Page 15

chovu. Máme 4 traktory a ve‰keré sklizÀové linky vlastní. V‰e je o technice a o ãase. Dnes poseãeme v klidu 100 ha za dva dny a u‰etfiíme spoustu ãasu, proto kupuji jen velké stroje. Technika je drahá, ale vyplatí se. Na dvofie uvidíte také dva bagry, pfiivydûláváme si sluÏbou, ale hlavnû si sami vyhrabeme, co potfiebujeme a kdy potfiebujeme, u‰etfiíme tím spoustu penûz a ãasu pfii rekonstrukcích areálu.“ Organizace stáda a telení „Zaãínáme telit v prosinci, první jdou inseminace (60–70 % stáda), plemenné b˘ky pou‰tíme do stád zaãátkem kvûtna, letos to bylo 5. 5. Telí se do konce bfiezna, ale obãas se nûkteré tele dostane aÏ do kvûtna. B˘ky stahujeme ze stád zpravidla koncem srpna. Z mého pohledu je nejhor‰ím obdobím odstav, kdy je potfieba stáda pfiihnat, oddûlit matky od telat a v‰e rozdûlit tak, jak je potfieba. To jsem rád, Ïe mám dva ‰ikovné kluky a Ïe to v rámci rodiny v‰echno zvládneme. Telíme a inseminujeme pod stfiechou, ale do porodního boxu zavíráme matky aÏ tûsnû pfied otelením, jinak jsou venku. Krmíme také venku, já si je hlídám, a kdyÏ vidím, Ïe se to chystá, tak nahlásím ãíslo a kluci ji zaÏenou do porodního boxu. Telíme individuálnû a pod kamerami, ale letos byl obtíÏn˘ rok, do deseti procent úhynu jsme se sice ve‰li, ale bylo to na hranû. Nevím ãím to je, ale prostû jeden rok je to tak a druh˘ jinak, nikdy nevíme pfiedem, co nás ãeká. Zkrátka se vÏdy nedafií. Ale zase si mÛÏu fiíct, Ïe jsem pro to udûlal v‰echno, Ïe jsem nic nezanedbal, takÏe si za to nemusíme dávat vinu. Nûkdy je snad i lep‰í, kdyÏ tele pfii porodu uhyne, protoÏe pfii vût‰ích komplikacích pfiichází následnû tolik problémÛ, Ïe se z toho ten jedinec uÏ nikdy nevyhrabe a cel˘ Ïivot jen Ïivofií a je na nûm vidût, Ïe není tak vitální, jako jeho vrstevníci.“ „Základní stádo máme rozdûlené na tfii men‰í stáda, respektive ãtyfii, ale jedno jsou zmiÀované kfiíÏenky. V kaÏdém stádû je jeden plemenn˘ b˘k a má pod

❒ Hala, převezená při likvidaci pily, slouží jako přístřešek pro těžkou techniku (foto: Pavla Vydrová)

sebou cca 40 krav. Jalovice jdou do stáda spoleãnû s kravami, nepouÏívám b˘ka v˘hradnû na jalovice, ale dívám se na nû a podle typu si je rozhodím do v‰ech stád. Pfiíroda si poradí. Dávám pod b˘ky jalovice, které mají 400 kg, takÏe není problém, aby nezvládly jakéhokoli b˘ka. V‰echny na‰e jalovice mají pfies 400 kg ve vûku nûco málo pfies 12 mûsícÛ. Do pfiipou‰tûní jsou samozfiejmû zvlá‰È a krmíme je lépe neÏ krávy, dostávají senáÏ a nûkdy maãkané jádro do koryta venku, kde jsou po cel˘ rok, ale mají k dispozici pfiístfie‰ek. Na podzim se stáda stáhnou z pastvin blíÏ farmû, na zpevnûnou plochu, kde je pfies zimu krmíme. Stále jsou krávy rozdûlené do stád. Ty na telení jdou pod stfiechu, ale pak je i s telaty vyÏeneme zase ven. Teì mám v plánu na v‰ech pastvinách vybudovat pfiístfie‰ky pro telata, protoÏe je mi jich líto. Ve stáji hojnû vyuÏívají ‰kolky, sucho a závûtfií. I kdyÏ angus vydrÏí hodnû, lépe roste, kdyÏ má zaji‰tûné komfortnûj‰í podmínky.“ V‰ichni chlapi pohromadû bez rozdílu zamûfiení „KdyÏ stáhnu b˘ky ze stád, tak je dám v‰echny dohromady, i s tûmi, co mi zÛstali neprodaní ze základních v˘bûrÛ i s tûmi na Ïír. DÛleÏité ale je, umístit je na úplnû jin˘ pozemek – pastvinu, neÏ byli pÛvodnû, aby si mezi sebou vytvofiili hierarchii a také

aby byli co nejdál od krav a jalovic. Star‰í b˘ci se znají, takÏe nemají problém, ti mlad‰í se chvíli perou, musí si to ‚vyfiíkat‘. Je tfieba jim zajistit dostateãn˘ prostor. Na zimu dáváme b˘ky do stáje, kde se znovu bez problému porovnají. Dostávají senáÏ a jádro na pfiilep‰enou, zato krávy, ty si k jádru u nás neãuchnou a nikdy neãuchly, vÛbec ho neznají. Nepotfiebují ho, jsou krásnû vypasené,“ chválí své svûfience chovatel. V˘stavy, to je na‰e oblíbená parketa Dokladem toho, Ïe je filozofie a postoj k obru rodiny Lep‰ov˘ch správn˘, jsou bezesporu právû v˘stavní úspûchy, pfiipomeÀme si alespoÀ ty v˘raznûj‰í: Nepfiekonatelná Tina Red z Pûãína (412148931 CZ) zapoãala svou v˘stavní dráhu jiÏ v roce 2012 na 1. Jihoãeské angus show v âesk˘ch Budûjovicích, kdy se stala ‰ampionkou kategorie jalovic a zároveÀ celkovou ‰ampionkou plemene AA. Dal‰í 1. místo (národní vítûz) na ní ãekalo v kategorii krav na 1. a 2. teleti na NVHZ v Brnû 2013 a svÛj post obhájila ve stejné kategorii také na Jihoãeské beef show v roce 2014. Tento rok byl co do v˘stavních úspûchÛ pro chovatele naprosto stûÏejním, protoÏe první pfiíãky témûfi v‰ech kategorií pfii 2. Jihoãeské angus show na Zemi Îivitelce obsadila právû zvífiata s pfiídomkem „z Pûãína“. Lep‰ovi si odváÏeli domÛ

15

Profile for Kamil Malat

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Zpravodaj ČSCHMS 2/2018  

Beef cattle association magazine, Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu

Profile for cschms
Advertisement