Page 1

PC 133 Tabaksector

S E PT 2 011

Nationaal Secretaris aan het woord Half juli hebben vakbonden en werkgevers uit de tabaksector licht op groen gezet voor de uitvoering van een nieuw sectorakkoord voor 2011 en 2012. Voor het eerst is er één akkoord afgesloten voor zowel de sigaren en cigarillo’s als voor de rook- , pruim- en snuiftabak. In deze Nieuwsflash komt u alles te weten over dit akkoord. Bart Vannetelbosch

INHOUD Koopkracht 1-2 Anciënniteitsverlof 2 Lonen geldig vanaf 1 juli 2011

3

Vervoersonkosten 3 Syndicale premie

3

Opzeggingstermijnen 4 Klein verlet

4

Conventioneel brugpensioen 4

Sectorakkoord tabak 2011-2012 koopkracht Interprofessioneel akkoord en sectorakkoord 2011-2012 Elke twee jaar sluiten vakbonden en werkgeversorganisaties een interprofessioneel akkoord (IPA) af. Dit akkoord legt voor alle werkgevers en werknemers uit de privésector afspraken vast over: de verhoging van de lonen, de verlenging van brugpensioenregelingen, de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid, enz. Dit akkoord vormt ook het kader voor de sectoronderhandelingen die er op volgen. Toen begin dit jaar na het ontwerp-IPA, ook het bemiddelingsvoorstel van premier Leterme en zijn regering niet goedgekeurd

raakte, hakte de regering de knoop door en liet het voorstel in wet gieten: de IPA-wet. Deze IPA-wet verlengt de bestaande maatregelen zoals het brugpensioen op 56 jaar na 40 jaar arbeid, het halftijds brugpensioen, de crisismaatregelen … Maar daarnaast legde de regering ook de zogenaamde loonnorm vast. Deze norm geeft de marge aan waarbinnen de lonen in 2011 en 2012 mogen groeien. Ze wordt vastgelegd om de werkgelegenheid in ons land veilig te stellen en te kunnen concurreren met het buitenland. > vervolg op pagina 2

Tweede pensioenpijler

4

Vorming 4 Sociale verkiezingen

4

Volg ons op Facebook

Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be


Contacteer ons

AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80 DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52 GENT Poel, 7 09/265.43.41 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN L. Vanderkelenstraat, 32 VANAF SEPTEMBER: Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60 HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52 MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57 ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22 ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45

> vervolg van pagina 2 Bij de vastlegging van de loonnorm door de sociale partners in het IPA kan er nog enige rek op zitten voor de onderhandelingen op sectorniveau, maar een loonnorm vastgelegd door de regering dienen de sectoren strikt na te leven. Voor 2011 en 2012 bedraagt de loonnorm slechts 0,3% . Deze 0,3% mag bovendien pas worden toegekend in 2012. Dit betekent dat de sectoren geen loonsverhogingen mogen opnemen in hun sectorakkoord voor 2011 en maximum 0,3% mogen voorzien voor 2012. Gelukkig is er niet geraakt aan het bestaande systeem van aanpassing van de lonen in functie van de levensduurte, de indexeringen. Naast de 0,3% in 2012 kunnen de lonen in 2011 en 2012 dus ook nog stijgen dankzij de indexeringen. Voor de tabaksector betekent dit dat de lonen nog vier maal per jaar kunnen aangepast worden in functie van de levensduurte. Onderhandelen binnen het strikte kader van de IPA-wet was geen evidente opdracht. Ook niet voor de sociale partners in de tabaksector. Niettemin mogen we stellen dat ook met het sectorakkoord 2011-2012 alle arbeiders en arbeidsters werkzaam in de tabaksector er op vooruit gaan wat hun koopkracht betreft. Lonen Voor de invulling van de hierboven vermelde 0,3% loonsverhoging zijn de sociale partners binnen de tabaksector overeengekomen om op 1 januari 2012 alle lonen met 0,05 EUR te laten stijgen. Deze omzetting in Euro is vooral voordelig voor de werknemers met een lager loon. Hun koopkracht neemt immers sterker toe bij een stijging van het loon met 0,05 EUR dan met 0,3%. > Lonen geldig vanaf 1 juli 2011: zie p.3

-2-

Bestaanszekerheidvergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen Sedert 1 juli 2011 is de bestaanszekerheidvergoeding voor tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk in de onderneming opgetrokken tot 8,5 EUR per dag. Vanaf 1 januari 2012 wordt de vergoeding nog eens verhoogd tot 9 EUR per dag. Deze bestaanszekerheidvergoeding is een compensatie voor het inkomensverlies dat de werknemer lijdt door zijn tijdelijke werkloosheid. Hij ontvangt de vergoeding rechtstreeks van zijn werkgever samen met het loon dat hij voor die maand ontvangt voor gewerkte dagen. Anciënniteitsverlof De beperkte ruimte voor loonsverhogingen wilden we in dit akkoord compenseren met kwalitatieve verbeteringen. Een van de verbeteringen die we geëist en gekregen hebben is een aanpassing van het anciënniteitsverlof. In het nieuwe sectorakkoord is het totaal aantal verlofdagen gestegen van 8 naar 9 dagen en de drempels naar een bijkomende dag anciënniteitsverlof zijn verlaagd. Voortaan heeft u recht op volgende dagen verlof: • 1 dag voor 4 tot en met 8 dienstjaren, • 2 dagen voor 9 tot en met 13 dienstjaren, • 3 dagen voor 14 tot en met 17 dienstjaren, • 4 dagen voor 18 tot en met 21 dienstjaren, • 5 dagen voor 22 tot en met 25 dienstjaren, • 6 dagen voor 26 tot en met 29 dienstjaren, • 7 dagen voor 30 tot en met 33 dienstjaren, • 8 dagen voor 34 tot en met 37 dienstjaren, • 9 dagen voor 38 dienstjaren of meer. Het recht op anciënniteitsverlof is verworven in het kalenderjaar waarin de anciënniteit is bereikt. Bij voorbeeld: u heeft op 1 april 2012 26 dienstjaren dan heeft u in 2011 recht op 5 anciënniteitdagen, en vanaf 1 januari 2012 heeft u recht op 6 dagen anciënniteitsverlof.


Lonen geldig vanaf 1 juli 2011 Rook-, pruim- en snuiftabak

Syndicale premie Sigaren en cigarillo’s

Categorie

Euro per uur in 37,5 u per week

Categorie

Euro per uur in 36,5 u per week

I

11,3990

I

12,3290

II

11,9360

II

12,3660

II

12,1070

III

12,4105

IV

12,9705

V

13,2820

VI

13,5220

Deze 135 EUR stemt overeen met het huidige maximumbedrag waarop geen sociale lasten dienen ingehouden te worden. Men krijgt dus netto 135 EUR gestort.

Vervoersonkosten Met ingang van 1 juli 2011 verhoogt de werkgeverstussenkomst in de vervoersonkosten van de werknemer. • Voor de verplaatsing van en naar het werk per fiets komt de werkgever voortaan tussen aan 0,21 EUR per afgelegde kilometer. • Werknemers die carpoolen krijgen een tussenkomst van 100%. • Komt men naar het werk met de eigen wagen of ander privévervoer, dan is er voortaan een tussenkomst voorzien van 90% van de prijs van de treinkaart. In onderstaande tabel vindt u de werkgeverstussenkomst in de vervoersonkosten vanaf 1 juli 2011.

Km

Werkgeverstussenkomst per week aan 90% treinkaart

Werkgeverstussenkomst per maand aan 90% treinkaart

1

7,02

2

Km

Werkgeverstussenkomst per week aan 90% treinkaart

Werkgeverstussenkomst per week aan 90% treinkaart

23,40

21

20,34

67,50

7,83

26,10

22

21,06

70,20

3

8,55

28,35

23

21,69

72,00

4

9,27

31,05

24

22,32

74,70

5

10,08

33,75

25

22,95

76,50

6

10,71

35,55

26

23,40

78,30

7

11,34

37,80

27

24,30

81,00

8

11,97

40,05

28

24,75

82,80

9

12,69

42,30

29

25,65

85,50

10

13,32

44,10

30

26,10

87,30

11

13,95

46,80

31-33

27,00

90,90

12

14,58

48,60

34-36

28,80

96,30

13

15,21

50,40

37-39

30,60

101,70

14

15,84

53,10

40-42

31,95

106,20

15

16,47

54,90

43-45

33,75

111,60

16

17,19

57,60

46-48

35,10

117,00

17

17,82

59,40

49-51

36,90

122,40

18

18,45

61,20

52-54

37,80

126,00

19

19,08

63,90

55-57

39,15

129,60

20

19,71

65,70

58-60

40,05

133,20

-3-

De syndicale premie in de tabaksector bedraagt op dit ogenblik 135 EUR.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bepaalt regelmatig tot welk bedrag de syndicale premie vrijgesteld is van sociale lasten. In de voorgaande sectorakkoorden moest telkens onderhandeld worden over de aanpassing van de syndicale premie in de tabaksector aan het maximumbedrag. In het nieuwe sectorakkoord 2011-2012 zijn de sociale partners overeengekomen de syndicale premie automatisch te verhogen wanneer de RSZ het bedrag verhoogt.

Syndicale premie voor bruggepensioneerden Bent u in brugpensioen en aangesloten bij ACV Voeding en Diensten? Dan heeft u recht op een syndicale premie van 30 EUR per jaar. Wat moet u hiervoor doen? U ontvangt jaarlijks een attest ‘syndicale premie’ van uw laatste werkgever. Dit attest bezorgt u aan onze collega’s van het dichtstbijzijnde secretariaat van ACV Voeding en Diensten (adressen op p. 2).


Opzeggingstermijnen

Tweede Pensioenpijler

Vanaf 1 januari 2012 gelden volgende opzeggingstermijnen wanneer het ontslag uitgaat van de werkgever:

Ter herinnering: In het sectorakkoord 2009-2010 zijn de sociale partners overeengekomen dat voor elke arbeider in de sector een aanvullend pensioenplan moest opgestart worden. Uiterlijk 1 december 2010 diende elke werkgever voor iedere individuele arbeider 250 EUR netto gestort te hebben in een pensioenplan. Een afwijking hierop was alleen mogelijk voor ondernemingen die reeds vóór 2009 een pensioenplan hadden opgestart voor hun arbeiders. Jaarlijks ontvangt de aangesloten werknemer een pensioenfiche waarop onder meer de totale gespaarde som vermeld is. Ook de som die de werkgever het voorgaande jaar heeft gestort staat op deze fiche vermeld.

indien minder dan 6 maanden ononderbroken dienst

49 dagen

tussen 6 maanden en minder dan 3 jaar ononderbroken dienst

70 dagen

tussen 3 jaar en minder dan 10 jaar ononderbroken dienst

112 dagen

tussen 10 jaar en minder dan 15 ononderbroken dienst

140 dagen

tussen 15 jaar en minder dan 20 jaar ononderbroken dienst

182 dagen

indien minstens 20 jaar ononderbroken dienst

Werkgevers die aangesloten zijn bij de werkgeversorganisatie TABASERV zullen deze verhoogde opzeggingstermijnen al toepassen vanaf 1 juli 2011.

Sociale

verkiezingen

2012

waarom jij niet?

Je kan niet tegen oneerlijke toestanden op het werk? Je hebt een luisterend oor voor je collega’s? Wordt dan hun woordvoerder in de ondernemingsraad of in het comité voor preventie en bescherming op het werk. Stel je kandidaat voor de volgende sociale verkiezingen bij ACV Voeding en Diensten! Meer informatie hierover vind je bij je syndicale afgevaardigde of propagandist.

Klein Verlet Ook enkele aanpassingen van de regeling van het klein verlet kaderen in de verbetering van de kwaliteit van de arbeid. • Het huwelijk van de werknemer geeft voortaan recht op drie dagen klein verlet ongeacht het aantal werknemers dat in de onderneming werkt, • En bij de geboorte van een kind van de werknemer mag de werknemer voortaan drie dagen klein verlet opnemen.

2011-2012 In 2011 zal de som van 250 EUR per individuele werknemer opgetrokken worden tot 275 EUR. In 2012 wordt de 275 EUR nog eens verhoogd tot 300 EUR. Omgerekend betekent dit een verhoging van maar liefst 20%! Vorming Het bestaande recht op vorming van één dag per jaar voor elke werknemer wordt verhoogd met 10% in 2011 en nog eens bijkomend 10% in 2012. Deze verhoging wordt gegroepeerd voor alle arbeiders in de onderneming. Deze afspraak biedt de arbeiders de mogelijkheid om vormingen van langere duur te volgen.

Conventioneel Brugpensioen De bestaande brugpensioenregelingen worden verlengd: • De CAO Brugpensioen op 58 jaar is verlengd voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013. U kan in brugpensioen gaan indien u voldoende aantal jaren arbeid kan bewijzen. Voor 2011 en 2012 zijn dit: 2011

2012

2013

Arbeidsjaren voor mannelijke werknemers

37 jaar

38 jaar

38 jaar

Arbeidsjaren voor vrouwelijke werknemers

33 jaar

35 jaar

35 jaar

Arbeidsjaren voor arbeid erkend als zwaar beroep*

35 jaar

35 jaar

35 jaar

* werk in wisselende ploegen, in onderbroken diensten of in een stelsel met nachtarbeid

• De CAO halftijds Brugpensioen op 55 jaar voor de werknemers in de subsector sigaren en cigarillo’s is verlengd voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012. • De CAO brugpensioen op 56 jaar na een loopbaan van 40 jaar als loontrekkende is verlengd voor een periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012.

-4-

Verantwoordelijke uitgever: Bart Vannetelbosch - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

28 dagen

Nieuwsflash Tabak september 2011  

Nieuwsflash Tabak september 2011

Advertisement