Page 4

4

Híroldal

2008. július 15.

Bababarát kórház lesznek Kinyitották a kemencéket DUNASZERDAHELY – Új mıszerrel gazdagodott a regionális kórház szülészeti osztálya. Egy héten belül ez a másik jelentŒs fejlesztés, a nemrég átadott baba-légzésfigyelŒk és az újonnan beszerzett telemetrikus kardiotokográf egyaránt a csecsemŒk biztonságát és a kismamák megnyugvását segítik elŒ. A kardiotokográf a magzat szívhangját és a méhizomzat mıködését figyeli. Jelzi, ha a magzat veszélyben van. Ha nincs semmi rendellenesség, vagyis

egyenletesen ver a szív, akkor ez megnyugtatja a vajúdó édesanyát is. Eddig is alkalmaztak a szülészeten ilyen mıszert, de az új korszerıbb, a kismama számára kényelmesebb, mivel nincs vezetékre kötve. Az intézmény pályázik a Bababarát Kórház cím elnyerésére, amelyet a világ legnagyobb gyermekvédelmi szervezete, a UNICEF adományoz több szempont alapján: mennyi idŒn belül kerül az anyához az újszülött, hogyan folyik az anyukák felkészítése, milyen a szoptatás körüli komfort, megmutatják-e az

anyáknak, hogyan kell szoptatni és a tejelválasztást fenntartani. Mıszaki feltétele pedig a baba lélegzését mérŒ ún. oximeter és a sárgaságmérŒ kontakt vérfesték, amelynél nem kell tıvel megszúrni a csecsemŒt. A bababarát címet elŒzetes, alapos és többnapos helyszíni felmérés és megfigyelés után adományozzák a kórházaknak, amelyek teljesítik a feltételek nagy részét. A dunaszerdahelyi kórház szülészeti osztályát jelenleg ilyen szempontok alapján értékelik. (jd)

DOBORGAZ – A tikkasztó kánikula mindössze annyiban befolyásolta a szombaton megrendezett Doborgazi Kemencék Titkai elnevezésı ínyesrendezvényt, hogy a mintegy kétezerfŒnyi vendégsereg kora délelŒtt és késŒ délutántól kereste fel a tizennégy udvart. Ahol helyi ételkülönlegességeket, többek között pácolt csülköt, birkagulyást, halászlét, kukoricagáncit házi túróval, tejföllel és szalonnapörccel, különféle ízesítésı lepényeket és más finomságokat ízlelgettek. Czafik Rózsi néninél és udvarán, de több más helyen is alig lehetett szabad helyhez jutni, akkora volt a forgalom. Fogyott a fröccs és a sör is rendesen. Nagy sikere volt azoknak a különleges – jórészt alkoholmentes – koktéloknak, amelyeket egy csákányi vállalkozó kínált a szomjas seregnek.

 Czafik Rózsi néni villanytızhelyen is ízletes lepényeket sütött Fogas Ferenc felvétele

Mindeközben a gyerekek felnŒttek felügyelete mellett játszadozhattak, ismerkedhettek kézmıves fortélyokkal. EstétŒl az operettdalok, majd pedig az utcabál forrósította fel a hangulatot, egészen kivilágos kivirradtig.

Lapunk megkeresésére Boráros József polgármester elmondta, hogy az idei rendezvény sokszínı és színvonalas volt, amelynek köszönhetŒen elégedetten távozott a jelentŒs számú vendégsereg. sz. j.

Mária néni kilencvenöt éves IZSAP – A Nagymegyerhez közeli település legidŒsebb lakosa, Ábrahám Mária július 6án ünnepelte 95. születésnapját. A most is még jó egészségnek örvendŒ Marika néni hetven éve él Izsapon. A városi önkormányzat jókívánságait Ladislav  Állandóan korszerısödik a szülészet

Rudick˘ polgármester és Kucsera Ilona hivatalvezetŒ tolmácsolta az idŒs asszony otthonában, amely az izsapi fŒutcán található. Az ünnepelt itt él Emma nevı lányával, akitŒl azt is megtudtuk, hogy a magas kort megért édesanyja még most is egyedül fŒz, gond nélkül el tudja látni magát, csak vérnyomá-

Fogas Ferenc felvétele

Fúvósok vetélkedtek NAGYMEGYER – A csallóközi kisváros termálfürdŒjében elsŒ alkalommal rendezték meg a fúvószenekarok nemzetközi versenyét, amelyre öt rezesbanda jött el július 5-én. A hévízfürdŒ szabadtéri színpadán a Galántai járásból Nádszeg fúvósai, a SzencibŒl a misérdi (Dunajská LuÏná) LuÏanka mutatkozott be, Œket a GalanÈan követte. Komáromból a Vidám

Fiúk jöttek el Nagymegyerre, majd a sort Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara zárta. Minden együttes húsz percben mutathatta be versenyprogramját, melyet egy öttagú zsıri bírált el, élén Krausz Margittal, a helyi Janiga József Mıvészeti Alapiskola tanárával. Amíg a bírák tanácskoztak, addig a zenekarok egy közös koncerttel szórakoztatták a fürdŒ vendégeit és az érdeklŒdŒ helybelieket. A

zsıri végül a LuÏankát tartotta legjobbnak, Œk kapták a vándorserleget is. Másodikok lettek a Magyarországról érkezett balatonfüredi fúvósok, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a GalanÈan tagjai állhattak fel. A termálfürdŒ vezetése hagyományteremtŒ céllal rendezte meg a fúvósszemlét. JövŒre még több zenekarral szeretnék bŒvíteni a versenyprogramot. (kovács)

Gólyafiókát mentettek NYÉKVÁRKONY – Nem mindennapi mentŒakció zajlott múlt szerdán este a községben. Nyolc körül hívták fel a nyékvárkonyi polgámestert azzal a bejelentéssel, hogy kisgólya lóg ki az egyik fészekbŒl. Gyors intézkedésének köszönhetŒen nem egészen fél óra múlva megérkezett a környezetvédelmi mentŒalakulat. Addig a falubeliek aggódva nézték a gólya tehetetlen szárnyverdesését. Még egy arra járó fiatalember is felajánlotta segítségét, aki rövidesen visszajött egy emelŒkosaras autóval. Sajnos ezzel nem lehettett megközelíteni a fészket, mert a villyanyvezetékek megakadályozták. Végül a kosaras autó bátor vezetŒje emelte ki az ijedt madarat fogságából. A mutatványt hálás taps kísérte. Fekete Sándor, a tájvédelmiek munkatársa megvizsgálta, megitatta és mivel nem volt sérülése, visszatették a gólyafiókát két testvéréhez és mamájához. Érdekesség, hogy a gólyamama tisztes távolból nézte a mentést, de amint az befejezŒdött, azonnal visszarepült a fészkébe. (m)  Fekete Sándor a megmentett kismadárral Agrodor-felvétel

 Az ünnepelt és a leánya

Kovács Zoltán felvétele

singadozására szed gyógyszert. Marika néni férjével, aki már tíz éve elhunyt, hatvan évig élt házasságban, melybŒl egy fiuk és egy lányuk született. Öt unokája és kilenc dédunokája is rendszeresen látogatja a nagymamát. Fiatalabb korában eljárt dolgozgatni a földmıves-szövetkezetbe, de mivel a betegsegélyzŒjét nem fizették, így idŒs korára nyugdíj nélkül maradt. Csak özvegyit kap elhunyt férje után, illetve ezt az összeget egészíti ki a szociális hivatal, így próbál megélni szerény, mindössze 5005 koronás havi járandóságából. Magas kora ellenére most sem tétlenkedik. A kertben is dolgozgat, tévét is szívesen néz, vasárnap délelŒttönként pedig elmegy a templomba, mely házuk tŒszomszédságában található. Jórészt így telnek a kilencvenöt éves Ábrahám Mária néni napjai, amelyek akkor szépülnek meg, amikor bekopognak hozzá unokái és dédunokái. –kz

Ócsófeszt ötödször A jövŒ hétvégén a felsŒ-csallóközi Sárosfa község futballpályáján megnyitja kapuit az ötödik Ócsófeszt. Az Ócsófesztet elŒször 2003 nyarán rendezte meg egy civil szervezet, ekkor még elsŒsorban a felsŒcsallóközi mikrorégió mıvészeti tevékenységgel próbálkozó fiataljait kívánták támogatni, technikai és infrastruktúra szempontjából, színvonalas „bemutatkozási” lehetŒség felkínálásával. Az elsŒ évad viszonylagos sikerén felbuzdulva felmerült, hogy a fesztiválkínálatot a húzónevek és a helyi elŒadók koncertjei mellett egyéb mıvészeti ágak képviselŒinek bevonásával is bŒvíteni lehetne, ami végül több mıvészeti ágat fölvonultató, multikulturális fesztivál megrendezéséhez vezetett. Legfontosabb tudnivalók az idei ÓcsófesztrŒl: mivel a fesztivál megfogalmazott célja, hogy a lehetŒ legszélesebb közönség számára tegye hozzáférhetŒvé a nem fogyasztói kultúrát és a kortárs szellemi élet artefaktumait – paradox módon – gyakran léptet fel fŒmısoridŒben olyan zenekarokat, melyek a lehetŒ legeufemisztikusabb fogalmazásmód mellet is a széles néprétegek ízlését hivatottak kielégíteni. Ezek a húzónevek idén a Bikini és az Ossian lesznek.

Ezen zenekarok elŒtt és után néhány nagyon tehetséges helyi zenekar, illetve a fesztivál szellemiségéhez híven szimbolikus gázsiért fellépŒ „rétegmıfajok” (jazz, worldmusic, reggae stb.) jeles képviselŒi tekinthetŒk meg a Nagy- és a Kisszínpadon. A fesztiválprogram szerves része és szellemiségének legdirektebb hordozója a szlovák âlovek v ohrození és a magyar Védegylet civil szervezetek jóvoltából szervezett One World és Global Project filmfesztivál – itt az emberi jogok problémakörével kapcsolatos dokumentumfilmek tekinthetŒk meg. Ezzel párhuzamosan artfilmklubot is látogathatnak a fesztiválozók. Idén négy szekcióba (Identitás és otthonkeresés, Keresztény filmek és „botrányfilmek”, Mekka felé – A Közel-Kelet, a nyugat és még sok minden más, nyugaton élŒ közel-keleti származású filmes szemével, Japán Shakespeare-percepciók) sorolt alkotások várják az érdeklŒdŒket, és nyitott kerekasztal-beszélgetéseket kínálnak „fogyasztásra” a lelkes szervezŒk négy témában (Feminizmus, A felszabadítási teológia és a latin-amerikai újszocialista kísérletek, 40 évvel ’68 után és Az iszlám vallás és kultúrkör). (–)

2008-29 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. július 15., 29. szám