Page 1

PC 302 HORECA

J U L I 2 011

Nationaal Secretaris aan het woord In deze Nieuwsflash stellen wij je de realisaties van het sectoraal akkoord 2011-2012 voor. In een sector waar onregelmatig en soepel werken de norm is, blijft er echter altijd werk aan de winkel… Dankzij je trouw lidmaatschap kunnen wij ons hiervoor blijven inzetten, aarzel dan ook niet om op onze diensten beroep te doen! Frans Dirix

INHOUD Loonsverhoging

2

Verlenging van de ecocheques

2

Fietsvergoeding

2

Syndicale premie

2

Syndicale vorming

3

Vergoedingen voor verplaatsingskosten met een privévoertuig 3

Sectoraal akkoord 2011-2012 in de horeca

Arbeidstijd: aanpassing van de procedure voor compensatie 3 2e pensioenpijler

ACV Voeding en Diensten heeft, samen met de andere vakbonden, opnieuw een akkoord bereikt waarin de belangrijkste punten van het eisenbundel worden opgenomen. Ondanks de moeilijke start van de onderhandelingen in een zeer gespannen sfeer zijn we er blijven voor gaan, en dat heeft resultaat opgeleverd: een zeer goed akkoord. Eerst en vooral de koopkracht. We hebben de index veilig gesteld. In een Europa dat België onder druk zet om van de indexering af te stappen, zijn we er toch in geslaagd om het principe te weerhouden voor 2011 en 2012. En gelukkig maar, want de index voor 2011 zou de 4,5% overschrijden en voor 2012 ziet de index er al even hoog uit! Op 1 januari 2012 worden de lonen verhoogd met 0,3%, bovenop de indexering. Bovendien zullen bepaalde categorieën van werknemers (van 4 tot 9) kunnen genieten van de inhaaloperatie

waarbij hun loon nog verbeterd wordt. Meer goed nieuws voor de koopkracht van de werknemers onder de vorm van de verlenging van de ecocheques voor een periode van 2 jaar. Jammer genoeg ontvangen te weinig werknemers die tot nu toe ook werkelijk. Wij zullen de volgende maanden dus opkomen tegen deze ongelijkheid opdat alle werknemers van de sector hun ecocheques ontvangen! En dan een punt dat ons zeer nauw aan het hart lag : de oprichting van een tweede pensioenpijler op sectoraal vlak. Vanaf 2013 zullen de werkgevers een bijdrage betalen om een aanvullend pensioen te financieren voor alle werknemers uit de sector. Meer details hierover kan je lezen in deze nieuwsflash. Veel leesplezier! > vervolg op pagina 2

3

Economische werkloosheid 3 Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten 3 Werkgroepen 3 Opzegtermijnen

Nieuwe opzegtermijnen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2012, zowel voor de nieuwe contracten als voor de bestaande contracten. VRAGEN?

Contacteer ons. > zie pagina 4


Wat kan ik kopen met mijn ecocheques? Isolatiemateriaal voor de woning, een verwarmingsketel, thermostatische kranen voor radiatoren, een koelkast met A+-label, zakdoeken, toiletpapier, producten om sanitair te reinigen, vensters te wassen of vloeren schoon te maken, enz. Een volledige lijst van producten kan je vinden op

loonsverhoging... Vanaf 1 januari 2012 worden de sectorale minimumlonen en de effectieve lonen verhoogd met 0,3%. De ondernemingen die deze nieuwe barema’s al toepassen of zelfs overschrijden, kunnen een gelijkwaardig voordeel voorzien. Ze hebben de tijd tot 31 oktober 2011 om dit te doen. Als er niets voorzien is tegen die datum, wordt de loonsverhoging van 0,3% automatisch toegepast vanaf 1 januari 2012. ...en verlenging van de ecocheques! In het nieuwe akkoord hebben de sociale partners ook de verlenging van de ecocheques onderhandeld.

www.ecocheques.be Alle werknemers, met uitzondering van de studenten die tewerkgesteld zijn met een studentencontract, hebben recht op ecocheques als ze gedurende de overeenstemmende referteperiode gewerkt hebben.

Wanneer zal ik mijn ecocheques ontvangen? Alle werknemers die recht hebben op ecocheques moeten die ontvangen in december 2011 voor de referteperiode van 1 december 2010 tot 30 november 2011. Voor 2012 ontvang je de ecocheques in december 2012. Werknemers wiens contract afloopt voor het einde van de referteperiode (voor 30 november 2011) kunnen hun ecocheques krijgen op het einde van het arbeidscontract of ten laatste in de maand december volgend op de referteperiode.

Wat is de geldigheidsduur van de ecocheques? De ecocheques zijn 2 jaar geldig zodat je de ecocheques van 2011 en 2012 kunt samenvoegen voor een duurdere aankoop.

Het is mogelijk dat sommige werknemers geen ecocheques ontvangen omdat ze binnen hun onderneming kunnen onderhandelen over de vervanging van deze ecocheques door een ander gelijkwaardig voordeel. Deze maatregel was reeds van toepassing in het vorige akkoord. Deze keer moet er binnen de onderneming met de werkgever een akkoord gesloten worden voor 30 november 2011. In ieder geval moet de toekenning van dit voordeel duidelijk aantoonbaar zijn voor alle werknemers (bijvoorbeeld via vermelding op de loonfiche). Om recht te hebben op ecocheques moet de werknemer in de sector gewerkt hebben gedurende de referteperiode: • Tussen 1 december 2010 en 30 november 2011 (voor 2011) • Tussen 1 december 2011 en 30 november 2012 (voor 2012). Het maximumbedrag voor elke referteperiode bedraagt 250 EUR. Als je voltijds gewerkt hebt tijdens deze 2 referteperiodes (2011 en 2012) ontvang je dus 500 EUR (2 x 250 EUR). Voor deeltijdse werknemers, voltijdse werknemers die niet de volledige referteperiode gewerkt hebben en gelegenheidswerknemers of extra’s daarentegen moet een berekening uitgevoerd worden. Deze berekening is gebaseerd op de effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen (1).

-2-

Berekening van het bedrag van de ecocheques Max. bedrag x aantal geprest. arbeidsdagen 260 (312 in een 6-dagenweek) Max. bedrag x aantal gepresteerde maanden 12 Voorbeeld: een werknemer werkt voltijds sinds 21 maart 2011. Voor 2011 loopt de berekeningsperiode van 21 maart tot 30 november 2011. In maart heeft hij 9 dagen gewerkt (5-dagenweek): 250 x 9 = 8,65 € 260 De volgende maanden zijn volledige maanden: 250 x 8 (van april tot november) = 166,67 € 12 Het totale bedrag dat hij moet ontvangen voor 2011: 8,65 + 166,67 = 175,32 € In ruil voor de verlenging van de ecocheques vroegen de werkgevers de invoering van een minimumdrempel waaronder een werknemer niets zou ontvangen, omdat de administratiekosten te hoog zouden oplopen. Werknemers die niet aan het bedrag van 25 EUR komen op het einde van de referteperiode zullen dus geen ecocheques ontvangen. (1) Lijst van gelijkgestelde dagen -- Jaarlijks verlof en wettelijke feestdagen -- Dagen afwezigheid die gedekt zijn door een loon -- Dagen compensatierust in het kader van arbeidsduurvermindering -- Verlof om dringende redenen -- Tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer -- Loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse tewerkstelling -- Dagen arbeidsduurvermindering en schorsing in het kader van de crisismaatregelen. Fietsvergoeding Vanaf 1 september 2011 wordt de vergoeding voor de woon- werkverplaatsingen per fiets verhoogd met 0,06 EUR per afgelegde kilometer. Deze premie zal dus 0,21 EUR per kilometer bereiken. Syndicale premie In het vorige akkoord verbonden de werkgevers zich ertoe om de syndicale premie te verhogen. Bijgevolg zal deze dus stijgen van van 128 naar 135 EUR en dit vanaf de referteperiode van 1 oktober 2010 tot 30 september 2011 (betaling in april 2012).


OOK IN HET SECTORAAL AKKOORD...

Syndicale vorming Het aantal dagen syndicale vorming wordt tot 8 verhoogd. Tot nu toe bedroeg dit 7 dagen. vergoedingen voor verplaatsingskosten met een privévoertuig Bij het berekenen van de dagelijkse vergoeding voor een werknemer voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten met een privévoertuig gebruikten sommige werkgevers de formule voor de 6-dagenweek en anderen die voor de 5-dagenweek. Vanaf 1 januari 2012 zal de vergoeding eenvormig betaald worden, ongeacht het wekelijkse arbeidsregime. De vergoeding zal een vijfde van 70% van de prijs van een weekabonnement bedragen of een tweeëntwintigste van 70% van de prijs van een maandabonnement voor de NMBS. Deze vergoeding kan nooit meer bedragen dan 70% van een weekabonnement. Arbeidstijd: aanpassing van de procedure voor compensatie Het aantal arbeidsuren dat op een jaar wordt gepresteerd door een werknemer kan op het einde van het jaar overschreden worden met 65 uur per kalenderjaar, zonder dat hiervoor compensatierust moet worden toegekend. Tot nu toe moest de berekening gebeuren van 1 januari tot 31 december. Vanaf 1 januari 2012 kan de werkgever de datum kiezen waarop hij zijn jaarlijkse berekening start (bijvoorbeeld vanaf 1 september tot 31 augustus). In ondernemingen waar een syndicale delegatie aanwezig is, moet de werkgever het formele akkoord krijgen van die syndicale delegatie om deze procedure te wijzigen. In ondernemingen zonder syndicale delegatie wordt de wettelijke procedure voor wijziging van het arbeidsreglement toegepast.

2e pensioenpijler De sociale partners zijn overeengekomen om een Pensioenfonds op te richten voor alle werknemers van de Horecasector. Vanaf 1 januari 2013 zullen de werkgevers een bijdrage van 0,5% op het bruto maandloon betalen. Deze bijdrage zal verhoogd worden naar 1% vanaf 1 januari 2015. De werkgevers hebben zich ertoe verbonden om deze bijkomende kosten niet aan te rekenen op de loonnorm van de toekomstige onderhandelingen. Dat betekent dat deze bijdrage niet in rekening gebracht zal worden bij de onderhandelde loonsverhogingen tijdens de sectorale onderhandelingen van 2013-2014 en 2015-2016. De werknemers zullen beginnen bijdragen voor hun aanvullend pensioen vanaf de leeftijd van 23 jaar en na een jaar anciënniteit bij dezelfde werkgever. Studenten en werkgevers die een vervangingscontract hebben van minder dan een jaar zullen geen bijdrage betalen. Werknemers die reeds genieten van een aanvullend pensioen in hun onderneming zullen dat behouden op voorwaarde dat het gelijkwaardig of beter is dan het sectoraal plan. Als in diezelfde onderneming een deel van de werknemers niet geniet van het pensioenplan, zullen zij aansluiten bij het sectoraal plan. Economische werkloosheid Om recht te hebben op een vergoeding voor bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van gebrek aan werk als gevolg van economische redenen moest een werknemer minimum 9 maand anciënniteit tellen bij dezelfde werkgever. Vanaf 1 september 2011 is dat nog slechts minimum 6 maand anciënniteit.

-3-

Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten Het nieuwe sectoraal akkoord verlengt een aantal bestaande CAO’s : -- Vormingsinspanningen voor personen die behoren tot risicogroepen. (tot 30 juni 2013) -- Verhoging van de deelname aan vorming met 5%. (tot 31 december 2012) -- Speciale vergoeding voor arbeiders bij gebrek aan werk om economische redenen. -- Betaling van een of twee carenzdagen voor de arbeiders. (tot 30 juni 2013) -- Brugpensioen op 58 jaar. (tot 30 juni 2013) -- Brugpensioen op 56 jaar (met 40 jaar beroepsloopbaan of met 33 jaar beroepsloopbaan en 20 jaar nachtarbeid). (tot 31 december 2012) -- Halftijds brugpensioen op 55 jaar. (tot 31 december 2012) Werkgroepen De sociale partners hebben verschillende onderwerpen aangehaald waarbij zich problemen stellen voor de werknemers van de sector. De volgende werkgroepen zullen dus worden opgericht om deze problemen te bestuderen: -- Verbetering van het statuut van de syndicale delegatie -- Recht op informatie in de ondernemingen van minder dan 50 werknemers -- Schijnzelfstandigen -- Rol van stagiairs.


AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat, 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat, 70B 02/500.28.80 DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52 GENT Poel, 7 09/265.43.41 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN L. Vanderkelenstraat, 32 VANAF SEPTEMBER: Martelarenlaan, 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60

Opzegtermijnen Met het oog op de toenadering tussen de statuten van arbeider en bediende hebben de sociale partners in het laatste interprofessioneel akkoord nieuwe opzegtermijnen onderhandeld voor de komende jaren. Om deze nieuwe maatregelen uit te voeren, gaven de werkgevers en de vakbonden van de Horeca-sector hun akkoord om nieuwe opzegtermijnen in te voeren voor de arbeiders als het ontslag wordt gegeven door de werkgever. Deze nieuwe opzegtermijnen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2012, zowel voor de nieuwe contracten als voor de bestaande contracten. Minder dan 1 jaar

Vroegere opzegtermijn

Nieuwe opzegtermijn

1 jaar

7 dagen

7 dagen

2 jaar

35 dagen

40 dagen

3 jaar

35 dagen

40 dagen

4 jaar

35 dagen

40 dagen

5 jaar

35 dagen

40 dagen

6 jaar

42 dagen

48 dagen

7 jaar

42 dagen

48 dagen

8 jaar

42 dagen

48 dagen

9 jaar

42 dagen

48 dagen

10 jaar

44 dagen

48 dagen

11 jaar

56 dagen

64 dagen

12 jaar

56 dagen

64 dagen

13 jaar

56 dagen

64 dagen

14 jaar

60 dagen

64 dagen

15 jaar

64 dagen

64 dagen

16 jaar

84 dagen

97 dagen

17 jaar

84 dagen

97 dagen

18 jaar

84 dagen

97 dagen

19 jaar

84 dagen

97 dagen

20 jaar

84 dagen

97 dagen

21 jaar

112 dagen

129 dagen

HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52

22 jaar

112 dagen

129 dagen

23 jaar

112 dagen

129 dagen

24 jaar

112 dagen

129 dagen

MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50

25 jaar

112 dagen

129 dagen

26 jaar

112 dagen

129 dagen

27 jaar

112 dagen

129 dagen

OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57

28 jaar

116 dagen

129 dagen

29 jaar

120 dagen

133 dagen

30 jaar

124 dagen

137 dagen

ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22

30 jaar

128 dagen

141 dagen

ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45

Sociale verkiezingen 2012, waarom jij niet? Je kan niet tegen oneerlijke toestanden op het werk? Je hebt een luisterend oor voor je collega’s? Stel je kandidaat voor de volgende sociale verkiezingen bij ACV Voeding en Diensten! Meer informatie hierover vind je bij je syndicale afgevaardigde of propagandist‌ (zie adressen hiernaast)

-4-

Verantwoordelijke uitgever: Frans Dirix - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

> Contacteer ons

Nieuwsflash Horeca juli 2011  

Nieuwsflash Horeca juli 2011

Nieuwsflash Horeca juli 2011  

Nieuwsflash Horeca juli 2011

Advertisement