Page 1

van A tot Z

Vous désirez une brochure en français? Contactez le

secrétariat national de la

b

CSC Alimentation et Services (tél. 02/500.28.11).

-

EDITI

E

A

ACV horecakrant

de

2013

GEREGISTREERDE KASSA’S: DE AFTELLING IS BEGONNEN! c d e f

Vanaf 1 januari 2014 moeten alle horecazaken uitgerust zijn met een geregistreerde kassa met zwarte doos zodra minstens 10% van de omzet voortvloeit uit de verkoop van voeding. Deze kassa zal een impact hebben op de ondernemingen en de werknemers want zij zal met name als prikklok dienen. Alle handelingen van de werknemers zullen immers geregistreerd worden. De gegevens die in de zwarte doos geregistreerd zijn, zullen niet vervalst kunnen worden. Een werkgever zal dus niet aangegeven werknemers niet meer kunnen tewerkstellen. Doet hij dit toch, dan zullen er zware sancties volgen. Om de sector bij deze verandering te begeleiden, probeert de regering begeleidingsmaatregelen in te voeren. Tijdens ons congres in november 2012 hebben wij een standpunt ingenomen mbt het plan van de regering: « Wij ondersteunen de wil van de regering om fraude en zwartwerk aan te pakken. Wij pleiten voor de concrete uitwerking van een geschikt actieplan dat door de sociale partners wordt voorgelegd. Doel is met dit plan de fraude en het zwartwerk een halt toe te roepen.» We verwachten dan ook dat de regering spoedig de nodige ruimte geeft aan de sociale partners om aan dit actieplan uit te werken.

AANVULLEND PENSIOEN: DE BAL IS AAN HET ROLLEN!

g

Vanaf 1 april 2013 beginnen alle werknemers, uitgezonderd de studenten, occasionele werknemers en uitzendkrachten, bij te dragen voor hun aanvullend pensioen. Zoals in het sectorakkoord 2011-2012 overeengekomen, zullen de werkgevers 0,5% van het maandloon op een rekening storten zodat de werknemers van de sector voor hun aanvullend pensioen kunnen sparen. Dit kost de werknemers niets! Op 1 januari 2015 wordt deze bijdrage verhoogd tot 1%. Naarmate de jaren verstrijken, zal er meer geld bijeengespaard zijn, wat dan ook meer intresten zal opbrengen. In deze horecakrant kan je meer informatie vinden over de voorwaarden om van dit aanvullend pensioen gebruik te maken.

h

INDEXERING VAN VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN i j k l m n o p

INDEXERING EN INHAALOPERATIE = LOONSVERHOGING! Op 1 januari 2013 werden de lonen van de werknemers in de horecasector verhoogd als gevolg van een positieve indexering en de toepassing van de “inhaalbeweging”. Alle lonen werden met 2,395% geïndexeerd, zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen. Voor bepaalde loonscategorieën is er ook een loonsverhoging voorzien in de “inhaalbeweging” die als doel heeft de minimumlonen van de horeca op te trekken tot het niveau van de lonen van een aantal vergelijkbare sectoren. Voor de categorieën 1 tot 3 is die inhaalbeweging voltooid in 2010. Voor de andere categorieën (van 4 tot 9) loopt de inhaalbeweging nog verschillende jaren verder. De volgende verhoging van de minimumlonen in het kader van die inhaalbeweging is voorzien op 1 januari 2014. Het bedrag van de loonsverhoging varieert telkens naargelang de functiecategorie van de betrokken werknemer.

De vergoedingen en toeslagen waarover hier sprake worden eveneens verhoogd met 3,168%. Vanaf 1 januari 2013 zijn de volgende bedragen van toepassing: - Arbeidskledij 1,62 euro per werkdag als de werkgever de arbeidskledij niet levert en 1,62 euro per werkdag als de werkgever de arbeidskledij niet onderhoudt (wast). - Toeslag voor nachtarbeid 1,2073 euro per uur voor prestaties tussen 24 uur (middernacht) en 5 uur (’s morgens). - Flexibiliteitstoeslag in de catering Onder de rubriek “catering – flexibiliteitstoeslag” verder in deze krant vind je een tabel met de geïndexeerde bedragen.

van A tot Z

In deze krant vind je de nieuwe minimumlonen die vanaf 1 januari 2013 van toepassing zijn in de horeca (hotels, restaurants, cafés, catering, …). Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met het plaatselijk secretariaat van ACV Voeding en Diensten (de adressen en de telefoonnummers vind je achteraan in deze krant).

q

r

s

t

u

v

w

x

Y


A b c

Met deze infokrant biedt ACV Voeding en Diensten(*) u opnieuw een overzicht, van A tot Z, aan van de belangrijkste akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) die momenteel van toepassing zijn in de Horeca.

een uniform vereist, geacht te beschikken over een gestandaardiseerd werkuniform. • voorbeeld van een gestandaardiseerd werkuniform voor een kok: witte jas en broek, genaamd "koksjas en -broek", in linnen of katoen, witte muts of kap, schort en halsdoek

d e

Voor bijkomende vragen en inlichtingen over uw loon- en arbeidsvoorwaarden kan u uiteraard steeds terecht bij de plaatselijke secretariaten van ACV Voeding en Diensten. De adressen en telefoonnummers vindt u achteraan.

f

(*) ACV Voeding en Diensten is één van de vakcentrales van het ACV (het Algemeen Christelijk Vakverbond, de grootste vakbond van België) en verdedigt onder meer de belangen van het arbeiderspersoneel en de bedienden in de Horeca.

g

A NCIËNNITEITSVERLOF

A RBEIDSDUUR

h i j k l m

In de ondernemingen met gemiddeld 50 werknemers (of meer), hebben de werknemers bij elke vijfde verjaardag van hun arbeidsovereenkomst recht op één bijkomende (extra) verlofdag. Dus na elke periode van 5 jaar anciënniteit (*) in dezelfde onderneming, heeft men recht op 1 bijkomende verlofdag. • 5 tot 9 jaar anciënniteit: 1 bijkomende verlofdag • 10 tot 14 jaar anciënniteit: 2 bijkomende verlofdagen • 15 tot 19 jaar anciënniteit: 3 bijkomende verlofdagen enz.

n o p q

In de ondernemingen met gemiddeld minder dan 50 werknemers, hebben de werknemers bij elke tiende verjaardag van hun arbeidsovereenkomst recht op één bijkomende (extra) verlofdag. • 10 tot 19 jaar anciënniteit: 1 bijkomende verlofdag • 20 tot 29 jaar anciënniteit: 2 bijkomende verlofdagen enz.

r s t u

Aan de deeltijdse werknemers wordt deze bijkomende verlofdag toegekend in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur. • Een deeltijdse werknemer met een contract van bijvoorbeeld 19 uren per week (in een onderneming waar de voltijdse regeling 38 uren per week bedraagt) zal een bijkomende verlofdag van 4 uren krijgen (dus in verhouding tot de arbeidsduur in zijn arbeidscontract).

v w

De bijkomende verlofdagen zijn betaald door de werkgever. Het loon voor deze bijkomende verlofdagen wordt berekend volgens de wetgeving op de wettelijke feestdagen. In de ondernemingen waar reeds een gelijkaardig voordeel toegekend wordt, is deze regeling niet van toepassing.

x (*) Anciënniteit is de periode van ononderbroken dienst van een werknemer in dezelfde

y

onderneming.

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in de Horeca bedraagt 38 uren per week voor voltijdse werknemers. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt berekend op jaarbasis (dit betekent: het aantal gewerkte uren per kalenderjaar gedeeld door het aantal gewerkte weken in hetzelfde kalenderjaar). [zie ook O van Overurenkrediet] In de Horeca is het nog steeds mogelijk werknemers tewerk te stellen in een stelsel van de 6-dagenweek. Vakbonden en werkgevers hebben echter een aanbeveling aanvaard om werknemers zoveel mogelijk tewerk te stellen in de 5-dagenweek.

A RBEIDSKLEDIJ VERGOEDING In overeenstemming met de tradities en de gebruiken in de Horeca worden de werknemers, waarvan de functie het dragen van

Worden met gestandaardiseerde werkuniformen gelijkgesteld: elk eenvormig werkuniform dat door de werkgever aan de werknemers wordt verplicht en ter beschikking gesteld. Om de eenvormigheid van de kledij te bewaren, wordt de keuze van de gestandaardiseerde werkuniformen in de onderneming bepaald. Wanneer de werkgever de gestandaardiseerde werkkledij niet levert of niet zorgt voor het onderhouden en wassen ervan, ontvangen de werknemers die dit zelf ten laste nemen: • 1,62 EUR per arbeidsdag, voor het leveren (het zelf aankopen) van de kledij, en • 1,62 EUR per arbeidsdag, voor het zelf wassen en zelf onderhouden van de kledij. Indien de werknemer zelf de gestandaardiseerde werkkledij moet aankopen en onderhouden (wassen), ontvangt hij dus een vergoeding van 3,24 euro per dag. Deze bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2013. Het bedrag van de vergoeding wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

Indien u uw werkkledij zelf moet aankopen en zelf onderhoudt, raden we u aan het bewijs van aankoop en onderhoud (wasserij) goed bij te houden. Dit kan achteraf vele discussies vermijden.

Contacteer ACV Voeding en Diensten VOOR INFORMATIE OVER UW KLEDIJVERGOEDING

z


x w v u t s r q p

In de andere gevallen is brugpensioen dus niet meer mogelijk

De cao’s over het brugpensioen werden verlengd. ✔Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar (van toepassing tot 30 juni 2013) voorwaarde - indien de werknemer nog geen 60 jaar is: minstens 38 jaar in loondienst gewerkt hebben (vrouw: 35 jaar) - indien de werknemer 60 jaar of ouder is: minstens 35 jaar in loondienst gewerkt hebben (vrouw: 28 jaar)

C ARENZDAG Wanneer een werknemer minder dan 14 dagen arbeidsongeschikt (ziek) is, is de eerste werkdag van de arbeidsongeschiktheid een carenzdag. Dit is een dag waarvoor de werknemer geen loon zal ontvangen. De periode van gewaarborgd loon begint daags na de carenzdag. Voor een deeltijdse werknemer is de carenzdag de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid waarop hij volgens zijn uurrooster had moeten werken. Wanneer de arbeidsongeschiktheid 14 dagen of langer duurt, is er geen carenzdag. In dit geval begint de periode van gewaarborgd loon op de eerste werkdag van de periode van arbeidsongeschiktheid.

i h g

B RUGPENSIOEN

f

[zie U van Uurrooster]

✔Overstap van tijdkrediet naar brugpensioen De aanvullende vergoeding die betaald wordt door het Waarborg en Sociaal Fonds aan de werknemers die overstappen van tijdkrediet naar brugpensioen, wordt berekend op het loon alsof zij voltijds zouden tewerkgesteld zijn.

e

B EKENDMAKING VAN VARIABELE UURROOSTERS VOOR DEELTIJDSE WERKNEMERS

j

k

Zie achteraan tabel met referentiefuncties. De functies met bediendestatuut zijn aangeduid met “B”. [zie ook S van Statuut Arbeider - Bediende]

l

B EDIENDEFUNCTIES

y

z De functie die u uitoefent, moet in uw arbeidsovereenkomst vermeld worden aan de hand van een functiebenaming die voorkomt in de lijst van de referentiefuncties. zie achteraan tabel met referentiefuncties

INDIEN U VRAGEN HEEFT OVER UW ARBEIDSCONTRACT.

d

Er moet een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden voor: - een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur of voor een bepaald werk (zoniet wordt de overeenkomst aanzien als een contract van onbepaalde duur) - een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid [zie ook D van Deeltijds werken] - een vervangingsovereenkomst - een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten Er moet geen schriftelijk contract opgesteld worden indien de werknemer als extra gedurende maximum 2 opeenvolgende dagen voltijds tewerkgesteld wordt. [zie ook E van Extra’s] Behoudens het schriftelijk opmaken van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur (of voor een bepaald werk) en voor deeltijdse werknemers, is het afsluiten van een arbeidsovereenkomst in principe aan geen enkele vormvereiste onderworpen. Nochtans is een schriftelijke overeenkomst aan te bevelen: - om het bestaan van de arbeidsovereenkomst te bewijzen (datum van indiensttreding !) - om de voorwaarden van de overeenkomst te bewijzen (loon- en arbeidsvoorwaarden !)

Contacteer ACV Voeding en Diensten of het ACV-dienstencentrum bij u in de buurt

C

De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen werkgever en werknemer hetzij voor een bepaalde duur of voor een bepaald werk, hetzij voor een onbepaalde duur.

✔Halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar: bestaat niet meer sinds 1 januari 2012. Halftijds brugpensioen kon nog worden opgestart of voortgezet in slechts twee gevallen: - De werknemers die op 31 december 2011 reeds in het systeem zaten, konden nog brugpensioen genieten tot het einde. Dit betekent ofwel tot wanneer ze het werk voltijds hernamen, ofwel tot het einde van hun arbeidsovereenkomst. - De werknemers die vóór 28 november 2011 een akkoord met hun werkgever gesloten hadden om hun prestaties met de helft te verminderen in het kader van het halftijds brugpensioen konden brugpensioen opnemen na 31 december 2011 maar vóór 1 april 2012.

B

A RBEIDSCONTRACT

Werknemers kunnen een arbeidsovereenkomst afsluiten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Indien men jonger is dan 18 jaar, is de toelating nodig van de vader of de moeder, of van de voogd.

A

A RBEIDSOVEREENKOMST

o

inkomen van de bruggepensioneerde - zie inkomen "voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar"

n

✔Voltijds brugpensioen vanaf 56 jaar (van toepassing tot 31 december 2012) voorwaarde - ofwel minstens 33 jaar in loondienst gewerkt hebben, waarvan minstens 20 jaar in ploegen met nachtdienst (nachtarbeid); - ofwel een loopbaan hebben van minstens 40 jaar.

m

inkomen van de bruggepensioneerde De bruggepensioneerde onvangt: - enerzijds de werkloosheidsvergoeding - en anderzijds een aanvullende vergoeding (of toeslag) betaald door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Horeca


a b C D e

• Werknemers hebben recht op de betaling van één carenzdag per kalenderjaar, op voorwaarde dat ze in de periode van twee kalenderjaren vóór de arbeidsongeschiktheid minstens 12 maanden gewerkt hebben bij dezelfde werkgever. • Indien de werknemer tenminste 5 jaar ononderbroken gewerkt heeft in dezelfde onderneming, heeft hij recht op de betaling van een tweede carenzdag per kalenderjaar.

f

Het principe van de carenzdag is niet van toepassing voor bedienden.

g

C ATERING FLEXIBILITEITSTOESLAG

h i j k l m

Werknemers (arbeiders en bedienden) in cateringbedrijven hebben recht op een flexibiliteitstoeslag als ze periodiek terugkerend of herhaaldelijk (in de loop van de dag, de week of de maand) meerdere referentiefuncties uitoefenen (dit noemt men een “flexibel” systeem). Het bedrag van de flexibiliteitstoeslag hangt af van: • de referentiefuncties die de werknemer uitoefent, • de anciënniteit die de werknemer heeft in de onderneming. De flexibiliteitstoeslag wordt betaald bovenop het minimumloon. Het bedrag van de flexibiliteitstoeslag wordt jaarlijks geïndexeerd.

n o

Ondernemingen die reeds een loon, met inbegrip van flexibiliteitspremies, betalen dat gelijkwaardig of hoger is dan het minimumloon verhoogd met de flexibiliteitstoeslag, kunnen vrijgesteld worden van toepassing hiervan.

p q

Contacteer ACV Voeding en Diensten voor meer

r

INFORMATIE OVER DE FLEXIBILITEITSTOESLAG IN DE CATERINGBEDRIJVEN

C OMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (C.P.B.W.) Een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (C.P.B.W., het vroegere Comité Veiligheid en Gezondheid) kan opgericht worden in ondernemingen met gemiddeld 50 werknemers. Een C.P.B.W. is samengesteld uit werknemers- en werkgeversafgevaardigden. De delegatie van de werknemers wordt verkozen via de sociale verkiezingen. In het C.P.B.W. heeft u als ACV-afgevaardigde o.a. beslissings- en adviesbevoegdheid over: • het voorkomen van arbeidsongevallen • de correcte toepassing van de veiligheidswetgeving • de controle via de veiligheids- en arbeidsgeneeskundige dienst

D EELTIJDS WERKEN De arbeidsovereenkomst van deeltijdse werknemers moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

s

BEDRAG VAN DE FLEXIBILITEITSTOESLAG

- ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, - moet de overeenkomst voor iedere deeltijdse werknemer afzonderlijk en schriftelijk vastgesteld worden. Bovendien moet in de deeltijdse arbeidsovereenkomst de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur en het uurrooster (dit is de concrete spreiding van het aantal arbeidsuren over de verschillende dagen van de week) vermeld worden.

Het uurrooster, de dagen en de uren waarop er moet gewerkt worden, kunnen variëren. Aldus zijn er 3 soorten deeltijdse arbeidsovereenkomsten mogelijk: - met een vast uurrooster (en dus met een vaste arbeidsduur); - met een variabel uurrooster en met een vaste arbeidsduur (het aantal uren per week blijft steeds hetzelfde); - met een variabel uurrooster en met een variabele arbeidsduur (het aantal uren per week kan variëren). De minimale arbeidsduur voor deeltijdse werknemers bedraagt: - wekelijkse arbeidsduur: aanbeveling van minimum 13 uren per week, zo niet minimum 10 uren per week - duur van elke werkperiode moet minimum 2 uren bedragen

t

(van toepassing vanaf 1 januari 2013) anciënniteit

bedrag van de flexibiliteitstoeslag per uur (bovenop het minimumloon)

u v w

A

B

C

minder dan 5 jaar anciënniteit

€ 0,1334

€ 0,2062

€ 0,2425

van 5 tot minder dan 10 jaar anciënniteit

€ 0,1696

€ 0,2667

€ 0,3032

van 10 tot minder dan 15 jaar anciënniteit

€ 0,2182

€ 0,3274

€ 0,3636

minstens 15 jaar anciënniteit

€ 0,2546

€ 0,3881

€ 0,4243

x y

A = Bedrag van de flexibiliteitstoeslag voor de werknemers die verschillende referentiefuncties uitoefenen die allemaal tot functiecategorie 2 behoren B = Bedrag van de flexibiliteitstoeslag voor de werknemers waarvan de hoofdfunctiecategorie lager is dan categorie 8, en die verschillende referentiefuncties uitoefenen die behoren tot verschillende categorieën waarvan één categorie 3 of 4 is C = Bedrag van de flexibiliteitstoeslag voor de werknemers waarvan de hoofdfunctiecategorie lager is dan categorie 8, en die verschillende referentiefuncties uitoefenen die behoren tot verschillende categorieën waarvan één categorie 5 of hoger is

Van deze minimale wekelijkse arbeidsduur kan worden afgeweken indien de deeltijdse werknemer een arbeidsovereenkomst heeft die dagprestaties voorziet van minimum 4 uren, op basis van een vast uurrooster, en indien er voldaan is aan een aantal bijkomende voorwaarden (o.a. een kopie van de arbeidsovereenkomst moet aan de Inspectie van Sociale Wetten bezorgd worden).De werkgever is verplicht de variabele uurroosters van deeltijdse werknemers vijf werkdagen vooraf mee te delen aan de betrokken werknemers. Van deze regel kan worden afgeweken; de werkgever moet daartoe evenwel de toelating krijgen van het Paritair Comité. [zie ook U van Uurrooster]

z


z y x w v u t s r q p o n m l k j

Ik heb niets ontvangen in 2012… Werknemers die recht hadden op ecocheques in 2012 zouden die ontvangen moeten hebben in

In geval van volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische redenen (economische werkloosheid) heeft de werknemer recht op een vergoeding van 0,4689 euro per uur, te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de werknemer normaal had moeten werken (zoals voorzien in zijn uurrooster) op de dag dat hij werkloos is wegens economische oorzaken. Deze vergoeding wordt ook de bestaanszekerheidsvergoeding genoemd. De bestaanszekerheidsvergoeding is ten laste van de werkgever.

i

• Hij heeft 1 volledige maand gewerkt : 250 x 1 (november) = € 20,83 12 Deze werknemer zal dus niets ontvangen.

E CONOMISCHE WERKLOOSHEID

Per kalenderjaar wordt deze vergoeding uitbetaald gedurende de eerste 90 werkdagen dat de werknemer effectief werkloos is omwille van gebrek aan werk wegens economische redenen. Om recht te hebben op deze vergoeding moet de werknemer een voltijds of deeltijds arbeidscontract hebben en minstens 6 maanden anciënniteit hebben in dezelfde onderneming.

h

Bijvoorbeeld: Een werknemer werkt voltijds sinds 1 november 2012. De berekeningsperiode loopt van 1 november 2012 tot 30 november 2012.

Geldigheidsduur? Ecocheques zijn 2 jaar geldig. Op die manier is het mogelijk om de ecocheques van 2011 en 2012 op te sparen om er een duurdere aankoop mee te betalen.

g

Hoeveel ecocheques? Om recht te hebben op ecocheques in 2012 dient de werknemer in de horeca gewerkt te hebben tussen 1 december 2011 en 30 november 2012. Indien de werknemer gedurende deze volledige referteperiode voltijds gewerkt heeft, heeft hij het maximumbedrag van 250 euro ontvangen. Indien hij daarentegen deeltijds gewerkt heeft of is beginnen te werken tijdens de referteperiode, heeft hij recht op een bedrag in verhouding tot

Minimumbedrag De werknemers die niet aan minimum 25 euro aan ecocheques per jaar komen, ontvangen geen ecocheques.

Een volledige lijst met producten en diensten kan geraadpleegd worden op www.ecocheques.be

f

Omzetting van ecocheques? De ecocheques konden vervangen worden door een ander voordeel. Hiervoor diende een ondernemingsakkoord tussen werkgever en werknemers vóór 30 november 2011 afgesloten te worden. De ecocheques konden vervangen worden door de invoering van maaltijdcheques, de verhoging van de waarde van de maaltijdcheques of de toekenning van een gelijkwaardig voordeel. De toekenning diende duidelijk aanwijsbaar te zijn per werknemer (bijvoorbeeld via vermelding op de loonfiche).

E

Wie heeft recht op ecocheques? Alle werknemers in de horeca, met uitzondering van de studenten die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor studenten, hadden recht op deze ecocheques.

• Voorbeeld : Een werknemer werkt voltijds sinds 19 april 2012. De periode voor de berekening loopt van 19 april tot 30 november 2012. • In april heeft hij 8 dagen gewerkt (5-dagenstelsel) : 250 x 8 = 7,69 euro 260 • De volgende maanden heeft hij volledig gepresteerd : 250 x 7 (van mei tot november) = 145,83 euro 12 Het totale bedrag dat hij zal ontvangen, bedraagt 7,69 + 145,83 = 153,52 euro

Wat kan ik betalen met mijn ecocheques? Isolatiemateriaal voor woningen, stookketel, thermostatische radiatorkraan, koelkast met label A+, droogkast met label A, spaarlamp, spaardouchekop, fiets (aankoop, onderhoud, herstelling), vervoerbewijs (ticket) voor het openbaar vervoer (behalve abonnementen), oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen, keukenrolpapier, zakdoeken, toiletpapier, reinigingsmiddelen voor sanitair, vloer, ruiten, …, beddenlakens, televisie, badhanddoeken, …

E INDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Zoals iedere overeenkomst, neemt ook de arbeidsovereenkomst of het arbeidscontract een einde als de betrokken partijen zich akkoord verklaren om dit te beëindigen.

D

Het Interprofessioneel Akkoord 2009-2010 liet een koopkrachtverhoging voor de werknemers toe. Het sectoraal akkoord 2011-2012 verlengde dit recht gedurende 2 jaar! Het ging om maximum 250 euro voor 2011 en maximum 250 euro voor 2012.

Voor de deeltijdse werknemers (en de gelegenheidswerknemers – extra’s) wordt het bedrag als volgt berekend: maximumbedrag x aantal arbeidsdagen 260 (312 in een 6-dagenstelsel)

c

E COCHEQUES

december 2012 (voor de referteperiode die liep tot 30 november 2012). Indien je niets ontvangen hebt, betekent dit dat je als student bent tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten, of dat je niet gewerkt hebt tijdens de referteperiode, of dat de ecocheques omgezet zijn in een ander voordeel. Als dat niet het geval is, ligt de fout bij jouw werkgever.

b

[zie F van Forfaitaire lonen]

zijn arbeidsprestaties. De berekening gebeurt op basis van het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen. [zie ook G van Gelijkgestelde dagen]

a

D IENSTPERCENTAGE


a b

✔indien de werknemer zelf zijn ontslag geeft: • werknemers die zelf hun ontslag geven, hebben geen recht op een eindejaarspremie, wat ook hun anciënniteit is, behalve: - indien het ontslag gegeven wordt op 31 december (na het beëindigen van de dienst, overeenkomstig het uurrooster); - indien de effectief gepresteerde opzegtermijn ten vroegste op 31 december een einde neemt; - indien, op verzoek van de werkgever, er geen arbeid moet gepresteerd worden tijdens de opzegtermijn die ten vroegste op 31 december een einde neemt.

c d E f g h

BEDRAG VAN DE EINDEJAARSPREMIE? • werknemers die een volledig jaar gewerkt hebben: het maximumbedrag van de eindejaarspremie bedraagt 4 en 1/3de weken loon; dit bedrag stemt overeen met een 13de maand

i j k l m n o p

De arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden door: - opzeg, hetzij door de werkgever, hetzij door de werknemer; - betaling van een opzeggingsvergoeding (in dit geval wordt de overeenkomst beëindigd zonder opzegtermijn te presteren, maar door het betalen van een vergoeding); - dringende reden; - overmacht (bijvoorbeeld ziekte); - overlijden van werknemer of werkgever; - faillissement. Als de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde duur of voor een bepaald werk, neemt ze een einde wanneer de afgesproken duur verstreken is of het bepaalde werk voltooid is.

q r

[zie ook O van Opzeg van de arbeidsovereenkomst] [zie ook O van Opzegtermijnen]

s

E INDEJAARSPREMIE

t u

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet de werknemer in de loop van het kalenderjaar minstens 2 maanden ononderbroken werken bij dezelfde werkgever. Dit geldt zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers.

v w

Voor werknemers die als “extra” tewerkgesteld worden, gelden specifieke regels. [zie E van Extra’s]

x y

Normaal wordt de eindejaarspremie uitbetaald vóór eind januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft. De betaling van de eindejaarspremie gebeurt door het sociaal fonds voor de horeca.

HEEFT DE WERKNEMER RECHT OP EEN EINDEJAARSPREMIE BIJ ONTSLAG? ✔indien de werkgever het ontslag geeft: • werknemer wordt door de werkgever ontslagen: Hij behoudt het recht op een eindejaarspremie (behalve indien hij ontslagen wordt om dringende redenen) indien hij tijdens het kalenderjaar minstens 2 maanden ononderbroken gewerkt heeft bij de werkgever. Het bedrag van de eindejaarspremie wordt berekend op basis van het aantal gewerkte maanden.

• werknemer wordt ontslagen omwille van overmacht (bv. ziekte): Hij behoudt het recht op een eindejaarspremie indien hij tijdens het kalenderjaar minstens 2 maanden ononderbroken gewerkt heeft bij de werkgever. Het bedrag van de eindejaarspremie wordt berekend op basis van het aantal gewerkte maanden. • werknemer wordt door de werkgever ontslagen (met uitzondering van het ontslag om dringende redenen) op het ogenblik dat hij tijdens het kalenderjaar nog geen 2 maanden ononderbroken gewerkt heeft bij de werkgever (hij wordt bijvoorbeeld ontslagen in januari): Hij heeft recht op een eindejaarspremie op voorwaarde dat hij 3 jaar ononderbroken gewerkt heeft bij de werkgever. Het bedrag van de eindejaarspremie wordt berekend op basis van het aantal gewerkte maanden.

• werknemers die geen volledig jaar gewerkt hebben: bedrag van de eindejaarspremie wordt berekend op basis van de gewerkte periode (het aantal gewerkte maanden)

OPGELET ! Geen rekeningnummer, geen eindejaarspremie ! Het sociaal fonds stelt vast dat de betaling per cheque meerdere problemen schept: verzending naar een verkeerd adres, verlies van de cheque, periode van drie maanden voor de cheque opnieuw aangemaakt kan worden, fraude, … Daarom zal de premie voortaan enkel nog uitbetaald worden door storting op een bankrekening. Als je premie tot nu toe werd betaald met een cheque, zal je een brief van het fonds ontvangen. Er zal je een document worden opgestuurd waarop je je rekeningnummer moet vermelden en dat je moet ondertekenen. In principe werd dit formulier opgestuurd in de maand augustus. Dit formulier moet worden bevestigd door je bank en zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar het fonds. De verzending is gratis, want er werd een voorgefrankeerde enveloppe bij het formulier gevoegd. Als het fonds niet over je bankrekeningnummer beschikt, blijft je premie ter beschikking bij het fonds. Zodra ze je bankrekeningnummer kennen, wordt je premie natuurlijk gestort. Als je meer informatie wenst, aarzel dan niet om langs te gaan in een van onze dienstencentra of neem contact op met je delegee of met je vakbondssecretaris.

E XTRA’S Extra’s (of gelegenheidswerknemers) komen in de horeca zeer veel voor. Dikwijls is het onderscheid mbt de tewerkstelling van deeltijdse werknemers en extra’s heel klein.

z


Toeslag (premie) Wie op een feestdag werkt, heeft recht op een (toeslag) premie van 2 EUR per gepresteerd uur

F IETSVERGOEDING Werknemers die met de fiets naar het werk gaan, hebben recht op een vergoeding van 0,21 EUR per afgelegde kilometer (heen en terug van en naar het werk). [zie ook V van Vervoerkosten]

F LEXIBILITEITSTOESLAG CATERING [zie C van Catering - Flexibiliteitstoeslag]

F ORFAITAIRE LONEN Het loon van bepaalde werknemers kan vastgesteld worden op basis van een percentage van de verkoop die gerealiseerd wordt in de horecazaak waar men tewerkgesteld is. Dit kan echter

u t s r q p o n m l

INFORMATIE OVER DE FORFAITAIRE LONEN.

k

Contacteer ACV Voeding en Diensten voor meer

j

✔Tewerkstelling op feestdagen van jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar) Voor de tewerkstelling op een feestdag van jeugdige werknemers, jonger dan 18 jaar (minderjarigen), is er een specifieke wetgeving voorzien. [zie J van Jonge werknemers - Jeugdbarema]

De forfaitaire lonen die vanaf 1 april 2012 van toepassing zijn, vind je op de middenpagina. Bij het ter perse gaan van deze horecakrant waren de forfaitaire lonen voor 2013 nog niet gekend. Ook deze lonen zijn vanaf 1 januari 2013 verhoogd. Voor meer informatie over de nieuwe forfaitaire lonen, kan je steeds contact opnemen met jouw plaatselijk secretariaat (de gegevens vind je achteraan in deze krant).

i

✔Wanneer een feestdag op een zondag valt, of op een dag waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt in de onderneming (een inactiviteitsdag), … … dan wordt er een betaalde vervangingsdag toegekend. De datum van de vervangingsdag wordt vastgesteld in de onderneming, hetzij in overleg met iedereen, hetzij voor iedere werknemer afzonderlijk. Indien er hierover geen beslissing genomen wordt, is de vervangingsdag de eerste gewone werkdag die volgt op de feestdag. In elk geval is de werkgever verplicht vóór 15 december van elk jaar het bericht uit te hangen waarin de vervangingsdagen voor de feestdagen vermeld staan. [zie ook Z van Zondagwerk-Toeslag]

De forfaitaire lonen hebben een dubbel doel: - enerzijds dienen ze als minimumlonen: dit betekent dat indien het percentage van de verkoop lager is dan het forfaitair dagloon, de werknemer toch recht heeft op het forfaitair dagloon (= minimumloon); - anderzijds dienen ze als basis voor de sociale zekerheid: zowel de bijdragen (van de werkgever en van de werknemer) als de vergoedingen (ziekte, werkloosheid, vakantiegeld, pensioen, enz.) worden op basis van de forfaitaire bedragen berekend.

G ELIJKGESTELDE DAGEN Dit zijn dagen die niet gepresteerd, maar wel betaald zijn. Ze worden beschouwd als gepresteerde dagen in verschillende berekeningen, o.a. in de berekening van het bedrag van de ecocheques. De lijst met gelijkgestelde dagen is zeer lang. Hieronder volgen enkele voorbeelden: - jaarlijkse vakantie en wettelijke vakantiedagen - dagen afwezigheid gedekt door loon - inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering - verlof om dwingende redenen - tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer - loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking - dagen van arbeidsduurvermindering en schorsing in het kader van de crisismaatregelen

h

Betaalde compensatierust (inhaalrust) De werkgever moet de inhaalrust toestaan binnen de 6 weken die volgen op de feestdag. De duur van de betaalde inhaalrust hangt af van de duur van de arbeid die gepresteerd werd tijdens de feestdag.

wel eens voor onaangename verrassingen zorgen indien er op een bepaalde dag of tijdens een bepaalde periode weinig of geen verkoop is. Om dit te voorkomen, zijn er in het paritair comité voor de horeca een aantal minimumlonen vastgesteld, uitgedrukt in dagbedragen. Dit zijn de zogenaamde forfaitaire daglonen.

v

w

x

y

z ✔Wat indien u tijdens een feestdag moet werken? Wanneer een werknemer tijdens een feestdag moet werken, heeft hij recht op: - het loon voor de geleverde prestaties tijdens de feestdag, - betaalde compensatierust (inhaalrust), - én een toeslag (premie).

tussen 0 uur en 24 uur, met een maximum van 12 EUR (ongeacht of de werknemer een voltijds of een deeltijds arbeidscontract heeft).

G

Per jaar zijn er 10 betaalde feestdagen : - 1 januari (Nieuwjaar) - Paasmaandag - 1 mei (Feest van de Arbeid) - Hemelvaartsdag - Pinkstermaandag - 21 juli (Nationale Feestdag) - 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) - 1 november (Allerheiligen) - 11 november (Wapenstilstand) - 25 december (Kerstmis)

halve dag inhaalrust

F

Werken op feestdagen wordt in de Horeca beschouwd als een gewone activiteit, en is dus toegelaten.

minder dan 4 uren gewerkt op een feestdag

E

F EESTDAG - TOESLAG

volledige dag inhaalrust

d

✔Eindejaarspremie van "extra’s" De werknemers die als “extra” tewerkgesteld worden, hebben recht op een eindejaarspremie indien ze in de loop van het kalenderjaar 44 dagen hebben gewerkt bij dezelfde werkgever.

meer dan 4 uren gewerkt op een feestdag

c

Indien een extra gedurende maximum 2 opeenvolgende dagen voltijds werkt, is er geen geschreven arbeidsovereenkomst nodig. Werkt de extra daarentegen niet voltijds gedurende deze 2 opeenvolgende dagen, dan moet er een deeltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur opgemaakt worden. [zie ook A van Arbeidsovereenkomst]

DUUR VAN DE INHAALRUST

b

De tewerkstelling van extra’s verschilt van deeltijdse arbeid omdat het afzonderlijke, onregelmatige prestaties betreft. • Een uitbater van een feestzaal contacteert een kelner en komt met hem overeen dat hij enkel op 23 november komt werken. Deze kelner is een extra. • Een café-uitbater contacteert een kelner en komt met hem overeen dat hij elke zaterdag en zondag komt werken. Deze kelner is een deeltijdse werknemer.

DUUR VAN DE PRESTATIES OP EEN FEESTDAG

a

Een extra is een werknemer die occasionele en tijdelijke arbeid verricht (gelegenheidswerk). Een werkgever kan bijvoorbeeld een beroep doen op een extra in geval van een buitengewone vermeerdering van werk. Extra’s of gelegenheidswerknemers behoren dus niet tot het vaste personeelsbestand.


a b

I NDEX

c d

✔Lonen De lonen in de horeca (zowel de minimumlonen als de hogere lonen) worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

e f G H

✔Premies en vergoedingen Naast de lonen worden er ook een aantal premies en vergoedingen op 1 januari van elk jaar geïndexeerd: premie voor nachtarbeid [zie ook N van Nachtarbeid - Toeslag] vergoeding arbeidskledij [zie ook A van Arbeidskledij Vergoeding] flexibiliteitstoeslag in de catering [zie ook C van Catering Flexibiliteitstoeslag]

I

J ONGE WERKNEMERS J

J EUGDBAREMA

K

J OBSTUDENTEN

L

Het loon van jonge, minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) bedraagt een bepaald percentage van de minimumlonen.

M n o p

De minimumlonen die je in deze infokrant vindt, zijn van toepassing voor werknemers van 18 jaar of ouder. - werknemers van 17 jaar hebben recht op 90% van de vermelde lonen - werknemers van 16 jaar hebben recht op 80% van de vermelde lonen - werknemers van 15 jaar hebben recht op 70% van de vermelde lonen

r s

uitzondering geldt niet voor leerlingen en studenten van de hotelscholen.

q

Jobstudenten die tewerkgesteld zijn met een overeenkomst voor studenten, kunnen het loon ontvangen van twee functiecategorieën lager dan de categorie waarin zij volgens hun referentiefunctie zouden ingeschaald worden. Deze

t u v w x

✔Tewerkstelling van jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar) op feestdagen Jeugdige werknemers, jonger dan 18 jaar (minderjarigen), mogen op een feestdag tewerkgesteld worden. De inhaalrust moet binnen de 6 dagen die volgen op deze feestdag toegekend worden. Werkgevers die jeugdige werknemers op een feestdag willen tewerkstellen, moeten de inspecteur-districtshoofd van de sociale inspectie hiervan minstens 5 dagen vooraf schriftelijk op de hoogte brengen. [zie ook F van Feesdag]

E NTER Voor studenten is de arbeidswereld dikwijls nog veraf. Het is pas bij hun eerste werkervaring – tijdens een studentenjob of de eerste job na het afstuderen – dat jongeren zich bewust worden van de mogelijkheden én moeilijkheden van de arbeidsmarkt. Want een goeie job komt niet zomaar uit de hemel gevallen. Om jouw kinderen voor te bereiden op deze grote stap is het ACV met het ACV-Enter lidmaatschap gestart. Via ACV-Enter kan je jouw kinderen de perfecte handleiding bezorgen zodat ze niet onvoorbereid aan de slag gaan. Ze krijgen alle informatie voor en over jobstudenten of schoolverlaters. Via Enter heeft hij of zij recht op gratis informatie én rechtsbijstand als jobstudent, een driemaandelijks jongerenmagazine, logistieke steun bij eindwerken, informatie over studietoelage, … Interesse? Contacteer het ACV-dienstencentrum in jouw buurt, of raadpleeg de website www.acv-enter.be of www.acv-online.be.

✔Tewerkstelling van jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar) op zondag Jeugdige werknemers, jonger dan 18 jaar (minderjarigen), mogen één zondag op twee tewerkgesteld worden. De inhaalrust moet binnen de 6 dagen die volgen op deze zondag toegekend worden. Werkgevers die jeugdige werknemers op een zondag willen tewerkstellen, moeten de inspecteur-districtshoofd van de sociale inspectie hiervan minstens 5 dagen vooraf schriftelijk op de hoogte brengen. [zie ook Z van Zondagwerk - Toeslag]

K LEIN VERLET Werknemers hebben recht op verlof, het zogeheten ‘klein verlet’, met behoud van hun normaal loon, ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen of om bepaalde burgerlijke verplichtingen te vervullen. Onder familiale gebeurtenissen of burgerlijke verplichtingen wordt o.a. verstaan : huwelijk van de werknemer, huwelijk van een kind van

de werknemer, geboorte van een kind van de werknemer, overlijden van de echtgenoot, uitoefening van een ambt van bijzitter bij verkiezingen, enz.

In uw plaatselijk ACV-dienstencentrum kan u terecht voor informatie over HET AANTAL DAGEN VERLOF WAAR DE VERSCHILLENDE GEBEURTENISSEN RECHT OP GEVEN

L ONEN MINIMUMLONEN Op de middenpagina’s vind je de minimumlonen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2013. • De vermelde lonen zijn minimumlonen. Indien jouw loon hoger is, behoud je uiteraard jouw hoger loon. De tabellen bevatten de minimumlonen die van toepassing zijn in de 9 functiecategorieën (zie tabel met de referentiefuncties achteraan). In uitvoering van het akkoord met betrekking tot de verhoging van minimumlonen (inhaaloperatie), dat werd afgesloten in 2007 tussen werknemers en werkgevers verhogen de minimumlonen stapsgewijs, op basis van de volgende programmatie: - de minimumlonen van categorie 1, 2 en 3 werden laatst verhoogd op 1 januari 2010 en worden dus niet verhoogd op 1 januari 2013; - de minimumlonen van categorie 4, 5 en 6 worden verhoogd op 1 januari 2013; - de minimumlonen van categorie 7, 8 en 9 worden verhoogd op 1 januari 2013 en zullen verhoogd worden op 1 januari 2014 en op 1 december 2014.

y z


VERHOGING VAN DE MINIMUMLONEN OP 1 JANUARI 2013 Vanaf 1 oktober 2007 is er een nieuw loonakkoord in voege. Vanaf die datum zijn er een aantal nieuwe regels van toepassing om het minimumloon van de werknemers in de Horeca te bepalen (dit wordt ook de “inschaling” genoemd).

In 2007 hebben vakbonden en werkgeversorganisaties in de Horeca een akkoord afgesloten om de minimumlonen op verschillende tijdstippen (gedurende meerdere jaren) te verhogen. Hierdoor zal niet alleen het loon van heel wat werknemers verder stijgen, maar ook een aantal premies en uitkeringen die berekend worden op basis van het loon, zoals de eindejaarspremie, het vakantiegeld, de ziekteuitkeringen, het brugpensioen, het pensioen, …

- Het loon van categorie 1 is gelijk aan het loon van categorie 2. - Er zijn geen lonen meer op jaar -3, -2 of -1 (instapjaren zijn afgeschaft). • werknemers die in dienst getreden zijn op 1 oktober 2007 of later, krijgen op het ogenblik van indiensttreding minimum het loon van functiejaar 0 • werknemers die vóór 1 oktober 2007 reeds in dienst waren, en die op 30 september 2007 nog het loon van instapjaar –3, -2 of –1 hadden, hebben vanaf 1 oktober 2007 minimum recht op het loon van functiejaar 0

In uitvoering van dit akkoord is er een verhoging van de minimumlonen voor sommige functiecategorieën op 1 januari 2013 (de categorieën 4 tot 9).

In de loop van de volgende jaren zullen de minimumlonen nog verder verhoogd worden:

- Na 6 maanden dienst in dezelfde functie, of na 6 maanden het loon van functiejaar 0 ontvangen te hebben, heeft de werknemer recht op het loon van functiejaar 1 (vroeger was er één jaar dienst vereist vooraleer de werknemer recht had op het loon van functiejaar 1). Na 24 maanden dienst in dezelfde functie (dus na 18 maanden het loon van functiejaar 1), heeft de werknemer recht op het loon van functiejaar 2.

minimumlonen categorie 7, 8 en 9 verhoging op 1 januari 2014 en op 1 december 2014 Alle minimumlonen zijn eerder reeds verhoogd geweest op 1 oktober 2007, op 1 januari 2009, op 1 januari 2010, op 1 januari 2011 en op 1 januari 2012.

- Instapjaren die de werknemer doorlopen heeft vóór 1 oktober 2007, worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het aantal functiejaren.

Op de middenpagina van deze Horecakrant vindt u de minimumlonen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2013.

voorbeeld een pizzabakker (categorie 3 – tabel met functies en functiecategorieën : zie achteraan) treedt in dienst op 1 november 2007 - 1 november 2007 : loon van functiejaar 0: 9,4960 € - vanaf 1 januari 2008: loon van functiejaar 0: 9,6524 € - vanaf 1 mei 2008 : loon van functiejaar 1: 9,8806 € (na 6 maanden dienst in dezelfde functie) - vanaf 1 juli 2008: loon van functiejaar 1: 9,9835 € - vanaf 1 januari 2009: loon van functiejaar 1: 10,6498 € - vanaf 1 november 2009 : loon van functiejaar 2: 10,7992 € (na 24 maanden dienst in dezelfde functie; na 18 maanden loon van functiejaar 1) - vanaf 1 januari 2010: loon van functiejaar 2: 11,0233 € - vanaf 1 november 2010: loon van functiejaar 3: 11,2607 € (na 36 maanden dienst in dezelfde functie; na 12 maanden loon van functiejaar 2) - vanaf 1 januari 2011: loon van functiejaar 3: 11,5334 € - vanaf 1 november 2011: loon van functiejaar 4: 11,7231 € (na 48 maanden dienst in dezelfde functie; na 12 maanden loon van functiejaar 3) - vanaf 1 januari 2012: loon van functiejaar 4: 12,1308 € - vanaf 1 november 2012: loon van functiejaar 5: 12,213 € (na 60 maanden dienst in dezelfde functie; na 12 maanden loon van functiejaar 4) - vanaf 1 januari 2013: loon van functiejaar 5: 12,5055 €

MINIMUMLONEN VAN TOEPASSING VANAF 1 JANUARI 2013 => ZIE VOLGENDE PAGINA Lonen vanaf januari 2010

Lonen vanaf oktober 2007 Functie jaar

1

2

CATEGORIE 3

0 1 2 3 4 5

9,4547 9,6462 9,7263 9,8194 9,8914 9,8914

9,4547 9,6462 9,7263 9,8194 9,8914 9,8914

9,4960 9,7205 9,8013 9,9267 10,0327 10,0979

4

5

Functie jaar

1

2

9,8326 9,9787 10,0312 10,1673 10,1887 10,3141

10,1716 10,3003 10,3962 10,4811 10,5552 10,6182

0 1 2 3 4 5

10,2507 10,7103 10,9223 11,1215 11,2647 11,2647

10,2507 10,7103 10,9223 11,1215 11,2647 11,2647

1

2

0 1 2 3 4 5

9,6104 9,8051 9,8865 9,9811 10,0543 10,0543

9,6104 9,8051 9,8865 9,9811 10,0543 10,0543

10,3100 10,8093 11,0233 11,2607 11,4459 11,5235

4

5

10,6232 10,9184 11,0597 11,2304 11,2879 11,4301

11,0882 11,3368 11,4970 11,6281 11,7296 11,8011

4

5

10,9295 11,3025 11,4902 11,6784 11,7548 11,9051

11,4590 11,7700 11,9635 12,1185 12,2340 12,3096

4

5

11,3592 11,8164 12,0541 12,2623 12,3591 12,5193

11,9608 12,3396 12,5695 12,7508 12,882 12,9627

4

5

11,6803 12,2190 12,5054 12,7319 12,8486 13,0172

12,3495 12,7937 13,0586 13,2649 13,4108 13,4958

Lonen vanaf januari 2011

Lonen vanaf januari 2008 Functie jaar

CATEGORIE 3

CATEGORIE 3 9,6524 9,8806 9,9627 10,0902 10,1979 10,2642

4

5

Functie jaar

1

2

9,9945 10,1430 10,1964 10,3348 10,3565 10,4840

10,3391 10,4699 10,5674 10,6537 10,7290 10,7931

0 1 2 3 4 5

10,4990 10,9697 11,1868 11,3909 11,5375 11,5375

10,4990 10,9697 11,1868 11,3909 11,5375 11,5375

Lonen vanaf juli 2008

CATEGORIE 3 10,5597 11,0711 11,2903 11,5334 11,7231 11,8026

Lonen vanaf januari 2012

Functie jaar

1

2

CATEGORIE 3

0 1 2 3 4 5

9,7133 9,9080 9,9894 10,0840 10,1572 10,1572

9,7133 9,9080 9,9894 10,0840 10,1572 10,1572

9,7553 9,9835 10,0656 10,1931 10,3008 10,3671

4

5

Functie jaar

1

2

10,0974 10,2459 10,2993 10,4377 10,4594 10,5869

10,4420 10,5728 10,6703 10,7566 10,8319 10,8960

0 1 2 3 4 5

10,8641 11,3512 11,5758 11,7871 11,9387 11,9387

10,8641 11,3512 11,5758 11,7871 11,9387 11,9387

Lonen vanaf januari 2009 Functie jaar

1

2

0 1 2 3 4 5

10,2301 10,5607 10,7089 10,8575 10,9672 10,9672

10,2301 10,5607 10,7089 10,8575 10,9672 10,9672

CATEGORIE 3 10,9269 11,4561 11,6829 11,9345 12,1308 12,213

Lonen vanaf januari 2013

CATEGORIE 3 10,2818 10,6498 10,7992 10,9843 11,1331 11,2066

4

5

Functie jaar

1

2

CATEGORIE 3

10,6204 10,8480 10,9479 11,1063 11,1470 11,2852

11,0355 11,2301 11,3622 11,4737 11,5643 11,6338

0 1 2 3 4 5

11,1243 11,6231 11,8530 12,0694 12,2246 12,2246

11,1243 11,6231 11,8530 12,0694 12,2246 12,2246

11,1886 11,7305 11,9627 12,2203 12,4213 12,5055


MINIMUMLONEN VAN TOEPASSING IN DE HORECA MINIMUMLONEN VAN TOEPASSING IN DE HORECA - VANAF 1 JANUARI 2013 (UURLONEN) CAT I = CAT II

CAT III

CAT IV

CAT V

CAT VI

CAT VII

CAT VIII

CAT IX

0 1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11,1243 11,6231 11,8530 12,0694 12,2246 12,2246 12,2246 12,2246 12,2246 12,3348 12,3348 12,3348 12,3348 12,3348 12,4450 12,4450 12,4450 12,4450 12,4450 12,5551

11,1886 11,7305 11,9627 12,2203 12,4213 12,5055 12,5917 12,5917 12,5917 12,7024 12,7024 12,7024 12,7024 12,7024 12,8131 12,8131 12,8131 12,8131 12,8131 12,9237

11,6803 12,2190 12,5054 12,7319 12,8486 13,0172 13,0172 13,1858 13,1858 13,3026 13,3062 13,3100 13,3133 13,3169 13,4302 13,4340 13,4340 13,4340 13,4340 13,5439

12,3495 12,7937 13,0586 13,2649 13,4108 13,4958 13,5807 13,6656 13,7505 13,8704 13,8739 13,8775 13,8809 13,8844 14,0046 14,0078 14,0078 14,0078 14,0078 14,1243

12,6762 13,1724 13,4876 13,7390 13,9330 14,0593 14,1897 14,3199 14,4466 14,5712 14,5768 14,5821 14,5872 14,5924 14,7173 14,7227 14,7227 14,7227 14,7227 14,8421

14,0096 14,2409 14,3955 14,5511 14,7042 14,8605 15,0148 15,1727 15,3310 15,4632 15,4932 15,5234 15,5530 15,5565 15,6946 15,7306 15,7625 15,7949 15,7949 15,8975

15,0121 15,2478 15,4079 15,5661 15,7255 15,8869 16,0457 16,2081 16,3714 16,5119 16,5421 16,5719 16,6019 16,6053 16,7533 16,7909 16,8246 16,8588 16,8588 16,9691

15,8988 16,1401 16,3036 16,4647 16,6296 16,7951 16,9580 17,1246 17,2902 17,4381 17,4680 17,4979 17,5278 17,5313 17,6879 17,7268 17,7622 17,7972 17,7972 17,9153

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

12,5551 12,5551 12,5551 12,5551 12,6650 12,6650 12,6650 12,6650 12,6650 12,7752 12,7752 12,7752 12,7752 12,7752 12,8853 12,8853 12,8853 12,8853 12,8853 12,9953 12,9953 12,9953 12,9953 12,9953 13,1053 13,1053

12,9237 12,9237 12,9237 12,9237 13,0345 13,0345 13,0345 13,0345 13,0345 13,1452 13,1452 13,1452 13,1452 13,1452 13,2559 13,2559 13,2559 13,2559 13,2559 13,3666 13,3666 13,3666 13,3666 13,3666 13,4774 13,4774

13,5439 13,5494 13,5494 13,5494 13,6595 13,6595 13,6651 13,6651 13,6651 13,7747 13,7747 13,7808 13,7808 13,7808 13,8905 13,8905 13,8963 13,8963 13,8963 14,0061 14,0061 14,0122 14,0122 14,0122 14,1219 14,1219

14,1243 14,1303 14,1303 14,1303 14,2468 14,2468 14,2528 14,2528 14,2528 14,3692 14,3692 14,3749 14,3749 14,3749 14,4914 14,4914 14,4974 14,4974 14,4974 14,6136 14,6136 14,6197 14,6197 14,6197 14,7359 14,7359

14,8421 14,8485 14,8485 14,8485 14,9678 14,9678 14,9738 14,9738 14,9738 15,0935 15,0935 15,0995 15,0995 15,0995 15,2188 15,2188 15,2251 15,2251 15,2251 15,3447 15,3447 15,3507 15,3507 15,3507 15,4700 15,4700

15,8975 15,9016 15,9016 15,9338 16,0363 16,0363 16,0405 16,0405 16,0729 16,1752 16,1752 16,1794 16,1794 16,2118 16,3144 16,3144 16,3186 16,3186 16,3507 16,4531 16,4531 16,4574 16,4574 16,4894 16,5921 16,5921

16,9691 16,9735 16,9735 17,0078 17,1182 17,1182 17,1226 17,1226 17,1563 17,2673 17,2673 17,2715 17,2715 17,3052 17,4160 17,4160 17,4204 17,4204 17,4543 17,5650 17,5650 17,5694 17,5694 17,6032 17,7141 17,7141

17,9153 17,9200 17,9200 17,9552 18,0733 18,0733 18,0780 18,0780 18,1132 18,2312 18,2312 18,2359 18,2359 18,2710 18,3891 18,3891 18,3933 18,3933 18,4289 18,5469 18,5469 18,5512 18,5512 18,5865 18,7049 18,7049

(*) overstap van functiejaar 0 naar 1 : 6 maanden na indiensttreding


Op deze pagina vindt u de minimumlonen die van toepassing zijn in de Horeca, namelijk in hotels, restaurants, cafés, tavernes, bistro’s, enz. EN in de cateringbedrijven Vanaf 1 januari 2010 zijn deze minimumlonen ook van toepassing voor de werknemers in de cateringbedrijven (ook wel de collectieve restauratie of de grootkeukens genoemd). Bijgevolg is er nog slechts één enkel loonbarema van toepassing voor alle werknemers in de sector.

MINIMUMLONEN VAN TOEPASSING IN DE HORECA - VANAF 1 JANUARI 2013 (MAANDLONEN) CAT I = CAT II

CAT III

CAT IV

CAT V

CAT VI

CAT VII

CAT VIII

CAT IX

0 1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1831,80 1913,93 1951,80 1987,43 2012,99 2012,99 2012,99 2012,99 2012,99 2031,13 2031,13 2031,13 2031,13 2031,13 2049,27 2049,27 2049,27 2049,27 2049,27 2067,40

1842,39 1931,62 1969,86 2012,28 2045,38 2059,24 2073,44 2073,44 2073,44 2091,66 2091,66 2091,66 2091,66 2091,66 2109,89 2109,89 2109,89 2109,89 2109,89 2128,10

1923,35 2012,06 2059,23 2096,52 2115,73 2143,50 2143,50 2171,26 2171,26 2190,49 2191,08 2191,71 2192,25 2192,84 2211,50 2212,13 2212,13 2212,13 2212,13 2230,22

2033,54 2106,70 2150,31 2184,28 2208,31 2222,31 2236,29 2250,26 2264,25 2283,99 2284,57 2285,16 2285,72 2286,29 2306,08 2306,62 2306,62 2306,62 2306,62 2325,81

2087,35 2169,05 2220,96 2262,35 2294,29 2315,10 2336,58 2358,01 2378,87 2399,38 2400,31 2401,18 2402,03 2402,89 2423,45 2424,33 2424,33 2424,33 2424,33 2443,99

2306,92 2345,00 2370,46 2396,09 2421,30 2447,03 2472,44 2498,43 2524,50 2546,27 2551,21 2556,18 2561,06 2561,64 2584,37 2590,30 2595,56 2600,90 2600,90 2617,79

2471,99 2510,80 2537,17 2563,22 2589,47 2616,04 2642,19 2668,94 2695,82 2718,96 2723,93 2728,84 2733,78 2734,34 2758,70 2764,90 2770,45 2776,08 2776,08 2794,24

2618,00 2657,73 2684,66 2711,19 2738,35 2765,59 2792,42 2819,85 2847,13 2871,47 2876,39 2881,33 2886,24 2886,82 2912,60 2919,01 2924,84 2930,61 2930,61 2950,06

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2067,40 2067,40 2067,40 2067,40 2085,51 2085,51 2085,51 2085,51 2085,51 2103,65 2103,65 2103,65 2103,65 2103,65 2121,78 2121,78 2121,78 2121,78 2121,78 2139,88 2139,88 2139,88 2139,88 2139,88 2158,01 2158,01

2128,10 2128,10 2128,10 2128,10 2146,34 2146,34 2146,34 2146,34 2146,34 2164,57 2164,57 2164,57 2164,57 2164,57 2182,80 2182,80 2182,80 2182,80 2182,80 2201,04 2201,04 2201,04 2201,04 2201,04 2219,28 2219,28

2230,22 2231,13 2231,13 2231,13 2249,26 2249,26 2250,18 2250,18 2250,18 2268,24 2268,24 2269,24 2269,24 2269,24 2287,30 2287,30 2288,26 2288,26 2288,26 2306,34 2306,34 2307,35 2307,35 2307,35 2325,41 2325,41

2325,81 2326,79 2326,79 2326,79 2345,97 2345,97 2346,95 2346,95 2346,95 2366,12 2366,12 2367,07 2367,07 2367,07 2386,25 2386,25 2387,23 2387,23 2387,23 2406,36 2406,36 2407,38 2407,38 2407,38 2426,51 2426,51

2443,99 2445,05 2445,05 2445,05 2464,70 2464,70 2465,68 2465,68 2465,68 2485,39 2485,39 2486,38 2486,38 2486,38 2506,02 2506,02 2507,06 2507,06 2507,06 2526,76 2526,76 2527,74 2527,74 2527,74 2547,39 2547,39

2617,79 2618,47 2618,47 2623,77 2640,64 2640,64 2641,33 2641,33 2646,67 2663,51 2663,51 2664,20 2664,20 2669,54 2686,43 2686,43 2687,12 2687,12 2692,41 2709,28 2709,28 2709,99 2709,99 2715,26 2732,17 2732,17

2794,24 2794,97 2794,97 2800,61 2818,79 2818,79 2819,52 2819,52 2825,07 2843,34 2843,34 2844,03 2844,03 2849,59 2867,84 2867,84 2868,57 2868,57 2874,14 2892,37 2892,37 2893,09 2893,09 2898,67 2916,92 2916,92

2950,06 2950,83 2950,83 2956,62 2976,07 2976,07 2976,85 2976,85 2982,64 3002,07 3002,07 3002,85 3002,85 3008,62 3028,07 3028,07 3028,76 3028,76 3034,62 3054,05 3054,05 3054,76 3054,76 3060,58 3080,06 3080,06

(*) overstap van functiejaar 0 naar 1 : 6 maanden na indiensttreding


FORFAITAIRE LONEN De forfaitaire lonen zijn de minimumlonen die van toepassing zijn voor de werknemers die betaald worden op dienstpercentage. Ze dienen als basis voor de berekening van de sociale zekerheid (werkloosheid, ziekte, brugpensioen, …). Bij het ter perse gaan van deze Horecakrant waren de forfaitaire lonen voor 2013 nog niet gekend. Ook deze lonen zijn vanaf 1 januari 2013 verhoogd. Voor meer informatie over de nieuwe forfaitaire lonen, kan u steeds contact opnemen met uw plaatselijk secretariaat (de gegevens vindt u achteraan in deze krant).

FORFAITAIRE LONEN VAN TOEPASSING VANAF 1 APRIL 2012 functie

6-dagenweek

5-dagenweek

omgerekend uurloon (38 urenweek)

conciërge chef conciërge

72,74 73,15 72,74 74,23 72,74 87,06 101,97

87,32 87,82 87,32 89,11 87,32 104,51 122,41

11,49 11,55 11,49 11,72 11,49 13,75 16,10

ROOMSERVICE

hulp-etage-kelner etage-kelner assistent oberkelner oberkelner (maitre d’hotel)

72,74 86,17 101,06 107,70

87,32 103,45 121,32 129,29

11,49 13,61 15,96 17,01

RESTAURANT

hulpkelner-afruimer – hulpkelner-suite hulpkelner-rijleider ½ rijleider kelner – rangkelner eerste rangkelner – wijnkelner assistent oberkelner oberkelner (maitre d’hotel)

72,74 72,74 83,25 81,18 88,83 101,06 107,70

87,32 87,32 99,94 97,46 106,64 121,32 129,29

11,49 11,49 13,14 12,82 14,03 15,96 17,01

BANKET

hulpkelner-commis banketkelner ½ rijleider rijleider eerste rangkelner assistent oberkelner oberkelner (maitre d’hotel)

72,74 74,57 73,49 77,96 86,17 88,83 101,06 107,70

87,32 89,52 88,22 93,59 103,45 106,64 121,32 129,29

11,49 11,77 11,60 12,31 13,61 14,03 15,96 17,01

BRASSERIE, TAVERNE, BISTRO

kelner

86,17

103,45

13,61

CAFE

kelner

80,75

96,94

12,75

BAR

hulp barman barman verantwoordelijke barman

73,51 72,74 86,17 88,83

88,25 87,32 103,45 106,64

11,61 11,49 13,61 14,03

aangestelde toiletten - kleedkamer

72,74

87,32

11,49

HOTEL

ALLERLEI

loopjongen(-meisje) voiturier – portier kruier kamermeisje(-jongen)

leeftijd

19+ 18

22+ 18-21

20+ 18-19

dagloon

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de uitgever mag niets van deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. De reglementering die in deze brochure wordt uitgelegd, is zeer ingewikkeld en wijzigt regelmatig. Bovendien kunnen niet alle specifieke situaties hier worden behandeld. Ondanks de zorg die wij aan deze uitgave besteden, kan op basis van deze brochure geen enkel recht opgeëist worden. Bij concrete vragen, raden wij u aan bijkomende inlichtingen in te winnen bij onze plaatselijke secretariaten. De adressen vindt u achteraan.


p O N M L k

Bij het bepalen van de opzegtermijn wordt er een onderscheid gemaakt naargelang het om de opzeg van een arbeider of van een bediende gaat.

• Indien de arbeider ontslagen wordt in het kader van z’n brugpensioen bedraagt de opzegtermijn - 56 dagen indien hij meer dan 20 jaar dienst heeft - 28 dagen indien hij minder dan 20 jaar dienst heeft

j

[zie ook O van Opzeg van de arbeidsovereenkomst] [zie ook P van Proefperiode]

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z De O.R. heeft een aantal beslissingsbevoegdheden, zoals o.a. : - bij de opstelling en wijziging van het arbeidsreglement; - bij de vaststelling van de data van de jaarlijkse verlofdagen en van de vervangingsdagen voor feestdagen.

O PZEGTERMIJNEN

i

Een ondernemingsraad (O.R.) wordt opgericht in ondernemingen die gemiddeld 100 werknemers tewerkstellen. De OR bestaat uit een werkgevers- en een personeelsafvaardiging. Afhankelijk van de bezetting van elke personeelscategorie, is deze afvaardiging samengesteld uit afgevaardigden van jongeren, arbeiders, bedienden en kaderleden. De werknemersafgevaardigden in de O.R. worden door de werknemers zelf verkozen via de sociale verkiezingen.

In de tabel op de volgende pagina vindt u de opzegtermijnen voor arbeiders indien de opzeg gegeven wordt door de werkgever. • voorbeeld: - Een arbeider wordt ontslagen door z’n werkgever. De arbeider heeft 12 jaar dienst (of anciënniteit). De opzegtermijn bedraagt in dit geval 64 dagen. - Een arbeider wordt ontslagen door z’n werkgever. De arbeider heeft 31 jaar dienst (of anciënniteit). De opzegtermijn zal in dit geval 145 dagen bedragen.

h

O NDERNEMINGSRAAD (0.R.)

De werknemer kan zijn ontslag geven: - ofwel met een aangetekende brief - ofwel met een deurwaardersexploot - ofwel door overhandiging van een opzegbrief waarvan het dubbel door de werkgever ondertekend wordt (een mondelinge opzegging is nietig) De opzegbrief moet de aanvang en de duur van de opzegtermijn vermelden. [zie ook E van Einde van de arbeidsovereenkomst]

g

• Jeugdige werknemers (ouder dan 16 en jonger dan 18 jaar) mogen in de horeca tewerkgesteld worden tot 23 uur. De werkgever die van deze afwijking wenst gebruik te maken, moet de inspecteur-districtshoofd van de sociale inspectie hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

De werkgever kan de werknemer ontslaan: - ofwel met een aangetekende brief - ofwel met een deurwaardersexploot

f

• De dagelijkse arbeidsduur van werknemers die nachtarbeid presteren, kan beperkt worden tot minimum 2 uur (op voorwaarde dat de werkgever over een speciaal daartoe voorzien aanwezigheidsregister of over een automatisch tijdsregistratiesysteem beschikt).

De arbeidsovereenkomst kan zowel door de werkgever als door de werknemer opgezegd worden.

In het kader van de toenadering arbeiders- en bediendenstatuut werden de opzegtermijnen voor de arbeiders verlengd. Deze nieuwe opzegtermijnen zijn vanaf 1 januari 2012 van toepassing op de oude en nieuwe contracten. Opzegtermijnen die in 2011 zijn beginnen lopen, volgen nog de oude regels (die in de horecakrant 2011 of bij onze diensten beschikbaar zijn).

e

Vanaf 1 januari 2013 bedraagt deze toeslag 1,20731 EUR per uur. De toeslag wordt betaald bovenop het loon. Het bedrag van deze toeslag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

O PZEG VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

d

In de Horeca wordt onder nachtarbeid verstaan: arbeid verricht tussen 24 uur (middernacht) en 5 uur ’s morgens. Werknemers die nachtarbeid verrichten, hebben hiervoor recht op een toeslag.

✔de arbeider wordt door z’n werkgever ontslagen De duur van de opzegtermijn van arbeiders is afhankelijk van hun anciënniteit in de onderneming.

c

N ACHTARBEID - TOESLAG

OPZEGTERMIJNEN VAN ARBEIDERS Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het ontslag door de werkgever of door de arbeider gegeven wordt.

b

INDIEN U VRAGEN HEEFT OVER UW LOON OF UW LOONFICHE.

Andere bevoegdheden en/of rechten van de O.R. zijn o.a. : - ontvangen van informatie (economischfinanciële informatie, informatie over het personeel en de tewerkstelling in de onderneming, vormingen en opleidingen); - toezicht houden op de toepassing van de sociale wetgeving.

a

Contacteer ACV Voeding en Diensten of het ACV-dienstencentrum bij u in de buurt


a b

OPZEGTERMIJN - ARBEIDERS ONTSLAG GEGEVEN DOOR WERKGEVER

c d e f g h

opzegtermijn (in dagen)

anciënniteit (in jaren)

opzegtermijn (in dagen)

minder dan 1 jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 dagen 40 40 40 40 48 48 48 48 48 64 64 64 64 64 97

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 :

97 97 97 97 129 129 129 129 129 129 129 129 133 137 141 + 4 dagen per bijkomend jaar anciënniteit

i

anciënniteit (in jaren)

j

 de arbeider geeft zelf z’n ontslag

Indien de arbeider zelf beslist de onderneming te verlaten (en dus zelf z’n ontslag geeft), bedraagt de opzegtermijn:

RECHT OP EINDEJAARSPREMIE? Afhankelijk van het tijdstip waarop de werknemer z’n ontslag geeft, kan hij het recht op de eindejaarspremie verliezen! [zie E van Eindejaarspremie]

O UTPLACEMENT Het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen, is sinds 2007 van toepassing. Onder outplacement wordt verstaan: alle begeleidende diensten en adviezen die verleend worden om een ontslagen werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een job bij een nieuwe werkgever te vinden. Contacteer het ACVdienstencentrum bij u in de buurt INDIEN U VRAGEN HEEFT OVER OUTPLACEMENT.

k OPZEGTERMIJN - ARBEIDERS ONTSLAG GEGEVEN DOOR ARBEIDER

l m

anciënniteit (in jaren)

opzegtermijn (in dagen)

minder dan 1 jaar tussen 1 en 20 jaar 20 jaar of meer

3 dagen 14 dagen 28 dagen

n O P q

OPZEGTERMIJNEN VAN BEDIENDEN Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het ontslag door de werkgever of door de bediende gegeven wordt. ✔de bediende wordt door z’n werkgever ontslagen Voor bedienden wordt de duur van de opzegtermijn bepaald op basis van hun anciënniteit in de onderneming én van hun loon.

r s t

Indien het loon lager is dan 32.254 EUR bruto per jaar, bedraagt de opzegtermijn 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar dienst in dezelfde onderneming. • voorbeeld: een bediende heeft op het ogenblik van z’n ontslag 12 jaar dienst in de onderneming : de opzegtermijn bedraagt 9 maanden.

u v

Indien het brutojaarloon hoger is dan 32.254 euro, wordt de opzegtermijn dikwijls bepaald op basis van de wedde, de leeftijd, de anciënniteit en de functie van de werknemer (een veel gebruikte regeling is in dit geval de formule Claeys).

w x y

✔de bediende geeft zelf z’n ontslag Indien de bediende zelf z’n ontslag geeft, bedraagt de opzegtermijn de helft van de opzegtermijn die van toepassing is indien de werkgever het ontslag geeft, met een maximum van:

- 3 maanden indien het jaarloon niet hoger is dan 32.254 EUR - 4 maanden en een half indien het jaarloon tussen 32.254 EUR en 64.508 EUR ligt - 6 maanden indien het jaarloon hoger is dan 64.508 EUR WANNEER BEGINT DE OPZEGTERMIJN? ✔arbeiders - arbeiders met minder dan 12 maanden ononderbroken dienst: de opzegtermijn gaat in de dag na de dag van betekening. - arbeiders met meer dan 1 jaar ononderbroken dienst: de opzegtermijn gaat in op de maandag die volgt op de week waarin de opzeg werd betekend. Een opzeg is "betekend": - op de derde werkdag na de dag waarop de aangetekende brief verstuurd werd (met “werkdag” bedoelt men alle dagen van de week, behalve zon- en feestdagen); - op de dag zelf indien de opzeg bij deurwaardersexploot of bij afgifte van een opzegbrief betekend werd.

✔bedienden - voor bedienden begint de opzegtermijn te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de kennisgeving gebeurde.

O VERURENKREDIET Het aantal arbeidsuren dat over een jaar moet gepresteerd worden, kan op het einde van het jaar met 65 uren per kalenderjaar overschreden worden, zonder dat voor deze uren inhaalrust moet toegekend worden (ook niet in het volgend kwartaal). Om van deze vorm van flexibiliteit gebruik te kunnen maken, moet de werkgever de individuele toestemming krijgen van het paritair comité. Indien hij deze toestemming niet heeft, kan hij dit niet laten toepassen in de onderneming. Voortaan mag de werkgever de datum kiezen vanaf wanneer hij overtallige uren zal berekenen. Vroeger diende hij de uren te tellen van 1 januari tot 31 december. Nu mag zijn berekening bijvoorbeeld vanaf 1 september beginnen.

P ENSIOEN: TWEEDE SECTORALE PIJLER In 2011 beslisten de sociale partners om een aanvullend pensioen in te voeren. Dit betekent dat de werknemers van de horecasector, bovenop het wettelijk pensioen, recht hebben op een bijkomend pensioen op het einde van hun loopbaan. Dit pensioen wordt volledig door de werkgever gefinancierd. De werknemers betalen niets. Vanaf 1 april 2013 moeten de werkgevers een bijdrage van 0,5% van het maandloon van hun werknemers betalen aan het pensioenfonds van de horecasector. Vanaf 1 januari 2015 wordt dat

z


x w v u t s R Q P o n m l j

ACV Voeding en Diensten kan u informeren

y

z Als de werknemer geen uitdrukkelijke keuze maakt binnen de 30 dagen, wordt hij verondersteld gekozen te hebben voor de mogelijkheid zoals vermeld in het eerste streepje.

k

Een kortere rusttijd (van minder dan 10 uren) is eveneens mogelijk in geval van arbeid in opeenvolgende ploegen, maar uitsluitend voor de functies van receptionist, nachtreceptionist en night-auditor: voor deze functies kan de rusttijd teruggebracht worden tot 8 uren op het ogenblik van wijziging van uurrooster of wissel van de ploegen.Indien de werkgever deze vorm van flexibiliteit wenst in te voeren voor andere functies (gekopppeld aan ploegenarbeid), moet hij daartoe de toestemming krijgen van het Paritair Comité.

i

OF UW WERKGEVER DE TOELATING HEEFT OM DIT TOE TE PASSEN.

h

Je kan alle informatie met betrekking tot het sectoraal pensioenstelsel terugvinden op de website www.F2P302.be: de collectieve arbeidsovereenkomsten, het pensioenreglement, het

Proeftijd

g

P ROEFPERIODE Arbeiders

Bedienden

f

De werkgevers die tot het sectoraal pensioenplan toegetreden zijn, zijn ook verbonden aan solidariteitstoezeggingen. Die solidariteitstoezeggingen zijn extra voordelen. Vooraleer de werknemer op de solidariteitstoezeggingen aanspraak kan maken, dient hij gedurende minstens 220 dagen, niet noodzakelijk opeenvolgende dagen, over een periode van 12 opeenvolgende trimesters gewerkt te hebben. In het sectoraal pensioenplan zijn 3 solidariteitstoezeggingen opgenomen: - Indien de werknemer tijdens zijn beroepsloopbaan overlijdt, wordt een bedrag van 1.250 euro aan de begunstigde(n) toegekend; - Indien de werkgever failliet gaat, zal de werknemer zijn pensioenbijdragen toch ontvangen, tot maximum 1 maand na de faillietverklaring; - Wanneer de werknemer het slachtoffer is van een arbeidsongeschiktheid van minstens 200 dagen, na een periode van gewaarborgd loon,

Een kortere rusttijd (van minder dan 10 uren) is mogelijk in volgende situaties: - in geval van overmacht (bijvoorbeeld ongeval of defect aan machines) - voor activiteiten die gekenmerkt worden door opgesplitste werkperiodes (“service coupé” of onderbroken dienst)

Jaarlijks brutoloon minder dan 38.665 EUR

38.665 EUR of meer

Minimumduur

7 dagen

1 maand

1 maand

Maximumduur

14 dagen

6 maanden

12 maanden

geen

7 dagen

7 dagen

Na te leven opzegtermijn

OPGELET ! Er kan geen nieuwe proefperiode overeengekomen worden indien een werknemer na afloop van opeenvolgende contracten van bepaalde duur of vervangingscontracten van telkens minstens 6 maanden voor dezelfde referentiefunctie, bij dezelfde werkgever en op dezelfde werkplaats wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur.

e

Als een werkgever die buiten het sectoraal pensioenplan is gebleven de minimumvoorwaarden van dit pensioenplan niet meer naleeft, zal hij moeten toetreden tot het sectoraal pensioenplan.

- Je nieuwe werkgever valt niet onder paritair comité 302 (horeca): In dit geval worden vanaf de dag van je uitdiensttreding geen bijdragen meer betaald voor het sectoraal pensioenstelsel. De uitgetreden werknemer heeft 3 mogelijkheden: • Hij kan het bedrag dat bij het pensioenfonds werd opgebouwd laten staan en het bij pensionering of overlijden ontvangen; • Hij kan het overdragen naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever indien hij daarbij aangesloten wordt; • Hij kan het overdragen naar een andere pensioeninstelling.

Werknemers hebben recht op een rusttijd of onderbreking van minstens 10 uren tussen twee prestaties in. Voor jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar) bedraagt de rusttijd minstens 12 uren tussen twee prestaties.

d

Als je onderneming geen pensioenplan heeft, ben je automatisch aangesloten bij het sectoraal pensioenplan. Als je onderneming echter al een pensioenplan heeft, dan kan zij beslissen om jou onder bepaalde voorwaarden hiertoe te laten toetreden of jou te laten toetreden tot het sectoraal pensioenplan.

Als je van werkgever verandert, kunnen de volgende twee situaties zich voordoen. - Je nieuwe werkgever valt onder paritair comité 302 (horeca): • Als je nieuwe werkgever ook tot het sectoraal pensioenstelsel toegetreden is, worden de bijdragen betaald door je nieuwe werkgever vanaf de dag dat je bij hem in dienst treedt; • Als je nieuwe werkgever een bedrijfspensioenplan voor al zijn werknemers heeft, word je beschouwd als uittreder. Maar je werkgever zal wel bijdragen voor jou betalen binnen het bedrijfspensioenplan.

R USTTIJD TUSSEN BEËINDIGING EN HERVATTING VAN HET WERK

c

Om recht te hebben op dit pensioen, moeten de werknemers aan 2 voorwaarden voldoen: - 23 jaar oud zijn: de bijdragen worden pas gestort op de pensioenrekening van de werknemer vanaf de 1e dag van het trimester volgend op het trimester waarin de werknemer 23 jaar wordt; - minstens 220 dagen gewerkt hebben in de sector. Deze arbeidsdagen moeten niet opeenvolgend zijn; ze kunnen gespreid zijn over een periode van maximaal 12 trimesters (3 jaar!).

De werknemer kan slechts eenmaal in zijn loopbaan deze vergoeding ontvangen. Er wordt enkel rekening gehouden met periodes van arbeidsongeschiktheid die een aanvang nemen na 01/01/2013.

solidariteitsreglement, een voorbeeld van de jaarlijkse pensioenfiche, … Als je onderneming buiten het sectoraal pensioenplan gebleven is en dus een eigen pensioenplan heeft, moet je je hierover informeren bij je werkgever.

b

Alle werknemers uit de horecasector hebben recht op dit pensioen, behalve : - de leerlingen, de studenten en de gelegenheidswerknemers (extra’s); - de uitzendkrachten (in plaats van het aanvullend pensioen ontvangen ze een loontoeslag, de zogenaamde pensioenpremie); - de werknemers van wie de werkgever ervoor gekozen heeft om uit het sectorale pensioenplan te stappen en zijn eigen bedrijfspensioenplan in te voeren (dat evenwaardig of beter moet zijn dan het sectorale pensioenplan!).

over een periode van 5 opeenvolgende trimesters, ontvangt hij een bedrag van 150 euro ongeacht het arbeidsregime.

a

bedrag verhoogd tot 1%. Deze bijdragen worden voor elke werknemer op een individuele rekening gestort. De bijeengespaarde bedragen zullen intresten opbrengen tot het moment dat de werknemer zijn aanvullend pensioen ontvangt.


a b

S EIZOENARBEIDER

c

Voor seizoenarbeiders gelden specifieke bepalingen.

d e f g

De anciënniteit van deze werknemers wordt berekend door alle gepresteerde dagen in de loop van het jaar te totaliseren (over de verschillende kalenderjaren), op voorwaarde dat hij een arbeidscontract heeft van minstens 2 maanden tussen 1 mei en 30 september, met een weke-lijkse arbeidsduur die tenminste gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking, bij dezelfde werkgever in een badplaats, een luchtkuuroord of een toeristisch centrum.

h i j k l

Bij indienstneming ontvangen de seizoenwerknemers het loon van functiejaar 0. Na 130 gewerkte dagen (in de 5-dagenweek) in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever (of na 156 gewerkte dagen in de 6-dagenweek), hebben ze recht op het loon van functiejaar 1. Vervolgens hebben ze na 390 gewerkte dagen (in de 5-dagenweek) recht op het loon van functiejaar 2 (of na 468 dagen in de 6-dagenweek). Telkens ze vervolgens 260 dagen gewerkt hebben (in de 5-dagenweek), hebben ze recht op het loon van 1 hoger functiejaar (of telkens na 312 dagen in de 6-dagenweek).

m

Ook in verband met de carenzdag voor seizoenarbeiders is er een specifieke regeling van toepassing.

n

S OCIALE VERKIEZINGEN o p q r

De sociale verkiezingen voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk – CPBW (in ondernemingen vanaf 50 werknemers) en voor de Ondernemingsraad – OR (in ondernemingen vanaf 100 werknemers) worden om de 4 jaar georganiseerd. De laatste sociale verkiezingen vonden plaats in mei 2012. [zie ook C van Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk] [zie ook O van Ondernemingsraad]

S TATUUT ARBEIDER - BEDIENDE Het arbeidsrecht maakt een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Werknemers die ‘hoofdzakelijk handenarbeid’ verrichten, worden beschouwd als arbeiders; bedienden daarentegen worden aanzien als werknemers die ‘hoofdzakelijk hoofdarbeid’ verrichten. In sommige gevallen lijkt dit onderscheid, dat reeds van lang geleden dateert, zeer kunstmatig en houdt het slechts in geringe mate verband met de reële inhoud van het werk. Momenteel bestaat er in de horeca nog een onderscheid tussen het arbeiders- en het bediendestatuut wat de carenzdag, de opzegtermijnen en de vergoeding bij economische werkloosheid betreft.

S YNDICALE AFVAARDIGING Een syndicale afvaardiging (of vakbondsafvaardiging) kan worden opgericht in ondernemingen met gemiddeld 50 werknemers. De syndicale afvaardiging heeft onder meer de bevoegdheid om: - collectieve arbeidsovereenkomsten (C.A.O.’s) in de onderneming te onderhandelen; - toe te zien op de toepassing van de sociale wetgeving, de C.A.O.’s en het arbeidsreglement. Indien het mandaat van een syndicale afgevaardigde een einde neemt, heeft de vakbondsorganisatie waarbij hij of zij is aangesloten, het recht om, na overleg met de werkgever, een persoon aan te duiden die het mandaat zal voleindigen.

Contacteer ACV Voeding en Diensten voor bijkomende informatie OVER EEN SYNDICALE AFVAARDIGING IN UW ONDERNEMING.

S YNDICALE PREMIE De syndicale premie bedraagt 135,00 euro voor voltijdse werknemers (referteperiode 2012 – betaling in 2013). Het attest voor het bekomen van de syndicale premie wordt via de post rechtstreeks verstuurd naar alle werknemers in de horeca.

S YNDICALE VORMING – DEELTIJDSE WERKNEMERS Deeltijdse werknemers hebben recht op het loon voor het aantal effectief gevolgde uren syndicale vorming. Dit betekent dat deeltijdse werknemers die een volledige dag syndicale vorming volgen op een dag dat ze, volgens hun uurrooster, geen volledige dag moeten werken, toch recht hebben op een volledige dag loon. Het aantal syndicale vormingsdagen is verhoogd van 7 tot 8 dagen per jaar voor alle werknemers die een effectief mandaat hebben in de Ondernemingsraad of het Comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de syndicale delegatie.

T IJDKREDIET Voor het ACV is de kwaliteit van de arbeid altijd – en nog steeds - een belangrijk strijdpunt geweest. In het kader hiervan werd er de laatste jaren vooral aandacht besteed aan een betere combinatie van arbeid, gezin en vrije tijd. In het makkelijker en beter combineren van arbeid en gezin speelt ‘tijd kunnen vrijmaken’ een sleutelrol. Het is binnen dit kader dat de vroegere regelingen inzake loopbaanonderbreking vervangen werden door het tijdkrediet.

S T

‘Tijd vrijmaken’ is voor werknemers mogelijk via: - een recht op tijdkrediet, dit is een recht op voltijdse of halftijdse onderbreking van de loopbaan, ongeacht de leeftijd; - een recht op loopbaanvermindering tot een 4/5de tewerkstelling; - een bijzonder recht op loopbaanvermindering tot een 4/5de of een halftijdse betrekking voor werknemers vanaf 50 jaar

u v

Als je in één van deze stelsels stapt, heb je recht op een uitkering. Onder bepaalde voorwaarden vult de Vlaamse Gemeenschap deze uitkering aan met de zogenaamde Vlaamse aanmoedigingspremies.

w x y

Daarnaast bestaat er ook het recht op de zogeheten ‘thematische verloven’. Deze laten u toe om in specifieke omstandigheden uw arbeidsprestaties volledig te onderbreken of te verminderen. Deze specifieke omstandigheden zijn:

z


y

z Het systeem van de tronc kan niet zomaar ingevoerd worden in de onderneming. Het moet duidelijk vermeld staan in het arbeidsreglement (o.a. vermelding van de werknemers die recht hebben op een deel van de fooien), de functies die in aanmerking komen voor de tronc zijn beperkt, en de tronc (of de “pot”) wordt ver-

r

s

T

U

V

w

x ACV Voeding en Diensten kan u informeren OF UW WERKGEVER DE TOELATING HEEFT OM DIT TOE TE PASSEN.

Het uurrooster moet verplicht opgenomen worden in het arbeidsreglement van de onder-neming. Bovendien moet elk uurrooster van de deeltijds tewerkgestelde werknemers in het arbeidsreglement vermeld worden.

✔Deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster: Voor de bekendmaking van de variabele uurroosters van deeltijdse werknemers geldt er een specifieke regeling. Wanneer een deeltijdse werknemer een varia-

o n

[zie S van Syndicale afvaardiging]

V ARIABELE UURROOSTERS DEELTIJDSE WERKNEMERS (BEKENDMAKING) [zie U van Uurrooster]

Werknemers mogen niet tewerkgesteld worden buiten het uurrooster dat op hen van toepassing is.

m h

V AKBONDSAFVAARDIGING

g

Het uurrooster geeft aan op welk ogenblik van de dag of de week er gewerkt wordt en welke de rusttijden zijn.

i

U URROOSTER

p

q De werkgevers betalen geen bijdrage voor de 2e pensioenpijler. Deze werknemers hebben geen toegang tot het sectoraal aanvullend pensioen. Als compensatie ontvangen ze een loontoeslag (pensioenpremie).

l

De uitzendkrachten - werknemers die via een uitzendkantoor tewerkgesteld worden – in de horeca hebben uiteraard ook recht op de lonen en vergoedingen zoals die vermeld staan in deze horecakrant.

k

U ITZENDARBEID

bel uurrooster (of werkrooster) heeft, moeten de dagelijkse uurroosters (of werkroosters) minstens 5 werkdagen vooraf meegedeeld worden aan deze werknemer, via de aanplakking van een gedateerd bericht. Enkel via het naleven van een specifieke procedure, moet de werkgever de dagelijkse uurroosters slechts 48 uur vooraf meedelen aan de betrokken werknemers (via de aanplakking van een gedateerd bericht). Dit is enkel toegestaan indien uw werkgever daartoe de toelating heeft gekregen van het Paritair Comité. [zie ook D van Deeltijds werken]

j

deeld volgens bepaalde regels (hoe “hoger” de functie, hoe groter het deel van de fooien waar men recht op heeft).

V ERLOF Algemeen kan men stellen dat een werknemer recht heeft op vakantiedagen indien hij tijdens het voorgaande jaar gewerkt heeft. • Het recht om vakantiedagen op te nemen tijdens het jaar (het vakantiejaar genoemd),

f

De fooien of het dienstgeld kunnen in de onderneming in een “pot” samengebracht worden om nadien, volgens welbepaalde regels, te worden verdeeld. Dit noemt men de tronc of tronc-systeem (ook busstelsel genoemd).

U kan het vormingsaanbod ook raadplegen via www.horecanet.be. (Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector – tel. 02/513.64.84 – vormingvlaanderen@horeca.be).

e

T RONC

MEER INFORMATIE? Voor meer informatie over deze opleidingen kan u via ACV Voeding en Diensten terecht bij de consulenten die actief zijn binnen het Centrum voor Vorming en Vervolmaking. Zij staan klaar om u wegwijs te maken in het vormingsaanbod. Ook voor alle verdere praktische informatie (plaatsen, inschrijvingen,…) kan u bij hen terecht.

d

Voor meer informatie over tijdkrediet kan je terecht bij ACV Voeding en Diensten of bij het ACV-dienstencentrum bij jou in de buurt of op de website www.tijdkrediet.be

Hiervoor werkt Horeca Vorming samen met ervaren opleiders en trainers, en vakmensen uit de sector. De keuze van de opleidingen gebeurt door navraag te verrichten in diverse horecabedrijven, van groot tot klein, overal in België. Zo weet men precies welke opleidingen echt praktisch en bruikbaar zijn. Horeca Vorming organiseert een brede waaier van opleidingen over heel het land. Zo vindt men altijd een waardevolle opleiding in de buurt. Bovendien zijn alle opleidingen van Horeca Vorming volledig gratis.

c

OPGELET ! Vanaf 1 september 2012 zijn er nieuwe regels voor het tijdkrediet van toepassing op de werknemers en de werkgevers uit de privésector. De oude bepalingen rond tijdkrediet zijn nog geldig na 01/09/2012 in bepaalde overgangssituaties (met name voor alle aanvragen die vóór 01.09.2012 schriftelijk werden meegedeeld aan de werkgever). In de nieuwe reglementering is het algemeen tijdkrediet toegankelijk, ongeacht de leeftijd. Prestaties kunnen onderbroken of tijdelijk verminderd worden. Dit algemeen tijdkrediet kan bij de werkgever verkregen worden, ofwel zonder motief (dwz om gelijk welke reden), ofwel om een van de motieven die in de reglementering voorzien zijn. In functie van de aanvraag (met of zonder motief) verschillen de toegangsvoorwaarden en de duur van het tijdkrediet.

In de sector van de Horeca staat het Centrum voor Vorming en Vervolmaking (Horeca Vorming) in voor de organisatie van vormingen en opleidingen voor horecawerknemers.

b

✔TIJDKREDIET IN DE HORECA • In ondernemingen met (gemiddeld) 10 werknemers wordt het recht op tijdkrediet toegekend aan tenminste één werknemer (met minstens 5 jaar ononderbroken anciënniteit in de onderneming). Het tijdkrediet kan toegekend worden voor een periode van 2 jaar. Onder één werknemer wordt verstaan: één voltijds equivalent werknemer, dit betekent dat bijvoorbeeld ook twee deeltijdse werknemers hierop recht kunnen hebben. • De aanvullende vergoeding brugpensioen die betaald wordt door het Waarborg en Sociaal Fonds, zal voor de werknemers die overgaan van een regeling van tijdkrediet naar brugpensioen, berekend worden op het loon alsof zij voltijds zouden tewerkgesteld zijn.

V ORMING

a

- ouderschapsverlof – naast het moeder- en vaderschapsverlof - verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid - verlof voor palliatieve zorgen


a b c d e f g

wordt vastgesteld op basis van de prestaties die geleverd werden tijdens het voorgaande jaar (het vakantiedienstjaar genoemd). Zo zal een werknemer die gedurende het ganse vakantiedienstjaar gewerkt heeft in een 5dagenweek, in het vakantiejaar recht hebben op 20 dagen betaalde vakantie. Werknemers die een volledig jaar in een 6-dagenweek gewerkt hebben, zullen recht hebben op 24 dagen betaalde vakantie. Een aantal dagen waarop niet gewerkt werd, kunnen gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de berekening van de vakantieduur en het vakantiegeld. [zie ook A van Anciënniteitsverlof]

h i j k

Er is een aanbeveling van toepassing om werknemers met schoolplichtige kinderen de mogelijkheid te bieden een deel van hun jaarlijks verlof te laten opnemen tijdens de schoolvakanties van hun kinderen. Het vakantiegeld voor bedienden wordt rechtstreeks door de werkgever uitbetaald. Het vakantiegeld voor de arbeiders wordt niet rechtstreeks betaald door de werkgever, maar door de vakantiekassen of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

l

V ERVOERKOSTEN m n

Werknemers hebben recht op een terugbetaling van hun verplaatsingskosten. Het bedrag van de tussenkomst zal afhangen van het gebruikte vervoermiddel en van de afgelegde afstand.

o p q

✔vervoer per trein Momenteel bedraagt de werkgeversbijdrage (gemiddeld) 75% van de prijs van een treinkaart (in tweede klasse), berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers. De bedragen van de tussenkomsten in 2012 blijven dezelfde als in 2009, ondanks de verhoging van de tarieven van de NMBS omdat de werkgeverstussenkomst opnieuw onderhandeld moet

worden tussen de sociale partners om ze te kunnen verhogen.

✔(gemeenschappelijk) openbaar vervoer (met uitzondering van de trein) Voor zover de afstand tussen vertrek- en aankomsthalte minstens 1 kilometer is, is de bijdrage van de werkgever vastgesteld op: - o wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat: (gemiddeld) 75% van de prijs van een treinkaart in tweede klasse. De bedragen van de tussenkomsten zijn eveneens gebaseerd op de tarieven van de NMBS. Deze bedragen blijven eveneens ongewijzigd ondanks de prijsstijgingen van de vervoerbewijzen van De Lijn, de MIVB en de TEC. - o wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand (bijvoorbeeld metroticket): 71,8% van de prijs van een treinkaart in tweede klasse voor een afstand van 7 kilometer. Ondanks de verhoging van de tarieven in 2012 blijft de tussenkomst ongewijzigd (het hangt van de onderhandelingen af). ✔vervoer per fiets Werknemers hebben recht op een vergoeding van 0,21 EUR per afgelegde kilometer voor de verplaatsingen afgelegd per fiets tussen hun verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling, en omgekeerd. ✔andere verplaatsingsmiddelen De werkgeversbijdrage is vastgesteld op 70% van de prijs van een treinkaart in tweede klasse, voor zover de afstand minstens 1 kilometer bedraagt tussen vertrek- en aankomsthalte. Voortaan wordt de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten met privévervoermiddel als volgt berekend: Per gepresteerde dag zal de werkgever 1/5 van 70% van de prijs voor een wekelijkse treinkaart tweede klas voor de afgelegde afstand of 1/21,66 van 70% van de prijs voor een maandelijkse

treinkaart tweede klas voor deze afstand. In totaal mag de werknemer niet meer ontvangen dan 70% van de prijs van de treinkaart tweede klas voor de afgelegde afstand.

Wanneer de werknemer achtereenvolgend gebruik maakt van verschillende verplaatsingsmiddelen waarvan hierboven sprake, is de bijdrage van de werkgever respectievelijk op elk van de afgelegde afstanden van toepassing (de bijdrage van de werkgever is gelijk aan het totaal van de bijdragen op de respectievelijke verplaatsingsmiddelen). WERKNEMERS MET ONDERBROKEN ARBEIDSPRESTATIES (service coupé): Werknemers die in de loop van de arbeidsdag, overeenkomstig hun uurrooster, onderbroken arbeidsprestaties (service coupé) presteren (en de onderbreking wordt niet beschouwd als rusttijd of als lunchpauze), hebben recht op een dubbele bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten. De werknemers met onderbroken arbeidsprestaties, die voor hun verplaatsingen van en naar het werk enkel gebruik maken van een abonnement op het openbaar vervoer dat recht geeft op meerdere verplaatsingen per dag, hebben geen recht op deze dubbele bijdrage.

V LAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIES [zie T van Tijdkrediet]

WERKLOOSHEID Contacteer het ACV-dienstencentrum bij u in de buurt voor informatie over de werkloosheidsreglementering (voorwaarden, bedrag van de werkloosheidsuitkering, …). [zie ook E van Economische werkloosheid]

r

Z

ONDAGWERK -

T OESLAG

s t u

Werken op zondag wordt in de Horeca beschouwd als een gewone activiteit, en is dus toegelaten. Wie in de Horeca op een zondag werkt, heeft recht op een toeslag (premie) van 2 EUR per gepresteerd uur tussen 0 uur en 24 uur, met een maximum van 12 EUR (ongeacht of de werknemer een voltijds of een deeltijds arbeidscontract heeft).

DUUR VAN DE PRESTATIES OP ZONDAG meer dan 4 uren gewerkt op een zondag minder dan 4 uren gewerkt op een zondag

DUUR VAN DE INHAALRUST volledige dag inhaalrust halve dag inhaalrust

V W X

 Wat indien u op een zondag moet werken?

 Tewerkstelling van jeugdige werknemers op zondag

Werknemers die op een zondag werken, hebben recht op inhaalrust. De werkgever moet de inhaalrust toestaan binnen de 6 dagen die volgen op de zondag. De inhaalrust mag samenvallen met een gewone inactiviteitsdag De duur van de inhaalrust hangt af van de duur van de arbeid die gepresteerd werd op zondag. [zie ook F van Feestdag-Toeslag]

(jonger dan 18 jaar) Voor de tewerkstelling op een feestdag van jeugdige werknemers, jonger dan 18 jaar (minderjarigen), is er een specifieke wetgeving voorzien. [zie J van Jonge werknemers - jeudbarema]

Y Verantwoordelijke uitgever : ACV Voeding en Diensten - Kartuizersstraat 70 - 1000 Brussel – Illustraties © Simon Parentani

Z


REFERENTIEFUNCTIES EN INDELING PER CATEGORIE

- pizzabakker - frituurbakker - crew keuken/grill

- eerste keukenjongen/ hoofd keukenhelpers - crew (fastfood) - vleesbrader/rotisseur - toonbankkok grill

-

- banketbakker/patissier - chef de partie koude/ warme keuken - visbereider - saucier/sausbereider - slager - kok-traiteurdienst - garde-manger - hulp - kok alleenwerkend

-

- keukenchef - chef gerant

3

4

5

6

8

9

assist. banketmanager (B) diëtist (B) verantw. diëtetiek (B) verantw. productie (B) kok kok alleenwerkend sous-chef/onderchef keuken

- oberkelner/maître d’hotel roomservice, zaal, banket

- assistent oberkelner/assistent maître d’hotel roomservice, zaal, banket

- afruimer - aangestelde verdeling koffie, dranken en broodjes - medewerker self-service - hulpkelner/commis zaal/banket - hulp-(commis)barman/meisje - aangestelde distributiekarretjes - hulpkelner/commis - hulp etagekelner - besteller aan huis van bereide gerechten - crew zaal/onthaal - toonbankbediende (bedienen) - banketkelner - medewerker ontbijt - toonbankbediende (opwarmen+ bedienen) - kelner pensiongasten - hulp-kassier(ster) - kassier (B) - kelner café - tapkastbediener/buffethouder - toonbankbediende (bereiden+ bedienen) - 1/2 rijleider banket - kelner brasserie/taverne/bistro - 1/2 rijleider zaal - toonbankbediende (bereiden+ bedienen+kassa) - verkoper mini-bar - rijleider/rangkelner - kelner klassiek restaurant - barman - etagekelner - ambulante (toog)verkoper - eerste rangkelner/ verantwoordelijke kelners - verantwoordelijke barman - sommelier/wijnkelner - steward slaap/ligwagen - verkoper zaal - steward

BEDIENING/ BANKET

Functies aangeduid met (B) zijn bediendefuncties.

7

- commis/keukenhulp/ keukenjongen - medewerker keuken - inpak(st)er - medewerker snackbar - schaaldierspecialist/ecailler

2

demi-chef de partie crew-leader (fastfood) tussengerechtbereider shift-leader (fastfood) assistent-diëtist

- medewerker office

KEUKEN

1

FUNCTIECATEGORIE

- spa manager

zwemmeester animator verantwoordelijke camping (B) teamleader verzorg(st)ers spa&wellness - verantwoordelijke ontspanningsclub (B) - verantw. recreatie (B)

-

- verzorg(st)er spa&wellness

- verkoop/ medewerker winkel (B) - diskjockey

- medewerker verkoop/ controle tickets

- aangestelde kleedkamer - medewerker verhuur recreatiemateriaal

RECREATIE

naaister aangestelde linnen kamermeisje medewerker wasserij schoonmaakster

- hoofd huishouding (B)

- verantw.spoelkeuken

- verantwoordelijke kamermeisjes (gouvernante) - hoofd linnenafdeling - verantwoordelijke schoonmaaksters

- ploegverantw. vaat/ bordenwassers

- vaatwasser - vaatwasser (groot vaatwerk)

-

HUISHOUDING SCHOONMAAK VAAT - aangestelde toiletten

telefonist (B) kassabediende (B) reservatiebediende (B) night-auditor/ coördinator ontvangsten (B)

- front office manager/ verantwoordelijke receptie (B)

- chef conciërge - chef receptionisten (B) - verantwoordelijke reservaties (B)

- nachtwaker - nachtreceptionist (B) - conciërge/ medewerker infobalie - receptionist (B) - verantwoordelijke telefonisten (B)

-

- onthaal/hostess - portier - voiturier

- kruier/bagagist - loopjongen/boodschapper

RECEPTIE

- verantwoordelijke techn. dienst (B)

- veiligheidschef/ chef bewaking (B) - assistent verantw. technische dienst/ ploegverantwoordelijke

- aangestelde thermische installaties - loodgieter - electricien

- medewerker algemeen onderhoud - timmerman - veiligheidsagent/bewaker

- schilder - chauffeur goederen/ personen

- tuinier - aangestelde bevoorrader automaten

- aangestelde zaalinrichting - hulp verhuizer

TECHNISCHE DIENST

- asst. boordhofmeester - directiesecretaresse (B) - assistent personeelsverantw. (B) - medewerker PR (B) - systeemoperator/ verantw. informatica (B) - assistent zaakvoerder (B) - restaurantmanager/gerant (B) - verantw. verkooppunt (B) - kwaliteitscontroleur (B) - vertegenwoordiger (B) - hoofdboekhouder (B) - opleidingsverantw. (B) - boordhofmeester (B)

- bediende boekhoud./ administrat. bediende (B) - econoom (B) - F&B controleur (B) - medewerker loonadministratie/ personeelsadmin. (B) - secretaresse (B) - aankoper/purchaser (B) - assistent kwaliteit en preventie

- magazijnier

ADMINISTRATIE MANAGEMENT


ECOCHEQUES: GEBRUIKSAANWIJZING Op welk bedrag had ik recht? In het interprofessioneel akkoord 2011-2012 dat tussen de sociale partners gesloten werd, was een verlenging van de ecocheques voor 2 jaar voorzien. Voor 2011 dienden de werkgevers een premie van maximum 250 euro aan hun werknemers te storten. Voor 2012 dienen de werkgevers ook maximum 250 euro aan hun werknemers te storten. Om de volledige premie te ontvangen in 2011, diende een werknemer voltijds gewerkt te hebben van 1 december 2010 tot 30 november 2011. Voor 2012 loopt de referteperiode van 1 december 2011 tot 30 november 2012. Wie gedurende de volledige referteperiode niet gewerkt heeft of wie deeltijds werkte, heeft recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties (voorbeelden hiervan vind je in deze horecakrant).

Wat kan ik met ecocheques kopen? Met ecocheques kan je veel meer kopen dan enkel spaarlampen of spaardouchekoppen. Enkele voorbeelden: - isolatiemateriaal; - thermostatische radiatorkranen; - koelkast met label A+; - droogkast met label A; - fietsen: aankoop, onderhoud, herstelling; - vervoerbewijzen voor het openbaar vervoer (behalve abonnementen); - oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen; - keukenrolpapier; - zakdoeken; - toiletpapier; - reinigingsmiddelen voor sanitair, vloer, ruiten, …; - beddenlakens; - televisie; - badhanddoeken; - enz…

Je vindt een volledig overzicht van de mogelijkheden die ecocheques bieden op www.ecocheques.be.

gewerkt te hebben en moet hij tussen 1 december 2011 en 30 november 2012 (voor de tweede premie van 250 euro) gewerkt hebben. Studenten die tijdens deze periodes tewerkgesteld waren met een studentencontract hebben geen recht op ecocheques. Sommige werknemers hebben misschien geen ecocheques ontvangen, omdat deze vervangen werden door een ander voordeel. Maar deze vervanging diende vóór 30 november 2011 tussen de werknemers en de werkgever binnen de onderneming onderhandeld te worden. De andere voordelen zijn bijvoorbeeld maaltijdcheques of een ander gelijkwaardig voordeel.

Wie betaalt mijn ecocheques? Alle werkgevers dienen ecocheques te betalen aan hun werknemers die gedurende de bovenvermelde periodes gewerkt hebben. De betaling gebeurt in de maand december die volgt op de referteperiode. Bijvoorbeeld, de betaling diende te gebeuren in december 2012 voor de referteperiode van december 2011 tot november 2012. Bijkomende informatie kunt u vinden op de site: www.ecocheques.be

ZIN OM LID TE WORDEN VAN ACV VOEDING en DIENSTEN de vakbond voor het HORECA-personeel? Naam en voornaam:

Adres:

Waarom heb ik geen ecocheques ontvangen? Normaal zouden de werkgevers in 2009 en 2010 premies in de vorm van ecocheques moeten betaald hebben aan hun werknemers, tenzij deze ecocheques vervangen werden door een gelijkwaardig voordeel. Voor 2011 en 2012 betaalde ofwel de werkgever nog premies in de vorm van ecocheques, ofwel werd het gelijkwaardig voordeel dat voordien verkregen werd verlengd, ofwel werden de ecocheques vervangen door een gelijkwaardig voordeel in 2011 gedurende 2 jaar.

wenst zich aan te sluiten bij ACV Voeding en Diensten.

Datum en handtekening:

De werknemers die niet lang genoeg gewerkt hebben om recht te hebben op een premie van minimum 25 euro ontvangen geen ecocheques. Om recht te hebben op deze premies diende de werknemer tussen 1 december 2010 en 30 november 2011 (voor de eerste premie van 250 euro)

Formulier terug te bezorgen aan ACV Voeding en Diensten (zie adressen achteraan), of aan het ACV-dienstencentrum bij u in de buurt, of aan de ACV-afgevaardigde in uw onderneming.

Horecakrant 2013  

Horecakrant 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you