které jsou urãit˘m pfiíslibem toho, Ïe pfiístup státu k problematice v˘skytu vlka z pohledu ochráncÛ pfiírody a zájmÛ chovatelÛ hospodáfisk˘ch zvífiat bude do budoucna vyváÏenûj‰í. AOPK âR v tomto ohledu pfiipravuje nûkolik legislativních zmûn, které oddûlí ochranáfiskou péãi o vlka od ostatních ‰elem, coÏ by mûlo v pfiípadû potfieby pfiinést moÏnost pruÏnûj‰í reakce ze strany státu. Nelze v‰ak oãeká-

V první polovinû kvûtna jsme proto s kolegy ze Svazu chovatelÛ ovcí a koz absolvovali nûkolik jednání k této problematice. PfiestoÏe fie‰ení není kvÛli odli‰n˘m zájmÛm obou skupin (chovatelé versus ochranáfii) jednoduché a bude k nûmu potfieba uãinit je‰tû mnoho krokÛ a legislativních zmûn, je pozitivní, Ïe náhled vrcholn˘ch pracovníkÛ Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR zaãíná b˘t vÛãi chovatelÛm hospodáfisk˘ch zvífiat vstfiícnûj‰í a citlivûji vnímají hloubku problémÛ po‰kozen˘ch sedlákÛ. Podporu

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement