Page 1

PC 121 schoonmaak

S EPT 2 011

Algemeen Secretaris aan het woord De voorbije maanden was de sector weer in volle beweging. De vakbonden en werkgevers bereikten een nieuw sectorakkoord. Daarnaast organiseerden we op 20 juni de Dag van de Schoonmaak. Ondertussen zijn we ook onze zoektocht begonnen naar nieuwe kandidaten voor de sociale verkiezingen. Meer info hieronder. Veel leesplezier! Philippe Yerna

INHOUD Een nieuw sectorakkoord! 2 • Koopkracht 2 • Industriële reiniging 4 • Strengere controle en sanctie werfovername 4 • Strijd tegen onderaanneming 4 • Andere afspraken 4

Minimumuurlonen per categorie vanaf 1 juli 2011

3

Premies en vergoedingen vanaf 1 juli 2011 5

Wat wijzigt er op 1 juli 2011? Indexering van de lonen met 1,98% De lonen, premies en bepaalde vergoedingen stijgen met 1,98%. > p. 3

Vergoeding voor verplaatsingen De terugbetaling van de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer wordt verhoogd tot 90% van de treintarieven. > p. 6

Verhoging van de vergoeding voor het onderhoud van de werkkledij De werknemers van categorie 1A die zelf hun werkkledij moeten onderhouden, krijgen voortaan een vergoeding van 6,86 euro per maand. > p. 4

Het minimumbedrag dat werknemers krijgen als vergoeding voor de verplaatsingstijd tussen twee werven, wordt verhoogd tot 1,5295 euro. > p. 2

Nieuwe tarieven woon-werkverkeer vanaf 1 juli 2011

6

Campagne dagwerk

7

Crisispremie en opzeggingstermijnen 7 Sociale verkiezingen 2012, waarom jij niet? 7 Dag van de Schoonmaak 2011 8


Contacteer ons AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80 DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52 GENT Poel, 7 09/265.43.41 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN NIEUW ADRES VANAF SEPTEMBER: Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60 HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52 MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57 ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22 ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45 NATIONAAL SECRETARIAAT Kartuizersstraat, 70 02/500.28.11

Een nieuw sectorakkoord! De voorbije maanden hebben de werkgevers en vakbonden van de sector druk onderhandeld om tot een sectorakkoord te komen voor 2011 en 2012. Eerst werden onze militanten in de afdelingen bevraagd. Op basis hiervan stelden we onze eisenbundel op. Daarna maakten we samen met het ABVV een gezamenlijke eisenbundel op. Daarmee trokken we naar de onderhandelingen. Voor de onderhandelingen had de regering de marge voor koopkrachtverhoging bij wet beperkt tot 0,3% (in de ‘IPA-wet’). Hierdoor verliepen de gesprekken deze keer nogal moeizaam. Na enkele vergaderingen kwamen we echter toch tot een akkoord. Dit akkoord werd ondertussen door de militanten van het ABVV en ACV en door de werkgevers goedgekeurd. Op 30 juni werden de nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor de sector ondertekend. Wat houdt dit sectorakkoord zoal in? KOOPKRACHT Verhoging van de ARAB-vergoeding In 2009 werd een ARAB-vergoeding ingevoerd van 0,55 euro per dag, met een maximum van 125 euro per jaar. Deze vergoeding wordt vanaf 1 januari 2012 opgetrokken tot 0,80 euro per dag, en er is geen jaarlijks maximum meer. De ARABvergoeding wordt betaald aan schoonmakers die op een werf tewerkgesteld worden. Daardoor kunnen zij namelijk niet genieten van dezelfde voorzieningen als werknemers die op de zetel van hun werkgever werken en maken zij soms extra kosten. De ARAB-vergoeding compen-

-2-

seert dit. Het is een netto-vergoeding, die vermeld moet staan op je loonbriefje. Je kan dus zelf controleren of je werkgever dit correct betaalt. De ARAB-vergoeding is niet van toepassing op de arbeiders van de industriële reiniging (categorie 8) en voor werknemers die werken op de zetel van de onderneming (bijvoorbeeld verbrandingsovens). Voor hen zal er een gelijkwaardig voordeel onderhandeld worden in de onderneming. Ook zij hebben recht op een netto-vergoeding van 0,80 euro per gewerkte dag. Of dit voordeel wordt toegekend via eco-cheques, maaltijdcheques, of nog op een andere manier, moet binnen de onderneming onderhandeld worden. Als hierover in de onderneming geen akkoord wordt bereikt voor 1 januari 2012, dan wordt dit voordeel automatisch omgezet in eco-cheques. Verhoging van terugbetaling van de vervoersonkosten naar 90% De terugbetaling van de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer wordt verhoogd van 85% tot 90% van de treintarieven, vanaf 1 juli 2011. Deze tarieven gelden voor verplaatsingen met het openbaar vervoer en met de auto. De nieuwe tabel staat op p. 6. Verhoging minimum verplaatsingstijd tussen werven Voortaan wordt het minimumbedrag geïndexeerd, dat werknemers krijgen als vergoeding voor de verplaatsingstijd tussen twee werven. Het minimum van 1,5 euro wordt daardoor vanaf 1 juli 2011 opgetrokken tot 1,5295 euro. > vervolg op p. 4


Minimumuurlonen per categorie vanaf 1 juli 2011 1A

Gewone schoonmaak

11,7840 €

1B

Schoonmaak met bijkomende moeilijkheid

12,1595 €

1C

Schoonmaak metro

12,2775 €

1D

Schoonmaak automobielnijverheid

12,5305 €

2A

Schoonmaak met halfzware inspanning

12,5640 €

2B

Schoonmaak spoorwegwagons

12,9310 €

2C

Idem 2B maar buiten op de buitenzijde

13,0825 €

2D

Ontvetten en reinigen van nieuwe voertuigen

12,9310 €

2E

Ontsmetting

13,0640 €

2F

Schoonmaken van IBC containers en vaten in PE

12,0130 €

3A

Ophalen van huisvuil

13,4315 €

3B

Halfzware schoonmaak in industriepanden

13,3375 €

3C

Chauffeur vuilniswagen

14,1475 €

3D

Chauffeur-mechanicien vuilniswagen

14,5135 €

3E

Bestuurder bull-verdichter

14,9795 €

4A

Ruitenwasser 0-7 maanden anciënniteit

13,3375 €

4B

Ruitenwasser 8-11 maanden anciënniteit

13,6710 €

4C

Ruitenwasser 12-17 maanden anciënniteit

13,9050 €

4D

Ruitenwasser 18 en + maanden anciënniteit

14,1405 €

5

Vaklui

(Loon van het betreffende paritair comité, maar minimum 1A)

6

Car-wash

12,8300 €

7A

Schoorsteenveger 0-8 maanden anciënniteit

13,3375 €

7B

Schoorsteenveger 9-16 maanden anciënniteit

13,6710 €

7C

Schoorsteenveger 17-24 maanden anciënniteit

13,9050 €

7D

Schoorsteenveger 25 en + maanden anciënniteit

14,1405 €

8

Industriële reiniging: Handlanger zonder vakopleiding

12,9780 €

8A

Industriële reiniging: Handlanger

13,8430 €

8B

Industriële reiniging: 2de operator zonder rijbewijs

14,0980 €

8B1

Industriële reiniging: 2de operator met rijbewijs

14,0980 €

8B2

Industriële reiniging: 2de operator na 6 maanden 8B1

14,4960 €

8B3

Industriële reiniging: 2de operator na 6 maanden 8B2

14,8565 €

8B4

Industriële reiniging: operator na 12 maanden B3

15,2620 €

8C

Industriële reiniging: 1ste operator

15,8735 €

9

Vuilverbrandingsovens

(Zie bedrijfs-CAO)

10A

Stortplaatsen: Handlanger

13,8755 €

10B

Stortplaatsen: Gespecialiseerde handlanger

14,2825 €

10C

Stortplaatsen: Gespecialiseerde arbeider

14,7525 €

10D

Stortplaatsen: Operator van toestellen

15,7875 €

10E

Stortplaatsen: Geschoolde arbeider

15,8515 €

10F

Stortplaatsen: Hoog geschoolde arbeider

16,3205 €

-3-


ANDERE AFSPRAKEN Afvalophaling Er wordt een werkgroep opgericht die zich zal buigen over de tonnages. De werkgroep zal vastleggen hoeveel personeel er minstens nodig is om bepaalde tonnages te verwerken. Sociaal Fonds Er wordt een werkgroep opgericht die de toekenningsprocedures zal bestuderen om zo de uitbetalingen door het Sociaal Fonds te kunnen versnellen. Classificatie Er wordt een werkgroep opgericht die de functieclassificatie zal bestuderen en aanpassen waar nodig. Deze werkgroep zal zich ook over de bestaande CAO’s buigen om ze te verduidelijken op punten die voor discussie zorgen. Aard van de arbeidsrelatie Tenslotte werd er nog een werkgroep opgericht die zich zal buigen over de ‘aard van de arbeidsrelatie’. Deze werkgroep zal zich onder andere buigen over de problematiek van de kleine contracten. Er zal gewerkt worden aan een betere opvolging van mensen met een contract van minder dan 3 uur per dag of 18 uur per week, die graag een contract voor meer uren zouden krijgen.

> vervolg van p. 2 Verhoging van de vergoeding voor het onderhoud van de werkkledij De werknemers van categorie 1A die zelf hun werkkledij moeten onderhouden, krijgen vanaf 1 juli 2011 een vergoeding van 1,715 euro per week, met een maximum van 6,86 euro per maand. Normaal is de werkgever verplicht om de werkkledij te onderhouden. Als hij dit niet doet, dan moet hij deze vergoeding betalen aan de werknemer. INDUSTRIËLE REINIGING •• Voor de permanentiepremie werd de notie weekend verduidelijkt: van vrijdag 18u tot maandag 6u. •• In geval van een dringende oproep buiten het voorzien uurrooster, heeft de arbeider recht op een startpremie. Er werd nu beslist dat in geval van een dringende oproep minstens 2u prestatie betaald moet worden, ook als de opdracht korter duurt. •• Andere punten werden verschoven naar de paritaire werkgroep industriële reiniging. Daarin zal er verder gediscussieerd worden over de afbakening van categorie 8 (om te vermijden dat werk dat onder industriële reiniging valt wordt betaald aan het loon categorie 2A). Ook de problematiek van de reistijden zal hier aan bod komen. Deze werkgroep zal meteen na de zomer opstarten. STRENGERE CONTROLE EN SANCTIE WERFOVERNAME Als een schoonmaakfirma een contract op een bepaalde werf overneemt van

Zoals je kan lezen werden er heel wat werkgroepen opgericht. De volgende twee jaar zal er dus nog hard gewerkt worden om de sector te verbeteren. Wij zullen alvast deze kansen aangrijpen om de arbeidsvoorwaarden van onze leden mee te verbeteren!

-4-

een andere schoonmaakfirma, dan is ze verplicht om het schoonmaakpersoneel van die werf over te nemen, en dit met behoud van anciënniteit en zonder proefperiode. Jammer genoeg houden heel wat bedrijven zich niet aan deze afspraken. Tot nu werden ze er ook amper voor gesanctioneerd. Dit zal vanaf nu veranderen. Het Sociaal Fonds van de sector zal voortaan de controle opvoeren en bedrijven die deze CAO niet correct naleven zullen een boete moeten betalen aan het sociaal fonds. Verder werd er nogmaals verduidelijkt dat de CAO personeelsovername ook van toepassing is op de subsectoren (zoals bijvoorbeeld de afvalophaling), maar enkel indien kan worden aangetoond dat de arbeiders exclusief zijn toegewezen aan het hergunde contract. STRIJD TEGEN ONDERAANNEMING De voorbije jaren doen steeds meer schoonmaakbedrijven beroep op onderaanneming. Hierbij gaan ze een contract aan met een klant, maar laten ze de werkzaamheden uitvoeren door een andere firma, de onderaannemer. Jammer genoeg gebruiken nogal wat bedrijven onderaanneming om de personeelskost te drukken. Ze werken dan met onderaannemers die hun personeel niet correct betalen. Daarom hebben de sociale partners besloten om de komende jaren van dit probleem een topprioriteit te maken. Er werd alvast vastgelegd dat men geen beroep mag doen op onderaanneming omwille van financiële redenen. Bovendien werd er besloten om een werkgroep op te richten die de komende maanden een betere controle zal uitwerken. Dit probleem willen we samen met de overheid aanpakken.


Premies en vergoedingen vanaf 1 juli 2011 Arab-vergoeding Arab-vergoeding (vanaf 1/1/2012)

0,55 €/dag 0,80 €/dag

Gebruik eigen voertuig

Nacht (22u - 6u)

2,1930 €/u

Overnachting

Zondag/Feestdag

100% op uurloon

Voeding

Zaterdag

25% op uurloon

Maaltijd na 10u werk

0,3352 €/km

13,6465 €/nacht 25,3400 €/dag 12,1175 €

Ongezond werk

0,4590 €/u

Weerverlet 3D

0,0905 €/u

per week

1,7150 €/week

Masker

1,4085 €/u

maximum per maand

6,86 €/maand

Nucleair

0,7405 €/u

Specifieke premies categorie 8 Industriële reiniging:

Ploegen (Opeenvolgende + afwisselend)

0,7605 €/u

Masker

12,2945 €/dag

Ploegbaas

10% op uurloon

Inertie

12,2945 €/dag

Brigadier

5% op uurloon

Permanentie weekend

50,0150 €/WE

Overuren (boven 37u/week)

50% op uurloon

Permanentie feestdag

25,0145 €/dag

Bijkomende uren (boven 37u/maand)

50% op uurloon

Start

25,0145 €/dag

Mobiliteitsvergoeding Vergoeding chauffeur Verplaatsingen tussen werven Minimum per verplaatsing

0,0658 €/km

Onderhoud arbeidskledij

Dagvergoeding voor dienstopdrachten

0,1316 €/km

vanaf 76 km/dag

12,53 €/dag

0,0760 €/km

van 26 tot 75 km/dag

9,81 €/dag

1,5295 €

van 10 tot 25 km/dag

3,64 €/dag

-5-


Nieuwe tarieven woon-werkverkeer vanaf 1 juli 2011 > PATRONALE TUSSENKOMST PER TYPE VERVOER Spoorweg De tussenkomst gebeurt op basis van tabel hiernaast (gemiddeld 90% van de prijs van een treinkaart).

De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten tussen woon- en werkplaats wordt vanaf 1 juli 2011 verhoogd naar gemiddeld 90% van de prijs van de treinkaart voor eenzelfde afstand.

Bedrag van de patronale tussenkomst Km

Per dag

Per week

Per maand

Km

Per dag

Per week

Per maand

1

1,32

6,60

21,96

43-45

6,60

33,00

109,20

Ander openbaar vervoer Vanaf de 1ste afgelegde kilometer is de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het abonnement gelijk aan 90% van de werkelijke vervoerprijs.

2

1,46

7,32

24,60

46-48

6,96

34,80

115,20

3

1,61

8,04

26,76

49-51

7,20

36,00

121,20

4

1,75

8,76

29,28

52-54

7,56

37,80

124,80

5

1,90

9,48

31,20

55-57

7,68

38,40

128,40

6

2,02

10,08

33,60

58-60

8,04

40,20

133,20

7

2,14

10,68

36,00

61-65

8,28

41,40

138,00

Combinatie van diverse openbare vervoermiddelen 1) Eén enkel vervoerbewijs voor de ganse reisweg: Tussenkomst op basis van tabel 2) Vervoerbewijs is onderverdeeld per vervoermiddel: De hiervoor beschreven regels zijn van toepassing voor elk vervoermiddel dat men gebruikt. Als men die diverse bedragen optelt, verkrijgt men de bijdrage van de werkgever voor de volledige afstand.

8

2,26

11,28

37,20

66-70

8,64

43,20

144,00

9

2,38

11,88

39,60

71-75

9,12

45,60

151,20

10

2,50

12,48

42,00

76-80

9,60

48,00

158,40

11

2,64

13,20

44,40

81-85

9,96

49,80

164,40

12

2,76

13,80

46,20

86-90

10,32

51,60

171,60

13

2,90

14,52

48,00

91-95

10,68

53,40

177,60

14

3,02

15,12

50,40

96-100

11,04

55,20

183,60

15

3,14

15,72

52,20

101-105

11,52

57,60

192,00

16

3,26

16,32

54,00

106-110

11,88

59,40

198,00

17

3,38

16,92

57,00

111-115

12,24

61,20

205,20

18

3,50

17,52

58,80

116-120

12,72

63,60

212,40

19

3,67

18,36

61,20

121-125

12,96

64,80

217,20

20

3,79

18,96

63,60

126-130

13,44

67,20

224,40

21

3,91

19,56

64,80

131-135

13,92

69,60

230,40

22

4,03

20,16

67,20

136-140

14,16

70,80

237,60

23

4,18

20,88

69,60

141-145

14,64

73,20

243,60

24

4,30

21,48

70,80

146-150

15,12

75,60

253,20

25

4,42

22,08

74,40

151-155

15,36

76,80

256,80

26

4,58

22,92

75,60

156-160

15,84

79,20

264,00

27

4,68

23,40

78,00

161-165

16,08

80,40

270,00

28

4,78

23,88

80,40

166-170

16,56

82,80

277,20

29

4,94

24,72

81,60

171-175

17,04

85,20

283,20

30

5,04

25,20

84,00

176-180

17,52

87,60

290,40

31-33

5,93

29,65

99,28

181-185

17,76

88,80

295,20

34-36

6,34

31,69

106,08

186-190

18,24

91,20

303,60

37-39

6,64

33,18

111,52

191-195

18,72

93,60

309,60

40-42

7,07

35,36

118,32

196-200

18,96

94,80

316,80

Eigen vervoermiddel Zie de tussenkomst “per dag” in het tabel, met een maximum per maand van gemiddeld 90% van de prijs voor een maandelijkse treinkaart voor een overeenstemmende afstand (zie tabel). Fiets (zonder motor) Vanaf de 1ste afgelegde kilometer is de tussenkomst gelijk aan 0,20 euro per kilometer heen en terug. Om dit te kunnen genieten, moeten de werknemers hun werkgever schriftelijk verwittigen.

-6-


Campagne dagwerk

Sociale

verkiezingen

2012

waarom jij niet?

Je kan niet tegen oneerlijke toestanden op het werk? Je hebt een luisterend oor voor je collega’s? Wordt dan hun woordvoerder in de ondernemingsraad of in het comité voor preventie en bescherming op het werk. Uit de 2-daagse van de Schoonmaak, waarbij op 22 en 23 november 2010 een honderdtal militanten uit de schoonmaak werden samengebracht, bleek dat nogal wat schoonmakers moeite hadden met de grote flexibiliteit die de sector vaak vereist. Ze moeten dikwijls schoonmaken op moeilijke uren, zowel zeer vroeg, voordat de andere werknemers beginnen, als zeer laat als andere mensen gedaan hebben met werken. Daardoor moeten ze vaak lange dagen kloppen. Bovendien zijn deze uren niet gezinsvriendelijk.

Daarom besloten ACV, ABVV en ABSU (de werkgeversorganisatie van de schoonmaak) om samen een sensibiliseringscampagne op te zetten om het dagwerk in de schoonmaak te stimuleren. Onder het motto ‘werken doe je beter overdag’ zullen er vanaf september in heel België bussen rondrijden om de klanten te overtuigen dat schoonmakers net zo goed, en zelfs nog beter werken tijdens de normale werkuren. Daarnaast zullen we zoveel mogelijk schoonmaakondernemingen, maar ook hun klanten, een brief sturen om hen te overtuigen van de vele voordelen van het werken overdag.

Stel je kandidaat voor de volgende sociale verkiezingen bij ACV Voeding en Diensten! Meer informatie hierover vind je bij je syndicale afgevaardigde of propagandist. De adressen van onze plaatselijke kantoren vindt u op pagina 2 van deze Nieuwsflash.

Meer nieuws hierover volgt later!

Crisispremie en opzeggingstermijnen In een vorige nieuwsflash deelden wij reeds mee dat ontslagen arbeiders recht hebben op een crisispremie. Arbeiders die in opzegging worden geplaatst of ontslagen worden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een crisispremie van 1666 euro netto (voor een voltijdse arbeider). Deze crisismaatregel werd opnieuw verlengd, nu tot 31 december 2011. De toekenningsvoorwaarden veranderen niet.

Vanaf 1 januari 2012 zal deze premie worden omgezet in een ontslaguitkering. Het bedrag van de premie zal afhangen van de anciënniteit van de arbeider, en zal tussen de 1250 en 3750 euro bedragen. Daarnaast zullen ook de opzeggingstermijnen voor arbeiders met 15% verhogen voor arbeiders met een nieuw contract. Meer informatie over de nieuwe opzeggingstermijnen en de ontslaguitkering volgt in een volgende nieuwsflash!

-7-

Volg ons ook op Facebook Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be


Dag van de Schoonmaak 2011 Schoonmaken is werk dat zwaar wordt onderschat en waar soms op wordt neergekeken. Schoonmakers voeren werk uit waar heel wat andere mensen voor bedanken omdat het te zwaar, te onveilig of te vuil is. Vaak werken ze ’s ochtends, ’s avonds en ’s nachts, als de andere werknemers al naar huis zijn. Ze werken soms in de hitte of net in de kou, met gevaarlijke producten of op grote hoogte. Werken als schoonmaker vergt handigheid, kennis en sociale vaardigheden.

Daarom vinden we dat de schoonmakers een welgemeende merci verdienen! Op 20 juni deelden we op in stations, in bedrijven en op pleinen in heel België deurhangers en snoepjes uit met de vraag de schoonmakers te bedanken. Zo vragen we bij het grote publiek aandacht voor de werkomstandigheden van de schoonmakers, en vragen we vooral ook respect voor hun werk. Op onze website kan je nog meer foto’s vinden: www.acv-voeding-diensten.be

 Bedankt allemaal!

-8-

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Yerna - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

Op 20 juni organiseerde ACV-Voeding en Diensten opnieuw de Dag van de Schoonmaak. Op deze dag wilden we naar goede gewoonte het schoonmaakpersoneel in de bloemetjes te zetten. Meer dan 200.000 mannen en (vooral) vrouwen werken in België als schoonmaker. Ze werken als conciërges, huispersoneel, ruitenwassers, afvalophalers en als schoonmakers in de bedrijven, scholen, hotels, op straat, in ziekenhuizen enzovoort.

Nieuwsflash Schoonmaak september 2011  

Nieuwsflash Schoonmaak september 2011