Page 1

Kerékpárost gázolt 19,- Sk 0,63 euró

2008. augusztus 26. ■ 35. szám

CSILIZRADVÁNY – Tragikus kimenetelı közúti baleset történt az elmúlt kedden a település határában. Délután egy körül az 57 éves helyi lakos kerékpárjával Kulcsod fele tartott. A keresztezŒdésnél nem adott elŒnyt a fŒúton szabályosan közlekedŒ kamionnak, amelynek 27 éves, alsókubini (Doln˘ Kubín) sofŒrje ugyan azonnal fékezett, de az ütközést már nem tudta elkerülni. A figyelmetlen férfi azonnal szörnyethalt. A rendŒrség még vizsgálja a baleset körülményeit, valamint azt is, hogy milyen sebességgel haladt a teherszállító jármı. Meg is szondáztatták a kamionost, aki a vizsgálat alapján nem fogyasztott szeszes italt. M. L.

1968: Hajnali tragédia Nyárasdon

Két nap alatt öt sztár a csúcsbulin

Kweuke: gólkirályjelölt DAC-mezben

Négy évtizeddel ezelŒtt egy szovjet tank lánckereke halálra taposta Zsigárdi Alajost.  3. oldal

Nagy közönségsikert aratott az idei kisudvarnoki falunap színvonalas mısora.  3. oldal

A mesterlövész megszerezte a csallóköziek három pontot érŒ találatát.  14. oldal

Jönnek, szimatolnak, provokálnak? DUNASZERDAHELY – A járási székhelyen találkoztak szerdán azok a szlovák aktivisták, akik létrehozták a Za slovensk˘ juh Ïijeme tu spolu – A Szlovák Délvidékért – Együtt Élünk Itt elnevezésı civil szervezŒdés elŒkészítŒ bizottságát. Úgy tervezik, hogy az alakuló ülést ugyanebben a városban tartják meg, valószínıleg szeptember közepén, a Szlovák Nemzeti Tanács megalakulásának 160. évfordulóján. A szlovákságnak ezt az elsŒ nemzeti szervezetét Bécsben alapította ªudovit ·túr néhány nemzetébresztŒ társával. Önkénteseket toboroztak, akik önállóan, illetve az osztrák császári seregek oldalán néhány csatában harcoltak a magyar szabadságharc honvédei ellen. A bejegyzésre váró szlovák civil szervezŒdés céljairól Stanislav Bajaníkot, az egyik alapító tagot, a Matica slovenská kulturális szervezet szóvivŒjét kérdeztük. Elmondása szerint a vegyes lakosságú területeken élŒ szlovákok és magyarok közös rendezvényeit szeretnénk elŒmozdítani, az egymás iránti megbecsülés, a másság értékrendjét erŒsíteni. „Mindez azonban nem jelentheti az államnyelv kiszorítását, a déli országrész számos településén kisebbségben levŒ szlovákok és egyes ottani szlovák tan-

 Fotómontázsunkon a civil szervezŒdés lehetséges székhelye és a Matica slovenská szóvivŒje Fogas Ferenc és Deutsch Attila felvétele

Már lobog a BMW-zászló! DUNASZERDAHELY – Újabb márkával gyarapodott a Dunauto cég kínálata: egyelŒre próbaüzemben mıködik a BMW elárusítóhely és szerviz, amely hivatalosan októberben nyílik meg. De már most jelentŒs az érdeklŒdés és a forgalom is, hiszen néhány nap alatt három luxusgépkocsit adtak el, hat megrendelésük van, amelynek a száma a nyári szabadságok végeztével nyilván tovább gyarapodik.

 Bucsuházy János az új BMW-szalonban

Fogas Ferenc felvétele

Mindezt Bucsuházy Jánostól, a fokozatosan terjeszkedŒ csallóközi autóbirodalom tulajdonosától tudtuk meg, aki elmondta: „A Fiat, az Alfa Romeo, a Peugeot után a kínálatunkat úgyne-

vezett prémiummárkával, a patinás bajor cég csúcsgyártmányaival gazdagítottuk. Ezzel minden árkategóriában kínálunk gépkocsikat“ – tájékoztatott a sikeres üzletember. Aki 1991-ben benzintöltŒ állomás üzemeltetésével kezdte vállalkozását, majd autoszervizt nyitott. 1996-tól pedig már olasz és francia gyártmányú gépkocsik árusítását kezdte meg. Nem is akárhogyan: „Célunk a vásárló igényeinek teljes mértékı kielégítése, korszerı szolgáltatásaink és udvarias személyzetünk révén.“ Többször elnyerték a Fiat legszínvonalasabb szlovákiai elárusítóhelye díjat, tavaly pedig a Peugeot Arany Oroszlán kitüntetését,

nyelvı iskolák hátrányos megkülönböztetését“ – tette hozzá. Arra a kérdésünkre, vajon tud-e ilyen esetekrŒl, ezt válaszolta: „Jelenleg ezeknek a panaszoknak és sérelmeknek a feltérképezése zajlik. Ha bejegyezték a szervezŒdésünket, akkor áttekintjük és ellenŒrizzük a listát, s aztán döntünk az egyes esetek orvoslásának módjáról. A helyi önkormányzatokhoz, súlyosabb esetekben a bíróságokhoz vagy országos szervekhez fordulunk, esetleg tájékoztatjuk az illetékes külföldi hivatalokat az emberi jogok és más törvények megsértésérŒl“ – közölte. A továbbiakban azt firtattuk, hogy Szlovákiában, miként minden más országban, az illetékes hatóságok feladata a törvényesség megtartása, a jogsértések felderítése és orvoslása. – Mi szükség van tehát az önök szervezŒdésére? Így válaszolt: „A vegyesen lakott területeken az említett emberi és más jogok tiszteletben tartása különösen érzékeny kérdés. Mi tiszteletben tartjuk a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartáját, amely a kisebbség közéleti anyanyelvhasználatának jogát rögzíti, de úgy, hogy az államnyelv semmiképpen se szoruljon háttérbe. Erre nagyon ügyelni fogunk.“ (Folytatás a 2. oldalon)

ami az elŒzŒhöz hasonló rangos elismerés. Független ügynökség rangrejtve szemlélŒdŒ szakértŒi figyelnek és jegyeznek mindent, ami lényeges a színvonal megállapításához. A BMW bajor és szlovákiai képviselŒi mindezek ismeretében járultak hozzá a patinás gépkocsik dunaszerdahelyi árusításához. Az érdeklŒdŒk jelenleg ötféle típust tekinthetnek meg, a BMW LifeStyle boltban is vásárolhatnak. Természetesen márkaszerviz is a kínálat része. „Ma már egyre több tehetŒs dunaszerdahelyi és csallóközi érdeklŒdŒt tartunk számon, de a galántai, érsekújvári vevŒkörre is számítunk. Sok az állandó pozsonyi, nyitrai és még távolabbi helyekrŒl érkezŒ ügyfelünk is, több cég is évek óta partnerünk. Mindannyian jó hírünket terjesztik, amelyek révén újabb vá-

sárlók jönnek hozzánk. Bízom abban, hogy a bajor luxusgépkocsik iránt Magyarországról is lesz érdeklŒdés“ – nyilatkozta lapunknak a tulajdonos. Akit az árakról is kérdeztünk. A BMW az egyik csúcskategória, ahol az árak hatszázezernél kezdŒdnek. Ugyanebben a birodalomban vannak olcsóbb, a maga csoportjában ugyancsak kiváló olasz és francia gépkocsik is. Vagyis mindenki megtalálhatja az érdeklŒdésének és anyagi lehetŒségeinek megfelelŒ autót. A rövidesen megnyíló BMWmárkaüzletbe azoknak is érdemes ellátogatni, akik egyelŒre csupán a vonzó elárusítóhelyben és a csillogó autócsodákban kívánnak gyönyörködni, miközben a régi slágert dúdolják-sóhajtják: „Majd ha nékem sok pénzem lesz…“ –y-f-


2

Híroldal

2008. augusztus 26.

Hazahívó harangszó DIÓSPATONY – Nyolcadik találkozójukat tartották az elszármazott patonyiak és vendéglátóik a csallóközi településen. A közel kilencven résztvevŒ szombaton a déli harangszóra érkezett a község elsŒ írásos említésének 755. évfordulója alkalmából 2001-ben állított emlékoszlophoz, amelyet azóta minden esztendŒben megkoszorúznak a Patonyiak Emléknapja ünnepségsorozat keretében. A Patonyföld Polgári Társulás által rendezett program ezután a helyi mıvelŒdési házban folytatódott, ahol Koncsol László író, helytörténész államalapító királyunkról és az Œ szellemi hagyatékáról értekezett. „Kérdés, tudunk-e ezzel, mai magyarok, mit kezdeni. Fölöttébb nagy szükségünk volna rá, bármilyen hitet

valljunk is, mert I. István a katolikusok, az ortodoxok, a protestánsok és zsidók, hívŒk és hitetlenek közös, világító, ezer éve ragyogó építŒ, cselekvŒ hithı mintája“ – fejezte be elŒadását az ünnepi szónok, aki 1996 óta a község díszpolgára. A találkozón felavatták GyŒry Szilveszter nemesítŒ Villa Pothon elnevezésı új rózsafajtáját, melyet színes könyvjelzŒn emlékül hazavihettek magukkal a résztvevŒk. Huszonkét sikeres patonyinak – köztük tudományos kutatóknak, pedagógusoknak, élvonalbeli sportolóknak, egykori önkormányzati képviselŒknek – oklevelet adományoztak a rendezŒk, annak jeléül, hogy odafigyelnek életükre, számontartják munkásságuk eredményeit, bárhol is éljenek a földkerekségen. A társulás tagjai továbbá köszöntötték az

 Díszebéd a hazalátógatók tiszteletére idén nyolcvanéves Ág Tibor népzenekutatót, aki karnagyként tíz éven át állt az egykori dióspatonyi Barátság Vegyes Kar élén. És megemlé-

Ki fizeti az autóbuszt? VAJKA/DOBORGAZ/NAGYSZOMBAT – Továbbra sem sikerült megjavítani a két falu tulajdonában levŒ, hetekkel ezelŒtt elromlott kisbuszt, mert a szervizben nem tudnak alkatrészeket szerezni a jármımatuzsálemhez. Ezért a helybeliek sürgetésére Boráros József doborgazi polgármester a forgalmat ideiglenesen bérautóbusszal pótolta, amely naponta háromszor Bacsfáig s ugyanannyiszor Somorjáig közlekedik, s onnan viszsza. Tetemesek a költségek, mert a hodosi Kálmán József vállalkozó napi kétezer koronáért plusz forgalmi adóért adta bérbe az egyik jármıvét, ráadásul az üzemanyagot és a sofŒr bérét is a két önkormányzatnak kellene fizetnie. „Nekünk erre nincs pénzünk” – nyilatkozta lapunknak Álló Donát vajkai polgármester.

Doborgazi kollégája, Boráros József viszont leszögezte, hogy a busszal vajkaiak is utaznak, tovább iskolások is, tehát a számlát – amely havonta 100 ezer koronánál nagyobb összeg lesz – közösen kell állni. Megkeresésünkre Kálmán József elmondta, hogy a napi kétezer koronás bérdíj szerinte nem magas, mert az útadót, a biztosításokat és egyéb kiadásokat is ebbŒl kell fizetnie. „Ha a buszt naponta Hodosból saját sofŒrrel üzemeltetném, akkor sokkal nagyobbak lennének a költségek, mint jelenleg, amikor a jármıvet a Kis-Csallóköz két önkormányzata naponta huszonnégy órára bérli” – közölte a vállalkozó. További érdeklŒdésünkre a két érintett polgármester lát reményt arra, hogy a Nagyszombat megyei önkormányzat végül kisbusz vásárlásával megoldja a gondjaikat. –lav

Fogas Ferenc felvétele

keztek két fiatalon elhunyt tagtársukról, Domonkos Istvánról és Varga Kornélról. (lel)

Halálos baleset SÁROSFA – Rövid idŒn belül immár másodszor történt halálos baleset a település közelében. Ezúttal múlt kedden hajnalban a Somorja felŒl érkezŒ ·koda Octaviát vezetŒ 34 éves nŒ okozott tragédiát. Balra akart térni, de valószínıleg nem vette észre a Dunaszerdahely irányából érkezŒ és szabályosan haladó Nissan Micra gépkocsit, amellyel összeütközött. A vétlen gépkocsivezetŒ mellett ülŒ 45 éves férfi röviddel a baleset után életét vesztette. Mindkét gépkocsi vezetŒje és egy-egy további utasa is megsérült, de egyikük sem életveszélyesen. A dunaszerdahelyi kórházban látták el Œket. A rendŒrség halált okozó közlekedési baleset alapos gyanújával vizsgálja a történteket. M. K.

Jönnek, szimatolnak... (Befejezés az 1. oldalról) Ezután arra hívtuk fel a figyelmét, hogy Dél-Szlovákiában, többek között Dunaszerdahelyen is egyre több az egynyelvı, csak szlovák információs tábla. Erre tömören csak annyit mondott, hogy „Ezt ön állítja.“ Megkérdeztük tŒle azt is, hogy miként kívánnak mıködni a gyakorlatban. Valamiféle Matica slovenskábandériumok szimatolnak és vizslatnak majd a magyarok által is lakott településeken? „ErrŒl még korai beszélni. Ha elkészül az alapszabá-

lyunk és szervezŒdésünket bejegyzik a belügyminisztériumban, akkor erre a kérdésére is válaszolok“ – felelte. Felidéztük beszélgetŒpartnerünknek azt is, hogy Róbert Fico mindössze néhány hete ösztönözte a szlovák kulturális szövetség vezetŒit, hogy nyomuljanak délre, öntsenek lelket az ottani szlovák nemzetiségı polgárokba, bátorítsák Œket. Újabb állami támogatást is ígért. Ilyen gyorsan eleget tettek a felhívásának? – szegeztük neki a további kérdést. „Mi még az év elején döntöttünk a

civil szervezŒdés megalakításáról. A kormányfŒ ösztönzŒ szavai tehát jóval késŒbb hangoztak el, viszont fontosak és idŒszerıek voltak“ – fejtette ki. Megkérdeztük azt is, vajon miért éppen az egyetemes magyarság nemzeti ünnepén tanácskoztak? Nem minŒsül ez a tény provokációnak? „Szlovák keresztényként tisztelem Szent István életmıvét. A mi értelmezésünkben a Prágai Tavasz leverésének évfordulója elŒtt egy nappal találkoztunk, hogy egyper-

ces néma felállással emlékezzünk a katonai invázió minden áldozatára“ – érvelt a szóvivŒ. Végezetül arról érdeklŒdtünk, vajon nem gondoltak-e arra, hogy tevékenységükkel indulatokat és nemzetiségi konfliktusokat gerjeszthetnek Dél-Szlovákiában? „Mi normális szervezŒdés leszünk. Önnek alkotmányos joga kérdezni, nekem meg válaszolni és a beszélgetést befejezni“ – közölte végezetül. Sz. J.

Vajkai férfit öltek meg POZSONY – Múlt szerdán kora este holtan találták az utánfutóval ellátott Renault Megan Combi típusú gépkocsijában P. Gábor 24 éves fiatalembert. Rövidesen kiderült, hogy a vajkai férfi több késszúrás következtében elvérzett. A gyilkosság a Hornbach bevásárlóközpont parkolójában történt, este fél hét és fél kilenc között. Alena To‰evová pozsonyi rendŒrségi szóvivŒ érdeklŒdésünkre elmondta, hogy az áldozat a vajkai panzió gondnoka volt, aki aznap jelentŒs mennyiségı pénzt tartott magánál. Az összeg tízezer koronánál is több lehetett, pontos számot nem tudott mondani. Mindezek alapján alapos a gyanú, hogy rablógyilkosság történt. Közölte azt is, hogy több személy került a látókörükbe, de egyelŒre csupán a felderített nyomok ellenŒrzése folyik. Aki valamilyen érdemleges információval tud szolgálni, az hívja a 158-as ingyenes számot vagy bejelentést tehet bármelyik rendŒrŒrsön. –y-f-

Gyilkolt és robbantott ZEMIANSKE SADY(NEMESKERT) – Családi tragédia történt a galántai járásbeli Nemeskerten, ahol múlt hétfŒn délután felrobbant az egyik családi ház gázvezetéke. Két szomszédos és további épület is megrongálódott. Közvetlenül a robbanás elŒtt a lakásból rohant ki az ötvenesztendŒs férfi, akit a rendŒrség nem sokkal késŒbb elfogott. Röviddel ezután a romok között megtalálták ötvenkét éves élettársának a holttestét. Csütörtökön a nyomozók javaslatára letartóztatták a férfit, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy megölte a nŒt, majd felrobbantotta a gázvezetéket. ÉrdeklŒdésünkre a Nagyszombat megyei rendŒrségen annyit közöltek, hogy a rendŒrség még nem zárta le a rejtélyes ügyet, mert a gyanúsított személy többször is megváltoztatta a vallomását. –re

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Az étlapon egy kiló csirkemell, hal, zöldség, rizs és zabpehely szerepel“ – Gaál László: Mátyusföldi testépítŒ világbajnoki ambíciókkal?) özv. Izsó Mária (Búcs) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Akkor nekünk minden sikerült.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ az ünnepnapok miatt: szeptember 5.

HANGSÚLY A szlovák nacionalisták Szlovák Délvidékért – Együtt Élünk Itt elnevezésı polgári társulása megalakulását vélhetŒen leginkább a szlovák költségvetési pénzek bezsebelésének szándéka motiválja. A Dél-Szlovákiában élŒ szlovák anyanyelvı és kultúrájú emberek megmentése ugyanis olyan nonszensz, mintha valakik azt a célt tıznék ki maguk elé, hogy a fókáktól kell megmenteni az eszkimókat. Minden lehetséges persze, csak egy kicsit drágább. Vagyis ha a jelenlegi szlovák kormányzat hajlandó pénzt áldozni arra, hogy valaki fából vaskarikát gyártson, akkor nyilván akadnak ilyesmire is vállalkozók. Kivált ha évek óta abból élnek, hogy utálják a szlovákiai magyarokat. A csallóközi Misérden (Dunajská LuÏná) élŒ Stanislav Bajaník a Matica

Megélhetési magyarfalók slovenská alelnökeként mintapéldánya a megélhetési nacionalistáknak. Ugyanis vélhetŒen egy ágrólszakadt gatyarohasztó lenne, ha nem lennének Szlovákiában magyarok. Akiket vele ellentétben, ahogy mondani szokás, nem a vonat hozott Dél-Szlovákiába. Ezért cinizmus arról beszélnie, hogy bármiféle veszély fenyegetné a dél-szlovákiai népességet. Hiszen, ha valóban vészhelyzetben lennének, eszükbe se jutna együtt élni a magyarokkal. A dél-szlovákiai szlovákok normális többségének nyilván eszébe sem jut, hogy bármiféle veszélyben lenne. Azon a néhány politikuson és nemzeti mozgal-

máron kívül, akik arra építik közéleti és személyes egzisztenciájukat, hogy immár a szlovák kormány zsoldosaiként keressék az ellenséget ott, ahol nincsen, nem volt és nem is lehet... Ha pedig nincsen ellenség, megteremtsék azt. Részben a saját hülye fejükben, nem kevésbé pedig azok között a magyarok között, akik kizárólag a szlovák nacionalisták miatt utálkozhatnak a szlovákokkal szemben. ErrŒl szól tehát a jelenlegi szlovák kormányzat nemzetvédŒ programja, amit Róbert Fico hirdetett meg a minap Martinban, a Matica slovenská megalakulásának jubileuma alkalmából. Amelynek tagjait a szlovák kor-

mányfŒ fokozott dél-szlovákiai aktivitásra buzdította… Nem kizárt, sŒt, hogy Fico mozgósító sóderét kizárólag a politikai haszonlesés motiválta. „Csupán” a szlovák vérnacionalisták szavazataira ácsingózva lázított, kormányzati pénzügyi támogatást is kilátásba helyezve. Bajaníkék, mivel „csak” élni kívánnak a felkínált lehetŒséggel, nyomban kapcsoltak is, miként lehet lehívni a szóban forgó pénzt, tehát döntöttek a „szlovák délvidéket” istápoló egylet megalapításáról. Ennyivel el is intézhetnénk ezt az átlátszó spekulációt, ha nem mutatna túl önmagán. Ha igenis nem gerjeszthetne vészhelyzetet Dél-Szlovákiában.

Lásd azt a szlovák fiatalok körében végzett legújabb közvélemény-kutatást, amelynek eredménye szerint a tizenöt éves szlovákok többsége úgy gondolja, Szlovákia kizárólag a szlovákok országa, meggyŒzŒdésük továbbá, hogy a magyaroknak csak otthon szabadna magyarul megszólalniuk... Ez a vegytiszta idegengyılölŒ szemlélet viszont korántsem a szerencsétlen kamaszok hibája. Sokkal inkább a gátlástalan közéleti tényezŒké, fŒként Róbert Ficóé. Aki szavazatmaximálási céllal uszítja és hizlalja a Bajaník-féle megélhetési magyarfalókat. Barak László www.parameter.sk


Híroldal

2008. augusztus 26.

3

1968: Hajnali tragédia Nyárasdon Fotós kollégám az út szélén áll meg a gépkocsival a takaros családi ház elŒtt. Kisvártatva kiderül, hogy néhány méterre innen, négy évtizeddel ezelŒtt szörnyı tragédia történt. Zsigárdi Alajos egykori özvegye (aki tíz évvel késŒbb férjhez ment, s most Varga Ilonaként mutatkozik be) idézi fel a történteket: „Azon az augusztusi hajnalon úgy fél négy felé a férjem elindult a helyi szövetkezetbe, hogy folytassa akkori munkáját, a csikók betörését. Hat felé jött haza lovas kocsival, reggelizni. Nem sokkal ezután orosz tankok dübörögtek a faluba, Ekecs felŒl. Ezt még az útszéli árokban ácsorgó lovak elviselték valahogy. Néhány perc múlva azonban újabb alakulat érkezett, s ezek a katonák nagyon fáradtak lehettek, mert már majdnem letértek az útról. Ekkor már a lovak is megbokrosodtak. A férjem kirohant, hogy csitítsa Œket, de annyira megvadultak, hogy szegény uramat a tank alá lökték. Azonnal szörnyethalt a lánctalpak alatt.”

Sóhajt egy nagyot, aztán folytatja: „A tankok tovább csörömpöltek, mi azonnal orvost hívtunk, habár a szétroncsolt testet látva, tudtuk, hogy hiába. Nem sokkal késŒbb szovjet katonai dzsip fékezett le a tömeg láttán. Két egyenruhás ugrott ki belŒle, alighanem katonai rendŒrök lehettek. Mondták, menjünk be az udvarra, vigyük oda a holttestet is, semmi értelme a csŒdületnek. Oroszul meg tört szlováksággal szóltak hozzánk, az egyikük motyogott valamit magyarul is. Mondták, sajnálják, de ilyesmi megesik a háborúban. De azt már nem mondták, hogy ez itt azért mégsem háború. Rövidesen elhajtottak. Mi meg ittmaradtunk mérhetetlen fájdalmunkkal” – idézi fel a tragédiát a nyolcvanon túl járó idŒs, élénk tekintetı asszony. A fia folytatja, akit ugyanúgy hívnak, mint az édesapját: „KésŒbb jöttek a nyomozók, aztán a dunaszerdahelyi ügyészség nagy gyorsan lezárta az ügyet. Méghozzá véletlen balesetként. Hárman voltunk gyerekek, akkor tizenévesek, fiúk. Apánk halála után nagyon nehéz évek következtek, édes A négy évtizeddel ezelŒtti haláleset színhelye

 Bacsó László polgármester is hozott virágcsokort a sírra

A nyárasdi mıvelŒdési ház képalbumából

anyánk a szövetkezet kertészetében vállalt munkát, mi nyaranta idénymunkával igyekeztünk valamicskét javítani szıkös anyagi helyzetünkön, legalább a ruhák és a cipŒk vásárlásához hozzájárulni. Az özvegyi segély minimális volt, a letınt rezsimben szóba sem lehetett hozni a tragédiánkat. Mindenki hallgatott. Egy ideig még a rendszerváltás után is. Aztán egykori szomszédom, Mészáros Lajos – a jelenlegi alkotmánybíró – vette kézbe az ügyet. Még Václav Havelt is felkereste az üggyel, s az akkori csehszlovák államfŒ sokat tett az egyszeri kárpótlásunk érdekében. Ãk ketten voltak azok, akik leírhatatlanul sokat segítettek anyagi gondjainkon. Néhány éve aztán a már hatályos szlovák törvények alapján is kaptunk kárpótlást” – sorolja a tényeket. Fényképek kerülnek az asztalra. A sok évtizeddel ezelŒtti esküvŒrŒl, az elhunyt Zsigárdi Alajosról, gyermekeirŒl. „Az idŒ ugyan enyhített a fájdalmainkon, de a sebet sosem gyógyítja be. Sokáig

Fogas Ferenc felvétele

haragudtam arra az orosz katonára, de aztán lélekben megbocsátottam neki. Még a szemébe sem tudtam nézni, dübörögtek tovább, mert ez volt a parancs. Emberélet sosem volt különösebb érték az orosz hadseregben” – rebegi az asszony és hosszasan nézegeti a fényképeket. Közös életük emlékeit. A nyárasdi temetŒben a felnŒtt unoka mutatja tragikus sorsú nagyapja szépen gondozott sírját. Szótlanul szemlélŒdünk. Miután elbúcsúztunk, hívom Bacsó László polgármestert. Aki elmondja, hogy augusztus 21-én visz virágot az áldozat sírjára. S a legközelebbi képviselŒ-testületi ülésen felveti: évrŒl évre emlékezzenek meg Zsigárdi Alajosról. Ahogy évek óta az elsŒ és a második világháborús áldozatok esetében teszik. „Sajnos, 1945-ben nem értek véget a megpróbáltatások, s a legújabb kori tragdiákról sem feledkezhetünk meg” – közli halkan. Szilvássy József

Két nap alatt öt sztár a csúcsbulin KISUDVARNOK – Még a szombat délutáni esŒs idŒ sem tántorította el az érdeklŒdŒket attól, hogy a nyár csúcsbulijának számító kisudvarnoki falunapra ellátogassanak. A délutáni zenés-táncos-énekes programokat is nagy érdeklŒdés kísérte, hogy aztán estére, az egykori mulatós zene legnevesebb képviselŒjének koncertjére megteljen a faluház színpada elŒtti nézŒtér és a fŒutcán felállított óriáskivetítŒ elŒtti utca. A több mint tíz albummal büszkélkedŒ, muskátli zenét játszó 3 + 2-tŒl hallhattuk a legismer-

tebb dalokat. Felcsendült a Csipkés kombiné és a Halvány Œszi rózsa is az idŒsebb korosztály legnagyobb örömére. Edvin Marton szenzációszámba ment Kisudvarnokban. Az emberek ámulva nézték a gyakran ripacsoskodónak, bohóckodónak tınŒ, de minden bizonnyal tehetséges hegedımıvészt. Aki azonban elsŒdlegesen a show-ra, a látványra koncentrált. Bárhogy is, Vivaldit, Paganinit hallani egy kis falu ünnepségén páratlan volt, fŒként, hogy a sztár csodaszép hölgykoszorú kíséretében adta

 Edvin Marton Kisudvarnokban is hatalmas sikert aratott

Levente Péter évtizedek óta elbıvöli a gyerekeket

Pavol Prelovsk˘ felvétele

elŒ modernizálva a klasszikusokat, kezében egy 1697-ben készült Stradivari-hegedıcsodával. „Tágas égen andalog, tán te vagy, vagy én vagyok. Vagy a Kovács Pisti? Ááá, dehogy!” – ugye sokuknak ismerŒs dallam. Vasárnap Levente Péter szórakoztatta a gyerekeket. A kis csapat Hakapeszi Makival elbıvölt kicsiket és nagyokat. „Húsz éve a lányomat vit-

tem el egyik elŒadásukra. Akkor kiválasztották Œt, és egy autó stoplámpáját játszotta, ami azért is hagyott maradandó nyomot bennünk, mert Bajor Imrének is ez volt élete elsŒ, rá osztott szerepe. Most az unokámat hoztam el” – mondta lapunknak egy nagyapa, aki Somorjáról érkezett a gyermekelŒadás kedvéért Kisudvarnokba. Este az elsŒ megasztár, Tóth Vera bıvölte el dalaival

Fogas Ferenc felvétele

a nézŒsereget, majd egy nagy klasszikus, Demjén Ferenc következett, saját zenekarral. Óriási közönségsikert aratott. Összességében elmondható, hogy senki nem bánta meg, aki a hétvégén ellátogatott a faluba, mindenki találhatott kedvére való mısorszámot. Közben pedig finom falatozás és hajnalig tartó dáridózás tehette teljessé a jókedvı hétvégét. jaksa


4

Tudósítás

2008. augusztus 26.

Sziget, te csodás! Az elsŒ két, valójában csak egy-egy akcióra fókuszáló napon is már akkora tömeg gyılt össze a Szigeten, mint máskor egy erŒsebb programnapon. ÉrezhetŒ volt, hogy a befogadóképességet az eddigi 65-rŒl 70 ezerre tolták fel. A rendhagyó (és talán épp hagyományteremtŒ) „mínusz egyedik” napon viszont remélhetŒleg elsŒsorban a Magyar Dal Napja és csak másodsorban a megfelelŒ sátorhely elfoglalása okozta a hömpölygŒ tömeget. Az elmondható, hogy aki nem ezen a napon érkezett, annak csak a maradványhelyek jutottak ideiglenes lakóhelyül. Szóval nem lehetett túl korán érkezni.

Rengeteg ember jött csomagok és sátor nélkül, a 2500 forintos beugró erre az egy napra nem pénz azok számára, akik együtt akarták látni az elmúlt fél évszázad magyar zenei felhozatalának legkiemelkedŒbb csillagait. A fesztivál fŒszervezŒje, Gerendai Károly elmondása szerint sem egy óriási hakniparádéra készültek, hanem arra, hogy megünnepeljék azokat, akik valamit hozzátettek a magyar zenetörténethez. Nem zenekarokban, hanem zenészekben gondolkodtak, akik egymást tisztelik meg a másik emlékezetes dalának „feldolgozásával”. Fantasztikus érzés volt újra köszönni a K-hídnak, Œ pedig szokás szerint több nyelven köszönt vissza. Belépésünk

után konstatáltuk, hogy ismét eltelt egy év. A hátizsákoktól megmerevedett nyakkal nehéz volt a Nagyszínpad felé fordulni, de a fülbe már kezdett bemászni az Animal Cannibals raphimnusza, az Ezittaz, ami jelezte, hogy „just in time” érkeztünk. Novák Péter konferálta fel a számokat, észrevétlenül suhantak az egyes blokkok, a közönség pedig masszaként mozgott együtt a slágerekre. Talán legnagyobb sikert az LGT-tagok aratták, a hétórai blokkban alkottak ideiglenes párosokat, például Geszti Péterrel. A záró blokk végén a Back II Black tette fel az örök kérdést, hogy „Zene nélkül mit érek én”. Hát semmit. Túlvoltunk tehát sorrendben az elsŒ napon, és bár „évközben” többször

Belga agytechnikus A Sziget ötödik napján sikerült egy olyan electronica-mágust felfedeznem, akire elŒzŒleg még csak kíváncsi sem voltam. Dijf Sanders zajiskolája a pozsonyi Wilsonic fesztivál ízeit pakolta át a sziget Medúzájába. ElŒzŒleg nagyon keveset lehetett tudni róla, ami érdekessé tette, az a behatárolhatatlansága volt.

ÉlŒben lépett fel (vagyis nem lemezjátszón pörgetett), egy trombitás kísérte elektronikus alapjait. Zenéjét úgy lehetne jellemezni, hogy egy kissé elborult electronica, amelyhez jazz- és house-elemeket is felhasznál, viszont ebbŒl az egyvelegbŒl valami teljesen újszerı ízeket varázsol. Maga a produkció is megérdemli a figyelmet, hiszen nem

Cserbenhagyta áldozatát GÚTA – Cserbenhagyásos gázolás történt Gútán múlt kedden délelŒtt, de a rendŒrségnek sikerült kézre kerítenie a gyalogost és egy lovat elütŒ sofŒrt. A ·koda Felícia sofŒrje nem vette észre az út jobb oldalán közlekedŒ gyalogost, és elütötte.

Az ütközést követŒen a kocsi áthajtott a szembesávba, és nekicsapódott egy családi ház elŒtt parkoló lovas kocsiba, amely elé két ló volt befogva. A tulajdonos épp a kaput nyitotta. A sofŒr elhajtott a helyszínrŒl. Az 59 éves gyalogos meghalt, és a lovak egyike is kimúlt. A lakosoknak köszönhetŒen a rend-

Œrségnek sikerült a nyomokat biztosítani, amelyek végül eljuttatták Œket az elkövetŒhöz. A helybeli N. Zsolt már otthon volt, autója a garázsban parkolt. Vérében 1,9 ezrelék szeszes italt mutattak ki. JogerŒs ítélettel öt évig terjedŒ börtönbüntetést kaphat. –re

Új villanyhálózat NAGYMEGYER – Még július elején kezdŒdött el a villanyhálózat rekonstrukciója és a világítótestek cseréje a város magyar alapiskolájának épületében, mely a Bartók Béla Alapiskolán kívül a közös igazgatósággal rendelkezŒ Kereskedelmi Szakközépiskolának és a Corvin Mátyás Magyar Tannyelvı Gimnáziumnak is az otthona. A pozsonyi székhelyı Inlight Kft. a galántai Europartner céggel végezteti a szükséges munkálatokat, az utóbbi tulajdonosa, Kuboviã László a Paraméter kérdésére elmondta, hogy szeptember 1jére végeznek. A még az ötvenes években épült négyszintes épületben minden villanyvezetéket kicserélnek, új konnektorok, villanykapcsolók, lámpatestek ke-

 A Magyar dal elsŒ napján gondolom, hogy már kinövöm a fesztiválozást, de mikor útközben idefelé a vonaton betömöm a fülem, többek között a héten fellépŒ MGMT dalaival, is-

„szimplán” egy lemezekkel operáló figurát látunk. Kár, hogy apróbb malŒrök is történnek, hiszen amolyan krimi-szál is került az idei Sziget íratlan forgatókönyvébe. Néhány (kétlem, hogy egy) egyén megpróbálta a szokottnál izgalmasabbá tenni az éjszakáinkat, sajnos nem a programhelyszíneken, hanem az ideiglenes lakhelyünkön. Az éjszakai titokzatos szarkák, a legkülönfélébb módszereket bevetve rámolják ki a gyanútlan szigetlakók sátrait. A besurranó „szentjánosboga-

mét beindul az ilyenkor megszokott szívdobogás. Mindjárt „hazaérek”! Szilvási Tibi

rak” kis zseblámpával végigpásztázzák a sátrakat, a „helyszíneléskor” pedig kiderült, hogy innen egy hátizsák hiányzik, onnan egy pénztárca stb. A belépéstŒl kezdve folyamatosan hangsúlyozták, hogy ne hagyjuk értékeinket a sátrakban, mert néhány egyed mindig hajlik a sötét erŒk csábítására. Szerencsére nem mondható el, hogy az eddigi Sziget fesztiválokra ez jellemzŒ lett volna, és erŒsen reméljük, hogy ez így is marad. SzT

Az utolsó diszkó Kritikus nyelvem mérlege a Sziget utolsó két napján pozitív irányba billent, hiszen csupa jó koncertet láthattunk. Az örmény-orosz Deti Picasso pár éve tınt fel az életemben, szombaton pedig a világzenei nagyszínpadon varázsoltak. Azt hiszem, ez volt a legenergikusabb koncertjük, amit láttam. Frontasszonyuk, Gaya elképesztŒ mozdulatokkal és intonációval kápráztatott el. Az etno, rock, hardcore és folk elemeit ötvözŒ együttes fantasztikus összhangot teremtett. Vissza a nagyszínpadra, ahol a magabiztos Róisín Murphy – ex-Moloko énekesnŒ – kezdett öltözni,

retlenül is befogadtam és élveztem régebbi dalait, ami azért nem sırın fordul elŒ. Énekelt szüzekrŒl, trópusi szigetekrŒl, és az élet mindenféle aprócseprŒ dolgairól. És amikor egy lírikus dal elŒtt arra kérte a technikusokat, hogy most mellŒzzék a világítást, sokáig nem történt semmi. „Please, turn off the light”— hangzott el vagy tízszer, mégis csak akkor hunytak ki a fények, amikor rajongói magyarul odakiáltottak a keverŒpultosnak. Az utolsó estén tolongás, anyázás és felfokozott hangulat közepette besurrantunk a Sziget katlanába, a Party Arénába, a Justice koncertjére. Normális esetben nem teszem be a lábam efféle helyekre, de a francia keresztes duónak nem tudtam

rülnek a régiek helyére. „A végéhez közeledŒ beruházás mintegy hatmillió koronába kerül. A villanyszerelŒk folyamatosan dolgoztak az elmúlt két hónapban, még szombaton és vasárnap is. Az elkövetkezŒ napokban pedig este nyolcig fognak dolgozni a szakemberek, hogy iskolakezdésig elkészüljenek munkájukkal. A tanítás mindenképpen elkezdŒdik szeptember 2-án” – tájékoztat SebŒ Erzsébet, az egyik legnagyobb tanulólétszámmal rendelkezŒ szlovákiai magyar alapiskola igazgatója. A bontással járó szerelés után folyamatosan takarítják az elkészült osztályokat, ha kell felcsiszolják a parkettát, kimeszelik a falakat. Még ugyan rengeteg a munka, de mindenki bízik benne, hogy szeptember 2-án már a tanulók vehetik birtokukba a tantermeket. (kovács)

 Deti Picasso

 Szeptemberre minden mıködni fog

A szerzŒ felvétele

Kovács Zoltán felvétele

vetkŒzni és néha énekelni. A divatbemutatóval megspékelt show-ban számtalan jelmezben láthattuk Œt: áramvonalas testét hol fehér, hegyes válltöméses zakóba, hol bŒrdzsekibe bújtatta, de kivillant „Piroska”-énje is, amikor egy piros kapucnis horgászesŒkabátot öltött magára. A fejdíszekkel sem fukarkodott – a lila kalapot fehér pókhálószerı abroncs váltotta, majd elŒkerült frisbee kalapja is, amely végül az arcába csúszott. Felcsendültek szólóanyaga gyöngyei: a Let Me Know If You’re Lonely, Overpowered, vagy a Movie Star, de furcsa mód egy Moloko dal is, a Forever More. Szórakoztató, ám kissé hideg volt fellépése, Œ maga pedig letudhatta aznapi aerobikedzését. KésŒ este Adam Green, New York-i zenész-énekes adta a Sziget idei legszerethetŒbb koncertjét. Tele volt tingli-tanglinak álcázott komolysággal, gyermeteg trallalával és férfias karizmával. Isme-

Szilvási Tibi felvétele

ellenállni. Az eredetileg grafikus srácok jól beizzították a többezres tömeget Phantom c. dalukkal, majd egy másik sláger, a D.A.N.C.E. következett. Az oldschool elektronikus zenében utazók utálták, nekem viszont tetszett ez a 21. századi diszkó, amelyen a pokol nem az erŒszakos klipjével elhíresült Stress alatt szabadult el, hanem természetesen a We Are Your Friends alatt. A jelképüknek választott óriási, világító kereszt itt sem hiányozhatott a dj-pultok közül, ám azon csodálkoztam, hogy nem volt semmilyen vetítés. Mindegy, ez a parti még sokáig meg fog elevenedni emlékeimben, amely az idei Sziget utolsó programpontja volt számomra. Azon a fesztiválon, amelyen egyformán különböztünk, nagyokat ettünk, még nagyobbakat veszekedtünk és rengeteget átéltünk. Mészáros Veroni


Olvasószolgálat

MI? HOL? MIKOR?

Mennyire elégedett sportolóink olimpiai szereplésével?

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. augusztus 28–szeptember 3.)

Zsenikém – Az ügynök haláli (mf) 13.15, 15.30, 17.45, 20.000 p–szo 22.15; szo–v 11.00. Hellboy – Az aranyhadsereg (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; 22.30; szo–v 11.15. Az üresfejı (mb) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 10.00, 12.00. Lizi and Yeti: Egy királyi sztori (mb) 15.45; szo–v 11.45. A sötét lovag (mf) 14.00, 16.45, 19.30; p–szo 22.00; szo–v 11.15. A múmia – A Sárkánycsászár sírja (mb) 13.00, 15.15, 17.30; p–szo 22.00; szo–v 10.45. VALL-E (mb) 14.35, 16.30, 18.30; szo–v 10.30, 12.30. Xakták – Hinni akarok (mb) 20.30; p–szo 22.30. Mamma Mia! (mb) 14.15, 16.15, 18.15, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.15, 12.15. Ne szórakozz Zohannal (mb) 17.15, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 12.00. Kung Fu Panda (mb) 14.15, 16.15, 18.15; szo–v 10.15, 12.15. Hancock (mb) 13.45, 19.45; p–szo 21.45. Szex és New York (mb) 14.30, 19.30; p–szo 22.15. Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (mb) 17.30.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (augusztus 28–3.): Múmia – A Sárkánycsászár sírja (ném. – kanadai – am. film) 16.00, 18.20, 20.50; szo–vas 13.40. Kapják el Smart ügynököt (am. akciófilm) 16.20, 18.30, 20.40; vas 14.00. Horton (am. anim. film) 16.30; vas 14.00. X-akták – Hinni akarok (am. – kanadai film) 18.10, 20.30. Artmax: Az ördög mıhelye (szept. 3., 20.30). Gyermekmozi: A varázslatos bébiszitter (aug. 31., 11.00). GALÁNTA, szabadtéri mozi – augusztus 26–27.: Totál turbó (am. akciófilm) 21.00. VÁGSELLYE, szabadtéri mozi – augusztus 26–27.: Az esemény (am. filmdráma) 21.00; aug. 28.: The Bucket List (am. komédia) 21.00; aug. 29–31.: ErŒszakik – In Bruges (ang.–belg. akciófilm) 21.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – augusztus 30–31.: Az utolsó fürdŒruha (cseh vígjáték) 20.00.

Kiállítás NAGYMEGYER – A VMK kiállítótermében Varga Nándor fafaragó népmıvész és Both Anikó gobelinkészítŒ munkáiból nyílt kiállítás látogatható. DUNASZERDAHELY – Az Art-Ma Galériában a Magyarországi organikus építészet címı tárlat tekinthetŒ meg. KOMÁROM – A Csemadok Galériában Herbert Arendarczyk festŒmıvész képeinek kiállítása látogatható szeptember 5-ig. – A Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében Nyitra megye önkormányzata és a múzeum rendezésében az Emlékezés az 1968-as Prágai Tavaszra címı dokumentumkiállítás 2009. január végéig várja látogatóit. NAGYSZOMBAT – A Nyugat-szlovákiai Múzeumban a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága Szalon 2008 elnevezésı kiállítása szeptember 7-ig látogatható.

Vegyes POZSONY – A Közép-európai Alapítvány (CEF) és a Slovnaft Rt. tavaly kétmillió koronával támogatta Szlovákia húsz legtehetségesebb gyermekét. Az Új Európa Tehetségei projekt második évfolyamának meghirdetésével kapcsolatos sajtótájékoztató augusztus 27-én (11.00) lesz a fŒvárosi Alizé étteremben (Hurbanovo nám. 6). DUNASZERDAHELY – A vásori mıvelŒdési központ elŒtti parkban augusztus 26-án, 19.00 órai kezdettel PetŒfi Sándor: A helység kalapácsa – az örsújfalui ÉS?! Színház utcaszínházi elŒadása Szabó Csilla rendezésében. KOLON – Augusztus 31-én (20.00) a helybeli szabadtéri színpadon Egy este Zoboraljáért címmel a Kormorán együttes ad nyárbúcsúztató koncertet.

Derzsi Mária, Vajka – Nagyon csalódtam, fŒleg a magyarok szereplését illetŒen. Hol van az a hétnyolc arany, amire minden olimpián számíthattunk? A szlovákok viszont kitettek magukért. Örülök neki, hogy legalább nekik ilyen jól kijött az olimpia, s az éremszerzésben tartották a lépést a cseh szomszédainkkal.

Klúcsik Denis, Olgya – Dolgozom, ezért csak délután vagy este nézem meg a tévében az ismétléseket. Nagyon szomorú vagyok a magyarok gyatra szereplésétŒl. Na meg az összetartásuktól. Szoktam nézni Œket az olimpiai faluban, komorak, nem társalognak egymással vidáman, mint más államok sportolói. Jaromír Polá‰ek, Sárrét – Én ahelyett, hogy a televíziós doboz elŒtt ücsörögnék, a Kis-Duna partján várom a kapitális horgászzsákmányt. Az esti összefoglalókból aztán persze megtudom, hogyan állnak a szlovák sportolók Pekingben. Azt hiszem, önállóságunk óta most leszünk a legjobbak az éremtáblázaton.

Leckési Gábor, Nemesócsa – Eddig nem valami híres! Remélem, a kajakosok még valamit helyrehoznak. De amit a magyar tŒrvívók mıveltek, az egyenesen gyalázat. Hiszen ez a magyarok sikersportja volt. Én egyszerıen nem értem, mi történik a magyar sporttal!? Már nem lehetünk szinte semmire sem büszkék...

Szépirodalmi pályázat A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) Az Év Irodalmi Alkotása Pályázat címmel szépirodalmi pályázatot hirdetett szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkezŒ) szerzŒk számára. A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers, amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerzŒ rendelkezik. Egy szerzŒ csak egy mıvel vehet részt a pályázaton. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, három nyomtatott példányban és digitális formában (flopilemezen, CD-n stb.) is kérik benyújtani. A pályamıhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzŒjének neve és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külsŒ borítékra pedig kérik ráírni: Szépirodalmi pályázat. Levélcím: SpoloãnosÈ maìarsk˘ch spisovateºov na Slovensku, AlÏbetínske námestie 1, 929 01 Dunajská Streda. A pályázatok beérkezési határideje: 2008. október 29. Pályadíj: 10 ezer korona, valamint a Szabó Ottó által felajánlott PATHMOS (olaj) címı festmény. Olvasói különdíj: 5 ezer korona és egy 3000 koronás könyvcso-

Marián Dugoviã, Úszor – Hát ez gyönyörı! LegyŒzzük a cseheket és a magyarokat, ami azelŒtt csak ritkán fordult elŒ. Martikán és a többi vadvizes elŒtt le a kalappal. A fiatalok példát vehetnének tŒlük. Sosem mentegették magukat a körülmények miatt. Mint például a sportlövŒk, köztük Göncivel s néhány atléta. (kmeÈ)

ÉLÃ NYELV

mag. A pályázatra benyújtott szépirodalmi alkotásokat irodalomkritikusokból álló zsıri bírálja el. Elnöke: TŒzsér Árpád Kossuth-díjas költŒ, tagjai: H. Nagy Péter szerkesztŒ, irodalomkritikus és Keserı József egyetemi oktató, irodalomkritikus. A pályamıveket az írótársaság közvetlenül a beérkezési határidŒ lejárta után közzéteszi saját weblapján (www.szmit. sk), ahol az olvasók szavazhatnak is arra a szépirodalmi alkotásra, amelyet a legérdemesebbnek tartanak az olvasói különdíj elnyerésére. A szavazók között egy-egy 3000, 2000 és 1000 koronás könyvcsomagot sorsolnak ki. A díjnyertes mı elsŒ felhasználási joga a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát illeti meg, és a Bárka címı magyarországi folyóiratban jelenik meg a díjátadást követŒen. Az ünnepélyes díjátadásra 2008. november 29-én kerül sor Komáromban, a III. Ãszi Írófesztivál keretében megrendezett irodalmi esten, ahol a nyertes pályamı a Komáromi Jókai Színház egy neves színmıvészének tolmácsolásában hangzik el. A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem Œrzi meg és nem küldi vissza. (–kf)

Országos citeratalálkozó A Csemadok MıvelŒdési Intézete, Százd Község Önkormányzata és a százdi Csemadokalapszervezet közösen hirdették meg a jubileumi, sorrendben immár tizedik országos citeratalálkozót, amely szeptember 20-án 14 órakor kezdŒdik a százdi mıvelŒdési házban. A jubileumi találkozó iránt érdeklŒdŒk a visszajelzési lapot beszerezhetik a Csemadok MıvelŒdési

5

Vladislav KmeÈ felvételei

2008. augusztus 26.

Intézeténél (Osvetov˘ in‰titút Csemadoku, P. O. BOX 16, Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda), illetve a www.csemadok.sk honlapon. BŒvebb információk Balogh Lászlónál (mobilszám 0908/701347), vagy a balogh@topolniky.sk e-mail címen szerezhetŒk be. (–)

„Egy régi családi krónikában leltem rá a végelbánás szóra. Mivel nem mondatban, hanem csak önmagában állt, nem tudtam megfejteni a jelentését, ezért kérem a segítségüket” – írja egy olvasó. Az értelmezŒ kéziszótár második, átdolgozott kiadásában megtalálható a végelbánás szó. A címszó magyarázata szerint a kérdéses fŒnév a régies hivatali nyelv eleme, jelentése pedig: ‘idŒ elŒtti nyugdíjazás’, illetve ‘végkielégítéssel járó elbocsátás’. Névutós névszóként egy igei alaptagú vonzatban, a végelbánás alá von szókapcsolatban is elŒfordul a végelbánás összetétel. A korabeli hivatalos nyelvhasználatban ez a szerkezet olyan személyre utalt, akit idŒ elŒtt nyugdíjaztak vagy végkielégítéssel elbocsátottak. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson augusztus 19–20-án a következŒ személyek adtak vért – Dunaszerdahely: Csánó Mihály, Vlasta Tom‰u, Leszko Péter, Bugár Ákos, Seszták Anett, Andrejkoviã Adrián; Szap: Soós Zoltán; DunatŒkés: Nagy Attila; Csiliznyárad: Rácz Flórián, Rácz Tibor, Peredi István, Rácz Tibor (79-es házsz.), Orisko László, László Attila; Padány: Lelkes Tibor; Dióspatony: Mezei Mária; Apácaszakállas: Bokros Ferenc; Úszor: Miroslav Tom‰u; Jóka: Ravasz Mária; Macháza: Soós László; Vásárút: Németh Péter; Ipolyszakállas: Marsal András; Nyékvárkony: Cserge Attila, Fülöp Péter, Mizera Erzsébet; BŒs: Peter Gottlieb; Nagymegyer-Izsap: Varga Róbert; Somorja: Szabó Ferenc, Molnár Éva, Lukovics Gergely; Tejfalu: Michal Strapka; Balony: Csicsay Pál, Csicsay Rudolf; Csilizradvány: Inczédy Tibor, Horváth György; Jóka: Ravasz Mária; Nagylég: Cseh József; Egyházkarcsa: Beáta Gajdáãová.

ORVOSI ÜGYELET A legutóbb emlegetett, bŒratka okozta „augusztusi kiütés” mellett, hasonló ijedelmet válthat ki az úgynevezett szŒrös hernyókkal kapcsolatos bŒrreakció is. A mifelénk is honos, de inkább Dél-Európában gyakori hernyófajta érintésre ezernyi kampós, nyílszerı szŒröcskét lŒ ki magából. Nem kell azonban közvetlen érintés sem, hiszen e hernyó úgy építi meg pókhálószerı fészkét a fák, bokrok ágain, hogy azokban sok millió szŒröcskét helyez el. Elég leparkolni vagy sátrat verni egy-egy ilyen fa alatt, közelében és máris

A „szŒrös hernyók” okozta bŒrreakció bŒrünkre hordhatja a szél az apró nyilakat. A bŒrre került szŒröcskék többnyire hat-nyolc óra múlva, nem ritkán az éjszaka kellŒs közepén heveny bŒrgyulladást okoznak. JellemzŒ a vöröses apró dudorokból, esetenként nagyobb csalánkiütésekbŒl álló bŒrbántalom, melyet heves viszketés kísér. A viszketés miatt állandóan kapart testfelületen apró kis bŒrrepedések keletkeznek, ezek másodlagosan gennykeltŒ baktériumokkal fertŒzŒdhetnek. E szövŒdmény nélkül a „szŒrös hernyó okozta bŒrgyulladás” napok alatt, különösebb kezelés

nélkül is nyomtalanul eltınik. A viszketésre Fenistil gél vagy a folyékony púder hat a legjobban. Nagy kiterjedesı és makacs tünetek esetében a bŒrgyógyász által felírt kéreghormon(szteroid) tartalmú kenŒcs segít csak. A megelŒzés a fertŒzés módjának ismeretében lehetséges: parkolás, sátorverés elŒtt gyŒzŒdjünk meg róla, nincsen-e a közeli fákon hernyófészek, illetve erdŒs terepen jól záródó ruhadarabokat viseljünk. Dr. Kiss László


6

Tudósítás – Hirdetés

2008. augusztus 26.

Máig szívén viseli a galéria sorsát A szlovákiai származású Lóska Lajos (57) budapesti mıvészettörténésszel, kritikussal gyakran találkoznak Dunaszerdahelyen a képzŒmıvészet hívei. A nem régi, sorrendben kilencedik nemzetközi mıvészteleprŒl sem hiányzott. ElŒadást tartott a mai magyar grafika újabb irányzatairól, kiállítást rendezett a Kortárs Magyar Galéria gyıjteményébŒl és méltatta a mıvésztelep résztvevŒi által a galériának adományozott új alkotásokat. A városhoz fızŒdŒ kapcsolatáról beszélgettünk vele.  Netán azért jár gyakran és feltehetŒen szívesen a Csallóközbe, mert felvidéki születésı? – Én mindenképpen kötŒdöm ide, hiszen középiskolába még Füleken jártam, ott volt igazgatóhelyettes az édesapám. De hát az Gömör és Közép-Szlovákia. Dunaszerdahelyre én valójában Luzsicza Lajos révén kerültem, aki, nem tudom miért, nagyon szimpatizált velem. S amikor a Kortárs Magyar Galéria indulását tervezte, akkor nekem is szólt, hogy jöjjek el, és mindjárt feladatokat is adott. Hogy tarháljunk képeket a képzŒmıvészektŒl. Azért mondom így, mert egyszerıen szépen megkértük a mıvészeket, hogy ingyen adjanak képeket a galéria számára. Aztán én írtam elŒszót az elsŒ katalógusba, s

 A budapesti Lóska Lajos a képzŒmıvészet szerelmese, de édesFogas Ferenc felvétele apja példája mindig az írásra ösztönözte azóta szinte minden évben eljövök Dunaszerdahelyre. Hol rendezni, hol valamilyen diavetítéses elŒadást tartani. Közben megismerkedtem a város jeles szobrá-

szával, Lipcsey Gyurival, s azóta is nagyon jó a kapcsolatunk. Persze, magát a várost is szeretem, s nem tagadom: nagyon szívemen viselem a galéria sorsát s

örülök, hogy most már a Vermes-villában székel.  Szlovákia más városaihoz is vannak kötŒdései? – Néha Komáromban is megfordulok. Sajnos, a szüleim már nem élnek, Losoncon vannak eltemetve, oda szoktam elmenni, gyertyát gyújtani a sírjukon. Illetve anyám húgához, aki még él. De ma már elmondható, hogy legtöbbször Dunaszerdahelyre járok Szlovákiában.  Az idei mıvésztelep anyaga milyen benyomást tett önre? – A dunaszerdahelyi mıvésztelepnek az a jellege, ahogy azt egyszer Péter Ági szobrászmıvész találóan mondta, hogy ez egy gondolkodó mıvésztelep. Hiszen itt elsŒsorban beszélgetnek, ismerkednek az emberek. Az alkotások valójában nem itt készülnek, illetve feltehetŒen majd egyszer készülnek az itteni élmények alapján. Tehát a mıvésztelepre idén meghívott tizenegy alkotó mindegyike eleve hozott magával egy képet vagy szobrot s felajánlották ezeket a KMG gyıjteményébe. Nos, ezeket a munkákat rendezhettem én kiállítás alá, plusz egy sajátos válogatást a galéria immár közel hatszáz mıalkotást számláló gyıjteményébŒl. Ami az új anyagot illeti, a mıvésztelepre ezúttal is fiatal mıvészeket hívtak, s köztük elsŒsorban a Szenzária mıvészcsoport tagjai domináltak, akik a hagyományokat vállalták fel, tehát visszatértek a figurális festé-

szethez. Itt volt többek között a csoport vezetŒje, László Dániel is, aki elmesélte nekem egyszer, hogy elment Selmecbányára, elvitte a festŒállványát és beállította abba a szögbe, ahogy Csontváry egykor megfestette Selmecbánya látképét. Tehát ugyanabból a szögbŒl megfestette Œ is, azzal a különbséggel, hogy a kép elŒterébe, egy asztalkára egy üveg bort és borospoharat állított, amolyan csendéletként. Ami pedig az egyre átfogóbb gyıjteményes anyagot illeti, abból mindig egy-egy újabb dimenziót lehet bemutatni. Én most például ebbŒl az anyagból a magyarországi neoavantgardnak a hatvanas évekbeli nagy felfutásától kezdve kétezerig próbáltam bemutatni a magyar mıvészetet. És Csáji Attiláék, Bauer Gyuláék, Bak Imréék mellett néhány szlovákiai alkotó, úgy, mint a Kassán tanító Szentpétery Ádám, a már klasszikusnak számító Bartusz György vagy a rimaszombati Balázs István képei is felkerültek a tárlókra.  Számos könyv után mostanában milyen nagyobb munkán dolgozik? Úgy tudjuk, hogy a kilencvenes évek közepén két budapesti galériát is vezetett… – Igen, de most már galériavezetŒként nem funkcionálok. Ahogy kikerültem az egyetemrŒl, egyébként az ELTE magyar– mıvészettörténet szakán szereztem diplomát, olyan szerencsém volt, hogy rögtön egy mıvészeti laphoz kerültem s azóta, már nem

is merem megmondani, hány éve, ott dolgozom. A régi Mıvészetnél kezdtem, s most az Új Mıvészetnél vagyok szerkesztŒ. Kiállításokat már egyre ritkábban rendezek, kritikákat írok és különbözŒ könyveket. Most fog megjelenni egy kötetem a kortárs magyar grafikáról, 1945-tŒl 2000-ig. A mostani dunaszerdahelyi elŒadásomat is, mintegy ízelítŒként, ebbŒl tartottam.  Végezetül: irodalmi körökben gyakran szoktak évŒdni, hogy kritikus, történész valójában azokból lesz, akikbe nem szorult kellŒ szépírói tehetség. Önnek nem voltak alkotómıvészi ambíciói, kezdeményezései? – Nem, nem... Utoljára talán a gimnáziumi szakkörben festettem képeket. Én mindig írni akartam, s valójában édesapám példája is erre ösztönzött, akinek több regénye is megjelent. Én elhatároztam, hogy a képzŒmıvészetet fogom szavakba önteni, ami egy kicsit olyan, mint amikor a zenérŒl beszél a zenekritikus. Bizonyos ismeretek birtokában, tehát egyfajta avatott emberként azért valamit csak át tudok adni az olvasóknak. Ez persze csak egyik része a kritikusi munkának. A másik pedig a dokumentálás, mert mi, ugye, egyszer majd lábjegyzetek leszünk a nagy összefoglaló mıvekben, hiszen az elsŒ kiállításokról írunk. S hát gyakorlatilag így alakul ki a mıvészettörténet… Bereck József


SzabadidŒ

2008. augusztus 26. IGEKÖTÃ

A TITÁN

ISKOLA, röv. RÓMAI 1500 SZIGET AZ ÍRTENGERBEN EGYHÁZI

VEGYJELE

TRÓJA

HEGYES SZARVÚ VADTULOK

HANGSOR

R. 2. RÉSZ R. 1. RÉSZ

E

SZERVES VEGYÜLET MENYEGZÃ

RÓMAI 550

LITER

INDONÉZIAI

TAGÁLLAMA

ZÉRUS

RÉSHANG

MÉLYEDÉS

VESZTESÉG

HATÁROZÓI RAG

Z

Á

EGYIPTOMI SZÍNÉSZ TIZEDRÉSZ! INDÍTÉK IRÍDIUM

RÁDIUSZ

BIZONY

FLUOR

ANGOL ÍRÓ

FELSÍR – RÉGIESEN DISZNÓ HÍMJE KETTÃS

TONNA

BETÙ

JUPITER HOLDJA

KÉPZÃ HATÁROZÓI

KÍNAI

RAG

HOSSZMÉR-

A KÓRHÁZ

TÉK

JELE

GRAMM

NITROGÉN

HETI HOROSZKÓP Kos

3. 21–4. 20.

Bika

4. 21–5. 20.

Gyakran és szívesen áll a figyelem középpontjában. Szellemessége és közvetlensége folytán könnyen teremt kapcsolatot. Ezáltal könnyıszerrel építhet karriert a jó kommunikációt igénylŒ szakmákban. Ikrek

5. 21–6. 21.

Szívesen élne burokban, amely megvédi a külvilági stressztŒl s biztonságot nyújt e kiszámíthatatlan világban. Jó kedélyı, odaadó barátokra van szüksége. Segítségükkel képes lehet elérni bármit. Rák

6. 22–7. 22.

Magasan szárnyal, különös perspektívából látja a dolgokat. Módfelett szereti a szabadságot, így baráti kapcsolatai is rendhagyóak. Felrúg sok szabályt, de a környezete így is elfogadja. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Ez a hét az ön szempontjából egyáltalán nem kedvez a pénzügyeknek, tehát a pénztárcáját és a bankkártyáit jobb ha eleve trezorba zárja. Egy meghívásnak viszont feltétlenül tegyen eleget. Szız

8. 24–9. 23.

Tele van önbizalommal. Csak a céljaira koncentrál, ezért sikerül is legyŒznie az akadályokat. Kockáztatja, hogy az elvei miatt veszít a népszerıségébŒl, mégsem enged az elhatározásából. Legyen óvatosabb!

Mérleg

NAP KIADÓ

9. 24–10. 23.

Semmi szükség rá, hogy az elkövetkezŒ hetekben, hónapokban bármin is lényegesen változtasson. A jövŒt illetŒen jó úton halad, a céljai reálisak, a módszerei jók. Azt is mondhatnák: ön remekül mérlegel! Skorpió

10. 24–11. 22.

Ösztönös megérzései és éles elméje sikeressé tehetnék a pszichológia terén. Agresszív természete segíti az érvényesülésben. A meghittség nagyon fontos önnek, ezért keresi a mély kapcsolatokat. Nyilas

Zivataros augusztus – esŒs szeptember.

Az ember kénytelen korlátok közé szorítani önmagát, és úgy nyer jogot valamire, hogy cserébe minden másról lemond. (Elias Canetti)

2008. AUGUSZTUS 26–SZEPTEMBER 1.

Ezen a héten mindenképpen kerülje a borongós témákat. Egyébként is: ha folyton csak sötét, borús gondolatok foglalkoztatják, elŒbb-utóbb a világot is tényleg reménytelennek fogja látni maga körül...

Mint egy hónapja tanácsoltuk, a nyári Beáták fehér tátika dukál. Ami pedig a Rózsákat illeti, mi sem természetesebb, hogy rózsákat kapjanak. S hát az Erikákhoz is a húsvörös virágú erikák illenek legjobban, tehát Erika gracilist vigyünk nekik.

Aforizma

K

E heti rejtvényünkben Mária Terézia magyar királynŒ, osztrák fŒhercegnŒ egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 33. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: ErŒsnek kell tudnia magát az embernek, hogy az is legyen. (Martin du Gard) Sorsolással a NAP Kiadó ajándékát az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Álló Péter (Budafa). Gratulálunk!

Virágkalendárium

Népi bölcsesség

EGYIK

A RÁDIUM VEGYJELE

Névnapok Aug. 26.: Izsó, Samuel Aug. 27.: Gáspár, Silvia Aug. 28.: Ágoston, Augustín Aug. 29.: Beatrix, Erna, Nikola, Nikolaj Aug. 30.: Rózsa, RuÏena Aug. 31.: Erika, Bella, Nóra Szept. 1.: Egyed, Egon, Drahoslava

70 éve, 1938. augusztus 28án született F. Kováts Piroska mıfordító, szerkesztŒ. 70 éve, 1938. augusztus 29-én hunyt el Karinthy Frigyes író.

IGEKÖTÃ DEHOGY

ESEMÉNYNAPTÁR

Heti évfordulók

SZIGET AZ USA ARRA A HELYRE R. 3. RÉSZ AZONOS BETÙK

7

11. 23–12. 21.

A Jednota COOP-alkalmazott egyházkarcsai Nagy Adrianna (26) és a külföldön dolgozó Nagy Béla (28) augusztus elején kötöttek házasságot, s még nem volt érkezésük nászútra. Hiszen átalakítással most építik családi fészküket, hogy aztán a gyermekvállalással se legyen gondjuk. Szabadidejüket szívesen töltik a számítógép elŒtt, de mindketten imádják a moFotó: Bertók Video zit és a bicajozást is.

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Az alábbi rejtvényjátékkal az is elszórakozhat, aki az alább elŒforduló nyelvek egyikén sem ért, hiszen voltaképpen minden meghatározásnak magyarul értelmes szó a megfejtése. Konkrétan mi? 1. Magyarul: lelkész; angolul: kása, pempŒ? 2. Magyarul: lusta; németül: maradék; angolul: nyugalom? 3. Magyarul: szaladj; angolul: hıhó, zsivaj; németül: láb? 4. Magyarul: fél tucat; angolul: kalap; svédül: halálosan gyılöl? 5. Magyarul: e napi; németül és franciául: május? 6. Magyarul: a disznóölést követŒ lakoma; németül: kapu? Megfejtések az elŒzŒ számból – Szóbontás: 1. EB, ÉLC, S A TORNA, 2. ÁL LATIN Ã, 3. MEGVAN AZ A LAPJA, 4. KÁR OLY HEVESEN stb.

Az öreg Sanyi bácsi mesél a gyerekkoráról az unokáinak: – Öten voltunk testvérek, és mivel én voltam a legkisebb, mindig nekem kellett hordani a nagyok kinŒtt ruháit. – Miért volt ez akkora tragédia? – Hát azért, mert az összes testvérem lány volt... ✖ Feleség a férjének: – Képzeld, drágám, majdnem belefulladtam a medencébe! Az úszómester mentett ki. – Tudom, az elŒbb volt itt bocsánatot kérni. ✖ Két fiatal srác beszélget az utcán, s nem veszik észre, hogy mögöttük egy rendŒr áll. – Tudod mi a különbség a szamár és a rendŒr között? – Na, mi a különbség? – fogja fülön a rendŒr a fiút. – Jaj, nincsen semmi különbség, biztos úr, csak engedje el a fülem! – Na azért! – enyhül meg a rendŒr, és méltóságteljesen továbbáll.

Helyes megfejtŒink közül minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Érdekes elképzelésével eddig nem volt szerencséje, fŒleg ami a pénzügyi háttér megteremtését illeti. Ne adja fel, némi szerencsével még az Œszi idŒszak elŒtt támogatókat találhat egyedi tervéhez... Bak

12. 22–1. 20.

Kötelességtudata miatt olykor háttérbe helyezi saját érdekeit. A hagyományos kapcsolatok híve. Rendszerint csak akkor nyílik meg mások elŒtt, ha érzelmileg és anyagilag biztonságban érzi magát. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Úgy vág az esze, mint a borotva, és gondolatait elŒszeretettel osztja meg másokkal is. Energikus és vidám, élvezi az örökös pörgést – szellemileg és fizikailag egyaránt. A flörtöt, udvarlást nem kevésbé. Halak

2. 20–3. 20.

A környezete számára kicsit tehetetlennek tınhet föl, de belülrŒl érzi, hogy min nyerhet az életben. Higgyen ebben az erŒben, örüljön a kis dolgoknak is. Csak engedje, hogy mélyebben megérintsék.  Csak semmi lazsálás! Egy kicsi torna senkinek sem árt!

Vladislav KmeÈ felvétele


8

HirdetĂŠs

2008. augusztus 26.


Hirdetés

2008. augusztus 26.

Sony KDL-32U3000K

15 999 Sk

Sony KDL-37P3020K

19 999 Sk

531.07 EUR

663.85 EUR

Electrolux ERB 34003W

Electrolux EWT 9120

11 999 Sk 398.30 EUR

9 999 Sk 331.91 EUR

94 cm

EN. TRIEDA

A

82 cm

Mosógép HD Ready LCD televízió

16:9, HD felbontás 1366x768, beépített DVB-T tuner, BRAVIA’ Theatre Sync, látószög 178°, válaszidŒ: 8 ms, dinamikus kontraszt: 7 000:1, Advanced Contrast Enhancer, fénysırıség: 450 cd/m2, BBE ViVA Digital HD3D sound, TXT

LG 32LC42

9

14 999 Sk

900 ford. /p., maximális mosási töltet: 5,5 kg, energiafogyasztás: 1,04 kWh, energiaosztály: A, vízfogyasztás: 49 L, méretek: 85 x 40 x 60 cm, csendes üzemmód

HD Ready LCD televízió 16:9, felbontás: 1366x768 pix., fénysırıség: 500 cd/m2, dinamikus kontraszt: 8000:1, látószög 178o, scart csatlakozó 2x, 2x HDMI bemenet, PIP, TXT-700 old.

Sony DAV-DZ30

497.88 EUR

2 999 Sk

AEG Lavamat 47330

15 499 Sk

99.55 EUR

514.48a EUR EN. TRIEDA

A+ 82 cm

EN. TRIEDA

Házimozirendszer

5.1 BRAVIA házimozirendszer 400 W kimenŒ teljesítménnyel és Bass Boost funkcióval a még tökéletesebb hangzásért, FM / AM rádiótuner LCD televízió RDS-funkcióval és 30 elŒprogramozott állomás, beépített Dolby 2 16:9, din. kontraszt: 5 000:1, fénysırıség 450 cd/m , felbontás Digital Prologic II és DTS technológiák a valósághı háttérhangzás o 1366x768, válaszidŒ: 5ms, látószög 178 , 2 x 10W Surround érdekében, többféle formátum támogatása DVD/CD/MP3/ MAX, 2xHDM, 2xSCART, TXT, PC Audio, S-Video DivX®/JPEG lejátszás

A+

HıtŒszekrény Extra nagy belsŒ tér, üvegtartó rácspolc, üvegpolcok, automatikus leolvasztás, Global Design, energiaosztály: A+, energiafogyasztás: 0, 75 kWh/24 h, klímaosztály: SN-N-ST, bruttó ırtartalom: 336 liter (223/92 L), méretek: 175 x 59, 5 x 63, 2 cm

Az árak euróra való átszámításakor a 30.126 EUR/SKK árfolyam volt használva.

www.andreashop.sk Dunaszerdahely Vámbéry Á. tér 54/11, tel.: 031-552 43 66, 031-553 03 73 Elektromarket Kaufland, tel.: 031-553 08 70 Vágsellye FŒ utca 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64 Somorja Vásár tér 1, tel.: 031-560 12 21, 031-560 12 22

elektronikai szaküzlethálózat

Biztosítjuk a reszletfizetés lehetőségét.

Mosógép 1300 ford. /p. maximális mosási töltet: 6 kg, energiafogyasztás: 1,02 kWh, energiaosztály: A+, vízfogyasztás: 45 L, méretek: 85 x 40 x 60 cm, LCD kijelzŒ, csendes üzemmód


10

Spravodajstvo

26. august 2008

Mladí hvezdári na letnom zraze BLAHOVÁ – UÏ takmer desaÈ rokov pracuje v obci veºmi agilne skupina mlad˘ch hvezdárov, ktorá sa zdruÏuje okolo dvoch nad‰encov tejto vednej disciplíny – Tibora Csörgeiho a Tibora Szalayho. Obec im pridelila bezplatne pozemok, na ktorom si postupne vybudovali UMA astronomick˘ areál a v blízkej budúcnosti by tu mala vyrásÈ i prvá malá hvezdáreÀ na Îitnom ostrove. KaÏdoroãne v lete organizujú letné zrazy hvezdárov, leto nebo je plné zaujímavostí a mnoh˘ch prekvapení aj pre odborníkov. „Leto je pre milovníkov oblohy vhodn˘ ãas na pozorovania astronomick˘ch úkazov a objektov. Aj poãas tohto ich bolo neúrekom. Na veãernej oblohe môÏeme pozorovaÈ dve jasné planéty, Venu‰u a Jupiter. Po polnoci sa s nimi mení ãoraz jasnej‰í Mars. Je teda ão vidieÈ. Ja osobne sa v‰ak rad‰ej naz˘vam gastronómom ako astronómom. I teraz, v tomto tábore, som zodpovedn˘ za Ïalúdky v‰etk˘ch úãastníkov. Te‰í ma, Ïe nás podporuje

Slovenska, len na nበokres Dunajská Streda sa akosi pozabudlo,“ povedal nám jeden z hlavn˘ch organizátorov letného zrazu hvezdárov v Blahovej Tibor Szalay a pokraãoval: „K tomu, aby sme svoje predsavzatia vedeli aj plniÈ, potrebujeme i financie. Tie získavame od sponzorov, ktorí nám odvádzajú z dane dve percentá. Veºmi dobrú spoluprácu máme s hvezdárÀou v Baji v Maìarsku, ktorá nám prisºúbila v‰estrannú pomoc pri stavbe tej na‰ej. S riaditeºom tejto hvezdárne sme uÏ poklepkali i symbolick˘ základn˘ kameÀ, ktorí sme doviezli z Javorníkov. UÏ len zaãaÈ s v˘stavbou.“

Meteory v sp⁄‰kach

 Sándor Nagy vysvetºuje mládeÏi podstatu prístrojov obec. Postupne sme si tu pri areáli miestneho futbalového ihriska vybudovali veºmi pekné a útulné priestory, kde sa môÏeme stretávaÈ. Na‰ou túÏ-

Konal sa Agrokomplex NITRA – Medzinárodn˘ poºnohospodársky a potravinársky veºtrh Agrokomplex 2008 sa uskutoãnil v dÀoch 21. aÏ 25. augusta na V˘stavisku Agrokomplex v Nitre pod mottom „Îivot sa rodí na vidieku“. Toto odráÏalo nosnú tému, ktorou bol Program rozvoja vidieka SR v rokoch 2007–2013 s expozíciou v pavilóne M1. Na v˘stave sa prezentoval aj Trnavsk˘ samosprávny kraj s vlastnou expozíciou na ploche 100 m2. Ako spoluvystavovatelia sa predstavili i zástupcovia termálneho kúpaliska Galandia z Galanty, ale i mesto Veºk˘ Meder, ktoré reprezentoval Zväz ubytovateºov mesta Veºk˘ Meder. Od ãlenky tohto zväzu Viktórie Lukovicsovej sme sa dozvedeli, Ïe uÏ prv˘ deÀ Agrokomplexu ich prekvapil nev‰edn˘ záujem o mesto a jeho termálne kúpalisko. „Museli sme doplÀovaÈ na‰e propagaãné materiály, ão je dobr˘ znak pre úspe‰né vystúpenie na tomto veºtrhu. Okrem katalógov o meste máme i rozliãné materiály od ubytovateºov mesta, re‰tauraãn˘ch zariadení, ale aj od spoloãností, ktoré organizujú rozliãné doplnkové podujatia pre náv‰tevníkov kúpaliska a mesta. Rozdávame vizitky, radíme, ão sa oplatí v meste a jeho okolí vidieÈ,“ povedala nám Lukovicsová. (lav)

Rekon‰trukcia ciest TRNAVA – Trnavsk˘ samosprávny kraj zaãal v lete napæÀaÈ svoje predsavzatie zrekon‰truovaÈ cesty II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK. Na tento úãel si v minulom roku zobral miliardov˘ úver, ktor˘ odsúhlasilo Zastupiteºstvo TTSK. Prvá etapa sa zaãala v júli a na opravy cestn˘ch povrchov by sa malo preinvestovaÈ okolo 350 miliónov korún. „Rekon‰trukcia ciest je naplánovaná na tri etapy, priãom v prvej sa do konca októbra zrekon‰truuje takmer 140 km ciest. Paralelne chceme zaãaÈ aj s prácami druhej etapy, ktorá sa zaãne uÏ v septembri a ak to dovolia poveternostné podmienky, ukonãíme ju e‰te do zimy. Zvy‰ok vytipovan˘ch ciest sa zrekon‰truuje v prvej polovici roka 2009,“ informoval predseda TTSK Tibor Miku‰. V na‰om regióne by sa v prvej etape mala zrekon‰truovaÈ cesta medzi Gabãíkovom a VrakúÀom. (kraj)

Útok na mestského policajta ·AMORÍN – Z preãinu útoku na verejného ãiniteºa obvinil vy‰etrovateº 34-roãného muÏa zo ·amorína. V sobotu doobeda fyzicky napadol príslu‰níka mestskej polície. Mestskí policajti ho chceli skontrolovaÈ na Hlavnej ulici v ·amoríne. MuÏa vyzvali, aby im predloÏil doklad totoÏnosti, ão odmietol. Jeden z policajtov si potom i‰iel opísaÈ údaje z vozidla. Obvinen˘ z auta vystúpil a do policajta sotil. ëal‰iemu útoku sa policajt uÏ stihol vyhnúÈ. Vzápätí muÏa policajti spacifikovali a predviedli na policajn˘ útvar. Za útok na policajta hrozí obvinenému väzenie na 1 aÏ 5 rokov. (–)

Foto: Franti‰ek Fogas

bou do budúcnosti je vybudovaÈ tu i men‰iu hvezdáreÀ. Takéto malé hvezdárne uÏ boli v minulosti postavené skoro vo v‰etk˘ch okresoch

Medzi úãastníkmi tábora sme sa stretli s mnoh˘mi zaujímav˘mi osobami, napríklad so Sándorom Nagyom z Gabãíkova. Je vedúcim spolku hvezdárov CORVUS, ktor˘ zdruÏuje hvezdárov nielen z Gabãíkova, ale aj z in˘ch okresov, dokonca i z Maìarska. „Tábora v Blahovej sa zúãastÀujeme kaÏd˘ rok. Okrem popularizácie astronomick˘ch poznatkov formou

predná‰ok a besied tu pozorujeme i hviezdnu oblohu prenosn˘mi prístrojmi. Je dobré, Ïe organizátori vybrali práve mesiac august – ten sa nesie v znamení meteorov. Roje sa vyznaãujú nádhern˘mi meteormi, prichádzajúcimi ãasto v sp⁄‰kach,“ dozvedeli sme sa od jedného z najskúsenej‰ích úãastníkov zrazu Sándora Nagya. Medzi úãastníkmi sme stretli i trojicu mlad˘ch záujemcov o astronómiu z Veºkého Mederu, ktor˘mi boli Eszter Varga, Attila Sáreczk˘ a Zoltán Fábik. Ten posledne menovan˘ mal dokonca aj vlastn˘ ìalekohºad. „Zaujíma ma astronómia, ktorá sa zaoberá vznikom, v˘vojom, stavbou, rozloÏením, pohybom a vzájomn˘mi interakciami vesmírnych telies a ich sústav. Fascinuje ma pohºad na kvalitnú, tmavú, niãím nezneãistenú oblohu. Tu v Blahovej som okrem meteoritov sledoval aj mesiac, hlavne pri splne, a kreslil som si krátery a iné zaujímavosti. Cítime sa tu v˘borne,“ povedal nám tento nádejn˘ hvezdár. Vladislav KmeÈ

Veºvyslanec sa zaujímal o Rómov DUNAJSKÁ STREDA – V stredu 20. augusta nav‰tívil mesto veºvyslanec Spojeného kráºovstva Veºká Británia na Slovensku, jeho excelencia Michael John Wyn Roberts. Na mestskom úrade ho prijal primátor mesta Péter Pázmány, no prvorad˘m cieºom jeho náv‰tevy bolo oboznámiÈ sa s postavením a Ïivotom rómskej komunity v okresnom sídle. Akcia sa konala na podnet In‰titúcie pre romologick˘ v˘skum, metodiku a praktickú aplikáciu, a Angliãan s vizáÏou a chovaním dokonalého dÏentlmena zavítal aj na Kraãanskú cestu, kde si prezrel núdzové byty pre sociálne odkázan˘ch. Ako nám povedal romológ a iniciátor celého podujatia Jozef Ravasz, jedná sa o unikátny projekt v rámci Európy a uÏ v blízkej budúcnosti by mal slúÏiÈ ako vzor rie‰enia niektor˘ch problémov rómskej komunity na Slovensku. Na záver náv‰tevy Dunajskej Stredy si Michael Roberts v prítomnosti predstaviteºov rómskych organizácií spoloãne so zástup-

 Michael John Wyn Roberts (vºavo) a Jozef Ravasz kyÀou veºvyslanectva Írskej republiky v na‰om ‰táte uctili pamiatku obetí druhej

Foto: autor

svetovej vojny z radov Rómov pri Pamätníku rómskeho holokaustu. (elba)

GLOSA

Dekáda plná sviatkov Koniec augusta sa nemilosrdne blíÏi, ão pre drvivú väã‰inu du‰evne zdrav˘ch ‰kolopovinn˘ch dietok zvestuje neodvratnú katastrofu, teda koniec prázdnin a zaãiatok ‰kolského roku. Naopak, na‰i politickí obºúbenci majú poslednú augustovú dekádu vcelku radi. Poskytuje totiÏ fúru príleÏitostí, pri ktor˘ch sa môÏu predvádzaÈ a vypú‰ÈaÈ na svoj ºud verbálne perly ducha. Zaãína sa to 21. augustom, keì si pripomíname v˘roãie príchodu bratsk˘ch okupaãn˘ch armád. Je trochu zvlá‰tne, Ïe na dátum odchodu posledného ruského vojaka z ná‰ho územia sme akosi zabudli a nikoho ani nenapadne, aby ho oslavoval, no ale ão uÏ. Premiér Fico si na augustové v˘roãie zvolal zaslúÏil˘ch ‰esÈdesiatosmiãkárov, pravda, z radov t˘ch, ktorí sú jeho du‰i blízki, teda takzvan˘ch reformn˘ch komunistov z toho

obdobia. KeìÏe Fico bol pred ‰tyridsiatimi rokmi e‰te iba tak˘m mal˘m Fickom, osobné skúsenosti s budovaním socializmu s ºudskou tvárou má pramalé, no to neznamená, Ïe by mu tento druh sociálneho experimentovania neuãaroval. Koniec koncov, staãí sa pozrieÈ z okna. To, ão mám predseda vlády servíruje na stôl nie je niã iné ako pokus o vybudovanie socializmu s Ficovou tvárou. Dejiny ºudstva síce dokazujú, Ïe takéto hókus-pókusy nemávajú dobr˘ koniec, na druhej strane je v‰ak faktom, Ïe ºudia sa pouãiÈ nedajú a rozm˘‰ºaÈ zaãnú aÏ potom ako si popália prsty. A spravidla na to doplatia v prvom rade nevinní – staãí si spomenúÈ na august 68. ëal‰ou skvelou moÏnosÈou na realizáciu sa je in˘ augustov˘ dátum, 29., ãiÏe v˘roãie zaãiatku Slovenského národného povstania. Niet ani najmen‰ej pochybnosti o tom, Ïe najobºúbenej‰í slovensk˘ poli-

tik sa do s˘tosti vyreãní z nejednej tribúny aj pri tejto príleÏitosti a tentoraz poodhalí pred národom svoju antifa‰istickú tvár. Je v‰ak veºmi pravdepodobné, Ïe tam mu nebudú robiÈ ‰tafáÏ tí vernej‰í z jeho koaliãn˘ch partnerov, konkrétne Slota a Belousovová, ako sme to videli na matiãn˘ch oslavách. Národniari majú na SNP, takpovediac, mierne odli‰n˘ názor. MôÏu v‰ak voºno vyuÏiÈ uÏitoãn˘m spôsobom, trebárs trochu pocviãiÈ slovenskú armádu, veì ako sme sa od Slotu dozvedeli, Orbán uÏ hotuje maìarské voje a chystá druhé Kosovo. No a na prv˘ septembrov˘ deÀ pripadá ìal‰í v˘znamn˘ sviatok – DeÀ Ústavy Slovenskej republiky. To je ten právny dokument, ktor˘ najviac poru‰ovali tí, ão ho kedysi nechali spísaÈ. A pri moci sú aj dnes. Radujme sa, veseºme sa, oslavujme. ªubo Baniã


Paraméter – Hirdetés

2008. augusztus 26.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Nagygyılés vagy színielŒadás? Eldöntöttem, hogy nem megyek el a Társulat szeptember elejei komáromi elŒadására. Én ugyanis szabadtéri színházba, színielŒadásra készültem. A jelek szerint azonban Pék Zoltán és Héger Rudolf menedzserek a Meãiar-rezsim idején megszervezett, jelentŒs és nevén nevezett komáromi nagygyılés alig burkolt megismétlésére is készülnek. Ugyanis felkérték Bugár Bélát, hogy mondjon beszédet az elŒadás elŒtt. Nem kizárt, hogy Bastrnák Tibor, esetleg a pozsonyi nagykövet is szól majd a nézŒkhöz, habár az utóbbit erŒsen kétlem. Héger Rudolf szerint ez a tény nem jelenti a kultúra és a politika összekeverését. Szerintem viszont igen, s aki ezt nem veszi észre, az közéleti színvak. Netán dilettáns. Bugár Béla úgy véli: a jelenlegi politikai helyzetet, Ján Slota alpári

megnyilvánulásait és Róbert Fico hallgatólagos beleegyezését nem lehet szó nélkül hagyni. Igen, tehetjük hozzá, általában helytálló az MKP parlamenti kévpiselŒjének érvelése. Csakhogy a helyszínt nem veszi figyelembe. Komáromban ugyanis színielŒadást tartanak. S itt bármilyen szónoklat, köszöntŒ zavarónak, testidegennek minŒsül. Ilyen helyekrŒl – ahogy Jézus tette egykor a kufárokkal – ki kell seprızni a direkt politizálást. És a politikusokat. Akik természetesen magánemberként sehonnan sincsenek kitiltva, ha képesek kulturált polgárként, kellŒ önmérséklettel viselkedni. Vagyis nem kampányolnak, nem mutogatják ízléstelenül önmagukat, hanem kellŒ alázattal átadják magukat a mıvészet élvezetének. Tapasztalataim szerint mostanság egyre kevesebb politikus képes er-

re. Szeretném remélni, hogy a Héger Rudolf–Pék Zoltán-páros még egyszer végiggondolja a komáromi forgatókönyvet. S akkor rájönnek arra, hogy színházmıvészet megszentségtelenítése bármilyen politikusi beszéd. És az alig álcázott kampányolás. Legalább három ok miatt. A legfontosabb az, hogy minden igaz mıvészet – az István, a király is, jó elŒadás esetén – a sajátos eszközeivel sokkal többet mond el a hatalom aljasságairól, dilemmáiról, közösségi, egyéni hŒstettekrŒl és gyávaságról, a Demoszthenészhez hasonlóan ékesszóló politikusnál. S összehasonlíthatatlanul erŒsebb gondolati és érzelmi hatást, morális katarzist képes kiváltani. Nem mellékes szempont az sem, hogy ha kampányrendezvény elemei is keverednek a komáromi

A baromméter Éjszakai bagoly vagyok, ezért a túl korai kelés nem tartozik a kedvelt foglalatosságaim közé, de olimpia lévén, amint a „harmatos hajnal hasad” a tévé elŒtt kuksolok. Persze az adrenalinszint csakhamar a magasba szökken, akár a „Csimbor-asszó” csúcsáig a pár-

bajtŒrözŒk és kardvívók elvérzése okán. Múlt csütörtökön reggel fél hatkor az MTV stúdiójában a szpíker két ásításom között ismerteti a napi programot, amikor azt a megjegyzést teszi, hogy jó hír a magyar kézis lányoknak, hogy az orosz válo-

gatott erŒssége (a nevére már nem emlékszem) lesérült, és nem tud ellenük játszani. Megdöbbentem! Ennek az embernek halovány fogalma nincs a sport értelmérŒl, az ellenfél teljesítményének elismerésérŒl, a tisztességes versengés fogalmáról. Hogy a dia-

Pokojné bývanie v malebnej obci Mad:

iba 40 min od Bratislavy a 5 min od Dunajskej stredy • 1-, 2- a 3- izbové byty s loggiami alebo s predzáhradkou • v tichom a pokojnom prostredí • vysoká kvalita a variabilné architektonické riešenie

• cena bytu od 1.456.560,- Sk / 48.349,- EUR • dobré dopravné napojenie - cesta 1.triedy E575

Bližšie informácie od 16:30 do 19:00 každý piatok na obecnom úrade v obci MAD, alebo na www.arisinvest.sk. Kontaktná osoba: 0915/788 787, Juraj Rác

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87

estbe, akkor ez a tény jelentŒs mértékben szíthatja a feszült szlovák–magyar kapcsolatokat. Aminek leginkább Róbert Fico és Ján Slota örül majd. S hiába hangoztatják a szervezŒk, hogy magánemberként azt hívnak meg, akit csak akarnak s olyan programot szerveznek, amilyet Œk óhajtanak. Minderre joguk van. De csak addig, ameddig a saját bŒrüket és nem a szlovákiai magyar közösséget viszik a politikai vásárra. S ha már ezek az érvek sem gyŒzik meg Œket, tudok még egyet: lapozzák fel a történelemkönyveket. S akkor rádöbbennek, hogy csak a legsötétebb sztálini idŒkben követelték meg, hogy színházi elŒadások elŒtt mondjanak politikai beszédeket. Ide süllyedünk? Szilvássy József dalt nem az jelenti, hogy legyŒzöm a sérült, a nem teljesen egészséges sporttársamat, vagy egy csapat felülkerekedik a tartalékosan játszó riválison, hanem az, hogy le tudom gyŒzni a másikat, aki szintén a maximumot nyújtja. Bizonyára rosszul esne minden magyar embernek, ha a moszkvai lapok azt írnák: szerencsére Görbicz Anita nem játszat ellenünk, mert leforrázta a lábát! Micsoda érzéketlen fatuskó ez a bemondó! Szégyellheti magát! BödŒk Zsigmond

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...! ■ http://www.parameter.sk/apro Minden regisztrált tag ingyen hirdethet! Bármit...!


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Az ElsŒ PénzkölcsönzŒ Dunaszerdahelyen. Kölcsönök 622 ezer Sk-ig, készpénz három órán belül. 0903 222 071, Patócs Ottó ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KARCHER), DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Kárpitozás. Tel.: 0907 501 321. ● Jelzáloghitel jövedelemigazolás nélkül adósságrendezésre (egzekúzió is). Tel.: 0918 709 051. ● Szlovák nyelv tanítását vállalom. Tel.: 0910 597 692. ● Reluxák, szúnyoghálók szerelése és gyártása. Tel.: 0949 652 285. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Kölcsönök bárkinek, bármire. Tel.: 0918 444 665. ● Szlovák nyelv tanítását vállalom. Tel.: 0904 923 325.. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este. ● Készpénzkölcsön pár órán belül. Tel.: 0908 751 403. ● Ingatlanhitel. Tel.: 0908 751 403. ● Hitel 4 nap alatt munkavállalóknak, nyugdíjasoknak 300

ELADÓ:  4 szobás lakás DS-en, sürgŒs! Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 785 140,  új, 2 szobás lakás DS-en, Kelet-lakótelep (1 600 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  3 szobás lakás Nagymagyaron. Tel.: 0911 987 958,  családi ház DS-en (ár megegyezés szerint). Tel.: 0903 405 544,  családi ház DS-en (2 600 000 Sk). Tel.: 0903 405 544,  családi ház Hodosban (ár megegyezés szerint). Tel.: 0903 405 544,  3 szob. lakás DS-en, Smetanov háj (ár megegyezés szerint). Tel.: 0903 405 544,  építkezési telek BŒsön (650 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Csallóközkürtön (1 050 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  építkezési telek Csallóközkürtön (650 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  építkezési telek Etrekarcsán (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,

2008. augusztus 26. ezer Sk-ig fedezet nélkül. 0903 222 071, Patócs Ottó ● Angoltanítást vállalok Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 496 046. ● Kölcsön nyugdíjasoknak korhatár nélkül 12 ezer Sk-ig, kezdŒ vállalkozóknak 20 ezer Sk-ig. Ügyintézés DS-en 4 órán belül. 0903 222071, Patócs Ottó ● Használt autók felvásárlásaeladása-komisszió IMPA ·amorín, s.r.o.: ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 578 188. ● Banki jelzáloghitelek, kölcsönök intézése. Tel.: 0908 847 609. ● Ingatlan-bankihitel 200 ezertŒl 3,5 mil. Sk-ig/vállalkozóknak 20 millió Sk-ig/akár jövedelemigazolás nélkül. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. 0903 222 071, Patócs Ottó ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Vásárolnék vagyonrészt a vásárúti földmıves szövetkezetben 25%-ért. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0905 248 155, 0903 248 155. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autóvillany-szerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Megbízónk számára keresünk: OPERÁTOROKAT, BETANÍTOTT SZALAGMUNKÁRA (somorjai székhelyı vállalat). Feltételek: hárommıszakos munkarend vállalása, jó egészségi állapot, alapszintı végzettség, a szlovák nyelv ismerete. Továbbá keresünk HEGESZTà – LAKATOS SZAKEMBEREKET, vállalkozókat is (Somorjához közeli, Rovinka – csöllei székhelyı, vállalat). NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Amennyiben érdekli valamelyik ajánlatunk, kérem, jelentkezzen a 0905 439 618 –as ill. 0905 454 871-es telefonszámon, illetve a fortius@nextra.sk címen. ● GyŒri pékség viszonteladókat keres. Tel.: 0036/30/460 58 41. ● GépkezelŒket alkalmazunk dunaszerdahelyi építkezésen a következŒ munkagépekre: lánctalpas kotrógép, traktorbagger, homlokrakodó, úthenger. Géptípus: JCB, Caterpillar, CASE. Tel.: 0903 701 288; 0905 656 468. ● VirágkötŒt(ket), üzletvezetŒt és alkalmazottakat felveszünk duna családi ház Kulcsárkarcsán. Tel.: 0903 405 544,  3 szobás lakás Dunaszerdahelyen, Barátság tér (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  1 szob. lakás Nagymegyeren (1 110 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  1 szob. lakás DS-en, Neratovice tér (1,45 millió Sk) Tel.: 0911 785 140,  családi ház kerttel DS-en (ár megegyezés szerint). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Szarván (3 930 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Tejedben (4 480 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Balázsfán (5 378 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  3 szob. lakás DS-en, Halpiac (3 400 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,,  családi ház Tonkházán (5 400 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  családi ház DS-en, Nyugat-lakótelep (8 500 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  családi ház Tárnokon (6 800 000 Sk). Tel.: 0911 785 140,  3 szob. lakás DS-en (1 959 000 Sk). Tel.: 0907 751 669,  családi ház Padányban (2 800 000 Sk). Tel.: 0903 405 544.

attractive@remax-slovakia.sk www.remax-slovakia/attractive

szerdahelyi üzletünkbe. Kínálatunk: modern eladótér, önálló és kreatív munka, versenyképes jövedelem, megbízható és állandó munkaviszony. Feltétel a szakvégzettség és gyakorlat. Önéletrajzát küldje az office2@stempork.cz címre. Tel.: 00420/226 00 10 08; 0918 414 292. ● MunkalehetŒség nem csak kisgyermekes anyukák részére. Tel.: 0908 520 899. ● A dunaszerdahelyi VÁR-Elektro Kft. felvesz villanyszerelŒket és tehergépjármı-vezetŒt. Tel.: 0903 718 186. ● VarrónŒt keresünk részmunkaidŒre a DIEGO dunaszerdahelyi boltjába. Függönyvarrásban való jártasság elŒnyt jelent. Tel.: 0905 690 025; 031/550 11 58. ● Recepcióst veszünk fel dunaszerdahelyi panzióba. Az angol nyelv ismerete szükséges. Tel.: 031/590 27 70; 0915 75 72 73. ● MunkalehetŒség autómosóban, brigádosoknak is. Tel.: 0905 464 923. ● ÜvegezŒmıhelyünkbe munkaerŒt keresünk. Belépés azonnal. Tel.: 0911 718 393. ● Azonnali belépéssel felveszünk mıszakvezetŒt, fŒraktárost és teherautó-sofŒrt (12 t-ig és 12 t felett). Életrajzokat az alábbi címre várjuk: MOL – Glass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48, e-mail: anita@mol-glass.sk ● Mıanyag ablak és ajtókészítŒ részlegünkbe felveszünk munkaerŒt. Tel.: 0911 718 393. ● Dunaszerdahelyi irodánkba keresünk adminisztratív munkaerŒt. Tel.: 0915 769 478. ● Felveszek teherautósofŒrt belföldi fuvarozásra. Tel.: 0905 591 439. ● Munkatársat keresek ausztriai munkára – szórólapok és újságok terjesztésére DS, Nagymegyer és Somorja környékérŒl. Tel.: 0905 905 122. ● Fafeldolgozócég munkásokat keres bŒsi székhellyel. Jó kereseti lehetŒség. Feltételek megegyezéssel. Tel.: 0911 251 391. ● Gyermekfelügyeletet vállalok Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 467 568. ● Felveszünk recepcióst Nagymegyerre. Feltétel: érettségi, szlováknyelv-tudás. Tel.: 0907 618 215. ● Felveszünk gyakorlattal rendelkezŒ virágkötŒt. Tel.: 0902 462 848. ● Építkezésre segédmunkást keresek, Dunaszerdahely és környéke. Tel.: 0918 884 884. ● Brigádmunkát vállalok CE-jogosítvánnyal. Tel.: 0905 980 108. INGATLAN

● Eladó, sürgŒsen, Balaton közelében 50 m2-es, 2 szobás, összkomfortos ház 10 áras telekkel, Siófoktól cca 10 km. Ára 1,4 millió + megegyezünk (vagy csere csallóközi ingatlanra). Tel.: 0948 312 294. ● Eladó Balázsfán 20 áras terület – szántóföld (270 Sk/m2), valamint Somorján 1,5 ha ipari terület (1300 Sk/m2). Tel.: 0905 84 95 97. ● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0907 768 921. ● Eladó DunatŒkésen 2 hektáros terület, nagyon szép környezetben, víz mellett. Tel.: 0903 558 227. ● Eladó családi ház BŒsön, valamint telkek vízparton a Duna-

szerdahelyi járásban. Tel.: 0905 795 392. ● Eladó családi ház BŒsön 8,5 áras telken. Ára 2 100 000 Sk + megegyezés. Tel.: 0918 669 571. ● Eladó kávézó Somorja központjában. Tel.: 0903 723 643. ● Eladó Dióspatonyban 10,8 áras építkezési telek. Ára 700 Sk/m2. Tel.: 0903 910 790. ● Eladó 10-15 áras építkezési telek DS közelében. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/551 32 21. ● Eladó 9 ár közmıvesített beltelek Alistálon. Tel.: 0903 467 422. ● Eladó közmıvesített, 5,5 áras beltelek Várkonyban. Tel.: 031/ 552 7039, 0910 299 576. ● Eladó 22 áras építkezési telek Pódafán. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/551 59 47. LAKÁS, GARÁZS

● Eladó nagy 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0903 244 735. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Kondé püspök utca). Tel.: 0911 763 030. ● Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen a város központjában. Tel.: 0905 961 080; 0905 406 423; 031/552 38 37. ● Eladó 3 szobás magántulajdonban lévŒ lakás Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0905 210 320. ● Vennék garázst Dunaszerdahelyen (Fenyves, Rózsa liget). Tel.: 0915 737 913. ● Eladó felújított szoba-konyhás lakás Dunaszerdahelyen. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0910 985 960; 0918 532 179. ● Eladó 3 szobás felújított, magántulajdonban lévŒ lakás Dunaszerdahelyen (SZNF tér). Tel.: 0907 240 367; 0915 735 821. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 355 357. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 104 047. KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550. ● Bérbe adók vállalkozásra alkalmas exkluzív helyiségek (üzlet, szépségszalon, kávézó, bár stb.) Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0905 605 199. ● Kiadó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0911 763 030. ● Kiadó üzlethelyiség (60 m2) emelettel, Dunaszerdahelyen, a Vámbéry téren. Tel.: 0910164626. ● Kiadó egyszobás lakást, illetve garzont keresek hosszú távra, sürgŒsen. Tel.: 0902 488 427. ● Kiadó 16 m2-es üzlethelyiség Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0908 715 836. ● Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen (Rózsa liget) szeptember 1-jétŒl. Tel.: 0918 652 519, 031/552 97 09. ● Kiadó légkondicionált helyiség (13 m2 + toalett) Dunaszerdahelyen a Kelet-lakótelepen (a Jednota szupermarket mellett). Megfelel irodának, fodrászszalonnak, pedikırnek, fogadóirodának stb. Tel.: 0905 260 582. ● Kiadó hıtŒkocsi lakodalmakra. Tel.: 031/554 57 62; 0905 493 843.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS „Te jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül adtál a rossznak és a jónak. Mindig egy célod volt, a családodért élni, s ezt csak a halál tudta széttépni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Megtört szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak és ismerősnek, akik 2008. július 28-án elkísérték utolsó útjára a szentmihályfai temetőbe drága halottunkat, BOGNÁR GIZELLÁT. Külön köszönjük a részvétnyilvánításokat és virágadományokat, amelyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkon. Gyászoló férje és gyermekei családjukkal ● Kiadó garázs Dunaszerdahelyen (Rózsa liget). Tel.0904 371 390. ● Bérbe adó garzonlakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 74 39. ● Bérbe adom 3. emeleti garzonlakásomat Dunaszerdahelyen, a Rózsa ligetben. Tel.: 031/552 64 58. GÉPJÁRMÙ

● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó Babeta (6000 Sk). Tel.: 0905 601 264. ● Eladó ezüst Citroen Saxo 1,4i, gy. év 2001/10 (ABS, klíma, szervokormány, 70 000 km, EK, STK ). Tel.: 0915 792 731. ● Eladó · Fabia 1.2 (2003). Tel.: 0905 464 923. ● Eladó megkímélt, 2 éves YAMAHA AIROX 100-as robogó. Tel.: 0905 946 480, DS. ● Eladó Ford Tranzit 2,5 dízel. Tel.: 0911 747 936. ● Eladó garázsolt, sötétzöld metallizált Honda Civic, gy. év 1997. Tel.: 0905 704 693. ● Eladó Mercedes ML320, II. tulajdonos, gy. év 2002/12. Tel.: 0908 306 542. ● Eladó HON-UN5 3,1, nagyon jó állapotban. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 251 391. ● Eladó négykerekı kistraktor hidraulikus ekével és utánfutóval. Tel.: 031/551 32 21. ● Eladó ezüstszínı ·KODA OCTAVIA II TDI 77 KW, gy. év 2007/12, 2008-as modell, 6000 km. Ambiente kivitelben, elsŒ tulajdonos. Ára 525 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó VW Polo 1,6 l, gy. év 1995, 143 000 km. Tel.: 0904 237 124. ● Eladó nagyon jó állapotban lévŒ sötétkék, hétszemélyes Opel Zafíra 1,6D, 74 KW, gy. év 2001, sötétített ablakok, központi zár, riasztó, klíma, légzsákok, elektromos ablakemelŒ, elektronok és téli gumik. Mıszaki engedély 2010-ig. Árban megegyezünk. Tel.: 0911 291 174. ● Vennék Peugeot Boxert, elfogadható áron. Tel.: 0908 583 761.

● Eladó garázsolt ·koda Favorit 135, gy. év 1992, 123 000 km, központi zár, téli-nyári gumi. Irányár 38 000 Sk. Tel.: 0905 109 111. ● Eladó fekete metálfényı, háromajtós Fiat Punto 1,2 16 V, gy. év 2005, 60 000 km. Tel.: 0905 128 196. ● Eladó sötétkék Opel Vectra B Combi 2.0 DTI, gy. év 1998, 165 000 km. Ára 145 000 Sk. Tel.: 0907 445 963. ÜDÜLÉS

● UTAZÁS: 2008. aug. 31.: Visegrád – Fellegvár – Szentendre, Marcipán Múzeum; szept. 13–14.: Badacsonyi szüreti fesztivál, szept. 5–16. Chalkidiki,: 9 éjszaka, félpanzió, a busz ingyen, ára 8990 Sk, szept. 25–28.: Prága. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. ● Balatonalmádiban kiadók kedvezményes áron lakások, nyaralók. Tel.: 0036/88/438 393; 0036/30/937 84 75. www.balaton.hu/mikes; e-mail: z.mikes@freemail.hu ● Nyaraljon a Balatonnál! Szeretettel várjuk. Tel.: 0036/ 87/471 551. VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Vennék klasszikus öntvény páncélszekrényt, trezort. 0903 222 071. ● Eladó jó állapotban lévŒ gáztızhely. Tel.: 0904 399 374 ● Eladó hármas eke nagyon jó állapotban. Tel.: 0911 747 936. ● Eladó masszírozó párna. Tel.: 0907 312 371. ● Eladó 9 db kaolin kanalizációs csŒ (157 x 24-es). Tel.: 031/552 25 17. ● Eladó 5 db 100 literes boroshordó és borászati kellékek, kitınŒ állapotban. Ár megegyezés szerint. Cím: Molnár Lajos, Pozsonyeperjes 422. ● Eladók betonkerítések, drótkerítéshez betonoszlopok. Tel.: 0907 238 195. ● Eladó tızifa házhoz szállítással. Tel.: 0911 251 387.

Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bőrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/olajcsere után. Ára: 150 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.


Hirdetés – Tudósítás

2008. augusztus 26.

Borfesztivál, Kitüntetés Jókai-bablevessel a városnak Szeptember 5-én kezdŒdik és három napig tart a Komáromi Borkorzó elnevezésı fesztivál. Az eseményre a történelmi belvárosban, a patinás Tiszti Pavilon udvarában és a Klapka téren kerül sor. A város polgármestere, Bastrnák Tibor reméli, hogy a fesztivállal hagyományt teremtenek és egy új rendszeres Œszi eseménnyel gazdagodhat a város és a régió kulturális élete. A térre látogatókra gazdag gasztronómiai és kulturális élmények várnak. A fesztiválozók a környékbeli borászok legkiválóbb nedıi mellett neves magyarországi termelŒk borait is megkóstolhatják. Bemutatkozik a villányi Kiss Gábor, a balatonboglári Légli Ottó, a csopaki Jásdi István és a Dorogi testvérek pincészete. Bott Frigyes borász elmondása szerint a külföldi pincészeteken kívül olyan helyi termelŒket hívtak meg, akik terméskorlátozással termesztett szŒlŒbŒl állítják elŒ boraikat. A fesztivál kulturális programja is változatosnak ígérkezik. Az érdeklŒdŒket és a borkedvelŒket népzenei, világzenei és dzsesszkoncertekkel, valamint színházi elŒadásokkal és gyermekprogramokkal várják a Tiszti Pavilon udvarában található szabadtéri színpadon. A fellépŒk zöme a régióból való. A szervezŒk ezzel is próbálják megŒrizni az esemény helyi jellegét. A helyszínen felállított standokon ételkülönlegességekkel is várják az ínyenceket. Kóstolgathatunk tönkölybúzából készített ételeket, hal- és vadételeket, sajtokat, kézzel nyújtott réteseket és egyéb finomságokat. Szombaton, szeptember 6-án megrendezik az elsŒ komáromi Jókai-bablevesfŒzŒ versenyt is. K. B.

Hotel Orchidea*** Nagymegyeren pincért-pincérnőt keres állandó munkakörbe. Hosszútávra együttműködést ajánlunk masszőrhölgynek. Jelentkezni személyesen vagy telefonon. Tel.: 031 5919 001, -002

HÁZIÁLLAT

● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (100 Sk/ kg, élŒ súly 1 kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Eladók kis mókusok és barabantok, valamint vennék mókusokat. Tel.: 0903 138 670. ● Eladók hasas süldŒk, valamint bálázott here nagyobb mennyiségben. Tel.: 031/558 53 91. ● Eladók Œzpincs kiskutyák szeptember elejétŒl. Tel.: 031/555 83 35. ● Eladók vietnami törpe kismalacok, jók dísznek, pecsenyének, nem túrnak, nem visítnak. Tel.: 0905 980 108. ● Eladók fekete törpe tacskók, szeptemberben elvihetŒk. Tel.: 0918 863 600. ● KERESSÜK ELVESZETT KISKUTYÁNKAT! Kb. egy kilós, 6 éves Yorksheer-Terrier. A becsületes megtaláló jutalomban részesül. Vydrany 363 vagy tel.: 0903 722 960 Varga Lajos.

BUDAPEST/DUNASZERDAHELY – Árpád fejedelem-emlékdíjban részesült Dunaszerdahely városa augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön. A Magyar Mıvészetért Alapítvány Kuratóriuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 2007-ben alapította ezt a díjat, amelyet évente öt alkalommal adományoznak oda a nemzetépítésben fontos szerepet vállaló intézményeknek és személyeknek. Pázmány Péter polgármesternek a díjat Gubcsi Lajos, a kuratórium elnöke adta át. para

13

Eladó FABRIKETT BÜKKFÁBÓL, Albáron, a vasútállomás melletti telepen. ÁRA: 4,50 Sk/kg 500 kg felett megegyezünk. Házhoz szállítás, non-stop eladás. Tel.: 0908 979 636.

Nyékvárkony község Az állami tanügyi igazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyéb törvények modósításáról szóló 2003. évi 596-os sz. SZNT-törvény 4. §-a, továbbá a közérdekű munkavégzésről szóló 2003. évi 552-es sz. SZNT-törvény alapján pályázatot hirdet igazgatói tisztség betöltésére az alábbi nevelési intézményben: Materská škola s výchovným jazykom maďarským Vrakúň Nyékvárkonyi Magyar Nyelvű Óvoda. A megbízatási időszak kezdete: 2008. október 10. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:  megfelelő szakirányú, felsőfokú iskolai végzettség (óvodapedagógia), vagy teljes középfokú szakirányú végzettség (óvónőképző) az SZK OM 1996. évi 41. sz. módosított rendelete értelmében  legalább ötéves pedagógiai gyakorlat  büntetlen előélet.

A NYELVISKOLA KÍNÁLATÁBÓL: ● ANGOL NYELV KEZDÃKNEK ÉS HALADÓKNAK ● SZLOVÁK KONVERZÁCIÓS NYELVTANFOLYAM ● BABA–MAMA ANGOL: hároméves korig

Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 22. Beiratkozás és információ: Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24. www.columbus-ds.sk ...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot! A FIT möbel SK, Kft. Dunaszerdahelyen azonnali belépéssel, állandó munkaviszonyba felvesz: CNC gépkezelőket, asztalosokat és segédmunkásokat. Fizetési feltételek: megegyezés alapján. Követelmények: Előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akik gyakorlattal rendelkeznek a famegmunkáló gépek, valamint a műszaki rajzok leolvasása területén. Jelentkezni életrajzzal együtt a következő címen lehet: FIT möbel SK, s.r.o., Kračanská cesta 2913/52., Telefonszám: 031/5903002, Email: horvathova@fitmobel.sk

BEMUTATÓ: A nagymegyeri Agrohobby kértészbolt tisztelettel meghív minden kertészkedőt az általa rendezett fóliás és szabadföldi termesztésű paprika, valamint burgonya bemutatójára. HELYSZÍN: Agrohobby, Želiarska 472/20, Nagymegyer. IDŐPONT: 2008. augusztus 27–28., reggel 9 órától délután 4 óráig.

LA PERLA étterem GyŒrújfalun, a medvei határátkelŒhelyhez vezetŒ útnál, a GyŒr táblánál Mosonmagyaróvár irányában, 2 km-re a fŒúttól,  magyaros konyha, szigetközi halászlé, süllŒ, fogas, különleges vadételek.  Rendezvények lebonyolítását vállaljuk 140 fŒig. Nagy parkoló! Tel.: 0036/96/339 341. LEGYEN A VENDÉGÜNK!

A pályázóknak saját óvodairányítási koncepciót kell kidolgozniuk. A jelentkezőlapot a kitöltött kérdőívvel, a szakmai önéletrajzzal (az idegennyelv-tudást feltüntetve), a szakmai képzettséget igazoló, hitelesített okirattal, erkölcsi bizonyítvánnyal, a munkaalkalmasságot igazoló orvosi véleménnyel és az óvodairányítás koncepciójával együtt 2008. szept. 16-ig, legkésőbb 15.00 óráig kérjük az alábbi címre eljuttatni: Obec Vrakúň – Nyékvárkony község Obecný úrad, 930 25 Vrakúň A pályázati anyagot tartalmazó borítékra írják rá: „Pályázat, Materská škola – Óvoda”

Villa Rosa

LEAFF – TAKARÍTÓ VÁLLALAT

panzió és étterem Dunaszerdahely, Jesensk˘ u. 6.

BOREST PÁLFFY ISTVÁNNAL

TAKARÍTÁST ÉS TEPPEZÉST VÁLLALUNK! Ülőgarnitúrák, ágyak, szőnyegek, autók, teherautók, buszok „teppezése”.

a Villa Rosában Folyamatosan keresünk munkaerőt is.

szeptember 5-én (péntek) 19 órától A belépŒ ára: 800 Sk/fŒ Jegyek a Villa Rosa recepcióján.

Tel.: 031/590 27 70

Cím: Dunajská ul. 372/17 929 01 Dunajská Streda Tel.: 0905 506 748 031/552 70 23 E-mail: leaffds@panelnet.sk

Dunaszerdahelyi építkezési vállalat alkalmazna gépészeket (JCB, UNC) és sofőröket C típusú gépjárművezetői jogosítvánnyal. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0903 701 069. Firma v Dun. Strede zaoberajúca sa stavebníctvom hľadá strojníkov (JCB, UNC) a vodičov s C kategóriou. Prihlásiť sa možno na tel. č. 0903 701 069. Hodos Község Önkormányzata a községi hivatal épületében irodahelyiségeket kínál bérbe 600 Sk/m2-es áron. ÉrdeklŒdni a községi hivatalban vagy a következŒ telefonszámon lehet: 031/552 21 25.

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Hºadáme do trvalého pracovného pomeru: OPERÁTORKY ku strojom do v˘roby v ·amoríne. Podmienky: ochota pracovaÈ na 3 zmeny, schopnosÈ vykonávaÈ základné operácie na strojoch, dobr˘ zdravotn˘ stav, znalosÈ slovenského jazyka, predchadzajúce pracovné skúsenosti vo v˘robn˘ch spoloãnostiach – kde vykonával manuálnu a presnú prácu sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● V˘znamná slovensko-‰védska v˘robná spoloãnosÈ so sídlom v blízkosti ·amorína prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneì: v˘robn˘ch robotníkov, operátorov CNC stroja. Kvalifikaãné poÏiadavky: absolvent SOU, Z· alebo SOU strojnícke, prax v˘hodou. Motivujúce finanãné ohodnotenie podºa v˘konnosti a kvality vykona-

nej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie v medzinárodnej firme, za‰kolenie. Tel.: 0905 454 871. ● Poradenské centrum – privyrobenie 2-3000 Sk t˘Ïdenne. Tel.: 0908 754 394. ● Thermolux, spol. s r. o Povoda 506 prijme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka + muÏské a Ïenské pracovné sily do v˘roby. Tel.: 031/551 52 41; 0905 796 444. ● Renomovaná spol. v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie hºadá vhodného kandidáta na pozíciu PROJEKTANT. PoÏiadavky: vysoko‰kolské vzdelanie – strojnícka, stavebná fakulta – katedra technika zariadení budov. Zameranie energetické zariadenia a technika prostredia, resp. TZB, prax v odbore v˘hodou. Miesto v˘konu práce: ·amorín. Tel.: 0905 454 871; 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● Predám v Dunajskom Klátove 2-hektárov˘ pozemok v krás-

nom prostredí pri vode. Tel.: 0903 558 227. ● S okamÏit˘m nástupom prijmeme do pracovného pomeru vedúceho/vedúcu zmeny, vedúceho/vedúcu skladu, robotníkov a vodiãov nákladn˘ch áut (do 12 t a nad 12 t). Va‰e Ïivotopisy zasielajte na adresu: MOL – Glass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48, e-mail: anita@mol-glass.sk ● Predám 4-izbov˘ byt v centre DS (82 m2, balkón – 3,5 m2, plastové okná, rolety, Ïalúzie, klimatizácia, bezpeãnostné zariadenia, pivnica – 20 m2). Cena 2 400 000 Sk + predám garáÏ v bezprostrednej blízkosti bytu (180 000 Sk). Tel.: 0903 457 998; 031/552 50 87. ● Obchodno-ekonomická firma prijme ºudí na pracovné pozície: obchodník, manaÏér, klientsky pracovník. PoÏiadavky: komunikatívnosÈ, stredná ‰kola, práca s ºuìmi v˘hodou. Ponúkan˘ plat:

20-30 000 Sk. Tel.: 0908 138 351. ● Predám 1-izbov˘ byt v Dun. Strede (Neratovické nám.). Tel.: 031/552 81 90. ● Predám VW Polo 1,6 l, rok v˘r. 1995, 143 000 km. Tel.: 0904 237 71 24. ● Prenajmem garsónku v Dunajskej Strede. Tel.: 031/552 74 39. ● NANY 13, s.r.o., realitná a draÏobná spoloãnosÈ, Nám. Kossutha 6, 945 01 Komárno, www.nany13.sk. Ponúka na prenájom v Dun. Strede: 3-izb. byt (V˘chod); na predaj v DS: 1-izb. byt (1,05 mil. Sk); 2-izb. byt (Centrum 1,55 mil.Sk); 3-izb. byt (Nová ves – 1,5 mil Sk); 2 x 3-izb. byt (po 1,65 mil. Sk); 1 x 3-izb. byt (po úplnej rekon‰trukcii, ‰ir‰ie centrum, 1,7 mil. Sk); 1x 3-izb. byt – Sever II (po rekon‰tr. 1.77 mil. Sk), 1x 3-izb. byt v DS – Sever II (po rekon‰tr. 1.85 mil. Sk); 3-izb. byt (1,8 mil. Sk), 3 – izb. preroben˘ byt Sever II (2,1 mil.Sk); 3-izb. lu-

xusne preroben˘ byt (komplet zariaden˘ 3.3 mil. Sk); 3-izb. byt (2,2 mil. Sk -úplná rekon‰trukcia + zariadenie- pri Hypernove); 3izb. byt (1.,75 mil. Sk)– centrum (Lídl); 3- izb. byt (úplná rekon‰trukcia- 2,15 mil. Sk); 3-izb. byt (1,85 mil. -Sk hotovosÈ ); 3 izb. druÏst. byt (1,8 mil. Sk); 2 x 3izb byt (2,05 mil. Sk –komplet rekon‰t.) (Rybn˘ trh); 4-izb. byt Smetanov Háj (po rekon‰t. 1.9 mil. Sk); Pozemok v DS 1898 m2, moÏnosÈ v˘stavby (1,95 mil. Sk), Kútniky 800m2 (961.200,Sk); Pozemky v ·amoríne, BlaÏove, Vojke n/Dunajom, vo Veºkom Mederi (2,1 mil. Sk), Pozemok – Orechová PotôÀ (680,-Sk/m2); Rodinn˘ dom 1 km od DS – novostavba (4,1 mil. Sk); Luxusn˘ Rodinn˘ dom v DS – nutné vidieÈ, len pre nároãn˘ch (10,5 mil. Sk); Rodinn˘ dom – Doln˘ ·tál, okres DS, cena (2.1 mil. Sk); Rodinn˘ dom v DS – ãasÈ Západ nutné vidieÈ (4.1 mil. Sk); Rodinn˘ dom BlaÏov – super stav (4.9 mil. Sk);

2 x Rodinn˘ dom v Povode (4 mil. Sk); a 3,4 mil.sk, vo Veºkom Mederi ( 2,1 mil. Sk); Rodinn˘ dom Trhová hradská (1,8 mil. Sk); Rod. garáÏ v DS (120.000,-Sk); Skladové priestory v DS (3,1 mil. Sk); Re‰taurácia v Komárne – dohoda, chalupa – dom – Valaská Belá (200,- tis. Sk); ·iroká ponuka nehnuteºností – Komárno a okolie!! Vykonávanie draÏieb pre vlastníkov ako aj záloÏn˘ch veriteºov. Tel.: 0948 031 800; 0915 884 102; 0905 658 996; 0907 707 415, nany13@na-ny13.sk ● DUNAUTO – predaj osobn˘ch a úÏitkov˘ch vozidiel FIAT, záruãn˘ a pozáruãn˘ servis poistenie, leasing, likvidácia poistn˘ch udalostí. Hlavná 81/35, 929 01 Dunajská Streda; www.dunauto.com ● Odkúpim podiely poºnohospodárskeho druÏstva Trhová Hradská za 25 %. Platím v hotovosti. Tel.: 0905 248 155, 0903 248 155.


14

Sport

2008. augusztus 26.

Kweuke: gólkirályjelölt DAC-mezben CorgoÀ-liga, 6. forduló. Milan Djuricic lemondását (menesztését?) követŒen Radványi Miklós vezette a DAC edzéseit. A klubvezetés nem találta meg a horvát szakember utódját. DAC-berkekbŒl kiszivárgott információk szerint három külföldi jelölttel tárgyalnak a tulajdonosok. Ami a kitippelt szakemberek nemzetiségét illeti egy-egy cseh, német és holland trénerrŒl szól a fáma. Mivel az egykori gólvágó, Radványi nem rendelkezik a megfelelŒ (Pro Licenc) edzŒi képesítéssel, ezért hivatalosan továbbra is csupán tartalékjátékosként foglalhat helyet a kispadon. A jegyzŒkönyvben pedig az egyik asszisztens, Michal Kuruc neve szerepelt megbízott edzŒként. Ami a csapat összeállítását illeti, a szakvezetés eredetileg azt tervezte, hogy Robert Caha személyében újoncot avat. A harmincéves cseh labdarúgó hazájában egykor a Jihlava, Baník Ostrava és a Sigma Olomouc színeiben futballozott. A folytatásban a világjáró Caha Kínában,

Bulgáriában és Iránban légióskodott. Az idŒ rövidségére való tekintettel azonban nem sikerült átigazolását a mérkŒzés kezdetéig elintézni. A pénteki találkozóra felépült Pinte Attila, aki ismét a középpályás alakzat jobb oldalán jutott szóhoz. Alakításaival, kreativitásával, gólpasszával igazolta, jól döntött Radványi Miklós, aki a csatársorba ismét besorolta Dragicevicet, aki a sárga-kékek szurkolóinak nagy örömére fontos góllal hálálta meg a bizalmat. Mivel Rolf Landerl és LukበZápotoka sérülés miatt kényszerpihenŒre szorultak, ezért némileg szıkült a bevethetŒ csapattagok köre. Dragicevic a 9. percben még elpuskázta ziccerét, ám három perccel késŒbb szépségdíjas találattal tette le névjegyét a szlovák felsŒházban. Pinte Kweukéhez továbbított, a kameruni támadó Dragicevic elé tálalt, aki tizenkét méterrŒl a felsŒ sarokba durrantott. A vendégek, akik az elŒzŒ öt bajnoki meccsen csupán egyszer találtak a hálóba a 36. percben kiegyenlí-

 Kweuke akcióban

tettek: Panãík beadására Huãko jó ütemben érkezett, és a hálóba bólintotta a labdát. Fordulás után elŒbb ëuri‰, majd Huãko került góllal kecsegtetŒ helyzetbe, de egyikük sem célzott pontosan. A 70. percben kellemetlen közjáték zavarta meg a párharcot. Az egyik besztercebányai drukker átugrott a kerítésen, szerencsére ámokfutási kísérlete rövidre sikeredett. Pár lépés után ugyanis három rendezŒ és két rohamrendŒr csapott le rá. A 75. percben Filo helyzeténél Novota remekelt, az ellentámadásból pedig a házigazdák csoki bŒrı mesterlövésze, Kweuke megszerezte a vendéglátók három pontot érŒ találatát. „Ma a futball az igazságtalan arculatát mutatta, mert a jobbik csapat veszített. A hazaiakhoz képest jóval több helyzetünk volt, amelyeket azonban képtelenek voltunk értékesíteni, így három pontot ajándékoztunk az ellenfélnek” – kesergett a vesztes csata után ·tefan Horn˘, a besztercebányaiak trénere. „Nem értek egyet kollégám véleményével, mert azért nekünk is volt néhány kecsegtetŒ helyzetünk, amelyek közül kettŒt berúgtunk. Külön örülök annak, hogy Dragicevic végre eredményes volt, reméljük, végleg lerázta magáról a balszerencsét” – kontrázott Michal Kuruc. A 6. forduló eredményei: DAC–Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:1), g.: Dragicevic (12.), Kweuke (75.), ill. Huãko (35.). DAC: Novota – Regedei, Németh K., Adiaba, Gerich – Pinte (72. Hassan), Abena, Boya, Moughfire (82. Opoku Osei) – Kweuke, Dragicevic (59. M. Kováã). További eredmények: Artmedia PetrÏalka–MFK Ko‰ice 2:3 (2:2), g.: Kozák (18. – 11-esbŒl), Saláta (29.), ill. Milinkovics (11.), Viazanko (37), Janiã (74.); Tatran Pre‰ov–MFK Dubnica 1:4 (1:1), g.: Koby-

Fogas Ferenc felvétele

Nyárasdi bravúr Galántán Nyugat-szlovákiai III. liga, 4. forduló. A nyárasdiak a bŒsi zsákmány után ezúttal a galántaiak vendégeként is igazolták, hogy az idény elején jó formában vannak. Idegenben nem termett babér a bŒsieknek és a somorjaiaknak sem. A bŒsiek egyébként gólínségben szenvednek, 360 perc alatt csupán egyszer találtak ellenfelük kapujába. Szárnyalnak, eddig minden párharcukat megnyerték, gólt sem kaptak a listavezetŒ érsekújváriak. Eredmények: Érsekújvár–DomaniÏa 2:0 (1:0), g.: 30. ·vajda, 88. Mlynár; Myjava–Somorja 3:1 (1:1), g.: 41. Hesek, 78. Stanãík, 90. Buãek, ill. 14. Buchel; P. Bystrica–Párkány 5:1 (2:0), g.: 19., 23., 72. J. Hrnãík, 48. Privarãák, 88. Sedliaãek, ill. 57. GavroÀ (11-esbŒl); Dubnica B–Ludanice 1:2 (1:1), g.: 13. Ulrich, (11esbŒl), ill. 89. Rybnikár; âFK Nitra–D. Vestenice 1:0 (0:0), g.: 86. F. Dediã; Led. Rovne–Nagyölved 1:1 (0:0), g.: 85. Luk‰ík, ill. 64. Hlaváãik; Negyed–BŒs 2:0 (1:0), g.: 42. Jedinák, 48. RoÏník; Galánta–Nyá-

rasd 1:3 (0:1), g.: 70. Halák Sz., ill. 3. M. Rábek, 60. I. Îiga, 86. P. Peciar. (ágh) A bajnokság állása: 1. Érsekújvár 2. Negyed 3. Nyárasd 4. Ludanice 5. Nagyölved 6. Myjava 7. Galánta 8. âFK Nitra 9. DomaniÏa 10. Led. Rovne 11. Dubnica B 12. Somorja 13. P. Bystrica 14. BŒs 15. Párkány 16. D. Vestenice

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4

10:0 11:3 8:2 7:2 8:4 5:4 4:5 2:3 2:7 4:3 4:5 3:6 6:11 1:7 3:11 1:6

12 9 9 9 7 7 6 6 6 5 4 4 3 3 3 0

Dióspatonyi diadal Tallóson Nyugat-Szlovákia V. liga, déli csoport, 4. forduló. Elvesztette veretlenségét a mezŒny tallósi listavezetŒje, melyet otthonában a dióspatonyiak gyŒztek le. Ugyancsak hazai környezetben bukott el az eddig úgyszintén veretlen nagymegyeri Czajlik-legénység. Fél tucat találattal utaztak haza szombaton Vásárútról a balonyiak, a nyékvárkonyiak pedig a további régiórangadón csallóközkürti riválisukat leckéztették meg. Kétgólos hátrányból két büntetŒvel egyenlítettek a hajrában a feketenyékiek. Eredmények: Vásárút–Balony 6:0 (4:0), g.: 20., 36. Kovács, 21. Gombos, 28., 87.; Tomasovics, 83. Dórák; Nagyfödémes–Vágfarkasd 1:3 (0:2), g.: 53. Kiss, ill. 7. Tóth, 24. Mészáros, 67. Szalai; Nyékvárkony–Csallóközkürt 4:1 (3:0), g.: 12., 38. Kósa, 28. Audi A, 88. Méhes, ill. 70. Boráros; Nagymegyer–Illésháza 1:3 (0:2), g.: 60. Sándor (11-esbŒl), ill. 6., 89. Matejov, 44. Lelkes T.; Nádszeg–Ekecs-Apácaszakállas 5:0 (2:0), g.: 29., 54. (11-esbŒl) Ivicze, 32. Csillag, 49. Tánczos, 82. Berényi; Vága–Moãenok 2:0 (1:0), g.: 26., 60. Bor‰; Vágsellye B–Feketenyék Voda 3:3 (1:1), g.:

14. Lózsi, 49., 75. Valent, ill. 8. Králik, 81., 90. Barãák (mindkettŒ 11-esbŒl); Tallós–Dióspatony 1:2 (0:0), g.: 58. Szarka (11-esbŒl), ill. 69. Miklós I., 85. Sercel Gy. A bajnokság állása: 1. Dióspatony 4 Illésháza 4 3. Vásárút 4 4. Nádszeg 4 5. Nyékvárkony 4 6. Tallós 4 7. Nagymegyer 4 8. Vága 4 9. Feketenyék 4 10. Vágfarkasd 4 11. Moãenok 4 12. Ekecs-Apácaszakállas 4 13. Csallóközkürt 4 14. Vágsellye B 4 15. Balony 4 16. Nagyfödémes 4

3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2 1

0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3

10:4 10:4 11:5 10:5 11:7 9:5 6:4 10:11 7:9 4:6 4:6 4:8 5:10 6:10 6:15 6:10

10 10 7 7 7 7 7 6 4 4 4 4 4 3 2 1

Összeállította: (ái)

lík (43.), ill. J. Zápotoka (27.), Jáno‰ík (65.), Porázik (70.), Zapalaã (87.); FC ViOn Zlaté Moravce–MFK RuÏomberok 1:1 (0:1), g.: Candrák (59.), ill. M. Bako‰ (40.); FC Nitra–Spartak Trnava 1:5 (0:2), g.: Simr (77.), ill. Klinka (6., 31., 75.), M. Hru‰ka (83.), Filipovics (87.); M·K Îilina–Slovan Bratislava 1:0 (1:0), g.: Rilke (14.). A bajnokság állása: 1. MFK Ko‰ice 2. Îilina 3. Slovan 4. Trnava 5. DAC 6. FC Nitra 7. Dubnica 8. Artmedia 9. Pre‰ov 10. RuÏomberok 11. Zl. Moravce 12. B. Bystrica

6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6

6 5 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1

0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1

0 0 2 1 3 3 4 3 4 3 3 4

13:5 16:1 9:5 9:5 10:10 6:14 9:10 6:10 7:13 6:9 4:9 2:6

18 16 10 10 7 7 6 6 6 5 5 4

Legjobb góllövŒk: 6 – Kweuke (DAC) 4 – ifj. J Novák (1. FC Ko‰ice), Peter ·tyvar, Emil Rilke (mindkettŒ M·K Îilina). A 7. forduló mısora – augusztus 30. (szombat), 17.00: Slovan–FC Nitra; 18.00: RuÏomberok–Artmedia; 18.30: MFK Ko‰ice–Îilina; 19.00: Trnava–Pre‰ov, B. Bystrica–Zl. Moravce, Dubnica–DAC. * I. labdarúgóliga, 6. forduló. Ismét elbukott a DAC-fakó. Hiányzott a keretbŒl Uzola, Milan és Csölle, akikkel a mérkŒzés elŒtt közölték a DAC-vezetŒk, hogy nem tartanak továbbá igényt szolgálataikra. Az elsŒ félidŒben több ziccert hibáztak a mátyusföldiek. Fordulás után feljött a Meszlényi-legénység. Hassan elsŒ gólhelyzete még kimaradt, néhány perc múlva azonban pontosan célzott. A hazaiak vezetŒ gólja után tanácstalanság jellemezte a Duslo produkcióját. A csal-

lóköziek tovább növelhették volna vezetésüket, Buka fölé bombázott, Chmelo közelrŒl pontatlanul célzott, Opoku a kapust találta telibe. A végjátékban fordítottak a vendégek. A 85. percben Vasas a 16-oson belül lerántotta Dékányt, s mivel már volt egy sárgája, mehetett zuhanyozni. A büntetŒt Lancz értékesítette. Már javában túlóráztak a csapatok, amikor Lalák szöglete után Vojtí‰ek közelrŒl kicsikarta a vendégek három pontot érŒ találatát. DAC B–Vágsellye 1:2 (0:0), g. Hassan (55.), ill. Lancz (85. – 11-esbŒl), Vojtí‰ek (90.). JátékvezetŒ: JeÏík, 327 nézŒ. Sárga lap: Vasas (33., DAC). Piros lap: Vasas (85.). DAC B: Saric – Lelkes M., Vasas, Plantic, Lelkes Á. – Opoku, Brunczvik (46. Buka), Belkovics (88. Bognár), Hassan – Chmelo, Hoferica (46. Csémy). További eredmények: Humenné–MFK Ko‰ice B 2:0 (0:0), g.: Hricov (54.), Ljubarszkij (90.); Podbrezová–Rimaszombat 1:0 (0:0), g.: Snitka (59.); Trenãín–Prievidza 0:0, Inter Bratislava–Losonc 1:0 (0:0), g.: Chlebo (48.); RuÏomberok B–Michalovce 2:2 (1:1), g.: ·tevko (45.), L. Bako‰ (82.), ill. Ga‰par (44., 70.). A bajnokság állása: 1. Inter 2. Vágsellye 3. Rimaszombat 4. Michalovce 5. Podbrezová 6. Losonc 7. Trenãín 8. MFK Ko‰ice B 9. Humenné 10. Prievidza 11. RuÏomberok B 12. DAC B

6 6 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6

4 4 3 2 2 2 2 1 2 1 1 0

2 1 1 2 2 2 2 3 0 2 1 2

0 12:3 14 1 8:5 13 1 5:2 10 1 9:7 8 2 7:5 8 1 6:5 8 2 9:8 8 2 5:6 6 3 4:8 6 3 4:6 5 4 8:14 4 4 4:12 2

A 7. forduló: – augusztus 30. (szombat), 16.30: Losonc–RuÏomberok B, Michalovce–Humenné, Vágsellye–Trenãín, Rimaszombat–Inter; 19.30: Prievidza–Podbrezová. Augusztus 31. (vasárnap), 10.30: MFK Ko‰ice B–DAC B. Ágh István

Pont nélkül a sörgyáriak Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, 4. forduló. Még három együttes veretlen a mezŒnyben, közülük az ímelyiek a listavezetŒk. Az utolsó percben szerzett tizenegyesgóllal gyŒztek odahaza a palárikovóiak. Négy mérkŒzésen tizenötször inkasszáltak a kisfaludiak, ugyanúgy a gyallaiak – az utóbbiaknak még pontjuk sincs. Két mesterhármas került a jegyzŒkönyvekbe: a deméndi Zimáé, ill. a felsŒkirályi Ujé. Eredmények: Gúta–Pered 3:3 (2:1), g.: Máté, Németh, Bú‰ (11 m), ill. Dvorsk˘ 2, Áã. Szered–FC ViOn B/Volkovce 4:0 (1:0), g.: Polednák 2, Javor, Hindák (11 m). Vágpatta–Ímely 1:1 (0:0), g.: Va‰ko, ill. Or‰olík. Palárikovo–Diószeg 1:0 (0:0), g.: KuÈka (11 m). Ipolyság–Vízkelet 4:1 (2:1), g.: Patai, Studva, ·ebo, Mihaloviã, ill. Bobor. ·urany–Komárom 3:1 (1:0), g.: âaplák, Lorenc, Halás, ill. Nagy. FelsŒkirályi–Ógyalla 4:2 (2:1), g.: Új 3 (egyet 11-esbŒl), Bilo, ill. Ilon, Bogner. De-

ménd–Kisfalud 5:0 (2:0), g.: Zima 3, Petrá‰, Király. (lel) A bajnokság állása: 1. Ímely 2. Deménd 3. Szered 4. Palárikovo 5. Pered 6. ·urany 7. Ipolyság 8. Diószeg 9. FC ViOn B 10. Gúta 11. Komárom 12. Vágpatta 13. Vízkelet 14. FelsŒkirályi 15. Kisfalud 16. Ógyalla

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0

1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0

0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4

11:7 13:4 11:5 9:5 11:5 8:5 8:7 10:6 11:9 6:7 5:6 5:13 5:9 5:11 6:15 5:15

10 9 9 9 8 8 7 6 6 4 4 4 3 3 1 0

Tardoskeddiek az élen Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 4. forduló. Továbbra is pont nélkül szerénykedik a sereghajtó pozíciójában a mezŒny marcelházi újonca. A tardoskeddiek újabb gyŒzelmüknek köszönhetŒen a tabella élére ugrottak. Odahaza bakiztak a hetényiek. Az udvardiak biztosan vették az ekeliek alkotta akadályt. Az újonc szímŒiek értékes pontot zsákmányoltak. GyŒzelmüknek köszönhetŒen a nemesócsaiak is megvetették lábukat az élbolyban. Eredmények: Garamkálna–Marcelháza 3:1 (1:0), g.: 37. Mihálik, 76., 84. BaÈalík, ill. 78. Marcinko; Tolmács–Újlót 2:0 (1:0), g.: 17., 82. Havran; Hetény–Cseke 1:2 (1:1), g.: 18. Lucza, ill. 21., 68. Tóth P.; Nemesócsa–Perbete 3:2 (1:1), g.: 7. Szkukalek, 61. (11-esbŒl), 74. Ledeczk˘, ill. 11. Hatina, 69. Macek; Udvard–Ekel 3:1 (1:1), g.: 52., 74. Haulík, 25. Sárközy, ill. 42. Faragó; Komjatice–SzímŒ 2:2 (1:0), g.: 37. Orosi, 87. J. KaluÏák, ill. 75. Stojka, 90. Bombicz T.; Bánov–Hontfüzesgyarmat 1:2 (1:0), g.: 32. Jurík, ill. 63. A.

Kaãmárik, 76. Ha‰ãák; Tardoskedd–Nagysalló 3:0 (1:0), 26. Brat, 61. Dikácz, 88. Sztrecsko. A bajnokság állása: 1. Tardoskedd 2. Újlót 3. Nemesócsa 4. Garamkálna Udvard 6. Tolmács 7. Bánov 8. Perbete 9. Cseke 10. Hontfüzesgyarmat 11. SzímŒ 12. Ekel 13. Komjatice 14. Hetény 15. Nagysalló 16. Marcelová

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 4

13:4 8:3 5:5 9:7 9:7 7:5 6:4 7:7 9:10 7:10 5:4 7:8 6:9 6:11 4:8 4:10

9 9 9 7 7 7 7 6 6 6 5 4 4 3 2 0

Összeállította: (gh)


TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: Dubnica–DAC: .....................? (A CorgoÀ Liga hetedik fordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb augusztus 30-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzésünk végeredményét (DAC–Dukla B. Bystrica 2:1) egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  KARATE. Világcsúcskísérlet helyszíne lesz augusztus 29–31-én 48 órás folyamatos karateküzdelemben a bŒsi mıvelŒdési ház nagyterme. Miként Darnay Barnabástól, a BŒsi Kyokushin Karateklub vezetŒjétŒl megtudtuk, a világcsúcskísérlet során péntek 16 órától vasárnap 16 óráig a klubjuk karatékái folyamatos páros küzdelmet fognak vívni közönség elŒttt a mıvelŒdési házban fel-állított ringben. A küzdelemben 15 páros alkotva a klub legismertebb, sok rangos nemzetközi versenyt megjárt harcosai vesznek részt. A rendezvény bevételét a klub a daganatos beteg gyermekek javára, a Jó Angyal segélyszervezet számlájára ajánlja fel, ezért köszönettel veszik, ha a rekordkísérlet látogatói is elhelyezik tetszés szerinti adományaikat a helyszínen kitett urnába. Mint ismeretes, a bŒsi karateklub tavaly 24 órás folyamatos küzdelemben már szlovákiai rekordot állított fel.  TEKE. Három ország hat csapatának részvételével rendezték meg a hagyományos nemzetközi teketornát a sorrendben 24. Galántai Vásár keretében, amelyen egyéniben hazai Jozef Pivko diadalmaskodott 573 tarolt fával.  ÖREGFIÚK-FOCI. Rövid nyári szünet után a dunaszerdahelyi járási bajnokság immár mindkét alapcsoportjában folytatódtak a további küzdelmek. Nyugati csoport – eredmények: FelsŒpatonyi Old Boys–Mihályfai FC (elhalasztva), Egyházgellei FC–Felbári FC 4:2, Sárosfai Favorit–Nagyszarvai Happy Boys 5:5, Nagylégi FC–Dióspatonyi DSC 1:3. Sorrend a csoportban: 1. Dióspatonyi DSC 30, 2. Felbári FC 29, 3. Nagylégi FC 25, 4. Egyházgellei FC 20, 5. Mihályfai FC 19, 6. Sárosfai Favorit 14, 7. Tárnoki OB 12, 8. FelsŒpatonyi OB 5, 9. Szarvai HB 4 ponttal. Keleti csoport – eredmények: Várkonyi FC–DS Vízmıvek 5:2, BŒsi FC–DS Stavreco 2:2, Egyházkarcsai Ajax–Eperjesi FC 2:0, Nádasdi Dinamó–Alistáli FC 3:1. Sorrend a csoportban: 1. DS Stavreco 31, 2. DS Vízmıvek 21, 3. BŒsi FC 19, 4. Várkonyi FC 19, 5. Karcsai Ajax 13, 6. Nádasdi Dinamó 12, 7. Eperjesi FC 10, 8. Alistáli FC 4 ponttal. (–cope, –ck)

15

Sport

2008. augusztus 26.

Bátorkeszi lelépte az ógyallai fakót DUNASZERDAHELY Gólgazdag fordulót produkált a elitmezŒny, hiszen összesen 35 találat került a jegyzŒkönyvekbe. Egy vendéggyŒzelem és két remi mellett csupa hazai gyŒzelem született. A szezont gyatrán kezdŒ Kisudvarnokot még a falunapi ünnepi hangulat sem tudta hozzásegíteni, hogy végre pontot szerezzen... I. osztály – felnŒttek (3. forduló): Egyházgelle–Csallóközcsütörtök 4:2 (2:2), gólok Mészáros M. (13., 52., 73.), Bernáth J. (38.) – Müller M. (17., 45.). Tárnok–Hodos 4:0 (1:0), âeredejev I. (78., 79.), Szamaránszky S. (38.), Tóth L. (58.). Egyházkarcsa–Nagyabony 2:0 (2:0), Edmár A. (13.), Kovács G. (45.) Sárosfa–FK Nagymagyar 2:1 (0:0), Nagy A. (72., 74.) – Kunyi M. (90.). Kisudvarnok–FelsŒpatony 2:3 (2:1), Szekács G. (29.), Marcinkó L. (42.) – Csepreghy A. (35., 87.), Salak I. (54.). Nagyszarva–Csenke 3:2 (1:1), Gönczöl Cs. 2, Horváth T. – Benci L., Bittera T. Nagylég–Jányok 2:2 (1:1), Glonãák M. (38.), Nagy K. (71.) – Rigó P. (38.), Lojdl ª. (87.). Királyfiakarcsa–Pozsonyeperjes 3:3 (0:2), Lelkes T. (55.), Lelkes I. (70.), Hromada S. (76.) – Tászli D. (14., 17., 50.). 1. Egyházgelle 2. Sárosfa 3. Pozsonyeperjes 4. Egyházkarcsa 5. Nagyszarva 6. Tárnok 7. Jányok 8. FK Nagymagyar 9. Nagylég 10. FelsŒpatony 11. Hodos 12. Csallóközcsütörtök 13. Csenke 14. Királyfiakarcsa 15. Nagyabony 16. Kisudvarnok

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0

0 12:4 0 9:5 0 7:4 1 4:3 1 5:5 0 6:2 1 6:3 1 4:2 1 3:3 1 7:8 1 4:6 2 7:6 2 3:6 2 3:9 2 2:10 3 2:8

7 7 7 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 1 1 0

II. osztály – felnŒttek (3. forduló): Nagyudvarnok–Baka 2:0 (0:0), góllövŒ Végh J. (46., 69.). Pódafa–Illésháza B 4:1(2:1), gólok Katona Z. (38., 56.), Póda F. (11.), Duducz Z. (öngól) (78.) – Rigó I. (45.). Szentmihályfa–Alistál 2:1 (2:1), Rácz R. (20., 28.) – Bíró D. (42.). Csilizradvány–Nagypaka 3:0 (3:0), Csicsó J. (15.), Csicsó Z. (20.), Horváth J. (41.). Izsap–Somorja B 2:2 (1:1), Zsidó J. (17.), Szoboszlay V. (71.) – Haluska P. (4.), Rigó P. (17.). Bodak–Patonyrét 0:2 (0:0), Ga‰parík L. (61., 90.). Lúcs– Padány 1:2 (1:2), Sandal Gy. (28.) – Füsi B. (2.), Bódis T. (27.). Felbár–Csiliznyárad 1:0 (0:0), Almási T. (65.). 1. Csilizradvány 2. Nagyudvarnok 3. Nagypaka 4. Padány 5. Patonyrét 6. Felbár 7. Csiliznyárad 8. ·TK Somorja B 9. Szentmihályfa 10. Izsap 11. Pódafa

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2

8:3 7:2 5:3 6:5 5:5 2:1 4:4 3:3 2:2 6:5 6:5

7 7 7 6 6 5 4 4 4 3 3

12. Alistál 13. Baka 14. Illésháza B 15. Lúcs 16. Bodak

3 3 3 3 3

1 0 0 0 0

0 2 2 1 1

2 1 1 2 2

3:6 1:3 4:7 3:5 2:8

3 2 2 1 1

III. osztály–felnŒttek (3. forduló): Sárrét– Royal DS 2:3 (1:1), gólok KaráãoÀ P. (20.), Valentín J. (66.) – Szamaránszki K. (62., 70.), Mancal A. (21.). Béke–Csákány 0:2 (0:0), Král ª. (55.), Kováã R. (82.). Szap –Csallóköznádasd 0:0. Gomba–Tárnok B 5:0 (2:0), Sele‰tiansk˘ I. (86., 88.), Faltus M. (6.), Hudcovsk˘ P. (9.), Pittner B. (69.). FelsŒvámos–Dercsika 4:2 (1:1), Katona M. (5., 55., 77.), Juhos K. (62.) – Vida Zs. (27.), Lelkes K. (28.). 1. Gomba 2. Csákány 3. Royal DS 4. Csallóköznádasd 5. Szap 6. Béke 7. FelsŒvámos 8. Sárrét 9. Dercsika 10. Tárnok B

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2

2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

1 1 0 2 1 0 0 2 1 0

0 14:3 0 9:2 1 9:10 0 2:1 0 5:2 2 5:3 2 7:14 1 4:5 2 6:11 2 0:10

7 7 6 5 4 3 3 2 1 0

I. osztály – ifjúságiak (3. forduló): Egyházgelle–Csallóközcsütörtök 1:5 (0:0), gólok Takács I. (79.) – Hajdú L. (66., 82.), Mikóczy P. (64.), Puha V. (75.), Németh F. (87.). Pódafa–Hodos 0:3 (0:2), Kiss N. (2.), Rigó E. (42.), Rigó Z. (55.). Egyházkarcsa–Alistál 0:1 (0:1), Balogh T. (15.). FK Nagymagyar–Somorja B 3:4 (0:3), Lengyel G. (59., 68.), Mészáros Á. (50.) – ·ipo‰ Gy. (8., 88.), Matejov T. (6.), KŒszeghy D. (10.). Vásárút–Kisfalud 3:0 k. – a vendégcsapat nem utazott el a mérkŒzésre. Nagylég–Baka 4:0 (1:0), Németh G. (5.), Buga R. (61.), Sipos T. (80.), Novotn˘ R. (86.). Csallóközkürt–Pozsonyeperjes 9:1 (4:0), Bugár R. (17., 50.), Kontár N. (30., 47.), Gaál D. (60., 80.), Szigeti A. (15.), Zsemlye T. (40.), Németh P. (90.) – Radványi M. (70.). Ekecs-Apácaszakállas csapata szabadnapos volt. A 2. fordulóból: Kisfalud– FK Nagymagyar 0:8 k. – a mérkŒzés idŒ elŒtti végének okozásáért. Megjegyzés: Sárosfa a sorsolás után kijelentette csapatát a bajnokságból. 1. Csallóközcsütörtök 2. Alistál 3. Nagylég 4. Hodos 5. FK Nagymagyar 6. Egyházkarcsa 7. Csallóközkürt 8. Vásárút 9. Somorja B 10. Pódafa 11. Baka 12. Pozsonyeperjes 13. Ekecs-Szakállas 14. Kisfalud 15. Egyházgelle

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3

12:6 9:3 15:2 16:5 16:6 8:3 10:3 5:4 5:8 3:6 5:10 4:21 1:6 0:11 4:19

9 9 7 6 6 6 4 4 3 3 3 1 0 0 0

II. osztály – ifjúságiak (3. forduló): Mad–Csenke 1:4 (1:4), gólok Kürthy J. (44.) – Sipos R. (11., 40.), Horváth P. (10.), Sárközi Á. (41.). Csilizpatas–Jányok 4:1 (2:1), Takács M. (10.), László Á. (35.), Pavlech B. (60.), Nagy K. (85.) – Both P. (3.). Csilizradvány–Dióspatony B 2:1 (0:0), Gaál T. (53., 65.) – Czucz D. (90.).

Hegyéte–Csiliznyárad 15:1 (9:0), Matejka I. (7., 19., 20., 23., 25., 50., 57.), Csiba R. (60., 75.), Vajda B. (4.), Dohorák T. (14.), Kázmér P. (16.), Nagy M. (38.), Nagy Zs. (65.), Szabó O. (74.) – Németh Á. (63.). FelsŒpatony csapata szabadnapos volt. Megjegyzés: Csákány a sorsolás után kijelentette csapatát a bajnokságból. 1. Csilizradvány 2. Hegyéte 3. Dióspatony B 4. Jányok 5. Csilizpatas 6. Csenke 7. Mad 8. Csiliznyárad 9. FelsŒpatony

3 3 3 3 3 2 2 3 2

3 2 2 1 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 0 1 1 0

0 11:2 1 20:4 1 10:4 1 6:6 1 7:8 1 5:5 1 2:5 2 3:24 2 2:8

9 6 6 4 4 3 1 1 0

I. osztály – nŒk (1. forduló): Nagymagyar–Alistál 5:2 (2:1), gólok Szikela M. (37., 52.), Horváth V. (6.), KeszŒcze M. (59.), Hurtony E. (71.) – Baráth A. (7.), Bugár A. (63.). Kisudvarnok–Tany 0:0. Hodos–Nagyszarva 0:4 (0:1), Szerencsés É. (26., 71.), Dubická A. (52.), Csánó Á. (66.).

GALÁNTA Nagyarányú hazai gyŒzelmekkel vette a fordulót Hidaskürt, ·intava és az újonc Diószeg B/Kismácséd. VendéggyŒzelemnek pedig szintén három gárda, Taksony, Vinohrady és a szeredi fakó örülhetett. I. osztály – felnŒttek (3. forduló): Galánta B/Hody–Taksony 4:5 (2:4), gólok SlíÏ 2 (egyet 11-esbŒl), M. Eliá‰, R. OstroÏansk˘ – Kuboviã G. 3, Lósvai L., Kiss A. Hidaskürt–FelsŒszeli 4:0 (2:0), Flaska J., M. Maga 2, Varga A. ·intava–Nagymácséd 7:0 (3:0), Benkoviã, N. Adamãa 4 (egyet 11esbŒl), M. Remenár, D. Kapo‰. Tósnyárasd–Királyrév 3:1 (1:1), Bittó R. 2, P. Braháã – Darázs. ·oporÀa–Alsószeli 4:2 (2:1), M. Palla 3, F. Korec – ª. Halák, ifj. Stojka J. Diószeg B/Kismácséd–Nagyfödémes B/Jánosháza 4:0 (2:0), V. Kri‰ka 2, T. Reindl, J. Kuyokwa. Nemeskajal–Vinohrady 1:2 (0:1), Molnár J. – P. ·koril, V. KriÏan. Jóka–Szered B 1:3 (0:3), M. Porubec – M. Králik, M. Gulá‰. 1. ·intava 2. Tósnyárasd 3. Szered B 4. Diószeg B 5. Taksony Hidaskürt 7. Vinohrady 8. ·oporÀa 9. Jóka 10. Királyrév 11. FelsŒszeli 12. Nemeskajal 13. Nagymácséd 14. Alsószeli 15. Galánta B 16. Nagyföd. B

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3

21:1 10:2 10:4 7:2 8:5 8:5 6:4 7:7 6:6 4:6 4:6 3:7 5:13 3:12 4:13 1:14

9 9 7 7 6 6 6 4 3 3 3 3 3 1 0 0

II. osztály – felnŒttek (3. forduló): Vezekény–Dolná Streda 0:2 (0:1), góllövŒk R. Bombera, M. Markech. Veºk˘ Grob–Pusztafödémes 2:2 (0:1), E. Bulavãiak, Koczka J. – M. Bachrat˘, Géc D. Hoste–·alogãka

1:2 (0:1), Müller F. – L. Bennár, M. Glasa. Pusztakürt–Taksony B 2:2 (1:1), Kollárik R., Gyulai M. – M. Stanga 2. GáÀ–Kosút 1:0 (0:0), P. Babic. Abrahám csapata szabadnapos volt. 1. ·algoãka 2. Veºk˘ Grob 3. Pusztaföd. 4. Dolná Streda 5. Kosút 6. Abrahám 7. GáÀ 8. Hoste 9. Pusztakürt 10. Taksony B 11. Vezekény

3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3

3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

0 9:4 0 10:5 0 6:2 1 6:5 1 3:2 1 5:5 2 4:7 2 3:6 1 4:5 2 4:9 3 1:5

KOMÁROM Jó iramú meccsen, gyŒzelemmel mutatkozott be hazai pályán az újonc Tany. Hét sárga lap Újgyallán, de azért volt foci is. Nem láttak gólt Örsújfalun és Csallóközaranyoson. Hengerelt a Bátorkeszi az ógyallai fakó pályáján. I. osztály – felnŒttek (2. forduló): Újgyalla–Madar 2:0 (1:0), gólok Habara, Gál. Örsújfalu–Szentpéter 0:0. Tany–·robárová 1:0 (1:0), góllövŒ: Keszegh (45. perc). Búcs–Pat 3:1 (3:1), gólok Sánta 2, Góra – Markovics. Csallóközaranyos–Nagykeszi 0:0. Keszegfalva–Naszvad 4:2 (2:1), gólok Oláh 3 ( egyet 11-esbŒl, Badinka – Németh 2. Ógyalla B–Bátorkeszi 1:6 (1:2), P‰enák L. (11-esbŒl) – Németh Zs. 3, Jozefík, Tóth, CséplŒ. 1. Bátorkeszi 2. Újgyalla 3. Nagykeszi 4. Szentpéter 5. ·robárová 6. Keszegfalva 7. Pat 8. Búcs 9. Tany 10. Csallóközaranyos 11. Naszvad 12. Örsújfalu 13. Ógyalla B 14. Madar

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2

8:1 2:0 2:0 2:1 4:1 4:4 4:4 3:3 2:3 2:2 4:6 0:4 1:6 1:4

Csenke–Nagylég, FelsŒpatony–Nagyszarva, Nagyabony–Sárosfa, Hodos–Egyházkarcsa, Egyházgelle–Tárnok. II. osztály, augusztus 29. péntek, 17.30: Nagypaka–Izsap; aug. 30., szombat, 17.00: Padány–Felbár, Illésháza B–Szentmihályfa, aug. 31., vasárnap, 10.30: Baka–Csiliznyárad, Somorja B–Bodak, 17.00: Patonyrét–Lúcs, Alistál–Csilizradvány, Nagyudvarnok–Pódafa. III. osztály, augusztus 30., szombat, 17.00: Royal Dunaszerdahely–Dercsika, Tárnok B–FelsŒvámos; aug. 31., vasárnap, 17.00: Csallóköznádasd–Gomba, Csákány–Szap, Sárrét–Béke. GALÁNTA: I. osztály, augusztus 30., szombat, 17.00: Nagyfödémes B–·oporÀa, Szered B–Galánta B; aug. 31., vasárnap, 17.00: Vinohrady–Jóka, Alsósze-

6 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0

II. osztály – felnŒttek (2. forduló): Bogya/Gellér–Martos 4:2 (0:1), gólok Tóth 2, Kósa, Végh – György, Krivánek. Nagysziget–Dunaradvány 1:7 (0:5), Ágh – Téglás 3, Vörös, Romaãek, ObloÏinsk˘, ·kuliba. FK Actív Komárom–Csicsó 2:2 (0:1), Vankó, Váradi – Gaál 2. Vágfüzes/Kava–Izsa 4:2 (2:2), Vitich, Huszárik, Habardík, Madarász – Erdei, Dudás. Dunamocs–Bogyarét 2:1 (1:1), Gróf 2 – Leczkési. Lakszakállas szabadnapos volt. 1. Dunaradvány 2. Bogya/Gellér 3. Vágfüzes/Kava 4. Lakszakállas 5. Dunamocs 6. FC Actív Komárom 7. Csicsó 8. Bogyarét 9. Izsa 10. Martos 11. Nagysziget

2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2

2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0

0 13:3 0 9:6 0 6:4 0 6:1 1 6:6 0 5:5 0 2:2 1 3:4 1 5:7 2 4:10 2 2:13

6 6 4 3 3 2 1 1 1 0 0

(–bély, –bj, –nn)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Augusztus 30. (szombat) – IV. liga: Komárom–Déménd, Diószeg–Ipolyság, Ógyalla–Szered; V. liga: Balony–Tallós (mind 17.00). Augusztus 31. (vasárnap) – III. liga: Somorja–Led. Rovné, BŒs–âFK Nitra, Nyárasd–Negyed; IV. liga: Pered–Királyi, Kisfalud–Gúta, Vízkelet–·urany, Imely–Palárikovo; V. liga: Ekel–Tolmács, Marcelháza–Udvard, Dióspatony–Nagyfödémes, Feletenyék–Vásárút, Mocsonok–Vágsellye B/Vecse, Ekecs–Vága, Illésháza–Nádszeg, Csallóközkürt–Nagymegyer, Farkasd–Nyékvárkony. Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, augusztus 30., szombat, 17.00: Csallóközcsütörtök–Pozsonyeperjes, Jányok–Királyfiakarcsa, FK Nagymagyar–Kisudvarnok; aug. 31., vasárnap, 17.00:

9 7 7 6 3 3 3 3 1 1 0

li–Nemeskajal, Királyrév–Taksony, Nagymácséd–Diószeg B, FelsŒszeli–·intava, Tósnyárasd–Hidaskürt. II. osztály, augusztus 31., vasárnap, 10.30: Pusztafödémes–Pusté Sady, ·algoãka–Veºk˘ Grob, Abrahám–GáÀ, 17.00: Kosút–Vezekény, Dolná Streda–Hoste, Taksony B–szabadnapos. KOMÁROM, I. osztály, augusztus 31., 10.30: Pat–Csallóközaranyos, 17.00: Bátorkeszi–Újgyalla, Naszvad–Ógyalla B, Nagykeszi–Keszegfalva, ·robárová–Búcs, Szentpéter– Tany, Madar–Örsújfalu. II. osztály, augusztus 31., 10.30: Lakszakállas–FK Aktív Komárom, 17.00: Bogyarét–Bogya/Gellér, Izsa–Dunamocs, Csicsó–Vágfüzes/Kava, Martos–Nagysziget, Dunaradvány–szabadnapos. (–cope, –ck)


Focijubileum Nyilasiékkal Nagykeszin Augusztus 16-án sztárvendégek részvételével zajlott a nagykeszi sportszervezet jubileumi rendezvénye, melyen az utódok az elŒdök munkáját, a hetvenéves kora ellenére izmosodó helybeli sportegyesületet sikereit méltatták.

KiesŒjelöltbŒl bajnokesélyes? A dinamikus délután a komáromi területi bajnokság I. osztályában közremıködŒ hazaiak gyŒztes idénybeli nyitányával kezdŒdött, melyen a Hölgye Richárd játékosedzŒ vezette hazai legénység kétgólos (2:0) gyŒzelmet aratott a búcsiak elleni találkozón. „A legutóbbi feljutás, a 2007/2008-as bajnoki évfolyam Œszi idényében csak vergŒdtünk. Négy ponttal a sereghajtó pozíciójában teleltünk, a kiesés réme fenyegette csapatunkat. Tizenhárom meccsen hetven gólt kaptunk, mindössze tizennégy találatot szereztünk. A téli holtidényben erŒsítettünk, remek rajtot vettünk, és a tavasz harmadik legeredményesebb csapataként kiharcoltuk a bentmaradást. Huszonhét ponttal a 11. helyen értünk célba. Ez bizony nagy bravúrnak számított. Az új idényben minimális célunk a legfelsŒbb pozíciókért harcolni. Erre reális esély kínálkozik. Ambiciózus játékosedzŒvel, jó képességı futballistákkal, megfelelŒ szintı infrastruktúrával és anyagi támogatással rendelkezünk. Természetesen a legfŒbb támogatónk a községi önkormányzat, ám akadnak adakozó szponzorok is” – avatott be minket a részletekbe Cseh Miklós, a nagykeszi sportszervezet titkára, mozgatórugója. Közben az is kiderült, hogy június elsejével nevet változtatott a helybeli sportegyesület. A DruÏstevník helyett immár az új fŒ támogató, a DL Grop nevét viseli a sportegyesület, melynek égisze alatt jelenleg csupán a felnŒttek alkotta kollektíva szerepel bajnoki pontvadászatban. „Tizennyolc fŒs keretünk van, melynek mezét hét hazai játékos viseli. Heten a Dunaszerdahelyi járásból erŒsítik együttesünket, ám a környékbeli települések képviselŒi is nálunk vendégszerepelnek. Kis lélekszámú település a miénk, mindössze ezerötven lakost jegyzünk. Alapiskolánkban csupán az alsó tagozatos gyerekek tanulnak. Az idŒsebbek Ekelen folytatják, focistapalántáink az ottani klubot erŒsítik. A jövŒben ezen a helyzeten változtani akarunk, utánpótlás korosztályú együttest is létrehozunk” – ecsetelte a sportegye-

 ElŒdök és utódok csoportképe sületben uralkodó állapotokat, terveket a tisztségviselŒ.

Mıfüves pályaavató A siker a hıvös, szeles idŒ ellenére felvillanyozta a helybelieket, akik ezentúl ideális körülmények között mozoghatnak, sportolhatnak. A településen ugyanis az ünnepnapra idŒzítették a többfunkciós mıfüves sportpálya ünnepélyes átadását. „A pályaavatóra a jubileumi ünnepségen, a pekingi ötkarikás nyári játékok napjaiban kerül sor. Ezzel is azt sugalljuk, hogy az olimpiai eszmét szeretnénk nálunk is népszerısíteni. A két és fél millió korona ráfordítással épült létesítményünk kivitelezŒje, a pozsonyi Sporter cég is a rekorderek közé sorolható, hiszen két hét alatt készült el vele” – büszkélkedett Csóka Lajos helybeli polgármester. A település elsŒ emberétŒl megtudtuk, két ízben nyújtották be pályázatukat: elsŒ kísérletük kudarccal zárult, második nekifutásra azonban siker koronázta igyekezetüket. A kormányhivatal 1 millió 200 ezer koronával támogatta a mıfüves pálya építésének költségvetését, önkormányzati pénzeszközökbŒl pedig 1 millió 320 ezer koronát fordítottak a sportlétesítmény építésére. Iskolai tornaterem híján a gyerekek tornaórái is itt zajlanak majd ezentúl. Természetesen a futballcsapat edzései mellett a nagykeszi polgárok is kedvükre mozoghatnak, sportolhatnak az esti világítással is felszerelt pályánkon, melyen nemcsak a focizni, hanem teniszezni, kézilab-

Deutsch Attila felvételei

dázni és kosárlabdázni is lehet. A létesítmény egyébként szerves részét képezi a másfél évtizede megálmodott, az eltelt idŒszakban szakaszokban épített, csinosított helyi sport-, kultúraés szabadidŒközpontnak. Az öltözŒk

egyik fél sem fukarkodott, végül is a több egyéniséget felvonultató Zöld Sasok 6:4-es sikerével ért véget a focifieszta, melynek szünetében a szervezŒk harminc egykori és mai vezetŒnek, edzŒnek, játékosnak és támogatónak köszönték meg áldozatos munkáját.

ElŒdök emlékeztek

 Nyilasi Tiborra olykor hárman is vigyáztak és a szociális helyiségek csupán karnyújtásnyira vannak a pályától, ami fokozza a sportolók kényelemérzetét” – nyilatkozta lapunknak a település elsŒ embere. Megtudtuk, jelképes összegért, óránként száz koronáért vehetik bérbe az érdeklŒdŒk a községi „arénát”. Az öltözŒk, zuhanyzók használata személyenként, akciónként ötven korona. A kis ünnepséget követŒen öregfiúkfocitornára került sor, melyen a hazaiak és három környékbeli kollektíva vetélkedett a méretes serlegekért. A vendéglátók csapata a közönség buzdítása ellenére sem tudta kiharcolni az elsŒséget, a párharcok végén ugyanis a nemesócsaiak karja lendült a magasba. (2. Nagykeszi, 3. Csicsó, 4. Tany).

Öregfiúk focifiesztája

 Öregfiúk a mıfüvön

ben. A Ferencváros–DAC öregfiúk gálameccsen ugyanis olyan ászok villantották meg tudásukat, mint Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán, Deszatnik Péter, Limperger Zsolt zöld-fehér, Simon Gyula, ·tefan Maixner, Klempa Szi-

Még javában zajlott a veteránok döntŒje, amikor a nézŒsereg figyelme egy csapásra a zöld gyepen bemelegítŒ egykori futballkiválóságokra összpontosult. Jól sejtették, hogy csemegében lesz részük a következŒ percek-

lárd, Lépes György pedig sárga-kék szerelésben. Bacsa Mihály, a budapestiek menedzsere állta szavát, ászokkal, a hıvös, szeles idŒ ellenére rövid felszerelésben, strandpapucsban érkezett a helyszínre. „Még pénteken, kánikulában jöttem el hazulról, ma már nem volt lehetŒségem átöltözni. Szerencsére Nyíl (Nyilasi beceneve) baráti gesztust gyakorolt, kölcsönözte széldzsekijét” – szolgált magyarázattal a turnékat szervezŒ sportdiplomata. A drukkerek már a bemelegítésnél körüludvarolták elsŒ számú kedvencüket, Nyilasit, akinek nagykeszi felbukkanását közös fotóval is nyomatékosították. „Megható, hogy még veteránként is megismernek, sztárként kezelnek, megtapsolnak, éltetnek. Örültem a felkérésnek, a mai gálameccsnek, hiszen focizni, a szurkolók szívét megdobogtatni mindig és mindenhol csodálatos élmény” – summázta benyomásait az európai EzüstcipŒ tulajdonosa, aki két találattal járult hozzá a Fradi diadalához. A parádés alakításokkal és gólokkal

Kettejükkel sikerült szót váltanunk. „Már tizennégy éves koromban játszottam a felnŒttekkel. Barátságos meccsekkel kezdtünk, ha jól emlékszem, akkor 1955-ben vagy egy évvel késŒbb már a bajnokságba is bejelentkeztünk. A focilabda beszerzése is nagy gondot jelentett a hŒskorban, amikor a fızfák alatt öltöztünk át. Akkoriban a Tagnak nevezett falurészben, a kanális mellett volt az elsŒ futballpályánk, a következŒ a kiskeszi legelŒn, a harmadik a kultúrház tŒszomszédságában. Ez a mostani már a hatodik futballpálya a községben” — emlékezett vissza a kezdetekre Takács Mihály, aki késŒbb elköltözött a községbŒl. Négy éve tért haza, egy ideig a csapat edzŒjeként is tevékenykedett. Harmichét éves koráig küzdött a nagykeszi sikerekért Ódor Lajos, akinek a régi csaták közül kettŒ még ma is élénken rezonál az emékezetében. „A rivális csicsóiak elleni bajnoki összecsapáson már az elsŒ félidŒ végén 5:1-re vezettünk. Akkor nekünk minden sikerült. Az ellenfelet annyira megviselte a meccs alakulása, hogy a szünetben felpakoltak és hazamentek. Falunk egyik portájának kapuján éveken át öles betık hirdették az eredményt. A presztízscsata után a komáromi hajógyárban vagy a csicsói egyesített szövetkezetben dolgozó nagykesziek meg-megcsípték csicsói munkatársaikat. Egy másik alkalommal pedig a füssieket hengereltük le 9:0-ra. A futball volt a szórakozásunk. Biciklivel pedáloztunk a meccsekre, kúti vízben öblítettük le az izzadtságot. Aratáskor a csapattagok szabad idejükben a szövetkezetben brigádoztak, a munkáért összegyılt pénzbŒl felszerelést vásároltunk, így biztosítottuk be a bajnoki szereplést” – lapozgatott emlékezetében az egykori kiválóság. Az elŒdök és az utódok sikeres jubileumi randevúján már a jövŒt tervezgették a nagykeszi sportbarátok, akik csapatukat a következŒ jeles évforduló idŒszakában már a területi felsŒház tagjaként szeretnék buzdítani. Ágh István

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEË, SZILVÁSI TIBOR. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-35 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. augusztus 26., 35. szám