Page 16

jede k nám na dvÛr nûkdo z angussk˘ch chovatelÛ, kdo má také kvalitní zvífiata a pochválí nám na‰e stádo, to je velké uznání, Ïe to dûláme správnû.“

❒ Brno 2009 – Šampion plemene aberdeen angus: plemenný býk Red Riis Stryker 394 ET, ZAA 572 (foto: Karel Melger)

❒ Jihočeská beef show 2014 – kategorie II.A. Mladé krávy na 1. a 2. teleti, NV,TINA RED Z PĚČÍNA (foto: Karel Melger)

5 pohárÛ pro národního vítûze, dále za nejlep‰í chovatelskou skupinu a Tina dokonce za rezervního ‰ampiona celé v˘stavy. Úspû‰ná byla celá fiada pûãínsk˘ch zvífiat, mimo jiné mÛÏeme zmínit také napfi. Baboãku, která se objevila na prvních pozicích jak pfii Jihoãeské beef show v roce 2016 (III. místo v kategorii jalovic), tak pfii NVHZ v Brnû v roce 2017 (III. místo v kategorii mlad˘ch krav na 1. a 2. teleti). Úspû‰ná b˘vala ve své dobû také kráva Romana Red z Pûãína a b˘k Zdenûk ZAI 105 a BÛh ZAI 372 (1. místo v telatech pfii NVHZ 2015). Mnohokrát v textu vzpomínan˘ Stryker byl ‰ampionem plemene AA na národní v˘stavû v Brnû v roce 2009. „V˘stavní úspûchy za ty roky uÏ

16

ani nepoãítáme, to nejde, není moÏné v‰echna ta ocenûní nûkam vyvûsit, nejhor‰í je to sundávat pfii malování a otírat z toho prach,“ smûje se aktivní vystavovatel: „Ale uÏ mám v hlavnû jalovice, které pÛjdou letos do Budûjovic na Zemi Ïivitelku. Je‰tû vyberu b˘ka a poãkáme si na krávy s telaty. Na v˘stavy chodíme rádi, je to fajn, kdyÏ je tam dobrá parta. Dûlá nám to jméno a zvífiata jsou vidût. âlovûk, chce-li b˘t úspû‰n˘, tak si nemÛÏe hrát doma na píseãku, ale musí vylézt mezi lidi. Já jsem v dobû v˘bûrÛ stále po odchovnách, jezdím, dívám se a mluvím s lidmi a chovateli i kupci. KdyÏ se tady zavfiu, tak o mnû nikdo vûdût nebude! A mám velkou radost, kdyÏ pfii-

Splnûn˘ sen... „Mám je‰tû jeden se – koupit si mal˘ domeãek u mofie v Chorvatsku, ale já nevydrÏím leÏet u mofie, to je tro‰ku problém,“ prozrazuje nám Vláìa a s úsmûvem pfiiznává: „Nakonec stejnû koupím zase pozemky. Musím myslet na velkou rodinu, aby byla zaji‰tûná a na svoje zadní koleãka. Jsem moc rád, Ïe uÏ nemám pilu a s ní jsem se zbavil odpovûdnosti za tfiicet lidí. Dûláme si na svém, zodpovídáme si sami za sebe a nikoho se nemusíme dopro‰ovat. Hektary uÏiví tfii rodiny a svépomocí si vypûstujeme a vychováme, co potfiebujeme. Velkou radost nám s Maru‰kou dûlají tfii vnuãky. Jsem také rád, Ïe tím, Ïe nás je víc, tak si mÛÏe ãást rodiny dovolit odjet a nemusíme si dûlat starosti, Ïe se bez nûãí nepfiítomnosti nûco zhroutí. V‰ichni se dokáÏeme navzájem nahradit a pomáhat si, takÏe u mû dobr˘!“, usmívá se spokojen˘ chovatel. Vzápûtí ale zváÏní: „Co mû tro‰ku mrzí, jsou vztahy v angusské asociaci. Byl bych moc rád, kdyby se podafiilo asociaci stmelit a fungovali jsme jako dfiív, ale to moÏná ãeká nastupující generaci, nûco v tomto smûru udûlat,“ uzavírá pfiíjemné dopolední povídání chovatel Vladimír Lep‰a: „A teì si to v‰echno pojìte prohlédnout na vlastní oãi!“ Na zaãátku nemûl nic, vy‰el z chud˘ch pomûrÛ, maminka vychovávala sama tfii dûti a mûla se co otáãet, takÏe je zvykl˘ Ïít skromnû a rád se s lidmi dûlí. Na Vánoce vezme kus masa a obejde sousedy, aby udrÏoval dobré sousedské vztahy. V jádru je to hodn˘ chlapík a na to, kam se mu podafiilo chov anguse posunout, mÛÏe b˘t právem hrd˘ a na poãetnou fungující rodinu také. Tak mnoho dal‰ích chovatelsk˘ch úspûchÛ a na vidûnou s vámi v‰emi „z Pûãína“ nejpozdûji koncem srpna na první mezinárodní angus show!

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement