Page 1

PC 133 Tabaksector

N OV 2 013

Nationaal secretaris aan het woord Ook ditmaal hebben wij ons tweejaarlijks akkoord afgesloten voor de arbeiders in de tabaksector. De regering maakte het ons deze keer niet gemakkelijk. Door het opleggen van een loonstop konden wij geen loonsverhogingen eisen. Desondanks wou het ACV blijven ijveren voor een sectorakkoord met inhoud. Daarom hebben wij deze keer het accent gelegd op meer kwaliteitsvol werk in het kader van het langer werken. De inhoud van het akkoord 2013-2014 vindt u in deze nieuwsflash. Bart Vannetelbosch

INHOUD Sectorakkoord 2013-2014 1 Anciënniteitsverlof 1 Overstap afwijkende uurroosters 2 Vermindering prestaties met 1/5de vanaf 50 jaar

2

SWT (vroegere brugpensioen) 2

Sectorakkoord tabak 2013-2014 Anciënniteitsverlof Het anciënniteitsverlof wordt verder uitgebreid. Vanaf 1 januari 2014 hebben de werknemers recht op 1 dag verlof per vier jaar anciënniteit. Concreet ziet dit er als volgt uit:

Aanvullend Pensioen

3

Verzekering inkomensgarantie bij ziekte

3

Vorming en opleiding

3

Uitzendarbeid 3 Fietsvergoeding 3

Anciënniteit

Anciënniteitsverlof

4 - 7 jaar

1 dag

8 - 11 jaar

2 dagen

12 -15 jaar

3 dagen

16 -19 jaar

4 dagen

20 - 23 jaar

5 dagen

24 - 27 jaar

6 dagen

28 - 31 jaar

7 dagen

32 - 35 jaar

8 dagen

Neem gerust contact op met een afdeling in uw buurt of met uw acvafgevaardigde.

Vanaf 36 jaar

9 dagen

> zie adressen op p. 2

Minimumuurlonen vanaf 01.10.2013 4

Een vraag? Wij staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.


Contacteer ons

> vervolg van pagina 1

ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70

Vanaf 1 januari 2013 tellen alle vormen van tewerkstelling (contracten onbepaalde duur, bepaalde duur, uitzendarbeid, ....) mee voor de berekening van de opgebouwde anciënniteit. Althans, voor zover er minder dan zes maanden liggen tussen de opeenvolgende contracten.

BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61

overstap afwijkende uurroosters

AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38

BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80 GENT Poel, 7 09/265.43.40 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60 HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.76 MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57 ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22

Werknemers van 50 jaar met minstens 20 jaar anciënniteit die werken in een afwijkend uurrooster en die te kennen geven dat zij willen overstappen naar een dagstelsel, krijgen voorrang wanneer een voor hen gepaste job overdag beschikbaar is. De werkgever zal gepaste opleiding aanbieden indien dit nodig is voor deze overstap. vermindering prestaties met 1/5de vanaf 50 jaar Vanaf 1 november 2013 hebben werknemers van 50 jaar die een loopbaan hebben van 28 jaar recht op een 1/5de vermindering van hun prestaties in de vorm van tijdskrediet. Je moet ten minste 2 jaar in dienst zijn bij je werkgever. Van deze voorwaarde kan in wederzijds akkoord worden afgeweken. swt (het vroegere brugpensioen) Begin dit jaar verlengden wij reeds de volgende SWT-regelingen (het vroegere brugpensioen):

ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.51 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45

-2-

• Vanaf 56 jaar na een loopbaan van 33 jaar waarvan 20 jaar met nachtprestaties : tot eind 2014. • Vanaf 56 jaar na een loopbaan van 40 jaar : tot eind 2015. • Vanaf 58 jaar na een loopbaan van 38 jaar voor arbeiders, 35 jaar voor arbeidsters of indien tewerkgesteld in een zwaar beroep : tot eind 2013. • Vanaf 58 jaar na een loopbaan van 38 jaar of 35 jaar indien tewerkgesteld in een zwaar beroep : tot eind 2014. • Vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar indien tewerkgesteld in een zwaar beroep : tot eind 2015. Met “zwaar beroep” wordt bedoeld het werken in ploegen, in onderbroken dienst of in regimes met nachtwerk. Dit zwaar beroep moet men uitgeoefend hebben gedurende 5 jaar tijdens de 10 voorafgaande jaren of 7 jaren tijdens de 15 voorafgaande jaren. Wij zullen nu ook dit stelsel van brugpensioen vanaf 60 jaar en vanaf 58 jaar om medische redenen in de sector invoeren voor de periode 2013-2015. Deze regelingen bestonden al voor de ganse privé-sector. Maar op die manier zal voortaan de toeslag die de werknemer in SWT ontvangt van zijn vroegere werkgever op dezelfde gunstige manier berekend worden als voor de andere SWT-stelsels in de sector.


aanvullend pensioen Alle bedrijven moeten voor hun arbeiders een aanvullend pensioen of groepsverzekering afsluiten. Dit akkoord bepaalt dat het bedrag dat de werkgevers daarvoor storten, vanaf 1 januari 2014 verhoogt met 75 euro. Minimum moet er € 375 per jaar (bij voltijdse tewerkstelling gedurende het hele jaar) gestort worden. verzekering inkomensgarantie bij ziekte De huidige verzekeraar Allianz heeft het contract opgezegd tegen eind 2013. Het ACV heeft geëist en bekomen dat deze verzekering bij een andere verzekeraar moet verdergezet worden. Dat moet gebeuren volgens de principes die bij de opstart van het systeem in 2007 werden overeengekomen: • verplicht voor alle arbeiders; • werkgever betaalt de hele verzekeringspremie; • indien erkenning van ziekte door mutualiteit automatische erkenning door verzekeringsmaatschappij; • wachttijd van 330 dagen na indiensttreding; • jaarloon = maandloon x 12; • 75 % van het inkomen : 15% van inkomen tot plafondbedrag mutualiteit (die zelf 60 % betaalt) en 75% boven dit plafond; • de werkgever staat in voor de administratie.

Concreet komt men vanaf 2014 tot 1 dag opleiding individueel per werknemer en een halve dag per werknemer collectief te verdelen. In een bedrijf van 100 arbeiders betekent dat 100 dagen individueel en een pot van 50 dagen te verdelen onder die 100 arbeiders. Vakbonden en werkgevers zullen de komende maanden een opleidingsaanbod zoeken dat beantwoordt aan de opleidingsbehoeften van de bedrijven en de werknemers. uitzendarbeid Dagcontracten voor interims worden in de sector verboden. Tenzij in geval van overmacht en op voorwaarde dat de syndicale afvaardiging haar akkoord verleent. fietsvergoeding Voor wie met de fiets naar het werk komt, wordt de fietsvergoeding vanaf 1 november 2013 verhoogd tot 22 eurocent per kilometer. Deze vergoeding zal ook automatisch aangepast worden telkens het fiscaal vrijgestelde bedrag verhoogd wordt.

Voortaan moet de verzekering automatisch verdergezet worden tot de pensioenleeftijd. Vroeger was dat 60 jaar, individueel te verlengen door de werkgever.

vorming en opleiding De opleidingsinspanningen van de bedrijven worden in 2013 verhoogd met 10 % en in 2014 met 15 %. Deze inspanningen komen bovenop het individueel recht op opleiding van 1 dag per jaar.

-3-


mINImUmUUrlONeN vANAf 01.10.2013 SIgAreN - cIgArellO'S CAT

Nieuws uit de sector, de openingsuren van de afdelingen, berekingsmodules en nog veel meer! U vindt het op onze website: www.acv-voeding-diensten.be

Of volg ons op Facebook: www.facebook.com/ acvvoedingendiensten

Dagploeg (+13,03%)

Nachtploeg (+18,46%)

I

12,9555

14,6435

15,3470

II

12,9945

14,6875

15,3935

III

13,0410

14,7400

15,4485

IV

13,6270

15,4025

16,1425

V

13,9530

15,7710

16,5285

VI

14,2055

16,0565

16,8280

rOOk- prUIm-, eN SNUIftAbAk CAT

Uurloon

I

11,9815

II

12,5435

III

12,7230

weDStrIjD wk brAzIlIë 2014 Doe mee met onze wedstrijd en maak kans op een duoreis naar het WK in Brazilië, of een van de vele troostprijzen! Surf snel naar www.acvgaatnaarbrazilie.be voor alle informatie.

-4-

Verantwoordelijke uitgever: Bart Vannetelbosch - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

Op zOek NAAr meer INfOrmAtIe?

Dagdienst

Flash tabak 2013 okt nl  
Advertisement