Page 3

OOK IN HET SECTORAAL AKKOORD...

Syndicale vorming Het aantal dagen syndicale vorming wordt tot 8 verhoogd. Tot nu toe bedroeg dit 7 dagen. vergoedingen voor verplaatsingskosten met een privévoertuig Bij het berekenen van de dagelijkse vergoeding voor een werknemer voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten met een privévoertuig gebruikten sommige werkgevers de formule voor de 6-dagenweek en anderen die voor de 5-dagenweek. Vanaf 1 januari 2012 zal de vergoeding eenvormig betaald worden, ongeacht het wekelijkse arbeidsregime. De vergoeding zal een vijfde van 70% van de prijs van een weekabonnement bedragen of een tweeëntwintigste van 70% van de prijs van een maandabonnement voor de NMBS. Deze vergoeding kan nooit meer bedragen dan 70% van een weekabonnement. Arbeidstijd: aanpassing van de procedure voor compensatie Het aantal arbeidsuren dat op een jaar wordt gepresteerd door een werknemer kan op het einde van het jaar overschreden worden met 65 uur per kalenderjaar, zonder dat hiervoor compensatierust moet worden toegekend. Tot nu toe moest de berekening gebeuren van 1 januari tot 31 december. Vanaf 1 januari 2012 kan de werkgever de datum kiezen waarop hij zijn jaarlijkse berekening start (bijvoorbeeld vanaf 1 september tot 31 augustus). In ondernemingen waar een syndicale delegatie aanwezig is, moet de werkgever het formele akkoord krijgen van die syndicale delegatie om deze procedure te wijzigen. In ondernemingen zonder syndicale delegatie wordt de wettelijke procedure voor wijziging van het arbeidsreglement toegepast.

2e pensioenpijler De sociale partners zijn overeengekomen om een Pensioenfonds op te richten voor alle werknemers van de Horecasector. Vanaf 1 januari 2013 zullen de werkgevers een bijdrage van 0,5% op het bruto maandloon betalen. Deze bijdrage zal verhoogd worden naar 1% vanaf 1 januari 2015. De werkgevers hebben zich ertoe verbonden om deze bijkomende kosten niet aan te rekenen op de loonnorm van de toekomstige onderhandelingen. Dat betekent dat deze bijdrage niet in rekening gebracht zal worden bij de onderhandelde loonsverhogingen tijdens de sectorale onderhandelingen van 2013-2014 en 2015-2016. De werknemers zullen beginnen bijdragen voor hun aanvullend pensioen vanaf de leeftijd van 23 jaar en na een jaar anciënniteit bij dezelfde werkgever. Studenten en werkgevers die een vervangingscontract hebben van minder dan een jaar zullen geen bijdrage betalen. Werknemers die reeds genieten van een aanvullend pensioen in hun onderneming zullen dat behouden op voorwaarde dat het gelijkwaardig of beter is dan het sectoraal plan. Als in diezelfde onderneming een deel van de werknemers niet geniet van het pensioenplan, zullen zij aansluiten bij het sectoraal plan. Economische werkloosheid Om recht te hebben op een vergoeding voor bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van gebrek aan werk als gevolg van economische redenen moest een werknemer minimum 9 maand anciënniteit tellen bij dezelfde werkgever. Vanaf 1 september 2011 is dat nog slechts minimum 6 maand anciënniteit.

-3-

Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten Het nieuwe sectoraal akkoord verlengt een aantal bestaande CAO’s : -- Vormingsinspanningen voor personen die behoren tot risicogroepen. (tot 30 juni 2013) -- Verhoging van de deelname aan vorming met 5%. (tot 31 december 2012) -- Speciale vergoeding voor arbeiders bij gebrek aan werk om economische redenen. -- Betaling van een of twee carenzdagen voor de arbeiders. (tot 30 juni 2013) -- Brugpensioen op 58 jaar. (tot 30 juni 2013) -- Brugpensioen op 56 jaar (met 40 jaar beroepsloopbaan of met 33 jaar beroepsloopbaan en 20 jaar nachtarbeid). (tot 31 december 2012) -- Halftijds brugpensioen op 55 jaar. (tot 31 december 2012) Werkgroepen De sociale partners hebben verschillende onderwerpen aangehaald waarbij zich problemen stellen voor de werknemers van de sector. De volgende werkgroepen zullen dus worden opgericht om deze problemen te bestuderen: -- Verbetering van het statuut van de syndicale delegatie -- Recht op informatie in de ondernemingen van minder dan 50 werknemers -- Schijnzelfstandigen -- Rol van stagiairs.

Nieuwsflash Horeca juli 2011  

Nieuwsflash Horeca juli 2011

Nieuwsflash Horeca juli 2011  

Nieuwsflash Horeca juli 2011

Advertisement