Page 1

A RE/MAX nemzetközi ingatlanközvetítŒ hálózat már Dunaszerdahelyen is! Kínálja fel ingatlanját,

19,- Sk 0,63 euró

szívesen segítünk!

2008. szeptember 2. ■ 36. szám

Munkatársakat keresünk, jelentkezzen az alábbi telefonszámon.

A sakktáblán és a kifutón

Ikrek, akik

Egyet szerzett, kettŒt vesztett a DAC

mégsem egyformák

Beszélgetés a dunaszerdahelyi Ivana Kahancovával, aki vonzó manöken és tehetséges sakkozó.  3. oldal

Portré a légi Sárközi fivérekrŒl, akiknek a munkáját az olaszok is dicsérik.  3. oldal

Werner Lorant, a csallóköziek új edzŒje elégedetlen volt az egy ponttal.  14. oldal

Botrány: MirŒl is ONE szó? Az augusztus 28-ával kezdŒdŒ hoszszú hétvégén az egykori somorjai lóversenypályán botrányba fulladt a OneFest elnevezésı, eredetileg 3 + 1 naposra tervezett fesztivál. Néhány jó hangulatú koncertet és beszélgetést leszámítva teljesen csŒdöt mondott a szervezés. Ráadásul elég hamar eltıntek a szervezŒk, s velük együtt a meghirdetett programok nagy része is. Mindez rengeteg találgatásra adott okot a résztvevŒk körében. Tartsunk azonban idŒrendet. Néhány héttel ezelŒtt három, fiatal somorjai szervezŒ, Méry Tamás, Tuba Máté és Csaplár György a Paraméter érdeklŒdésére elmondta, hogy a zenekaroktól kezdve milyen kulturális ínyencségekkel találkozhatunk majd a fesztiválon. Már az interjút megelŒzŒen is, azután pedig egyre sırıbben érkeztek a hozzászólások és az aggályoskodó vélemények a felvidéki fiatalságot tömörítŒ fórumokra. A többiek pedig várták, hogy elérkezzen augusztus 27-e, amely a régióban példátlan programfelhozatalú rendezvény kezdésének kitızött idŒpontja volt. Három külföldi, neves fellépŒt (Asian Dub Foundation, Para-

dise Lost, Freestylers) hirdettek meg, továbbá a jelenlegi magyar könnyızenei élet elitjét (többek között Quimby, Belga, Másfél, Anima Sound Systém). A zenei programokat pedig kiegészítette volna a Médiasátor, Színház- és Muuuvi-sátor, illetve az Arc Poetica elnevezésı helyszín.

Az elsŒ malŒr

..

 A Nagyszínpadnak csúfolt sátorban szerepelt a Belga – felvételünkön Tokyo, az egyik tag

Szilvási Tibi felvétele

Nem sokkal a kezdet elŒtt a szervezŒk nyilvánosságra hozták, hogy a fesztivál fŒszponzora visszalépett, így a külföldi zenekarok közül kettŒ fellépését le kellett mondaniuk. Viszont visszaút nem volt, a jegyárusítás már jó ideje elkezdŒdött és a fesztiválhajónak ki kellett futnia. A nulladik napon, sajnos, megtörtént az elsŒ malŒr, ugyanis elmaradt az arra a napra meghirdetett KFT-koncert. Az együttes honlapján megjelent indoklás szerint „az utolsó pillanatban szervezési okokból” mondták le a fellépést. Másnap a Paraméter, illetve a Csallóköz riporterei délután öt órai érkezésükkor aggódva szemlélték, hogy a Nagyszínpad még alig látszik ki a földbŒl, pedig az elsŒ fellépŒ, a Kaukázus koncertjének már négykor el kellett volna kezdŒdnie. (Folytatás a 11. oldalon)

Becsengettek – a reformoknak is! DUNASZERDAHELY/NAGYSZARVA/ GÚTA – MegkezdŒdött az idei tanév, amely több szempontból is különbözik az eddigiektŒl. Szlovákia fennállása óta a legkevesebb, alig ötvenezer kiselsŒs foglalt helyet az iskolapadokban. Ez a demográfiai hullámvölgy szakértŒk szerint 2020 körül érhet véget. Indul az oktatási reform is, amelyet elŒször az alapiskolák elsŒ és ötödik, illetve a középiskolák elsŒ osztályaiban vezetnek be. Az ünnepi hangulat helyett némi szorongás és feszültség jellemzi szeptember elejét, mert kevés idŒ jutott a szükséges iskolai programok végiggondolására és elkészítésére. Több helyen hiányoznak az új tankönyvek. EgyelŒre csak minimális különbségek mutatkozhatnak az intézmények profiljai között. Az idei év egyébként is kísérletinek te-

kinthetŒ, hiszen az iskolát választó szülŒk még nem az iskolai pedagógiai programok alapján választottak intézményt gyermekeik számára. A Dunaszerdahelyi MezŒgazdasági és Élelmiszer-ipari Középiskolában a pedagógiai tanács múlt csütörtökön hagyta jóvá az iskolai pedagógiai programot, amelyet a nyár folyamán egy négytagú csapat dolgozott ki. A profilváltás az iskola névújításában is tetten érhetŒ, ezentúl Vidékfejlesztési Szakközépiskola a neve, ugyanis a mezŒgazdasági és élelmiszer-ipari képzésen kívül nyitottak az idegenforgalom felé. A három szakon belül nyolc szakirányzatot fognak oktatni. Szabó László, az iskola igazgatója pozitívumként értékelte, hogy több szabad kezet kaptak az iskola arculatának kialakításában, legrosszabb tapasztalatuk pedig

egy kimondottan szakiskolákat sújtó rendelkezés: a szlovák iskoláktól eltérŒen nem 34, hanem 46 nyelvi óra és 68 helyett mindössze 58 szaktantárgyi óra van elŒírva számukra. A magyar nyelv miatt szükséges nyelvi órákat tehát a szaktantárgyaktól vették el a törvény alkotói. Hogyan dolgozzák le ezt a hátrányt? – kérdeztük. „Szerencsére augusztusban új elŒírást hoztak, amely szerint az öt tantárgyi kategóriából egybŒl, konkrétan a nyelvibŒl 8 órát átcsoportosíthatunk. Ily módon pótoljuk ki a szaktantárgyak oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati órák számát“ – nyilatkozta Szabó László, aki egyben a sportgimnázium igazgatója is. A Nagyszarvai Magyar Tannyelvı Alapiskolában még nem készült el az iskolai pedagógia program végleges változata. (Folytatás a 4. oldalon)

 Ilyenek a tankönyveink?

Fogas Ferenc felvétele


2

Híroldal

2008. szeptember 2.

RendŒrre támadt a részeg férfi! DUNASZERDAHELY/SOMORJA – Garázdaság és hivatalos személy elleni támadás bıncselekményének vádjával indított eljárást az elmúlt napokban a rendŒrség egy 33 éves dunaszerdahelyi férfi ellen. A kerületi rendŒrkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint az illetŒ férfi múlt pénteken éjjel az egyik szórakozóhelyen rátámadt a közelében ülŒ vendégre, akit rövid szócsata után úgy arcon vágott, hogy eltörte az orrcsontját. A 158as hívószámon tett bejelentés után ekkor szállt ki a helyszínre a rend-

Œrség. Többször is felszólították a garázdálkodó férfit, hogy valamilyen okmánnyal igazolja személyazonosságát és kövesse Œket a szolgálati autójukhoz. Ám Œ a felszólításokra nem reagált, majd hirtelen rátámadt az egyik rendŒrre, és eltörte annak egyik ujját. Az agresszív férfit ezután elŒállították a helyi körzeti parancsnokságra, ahol jelentŒs mennyiségı szeszes ital fogyasztására utaló adatot állapítottak meg a leheletében. Az illetŒt háromtól nyolc évig terjedŒ szabadságvesztés fenyegeti. Két esetben egyébként lopásért is indult

büntetŒeljárás. Somorján egy 25 éves férfi a helybeli gyógyintézet térségébŒl még májusban lopott el 40 ezer korona értékben csatornahálózathoz tartozó felszíni öntöttvas lefolyófedeleket és -gyırıket, s ezért akár két évre is a rácsok mögé kerülhet. BŒsön pedig egyenesen a helyszínen érték tetten a rendŒrök azt a 16 éves srácot, aki múlt szombaton, röviddel éjfél után betört a helybeli alapiskola épületébe. A fiú elŒbb a kinti tévéantennáról feszített le egy alumíniumcsövet s azzal verte be az egyik osztályterem ablakát. A teremben aztán mindössze a számítógé-

pes rendszer két vezetékét volt ideje lecsatolni, mert a rend Œrei lecsaptak rá. Bár az antennarongálással és az ablaktöréssel „csupán” 500 korona kárt okozott, s a nagykorúság határát sem érte még el – dicstelen tettéért felelnie kell. Miként annak a dunaszerdahelyi járásbeli asszonynak is, akinek a tizenhat éves, tehát még iskolaköteles fia az elmúlt tanévben 678 igazolatlan órát halmozott fel. Gyermeke erkölcsi nevelésének veszélyeztetése miatt került összeütközésbe a törvénnyel. (bejó)

Karatés világcsúcs született BÃS – Vasárnap délután világcsúcsot állított fel a bŒsi Kyukoshin Karateklub huszonnégy tagja, aki negyvennyolc órán át, egymást felváltva küzdött a mıvelŒdési házban felállított arénában. Darnay Barnabástól, a klub mesterétŒl megtudtuk, hogy tavaly a szünet nélküli, 24 órás küzdelmükkel sikerült bekerülniük a Guiness-rekordok könyvébe. „Akkor valamivel többen, harmincan harcoltunk. Idén kevesebben vállaltuk a kétnapos küzdelmet, menet közben hárman fel is adták. Ennek ellenére elértük a célunkat“ – nyilatkozta a nemrégiben második danos vizsgáját sikeresen teljesítŒ mesterharcos. A vállalkozó kedvı sportolók legfiatalabbja mindössze tíz-, a legidŒsebb harmincöt éves volt. A küzdŒ felek egymást váltva két-három percet harcoltak a ringben. Negyvennyolc óra leforgása alatt összesen 1043 full contact párharcot láthatott a közönség. Az idei év rekordkísérletének jótékony szándéka volt, mert a Jó Angyal (Dobr˘ anjel) nevı, a daganatos betegségekben szenvedŒ gyerekek megsegítésére létrejött alapítványt kívánták támogatni. Bárki tetszés szerinti összeget adományozhatott a rászoruló beteg gyerekek javára. A klubtagok 5200 korona kezdŒ összeggel indították el a gyıjtést. (und)

 Negyvennyolc órán át küzdöttek

Fogas Ferenc felvétele

AgyonlŒtték IZSA – Múlt szerdán a Duna-parti betonúton holtan találták Mercedes Viano típusú gépkocsijának hátsó ülésén T. Tibor negyvenéves komáromi vállalkozót. A férfi egy nappal korábban indult el hazulról azzal, hogy találkozója van, de azóta nem adott életjelt magáról. RendŒrségi értesüléseink szerint az illetŒ gyilkosság áldozata lett: a mellkasán és a bal combján érték a halálos találatok. A rendŒrség súlyos bıncselekmény alapos gyanújával kezdett nyomozást és nagy erŒkkel keresi a tettest. –re

Enyhítik a lakáshiányt NAGYMEGYER – A városi önkormányzat újabb bérházakat adott át augusztus 28-án. A néhány évvel ezelŒtt felépített létesítmények tŒszomszédságában újabb 36 lakással gazdagodott a kínálat. Erre óriási szüksége van Nagymegyernek, hiszen az elmúlt tizenöt évben rohamosan csökkenni kezdett a város lakosainak a száma, ami annak is tudható be, hogy a családot alapítani kívánó fiatalok nemcsak munkát, hanem lakhelyet is nehezen találtak. A komáromi Tonex Kft. csaknem két nappal a határidŒ elŒtt adta át a mintegy 39 millió koronából felépített bérházakat, amelyek a lakásfejlesztési alap segítségével épültek. EbbŒl az összegbŒl több mint 11 millió korona volt az állami támogatás, 26,4 millió koronát pedig hitelként vett fel az önkormányzat, a többit saját költségvetésébŒl egészítette ki. A négyféle alapterületı lakások (35, 40, 55, 57 négyzetméter) bérleti díját az ott lakók száma is befolyásolja; egy-három személy esetében 2900 koronától egészen 5500 koronáig is terjedhet a lakás nagyságától függŒen. Ehhez jönnek még a közüzemi díjak. Az önkormányzat már most keresi annak a lehetŒségét, hogy a közeljövŒben újabb lakások épülhessenek a városban.

JelentŒs zırök a kettŒs árcédulák körül POZSONY/DUNASZERDAHELY/GALÁNTA/KOMÁROM – „Ilyen rossz eredményre, s ennyi felkészületlen üzletesre és vállalkozóra nem számítottunk!” – jelentette ki az elmúlt hét végén NadeÏda Machútová, a Szlovákiai Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská obchodná in‰pekcia) igazgatónŒje. Aki munkatársaival együtt azt ellenŒrizte, hogy a különbözŒ üzletekben és más elárusítóhelyeken miként alkalmazzák a gyakorlatban a kettŒs árak (koronában és euróban) feltüntetését, amely augusztus 24-étŒl kötelezŒ. „Eddig több mint ezer ellenŒrzést végeztünk, s minden második esetben kisebb, olykor pedig nagy hibákat fedeztünk fel” – tette hozzá. A felügyelet munkatársai elmondták, hogy a jogszabály szerint az öt alkalmazottnál

többet foglalkoztató cégek elárusítóhelyein minden árura ki kell tenni a kettŒs árcédulát. A kisebb boltokban elegendŒ csupán egy, de jól látható helyen kifüggeszteni koronában és euróban az árjegyzéket. Több helyen viszont csak a hivatalos árfolyamról tájékoztatnak (1 euró = 30,1260 korona), ami nem elegendŒ. Sokan tévesen számolták át az árakat. Megtudtuk azt is, hogy a felügyelet munkatársai egyelŒre csak figyelmeztetnek, nagyobb hibák esetén jegyzŒkönyvet is írnak, de még nem büntetnek. Ám ha a legközelebbi ellenŒrzés során ismét ugyanazokat a hibákat fedezik fel, akkor az illetékesek súlyos pénzbírságra számíthatnak, amelynek a felsŒ határa kétmillió korona (66 ezer 388 euró). Kirívó esetekben akár ötmillió korona (165,970 euró) büntetést is kiróhatnak a vétke-

seknek. A kettŒs árakat, illetve árlistákat minden érintett köteles a következŒ év végéig kitenni. Januártól annyi lesz a változás, hogy akkor már az euró szerepel az elsŒ helyen és alatta vagy mellette a korona a másodikon. Ugyanis 2009. január 1-jétŒl 16-áig mindkét pénznem, azután már csak az euró lesz a hivatalos szlovákiai fizetŒeszköz. Dunaszerdahelyi szemlénken Fekete Andrea, a Reserved helyi üzletének vezetŒje elmondta: azon kívül, hogy néhányan rákérdeznek, fizethetnek-e már euróval, nem történt semmilyen félreértés. Ugyanígy vélekedet Dosoudil Veronika, a Prostûjov ruházati bolt vezetŒje is. Néhány vásárlót szintén megkérdeztünk, mi a véleménye a változásról. Válaszaik alapján azonban úgy tınik, egyelŒre kevesen figyelik és a hasonlítják össze a feltüntetett kettŒs árakat. –y-f, –sz-t

(kovács)

KERESSEN 300 KORONÁT

Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban, mely a következŒ: „Van itt tehát minden, mi szem szájnak ingere.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. A 35. számban elrejtett mondat szerencsés megfejtŒjét a mostani, azaz a 36. szám nyertesével együtt közüljük a 37. számban. Beküldési határidŒ: szeptember 5.

HANGSÚLY A szlovák kormányfŒ, Róbert Fico némiképpen tényleg visszafoghatná magát, mert most már szinte minden egyes megnyilatkozása parttalan sületlenkedésbe torkollik. Avagy mégsem…? Fico fŒként azokban az esetekben fabulál, amikor mintegy politikai iskoláztatási szándékból szól a köznéphez, a sajtó közéleti szerepét taglaló sajátos nézeteinek hangoztatásától kezdve a szlovák „nemzeti történelem“ eseményeinek keresetlen elemzéséig. Legújabb efféle „zöldségszállítmányát“ múlt szerdán prezentálta, amidŒn Pozsonyban a szlovák nemzeti felkelésre emlékezett, nem máshol, mint e történelmi eseményrŒl elnevezett téren. Épp azon a helyszínen, ahonnan 1989 novemberében a kom-

Fel, vörösök, proletárok! munista rendszer „leváltását“ több tízezer spontán tüntetŒ követelte. Egyáltalán nem mellékes tény, hogy a szóban forgó rendszer egyik legmarkánsabb szlovákiai letéteményese, az akkor csehszlovák államfŒként regnálnó Gustáv Husák is errŒl a helyszínrŒl lett elküldve a politikai süllyesztŒbe. Nem kevésbé figyelemreméltó, hogy ugyanitt, ugyanekkor szónokolt több mint két évtizedes kényszerı szilencium után elŒször a husáki diktatórikus rezsim legádázabb ellensé-

gének tartott, s ezért közéleti mellékvágányra kényszerített Alexander Dubãek. Aki legalább annyira nem szenvedhette Gustáv Husákot, mint Husák Œt. Fico inkriminált szónoklatának tárgya pedig nem más volt, mint annak az idŒközben többször is konkrét bizonyítékokkal cáfolt hamis történelemszemléletnek újbóli felmelegítése, amely szerint Husákot a szlovák nemzeti felkelés kiemelt hŒseként ildomos számon tartani. Fico anekdotázásának azon kívül, hogy az elkötelezett kommunista történészek hamis állításain alapul, legin-

kább az a tény kölcsönöz nem kis pikantériát, hogy pár nappal ezelŒtt a varsói szerzŒdés hadseregeinek 1968-ban elkövetett Csehszlovákia elleni agressziójára emlékezve, még Alexander Dubãeket magasztalta az egekig. Magyarán Róbert Fico szerint egyazon magasztos nemzeti panteonban a helye a zsarnoknak és áldozatának is...! Hiba lenne mindebbŒl arra következtetni, hogy Fico ellentmondásai pusztán arról szólnak, hogy bokros teendŒi következményeként, mintegy az óvatlanság, a feledékenység okán keveri össze a szezont a fazonnal. Sok-

kal inkább arról van szó, hogy a kormányfŒ tetten érhetŒen saját fundamentális eszméivel összhangban barmol bele a félmúlt történelmébe. Célja pedig nem más, mint annak a kommunista értékrendnek a restaurációja, amit Œ maga annak idején szinte az anyatejjel szívott magába. A jelenlegi szlovák kormányfŒt megnyilatkozásai során tehát korántsem valami cinikus, elŒre megfontolt politikai haszonlesési, azaz népbutító populista szándék vezérli, hanem bolsevik meggyŒzŒdése! Barak László www.parameter.sk


Riport

2008. szeptember 2.

3

Biztos léptekkel a sakktáblán és a kifutón A tizennyolc éves dunaszerdahelyi Ivana Kahancová idén fejezte be sikeresen a nyolcéves gimnáziumot. Már felvették a pozsonyi Közgazdasági FŒiskolára, az ifjúsági korosztály egyik legjobb hazai lánysakkozója, modellként pedig az ország menŒ divattervezŒi foglalkoztatják Œt. Mi a módfelett csinos, nyúlánk, szŒke, szerényen közvetlen ifjú hölggyel a város egyik kávézójában beszélgettünk, ahol nyári idénymunkát vállalt.  Ennyi komoly kedvtelés, elfoglaltság mellett is?... – Korábban is megtettem már, nem idegen tŒlem. Most az érettségi után a vakáció elsŒ hónapját persze pihenéssel töltöttem. De mivel ilyenkor, augusztusban mind a sakkban, mind a modellingben amolyan holtszezon van, elvállaltam ezt a kávéházi munkát. Kellemes a környezet, jobban telnek a napok.  Úgy tudjuk, a családjuk vagy egy évtizede Pozsonyból költözött ebbe a csallóközi városba. Fiatal lányként hogyan ejtette rabul a sakkozás? – Édesapám szerettette meg velem ezt a játékot, teljesen véletlenül. à otthon szokott partizni az egyik barátjával, de már érthetŒen szerettek volna más ellenfeleket is, s így jutott el édesapám az itteni sakkcsapat ligás meccsére s ismerkedett meg a kiváló edzŒvel, Jozef Ráchelával. TŒle hallotta, hogy a dunaszerdahelyi klubnak fiúkból nagyon erŒs ifjúsági gárdája van, lányok kellenének melléjük, mert a csapatversenyeknél többnyire egy-egy lány is kell az együttesbe. Nos, apánk akkor azt mondta, hogy belŒlük otthon kettŒ is van, s így kerültünk Jana húgommal a sakkozás közelébe.  Nyár elején magunk is szemtanúi voltunk a városi mıvelŒdési központban, hogy az ifjúsági sakkliga itt rendezett országos döntŒjén a dunaszerdahelyi csapat, soraiban önnel, biztosan megvédte bajnoki címét. Mely sakksikereire büszke még? – Eddigi legnagyobb sikeremnek a tavalyi országos bajnokságon elért harmadik helyezésemet tartom. Amivel egyéb-

ként kijutottam a Horvátországban rendezett ifjúsági Európa-bajnokságra is, ahol az én kategóriámban a szlovákiai versenyzŒk közül a legjobb helyezést értem el. Két évvel ezelŒtt szintén sikerült elcsípnem egy országos bajnoki harmadik helyezést rapidsakkban, de azzal már nem járt Európa-bajnoki kiküldetés.  S a hat évvel fiatalabb húga hol tart ebben a nagyszerı játékban? – Többszörös országos bajnok már közönséges és rapidsakkban is. Most Œ megy válogatottként a korosztályos Európa-bajnokságra, mint én tavaly. Nemsokára, szeptember 12-én utazik szüleinkkel együtt Bosznia-Hercegovinába, ahol az idei ifjúsági kontinensbajnokság lesz. Szóval Œ a saját kategóriájában, vagyis a 12 éves lányok között éljátékos nálunk, bár én még egyelŒre mindig megverem. (nevet) De már nagyon kicsi a különbség a játéktudásunkban…  Szellemi és fizikai adottságai, úgy tınik, nem csak erre a játékra predesztinálják. A másik nagy vonzalom, a modelling gyökerei hova nyúlnak vissza? – Kezdetben az utcán szólítottak meg néhányszor a különféle modellügynökségek tehetségkutató emberei, de én általában ezekre nem reagáltam. Aztán néhány ismerŒsöm és barátnŒim ösztönzésére részt vettem egy válogatóversenyen. Ez még tizennégy éves koromban volt, az elŒdöntŒbe ugyan bekerültem, de onnan már a nem elégséges méreteim miatt, s mondanom sem kell, hogy nem a testmagasságomról volt szó, már nem jutottam tovább. Akkor egy idŒre hanyagoltam az egészet, s csak tizenhat évesen tértem vissza hozzá, mégpedig egy másik ügynökség által szervezett, a Face 2007 elnevezésı versennyel, amelyen 2. helyezést szereztem. KésŒbb azonban, a siker ellenére, nem éreztem számomra megfelelŒnek ezt az ügynökséget. Átléptem a Queen Maryhez, ahol mindmáig megmaradtam…  S azokkal a fránya testméretekkel, vélhetŒen, már nincsenek problémái. Szabad megkérdeznünk, hogy milyenek is ezek mostanság?

– Hát… (nevet), megközelítŒleg ideálisak… Centikben szólva: kilencven – hatvankettŒ, vagy -három – kilencvenhárom. A magasságom pedig száznyolcvanegy centi…  A modelling terén mit tart eddigi legnagyobb sikereinek? – Bizonyos értelemben siker volt már az említett második helyezés is a Face 2007 versenyen. Amolyan munkasikerek között említhetném a különféle bemutatókat. FŒleg amikor Jozef Klír számára dolgozom, aki nálunk egyike a legelismertebb divattervezŒknek, s elsŒsorban alkalmi ruhákat tervez. S miután megfeleltem különféle castingokon, az ügynökségem például kiválasztott külföldi alsónemı-bemutatóra, amely ha összejön, most szeptemberben lenne az olaszországi Bolognában. De valószínınek látszik egy másfél hónapos konkrét munka keretében Barcelona vagy Törökország is, elŒreláthatóan úgy októbernovemberben. S hát nincs okom elhallgatni, hogy számos fotózást is abszolváltam olyan szlovák folyóiratok és képeslapok részére, mint például a Nov˘ ãas pre Ïeny, Zdravie, Plus 1 deÀ...  Ezek után aligha tévedünk, ha úgy véljük: ön bizonyára legjobb sakkozó a modellek és a legcsinosabb lány a sakkozók között… Legalábbis hazai viszonylatban. – Nos, a modellszakmában tényleg nem találkoztam még olyan lánnyal, aki tudta volna, hogy mi fán terem a sakk. A másik feltevésüket pedig (nevet) nem nekem kell megítélni.  Hogyan tovább a sakktáblán és a kifutókon, hiszen Œsszel már kezdŒdik a fŒiskola? – MindkettŒt folytatni kívánom, meglátjuk, hogyan bírom majd erŒvel. Hiszen mindkettŒ nagyon idŒigényes. Az elsŒ helyen persze mindenképpen az iskola fog állni, ahogy eddig is. Erre mindig nagyon ügyeltem. Egyébként is: már nem lehetnek élversenyzŒi vagy csúcsmodelli ambícióim. Lehet, hogy ez komikusan hangzik egy tizennyolc éves lány szájából, de ahhoz én már öreg vagyok. Persze, azért sem a sakkban, sem a model-

 Ivana két arca lingben még nem mondtam ki az utolsó szót…  S a közgazdasági fŒiskolával milyen pályára készül? – A pénzügyi elemzések irányába szeretnék elindulni elsŒsorban a tanulmányaim befejezése után, de hát majd meglátjuk, merre visz el a szél. Mindenesetre nem úgy képzelem el a jövŒmet, hogy kizárólag csak idehaza tudjak érvényesülni. Az angolt és németet, ha nem is tökéletesen, de már jól bírom, s szeretném ehhez még felvenni az oroszt és a spanyolt. S úgy tervezem, hogy már a fŒsuli alatt legalább egy szemesztert okvetlenül külföldön töltsek.  Komolyan vett tanulmányai, kedvtelései mellett a laza, fiatalos szó-

Fogas Ferenc felvétele és archívum

rakozásra, bulizásra egyáltalán jut ideje? – Hogyne. Szívesen járok moziba, színházba, bár, mint említettem, nagyon kevés a szabadidŒm. Nagyon szeretek például énekelni, a gimnázium énekkarának is tagja voltam. Természetesen fitneszbe is járok, sokat biciklizem, korcsolyázom, röplabdázom a barátnŒimmel. Röplabdázni például a pozsonyi Slávia UK is csábított. Biztos a magasságom miatt, mert már elég régen ilyen nagy lábon élek. S meg hát, barátom is van, futballista, innen a CsallóközbŒl. Viszont a kapcsolatunk még eléggé friss, újkeletı ahhoz, hogy nagyon komolynak mondjam… Bereck József

Ikrek, akik mégsem egyformák Percnyi pontossággal, mosolyogva érkeznek a megbeszélt helyszínre. „Itt lakunk a halászcsárda mellett, már csak ezért sem késtünk” – nyújtja a kezét a légi Sárközi József. AkitŒl megtudom azt is, hogy huszonhét évvel ezelŒtt öt perccel hamarabb jött a világra, mint ikertestvére, a most is vele együtt érkezett Péter. Eddig majdnem azonos az életútjuk is. SzülŒfalujukban jártak iskolába, aztán a dunaszerdahelyi kereskedelmi szakközépiskola következett. Hét évvel ezelŒtt

pedig mindketten a Volkswagen pozsonyi üzemébe jelentkeztek. KülönbözŒ beosztásokban kezdték, majd minŒségellenŒrként folytatták a csiszoló részlegen. „Kezdetben még kiemelt bérnek számított a havi18-20 ezer korona tisztán, de aztán fokozatosan máshol is növekedtek a keresetek, mi meg ugyanazon a szinten maradtunk. Valamivel emelték ugyan az alapbért, de lefaragták a veszélyességi pótlékot. Így aztán új munkahely után néztünk” – közli a kisportolt alkatú, öt perccel fiatalabb férfi.

 Jó munkahelyet találtunk – mondja az öt perccel idŒsebb József (balról) Fogas Ferenc felvétele

Vékonyabb testvérbátyja folytatta: „Éppen a Csallóköz hirdetésének köszönhetŒen sikerült idén júniusban jobb helyre kerülnünk, méghozzá a somorjai ipari parkba. Ahol az olaszországi, vicenzai cég gyárt különbözŒ antennákat és gépkocsikábeleket. Jól érezzük magunkat, mert ez a munkahely jóval közelebb van a lakóhelyünkhöz, meg többet is keresünk. Meg érdekesebb, hangulatosabb is a munka” – érvel a beszélgetŒpartnerem. – Mit jelent az, hogy hangulatosabb? – nézek rá érdeklŒdve. „A német fŒnökök ridegek voltak meg ellentmondást nem tırŒk. Ha tört, ha szakadt, mindennek úgy kellett lennie, ahogy Œk mondták. Még ha rosszul is döntöttek. Az olaszok leggyakoribb mondata alighanem az, hogy no problem. Mindenre odafigyelnek, amit mondunk, meghallgatják a véleményünket, s ha valami gond akad, azt közösen oldjuk meg” – hangzik a válasz. Mindketten mıvezetŒk. Péter 15-20, az öccse 40-45 alkalmazott kisfŒnöke. Mindketten két mıszakban, de ugyanabban a beosztásban dolgoznak, ezért gépkocsival együtt ingáznak. Bizsereg bennem a kíváncsiság: vajon miben különböznek? Széles mosoly kíséri kérdésemet. Aztán Péter szólal meg:

„Azért vannak különbségek is köztünk. Én például vŒlegény vagyok, nemrég jegyeztem el a barátnŒmet, a padányi Petrát, aki a pozsonyi Komensk˘ Egyetemen ötödéves archeológus. Én pedig a budapesti Gábor Dénes FŒiskola diószegi kihelyezett karán vagyok végzŒs, informatikát tanulok. – Két merŒben más szak és érdeklŒdési kör. MirŒl tudnak beszélgetni? „Hát mindkettŒrŒl. Engem lenyıgöz, ahogy Petra régmúlt idŒkrŒl, háborúkról, szlávokról és honfoglaló magyarokról mesél. Ãt meg az informatika szépségeibe igyekszem beavatni” – mondja lelkendezve. Péter elgondolkozva hallgat, aztán megszólal: „Én még keresem az igazit. Nincsenek különleges elvárásaim, csak annyi, hogy beleszeressek egy lányba. Nyilván eljön ez a pillanat is” – teszi hozzá. Amikor a kedvteléseikrŒl kérdem, a fiatalabb férfi a karatét és a bokszot említi. József pedig a horgászást. „A minap fogtam a bögellŒi tavon egy tízkilós amúrt. Én már mélyen aludtam a sátorban, Petra figyelt fel arra, hogy rángatózik a zsineg” – meséli. Az ikrek édesapja roma, az édesanyjuk magyar. Kérdem tŒlük, érte-e már Œket kellemetlenség emiatt.

„Itt a faluban sosem, pedig ez a község is több nemzetiségı. Máshol viszont akadnak buta emberek. Mert aki nacionalista vagy fajgyılölŒ, az csak primitív lehet” – felelik egyszerre. „Édesapánk sokáig a dunaszerdahelyi autóbusz-közlekedési cégnél dolgozott, jelenleg jármıvezetŒként a helyi önkormányzat alkalmazottja. Mindig becsületesen dolgozott, bennünket is erre nevelt” – hangoztatják. Szavukat az olasz munkaadóik is megerŒsítették, akik elismerŒen nyilatkoztak a két légi fiatalember kiváló munkájáról. Józsefet nemrég kiválasztották továbbképzésre, Vicenzába. „Új, korszerıbb munkagépek kezelését mutatták be. A betanítók is tudtak valamit angolul, meg én is beszélek már alapszinten. Volt olasz–magyar szótáram, ha ez is kevés volt, akkor mutogattunk, végül remekül megértettük egymást” – derül fel ismét az öt perccel idŒsebb férfi arca. Végezetül a további terveikrŒl érdeklŒdöm. Ismét egyszerre válaszolnak: „Most jól érezzük magunkat, elégedettek vagyunk, jó kedvvel dolgozunk. Ameddig így lesz, nem gondolkodunk különösebb változtatáson. Aztán meg úgyis kiderül, mit hoznak a következŒ évek.” Szilvássy József


4

Híroldal

2008. szeptember 2.

Fehér Csabát meggyanúsították NYITRA/KOMÁROM – A Nyitra megyei közgyılés többségi szavazattal az elmúlt héten úgy döntött, hogy több gyanús eset miatt feljelenti Fehér Csabát, a Duna Mente Múzeum tavaly elbocsátott igazgatóját. Ignác Púchovsk˘ megyei fŒellenŒr szerint a Duna Mente Múzeum 2005. január 1-je és 2007. november 9-e között olyan szerzŒdéseket kötött külsŒ munkatársakkal, amelyek alapján nagy összegı honoráriumokat fizetett ki, viszont a kinnlevŒségei behajtására nem fordított elég figyelmet. A múzeumhoz tartozó ingatlanok használói által ki nem fizetett bérleti díjak összege 2005-ben megközelítette a 135 ezret, 2006-ban túllépte a 262 ezret, 2007-ben pedig több mint 337 ezer ko-

rona volt. Történt mindez annak ellenére, hogy az intézmény folyamatosan jogi tanácsadókat fizetett: 2005. december 28án egy jogász 39 500 koronát és még ugyanazon a napon 41 800 koronát számlázott ki a megyei önkormányzat információs kézikönyvének kiadása kapcsán nyújtott tanácsadásért – pontosan kétszer tizenhárom órányi munkáért. 2006-ban havi húsz óra tanácsadásért 20 ezer koronát, 2007-ben pedig tíz óráért 25 ezret kapott két másik jogász, anélkül, hogy a múzeum könyvelésében nyoma lenne, milyen ügyekben volt szó tanácsadásról. Nemcsak néhány jogász, hanem egy közgazdász is jól keresett a komáromi múzeumban. Az ellenŒrök jelentése kitér a múzeum könyvelésének és a szolgálati utak nyilvántartásának hiányosságaira is. Az ellenŒrök kifogásol-

ták a múzeum két alkalmazottjának kifizetett végkielégítés összegét is. Hortai Éva, az MKP egyik megyei képviselŒje kérte, hogy a gyanúba kevert volt igazgatónak adjanak lehetŒséget a fŒellenŒr jelentésével kapcsolatos véleményének és kifogásainak az elŒterjesztésére, ám javaslatát a szlovák koalíciós többség leszavazta. „Nevetséges és elszomorító is ez az ügy, a döntést erŒsen politikai indíttatásúnak tartom” – nyilatkozta az Új Szónak Fehér Csaba. Kifogásolja, hogy nem mondhatta el a képviselŒ-testület elŒtt a véleményét. Elutasítja a megyei fŒellenŒr jelentésében szereplŒ pontokat. Annyit ismert el, hogy a számlák és az elszámolások hiányosak lehettek. „Itt-ott valóban hiányzik egy aláírás. Gondolom, minden intézményben vannak ilyen hiányossá-

Nem engednek a lakásokból MAD – László Gábor polgármester választási programjában kiemelt helyen szerepelt az új lakások építése, mert elsŒsorban ezzel óhajtotta megakadályozni a falu lélekszámának további csökkenését. Kezdetben bérlakásokat terveztek, ám erre nem sikerült támogatást szerezniük az illetékes minisztériumtól. Ennek ellenére a helyi önkormányzat vezetŒje és többi tagja nem mondott le a tervérŒl. Találtak olyan beruházócéget, majd bankot is, ame-

lyek kedvezŒ kamattal kínálnak kölcsönt a másfél, két-, illetve háromszobás új otthonokhoz. A terveket akár úgy is módosíthatják, hogy egyszobás lakást is kialakíthatnak. Jelenleg minden pénteken délután négytŒl hétig a helyi mıvelŒdési házban szolgálnak szükséges információkkal az érdeklŒdŒknek. Megtudtuk azt is, hogy a beruházó utakat és járdát is épít az új lakótömb környékén. „Ha újszerı kezdeményezésünk sikeres lesz, akkor jövŒre ilyen megoldással újabb lakásokat építünk“ – közölte a polgármester. –lav

AGORA

Kezelésre bottal járok… A tolókocsisokkal tolnak ki címmel, a Csallóköz 32. számában megjelent írásunkkal kapcsolatosan teszi fel alábbi kérdéseit egyik idŒs olvasónk: „Tisztelt SzerkesztŒség! Mint minden rendszer, ez is kijátszható?! Miért? Mégis, hogyan juthatnak jogtalanul rokkantigazolványhoz olyan személyek, akik erre nem jogosultak? Ez nem korrupció? Roman Lamparsk˘nak, a dunaszerdahelyi regionális munka-, szociális- és családügyi hivatal illetékes

osztályvezetŒjének „vannak tippjei“. Vannak? Miért nem osztja ezt meg velünk? Nem létezik ellenŒrzés a visszaélésekre? Miért?! Mert a kiskapuk csak kulccsal nyílnak, kulcsot pedig csak úgy kaphatsz, ha Mitsubishi van alattad, azzal járod a világot s ott állhatsz meg, ahol kívánod? Nekem, sajnos, sem pénzem, sem kocsim nincsen, így hát semmit nem érek el. Kezelésre bottal járok, így hát fogjam be a számat? Kérdéseimre választ várok. Tisztelettel: özv. Écsi Kálmánné, kisnyugdíjas“

gok. Máshol is találtak ilyen hibákat, mégsem tettek büntetŒjogi feljelentést” – érvelt Fehér. „Ez és a mostani eljárás is arra utal, hogy az ellenŒrzés és az egész akció nem elsŒsorban a valódi helyzet megállapítására irányul, hanem utólag keres indokokat és érveket a leváltásra” – hangsúlyozta. Emlékeztetett arra is, hogy a menesztésekor a brüsszeli Never Again kiállítást hozták fel az egyik legfŒbb érvként múzeumigazgatói tevékenysége ellen. A fŒellenŒri jelentést az 52 fŒs közgyılés 44 jelenlévŒ képviselŒje közül 33-an szavazták meg. Az MKPfrakció ellenezte. (vr, kor)  Fehér Csaba politikai támadásnak tartja a nyitrai döntést Deutsch Attila felvétele

Becsengettek... (Befejezés az 1. oldalról) A nyáron begyıjtött információk és anyagok összesítése szeptemberben vár a pedagógusgárdára. ElsŒ osztályban leglényegesebb változás, hogy nyolc magyaróra helyett hetet tudtak biztosítani, ellenben a többit úgy alakították, hogy segítse a magyar nyelv tanítását. Az alsó tagozatos pedagógusok munkáját az is nehezíti, hogy nem kaptak meg minden tankönyvet. Ötödik osztályban is változott a tantárgyak beosztása, matematikából például az eddigi 5 helyett 3,5 van elŒírva. A választható tantárgyakat a pedagógusok használják fel órakiegészítésre. Az említett matematikán kívül a földrajzot pótolják ki, és könnyítésképpen rajzot vezetnek be. Az új tantervek elkészültek, de a tankönyvek még a régiek, ezáltal is több feladat hárul a pedagógusokra. „A tantárgyi tervek elkészítésén kívül az anyagokat is össze kell gyıjteniük a tanároknak. Nagy szerep jut a fénymásolónak az idei tanévkezdéskor“ – nyilatkozta Bodó Ilona igazgatónŒ. A Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvı Magángimnáziumban három osztályban 60 tanuló kezdi meg tanulmányait. A. Szabó László igazgató közlése szerint az iskola pedagógiai programja a szeptemberi tanévkezdésre összeállt, már csupán néhány formai finomításra van szükség. Korábbi nyilatkozatai szerint olyan pedagógiai program a

Új tér, felújított szoborral BÃS – BensŒséges ünnepségen avatták fel a község Szentháromság terét, amelyre visszakerült a restaurált szobor. A vendégek között voltak BŒs testvértelepülésének – a székelyföldi Csíkszentmihály, továbbá a magyarországi Nagymaros, Enese, Pázmándfalu és Kondoros – polgármesterei is. Avatóbeszédében Fenes Iván polgármester hangsúlyozta: „Közös összefogással, BŒs nagyközség önkormányzatának és a helyi római katolikus plébánia anyagi hozzájárulásának eredményeként, mintegy kétmillió korona ráfodítással sikerült felújítatnunk az 1890 augusztusában felavatott és felszentelt Szentháromság-szobrot. Az értékes szakrális alkotás méltó, az eddiginél sokkal szebb helyre került vissza. Arra a megújult köztérre, amely mostantól településünk egyik központja és büszkesége lesz. Egyszersmind állandó jelképpé magasodik. Hirdetni fogja polgáraink ragaszkodását szülŒföldünkhöz, hitünkhöz, nemzeti és vallási értékrendünkhöz, amely év-

századok óta megtartó erŒnk. És az lesz a jövŒben is.“ Csáky Pál, az MKP elnöke beszédében a világ jelenlegi helyzetérŒl, a muzulmánok elŒretörésérŒl, a Gustav hurrikánról és Európa vívódásairól festett drámai képet. Elmondta azt is, hogy hol, merre járt a nagyvilágban, s kikkel találkozott, majd kiemelte a helybeliek ragaszkodását a keresztény gyökerekbŒl is táplálkozó értékendjükhöz. Az ünnepi mısorban Vesztergám Miklós magyarországi tárogatómıvész, Dóka Zsuzsanna énekes, Tarics Péter és a helyi Kék Duna Vegyes Kar lépett fel. Kétnapos hétvégi vigadalom színesítette az immár hetedik BŒsi Napokat. Szombaton a BŒsi Tánc-és Tornastúdió tagjai adtak látványos mısort, este pedig Auth Csilla lépett fel. Vasárnap délután kezdŒdött a gulyásfŒzŒ verseny, az ínyencek nyárson sült halakat és más finomságokat kóstolgathattak. A négytagú zsıri – Gróf Béla, Deym János, Ilka Alfréd és Mészáros Ferenc összeállításban – döntése szerint a legízletesebb gulyást a bŒsi önkéntes tızoltók fŒzték Csóka György vezetésé-

 A Kék Duna Vegyes Kar a restaurált mıalkotás elŒtt vel. Második helyen a motorosok egyik csoportja végzett Béli Zoltán vezetésével, a harmadikon pedig a két polgármester - a kondorosi Dankó Béla és a helybeli Fenes Iván fŒzt-

Fogas Ferenc felvétele

je végzett. Vasárnap este az Irigy Hónaljmirigy, majd Hevesi Tamás mısora zárta a jó hangulatú rendezvénysorozatot. –y-f, und

céljuk, amelybe betekintve mindenki tisztában lehet az általuk felvállalt értékekkel és az elérni kívánt célokkal. Fontosnak tartják, hogy az iskolai programok egy alapos helyzetelemzésre épüljenek, határozzák meg az iskola céljait, a partnerek – elsŒsorban a szülŒk és gyerekeik – igényeit és fogalmazzanak meg egy tanulói eszményképet. Csütörtöki Erzsébet, a gútai Corvin Mátyás Alapiskola igazgatónŒje érdeklŒdésünkre elmondta: „A szokásosnál jóval korábban, már júliusban elkezdtük a munkát, tehát lényegében szabadságunk egy részét áldoztuk fel az új közoktatási törvény miatt. Augusztus 25-én, az induló értekezleten azonban már elmondhattuk, hogy mindennel készen vagyunk. A törvényrŒl egyébként már menet közben eldöntöttük, hogy nyitott dokumentumként fogjuk kezelni, mert, nem is lehet másként: ahol kell, hozzáadunk vagy elveszünk belŒle. Természetesen mi is szembekerültünk az úgynevezett plusz órák kihasználásának kérdésével, és a döntés egyértelmı volt: elsŒsorban az anyanyelvi oktatásra fordítjuk azokat. KettŒvel bŒvítettük tehát a magyarórák számát, a másik kettŒt pedig egy világnyelv – a szülŒk fogják eldönteni, angol vagy német, illetve a képzŒmıvészet kapja“ – nyilatkozta az igazgatónŒ. –jd, –vgy, –szj.

Loptak, csaltak DUNASZERDAHELY/NAGYMEGYER – Csupa ilyen esetekben indított bınvádi eljárást a járási rendŒrség az elmúlt napokban. Múlt kedden egy 40 éves férfi a Dunaszerdahely kataszterébe tartozó Csótfa településen tört be egy raktárépületbe, ahonnan elektromos hosszabbító kábelekkel szeretett volna távozni, ám a tulajdonos tetten érte Œt. Erre az elkövetŒ kést rántott, és megöléssel fenyegette nemcsak a tulajdonost, hanem a helyszínre érkezett további férfit is. Szerencsére erre nem került sor, ám a betörésével 12 ezer korona kárt okozó férfit akár két évig terjedŒ szabadságvesztésre is elítélhetik. Ugyanazon a napon Nagymegyeren egy 31 éves férfi és 67 éves áldozata ingzsebébŒl a nyílt utcán lopta el annak 2000 koronát tartalmazó bŒr pénztárcáját a személyi okmányaival egyetemben. S ezért hasonló büntetési tétel fenyegeti, mint az elŒbbi eset elkövetŒjét. Hitelcsalás vétségének elkövetésével egy 22 éves fiatalembert gyanúsítottak meg, aki egy bizonyos hitelközvetítŒ társaságtól úgy vett fel 14 ezer korona készpénzkölcsönt, hogy esze ágában sem volt azt kilenc hónapon át részletekben törleszteni, hiszen már a szerzŒdés megkötésekor hamis adatokat közölt munkaadójáról. Mire az említett társaság észbekapott, már 30 ezer korona tartozás volt a fickó rovásán. Idegen tulajdon megrongálásában pedig egy 20 éves fiút marasztaltak el a rend Œrei, aki múlt vasárnap délután a dunaszerdahelyi Sport utcában elŒre megfontolt szándékkal ripityára tört egy 10 000 koronás ajtót. (–er)


Olvasószolgálat

2008. szeptember 2.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008.szeptember 4–10.)

Szex telefonhívásra (mf) 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.15; szo–v 11.00. Zsenikém – Az ügynök haláli (mf) 13.15, 17.30; p–szo 22.00. Hellboy II. – Az aranyhadsereg (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; 22.30; szo–v 11.15. Az üresfejı (mb) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 10.00, 12.00. Lizi and Yeti: Egy királyi sztori (mb) 15.30; szo–v 11.30. A sötét lovag (mf) 14.00, 16.45, 19.30; p–szo 22.15; szo–v 11.15. A múmia – A Sárkánycsászár sírja (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; p–szo 22.00; szo–v 10.45. VALL-E (mb) 14.00, 16.30, 18.30; szo–v 10.30, 12.30. X-akták – Hinni akarok (mb) 20.30; p–szo 22.30. Mamma Mia! (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. Ne szórakozz Zohannal (mb) 13.15, 17.30, 20.15; p–szo 22.30. Kung Fu Panda (mb) 14.15, 16.15, 18.15; szo–v 10.15, 12.15. Hancock (mb) 15.35, 19.45; p–szo 21.45; szo–v 11.00.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (szeptember 4–10.): Nálam jó (cseh film) 16.00, 18.10, 20.20; szo–vas 13.50. Múmia – A Sárkánycsászár sírja (ném.–kan.–am. film) 16.20, 18.30, 20.40; vas 14.00. Totál turbó (am. akciófilm) 15.40; szo–vas 13.00. Az üresfejı – Meet Dave (am. komédia) 18.20, 20.10. Zsenikém – Az ügynök haláli (am. akciófilm) 21.10. Gyermekmozi: Az Úr angyala (szeptember 7., 11.00). VÁGSELLYE, a kultúra háza – szeptember 6–7.: ErŒszakik – In Bruges (ang.–belg. akciófilm) 21.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – augusztus 30–31.: Az utolsó fürdŒruha (cseh vígjáték) 20.00.

Kiállítás NAGYMEGYER – A VMK kiállítótermében Varga Nándor fafaragó népmıvész és Both Anikó gobelinkészítŒ munkáiból nyílt kiállítás látogatható. DUNASZERDAHELY – A Csallóközi Múzeum értesíti a látogatókat, hogy a múzeumban jelenleg is megtekinthetŒ Torockó titkai (Forgó Géza fotói) és Galamb Józsefnek, a Ford Tmodell tervezŒjének életútját bemutató kiállítások látogatási idejét 2008. október 8-ig meghosszabbította. – Szkukálek Lajos festŒmıvész kiállításának megnyitója szeptember 11-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel lesz a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában. – Az Art-Ma Galériában a Magyarországi organikus építészet címı tárlat tekinethetŒ meg. KOMÁROM – A Csemadok Galériában Herbert Arendarczyk festŒmıvész képeinek kiállítása látogatható szeptember 5-ig. – A Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében Nyitra megye önkormányzata és a múzeum rendezésében az Emlékezés az 1968-as Prágai Tavaszra címı dokumentumkiállítás 2009. január végéig várja látogatóit. NAGYSZOMBAT – A Nyugat-szlovákiai Múzeumban a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága Szalon 2008 elnevezésı kiállítása szeptember 7-ig látogatható.

Vegyes DUNASZERDAHELY – A Szlovákiai KertészkedŒk Szövetségének járási szervezete szeptember 18–20-án az AGROFEST mezŒgazdasági kiállítás keretében szervezi meg a sorrendben nyolcadik Csallóköz Gyümölcse kiállítást, amelyen elsŒ ízben virágkötészet is lesz. Arra kérik tehát ezúton is az alapszervezeteket, hogy a virágkötŒ versenyre legkésŒbb szeptember elsŒ napjaiban írásban nevezzenek be amatŒr versenyzŒket.

Szívesen vasal,

netán szórakoztató ez számára? Pavol Hutár, BŒs – Ha már házimunka, akkor az semmiképp ne legyen vasalás. AmelyrŒl egyébként azt gondolom, hogy még a nŒknek sem szórakozás, sokkal inkább kínos kötelesség. Az viszont az elvégzett munka jó érzésével töltheti el Œket, ha egy nagy halom párnát, ruhát, inget szépen kivasalnak. Czetli József, Csallóköznádasd – Ha nagyon muszáj, akkor kivasalom a legegyszerıbb ruhadarabokat. Ám szerintem ez a nŒk reszortja. A férfi a családban a boldogulás anyagi oldaláért felel. Keresi a pénzt, illetve a ház körüli munkákért, javításokért és hasonlókért felel. A vasaló nem is mutat jól egy férfiember kezében.

Viliam Dinu‰, Doborgaz – Nem szoktam vasalni, nagyon fárasztó munka. Ha már nincs más kiút, inkább igénybe veszem a ruhatisztítók ilyen irányú szolgáltatását, nem emeli meg annyira a taxát. Szerintem azt is meg kell válogatni, hogy mit vasaljunk. A nŒk sokszor a férfiak pólóit is agyonvasalják, fölöslegesen... Zuzana Tomanoviãová, Nagyszarva – A vasalást nem lehet szórakozásnak tekinteni. Ez egyike a nŒk azon kötelességeinek, amelyek nemzedékrŒl nemzedékre automatikusan rájuk hárulnak. FŒleg faluhelyen. Mert városban egyre több szolgáltatás vehetŒ igénybe. Jó eszközökkel kicsit a vasalás is komfortossá tehetŒ.

A zsidó kultúra európai napja A Komáromi Zsidó Hitközség 2000 óta minden évben egész napos programmal részese a nemzetközi eseménysorozatnak. Az idei év központi témája a zsidó zene. A szeptember 7-én, vasárnap 10 órakor kezdŒdŒ komáromi program további elemei elsŒsorban az egymás iránti tiszteletrŒl és a toleranciáról szólnak. Ezúttal az elŒadók és vendégek nagy része távoli vidékekrŒl érkezik, s a rendezŒ hitközség bízik benne, hogy az Eötvös utcai Menház – Zsidó Kulturális és Közösségi Központban megvalósuló alábbi színes programból minden érdeklŒdŒ talál magának kedvére valót: 10.00–12.30: Kehila Regio – a zsidó hitközségek és közösségek III. regionális találkozója. 12.30-tól: ebéd

(elŒzetes jelentkezés szükséges). 14.00: A megmentett emlékek könyvtára címmel dr. Martin Korãok, a Szlovák Nemzeti Múzeum – Zsidó Kultúra Múzeuma igazgatóhelyettesének bemutatója. 14.30: Modernitás és monoteizmus – a „ködosim” parancsának aktualitása az egyistenhívŒ vallásokban címmel Csukás Judit debreceni vallástörténész elŒadása. 15.00: Új Stetl zene – Yonatan Nitzan jelenleg Bécsben élŒ izraeli zeneszerzŒ és énekes különleges programjának bemutatója. 16.00: A Kehila Regio és a Kehila Haver-díjak átadása. 16.30: A szegedi Golda Meir szalonzenekar koncertje a zsinagógában. (–ck)

Fesztivál és vásár BŒsön A Csemadok OT megbízásából a Csemadok MıvelŒdési Intézete számos társrendezŒvel egyetemben szeptember 5–7-én a bŒsi mıvelŒdési központban és a helyi piacon rendezi meg a 42. Országos Népmıvészeti Fesztivált, valamint a hagyományos bŒsi vásárt. Szeptember 5., péntek, 18.30: A megélhetés eszközei a Csallóközben címı néprajzi kiállítás megnyitója a mıvelŒdési ház elŒcsarnokában, fellépnek a gesztetei Barkó Menyecskék, valamint a nagybalogi Szivárvány Népdalkör. Szept. 6., szombat, 14.30: Játszóház, gömöri konyha, kézmıves-foglalkozások a mıvelŒdési ház piacán, népmıvészeti mısor a mıvelŒdési ház

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

elŒtt, fellépnek: békei Cimbora Daloskör, a Domaházi HagyományŒzŒ Együttes, a Hunor Citeraegyüttes. 19.00: Gyermeknéptáncgála Nagy Myrtil rendezésében. Szeptember 7., vasárnap, 9.00 órától szentmise a római katolikus templomban, majd különféle keretmısor. 16.00–18.30: Néptáncgála Kraus Ágota rendezésében, a fellépŒ együttesek: Csalló (Somorja), Aranykert (BŒs), FelsŒszeli Mátyus, Rakonca (Fülek), Berkenye (Nemeskosút), Garam Menti (Léva), Búzavirág (Rozsnyó), Csallóközi, Dunaág (mindkettŒ Dunaszerdahely), SzŒttes (Pozsony). (–kf)

Juhász Zsuzsanna, Bogya – Ha a nŒ ügyes és találékony, ezt a hagyományos munkáját is megkönnyítheti kicsit. Nagyon fontos például a kimosott ruha- és ágynemı helyes szárítása. Szárítóra akasztás elŒtt ajánlatos a ruhákat és az ágynemıt alaposan „kirázni”. Én a törülközŒket például nem is vasalom... (kmeÈ)

ÉLà NYELV Az alábbi mondatokra egy önkormányzati lap ugyanazon írásában bukkantunk: „AlapvetŒ feladatunk a település súlyos anyagi helyzetének megoldása”, „A község alapvetŒ problémája a pénztelenség”, „Az alapvetŒ szükségleteket egyelŒre képesek vagyunk biztosítani”. Az értelmezŒ kéziszótár szerint a napjainkban oly gyakori alapvetŒ melléknév jellegzetes sajtónyelvi elem, az utóbbi években azonban szinte mindennapi szereplŒjévé vált az élŒnyelvi közlésnek is. Jelentése: ‘(nagyon) fontos, legfŒbb, lényegbevágó’. Hogy egyazon szövegrészen belüli túlzott elŒfordulása miatt ne váljék agyonhasznált, elkoptatott szóvá, helyettesítsük alkalomadtán egyéb, hasonló jelentésı megfelelŒkkel, pl.: lényeges, meghatározó, kulcsfontosságú, elemi, égetŒ, létfontosságú stb. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson augusztus 26–27-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: PaeDr. Végh Tibor, Bazsó Terézia, Klimek Zoltán, Zselinszky László, Juhos Zsuzsanna, Hrapka Tibor, Bíró Marian, Boráros Vladimír, Újhelyi Henrietta, TŒsér Rozália, Pullman Richárd, Nosek Katalin, Andrejkovics György mérnök, Varsa István, Tóth Szilvia, Takács Tímea, Lezsatka Zsanett, Uj Krisztína; Nyárasd: Kovács György; BŒs: Pavol Hutár, Csóka Tamás; Pozsonyeperjes: Mórocz Anikó; Etrekarcsa: Görcs Ferenc, Markolt Anikó; Budafa: Molnár Balázs; Lúcs: Méry Tibor; Albár: Kovács Ágnes; Somorja: Sinobli Rudolf; Balázsfa: Juhos Beáta; Hegyéte: Bokros Gyula; Baka: Zsemlye Mátyás, Zsemlye Viola, Ambrus Iván, Csiba Iván, Saradin Erzsébet; Hodos: Fehér Zoltán; Pódafa: Polák Klaudia; Nádszeg: Cserkó János; Kisudvarnok: Nagy Igor; Patas: Klimek Zoltán; Felbár: Ozogány László.

wwww.parameter.sk

ORVOSI ÜGYELET Újra itt a nyári idŒszak vége s vele együtt „menetrendszerıen” a parlagfı is. Napjainkban a parlagfı – ismertebb nevén a „vadkender” (Ambrosia) virágpora (pollenje) a leggyakoribb allergiát kiváltó virágpor. A parlagfı a nyár derekától a fagyok beálltáig virágzik, azaz ontja virágpora tonnáit a levegŒbe. A parlagfıpollen igen heves túlérzékenységi (allergiás) reakciót vált ki: a virágpor belégzését követŒen szinte azonnal tüsszögni, könnyezni kezd a virágporra allergiás ember.

Irtsuk a parlagfüvet! A pollenallergia által okozott tünetek ma már hatásosan kezelhetŒk. Ennek ellenére, ez esetben is fontosabb a megelŒzés, azaz a pollennal való találkozás esélyének csökkentése. Ez csak úgy érhetŒ el, ha nem tırjük meg környezetünkben a nem mıvelt, elhanyagolt területeket, melyek a gyomok, s így a vadkender melegágya is. Ma már ugyanis a „parlagfı” a parlagról beköltözött városainkba is. A rendezetlen környékı bérházak mellett éppúgy megtalálható, mint a járdák aszfaltjának repedéseiben. Ne legyünk

közömbösek, hanem tızzel-vassal irtsuk környzetünkben a parlagfüvet! A szomszédos országokban már büntetik a parlagfüvet földjén, háza kertjében megtırŒ tulajdonost. Nálunk a törvény szigora még nem, de a józan ész, saját s gyermekeink egészségének védelme arra kötelez minket, hogy ne tırjük meg környezetünkben e betegségforrást. Mivel természetes károsítója nincs, csakis a rendszeres gyomirtás, azaz a tudatos emberi tevékenység nyújthat ellene védelmet. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. szeptember 2.

Az újonnan megnyílt háztartási boltunk kínálata: ◗ konyhafelszerelési kellékek, ◗ üveg-, porcelántárgyak, ◗ zománcos edények, ◗ villanylámpák és egyéb elektronikai cikkek, ◗ Tescoma-termékek. Megtalálnak bennünket Dunaszerdahelyen a Bacsák utca 4. szám alatt. Hétfőtől péntekig 9.00-tól 17.30-ig, szombaton 9.00-tól 12.00-ig.

KOMÁROM VÁROS

pályázatot hirdet

a Komáromi Városi Hivatal Területfejlesztési Alosztálya referensi munkakörébe A jelentkezőre vonatkozó elvárások:  főiskolai végzettség – építészmérnöki vagy közlekedésmérnöki szakiránnyal,  a szlovák és a magyar nyelv ismerete,  feddhetetlenség,  felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Munkaidő szerint: teljes munkaidő. Munkakezdés időpontja: megegyezés szerint. A szükséges iratok jegyzéke:  fénymásolat az iskolai végzettségről,  szakmai életrajz,  kitöltött személyi kérdőív,  erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). A kérvényt kérjük 2008. szeptember 19-ig elküldeni a Komáromi Városi Hivatal címére (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno) vagy személyesen leadni a városi hivatal iktatójában. A borítékra az alábbi szöveget kérnénk ráírni: „Referent oddelenia územného plánu a architektúry “.


SzabadidŒ

2008. szeptember 2. ANTIK

DURVA MEGSZÓLÍTÁS

TÙZFÖLDI INDIÁN TÖRZS

KORUNK TÁRSASÁGI TÁNCA

NITROGÉN

ÓKORI PÉNZEGYSÉG

LATIN ELÖLJÁRÓ

VERDI OPERÁJA

R. 4. RÉSZ

R. 1. RÉSZ

ELEDEL

A

T BALKEZES

ZÉRUS

R. 5. RÉSZ

Á

SZEMÉLYES NÉVMÁS ÉPÍTKEZÉSI ANYAG

TONNA

NAPSZAK A KÖLTÃK RÓMAI 6

BUDAPESTI

LONDON

NEMZETKÖZI

PEREMEI

VÁSÁR, röv.

MILLIÓ

R. 3. RÉSZ

RÉSZE

55 éve, 1953. szeptember 8án született Barak László költŒ, publicista. 190 éve, 1818. szeptember 9-én született Iban Szergejevics Turgenyev orosz író.

SZÉKFÙ

Virágkalendárium

RÁDIUSZ ÃSI SUMÉR VÁROS IRAKBAN

BÙNT

A Rebekákat, és szeptemberi névnapjukon a Hildákat vörös kardvirágokkal köszöntsük föl. A Rozáliák természetesen rózsákat kapjanak, a királyi nevı Reginának ezüstös levelı Begonia rexet ajándékozzunk.

KÖVET EL OTIA ... VITIA KÍVÁNCSI

NULLA

AMERIKAI HÍRÜGYNÖKSÉG EURÓPIUM, SULFUR

Szept. 2.: Rebeka, Dorina, Linda Szept. 3.: Hilda, Belo Szept. 4.: Rozália Szept. 5.: Viktor, LŒrinc, Regína Szept. 6.: Zakariás, Alica Szept. 7.: Regina, Marianna Szept. 8.: Mária, Adrienn, Miriama

Heti évfordulók

NYELVÉN

ORVOSI

RÖNTGEN

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok

R. 2. RÉSZ ÁLLATI

7

ELAVULT KÉPZÃ

PUHA FÉM

ZOLTÁN

SATU FELE

Népi bölcsesség Ha LŒrinc napján az idŒ jó, az egész Œsz nagyon jó.

DEHOGY

Aforizma

KELET TEKINTÉLYES

T

KÉSZÍTETTE: LÃRINCZ LÁSZLÓ

L

T

E heti rejtvényünkben Aggházy Kamil honvéd ezredes, katonai szakíró egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 34. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Néha a kezdŒk látnak legtovább. (Thomas Hardy) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát ezúttal a következŒ szerencsés megfejtŒ nyerte: Zakorcsek Sebastian (Perbete). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

2008. SZEPTEMBER 2–8. 3. 21–4. 20.

Ha hódítani vagy flörtölni van kedve, ne fogja vissza magát. Ha a nyár folyamán nem volt elég ideje kipihenni magát, most keressen rá alkalmat. Nagy szüksége van a feltöltŒdésre, míg a munka megvárja. Bika

4. 21–5. 20.

Az elkövetkezŒ napokban kellemetlen helyzet alakulhat ki ön körül, ugyanis a család egyik barátja olyan ügyben kéri a segítségét, melybe egyáltalán nem szeretne beavatkozni. Tapintatosan hárítsa el! Ikrek

5. 21–6. 21.

Többször is elbizonytalanodhat, megtorpanhat, pedig nincs semmi ok aggodalomra. Legfeljebb túl fontos dolgokban ne döntsön, ha mégis muszáj, kérje ki mások véleményét is. ElsŒsorban pénzügyekben. Rák

6. 22–7. 22.

Érzelmein mostanában az ösztönösség és szenvedély uralkodhat el. Munka és anyagiak terén viszont a belsŒ és külsŒ hatások is segíthetik mindennapjait, mert ötleteivel képes lenyıgözni környezetét. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Tartózkodjon a gyanús ügyletektŒl, ne hívja ki maga ellen a sorsot azzal, hogy feltınŒen kockázatos dolgokat mıvel. Arra nem támaszkodhat örökké, hogy eddig mindig megúszta veszteség nélkül. Szız

NAP KIADÓ

8. 24–9. 23.

Ne aggodalmaskodjon apróságok miatt, nézze mindig a dolgok jó oldalát, legyen optimista és meglátja, így könnyebben elérheti céljait. A héten ne feledkezzen meg egy kedves családi jubileumról...

Mérleg

9. 24–10. 23.

Sokat kell várnia egy fontos információra, mely nélkül nem tudja elŒbbre mozdítani jelenlegi munkáját. Ez bosszantja, de ügyeljen tovább is a pontosságra, és fŒleg ne tegyen meggondolatlan ígéretet. Skorpió

10. 24–11. 22.

Túl komolyan éli az életet, nem az örömöket keresi benne, hanem a problémákat, mintha azok nem jönnének maguktól is. Hamarosan itt a nyárvég, ez a legjobb idŒszak, hogy változtasson az életfelfogásán. Nyilas

11. 23–12. 21.

A rend mindig megteremti kenyerét és galambját. (Pablo Neruda)

A huszonhét éves tanárnŒ, Soóky Erika és a huszonöt éves gépészmérnök, Jakus László július elején kötöttek házasságot. S egyelŒre azért nem tervezik a család bŒvülését, gyermekvállalást, mert telket vettek BŒsön és építkezni szeretnének. Szabadidejét Erika szívesen tölti biciklizéssel, olvasással, László imádja a focit, de mint elmondta, mostanság Fotó: Bertók Video nincs szabadideje...

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Mi a válasz az alábbi verses találósdikra? 1. Szavamat egészben ha veszed: Sokan üresen csépelnek. Egy betıt, ha hozzám toldasz, És visszafelé fordítasz: Sok bolondot így neveznek.

Egy jóképı, fiatal taxist int le egy csinos lány a balatoni országúton: – Kérem, vigyen el Balatonalmádiba! – Érdekes – válaszolja a taxis –, maga ezen a héten már a harmadik terhes nŒ, akit Balatonalmádiba viszek. – De én nem vagyok terhes! – tiltakozik a lány. – De nem is vagyunk még Balatonalmádiban! ✖ A tanár kérdezi Mórickát: – Milyen idŒben vannak ezek az igék: én fázom, te fázol, Œ fázik. – Hideg idŒben, tanúr úr!

2. Elöl-hátul fejes jószág, fejét gyakran verik, s közepén egy növény nŒ ki, ebbŒl lesz fı, pázsit. 3. Finom legény vagyok; Tı fokán átbúvok; De ha aztán megharagszom, Tenger vizét megszalasztom; Fát tŒbŒl kicsavarok. Ugyan bizony mi vagyok? Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. pap, 2. rest, 3, fuss, 4. hat, 5. mai, 6. tor Helyes megfejtŒink közül minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

✖ Csinos fiatal nŒ az orvosnál: – Kérem, vetkŒzzön le derékig! – szól a doktor. A hölgy leveti a blúzát és láthatóvá válik egy vékony aranylánc, rajta parányi repülŒgép, amely a két melle között fityeg. – Micsoda remek kis masina – figyel fel az orvos. – És micsoda isteni kifutópálya!

JelentŒs fordulatok következnek be életében. Olyan régi problémák kerülnek elŒ, melyeket ideje lezárni. Ha ez most nem sikerül, késŒbb még nagyobb gondot okozhatnak. Ne hátráljon meg elŒlük. Bak

12. 22–1. 20.

Feltétlenül használjon ki néhány váratlanul kínálkozó lehetŒséget is, mert bár a munkája nagyon leköti, a nyár hátralévŒ részében még bepótolhat valamit a nyáron kényszerıen elmulasztott kiruccanásokból... VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Kellemetlen magánéleti tapasztalatai után nem tudni, igazán mi segítené hozzá, hogy visszanyerje önbizalmát és a jövŒbe vetett hitét. Talán ne is firtassa tovább, örüljön, hogy immár túlvan az egészen. Halak

2. 20–3. 20.

Az elkövetkezŒ idŒszak alkalmas, hogy tovább építgesse a karrierjét. Viszont döntse el, valójában mit szeretne elérni. Hiszen most bármire képes, s a sikerhez nem is kell megerŒltetnie magát.  Az elsŒ rácsodálkozás: hát te vagy az apukám?!

Szilvássy József felvétele


8

Hirdetés

2008. szeptember 2.

Nyugodt lakáslehetŒség a festŒi Mad községben:

mindössze 40 percnyire Pozsonytól s ugrásnyira DunaszerdahelytŒl

• egy-, két- és háromszobás lakások loggiával vagy elŒkerttel • csendes és békés környezetben • kifogástalan minŒségben és varibiális építészeti megoldással • 1 400 560,- Sk-tól (48 349 eurótól) kezdŒdŒ lakásárakkal • s az 1. osztályú E575-ös útra való jó közlekedési csatlakozással BŒvebb információk minden pénteken 16.30-tól 19.00-ig Mad községi hivatalában, vagy a www.arisinvest.sk honlapon. Telefon: 0915/788 787, Juraj Rác

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87


2008. szeptember 2.

HirdetĂŠs

9


10

Spravodajstvo – ReportáÏ

2. september 2008

Dobar dan, Hrvatska! Dobro do‰li! Slovensko je krajina s prekrásnou prírodou, no predsa len nám tu nieão ch˘ba. Veºká slaná mláka – more. A tak sa kaÏdoroãne v lete dávajú do pohybu stotisíce na‰incov a vyberajú sa smerom na juh, aby tam nachytali prav˘ morsk˘ bronz, vyãºapotali sa v slanej vode a nad˘chali sa zdravého, slaného vzduchu. Keì ma priateº Patrik oslovil s návrhom, ãi by som s ním a jeho ‰tvorroãnou dcérkou Ninou ne‰iel na t˘ÏdeÀ do Chorvátska k moru, v prvom momente som to povaÏoval za jeden z najhlúpej‰ích nápadov, aké som poãul za posledn˘ch dvadsaÈ rokov. Vzápätí som si povedal: a preão nie? Na dovolenke som bol naposledy pred jedenástimi rokmi a do minulého t˘ÏdÀa som patril medzi t˘ch niekoºko málo v˘nimiek, ktoré more videli akurát tak v televízii. A tak v sobotu po ‰tvrtej ráno ‰tartujeme z Dunajskej Stredy: pred nami je takmer 600 kilometrov cesty s cieºovou stanicou Selce (neìaleko Rjeky) na Kvarnerskom po-

breÏí Jadranu. Prvé kilometre cesty nám spestrujú komáre, ktoré nastúpili do auta e‰te na Slovensku, a najmä Ninka – dieÈa, v porovnaní s ktor˘m zvrat „Ïivé striebro“ vyjadruje nieão mimoriadne statické, nehybné.

Naozaj je slané Vozovka v Maìarsku – najmä medzi mestami Csorna a Szombathely – je v otrasnom stave. Miestni to rie‰ia tak, Ïe v obciach je povolená tridsiatka, medzi nimi sedemdesiatka... Na hraniãnom prechode Letenye – Goriãan opú‰Èame Schengensk˘ priestor i Európsku úniu a kvalitná diaºnica nás spoºahlivo vedie k moru. Mimochodom – Chorváti stavajú diaºnice osto‰esÈ a nechajú si ich náv‰tevníkmi aj poriadne zaplatiÈ. Okolo druhej popoludní vidím po prv˘ raz v Ïivote na vlastné oãi more. Je modré a sympatické. Selce sú skôr väã‰ou dedinou ako mesteãkom a tak nájsÈ ulicu Rade Konãara nám veºk˘ problém nerobí. Ubytujeme sa v malom penzióne, kde si Ninka okamÏite získa srdcia domácich. Domáca, pani Îlibanoviãová,  Ninka nám neraz dala poriadne zabraÈ

 Jadran je nádhern˘

Foto: autor

s pote‰ením skon‰tatuje, Ïe na‰e mená sú úplne chorvátske. To moje áno, ale Dubovsk˘? Na‰ou v˘hodou je aj to, Ïe Patrik, ktor˘ strávil niekoºko rokov v pozorovateºsk˘ch misiách v povojnov˘ch ‰tátoch b˘valej Juhoslávie, ovláda miestnu reã takmer dokonale. I keì je chorvátãina slovansk˘m jazykom, iba obãas zachytím slovko, ktorému rozumiem. Posúìte sami – prosím sa povie „molim“, raÀajky „doruãak“ a trebárs pekné dievãa „ljepa cura“ alebo „ljepenica“... Do Chorvátska sa chodí takmer v˘luãne kvôli moru a na‰a v˘prava nie je Ïiadnou v˘nimkou. Ak je medzi ãitateºmi nejakou náhodou aj tak˘, ktor˘ morské pobreÏie e‰te nikdy nenav‰tívil, môÏem mu miestoprísaÏne potvrdiÈ, Ïe more je naozaj slané. Aj to, Ïe v pobreÏn˘ch vodách je neúrekom povestn˘ch morsk˘ch jeÏov, kto-

Veºké senzácie sa neãakajú LEHNICE – Od zaãiatku augusta je moÏné pozorovaÈ v okolí kostola nezvykl˘ pohyb. Pod vedením Mihálya Takácsa z Galantského múzea tu prebieha archeologick˘ v˘skum. âo tu archeológovia hºadajú? „Bude sa robiÈ izolácia kostoln˘ch múrov, ão si vyÏiada vykonanie zemn˘ch prác okolo kostola. Podºa zákona je pred zahájením tak˘chto prác povinnosÈou urobiÈ prieskum a zistiÈ, ãi sa v t˘chto miestach nenachádzajú veci v˘znamné z archeologického hºadiska,“ povedal nám Takács a dodal, Ïe sa jedná o tzv. zisÈovací v˘skum – okolo kostola sa kopú sondy, ktoré povedia, ãi sa v zemi nenachádza nieão hodnotné. Na základe písomn˘ch prameÀov je známe, Ïe lehnick˘ kostol, pochádzajúci zo 17. storoãia, bol postaven˘ na mieste star‰ieho, pravdepodobne gotického chrámu. Jedn˘m z cieºov prieskumu je aj zistiÈ, ãi tu taká budova naozaj stála a ak áno, tak v akej forme. „Na niã prekvapujúceho sme zatiaº nenarazili. Vieme, Ïe v stredoveku a na zaãiat-

ku novoveku sa pri kostoloch pochovávalo – tento zvyk sa zru‰il nariadením aÏ koncom 18. storoãia. Bolo to hlavne z hygienick˘ch dôvodov, lebo kostol stál spravidla v strede usadlosti a umiestÀovaÈ tam hroby nebolo akurát zdravé, najmä poãas epidémií to spôsobovalo ìal‰ie ‰írenie nákazy. Odvtedy sa cintoríny zaãali umiestÀovaÈ na okraj obcí, alebo dokonca úplne mimo nich,“ hovorí archeológ, podºa ktorého druh˘m cieºom prieskumu je dokázaÈ, Ïe sú tu hroby s kostrov˘mi pozostatkami. Hroby sa skutoãne na‰li, najmlad‰í pochádza z 18. storoãia.

âo sa t˘ka zvy‰kov star‰ieho kostola Mihály Takács sa domnieva, Ïe pôvodná budova bola men‰ia a jej pozostatky by sa mohli objaviÈ pri nejakej vnútornej rekon‰trukcii. K star‰ím budovám sa spravidla viaÏu rôzne legendy: hovorí sa, Ïe lehnick˘ kostol bol spojen˘ podzemnou chodbou s ka‰tieºom Benyovszk˘ch. „PravdepodobnosÈ je prakticky nulová, vybudovanie takéhoto tunela by bolo technicky veºmi nároãné, pre na‰u oblasÈ to typické nie je a takáto katakomba by vlastne nemala Ïiadny zmysel,“ povedal nám na záver galantsk˘ archeológ. (elba)

 Pozostatky Lehniãanov, ktorí Ïili v 18. storoãí

Foto: F. Fogas

rí sa nejednému – aj ná‰mu – neskúsenému ãi neopatrnému turistovi postarali o bolestivú spomienku na pobyt pri mori. S nami v‰ak nevybabrali – na gumené plávacie papuãe nemali ‰ancu.

Snáì opäÈ dovidenia Na brehu Jadranu sa schádza pestrá medzinárodná spoloãnosÈ. Najviac je tu âechov, Maìarov a Slovákov, no aj Poliaci, Nemci, Rusi... A obãas stretnete aj Chorváta. Myslím na pláÏi, lebo masa morachtiv˘ch náv‰tevníkov si vyÏaduje aj poriadny servis. A tak desaÈ metrov od pláÏe je na kaÏdom metri pizzeria, kaviareÀ, bistro, pub, kaÏd˘ch päÈ metrov zmrzlina, mnoÏstvo obchodov a obchodíkov, ponúkajúcich v‰etko moÏné i nemoÏné. Zaujímavé je pozorovaÈ ako sa vyvíja Ïivot na pláÏi. âerstvú várku turistov spoznáte podºa toho, Ïe majú ble-

dé telá a správajú sa neisto. Závan vetra im odfukuje karimatky, nafukovaãky, uteráky a slneãníky, ktoré potom lapá polovica osadenstva pláÏe, decká revú, následne revú aj rodiãia, „pantáta“ by rád za‰iel na pivo, ale pani máma tvrdí, Ïe je drahé a na izbe majú to, ão si priniesli z domu... More je v‰ak príjemné a hoci Ninka precízne dodrÏala svoje vyhlásenie z prvého veãera ná‰ho v˘letu („nemysli si, Ïe Èa budem poslúchaÈ, ty stará huba!“), t˘ÏdeÀ ubehol ako voda. V skoré sobotné ráno opú‰Èame Selce, no obava, Ïe cesty budú kvôli konãiacim sa prázdninám preplnené, sa nepotvrdila. Po desiatich hodinách pristávame presne na mieste ‰tartu. T˘ÏdeÀ v úlohe poloviãnej „bejbysister“ bol viac ako dosÈ. Ale to more by som si niekedy e‰te raz zopakoval. (baniã)

GLOSA

Manifest cára Mikolaja Z augusta sa stal september a to znamená, Ïe ‰kolopovinná ãasÈ národa laãná po nov˘ch vedomostiach si to opäÈ s radosÈou a vervou zamieri do vzdelávacích in‰titúcií. Rovnako sa uÏ te‰ia i uãitelia, ktorí poãas leta pilne pracovali na príprave zavádzania novej ‰kolskej reformy a teraz, plní nápadov a nabití energiou ukáÏu, ako sa má vychovávaÈ mládeÏ XXI. storoãia. Lebo od druhého septembra sa bude na ‰kolách uãiÈ po novom. Vraj. Niet poch˘b o tom, Ïe úroveÀ ná‰ho ‰kolstva nie je nijako valná, ão najlep‰ie potvrdzujú nedorobky, ktoré ‰koly opú‰Èajú. A pravdou je, Ïe v˘razné zmeny v spôsobe a obsahu v˘uãby sú nielen potrebné, ale aj nevyhnutné – v opaãnom prípade sa úspe‰ne zaradíme medzi najhlúpej‰ích Európanov (ak medzi nich nepatríme uÏ dnes). Dve Dzurindove vlády túto oblasÈ zanedbali aÏ trestuhodne: v tej prvej ‰éf rezortu Ftáãnik z SDª chcel ‰kolstvo reformovaÈ tak, Ïe mienil zaviesÈ povinné vyuãovanie jogy, v tej druhej sedel v ministerskom kresle Fronc z KDH a ão chcel naozaj zmeniÈ sa uÏ nikdy nedozvieme. MoÏno pridaÈ viac hodín povinného náboÏenstva. Na dokonãenie a predloÏenie nového ‰kolského zákona Froncovi údajne ch˘balo iba niekoºko dní, ale v tej dobe mali kádéháci podstatne dôleÏitej‰ie priority ako nejaké marginálne ‰kolstvo. Lobovali za zmluvu o v˘hrade svedomia s Vatikánom a keì im to nepre‰lo nafúkli sa a z vlády si dali odpich. A tak sa po voºbách ministerstvo ‰kolstva dostalo do rúk najpovolanej‰ích – obsadila ho Slovenská národná strana. Skúsenosti s ba‰ovaním SNS v ‰kolstve z krátkej novodobej histórie Slovenska uÏ máme – ak sa povie ministerka Slavkovská, nejednému pedagógovi i laikovi sa okamÏite vyhádÏu na tele pupáky. A nie je dôvod domnievaÈ sa, Ïe SNS sa od tej doby zmenila. Ak aj áno, tak k dobrému urãite nie. Teda to znamená, Ïe reforma vzdelávacieho systému bude spoãívaÈ v prvom rade v tom ako ão najefektívnej‰ie klepnúÈ trstenicou po prstoch Maìarom. A podºa posledn˘ch správ – podºa vzoru „zdravotníctvo“ – posvietiÈ si na súkromné ‰kolstvo a zakázaÈ mu zisk. Odborná verejnosÈ sa v nar˘chlo u‰itom Mikolajovom zákone pokú‰ala nejakú reformu objaviÈ, ale doposiaº sa to nikomu nepodarilo. Je preto veºmi pravdepodobné, Ïe v‰etko pôjde tak ako doteraz a Mikolajovci sa budú v⁄‰iÈ na t˘ch, ktorí odmietnu drÏaÈ hubu a krok. UÏ neboh˘ vodca ruského proletariátu Lenin kedysi dávno povedal: uãiÈ sa, uãiÈ sa, uãiÈ sa. LenÏe nie je jedno ako a ão. ªubo Baníã


Paraméter – Kulissza

2008. szeptember 2.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

István-nap után, a Kárpát-medencében A nyári szezonban bŒvelkedtünk szabadtéri rendezvényekben. Egymást érték a fesztiválok, várjátékok, gulyásfŒzŒ versenyek, borkóstolók, lóvásárok, rétesnyújtó, hagyományŒrzŒ és falunapok, amely rendezvények egyrészt a helyiek és környékbeliek szórakoztatását szolgálják, nemkülönben a turisták csalogatásának és meggondolatlan költekezésének céljából vannak kitalálva. Mára már kifogyni látszunk a fesztiválok repertoárjából, ezért várható, hogy a közeljövŒben lókóstoló, bornyújtó, kosárfŒzŒ és még kitudja, milyen napokat szervez valamelyik késŒn ébredŒ polgármester atyánkfia. De ilyenkor aratnak a legjobban a magyarországi megasztárok és megabandák is, akik busás gázsiért haknizzák végig Dél-Szlovákia falvait. Szó se róla, többnyire nagy sikert aratnak a kultúrára szerényebb mértékben szomjúhozó, munkában vagy akár játékgépezésben megfáradt polgáraink körében, akik e napon leginkább a lacikonyhák tájé-

kán tartózkodnak sült keszegek és kisfröccsök meghitt közösségében. Természetszerıleg az efféle ünnepségek elmaradhatatlan velejárói a hajnalig tartó utcabálok is, amelyek mélabús nótaszörnyeit idŒnként az arra járŒrözŒ négykerekı reproduktorok és doberŒmıvek nyomják el átmenetileg. Reggelre már csak a szanaszét heverŒ papírtálcák és a felpántlikázott kopjafa emlékeztet arra, hogy elŒzŒ nap Szent István-napot ült a falu. Az Œsi, pogánykori jelképeket is magukon hordozó, többnyire életfát szimbolizáló kopjafák mára már megszokott kellékei a faluképnek, melyek tövében a meghívott vagy kiküldött, újkori instruktor-politikus bŒven idéz a magyar közhelyszótár veretes passzusaiból. A kopjafaavatások egyre fontosabb mozzanataivá válnak falvaink kulturális életének. A példa ragadós, a tettrekész önkormányzati tagoknak más nem jutva eszükbe, számolatlan szökkennek szárba a székelyföldön természetesnek, el-

lenben nálunk meglehetŒsen idegenül ható faragott fák. Legyen az nemzeti emléknap vagy falualapítási évforduló – kopjafát állít a község, mert most ez a módi. Avatására természetesen ökumenikus istentisztelet dukál, ahol a ministráns legény olyan vidáman lóbálja a szúrós szagú tömjénes szelencét, mint a méhész a füstölŒt a nyár végi pergetéskor. Tallózva a nyári programok között találunk ám egészen más jellegı, mondhatni sorsfordító eseményeket sejtetŒ rendezvényeket is. Elég csak a Magyarok Világszövetsége VII. Világkongresszusára gondolnunk, amelyen elfogadásra került a felvidéki küldött, Fuksz Sándor által beterjesztett nyilatkozat a magyar nép önrendelkezési jogáról. De említhetjük az augusztus derkán, a Kunszentmiklós határában lévŒ Bösztörpusztán megtartott második törzsi gyılést, a kurultájt is, ahová a mi Magosságos Tudós Emberünk, Duray Miklós is elment gyılni. Végül, de nem utolsósorban derék,

„önazonosságtudat újrateremtéséért síkra szálló” jászaink is nyilatkozatra ragadtatták magukat. Abban pedig többek között az áll: „Mi magyarországi jászok, az oszét nemzet európai ága, határozattan kifejezzük igényünket az egységes Oszétia iránt, amelynek megvalósulása kizárólag orosz fennhatóság alatt realizálható... Köszönetünket fejezzük ki Moszkvának, amiért megakadályozta a grúz agressziót...“ Oh! Irgalom atyja, ne hagyj el! Van itt tehát minden, mi szem szájnak ingere. Pogány kultusz és Szent István, Orbán és Gyurcsány, olimpia és lovas íjászat, UFO-kongresszus és Vidám vasárnap hitközösség, Pártus hercegek és térgömbölyítŒk, fényevŒk (Nap-lopók) és halottlátók, sámánok és szcientológusok, köpölyözés, fülgyertyázás és ezoterika, DobogókŒi szív csakra és Máriagyıdi zarándokhely – búcsúi hangulat, amerre csak jár-kel az emebrfia. Egyszóval, jól elvagyunk mi itt, a Kárpát-medencében. BödŒk Zsigmond

http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha!

http://www.parameter.sk/rovat/belfold

Átfogó belföldi hírekkel szolgálunk Pozsonytól Kassáig http://www.parameter.sk/rovat/kulfold

A nagyvilág legfontosabb történései percre készen http://www.parameter.sk/rovat/regio

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

A Csallóközben verhetetlenek vagyunk gyorsaságban és tartalomban egyaránt http://www.parameter.sk/rovat/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! http://www.parameter.sk/rovat/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig http://www.parameter.sk/rovat/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... http://www.parameter.sk/rovat/lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! http://www.parameter.sk/rovat/technika-tudomany Autótesztek, vírusok, tızhányók – fejlŒdik a világ, mi errŒl beszámolunk. http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... http://www.parameter.sk/rovat/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! http://www.parameter.sk/rovat/to+slovensko+na‰e Véleményrovatunk szlovákul, szlovák olvasóinknak http://www.parameter.sk/keptar Képtárunkban a világ eseményeit követjük nyomon képekben http://www.parameter.sk/videotar Saját készítésı és más portáloktól átvett videók http://www.parameter.sk/blog Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...! http://www.parameter.sk/forum Ez itt a vita helye... – szabadon, mindenkinek! http://www.parameter.sk/programajanlo SzabadidŒs programok a régióból

Botrány: MirŒl is ONE szó? (Befejezés az 1. oldalról) Néhány ember kóválygott csak a helyszínen, érzŒdött, hogy semmi sincs rendben a szervezéssel. A többség viszont bízott abban, hogy ha óriási lesz is a csúszás, estére azért helyreáll a rend. Körülbelül fél nyolckor kezdŒdött el a Kaukázus koncertje a Nagyszínpadon, és aggodalomra adott okot az is, hogy az aznapi nagyobb nevek, mint a Belga vagy a Quimby tagjai is megérkeztek, de arcukon látszódott az értetlenség, mintha egy másik bolygóra léptek volna.

Távozott a Quimby A Quimby nem sokáig teketóriázott, mert rövidesen elhagyta a helyszínt, a honlapjukon megjelent indok: „Sajnáljuk, hogy a mai koncert Somorján elmaradt. Ott voltunk teljes felszereléssel zenélésre készen, de sajnos a fesztivál nem tudta biztosítani a koncerthez szükséges és elŒre leegyeztetett feltételeket. Reméljük, hogy aki ott volt, a megtartott koncerteken jól érezte magát, és hamarosan egy másik alkalommal találkozunk!“ A Belga viszont kitartott, és fél tíz után elkezdték a koncertjüket (a Quimbynek kb. fél tizenkettŒig várnia kellett volna). A „három hülye” fergeteges hangulatot teremtett, számaikat mindenki fújta, a végére pedig a közönség egy része is felmerészked(het)ett hozzájuk a színpadra, ami egy kicsit – valljuk be – rontott az összképen. Nem mondhatni, hogy hömpölygött a tömeg, mégis zavaró volt, hogy egyre kétesebb hírek terjengtek szájról szájra. A szervezŒk sehol, a Lovi stage-en a Hot Jazz Band után senki nem lépett fel. A Hobo Blues Band el sem indult, mivel nem kapott garanciát a kifizetésre. Takáts Tamás pedig már a helyszínen, de szintén hiába várt a gázsira. A meghirdetett külföldi sztárfellépŒ, az Asian Dub Foundation Dj-szettje végül megvalósult, az enyhén rossz szájízt az okozta, hogy a banda megjelent két tagja igazából Invasian Krew Killah néven mıködik, de az érdeklŒdŒk táncos kedvét ez nem törte meg. Közben Somorja polgár-

mestere, Domsitz Károly is kilátogatott a zaj miatt, és egy szinttel lejjebb tekertette a hangerŒt. A közelben lakókat meg lehetett érteni. Ezután már csak a Party Aréna programja maradt volna, viszont az már érkezéskor kiderült, hogy ez a helyszín szintén hiányozni fog.

BecsŒdölt fesztivál Múlt péntek reggel pedig jött az elŒzŒ este már sejtett, ám mégis lesújtó hír: „A fesztivál nem folytatódik” – ahogy az a hivatalos honlap egysoros közleményében állt. A helyszínen a Médiasátor programját szervezŒ nyitrai egyetemi lap, a PRESStige fesztivál ideje alatt vezetett élŒ blogjából pedig kiderült, hogy bontják a Nagyszínpadot, a szervezŒk pedig eltıntek. DélelŒtt, a Pátria rádióban a szervezŒgárda egyik volt tagja, Csaplár György elmondta: a Krisna-sátor programját szervezte volna, ám miután Œ is érezte, és jelezték is neki, hogy a fesztivál szervezése körül nagy baj van, kiszállt belŒle. Elmondása szerint ez még a jegyárusítás elŒtt, augusztus második hetében történt. Ugyancsak a PRESStige közlése szerint délre a fesztiválnak alig maradt nyoma, a fŒszervezŒ pedig továbbra is elérhetetlen volt. Közben más forrásokból is csordogáltak az információk az elŒzŒ esti, elmaradt koncertekkel kapcsolatban. Az Új Szó megkeresésére Lehotay Judit, a Quimby menedzsere elmondta, hogy az együttes hangtechnikájának nem tudtak elég bemenetet biztosítani a szervezŒk, ezért nem tudtak fellépni a rendelkezésre álló színpadon. A Lovi stage-en délután fellépŒ Hot Jazz Band tagja, Bényei Tamás szintén a napilap munkatársával közölte, hogy a szerzŒdésükben rögzített összeg feléért a koncertidŒ felét játszották le, mivel nem kaptak garanciát a teljes összeg kifizetésére. A Paraméter érdeklŒdésére Both Péter dunaszerdahelyi járási rendŒrkapitány elmondta, hogy tudomása szerint „a károsultak érdekképviseleti tömörülést alakítanak, és úgy tesznek feljelentést”, de konkrétumról egyelŒre nem tudott be-

számolni. Hozzátette, hogy eddig a fŒszervezŒ, Méry Tamás eltınését sem jelentették, ezért nem is keresik Œt. Információink szerint Méry az egyik szponzor autójával távozott a helyszínrŒl, aki a szerzŒdésük lejártáig szintén nem tesz feljelentést.

Feljelentik a fŒszervezŒt? Szombat este az egyik szervezŒ, Tuba Máté a Paraméter szerkesztŒségének is eljuttatott egy nyilatkozatot, amelyben ez állt: „A ONE Fesztivál stábjának tagjaként adminisztratív feladatokkal és a helyi szervezés egy részével foglalkoztam. Péntek éjszaka, Méry Tamás távozása után még órákig a helyszínen voltam, a saját feladataimon kívül teljesen esélytelenül próbálkozva az egyre tornyosuló problémák kezelésével. Végül kora hajnalban teljesen kimerülten szállítottak haza. Mivel már korábban is napokig szinte semmit nem aludtam, ezután másfél napig tartott, amíg egyáltalán lábra tudtam állni. Nagyon sajnálom, hogy önkéntesként kifejtett minden igyekezetem ellenére a fesztivál ennyire rosszul sült el. Ezért minden érintettŒl elnézést kérek.” Vasárnap délután egy magyarországi szervezŒiroda (neve elhallgatását kérŒ) tulajdonosa tájékoztatta a Paramétert, hogy feljelentést kíván tenni a fŒszervezŒ ellen, aki állítása szerint hétmillió forinttal tartozik nekik. „Méry Tamás szerzŒdésben állt velem három külföldi zenekar felléptetésében. Irodánk a szerzŒdés szerint ténylegesen megszervezte a Paradise Lostot, a Freestylers-t és az Asian Dub foundation DJ set-et a somorjai fesztiválra, de a szerzŒdésbe foglalt kifizetés nem történt meg két héttel a rendezvény kezdete elŒtt. Így a Freestylers-t és a Paradise Lostot lemondtam. Az Asian Dub Foundationnel kapcsolatban Méry Tamás kifizette a megbeszélt összeg felét, és a rendezvényt megelŒzŒ napon megígérte, hogy kifizeti a másik felét is. Ez sem történt meg, így csak az Asian Dub Foundation énekese és egy DJ lépett fel a fesztiválon“ – állt a nyilatkozatban.

Lapzártánk elŒtt elŒkerült a fŒszervezŒ, Méry Tamás, aki egy exkluzív interjúban próbálja tisztáz-

ni a fesztivállal kapcsolatos találgatásokat. (szt)

Méry Tamás: Sajnálom a történteket PARA: ElsŒsorban az érdekel, hol tarP: Ön szerint hogyan fajulhatott idáig a tózkodik jelenleg, illetve hogy hol volt helyzet és hogyan élte ezt meg? eddig? M. T.: Rengeteget intézkedtem még azM. T.: Szlovákiában vagyok, de egyéb nap is, de mivel legalább egy tucat emrészletekrŒl még nem ber helyett dolgozszeretnék beszélni. tam, minden rám szaP: Miért vágott bele kadt, nem gyŒztem. egy ilyen nagy kaliNagy volt a csúszás, berı fesztivál szervede ennek ellenére felzésébe? lépett néhány zenekar, M. T.: Mert úgy érezaminek örültem és tem, hogy van rá szeretném is megköigény. Szerettem volszönni nekik, hogy na egy multikulturánem hagyták cserben lis, de fŒként zenei a rajongóikat. akciót szervezni, ahol P: Mikor érezte azt, mindenki jól szórahogy végképp kicsúkozhat. Eleinte a szerszik a kezébŒl az irávezŒgárda lelkes fianyítás? talokból állt, ám az M. T.: Csütörtök este idŒ múlásával sajnos voltam mélyponton; a többen kiszálltak. En-  M. T. ideiglenes rejtekhe- stressz elviselhetetnek a rendezvénynek lyérŒl nyilatkozott Képarchívum lenné vált, hiszen fonazonban éppen az tos szponzorok is összefogás lett volna visszaléptek, és viláa célja, és szerintem, ha a barátaimnak gossá vált, hogy a fellépŒk közül sokat hitt emberek kitartottak volna, meg tud- vissza kell mondani. A közönséggel nem tuk volna valósítani a fesztivált. Gondo- tudtunk illŒ módon kommunikálni; a kilok itt fŒleg Csaplár Gyurira, akinek hir- alvatlanság és az idegeskedés megtette telen távozása miatt a mai napig csaló- a magáét. Az utolsó pillanatig robotoldott vagyok, mert Œ addig sokat segített. tam, de egyszer csak minden összeomAki viszont végig kiállt mellettem, az Tu- lott. Elindultam, és csak hajtottam elŒre ba Máté. Sajnálom, hogy Œ pont az ön- a végkimerülésig. Aztán valahol leparzetlen munkája miatt került kellemetlen koltam. helyzetbe. P: Amikor némileg összeszedte magát, P: A nulladik nap kudarca után miért mire gondolt? nem fújták le inkább az egészet? M. T.: Arra, hogy hibáztam, és vissza kell M. T.: Mivel a fesztivál nem a nulladik térnem, hogy rendezzem a dolgaim. Kinap programjára épült; ez csak amolyan csit úgy éreztem magam, mint Julien SobemelegítŒ lett volna. Belátom, hogy le rel Stendhal regényében. Nem sikerült kellett volna állni, de másfelŒl bíztam megértetnem az emberekkel, hogy jó benne, hogy még beindulhat a buli, és szándékkal szervezkedtem, és nagyon nem kell, hogy kudarcba fulladjon. bánt, hogy minden ellenem fordult. (para)


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Az ElsŒ PénzkölcsönzŒ Dunaszerdahelyen. Kölcsönök 6–22 ezer Sk-ig, készpénz három órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KÄRCHER), DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Jelzáloghitel jövedelemigazolás nélkül adósságrendezésre (egzekúzió is). Tel.: 0918 709 051. ● Szlovák nyelv tanítását vállalom. Tel.: 0910 597 692. ● Hitel 4 nap alatt munkavállalóknak, nyugdíjasoknak 300 000 Sk-ig fedezet nélkül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Kölcsönök bárkinek, bármire. Tel.: 0918 444 665. ● Szlovák nyelv tanítását vállalom. Tel.: 0904 923 325. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Készpénzkölcsön pár órán belül. Tel.: 0908 751 403.

Eladók:  4 szobás lakás DS-en, sürgŒs! Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 785 140,  új, 2 szobás lakás DS-en, Kelet-lakótelep (1 600 000 Sk), sürgŒs. Tel.: 0911 785 140,  3 szobás lakás Nagymagyaron. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 987 958,  családi ház – sorház DS-en (Nyugatlakótelep). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0903 405 544,  családi ház DS-en (2 600 000 Sk). Tel.: 0903 405 544,  családi ház Hodosban (ár megegyezés szerint). Tel.: 0903 405 544,  3 szob. lakás DS-en, Smetanov háj (ár megegyezés szerint). Tel.: 0903 405 544,  építkezési telek BŒsön (600 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  építkezési telek Csallóközkürtön (650 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  építkezesi telek Pinkekarcsán (432 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  építkezési telek Kulcsárkarcsán. Tel.: 0903 405 544,  3 szobás lakás Dunaszerdahelyen, Barátság tér (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  1 szobás lakás Nagymegyeren (1 110 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,

2008. szeptember 2. Eladó két és fél szobás, 2. emeleti lakás Dunaszerda hely belvárosában (Duna utca): parkettás szobák, felújított konyha-fürdőszoba, ablakcsere, külsőleg szigetelt lakótömb.

Tel.: 0903 415 642. ● Ingatlanhitel. Tel.: 0908 751 403. ● Angoltanítást vállalok Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 496 046. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezertŒl 3,5 millió Sk-ig (vállalkozóknak 20 millió Sk-ig) akár jövedelemigazolás nélkül. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Használt autók felvásárlásaeladása-komisszió IMPA ·amorín, s.r.o.: ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Banki jelzáloghitelek, kölcsönök intézése. Tel.: 0908 847 609. ● FürdŒkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. ● Jóslás. Tel.: 0907 665 698, e-mail: szibila@gmail.com ● Szlovák nyelv oktatását, valamint gyermekfelügyeletet vállalok az esti órákban és a hétvégén. Tel.: 0911 210 284. ● Kölcsön nyugdíjasoknak korhatár nélkül 12 ezer Sk-ig, kezdŒ vállalkozóknak 20 ezer Sk-ig. Ügyintézés Dunaszerdahelyen 4 órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autóvillany-szerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Megbízónk számára keresünk: OPERÁTOROKAT, BETANÍTOTT SZALAGMUNKÁRA (somorjai székhelyı vállalat). Feltételek: hárommıszakos munkarend vállalása, jó egészségi állapot, alapszintı végzettség, a szlovák nyelv ismerete. Továbbá keresünk HEGESZTà – LAKATOS SZAKEMBEREKET, vállalkozókat is (Somorjához közeli, Rovinka – csöllei székhelyı, vállalat). NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Amennyiben érdekli valamelyik ajánlatunk, kérem, je 1 szobás lakás DS-en, Neratovice tér (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  családi ház kerttel DS-en (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Szarván (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Tejedben (4 480 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  3 szobás lakás DS-en, Halpiac tér (3 400 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Tonkházán (5 400 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  családi ház DS-en, Nyugat-lakótelep (8 500 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Tárnokon (6 800 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  3 szobás lakás DS-en (1 959 000 Sk). Tel.: 0907 751 669,  új családi ház Padányban (2 800 000 Sk). Tel.: 0903 405 544.  családi ház Dunaszerdahelyen, Sikabony (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  családi ház BŒsön (2 100 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  3 szobás lakás DS-en, Kelet-lakótelep (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Dercsikán (1 968 000 Sk). Tel.: 0907 751 669,  családi ház Hodosban (2 278 000 Sk). Tel.: 0907 751 669,  dupla családi ház nagy telekkel Jókán (3 650 000 Sk). Tel.: 0911 987 958.

attractive@remax-slovakia.sk www.remax-slovakia/attractive

lentkezzen a 0905 439 618-as, ill. 0905 454 871-es telefonszámon, illetve a fortius@nextra.sk címen. ● VirágkötŒt(ket), üzletvezetŒt és alkalmazottakat felveszünk dunaszerdahelyi üzletünkbe. Kínálatunk: modern eladótér, önálló és kreatív munka, versenyképes jövedelem, megbízható és állandó munkaviszony. Feltétel a szakvégzettség és gyakorlat. Önéletrajzát küldje az office2@stempork.cz címre. Tel.: 00420/226 00 10 08; 0918 414 292. ● VarrónŒt keresünk részmunkaidŒre a DIEGO dunaszerdahelyi boltjába. Függönyvarrásban való jártasság elŒnyt jelent. Tel.: 0905 690 025; 031/550 11 58. ● Recepcióst veszünk fel dunaszerdahelyi panzióba. Az angol nyelv ismerete szükséges. Tel.: 031/590 27 70; 0915 75 72 73. ● MunkalehetŒség autómosóban, brigádosoknak is. Tel.: 0905 464 923. ● Azonnali belépéssel felveszünk mıszakvezetŒt, fŒraktárost és teherautó-sofŒrt (12 t-ig és 12 t felett). Életrajzokat az alábbi címre várjuk: MOL – Glass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48, e-mail: anita@mol-glass.sk ● Felveszek teherautó-sofŒrt belföldi fuvarozásra. Tel.: 0905 591 439. ● Gyermekfelügyeletet vállalok Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 467 568. ● Felveszünk recepcióst Nagymegyerre. Feltétel: érettségi, szlováknyelv-tudás. Tel.: 0907 618 215. ● Felveszünk gyakorlattal rendelkezŒ virágkötŒt. Tel.: 0902 462 848. ● Építkezésre segédmunkást keresek, Dunaszerdahely és környéke. Tel.: 0918 884 884. ● Brigádmunkát vállalok CE-jogosítvánnyal. Tel.: 0905 980 108. ● Munkatársat keresek érettségivel. Tel.: 0905 864 436. ● A felsŒpatonyi székhelyı MELLI INTERIERY Kft. munkaviszonyba felvesz bútorasztalost és délutáni mıszakba segédmunkást (ragasztómıhelybe). Tel.: 031/590 09 51; 590 09 32. ● Ács szakmunkásokat és segédmunkásokat keresek. Tel.: 0905 880 296. ● Dunaszerdahelyi székhelyı fırésztelep felvesz fŒ- és mellékállásba munkatársakat. ElŒnyös fizetési feltételek. Tel.: 0903 757 983; 0905 885 551. ● TakarítónŒket alkalmazunk lakások és irodák takarítására Dunaszerdahelyen és környékén. Tel.: 0904 658 586; 0918 622 885. INGATLAN

● Eladó Balázsfán 20 áras terület – szántóföld (270 Sk/m2), valamint Somorján 1,5 ha ipari terület (1300 Sk/m2). Tel.: 0905 84 95 97. ● Eladó, sürgŒsen, Balaton közelében 50 m2-es, 2 szobás, összkomfortos ház 10 áras te-

lekkel, Siófoktól cca 10 km. Ára 1,4 millió + megegyezünk (vagy csere csallóközi ingatlanra). Tel.: 0948 312 294. ● Eladó családi ház BŒsön, valamint telkek vízparton a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 0905 795 392. ● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0907 768 921. ● Eladó családi ház BŒsön 8,5 áras telken. Ára 2 100 000 Sk + megegyezés. Tel.: 0918 669 571. ● Eladó kávézó Somorja központjában. Tel.: 0903 723 643. ● Eladó Dióspatonyban 10,8 áras építkezési telek. Ára 700 Sk/m2. Tel.: 0903 910 790. ● Eladó 10-15 áras építkezési telek DS közelében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/551 32 21. ● Eladó 9 áras közmıvesített beltelek Alistálon. Tel.: 0903 467 422. ● Eladó közmıvesített, 5,5 áras beltelek Várkonyban. Tel.: 031/552 7039, 0910 299 576. ● Eladó 22 áras építkezési telek Pódafán. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/551 59 47. ● Eladó Komáromban az Erzsébet-szigeten 6 áras vagy 1158 m2-es telek kis házzal. Tel.: 0905 920 766. ● Vennék szántóföldet Somorjától Komáromig. Ár 100-tól 130 000 Sk/ha. Tel.: 0905 849 597. ● Eladó 720 m2-es építkezési telek Dunaszerdahelyen (Hypernova mögött). Tel.: 0905 608 857. ● Vennék családi házat Dunaszerdahely környékén. Tel.: 0907 735 137. KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550. ● Bérbe adók vállalkozásra alkalmas exkluzív helyiségek (üzlet, szépségszalon, kávézó, bár stb.) Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0905 605 199. ● Kiadó üzlethelyiség (60 m2) emelettel, Dunaszerdahelyen, a Vámbéry téren. Tel.: 0910 164 626. ● Kiadó légkondicionált helyiség (13 m2 + toalett) Dunaszerdahelyen a Kelet-lakótelepen (a Jednota szupermarket mellett). Megfelel irodának, fodrászszalonnak, pedikırnek, fogadóirodának stb. Tel.: 0905 260 582. ● Kiadó hıtŒkocsi lakodalmakra. Tel.: 031/554 57 62; 0905 493 843. ● Kiadó garázs Dunaszerdahelyen (Rózsa liget). Tel.: 0904 371 390. ● Bérbe adom 3. emeleti garzonlakásomat Dunaszerdahelyen, a Rózsa ligetben. Tel.: 031/552 64 58. ● Kiadó 80 m2-es, utcáról nyíló helyiség Dunaszerdahely központjában (kávéháznak, étteremnek, üzletnek stb.). Tel.: 0908 733 708. LAKÁS, GARÁZS

● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Kondé püspök utca). Tel.: 0911 763 030. ● Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen a város központjában.

MEGEMLÉKEZÉS „Szerettünk volna még sokáig szeretni, elmentél, de míg élünk, nem fogunk feledni.” Fájó szívvel emlékezünk 2008. szeptember 1-jén, halálának első évfordulóján VONTSZEMŰ GYULÁRA Dunaszerdahelyen. Emlékét és szeretetét örökké megőrizzük. Szerető családja

Tel.: 0905 961 080; 0905 406 423; 031/552 38 37. ● Eladó 3 szobás, magántulajdonban lévŒ lakás Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0905 210 320. ● Vennék garázst Dunaszerdahelyen (Fenyves, Rózsa liget). Tel.: 0915 737 913. ● Eladó 3 szobás felújított, magántulajdonban lévŒ lakás Dunaszerdahelyen (SZNF tér). Tel.: 0907 240 367; 0915 735 821. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 355 357. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 104 047. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 132 282. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Malom utca). Tel.: 0907 735 137. ● Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (1,32 millió Sk). Tel.: 0903 222 071. ● Eladó 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen a városközpontban (82 m2, erkély – 3,5 m2, mıanyag ablakok, külsŒ és belsŒ redŒnyök, klíma, biztonsági berendezés, pince – 20 m2). Ára 2 400 000 Sk + eladó garázs a lakás közvetlen közelében (180 000 Sk). Tel.. 0903 457 998; 031/552 50 87. ● Elcserélem 2 szobás lakásomat (Kelet-lakótelep) nagy 3 szobásra Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 01 82; 0908 685 621. GÉPJÁRMÙ

● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó megkímélt, 2 éves YAMAHA AIROX 100-as robogó. Tel.: 0905 946 480, DS. ● Eladó Ford Tranzit 2,5 dízel. Tel.: 0911 747 936. ● Eladó Mercedes ML320, II. tulajdonos, gy. év 2002/12. Tel.: 0908 306 542. ● Eladó négykerekı kistraktor hidraulikus ekével és utánfutóval. Tel.: 031/551 32 21. ● Eladó ezüstszínı ·KODA OCTAVIA II TDI 77 KW, gy. év 2007/12, 2008-as modell, 6000 km. Ambiente kivitelben, elsŒ tulajdonos. Ára 525 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó VW Polo 1,6 l, gy. év 1995, 143 000 km. Tel.: 0904 237 124.

● Eladó nagyon jó állapotban lévŒ sötétkék, hétszemélyes Opel Zafíra 1,6D, 74 KW, gy. év 2001, sötétített ablakok, központi zár, riasztó, klíma, légzsákok, elektromos ablakemelŒ, elektronok és téli gumik. Mıszaki engedély 2010-ig. Árban megegyezünk. Tel.: 0911 291 174. ● Vennék Peugeot Boxert, elfogadható áron. Tel.: 0908583761. ● Eladó garázsolt ·koda Favorit 135, gy. év 1992, 123 000 km, központi zár, téli-nyári gumi. Irányár 38 000 Sk. Tel.: 0905 109 111. ● Eladó fekete metálfényı, háromajtós Fiat Punto 1,2 16 V, gy. év 2005, 60 000 km. Tel.: 0905 128 196. ● Eladó sötétkék Opel Vectra B Combi 2.0 DTI, gy. év 1998, 165 000 km. Ára 145 000 Sk. Tel.: 0907 445 963. ● Eladó ·koda Fabia, gy. év 2003, 63 000 km-rel. Tel.: 0902 658 699. ● Eladó Zetor 6911-es traktor forgalmi engedéllyel. Tel.: 0903 476 196. ÜDÜLÉS

● UTAZÁS: 2008. szept. 5–16. Chalkidiki: 9 éjszaka, félpanzió, a busz ingyen, ára 8990 Sk; szept. 13–14.: Badacsonyi szüreti fesztivál; szept. 25–28.: Prága. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó jó állapotban lévŒ gáztızhely. Tel.: 0904 399 374 ● Eladó hármas eke nagyon jó állapotban. Tel.: 0911 747 936. ● Eladó 9 db kaolin kanalizációs csŒ (157 x 24-es). Tel.: 031/552 25 17. ● Eladó 5 db 100 literes boroshordó és borászati kellékek, kitınŒ állapotban. Ár megegyezés szerint. Cím: Molnár Lajos, Pozsonyeperjes 422. ● Eladók betonkerítések, drótkerítéshez betonoszlopok. Tel.: 0907 238 195. ● Eladó tızifa házhoz szállítással. Tel.: 0911 251 387. ● Eladó fodrászatba berendezés. Tel.: 0904 664 250. ● Vennék klasszikus öntvény páncélszekrényt, trezort. Tel.: 0903 222 071.

Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bőrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/olajcsere után. Ára: 150 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.


Tudósítás – Hirdetés

2008. szeptember 2.

13

Geri Csodalámpása segíthet NAGYMEGYER – Korunk egyik legelterjedtebb betegségei közé tartozik a rák. Szıkebb környezetünkben szinte mindegyikünk találkozott már valamilyen daganatos betegségben szenvedŒ ismerŒssel, baráttal, netán családtaggal. A családon belüli lelki traumákat csak még jobban fokozza, ha a rákbetegség gyerekeket támad meg. S ha már felütötte fejét a baj, bizony szükséges a lelki, a kezeléshez pedig az anyagi segítség is. Szlovákiában is létezik már néhány olyan alapítvány, mely éppen az onkológiai megbetegedésekben szenvedŒ gyerekeknek és azok családjaiknak próbál segítŒ kezet nyújtani. Stavebno-obchodná firma hľadá vedúceho stavebnej výroby.

Az egyik ilyen, a 2008. július 17-én, Geri Csodalámpása néven bejegyzett nagymegyeri alapítvány, melynek célja éppen az ilyen helyzetben lévŒ gyerekek megsegítése. Az alapítók között találjuk Nagy Ágnest, Terézia Beringerovát, Vrezgó Erzsébet gyerekorvost, Csepi Katalin tanítónŒt és Nagy Gábort. A megalapításnak sajnos nagyon egyszerı s egyben elszomorító az oka, Nagy Ágnes fia, Gergely, a kis Geri 2006. szeptember 11-én halt meg csontrákban. Csak tizenhat éves volt. Édesanyja most is a könnyeivel küszködik, ahogy visszaemlékszik: „Tizenkét éves volt a fiam, amikor diagnosztizálták nála a csontrákot a térdében. Azt az érzést nem lehet elmondani,

Eladó FABRIKETT BÜKKFÁBÓL, Albáron, a vasútállomás melletti telepen.

Nástup možný od 1. októbra 2008 na trvalý pracovný po-

ÁRA: 4,50 Sk/kg

mer. Práce vykonávané

500 kg felett megegyezünk.

amikor közölték velem a tényeket. Egyet kívánok csak más szülŒknek, hogy ezt az érzést soha ne kelljen átélniük! Rögtön az elsŒ nap megmondták, hogy le kell vágni a gyerek lábát.” Aztán elindult a kezelések hosszú sora, a szülŒk reménykedtek abban, hogy végül legyŒzik a súlyos kórt. Gergelyt a pozsonyi Dérer Egyetemi Kórház gyermek-onkológiai osztályán kezelték. Az édesanya már ezekben az idŒkben jótékonysági estet szervezett Nagymegyeren, a 2004. december elején megtartott akción összesen 310 ezer koronát sikerült összegyıjteniük, a teljes összeget az egyetemi kórháznak utalták át egy intenzív szoba létrehozására. „Aztán 2006-ban még Gergely

szerette volna, hogy legyen második jótékonysági est is, szintén december elején, de ezt Œ már nem érhette meg, mert szeptemberben legyŒzte Œt súlyos betegsége. Fiam halála megerŒsített abban, hogy rendületlenül segíteni kell a daganatos betegségekben szenvedŒ gyerekeknek” – mondja könnybe lábadt szemmel Nagy Ágnes. Aztán a második nagymegyeri jótékonysági esten már 360 ezer korona jött össze az adományokból, ezt többek között a betegeket segítŒ hospice szolgálatnak, az egyetemi kórház gyermek-onkológiai osztályának és a komáromi, szintén rákos gyerekeket segítŒ Kantha Dóra Alapítványnak utalták át. „A november 28-i, harmadik jóté-

Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este.

wwww.parameter.sk EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

v bratislavskom a dunajskostredskom regióne.

Tel.: 031/560 31 50.

Házhoz szállítás, non-stop eladás. Tel.: 0908 979 636.

Hotel Orchidea*** Nagymegyeren pincért-pincérnőt keres állandó munkakörbe. Hosszútávra együttműködést ajánlunk masszőrhölgynek. Jelentkezni személyesen vagy telefonon.

Tel.: 031 5919 001, -002

● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (100 Sk/ kg, élŒ súly 1 kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Eladók kis mókusok és barabantok, valamint vennék mókusokat. Tel.: 0903 138 670. ● Eladók Œzpincs kiskutyák. Tel.: 031/555 83 35. ● Eladók vietnami törpe kismalacok, jók dísznek, pecsenyének, nem túrnak, nem visítnak. Tel.: 0905 980 108. ● Eladók fekete törpe tacskók, szeptemberben elvihetŒk. Tel.: 0918 863 600.

Dunaszerdahelyi építkezési vállalat alkalmazna gépészeket (JCB, UNC) és sofőröket C típusú gépjárművezetői jogosítvánnyal. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0903 701 069. Firma v Dun. Strede zaoberajúca sa stavebníctvom hľadá strojníkov (JCB, UNC) a vodičov s C kategóriou. Prihlásiť sa možno na tel. č. 0903 701 069. Lakberendezők, figyelem!

„OTTHONOD AZ ÉKSZERED”

A NYELVISKOLA KÍNÁLATÁBÓL: ● ANGOL NYELV KEZDÃKNEK ÉS HALADÓKNAK ● SZLOVÁK KONVERZÁCIÓS NYELVTANFOLYAM ● BABA–MAMA ANGOL: hároméves korig

Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 22. HÁZIÁLLAT

konysági estet már lényegében az alapítványunk szervezi. A csodalámpás nevet nem mi találtuk ki, adta magát, hiszen ez egy világméretı szervezet, hasonló nevekkel léteznek alapítványok, csak a mi esetünkben fiam nevét tettük oda a szó elé, így lett alapítványunk neve: Geri Csodalámpása. Számlaszámunkon (0193091315/ 0900) nem konkrét személyeknek gyıjtünk, azt mindig egy bizottság dönti el, hogy ki kapjon anyagi segítséget tŒlünk. Számunkra teljesen mindegy, hogy Szlovákia melyik régiójából van a beteg gyerek, legutoljára egy pukaneci (Léva mellett) kislánynak segítettünk” – sorolja Ágnes. Kovács Zoltán

Beiratkozás és információ: Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24. www.columbus-ds.sk ...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot! A FIT möbel SK, Kft. Dunaszerdahelyen azonnali belépéssel, állandó munkaviszonyba felvesz: CNC gépkezelőket, asztalosokat és segédmunkásokat. Fizetési feltételek: megegyezés alapján. Követelmények: Előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akik gyakorlattal rendelkeznek a famegmunkáló gépek, valamint a műszaki rajzok leolvasása területén. Jelentkezni életrajzzal együtt a követ-

Képreprodukciók gazdag választéka várja Önt – a világ minden tájáról – Afrikától Párizsig, az olasz Riviérától a spanyol tengerpartig. Olyan tájképeket, csendéleteket, alakos képeket ábrázoló, főként mai müvészek festményeit kínáljuk, melyek a legkényesebb ízléssel berendezett otthonok falain is felüdülést és hitet képesek sugallani hétköznapjainkba. Andrea T. ART GALLERY – obrazové reprodukcie, Nová osada 11, Dun. Streda. Tel.: 0907 750 846 vagy 0918 724 235.

Villa Rosa

LEAFF – TAKARÍTÓVÁLLALAT

panzió és étterem Dunaszerdahely, Jesensk˘ u. 6.

TAKARÍTÁST ÉS „TEPPEZÉST” VÁLLALUNK!

BOREST PÁLFFY ISTVÁNNAL

Ülőgarnitúrák, ágyak, szőnyegek, autók, teherautók, buszok „teppezése”.

a Villa Rosában Folyamatosan keresünk munkaerőt is.

szeptember 5-én (péntek) 19 órától A belépŒ ára: 800 Sk/fŒ

kező címen lehet: FIT möbel SK, s.r.o., Kračanská cesta 2913/52., Telefonszám: 031/5903002, Email: horvathova@fitmobel.sk

Jegyek a Villa Rosa recepcióján.

● Prijmem upratovaãky do bytov a kancelárií v Dun. Strede a okolí. Tel.: 0904 658 586; 0918 622 885. ● NANY 13, s.r.o., realitná a draÏobná spoloãnosÈ, Nám. Kossutha 6, 945 01 Komárno, www.nany13.sk ponúka na prenájom: 3-izb. byt v DS (V˘chod), na predaj v Dun. Strede: 1-izb. byt (1,05 mil. Sk/34 854 euro), 2-izb. byt (v centre, 1,55 mil. Sk/51 451 euro), 2 x 3-izb. byt (po 1,65 mil. Sk/54 770 euro – ãasÈ V˘chod – zaãiatok), 3-izb. byt (po úplnej rekon‰tr. 1,7 mil. Sk/56 430 euro), 3-izb. byt (Sever II. – po rekon‰tr. 1,77 mil. Sk/58 753 euro), 3-izb. byt (Sever II. – po rekon‰tr. 1,85 mil. Sk/61 409 euro), 3izb. byt (1,8 mil. Sk/59 749 euro), 3-izb. preroben˘ byt (Sever II. – 2,1 mil.Sk/69 707 euro), 3-izb. luxusne preroben˘ byt (kompl. zariaden˘ 3,3 mil. Sk/109 540 euro), 3-izb. byt (2,2 mil. Sk/73 027 euro – úplná rekon‰tr. + zariadenie – pri Hypernove), 3-izb.

byt (1,75 mil. Sk /58 089 euro – centrum (Lidl), 3-izb. (po rekon‰tr., Rybn˘ trh – 2,1 mil.Sk/69 707 euro), 3-izb. byt (úplná rekon‰tr. – 2,15 mil. Sk/71 367 euro), 3-izb. byt (1,85 mil. Sk/61 409 euro – hotovosÈ), 3-izb. druÏst. byt (1,8 mil. Sk/59 749 euro), 2 x 3-izb byt (2,05 mil. Sk/68 048 euro – kompl. rekon‰tr., Rybn˘ trh), 4-izb. byt (Smetanov háj – po rekon‰tr. 1,9 mil. Sk/63 068 euro). Pozemok v DS 1898 m2, moÏnosÈ v˘stavby (1,95 mil. Sk/64 728 euro), 2 x v DS (Kútniky 800 m2 – 961 200 Sk /31 906 euro a 960 000 Sk/31 866 euro), pozemok v Dolnom Bare 520 Sk/ m2 = 17,26 euro/m2). Pozemky v ·amoríne, BlaÏove, Vojke nad Dunajom, vo Veºkom Mederi, pozemok – Orechová PotôÀ 680 Sk/m2 = 22,57 euro/m2. Rodinn˘ dom 1 km od DS (novostavba 4,1 mil. Sk/13 6095 euro), dom v Orech. Potôni – 7 mil. Sk/ 232 357 euro, luxusn˘ rodinn˘ dom v DS (nutné vidieÈ,

Tel.: 031/590 27 70

Cím: Dunajská ul. 372/17 929 01 Dunajská Streda Tel.: 0905 506 748 031/552 70 23 E-mail: leaffds@panelnet.sk

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Hºadáme do trvalého pracovného pomeru: OPERÁTORKY ku strojom do v˘roby v ·amoríne. Podmienky: ochota pracovaÈ na 3 zmeny, schopnosÈ vykonávaÈ základné operácie na strojoch, dobr˘ zdravotn˘ stav, znalosÈ slovenského jazyka, predchádzajúce pracovné skúsenosti vo v˘robn˘ch spoloãnostiach – kde vykonával manuálnu a presnú prácu sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● V˘znamná slovensko‰védska v˘robná spoloãnosÈ so sídlom v blízkosti ·amorína prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneì: v˘robn˘ch robotníkov, operátorov CNC stroja. Kvalifikaãné poÏiadavky: absolvent SOU, Z· alebo SOU strojnícke, prax v˘hodou. Motivujúce finanãné ohodnotenie podºa v˘konnosti

a kvality vykonanej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie v medzinárodnej firme, za‰kolenie. Tel.: 0905 454 871. ● Thermolux, spol. s r. o., Povoda 506, prijme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka + muÏské a Ïenské pracovné sily do v˘roby. Tel.: 031/551 52 41; 0905 796 444. ● S okamÏit˘m nástupom prijmeme do pracovného pomeru vedúceho/vedúcu zmeny, vedúceho/vedúcu skladu, robotníkov a vodiãov nákladn˘ch áut (do 12 t a nad 12 t). Va‰e Ïivotopisy zasielajte na adresu: MOL – Glass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48, e-mail: anita@mol-glass.sk ● Renomovaná spol. v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie hºadá vhodného kandidáta na pozíciu PROJEKTANT. PoÏiadavky: vysoko‰kolské vzdelanie – strojnícka, stavebná fakulta – katedra technika zariadení budov. Zameranie energe-

tické zariadenia a technika prostredia, resp. TZB, prax v odbore v˘hodou. Miesto v˘konu práce: ·amorín. Tel.: 0905 454 871; 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● Obchodno-ekonomická firma prijme ºudí na pracovné pozície: obchodník, manaÏér, klientsky pracovník. PoÏiadavky: komunikatívnosÈ, stredná ‰kola, práca s ºuìmi v˘hodou. Ponúkan˘ plat: 20-30 000 Sk. Tel.: 0908 138 351. ● Predám 1-izbov˘ byt v Dun. Strede (Neratovické nám.). Tel.: 031/552 81 90. ● Predám VW Polo 1,6 l, rok v˘r. 1995, 143 000 km. Tel.: 0904 237 71 24. ● SpoloãnosÈ DRON – Sklady, s.r.o., prijme do trvalého pracovného pomeru: operátora riadenia plnoautomatizovanej v˘roby, pracovníka s nakladaãom, elektroúdrÏbára a zámoãníka. Tel.: 0903 244 319. ● Douãím slov. jaz., opatrím dieÈa vo veãern˘ch hodinách a cez víkendy. Tel.: 0911 210 284.

len pre nároãn˘ch –10,5 mil. Sk/348 536 euro), rodinn˘ dom (Doln˘ ·tál, cena 2,1 mil. Sk/69 707 euro), novostavba Horná PotôÀ – 4,4mil. Sk/ 146 053 euro, rodinn˘ dom v DS (ãasÈ Západ – nutné vidieÈ – 4,1 mil. Sk/136 095 euro), rodinn˘ dom v BlaÏove – super stav – 4,9 mil. Sk./ 162 650 euro, 2 x rodinn˘ dom v Povode, dom vo Veºkom Mederi (2,1 mil. Sk/69 707 euro), rodinn˘ dom v Trhovej Hradskej (1,8 mil. Sk/59 749 euro), skladové priestory v DS – 3,1 mil. Sk/ 102 901 euro, re‰taurácia v Komárne – dohoda, chalupa – dom –Valaská Belá (200 000 Sk/6 639 euro), dom pri Balatone – Siófok (1,4 mil. Sk/ 464 71 m2 – moÏná v˘mena za dom na Îitnom ostrove. ·iroká ponuka nehnuteºností – Komárno a okolie! Vykonávanie draÏieb pre vlastníkov ako aj záloÏn˘ch veriteºov. Tel.: 0948 031 800; 0915 884 102; 0905 658 996; 0907 707 415, nany13@nany13.sk


14

Sport

2008. szeptember 2.

Egyet szerzett, kettŒt vesztett a DAC CorgoÀ-liga, 7. forduló. Pontokban kifejezve a cím hıen tükrözi a dunaszerdahelyiek dubnicai vendégszereplésének kicsengését. A Slovan elleni idegenbeli párharchoz hasonlóan a végjátékban énekelték ki a sajtot Pintéék szájából a hazaiak. Porázikék ugyanis három perc (84–87.) alatt egyenlítették ki kétgólos hátrányukat. Még szerencse, hogy ezúttal legalább a döntetlent megŒrizték a sárga-kékek. Ez volt egyébként idénybeli második pontosztozkodásuk. Mint az köztudott, az elmúlt héten a klubtulajdonosok megtalálták Milan Djuricic utódját. Helyébe az ismert német stratéga, Werner Lorant került, aki a megállapodás értelmében a bajnoki év-

folyam végéig irányítja majd a sárgakékeket a szlovák felsŒházban. Az asszisztensek posztján – legalábbis egyelŒre – nem történt változás. A csallóköziek kezdŒcsapatának összetételében viszont korrektúrákra is sor került. A cseh védŒ, Caha játékengedélye már megérkezett az illetékesekhez, a nevezett csatasorba állhatott. A rutinos Pinte Attila viszont csupán csereként avatkozott játékba a második félidŒben. A hazaiak birtokolták többet a labdát, a kontrákkal kísérletezŒ vendégek több ízben is zavart keltettek a Dubnica tizenhatosában. A 19. percben Kweuke lefutotta a hazai védŒket, de közben kisodródott, s lövését Zajac hárította. Dragicevic üresen futott középen, kameruni társa ezúttal önzŒnek bizonyult.

 Németh Krisztián csatáz a Dubnica kapusával, Zajaccal. Werner Lorant eléKéparchívum gedetlen volt az egy ponttal

A túloldalon Porázik ügyetlenkedte el a ziccert. A 32. percben a CorgoÀ-liga legeredményesebb góllövŒje, két ŒrzŒje gyırıjében, pontatlanul célzott. Egy perc elteltével Porázik sistergŒ lövését tornázta szögletre Novota. A 36. percben az éledezŒ horvát vendégcsatár, Dragicevic megszerezte a Lorant-legénység vezetŒ találatát. Szünet után egy újabb életveszélyes DAC-kontra szemtanúi voltak a szurkolók: a 49. percben Kweuke gyönyörıen futott el, begurítását Caha önzetlenül tovább passzolta Opuku Oszeinek, aki néhány méterrŒl mellé gurított. Húsz perccel késŒbb Obert hatalmas lövése a kapufáról vágódott a mezŒnybe. A 73. percben a nagy kedvvel játszó Pinte csavart be egy szögletrúgást, és a jó ütemben érkezŒ Abena fejes góllal növelte a dunaszerdahelyiek elŒnyét. Nem sokkal késŒbb Kweuke lövését Zajac nagy bravúrral tornászta ki a felsŒ sarokból. A hektikus végjátékban érthetetlenül megzavarodott, beszorult a DAC. A 83. percben Ki‰ka ajtó-ablak helyzetben hibázott. Egy perc elteltével Porázik közelrŒl szépített, majd a csereként beállt Grendel szépségdíjas találattal a 87. percben kiegyenlített. „Csalódott vagyok, mert biztos gyŒzelmet engedtünk ki a kezünkbŒl. A végjáték nagyon rossz volt. Feleslegesen húzódtunk be saját kapunk elé, nem tudtuk megtartani elöl a labdát, magunkra húztuk az ellenfelet, amely az elsŒ gól után még nagyobb sebességre kapcsolt, s kiegyenlített. Nagyon sok munka vár rám a csapattal, de a válogatott mérkŒzések miatt tíz nap szünet következik, s ezalatt sokat fogunk gyakorolni” – sommázta benyomásait Werner Lorant, a DAC újdonsült szakvezetŒje.

* Dubnica–DAC 2:2 (0:1), g.: Porázik (84.), Grendel (87.), ill. Dragicevic (36.), Abena (71.). Sárga lap: Obert, Pleva, Zapalaã, ill. Adiaba, Abena. JátékvezetŒ: Tomãík – 2420 nézŒ. DAC: Novota – Regedei, Németh K., Adiaba, Gerich – Boya, Abena, Caha (62. Pinte) – Osei Opoku (87. M. Kováã), Dragicevic – Kweuke. További eredmények: Slovan Bratislava–FC Nitra 2:0 (0:0), g.: Pires (74.). Breznaník (89.); Spartak Trnava–Pre‰ov (0:0); Banská Bystrica–ViOn Zlaté Moravce (0:0); RuÏomberok–Artmedia 2:0 (2:0), g.: Kucka (3.), Bako‰ (9.); MFK Ko‰ice–Îilina 0:0. A bajnokság állása: 1. MFK Ko‰ice 2. Îilina 3. Slovan 4. Trnava 5. DAC 6. RuÏomberok 7. Dubnica 8. Pre‰ov 9. FC Nitra 10. Zl. Moravce 11. Artmedia 10. B. Bystrica

7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7

6 5 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1

1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 0 2

0 0 2 1 3 3 4 3 4 3 4 4

13:5 16:1 11:5 9:5 12:12 8:9 11:12 7:13 6:16 4:9 6:12 2:6

19 17 13 11 8 8 7 7 7 6 6 5

A 8. forduló mısora – szeptember 13. (szombat), 15.30: Artmedia–B. Bystrica; 18.30: FC Nitra–MFK Ko‰ice; 19.00: Pre‰ov–DAC, Zl. Moravce–Dubnica, Trnava–Slovan; 19.30: Îilina–RuÏomberok. I. labdarúgóliga, 7. forduló. A két CorgoÀ-ligában játszó rivális, az MFK Ko‰ice és a DAC fakócsapatának vasárnap délelŒtti licsérdi összecsapásán fél tucat gólt szereztek a vendéglátók. A 14. percben ugyan a csallóköziek Bognár révén jutottak vezetéshez, ám a folytatásban már a vendéglátók játszották a prímet.

A vágsellyeiek odahaza lelépték a tavasszal még felsŒházi trencsénieket. A pozsonyi Inter pedig a hosszabbításban szerzett találattal mentette meg az egyik pontot és Œrizte meg idénybeli veretlenségét Rimaszombatban. * MFK Ko‰ice B–DAC B 6:1 (3:1), g.: Paãinda (18., 37.), Goga (34), Oros (69.),. Hanzu‰ (89.), âobík — Ferãík (90.), ill. Bognár (14.). DAC: Hro‰ – Kiss, Plantic, Radványi Dávid, Lelkes Mátyás – Lelkes Ádám, Chmelo (70. Demeter), ·pót (46. Bartal), Csémy – Belkovics, Bognár. További eredmények: Losonc–RuÏomberok B 4:0 (1.0), g.: M. Ondrበ(41.), Masár (47., 52.), Lavrík (69. – 11-esbŒl); Michalovce–Humenné 3:0 (2:0), g.: Viskup (7. – 11-esbŒl), Ga‰par (40., 53.); Vágsellye–Trenãín 4:0 (2:0), g.: T. Obert (16., 45.), Dékány (81.), Souleymane Cissé (90.); Prievidza–Podbrezová 2:1 (1:0), g.: Pekár (37.), Maruniak (63.), ill. Piatka (59.); Rimaszombat–Inter Bratislava 1:1 (0:0), g.: M. Gibala (62.), ill. Chlebo (90.). A bajnokság állása: 1. Vágsellye 2. Inter 3. Michalovce 4. Losonc 5. Rimaszombat 6. MFK Ko‰ice B 7. Podbrezová 8. Prievidza 9. Trenãín 10. Humenné 11. RuÏomberok B 12. DAC B

7 7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7

5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 0

Végre kisfaludi gyŒzelem

Nyugat-szlovákiai III. liga, 5. forduló. Tovább folytatta szárnyalását a mezŒny nyárasdi újonca, mely súlyos vereséget mért a bajnokaspiráns negyediekre. Egyébként ezerötszáz futballkedvelŒ látogatott el a forduló slágerére! Tovább tart a bŒsiek és a somorjaiak gyengélkedése, mindkét csallóközi kollektíva hazai pályán szenvedett vereséget. A galántaiaknak sem termett babér idegenben. Meglepetést keltett a listavezetŒ érsekújváriak pontosztozkodása a sereghajtó otthonában. Eredmények: D. Vestenice–Érsekújvár 2:2 (1:1), g.: 28. Cíger, 49. Kurbel, ill. 34. Andrá‰ik, 79. Mlynár; Ludanice–Myjava 1:0 (1:0), g.: 17. Goga; Nyárasd–Negyed 4:1 (2:0), g.: 11., 38. Bene‰, 60. Mandák, 84. Farka‰, ill. 53. Ambru‰; BŒs–âFK Nitra 0:1 (0:1), g.: 44. ·elmeci; DomaniÏa–P. Bystrica 4:1 (1:1), g.: 37. Král, 52., 83. Svoboda, 90. Tamá‰i, ill. 39. Sedliaãek; Párkány–Dubnica B 3:1 (2:1), g.: 22., 55. Vavrík, 43. GavroÀ, ill. 33. Gorelka; Somorja–Led Rovne 1:2

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, 5. forduló. Megszerezték elsŒ idénybeli gyŒzelmüket a kisfaludiak. A vendéglátó diószegiek öt góllal terhelték meg az ipolyságiak hálóját. Öt mérkŒzésbŒl öt vereség a sörgyáriak mérlege. Az aranyosmarótiak fakócsapata három gólt szerzett büntetŒbŒl. A KFC mezében Nagy JenŒ triplázott. Eredmények: Komárom–Deménd 4:1 (1:0), g.: 3., 48. (11 m), 82. Nagy JenŒ, 87. Dobr˘, ill. 86. Petrá‰; Diószeg–Ipolyság 5:1 (2:1), g.: 31., 68. Krull, 7. Pokr˘vka, 48. Karol, 55. Józsa, ill. 22. Mihaloviã; Ógyalla–Sereì 1:3 (0:0), g.: 67. Ilon, ill. 66., 90. Hindák, 87. Gál; Pered–FelsŒkirályi 1:2 (1:0), g.: 27. Jiránek, ill. 58. Kollár, 90. Nagy M.; Kisfalud–Gúta 3:1 (1:0), g.: 31. Csepi, 57. Németh A., 80. Puha, ill. 48. Németh P.; Vízkelet–·urany 4:1 (1:0), g.: 20. Meszáros, 54. Németh, 61. Szabó, 70. Mikus Cs., ill. 9. âaplák; Ímely–Palárikovo 1:1 (0:1), g.: 60. Lovász J., ill. 1. Horáãek; FC ViOn B/Volkovce–Vágpatta 4:0 (1:0),

1. Érsekújvár 2. Nyárasd 3. Ludanice 4. Nagyölved 5. Negyed 6. âFK Nitra 7. DomaniÏa 8. Led. Rovne 9. Myjava 10. Galánta 11. Párkány 12. Dubnica B 13. Somorja 14. BŒs 15. P. Bystrica 16. D. Vestenice

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0

1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1

0 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 4 4 4

12:2 12:3 8:2 9:4 12:7 3:3 6:8 6:4 5:5 4:6 6:12 5:8 4:8 1:8 7:15 3:8

13 12 12 10 9 9 9 8 7 6 6 4 4 3 3 1

Dióspatony kontra Illésháza Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, 5. forduló. Folytatódott a dióspatonyiak és az illésháziak csatája az éllovas pozíciójáért. Jobb gólkülönbségüknek köszönhetŒen továbbra is a DSC vezeti a tabellát. A csallóköziek régiórangadóján a csallóközkürtiek diadalmaskodtak. Újabb pontot szereztek a balonyiak. A mezŒnyben még három együttes nyeretlen. Triplázott az ekecsiek gólzsákja, Vörös Gábor. A feketenyékiek vesztes állásból fordítottak a vásárútiak elleni meccsen. Eredmények: Balony–Tallós 2:2 (1:0), g.: 43. Vados, 66. Farkas, ill. 65. Szarka (11-esbŒl), 86. Czanik; Dióspatony–Nagyfödémes 4:0 (1:0), g.: 21., 65. Sercel Gy., 71. ErŒs, 82. Nagy P.; Feketenyék–Vásárút 3:1 (0:1), g.: 68., 83. Králik, 69. Barãák (11-esbŒl), ill. 31 Makó; Moãenok–Vágsellye B 2:1 (1:1), g.: 30. Gála, 57. Klaãman, ill. 22. Lózsi; Ekecs-Apácaszakállas–Vága 4:2 (3:1), g.: 1., 43. (11-esbŒl), 45. Vörös G., 63. Orosz, ill. 41. Vrábel, 90. Bor‰; Illésháza–Nádszeg 5:2 (3:0), g.: 2., 16. Matejov, 12. Lelkes T., 64. Puskás (öngól), 83. Skuby, ill. 75. Csillag, 90. Andódi; Csallóköz-

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 3 1

12:5 13:4 12:7 10:5 6:3 11:7 8:7 5:7 9:12 4:11 8:18 5:18

16 15 11 11 11 9 8 8 8 6 4 2

g.: 35. Mankoveck˘ (11 m), 58. Skladan (11 m), 71. P. Kozolka (11 m), 88. J. Kozolka. A bajnokság állása: 1. Szered 2. Ímely 3. Palárikovo 4. Diószeg 5. FC ViOn B 6. Deménd 7. Pered 8. ·urany 9. Komárom 10. Ipolyság 11. Vízkelet 12. FelsŒkirályi 13. Gúta 14. Kisfalud 15. Vágpatta 16. Ógyalla

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0

0 2 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0

1 0 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 5

14:6 12:8 10:6 15:7 15:9 14:8 12:7 9:9 9:7 9:12 9:10 7:12 7:10 9:16 5:17 6:18

12 11 10 9 9 9 8 8 7 7 6 6 4 4 4 0

Összeállította: (lel)

Nemesócsai fiaskó

kürt–Nagymegyer 2:1 (1:0), g.: 42. Zsákovics J., 58. Sokolík, ill. 89. Komjáti; Vágfarkasd–Nyékvárkony 2:1 (1:0), g.: 10. Mónosi (11-esbŒl), 50. Mészáros L., ill. 85. Kósa. Összeállította: (gh) A bajnokság állása: 1. Dióspatony 2. Illésháza 3. Tallós 4. Vásárút 5. Nyékvárkony 6. Nádszeg 7. Nagymegyer 8. Feketenyék 9. Moãenok 10. Vágfarkasd 11. Ekecs-Apácaszakállas 12. Csallóközkürt 13. Vága 14. Vágsellye B 15. Balony 16. Nagyfödémes

1 0 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5

A 8. forduló – szeptember 13. (szombat), 10.30: Inter–Prievidza, 15.30: Trenãín–MFK Ko‰ice B, Podbrezová–Vágsellye, Losonc–Rimaszombat. Szeptember 14. (vasárnap), 10.30: DAC B–Michalovce, RuÏomberok B–Humenné. ái

Szárnyalnak a nyárasdiak (0:1), g.: 50. Molnár, ill. 15. Janãoviã, 74. Havier; Nagyölved–Galánta 1:0 (0:0), g.: Hlaváãik. Összeállította: (ágh) A bajnokság állása:

1 3 2 2 2 3 2 2 2 0 1 2

0 14:4 13 0 15:6 13 1 11:7 8 2 12:8 7 2 12:9 7 2 12:10 7 2 7:6 7 2 10:10 7 2 6:7 7 2 6:7 7 2 8:10 7 2 7:11 7 3 12:15 6 2 7:12 3 2 8:17 3 4 6:14 1

Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 5. forduló. Tízszer rezdült a nemesócsaiak hálója a csekei futballpályán, a hazai Bielik négyszer volt eredményes. Három együttes szerzett eddig tíz pontot a mezŒnyben, jobb gólkülönbségüknek köszönhetŒen a tardoskeddiek tanyáznak az elsŒ helyen. Az ekeliek biztosan vették az újonc tolmácsiak alkotta akadályt. A marcelháziak újabb súlyos veresége már nem számít meglepetésnek. Eredmények: Perbete–Garamkálna 3:1 (2:1), g.: 16., 32. (11-esbŒl) Lakatos M., 57. CagáÀ, ill. 8. Valo; Cseke–Nemesócsa 10:0 (5:0), g.: 28., 41., 56., 59. Bielik, 3., 16. (mindkettŒt 11-esbŒl) MudroÀ, 34., 66. Meiling, 83. H. Tana‰i, 85. J. Rosinsk˘; Nagysalló–Hetény 0:0; Hontfüzesgyarmat–Tar-doskedd 2:2 (0:2), g.: 84. Ha‰ãák, 90. Pav. Pilinsk˘, ill.15. Dikácz, 43. Tóth G. (11-esbŒl); SzímŒ–Bánov 3:0 (1:0), g.: 18. Stojka M., 58. Ferencz, 80. Královics; Újlót–Komjatice 1:1 (0:0), g.: 60. Trnka, ill. 78. Melichárek; Ekel–Tlmaãe 4:1 (2:0), g.: 37. Yoshizawa, 43., 89. Faragó, 72. Erdei, ill. 81. Havran

(11-esbŒl); Marcelháza–Udvard 2:5 (0:2), g.: 63., 90. (11-esbŒl) Zajos, ill. 2. ëurick˘, 18. Vadkerty, 48. Sárközy (11-esbŒl), 87. Nagy, 89. Káplock˘. A bajnokság állása: 1. Tardoskedd 2. Udvard 3. Újlót 4. Cseke 5. Perbete 6. Nemesócsa 7. SzímŒ 8. Ekel 9. Garamkálna 10. Tolmács 11. Bánov 12. Hontfüzesgyarmat 13. Komjatice 14. Hetény 15. Nagysalló 16. Marcelháza

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0

1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 1 3 0

1 15:6 10 1 14:9 10 1 9:4 10 2 19:10 9 2 10:8 9 2 5:15 9 1 8:4 8 2 11:9 7 2 10:10 7 2 8:9 7 2 6:7 7 2 9:12 7 2 7:10 5 3 6:11 4 2 4:8 3 5 6:15 0

Összeállította: (gh)


Sport

2008. szeptember 2.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: Galánta–Negyed: ........? (A nyugat-szlovákiai III. labdarúgóliga hatodik fordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb szeptember 6-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzésünk végeredményét (Dubnica–DAC 2:2) egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  TURISZTIKA. A Dióspatonyi SC Turisztikai Szakosztályának szervezésében negyvenfŒs dióspatonyi turistacsoport látogatott el a magyarországi CsókakŒre, a Vértes-hegység délnyugati részébe. „Sportklubunk tagjaiként már évek óta eljárunk a történelmi múltjáról ismert vár környékére. Az abszolvált gyalogtúránk hossza meghaladta a 10 kilométert, pihenésképpen pedig bekapcsolódtunk az augusztus végi hagyományos csókakŒi várjátékokba,” tájékoztatta lapunkat Belkovics László, a patonyi természetjárók 78 éves, fáradhatatlan vezetŒje. – A Dunaszerdahelyi járás egyik legrégibb turisztikai rendezvényére, a szeptember 20án rendezendŒ 28. Csallóközi Gyalogtúrára invitálja a természetjárás szerelmeseit a dunaszerdahelyi Család Turistaklub. Az öt személynél népesebb csoportok jelentkezését szeptember 12-ig várják a szervezŒk (Klub turistov RODINA, Jilemnického 337/17, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 0908/804 965, e-mail: ktrodina@zoznam.sk), az egyéni érdeklŒdŒk pedig a rajtnál nevezhetnek be.  ÖREGFIÚK-FOCI. A népszerı dunaszerdahelyi járási bajnokság mindkét alapcsoportjában további fordulóval folytatódott a viszavágó sorozat. Eredmények, keleti csoport: DS Vízmıvek–Nádasdi Dinamó 3:0, Alistáli SE–Egyházkarcsai Ajax 1:3, Eperjesi FC–BŒsi FC 5:5, DS Stavreco–Várkonyi FC 3:4. Sorrend a csoportban: 1. DS Stavreco 31, 2. DS Vízmıvek 24, 3. Várkonyi FC 22, 4. BŒsi FC 20, 5. Egyházkarcsai Ajax 16, 6. Nádasdi Dinamó 12, 7. Eperjesi FC 11, 8. Alistáli SE 4 ponttal. Nyugati csoport: Dióspatonyi DSC–Sárosfai Favorit 4:1, Szarvai Happy Boys–Egyházgellei FC 2:4, Felbári FC–FelsŒpatonyi Old Boys 9:5, Mihályfai FC–Tárnoki Old Boys 5:3. A Nagylégi FC szabadnapos volt. Sorrend a csoportban: 1. Dióspatonyi DSC 33, 2. Felbári 32, 3. Nagylégi FC 25, 4. Egyházgellei 23, 5. Mihályfai FC 22, 6. Sárosfai Favorit 14, 7. Tárnoki OB 12, 8. FelsŒpatonyi OB 5, 9. Szarvai HB 4 ponttal. (–lel, –ck, –cope)

15

Paton a vezetŒ vendégek bántották a bírót! DUNASZERDAHELY A mezŒny két veretlen csapata vezeti a bajnokságot, ami mindenekelŒtt az újonc Pozsonyeperjes számára nagyon hízelgŒ. Nyeretlen viszont továbbra is Kisudvarnok, de meglepetés a negylégiek halványabb idénykezdése is, hiszen a legutóbbi bajnoki évben az utolsó meccsig versenyben voltak a bajnoki címért... I. osztály – felnŒttek (4. forduló): Csallóközcsütörtök–Pozsonyeperjes 0:2 (0:2), gólok: Tászli D. (32.), Tászli Z. (44.). Jányok–Királyfiakarcsa 0:2 (0:2), Lelkes T. (33., 43.). Csenke–Nagylég 2:1(1:0), Benci L. (32.), Kiss B. (75.) – Glonãák M. (84.). FelsŒpatony–Nagyszarva 2:1 (2:1), Sárközy K. (10.), Horváth E. (27.) – Lipka Z. (37.). FK Nagymagyar–Kisudvarnok 2:0 (0:0), Kunyi M. (52.), Struhár M. (90.). Nagyabony–Sárosfa 5:0 (3:0), Novák A. (9., 90.), Klempa Sz. (17., 72.), Krajcsovics J. (38.). Hodos–Egyházkarcsa 1:2 (0:1), Kevick˘ P. (50.) – Miklós P. (40.), Gódány O. (68.). Egyházgelle–Tárnok 1:0 (1:0), Tóth P. (33.). A 9. fordulóból augusztus 29ére elŒrehozott mérkŒzésen: Nagyszarva–Trnávka 2:0 (0:0), gólok Cibák R. (49.), Varjú L. (50.). 1. Egyházgelle 2. Pozsonyeperjes 3. Egyházkarcsa 4. Nagyszarva 5. FK Nagymagyar 6. FelsŒpatony 7. Sárosfa 8. Csenke 9. Tárnok 10. Jányok 11. Nagylég 12. Nagyabony 13. Hodos 14. Királyfiakarcsa 15. Csütörtök 16. Kisudvarnok

4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0

0 13:4 10 0 9:4 10 1 6:4 9 2 8:7 9 1 6:2 7 1 9:9 7 1 9:10 7 2 5:7 6 2 6:5 5 2 6:5 4 2 4:5 4 2 7:10 4 2 5:8 4 2 5:9 4 3 7:8 3 4 2:10 0

II. osztály – felnŒttek (4. forduló): Baka–Csiliznyárad 6:2 (3:1), góllövŒk: Oravec L. (16., 57.), Belmehdi Bachir (47., 65.), Csiba J. (6.), Németh N. (41.) – Csiba I. (5., 87.). Padány–Felbár 2:2 (1:0), Jákli L. (44.), Füsi B. (69.) – Csémy I. (54.), Soós T. (61.). Patonyrét– Lúcs 1:0 (1:0), Wimmer P. (12.). Somorja B – Bodak 0:2 (0:2), Szável L. (21.), Kiss E. (28.). Nagypaka–Izap 4:1 (2:1), Hlu‰ko M. (37., 80.), Juhász Z. (39.), Gálffy P. (50.) – Nagy Á. (44.). Alistál–Csilizradvány 2:2 (0:0), Balogh I. (78.), Bajcsi S. (90.) – Sándor G. (öngól) (72.), Beloviã J. (84.). Illésháza B–Szentmihályfa 1:1 (0:1), Banyák T. (83.) – Adamkoviã ª. (6.). Nagyudvarnok–Pódafa 1:1 (0:0), Bugár A. (60.) – Bartal E. (84.). 1. Csilizradvány 2. Nagypaka 3. Paronyrét 4. Nagyudvarnok 5. Padány 6. Felbár 7. Baka 8. Szentmihályfa

4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 2 2 1 1 1

1 0 0 2 1 3 2 2

0 11:3 10 1 7:5 9 1 6:5 9 0 8:3 8 1 8:7 7 0 4:3 6 1 7:5 5 1 3:3 5

9. Pódafa 10. Izsap 11. Alistál 12. Csiliznyáérad 13. Bodak 14. Illésháza B 15. Somorja B 16. Lúcs

4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 3 2 1

2 2 2 2 2 1 2 3

7:6 9:9 5:8 6:10 4:8 5:8 3:7 3:6

4 4 4 4 4 3 2 1

III. osztály – felnŒttek (4. forduló): Royal Dunaszerdahely–Dercsika 2:1 (1:1), góllövŒk: Mancal A. (29.), Rácz S. (63.) – Lelkes K. (23.). Tárnok B–FelsŒvámos 0:0. Csallóköznádasd–Gomba 5:2 (2:1), Molnár L. (14., 30., 60., 72.), Pittner B. (öngól) (51.) – Faltus M. (15., 79.). Csákány–Szap 5:0 (3:0), Vizent K. (40., 80.), Tomanoviã L. (9.), Heinlein P. (23.), Szilinszky T. (55.). Sárrét–Béke 2:1 (2:1), Fri‰ºoviã T. (14.), Kovács L. (39.) – Rigó L. (10.). Táblázat: 1. Csákány 2. Royal DS 3. Csallóköznádasd 4. Gomba 5. Sárrét 6. Szap 7. FelsŒvámos 8. Béke 9. Dercsika 10. Tárnoka B

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3

3 3 2 2 1 1 1 1 0 0

1 0 2 1 2 1 1 0 1 1

0 14:2 10 1 11:11 9 0 7:3 8 1 16:8 7 1 6:6 5 1 5:7 4 2 7:14 4 3 6:5 3 3 7:13 1 2 0:10 1

Ozsvald Á. (80.). Csilizpatas csapata szabadnapos volt. Megjegyzés: Csákány a sorsolás után kijelentette csapatát a bajnokságból. 1. Csilizradvány 2. Hegyéte 3. Csenke 4. Dióspatony B 5. Csilizpatas 6. Jányok 7. FelsŒpatony 8. Mad 9. Csiliznyárad

4 4 3 4 3 4 3 3 4

4 3 2 2 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1 0 1 1

0 1 1 2 1 2 2 2 3

14:2 12 24:5 9 11:7 6 11:8 6 7:8 4 6:9 4 4:8 3 2:7 1 5:30 1

I. osztály – nŒk (2. forduló): Alistál–Nagyszarva 4:5 (0:2), góllövŒk: Baráth A. (41., 47.), Verbó Zs. (69., 71.) – Bognár Sz. (40., 48., 64., 67.), GaÏo A. (17.). Nagymagyar–Tany 5:1 (2:0), Kuczman A. (62., 78.), Horváth V. (2.), Szikela M. (4.), Sáha A. (69.) – Zsapka A. (76.). Kisudvarnok–Hodos 1:5 (0:2), Rózsa Sz. (48.) – Cséfalvay Sz. (60., 74.), Czédli Zs. (18.), Egri D. (28.), Karácsony D. (72.). 1. Nagymagyar 2. Nagyszarva 3. Hodos 4. Kisudvarnok 5. Tany 6. Alistál

2 2 2 2 2 2

2 2 1 0 0 0

0 0 0 1 1 0

0 10:3 0 9:4 1 5:5 1 1:5 1 1:5 2 6:10

6 6 3 1 1 0

GALÁNTA I. osztály – ifjúságiak (4. forduló): Csallóközcsütörtök–Pozsonyeperjes 10:0 (1:0), góllövŒk: Puha V. (52., 71., 75., 78., 86.), Hajdú L. (63., 72., 85.), LetoJozaniak R. (36., 47.). Csallóközkürt–Baka 5:1 (2:0), Bugár R. (30., 79.), Kontár N. (33.), Gaál A. (63.), Orbán R. (89.) – Kovács T. (54.). Kisfalud–Nagylég 0:1 (0:0), Zirig M. (79.). Somorja B–Vásárút 1:2 (0:0), Fráz J. (88.) – Takács J. (46.), Androvics A. (67.). Ekecs-Apácaszakállas–FK Nagymagyar 0:2 (0:0), Lengyel G. (47.), Trajcsík B. (89.). Hodos–Egyházkarcsa 4:1 (1:0), Rigó E. (21., 79., 82.), Rigó Z. (70.) – Rigó T. (68.). Egyházgelle–Pódafa 2:0 (0:0), Író T. (48.), Navrátil L. (75.). Megjegyzés: Sárosfa a sorsolás után kijelentette csapatát a bajnokságból. 1. Csallóközcsütörtök 2. Nagylég 3. Hodos 4. FK Nagymagyar 5. Alistál 6. Vásárút 7. Egyházkarcsa 8. Baka 9. Csallóközkürt 10. Somorja B 11. Pódafa 12. Egyházgelle 13. Pozsonyeperjes 14. Ekecs-Szakállas 15. Kisfalud

4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3

4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 1 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

22:6 12 16:2 10 20:6 9 18:6 9 9:3 9 7:5 7 9:7 6 10:11 6 11:8 4 6:10 3 3:8 3 6:19 3 4:31 1 1:8 0 0:12 0

II. osztály – ifjúságiak (4. forduló): Csenke–Csiliznyárad 6:2, DióspatonyB–Hegyéte 1:4 (0:2), gólok Fatona D. (64.) – Sipos P. (2.), Matejka I. (6.), Szabó O. (59.), Kázmér P. (75.). Jányok–Csilizradvány 0:3 (0:1), Mad–Horná PotôÀ 0:2 (0:0), Karácsony Gy. (52.),

A hét végén újabb gyŒzelmével igazolta a listavezetŒ ·intava, hogy a bajnoki cím elhódítására pályázik. A két város fakócsapatának párharcán fél tucat gólt kaptak a galántaiak, akik pont nélkül a végeken szerénykednek. A tósnyárasdiak hálóŒrének bakijaiból négyszer profitáltak a hidaskürtiek. A második vonal eredményeit lapzártánkig nem kaptuk meg. I. osztály – felnŒttek (4. forduló): Nagyfödémes B–·oporÀa 2:0 (0:0), gólok 70. Kuãera, 85. Németh T. (11-esbŒl). Sereì B–Galánta B 6:2 (3:1), 4. P. Oãená‰, 6. R. Oãená‰, 38. Bíró, 74. Vydaren˘, 84. Kubánek, 90. Sloboda, ill. 29. OstroÏansk˘, 75. ·tibrányi. Vinohrady–Jóka 5:1 (3:0), 1., 32. Regen, 15., 57. Remenár, 52., Hrdliãka, ill. 89. Tóth J. (11-esbŒl). Alsószeli–Nemeskajal 3:2 (1:1), 22. Kiss, 77. ifj. Stojka., 88. id. Stojka, ill. 43. Lipták, 75. Viderman. Királyrév–Taksony 2:2 (1:1), 19. Bujko, 53. Darázs, ill. 40. Kiss, 57. Jósvai. Tósnyárasd–Hidaskürt 1:4 (1:2), Bittó, ill. Maga 2, Nemãák, Andrá‰ik (11esbŒl). Nagymácséd–Diószeg B 4:1 (3:0), Lancz I., Rózsa, Chud˘, Pintér, ill. Reindl. FelsŒszeli–·intava 0:5 (0:2), ·uhay 2, Kubala, Valentoviã, Adamãa. 1. ·intava 2. Sereì B 3. Hidaskürt 4. Vinohrady 5. Tósnyárasd 6. Taksony 7. Diószeg B 8. Nagymácséd 9. ·oporÀa 10. Királyrév

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 3 3 2 2 2 1 1

0 1 0 0 0 1 1 0 1 1

0 0 1 1 1 1 1 2 2 2

26:1 12 16:6 10 12:6 9 11:5 9 11:6 9 10:7 7 8:6 7 9:14 6 7:9 4 6:8 4

11. Alsószeli 12. Jóka 13. Nemeskajal 14. FelsŒszeli 15. Nagyfödémes B 16. Galánta B

4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 0

1 0 0 0 0 0

2 3 3 3 3 4

6:14 7:11 5:10 4:11 3:14 6:19

KOMÁROM Bátorkesziben remek mérkŒzést vívott a bajnokság vélhetŒen két bajnokaspiránsa. A tartalékosan játszó Nagykeszinek csak egyetlen gólra futotta, de május eleje óta tartja bajnoki veretlenségét! Paton a 65. percben egy bíró körüli tumultusban a vezetŒ vendégek közül valaki megrúgta a játékvezetŒt, aki lefújta a meccset… I. osztály – felnŒttek (3. forduló): Bátorkeszi–Újgyalla 3:2 (1:1), gólok Barton 2, Németh Zs. – Otyepka 2. Naszvad–Ógyalla „B” 5:1 (1:1), Németh K. 2, Hengerics 2, Haris K. – Csicsó. Nagykeszi–Keszegfalva 1:0 (1:0), góllövŒ: Hölgye. Pat–Csallóközaranyos – 0:1 állásnál a mérkŒzés félbeszakadt, miután a 65. percben az egyik aranyosi játékos tettlegesen bántalmazta a mérkŒzés játékvezetŒjét. ·robárová–Búcs 1:1 (0:1), Gere – Virágh. Szentpéter–Tany 6:1 (2:1), Slatky 3, Vida, âákvári, Bencz – Both. Madar–Örsújfalu 4:1 (1:1), Varga P. 2, Csicsó R. 2 – Pint. 1. Bátorkeszi 2. Nagykeszi 3. Szentpéter 4. ·robárová 5. Naszvad 6. Búcs 7. Újgyalla 8. Madar 9. Pat 10. Keszegfalva 11. Tany 12. Csallóközaranyos 13. Örsújfalu 14. Ógyalla B

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3

3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

0 11:2 0 6:0 0 8:2 1 5:2 1 9:7 1 4:4 1 3:3 2 5:5 1 4:4 2 4:5 2 3:9 1 2:5 2 1:8 2 2:11

Nagylég–FelsŒpatony. II. osztály, szeptember 6., szombat, 16.00: Csilizradvány–Illésháza B, Izsap–Alistál, Bodak–Nagypaka; szept. 7., 10.30: Szetmihályfa–Nagyudvarnok, Felbár–Patonyrét, 16.00: Pódafa–Baka, Lúcs–Somorja B, Csiliznyárad–Padány. III. osztály, szeptember 6., szombat, 16.00: Szap–Sárrét, Dercsika–Tárnok B; szept. 7., vasárnap, 16.00: Béke–Royal Dunaszerdahely, Gomba–Csákány, FelsŒvámos–Csallóköznádasd. GALÁNTA: I. osztály, szeptember 6., szombat, 16.00: Galánta B–Vinohrady; szept. 7., vasárnap, 16.00: ·intava–Tósnyárasd, Diószeg B–FelsŒszeli, ·oporÀa–Nagymácséd, Nemeskajal–Nagyfödémes B, Jóka–Alsószeli, Hidaskürt–Királyrév, Taksony–Szered B.

9 9 7 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1

II. osztály – felnŒttek (3. forduló): Bogyarét–Bogya/Gellér 1:3 (1:0), gólok Leczkési – Rajkovics, Antal, Kósa. Izsa–Dunamocs 2:2 (2:2), Dudás, Blaskovics – a vendégek góllövŒit nem jelentették. Csicsó–Vágfüzes/Kava 3:3 (2:2), Gál B. 2, Dudás – Habardik (11-esbŒl), Varga L.(I), Bucsai. Lakszakállas–FK Activ Komárom 5:0 (1:0), Boros 2, Füredy, Petróczi, Vass. Martos–Nagysziget 11:0 (5:0), Görgy 3, Gál, Csongrád és Krivánek 2-2, Barta N., Barta R. Dunaradvány – szabadnapos volt. 1. Bogya/Gellér 2. Dunaradvány 3. Lakszakállas 4. Vágfüzes/Kava 5. Dunamocs 6. Martos 7. Csicsó 8. Izsa 9. FC Activ Komárom 10. Bogyarét 11. Nagysziget

3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3

3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 2 1 0 2 2 2 1 0

0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 3

12:7 13:3 11:1 9:7 8:8 15:10 5:5 7:9 5:10 4:7 2:24

9 6 6 5 4 3 2 2 2 1 0

(–bély, –nn, –bj)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Szeptember 6. (szombat) – IV. liga: Gúta–Komárom (16.00). Szeptember 7. (vasárnap) – III. liga: Galánta–Negyed; IV. liga: Királyi–Szered, Vágpatta–Ógyalla, Pered–Kisfalud; V. liga: Hetény–Nemesócsa, Nagyfödémes–Nyákvárkony, Nagymegyer–Farkasd, Nádszeg–Csallóközkürt, Vága–Illésháza, Vágsellye B/Vecse–Ekecs-Apácaszakállas, Vásárút–Mocsonok, Tallós–Feketenyék, Dióspatony–Balony (mind 16.00). Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, szeptember 6., szombat, 16.00: Kisudvarnok–Nagyabony, Királyfiakarcsa–Csenke; szept. 7., vasárnap, 10.30: Sárosfa–Hodos, 16.00: Pozsonyeperjes–Jányok, Tárnok–Csallóközcsütörtök, Egyházkarcsa–Egyházgelle, Nagyszarva–FK Nagymagyar,

4 3 3 3 3 0

II. osztály, szeptember 6., szombat, 16.00: Taksony B–Pusztafödémes; szept. 7., vasárnap, 10.30: Vezekény–Abrahám, 16.00: Veºk˘ Grob–Dolná Streda, Pusté Sady–·algoãka, Hoste–Kosút, GáÀ – szabadnapos. KOMÁROM, I. osztály, szeptember 6., szombat, 16.00: Ógyalla B–Nagykeszi; szept. 7., vasárnap, 10.30: Búcs–Szentpéter, 16.00: Újgyalla–Örsújfalu, Tany–Madar, Csallóközaranyos–·robárová, Keszegfalva–Pat, Bátorkeszi–Naszvad. II. osztály, szeptember 7., vasárnap, 10.30: Bogya/Gellér–Nagy, 16.00: Dunaradvány–FC Actív Komárom, Vágfüzes/Kava–Lakszakállas, Dunamocs–Csicsó, Bogyarét–Izsa, Martos – szabadnapos. (–cope, –ck)


Gergely Pista Pekingben duplázott Kifogástalan rendezés, nagyszerı versenyek – így jellemezte a pekingi olimpia múlt vasárnapi, záró sajtótájékoztatóján a játékokat Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke. Hangsúlyozta: Kína, a Föld lakossága egyötödének otthona még soha nem nyílt ki ennyire a világ elŒtt. „Kína sokat tanult a világtól, és a világ sokat tanult Kínától“ – mondta. Jacques Rogge számára a pekingi játékok két ikonja a nyolc aranyérmet szerzŒ amerikai úszó, Michael Phelps és a háromszoros olimpiai bajnok, jamaicai vágtázó, Usain Bolt volt.

Szlovákia–Magyarország 3:3 A nyári ötkarikás játékokon ezúttal összesen 302 aranyérmet osztottak ki, a legtöbbet a házigazdák nyerték, szám szerint 51-et!, a magyarok és a szlovákok egyaránt hármat-hármat szereztek. Két teljes hetet kellett várni az elsŒ ma-

cselgáncsozók sem. Szlovákia viszont fennállásának legsikeresebb olimpiáját zárta. Érdekesnek találtuk, hogy az SVK felirattal versenyzŒ sportolóink mindhárom aranyérme a víziszlalom-pályán született. Michal Martikán tizenkét évvel Atlanta után nyert újra, Elena Kaliská Athén után duplázott, a verhetetlen testvérpáros, Peter és Pavol Hochschorner Sydney és Athén után triplázott. Ha már a triplázóknál tartunk, Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya is közéjük tartozik. A sikerkovács-sorozatban immár a harmadik diadalát produkálta, Sydney és Athén után a kínai metropolisban is csúcsra került csapatával. Ha már a mérlegvonásnál tartunk, pozitívumnak számít, hogy a doppingellenŒrzések során mindössze hatan buktak le. Ketten Ukrajna színeiben, egy súlyemelŒ és egy atléta, egy spanyol kerékpáros, egy koreai sportlövŒ, egy vietnami tornász és egy görög atléta.

komáromi kajak négyes szerepelt Szlovákia színeiben a legeredményesebben. A világ- és Európa-bajnoki címmel büszkélkedŒ kvartett ugyan a legnagyobb favoritok közé tartozott az 1000 méteres távon, az elsŒség azonban csupán vágyálom maradt. A második helyen lapátolt célba. Riszdorferék remek rajtot vettek, fél távnál még vezettek, ám a hajrában a fehéroroszok megelŒzték Œket. Szerencsére a német egység támadását visszaverték. A gyŒztesek mesterien kalkuláltak, a versenyidényben kerülték a konfrontációt a favoritok közé sorolt egységekkel. A legfontosabb megmérettetés hajrájában a hátukat mutatták riválisaiknak. Soós Tibor tanítványainak az athéni bronz után Pekingben ezüst jutott. Ha ez a felfelé araszoló sorozat tovább folytatódik, akkor Londonban végre a dobogó legfelsŒ fokára érhetnek.

Egymeccses Bátky A bŒsi gyökerekkel rendelkezŒ rutinos birkózónak, Bátky Attilának csupán egy meccsig tartott az olimpia. A trencséni Dukla 35 esztendŒs sportolója a kötöttfogásúak 84 kilós súlycsoportjának elsŒ körében két sima menetben (0:4, 0:5) kapott ki a kubai Estradától. Mivel Attila legyŒzŒje a második fordulóban nem bírt a svéd Abrahamiannal, így a szlovák színek képviselŒje a vigaszágon már nem léphetett szŒnyegre. Végeredményben 19-ként zárt a húszfŒs mezŒnyben. „Természetesen bánt a vereség, de jóval csalódottabb lennék, ha éreztem volna, hogy le tudom gyŒzni a lényegesen jobban birkózó ellenfelemet. Sajnos, ez nem az én napom volt, nem tudtam mit kezdeni Estradával” – nyilatkozta a viadal után Bátky, aki Athénban a 10. helyet szerezte meg.

Varga balszerencséje

 Varga Erik hajszállal maradt le a döntŒrŒl gyar aranyéremre. A goldtripla Magyarországnak az elmúlt nyolcvannégy év leggyengébb ötkarikás szereplését jelentette. A közvélemény számára elsŒsorban a vívók és az öttusázók teljesítménye jelentett csalódást, nem remekeltek azonban a sportlövŒk és a

Archív felvétel

Paradox módon négy ló is fennakadt a doppingszırŒn.

Riszdorferék Térségünk képviselŒi közül a Riszdorfer Richárd, Riszdorfer Mihály, Vlãek Erik és Tarr György összetételı

Nem kedvezett a szerencse Varga Eriknek a traplövés selejtezŒjében: a mátyusföldi versenyzŒ a szélsŒséges idŒjárásban lebonyolított versenysorozat elsŒ napja után még a fináléval kecsegtetŒ ötödik helyen állt, de a folytatásban négy hellyel lejjebb került a sorrendben, végül is kicsúszott a döntŒbŒl. „ElŒrébb akartam végezni, talán majd a következŒ olimpián sikerül” – értékelte szereplését a hidaskürti származású sportlövŒ.

 Epizodistából fŒhŒssé lépett elŒ Gergely István

Ódor szorongatott Elismerést érdemel a komáromi Ódor Éva, aki a szlovák olimpiai csapat egyetlen asztaliteniszezŒjeként két meccset is megnyert, a harmadikon pedig jól megszorongotta a sokkal esélyesebb, kínai származású amerikai vetélytársát, az 1992-es olimpia ezüstérmesét. „Tudtam, hogy nem én vagyok a mérkŒzés esélyese, de azért nagyon csalódott vagyok a drámai csata után” – nyilatkozta a Gao Jun elleni vesztes párharc (2:4) után Ódor Éva, a francia CP Lys Lez Lannoy szlovákiai légiósa. Élettársát és edzŒjét, Vladimír Mihoãkót egyébként piros lappal büntette, a lelátóra parancsolta párharc közben a fŒbíró.

Cserekapusból csodakapus A magyar férfi vízilabda-válogatott hálóŒre, a szilasi Gergely István az utolsó pillanatban, röviddel az elutazás elŒtt került a Pekingbe utazó keretbe. Kemény Dénes nem bánta meg, hogy Pistát favorizálta. A magyar férfi vízilabda-válogatott immár kétszeres olimpiai bajnok cserekapusa négy éve Athénban még csak a leggyengébb ellenfél ellen védett. Azon a meccsen a magyar válogatott 14:4-re hengerelte le a kazahokat. Pekingben a cserekapus az egyik sorsdöntŒ összecsapá-

Deutsch Attila felvétele

son fŒszereplŒvé avanzsált. A tréner, aki a kockázatoktól sem riad vissza, gondolt egy merészet és az elŒdöntŒben, 6:3-as montenegrói vezetésnél, a 12. percben küldte csatába Gergely Pistát, aki parádés dolgokat produkált a medencében. Teljesítményét minŒsíti, hogy a hátralévŒ két és fél negyed során csak három gólt kapott, még ötméterest is hárított. „Eddig még olimpiai elŒdöntŒben sem játszottam. Én csak védtem, a többiek meg dobták a gólt. Általában a vízilabdában ezt szokták csinálni” – nyilatkozta az Új Szó munkatársának a montenegróiak elleni párharc hŒse. A Kemény-legénység végeredményben 11:9-re nyert, és ezzel bejutott a fináléba. A döntŒben is a Honvéd 202 centi magas kapusa kezdett, utána azonban lecserélték. „Jó is volt a csere. Nagyon örültem, hogy Szécsi Zoli is védett, és én is védtem a döntŒben, szerintem így volt tökéletes a pekingi olimpia. Most nem kellett annyira izgulni a finálé alatt, mint Athénban. Sokkal simább volt, de mindig jólesik ott lenni és egy olimpiai döntŒben védeni.” Visszatértek a világelitbe, emelt fŒvel búcsúztak az olimpiától a magyar nŒi kézilabda-válogatott tagjai, köztük a naszvadi, honosított Kovacsicz Mónika is. Hajdú János védencei a bronzcsatában 28:33 arányú vereséget szenvedtek Dél-Korea együttesétŒl. (ágh)

Ezüstéremmel is aranyfiúk Több száz fŒs ünneplŒ tömeg fogadta hétfŒn, augusztus 25-én este a Klapka téren a PekingbŒl ezüstéremmel hazatérŒ komáromi kajak négyes tagjait – Riszdorfer Mihályt, Riszdorfer Richárdot, Vlãek Eriket és Tarr Györgyöt – valamint az asztaliteniszezŒ Ódor Évát, aki a 33. helyen végzett egyéniben. Az Emmer Band zenekar már nyolc órától szórakoztatta a város kedvenceire váró közönséget, mely hatalmas ovációval fogadta a rendŒri felvezetéssel érkezŒ csapatot. Az egybegyıltek a kivetítŒn többször is viszontláthatták a döntŒ futamot, így mindenki újra és újra átélhette a verseny izgalmát. Amikor végre a színpadra léptek a kajak négyes tagjai, hosszú percekig zengett: a „Szép volt,

fiúk”, és zúgott a taps. A kiváló sportolókat elŒször Bastrnák Tibor, a város polgármestere köszöntötte, majd Keresztényi Gábor sportújságíró faggatta Œket élményeikrŒl, érzéseikrŒl. Arról biztosította a város hírnevét világversenyeken öregbítŒ legénységet, hogy a komáromiak számára az ezüstérem ellenére Œk aranyfiúk, akiknek egy emberként szurkolt az egész város, és akikre rendkívül büszke minden városlakó. A mısorvezetŒ Tarr Gyuri teljesítményét a figyelem fókuszába állította, hiszen a nevezett súlyos betegséget legyŒzve kapaszkodott fel ismét az élvonalba és produkált kiváló eredményt. A rangidŒs Riszdorfer Misihez intézett legizgatóbb kérdés természetesen az volt, vajon folytatja-e pályafutását, versenyzŒként megpályázza-e még a londo-

ni olimpiát is. A tömeg lélegzetvisszafojtva várta a választ, amikor elhangzott a remélt igen, ismét felzúgott a vastaps, az éljenzés. „Londonban csak arany következhet?” – hangzott a következŒ kérdés. Vlãek Erik mindannyiuk nevében ígérte: ezentúl is mindent megtesznek a legfényesebben csillogó éremért. Ricsi, a vezérevezŒs, pedig hozzátette: Œ továbbra is óriási tempót diktál majd, csak bírják a többiek. Az ünneplésbŒl természetesen kijutott Soós Tibor mesteredzŒnek is. Az elkövetkezŒ napok, hetek természetesen a pihenés jegyében telnek, amelybe egy komárom–dunamocsi kerékpártúra is belefér. És hogy ez mit jelent a gyakorlatban? A fiúk egyszer egy évben – általában sikeres világversenyt követŒen – kirúgnak a hámból. Nyeregbe pattannak,

 A Klapka téren újkori hŒsöket ünnepeltek: a komáromi kajak kvartettet és Vas Gyula felvétele Ódor Évát és Komáromból indulva Dunamocsig az összes útba esŒ kocsmába betérnek. Azt

azonban, hogy mikor kerül majd sor erre a különös túrára, nem árulták el… (vgy)

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEË, SZILVÁSI TIBOR. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-36 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. szeptember 2., 36. szám

2008-36 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. szeptember 2., 36. szám

Advertisement