Issuu on Google+

Tragédia az országúton 19,- Sk 2008. július 22. ■ 30. szám

NAGYMEGYER – Kórházba szállítás közben elhunyt az a 44 éves helybeli nŒt, akit az elmúlt hét elején egy csacai (âadca) rendszámú fehér Fiat Iveco ütött el kerékpározás közben a Nagymegyer felé vezetŒ 63-as úton, a Slovnaft benzinkútnál. A gépjármı csaknem 60 méteren át tolta maga elŒtt a biciklist. A kiérkezŒ mentŒhelikopter orvosai kétszer élesztették Œt újra a baleset helyszínén, majd az érsekújvári kórházba szállították, de már nem sikerült megmenteni sz életét. A mellette kerékpározó fia nem sérült meg. A Paraméter információi szerint a teherautó sofŒrje elaludt vezetés közben, ez okozta a szerencsétund lenséget. Két utasa nem sérült meg.

Rák Viki most Gyönyörı Tünde lesz

Az építészmérnök szemével

Csallóközi karatékák Csillebércen

Lapunknak nyilatkozik a népszerı színésznŒ, aki új tévés szerepére készül.

Portré Mészáros Árpád bŒsi képviselŒrŒl, aki csaknem két évtizede tölti be ezt a tisztséget.  4. oldal

A karatetábor legynagyobb vonzerejét Semmy Schilt a háromszoros K1-es világbajnok jelentette.  15. oldal

 3. oldal

Fociháború fenyeget pénteken! DUNASZERDAHELY – Nem zárható ki szélsŒséges elemek tömeges megjelenése és balhézása a pénteki DAC–Spartak Trnava CorgoÀ-ligás bajnoki mérkŒzésen. Már biztos: alkoholtilalom és kordonzár lesz a stadion környékén. A rendŒrség a kiemelt kockázatú eseményre vészforgatókönyvekkel, közbiztonságot erŒsítŒ intézkedésekkel készül. Az önkormányzattól azt kérvényezték, hogy bizonyos utcákban tiltsák be az alkoholárusítást. Az illetékesek múlt héten postázták a kötelezŒ érvényı rendeletet minden érintett vendéglŒnek. A feltételezett szurkolói útvonalak menti vendéglŒkben lesz tilos szeszes italt árulni, a rendelet betartását a rendŒrök ellenŒrizik majd. Az érintett utcák: Sport utca, Vásártér, Rózsaliget, Vasút utca, Kukuãín utca, Bacsák utca, Rózsa utca, Ádor utca, Jesensk˘ utca, Smetana liget, SNP tér, M. R. ·tefánik utca. A „tızfészek” két vendéglŒjében, a stadion bejárata felŒli Sport utcai Bara (közismert nevén Csicsó) és Pelikán vendéglŒben vegyes érzésekkel fo-

 Mindenhova rendŒri kísérettel érkezik a nagyszombati kemény mag gadták a déltŒl este nyolcig tartó tilalmat és rendkívüli biztonsági intézke-

déseket. „A kertvendéglŒi részt lezárom, mert én még emlékszem, milyen

Deutsch Attila felvétele

randalírozások voltak itt, amikor a Nagyszombat ellen játszottunk, vala-

FizetŒs lesz a komp? KESZÖLCÉS/VAJKA/BÃS – ElképzelhetŒ, fizetŒs lesz a komp azok számára, akik nem a Kis-Csallóközben laknak. A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat bŒsi üzemigazgatósága (Slovensk˘ vodohospodársky podnik, ‰. p. OZ Bratislava, Závod Vodné dielo Gabãíkovo) behatóan foglalkozik azokkal a gondokkal, amelyek Keszölcés és a felvízcsatorna másik partján, az úgynevezett Kis-Csallóközben levŒ Vajka között közlekedŒ kompjárattal kapcsolatban alakultak ki – tudtuk meg abból a válaszlevélbŒl, amelyet Ján Stoliãn˘ mérnök küldött a Paraméternek. A bŒsi üzemigazgató kifejti, hogy kezdetben nem volt különösebb gond a kompjáratok számával. KésŒbb állandóan nŒtt a forgalom, ezért az érintett vajkai, doborgazi és

bodaki polgármesterekkel abban állapodtak meg, hogy a komp egy nap alatt legfeljebb 17-szer fordulhat, vagyis a menetrenden kívül akkor is indulhat, ha kihasználtsága meghaladja az ötven százalékot. Legújabban azonban már ez a járatszám is kevésnek bizonyul – folytatja az igazgató. „Ugya-

nis a két kis-csallóközi tó környékén számos hétvégi ház épül, ahova gyakran a kompon szállítanak építkezési anyagokat. Állandóan növekszik a turistaforgalom is, s mindezek következtében a három falu lakói szenvednek hátrányt, hiszen nekik is várakozniuk kell, amíg feljutnak a kompra“ – érvel Ján

 Rövidesen megszınhet az ingyen hajókázás

A szerzŒ felvétele

Stoliãn˘, aki ezek után leszögezi, hogy a vállalat már kidolgozott olyan javaslatot, amely felszámolná vagy legalább enyhítené a jelenlegi zsúfoltságot. Az egyik intézkedés az lenne, hogy azoknak a személyeknek, akiknek nem az említett három faluban van a lakhelyük, kénytelen lennének fizetni a komp használatáért. A javaslatról jelenleg az érintett felekkel, többek között a szlovák dunai kormánybiztossal is egyeztetnek – derül ki a levélbŒl. Amint arról a Paraméter beszámolt, néhány hete a komp üzemeltetŒi olyan utasítást adtak ki, hogy a vízi jármı csak annyiszor fordulhat, amennyit a menetrend engedélyez. Ez a rendelet akkora felzúdulást váltott ki, hogy néhány napon belül visszavonták. Vladislav KmeÈ

mikor a kilencvenes években. Akkor történt az is, hogy egy lányt kidobtak a vonatból a nagyszombati huligánok” – idézte fel a rossz emlékeket Sándor István, a Bara tulajdonosa. „Az én fiamat, „Kis Decsakot” a nagyszombati zsaruk verték meg. Csúnya harc volt akkor” – egészíti ki nem éppen dédelgetett emlékeivel egy törzsvendég. Majd egy olyan sztorit mesélnek, amelyben Œk maguk kerültek összetızésbe a rendŒrökkel. „Egy nagyszombati szurkoló a kapumat döngölte. Én elvettem a táskáját, mert csúzli és vasgolyók voltak benne – mondja a csapos. – à attól félt, hogy a benne lévŒ zászlót fogjuk elégetni, ezért rendŒrt hívott. Akkor megúsztuk balhé nélkül.” A kocsma vendégei úgy érzik, nagyobb biztonságban lennének, ha nem csak a rendŒrök, hanem egy erŒs DAC-szurkolótábor is védené Œket. Nosztalgiával emlékeznek vissza a DAC fénykorára, a tömegeket vonzó meccsekre, amelyek idején nem mellékesen a vendéglŒ forgalma is megugrott. Folytatás a 2. oldalon

Rasszista rendŒrtiszt DUNASZERDAHELY – Országos feltınést és felháborodást keltett egy rendŒrségi kihallgatáson történt eset.

Egy 25 éves dióspatonyi nŒt gyanús hitelüggyel kapcsolatban idéztek be a dunaszerdahelyi Œrsre. A 48 éves L. H. fŒhadnagy a kihallgatáson „niggernek” nevezte a nŒ nigériai származású férjét, majd a fekete férfi nemi szervének méreteirŒl is érdeklŒdött. Az egyébként Nagymegyeren szolgáló rendŒrtiszt azt elismerte, hogy „niggernek” nevezte a nŒ fér-

jét, de állítása szerint a férfi nemi szervérŒl már „csak” kollégái társaságában élcelŒdött. A rendŒrtisztet azonnal elbocsátották, többé nem szolgálhat a bınüldözŒ szervek kötelékében. A kirúgott rendŒrtiszt azzal védekezett, hogy a kihallgatott nŒ ezzel az ürüggyel igyekezett a lényegrŒl elvonni a figyelmet. A dióspatonyi nŒtŒl személyesen Both Péter járási rendŒrkapitány kért elnézést, tájékoztatott Martina Kredatusová, a rendŒrség nagyszombat megyei szóvivŒje. re


2

Híroldal

2008. július 22.

Táppal szerzŒdtek PADÁNY – Bár a kis csallóközi település múlt szombati rendezvénysorozata különféle gyermekprogramokkal már a kora délelŒtti órákban elkezdŒdött, a község református templomában tartott délutáni ökumenikus ünnepség kívánkozik a tudósítás élére. „Van nekünk immár néhány éve egy nagyon jó baráti kapcsolatunk a Pannonhalmához közeli Táp községgel, s ezt most szentesítettük egy szerzŒdéssel. Ami nagyon egyszerı dolgokat tartalmaz, lényegében csak a barátságról szól, ám ha adódnak valamiféle uniós lehetŒségek, akkor azokban akár közösen, vállvetve is indulhatunk. Aláírtuk tehát a két önkormányzat által jóváhagyott dokumentumot, és kicseréltük egymás között a község zászlóit” – mondta el a Paraméternek Varga Árpád, Padány polgármestere. Hozzátéve, hogy az aktus ünnepélyességéhez Édes Árpád lelkész vezetésével az Alistáli Református KántorképzŒ növendékeinek közremıködése is hozzájárult. A magyarországi kisközség polgármesterétŒl, Perger Sándortól azt kérdeztük meg, hogy talált egymásra a két község. „Úgy négy évvel ezelŒtt egy csallóközi kirándulócsoport járt nálunk és kérésünkre Œk ja-

 Varga Árpád helyi polgármester aláírja a szerzŒdést, mellette magyaFogas Ferenc felvétele rországi kollégája, Perger Sándor vasolták határon túli kapcsolatfelvételre a falunkhoz hasonló Padányt.

Onnantól kezdve aztán felgyorsultak az események, s a mai templomi

Új iskola ünnepségen a testvértelepülési okmányok aláírásával már valójában megpecsételtük ezt a barátságot. Amit, ha erre mód és lehetŒség adódik, szeretnénk a jövŒben még jobban kiterjeszteni. Hiszen ide mi már úgy jövünk, mintha haza jönnénk. S remélem, padányi barátaink is így vannak ezzel, ha hozzánk jönnek” – válaszolta a testvérközség elsŒ embere, aki padányi kollégájához hasonlóan elsŒ polgármesteri ciklusát tölti. A falunap további részében aztán a kultúrház szabadtéri színpadán a bögellŒi szabadúszó újságíró, Kossár Georgina avatott mısorvezetésével volt népdalparádé a helyi, a madi Bicsakfa és a tápi Rozmaring népdalkörök, az ötvenedik életévét mostanság betöltŒ Brandl Ferenc Csallóközi Néptáncegyüttese jóvoltából (amelynek belevaló ifjú táncosai egy fellépést már abszolváltak aznap a dióspatonyi falunapon!). A kora esti nótamısorban a GyŒri Nemzeti Színház magánénekesét, Krasznay Tamást is hallhatta a közönség, majd a helybeli fiatal énekes tehetségek, nevezetesen ifj. Horsicza Tibor, Kosár Szabolcs és Tücsök Nikolett bemutatkozása után a magyarországi sztárvendég, Delhusa Gjon énekelte el az immár (bereck) örökzöld slágereit.

ALBÁR – Új kisiskola épül a Dunaszerdahelyhez közeli községben. Az elmúlt tanévben hét tanulója volt a magyar, hét pedig a szlovák osztálynak. „Nem mondhattunk le róluk és az utánuk jövŒkrŒl csak azért, mert a közelmúltban le kellett bontanunk a régi iskolaépületet. 14 milliós saját költségvetési forrásból azonnal megkezdtünk hát az új iskola építését. A 14 millión felüli többletköltséget az oktatási minisztérium állja majd, hiszen komoly tárgyalásban állunk a tárca illetékeseivel“ – nyilatkozta Bereck Oszkár polgármester. Leginkább azért tartja fontosnak az iskola megépítését, mert elkészültével sokkal nagyobb biztonságban tudhatják majd a szülŒk gyermekeiket, mivel azok helyben tanulhatnak, és nem kell nekik Dunaszerdahelyre vagy valamelyik szomszédos faluba utazgatniuk. (kmeÈ)

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Tartalmilag, mint említettem, csak nagyon nehezen.“ – Jaksa Dása: Pletykák és tények a magángimnáziumról) Zajac Milan (Dunaszerdahely) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: “Nem kertelt, nem alakoskodott: sörre kérte a pénzt.“. Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: július 25.

Fociháború fenyeget pénteken! Folytatás az 1. oldalon „Az alkoholtilalomnak egyáltalán nem örülök, fŒként a törzsvendégeim miatt. Nagyszombati szurkolót egyébként sem fogok beengedni az épületbe, csak, ha nyugodtnak tınik vagy idŒsebb lesz” – morfondírozott Sándor István. Szerinte igazságtalan a rendelet, mert pár sarokkal odébb, az egyik hotelben már kapható lesz alkohol. A Pelikán vendéglŒ közvetlenül a stadion nagyszombatiaknak fenntartott északi bejárata mellett mıködik. Rossz emlékeik nincsenek a meccsekrŒl. Biztonságos hely volt, mivel csaknem az összes rendŒr náluk kávézott. A tulajdonos itt is az állandó kuncsaftokat félti, és inkább attól tart, nehogy a nagy rendŒri jelenlét gerjessze az indulatokat a drukkertáborokban. A rendŒrségen nem tudtuk meg, hány egyenruhás lesz jelen a városban a meccs idején. Nem hivatalos információink szerint háromszázat vezényelnek ki. Both Péter járási rendŒrka-

pitány számokról nem beszélt, de azt elmondta, hogy kötelékük minden lehetséges egysége képviseli magát. Lesznek bınügyesek, forgalomirányítók, rendfenntartók készenlétben vízá-

gyúval, kommandós osztag, kutyás- és lovasrendŒrök. A zsaruk a meccs idején videóval pásztázzák majd a lelátókat. 2-3000 deviáns szurkolóval számolnak, de nem csak Nagyszombatból.

„Sajnos egyre inkább elterjedŒben van, hogy a szélsŒséges csoportok sportdrukkereknek álcázva magukat az ilyen eseményeket használják ki balhézásra. Nem kizárt, hogy a hazaiak „segítségé-

A nagyszombati Spartak kemény magjának legutóbbi balhéi:  2007. november 10. – A nagyszombati vasútállomáson a Kassára induló különvonatra várakozók közül néhányan bántalmazták a pályaudvaron tartózkodó sötét bŒrı fiatalembert és az édesapját  2008. március 24. – A Îilina–Trnava bajnoki mérkŒzésen a vendégcsapat szurkolói több mint százezer korona kárt okoztak a mıanyag székek felszaggatásával és más erŒszakos cselekedetekkel

 2008. április 14. – A nyitrai rendŒrök elfogták azokat a nagyszombati fiatalokat, akik a stadionban petárdákat és más tiltott szerkezetet akartak elrejteni a stadionban, néhány nappal a Nitra–Trnava bajnoki mérkŒzés elŒtt  2008. május 1. – Az Artmedia –Trnava labdarúgó Szlovák Kupa zsolnai döntŒjén a nagyszombati szurkolók ismét jelentŒs károkat okoztak, s összetıztek a rendŒrség-

gel, valamint más biztonságiakkal. Húsz személy könnyebben, egy rendŒr pedig súlyosan megsérült. Az elburjánzó rendbontások miatt a Szlovák Labdarúgó-szövetség arról határozott, hogy legkésŒbb a jövŒ év októberéig a kétezer nézŒnél nagyobb befogadóképességı stadionokban kötelezŒ lesz a térfigyelŒ kamerák felszerelése és mıködtetése. -y-f-

re” magyarországi szélsŒségesek is eljönnek, bár egyelŒre nincs ilyen információnk. De nekünk minden eshetŒségre fel kell készülnünk” – nyilatkozta Both Péter. Az elŒzetes híresztelésekkel ellentétben nem zárják le a vasútállomástól a stadionig vezetŒ utakat és utcákat, ellenben a sportcsarnok és a mellette lévŒ szabadidŒs területre kordont húznak. Ott alakítják ki ugyanis a parkolót a nagyszombatból érkezŒ buszoknak és autóknak. Ezért aztán érdemes lesz elkerülni a Sport utca környékét a körfogalomtól a ·tefánik és Poºná utcai keresztezŒdésig. Amennyiben tömegközlekedéssel érkeznének nagyobb szurkolói csoportok, rendŒri kísérettel jutnak majd el a stadionig, ami legfeljebb húsz perces útlezárásokat eredményezhet. Végezetül arra figyelmeztet mindenkit a rendŒrség, hogy a szurkolói útvonalak mentén ne hagyjanak parkoló autókat, és óvják értékeiket. Lakatos Éva

HANGSÚLY

A gárdista így meg úgy… Lapzártánk után jött a Magyar Gárda vezérkara Pozsonyba, hogy találkozzanak cseh kollégáikkal. AkiktŒl, csak annyiban különböznek, hogy azoknak piros-fehér-kék a vizeletük, fŒként sörözés után… Meg persze a cseheknek, érthetŒen (érthetetlenül?) nem a magyar, hanem a cseh az anyanyelvük, vagyis látszólag nem egy nyelven beszélnek a magyar gárdistákkal. Pedig dehogy nem! Hiszen egyéni és társadalmi értékrendjük tökéletesen

egyforma. ElsŒsorban mindkét bagázs tagjait az jellemzi, hogy olyasmire a legbüszkébbek, amihez voltaképpen semmi közük nincsen, de legalábbis nem volt, amikor a világra jöttek: a Magyar Gárda tagjai a magyar, a cseh gárdisták pedig a cseh mivoltukra büszkék. A gárdisták, mint olyanok, a számukra idegeneknek minŒsülŒ emberektŒl is egyformán viszolyognak. Különös tekintettel azok faji hovatartozására, szexuális identitására és kulturális szokásaira. Alkalomanként persze olyan helyzet is elŒállhat, hogy anyanyelvük kü-

lönbözŒsége okán egymást is idegenként kezelik a magyar és cseh gárdisták. Kivéve, amikor hivatalos pártközi, vagyis gárdaközi kapcsolatokat ápolnak, lásd, a hétfŒi pozsonyi randevút… Ami már önmagában is ellentmondásos, hiszen, ugye, a nemzeti gárdák értékrendjének sajátja sokkal inkább a különállás, a szeparálódás, mintsem a közösködés – idegenekkel. Ha nem is ilyen ellentmondásos, mindenképpen elgondolkodtató, vajon miért Pozsony lett a gárdaközi kapcsolatépítés helyszíne? Továbbá, ha már Pozsony lett a helyszín, vajon miért nem keresték

meg a szlovák gárdistákat is? Annak ellenére, hogy a szlovák gárdisták önmagukat nem szlovák gárdistáknak hívják. Hanem „Szlovák Testvériségnek” (Slovenská pospolitosÈ)… Csak nem az lehet az oka, hogy a magyar meg a cseh gárdisták a szlovák testvérek ablakai alatt akarnak közösülni, akarom mondani közös ülést tartani, mert mindkét fél épp úgy utálja a szlovákokat, mint a „cigányokat“, „niggereket” meg a „buzikat”…? Vagy csak azért lett Pozsony a szóban forgó közös ülés helyszínéül választva, hogy a kényszerı cseh-szlovák közös múlt

okán a csehek közvetlenebbül képesek jobb belátásra bírni szlovák testvéreket, mintegy tompítva azok zsigeri gerjedelmeit, hogy ne utálják már a magyarokat, mint a „cigányokat“, „niggereket” meg a „buzikat”… ? Hogy aztán örök idŒkre szóló hármas magyarcseh-szlovák szövetség, mit szövetség, vérszerzŒdés köttessen? A szebb jövŒért? Hogy ekként konszolidálódjék végleg a szlovák magyar viszony…? Hja, magas ez minekünk, normális, éppen ezért szemét magyar, szlovák, cseh liberálisoknak, meg konzervatívoknak, hívŒknek, de a hitetleneknek is, hiszen, mi, akár hetente többször is, mégpedig mindenféle hülye ürügy nélkül, leülünk egymással sörözni… Barak László,www.parameter.sk


Interjú – Hirdetés

2008. július 22.

3

Rák Viki most Gyönyörı Tünde lesz Már gyermekkorunk óta ismerjük egymást. Együtt szavaltunk a szavalóversenyeken. Akkor még egyikünk sem gondolta, hogy egyszer Rák Viki lesz a leghíresebb, legkedveltebb színésznŒ Szlovákiában… és én sem gondoltam, hogy mint tévés szerkesztŒ-riporter épp vele készítem az elsŒ riportomat a Tv2 Aktív címı mısorába. De mégis így történt. Nemcsak a szlovákokat varázsolta el, de még a magyarországi közönséget is levette a lábáról. Az elsŒ riport után következett még három… és íme a negyedik. Szóval ismét összefutottunk Vikivel. Nem egy trendi pozsonyi kávézóban, sŒt nem is egy budapesti étteremben, ahogy egy sztárhoz illene, hanem Somorján a kertünkben a cseresznyefa alatt.  Hogy vagy? Majd kicsattansz a boldogságtól! – Most nagyon jól. Épp egy szabad hónapon volt, amikor nem kellett dolgoznom. Folyamatosan utazgattam. Épp tegnap jártam otthon a szüleimnél Rimaszombatban, ahol utoljára karácsonykor voltam, mert nem volt egy nap szabadom sem. Ja, meg költözöm, mert vettem egy lakást Pozsony belvárosában. Szóval azt alakítgatjuk Lacival (a barátja Pálmai László, képzŒmıvész – a szerk.).  A szabadság után ismét belebújsz Fodrászová bŒrébe? – Hát nem csak a Panelákot forgatom. Hanem képzeld, most indul egy új sorozat a Jojkán! Olyan vicces lesz, mint a Szomszédok, vagyis a Susedia. Szintén Andy Kraus a forgatókönyvírója. Mondjuk úgy, hogy a Szomszédok folytatása.  Ha jól érzem, akkor ismét egy olyan szerep vár rád, amit te nagyon szeretsz? – Bevallom Œszintén, hogy a Panelák Fodrászovája nem állt annyira közel hozzám. Folyamatosan búslakodik, nem valami energikus karakter. Már csak egy-egy jelenetben vagyok benne. Lassan kiírnak a szerepembŒl.  Elárulhatsz valamit az új sorozatról? – Persze. Fantasztikus nevem lesz. Tünde Gyönyörı. Andy olyan nevet próbált kitalálni, amiben a legtöbb ü és ö hangzó van, hogy minél nehezebben tudják kiejteni a szlovákok. Az a jó, ha már akkor is nevetnek, amikor csak próbálgatják kimondani a magyaros szótagokat.  Hát ez máris nagyon vicces! És még mindig az Ifjú Szivek táncosa leszel? – Nem. Most azért mással fogok foglalatoskodni. A férjem, Lajos Gyönyörı, szintén Andy Kraus, egy céget alapít, mégpedig a Kutyil s.r.o.-t. Ez lesz a címe a sorozatnak is, amit a Joj televízióban láthatnak. Már a nevében is benne van, hogy sok minden lesz itt „össze-vissza kutyulva”. Olyan

Mekk Elek-es lesz az egész, de ennél többet most tényleg nem mondhatok!  Ennyi épp elég. Már látom is, ahogy Tünde „segíti” a férje „munkáját”! – Igen, ismét cserfes szájú asszonyka leszek, amit már most nagyon szeretek.  És most más. Ugye már sok-sok éve ismerjük egymást. Mindig szerény, visszafogott, csendes lánynak ismertelek, és ahogy látom, te semmit sem változtál. Mondd, mennyire folytál bele a szlovák sztárvilág életébe? – Nem nagyon járok partikra, ha erre gondolsz. Nem szeretem az ilyen bulikat. Csak ami nagyon kötelezŒ. Jobb szeretek otthon ülni, vagy Lacival tölteni a maradék szabadidŒmet.  Folyamatosan megszólítanak az utcán? Nem bírsz vásárolni? Enni? Sétálni? – Jaj, képzeld, folyamatosan Ildikóznak az utcán. De ami nagyon nem tetszik, hogyha például közönségtalálkozót rendez a Joj, akkor több méteres sorban kígyóznak a gyerekek egy aláírásért. Nemhogy játszanának! Szóval nekem még mindig furcsa, hogy értem így rajonganak.  Apropó, gyerek! Te? Vagyis ti? Hogy álltok a gyerek témával? – Tervben van. Most huszonhét éves vagyok. Harmincéves koromig szeretnék egy kisbabát szülni, aztán jöhet a többi. De most még nem lehet, mivel, képzeld, még a szerzŒdésemben is benne van, hogy egy évig nem szülhetek. Most ehhez kell tartanom magamat, ha még tovább szeretnék szerepelni a Jojban.  És mik az álmaid? Azt gondolják az emberek, hogy ennek a barna magyar kislánynak, bizony bejött az élet. A csúcson van! – „Köszönöm, most tényleg boldog vagyok. De ki tudja, hogy meddig lesz még rám igénye a közönségnek. Hogy mi az álmom? Hát, Olaszország!  Olaszország? Úgy érted, hogy ott szeretnél játszani? – Nem, nem. Toszkánában szeretnék élni. Szeretnék egy kocsmát. Én lennék a kocsmárosné. Vagyis a Mamma! Meghíznék. Jókat fŒznék és mindig rengetegen ennének nálam!  Ezt nem gondoltam volna! De jól hangzik, olyan olaszosan! – Ugye, ha valaki elárulja az álmait, akkor az még teljesülhet?  Persze, csak nagyon kell akarni! Azt hiszem, veled ezután sem lesz gond… Majd még cseresznyéztünk egy jót. És megtudtam, hogy a kedvenc országa természetesen Olaszország, mert imádja az olaszok mentalitását, az olasz borokat és ételeket. Kedvenc filmje Bertolucci Lopott szépsége (ami szintén Toszkánában játszódik), kedvenc városa Sienna. Szeptember-

 A mıvésznŒ nemcsak a színpadon és a képernyŒn, hanem a Bailando címı tévés táncvetélkeDeutsch Attila felvétele dŒben is nagy sikert aratott partnerével, Juraj ·oltésszal tŒl ismét láthatja a közönség a Thália Színházban, és szeretne még egy picit tanulni, mıfordítást. Magyarról szlovákra fordítani a jobbnál jobb drámákat. Folyamatosan álmodozik és terveket szŒ.

Ha még többet szeretnének megtudni VikrŒl, akkor olvassák továbbra is a Paramétert, mivel beindul Rák Viktória blogja. Hetente olvashatnak érdekes történeteket Viki életébŒl, és természetesen kérdezhetnek is tŒle. Duducz Erika


4

Riport – Híroldal

2008. július 22.

SzülŒhely, az építészmérnök szemével Csaknem húsz éve képviselŒ BŒsön, pedig még csak negyvenhárom éves. Azért figyeltem fel erre a két tényre, mert mostanság elég ritkaság a fiatalon tisztséget, közéleti tevékenységet vállaló személy. Mészáros Árpád közéjük tartozik. „A rendszerváltás idején többen kapcsolódtunk be a helyi politizálásba. Új idŒkhöz, új, leginkább fiatal személyek kellettek. Az elsŒ szabad helyhatósági választások idején, függetlenként lettem képviselŒ. KésŒbb pedig a Magyar Koaljíció Pártjának jelöltjeként voksoltak rám a helybeliek” – emlékezik vissza. 1987-ben szerzett építészmérnöki diplomát a pozsonyi Szlovák Mıszaki FŒiskolán, amely ma már egyetem. Évek óta az egyik legsikeresebb délszlovákiai cég, a Bala alkalmazottja, az építkezéseket felügyeli. „Munkáltatómnak szerencsére sok megrendelése van, naponta sokat utazom, a Csallóközben, Pozsonyba és környékére. Öröm és újabb energiát adó érzés látni, ahogy épülnek, aztán felépülnek az új, korszerı épületek. Ahogy szépülnek a települések” – közli elégedetten. „Az elmúlt megbízatási idŒszakban sikerült jórészt uniós forrásból felújítanunk az Amadé László Magyar Tannyelvı Alapiskolát, korszerısítenünk a tornatermet. Azóta jogos büszkeséggel mondhatjuk el, hogy gyermekeink valóban a mai kor elvárásainak megfelelŒ körülmények között tanulhatnak. Elkészültek a szociális bérlakások is. Most pedig az öröklakásokat építjük. Több helyen az utakat is felújítottuk. Ennek köszönhetŒen jórészt megszıntek azok a korábbi panaszok, amelyek fŒként abból adódtak, hogy kiadósabb esŒk

vagy a tavaszi olvadáskor elég sok helyen megállt a víz. Az is jó dolog, hogy gyermekeink és a fiatal szülŒk szabad idejük egy részét már a mıvelŒdési központ melletti játszótéren tölthetik. Megszépült a piactér is. Bízvást mondhatjuk hát el, hogy élhetŒbbé vált a lakóhelyünk” – sorolja a tényeket. – Gondok azért nyilván még akadnak... – vetem közbe. „Nem is kevés. Legnagyobb problémának azt tartom, hogy nem folytatódik az ivóvízhálózat és a szennyvízcsatorna teljes kiépítése. Nálunk ez ideig ennek a szükséges hálózatnak csak alig a fele épült meg. Ráadásul BŒs kimaradt a mostani nagy uniós beruházásból, amelynek eredményeképpen számos csallóközi és mátyusföldi településen végzik ezt a fontos környezetvédŒ munkát. Csak itt nem” – teszi hozzá keserıen. – Vajon miért hagyták ki BŒst? „Alighanem ennek a mellŒzésnek elég távoli gyökerei vannak. Még a vízerŒmı építése idején volt itt egy falugyılés, ahol parázs vita alakult ki a helyiek és Július Binderék között, akit e létesítmény atyjának neveznek. Úgy hallottam, hogy azután a Vodohospodárska v˘stavba állami vállalat igazgatója valósággal hideglelést kapott, ha csak a községünk nevét hallotta. Sok ígéretét pedig nem teljesítette. Szerintem ezek a régi ellentétek okozhatták, hogy a mostani nagy beruházás elkerülte a mi településünket. Pedig szükség lenne nálunk is a környezet, és az egyre drágább kincs, a kiváló minŒségı ivóvíz tisztaságának a megóvására. Víztisztítót is kellene építeni mielŒbb vagy pedig a meglévŒt korszerısíteni és a kapacitását növelni, mert különben nem lehet bŒvíteni a hálózatot sem“ – sorolja a tényeket és a tennivalókat.

 A képviselŒnek idehaza is az építkezés a szívügye – Akadnak viszont BŒsön is, akik nem nagyon támogatják, mert drágálják az ivóvíz- és a csatornahálózat bŒvítését – folytatom tovább a beszélgetést. „Pedig ez a megoldás kényelmes, védi a környezetet, tehát a mi egészségünket is. Egyébként meg a szippantókocsik igénybe vétele sem olcsó mualtság“ – feleli határozottan. Azután arról tájékoztat, hogy már készül a település fejlesztési terve, amely amolyan iránytı lesz. Hosszabb távon mutatja majd, merre és miként gyarapodjék tovább a nagyközség.

Fogas Ferenc felvétele

„Akkor lesz majd lehetŒségünk még több zöldövezet létesítésére, amelyekre bizony szükségünk van a jó levegŒ miatt, meg azért is, mert tovább szépíthetik a település arculatát“ – teszi hozzá. Szabad idejében focizik, az öregfiúk helyi csapatának a tagja, ahol a hatvanhét éves Varga Öcsi bácsi a rangidŒs. Péntekenkét pedig a munkahelyi kollégákkal kergetik a labdát. Mészáros Árpád felesége Nyékvárkonyban gyógyszerész. Dalma, a leányuk pedig a somorjai Madách Imre Gimnáziumban tanul.

„FŒleg esténként, leginkább pedig hétvégenként élünk családi életet. Moziba, színházba járunk, leginkább GyŒrbe. Nyáron meg szabadságra a tengerpartra. Görögország a kedvencünk. Idén is oda készülünk“ – közli, miközben az órájára néz. Néhány perc és kezdŒdik a helyi képviselŒ-testület ülése. Feláll. Nem akar késni, sem hiányozni. Úgy, mint csaknem két évtizeden át mindig, ha csak teheti. Szilvássy József

Véradás a termálfürdŒben Jótékonysági sörivás NAGYMEGYER – A pozsonyi Országos Transzfúziós Szolgálat egészségügyi munkatársai idén már másodszor látogattak el a csallóközi településre. ElŒször még február elején jöttek el a Kereskedelmi Akadémia és Gimnázium által szervezett önkéntes véradáshoz, akkor több mint ötvenen jelentkeztek e nemes cselekedetre. A transzfúziós szolgálat mostani kivonulása Nagymegyerre annak apropóján történt, hogy a helyi Corvin Mátyás HévízfürdŒt üzemeltetŒ Termál Kft. 1. egészség napja néven június 10-én szervezett akciót, mely az egészségesebb életmódra igyekszik felhívni az emberek figyelmét. Ebben találtak több partnerre is a nagymegyeriek, köztük volt társszervezŒként az Országos Transzfúziós Szolgálat, a Szlovák Vöröskereszt és a Mobilitas

nagymegyeri nonprofit szervezet. Lénárt Judittól, a termálfürdŒ mıködési igazgatójától megtudtuk, hogy hasonló akciót már tavaly nyáron is szerettek volna szervezni, de akkor a transzfúziós szolgálat már nem rendelkezett szabad idŒponttal. A mostani napon ingyen lehetett vércukor-, koleszterinszintet meg vérnyomást is méretni, megtudni, ki mennyire túlsúlyos az ún. Body Mass Index alapján. Tanácsadás is zajlott, sŒt még a megfelelŒ elsŒsegélynyújtást is elsajátíthatták a nagymegyeriek, illetve a fürdŒvendégek. Ezekben Îák Franti‰ek és Végh Linda orvosok, továbbá Kolonyi Tamás orvostanhallgató, Soóky Edina és Mura Éva egészségügyi nŒvérek, valamint Stefanik Klára önkéntes ápolónŒ, aki a helyi Vöröskeresztet képviselte, állt az

emberek rendelkezésére. Az általános erŒnlétet kerékpáros terhelési teszten, ún. ergométeren mérték, Bánhidi Miklósnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara oktatójának segítségével. A komáromi Selye János EgyetemrŒl Dobay Beáta látta el tanácsokkal azokat, akik az óvodáskorú gyerekek testnevelésérŒl, egészséges életstílusáról, táplálkozásáról érdeklŒdtek. A délutáni órákban bárki beszállhatott egy kis versenyzésbe, melynek helyszíne a nem is olyan régen átadott úszómedence volt, ahol érdekes, úszógumis, -matracos, evezŒs feladatok vártak a résztvevŒkre Buzgó Gábor irányításával. Mindeközben a termálfürdŒ fŒépületében kialakított helyen fogadták az önkéntes véradókat, számuk kellemesen meglepte a transzfúziós szolgálat munkatársait, Hana Chrvalová orvosnŒ rendkívüli elégedettségét fejezte ki, hiszen ritkán adódik, hogy mobilegységükkel 62 véradót fogadjanak. Ez a szám legfeljebb 45-50 körül szokott lenni. A sikeres véradóakció láttán a termálfürdŒ vezetése és a szolgálat emberei azonnal meg is egyeztek a további együttmıködésben, az elŒbbi évente akár többször is biztosítja a helyszínt, míg az utóbbi szívesen jön el Nagymegyerre mobilegységével. Kovács Zoltán

DUNASZERDAHELY – Jótékonysági gulyásfŒzŒ és sörivó versenyt tartottak július 12-én a dunaszerdahelyi Észak II-es lakótelepen lévŒ Fácán presszóban. Mialatt a felnŒttek versengtek, a gyermekeknek külön foglalkozásokkal kedveskedtek. Mostanság se szeri, se száma a hasonló rendezvényeknek, ám ennek a hírértékét az növeli, hogy a teljes bevétellel a fogyatékkal élŒket támogatták. A vendéglŒ tulajdonosa, Czuczor Tibor már második éve kifejezetten a mozgássérültek és értelmi fogyatékosok számára szerette volna ezt a napot felejthetetlenné tenni. – Miért is? – érdeklŒdöm. „Van több kerekes székes, aki rendszeresen eljár ide. Az egyik korábbi sörivó verseny alkalmával az egyikük megkérdezte tŒlem: nekik ki rendez valamikor egy ilyet? Én erre azt válaszoltam, hogy majd én. Egy évvel késŒbb már Œk fŒzték a gulyást, amihez minden alapanyagot mi adtunk. Ãk pedig árusították, és a befolyt öszszeg az övék maradt. Idén is így volt“ – meséli Tibor. Majd társtulajdonos felesége, Zsuzsa veszi át a szót: „Szeretnénk, ha jobban odafigyelnének az emberek a hátrányos helyzetı társaikra. Nekik is szükségük van a törŒdésre, a szórakozásra“ – magyarázza tovább. Legkeve-

 Jól érezték magukat a mozgássérültek sebb háromszáz ember fordult meg az estig tartó bulin. A nagyudvarnoki ROCKWELL zenekar például kifejezetten erre az alkalomra kölcsönzött kamion rakodóterén játszott, ez volt a színpad. Ugyanitt szerepelt a kisudvarnoki asszonykórus. A preszszóval szembeni füves területen a gyerekek számára csúszdát és játszóvárat állítottak fel a szervezŒk. Eljöttek a nagyabonyi kutyaiskola szakemberei is, akik kutyás bemutatójukkal szórakoztatták Œket. „JövŒre még nagyobb akciót tervezünk, híres sztárvendéggel. Addig is egy kis átalakításon megy keresztül a Fácán. Felújítjuk a mosdókat,

Archív felvétel

úgy, hogy azok tolószékkel is megközelíthetŒk legyenek. Zsuzsa további kérdés nélkül közli: „Az évek során hozzánk nŒttek ezek az emberek. Megszerettük Œket, hiszen a preszszó szerdánként egyre több fogyatékkal élŒ találkahelye. Úgy érezzük, ez a legkevesebb, amit tehetünk értük. Megindító érzés volt látni az örömet az arcukon“ – mondja meghatódva a tulajdonosnŒ. Czuczorék családtagjai, barátai a Fácán törzsvendégei, mind egy emberként munkálkodtak azért, hogy valóban sikeres legyen ez a júliusi szombat. Undesser Tímea


Olvasószolgálat

2008. július 22.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. július 24–30.)

Mamma, mia! (mb) 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.15; szo–v 11.30. Ne szórakozz Zohannal (mb) 13.30, 15.45, 18.00, , 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. St. Trinian s – Nem apácazárda (mb) 14.45, 18.45, 20.30. Kung Fu Panda (mb) 14.15, 16.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15; szo–v 10.15, 12.15. Hancock (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–vas 10.30, 12.30. Wanted (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 19,45; p–szo 22.00; szo–v 10.45. Az esemény (mb) 13.15, 17.45. A boldogító talán (mf) 15.30, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 11.10. Narnia krónikái – Caspian herceg (mb) 13.45, 16.45, 19.30; p–szo 22.15; szo–v 11.00. Szex és New York (mb) 14.15, 17.00, 19.45; p–szo 22.30; szo–v 11.30. Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (mb) 15.00, 17.15, 190.30; p–szo 21.45. Míg a jackpot el nem választ (mb) 16.45; szo–v 12.45. Lucky Luke – Irány a Vadnyugat (mb) szo–v 10.45. Kis Vuk (magyar) szo–v 10.45.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (júl. 23–30.): Hancock (am. akciófilm) 16.30, 18.30, 20.30; vas 14.30. Speed Racer – Totál turbó (am. komédia) 17.00, 20.00; vas 14.00. The Bucket List (am. komédia) 16.20, 20.00; vas 14.20. A szem (am. horrofilm) 16.20, 18.20, 20.20. Gyermekmozi: Híd Terabithia országába (júl. 27., 11.00. Figyelem! A BATHORY film vetítését a dunaszerdahelyi CINEMAX augusztus 8ától kezdi; elŒvételben a belépŒk már most megvásárolhatók! GALÁNTA, szabadtéri mozi – július 22–23.: Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (am. kalandfilm) 21.30; júl. 26–27.: Szex és New York (am. film) 21.30. VÁGSELLYE, szabadtéri mozi – július 22–23.: Bolondok aranya (am. kalandfilm) 21.30; júl. 24–25.: Speed Racer – Totál turbó (am. filmdráma) 21.30. NAGYMEGYER, Slovan mozi – július 23.: O Ïivot (cseh komédia) 20.00; júl. 26–27.: Streetdance – Step Up 2. (am. filmmusical) 20.00.

Kiállítás NAGYMEGYER – A VMK kiállítótermében Varga Nándor fafaragó népmıvész és Both Anikó gobelinkészítŒ munkáiból nyílt kiállítás látogatható. DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában BOLDI (Szrecsányi Boldizsár) magyarországi szobrászmıvész kiállítása július 25-ig várja látogatóit. KOMÁROM – A Duna Menti Múzeum Zichypalotabeli kiállítótermében Ipolyság – Hont vármegye székhelye a 19. században címmel nyílt augusztus 2-áig megtekinthetŒ kiállítás. NAGYSZOMBAT – A Nyugat-szlovákiai Múzeumban a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága Szalon 2008 elnevezésı tagsági kiállítása szeptember 7-ig látogatható.

Vegyes DUNASZERDAHELY – A júliusi utcazenei koncertek keretében július 23-án 19.00 órai kezdettel a nagymegyeri Big Man Band játszik a VMK elŒtti téren. – Napközis tábor indult óvodások és kisiskolások részére július 21-tŒl 25-ig naponta 8.00 és 17.00 óra között a Csemadok székházában (Bacsák utca 240/13.). A tábor programja címszavakban: mese feldolgozása bábokkal, kézmıveskedés, zenés-táncos foglalkozások, szabad játék, rajzolás, mesehallgatás. A foglalkozásokat vezeti: Németh Luca bábszínész, Huszár Ágnes és Huszár Kata, a GyeplŒs zenekar zenészei. NAGYMEGYER – Július 25-én 20.00 órai kezdettel a Zárda iskola színpadán: Ponciánus császár históriája címı, kétrészes reneszánsz komédia a GyŒri Forrás Színház nyári elŒadásában; jegyelŒvétel a VMK-ban.

Fogyaszt-e energiaitalokat fáradtság, kimerültség ellen? Király László, Illésháza – Én fáradtság esetén inkább sétálok egy jót a szabad levegŒn. Nemigen iszom ezeket a „szárnyakat adó”, a tévében agyonreklámozott italokat. A végén tényleg elrepülnék. Szerintem ami legjobban elızi a fáradtságot, az egy jó hideg sör és mellé kísérŒnek egy finom borovicska. Csomor Renáta, Sárrét – Számomra ezek az italok egy kicsit édesek. Ha fáradtnak érzem magam, inkább pihenek egyet, semhogy mindenféle mıvi készítményekkel serkenteném fölöslegesen a szervezetemet. A fáradtságot persze meg lehet elŒzni, ezért sok nyers gyümölcsöt fogyasztok meg gyümölcsleveket.

Bihari László, Nagyfödémes – Ha fáradt vagyok, lefekszem. Ezeket a serkentŒ italokat nem mindenki engedheti meg magának, mert drágák. A csodatevŒ hatásukban meg nem hiszek. Az csak reklám. Tele vannak vegyi adalékokkal, mindegyikben van koffein, s akkor kisebbik rosszként inkább megiszom egy feketét.

DUNASZERDAHELY – A város önkormányzata idén is meghirdette hagyományos fotópályázatát azzal a céllal, hogy a városi fényképarchívum újabb színvonalas képanyaggal gyarapodjon. A pályázat idei, sorrendben immár negyedik évfolyamára a következŒ témakörökben küldhetŒk be munkák: 1. Az utca embere kritikus szemmel. 2. Utcák, terek, épületek, mıemlékek. 3. Természeti szépségek, a négy évszak. A fényképek az alábbi méretekben küldhetŒk be: 20 x 30 és 30 x 40 cm. A hagyományos módon ké-

szült fényképfelvételek mellett az elvontabb, új technikai eljárással készült fotókkal is lehet pályázni. A beérkezett munkákból a szakmai zsıri a két legrangosabb mıvet díjazza: a polgármester 10 ezer koronás különdíjával, illetve a zsıri 5 ezer koronás fŒdíjával. A pályamunkák 2008. október közepéig adhatók le a Vermes-villában székelŒ Kortárs Magyar Galériában. Részletesebb tájékoztatás a 031/5529384-es telefonszámon. (–dh)

Nemzetközi ifitáborok Idén immár 18. alkalommal rendezi meg nemzetközi ifjúsági táborait a magyarországi Balaton-felvidéken és Püspökladányban a gödöllŒi „Nyújts feléje védŒkart” alapítvány 12–18 éves magyarországi és határon túli magyar fiatalok részvételével. A július 28-tól augusztus 3-ig, illetve augusztus 14-tŒl 21ig rendezendŒ turnusokban lovaglás, íjászat, kajakozás és úszás sportágakban sze-

rezhetnek jártasságot a fiatalok. Miközben mélyíthetik honismereti-történelmi ismereteiket, valamint színvonalas kulturális rendezvényeken (Kapolcsi Mıvészetek Völgye, Debreceni Virágkarnevál) vehetnek részt. BŒvebb információ és jelentkezés: Pupák GergŒ szlovákiai szervezŒ-oktató, tel. 0908/408936, illetve a www.solyomszarnyon.hu honlapról. (–kf)

Inas a szalonban A dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria az esztergomi Munkácsy-kiállításhoz kapcsolódóan e héten filmvetítést tart a Vermes-villában. Az Inas a szalonban – fejezetek Munkácsy Mihály életébŒl címı, egyórás mıvészeti dokumentumfilm vetítése július 24-én 17.00 órai kezdettel lesz. Lakatos

Popluhár Melinda, Vezekény – Fáradtság ellen a legjobb orvosság a pihenés. Elkerülésének legjobb eszköze pedig az egészséges életmód. A szervezetet nem szabad megerŒszakolni. Néha egyegy energiabombát azonban megengedek magamnak. FŒleg akkor, ha elmegyek szórakozni és szeretnék tŒle feldobódni. (kmeÈ)

Sichta Péter, Jóka – Nem mondom, jó ízük van ezeknek az italoknak. Néha megiszom belŒlük egyetegyet, de általában ásványvizet fogyasztok vagy limonádét. Az én koromban még nem szokás fáradtságra panaszkodni, ha tanulás közben nem fog az agyam, kimegyek egyet focizni, s újra oké minden...

Fotók a városról

Iván filmje Munkácsy születésétŒl haláláig követi végig a festŒ életét, aki asztalosinasból lett a 19. század egyik legismertebb magyar mıvésze. Az ingyenes filmvetítésre a Kortárs Magyar Galéria szeretettel várja az érdeklŒdŒket. (kmgpr)

KmeÈ Vladislav felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

ÉLÃ NYELV „Hogy fordítható magyarra a henger formájú, mıanyag csomagolásban forgalmazott ‰unková pena nevı termék?” – érdeklŒdik egy olvasó. Semmiképpen sem a szó szerinti „sonkahab” megfeleltetéssel. Az egyes élelmiszer-ipari termékek standard magyar megnevezéseit illetŒen segítségünkre lehet a Magyar Élelmiszerkönyv, mely a magyar MezŒgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve a budapesti székhelyı MezŒgazdasági Könyvtár honlapján is megtalálható. Eszerint a pástétomnál lazább, pépesített húsipari készítményeket a -krém vagy -parfé utótagú összetételekkel nevezzük meg. -parfé utótaggal általában a tejszínnel készült, ízesített termékeket jelöljük, pl.: libamájparfé. Mivel a szóban forgó ‰unková pena nevı készítmény ilyen alkotóelemet nem tartalmaz, magyar megfelelŒjeként a sonkakrém megnevezést javasoljuk. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson július 15–16-án a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Szakál Péter, Gaboviã Péter, Mészáros Vígh Gábor, VodÀanská Hajnalka, Tászli Olga, Tuman Péter mérnök, Takács Irén, Takács Lóránt, Szakál Tünde, Galántai Dénes, Csóka Szilárd mérnök; Patas: Soós Jolán; Gomba: Viola Csaba; Jóka: Mészáros László, Mgr. Antal László, Mészáros Anna; Pozsonyeperjes: Nagy Imre, Seszták Pál, Király László, Varga Lajos, Varga Sándor, Kment József; DunatŒkés: Éliás Róbert, Lezsatka Tamás, Lezsatka István, Tászli István, Füzék László, Klempa László, Csiba István, Valocsai Márta; Csallóközkürt: Polin Veronika; Sárosfa: Nagy Zsolt; Vásárút: Johancsik Beáta, Méhes Mónika; Kulcsárkarcsa: Kulcsár György; Amadékarcsa: Petrleniã Erzsébet; Pódafa: Hegyi Csaba, Czifra Zoltán; Nagymegyer: Kostrej Miroslav, GeÏo Miloslav, Bohus Attila; Nagyudvarnok: Halász Csaba, Jankó Mária, Szabó Ildikó; Várkony: Mgr. Menyhárt József; Vajka: Seif Ottó; Ekecs: Círia Tibor; Somorja: Szalay Zita, Marton Melinda, CsörgŒ János, Jávorka Lajos, Trpín Milan, CsörgŒ Róbert, Heller Tamás; FelsŒvámos: Mikóczy Ferenc; Egyházkarcsa: Szabó Terézia; Illésháza: Kuczman Oszkár.

ORVOSI ÜGYELET Ha a test nem képes a feleslegben termelt hŒt fokozott izzadással leadni, hŒpangás keletkezik. Ha a hŒhatás tovább tart – például a hŒkimerülés küszöbén álló személy továbbra is a tızŒ napon marad és/vagy folytatja nehéz testi munkáját – fokozódik a fejfájás, szédülés, majd úgynevezett homályállapot alakul ki. Ez azért is veszélyes, mert ekkor már a „beteg” nincs tudatában a vészhelyzetnek. (Szerencsére tájainkon ritka az ilyen állapot, ám a trópusokon az „ámokfutás” néven ismert kórképig fokozódhat

Nyári veszélyek: a hŒguta a tudati zavar: a beteg agresszívvé válik, társaira támad, öngyilkosságot követhet el.) A hŒpangás legsúlyosabb formája a hŒguta. Ilyenkor az eddig úgy-ahogy még mıködŒ hŒleadás leáll. Ennek látható jele az izzadás megszınése: a beteg bŒre száraz és sápadt. A hŒtorlódás következtében gyorsan emelkedik a testhŒmérséklet, akár 39 fok fölé is. A beteg sokkos állapotba kerül: érverése szapora, vérnyomása alacsony, légzése rendszertelen. A láz leginkább az idegrendszert ingerli: hányinger, hányás, testszerte görcsös izom-

rángások, majd a homályállapoton át eszméletvesztés, kóma áll be. A vázolt állapothoz gyorsmentŒt kell hívni! Az orvos megérkeztéig a test azonnali hıtése (hideg borogatás az egész testre, „legyezés” ventilátorral), s ha még eszméleténél van, hideg italok (ásványvíz, tea) itatása a legfontosabb teendŒ. A hŒguta különösen az alkalmazkodásra még nem (napon hagyott csecsemŒ), illetve már nem képes(idŒs, beteg) személyt fenyegeti. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. július 22.

Stovky projektov obohatili naše regióny

Šanca meniť regióny k lepšiemu pokračuje

Operačný program Základná infraštruktúra Stovky objektov na Slovensku získali vďaka Operačnému programu Základná infraštruktúra novú tvár prostredníctvom zrealizovaných projektov lokálnej infraštruktúry v hodnote 4,65 miliardy korún. Podpora Európskej únie pokračuje. Aj vy máte možnosť využiť Regionálny operačný program a dať svojej obci novú tvár. www.build.gov.sk www.strukturalnefondy.sk

Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ.


SzabadidŒ

2008. július 22. BIZONY

GYERMEK-

DAGÁLY

BETEGSÉG

R. 1. RÉSZ

BECÉZETT

VITAMIN

AZONOS MÁSSALHANGZÓK

NÃI NÉV

PEREM

BUDDHIZMUS EGYIK ÁGA

... ZEPPELIN, EGYÜTTES

ANNO

G FRANCIA FIZIKUS

CSEH

RÉNIUM,

SZÍNÉSZ

DISZPRÓZIUM

R. 2. RÉSZ

R. 3. RÉSZ VÉG –

VAJON

FRANCIÁUL IPSZILON

TONNA

RAGADOZÓ

A MÚLT IDÃ

MADÁR

JELE

NÃI NÉV

GALLIUM

NÉVELÃ

IRÍDIUM

FRISS

SÓS-TÓ

VITAMIN

Virágkalendárium A Magdolnáknak a sárga szegfı sárga rózsával illik, a Lenkéknek lepkevirág, harangvirágok a Kingáknak, az Annáknak rózsaszínı és fehér mályvarózsa, az Olgáknak pedig nyári tarka cinniákkal kedveskedjünk.

MÉZELÃ FÁN

TÃSZÁMNÉV EURÓPA-

GYÃRI

KUPA, röv.

SPORTKLUB KÖTÃSZÓ

SZEMÉLYES

HATÁROZÓI RAG

NÉVMÁS GADOLÍ-

DIAGNÓZIS,

NIUM

röv.

SZEKUNDUM

Aforizma

O

B

Amíg nem hajtottad végre, nem tudhatod, lehetetlen-e... (Ernest Hemingway)

E heti rejtvényünkben Jules Verne francia író egyik gondolatát fejthetik meg. A 28. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: KüzdŒ ellenségednek hátadat ne mutasd. (Kazah közmondás) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát a következŒ szerencsés megfejtŒ nyerte: Kiss Mária (Illésháza).

NAP KIADÓ

Gratulálunk!

2008. JÚLIUS 22–28.

HETI HOROSZKÓP Kos

3. 21–4. 20.

JelentŒs fordulatok következnek be életében. Régi problémák kerülnek elŒ, melyeket ideje lezárni. Ha ez most nem sikerül, késŒbb még nagyobb gondokat okoznak. Viszont pihenjen is. Bika

4. 21–5. 20.

A kiteljesedett nyár révén belsŒleg és külsŒleg egyaránt harmonikus állapotba került, és ez élete minden területén éreztetni fogja hatását. Különösen hétvégei lesznek nagyon nyugodtak és kellemesek. Ikrek

5. 21–6. 21.

Ez az idŒszak alkalmas, hogy tovább építgesse karrierjét. Döntse el, mit szeretne elérni, hisz most bármire képes, s a siker eléréséhez nem kell megerŒltetnie magát. Fontos, hogy találjon idŒt a testmozgásra. Rák

6. 22–7. 22.

MegnŒ az igénye érzelmi élete jobbá fordítására, ám ehhez önnek is változnia kell. A munka és az anyagiak terén fontos dolgok várnak önre. Karrierje ugyan jól alakul, de az anyagiakban zavarok léphetnek fel. Oroszlán

7. 23–8. 23.

A munkában makaccsá válik, nem hallgat másokra, csak megy a saját feje után. Lobbanékony, s emiatt a munkájában hibát hibára halmoz. Arra is ügyeljen, mit eszik, mert gyomorproblémái lehetnek. Szız

8. 24–9. 23.

Mostanában nem panaszkodhat arra, hogy egyhangú, unalmas az élete, hiszen minden nap történik valami, ami lázba hozza, lelkesíti. A baj csak az, hogy a kitartással, türelemmel még mindig hadilábon áll.

Népi bölcsesség Most gyarapszik szépen Vince, javára vált Jakab hava. Mit máséból hoza haza, azzal teli csır és pince.

RÓMAI 2

KIKÖZÖSÍT

Névnapok Júl. 22.: Magdolna, Magdaléna Júl. 23.: Lenke, Oºga Júl. 24.: Kinga, KincsŒ, Vladimír Júl. 25.: Kristóf, Jakab, Jakub Júl. 26.: Anna, Anikó, Hana Júl. 27.: Olga, Liliána, BoÏena Júl. 28.: Szabolcs, Kri‰tof

145 éve, 1863. július 23-án született Bródy Sándor író. 190 éve, 1818. július 25-én hunyt el Dugonics András író.

LITER ...BAN, EURÓPA EGYIK ORSZÁGÁBAN

GYAKORI IGEVÉGZÃDÉS

ESEMÉNYNAPTÁR

Heti évfordulók

FALATOZÓ FOGOLY

Mérleg

9. 24–10. 23.

Szerencsés hete lesz: a munkahelyén anyagi elismerésben részesül, és arra is ideálisak a körülmények, hogy végre rendezze magánéleti problémáit. Éljen jobban a nyár kínálta szórakozási lehetŒségekkel. Skorpió

10. 24–11. 22.

Ha hódítani vagy flörtölni van kedve, most ne fogja vissza magát. Ha még nem volt ideje kipihenni magát, gyorsan keressen rá alkalmat! A munka megvárja, viszont nagyon szükséges már feltöltŒdnie energiával. Nyilas

7

11. 23–12. 21.

A tizennyolc éves nagymegyeri Árvai Szilvia a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Utcai Egyesített Szakközépiskolában virágkötészetet tanult. Ezt a tudást Karván lehetne díszkertészettel kibŒvíteni, ám Szilvia egyelŒre a fŒiskolai továbbtanulást sem zárta ki. Kedvtelései közül pedig a táncot, jelesül a népi táncot és a rajzolást emelte ki... Fotó: Betók Video

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

– Akkor játsszunk! – Mit? – Te megmondod, mennyi pénz van a zsebedben. Én adok neked ugyanannyit, aztán te visszaadsz nekem 24 koronát. Ami marad, ahhoz megint adok ugyanannyit, te újra visszaadsz huszonnégyet, és ismét megduplázom a maradékot, és ebbŒl a megduplázott maradékból is adsz nekem 24 forintot... – Hogyisne! Hiszen mire te ilyen módszerrel harmadszorra megduplázod a pénzemet, addigra nekem, ha kifizetlek, egy fillérem sem marad. – Miért? Mennyi pénz van a zsebedben? – Ha ennyit elmondtam, nem nehéz kiszámítanod! (Tényleg nem nehéz! Olvasóink is kiszámítanák?) Megfejtés az elŒzŒ számból: körte, citrom, paprika, alma, borsó, tök, kivi, egres, szilva, saláta

A horgász egy fecsegŒ szomszéd mellé kerül a folyóparton. Egyszer csak megunja az állandó szövegelést és azt mondja: – Ide figyeljen! Mi itt mindannyian a horgászdialektust beszéljük. – Hát az meg milyen? – Nagyon egyszerı: rövidebb szavak, hoszszabb szünetek. ✖ A hervadó feleség azt mondja a férjének: – Drágám, adj egy ezrest, délután kozmetikushoz megyek. A férj alaposan megnézi az asszonyt, majd a pénztárcája után nyúl: – Nesze, itt van kétezer! ✖ Hazatért a horgász és dicsekszik a feleségének: – Nézd meg, édesem, ezeket a gyönyörı halakat! – Csak ne akarj becsapni! A szomszédasszony látta, hogy a halkereskedŒnél jártál. – Ott bizony. Olyan sokat fogtam, hogy kénytelen voltam a felesleget eladni.

Helyes megfejtŒink közül minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

SürgŒsen vessen véget nyári kalandozásainak és összpontosítsa figyelmét a munkájára. Egyik üzleti partnere megpróbál keresztbe tenni önnek. Ha kellŒen résen lesz, veszteség nélkül megúszhatja. Bak

12. 22–1. 20.

Bár anyagi téren most viszonylag jól áll, ha csak teheti, ne szórja a pénzt feleslegesen holmi csacskaságokra. Ezekben a napokban elsŒsorban a rizikós szerencsejátékoktól kell fokozott mértékben óvakodnia. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Érzelmi és szerelmi téren módfelett jó idŒszak következik ön számára. Ez természetesen eddigi párkapcsolatára értendŒ, tehát minden fölösleges kísértéstŒl, futó kalandtól lehetŒleg óvakodjék. Halak

2. 20–3. 20.

A családjában kezdenek felhalmozódni az anyagi természetı gondok, fŒleg az igényekkel és lehetŒségekkel kapcsolatban. Ezért egy alapos, Œszinte beszélgetés már nagyon aktuálisnak látszik...

 Édes élet...?

Fogas Ferenc felvétele


8

Tudósítás – Hirdetés

2008. július 22.

Vihar és koncertek ZAMÁRDI – Múlt hét hétfŒn reggel véget ért a négynapos Balaton Sound fesztivál, amely maximális vendégszám mellett zajlott le, összesen 88 ezer fesztiválozó részvételével, ami abszolút sikerként könyvelhetŒ el. Tavaly a Balaton Sound debütálásakor mindössze 32 ezren látogattak ide. Ezzel a fesztivál nemcsak a balatoni régió legjelentŒsebb, de egyben Magyarország egyik legnagyobb fesztiváljává nŒtte ki magát. A zamárdi fesztivál négy napja alatt 100 zenekar és DJ lépett fel, javarészt nemzetközi sztárok, akik számos zenei mıfajt képviseltek. A fesztiválozók túlnyomó többsége magyar fiatal volt, de több ezren érkeztek más országokból, elsŒsorban Ausztriából, Szlovákiából, Horvátországból és Németországból. A Csallóköz olvasói a hétfŒi lapzárta miatt csak a fesztivál elsŒ három napjáról olvashatták el a koncertekrŒl szóló beszámolónkat, de az utolsó, vasárnapi nap is tartogatott meglepetéseket, jót és rosszat egyaránt. A jó az volt, hogy nem az átmenetileg szaunaként mıködŒ sátrakban ébredtünk, a rossz meg az, amikor délután kettesfokozatú viharjelzést jelentettek a Balatonon. Voltak azért koncertek is, meg elcsíptünk pár mondatot a sajtóirodá-

nak becézett konténerben, miszerint a Fatboy Slim a fesztivál legnagyobb durranása, és teltház lesz. Az is volt, óriási tömeg, kígyózó sorok és békés lökdösŒdés. Az éjjel kezdŒdŒ MÁV-sztrájkról az információnál sem tudtak többet mondani, mint amit amúgy is tudtunk, de azért a kedves kiírásért, amit ott

láttunk, érdemes volt odamenni: „A koncertek nem maradnak el, csak a VIHAR.” Reggel szakadó esŒre ébredtünk, pár perc alatt az egész kemping területén állt a víz. Húztuk a szánkat, jobban is befejezŒdhetett volna a fesztivál, de üsse kavics. Remek volt. (ian)

Václav Havel popfesztiválon TRENCSÉN – Václav Havel egykori cseh köztársasági elnök és Fatboy Slim DJ-elŒadó volt a trencséni fesztivál két legnagyobb sztárja. A BaÏant Pohoda egyébként rekordlátogatottságot döntött, mert idén több mint 30 ezren mentek el a katonai repülŒtérre, ami még nem fordult elŒ a fesztivál 12 éves történetében. Michal Ka‰ãák fŒszervezŒ (az egykori Bez Ladu a Skladu frontembere) elmondta, hogy a látogatottság ideális, de a jövŒben talán ki lehetne bŒvíteni a helyszínt, azaz a katonai repteret. Két baleset történt a fesztiválon a rendŒrség tudomása szerint. Egy nŒ és egy férfi próbált egy teherautóra felugrani és közülük a férfi súlyos sérülésekkel került kórházba. Pénteken este a Fatboy Slim-koncert volt a legütŒsebb, az angol DJ

másnap reggel baráti köszönŒlevelet küldött a szervezŒknek, amely sallangmentes és valóban közvetlen volt. Fergeteges tapssal köszöntötték az angol Royal Choral Society énekkart, amikor szlovákul adták elŒ Eugen SuchoÀ mıvét, az Aká si mi krásna címı számot, amely egyébként a szlovákiai magyar kórusok kedvelt száma is. Szombaton a mıfajukban immár klasszikusnak számító Plastic People of the Universe aratott nagy sikert, éjjel pedig az amerikai Joan Baez bıvölte el a hatalmas hallgatóságot. Szombat este ·tefan Hríb ismert szlovák újságíró faggatta nagy érdeklŒdés mellett Václav Havelt. A Tatra Banka Arénában mintegy ezren ültek be, többen inkább a friss levegŒt választották, s a kihelyezett széles vásznú képernyŒn keresztül követték nyomon az eseményeket.

Václav Havel támogatta Iveta Radiãová elnökjelöltségét, s kifejezte reményét, hogy a politikus asszony a legközelebbi választások után Szlovákia államfŒje lesz. „Több országban, többek között Németországban és máshol is igazolták a hölgyek, hogy sokkal eredményesebben tudnak politizálni, mint sok férfi. MeggyŒzŒdésem szerint így lesz ez Szlovákiában is“ – hangsúlyozta az exelnök, aki további kérdésre válaszolva elmondta: miután elköszönt az államfŒi posztról, úgy vélte, szabad ember lesz, aki szabadon rendelkezik az életével. „Sajnos, ez csak részben van így, mert én már életem végéig volt elnök leszek, s ez a tény meghatározza a programjaimat is, habár igyekszem minél több idŒt a színháznak és a színmıírásnak szentelni“ – közölte Václav Ha(s) vel.

COOP Jednota Dunajská Streda SD prijme do trvalého pracovného pomeru vedúceho/u  skladníka  predavač/ky zo Šamorína a blízkeho okolia do novej veľkopredajne potravín v Mliečne. A világ egyik legismertebb DJ-je, a Fatboy Slim néven ismert Norman Cook ad koncertet Zamárdiban a Balaton Sound Fesztiválon, A szerzŒ felvétele majd Trencsénben, a Pohodán is fellépett

A hely (digitális)

szelleme GYÃR/SOMORJA/DUNASZERDAHELY – Helyismereti könyvtárosok háromnapos országos konferenciáját rendezte meg GyŒrben a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár. A helyismereti könyvtárosok szakmai összefogását és munkájuk segítségét szolgáló országos tanácskozást immár 15. alkalommal rendezték meg, ez évben a kisalföldi megyeszékhelyen, s a szlovákiai magyar könyvtáros szakma képviseletében részt vett rajta Végh László, a somorjai Bibliotheca Hungarica igazgatója, Bereck Zsuzsanna könyvtáros, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke, valamint

Horváth Ibolya, a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár bibliográfusa. A Paradigmaváltás a könyvtárosok helyismereti munkájában? címet viselŒ konferencia több mint százhúsz résztvevŒje többek között olyan kérdésekre kereste a választ, hogy mennyire tudják elhelyezni saját tevékenységüket a könyvtárosok az információs társadalomban, de több elŒadás foglalkozott információ-történeti vonatkozásokkal, az elektronikus szolgáltatásokkal és jogi kérdésekkel is. A konferencia zárónapján a helyi intézmények adtak számot vonatkozó helyismereti tevékenységükrŒl. (–er)

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87

Žiadosti so životopisom zasielajte na adresu: COOP Jednota , Korzo Bélu Bartóka 790 929 01 Dunajská Streda. Kontakt: 031/552 23 25


2008. július 22.

Hirdetés

9


10

Spravodajstvo

22. júl 2008

Nesedí len na richtárskej stoliãke BLAHOVÁ – Letné mesiace sú charakteristické dovolenkami a oddychom. Ale tak˘ normálny, obyãajn˘ mal˘ ãlovieãik si dopraje iba pár dní voºna a uÏ sa hrnie do práce, veì ão ak si to zamestnávateº rozmyslí a raz dva sa s ním rozlúãi.

te, ak obec nemá nezamestnan˘ch, tak musíte aj kosiÈ, povedal by som, Ïe i starosta vykonáva verejno-pro-

spe‰né práce. Úrad práce na‰ich nezamestnan˘ch umelo vytriedil. Ponúkol im prácu mimo obce, oni ju nepri-

Medzi t˘ch, ktorí si veºa voºna ani poãas leta nedoprajú, patrí i nemálo starostov obcí – zháÀanie finanãn˘ch prostriedkov na zveºaìovanie dedín je v súãasnosti úlohou dÀa. A nejeden z nich zvláda aj práce, ktoré na prv˘ pohºad s v˘konom funkcie hlavy obce veºa spoloãného nemajú. Presvedãili sme sa o tom v Blahovej, kde sme Otakara Tome‰eka zbytoãne hºadali na obecnom úrade. Od pracovníãky úradu sme dostali len strohú odpoveì – „kosí“. Îeby brigádoval pri Ïatve? „Ale kdeÏe, kosí zeleÀ v obci.“

Starosta na kosaãke Tome‰eka sme na‰li sedieÈ na kosaãke trávy v miestnom cintoríne poctivo ská‰aÈ trávnat˘ porast. „Vidí-

 Starosta neváha „osedlaÈ“ ani obecnú kosaãku

Foto: autor

jali a tak ich z evidencie vyãiarkli. Je to proti zdravému rozumu, veì práce je aj tu dosÈ. Ak chcem, aby obec nepremohla burina, musím si nájsÈ ãas i na takúto robotu. E‰te ‰Èastie, Ïe mi v nej pomáha nበposlanec Milan Rajcsányi,“ hovorí starosta a dodáva, Ïe v záujme toho, aby bola obec ãistá, od b˘valého Poºnohospodárskeho druÏstva odkúpili siláÏne jamy, kde vybudovali veºkokapacitné kompostárne na zelen˘ odpad. Okrem toho ‰tvrÈroãne organizujú zber bielej techniky, akumulátorov a in˘ch elektrospotrebiãov. „Zaãíname s budovaním vodovodu, ktor˘ by mal byÈ hotov˘ koncom roka 2009. Európska únia pokryje 65 %, vláda 28 % Západoslovenská vodárenská spoloãnosÈ 7 % nákladov,“ pokraãuje Tome‰ek, podºa ktorého by bol veºmi rád, kedy sa do konca volebného obdobia podarilo Blahovú aj plynofikovaÈ. RadosÈ mu robia ‰portovci – v prvom rade futbalisti, ktorí hrajú v III. triede majstrovstiev okresu a stali sa víÈazmi súÈaÏe o najslu‰nej‰ie muÏstvo a v dlhodobej

majstrovskej súÈaÏi skonãili na treÈom mieste. Vzhºadom na dobré v˘sledky sa chce obec svojim ‰portovcom odvìaãiÈ a e‰te v tomto roku plánujú zatepliÈ sociálne budovy na miestnom futbalovom ‰tadióne a cel˘ areál aj oplotiÈ.

Na obzore hvezdáreÀ Okrem ‰portu mládeÏ zaujíma i veºmi atraktívna veda – hvezdárstvo. V Blahovej pracuje veºmi agiln˘ hvezdársky spolok, ktorému obec odpredala pozemok, na ktorom by mala vyrásÈ malá hvezdáreÀ. Otakara Tome‰eka te‰í fakt, Ïe ãoraz viac miestnych mlad˘ch prejavuje záujem o stavebné pozemky v obci. „Iba na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteºstva sme schválili ‰esÈ Ïiadostí na pridelenie stavebného pozemku,“ povedal nám na záver stretnutia richtár – nemienili sme ho dlh‰ie zdrÏiavaÈ, lebo na neho e‰te ãakalo kosenie zelene vo dvore materskej ‰koly a aj pri obecnom úrade. Vladislav KmeÈ

Vydra sa vrátila Na ãele Dunajská Streda DUNAJSKÁ STREDA – Vydra rieãna je cicavcom, ktor˘ je dokonale prispôsoben˘ Ïivotu vo vode. Dospelé zviera váÏi asi 5 kíl a je dlhé aÏ 80 centimetrov. KeìÏe je v˘born˘m lovcom, rybári ju radi nemajú. ëal‰ím dôvodom dramatického poklesu poãtu vydier v Európe bol jej intenzívny lov pre koÏu‰inu i zneãistenie riek, a preto sa dnes takmer v‰ade chráni. Kedysi ju bolo moÏné beÏne vidieÈ pri Malom Dunaji, no je pote‰iteºné, Ïe v ostatnej dobe bola vydra pozorovaná pri viacer˘ch kanáloch na Îitnom ostrove. Toto krásne, elegantné zviera si na‰u ochranu celkom urãite zaslúÏi! Zsolt Beke

 Pri Ïitnoostrovsk˘ch kanáloch sa objavila vydra Foto: Andrea Csilla Zólya

Nestor hotov˘

lanta (654 ha). Osev repky ozimnej a jarnej dosiahol 21 431 ha, ão bolo medziroãne o 7,9 % viac. Repky bolo vysiatej najviac

Najväã‰ie zastúpenie mala p‰enica, ktorá bola vysiata na 70 229 ha, ãím sa Trnavsk˘ kraj v rámci SR umiestnil v oseve na druhom mieste. Najviac p‰enice sa vysialo v okrese Dunajská Streda (21 233 ha), za ním nasledovali okresy Trnava (14 754 ha) a Galanta (13 045 ha). JaãmeÀ bol vysiaty spolu na 46 939 ha, ão bolo o 2,5 % viac ako vlani. Z územného hºadiska vysiali najviac jaãmeÀa v okrese Dunajská Streda (14 214 ha). Sladovnícky jaãmeÀ v kraji bol vysiaty na 24 345 ha, rovnako najviac v okrese Dunajská Streda (6222 ha). Kukurica na zrno bola v kraji vysiata na 42 821 ha – viac kukurice sa vysialo iba v Nitrianskom kraji. Oproti minulému roku bol v‰ak v kraji pokles o 9,3 %. Z okresov sa najviac kukurice vysialo v okrese Dunajská Streda (17 510 ha), za ním nasledovali okresy Galanta (10 401 ha) a Trnava (6 397 ha). Oproti minulému roku sa zníÏil aj osev zemiakov – spolu aÏ o 23,1 %, keì ich bolo vysiatych na 1428 ha, najviac v okrese Ga-

 Na ilustraãnej fotografii Milana Drozda tohtoroãná Ïatva v IÏi v KomárÀanskom okrese

v okrese Dunajská Streda (5317 ha). Zdroj: ·tatistick˘ úrad Slovenskej republiky. (elba)

GLOSA

KOMÁRNO – V pondelok 7 júla. 2007 bola v areáli Slovensk˘ch lodeníc, a.s. ukonãená stavba námornej nákladnej lode typu NL R˘n urãenej pre nemeckého zákazníka, Gerd Wessels, ktorá nesie meno „Nestor“. Ide o plavidlo vyvinuté na univerzálnu prepravu v‰eobecn˘ch kusov˘ch tovarov o nosnosti 3685 ton. Plavidlo opustilo Komárno a bude prepravené do prístavu na âiernom mori, kde bude odovzdané do uÏívania zákazníkom. Lodenice v Komárne od zaloÏenia v roku 1898 vyrobili takmer 2000 plavidiel rôznych typov a urãenia, vrátane osobn˘ch lodí, plávajúcich bagrov a vojensk˘ch plavidiel. Na túto vy‰e storoãnú tradíciu a skúsenosti nadviazala spoloãnosÈ Slovenské lodenice Komárno, a.s. (pad)

 Nestor na ceste k âiernemu moru

TRNAVSK¯ KRAJ – K 20. máju 2008 bolo v Ïupe osiatych 165 930 ha obilnín, medziroãne o 0,2 % menej.

Foto: Milan Drozd

UÏ puãia nové nádeje! Ej veru, kdeÏe uÏ tie bohatierske ãasy sú, keì sme tu, v na‰ej krajinke malinkej, mali stodvadsaÈ politick˘ch strán a hnutí! A to nie hocijak˘ch – pamätníci si e‰te spomenú trebárs na Nezávislú erotickú iniciatívu ãi Stranu priateºov piva. Neúprosn˘ zub ãasu a najmä necitliv˘ byrokratick˘ zákrok v roku 2005 ich poãet drasticky okresal. Slovenská politická scéna spustla a zaãiatkom roka 2007 sme mali registrovan˘ch politick˘ch subjektov sotva ‰tyri desiatky. V tej neblahej dobe vymierali strany a straniãky húfne ako dinosaury, napríklad iba rómskych pri‰lo o Ïivot ‰estnásÈ, nemálo ich poÏral pahltn˘ Fico, ìal‰ím pomohli na druh˘ svet eutanáziou. Je síce pravda, Ïe sa nájdu aj takí, ktorí tvrdia, Ïe jedna politická strana staãí, dokonca i to je niekedy veºa, ale títo zjavne nechápu, o

ão v demokracii karpatského typu kráãa. No zdá sa, Ïe po krátkom období temna sa brieÏdi na svetlej‰ie ãasy. Ak sa niã mimoriadneho neprihodí, uÏ túto jeseÀ by mali na Slovensku pribudnúÈ minimálne tri novuãiãké strany. Hoci so star˘mi ksichtmi. A to okrem iného znamená, Ïe akonáhle vzniknú, okamÏite budú maÈ, voºby-nevoºby, zastúpenie v parlamente. Trebárs Konzervatívna demokratická strana Vladimíra Palka bude maÈ hneì ‰tyroch poslancov. Ironik by povedal, Ïe je to iba o nieão menej ako bude maÈ v budúcich voºbách voliãov, no odídenci z KDH, ktor˘m sa toto hnutie zdalo málo prudérne a zastarané, si evidentne myslia nieão iné. Ktovie, moÏno majú nejaké tajné informácie z Vatikánu ãi miest e‰te vy‰‰ích, o ktor˘ch my nevieme. V inej svetonázorovej oblasti sa mieni etablovaÈ Nemcsics – je v‰ak nejasné, preão chce novú stranu, keì vlastní

znaãku b˘valej parlamentnej ANO. Ak v‰ak naozaj uloví uteãenca z SDKÚ Li‰ku a moÏno i nejak˘ch in˘ch, hop, a uÏ má zastúpenie v Národnej rade. Bez vlastnej strany nechce ostaÈ ani jeden z nespoãetného davu b˘val˘ch Meãiarovcov, trnavsk˘ Ïupan Miku‰. Ale ão za tvora bude jeho ohlásená Nová demokracia, to moÏno netu‰í ani on sám. Tak to by sme mali jednu novú konzervatívnu, jednu liberálnu a jednu bohvie akú stranu. Nech˘ba vám v tomto zozname nieão? Správne! Nezabudnime na Maìarov. Ak to Zsolt Simon s duom Csáky – Duray ìalej nevydrÏí a i‰iel by do k‰eftu aj Béla Bugár, môÏe sa zrodiÈ celkom nová strana Slovákov hovoriacich po maìarsky so slu‰nou ‰ancou na úspech. A nárast celkového poãtu politick˘ch strán by percentuálne predbehol rekordn˘ rast hrubého domáceho produktu. ªubo Baniã


Tudósítás

2008. július 22.

11

Bizonytalan ipari beruházások NAGYMEGYER – Még mindig nem dŒlt el, hogy az érdeklŒdŒk megvásárolják-e a 63-as, Komárom-pozsonyi országút mellett kiszemelt területet a tejgyár szomszédságában, ahol az önkormányzat ipari parkot szeretne létesíteni. Két pozsonyi, ingatlanügyletekkel foglalkozó közvetítŒ cég, az IMO Invest és az Express Reality érdeklŒdött a szóban forgó városi tulajdonú földterület megvásárlása iránt. A potenciális vásárlókkal folytatott tárgyalások nyomán a nagymegyeri önkormányzat képviselŒi több feltételt is szabtak a megkötendŒ elŒszerzŒdésekben. Ezek szerint 2010 végéig a majdani befektetŒknek 250 állandó jellegı munkahelyet kell biztosítaniuk a 300 koronás

 Ide tervezik az ipari parkot

A szerzŒ felvétele

négyzetméterenkénti vételár fejében. Ha viszont a befektetések nem e feltétel szerint valósulnak meg, akkor az önkormányzat 270 koronás áron jogosult visszavásárolni a már eladott területet. A szóban forgó elŒzetes egyeztetéseket követŒen került sor június 25-én arra az önkormányzati ülésre, amelyen Néveri Sándor képviselŒ egy jogászi véleménnyel érvelve azt javasolta, hogy az adásvételi szerzŒdésben kössék ki: az önkormányzat által megszabott feltételek ne csak a telkeket felvásárló cégekre vonatkozzanak, hanem kötelezŒek legyenek azokra a majdani valós befektetŒkre is, amelyeknek esetleg tovább adják a pozsonyi telekforgalmazók a földterületet. Amennyiben pedig nem teljesülnek az önkormányzat felté-

telei, négyzetméterenként 500 koronás kötbérrel (büntetéssel) sújtsák a szerzŒdésszegŒket. Néveri Sándor szóban forgó javaslatát a 11 jelenlévŒ képviselŒbŒl nyolcan megszavazták, hárman tartózkodtak a szavazástól. Az önkormányzat eztán az elfogadott határozatot elküldte a telek felvásárlása iránt érdeklŒdŒ cégeknek, amelyektŒl késŒbb olyan visszajelzés jött, hogy amennyiben a képviselŒ-testület nem értékeli át június 25-i határozatát, elállnak a szerzŒdéstŒl. Önkormányzati körökbŒl származó információink szerint az üggyel kapcsolatban hamarosan rendkívüli ülésen találkoznak a városatyák, elŒfordulhat, hogy már hétfŒn este, vagyis a lapzártánk után. Kovács Zoltán

Kis lopás is bıncselekmény Egy falunap, DUNASZERDAHELY – A járási rendŒrkapitányság friss sajtóhírei szerint egy férfit egyetlen nap leforgása alatt kétszer is lopott az egyik nagyáruházban. Az elsŒ esetben egy üveg vodkát akart meglovasítani, amiért számlás bírsággal sújtották. De miként nagy költŒnk írja egyik

versében, hogy „a balek azért balek, mert más nem lehet”, két órával késŒbb ugyanott két kifli és egy flaskó ásványvíz ellopása közben bukott le. És ezért a lopásért már akár két évig terjedŒ börtönbüntetést is kaphat. S ugyanilyen terjedelmı szabadságvesztés fenyegeti azt a 23 éves ekecsi nŒt is, aki Ausztriában lopott el egy mindössze

605 korona értékı ruhát, mert az utóbbi egy évben hasonló cselekedetért már felelŒsségre vonták. S ha már a szokatlan bıncselekményeknél tartunk, hadd említsük meg annak a dunaszerdahelyi járásbeli mezŒgazdasági szövetkezet 66 éves elnökének esetét is, akit három évig terjedŒ dutyi fenyeget a mulasztásáért. Amit azzal „ér-

Sok a táppénzes régiónkban is NAGYSZOMBAT – Ebben a megyében tavaly az egészségbiztosított személyek átlagos száma 260 148 volt, a biztosítottak táppénzen töltött napjainak száma pedig elérte a 3 173 314-et. Ezt a munkaképtelenséget 88,2 százalékban megbetegedés, 9,2 százalékban különféle sérülések, 2,6 százalékban pedig munkabalesetek idézték elŒ. Mindezt az SZK Statisztikai Hivatala nagyszombati munkahelyének szóvivŒje, Jozefina Roziãová friss tájékoztatásából tudjuk. AmibŒl kitınik az is, hogy tavaly a megyei munkaképtelenség százalékos aránya (3,342) meghaladta az országosat (3,188), s hogy ez az

egészségbiztosítottak egyes csoportjai tekintetében legmagasabb (4,880) az önkéntes munkanélkülieknél volt; az alkalmazottaknál egyébként 3,384, az önálló foglalkozást ızŒ személyeknél pedig 2,767 százalék. A megye járásait tekintve a munkaképtelenség a legmagasabb átlagos százalékarányt a Skalicaiban (3,977) érte el; további sorrend: Dunaszerdahely (3,874), Hlohovec (3,733), Galánta (3,718), Senica (3,303), Pöstyén (2,890), Nagyszombat (2,547). Érdekes adatként említhetŒ továbbá, hogy egy-egy, a szlovákiai magyar szóhasználatban betegszabadságként emlegetett táppénzes állomány átlagos hossza a 2006-os 34,11 napról

33,43-ra csökkent (a tavalyi országos átlag egyébként 34,7). A járások tekintetében e téren szuverén elsŒ a dunaszerdahelyi 38,73 nappal, utolsó pedig a nagyszombati 27,39 nappal. Tavaly egyébként a munkaképtelenség 94 935 új esetét regisztrálták a megyében, 90,9 százalékban megbetegedés, 7,2 százalékban egyéb sérülések, 1,9 százalékban pedig munkabaleset következtében. A halálos munkabalesetek száma 8 volt, valamennyi férfiemberrel esett meg. A legtöbb a Nagyszombati járásban (3), egy-egy pedig a Dunaszerdahelyi, Galántai, Hlohoveci, Pöstyéni és Senicai járásban. (–ck)

Megkésett pályázat KOMÁROM – Megkésve jelentkezett versenypályázattal a helyi Rimo Kft. amely szintén a Kossuth-téren kívánt építkezni. A városatyák azonban ezt a beruházást már a megszabott határidŒn belül pályázó Rosemberg, Lehman & Partners társaságnak ítélték oda, s döntésüket

nem másították meg. Az elmúlt heti ülésen azonban a szerzŒdés feltételeit vitatták meg újra. A társaság nem kíván az új létesítményben mozit építeni, mert nem talált üzemeltetŒt. Mélygarázs helyett parkolóházat szeretne létesíteni. Vállalták viszont azt, hogy hárommillió koronával járulnak hozzá a körforgalom építéséhez, s a terület har-

minc százalékát szabadon hagyják. A helyi képviselŒk végül abban egyeztek meg, hogy mozi helyett filmvetítésre is alkalmas többfunkciós terem épüljön a bevásárló központon kívül. Egyezség született arról is, hogy milyen bírságot köteles fizetni a beruházó, ha nem teljesíti a szerzŒdésben rögzített felper tételeket.

demelt ki”, hogy a szövetkezet egyik volt alkalmazottjának nem fizette ki az utolsó havi bérét és további három hónapra megszabott 48 426 koronás lelépŒjét. Noha az illetŒ munkaviszonyának kölcsönös megegyezés és az említett feltételek szerinti felbontását Œ látta el kézjegyével. (bejó)

négy megnyitó

ILLÉSHÁZA – Az elmúlt szombaton rendezték meg a hagyományos falunapot, amelyet nemcsak a helyszínen nyitottak meg, hanem Bélvatán, Tonkházán és Kismagyaron is. Ezzel is jelezve, hogy a közigazgatásilag egy helyre tartozó települések is magukénak tartják a rendezvényt. Kora délután nagy sikert aratott a PŒthe István és társai kabaré, majd Rigó Mónika, Dóka Zsuzsa és BŒsi Szabó László, valamint Sárközy Pál zenekara szórakoztatta a szépszámú nézŒsereget. Este a Piknik-együttes lépett fel, éjfél elŒtt pedig a Fiesta kon(ú) certje zárta a színes programot.

Tızkár és reménykedés NAGYMEGYER – A néhány napja még mıködŒ, majd jórészt a tız martalékává lett népszerı vendéglŒ üzemeltetŒje megpróbál minél hamarabb végezni a romok eltakarításával, s rövid idŒn belül legalább egy büfé és egy kerthelyiség mıködtetésével kihúzni valahogy az idei nyári szezont. „Nem adom fel, más választásom úgysem maradt. A tızben odalett mindenem, a berendezés, az árukészlet, a nemrég megvásárolt eurós kasszagépem is. Az események annyira gyorsan játszódtak le, hogy még a napi pénzbevételt sem tudtam megmenteni. Ha lehunyom a szemem, még most is elŒttem van a látvány. A keddi esetet követŒen gyorsan szárnyra kapott az a hír, hogy a lángossütŒben keletkezett tüzet, illetve a serpenyŒben állítólag meggyulladt étolajat vízzel akartuk eloltani, s az még jobban szétfröccsent. Nos ez nem igaz, hiszen ott voltam az esetnél! A gázsütŒ le volt kapcsolva, lángost már nem is sütöttünk, mert elfogyott az alapanyag. Egy-két percre mentem át a szomszédos helyiségbe, majd arra lettem figyelmes, hogy valami fekete anyag száll a levegŒben. Visszamentem a lángossütŒbe, ahol a szagelszívóból már égŒ mıanyagok potyogtak mindenhová, a talajra, a sütŒre. A helyiségben már olyan füst volt, hogy be sem tudtunk menni, oltani. ÉgŒ étolajat

mi sem oltottunk volna vízzel, ennyit azért tudunk. Meg attól is tartottunk, hogy az ott lévŒ gázpalack nagy veszélyt jelenthet a tızben. A lángok és a füst aztán már gyorsan terjedtek” – idézte vissza az eseményeket Tímea asszony, a vendéglŒ bérlŒje és üzemeltetŒje. A fentebb említett tız július 15én ütött ki a nagymegyeri Corvin Mátyás HévízfürdŒ elŒtti sétány üzletsorán. Az egyik vendéglŒ lángossütŒ helyiségében csaptak fel a lángok. A helyi tızoltókat 17.45-kor riasztották, akik négy jármıvel érkeztek a helyszínre, további három tızoltókocsi DunaszerdahelyrŒl jött, eggyel pedig a csilizradvá-

nyi önkéntes tızoltók érkeztek. A lángokat este negyed nyolc körül sikerült megfékezni, de a fából készült épület majdnem egyharmada, körülbelül húsz méter vált a tız martalékává. Szerencsére senki nem sérült meg, az épületben keletkezett kárt hozzávetŒlegesen hárommillió koronára becsülik. Szerdán a rendŒrség és a tızoltóság szakemberei a helyszínen kezdték meg a vizsgálatot, az utóbbiak több mintát is begyıjtöttek a tızfészek helyszínérŒl, hivatalos eredmény csak késŒbb várható. Nagy a valószínısége, hogy a tızesetet a rövidzárlatos szagelszívó okozta. (kz)

 A tız martaléka lett a népszerı vendéglŒ

A szerzŒ felvétele


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezertŒl 3,5 millió Sk-ig (vállalkozóknak 20 millió Sk-ig) akár jövedelemigazolás nélkül. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Az ElsŒ PénzkölcsönzŒ Dunaszerdahelyen. Kölcsönök 3–18 ezer Sk-ig, készpénz 3-4 órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KARCHER) DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Expresszkölcsön munkavállalóknak, nyugdíjasoknak 180 000 Sk-ig fedezet nélkül, adósságrendezésre is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Új, körzeti orvosi rendelŒ, magas színvonalú ellátás, várakozás nélkül. Cím: Dunaszerdahely, Szent Mária gyógyszertár épülete (szemben a kórházzal), Dr. Tóth Erzsébet. Tel.: 0905 186 015. ● Reluxák, szúnyoghálók gyártása és szerelése. Tel.: 0949 652 285. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● 17 éves középiskolás lány gyermekfelügyeletet vállalna augusztus 29-ig. Tel.: 0908 918 932. ● Nyitrai egyetemisták részére szállást biztosítunk. Tel.: 0908 767 795; 031/552 68 78. ● CSALÁDI HÁZAK – lakások felújítását, komplett kivitelezését vállaljuk. Tel.: 0905 631 536. ● FürdŒkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. ● Kárpitozás. Tel.: 0907 501 321. ● Jelzáloghitel jövedelemigazolás nélkül adósságrendezésre (exekúzió is). Tel.: 0918 709 051. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autóvillany-szerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678.

2008. július 22. ● Megbízónk számára keresünk: ASSZISZTENST a pénzügyi osztályra. Pozsony – Farkastorok (Vlãie Hrdlo) székhelyı vállalat. Feltételek: középiskolai (közgazdasági) végzettség – felelŒsségteljes hozzáállás, felhasználói szintı számítógépes ismeret, kiváló szlováknyelv-tudás szóban és írásban egyaránt, középszintı angolnyelv-tudás, távlatos munkalehetŒség, dinamikus csapat. Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● Megbízónk számára keresünk: RECEPCIÓST – pozsonyi – Farkastorok (Vlãie Hrdlo) – székhelyı vállalat. Feltételek: számítógépes alapismeretek, szlováknyelv-tudás, 12 órás, mıszakos munkarend vállalása. (Akár idŒsebbek vagy egyetemi hallgatók számára is). Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● Somorjai székhelyı, külföldi érdekeltségı vállalat állást hirdet a következŒ pozícióra: MÙSZAKVEZETÃ. Követelmények: középiskolai végzettség, 5 éves mıszakvezetŒi tapasztalat a gyártószektorból, precíz, felelŒsségtudó, jó csapatépítŒ, irányító személyiség, hárommıszakos munkarend vállalása, felhasználói szintı számítógépes ismeretek, az 5S, KAIZEN, SAP ismerete és az ezzel szerzett tapasztalat elŒnyt jelent. Tel.: 0905 454 871; 0904 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● Megbízónk számára keresünk: OPERÁTOROKAT, betanított szalagmunkára (somorjai székhelyı vállalat). Feltételek: hárommıszakos munkarend vállalása, jó egészségi állapot, alapszintı iskolai végzettség, szlovák nyelv ismerete; HEGESZTà – LAKATOS szakembereket, vállalkozókat is (Somorjához közeli, rovinkai – csöllei székhelyı vállalat). NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Amennyiben érdekli valamelyik ajánlatunk, kérem jelentkezzen a 0905 439 618-as, ill. a 0905 454 871-es telefonszámon vagy a fortius@nextra.sk címen. ● GyŒri pékség viszonteladókat keres. Tel.: 0036/30/460 58 41. ● GépjármıvezetŒt felveszek Mercedes kamionra belföldi fuvarozásra. Tel.: 0905 357 297. ● KamionsofŒröket keresek EUmunkára (sofŒrkártya szükséges). Tel.: 0902 233 232. ● Felveszünk adminisztratív munkaerŒt. Feltétel: szlováknyelv-tudás, számítógépes ismeret. A kérvényeket és életrajzokat küldjék az alábbi címre: DANTER, Bratislavská cesta, P. O. Box 14, 929 01 Dun. Streda. E-mail: okno@danter.sk ● Gellei székhelyı építkezési vállalat felvesz sofŒrt Avia 31-re, azonnali belépéssel. Tel.: 031/554 53 01. ● Felveszünk szakácsot/szakácsnŒt azonnali belépéssel, közkedvelt étterembe. Tel.: 0904 266 738; 0918 595 337. ● Ambiciózus, érettségizett, fiatal munkatársakat keresünk érdekes munkára. Tel.: 0911 233 231. ● Alsónemı forgalmazására viszonteladót vagy üzletkötŒt keresek. Tel.: 031/550 85 71. ● Viszonteladókat keresek betonkerítések forgalmazására. Tel.: 0907 238 195. ● A csallóköznádasdi GROPOSlovakia teherfuvarozási vállalat

felvesz gyakorlattal rendelkezŒ kamionsofŒröket konténerfuvarozásra Szlovákia és Magyarország területére (hétvégék szabadok). Tel.: 031/554 72 23. ● Felveszek pincért és szakácsot étterembe. Tel.: 0903 753 423. ● SofŒrt keresek D kategóriájú jogosítvánnyal. Tel.: 0905 875 279. ● Munkatársat keresek fŒ- és mellékállásba is. Tel.: 0905 864 436. ● Eladót keresünk a Galántai járásból galántai üzletünkbe. Kiemelt bérezés, nyugodt munkakörnyezet. Tel.: 0905 158 857. ● GépkezelŒket alkalmazunk dunaszerdahelyi építkezésen a következŒ munkagépekre: lánctalpas kotrógép, traktorbagger, homlokrakodó, úthenger. Géptípus: JCB, Caterpillar, CASE. Tel.: 0903 701 288; 0905 656 468. ● Állatgondozót keresünk bŒsi farmunkra és BŒs környékére. Tel.: 0918 459 597. ● A Dunaszerdahelyen mıködŒ, szlovák–német érdekeltségı HFB Kft. felvesz elŒregyártott, elemes családi házak szerelésére: tervezŒ-kivitelezŒt és munkásokat (szakképesítés nélkül is). Munkahely: Tejed 63. (a Merkantil területén). Tel.: 031/552 29 46, e-mail: hfb@hfb.sk INGATLAN

● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0904 581 713. ● Eladó családi ház 8,5 áras telken BŒsön melléképületekkel és garázzsal. Ára 2 100 000 Sk + megegyezünk. Tel.: 0908 304 322;0918 669 571. ● Eladó Dióspatonyban 10,8 áras építkezési telek (700 Sk/m2). Tel.: 0903 910 790. ● Megvásárolok vagyonrészt a vásárúti földmıves-szövetkezetben, 25%-ért. Tel.: 0905 248 155; 0903 248 155. ● Eladó 90 áras és 1,08 ha-os építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/5603344. Mob: 0907/ 440054, 0907/440084. ● Eladó Dunaszerdahelyen 15 áras építkezési telek. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 25 áras építkezési telek FelsŒjányokon. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó építkezési telek Sárosfán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5600 m2-es építkezési telek Patonyréten. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 17 áras építkezési telek Solymoskarcsán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó még befejezetlen, 2 emeletes, többszobás családi ház, a földszinten üzlethelyiséggel, Felbáron. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. Eladó fabrikett bükkfából, Albáron, a vasútállomás melletti telepen. Ára 4,50 Sk/ kg, 500 kg felett megegyezünk. Házhoz szállítás, non-stop eladás. Tel.: 0908 979 636.

● Eladó hétvégi ház Eperjesen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5 szobás családi ház Jókán 19 áras telekkel. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5 szobás, emeletes családi ház Tárnokon, 8 áras telekkel. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 4 szobás családi ház Somorja-Tejfalun 11 áras kerttel. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó emeletes, 6 szobás családi ház Pódafán. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. LAKÁS, GARÁZS

● Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen (Észak II.). Tel.: 0915 113 889. ● Eladó 3 szobás lakás (82 m2) Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0903 355 357. ● Eladók most épülŒ lakótömbben egy- (1 290 000 Sk), két(1 650 000 Sk) és háromszobás (2 600 000 Sk) lakások Dunaszerdahelyen (Sport utca), valamint eladók garázsok is. Tel.: 0911763030; 0907849001. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 3 szobás lakás garázzsal, 1,8 áras telekkel Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 207 169. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Kondé püspök utca). Tel.: 0911 763 030. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Városháza tér). Ára 1 750 000 Sk. Ingatlanirodák ne hívjanak! Tel.: 0905 892 679, csak délután. ● Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen, csendes, nyugodt helyen, 1,32 millió Sk-ért. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó teljesen felújított 3 szobás lakás Somorján. Tel.: 031/ 560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó, sürgŒsen, Balaton közelében 50 m2-es, 2 szobás, összkomfortos ház 10 áras telekkel, Siófoktól cca 10 km. Ára 1,7 millió + megegyezünk (vagy csere csallóközi ingatlanra). Tel.: 0948 312 294. ● Eladó Balázsfán 68 áras telek (270 Sk/m2), valamint Somorján 1,5 ha ipari jellegı terület + szántóföld a város központjában. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 84 95 97. ● Eladó hétvégi ház Pozsonyeperjesen a Kis-Duna partján, csendes helyen. Ára 1,6 millió Sk. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó 8 áras közmıvesített építkezési telek Hegyéte községben (kanalizáció, telefon, kábeltévé). Ára 1200 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Smetana liget, 82 m2, 8. em., részben átalakítva). Ára 1,9 millió Sk. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó 3 szobás lakás Nagymegyeren. Tel.: 0905 936 488. ● Eladó garázs szerelŒgödörrel Dunaszerdahelyen (Rózsa liget). Ára 120 000 Sk. Tel.: 0907 242 071. ● Eladó újonnan épült 2 és 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 323 143. ● Eladó részben átépített egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Smetana liget) az iskolával szemben. Tel.: 0915 717 592.

MEGEMLÉKEZÉS „Gondoljatok rám, kiket úgy szerettem, míg éltem, értetek mindent megtettem.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk július 22-én, halálának 2. évfordulóján SESZTÁK JENŐRE Nagyudvarnokban.

Emlékét örökké őrző családja

KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550. ● Bérbe adó berendezett szobakonyhás lakás BŒsön. Tel.: 0918 673 387. ● Bérbe adók irodahelyiségek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0911 763 030. ● Bérelnék 3-4 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep), illetve késŒbb megvásárolnám. Tel.: 0907 336 234. ● Bérbe adó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0915 995 506. ● Kiadó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen, szeptembertŒl hosszú távra. Tel.: 0915 721 963. ● Bérbe adók vállalkozásra alkalmas exkluzív helyiségek (üzlet, szépségszalon, kávézó, bár stb.) Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0905 605 199. ● Eladó vagy bérbe adó, sürgŒsen, mıködŒ élelmiszerbolt Dunaszerdahelyen. Tel.: 0948 510 850. GÉPJÁRMÙ

● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó ezüst Opel Vectra 1,9 CDTi, gy. év 2007. Tel.: 0908 706 436. ● Eladó Fiat 126. Tel.: 031/552 52 23. ● Eladó Babeta (6000 Sk). Tel.: 0905 601 264. ● Eladó Renault Clio 1,2, gy. év 2005. Tel.: 0908 590 424. ● Átadom egyéves Renault Clio lízingelt személyautómat. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0918 905 235. ● Eladó Fiat 126. Tel.: 0907 501 321. ● Eladó ·koda Felícia, gy. év 1999, 50 kW, 70 000 Sk, elsŒ tulajdonos. Tel.: 0905 809 186. ● Eladó kitınŒ állapotban lévŒ fekete Opel Astra Caravan 1,7 DTi, gy. év 2002/9. Tel.: 0902 507 950, DS. Elado Citroen Saxo 1,4i. gy. é. 2001 október. ABS, klíma, szervó, 70000 km, ezüst színı. EK, STK Tel.: 0915 792731. ÜDÜLÉS, KIRÁNDULÁS

● Kiadók apartmanok Horvátországban (Dalmácia) Zadar környékén, kedvezŒ áron. Tel.: 0903 822 338. ● Balatonalmádiban kiadók kedvezményes áron lakások, nyaralók. Tel.: 0036/88/438 393; 0036/30/937 84 75. ; e-mail: z.mikes@freemail.hu ● Nyaraljon a Balatonnál! Szeretettel várjuk. Tel.: 0036/87/ 471 551.

● SzálláslehetŒség az AlacsonyTátrában: Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256; www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● UTAZÁS: 2008. aug. 15.: Bécs – Schönbrunn – Tuthenkamon, a fáraók világa kiállítás; aug. 16.: FertŒdi-kastély – FertŒrákos – kŒfejtŒ, vonatostúra és hajózás a FertŒ-tavon, Sopron; aug. 17.: FertŒ-tavi Mesepark – Ausztria legnagyobb szabadidŒ- és családi parkja; aug. 19–21.: Debreceni virágkarnevál – Hortobágy – Hajdúszoboszló; aug. 22–31.: Dalmácia – Makarska; aug. 31.: Visegrád – Fellegvár – Szentendre, Marcipán Múzeum; szept. 13–14.: Badacsonyi szüreti fesztivál. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. KIVÁLÓ MINÃSÉG, KIVÁLÓ ÁRON. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó M 1300-as gömbölyı szalmaprés. Tel.: 0918 940 524. ● Eladó Mini Romo mosógép jó állapotban. Tel.: 0902 800 866. ● Eladó dupla unimobódé klímával és fıtéssel felszerelve. Nagyon jó állapotban. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 779 132. ● Eladó holland káposzta- és karalábépalánta. Tel.: 0905 960 113. ● Eladó egyéves, kerámiafedelı villanysütŒ (Gorenje), kitınŒ állapotban. Tel.: 0918 541 510. ● Eladó egyéves extra turboszolárium. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 779 132. ● Eladó jó minŒségı bontott cserép (cca 3000 db, 5 Sk/1 db). Tel.: 0908 741 970. ● Az M-mode minŒségi nŒi divatáru akár extra méretben is kapható már Somorján is (·kolská 41/13). Tel.: 0903 215 532. ● Eladó térkŒ, járdaszegély, beton kerítéslapok. Tel.: 0908 042 655. ● Eladó popkorngép + eurós kasszagép. Tel.: 0907 580 450. HÁZIÁLLAT

● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (1 kg/100 Sk, élŒ súly 1 kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bŒrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/ olajcsere után. Ára 160 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.


Hirdetés

2008. július 22.

13

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK! ■http://www.parameter.sk/24h

Adj egy bélást, haver! A fiatalabbak kedvéért: a bélás hajdani kétforintos volt, amelynek ellenében üdítŒkhöz, akár egy jaffához vagy traubihoz is hozzá lehetett jutni, ha a hetvenes években az évi két lehetséges alkalom valamelyikével élt az ember és elvetŒdött minden honi fiatal álmainak színhelyére, a Balaton partjára. Már csak azért is, mert a nŒi fürdŒruhák és bikinik igen progresszív kollekciójával találkozhattunk errefelé – ami a méretek jelentŒs minimalizálását jelentette elsŒsorban, és – Jézus, segíts! – több órányi vadászás során akár egy-két fedetlen kebellel napfürdŒzŒ leányzót is szemrevételezhetett az ember. Ez utóbbiak persze a romlott nyugati világból érkeztek, ám mi teljes megelégedettséggel nyugtáztuk a romlottság eme magas fokát, mert az ellenkezŒ nem iránt nyiladozó ér-

deklŒdésünkre igencsak jótékony hatással volt. Itt láthattunk igazi automobilokat is a Trabantok, Wartburgok, Moszkvicsok és Daciák tengerében, s a Balaton-part szabadnak érzett világában itt találkoztunk elŒször hosszú hajú, trapéznadrágos hippikkel, akik csordaként vonultak LellétŒl Fonyódig, a haknizó magyar beategyüttesek nyomában. Süvölvény korunk minden forradalmiságával próbáltuk követni mi is az ellesett öltözködési és magatartásbeli formákat, de kinél a nadrág trapézi fazonja, kinél pedig a haj hoszsza kurtult a szülŒi önkény következtében. Emiatt amolyan félig kész csallóközi tahókként tátottuk a szánkat a magyar tenger partján. Mucsaiságunk persze ordított rólunk, s a rutinos csövesek kedvenc lejmolós áldozataivá váltunk azonmód.

Obec Blatná na Ostrove – SÁROSFA KÖZSÉG Obecný úrad č. 203 – Községi hivatal 203. 930 32 Blatná na Ostrove – 930 32 Sárosfa Sárosfa község polgármestere a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT törvénye 4. §-a alapján és a 2003. évi 552. számú közösségi érdekben végzett munkáról szóló SZNT törvénye alapján

pályázatot hirdet a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 1.- 4. ročník Magyar Tannyelvű Alapiskola 1–4. évfolyam, Blatná na Ostrove

alapiskola igazgatói tisztségének betöltésére. A megbízatási időszak kezdete 2008. augusztus 25. Pályázati feltételek:  szakmai képzettség megfelelő szakirányú felsőfokú pedagógiai végzettség az SZK IM 1996. évi 41. számú módosító rendelete értelmében  minimum 5 év pedagógiai gyakorlat  I. kvalifikációs vizsga vagy annak megfelelő szakmai vizsga az SZK IM 1996. évi 41. számú módosított rendelete 9. §-a alapján erkölcsi feddhetetlenség. A pályázathoz a jelentkezési kérvényt életrajzzal (irányítási és szervezési képességek feltüntetése, speciális tanfolyamok, publikálás stb. ...), a képzettséget igazoló hitelesített okirattal, az erkölcsi bizonyítvány kivonatával (három hónapnál nem korábbi), a munkaalkalmasságot igazoló orvosi véleménnyel (vagy becsületbeli nyilatkozat) és az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos elképzeléssel együtt kérjük 2008. augusztus 18-ig az alábbi címre eljuttatni: Obecný úrad č. 203, 930 32 Blatná na Ostrove A borítékra írják rá „Výberové konanie – ZŠ”

A lejmolás valójában kéregetés volt, de merŒben különbözött a napjainkban tapasztalható koldulástól. Az „aggy egy bélást, haver” egyfajta baráti segítségkérésnek volt tekinthetŒ, amire a természetes reakció a kétforintos habozás nélküli átadása volt az ugyan kissé ápolatlan külsejı, de megnyerŒ tekintetı beatniknek, mintegy nyugtázva a kitüntetŒ figyelmet, hogy a személyünket látta alkalmasnak az adakozás gesztusának gyakorlására. Egyúttal azt az érzetet is keltve, hogy részesévé váltunk egy bea-vatásnak. Taggá váltunk egy furcsa, ismeretlen és tiltása miatt is delejesen vonzó társaságnak, amely ugyan csak árnyéka volt a tévébŒl látott amerikai hippik elŒkelŒségeinek, de a közösségi térerŒ feledtette velünk ezt az apró hiányosságot. Azóta nagyot fordult a világ, a szabadstrandok gondo-

Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre

san bekerített, jól jövedelmezŒ fürdŒtelepekké alakultak át, a Trabantok csaknem végleg leszorultak az M 7-esrŒl, ahol immáron Mercedesek és Landroverek kormányüléseiben nyomják a gázpedált és a hangerŒt az újkori süvölvények. És sem Siófok, sem pedig Földvár felé félúton nem látni farmeros stopposokat. Mindezek a képek néhány napja villantak elém, amikor egy torzonborz öregember tartotta a markát elém, jó szerencséjét látva bennem. Nem kertelt, nem alakoskodott: sörre kérte a pénzt. S én vidáman, régi nyarak felszabadult örömével hullajtottam a papírpénzt a vén hobó tenyerébe. Aki valamikor fiatal volt, a Balaton körül szép lány oldalán csatangolt, s ki tudja, talán én is adta neki akkoriban egy bélást. BödŒk Zsigmond

A DUNAUTO dunaszerdehelyi FIAT, Alfa Romeo, Peugeot és BMW márkakereskedés és márkaszerviz munkatársat keres az alábbi poziciók betöltésére:

Gondnok, karbantartó Elvárások: felelősségteljes munkavégzés, technikai beállítottság, rátermettség.

Szerviz-technikus Elvárások: gépészeti iskolai végzettség, számítógépes ismeretek, szlovák- és magyarnyelv-tudás.

Raktáros – logisztikai főnök (BMW részlegre) Elvárások: gépészeti, valamint számítógépes ismeretek, logisztikai gyakorlat, szlovák- és magyarnyelv-tudás. A gyakorlattal rendelkező jelentkezők előnyben! A jelentkezők az életrajzukat és a motivációs levelet személyesen a FIAT szalonba, illetve e-mailban a dunauto@dunauto.com egyaránt küldhetik. Tel.: 031/590 01 02; 0905 859 618.

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

Prijmeme pracovníkov

do strážnej služby

v Dunajskej

Strede a Veľkom Mederi. Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti, možnosť získať preukaz odbor. spôsobilosti. Výhodné platové podmienky.

Tel.: 0905 547 832; 0902 924 582; 041/763 12 08. AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! Csak a felét fizeti!

50%-os árkedvezmény minden termékünkre.

Minőségi alsónemű, kedvező árak: férfi boxer 85 Sk  férfi atléta 75 Sk  női bugyi 30 Sk  női trikó  65 Sk  kislányalsó 20 Sk PIERTEX – Üzleteink: Dunaszerdahelyen: Kukučín utca, Akácfa utca, Nagyabonyi út (a kórház épülete), gen. Svobodu – „Merkúr”. Viszonteladóknak nagykereskedelmi kiárusítás. Amíg a készlet tart. Tel.: 031/550 85 71.

LEAFF – takarító vállalat Takarítást és teppezést vállalunk! (ÜlŒgarnitúrák, ágyak, szŒnyegek, autók, teherautók, buszok „teppezése”). Folyamatosan keresünk munkaerŒt is. Cím: Dunajská ul. 372/17 929 01 Dunajská Streda Tel.: 0905 506 748 031/552 70 23 E-mail: leaffds@panelnet.sk

FOCUS MUSIC SHOP CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása. Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02

A várkonyi Kastélyszállóba keresünk

ÉPÍTKEZÉSI FELÜGYELŐT (stavebný dozor). Feltételek: szakmai tapasztalatok és építészeti főiskola.

Tel.: 0905 271 586. A várkonyi Kastélyszállóba keresünk

ASSZISZTENST . Feltételek: angolnyelv-tudás, szervezési képességek, belsőépítészeti alapismeretek.

Tel.: 0905 271 586.

Firma Kovoflex, s.r.o., prijme do pracovného pomeru ekonómku. Stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru je požadované. Vysokoškolské vzdelanie a prax v odbore sú vítané. Tel: 031/552 90 22, Klára Sebőková. E-mail: s.klara@kovoflex.sk

■www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Kúpim „triodynu“ alebo star‰iu v˘konnú zváraãku. Tel.: 0944 093 247. ● Hºadáme projektantov do TPP, absolventov architektúry, pozemn˘ch stavieb, prípadne KDS. Podmienka: znalosÈ CAD programov, kreatívny prístup. Prax vítaná. Miesto práce: Dunajská Streda. Kontakt: Ivana.benova@nevitel.sk ● Predám hºuzy bielych kál. Tel.: 031/552 15 05; 0905 163 599. ● Predám preroben˘ 3-izbov˘ byt v DS (Nová ves, euro-okná). Cena dohodou. Tel.: 0910 561 611; 0905 561 611. ● NANY 13, s.r.o. – Realitná a draÏobná spoloãnosÈ, Nám. Kossutha 6 , 945 01 Komárno, www.nany13.sk ponúka na predaj v DS: 1-izb. byt (1,25 mil. Sk), 1-izb. byt (centrum – 1,25 mil. Sk), 2 x 3-izb. byty (po 1,65 mil. Sk), 3-izb. byt (Sever II, po rekon‰tr. 1.85 mil. Sk), 3-izb. byt (1,85 mil. Sk), 3-izb. luxusne preroben˘ byt (kompl. zariaden˘ – 3,3 mil. Sk), 3-izb. byt (2,43 mil. Sk – úplná rekon‰trukcia + zariadenie, pri Hypernove), 3-izb. byt (1,75 mil. Sk), 3-izb. byt (úplná rekon‰trukcia – 2,15 mil. Sk), 3-izb. byt (1,85 mil. Sk – hotovosÈ ), 3-izb. druÏstevn˘ byt (1,8 mil Sk), 3-izb byt (2,05 mil. Sk – kompl. rekon‰tr.). ëalej predá pozemok v DS 1898 m2, moÏnosÈ v˘stavby (1,95 mil. Sk), pozemky v ·amoríne, BlaÏove, Vojke nad Dunajom; rodinn˘ dom 1 km od DS (novostavba – 4,1 mil. Sk), rodinn˘ dom v DS – ãasÈ Západ (nutné vidieÈ – 4.1 mil. Sk), rodinn˘ dom BlaÏov – super stav (4,9 mil. Sk), rodinn˘ dom v Povode (4,3mil. Sk), rodinn˘ dom

Trhová Hradská (1,9 mil. Sk), garáÏ v DS (180 000 Sk), skladové priestory v DS (3,1 mil.Sk). ·iroká ponuka nehnuteºností – Komárno a okolie!! Vykonávanie draÏieb pre vlastníkov ako aj záloÏn˘ch veriteºov. Tel.: 0948 031 800; 0915 884 102; 0905 658 996; 0907 707 415. E-mail: nany13@nany13.sk ● Stavebná firma so sídlom v Holiciach prijme do zamestnania vodiãa na Aviu 31, s nástupom ihneì. Tel.: 031/554 53 01. ● Firma HFB, s.r.o., Dunajská Streda, slovensko-nemeck˘ v˘robca montovan˘ch rodinn˘ch domov prijme do pracovného pomeru: projektanta-kon‰truktéra; robotníkov (aj nevyuãen˘ch) na v˘robu dreven˘ch kon‰trukcií. Adresa prevádzky: Mlieãany 63 (areál firmy Merkantil). Tel.: 031/552 29 46, e-mail: hfb@ hfb.sk ● Ubytovanie v súkromnej chate v Nízkych Tatrách – Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256, www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Kvalitné dámske módne obleãenie aj v nadmern˘ch veºkostiach. M-mode si môÏete zakúpiÈ uÏ aj v ·amoríne na ·kolskej ulici. Tel.: 0903 215 532. ● Firma GROPO-Slovakia so sídlom v Trstenej na Ostrove prijíma ‰oférov nákladnej dopravy dostatoãnou praxou na rozvoz kontajnerov na území SR a HU. Víkendy sú voºné. Tel.: 031/554 72 23. ● Obchodná firma roz‰iruje svoje poboãky. Hºadáme ‰ikovn˘ch, spoºahliv˘ch a komunikatívnych ºudí na post: obchodník, obchodn˘ vedúci a manaÏér. Tel.: 0904 699 261. ● Hºadáme o‰etrovateºov Ïivoãí‰nej v˘roby na farmu v Gabãíkove a v okolí. Tel.: 0918 459 597.


14

Sport

2008. július 22.

DAC-kudarcok a nyitányon CorgoÀ Liga, 1. forduló. Nyolc év után, a szenci FC-vel történt egybeolvadás után tért vissza a DAC a szlovák labdarúgás legfelsŒbb osztályába. A hét idegenlégióst felvonultató újonc dunaszerdahelyiek a 2008/2009-es bajnoki évfolyam nyitányán szombat este a Zobor alatt vendégszerepeltek, s a nyitraiak oroszlánbarlangjából egygólos vereséggel utaztak haza. A vendéglátók már a 6. percben vezetéshez jutottak. A sárga-fehér szerelésben játszó vendégek az elsŒ húsz percben nem sok vizet zavartak. A folytatásban rákapcsoltak, ám a góllal kecsegtetŒ helyzeteikbŒl nem tudtak hasznot húzni. A technikás és gyors Kweuke két ízben is egyenlíthetett volna. A kameruni csatár elsŒ ziccerénél a hazaik kapusa, Hro‰‰o jól zárta a szöget, a másodiknál viszont már csak tehetetlen szemlélŒje volt a jelenetnek. Játékostársa, Svrãek azonban résen volt, a gólvonal elŒtt tisztázott. Az egyenlítés helyett a vendéglátók tíz perccel a meccs befejezése elŒtt Bali‰ révén növelték elŒnyüket. A hazaik gólszerzŒjét senki sem Œrizte. A végjátékban Regedei lövése az egyik hazai védŒn (Svrãek) irányt változtatva landolt a hálóban. Egyenlítésre már nem maradt idŒ. „Ezúttal a jobb helyzetkihasználás döntött a nyitraiak javára. Teljesítményünkön meglátszott,

hogy nálunk még javában zajlik a csapatépítés, hiányzott az összeszokottság. Keresem a legmegfelelŒbb játékosokat az egyes posztokra, ezért még meccs közben is rögtönöztem. Arra számítok, hogy fordulóról fordulóra javul majd teljesítményünk, eredményességünk” – értékelte védencei produkcióját Milan Djuricic, a DAC horvát vezetŒedzŒje. Kollégája, a nyitraiak cseh mestere, Pavel Malura is megdicsérte a vendégeket: „A mezŒnyben jól mozogtak, küzdöttek. Ha jobban összeszoknak, meglepetést okozhatnak.” FC Nitra–DAC 2:1 (1:0), g.: Gruber (6., 11-esbŒl), Bali‰ (80.), ill. Regedei (90.); DAC: Novota–Regedei, Adiaba, Vasas (59. Plantic), Gerich–Pinte, L. Zápotoka (84. Matej Kováã), Abena, Moughfire (70. Landerl)–Kweuke, Dragicevic. További eredmények: FC Artmedia–Pre‰ov 1:0 (0:0), g.: Kozák (82., 11-esbŒl); MFK Ko‰ice– RuÏomberok 1:0 (1:0), g.: Novák (5.); Slovan Bratislava–Banská Bystrica 0:0; Spartak Trnava–Dubnica 2:1 (1:1), g.: Kopúnek (10.), M. Hru‰ka (42.) ill. Seye (21.). Lapzártánk után játszották az M·K Îilina–FC ViOn Zlaté Morace találkozót. A 2. forduló mısora – július 25. (péntek), 18.00: DAC–Trnava. Július 26. (szombat), 18.00: PetrÏalka–Îilina; 19.00: Pre‰ov –RuÏomberok, B. Bystrica–MFK Ko‰ice, Zl. Moravce–FC Nitra, Dubnica–Slovan.

* I. labdarúgóliga, 1. forduló. Négygólos vereséget szenvedett a DAC B a Podbrezová otthonában. A gyŒztesek három találatát szögletrúgás elŒzte meg. Ezeknél bizony elméláztak a dunaszerdahelyiek védŒi. A Meszlényi-legénység csupán egy ziccert jegyzett a nyitófordulóban, ezt a fiatal Bognár puskázta el. Podbrezová–DAC B 4:0 (2:0), g.: Piatka (31.), Gajdo‰ík (44., 77.), Gottwald (89.). DAC B: Hro‰–Milan, Csölle, Marcin (46. Brunclík), M. Palic–Uzola, (46. Kiss Igor), Lelkes Ádám, Boya, Fızik, Belkovics–Bognár (75. Harsányi). További eredmények: Inter Bratislava–HFC Humenné 5:0 (2:0), g.: Hodek (6., 82.), Majtán (58., 82.), Horváth B. (14.); Rimaszombat–MFK Ko‰ice B 2:0 (0:0), g.: M. Filo (52.), Gibala (72.); Prievidza–Vágsellye 1:2 (1:1), g.: Kokanovics (28.), ill. Vencel (33.), ·ajbidor (57.); Trenãín–RuÏomberok B 5:2 (5:0), g.: Horváth Cs. (6.), Gergel (28.), Hlohovsk˘ (36.), Depetris (40.), Peciar (44.), ill. Babic (49.), Jendri‰ek (85.); Losonc–Michalovce 3:2 (1:2), g.: Barbosa (31.), Ondrበ(77.), P. ëurica (88.), ill. Viskup (17.), Ga‰par (39.). A 2. forduló mısora: 2. forduló – július 26. (szombat), Michalovce–Rimaszombat, Humenné–Losonc, Trenãín–Podbrezová. Július 27. (vasárnap), 10.30: DAC B–Inter, MFK Ko‰ice B–Prievidza, RuÏombe(ágh) rok B–Vágsellye.

IV. LIGA, NYUGAT-SZLOVÁKIA, DÉLKELETI CSOPORT – ÃSZI MENETREND 1. forduló, augusztus 2., 17.00: Diószeg–Ógyalla, Komárom–Vágpatta, Gúta–·urany. Augusztus 3., 17.00: Deménd–FelsŒkirályi, Ímely–FC ViOn Zlaté Moravce, Kisfalud–Palárikovo, Pered–Ipolyság, Kolárovo–·urany. A Feketenyék–Sereì találkozót augusztus 14-én 17.00 órai kezdettel pótolják. 2. forduló, augusztus 9, 17.00: Ógyalla–Ímely. Augusztus 10., 17.00 Deménd–Gúta, ·urany–Pered, Ipolyság–Kisfalud, Palárikovo–Komárom, Vágpatta–Vízkelet, Sereì–Diószeg, FelsŒkirályi–FC ViOn B. 3. forduló, augusztus 16., 17.00: Gúta–FelsŒkirályi, Komárom–Ipolyság, Diószeg–Vágpatta. Augusztus 17., 17.00: Pered–Deménd, Kisfalud–·urany, Vízkelet–Palárikovo, Ímely–Sereì, FC ViOn B–Ógyalla. 4. forduló, augusztus 23., 17.00: Gúta–Pered. Augusztus 24., 17.00: FelsŒkirályi–Ógyalla, Sereì–FC ViOn B, Pata–Ímely, Palárikovo–Diószeg, Ipolyság–Vízkelet, ·urany–Komárom, Deménd–Kisfalud, 5. forduló, augusztus 30., 17.00: Komárom–Deménd, Diószeg–Ipolyság, Ógyalla–Sereì. Augusztus 31., 17.00: Pered–FelsŒkirályi, Kisfalud–Gúta, Vízkelet–·urany, Ímely–Palárikovo, FC ViOn B–Vágpatta. 6. forduló, szeptember 6, 16.00: Gúta–Komárom. Szeptember 7., 16.00: Pered–Kisfalud, Deménd–Vízkelet, ·urany–Diószeg, Ipolyság–Ímely, Palárikovo–FC ViOn B, Vágpatta–Ógyalla, FelsŒkirályi–Sereì. 7. forduló, szeptember 13., 16.00: Ógyalla–Palárikovo, Diószeg–Deménd, Komárom–Pered. Szeptember 14., 16.00: Sereì–Vágpatta, FC ViOn B–Ipolyság, Ímely–·urany, Vízkelet–Gúta, Kisfalud–FelsŒkirályi. 8. forduló, szeptember 20., 15.30: Gúta–Diószeg. Szeptember 21., 15.30: Kisfalud–Komárom, Pered–Vízkelet, Deménd–Ímely, ·urany–FC ViOn B, Ipoly-

ság–Ógyalla, Palárikovo–Sereì, FelsŒkirályi–Vágpatta. 9. forduló, szeptember 27, 15.30: Ógyalla–·urany, Diószeg–Pered, Komárom–FelsŒkirályi. Szeptember 28., 15.30: Vágatta–Palárikovo, Sereì–Ipolyság, FC ViOn B–Deménd, Ímely–Gúta, Vízkelet–Kisfalud. 10. forduló, október 4, 14.30: Gúta–FC ViOn B, Komárom–Vízkelet. Október 5., 14.30: FelsŒkirályi–Palárikovo, Ipolyság–Vágpatta, ·urany–Sereì, Deménd–Ógyalla, Pered–Ímely, Kisfalud–Diószeg. 11. forduló, október 11, 14.30: Diószeg–Komárom, Ógyalla–Gúta. Október 12., 14.30: Vízkelet–FelsŒkirályi, Ímely–Kisfalud, FC ViOn B–Pered, Sereì–Deménd, Vágpatta–·urany, Palárikovo–Ipolyság. 12. forduló, október 18, 14.00: Gúta–Sereì, Komárom–Ímely. Október 19., 14.00: FelsŒkirályi–Ipolyság, ·urany–Palárikovo, Deménd–Vágpatta, Pered–Ógyalla, Kisfalud–FC ViOn B, Vízkelet–Diószeg. 13. forduló, október 25, 14.00: Diószeg–FelsŒkirályi, Ógyalla–Kisfalud. Október 26., 14.00: Ímely–Vízkelet, FC ViOn B–Komárom, Sereì–Pered, Vágpatta–Gúta, Palárikovo–Deménd, Ipolyság–·urany. 14. forduló, november 1., 13.30: Gúta–Palárikovo, Komárom–Ógyalla, Diószeg–Ímely. November 2., 13.30: FelsŒkirályi–·urany, Deménd–Ipolyság, Pered–Vágpatta, Kisfalud–Sereì, Vízkelet–FC ViOn B. 15. forduló, november 8, 13.30: Ógyalla–Vízkelet. November 9., 13.30: Ímely– FelsŒkirályi, FC ViOn B–Diószeg, Sereì–Komárom, Vágpatta–Kisfalud, Palárikovo–Pered, Ipolyság–Gúta, ·urany–Deménd.

Megjegyzés: Az FC ViOn Zlaté Moravce B csapatának hazai bajnoki találkozóit a volkovcei futballpályán rendezik meg.

Gólrekorder tallósiak Egy évvel ezelŒtt, nagy versenyfutás végén, a vízkeletiek értek elsŒként célba a galántai területi bajnokság I. osztályában. Az ambiciózus tallósiak eltökélték: a folytatásban trónkövetelŒbŒl immár bajnokcsapattá avanzsálnak. Céljukat teljesítve immár az V. liga déli csoportjának közelgŒ nyitányára összpontosítanak. Tavaly nyáron, Ján Kapko távozását követŒen került a karmesteri pálca SzüllŒ Lajos kezébe, aki játékosedzŒként vezette felsŒbb osztályba a pontvadászat eminensét. „Már a második forduló után a tabella élére kerültünk, pozíciónkat a bajnokság végéig megŒriztük. A harmadik fordulóban gyatra teljesítményt nyújtottunk a szeredi fakó elleni idegenbeli találkozónkon. Jókor jött a hideg zuhany, a vereséget követŒ számonkérés. A folytatásban, sorozatban huszonhét mérkŒzésen, megŒriztük veretlenségünket, és tizenegy ponttal elŒztük meg legnagyobb riválisunkat, a ·intava együttesét” – elevenítette fel távirati stílusban a bajnokcsapat szárnyalását a sikerkovács SzüllŒ Lajos. A végeredmény alakulása szempontjából sokat nyomott a latban a ‰intavaiak elleni Œszi, idegenbeli gyŒzelem, hiszen a listavezetŒ hét pont elŒnnyel vonult téli pihenŒre. „A holtidényben az egykor magasabb osztályokban vitézkedŒ Radovan Paºóval, Ivan Juríkkal, Szarka Richárddal erŒsödött játékoskeretünk. További meghatározó egyéniségünk és gólfelelŒsünk, Czanik Ferenc már az Œszi idényben is csapattag volt. Ãk négyen hivatásos játékosok, a többiek rendre hazaiak. Mondhatni minden alakzatban kiváló képességı futballistáink vannak. Elégedett voltam az edzések látogatottságával, hiszen a gyakorlásokon átlagban tizenhatan készültek a bajnoki párharcokra. Ennek a ténynek tudható be, hogy az ellenfeleket nem csupán játéktudásban, hanem erŒnlétben is magasan felülmúltuk. Sok összecsapáson soros ellenfelünk nem jutott át térfelünkre, gyakran került kétszámjegyı gyŒzelmünk a jegyzŒkönyvbe. Az idény során többször gólrekordot produkáltunk. Otthon és idegenben egyaránt három csa-

tárral rohamoztunk. Az értékelt idŒszakban 148 gólt szereztünk, hálónk csupán 28-szor rezdült” – sorolta a tényeket a játékosedzŒ. Megtudtuk, az általa irányított kollektíva sorozatban tizennégy meccsen nem kapott gólt, zsinórban tizenkét gyŒztes párharcot abszolvált. A harminc bajnoki mérkŒzésükön csupán egy alkalommal fordult elŒ, hogy nem találtak az ellenfél kapujába. A kollektíva és a mezŒny legeredményesebb futballistája 41 találattal Czanik Ferenc volt. Rajta kívül Szarka Richárd 36 (Topoºnica 11, Tomá‰ikovo 25), Rémay Szabolcs (24), Králik Tamás (21) vállalt meghatározó szerepet a gólgyártásban. „Szurkulóink számára alighanem sokáig emlékezetesek maradnak a hazai környezetben rendezett gólfesztiválok: a kajaliakat 14:0-ra, a hidaskürtieket 13:4-re, a királyrévieket 13:1, a szeredi fakót pedig 11:0 arányban hengereltük le. A pusztafödémesiek létszáma 10:0-ás állásnál hét alá csökkent…” – igazolta párját ritkító számadatokkal is a bajnokcsapat szuverenitását a tréner, aki fontosnak tartotta, hogy védenceit elkerülték a sérülések, betegségek. „Nem kellett változtatni a kezdŒcsapaton, melynek legkiemelkedŒbb egyéniségei közé a középpályás sorban tüsténkedŒ Ivan Jurík és Radovan Paºo tartozott. A bajnokság utolsó fordulóiban már egyre több játéklehetŒséget kaptak a hazai nevelésı fiatalok. Bennünket az egyéniségek mellett elsŒsorban a kiváló csapatszellem, az összetartás juttatott felsŒbb osztályba” – fejezte be a legapróbb részletekre is kiterjedŒ idény végi összegzését SzüllŒ Lajos. (ágh)

A tallósiak játékoskerete Nagy Adrián, Jankovics Erik, Horváth Ferenc, Hagony Gyula, Szilvásy Sándor, Radovan Paºo, Ivan Jurík, Tonkó László, SzüllŒ Lajos, Szarka Richárd, Králik Tamás, Czanik Ferenc, Rémay Szabolcs, Ibolya Gábor, Ibolya DezsŒ, Török Imre, Oravec Péter, Hoboth Gyula, Ballan Tamás. JátékosedzŒ: SzüllŒ Lajos. Legjobb góllövŒ: Czanik Ferenc – 41 gól.

III. LIGA, NYUGAT-SZLOVÁKIA – ÃSZI MENETREND 1. forduló, augusztus 2., 17.00: Myjava–Galánta, Ludanice–âFK Nitra, Dolné Vestenice–BŒs. Augusztus 3., 17.00: Párkány–Negyed, DomaniÏa–Nyárasd, Somorja–Érsekújvár, Nagyölved–PovaÏská Bystrica, Lednické Rovne–Dubnica B. 2. forduló, augusztus 9., 17.00: Érsekújvár–Ludanice, P. Bystrica–Somorja. Augusztus 10., 10.30: âFK Nitra–Párkány, Dubnica B– Nagyölved; 17.00: Negyed–DomaniÏa, Nyárasd–D. Vestenice, Galánta–BŒs, Myjava–Led. Rovne. 3. forduló, augusztus 16., 17.00: D. Vestenice–Negyed, Ludanice–P. Bystrica. Augusztus 17., 17.00: BŒs–Nyárasd, DomaniÏa–âFK Nitra, Párkány–Érsekújvár, Ludanice–P. Bystrica, Somorja–Dubnica B, Nagyölved–Myjava, Led. Rovne–Galánta. 4. forduló, augusztus 23., 17.00: Érsekújvár–DomaniÏa, Myjava–Somorja, P. Bystrica–Párkány. Augusztus 24., 10.30: Dubnica B–Ludanice, âFK Nitra–D. Vestenice; 17.00: Led. Rovne–Nagyölved, Negyed–BŒs, Galánta–Topoºníky. 5. forduló, augusztus 30., 17.00: D. Vestenice–Érsekújvár, Ludanice–Myjava. Augusztus 31., 17.00: Nyárasd–Negyed, BŒs–âFK Nitra, DomaniÏa–P. Bystrica, Párkány–Dubnica B, Somorja–Led Rovne, Nagyölved–Galánta. 6. forduló, szeptember 6, 16.00: P. Bystrica–D. Vestenice. Szeptember 7., 10.30: âFK Nitra–Nyárasd, Dubnica B–DomaniÏa; 16.00: Nagyölved–Somorja, Led. Rovne–Ludanice, Érsekújvár–BŒs, Galánta–Negyed, Myjava–Párkány. 7. forduló, szeptember 13., 16.00: D. Vestenice–Dubnica B, Ludanice–Nagyölved. Szeptember 14., 16.00: Negyed–âFK Nitra, Nyárasd–Érsekújvár, BŒs–P. Bystrica, DomaniÏa–Myjava, Párkány–Led. Rovne, Somorja–Galánta. 8. forduló, szeptember 20., 15.30: Myjava–D. Vestenice, P. Bystrica–Nyárasd. Szeptember 21., 10.30: Dubnica B–BŒs; 15.30: So-

morja–Ludanice, Nagyölved–Párkány, Led. Rovne–DomaniÏa, Érsekújvár–Negyed, Galánta–âFK Nitra. 9. forduló, szeptember 27., 15.30: D. Vestenice–Led. Rovne, Ludanice–Galánta. Szeptember 28., 10.30: âFK Nitra–Érsekújvár; 15.30: Negyed–P. Bystrica, Nyárasd–Dubnica B, BŒs–Myjava, DomaniÏa–Nagyölved, Párkány–Somorja. 10. forduló, október 4., 14.30: Ludanice–Párkány, P. Bystrica–âFK Nitra. Október 5., 10.00: Dubnica B–Negyed; 14.30: Somorja–DomaniÏa, Nagyölved–D. Vestenice, Led. Rovne–BŒs, Myjava–Nyárasd, Galánta–Érsekújvár. 11. forduló, október 11., 14.30: D. Vestenice–Somorja. Október 12., 10.00: âFK Nitra–Dubnica B; 14.30: Érsekújvár–P. Bystrica, Negyed–Myjava, Nyárasd–Led. Rovne, BŒs–Nagyölved, DomaniÏa–Ludanice, Párkány–Galánta. 12. forduló, október 18., 14.00: Ludanice–D. Vestenice, Myjava–âFK Nitra. Október 19., 10.00: Dubnica B–Érsekújvár; 14.00: Párkány–DomaniÏa, Somorja–BŒs, Nagyölved–Nyárasd, Led. Rovne–Negyed, Galánta–P. Bystrica. 13. forduló, október 25., 14.00: P. Bystrica–Dubnica B, D. Vestenice–Párkány. Október 26., 10.00: âFK Nitra–Led. Rovne; 14.00: Érsekújvár–Myjava, Negyed–Nagyölved, Nyárasd–Somorja, BŒs–Ludanice, DomaniÏa– Galánta. 14. forduló, november 1., 13.30: Ludanice–Nyárasd, Myjava–P. Bystrica. November 2., 13.30: DomaniÏa–D. Vestenice, Párkány–BŒs, Somorja–Negyed, Nagyölved–âFK Nitra, Led. Rovne–Érsekújvár, Galánta–Dubnica B. 15. forduló, november 8., 13.30: P. Bystrica–Led. Rovne, D. Vestenice–Galánta. November 9., 10.00: âFK Nitra–Somorja, Dubnica B–Myjava; 13.30: Érsekújvár–Nagyölved, Negyed–Ludanice, Nyárasd–Párkány, BŒs–DomaniÏa.


Sport

2008. július 22.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: FK DAC–TRNAVA:................? (A CorgoÀ Liga második fordulójának mérkŒzése) Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Csallóközi karatékák Csillebércen A BŒsi Kyokushin Karateklub 12 fŒs különítménye is abszolválta július 5–10. között az IBK (International Budo Kai – Nemzetközi Harcmıvész-szövetség) idei, sorrendben nyolcadik nyári nemzetközi táborát, amelynek ezúttal is az egykori csillebérci úttörŒtábor volt a helyszíne.

Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb július 25-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzésünk végeredményét (FC Nitra–FK DAC 2:1) sajnos senki sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  FOCIKUPA. Négy együttes, nevezetesen Nagykeszi (komáromi I. oszt.), Szentmihályfa (dunaszerdahelyi II. oszt,), Gomba (dunaszerdahelyi III. oszt.) és Zeleneã (nagyszombati I. oszt.) részvételével rendezik meg július 26-án a mihályfai futballpályán az elsŒ ízben kiírt DL GROUP CUP-ot. Az elŒdöntŒ mérkŒzései 13.00, ill. 14.30 órakor, a helyosztók pedig 17.00 és 19.00 órakor kezdŒdnek. Az eredményhirdetés után közös vacsora a focistáknak, majd diszkó.  ELÃKÉSZÜLETI FOCI. Barátságos mérkŒzések a régióból: Diószeg–Negyed 0:9 (0:2), Somorja–Hainburg (Ausztria) 3:0) (1:0), BŒs–Lipót (Magyarország) 2:3 (0:0), Ógyalla–âFK Nitra 0:4 (0:2), Galánta–Királyi 6:0 (3:0), Somorja–PetrÏalka B 1:4 (0:4), BŒs–Kisfalud 2:2 (1:2).

15

Miként a bŒsi klub vezetŒje, Darnay Barnabás a Paraméternek elmondta, az egyhetes találkozón mintegy két és fél száz karatéka vett részt, magyar fŒszervezŒje a 8 danos mester, Hanshi Adámy István, az IBK technikai igazgatója volt, egyik fŒ vonzereje pedig abban rejlett, hogy jelen volt a táborban

telemmel és tapasztalattal rendelkezŒ, nemzetközi mesterekbŒl álló team segítségével tehették,” jellemezte a találkozó szakmai részét is Darnay. Akit egyébként a csallóköziek csapatában Kovács Viktória, Jeriga Angelika, Jeriga Natália, Katona Tibor, Pék Ádám, Fürjes László, Szakál László, Godó Tibor, Vass Béla, Csiba Roland és Calin Ferenc egészített ki. (–ck)

Semmy Schilt, háromszoros K1-es világbajnok, és persze edzéseket is vezetett. „Mint ahogy azt várni lehetett, nagyon kemény volt a táborozás. A résztvevŒk a nap szinte mind a 24 órájában a választott stílusuknak, a kyokushinnak és a K-1-es harcmodorú küzdelemnek élhettek. Az edzések alatt lehetŒség nyílt gyakorolni a küzdŒ- és földharc-technikákat, a stílus önvédelmi részét. Ám a résztvevŒk tetszŒlegesen csiszolhatták katáikat is, de a test életpontjainak támadását és ezen támadások küzdelembe illesztését is gyakorolhatták. S talán mondanom sem kell, hogy mindezt egy nagyon komoly szakér-

Óriás és a törpék? A 212 cm magas és 130 kilós világbajnok, Semmy Schilt szívesen lefényképezkedett a csallóköziekkel, akik között Európabajnoki érmesek is vannak Fotó: képarchívum

Vihar kreálta tornagyŒztesek Július 12–13-án zajlott a hagyományos Szentmihályfai-kupa focitorna újabb felvonása, a vendéglátók, valamint Kisfalud, Dióspatony és FelsŒpatony futballcsapatai küzdöttek a trófeáért. Az elsŒ játéknapon a hazaiak megszorongatták az V. ligás dióspatonyiakat, ám a vendégek soraiban Bognár Péter két találatával a fináléba lŒtte övéit. A másik ágon a kisfaludiak jól elhúzták az egykor szebb napokat látott felsŒpatonyiak nótáját, akiknek a hálója hatszor rezdült a kánikulai csatában. „Annak ellenére, hogy házigazdaként végül csupán a negyedik helyen értünk célba, szurkolóink elégedettek voltak, hiszen kedvenceik nagyon igyekeztek, helyenként színvonalas teljesítményt produkáltak – fogalmazott Álló István, a mihályfaiak tisztségviselŒje. A torna történetében elŒször fordult elŒ, hogy a döntŒ ta-

DUNASZERDAHELYI TERÜLETI FOCIBAJNOKSÁG

I. osztály – felnŒttek 1. forduló – augusztus 9., szombat, 17.30: Egyházgelle–Nagyabony; aug. 10., vasárnap, 10.30: Sárosfa–Csenke, 17.30: Hodos–Csallóközcsütörtök, Tárnok–FK Nagymagyar, Egyházkarcsa–FelsŒpatony, Kisudvarnok–Jányok, Nagyszarva–Pozsonyeperjes, Nagylég–Királyfiakarcsa. 2. forduló – augusztus 16., szombat, 17.00: FK Nagymagyar–Egyházkarcsa; aug. 17., vasárnap, 10.30: FelsŒpatony–Sárosfa, Hodos–Egyházgelle, 17.00: Csallóközcsütörtök–Királyfiakarcsa, Pozsonyeperjes– Nagylég, Jányok–Nagyszarva, Csenke–Kisudvarnok, Nagyabony–Tárnok. 3. forduló – augusztus 23., szombat, 16.00: Kisudvarnok–FelsŒpatony, 17.00: Nagylég–Jányok; aug. 24., vasárnap, 10.30: Sárosfa–FK Nagymagyar, Nagyszarva–Csenke, 17.00: Egyházgelle–Csallóközcsütörtök, Tárnok–Hodos, Egyházkar-

II. osztály – felnŒttek 1. forduló – augusztus 9., szombat, 16.30: Nagyudvarnok–Alistál, 17.30: Illésháza B–Baka, Izsap–Padány, Csilizradvány–Patonyrét, 18.00: Bodak–Csiliznyárad; aug. 10., vasárnap, 10.30: Szentmihályfa–Somorja B, 17.30: Pódafa–Nagypaka, Lúcs–Felbár. 2. forduló – augusztus 16., szombat, 17.00: Nagypaka–Szentmihályfa, Alistál–Pódafa, Illésháza B–Nagyudvarnok; aug. 17., vasárnap, 10.30: Baka–Felbár, 17.00: Csiliznyárad–Lúcs, Padány–Bodak, Patonyrét–Izsap, 17.30: Somorja B–Csilizradvány. 3. forduló – augusztus 23., szombat, 17.00: Szentmihályfa–Alistál, Csilizradvány–Nagypaka, Izsap–Somorja B, Bodak–Patonyrét; aug. 24., vasárnap, 17.00:

lálkozó nem fejezŒdött be, hiszen a hirtelen jött heves zivatar miatt a játékvezetŒ a harmincadik percben a cikázó villámok kíséretében gyorsan öltözŒbe küldte a csuromvizes futballistákat. A rendezŒk nem akarták kockáztatni a labdarúgók testi épségét, ezért közös megegyezéssel az esŒcsendben tizenegyesekkel döntöttük el a kupagyŒztes kilétét. A torna számszerı eredményei: Szentmihályfa–Dióspatony 1:2, gólok Szitás, ill. Bognár 2; Kisfalud–FelsŒpatony 6:0, Szerencsés 2, Boráros, Bogyai, Jányi, Molnár. Bronzmeccs: Szentmihályfa–FelsŒpatony 2:2, Puha, Czucz, ill. âmehyl, Tóth – büntetŒkkel 4:5. DöntŒ: Kisfalud–Dióspatony 0:0 ��� büntetŒkkel: 5:4. ✖ Ugyancsak futballhétvége volt július 12–13-án Vezekényen, ahol rendhagyó

módon az utánpótlás képviselŒi kerültek elŒtérbe. Szombaton a serdülŒk vették birtokukba a vezekényi futballpályát. „A döntŒre a Queen együttes örökzöld slágerére (Mi vagyunk a bajnokok) vonultak a játéktérre a hazaiak reménységei. A Pavlovics Zsolt edzŒ vezette kollektívánk lelkesedése meghozta gyümölcsét, szüleik, barátaiak, támogatóik nagy üdvrivalgása közepette drámai csata végén megnyerték a finálét. A rendezvényünkön egyébként elbúcsúztattuk a csapatunkból kiöregedett négy srácot” – nyilatkozta lapunknak a tinik focigálájáról a vezekényi focistaanyukák egyike, Hoboth Erzsébet. A szervezŒk megjutalmazták a csapatok legjobbjait: Huszár Istvánt (DAC), Szakolczi Attilát (Feketenyék), Nagy Nikolast (Tallós), Szekács Adriánt (Vezekény). A felnŒttek összecsapásai-

nak Mihályfához hasonlóan a térségben tomboló ítéletidŒ vetett véget. „Az elsŒ félidŒ huszonötödik percében a játékvezetŒ az öltözŒbe küldte a futballistákat. Ennél a momentumnál a mezŒny csallóközi képviselŒjénél volt az elŒny, közös megegyezéssel Œket hirdettük ki gyŒztesnek” – elevenítette fel a torna záróakkordját Hoboth Tibor, a szervezŒbizottság tagja. Vezekényi torna eredményei – serdülŒk: Vezekény–Tallós 1:1 – büntetŒkkel: 5:4; Feketenyék–DAC 3:0; a 3. helyért: DAC–Tallós 7:0; a döntŒben: Vezekény–Feketenyék 0:0 – büntetŒkkel: 5:4. FelnŒttek: Vezekény–Királyrév 1:1 – büntetŒkkel: 8:7; Pozsonyeperjes–Kosút 5:2, a bronzmeccsen: Vezekény–Kosút 2:3, a csonka döntŒben pedig: Pozsonyeperjes–Királyrév 2:0. (ágh)

– ÃSZI MENETREND

csa–Nagyabony, Királyfiakarcsa–Pozsonyeperjes. 4. forduló – augusztus 30., szombat, 17.00: Csallóközcsütörtök–Pozsonyeperjes, Jányok–Királyfiakarcsa, FK Nagymagyar–Kisudvarnok; aug. 31., vasárnap, 17.00: Csenke–Nagylég, FelsŒpatony– Nagyszarva, Nagyabony–Sárosfa, Hodos– Egyházkarcsa, Egyházgelle–Tárnok. 5. forduló – szeptember 6., szombat, 16.00: Kisudvarnok–Nagyabony, Királyfiakarcsa–Csenke; szept. 7., vasárnap, 10.30: Sárosfa–Hodos, 16.00: Pozsonyeperjes– Jányok, Tárnok–Csallóközcsütörtök, Egyházkarcsa–Egyházgelle, Nagyszarva–FK Nagymagyar, Nagylég–FelsŒpatony. 6. forduló – szeptember 14., vasárnap 10.30: Egyházgelle–Sárosfa, 16.00: Csallóközcsütörtök–Jányok, Csenke–Pozsonyeperjes, FelsŒpatony–Királyfiakarcsa, FK Nagymagyar–Nagylég, Nagyabony–Nagyszarva, Hodos–Kisudvarnok, Tárnok–Egyházkarcsa.

7. forduló – szeptember 20., szombat, 15.30: Egyházkarcsa–Csallóközcsütörtök, Királyfiakarcsa–FK Nagymagyar, Pozsonyeperjes–FelsŒpatony; szept. 21., vasárnap, 10.30: Sárosfa–Tárnok, 15.30: Kisudvarnok –Egyházgelle, Nagyszarva–Hodos, Nagylég–Nagyabony, Jányok–Csenke. 8. forduló – szeptember 27., 15.30: FK Nagymagyar–Pozsonyeperjes, Nagyabony –Királyfiakarcsa; szept. 28., vasárnap, 15.30: Csallóközcsütörtök–Csenke, FelsŒpatony– Jányok, Hodos–Nagylég, Egyházgelle–Nagyszarva, Tárnok–Kisudvarnok, Egyházkarcsa–Sárosfa. 9. forduló – október 4., szombat, 14.30: Királyfiakarcsa–Hodos; okt. 5., vasárnap, 10.30: Sárosfa–Csallóközcsütörtök, Csenke–FelsŒpatony, 14.30: Kisudvarnok–Egyházkarcsa, Nagyszarva–Tárnok (a mérkŒzést elŒre hozott idŒpontban, augusztus 29-én, pénteken 17.30-kor játsszák le), Nagylég–Egyházgelle, Pozsonyeper-

jes–Nagyabony, Jányok–FK Nagymagyar. 10. forduló – október 12., vasárnap, 10.30: FK Nagymagyar–Csenke, Sárosfa–Kiudvarnok, 14.30: Csallóközcsütörtök–FelsŒpatony, Nagyabony–Jányok, Hodos–Pozsonyeperjes, Egyházgelle–Királyfiakarcsa, Egyházkarcsa– Nagyszarva, Tárnok–Nagylég. 11. forduló – október 18.. szombat, 14.00: Nagylég–Egyházkarcsa, Királyfiakarcsa–Tárnok; okt. 19., vasárnap, 10.30: FelsŒpatony–FK Nagymagyar, 14.00: Kisuadvarnok–Csallóközcsütörtök, Nagyszarva–Sárosfa, Pozsonyeperjes–Egyházgelle, Jányok–Hodos, Csenke–Nagyabony. 12. forduló – október 25., szombat, 14.00: Egyházkarcsa–Királyfiakarcsa; okt. 26., vasárnap, 10.30: Sárosfa–Nagylég, 14.00: Csallóközcsütörtök–FK Nagymagyar, Nagyabony–FelsŒpatony, Hodos–Csenke, Egyházgelle–Jányok, Tárnok–Pozsonyeperjes, Kisudvarnok–Nagyszarva.

13. forduló – november 1., szombat, 13.30: Királyfiakarcsa–Sárosfa, Pozsonyeperjes–Egyházkarcsa, FK Nagymagyar– Nagyabony; nov. 2., vasárnap, 13.30: Nagyszarva–Csallóközcsütörtök, Nagylég– Kisudvarnok, Jányok–Tárnok, Csenke– Egyházgelle, FelsŒpatony–Hodos. 14. forduló – november 8., szombat, 13.30: Csallóközcsütörtök–Nagyabony; nov. 10.30: Tárnok–Csenke, Sárosfa–Pozsonyeperjes, 13.30: Hodos–FK Nagymagyar, Egyházgelle–FelsŒpatony, Egyházkarcsa–Jányok, Kisudvarnok–Királyfiakarcsa, Nagyszarva–Nagylég. 15. forduló – november 15., szombat, 13.30: Nagylég–Csallóközcsütörtök, Királyfiakarcsa–Nagyszarva; nov. 16., vasárnap, 10.30: Sárosfa–Jányok, FK Nagymagyar–Egyházgelle, 13.30: Pozsonyeperjes–Kisudvarnok, Csenke–Egyházkarcsa, FelsŒpatony–Tárnok, Nagyabony–Hodos.

Nagyabony–Baka, Pódafa–Illésháza B, Lúcs–Padány, Felbár–Csiliznyárad. 4. forduló – augusztus 29. péntek, 17.30: Nagypaka–Izsap; aug. 30., szombat, 17.00: Padány–Felbár, Illésháza B–Szentmihályfa, aug. 31., vasárnap, 10.30: Baka–Csiliznyárad, Somorja B–Bodak, 17.00: Patonyrét–Lúcs, Alistál–Csilizradvány, Nagyudvarnok–Pódafa. 5. forduló – szeptember 6., szombat, 16.00: Csilizradvány–Illésháza B, Izsap– Alistál, Bodak–Nagypaka; szept. 7., 10.30: Szetmihályfa–Nagyudvarnok, Felbár–Patonyrét, 16.00: Pódafa–Baka, Lúcs–Somorja B, Csiliznyárad–Padány. 6. forduló – szeptember 13., szombat, 16.00: Baka–Padány, Patonyrét–Csiliznyárad, Illésháza B–Izsap, Pódafa–Szentmihályfa, szept. 14., vasárnap, 16.00: Somorja B–Felbár, Nagypaka–Lúcs,

Alistál–Bodak, Nagyudvarnok–Csilizradvány. 7. forduló – szeptember 20., szombat, 15.30: Csilizradvány–Pódafa, Izsap–Nagyudvarnok, Bodak–Illésháza B, szept. 21., vasárnap, 10.30: Szentmihályfa–Baka, Csiliznyárad–Somorja B, 15.30: Lúcs–Alistál, Felbár–Nagypaka, Padány–Patonyrét. 8. forduló – szeptember 27., szombat, 15.30: Baka–Patonyrét, Nagypaka–Csiliznyárad, Alistál–Felbár, Illésháza B–Lúcs, szept. 28., vasárnap, 15.30: Somorja B–Padány, Nagyudvarnok–Bodak, Pódafa–Izsap, Szentmihályfa–Csilizradvány. 9. forduló – október 4., szombat, 14.30: Csilizradvány–Baka, Izsap–Szentmihályfa, Bodak–Pódafa, Patonyrét–Somorja B, okt. 5., vasárnap, 10.30: Lúcs–Nagyudvarnok, 14.30: Felbár–Illésháza B, Csiliznyárad –Alistál, Padány–Nagypaka.

10. forduló – október 11., szombat, 14.30: Illésháza B–Csiliznyárad, Nagyudvarnok–Felbár, Csilizradvány–Izsap, okt. 12., vasárnap, 10.30: Baka–Somorja B, Szentmihályfa–Bodak, 14.30: Nagypaka–Patonyrét, Alistál–Padány, Pódafa–Lúcs. 11. forduló – október 18., szombat, 14.00: Izsap–Baka, Bodak–Csilizradvány, Padány–Illésháza B, okt. 19., vasárnap, 10.30: Felbár–Pódafa, Somorja B–Nagypaka, 14.00: Lúcs–Szentmihályfa, Csiliznyárad–Nagyudvarnok, Patonyrét–Alistál. 12. forduló – október 25., szombat, 14.00: Baka–Nagypaka, Illésháza B–Patonyrét, Csilizradvány–Lúcs, Izsap–Bodak, Pódafa–Csiliznyárad, okt. 26., vasárnap, 10.30: Szentmihályfa–Felbár, 14.00: Alistál–Somorja B, Nagyudvarnok–Padány. 13. forduló – november 1., szombat, 13.30: Patonyrét–Nagyudvarnok, Bo-

dak–Baka, Csiliznyárad–Szentmihályfa, nov. 2., vasárnap, 13.30: Lúcs–Izsap, Felbár–Csilizradvány, Padány–Pódafa, Somorja B–Illésháza B, Nagypaka–Alistál. 14. forduló – november 8., szombat, 13.30: Illésháza B–Nagypaka, Csilizradvány–Csiliznyárad, Izsap–Felbár, nov. 9., vasárnap, 10.30: Baka–Alistál, Szentmihályfa–Padány, 13.30: Nagyudvarnok–Somorja B, Pódafa–Patonyrét, Bodak–Lúcs. 15. forduló – november 1., szombat, 13.30: Alistál–Illésháza B, nov. 16., vasárnap, 10.30: Lúcs–Baka, 13.30: Felbár–Bodak, Csiliznyárad–Izsap, Padány–Csilizradvány, Patonyrét–Szentmihályfa, Somorja B–Pódafa, Nagypaka–Nagyudvarnok. Megjegyzés: Illésháza B a hazai mérkŒzéseit Bélvatán, Somorja B pedig Tejfalun játssza.


Félmaraton a pusztában Futott-e már félmaratont pusztában úgy, hogy közben szürkemarhagulya nézett önre? Ezzel a szlogennel is csábították az ötödik alkalommal megrendezett hortobágyi E.ON Délibáb Futás szervezŒi rendezvényükre az érdeklŒdŒket, akik futó- vagy túracipŒben barangolhatták be Magyarországnak ezt a turistavonzó szegletét. A különleges helyszínen különleges esemény várta a résztvevŒket, hiszen

a távok útvonala a Hortobágy területén kanyargott, olyan helyeken, amelyeket az év többi napján kizárólag szürke marhák, ménesek, racka juhok, illetve a hortobágyi madarak birtokolnak. Ezerötszázan úgy gondolták, hogy kipróbálják erŒnlétüket, meghódítják a magyar pusztát. Köztük az agilis Csallóközi Marathon Club (CSMC) képviselŒi: Vajas Roland klubelnök, Bíró Attila, Kele Géza és Zsélyi Zoltán. „A BSI Félmaraton Mánia sorozatának rangos

 A CSMC-négyes Hortobágyon: balról Vajas Roland, Kele Géza, Bíró Attila és Zsélyi Zoltán Felvételek a CSMC képarchívumából

nyári versenyén nem csupán a félmaratonra jelentkezhettek az érdeklŒdŒk, hiszen hat és tizenkét kilométeres futásban is zajlott a verseny. A híres hortobágyi Kilenclyukú híd lábától elsŒként a 21 kilométeres teljesítménytúrára vállalkozók startoltak el délelŒtt 10 órakor. Mi pedig, akik a futóadagot választottuk, a legnagyobb hŒségben, délután két órakor sorakoztunk fel a rajtkapu mögé, hogy Martinek János olimpiai bajnok öttusázó pisztolylövésének hangjára nekivágjunk a választott versenytávnak“ – avatott be bennünket a részletekbe Vajas Roland, aki azt is közreadta, hogy a térségünket képviselŒ kvartett tagjai egységesen a félmaratoni távot választották. A nagy érdeklŒdésre való tekintettel több mint két perc kellett ahhoz, hogy az összes résztvevŒ áthaladjon a startkapun és megkezdje versenyszáma teljesítését. A Délibábfutás történetében elsŒ alkalommal került a kínálatba a félmaraton, melyet a férfiaknál elsŒként Beda Szabolcs (1:17:18) teljesített, a hölgyeknél Ladányi Tímea bizonyult a legjobbnak (1:38:56). „Ahogy azt idŒeredményeink is igazolják, mi sem vallottunk szégyent a megmérettetésen, melynek érdekes epizódjai is voltak. Néhányan mezítláb teljesítették a távot, akadt viszont olyan vállalkozó kedvı sportember is, aki a hecc kedvéért skót dudás

 Irány a puszta öltözékben futott. A szervezŒk nagy szeretettel fogadtak bennünket. Megkóstoltuk az igazi pusztai ételkülönlegességeket, illetve a tájjellegı magyar borokat is. Megcsodáltuk a Hortobágyi Nemzeti Park lenyıgözŒ állat- és növényvilágát. Számunkra úgy tınt, mintha megállt volna ott az idŒ. Citeraszó, slambuc, csikósok, remek hangulat, jó egyéni idŒeredmények” – summázta a hortobágyi pusztafutá-

son szerzett élményeit a maratonklub vezetŒje. (lel)

A CSMC-tagok eredményei Zsélyi Zoltán Vajas Roland Kele Géza Bíró Attila

01:33:11 01:36:04 01:39:04 01:44:08

A nagyudvarnoki csoda Eddig a falusi kocsmák sportos kínálatát jobbára a kártyaversenyek, a létesítmények kuglipályáján rendezett bábutaroló viadalok jelentették. Csilizradványon a helyi vendéglŒ tulajdonosa újszerı sportos kezdeményezéssel rukkolt elŒ, ugyanis július 12-én megszervezte a Sörivók-kupája névre keresztelt kispályás focitorna elsŒ évfolyamát, melyre a habos nedıt és a legnépszerıbb sportágat egyaránt kedvelŒket invitálta. A meghívást négy csapat: két balonyi, egy dunaszerdahelyi és egy izsapi fogadta el. A vendéglŒ hátsó udvarában található füves pályán körmérkŒzéses rendszerben vetélkedtek a gyŒzelemért a kollektívák. Egy csapatban a kapus mellett egyszerre öt mezŒnyjátékos jutott szóhoz. A többiek csereként avatkoztak játékba. A párharcok játékidejét kétszer huszonöt percben szabták meg. Mivel a részvételt nem kötötték korhatárhoz, ezért akadt a mezŒnyben olyan kollektíva is, melynek mezében zömmel tizen- és huszonéve-

sek szerepeltek, ugyanakkor negyven-, vagy ötvenéves öregfiúk alkotta gárdák is vetélkedtek a kánikulai hŒségben zajló erŒpróbán. Mindegyik találkozó izgalmas jelenetekben, parádés gólokban bŒvelkedett. Olykor a kapusok is rivaldafénybe kerültek látványos védéseikkel. A minitorna során két alkalommal, a mérkŒzések közti hosszabb szünetekben, sörivásban is összemérhették tudásukat a résztvevŒk. Természetesen ebben a „versenyszámban” is otthonosan mozogtak, jól vizsgáztak. Az elsŒ alkalommal kiírt kispályástornán végül is balonyi gyŒzelem került a krónikába. A legalacsonyabb átlagéletkorral rendelkezŒ balonyi FC Sörivók együttese egyébként igazolta az elvárásokat, veretlenül végzett az élen. A legjobb góllövŒnek pedig az izsapi Hölczl Krisztián bizonyult, aki három mérkŒzésen hat találatot szerzett. Végeredmény: 1. FC Sörivók Balony 7 pont, 2. Lados Dunaszerdahely 4 pont, 3. Izsapi Öregfiúk 3 pont, 4. Balonyi Öregfiúk 3 pont. (kz)

 A csilizradványi sörkupa egyik látványos jelenete

A szerzŒ felvétele

Nyolc év szünet után jelentkeztek be ismét bajnoki pontvadászatba a nagyudvarnokiak, akik elsŒ nekifutásra bajnoki címet szereztek a dunaszerdahelyi területi bajnokság III. osztályában. „A tisztes helytállás reményében álltunk rajthoz tavaly augusztusban. Az indulásnál nagy segítséget kaptunk a nyárasdiaktól, akiknek klubelnöke Ve-

ban. A télen edzŒcserére került sor az együttesnél, Csiffári István helyébe Miroslav Îigát szerzŒdtették, akinek sikerült lélektanilag is motiválnia védenceit. „Tavasszal rakétarajtot vettünk, az elsŒ három fordulóban kilenc pontot szereztünk. Alighanem már a fellegekben jártunk, amikor a sárrétiek otthonunkban elhúzták a nótánkat (0:5). Jókor jött a hideg zuhany. További párharcainkat megnyertük, kilenc pont elŒnnyel nyer-

nyoltunk” – sorolta a tényeket a sportvezetŒ. A nagyudvarnokiak az új idényben már ificsapattal is rajthoz állnak a területi bajnokságban. Volner István szerint a Bazsó–Nagy–Almási-trió alkotta az összetartó kollektíva gerincét. „A szomszédokhoz velem tartott három további csallóközkürti futballista is. Ortopédsebész szakorvosként megmıtöttem játékostársamat, Bazsó Krisztiánt. Természetesen elsŒsorban futbal-

 A bajnokcsapat tablóképe szelovszky Lajos és Dórák Zsolt néhány találkozón még játékosként is a segítségünkre volt. Ugyancsak hozzánk igazoltak azok a futballisták is, akik a szomszédos kisudvarnokiaknál nem kerültek be a keretbe. Szeptemberben a magasabb osztályt is megjárt DAC-futballistával, Bazsó Krisztiánnal erŒsödtünk. Féltávnál négy ponttal elŒzött meg bennünket a mezŒny sárréti listavezetŒje” – elevenítette fel a kezdeteket Volner István, a nagyudvarnoki futballtörténések irányítója, aki harminckilenc éves kora ellenére kapusként is aktív szerepet vállalt a feljutás kiharcolásá-

A klub képarchívumából

tünk bajnokságot. Fontosnak tartom, hogy a nagy rivális, második helyezett gombaiakat mind a négy összecsapáson legyŒztük. TŒlük kilenc játékosra fogyatkozva is három pontot zsákmá-

listaként vállaltam részt együttesünk feljutásában” – vallott hármas szerepkörérŒl Almási László, a GyŒri Megyei Kórház szakorvosa. (ágh)

A nagyudvarnokiak játékoskerete Volner István, Balogh Igor, Ollé István, Tóth Roland, Koszorús Lóránt, Nagy Attila, Almási József, László Miklós, László Ákos, Dórák Zsolt, Veszelovszky Lajos, Bazsó Krisztián, Végh János, Jankó László, Bugár András, Bugár Sándor, Derzsi Attila, Földes János, Szabó József. EdzŒk: Csiffári István (Œsszel), Miroslav Îiga (tavasszal). Legjobb góllövŒ: Bazsó Krisztián – 15 gól.

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.


2008-30 Csallóköz