Page 2

2

Híroldal

2008. július 15.

Maksával a Vámbéryben DUNASZERDAHELY – Az ismert magyarországi humorista mutatta be frissen megjelent könyvét múlt csütörtökön a csallóközi közönségnek. A kulturális holtszezon következtében a könyvbemutató ugyan nem vonzott nagy közönséget, de akik elfogadták a házigazda Családi Könyvklub invitálását, egy hangulatos, sok-sok humorral átszŒtt, laza nyári est elégedett részesei lehettek. Maksa Zoltán természetesen nemcsak vicceket mesélt és poénkodott, a hallgatóság az immár negyed évszázados pályájáról is sok érdekeset megtudhatott. GyŒry Attila, a könyklub vezetŒje azt még a bevezetŒben elmondta, hogy a népszerı humorista internet útján tulajdonképpen maga ajánlotta árukatalógusuk nyári kínálatába a „Majd értesítjük!” címı, frissen megjelent könyvét, amelynek kiadója egyébként a kiváló humorista társ, Nagy Bandó András volt. „Sokat olvastam gyermek- és ifjúkoromban, s már akkor nagyon közel került hozzám RejtŒ JenŒ abszurdba hajló stílusa. Így amikor magam is könyvírásra adtam a fejem, az Œ könyveinek hangulatát próbáltam valós és kitalált események ötvözésével megidézni. A könyvet jó pár saját fotó illusztrálja, alátámasztva a leírtakat. És hogy miért ez a címe? Mert huszonöt éves humoristapályám alatt ez volt a leggyakrabban elhang-

Az esetet azonnal jelentették a nagymegyeri rendŒrségen. Mikóczy telefonos beszámolója alapján a rendŒrség a két tetem korát szakemberrel, antropológussal vizsgáltatja. Mária Linke‰ová, Nagyszombat megyei rendŒrségi szóvivŒ tájékoztatása szerint a csontok állapota és az elsŒ vizsgálatok alapján azt feltételezik, hogy nem valamiféle bıntény nyomaira, hanem régi temetŒre bukkantak a földmunkák során. kz

 A népszerı humorista vendéglátójával, GyŒry Attilával zott mondat, amit válaszként mısorpályázataimra kaptam” – mondta el könyvérŒl többek között a szerzŒ. Majd nyomban egyik ilyen pályázatának sztoriját is elmesélte: „Zoltán, az értelmiséget nem érdemes megcélozni, mert nem küld be SMS-t! Abban van a pénz, érted!? Tudod te, hogy a nézŒk

Fogas Ferenc felvétele

mennyi SMS-t küldenek be, ha megkérdezzük tŒlük, hogy milyen alsógatyát hord GyŒzike?! Hát ezt mondta nekem a TV2 programigazgatója, amikor bevittem hozzájuk az új mısorpályázatomat…” Szóval, nem volt hahota híján ez a laza nyári est Maksával, a Vámbéryben. (–ck)

hogy a hŒmérséklet növekedésével az óceánok párolgása is fokozódik, a vízgŒz nagyobb koncentrációban fordul elŒ a légkörben, és ez tovább növeli az üvegházhatást. Ugyanezek a vízgŒzök erŒsítik a viharok és a heves esŒzések kialakulásának feltételeit. Emiatt söpört végig Közép-Európán a Kirill és az Emma nevı orkán. Ilyen heves viharok és felhŒszakadások továbbra sem kizártak. A tudósok még vitatkoznak ezek kiváltó okain. Ezeket néhány mondatban nem lehet részletezni, ezért inkább arra hívom fel a figyelmet, hogy fel kell készülnünk a további rendkívüli idŒjárási helyzetekre. Sokkal jobb munkát kell végezniük az építkezŒ vállalatoknak. Mert ha valóban megtartják az elŒírt normákat és a megkövetelt minŒséget, akkor nem fordulhat elŒ,

hogy az óránként 75-80 kilométeres sebességı vihar nemrég épített házak tetejérŒl sodorja le a tetŒt vagy akár csak néhány cserepet. Ugyancsak a magasfeszültségı vezetékeknek és a tartóoszlopoknak ki kellene bírniuk legalább az óránként száz kilométer erŒsségı légmozgást. Sokat javultak a meteorológiai elŒrejelzések is. Ma már olyan eszközök állnak a rendelkezésükre, amelyek alapján több órával a várható vihar elŒtt képesek figyelmeztetést kiadni, ahogy az legutóbb is megtörtént. Ezekre is figyelniük kell a polgároknak és az érintett önkormányzatoknak. Meg kell tanulnunk kellŒ idŒben felkészülni a veszélyre és így kivédeni a károkat“ – hangsúlyozta a neves klimatológus. –y-f

Pletykák és tények a magángimirŒl (Befejezés az 1. oldalról) – Hogyan állnak ezzel? – kérdem a beszélgetŒpartneremet. „Van egy központi minta, amely azonban formailag és tartalmilag is zavaros. Két hónap alatt csak barkácsolni lehet, de végleges iskolai programot kidolgozni nem. Az elképzelés lényege éppen az lenne, hogy ezek az iskolai programok egy alapos helyzetelemzésre épüljenek, határozzák meg az iskola céljait, a partnerek, elsŒsorban a szülŒk és gyerekeik igényeit, valamint hogy fogalmazzanak meg egy tanulói eszményképet” – kezdi általános ismertetŒvel az

csontokat találtak BALONY/SZAP – Mikóczy Dénes, a Szlovákiai Útkarbantartó Vállalat nagymegyeri részlegének vezetŒje értesítette a Paramétert, hogy július 11-én, pénteken délelŒtt a munkások Balony és Szap között, árokmélyítés közben emberi csontokra bukkantak.

Újabb viharok jönnek? (Befejezés az 1. oldalról) A szélsŒséges idŒjárás sújtotta településeken azonnal megkezdŒdtek a helyreállítási munkálatok és a kárfelmérések, amelyek még nem értek véget. Az orkán és a pusztítás ismét felerŒsítette azokat az aggodalmakat, amelyek szerint mindez a globális felmelegedés következménye. Sokan úgy vélik, hogy a legutóbbi vihar után még pusztítóbbak zúdulnak majd ránk, mert a fokozatosan melegedŒ éghajlat kedvez az orkánok és a heves esŒk kialakulásának. Neves szakértŒhöz, Milan Lapin egyetemi tanárhoz fordultunk ez ügyben. „Nem vagyok híve a szélsŒséges véleményeknek. Annyi tény, hogy tájainkon fokozatosan melegszik az átlaghŒmérséklet. Az is bizonyított,

Emberi

igazgató, majd rátér a a konkért elképzelésekre: „Tartalmilag nem nagyon módosulhat az oktatás, mert a sokat hangoztatott szabadság a gimnáziumokban heti négy órára vonatkozik. Ennyivel gazdálkodhat az igazgató, ráadásul magyar iskolák esetében ezt kénytelenek vagyunk magyarra, szlovákra és informatikára fordítani, mert hát heti két órában lehetetlen átvenni a felvételihez is szükséges tananyagot.” – Akkor mégis hogyan nyilvánul majd meg az iskolák saját oktatási programja? „Leginkább a hozzáálláson lehet módosítani és az iskolai légkörben lehet különbözni egymástól.

Tartalmilag, mint említettem, csak nagyon nehezen. Pedig külföldi tanulmányútjaim során sok jó példával találkoztam, az igazán decentralizált iskolák például regionális nevelést, népismereti oktatást meg egyebeket valósíthatnak meg. Nálunk mindent, ami nem szerepel a nemzeti kerettantervben, jóvá kell hagyatni. Mindenesetre olyan pedagógiai program kidolgozása a célunk, amelybe betekintve mindenki tisztában lehet az általunk felvállalt értékekkel és az elérni kívánt célokkal” – hangsúlyozta a neves pedagógiai szakember. Jaksa Dása

Egy évig lopkodtak KOMÁROM/GADÓC – Egy éve tartó betöréssorozatnak vetett véget az elmúlt héten a rendŒrség, amikor két – huszonhárom, illetve huszonhat éves – fiatalembert fülelt le. A nyomozás során bebizonyosodott, hogy a komáromi tettesek még tavaly betörtek a gadóci székhelyı cég irodáiba, ahonnan elŒször mintegy 200 ezer korona értékı étkezési jegyet és bélyegeket loptak el. Nem sokkal ezután egy másik komáromi cégbŒl több mint 300 ezer korona értékı árut zsákmányoltak. Októberben a keszegfalui bárt szemelték ki maguknak, ahol feltörték az automatákat, ahonnan nagy mennyiségı cigarettát vittek magukkal. Amikor elfogyott a készletük, újabb lopással pótolták a füstölni vagy az eladni való árut. A két helyrŒl összesen 56 ezer korona értékı cigarettát tulajdonítottak el. Renáta âuháková Nyitra megyei rendŒrségi szóvivŒ szerint minden betörést azonos módszerrel követtek el, s miután az ujjlenyomatok is minden esetben megegyeztek, a két gyanúsított, Gábor és Ladislav már nem tagadott, hanem beismerŒ vallomást tettek. A bınvádi eljárás során szabadlábon védekezhetnek. –re

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Hálásak néhány emberi, együttérzŒ szóért is“ – Szilvássy József: A bŒsi Lubus, aki valóban Libu‰e) Tóth Klára (BŒs) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Tartalmilag, mint említettem, csak nagyon nehezen.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: július 18.

HANGSÚLY A dicsŒ szlovák titkosszolgálat, nyilván önmaga fontosságát bizonyítandó, a kormány elé olyan jelentést terjesztett, amely megállapítja, „a középeurópai régióban megerŒsödtek a szeparatista, revizionista és autonomista törekvések”. Továbbá állítólag az is benne van a jelentésben, hogy Dél-Szlovákiában magyar és román állampolgárok mossák a pénzt. Arról nem szólnak a híradások, hogy Malina Hedviget tényleg a magyar titkosszolgálat közremıködésével verték-e meg vagy csak Ján Slota és Anna Belousovová, a Szlovák Nemzeti Párt íkúbajnokai agyhúgykövének produktuma az efféle pletyka.

LéhıtŒk és gatyarohasztók Nem mellesleg jegyzendŒ meg, ha Slota és a szóban forgó idült nemzeti kofa csak blöffölt, vagyis bizonyítékok híján fabuláltak, a szerencsétlen szlovák titkosszolgálatnak, már csak a magyar pandanjával szemben táplált kollegialitásból is ki kellett volna nyilatkoztatnia, hogy szimpla bohóckodásról volt szó. Hogy a rémhírterjesztés büntetendŒ cselekményének tényérŒl ne is beszéljünk.

Ha pedig így van, vagyis kormánypárti szinten is lehet büntetlenül rémhíreket terjeszteni, „a közép-európai régióban megerŒsödtek a szeparatista, revizionista és autonomista törekvések” jelszava szinte semmivel sem különb kinyilatkoztatás, mint Slota és Belousovová szóban forgó rágalmai. Vagyis ugyancsak sunyi rémhírterjesztésnek minŒsíthetŒ. Abban az esetben is, ha a jelentés titkosított részében netán egy Bósza nevı komáromi magánzóra utaltak a

Szlovákia biztonságára ügyelŒ állami kémek. Mert hát, ha a kákán is csomót keresünk, Közép-Európában a Bósza nevı emberen kívül tényleg nem beszélhetünk regisztrált szeparatista törekvésekrŒl. Hacsak a Magyar Gárda néhány száz, annak idején testnevelésbŒl fölmentett kriplijének inváziójától készakarva nem akar becsinálni a szlovák titkosszolgálat – kormányostul. Ez esetben viszont, a némely titkosszolga mind egyforma axiómája alapján mérget lehet rá venni, elŒbb-

utóbb a magyar titkosszolgáknak is eszükbe jut majd az a pár száz taknyos fasiszta, akik a Tátra alatt tenyésznek, mégpedig Magyarország területi integritását veszélyeztetŒ fenoménként... Szóval, ha akarjuk, van/lesz itt gond rogyásig. Csinálnak a titkosszolgák, nemde? Amíg eszébe nem jut a mezei adófizetŒnek, hogy léhıtŒkre és gatyarohasztókra költik a pénzét… Barak László www.parameter.sk

2008-29 Csallóköz  
2008-29 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. július 15., 29. szám

Advertisement