Page 9

Hirdetés

2008. július 15. MESTO ŠAMORÍN – Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na základe uznesenia č. 13/2008/XVIII zo dňa 27. 06. 2008 vyhlasuje v súlade s 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 21. 08. 2008 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín. Požiadavky:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa , smer ekonomický  prax minimálne 10 rokov v oblasti kontrolnej činnosti v samospráve, prípadne v štátnej správe bezúhonnosť. Náležitosti prihlášky:  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  motivačný list  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  profesijný, štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a životopise  čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu  čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie verejnej služby  písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania bude mestský úrad spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať do 31. 07. 2008 do 12.00 hod. s označením „Voľby hlavného kontrolóra“ na adresu:

Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

SOMORJA VÁROS – Somorja Városi Önkormányzata a 2008. június 27-én elfogadott 13/2008/XVIII-as számú határozata alapján az önkormányzatokról kiadott 1990. évi 369-es számú törvény érvényben levő változata értelmében Somorja város főellenőrének a megválasztását 2008. augusztus 21-ére tűzte ki. A pályázóval szemben támasztott követelmények:  közgazdasági irányzatú felsőfokú végzettség II. fokozata  az önkormányzati, illetve az államigazgatási tevékenység ellenőrzésében legalább 10 éves szakmai gyakorlat  feddhetetlenség. A jelentkezéshez mellékelni kell:  írásbeli kérvényt a pályázatba való besorolásra  motivációs levelet  az elért legmagasabb iskolai képzettséget igazoló bizonyítvány, diploma vagy egyéb, ezekkel egyenértékű dokumentum fénymásolatát  erkölcsi bizonyítványt, amelyet nem állítottak ki régebben, mint 3 hónap  a szakmai tevékenységet kiemelő vázlatos életrajzot, amely tartalmazza a szakmában eltöltött gyakorlat éveinek számát  becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a kérvényben, a diplomában és az életrajzban feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak  becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó fenntartás nélkül alkalmas jogi döntések meghozatalára  becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak a Szlovák Köztársaság területén van állandó lakhelye  becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó egészségi szempontból alkalmas közszolgálati tevékenység végzésére  írásbeli beleegyezést arra vonatkozóan, hogy a pályázati folyamatba való besorolással kapcsolatban leadott minden anyagot Somorja Városi Hivatala a személyes adatok védelméről kiadott 2002. évi 428-as számú törvény, illetve ezen tőrvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint fogja feldolgozni. Az írásbeli kérelmet a felsorolt mellékletekkel együtt legkésőbb 2008. július 31-én 12.00 óráig egy, „Voľby hlavného kontrolóra” felirattal ellátott borítékban kell eljuttatni az alábbi címre:

Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

9

2008-29 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. július 15., 29. szám

Advertisement