Page 24

k zámûrnému zkreslení ãi zatajení informací o sloÏení potravin za úãelem dosaÏení vy‰‰ího zisku. Pokud v˘robce napfiíklad získá dodávky masa nebo vedlej‰ích produktÛ, po kter˘ch je relativnû malá poptávka, pak mÛÏe nastat situace, kterou popisuje jedno staré ãeské rãení: PfiíleÏitost dûlá zlodûje. Dostane-li takovou pfiíleÏitost v‰ehoschopn˘ v˘robce, pravdûpodobnû se pokusí „zapracovat“ tyto suroviny do osvûdãen˘ch produktÛ a prodat tyto v˘robky s „upravenou“ recepturou i informacemi. I kdyÏ podle poãtu a obsahu reklam to tak nûkdy nevypadá, nikdo nechce b˘t klamán, zejména pokud jde o potraviny. V minulosti nebyly tyto podvody tak snadné, protoÏe vût‰ina základních potravin se kupovala v nezpracovaném stavu na trhu. Pak existovaly pevné státní normy, jejichÏ dodrÏování bylo kontrolováno. Ale i v dobách dávno minul˘ch existovaly podvody s potravinami: vzpomeÀme na nepoctivé pekafie ãi hostinské „kfitící“ ãi dobarvující vína. Dnes, pfii globálním trhu, kdy suroviny ãasto objedou pÛl svûta, neÏ jsou zpracovány a finální produkty pfiedloÏeny zákazníkÛm, je pfiíleÏitostí k fal‰ování ãi „panãování" mnohem více. MoÏná si vzpomenete na skandály dob nedávn˘ch, kdy bylo i ve v˘-

24

robcích na na‰em trhu kvalitní hovûzí maso „nahrazováno“ koÀsk˘m, ale v Británii, Irsku a Rusku byly tyto skandály v trochu bohat‰í ‰kále, protoÏe bylo jako náhraÏka pouÏito napfiíklad jehnûãí ãi kufiecí (a dokonce se objevilo i potkaní) maso. Ale nejde jen o koÀské maso, objevil se i melamin, „neoriginální“ ryby nebo „fale‰né" biopotraviny. Smutnou pravdou je, Ïe skuteãn˘ rozsah fal‰ování potravin se asi nikdy nedokáÏe odhalit a následnû tento ne‰var zcela eliminovat. K tomu by bylo zapotfiebí spousty informací a znalosti produktÛ, podnikÛ a potravinov˘ch fietûzcÛ, stanovení jejich „zranitelnosti“ a dÛsledné kontroly. To je nûco dost dobfie nepfiedstavitelného. Existuje tedy vÛbec nûjaká moÏnost, jak se bránit nepoctiv˘m v˘robcÛm a vyvarovat se takto „nastaven˘m“ potravinám? V nûkter˘ch pfiípadech to moÏné je. Vûdci z Wageningen University and Research Centre ví, Ïe podvody s potravinami jsou stále pfiítomny a je potfieba s nimi neustále bojovat. Ke zv˘‰ení úãinnosti tohoto boje jsou potfiebné informace o faktorech, které zvy‰ují riziko v organizacích a jednotliv˘ch ãástech potravinového fietûzce. Krom toho, se objevují stále nové podvody a speciální produkty s oznaãením „udrÏitelnû produkované“, „biologické“ nebo „pfiíznivé pro zvífiata“, které volají po nov˘ch a pokroãil˘ch analytick˘ch metodách. Je to taková analytická detektivní práce, která zkoumá specifické pfiirozenû se vyskytující fyzické a chemické vlastnosti jeÏ definují konkrétní produkt. To mÛÏe b˘t vyuÏito nejen k podchycení kvality produktÛ, ale také k urãení jejich pravosti. Podvody

mohou smûfiovat nejen na sloÏení v˘robku, ale mohou b˘t také spojeny s v˘robními postupy nebo pÛvodem v˘robku ãi surovin. V nûkter˘ch pfiípadech mohou anal˘zy jednoduch˘ch látek, napfiíklad vlhkosti, poskytnout potfiebnou odpovûì. Ale pro hledání odpovûdí na sloÏitûj‰í otázky je tfieba vyuÏít kombinace analytické chemie a statistiky. V˘zkum je provádûn na speciálních vlastnostech v˘robkÛ a do jisté míry skryt˘ch pfiíãinách tûchto vlastností. Vûdci také sledují vztahy s Ïivotním prostfiedím, kde se odehrává v˘roba. Ve sv˘ch pokusech sledovali zmûny ve sloÏení mléãn˘ch v˘robkÛ, napfiíklad pfiídavek bílkovin ãi melaminu podobn˘ch látek. V˘zkum také probíhal u nûkter˘ch produktÛ organického zemûdûlství (vajec), ovocn˘ch dÏusÛ, ãokolády (ovûfiování pÛvodu kakaov˘ch bobÛ) a také tfieba kávy. Sledovat se dá v podstatû cokoliv, staãí objevit správnou metodu a postup.

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement