Page 1

Nieuwsflash Groente-industrie Januari 2011

Woordje van de Voorzitter

Op 10 januari 2011 werd in het paritair comité van de voedingsindustrie de collectieve arbeidsovereenkomst over de invoering van een nieuwe functieclassificatie in de groentenijverheid ondertekend. De vroegere functieclassificatie van de groente-industrie was al meer dan 40 jaar oud. Zij was totaal niet meer aangepast aan de moderne machines en productietechnieken van vandaag en dus niet meer bruikbaar. Vandaar dat het ACV al jaren een nieuwe classificatie vroeg, aangepast aan deze tijd. Uiteindelijk bekwamen wij in het sectoraal akkoord 2007-2008 dat een nieuwe classificatie voor de sector zou worden uitgewerkt. Maar dan moest het werk nog beginnen. Eerst om technisch een nieuwe classificatie uit te werken. En vervolgens om een akkoord te sluiten met nieuwe minimumlonen en met de concrete toepassingsmodaliteiten van deze nieuwe classificatie. Nu wij de collectieve arbeidsovereenkomst in de sector hebben ondertekend, moet de nieuwe classificatie nog ingevoerd worden in de ondernemingen. Men heeft daarvoor de tijd tot 1 april. Ook hier zal ACV Voeding en Diensten met haar militanten ervoor zorgen dat de gemaakte afspraken correct worden toegepast in de ondernemingen. " Louis De Prins Voorzitter

Speciaal nummer "Functieclassificat ie"

Ook in dit nummer: De minimumlonen vanaf 1 april 2011 (zie blz. 8) © IPV - IFP / Ivan Put

www.acv-voeding-diensten.be

1


Waarom een nieuwe functieclassificatie?

Enkele belangrijke begrippen

Een functieclassificatie vormt een objectieve basis om het loon te bepalen voor elke functie.

Gelijk loon voor gelijk werk dus. Dan is het niet meer de baas die beslist wie welk loon krijgt. Willekeur en vriendjespolitiek zijn uitgesloten. Het gebeurt bovendien nu nog vaak dat vrouwen voor gelijkwaardig werk minder betaald worden dan mannen. Met een functieclassificatie behoort dat tot het verleden. Een functieclassificatie helpt dus ook om de loonkloof te dichten tussen mannen en vrouwen.

Op wie en wanneer is dit akkoord van toepassing? Dit akkoord over een nieuwe functieclassificatie en bijhorende lonen treedt in werking op 1 april 2011 tenzij binnen de onderneming wordt overeengekomen deze sneller in te voeren. Het alle

akkoord is van toepassing op arbeiders van de groentenijverheid: • • •

2

groenteconserven (blik en bokaal), diepvriesgroenten, schoonmaken en bereiden van verse groenten.

Functie: geheel van taken die de werkgever aan de arbeider toevertrouwt.

Functieclasificatie:

een functieclassificatie meet de functies in een sector of een bedrijf in punten volgens moeilijkheidsgraad, verantwoordelijkheid, benodigde kennis enzovoort. De functies worden dan volgens het aantal behaalde punten in functieklassen onderverdeeld. Dat is de functieclassificatie. Op basis daarvan wordt dan het loon voor elke klasse onderhandeld.

Orba-methode: het classificatiesysteem waarmee in de groentenijverheid werd gewerkt. Met dat systeem worden de verschillende functies ontleed en gewogen.

Referentiefunctie: kapstokfuncties die algemeen voorkomen in de sector. Deze functies werden gedetailleerd beschreven en nadien gewogen. In de groentenijverheid zijn er 39 referentiefuncties. Deze referentiefuncties dienen als meetpunt om de functies in elke onderneming mee te vergelijken en onder te brengen in de juiste functieklasse. De lijst van deze referentiefuncties vindt u achteraan deze Nieuwsflash.

Beroepscommissie: een commissie die bestaat uit functiewaarderingsdeskundigen van de vakbonden en de werkgevers, eventueel bijgestaan door een externe deskundige van de Orbamethode.

Waarnemingspremie: de premie die u ontvangt wanneer u tijdelijk een hogere functie vervult.

www.acv-voeding-diensten.be


Hoe wordt de nieuwe functieclassificatie ingevoerd in de onderneming? De werkgever moet iedere arbeider een bedrijfsfunctie en functieklasse toewijzen. De werkgever moet alle functies op bedrijfsniveau oplijsten en vervolgens zorgvuldig vergelijken met de referentiefuncties. Er kunnen zich drie gevallen voordoen:

1.

De kerntaken van de bedrijfsfunctie vallen volledig of voor minstens 80% samen met deze van een referentiefunctie: In dat geval wordt de bedrijfsfunctie in de functieklasse van deze referentiefunctie ondergebracht.

2.

De kerntaken van de bedrijfsfunctie wijken voor minstens 20% af van deze van een referentiefunctie, maar vallen wel samen met kerntaken van meerdere referentiefuncties:

In dat geval zal de werkgever de werkwijze volgen beschreven in het schema hieronder.

De werkgever moet de kerntaken van de functie beschrijven aan de hand van een standaardvragenlijst.

 De werkgever moet vervolgens de kerntaken van deze bedrijfsfuncties punt per punt vergelijken met de kerntaken van de meest vergelijkbare referentiefuncties.

Voor de indeling in de functieklasse zijn er twee mogelijkheden:

Arbeiders die kerntaken uitoefenen die beschreven zijn in meerdere referentiefuncties die onder dezelfde functieklasse behoren: Zij worden ingedeeld in deze functieklasse.

Arbeiders die voortdurend en systematisch, het ganse jaar door, kerntaken uitoefenen die beschreven zijn in meerdere referentiefuncties die onder verschillende functieklassen behoren: Zij worden ingedeeld in de hogere functieklasse, voor zover minstens 20% van die taken horen bij een functie uit die hogere functieklasse.

3.

De lijst van kerntaken van de bedrijfsfunctie kan niet vergeleken worden met deze van de referentiefuncties. In dat geval zal de werkgever beroep doen op de beroepscommissie die een bindende uitspraak doet over de functieklasse die toegepast moet worden.

www.acv-voeding-diensten.be

3


Hoeveel klassen zijn er? Er zijn 8 functieklassen. De grenzen worden bepaald op basis van het aantal punten dat de functies krijgen volgens de Orbamethode. Deze functieklassen beantwoorden ook aan 8Â loonklassen. Achteraan deze Nieuwsflash vindt u een tabel waar u de referentiefuncties, de onderverdeling in klassen en de bijhorende lonen terugvindt.

Communicatie De ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging indien er geen ondernemingsraad is, worden geĂŻnformeerd over de functies in de onderneming en de indeling in de functieklassen. De werkgever deelt u de functie mee die u uitoefent en de overeenstemmende functieklasse. Dat gebeurt bij de invoering van deze nieuwe functieclassificatie, bij aanwerving, maar ook bij elke wijziging van functie. Uw loonbriefje moet uw functie en functieklasse vermelden. In de onderneming kan afgesproken worden hoe de uurlonen en andere voordelen worden meegedeeld aan de arbeiders. Zo kan men bijvoorbeeld overeenkomen dat uw loonbriefje het verschil vermeldt tussen uw werkelijk loon en het sectoraal minimumloon waarop u recht heeft volgens uw functie.

4

U bent het niet eens met de functie of klasse die de werkgever u heeft toebedeeld? Binnen de maand nadat de werkgever heeft meegedeeld in welke klasse u werd ingedeeld, kunt u in beroep gaan door uw bezwaren aan uw werkgever te laten weten. U kunt zich laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde en eventueel door onze plaatselijke vakbondssecretaris. Indien men niet tot een akkoord komt, kunnen u of uw werkgever beroep doen op de beroepscommissie. Deze commissie stelt een onderzoek in en laat zich informeren door uzelf, de vakbondsafgevaardigde, uw leidinggevende en de werkgever. Zij brengt eventueel een bezoek aan uw werkplek. Op grond van de ingewonnen informatie weegt de commissie met de Orbamethode uw functie en deelt zij uw functie in een functieklasse in. Het besluit van de commissie is definitief en kan alleen voor de arbeidsrechtbank aangevochten worden.

Uw ACVa fg e va a rd ig d e staat altijd tot uw dienst !

www.acv-voeding-diensten.be


Wat is uw loon in de nieuwe functieclassificatie?

Hoe bouwt u uw anciënniteit in uw loonklasse op?

Achteraan deze Nieuwsflash vindt u een tabel waar u de referentiefuncties, de onderverdeling in klassen en de bijhorende lonen terugvindt. U heeft recht op het loon dat overeenstemt met het loon van uw loonklasse. Dat loon verhoogt na zes maand anciënniteit die u in deze loonklasse hebt opgebouwd en voor de klassen 5 tot 8 nog eens na 24 maand. Indien u bij de invoering van deze classificatie een hoger loon hebt dan het minimumloon volgens uw klasse, behoudt u dit hoger loon. Bij promotie of anciënniteitsverhoging behoudt u dit hoger loon zolang het minimumloon waarop u na die promotie of anciënniteitsverhoging recht zou hebben, lager ligt dan dat hoger loon.

Voorbeeld U verdient 12,60 EUR. Het sectoraal minimumloon voor uw functie bedraagt 12,38 EUR. Geval 1: na promotie of anciënniteitsverhoging zou u recht hebben op het sectoraal minimumloon van 12,57 EUR. Uw werkelijk loon blijft 12,60 EUR. Geval 2: na promotie of anciënniteitsverhoging zou u recht hebben op het sectoraal minimumloon van 12,62 EUR. Uw werkelijk loon wordt ook 12,62 EUR.

Bekijk de lonen achteraan

© IPV - IFP / Lies Willaert

Alle bewezen periodes van tewerkstelling in dezelfde loonklasse worden meegerekend voor de anciënniteit, ongeacht de werkgever of de sector. De periodes van tewerkstelling in dezelfde loonklasse omvatten alle periodes van prestaties en gelijkgestelde periodes, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst. De periodes van tewerkstelling als uitzendkracht in het bedrijf worden meegeteld. Deze prestaties moeten hebben plaatsgevonden in de loop van: • de afgelopen 3 jaar voor de opbouw van de anciënniteit van 6 maand; of • de afgelopen 5 jaar voor de opbouw van de anciënniteit van 24 maand U heeft recht op het hogere loon vanaf de eerste dag van de betaalperiode waarin de vereiste anciënniteit verworven is. Bij overgang naar een hogere loonklasse kan er geen loonverlies zijn omdat men nog geen anciënniteit heeft in de nieuwe loonklasse.

www.acv-voeding-diensten.be

5


© IPV - IFP / Ivan Put

Wat indien u tijdelijk een andere functie vervult? Indien u in opdracht van de werkgever tijdelijk volledig een functie waarneemt die hoger is ingedeeld dan uw eigen functie blijft u in uw eigen loonklasse. U hebt eventueel wel recht op een waarnemingspremie. Deze premie is gelijk aan het verschil tussen het uurloon van uw eigen loonklasse en het uurloon van de hogere loonklasse, rekening houdend met de opgebouwde anciënniteit in die hogere loonklasse. Indien die hogere functie in de loonklasse 1 tot 4 valt, ontvangt u de waarnemingspremie wanneer u die functie een volledige werkdag heeft uitgeoefend. In dat geval is de waarnemingspremie verschuldigd voor de hele duur dat u die hogere functie uitoefent.

6

Indien die hogere functie in de loonklasse 5 tot 8 valt, hebt u gedurende de eerste 10 werkdagen geen recht op de waarnemingspremie. Deze periode wordt beschouwd als een eenmalige “stageperiode”. Eens deze stageperiode achter de rug, ontvangt u de waarnemingspremie ongeacht de duur dat u deze hogere functie vervult. De waarnemingspremie wordt niet toegekend indien bij de indeling van uw functie met het eventueel tijdelijk waarnemen van een functie al rekening is gehouden. Ook als u in een jaarlijks terugkerend seizoen tijdelijk wordt ingezet in een andere functie, zult u voor de periode dat u deze functie uitoefent een waarnemingspremie ontvangen indien die functie tot een hogere loonklasse behoort dan de u normaal toegewezen functie.

www.acv-voeding-diensten.be


De minimumpremies in de sector

Toekomstige onderhandelingen

Nachtpremie : 10 % met een minimum van

Voor de werkgevers was het belangrijk dat deze nieuwe functieclassificatie ‘kostenneutraal’ zou zijn, met andere woorden ze mocht aan de ondernemingen geen euro extra kosten.

1,71 Euro voor de uren tussen 22u en 6u (tenzij anders bepaald in het arbeidsreglement)

Ploegenpremie : Morgenploeg (6u-14u) : 0,43 Euro Namiddagploeg (14u – 22u) : 0,49 Euro Of 0,46 euro voor elke ploeg.

Seizoenpremie (tijdens het seizoen dat jaarlijks wordt vastgelegd, in principe van 1 juli tot 31 oktober) •

Loonklasse 1: >> Na 3 opeenvolgende seizoenen: 0,01 Euro per uur >> Na 4 opeenvolgende seizoenen: 0,03 Euro per uur

• Loonklasse 2: >> Na 2 opeenvolgende seizoenen: 0,01 Euro per uur >> Na 3 opeenvolgende seizoenen: 0,03 Euro per uur >> Na 4 opeenvolgende seizoenen: 0,04 Euro per uur

Lonen voor jonge werknemers met een studentencontract Deze werknemers hebben volgens hun leeftijd recht op een percentage van het normale loon: Leeftijd 18 jaar en ouder 17 jaar 16 jaar 15 jaar

Deze nieuwe functieclassificatie zou in een aantal bedrijven wel voor een stijging van de loonkost zorgen. Bij de komende sectorale onderhandelingen over een verhoging van de werkelijke lonen die hoger liggen dan de minimumlonen, zal men rekening houden met deze kost, voor zover die kan aangetoond worden. De minimumlonen in de groenteindustrie zullen echter in dezelfde mate stijgen als de minimumlonen in de andere deelsectoren van de voedingsnijverheid. Bij loononderhandelingen die in uitvoering van toekomstige sectorale akkoorden zullen worden gevoerd binnen de ondernemingen, zal men proberen de afstanden (= loonspanningen) tussen de loonklassen in de onderneming zo veel mogelijk te laten overeenstemmen met de afstanden tussen de minimumlonen uit de tabel achteraan deze Nieuwsflash.

Meer info in een volgende Nieuwsflash

Percentage 90% 80% 70% 60%

www.acv-voeding-diensten.be

7


De nieuwe functieclassificatie en minimumlonen vanaf 1 april 2011 1 (30-39,5 punten)

Referentiefuncties

Inpakker (manueel) Medewerker triage 2 Palletiseerder (manueel) (40-49,5 punten) Schoonmaker (vloeren , lokalen, sanitair) Reiniger Productiemachines Produktiemedewerker (groenten) Medewerker triage en snijden 3 Palletiseerder (automatisch) (50-59,5 punten) Orderbereider Bevoorrader groenten 4 Heftruckchauffeur Magazijnen (60-69,5 punten) Heftruckchauffeur Intern Transport Heftruckchauffeur goederenontvangst/ invoerder Machineoperator 5 Operator inpak (70-89,5 punten) Magazijnier wisselstukken Productielaborant Kwaliteitscontroleur Ploegverantwoordelijke Laden en Lossen Bereider van mengelingen of opgiet Machineoperator inpak 6 Operator Inpak (complexe installatie) (90-109,5 punten) Operator waterzuivering Lasser , buizenfitter, monteerder Magazijnier Grondstoffen Magazijnier Verpakkingsmaterialen Magazijnier Afgewerkte Producten Receptionist grondstoffen Lijnoperator Operator bereidingen 7 Mechanieker (110-129,5 punten) Technieker Productie (lijn) Elektricien Operator energie en utilities Ploegverantwoordelijke Productie Ploegverantwoordelijke Conditionering Operator-insteller 8 Technieker Automatiseringsprocessen (130-149,5 punten) Technieker koel/warmte

8

Minimumloon - 6 maand + 6 maand + 24 maand 10,55 10,70 10,70 10,96

11,12

11,12

11,37

11,54

11,54

11,79

11,96

11,96

12,20

12,38

12,57

12,62

12,80

13,00

13,04

13,23

13,43

13,47

13,67

13,88

www.acv-voeding-diensten.be

Verantwoordelijke uitgever: Louis De Prins—Kartuizersstraat, 70—1000 Brussel

Klasse (Orba-punten)

Nieuwsflash Groente-industrie Januari 2011  
Nieuwsflash Groente-industrie Januari 2011  

Alles over de nieuwe functieclassificatie en de minimumlonen vanaf 1 april 2011 in de Groente-industrie

Advertisement