Page 1

Νερατζιωτίσης 81 Α Τ.Κ. 15124 Μαρούσι Τηλ : 210 6109176 Φαξ : 210 6109177 Email : info@cgoutos.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σελ. 1 / 16


Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ‘Χ. Γούτος Α.Ε.’ είναι τεχνική εταιρεία, , εδρεύει στο Μαρούσι και έχει ως βασικό αντικείµενο τη µελέτη - κατασκευή ενεργειακών έργων και έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε). Οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται και στον τοµέα των αυτοµατισµών, των δικτύων, των κτιριακών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία στελεχώνεται από έµπειρους µηχανικούς άρτια εκπαιδευµένους τεχνίτες και επιστηµονικό προσωπικό, κατέχοντας εκτεταµένη τεχνογνωσία και πολυετή εµπειρία στον ενεργειακό χώρο. Το γενικό πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία περιλαµβάνει: • Πλήρες πακέτο µελετών για ενεργειακά έργα και έργα Α.Π.Ε. • Πλήρη συµβουλευτική υποστήριξη στην µελέτη και κατασκευή των έργων • Πλήρη εξοπλισµό, οχήµατα κάθε τύπου και τεχνικό προσωπικό για την κατασκευή και συντήρηση οποιουδήποτε έργου σε πάσης φύσεως εργοτάξιο και τοπογραφίας. Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προσαρµόζονται πάντα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τόσο του πελάτη όσο και του κάθε έργου ξεχωριστά. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα ευρύτατο πλαίσιο υπηρεσιών στα τεχνικά ενεργειακά έργα παρέχοντας τη δυνατότητα για πλήρη υποστήριξη σε όλες τις φάσεις των έργων. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες προσαρµόζονται κάθε φορά στην εκάστοτε ειδική ανάγκη που θα παρουσιαστεί, ενώ βασίζονται σε εξειδικευµένη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί ως προς την υλοποίηση τεχνικών ενεργειακών έργων στη χώρα µας καθώς και στο εξωτερικό. Στην ‘Χ. Γούτος Α.Ε.’ έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται κατάλληλες υπολογιστικές µέθοδοι και τεχνικές η χρήση των οποίων συµβάλλει στην αποδοτικότερη αντιµετώπιση των τεχνολογικών προβληµάτων. Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας κατέχει πολυετή εµπειρία και απόλυτη εξειδίκευση. Η υλοποίηση των τεχνικών µελετών στηρίζεται στο κριτήριο της αντικειµενικότητας και διεξάγεται αυστηρά µε βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.

Σελ. 2 / 16


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η εταιρεία µας µπορεί να αναλάβει και να εκπονήσει το σύνολο των µελετών, τεχνικών εκθέσεων και περιγραφών για κάθε έργο. Κάθε µελέτη περιλαµβάνει πλήρης περιγραφή του τρόπου κατασκευής ενός έργου, το είδος των εργασιών καθώς και τα υλικά που πρέπει να χρησιµοποιηθούν. I.

Η ‘Χ. Γούτος Α.Ε.’ έχει πολυετή εµπειρία στην εξ’ ολοκλήρου µελέτη ενός αιολικού πάρκου όπως την ηλεκτρική σύνδεση των ανεµογεννητριών, το εσωτερικό δίκτυο ισχύος , το δίκτυο Οπτικών Ινών , των γειώσεων , Κτηρίων Ελέγχου , αυτοµατισµών , τηλεπικοινωνιών, εξωτερικών εναερίων και υπογείων δικτύων κλπ.

II.

Η δράση της εταιρείας όµως επεκτείνεται και στον τοµέα της µελέτης µιας ολοκληρωµένης φωτοβολταϊκής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τεχνικές εκθέσεις της εταιρείας περιέχουν αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες σύµφωνα µε τις οποίες θα µπορέσει µία Φ/Β µονάδα να εγκατασταθεί άρτια και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια µε µέγιστη απόδοση.

Σελ. 3 / 16


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η εταιρεία µας µπορεί να αναλάβει έργα : Α. ‘µε το κλειδί στο χέρι’, δηλαδή την µελέτη, προµήθεια και κατασκευή του συνόλου του έργου ως την τελική αποπεράτωση και την θέση σε λειτουργία. Β. τµήµατα του έργου ή µόνο εργολαβικά βάση των µελετών και των υλικών που θα µας παραδοθούν από τον κύριο του έργου. Την κατασκευή των έργων αναλαµβάνει το άψογα καταρτισµένο προσωπικό της εταιρείας µας υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων µηχανικών και εργοδηγών. I.

Η εταιρεία αναλαµβάνει την κατασκευή υπόγειων δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. και Μ.Τ διασύνδεσης είτε ανεµογεννητριών, είτε φωτοβολταϊκών εσωτερικά των έργων καθώς και εξωτερικές γραµµές διασύνδεσης µε τον αντίστοιχο υποσταθµό του έργου ή το σύστηµα . Το υπόγειο δίκτυο µπορεί περιλαµβάνει καλώδια χαλκού ή αλουµινίου διαφόρων διατοµών (50,….., 630,…,mm2), αγωγούς χαλκού για την γείωση και καλώδια οπτικών ινών.

Σελ. 4 / 16


Για την κατασκευή των υπογείων δικτύων η εταιρεία µας διαθέτει σύγχρονα µηχανήµατα , εξοπλισµό και ειδικά «καλωδιακά» γερανοφόρα φορτηγά παντός εδάφους εξοπλισµένα µε υδραυλικές εκτυλίκτριες.

Σελ. 5 / 16


Σε ακραίες περιπτώσεις και όταν απαιτείτε από την φύση του έργου , η εταιρεία µας µπορεί να κατασκευάσει δίκτυα σε πολύ δύσκολες τοπογραφίες µε τη χρήση ειδικά διαµορφωµένων ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων , κατάλληλων για την εγκατάσταση καλωδίων.

Σελ. 6 / 16


II.

Η εταιρεία αναλαµβάνει την κατασκευή εναερίων δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας , µε αγωγούς από 16 ως 95 mm2 ΑCSR , µονού ή και διπλού κυκλώµατος.

Σελ. 7 / 16


III.

Η εταιρεία αναλαµβάνει την κατασκευή δικτύων οπτικών Ινών , πολύτροπων ή µονότροπων , µε καλώδια απευθείας ενταφιασµού ή και εντός σωλήνων PVC. Μετά το πέρας εγκατάστασης των καλωδίων Ο.Ι. γίνονται οι τερµατισµοί , οι µετρήσεις και η πιστοποίηση του δικτύου.

Σελ. 8 / 16


IV.

Έµπειροι τεχνικοί της εταιρίας είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν κάθε τερµατισµό , σύνδεση ή µουφάρισµα σε καλώδια Μ.Τ. , εγκαταστάσεις πινάκων Χ.Τ. και Μ.Τ σε υπαίθριους υποσταθµούς, σε κτήρια υποσταθµών και εντός Ανεµογεννητριών.

Σελ. 9 / 16


V.

Η εταιρεία αναλαµβάνει την συντήρηση δικτύων Μ.Τ. και αποκατάσταση βλαβών σε Α/Π µετά την έναρξη λειτουργίας τους σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα.

Σελ. 10 / 16


VI.

Η εταιρεία αναλαµβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση προκατασκευασµένων οικίσκων ελέγχου και υπαίθριων υποσταθµών Μ.Τ.

Σελ. 11 / 16


VII.

Η εταιρεία αναλαµβάνει την µελέτη και κατασκευή Φωτοβολταϊκών πάρκων

Σελ. 12 / 16


Όπου Α/Π στα οποία έχει συµµετάσχει προσωπικό µελέτη/κατασκευή Φ/Β στα οποία έχει συµµετάσχει προσωπικό µελέτη/κατασκευή Α/Π που έχει κατασκευάσει η εταιρία µας Φ/Β που έχει κατασκευάσει η εταιρία µας

της

εταιρίας

µας

στη

της

εταιρίας

µας

στη

Σελ. 13 / 16


ΕΡΓΑ και Ιστορικό της Εταιρείας . Το έτος 1999 ως το 2005 ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας µας, κ. Γούτος Χαράλαµπος , ανέλαβε ως τεχνικός διευθυντής της εταιρίας Χ. Ρόκας Α.Ε. την µελέτη και επίβλεψη κατασκευής ανάλογων έργων συνολικής ισχύος ~ 190 MW . Στο ίδιο διάστηµα κατασκεύασε για την εταιρεία τέσσερεις Υποσταθµούς 20/150 KV , 40/50 MVA έκαστος και δύο γραµµές 150 KV συνολικού µήκους ~10 Km. Το έτος 2005 και µε την αποχώρηση από την εταιρία Χ.Ρόκας Α.Ε. , ιδρύθηκε η εταιρία ∆ΟΚΟΣ Α.Ε. µε την οποία ο κ. Χ. Γούτος ανέλαβε και κατασκεύασε τα εξής ανάλογα έργα : • Αιολικό πάρκο Σιδηροκάστρου , 17 MW. Το έτος 2006-7: • Αιολικό Πάρκο «Μυτούλα» , Αλεξανδρούπολη , 38 MW. Στο συγκεκριµένο έργο ο εργολάβος έχει αναλάβει και την εσωτερική καλωδίωση και σύνδεση της µηχανής.(Vestas V 90) • Τρεις υπόγειες γραµµές (3 γραµµές x 3x1x630), 20 KV, διασύνδεσης του Α/Π µε τον Υ/Σ , συνολικού µήκους αγωγών ~ 110 Km και 110 υπογείων συνδέσεων (µούφες) στα καλώδια Μ.Τ. . Το έτος 2007: • Α/Π ΚΟΥΠΙΑ , Μολάοι , 6,4 MW • Α/Π ΤΟΥΡΛΑ , Μολάοι, 8,25 MW • Α/Π ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ , Μολάοι , 10,2 MW o Εξωτερικά Ε.∆. 20KV των παραπάνω συνολικού µήκους 22 Km • Α/Π ΑΛΟΓΟΜΑΝ∆ΡΙΑ , ΒΟΙΩΤΙΑ , 20 MW • Α/Π ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΑ , ΒΟΙΩΤΙΑ , 8 MW o Εξωτερικά Ε.∆. 20KV των παραπάνω συνολικού µήκους 18 Km

Το έτος 2008 και µε την αποχώρηση από την εταιρία ∆ΟΚΟΣ Α.Ε. , ιδρύθηκε η εταιρία Χ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε. µε την οποία κατασκευάσαµε τα εξής ανάλογα έργα : •

Α/Π Μεγαλοβούνι , ∆ράµα , 22 + 8 MW o Μελέτη , προµήθεια , κατασκευή του συνόλου του έργου, «Turn key project ». o Εσωτερικού δικτύου Μ.Τ.(33 Km αγωγών) , Ο.Ι. , γειώσεων , οικίσκου ελέγχου, διακόπτες Μ.Τ των Α/Γ και σύνδεση αυτών , κλπ. o ∆υο υπόγειες γραµµές (2 γραµµές x 3x1x400), 20 KV, διασύνδεσης του Α/Π µε τον Υ/Σ , συνολικού µήκους αγωγών ~ 36 Km και 36 υπογείων συνδέσεων (µούφες) στα καλώδια Μ.Τ. . o Επίβλεψη κατασκευής του Υ/Σ 20/150 ΚV, 40/50 ΜVA.

Σελ. 14 / 16


Το έτος 2009 κατασκευάσαµε τα εξής ανάλογα έργα : •

Φ/Β «Ηλιοεπενδητική Α.Ε.Β.Ε.» 1050 KW , Νοµού Αρκαδίας o Στο συγκεκριµένο έργο ο κ. Γούτος Χαράλαµπος είναι µέτοχος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας. o Το συγκεκριµένο έργο ηλεκτρίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 2010.

Το έτος 2010 κατασκευάσαµε τα εξής ανάλογα έργα :

Α/Π «ΑΡΑΧΝΑΙΟ.» 38 ΜW , Νοµού Αργολίδας o Εσωτερικό δίκτυο Μ.Τ αποτελούµενο από 5 επιµέρους κλάδους για τις Α/Γ o Μία Εναέρια διπλή γραµµή Μ.Τ για την διασύνδεση του Ανατολικού µε τον ∆υτικό κλάδο. o Τρεις υπόγειες γραµµές (3 γραµµές x 3x1x630), 20 KV, διασύνδεσης του Α/Π µε τον Υ/Σ , συνολικού µήκους αγωγών ~ 162 Km και 189 υπογείων συνδέσεων (µούφες) στα καλώδια Μ.Τ. . o Το συγκεκριµένο έργο ηλεκτρίστηκε τον ∆εκέµβριο του 2010.

Φ/Β «Μουρούτσος Γεώργιος» 20 KW , Νοµού Αρκαδίας

Σελ. 15 / 16


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‘Χ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε.’ Τεχνική Εταιρεία Νερατζιωτίσσης 81Α Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: 210 6109176 Φαξ: 210 6109177 email: info@cgoutos.gr

Τρόποι προσέγγισης: Αναλογικά: • µε τη γραµµή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά) του ηλεκτρικού → στάση ‘Νερατζιώτισσα’ • µε τον Προαστιακό σιδηρόδροµο → στάση ‘Νερατζιώτισσα’ • µε Ι.Χ από τη Λεωφόρο Κηφισίας → µέσω της οδού Αγ. Κωνσταντίνου • µε Ι.Χ από την Αττική Οδό → έξοδος 11 Λεωφόρος Κηφισίας → οδός Αγ. Κωνσταντίνου Ψηφιακά: Web: http://www.cgoutos.gr email: info@cgoutos.gr

Σελ. 16 / 16

CGOUTOS ATE  

Goutos ATE

Advertisement