Page 1

PC118 voedingsnijverheid VOEDINGSINDUSTRIE

ja n 2 012

Woordje van de Nationaal Secretaris In naam van alle personeelsleden en militanten van ACV Voeding en Diensten wens ik u het allerbeste voor 2012. Ook in deze economisch moeilijke tijden zullen wij verder tot uw dienst staan en uw belangen zowel op collectief als individueel vlak blijven verdedigen. Dat kunnen wij alleen dankzij uw trouw lidmaatschap bij het ACV. Bart Vannetelbosch

inhoud Wat verandert er op 1 januari 2012?

1-2

Akkoord met overheid over fraudebestrijding vleessector 2 Voedingsindustrie lanceert website voor onthaal nieuwe werknemers 2

Gelukkig Nieuwjaar!

Aanpassing van de lonen op 1 januari 2012 3

Wat verandert er op 1 januari 2012? Indexering van de minimumuurlonen (zie p.3) en de werkelijk betaalde uurlonen met 3,17% = oude lonen x 1,0317

© IPV-IFP

Nachtpremie (in principe voor de uren tussen 22u en 6u): van 1,71 €/uur naar 1,80 €/uur

Weekendpremie (sector bakkerijen): van 2,78 €/ weekend naar 2,87 €/weekend

Verhoging van een aantal minimumbedragen

Aanwezigheidspremie (sector pluimveeslachterijen): van 0,37 €/uur naar 0,38 €/uur

Verhoging van de opzeggingstermijnen (zowel als de arbeider als de werkgever opzegging geeft, geen onderscheid tussen nieuwe en oude contracten): voor de nieuwe opzeggingstermijnen zie vorige nieuwsflash of op onze secretariaten.

loegenpremies P −− Ochtendploeg: van 0,43 €/uur naar 0,45 €/uur −− Namiddagploeg: van 0,49 €/uur naar 0,51 €/uur In deelsectoren zoals de maalderijen, de vleesconserven, de vetsmelterijen en on-

4

De ontslaguitkering vervangt de crisispremie

4

dernemingen met gunstigere voorwaarden verandert er niets. •

Loonsverhoging van de minimumuurlonen (zie p.3) en de werkelijk betaalde uurlonen in de sector van de bakkerijen (in ondernemingen zonder ondernemingsakkoord) met 0,3% = nieuwe lonen na indexering x 1,003

IPV en vorming

> vervolg op p. 2

Volg ons op Facebook Of neem een kijkje op: www.acv-voeding-diensten.be

sociale verkiezingen 2012 - Waarom jij niet?

Wil je de woordvoerder worden van je collega’s? Stel je kandidaat voor de volgende sociale verkiezingen! Contacteer ons voor meer info. > zie adressen op p. 4


> vervolg van p. 1 > Voedingsindustrie lanceert website voor onthaal nieuwe werknemers Een goed onthaalbeleid is essentieel. Voor werknemers om zich goed te voelen in een nieuwe werkomgeving en de kans te krijgen om zich vlot in te werken. Voor werkgevers, om een snelle uitstroom van nieuwkomers te vermijden en tevreden, productieve werknemers te hebben. Daarom lanceerde de Voedingindustrie de website www.beteronthaal.be die werkgevers ondersteunt om een onthaalbeleid uit te werken. Met deze website benadrukken zowel de werkgevers als de vakbonden van de sector het belang van een goed onthaalbeleid. Op de site vind je niet alleen de wettelijke verplichtingen van de werkgever bij onthaal van nieuwe werknemers en uitzendkrachten, maar ook heel wat praktische tips (check-lists, voorbeelden, getuigenissen, …). Het is een instrument waar de ACV-vertegenwoordigers in de bedrijven en de werknemers heel wat nuttige informatie kunnen halen wanneer zij werk willen maken van een goed onthaalbeleid. Het IPV (afkorting van Initiatieven voor Professionele vorming het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) biedt daarnaast ook opleidingen aan voor de werknemers die peter of meter zijn van werknemers die in dienst treden.

Verhoging van een aantal vergoedingen • Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte: van 6,30 €/dag naar 6,65 €/dag • Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid: van 6,60 €/dag naar 6,96 €/ dag (eerste 5 dagen), van 9,40 €/dag naar 9,92 €/dag (na 5 dagen)

• Aanvullende vergoeding bij werkloosheid na ontslag: van 5,30 €/dag naar 5,59 €/dag • Aanvullende vergoeding bij einde contract wegens medische overmacht: van 5,30 €/ dag naar 10 €/dag • Kledijvergoeding: van 3,30 €/week naar 3,48 €/week (als geen arbeidskledij ter beschikking wordt gesteld) en van 3,90 €/ week naar 4,11 €/week (als de arbeidskledij niet wordt onderhouden)

© IPV-IFP/Lies Willaert

Akkoord met overheid over fraudebestrijding vleessector Omdat de vleessector meer en meer geconfronteerd werd met arbeiders die bij onderaannemers tewerkgesteld worden en door hen worden uitgebuit (lonen die niet correct worden betaald, dubbele shiften werken voor 1 loon, geen sociale zekerheidsbijdragen betalen, fraude met tijdelijke werkloosheid,…) voerde ACV Voeding en Diensten in januari 2010 actie om deze misbruiken aan te klagen. De actie van het ACV heeft in september 2010 geleid tot de ondertekening van een protocolakkoord tussen vakbonden en werkgevers waarbij deze verklaarden de strijd te willen aanbinden tegen de sociale fraude en een aantal concrete maatregelen vooropstelden, zoals de hoofdelijke aansprakelijkheid. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat de opdrachtgever de belastingen en sociale bijdragen moet betalen voor het personeel van de onderaannemer wanneer deze dit niet deed. Andere voorgestelde maatregelen waren de

-2-

registratie van onderaannemers, het verplicht melden van waar de onderaannemer actief is en de aanwezigheidsregistratie van het personeel. De sociale partners van de sector wensten deze principes te bevestigen in een samenwerkingsovereenkomst met de verantwoordelijke inspectie- en overheidsdiensten. In de loop van januari 2012 zal het protocol worden ondertekend in aanwezigheid van de bevoegde ministers. ACV Voeding en Diensten is verheugd dat de overheid bereid is mee de strijd tegen de sociale fraude in de vleessector aan te binden. Dit akkoord is maar een eerste stap. Er moeten immers nog heel wat nieuwe wetten gemaakt worden om deze maatregelen te kunnen toepassen. ACV Voeding en Diensten zal toezien op de goede uitvoering van dit akkoord zodat de strijd tegen de fraude niet beperkt blijft tot een akkoord op papier maar zich ook vertaalt in acties die voelbaar zijn op het terrein.


Aanpassing van de lonen op 1 januari 2012 MINIMUMLONEN VANAF 1 JANUARI 2012 Deelsector

Eerste 6 maand

Na 6 maand

Maalderijen

12,85

13,27

Deegwaren

11,97

12,37

Kleine (banket)bakkerijen

- 10 werknemers

11,59 (1)

Kleine (banket)bakkerijen

10– 20 werknemers

11,75 (1)

Grote (banket)bakkerijen

11,42

11,75

Glucose

12,07

12,47

Koekjes

11,90

12,28

Beschuit

11,77

12,17

Industriële banketbakkerij

11,77

12,17

Suikerfabrieken

12,65

13,08

Gist / distilleerderijen

12,63

13,07

Kandijfabrieken

12,65

13,08

Brouwerijen

12,61

13,05

Mouterijen

12,65

13,08

Drinkwaters / Limonades

12,57

13,01

Andere dranken

12,49

12,94

Groenten

10,88

11,04

Confituur

11,96

12,36

Vleesconserven

12,69

13,12

Slachthuizen

12,12

12,54

Darmenbewerking

11,83

12,23

Vetsmelterijen

12,61

13,05

Pluimveeslachterijen

11,77

12,17

Melkerijen

12,78

13,20

Gesmolten kaas

12,45

12,87

Roomijs

12,08

12,48

Olie / Margarine

12,61

13,05

Lijnolie

12,47

12,90

Chocolade

11,90

12,28

Suikerbakkerij

11,49

11,90

Koelnijverheid

12,49

12,94

Visconserven

11,84

12,24

Cichoreibranderijen

12,04

12,45

Koffiebranderijen

12,03

12,42

Azijn

11,87

12,26

Voedingsspecialiteiten

12,03

12,42

Veevoeders

12,65

13,08

Aardappelverwerking

10,82 (2) 11,21 (4)

11,03 (3) 11,38 (5)

Schillen van aardappelen

10,82

11,03

-3-

Alle lonen (zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen) in de voedingsindustrie worden op 1 januari 2012 met 3,17% geïndexeerd. Concreet betekent dit dat de oude lonen moeten worden vermenigvuldigd met 1,0317. In de tabel hiernaast vindt u de sectorale minimumlonen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2012. De vermelde bedragen gelden in een 38-urenweek. Wij geven hierin alleen de laagste minimumlonen, dit zijn de minimumlonen voor de laagste categorie van de deelsector. Ingevolge het sectorakkoord 2011-2012 worden de minimumlonen in de sector van de bakkerijen ook nog eens verhoogd met 0,3% (na indexering). In ondernemingen waar er vóór 1 november 2011 geen ondernemingsakkoord werd afsloten dienen ook de werkelijke lonen verhoogd te worden met 0,3%. In de andere deelsectoren van de voedingsindustrie gebeurt dit op 1 april 2012. Voor de minimumlonen van de hogere categorieën en voor de minimumuurlonen in de 37-urenweek, kunt u terecht op onze secretariaten of bij uw ACV-afgevaardigde in uw onderneming. (1) In de kleine bakkerijen en banketbakkerijen kan gedurende de eerste zes maand 90 % betaald worden van het loon dat van toepassing is na zes maand dienst. Dit wordt dan nadien gecompenseerd met een premie. (2) Bij minder dan 12 maand dienst (3) Vanaf 12 maand dienst (4) Vanaf 24 maand dienst (5) Vanaf 48 maand dienst


AALST Hopmarkt, 45 053/73.45.38 ANTWERPEN Aalmoezenierstraat 14-16 03/222.70.70 BRUGGE Oude Burg, 17 050/44.41.61 BRUSSEL Kartuizersstraat 70B 02/500.28.80 DENDERMONDE Oude Vest, 146 03/765.23.52 GENT Poel, 7 09/265.43.41 IEPER St.-Jacobsstraat, 34 059/34.26.36 KORTRIJK P. Kennedypark, 16D 056/23.55.55 LEUVEN Martelarenlaan 8 3010 Kessel-Lo 016/21.94.60 HASSELT Mgr. Broekxplein, 6 011/29.09.52

IPV en vorming Het IPV (Initiatieven voor Professionele vorming) is het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Als ACV vinden wij het belangrijk dat arbeiders via hun vertegenwoordigers in de ondernemingen betrokken worden bij de opleidingen die in de onderneming worden aangeboden zodat het niet alleen de werkgever is die dat bepaalt. Vanaf 1 januari 2012 zal een werkgever nog enkel een beroep kunnen doen op de op-

ROESELARE H. Horriestraat, 31 051/26.55.22

Op die manier kunnen de ACV-vertegenwoordigers in de ondernemingsraden of de vakbondsafgevaardigden ervoor zorgen dat het opleidingsbeleid van de onderneming ook beantwoordt aan de noden van de werknemers.

De ontslaguitkering vervangt de crisispremie Arbeiders die vanaf 1 januari 2012 worden ontslagen of in opzegging worden geplaatst hebben recht op een ontslaguitkering. Deze ontslaguitkering komt in de plaats van de crisispremie. Ze komt bovenop de opzeggingstermijn die wordt gepresteerd of de opzeggingsvergoeding die wordt uitbetaald. Het bedrag van de ontslaguitkering verschilt naargelang de arbeidsovereenkomst van de betrokken arbeider een aanvang heeft genomen vóór of na 1 januari 2012: •

MECHELEN Onder den Toren, 5 015/71.85.50 OOSTENDE Dr. L. Colensstraat, 7 059/55.25.57

leidingsinitiatieven die door het IPV worden aangeboden als hij aantoont dat de ondernemingsraad of als er geen is de syndicale afvaardiging werd geraadpleegd over het jaarlijks opleidingsplan en het onthaalbeleid.

arbeiders met een contract dat na 1 januari 2012 een aanvang heeft genomen: zij hebben recht op een ontslaguitkering van 1.250 € netto arbeiders met een contract dat vóór 1 januari 2012 een aanvang heeft genomen: zij hebben recht op een ontslaguitkering van 1.250 € netto (minder dan 5 jaar anciënniteit), 2.500 € netto (anciënniteit van 5 – 10 jaar) en 3.750 € netto (anciënniteit meer dan 10 jaar).

De ontslaguitkering is een netto uitkering (zonder belastingen of RSZ bijdragen) en wordt volledig betaald door de RVA. De ontslaguitkering moet niet worden betaald als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd om dringende reden, tijdens de proefperiode, met het oog op (brug)pensioen, als de arbeider een anciënniteit heeft van minder dan 6 maanden, als de arbeider reeds recht heeft op een inschakelingsvergoeding (bij collectief ontslag). De ontslaguitkering kan ook slechts 1 keer per kalenderjaar aan een arbeider worden uitbetaald. Deeltijdse werknemers hebben in verhouding tot hun arbeidsprestaties recht op een ontslaguitkering (bv. een arbeider die na 1 januari 2012 beginnen werken is en die 50% werkt heeft recht op 50% van 1.250 € = 625 €).

ST.-NIKLAAS H. Heymanplein, 7 03/765.23.50 TURNHOUT Korte Begijnenstraat, 20 014/44.61.45 NATIONAAL SECRETARIAAT (BRUSSEL) Kartuizersstraat, 70 02/500.28.11

Wat betekent de sanering voor uw persoonlijke situatie?

www.degevolgen.be -4-

Verantwoordelijke uitgever: Bart Vannetelbosch - Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel

Contacteer ons

Nieuwsflash Voedingsnijverheid januari 2012  
Nieuwsflash Voedingsnijverheid januari 2012  

Nieuwsflash Voedingsnijverheid januari 2012

Advertisement