Page 1

Túzokot hoztak LÉG – Túzoktyúkot telepítettek az elmúlt hónap végén a felsŒ-csallóközi község melletti madárrezervátumba.

19,- Sk 2008. július 15. ■ 29. szám

Boris Maderiã, a Szlovákiai Ornitológiai Társaság/BirdLife Slovensko menedzsere elmondta, hogy szeretnék megmenteni ezt a kipusztulófélben levŒ, nagy testı, súlyos madárfajt, amelybŒl egykor nagyon sok volt a Csallóközben is. „Ám a civilizáció, fŒleg a nagy zaj és az iparosítás veszélyezteti Œket, ezért igyekszünk legalább a parlagon levŒ területeken megmenteni néhányat belŒlük, s elérni, hogy ismét itt rakjanak fészket“ – tette hozzá. Nemrég hazai és külföldi anyagi támogatással indították a Túzokok megmentése programot, amelynek részeként Lég környékén igyekeznek megfelelŒ körülményeket teremteni a modern kor zaját, szennyét nehezen viselŒ madaraknak. –y-f

Kamocsai szippantás a jóból

Gólyafiókát mentettek

Vízkelet a IV. ligában

Munkatársunk riportja a régi színhelyre visszatért KlikkfesztrŒl.

Nem mindennapi mentŒakciót hajtottak végre Nyékvárkonyban.  4. oldal

Gasparovics László (kék-fehérben) góljaival a felsŒbb osztályban is számolnak a mátyusföldiek  14. oldal

 3. oldal

Újabb viharok jönnek? NYÁRASD/VÁSÁRÚT/DUNASZERDAHELY/NAGYMEGYER – Emberemlékezet óta nem söpört végig olyan vihar, felhŒszakadás és jégesŒ a térségben, mint július 7-én, hétfŒn délután és este. „A lakosság saját bŒrén tapasztalta meg azokat a borzalmakat, amelyeket eddig leginkább a katasztrófafilmekben látott. Teljesen elsötétült az égbolt, majd hatalmas jégdarabok zúdultak le az égbŒl. Sok fát gyökerestül csavart ki a pusztító orkán, még a háztetŒket is levitte” – emlékezett vissza a szörnyı percekre Nagy Erika nyárasdi lakos. Bacsó László polgármester szerint az 1965-ös árvíz óta nem érte ilyen természeti csapás a falut. Legalább kétszáz családi házban esett kár, beázott a mıvelŒdési ház, a sportcsarnokról a vihar lecsavarta a tetŒt, megrongálódott a két éve felújított templom tetŒszerkezete is. Hasonló rombolást végzett az ítéletidŒ Vásárúton is. Mivel nem mıködtek a helyi hangszórók, rendŒrautók hangosbemondóin tájékoztatták a lakosságot a teendŒkrŒl, többek között arról, hogy a biztosító képviselŒi a községházán várják a kárbejelentéseket. Mindkét településen szünetelt az áramszolgálta-

 A kidŒlt fák miatt leállt a forgalom a komárom-pozsonyi országúton, Alistál mellett is

Pletykák és tények a magángimirŒl DUNASZERDAHELY – A növekvŒ érdeklŒdésnek köszönhetŒen az elŒzetes tervekkel ellentétben nemcsak elsŒ, hanem második és harmadik osztályt is nyitnak a szeptemberben induló helyi magángimnáziumban. Az élénkülés azt követŒen indult be, hogy öt tanár felmondott a Vámbéry Gimnáziumban és A. Szabó László iskolájába igazolt át. VégsŒ diáklétszámról még nem beszélnek, mert folyik az átjelentkezési kérvények elbírálása. „Nem szeretnénk gyıjtŒiskola lenni és kibúvót nyújtani a gyengébb tanulóknak, ezért a tanárok szırŒként vannak jelen

az elbírálásnál” – jelentette ki A. Szabó László, aki olyan pedagógusgárda kialakításán munkálkodik, amely szakmailag és emberileg is elismert személyiségekbŒl áll. – Miért más iskolából szívják el a tanerŒt, nincs elég szakember a piacon? – kérdem az iskolaalapító szakembertŒl. „Sok a jó tanár, de olyanokat szerettem volna megszólítani, akik ismertek a városban és jelentŒs tapasztalat áll mögöttük. Alkalmazottaink és óraadóink közül többen tankönyvszerzŒk, és azért is választották iskolánkat, mert megbíznak bennünk, és hisznek abban, amit elterveztünk” – válaszolja az intézmény igazgatója. A városban terjengŒ

rosszindulatú pletykákra – nem lesz elég helyük, pénzügyi keretük, megveszik az alapiskolát, amelyben tevékenykedni fognak – nem kívánt reagálni, mert nem akarnak mással foglalkozni, csakis a maguk által magasra tett mércével, a színvonalas oktatás és a jó légkör biztosításával. Ezért fontos, idŒszerı témával folytatjuk a beszélgetést. Az új, 2008. évi 245-ös számú közoktatási törvény értelmében a középiskolák elsŒ évfolyamában is elindul az oktatási minisztérium által reformnak nevezett változás. Leglényegesebb feladata ezeknek az iskoláknak az iskolai pedagógiai program kidolgozása. (Folytatás a 2. oldalon)

Fogas Ferenc felvétele

tás. „A járásban három transzformátor kiégett” – közölte Ján Orlovsk˘, a Nyugat-szlovákiai Villanymıvek szóvivŒje. Hosszú percekig hömpölygött a víz Dunaszerdahely utcáin is. Több helyen elöntötte a pincéket és az alacsonyabb helyen fekvŒ üzleteket is. Hatalmas munkát végeztek a tızoltók és a bŒsi mentŒalakulat tagjai. A nagymegyeri Szabó Árpád lapunknak elmondta, hogy EkecsrŒl kerékpáron indult haza. Útközben érte Œt a vihar, amely hirtelen jött. Óriási gyorsasággal közeledtek a felhŒk, melyek alig néhány méter magasságban száguldtak a gabonatábla fölött. „Soha nem láttam még ilyet, majdnem tapintható közelségben voltak a felhŒk. Ahogy eleredt a jégesŒvel kísért felhŒszakadás, a biztonságomat féltve inkább az árokba húzódtam, mert csak néhány méterre lehetett látni, s attól tartottam, hogy elgázolhat egy gépkocsi. A hatalmas villámlásokat, jégesŒt az árokban állva vészeltem át, az volt a szerencsém, hogy a jégdarabok ott nem voltak olyan nagyok, és csak mintegy tíz percig tartott az egész.” (Folytatás a 2. oldalon)


2

Híroldal

2008. július 15.

Maksával a Vámbéryben DUNASZERDAHELY – Az ismert magyarországi humorista mutatta be frissen megjelent könyvét múlt csütörtökön a csallóközi közönségnek. A kulturális holtszezon következtében a könyvbemutató ugyan nem vonzott nagy közönséget, de akik elfogadták a házigazda Családi Könyvklub invitálását, egy hangulatos, sok-sok humorral átszŒtt, laza nyári est elégedett részesei lehettek. Maksa Zoltán természetesen nemcsak vicceket mesélt és poénkodott, a hallgatóság az immár negyed évszázados pályájáról is sok érdekeset megtudhatott. GyŒry Attila, a könyklub vezetŒje azt még a bevezetŒben elmondta, hogy a népszerı humorista internet útján tulajdonképpen maga ajánlotta árukatalógusuk nyári kínálatába a „Majd értesítjük!” címı, frissen megjelent könyvét, amelynek kiadója egyébként a kiváló humorista társ, Nagy Bandó András volt. „Sokat olvastam gyermek- és ifjúkoromban, s már akkor nagyon közel került hozzám RejtŒ JenŒ abszurdba hajló stílusa. Így amikor magam is könyvírásra adtam a fejem, az Œ könyveinek hangulatát próbáltam valós és kitalált események ötvözésével megidézni. A könyvet jó pár saját fotó illusztrálja, alátámasztva a leírtakat. És hogy miért ez a címe? Mert huszonöt éves humoristapályám alatt ez volt a leggyakrabban elhang-

Az esetet azonnal jelentették a nagymegyeri rendŒrségen. Mikóczy telefonos beszámolója alapján a rendŒrség a két tetem korát szakemberrel, antropológussal vizsgáltatja. Mária Linke‰ová, Nagyszombat megyei rendŒrségi szóvivŒ tájékoztatása szerint a csontok állapota és az elsŒ vizsgálatok alapján azt feltételezik, hogy nem valamiféle bıntény nyomaira, hanem régi temetŒre bukkantak a földmunkák során. kz

 A népszerı humorista vendéglátójával, GyŒry Attilával zott mondat, amit válaszként mısorpályázataimra kaptam” – mondta el könyvérŒl többek között a szerzŒ. Majd nyomban egyik ilyen pályázatának sztoriját is elmesélte: „Zoltán, az értelmiséget nem érdemes megcélozni, mert nem küld be SMS-t! Abban van a pénz, érted!? Tudod te, hogy a nézŒk

Fogas Ferenc felvétele

mennyi SMS-t küldenek be, ha megkérdezzük tŒlük, hogy milyen alsógatyát hord GyŒzike?! Hát ezt mondta nekem a TV2 programigazgatója, amikor bevittem hozzájuk az új mısorpályázatomat…” Szóval, nem volt hahota híján ez a laza nyári est Maksával, a Vámbéryben. (–ck)

hogy a hŒmérséklet növekedésével az óceánok párolgása is fokozódik, a vízgŒz nagyobb koncentrációban fordul elŒ a légkörben, és ez tovább növeli az üvegházhatást. Ugyanezek a vízgŒzök erŒsítik a viharok és a heves esŒzések kialakulásának feltételeit. Emiatt söpört végig Közép-Európán a Kirill és az Emma nevı orkán. Ilyen heves viharok és felhŒszakadások továbbra sem kizártak. A tudósok még vitatkoznak ezek kiváltó okain. Ezeket néhány mondatban nem lehet részletezni, ezért inkább arra hívom fel a figyelmet, hogy fel kell készülnünk a további rendkívüli idŒjárási helyzetekre. Sokkal jobb munkát kell végezniük az építkezŒ vállalatoknak. Mert ha valóban megtartják az elŒírt normákat és a megkövetelt minŒséget, akkor nem fordulhat elŒ,

hogy az óránként 75-80 kilométeres sebességı vihar nemrég épített házak tetejérŒl sodorja le a tetŒt vagy akár csak néhány cserepet. Ugyancsak a magasfeszültségı vezetékeknek és a tartóoszlopoknak ki kellene bírniuk legalább az óránként száz kilométer erŒsségı légmozgást. Sokat javultak a meteorológiai elŒrejelzések is. Ma már olyan eszközök állnak a rendelkezésükre, amelyek alapján több órával a várható vihar elŒtt képesek figyelmeztetést kiadni, ahogy az legutóbb is megtörtént. Ezekre is figyelniük kell a polgároknak és az érintett önkormányzatoknak. Meg kell tanulnunk kellŒ idŒben felkészülni a veszélyre és így kivédeni a károkat“ – hangsúlyozta a neves klimatológus. –y-f

Pletykák és tények a magángimirŒl (Befejezés az 1. oldalról) – Hogyan állnak ezzel? – kérdem a beszélgetŒpartneremet. „Van egy központi minta, amely azonban formailag és tartalmilag is zavaros. Két hónap alatt csak barkácsolni lehet, de végleges iskolai programot kidolgozni nem. Az elképzelés lényege éppen az lenne, hogy ezek az iskolai programok egy alapos helyzetelemzésre épüljenek, határozzák meg az iskola céljait, a partnerek, elsŒsorban a szülŒk és gyerekeik igényeit, valamint hogy fogalmazzanak meg egy tanulói eszményképet” – kezdi általános ismertetŒvel az

csontokat találtak BALONY/SZAP – Mikóczy Dénes, a Szlovákiai Útkarbantartó Vállalat nagymegyeri részlegének vezetŒje értesítette a Paramétert, hogy július 11-én, pénteken délelŒtt a munkások Balony és Szap között, árokmélyítés közben emberi csontokra bukkantak.

Újabb viharok jönnek? (Befejezés az 1. oldalról) A szélsŒséges idŒjárás sújtotta településeken azonnal megkezdŒdtek a helyreállítási munkálatok és a kárfelmérések, amelyek még nem értek véget. Az orkán és a pusztítás ismét felerŒsítette azokat az aggodalmakat, amelyek szerint mindez a globális felmelegedés következménye. Sokan úgy vélik, hogy a legutóbbi vihar után még pusztítóbbak zúdulnak majd ránk, mert a fokozatosan melegedŒ éghajlat kedvez az orkánok és a heves esŒk kialakulásának. Neves szakértŒhöz, Milan Lapin egyetemi tanárhoz fordultunk ez ügyben. „Nem vagyok híve a szélsŒséges véleményeknek. Annyi tény, hogy tájainkon fokozatosan melegszik az átlaghŒmérséklet. Az is bizonyított,

Emberi

igazgató, majd rátér a a konkért elképzelésekre: „Tartalmilag nem nagyon módosulhat az oktatás, mert a sokat hangoztatott szabadság a gimnáziumokban heti négy órára vonatkozik. Ennyivel gazdálkodhat az igazgató, ráadásul magyar iskolák esetében ezt kénytelenek vagyunk magyarra, szlovákra és informatikára fordítani, mert hát heti két órában lehetetlen átvenni a felvételihez is szükséges tananyagot.” – Akkor mégis hogyan nyilvánul majd meg az iskolák saját oktatási programja? „Leginkább a hozzáálláson lehet módosítani és az iskolai légkörben lehet különbözni egymástól.

Tartalmilag, mint említettem, csak nagyon nehezen. Pedig külföldi tanulmányútjaim során sok jó példával találkoztam, az igazán decentralizált iskolák például regionális nevelést, népismereti oktatást meg egyebeket valósíthatnak meg. Nálunk mindent, ami nem szerepel a nemzeti kerettantervben, jóvá kell hagyatni. Mindenesetre olyan pedagógiai program kidolgozása a célunk, amelybe betekintve mindenki tisztában lehet az általunk felvállalt értékekkel és az elérni kívánt célokkal” – hangsúlyozta a neves pedagógiai szakember. Jaksa Dása

Egy évig lopkodtak KOMÁROM/GADÓC – Egy éve tartó betöréssorozatnak vetett véget az elmúlt héten a rendŒrség, amikor két – huszonhárom, illetve huszonhat éves – fiatalembert fülelt le. A nyomozás során bebizonyosodott, hogy a komáromi tettesek még tavaly betörtek a gadóci székhelyı cég irodáiba, ahonnan elŒször mintegy 200 ezer korona értékı étkezési jegyet és bélyegeket loptak el. Nem sokkal ezután egy másik komáromi cégbŒl több mint 300 ezer korona értékı árut zsákmányoltak. Októberben a keszegfalui bárt szemelték ki maguknak, ahol feltörték az automatákat, ahonnan nagy mennyiségı cigarettát vittek magukkal. Amikor elfogyott a készletük, újabb lopással pótolták a füstölni vagy az eladni való árut. A két helyrŒl összesen 56 ezer korona értékı cigarettát tulajdonítottak el. Renáta âuháková Nyitra megyei rendŒrségi szóvivŒ szerint minden betörést azonos módszerrel követtek el, s miután az ujjlenyomatok is minden esetben megegyeztek, a két gyanúsított, Gábor és Ladislav már nem tagadott, hanem beismerŒ vallomást tettek. A bınvádi eljárás során szabadlábon védekezhetnek. –re

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Hálásak néhány emberi, együttérzŒ szóért is“ – Szilvássy József: A bŒsi Lubus, aki valóban Libu‰e) Tóth Klára (BŒs) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Tartalmilag, mint említettem, csak nagyon nehezen.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: július 18.

HANGSÚLY A dicsŒ szlovák titkosszolgálat, nyilván önmaga fontosságát bizonyítandó, a kormány elé olyan jelentést terjesztett, amely megállapítja, „a középeurópai régióban megerŒsödtek a szeparatista, revizionista és autonomista törekvések”. Továbbá állítólag az is benne van a jelentésben, hogy Dél-Szlovákiában magyar és román állampolgárok mossák a pénzt. Arról nem szólnak a híradások, hogy Malina Hedviget tényleg a magyar titkosszolgálat közremıködésével verték-e meg vagy csak Ján Slota és Anna Belousovová, a Szlovák Nemzeti Párt íkúbajnokai agyhúgykövének produktuma az efféle pletyka.

LéhıtŒk és gatyarohasztók Nem mellesleg jegyzendŒ meg, ha Slota és a szóban forgó idült nemzeti kofa csak blöffölt, vagyis bizonyítékok híján fabuláltak, a szerencsétlen szlovák titkosszolgálatnak, már csak a magyar pandanjával szemben táplált kollegialitásból is ki kellett volna nyilatkoztatnia, hogy szimpla bohóckodásról volt szó. Hogy a rémhírterjesztés büntetendŒ cselekményének tényérŒl ne is beszéljünk.

Ha pedig így van, vagyis kormánypárti szinten is lehet büntetlenül rémhíreket terjeszteni, „a közép-európai régióban megerŒsödtek a szeparatista, revizionista és autonomista törekvések” jelszava szinte semmivel sem különb kinyilatkoztatás, mint Slota és Belousovová szóban forgó rágalmai. Vagyis ugyancsak sunyi rémhírterjesztésnek minŒsíthetŒ. Abban az esetben is, ha a jelentés titkosított részében netán egy Bósza nevı komáromi magánzóra utaltak a

Szlovákia biztonságára ügyelŒ állami kémek. Mert hát, ha a kákán is csomót keresünk, Közép-Európában a Bósza nevı emberen kívül tényleg nem beszélhetünk regisztrált szeparatista törekvésekrŒl. Hacsak a Magyar Gárda néhány száz, annak idején testnevelésbŒl fölmentett kriplijének inváziójától készakarva nem akar becsinálni a szlovák titkosszolgálat – kormányostul. Ez esetben viszont, a némely titkosszolga mind egyforma axiómája alapján mérget lehet rá venni, elŒbb-

utóbb a magyar titkosszolgáknak is eszükbe jut majd az a pár száz taknyos fasiszta, akik a Tátra alatt tenyésznek, mégpedig Magyarország területi integritását veszélyeztetŒ fenoménként... Szóval, ha akarjuk, van/lesz itt gond rogyásig. Csinálnak a titkosszolgák, nemde? Amíg eszébe nem jut a mezei adófizetŒnek, hogy léhıtŒkre és gatyarohasztókra költik a pénzét… Barak László www.parameter.sk


Riport – Hirdetés

2008. július 15.

3

Kamocsai szippantás a jóból A napraforgókat kerestem, amikor leszálltam a falu közepén a buszról, és bekerültem az útra, amely a töltéshez vezet, de egyet sem találtam. BúzamezŒ fogadott az út mindkét oldalán. Pedig az a régi nyár, amikor utoljára volt Kamocsán, az akkori Kozel Klikkfeszt a napraforgók meg a csodálatosan kék ég miatt volt emlékezetes. Most szürkén úsztak a felhŒk, egy-kettŒ tán feketén, és fújt a szél. Az Oázis kemping bejáratánál pedig hatalmas víztócsa fogadott. Az éjjel esett, megáztak a sátrak, kopogott a víz a két színpad körül. Így fogadott a hazai magyar fiatalok tizenötödik zenés nyári fesztiválja. Hét év után megint Kamocsán.

Adrián, Mónika és a többiek Délután egy óra felé járhatott az idŒ. Ilyenkor ébredeztek sátraikban a fesztivállakók. Nagy buli lehetett a nulladik napon. Itt-ott sáros bakancsok lógtak ki a sátrakból, amott fiú és lány aludt gumimatracon, csak elvétve „reggelizett” egy-egy vidám társaság. Egy ilyen csoporthoz csatlakoztam, és beszélgetni kezdtünk. „Családiasabb a környezet Kamocsán, nem olyan nagy a hely, mint Érsekújvárban volt. Itt a Vág, lehet fürödni, vannak ismerŒs kocsmák. És mindig vannak új arcok” – fogadott a vágsellyei Katona Adrián. BarátnŒje, a szintén vágsellyei Kollár Mónika az elŒzŒ estérŒl mesélt. „A Rómeó Vérzik tuti bulit csinált, és itt volt Benkó Ákos meg Zsapka Attila, vagyis a Zseb együttes. A kedvenceink! Ahová mennek játszani, megyünk utánuk!” – lelkendezett Mónika. Szerinte a Kozel Klikkfeszt a legolcsóbb szlovákiai zenei fesztivál, és a jegyárhoz képest nagyon jó a program. A fesztivál szlogenje, hogy „Zene és barátság határok nélkül” megvalósulni látszott a sátruk elŒtt. Barta Csaba Tatabányáról érkezett. „Tavaly már voltam itt egy motoros fesztiválon, de idén is nagyon jól érzem magam” – vallotta be mosolyogva.

Pástétomos kenyér, csípŒs paprika A nagymegyeri Pszota Dávid is igazi fesztiválozó. „A buliba járást a Klikk-

feszttel kezdtem tizennégy éves koromban, még Újvárban. Igaz, hogy itt csak két színpad van, de a hangulat remek! – mondta, és elárulta a napirendjüket. Hajnali négyig buliznak, reggel tízkor kelnek, utána tisztálkodás, ebéd után sörözés, délután négyre megjön a hangulat, este hatkor pedig kezdŒdnek a koncertek. A nagymegyeri fiú a magyar zenekarok miatt jött Kamocsára. A Pokolgépre készült igazán, de a Belga együttest is meghallgatta, igaz, Œk az alternatív stílust képviselik. De nem hagyta ki a hazai Para és a Polemic koncertjét sem. „Ez az elsŒ kamocsai Klikkfesztem” – szólalt meg a társaságban Szabó Krisztina, aki FelsŒszelibŒl érkezett. „Nagyon jó a buli! Az idŒ is pont megfelel, jobb, mint a negyvenfokos meleg” – tette hozzá a lány. Majd együtt sorolták, mennyi fesztivál volt még azon a hétvégén. Királyfeszt Királyhelmecen, Volt Fesztivál Sopronban, rockfesztivál Gútán, Szikince Kéménden, Hodokvas fesztivál Pöstyénben. „A szervezŒknek meg kéne oldaniuk, hogy ne egy rakáson legyenek ezek a fesztiválok. Hosszú hónap a július, minden hétvégére jutna valami. Jóval többen lennének!” – ajánlották a szervezŒk figyelmébe a fiatalok. Amúgy pástétomos kenyeret ettek, csípŒs paprikával, közben elŒkerült egy kupica pálinka. Mondták, remek káposztaleves kapható az egyik büfében. Kiváló a másnaposságra. Az árakkal elégedettek. Kollár Mónika szerint kétezer korona untig elég a Kozel Klikkfeszt három napjára. „Egyik barátom azt mondta, hogy Budapesten, a Szigeten több pénzt költött a nulladik napon, mint a Klikkfeszt három napja során. Persze, a belépŒjegy árán kívül” – árulta el a vágsellyei lány.

Rockerek közt Két boldog fiatal, Barbi és Béla állt a fák között. Barbi igazi tábori hercegnŒ, extravagáns szerelésben, Béla a tábori madonna hı alattvalója. Egy kép maradt róluk, ahogy álltak mosolyogva a kora délutáni napfényben. Nem messze egy sátor elŒtt újabb társaságot pillantottam meg. Nagy István Galántáról tizedszer járt a Klikkfeszten. „Legszívesebben háromfelé szakadnék, annyi a

 HısítŒ, csinos mazsorettektŒl fesztivál ezen a hétvégén. A legelsŒ Klikkfeszten még a Tankcsapda-koncerten csápoltam. Most nincsenek itt, de nem is érdekelnek annyira. Most már a Sepultura a kedvencem” – vallotta meg a rocker. Baranyai Szilárd elsŒ fesztiválélménye Kamocsán volt, hét éve, amikor utoljára tartották a kempingben a fesztivált. „Elég, hogy itt vannak a barátok, más nem is nagyon kell. Öt fesztiválon felléptünk zenekarunkkal, az RH nevı csapattal. Az idén is zenéltünk” – mondta a csapat gitárosa, és elárulta, hogy augusztusban stúdiófelvételre készül a zenekar. A légi Kreisz Jocó, a zenekar másik gitárosa szerint koncertjüket jól fogadta a nagyszínpad közönsége. „Jó volt a technika, a hangosítás. Élmény volt játszani. Évente tizenöt koncertünk van, inkább a nyári fesztiválokon lépünk fel” – sorolta Jocó. A szŒgyéni Ivanics Tibor az RH zenéje miatt jött a Kozel Klikkfesztre. „Nagy rajongójuk vagyok. PörgŒs, jó zenét játszanak” – lelkendezett a rocker. A nagymegyeri Darida Mónika, a gitáros barátnŒje elárulta, hogy együtt jár a zenekarral minden bulira.

Görözdi Szilárd felvétele

A rajongólányokra nem vagyok féltékeny. Én vagyok az elsŒ számú rajongójuk!”– tette hozzá mosolyogva.

Cowboykalap, vízipisztoly, metálpóló Közben éledezett a tábor. Egy srác éppen sáros bakancsát mosta a vízcsapnál, amott komáromi rockerek csapata várta városuk híres zenekara, a Kerecsen együttes érkezését, egy agyonfestett lakókocsi körül egy vidám lány és egy még vidámabb fiú magyarázta, mi az összefüggés a klarinét meg az amerikai rockzene között. Arrébb egy bódéban parókákat, cowboykalapokat árult Ilonka. „A cowboykalapokat nagyon viszik. A parókát nem annyira. KelendŒek az ezüstgyırık és a színes bizsuk is” – adott rövid jelentést. A büfénél is egyre többen lettek. Mellette pólókat válogattak a rockerek az árusnál. „A bulis feliratú pólók a legkelendŒbbek” – mondta az árus, aki maga is rocker volt valamikor, mielŒtt belevágott a pólóbizniszbe. Egy bódéban, nem messze a Vágparttól, kisebb-nagyobb vízipisztolyo-

kat lehetett kapni meg felfújható strandlabdát, távolabb fagylaltot mértek. A parti fehér homokban kagylópáncélok pihentek. Voltak, akik felvettek egyet-kettŒt, ráérŒsen sétálva.

Nosztalgiából hozták vissza a fesztivált Fekete esŒfelhŒk gyülekeztek a kemping fölött, amikor Lukács Tiborral, a Klikkfeszt egyik fŒszervezŒjével egy deszkából készült padra telepedtünk. „Kamocsán bebizonyítottuk, hogy itt, az Oáza Camp területén lehet nagy rendezvényeket tartani. BŒvítettük a befogadóképességet, szó nem lehet arról, hogy valamilyen fesztivál valaha is kinŒje ezt a helyet. Nosztalgiából hoztuk vissza a Kozel Klikkfesztet Kamocsára. Adott az infrastruktúra, a víz, a villany. Érsekújvárban sok pénzért kellett mindezt bérelni. Most már van internetes elérhetŒség is a kemping területén. A fesztiválok színvonalához megfelelŒ feltételeket tudunk teremteni” – mondta a kemping vezetŒje. (Folytatás a 8. oldalon)


4

Híroldal

2008. július 15.

Bababarát kórház lesznek Kinyitották a kemencéket DUNASZERDAHELY – Új mıszerrel gazdagodott a regionális kórház szülészeti osztálya. Egy héten belül ez a másik jelentŒs fejlesztés, a nemrég átadott baba-légzésfigyelŒk és az újonnan beszerzett telemetrikus kardiotokográf egyaránt a csecsemŒk biztonságát és a kismamák megnyugvását segítik elŒ. A kardiotokográf a magzat szívhangját és a méhizomzat mıködését figyeli. Jelzi, ha a magzat veszélyben van. Ha nincs semmi rendellenesség, vagyis

egyenletesen ver a szív, akkor ez megnyugtatja a vajúdó édesanyát is. Eddig is alkalmaztak a szülészeten ilyen mıszert, de az új korszerıbb, a kismama számára kényelmesebb, mivel nincs vezetékre kötve. Az intézmény pályázik a Bababarát Kórház cím elnyerésére, amelyet a világ legnagyobb gyermekvédelmi szervezete, a UNICEF adományoz több szempont alapján: mennyi idŒn belül kerül az anyához az újszülött, hogyan folyik az anyukák felkészítése, milyen a szoptatás körüli komfort, megmutatják-e az

anyáknak, hogyan kell szoptatni és a tejelválasztást fenntartani. Mıszaki feltétele pedig a baba lélegzését mérŒ ún. oximeter és a sárgaságmérŒ kontakt vérfesték, amelynél nem kell tıvel megszúrni a csecsemŒt. A bababarát címet elŒzetes, alapos és többnapos helyszíni felmérés és megfigyelés után adományozzák a kórházaknak, amelyek teljesítik a feltételek nagy részét. A dunaszerdahelyi kórház szülészeti osztályát jelenleg ilyen szempontok alapján értékelik. (jd)

DOBORGAZ – A tikkasztó kánikula mindössze annyiban befolyásolta a szombaton megrendezett Doborgazi Kemencék Titkai elnevezésı ínyesrendezvényt, hogy a mintegy kétezerfŒnyi vendégsereg kora délelŒtt és késŒ délutántól kereste fel a tizennégy udvart. Ahol helyi ételkülönlegességeket, többek között pácolt csülköt, birkagulyást, halászlét, kukoricagáncit házi túróval, tejföllel és szalonnapörccel, különféle ízesítésı lepényeket és más finomságokat ízlelgettek. Czafik Rózsi néninél és udvarán, de több más helyen is alig lehetett szabad helyhez jutni, akkora volt a forgalom. Fogyott a fröccs és a sör is rendesen. Nagy sikere volt azoknak a különleges – jórészt alkoholmentes – koktéloknak, amelyeket egy csákányi vállalkozó kínált a szomjas seregnek.

 Czafik Rózsi néni villanytızhelyen is ízletes lepényeket sütött Fogas Ferenc felvétele

Mindeközben a gyerekek felnŒttek felügyelete mellett játszadozhattak, ismerkedhettek kézmıves fortélyokkal. EstétŒl az operettdalok, majd pedig az utcabál forrósította fel a hangulatot, egészen kivilágos kivirradtig.

Lapunk megkeresésére Boráros József polgármester elmondta, hogy az idei rendezvény sokszínı és színvonalas volt, amelynek köszönhetŒen elégedetten távozott a jelentŒs számú vendégsereg. sz. j.

Mária néni kilencvenöt éves IZSAP – A Nagymegyerhez közeli település legidŒsebb lakosa, Ábrahám Mária július 6án ünnepelte 95. születésnapját. A most is még jó egészségnek örvendŒ Marika néni hetven éve él Izsapon. A városi önkormányzat jókívánságait Ladislav  Állandóan korszerısödik a szülészet

Rudick˘ polgármester és Kucsera Ilona hivatalvezetŒ tolmácsolta az idŒs asszony otthonában, amely az izsapi fŒutcán található. Az ünnepelt itt él Emma nevı lányával, akitŒl azt is megtudtuk, hogy a magas kort megért édesanyja még most is egyedül fŒz, gond nélkül el tudja látni magát, csak vérnyomá-

Fogas Ferenc felvétele

Fúvósok vetélkedtek NAGYMEGYER – A csallóközi kisváros termálfürdŒjében elsŒ alkalommal rendezték meg a fúvószenekarok nemzetközi versenyét, amelyre öt rezesbanda jött el július 5-én. A hévízfürdŒ szabadtéri színpadán a Galántai járásból Nádszeg fúvósai, a SzencibŒl a misérdi (Dunajská LuÏná) LuÏanka mutatkozott be, Œket a GalanÈan követte. Komáromból a Vidám

Fiúk jöttek el Nagymegyerre, majd a sort Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara zárta. Minden együttes húsz percben mutathatta be versenyprogramját, melyet egy öttagú zsıri bírált el, élén Krausz Margittal, a helyi Janiga József Mıvészeti Alapiskola tanárával. Amíg a bírák tanácskoztak, addig a zenekarok egy közös koncerttel szórakoztatták a fürdŒ vendégeit és az érdeklŒdŒ helybelieket. A

zsıri végül a LuÏankát tartotta legjobbnak, Œk kapták a vándorserleget is. Másodikok lettek a Magyarországról érkezett balatonfüredi fúvósok, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a GalanÈan tagjai állhattak fel. A termálfürdŒ vezetése hagyományteremtŒ céllal rendezte meg a fúvósszemlét. JövŒre még több zenekarral szeretnék bŒvíteni a versenyprogramot. (kovács)

Gólyafiókát mentettek NYÉKVÁRKONY – Nem mindennapi mentŒakció zajlott múlt szerdán este a községben. Nyolc körül hívták fel a nyékvárkonyi polgámestert azzal a bejelentéssel, hogy kisgólya lóg ki az egyik fészekbŒl. Gyors intézkedésének köszönhetŒen nem egészen fél óra múlva megérkezett a környezetvédelmi mentŒalakulat. Addig a falubeliek aggódva nézték a gólya tehetetlen szárnyverdesését. Még egy arra járó fiatalember is felajánlotta segítségét, aki rövidesen visszajött egy emelŒkosaras autóval. Sajnos ezzel nem lehettett megközelíteni a fészket, mert a villyanyvezetékek megakadályozták. Végül a kosaras autó bátor vezetŒje emelte ki az ijedt madarat fogságából. A mutatványt hálás taps kísérte. Fekete Sándor, a tájvédelmiek munkatársa megvizsgálta, megitatta és mivel nem volt sérülése, visszatették a gólyafiókát két testvéréhez és mamájához. Érdekesség, hogy a gólyamama tisztes távolból nézte a mentést, de amint az befejezŒdött, azonnal visszarepült a fészkébe. (m)  Fekete Sándor a megmentett kismadárral Agrodor-felvétel

 Az ünnepelt és a leánya

Kovács Zoltán felvétele

singadozására szed gyógyszert. Marika néni férjével, aki már tíz éve elhunyt, hatvan évig élt házasságban, melybŒl egy fiuk és egy lányuk született. Öt unokája és kilenc dédunokája is rendszeresen látogatja a nagymamát. Fiatalabb korában eljárt dolgozgatni a földmıves-szövetkezetbe, de mivel a betegsegélyzŒjét nem fizették, így idŒs korára nyugdíj nélkül maradt. Csak özvegyit kap elhunyt férje után, illetve ezt az összeget egészíti ki a szociális hivatal, így próbál megélni szerény, mindössze 5005 koronás havi járandóságából. Magas kora ellenére most sem tétlenkedik. A kertben is dolgozgat, tévét is szívesen néz, vasárnap délelŒttönként pedig elmegy a templomba, mely házuk tŒszomszédságában található. Jórészt így telnek a kilencvenöt éves Ábrahám Mária néni napjai, amelyek akkor szépülnek meg, amikor bekopognak hozzá unokái és dédunokái. –kz

Ócsófeszt ötödször A jövŒ hétvégén a felsŒ-csallóközi Sárosfa község futballpályáján megnyitja kapuit az ötödik Ócsófeszt. Az Ócsófesztet elŒször 2003 nyarán rendezte meg egy civil szervezet, ekkor még elsŒsorban a felsŒcsallóközi mikrorégió mıvészeti tevékenységgel próbálkozó fiataljait kívánták támogatni, technikai és infrastruktúra szempontjából, színvonalas „bemutatkozási” lehetŒség felkínálásával. Az elsŒ évad viszonylagos sikerén felbuzdulva felmerült, hogy a fesztiválkínálatot a húzónevek és a helyi elŒadók koncertjei mellett egyéb mıvészeti ágak képviselŒinek bevonásával is bŒvíteni lehetne, ami végül több mıvészeti ágat fölvonultató, multikulturális fesztivál megrendezéséhez vezetett. Legfontosabb tudnivalók az idei ÓcsófesztrŒl: mivel a fesztivál megfogalmazott célja, hogy a lehetŒ legszélesebb közönség számára tegye hozzáférhetŒvé a nem fogyasztói kultúrát és a kortárs szellemi élet artefaktumait – paradox módon – gyakran léptet fel fŒmısoridŒben olyan zenekarokat, melyek a lehetŒ legeufemisztikusabb fogalmazásmód mellet is a széles néprétegek ízlését hivatottak kielégíteni. Ezek a húzónevek idén a Bikini és az Ossian lesznek.

Ezen zenekarok elŒtt és után néhány nagyon tehetséges helyi zenekar, illetve a fesztivál szellemiségéhez híven szimbolikus gázsiért fellépŒ „rétegmıfajok” (jazz, worldmusic, reggae stb.) jeles képviselŒi tekinthetŒk meg a Nagy- és a Kisszínpadon. A fesztiválprogram szerves része és szellemiségének legdirektebb hordozója a szlovák âlovek v ohrození és a magyar Védegylet civil szervezetek jóvoltából szervezett One World és Global Project filmfesztivál – itt az emberi jogok problémakörével kapcsolatos dokumentumfilmek tekinthetŒk meg. Ezzel párhuzamosan artfilmklubot is látogathatnak a fesztiválozók. Idén négy szekcióba (Identitás és otthonkeresés, Keresztény filmek és „botrányfilmek”, Mekka felé – A Közel-Kelet, a nyugat és még sok minden más, nyugaton élŒ közel-keleti származású filmes szemével, Japán Shakespeare-percepciók) sorolt alkotások várják az érdeklŒdŒket, és nyitott kerekasztal-beszélgetéseket kínálnak „fogyasztásra” a lelkes szervezŒk négy témában (Feminizmus, A felszabadítási teológia és a latin-amerikai újszocialista kísérletek, 40 évvel ’68 után és Az iszlám vallás és kultúrkör). (–)


Olvasószolgálat

2008. július 15.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. július 17–23.)

, St. Trinian s – Nem apácazárda (mb) 14.15, 16.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15; szo–v 10.15, 12.15. Kung Fu Panda (mb) 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00; p–szo 21.00, 22.00; szo–v 10.00, 11.00, 12.00. Hancock (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–vas 10.30, 12.30. Wanted (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. Az esemény (mb) 16.45, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 12.45. A boldogító talán (mf) 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 11.00. Narnia krónikái – Caspian herceg (mb) 13.45, 16.45, 19.30; p–szo 22.15; szo–v 11.00. A hihetetlen Hulk (mb) 13.15. Szex és New York (mb) 14.15, 17.00, 19.45; p–szo 22.30; szo–v 11.30. Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 190.45; p–szo 22.00. Míg a jackpot el nem választ (mb) 14.45, 18.45. Lucky Luke – Irány a Vadnyugat (mb) szo–v 10.45. Kis Vuk (magyar) szo–v 10.45, 12.30.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (júl. 17–23.): Wanted (am. akciófilm) 16.20, 18.30, 20.40; vas 14.10. Sárkányvadászok (am.-kínai anim. film, premier) 16.40, 18.20; vas 14.50. Muzsika (szlov. film) 16.30, 18.20, 20.00. Bazi nagy amcsi lagzi (am. rom. komédia) 16.40, 18.40, 20.30; vas 14.30. Artmax: Temetetlen halott (magy. történelmi filmdráma, magyar verzió) júl. 23., 20.20. Gyermekmozi: Hogyan szelidítsünk krokodilt (júl. 20., 11.00). GALÁNTA, szabadtéri mozi – július 15–16.: Muzsika (szlov. film) 21.30; júl. 19–20.: Rambo – Út a pokolba és vissza (am. akciófilm) 21.30; júl. 22–23.: Indiana Jones és a kristálykoponya királyságha (am. kalandfilm) 21.30. VÁGSELLYE, szabadtéri mozi – július 15–16.: 21 – Las Vegas ostroma (am. akciófilm) 21.30; júl. 17.: Nejkrásnej‰í hádanka (cseh mesefilm) 21.30; júl. 18. és 20.: A Vasember (am. akciófilm) 21.30. NAGYMEGYER, Slovan mozi – július 16.: Mézesmackó (cseh komédia) 20.00; júl. 19–20.: 21 – Las Vegas ostroma (am. akciófilm) 20.

Kiállítás NAGYMEGYER – A vmk kiállítótermében július 18-án (18.00) Varga Nándor fafaragó népmıvész és Both Anikó gobelinkészítŒ munkáiból nyílik kiállítás. DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában BOLDI (Szrecsányi Boldizsár) magyarországi szobrászmıvész kiállítása július 25-ig várja látogatóit. KOMÁROM – A Duna Menti Múzeum Zichypalotabeli kiállítótermében Ipolyság – Hont vármegye székhelye a 19. században címmel nyílt augusztus 2-áig megtekinthetŒ kiállítás.

Vegyes ZSIGÁRD – A helyi Pro Traditione Polgári Társulás rendezésében júl. 14–19-én: Kistérségi kézmıvestábor a helyi tájházban naponta 9.00-tól 14.00-ig. FoglalkozásvezetŒk: Kovács Mária, Îiaãek Adrianna, Szabó Andrea, Szomolai Adrianna, Szomolai László, âaprda Erzsébet, Barczi Rozália. DUNASZERDAHELY – Napközis tábor lesz óvodások és kisiskolások részére július 21–25-én naponta 8.00 és 17.00 óra között a Csemadok székházában (Bacsák utca 240/13.). A tábor programja címszavakban: mese feldolgozása bábokkal, kézmıveskedés, zenés-táncos foglalkozások, szabad játék, rajzolás, mesehallgatás. A foglalkozásokat vezeti: Németh Luca bábszínész, Huszár Ágnes és Huszár Kata, a GyeplŒs zenekar zenészei. Tízórait, ebédet és uzsonnát a szervezŒk biztosítanak. Részvételi díj: 1850 Sk/gyermek. Jelentkezni a 0908 693 167-es telefonszámon Huszár Ágnesnél lehet. NAGYSZOMBAT – A Nyugat-szlovákiai Múzeumban a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága Szalon 2008 elnevezésı tagsági kiállítása szeptember 7-ig látogatható.

Hozzáigazítja szabadságát a közelgŒ nyári olimpiához? Álló Pál, Egyházgelle – Halláskárosult vagyok, itt a gép a fülemben, s ilyen állapotban már, bármennyire szeretném is, nem tudok figyelemmel kísérni egy ilyen hatalmas sportrendezvényt. Hetvenöt évesen is kijártam a focicsapatunk meccseire, s mit ad Isten, tavasszal eltörött a bokám, fémrögzítŒt kellett beletenni. Hegedıs István, Dunaszerdahely – A sport módfelett érdekel, elsŒsorban az atlétika, a vízilabda és sorolhatnám még a sportágakat. S ehhez jön most a rendezŒ város és Kína egzotikussága. Külön szabadságot nem veszek ki, mert biztonsági szolgálat kötelékében dolgozom, s egy hét szolgálat ellenében két hetem szabad lesz.

Kosár Krisztián, BögellŒ – Rengeteg érdekesebb dolog is van a világon, mint a sport. Legalábbis én így gondolom, noha alkalomadtán nekem sincs ellenemre egy kis foci miegymás. Tehát ha a pekingi augusztusi nyári olimpia három hete alatt mással nem tudom majd lekötni magam, a tévét is bekapcsolom.

DélelŒtti gyermekprogramok (horgász- és lövészverseny, diákfoci) vezetik be a község önkormányzata által július 19-én rendezendŒ falunapot. Ezt délután két órakor ökumenikus ünnepség követi a község templomában az Alistáli Református KántorképzŒ növendékeinek közremıködésével. A falunap további mısoros részébŒl kiemelhetŒ a helybeli, madi és a magyaroszági tápi népdalkörök (17.00), a Csallóközi Néptánc-

együttes (18.00), Kosáry Judit és Krasznay Tamás nótaénekesek fellépése (19.00), az ismert melódiákból összeállított szórakoztató Vidám egyveleg (20.00), a helyi fiatal tehetségek, nevezetesen ifj. Horsicza Tibor, Kosár Szabolcs és Tücsök Nikolett (21.00), valamint Delhusa Gjon, a falunap magyarországi sztárvendégének fellépése (22.00). Mindezt természetesen utcabál követi Tilajcsik Imivel. (–ck)

Forog az orsó kereke... EKECS – Az ötéves jubileumát ünnepli a Pimpimpálé Néptáncegyüttes július 19-én az ekecsi szabadtéri színpadon a következŒ változatos programmal: Kora este, 18 órakor kezdŒdik az aratási felvonulás, majd 20 órától az ünnepi mısor az együttes történetét szemléltetŒ kiállítás megnyitásával egybekötve és a Kis Megyer Gyermek Néptáncegyüttes közremıködésével 19 órakor:

IV. Pimpimfeszt – néptáncfesztivál mısora. Ez követŒen 20.30-kor kerül bemutatásra a „Forog az orsó kereke” címı mısor, amelyben közremıködik a Pimpimálé Néptáncegyüttes, a Pimpimpálé Sarj Gyermek Néptánceügyüttes, a helybeli népdalkör, valamint a dunaszerdahelyi Pántlika zenekar. (–re)

Néptánctábor alapiskolásoknak E héten július 15-tŒl 18-ig, keddtŒl péntekig tart az Izsa Falujáért polgári társulás néptánctábora, melyet a Csemadok Komáromi Területi Választmánya is támogat. A tábort alapiskolás diákok részére szervezték az izsai régi óvoda épületében, és a napi kétszeri foglalkozásokon az oktatók, Hajdú Sarolta Rege és ifj. Zámbó István, valamint barátaik gömöri táncokat fognak tanítani. Minden délután lesz tanulmányi

Méry Katalin, Dunaszerdahely – Ha a szabadságomat nem is, a szabadidŒm eltöltését mindenképpen hozzáigazítom, mert egy olimpia nem mindennapi esemény. Annak történéseit látni kell. Egyébként a nemrégi foci Eb meccseit is végignéztem a tévében. Mert én valójában a bokszon kívül minden sportot imádok. (bereck)

Füssi Ibolya, Hegyéte és Janec Adrianna, Tallós Ibolya: – Hát, nem vagyok fanatikus sportrajongó, maga az olimpia sem hat meg különösebben. Ha lesz rá idŒm, belekukkantok a közvetítésekbe. Adrianna: – Én is így vagyok vele, ám az büszkeséggel tölt el, hogy a tallósi focicsapat bajnok lett, s van nálunk jó boksz és karate is...

Falunap Padányban

kirándulás, este tábortız. Részvételi díj: 1.250 Sk (10.000 Ft), ebbŒl 150 Sk/nap az étkezés és 50 Sk/nap a szállás. Ám lehet étkezés és szállás nélkül is részt venni a táborban. Ahol a résztvevŒknek szükséges: próbaruha (szoknya, nadrág), póló, táncos bŒrtalpú cipŒ, hálózsák és lepedŒ, fürdŒruha, törülközŒ és tisztálkodási eszközök. (-er)

Fogas Ferenc felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

ÉLà NYELV „Mind a hazai, mind a magyarországi sajtóban találkoztam már a számomra ismeretlen blog szóval. Az egyes írásokból annyit kikövetkeztettem, hogy alighanem valamilyen mıfajjelölŒ szó lehet a blog, de nem vagyok benne biztos” – írja egy rendszeres olvasónk. A blog fŒnév a legújabb nemzetközi szavak egyike. Még annyira új, hogy sem a Magyar értelmezŒ kéziszótár átdolgozott kiadása, sem az Idegen szavak és kifejezések szótárának bŒvített változata nem tartalmazza. A számítógépet használók körében azonban valószínıleg nem szerepel az ismeretlen szavak listáján a blog. Ez ugyanis egy olyan, bárki által elkészíthetŒ, illetve elolvasható személyes internetes oldal, amelynek írója felhívja a figyelmet egy-egy eseményre, hozzáfızi egyéni gondolatait, vagy vitát kezdeményez számára fontos témában. Magyarországon és a hazai magyar nyelvı sajtóban terjed már a blog fŒnév szinonimája, a félig angol, félig magyar eredetı webnapló összetétel. Az új szó érdekessége, hogy utótagja ellentétes tartalmú az eredeti jelentéssel, hiszen mıfaji értelemben a napló sajátossága éppen a személyes, intim jelleg. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson július 8–9-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Heller Péter, Cséfalvay Pál mérnök, Méhes Adrián, Lelkes Péter, Tóth Lajos, Szilvási Tibor, Podhorná Diana, Szabó Ervin, Radimák Zsanett, Pleva Mária, SütŒ Ferenc, Pápay Iveta; BŒs: Vydra Tibor; BögellŒ: Mézes Csaba; Hegyéte: Ravasz György; Pozsonyeperjes: Dudás Lóránt; DunatŒkés: Katona Olga; Csallóközkürt: Kiss Imre, Orbán Lajos; FelsŒvámos: Kurucz Árpád, Molnár Milán; Vásárút: Poloma Viola, Podhorny György, Almási György; Lúcs: Mohácsi Ferenc; Várkony: Soóky Imre; Jóka: Mészáros Mária; Nagyabony: Kovács Róbert; Pozsony: Tisovãik Mónika; Úszor: Kelemen Herta.

ORVOSI ÜGYELET A kánikulai hŒség próbára teszi az emberi szervezetet. A testben zajló vegyi folyamatok hŒt termelnek, amelytŒl az izzadás, a testfelület párolgása szabadít meg minket. Ha ez a hŒleadás gátolt, a keletkezett hŒ felhalmozódik és hŒpangás keletkezik. Ilyen helyzet alakul ki a kánikula idején, különösen akkor, ha a nagy meleg magas páratartalommal és szélcsenddel társul. A hŒmérsékletnek nem megfelelŒ öltözet csak fokozza a hŒpangás veszélyét: az egyenruhás forgalmi rendŒr, a „menetöltözetben” gyakorló kiskatona vagy a talpig feketébe öltözött gyászoló könnyen lehet a hŒpangás áldozata. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a hŒ

Nyári veszélyek: a hŒpangás felhalmozódhat testünkben kánikulmentes idŒben is, például ha párás, szélmentes idŒben fokozott hŒtermeléssel járó munkát végzünk: kaszálás, kapálás. Fokozzák a hŒpangás veszélyét bizonyos, például atropint tartalmazó gyógyszerek is. A hŒpangás enyhe formájában az ember bŒre forró, verejtékes, ajkai szárazak. Fáj a feje, kábult, szédül, szeme elŒtt fény vibrál, egyre bágyadtabb. Ha továbbra is a napon marad, izmai elernyednek,

összeeshet. Hıvös helyiségben, árnyékban lefektetve, a fölösleges ruházattól megszabadítva, hideg vizes borogatással, hideg teával, ásványvízzel a hŒpangás gyorsan megszüntethetŒ s apanaszok pár óra alatt elmúlnak. A könnyı, fehér, szellŒs öltözettel, az izzadással járó munka kerülésével, a légmozgással (ventilátor, enyhe huzat) és az elegendŒ folyadékbevitellel a hŒpangás elkerülhetŒ. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. július 15.

APRÓHIRDETÉS VEGYES ● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. KIVÁLÓ MINÃSÉG, KIVÁLÓ ÁRON. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Átadó mıködŒ játékterem Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 473 408. ● Eladó gömbölyı bálázó M-1300. Tel.: 0905 681 595. ● Eladó 6 személyes ovális ebédlŒasztal 6 székkel, valamint két versenykerékpár. Tel.: 0918 869 083.

● Eladó M 1300-as gömbölyı szalmaprés. Tel.: 0918 940 524. ● Eladó Mini Romo mosógép jó állapotban. Tel.: 0902 800 866. ● Eladó, olcsón, Bauring-típusú konyhabútor – ajtók felújítva. Tel.: 0915 993 698. ● Eladó holland káposzta- és karalábépalánta. Tel.: 0905 960 113. ● Eladó egyéves, kerámiafedelı villanysütŒ (Gorenje), kitınŒ állapotban. Tel.: 0918 541 510. ● Eladó egyéves extra turboszolárium. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 779 132. ● Eladó jó minŒségı bontott cserép (cca 3000 db, 5 Sk/1 db). Tel.: 0908 741 970.

● Eladó dupla unimobódé klímával és fıtéssel felszerelve. Nagyon jó állapotban. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 779 132. HÁZIÁLLAT ● Elveszett Csákány környékén egy fekete, NEO névre hallgató, kan labrador, gyerekszeretŒ, szelíd kutya. A megtaláló jutalomban részesül. Tel.: 0905 222 158; 0905 852 367. ● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (1 kg/100 Sk, élŒ súly 1 kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277.

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87 LG 32LC42

Samsung LE-32S62

Sony KDL-32U3000K

14.999,82 cm

82 cm

2

16:9, kontraszt arány 5 000:1, fényerŒ 450 cd/m , képfelbontás 1366x768, válaszidŒ 5ms, látószög178o, 2 x 10W Surround MAX, 2xHDM, 2xSCART, TXT, PC Audio, S-Video

GATANTÁLTAN A LEGALACSONYABB ÁRAKAT KÍNÁLJUK!

1.699,-

82 cm

HD ready LCD televízió

LCD televízió

Pioneer DV-300S

18.999,-

17.999,-

LCD televízió 2

16:9, kontraszt arány 3000:1, fényerŒ 400 cd/m , képfelbontás1366x768, 60Hz, válaszidŒ 8ms, látószög 170°, 3D fésısszırés, PC in, TXT, 2x SCART, 2x HDMI, PIP

16:9, HD Ready, HD képfelbontás 1366x768 b., beépített DVB-T tuner, BRAVIA’ Theatre Sync, látószög178°, válaszidŒ 8 ms, kontraszt arány 7 000:1, Advanced Contrast Enhancer, fényerŒ 450 cd/m2, BBE ViVA Digital HD3D sound, TXT

Samsung CW-21Z453

Samsung PS-42C96

4.999,- 27.999,-

DVD lejátszó Prehr.: DVD-R/RW/DL, DVD+R/RW/DL, DivX, (S)VCD, CDR/RW, MP3, WMA, JPEG, Progressive Scan, beépített dekóder

55 cm

Plazma televízió

107 cm

16:9, HD Ready, Televízió képfelbontás 1024x768, beépített DVB-T a analóg tuner, Super Slim, Nicam/A2 stereo fényerŒ 1500 cd/m2, kontraszt arány 15 000:1, látószög 175°, 3D fésısszırés, hang 2x 10W, formátum 4:3, teljesítmény 2x10W, SRS Truesurround XT, DNIe tech., Auto Pixel Shift, Super frekvencia 50Hz Black Panel, Filter Bright, DNR, PIP, TXT 1000 oldal, 2xHDMI, SCART 2x

www.andreashop.sk Dunaszerdahely Vámbéry Á. tér 54/11, tel.: 031-552 43 66, 031-553 03 73 Elektromarket Kaufland, tel.: 031-553 08 70 Sélye FŒ utca 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64 Somorja Vásár tér 1, tel.: 031-560 12 21, 031-560 12 22

elektronikai szaküzlethálózat

Biztosítjuk a reszletfizetés lehetőségét.


SzabadidŒ

2008. július 15. R. 1. RÉSZ

FELSZÓLÍTÁS JELZÃJE

VITAMIN

ROMÁNIAI

VÁROS AZ USA-ban

FOLYÓ LENTEBB

ESEMÉNYNAPTÁR

...PRESS ÜTÉSEKET SZÁMOLVA RÁMÉR HAT. RAG TINA, NORA

MAGYAR RENDEZÃ SOR

Névnapok Júl. 15.: Henrik, Roland, Henrich Júl. 16.: Valter, Drahomír Júl. 17.: Endre, Elek, Bohuslav Júl. 18.: Frigyes, Kamila Júl. 19.: Emília, Du‰ana Júl. 20.: Illés, Ilja, EliበJúl. 21.: Dániel, Daniela, Daniel

EGYETEMES

IGEKÖTÃ

HONFOG-

LÁSD OTT,

LALÓ TÖRZS

röv.

Heti évfordulók

FOSZFOR MANÓ

VEGYJELE

ZÉRUS

120 éve, 1888. július 17-én született Füst Milán író, költŒ. 20 éve, 1988. július 18-án hunyt el Szentkuthy Miklós író.

MÙANYAG SALT ... CITY MÓR, BÉLA

ANGOLNA –

KORAI VÉG!

NÉMETÜL LÉTEZETT SULFUR

Virágkalendárium

TILTÓSZÓ

SZEMÉLYEM

OLASZ HÍR-

LehetŒleg bordó mályvarózsákkal köszöntsük föl az Emíliákat, az Emmiket pedig rózsaszínekkel. A szlovák Kamiláknak most tarka gerberákkal kedveskedjünk, mert a magyar Kamillák decemberben ünnepelnek.

ÜGYNÖKSÉG TÖRTSZÁM-

... IPSO, ÉP-

NÉV

PEN AZÉRT

ÉNEKESMADÁR

TEMPUS

SZOMORÚ AZON

PERU

A HELYEN

AUTÓJELE

VISSZA:

A KÉS

FÉRFINÉV

LÉNYEGE KÖTÃSZÓ

IRÁNY ÉNEKLÃ

Népi bölcsesség

SZÓCSKA SZÁRNYAS

Illés ritkán megy el hideg nélkül.

SZEMÉLYES NÉVMÁS

PÉTER

Aforizma

R. 2. RÉSZ KÉSZÍTETTE: LÃRINCZ LÁSZLÓ

E heti rejtvényünkben Charles Dickens angol regényíró egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 27. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: A természet semmit sem tesz hiába. (Isaac Newton angol fizikus) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát a következŒ szerencsés megfejtŒk nyerte: Mogyorósi Katalin (Dunaszerdahley). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

Bika

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Szokatlan helyzetbe kerül, de rugalmasan veszi az akadályokat. Várja ki az események menetét! A végkifejletre úgysem tud hatást gyakorolni. A kellemes meglepetést ne vegye úgy, túl sok ez a jóból. Ikrek

5. 21–6. 21.

A nyár kezdete nem úgy alakult, ahogy eredetileg elképzelte, ezért megviseltnek érzi magát. Ha fáradékonysága mögött esetleg betegséget sejt, forduljon orvoshoz, ne egyedül próbálja kúrálni magát. Rák

6. 22–7. 22.

Ne dugja strucc módjára homokba a fejét, nézzen szembe bátran munkahelyi problémáival. S ha netán segítségre szorul, az sem baj. Legyen Œszinte, s akkor munkatársainak buzdítása meghozza az önbizalmát. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Nagyon ráférne önre a pihenés, hiszen nehéz idŒszak áll ön mögött, és lelkileg is meggyötörték az események. Ennek ellenére próbálja elŒbb megoldani függŒben lévŒ ügyeit, s utána jöhet a nyaralás... Szız

NAP KIADÓ

2008. JÚLIUS 15–21.

Ne szégyellje, kérjen tanácsot, mert szerelmi téren bajba kerülhet. Azon egyszerı oknál fogva, mert nem tudja a módját, hogyan kell megtartania azt, akit egyébként is nehezen tudott „megszerezni”.

8. 24–9. 23.

Feltétlenül pörgesse fel magát, különben egy szezonális teendŒjével könnyen behozhatatlan hátrányba kerülhet. Kicsit a párja is levert, igyekezzen felvidítani Œt valamilyen közös, hétvégi programmal.

7

Mérleg

9. 24–10. 23.

Az utóbbi hetekben lassabban mennek a dolgai, mint szeretné, de elégedjen meg egyelŒre annyival, hogy megoldott egy bonyolult problémát. Pénzügyi helyzetét is sikerült valamelyest egyensúlyba hoznia. Skorpió

10. 24–11. 22.

Jókedvıen és szívesen végzi otthoni feladatait, a problémáit is ügyesen megoldja. Harmonikus a családi élete, ami elsŒsorban önnek köszönhetŒ. A gyermekei egészségére most jobban figyeljen. Nyilas

11. 23–12. 21.

Milyen élesen is tudjuk látni egymás hibáit! (Eugene Delacroix)

A nagymegyeri fotográfus, Jana Víteková (27) és rendŒrként dolgozó férje, Du‰an Vítek egy hónappal ezelŒtt Dunaszerdahelyen kötöttek házasságot. A szabadidejüket szívesen töltik fitneszedzéssel, barátokkal, zenével-tánccal és az ifjú feleség esetében fotózással, aki másokról készített felvételeivel már korábban is szerepelt ebben a rovatban. Fotó: Boris ZábraÏn˘

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Intarziajáték: Az alábbi minitörténetünkben gyümölcs- és zöldségnevek felkutatása a feladat: „Ökör, tehén és borjú legelészett a kert mögött. A ház picit romos volt, de ápolt. A gazdaasszony izzadságtól csepegŒ, paprikapiros arccal szolgálta fel az ebédet. Az asztal majd összeroskadt – bor, só, kenyér sem hiányzott róla. – Látom, elégdetten ültök – szólt mosolyogva, majd kivitt egy újabb adag ételt. Egy felleg restelkedve odébbúszott az égen. A férfiak a gazdaasszonyt megpuszilva köszönték meg az ebédet, majd Jóska Jánossal – át a réten – tartott a kószáló állatok felé.” (Amíg 10 gyümölcs, illetve zöldségnévre nem lel, ne adja fel!) Megfejtések az elŒzŒ számból – Tréfás találósdik: 1. Mert összecsukható nyakkal könyebben szállítható stb. 7. a) darák bontanak, b) élnek elemek stb.

Két tizenéves srác szülei elmennek három napra otthonról. A két fiú elhatározza, hogy egy kis esti kiruccanásra kölcsönveszik az apjuk autóját. A buli remekül sikerül, azonban másnap reggel észreveszik, hogy az autó hátulján csúnya horpadás látszik. Nyilván valaki nekiment, és nem vette a fáradságot, hogy szóljon nekik. Pánikba esnek, összeszedik a spórolt pénzüket, majd néhány telefon után találnak egy karosszériást, aki vállallja egynapos határidŒre a javítást. A szülŒk harmadnapra hazaérkeznek, de a srácok nem mernek szólni a balszerencsés incidensrŒl. Egyszer csak az apjuk jön be izgatottan: – Csoda történt! Pár napja nekem jött egy idióta a parkolóban, most meg kimegyek a garázsba, és azt látom, hogy varázslatos módon eltınt a sérülés! ✖

Helyes megfejtŒink közül minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Min veszekszik két szŒke nŒ, mielŒtt beszáll az autóba? – Hogy ki üljön a sebváltóra.

Vigyázzon, mert stresszes helyzetbe kerülhet. Szürke kis egérnek érzi magát, aki védtelen, kiszolgáltatott. Nagyon érzékeny, könnyen megsértŒdik, bár tény és való, hogy hamar meg is vigasztalódik. Bak

12. 22–1. 20.

Még a szabadságolásos idŒszakban összeismerkedhet valakivel, akivel mindjárt jól megértik egymást. Megbízható eddigi kapcsolatát viszont kár volna kockáztatnia egy könnyı nyári kalandért. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Ez nem az az idŒszak, amikor meg tudna gyŒzni bárkit is a sajátos, mondhatni különbejáratú igazáról. Meg se kísérelje, idŒpocsékolás lenne. Várjon alkalmasabb idŒre. Most élvezze a nyár örömeit. Halak

2. 20–3. 20.

Állandóan csak a kikapcsolódáson jár újabban az esze, ami az évszakot tekintve teljesen érthetŒ, ám egy távolról érkezŒ hír visszatéríti a realitások talajára. Érdekes szakmai ajánlatot kap.  Az optimista panda maci: „Hátha valakinek még jó leszek!”

Fogas Ferenc felvétele


8

Paraméter – Tudósítás

2008. július 15.

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Orbán, mint royalflös a Fico-pókerban Fico az utóbbi hónapokban fontos stratégiai elemként alkalmazza saját pozíciójának erŒsítésére a magyarországi politikusokat – közülük is kiemelten Orbán Viktort, mint a soron következŒ kormányfŒi poszt nagy valószínıségı várományosát. Az elŒrejelzések erre a kifejletre mutatnak, Fico pedig jól tudja, hogy Orbán gyŒzelme esetén egy sokkal nemzetibb irányultságú kormányzás venné kezdetét Magyarországon, mint amit Gyurcsányék jelenleg képviselnek. Az Orbán-veszéllyel való riogatás tehát mintegy törvényszerı velejárója a Fico-féle politikacsinálásnak. Még érthetŒbben: Orbán Viktor népszerıségi elŒtörését és gyŒzelmi esélyeit Fico olyan nagy örömmel

szemléli, mint a royalflöst a markában a pókerjátékos. Orbán 2010 tavaszán veheti át a hatalmat, amikor is Szlovákiában kezdŒdik a parlamenti választási kampány – alkalmas témát adva ezáltal mind az SNS, mind a SMER kezébe (2006-ban Magyarországon április 9-én, Szlovákiában június 17-én voltak a választások). Fico azt is látja, hogy a demagóg és populista szövegelések mellett nem keveset hoz a konyhára a nacionalizmus szítása is, ergo: él is vele azonmód, ha a helyzet megkívánja. A helyzet pedig mindig megkívánja, mert az SNS ebbŒl él, és nem árt egy kicsit elcsippenteni támogatói közül, nehogy túlságosan me-

gerŒsŒdjön és elszemtelenedjen partnere a kormányzás nagy hevületében. Mi hát a teendŒ? Látványosan támadni kell a Fideszt, mintegy sugallva, hogy a szlovákok Gyurcsányt látnák szívesen továbbra is a kormányfŒi székben. Ez pedig csak olaj a tızre, hiszen odaát nem éppen népszerıek a sok affér miatt (Sólyom látogatása Deákiban, a pilisi szlovákház esete, Bene‰-dekrétumok, bŒsi vízerŒmı, Malina Hedvig ügye és még hosszasan sorolhatnánk) a szlovák politikusok. Közvetve tehát a támadott a támogatott, azaz Gyurcsány nemigen örülhet Fico aktivizálódásának. A politika már csak ilyen, azaz ahogyan Vonnegut mondaná: Így megy ez. BödŒk Zsigmond

■http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

Kamocsai szippantás... Por, pollen, jó zene Szerencsések voltak azok az emberek, akik jó elŒre beszerezték a napijegyet vagy a bérletet az elmúlt hét végi zamárdi Balaton Soundra, hiszen a nyitónapon több százan szerettek volna jegyhez jutni, csakhogy azok már rég elkeltek. Telt ház volt, eszméletlen por, pollen, de mindez jó zenével.

 Vágsellyei, tatabányai, felsŒszeli, nagymegyeri barátság – határok nélkül. Balról Katona Görözdi Szilárd felvétele Adrián, Kollár Mónika, Barta Csaba, Szabó Krisztina és Pszota Dávid (Befejezés a 3. oldalról) „Ennyi emberre számítottak? Ahhoz képest kevesen vannak, ahányan jelezték, hogy szívesen jönnének ismét Kamocsára fesztiválozni, nem? – vetettem közbe. „Csalódott vagyok, ezt nem is titkolom. Rossz idŒ van, esik az esŒ. Hét éve, amikor a legutóbb tartottuk itt a Klikkfesztet, rengetegen voltak. Szerintem az ilyen fesztiválok csillaga leáldozóban van. Sajnos, csak élŒ zenére nem lehet alapozni. Tapasztalatból mondom, hogy a kemping további nyári rendezvényei iránt már most óriási az érdeklŒdés. Lehet, hogy az emberek elszoktak a KlikkfeszttŒl. Ha kevesen lesznek, mi túléljük valahogy, de nem lesz értelme, hogy tovább csináljuk” – nyilatkozta Lukács Tibor. „Szerintem

nem kellett volna elvinni Kamocsáról a Klikkfesztivált Érsekújvárba” – mondta nem sokkal késŒbb, a nagyszínpad mellett Jóba Gábor, aki édesapja, Jóba Imre mellett tíz esztendeje hangosítja a sörös, zenés fesztivált. „Az amatŒr zenekarok pedig évrŒl évre kevesebben vannak. Hiányoznak” – búcsúzott a fiatal hangmester. Már megint a töltésen jártam, visszafelé, a buszmegállóhoz. A régi fesztivállakókra gondoltam, akikkel együtt bámultuk a napraforgótengert az évekkel ezelŒtti kamocsai fesztiválon. Hol lehetnek? Merre járnak? MielŒtt bekerültem volna a poros útról a falu központjába, még egyszer hátranéztem. A töltés mögött megszólalt a zene. Bárány János

Negyed óra alatt 237 közlekedési kihágás DUNASZERDAHELY/GALÁNTA – Az elŒírt sebesség betartására irányuló országos villámellenŒrzést tartott a rendŒrség, amely során Nagyszombat megyében 237 kihágást észleltek, s ezek 70 százaléka éppen a gyorshajtásra vonatkozott. Miként a kerületi rendŒrkapitányság szóvivŒje, Mária Linke‰ová tájékoztatásából megtudtuk, a megye útjain az elmúlt heti akció során röpke negyed óra alatt

elkövetett 237 kihágásból 135 esetben gyorshajtásért róttak ki bírságot a rendŒrök, akik ráadásul 30 gépjármıvezetŒt az elŒírt sebesség nagymérvı túlszárnyalásáért feljentették az illetékes járási közlekedésrendészeten, ahol eljárás keretében sokkal nagyobb büntetési tételek fenyegetik Œket. Egyébként gyorshajtásért a legtöbb bírságot a Dunaszerdahelyi (50) és a Galántai (31) járásban rótták ki

a rendŒrök. Akik természetesen a gyorshajtáson túl a mentŒövekért és a gépjármıvek rossz mıszaki állapotáért is büntettek. Egy esetben (a Senicai járásban) szeszesital-fogyasztást is megállapítottak. A rajtakapott sofŒr lélegzetében jelentŒs mennyiségı alkoholt mutatott ki a szonda, ezért helyben a jogosítványát is elvették a rend Œrei. (–ck)

Irie Maffiával kezdtünk, a banda már bevált a soproni VOLTon is. Most sem volt ez másképpen. A gond csupán a helyszínnel volt, ami a Red Lounge nevet viseli. HŒségben, levegŒ nélkül buliztak az elszántabbak. Ez az állapot azonban nem csupán a Irie Maffia koncertjére vonatkozik, az azt követŒ Péterfy Bori & Love Band buliját már mi is kihagytuk. Pénteken egy koradélutáni fürdŒzés után újra a Red Lounge-ban kötöttünk ki, ahol a Bootsie Quartet bizonyította be, kár volt Œket kihagyni a VOLT-on, de megérte most a Balaton Sound-on bepótolni. DJ Bootsie, vagyis Solymosi Vilmos magabiztosan tekergette a lemezeket, a köré gyılt zenekar pedig felfrissítette a már amúgy is bevált Bootsie-hangzást. Bootsie-ék után jött a nagy dilemma, vissza a Red Lounge hŒségébe, vagy irány a Godfrapp koncertje a nagyszínpadnál. Az utóbbinak adtunk egy esélyt. Pár számot végig is álltunk, Alison Goldfrapp hangja szép, lágy és nagyszerı, de a banda kicsit lapos, unalmas és üldögélŒs, tehát újra a Red Lounge nyert, belehallgathattunk a Beat Dis bulijába. A 2002-ben alakult szombathelyi csapat több stílust egyesít, így a hangulat biztosított. Ugráló közönség és dalszövegeket ordító rajongók vettek körül bennünket, megérte meghallgatni Œket. A fesztivál legnevesebb, stílusalapító csapata a Massive Attack a nagyszínpadon koncertezett. Hol máshol? Hiszen pénteken közel 25 ezer fesztiválozó

gyılt össze, és többé-kevésbé mindenki a Massive Attack miatt látogatott el a Balaton partjára. A trip-hop úttörŒi jól fejbe vágták a rajongókat. Elhangzott a Teardrop, Inertia Creeps, Unfinished Sympathy de a Safe from harm is, hogy a leghíresebbeket emeljük ki. Majdnem két óra hosszat tartott a koncert, a zenekar pedig kellŒen kielégítette a közönség igényeit. Szombat este hatig, az Orishas koncertjéig elbújtunk a nap elŒl. A késŒ délutáni koncert könnyed volt, és tisztességesen megtáncoltatták a kubai emigráns fiúk a közönséget. A „laikusok” a Represent címı dalukat ismerhetik, tavaly nyáron

táncolni, énekelni vagy éppen csak ugrálni a reggae muzsikára. Megfordult a sorrend, mert a számunkra ismert dalok a koncert végére maradtak, azért így is jól szórakoztunk. A német származású zenész, vokalisták és az egész zenekar a rajongók kedvébe akart járni, és sikerült is. A közönség éppúgy élvezte a koncertet, mint maguk a zenészek. Mi pedig énekeltük a Superior, Intoxication és a Dem Gone címı számokat. Amúgy utólag visszagondolva elég nagy ripacs a frontember. A Gentleman és egy kisebb pihenŒ után folytattuk a bulizást, következett a Nicola Conte jazz combo nevı formáció, akik

 A nagy hŒség nem bágyasztotta el a nézŒket agyonjátszotta Œket a rádió. Ezért mi is vártuk ezt a dalt, mivel imádjuk a slágereket, és picit csalódtunk, mert a koncert elején rögtön ellŒtték. Azt hittük, hogy a számunkra ismeretlen számok már nem lesznek olyan élvezetesek, de tévedtünk, mivel a koncert hangulata minket is felkapott, és egy órára mintha latin vér csörgedezett volna ereinkben. Jah, és a zenekar tagjainak erotikus táncmozdulatai sem hagytak senkit hidegen. Orishas-os latinos ritmusok után következett a nagyszínpad legnagyobb durranása, gentleman. Óriási tömeg gyılt össze

Archív felvétel

a T-Mobile teraszon táncoltatták meg a nagyközönséget. Az olasz DJ és dzsesszbandája a bossa nova és a dzsessz keverékével minket is egy órára a színpadhoz láncolt. Kellemes, lágy hangú énekesnŒ, profi zenészek és egy nagyon szimpatikus dobos biztosította a jó hangulatot. Ugyan a koncertek olykor egy órát is késtek, azért kivártuk az Erik Sumo Bandet. Legalábbis a számunkra két legkedvesebb dalt, mi más is lehetne, mint a My rocky mountain és a Friday I’ll be dead. Vasárnap volt a záróbuli, de errŒl legközelebb számolok be. (ian)


Hirdetés

2008. július 15. MESTO ŠAMORÍN – Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na základe uznesenia č. 13/2008/XVIII zo dňa 27. 06. 2008 vyhlasuje v súlade s 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 21. 08. 2008 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín. Požiadavky:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa , smer ekonomický  prax minimálne 10 rokov v oblasti kontrolnej činnosti v samospráve, prípadne v štátnej správe bezúhonnosť. Náležitosti prihlášky:  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  motivačný list  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  profesijný, štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a životopise  čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu  čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie verejnej služby  písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania bude mestský úrad spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať do 31. 07. 2008 do 12.00 hod. s označením „Voľby hlavného kontrolóra“ na adresu:

Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

SOMORJA VÁROS – Somorja Városi Önkormányzata a 2008. június 27-én elfogadott 13/2008/XVIII-as számú határozata alapján az önkormányzatokról kiadott 1990. évi 369-es számú törvény érvényben levő változata értelmében Somorja város főellenőrének a megválasztását 2008. augusztus 21-ére tűzte ki. A pályázóval szemben támasztott követelmények:  közgazdasági irányzatú felsőfokú végzettség II. fokozata  az önkormányzati, illetve az államigazgatási tevékenység ellenőrzésében legalább 10 éves szakmai gyakorlat  feddhetetlenség. A jelentkezéshez mellékelni kell:  írásbeli kérvényt a pályázatba való besorolásra  motivációs levelet  az elért legmagasabb iskolai képzettséget igazoló bizonyítvány, diploma vagy egyéb, ezekkel egyenértékű dokumentum fénymásolatát  erkölcsi bizonyítványt, amelyet nem állítottak ki régebben, mint 3 hónap  a szakmai tevékenységet kiemelő vázlatos életrajzot, amely tartalmazza a szakmában eltöltött gyakorlat éveinek számát  becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a kérvényben, a diplomában és az életrajzban feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak  becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó fenntartás nélkül alkalmas jogi döntések meghozatalára  becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak a Szlovák Köztársaság területén van állandó lakhelye  becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy a pályázó egészségi szempontból alkalmas közszolgálati tevékenység végzésére  írásbeli beleegyezést arra vonatkozóan, hogy a pályázati folyamatba való besorolással kapcsolatban leadott minden anyagot Somorja Városi Hivatala a személyes adatok védelméről kiadott 2002. évi 428-as számú törvény, illetve ezen tőrvény későbbi kiegészítései és módosításai szerint fogja feldolgozni. Az írásbeli kérelmet a felsorolt mellékletekkel együtt legkésőbb 2008. július 31-én 12.00 óráig egy, „Voľby hlavného kontrolóra” felirattal ellátott borítékban kell eljuttatni az alábbi címre:

Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

9


10

Spravodajstvo

15. júl 2008

Detská motokrosová ‰kola v Sáse LEHNICE – Ak chodievate pravidelne po ‰tátnej ceste cez ãasÈ Sása popri Motokrosovom areáli Erika ·negoÀa, nemohol vám uniknúÈ ãul˘ ruch, ktor˘ v Àom od mája panuje kaÏd˘ utorok a ‰tvrtok v skor˘ podveãer. Na to, ão sa deje, sme sa sp˘tali predsedu Motoclubu Lehnice a zároveÀ viceprezidenta Slovenskej motocyklovej federácie pre motokros, Laca ·negoÀa. „V premiérovom roãníku sme spustili projekt motokrosovej ‰koly pre deti. Po marcovej predpríprave mal v máji ostr˘ ‰tart prv˘ turnus, ktor˘ konãí v polovici júna,“ povedal nám mlad˘ nestor lehnick˘ch motokrosárov a pokraãoval: „Urãen˘ je pre vekovú kategóriu detí od 5-6 do 15 rokov a jeho základn˘m cieºom je sprístupniÈ motocyklov˘ ‰port ‰irok˘m vrstvám mládeÏe.“ UÏ do „nultého“ roãníka sa prihlásilo 30 záujemcov, v prvom turnuse ich sadá na motocykle Honda s objemom 70 cm3 rovná dvadsiatka – medzi nimi i tri dievãatá. Druh˘ turnus zaãína 15. augusta a potrvá aÏ do októbra, na niekoºko voºn˘ch miest je e‰te moÏné prihlásiÈ sa do konca júla. Ako sa to dá? V‰etky

Du‰an Predajnocy z Trenãína a Roman Borák zo Záhorskej Bystrice. Plus obsluÏn˘ personál. Nemalou v˘hodou je aj to, Ïe rodiãia majú moÏnosÈ zistiÈ, ãi to deti zvládajú, ãi ich to baví a ãi má zmysel neskôr investovaÈ do kúpy vlastného motocykla. A aj pre Lehniãanov bude prínosom, ak sa vyselektuje skupina, ktorá sa vo farbách ich klubu perspektívne objaví na motokrosov˘ch tratiach – i toto je jedn˘m z cieºov projektu.

Najprv rozcviãka

 Sú to budúci reprezentanti? informácie vrátane prihlá‰ky sú na internetovej doméne www.mxacademy.sk, no ako nás upozornil Laco ·negoÀ, je potrebné, aby záujemca bol ãlenom Slovenskej motocyklovej federácie. Toto je v‰ak iba teoretick˘ problém – prihlásiÈ sa tam môÏe prakticky kaÏd˘. ·negoÀ hovorí, Ïe motokrosová ‰kola má rie‰iÈ prv˘ kontakt

Foto: Franti‰ek Fogas

s motocyklom, lebo veºa ºudí by tento ‰port aj chcelo skúsiÈ, ale nevedia kde, ako a na ãom. V Sáse majú motokrosov˘ areál, na ktorom sa konajú aj medzinárodné súÈaÏe, pre „‰kolákov“ je pripraven˘ch dvanásÈ motocyklov a okrem Laca sa o nich starajú aj ìal‰í dvaja tréneri, b˘valí motokrosoví reprezentanti Slovenska:

Tréningová jednotka, ktorá trvá dve aÏ dve a pol hodiny, zaãína dôkladnou rozcviãkou. Pochopiteºne, pre deti, ktoré majú pred oãami efektn˘ v˘stroj a vzru‰ujúcu jazdu v teréne na motorke, príli‰ atraktívna nie je. No ako sme mali moÏnosÈ presvedãiÈ sa na vlastné oãi, tréneri nezºavia nikomu niã. Tí, ktorí sa chceli aj tro‰ku uliaÈ, si obehli e‰te nejaké to koleãko navy‰e v teréne v dobe, keì sa uÏ ostatní chvatne prezliekali do „tereÀáckej uniformy“. Podºa trénerov sa rozcviãením rie‰ia aj otázky fyzickej prípravy, keìÏe deti majú dnes pohybu stra‰ne málo,

preto sa ich snaÏia ‰peciálnymi cvikmi viesÈ k tomu, aby boli obratnej‰ie. V neposlednom rade to súvisí i s t˘m, Ïe pohybovo zruãnej‰í ãlovek má oveºa väã‰iu ‰ancu predísÈ úrazu – ãi uÏ vlastnému alebo spôsobiÈ ho inému. Ale, samozrejme, samotná jazda na motocykli zaberá väã‰iu ãasÈ tréningu. „Sú ‰ikovní a napredujú veºmi r˘chlo, niektorí sa uÏ vedia aj odlepiÈ od zeme,“ hovorí o svojich zverencoch Laco ·negoÀ, podºa ktorého je dobré zaãaÈ s t˘mto ‰portom v mladom veku a je to v˘hodou aj pre t˘ch, ktorí nemajú ambíciu staÈ sa súÈaÏn˘mi jazdcami. Jazda na motocykli pod odborn˘m dohºadom slúÏi na pestovanie vôºov˘ch vlastností, zruãnosti a je to v‰eobecná príprava budúceho motoristu. „Pamätám sa, Ïe keì som nastúpil do auto‰koly, in‰truktor sa ma po niekoºko sto metroch sp˘tal, ãi uÏ mám najazden˘ch 20-tisíc kilometrov, pritom som sedel v automobile na voºnej ceste prv˘ raz v Ïivote,“ spomína ·negoÀ. On a jeho ‰kola uãí deti citu, predvídavosti, krat‰iemu reakãnému ãasu, ale aj re‰pektu a tomu, aby sa nepreceÀovali a dokázali zvládaÈ kritické situácie. (baniã)

V plnej príprave Samsung sa naìalej rozrastá KOMÁRNO – Príprava komárÀanského ‰tvorkajaku na olympiádu je v plnom prúde. ·tvorica Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlãek a Juraj Tarr poãas tvrdého tréningu testuje aj nov˘, nedávno dodan˘ kajak. Podºa v˘robcu bude r˘chlej‰í, nakoºko bola zv˘‰ená nosnosÈ zadnej ãasti lode, ãím sa zníÏil jej ponor a t˘m pádom predok lode klesne niωie. Pretekárske lode sú uÏ na ceste do âíny. Viacnásobní majstri sveta a jedni z najváÏnej‰ích uchádzaãov o olympijské zlato budú od 14. júla aÏ do 3. augusta s jednodÀovou prestávkou na sústredení v talianskom Verese a potom 10. augusta odlietajú do Pekingu. (padlovics)

GALANTA – Vo firme Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., sa vytvorí ìal‰ích 200 pracovn˘ch miest a to znamená, Ïe do konca augusta bude maÈ rovn˘ch päÈtisíc zamestnancov. Na nedávno usporiadan˘ch slávnostiach „Samsung day“ to povedal Kyu Dam Cho, prezident slovenskej poboãky juhokórejskej spoloãnosti. Plánuje sa aj veºká re‰trukturalizácia závodu, ktorej cieºom je zdvojnásobenie v˘roby LCD a plazmov˘ch televízorov. Veºvyslanec JuÏnej Kórei Yong Kyu Park povedal, Ïe Slovensko sa pre jeho krajinu stáva ãoraz v˘znamnej‰ím partnerom – okrem Samsungu u nás pôsobí ìal‰ích 70 kórejsk˘ch firiem, ktoré vytvárajú 10 percent HDP

 KomárÀanská K4 bude na olympiáde patriÈ k horúcim favoritom

celého Slovenska a na v˘voze krajiny sa podieºajú 15-timi percentami. Primátor mesta Alexander Méze‰ hovoril o troch oblastiach, v ktor˘ch Galanta úzko spolupracuje so Samsungom: je to vytvorenie finanãné-

ho zázemia pre rozvoj vedy a v˘skumu priamo tu, stabilizácia pracovn˘ch síl a príprava druhej etapy v˘stavby veºkého cestného obchvatu mesta. Pri príleÏitosti 5. v˘roãia etablovania sa Samsungu v Galante vyzna-

 Pri príleÏitosti DÀa Samsungu si uctili aj najvernej‰ích zamestFoto: autor nancov

menali aj 25 vern˘ch zamestnancov, ktorí vo firme pracujú od samého zaãiatku. Dozvedeli sme sa i to, Ïe zamestnanci firmy dostávajú ku svojej v˘plate aj tzv. vernostné – za kaÏd˘ odpracovan˘ rok 500 korún. UÏ po ‰tvrt˘krát konan˘ „DeÀ Samsungu“ bol aj tentoraz veºkolep˘m celodenn˘m sviatkom nielen pre zamestnancov firmy (v tento deÀ mali voºno), ale aj pre v‰etk˘ch obyvateºov Galanty a okolia, ktorí pri‰li na ‰portov˘ ‰tadión. Medzi in˘mi vystúpil aj kórejsk˘ národn˘ folklórny súbor, úãinkujúci na Slovensku po prv˘krát, no bolo tu veºa atrakcií pre kaÏdú vekovú kategóriu – od detí aÏ po seniorov. Záujemcovia sa tieÏ mohli zúãastniÈ exkurzie do v˘robn˘ch priestorov Samsungu, kde prebiehal deÀ otvoren˘ch dverí. (gl)

GLOSA

Foto: Milan Drozd

Cyril a Metod skromne KOMÁRNO – V sobotu 5. júla oslávili DeÀ sv. Cyrila a Metoda skromne. SlávnosÈ zahájila ekumenická bohosluÏba v kostole Svätého Ondreja, na ktorej sa zúãastnili zástupcovia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej, evanjelickej i reformovanej cirkvi. Na záver osláv úãastníci poloÏili vence k súso‰iu Sv. Cyrila a Metoda. (pad)

 SlávnosÈ prebehla aj pod dohºadom polície

Foto: Milan Drozd

Eurko, ty na‰e jurko Îe korunôãka slovenská to bude maÈ na tomto svete onedlho definitívne zrátané, vieme uÏ dávnej‰ie. Od minulého t˘ÏdÀa máme jasno aj v tom, koºko centíkov nám budú na prelome roka za neboÏtíka prideºovaÈ. Dnes je uÏ úplne fuk, ãi na‰i emisári mohli vyrokovaÈ men‰ie ãi väã‰ie, okrúhlej‰ie alebo kostrbatej‰ie prevodné numero ako je 30,126 – takéto ‰pekulácie sú uÏitoãné ako chlp na zadku. Rad‰ej sa te‰me z dobr˘ch správ. Jedna z t˘ch najlep‰ích hovorí, Ïe vláda Roberta I. Dobrotivého sa tresne po vaãku a zakúpi pre svojich poddan˘ch dva milióny eurokalkulaãiek, ktoré bezodplatne rozdá – po jednom kuse na kaÏdú domácnosÈ. Nech Ïije robotnícka trieda a jej predvoj, strana Smer-SD! Hoci frflo‰i budú urãite hundraÈ, preão nedostane nov˘ „sãot“ kaÏd˘ lojálny obãan

tejto republiky, veì sú domácnosti jednoãlenné, no i také, ktoré majú príslu‰níkov pätnásÈ. To si budeme v rodine vzácne a múdre poãítadlo poÏiãiavaÈ, alebo chodiÈ na nákupy ãi do krãmy v tlupách? MôÏe to vyvolávaÈ konflikty a dokonca rozvraty v domácnostiach. Tu by mohol poverenec pre zavedenia eura e‰te zasiahnuÈ a nejaké eurokalkulaãky doobjednaÈ. Nejasné je aj to, ãi k nim dostaneme i záruãn˘ list a ãi bude po ruke servis, keìÏe priplávajú z âíny. Nebolo by zlé ani to, keby vedeli prepoãítavaÈ eurá aj na ãínske jüany, veì ão keì sa v blízkej budúcnosti naplní Sybilino proroctvo a obsadí nás Ïltá rasa? Boli by sme pripravení. Ale ão uÏ, darovanému koÀovi pod chvost nepozeraj, keì dávajú zadarmo, tak nech aj ãrevo roztrhne. No ohºadom eura je tu e‰te jeden problém, ktor˘ si doposiaº nikto nev‰imol a preto je jeho rie‰enie

trestuhodne zanedbané. Ako budeme na‰ej novej mene dôverne, tak podomácky, hovoriÈ? Euro znie stra‰ne neosobne a cudzo. Navy‰e v angliãtine sa vyslovuje ako „jurou“, v nemãine „ojro“, po loty‰sky je to „iiro“ ãi tak nejako... Pravdou je, Ïe v tejto oblasti je na‰a invencia dosÈ úbohá. UÏ som poãul, ako niekto nazval európsky peniaz „euráã“. No pánboh zaplaÈ, znie to ako udenáã alebo paroháã, nie je v tom ani kúsok fantázie. Kde sa hrabeme trebárs na tak˘ch âechov, ktorí korune hovoria kaãka a b˘valú nemeckú marku naz˘vali mafiena? A ão sme my hor‰í, Ïe by sme nieão íreãité, r˘dzo slovenské, nevymysleli? Ja osobne navrhujem, aby sme novej mene hovorili „jurko“. Znie to tak milo rodinne a tento názov by dokonca kore‰pondoval i s Ficovou jáno‰íkoidnou predstavou o sociálnej spravodlivosti. ªubo Baniã


2008. július 15.

Hirdetés

11


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS ● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezertŒl 3,5 millió Sk-ig (vállalkozóknak 20 millió Sk-ig) akár jövedelemigazolás nélkül. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Energiatakarékos családi házak akár 3 hónap alatt kulcsrakészen, svájci technológiával. Tel.: 0905 849 597. ● Az ElsŒ PénzkölcsönzŒ Dunaszerdahelyen. Kölcsönök 18 ezer Sk-ig, készpénz 4 órán. Tel.: 0903 222 071. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KARCHER) DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Expresszkölcsön munkavállalóknak, nyugdíjasoknak 160 000 Sk-ig fedezet nélkül, adósságrendezésre is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Új, körzeti orvosi rendelŒ, magas színvonalú ellátás, várakozás nélkül. Cím: Dunaszerdahely, Szent Mária gyógyszertár épülete (szemben a kórházzal), Dr. Tóth Erzsébet. Tel.: 0905 186 015. ● Jelzálogkölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Aratást vállalunk John Deere kombájnnal, szárzúzóval. Tel.: 0903 403 153. ● AutómentŒ szolgáltatás: kistraktorok, öreg autók, betonnyomó – az UNIÓN belül. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0918 654 797. ● Reluxák, szúnyoghálók gyártása és szerelése. Tel.: 0949 652 285. ● Ingatlant, lakást szeretne venni, eladni, bérelni? Teljes körı szolgáltatást nyújtunk. Keresse az I & M Reality ingatlanközvetítŒ irodát Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 141 826. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este. ● Ha egészségesen szeretne élni, és sok a szabadideje, vagy munka mellett szeretne még

2008. július 15. Háziápolásra szorult idős, beteg asszony mellé keresünk megbízható gondozót, naponta hat-nyolc órára, Kisudvarnokba. Tel.: 0904 323 498 – hívható bármikor. pénzt keresni, mi kínálunk egy lehetŒséget – vegyszermentes termékek forgalmazását! Tel.: 0905 551 510; 0905 197 947. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● 17 éves középiskolás lány gyermekfelügyeletet vállalna augusztus 29-ig. Tel.: 0908 918 932. ● Nyitrai egyetemisták részére szállást biztosítunk. Tel.: 0908 767 795; 031/552 68 78. ÁLLÁS ● A Suzuki márkaszerviz autóvillany-szerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Megbízónk számára keresünk: ASSZISZTENST a pénzügyi osztályra. Pozsony – Farkastorok (Vlãie Hrdlo) székhelyı vállalat. Feltételek: középiskolai (közgazdasági) végzettség – felelŒsségteljes hozzáállás, felhasználói szintı számítógépes ismeret, kiváló szlováknyelv-tudás szóban és írásban egyaránt, középszintı angolnyelv-tudás, távlatos munkalehetŒség, dinamikus csapat. Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● Megbízónk számára keresünk: RECEPCIÓST – pozsonyi – Farkastorok (Vlãie Hrdlo) – székhelyı vállalat. Feltételek: számítógépes alapismeretek, szlováknyelv-tudás, 12 órás, mıszakos munkarend vállalása. (Akár idŒsebbek vagy egyetemi hallgatók számára is). Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● Somorjai székhelyı, külföldi érdekeltségı vállalat állást hirdet a következŒ pozícióra: MÙSZAKVEZETÃ. Követelmények: középiskolai végzettség, 5 éves mıszakvezetŒi tapasztalat a gyártószektorból, precíz, felelŒsségtudó, jó csapatépítŒ, irányító személyiség, hárommıszakos munkarend vállalása, felhasználói szintı számítógépes ismeretek, az 5S, KAIZEN, SAP ismerete és az ezzel szerzett tapasztalat elŒnyt jelent. Tel.: 0905 454 871; 0904 439 618, email: fortius@nextra.sk ● Szakácsot vagy szakácsnŒt keresek. Tel.: 0903 821 019. ● Brigádosokat keresünk termelésbe, Alistálba. Tel.: 0905 819 216. ● Felveszünk munkaerŒt mıanyag ablakok, ajtók szerelésére. Betanítást is vállalunk. A kérvényeket és életrajzokat küldjék az alábbi címre küldjék, vagy lehet személyesen jelentkezni: DANTER, Bratislavská cesta, P. O. Box 14, 929 01 Dun. Streda. E-mail: okno@danter.sk ● Megbízónk számára keresünk: OPERÁTOROKAT, betanított szalagmunkára (somorjai székhelyı vállalat). Feltételek: hárommıszakos munkarend vállalása, jó egészségi állapot, alapszintı iskolai végzettség, szlovák nyelv ismerete; HEGESZTà – LAKATOS szakembereket, vállalkozókat is (Somorjához közeli, rovinkai –

csöllei székhelyı vállalat). NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Amennyiben érdekli valamelyik ajánlatunk, kérem jelentkezzen a 0905 439 618-as, ill. a 0905 454 871-es telefonszámon vagy a fortius@nextra.sk címen. ● GyŒri pékség viszonteladókat keres. Tel.: 0036/30/460 58 41. ● GépjármıvezetŒt felveszek Mercedes kamionra belföldi fuvarozásra. Tel.: 0905 357 297. ● Jól menŒ dunaszerdahelyi fodrászüzletbe keresünk pedikıröst, kozmetikust, mıkörmöst, tetoválóst. Tel.: 0903 271 570. ● KamionsofŒröket keresek EU-munkára (sofŒrkártya szükséges). Tel.: 0902 233 232. ● Felveszünk adminisztratív munkaerŒt. Feltétel: szlováknyelv-tudás, számítógépes ismeret. A kérvényeket és életrajzokat küldjék az alábbi címre: DANTER, Bratislavská cesta, P. O. Box 14, 929 01 Dun. Streda. E-mail: okno@danter.sk ● Reklámújság kihordására munkatársakat keresünk, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 926 033. ● Gellei székhelyı építkezési vállalat felvesz sofŒrt Avia 31re, azonnali belépéssel. Tel.: 031/554 53 01. ● Felveszünk szakácsot/szakácsnŒt azonnali belépéssel, közkedvelt étterembe. Tel.: 0904 266 738; 0918 595 337. ● A dunaszerdahelyi Citroen autószerviz karbantartót keres. Tel.: 0903 601 261. ● Ambiciózus, érettségizett, fiatal munkatársakat keresünk érdekes munkára. Tel.: 0911 233 231. ● Viszonteladókat keresek betonkerítések forgalmazására. Tel.: 0907 238 195. INGATLAN ● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0904 581 713. ● Eladó 1,5 ha ipari terület Somorján, a 63-as út mellett. Ára 1400 Sk/m2 + megegyezés. Tel.: 0948 312 294. ● Eladó 9,5 áras építkezési telek Alistálon (Doln˘ ·tál).Tel.: 0903 467 422; 031/552 88 38. ● Eladó Nyékvárkonyban 5,5 áras közmıvesített építkezési telek. Tel.: 031/552 70 39; 0910 299 576. ● Eladó családi ház 8,5 áras telken BŒsön melléképületekkel és garázzsal. Ára 2 100 000 Sk + megegyezünk. Tel.: 0908 304 322;0918 669 571. ● Eladó Dióspatonyban 10,8 áras építkezési telek (700 Sk/m2). Tel.: 0903 910 790. ● Megvásárolok vagyonrészt a vásárúti földmıves-szövetkezetben, 25%-ért. Tel.: 0905 248 155; 0903 248 155. LAKÁS, GARÁZS ● Eladó 3 szobás, magántulajdonban lévŒ lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu) + egy garázs ugyanott. Tel.: 0911 763 030. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Fenyves). Tel.: 0908 747 037. ● Eladó 3 szobás lakás (82 m2) Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0903 355 357. ● Eladók most épülŒ lakótömbben egy- (1 290 000 Sk), két(1 650 000 Sk) és háromszo-

bás (2 600 000 Sk) lakások Dunaszerdahelyen (Sport utca), valamint eladók garázsok is. Tel.: 0911 763 030; 0907 849 001. ● Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen (Észak II.). Tel.: 0915 113 889. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 3 szobás lakás garázzsal, 1,8 áras telekkel Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 207 169. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Kondé püspök utca). Tel.: 0911 763 030. ● Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen, csendes, nyugodt helyen, 1,32 millió Sk-ért. Tel.: 0903 222 071. KIADÓ – BÉRLET ● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Bérbe adó garázs Dunaszerdahelyen (Pozsonyi út). Tel.: 0918 654 797. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550. ● Bérbe adó berendezett szoba-konyhás lakás BŒsön. Tel.: 0918 673 387. ● Kiadó Ekecsen 3 szobás családi ház hosszabb távra. Tel.: 0918 654 797. ● Kiadó családi ház Dunaszerdahelyen (Zöldfasor). Ára 10 000 Sk + rezsiköltség. Tel.: 0905 888 822; 0905 567 437. ● Bérelnék 3-4 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep), illetve késŒbb megvásárolnám. Tel.: 0907 336 234. ● Kiadó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0907 849 001. ● Kiadó egyszobás, felújított

lakás Dunaszerdahelyen (37 m2, Nyugat-lakótelep). Tel.: 0908 731 871. ● Bérbe adók irodahelyiségek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0911 763 030. ● Bérbe adó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen, hosszú távra. Tel.: 0903 496 046. ● Bérbe adó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0915 995 506. GÉPJÁRMÙ ● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó ezüst Opel Vectra 1,9 CDTi, gy. év 2007. Tel.: 0908 706 436. ● Eladó ·koda Forman. Tel.: 0905 439 728.

Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bŒrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/ olajcsere után. Ára 170 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.

● Eladó Fiat 126. Tel.: 031/552 52 23. ● Eladó Babeta (6000 Sk). Tel.: 0905 601 264. ● Eladó Renault Clio 1,2, gy. év 2005. Tel.: 0908 590 424. ● Eladó fekete ·koda Fabia Sedan, gy. év 2003, 54 000 km. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 166 605. ● Átadom egyéves Renault Clio lízingelt személyautómat. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0918 905 235. ÜDÜLÉS, KIRÁNDULÁS ● Kiadók apartmanok Horvátországban (Dalmácia) Zadar környékén, kedvezŒ áron. Tel.: 0903 822 338. ● UTAZÁS: 2008. aug. 2.: Bécs – Schönbrunn; aug. 5.: Ausztria: MeseerdŒ, Vidámpark; aug. 7.: Alpokalja – FertŒd, FertŒrákos, Sopron, Kismarton; aug. 9–10.: Szécsény – HollókŒ; aug.: 13–14.: Eger – Szilvásvárad; aug. 17.: Visegrád – Szentendre; aug. 19–21.: Debreceni virágkarnevál – Hortobágy – Hajdúszoboszló; aug. 22–31.: Dalmácia – Makarska. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. ● Balatonalmádiban kiadók kedvezményes áron lakások, nyaralók. Tel.: 0036/88/438 393; 0036/30/937 84 75. www.balaton.hu/mikes; e-mail: z.mikes@freemail.hu ● Nyaraljon a Balatonnál! Szeretettel várjuk. Tel.: 0036/ 87/471 551. ISMERKEDÉS ● 60-as, falun élŒ legényember megismerkedne hajadon, özvegy vagy elvált hölggyel házasság céljából a DS, KN és GA járásból. Jelige: Ideköltözés.

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Kúpim „triodynu“ alebo star‰iu v˘konnú zváraãku. Tel.: 0944 093 247. ● V˘robná spoloãnosÈ so zahraniãnou kap. úãasÈou, so sídlom v ·amoríne hºadá pracovníka na pozíciu: VEDÚCI ZMENY. PoÏiadavky: vzdelanie stredo‰kolské s maturitou, prax 5 rokov vo v˘robe na podobnej pozícii, zodpovednosÈ, precíznosÈ, práca s PC – poÏaduje sa uÏívateºská znalosÈ, skúsenosti s 5S, KAIZEN a SAP sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, e-mail: fortius@nextra.sk ● Odstúpim zabehnutú herÀu v Dun. Strede. Tel.: 0903 473 408. ● Prijmem do v˘roby brigádnikov (Doln˘ ·tál). Tel.: 0905 819 216. ● Hºadáme do trvalého pracovného pomeru RECEPâNÚ do ubytovne pri Slovnafte. Pracovná doba je zadelená do 12hod. smien. Základné poãítaãové znalosti sú podmienkou. Informácie: 0905 454 871, 0905 439 618 alebo na fortius@nextra.sk; OPERÁTORKY ku strojom do v˘roby v ·amoríne. Podmienky: ochota pracovaÈ na 3 zmeny, schopnosÈ vykonávaÈ základné operácie na strojoch, dobr˘ zdravotn˘ stav,

znalosÈ slovenského jazyka; predchadzajúce pracovné skúsenosti vo v˘robn˘ch spoloãnostiach – kde vykonával manuálnu a presnú prácu sú v˘hodou. Informácie: 0905 454 871; 0905 439 618 alebo na fortius@nextra.sk ● Popredná spoloãnosÈ pôsobiaca v oblasti vzduchotechniky so zastúpením v ·amoríne prijme do pracovného pomeru chladiara. PoÏiadavky: stredné odborné uãili‰te v odbore chladiar, príp. absolvovanie odborného ‰kolenia. Osvedãenie o spôsobilosti podºa vyhl. 74/1996. Motivujúce finanãné ohodnotenie podºa v˘konnosti a kvality vykonanej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie, za‰kolenie. Tel.: 0905 439 618. ● Hºadáme projektantov do TPP, absolventov architektúry, pozemn˘ch stavieb, prípadne KDS. Podmienka: znalosÈ CAD programov, kreatívny prístup. Prax vítaná. Miesto práce: Dunajská Streda. Kontakt: Ivana.benova@nevitel.sk ● Predám hºuzy bielych kál. Tel.: 031/552 15 05; 0905 163 599. ● NANY 13, s.r.o., Realitná a draÏobná spoloãnosÈ, Nám. Kossutha 6, 945 01 Komárno, www.nany13.sk ponúka na predaj v Dun. Strede: 1-izb. byt (1,25 mil. Sk), 1-izb. byt (cent-

rum 1,35 mil. Sk), 3-izb. byt (1,65 mil. Sk), 3-izb. byt (1,85 mil. Sk), 3-izb. luxusne preroben˘ byt (kompl. zariaden˘ 3,3 mil. Sk), 3-izb. byt (2,43 mil. Sk, úplná rekon‰trukcia + zariadenie pri Hypernove), 3-izb. byt (1,75 mil. Sk), 3-izb. byt (úplná rekon‰trukcia – 2,15 mil. Sk), 3izb. byt (1,85 mil. Sk, hotovosÈ), 3-izb. byt (2,15 mil. Sk – kompl. rekon‰tr.), 3- a 2-izb. byty – NOVOSTAVBY. Pozemok v DS 1898 m2, moÏnosÈ v˘stavby (1,95 mil. Sk); rodinn˘ dom 1 km od DS – novostavba (4,1 mil. Sk), rodinn˘ dom v DS, ãasÈ Západ (nutné vidieÈ – 4,1 mil. Sk), rodinn˘ dom v BlaÏove (super stav – 4,9 mil. Sk), rodinn˘ dom v Povode (4,3 mil. Sk), rod. dom v Trhovej Hradskej (1,9 mil. Sk). ·iroká ponuka nehnuteºností: Komárno a okolie! Vykonávanie draÏieb pre vlastníkov ako aj záloÏn˘ch veriteºov. Tel.: 0948 031 800; 0915 884 102; 0905 658 996; 0907 707 415. E-mail: nany13@nany13.sk ● Stavebná firma so sídlom v Holiciach prijme do zamestnania vodiãa na Aviu 31, s nástupom ihneì. Tel.: 031/554 53 01. ● Predám preroben˘ 3-izbov˘ byt v DS (Nová ves, euro-okná). Cena dohodou. Tel.: 0910 561 611; 0905 561 611.


Hirdetés

2008. július 15. Mesto Veľký Meder vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície „vedúci/vedúca oddelenia reginálnej politiky a cestovného ruchu Mestského úradu vo Veľkom Mederi” Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie. Ďalšie požadované predpoklady:  bezúhonnosť. Iné kritériá a požiadavky:  znalosť legislatívy vo verejnej správe,á znalosť právnych predpisov potrebných pre výkon činnosti oddelenia 5 rokov odbornej praxe  riadiace schopnost  ovládanie práce s PC na pokročilej úrovn. Požadované doklady: 1. prihláška do výberového konania, 2. profesijný životopis, 3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 5. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne na sekretariát Mestského úradu vo Veľkom Mederi alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder v obálke označenej heslom: „Výberové konanie – vedúci/vedúca oddelenia regionálnej politiky a cestovného ruchu – neotvárať“ do 22. júla 2008. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 5 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Mesto Veľký Meder vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície „vedúci/vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby Mestského úradu vo Veľkom Mederi“ Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie. Ďalšie požadované predpoklady:  bezúhonnosť. Iné kritériá a požiadavky:  znalosť legislatívy vo verejnej správe  znalosť právnych predpisov potrebných pre výkon činnosti oddelenia  5 rokov odbornej praxe  riadiace schopnost  ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni. Požadované doklady: 1. prihláška do výberového konania, 2. profesijný životopis, 3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 5. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne na sekretariát Mestského úradu vo Veľkom Mederi alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder v obálke označenej heslom: „Výberové konanie — vedúci/vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby – neotvárať” do 22. júla 2008. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 5 kalendárnych dní pred jeho konaním. Prijmeme pracovníkov

do strážnej služby

v Dunajskej

Nagymegyer Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Városi Hivatal regionális politika és idegen forgalmi szakosztály vezetői posztjának betöltésére Kvalifikációs feltételek:  főiskolai végzettség További feltételek:  erkölcsi feddhetetlenség Egyéb kritériumok:  az önkormányzatok területén érvényes jogi előírások általános ismerete  a szakosztály működéséhez szükséges jogi előírások általános ismerete  minimálisan 5 éves szakmai gyakorlat  jó vezetői képesség  a számítógép gyakorlati alkalmazása haladói szinten. A jelentkezéshez szükséges bizonylatok: 1 kérvény 2. önéletrajz az eddigi munkahelyek és munkabeosztás feltüntetésével 3. erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 4. a legmagasabb végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolata 5. az jelentkezo írásbeli beleegyezése személyes adatai felhasználásához A jelentkezéseket a következő címen lehet személyesen leadni, vagy leragasztottt borítékban elküldeni: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder. Jelentkezési határidő: 2008. július 22. A borítékon tüntessék fel a következő jelszót: „Pályázat – Városi Hivatal regionális politika és idegenforgalmi szakosztály vezetői posztjának betöltésére” Azon jelentkezők, akik teljesítik a kiírt feltételeket, írásban kapnak értesítést a pályázat időpontjáról, annak lebonyolítása előtt 5 nappal.

Nagymegyer Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Városi Hivatal városfejlesztési és építésügyi szakosztálya vezetői posztjának betöltésére Kvalifikációs feltétel:  főiskolai végzettség. További feltételek:  erkölcsi feddhetetlenség. Egyéb kritériumok:  az önkormányzatok területén érvényes jogi előírások általános ismerete  a szakosztály működéséhez szükséges jogi előírások általános ismerete  minimálisan 5 éves szakmai gyakorlat  jó vezetői képesség  a számítógép gyakorlati alkalmazása haladói szinten. A jelentkezéshez szükséges bizonylatok: 1. kérvény, 2. önéletrajz az eddigi munkahelyek és munkabeosztás feltüntetésével, 3. erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 4. a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolata, 5. a jelentkezo írásbeli beleegyezése személyes adatai felhasználásához. A kérvényeket a következő címen lehet személyesen leadni, vagy leragasztottt borítékban elküldeni: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder. Jelentkezési határidő: 2008. július 22. A borítékon tüntessék fel a következő jelszót: „Pályázat — Városi Hivatal városfejlesztési és építésügyi szakosztálya vezetői posztjának betöltésére“ Azon jelentkezők, akik teljesítik a kiírt feltételeket, írásban kapnak értesítést a pályázat időpontjáról, annak lebonyolítása előtt legalább 5 nappal.

13

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ s VJM vo Veľkom Mederi s nástupom od 1. septembra 2008. Podmienky účasti výberového konania:  kvalifikačné požiadavky – odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ školy  najmenej päť rokov pedagogickej praxe  morálna bezúhonnosť. Návrh koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1/zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou  publikačná činnosť  dobré riadiace schopnosti  základné znalosti z informatiky. Zoznam požadovaných dokladov:  profesijný životopis  overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania  odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace  prehľad doterajšej pedagogickej praxe  návrh koncepcie rozvoja školy. Termín podania prihlášok do 31. júla 2008 Adresa : Mestský úrad Komárňanská 207/9 Veľký Meder 93201 Obálku označte nápisom: „Výberové konanie“

Nagymegyer Város Önkormányzata a 2003. évi 596-os számú, az iskolákról és iskolai intézményekről szóló törvény értelmében pályázatot hirdet a

Nagymegyeri Vasút Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda igazgatói állásának betöltésére 2008. szeptember 1-jei belépéssel. A pályázati részvétel feltételei:  Kvalifikációs feltételek – az adott iskolatípusnak megfelelő pedagógiai irányzatú szakképesítés  legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat  erkölcsi feddhetetlenség. Tervezet az iskola fejlesztéséről, az iskolákról és iskolai intézményekről szóló 2003. évi 596-os törvényrendelet 4. §a 1. bekezdése értelmében. Egyéb feltételek és követelmények a betöltendő funkcióval kapcsolatban:  publikációs tevékenység  jó vezetői képességek  informatikai alapismeretek. A pályázatra benyújtandó okiratok:  életrajz  hitelesített bizonylat a képesítések megszerzéséről  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (odpis z registra trestu)  az eddig megszerzett pedagógiai gyakorlat igazolása  tervezet az iskola fejlesztéséről. A pályázatokat kérjük 2008. július 31-ig eljutattni az alábbi címre: Mestský úrad Komárňanská 207/9 Veľký Meder 932 01 A borítékon tüntessék fel: „Pályázat”

A Várkonyi Kastélyszállóba keresünk

parameter.sk

ÉPÍTÉSZETI ASSZISZTENST . Feltételek: angolnyelv-tudás, szervezési

Tel.: 0905 547 832; 0902 924 582; 041/763 12 08.

FOCUS MUSIC SHOP

képességek, belsőépítészeti alapismeretek (építészeti főiskola előny).

Eladó fabrikett bükk fából, Albáron, a vasútállomás melletti telepen. Ára 4,50 Sk/kg, 500 kg felett megegyezünk. Házhoz szállítás, nonstop eladás. Tel.: 0908 979 636.

CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása.

Tel.: 0905 271 586.

Strede a Veľkom Mederi. Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti, možnosť získať preukaz odbor. spôsobilosti. Výhodné platové podmienky.

LEAFF – takarító vállalat Takarítást és teppezést vállalunk!

Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02

(ÜlŒgarnitúrák, ágyak, szŒnyegek, autók, teherautók, buszok teppezése).

A Várkonyi Kastélyszállóba keresünk

Folyamatosan keresünk munkaerŒt is. Cím: Dunajská ul. 372/17 929 01 Dunajská Streda Tel.: 0905 506 748 031/552 70 23 E-mail: leaffds@panelnet.sk

azonnali belépéssel. Feltételek: szakmai tapasztalatok és főiskolai végzettség.

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

MŰSZAKI ELLENŐRT

Tel.: 0905 271 586.

Firma Kovoflex, s.r.o., prijme do pracovného pomeru ekonómku. Stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru je požadované. Vysokoškolské vzdelanie a prax v odbore sú vítané. Tel: 031/552 90 22, Klára Sebőková. E-mail: s.klara@kovoflex.sk


14

Sport

2008. július 15.

Próbajátékosok a fŒpróbán A bajnok Artmedia elleni gyŒzelemmel kezdte, gyŒzelemmel fejezte be szombaton a felkészülési idŒszakot a DAC, mely a CorgoÀ-liga e hét végén rajtoló pontvadászatának nyitánya elŒtti utolsó elŒkészületi meccsén az ausztriai Parndorfban aratott önbizalom növelŒ fölényes (4:1) gyŒzelmet. A csallóköziek kezdŒcsapatában újabb két erŒsítésként kiszemelt futballista kapott bizonyítási lehetŒséget. A védelem tengelyében az elsŒ játékrészben az egykori magyar válogatott, Mátyus János tüsténkedett, a középpályás alakzatban pedig TomበZápotoka (Dubnica) igyekezett kiérdemelni a szakvezetés bizalmát. Fordulás után pedig a középpályás Patrik ·iranec (Liberec) és egy francia beállós is csatasorba állt DAC-mezben. Értesüléseink szerint az osztrák Landerllel és Zápotokával már megállapodott

a klubvezetés, a többiek szerepvállalása még nem tisztázott. Parndorfban egyébként jól kezdtek a dunaszerdahelyiek, akik már a 25. percben 3:0-ra vezettek, további három ziccert pedig elpuskáztak. „Az elsŒ félidŒben nyújtott teljesítményünkkel elégedett voltam. Azt játszottuk, amit az edzéseken gyakoroltunk és a bajnoki párharcokon szeretnénk. Az ellenfél azonnali agresszív letámadásával sok labdát szereztünk. Nem cselezgettünk, két-három átadással a hazaiak kapuja elé kerültünk. Szünet után már alábbhagyott az iram, akadozott a gépezet. Pontatlanság jellemezte produkciónkat. A visszaesés a cserékkel magyarázható. A próbajátékosokat azonban látnom és véleményeznem kellett. Szeretném, ha minden posztra két egyenrangú jelöltet biztosítanának a klubtulajdonosok” – nyilatkozta lapunknak Milan Djuricic, a DAC vezetŒedzŒje. A parndorfi fazonigazító

Szövetségi ultimátum a DAC-nak A Szlovák Futballszövetség fegyelmi bizottsága is felfigyelt a napilapokban megszellŒztetett információra, melyben a nyár elején a DAC-cal egybeolvadt FC Senec egykori futballistái az illetékesek és a közvélemény segítségét kérik elmaradt járandóságuk kifizetéséhez. Az irányító testület illetékes szakbizottsága legutóbbi tanácskozásán foglalkozott az öt egykori szenci futballista (Michal Drahno, Jan Jelínek, TomበMedveì, Ján ·lahor, Patrik Volf) beadványával, melyben a fegyelmi bizottság közbenjárását kérik a szerzŒdésben rögzített járandóságuk kifize-

fŒpróbán Novota János neve gólszerzŒként is bekerült a jegyzŒkönyvbe. „HálóŒrünk hatalmas kirúgását az egyik hazai védŒ fejjel segítette saját kapujába” – kommentálta az ominózus jelenetet Radványi Miklós, a horvát vezetŒedzŒ hazai asszisztense. TŒle azt is megtudtuk, hogy a saját nevelésı Bognár sérüléssel bajlódik, ezért csatárposzton szükség lenne még egy gólerŒs játékosra. Ugyancsak sérülés miatt nem állhatott csatasorba a kameruni Boya. Pinte Attila izomhúzódása viszont már rendbejött, szombaton elfoglalta helyét a kezdŒtizenegyben. SC-ESV Parndorf–FK DAC 1904 1:4 (0:3), a vendégek góllövŒi: Moughfire, Novota, Abena, Qweke. DAC: Novota – Regedei (Pantic), Adiaba, Mátyus (·vestka), Gerich (·iranec) – Pinte (Landerl), Zápotoka (Kováã), Abena (Gábor), Moughfire (Csémy) – Dragisevic, Qweke. (ágh)

téséhez. Az illetékesek az érvényes határozatok, rendelkezések és elŒírások megszegése miatt eljárást indítottak az FC Senec, valamint annak jogutóda, az FK DAC ellen. Elfogadott határozatukban elrendelték az adósságok azonnali rendezését. Egyben arra kötelezte az érintett klubot, hogy az elmaradt járandóság átutalását igazoló bizonylatokat legkésŒbb július 14-ig juttassák el a szövetséghez. EllenkezŒ esetben július 14-tŒl felfüggeszti az FK DAC tevékenységét. Egyébként további három klub, a Slovan Duslo ·aºa (I. liga), az FC Nitra és az FC ViOn Zlaté Moravce (mindkettŒ CorgoÀ-liga) is hasonló szankciókra számíthat a jövŒ hét elsŒ napjától. ái

CORGO≈-LIGA, 2008/2009 – ÃSZI MENETREND 1. forduló – július 19. (szombat), 18.00: Artmedia PetrÏalka–Pre‰ov; 18.30: MFK Ko‰ice– RuÏomberok; 19.00: Slovan Bratislava–Banská Bystrica, Trnava–Dubnica, FC Nitra–DAC, Îilina–Zlaté Moravce. 2. forduló – július 25. (péntek), 18.00: DAC–Trnava. Július 26. (szombat), 18.00: PetrÏalka–Îilina; 19.00: Pre‰ov–RuÏomberok, B. Bystrica–MFK Ko‰ice, Zl. Moravce–FC Nitra, Dubnica–Slovan. 3. forduló – augusztus 2. (szombat), 18.00: RuÏomberok–B. Bystrica; 18.30: MFK Ko‰ice–Dubnica; 19.00: Trnava–Zl. Moravce, Slovan–DAC, FC Nitra–Artmedia, Îilina–Pre‰ov. 4. forduló – augusztus 8. (péntek), 18.00: DAC–MFK Ko‰ice. Augusztus 9. (szombat), 17.00: Artmedia–Trnava; 19.00: Pre‰ov–B. Bystrica, Zl. Moravce–Slovan, Dubnica–RuÏomberok, Îilina–FC Nitra. 5. forduló – augusztus 16. (szombat), 18.00: RuÏomberok–DAC; 18.30: MFK Ko‰ice–Zl. Moravce; 19.00: Trnava–Îilina, B. Bystrica–Dubnica, Slovan–Artmedia, FC Nitra–Pre‰ov. 6. forduló – augusztus 23. (péntek), 18.00: DAC–B. Bystrica. Augusztus 9. (szombat), 16.30: Artmedia–MFK Ko‰ice; 19.00: Pre‰ov–Dubnica, Zl. Moravce–RuÏomberok; 19.30: Îilina–Slovan, FC Nitra–Trnava. 7. forduló – augusztus 30. (szombat), 17.00: Slovan–FC Nitra; 18.00: RuÏomberok–Artmedia; 18.30: MFK Ko‰ice–Îilina; 19.00: Trnava–Pre‰ov, B. Bystrica–Zl. Moravce, Dubnica–DAC. 8. forduló – szeptember 13. (szombat), 15.30: Artmedia–B. Bystrica; 18.30: FC Nitra–MFK Ko‰ice; 19.00: Pre‰ov–DAC, Zl. Moravce–Dubnica, Trnava–Slovan; 19.30: Îilina–RuÏomberok. 9. forduló – szeptember 19. (péntek), 18.00: DAC–Zl. Moravce. Szeptember 20. (szombat) 17.00: B. Bystrica–Îilina, Slovan–Pre‰ov; 17.30 Dubnica–Artmedia; 18.00: RuÏomberok–FC Nitra; 18.30: MFK Ko‰ice–Trnava. 10. forduló – szeptember 27. (szombat), 15.00: Artmedia–DAC; 17.00: Slovan–MFK

Vízkelet: Gasparoviccsal a IV. ligába Nyögve nyelŒsen kezdte a pontvadászatot a nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjának vízkeleti újonca. Az 5. fordulót követŒen hét ponttal csupán a tabella 11. helyén szerénykedtek az ambiciózus mátyusföldiek. A nagymegyeri hideg zuhanyt (0:4) követŒen a klubvezetés menesztette a kollektíva trénerét, Renczés Gábort, helyetteséül az együttes élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkezŒ játékosát, Stanislav Lieskovsk˘t bízta meg az edzŒi teendŒk ellá-

tásával. „Az Œszi idény befejezése után négy pont elŒnnyel már mi álltunk az élen. Javult a csapattagok taktikai fegyelme, a gyŒzelmek visszahozták a fiúk önbizalmát. Beindult a gépezet. Ebben nagy szerepet játszott gólerŒs csatárunk, Gasparovics László eredményessége is, aki olykor triplákkal is a figyelem fókuszába került” – sorolta a megújhodáshoz vezetŒ út legfontosabb ismérveit a sikerkovács. Féltávnál még óvatosan fogalmaztak. „A sorsolás ismeretében arra számítottunk, hogy nehéz feladat

A bajnokcsapat játékoskerete Milan Stranovsk˘, Döme Tamás, Martin Bobor, Mészáros Dávid, Farkas Norbert, Mikus Csaba, Mikus Richárd, Kutrucz Adrián, Milan Zuzula, Kaprinai Balázs, Pápai Róbert, Gasparovics László, Sercel György, Mészáros Nicol, Csandal László, Csandal Roland, Huszár Péter, Chud˘ Zsolt, TomበBenkoviã, Michal Dubovec, Erich BaláÏ, Halász Zsolt, Nagy András, Renczés Zoltán, Kelecsényi Szabolcs, Kelecsényi Sándor, Szilvási Tamás. JátékosedzŒ: Stanislav Lieskovsk˘. Legjobb góllövŒ: Gasparovics László – 34 gól. lesz legnagyobb riválisainktól vendégként pontokat szállítanunk. Sokat nyomott a latban,

 Gasparovics László (10-es számmal) a nyékvárkonyiak elleni meccsen is betalált

Fogas Ferenc felvétele

hogy tavasszal idegenben legyŒztük az élmezŒnyben tanyázó csallóközieket, az illésháziakat, csallóközkürtieket és a dióspatonyiakat. Remiztünk a feljutásra áhítozó nyékvárkonyiak pályáján, holott egy órányi játék után még a hazaiak vezettek két góllal (2:0). Zömmel a végjátékban sikerült döntésre vinni a meccseket. ElsŒségünk a kiváló csapatszellem diadala” – sommázta a sikert a rutinos játékosedzŒ, aki futballistaként és segédedzŒként a DAC-nál is letette névjegyét. Gasparovics László sorozatban immár harmadízben lett az V. liga déli csoportjának gólkirálya. „ElŒször a feketenyékiek játékosaként 32 találattal. Egy évvel késŒbb az Œszi idényben szerzett 21 gólommal, még annak ellenére is, hogy tavasszal már a területi bajnokságban játszó vízkeletiek mezét viseltem. Idén harmincnégyszer voltam eredményes huszonhat meccsen. Egyéni sikerem hátterében a kiváló kollektíva áll” – elevenítette fel parádés sorozatát a gólvágó. (ágh)

Ko‰ice; 18.30: FC Nitra–B. Bystrica; 19.00: Pre‰ov–Zl. Moravce, Trnava–RuÏomberok; 19.30: Îilina–Dubnica. 11. forduló – október 3. (péntek), 18.00: DAC–Îilina. Október 4. (szombat), 16.00: RuÏomberok–Slovan; 17.00 B. Bystrica–Trnava, Zl. Moravce–PetrÏalka; 17.30: Dubnica–FC Nitra; 18.30: MFK Ko‰ice–Pre‰ov. 12. forduló – október 17. (péntek), 18.00: DAC–FC Nitra. Október 18. (szombat), 16.00: RuÏomberok–MFK Ko‰ice; 17.00: Zl. Moravce–Îilina, B. Bystrica–Slovan; 17.30: Dubnica–Trnava; 19.00: Pre‰ov–Artmedia. 13. forduló – október 15. (szombat), 16.00: RuÏomberok–Pre‰ov; 16.30: MFK Ko‰ice–B. Bystrica; 17.00: Trnava–DAC, Slovan–Dubnica; 17.30: FC Nitra–Zl. Moravce; 19.30: Îilina–Artmedia. 14. forduló – október 31. (péntek), 18.00: DAC–Slovan. November 1. (szombat), 13.30: Artmedia–FC Nitra; 17.00 B. Bystrica–RuÏomberok, Zl. Moravce–Trnava, Pre‰ov–Îilina; 17.30: Dubnica–MFK Ko‰ice. 15. forduló – november 8. (szombat), 16.00: RuÏomberok–Dubnica, Trnava–Artmedia; 16.30: MFK Ko‰ice–DAC; 17.00: B. Bystrica–Pre‰ov, Slovan–Zl. Moravce; 17.30: FC Nitra–Îilina. 16. forduló – november 14. (péntek), 18.00: DAC–RuÏomberok. November 15. (szombat), 13.30: Artmedia–Slovan; 17.00: Pre‰ov–FC Nitra, Zl. Moravce–MFK Ko‰ice; 17.30: Îilina–Trnava, Dubnica–B. Bystrica. 17. forduló – november 22. (szombat), 16.00: RuÏomberok–Zl. Moravce, Trnava–FC Nitra; 16.30: MFK Ko‰ice–Artmedia; 17.00: B. Bystrica–DAC, Slovan–Îilina; 17.30: Dubnica–Pre‰ov. 18. forduló – november 28. (péntek), 18.00: DAC–Dubnica. November 29. (szombat), 13.00: Artmedia–RuÏomberok; 17.00: Pre‰ov–Trnava, Zl. Moravce–B. Bystrica; 17.30: Nitra–Slovan, Îilina–MFK Ko‰ice. Megjegyzés: Az Artmedia csapatának hazai bajnoki találkozóira a pasienkyi stadionban kerül sor.

Nagyszarva:

Újra a trónon Harmadízben szereztek elsŒséget a nagyszarvaiak a dunaszerdahelyi területi nŒi focimezŒnyben. „Kispályán dupláztunk. Az erŒs mezŒnyben egyébként megvédtük bajnoki címünket, ami nagy sikernek számít, hiszen az egykori válogatottat és élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkezŒ futballistákat is felvonultató kisudvarnokiakat utasítottuk magunk mögé. Emlékezetes marad számunkra az Œszi idényben ellenük idegenben lejátszott, gólokban és fordulatokban bŒvelkedŒ összecsapásunk. Egygólos vezetésünkbŒl csakhamar kétgólos hátrányba kerültünk. Rákapcsoltunk. ElŒbb egyenlítettünk, majd az utolsó percben a gyŒzelmet jelentŒ találatot is kiharcoltuk. Egy pont elŒnnyel vonultunk téli pihenŒre” – elevenítette fel a pontvadászat elsŒ felének legfontosabb párharcát Mészáros Géza, a nagyszarvaiak edzŒje. Mivel egy kis létszámú településen nehéz csupán hazaiakból együttest kovácsolni, ezért a környezŒ községekbŒl (Sárosfa, Egyházgelle, Csallóköznádasd, Nagylég) is vannak játékosaik. „Ãszintén szólva jobb eredményeket vártam a lányoktól a téli teremtornákon. Boldog voltam, amikor az alistáliak otthonában megnyertük a párharcot. Tavaszi hodosi gyatra teljesítményük láttán kiborultam. Szerencsére a nagy rivális kisudvarnokiak is bakiztak, mindvégig megtartottuk élen elfoglalt pozíciónkat. Sikerünket az összetartás, az akarat diadalaként értékelem. Kollektívánk meghatározó egyénisége csapatkapitányunk, GaÏo Andrea volt” – nyilatkozta a csapat sikerkovácsa, aki tizenhárom év után, családi okokból, önként távozott posztjáról. „Köszönettel tartozunk a szervezŒknek, akik a Dunaszerdahelyi járásban felkarolták a nŒi focit. Remélem, az új idényben további csapattal bŒvül a mezŒny, mi pedig triplázunk. Egyébként egy mihályfai székhelyı cégnél is felfigyeltek sikerünkre, és egy garnitúra szereléssel ajándékozták meg csapatunkat” – nyilatkozta lapunknak GaÏo Andrea. (ái)

A bajnokcsapat játékoskerete Îelenková Martina, Kovács Mária, Kovács Mónika, Mészáros Judit, Nagy Anita, Bognár Szilvia, Szerencsés Éva, Mayer Petra, Németh Simona, GaÏo Andrea, Csánó Ágnes, Makky Éva, Bartalos Darina. EdzŒ: Mészáros Géza. Legjobb góllövŒ: GaÏo Andrea – 13 gól.


Sport

2008. július 15.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: FC Nitra–FK DAC:....................? (A hazai CorgoÀ-liga 2008/ 2009-es évfolyama nyitófordulójának érkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb július 19-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzésünk végeredményét (Honvéd–Teplice 0:2) sajnos senki sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  KOSÁRLABDA. Július elejétŒl immár teljes a férfi extraliga mezŒnye, minden jogosult együttes (köztük az újonc ·KP Banská Bystricával) benevezett az október 8-án rajtoló új bajnoki évfolyamba. A régiónkat képviselŒ komáromi MBK Rieker elsŒszámú ásza továbbra is Igor Majoro‰ marad, a csapat új szerzeményei között pedig egyelŒre Peter Seman (Nitra), Ivica Blagoljevics (Inter) és Ján Závodn˘ (Losonc) neve említhetŒ meg. A múlt kedden megejtett sorsolás szerint az új bajnokság elsŒ fordulóját a következŒ párosításban játssza az extraligás mezŒny: Pezinok–Komárom, Nitra–Prievidza, Poprád–Léva, Inter–Banská Bystrica, Handlová–Doln˘ Kubín és Kassa–Spi‰ská Nová Ves. A férfi extraliga teljes Œszi menetrendjét késŒbbi számaink valamelyikében közöljük.  ELÃKÉSZÜLETI FOCI. Barátságos mérkŒzések a régióból: Nyárasd–Trnávka 1:0, góllövŒ P. Peciar (a mérkŒzés a rossz idŒjárás miatt félbeszakadt), Pered–Csallóközkürt 0:5 (0:3), gólok Csicsay K. 3, Sokolík I., Nagy K., Mojmírovce–Pered 1:5 (1:2), Vicsápapáti–Vágpatta 8:0 (2:0), Vága–Diószeg 0:6 (0:6), gólok Nagy G. 2, DudበM. 2, Krull A., M. Chudík, Vágsellye B/Vecse–Komjatice 1:3 (1:3), Vágsellye (id. ifik)–Farkasd 2:3 (1:1), Vinohrady–Nagyfödémes 2:2 (0:1), Nádszeg–Hidaskürt 4:0 (1:0), gólok Ivicze J. 3, Somogyi R., Nádszeg–Felcsút (Mo) 1:2 (1:2), Tallós–FelsŒszeli 7:1 (4:1), gólok âerÀansk˘ 2, SzüllŒ 2, Pollák Cs. 2, és öngól – Kertész V. (11-esbŒl), Tallós–DAC B 0:6 (0:2), Balony–Nemesócsa 2:0 (1:0), gólok Nagy Sz., Vados, Balony–Töltéstava (Mo) 5:2 (2:0), hazai részrŒl Vörös B 2, Nagy L. 2, Karácsony Zs., Nagymegyer–Kisfalud 3:4 (0:2), gólok Sándor 2, Szabó – Szerencsés 2, Bogyai, Puha, Vásárút–Perbete 4:3 (2:1), hazai gólok Sági 2, Tomasovics, Baka–Nyékvárkony 1:3 (0:2). Két ifieredmény: Nagylég–Balony 2:4, Tallós–Vezekény 1:4 (1:2). (-ck)

15

Bálint eltökélten rója a köröket Ezekben a vakációs napokban persze sokat pihen. Hiszen az Érsekújvári Atlétikai Klub színeiben versenyzŒ 15 éves dunaszerdahelyi futótehetség, Magyar Bálint mögött versenyekkel sırın megtızdelt nehéz idény áll. Amit Œsszel természetesen újabb, és egyre igényesebb kihívások követnek.

Ha valaki, akkor Bálint tényleg rászolgált egy kis nyári lazításra. Ám még ez alatt is aktív pihenés értendŒ, hiszen, mint megtudtuk tŒle, az olvasáson és a zenehallgatáson túl gyakran kijár a barátaival kosarazni, focizni és fŒleg sokat bicajozni, hogy mozgásban maradjon. „Valóban nehéz volt az idény, de nem maradtak el a sikerélmények. Hiszen az idŒsebb serdülŒk korosztályban megnyertem Breznóban a háromezer méteres országos mezei futóbajnokságot, de sokat javultam a többi versenytávomon is. Szerintem jól futottam nemrég a besztercebányai országos ifibajnokságon, tehát már az idŒsebbek között is. Három kilométeren például ötödik lettem, de az

idŒeredményem 28 másodpercet javult. Ezerötszázon 4:33mal csak hetedikként futottam célba, ám az elŒzŒ idényhez képest 11 másodpercet javultam,” jegyezte meg jogos önérzettel Bálint. Aki egyébként nemrég fejezte be az alapiskolát, s a bizonyítványosztás elŒtti napokban kiváló tanulmányi és sporteredményei elismeréseképpen ötszáz koronás könyvjutalmat és egy oklevelet kapott a városházán. Szeptemberben pedig következik a gimnázium. Aminek talán személyi edzŒje, Csiba Zsolt örül a legjobban, aki a helybeli Vámbéry Ármin Gimnázium testnevelŒ tanáraként eztán szinte folyamatosan rajta tarthatja szemét a tehetséges védencén. „Így igaz, örülök neki, hogy nálunk fog tanulni s jobban szem elŒtt lesz. Bár az Œ esetében attól talán nem kell tartani, hogy elkallódik, nem sikerül Œt továbbra is megtartani az atlétikának. Bálint a korához képest nagyon érett, céltudatos, komolyan veszi, amit csinál és ebben a szüleinek a támogatását is maradéktalanul élvezi. S bár a kamaszkor a sportolás szempontjából minden fiatal

életében kritikus idŒszaknak számít, én ezért tekintek optimistán a közös gimnáziumi évek elé. Azt hiszem, nagy kihívás lesz mindkettŒnk számára az elkövetkezŒ négy év, mert ennyi idŒ alatt nagyon sokat lehet fejlŒdni, tapasztalni, versenyezni, sikereket elérni,“ vélekedett a harmincas éveiben járó testnevelŒ. Aki az egyetemen a sportok királynŒjének tartott atlétikára szakosodott, miután hármasugrásban és távolugrásban maga is versenyszerıen ızte ezt a szép sportágat. „Ám nem voltak olyan eredményeim, amikkel most büszkélkedhetnék,“ tette hozzá nevetve. Mi sem természetesebb, hogy kérdésünkre Zsolt fejbŒl felsorolta Bálint minden idei versenyeredményét és helyezését, percekkel, másodpercekkel szemléltetve védence folyamatos fejlŒdését. ElŒre tekintve pedig az idŒsebb serdülŒk szeptember 13–14-ei kassai országos versenyét jelölte meg nagyon fontosnak. „Bálint számára ez azért fontos, mert válogató jellegı, minden versenyszám elsŒ két helyezettje bekerül a korosztályos válogatottba. Amely aztán nemzetközi hármas találko Minél hosszabb egy futás, annál jobb – vallja Magyar Bálint

 Besztercebányai pillanatkép (balról): Bálint a négy olimpiát megjárt szlovák futólegenda Jozef Felvételek a képarchívumból Plach˘val és edzŒjével, Csiba Zsolttal

zó keretében megmérkŒzik a magyar és a cseh válogatottal. Bálintnak esélye van tehát arra, hogy válogatott kerettag legyen. Mindenképpen ez a célunk, mert ott a késŒbbiekben már lehetŒség nyílik edzŒtáborozásra, vagy például támogatásra a szövetség részérŒl. Kicsi könnyebb lenne, ha jönne egy kis segítség. Szerintem a futás manapság egyébként is amolyan mostohagyerek, s magában az atlétika is. A mi régiónkban is látszik, hogy a pályák mindenütt le vannak épülve, a gyerekek érdeklŒdése a sportág iránt elenyészŒ. Nagyon nehéz ebben a helyzetben számottevŒ eredményeket felmutatni,“ vélekedett az edzŒ. Amikor Bálintot arról is megkérdeztük, hogy napjaink nagy futóegyéniségei között van-e példaképe, meglepetésünkre az etiópiai Bekelét említette. Hiszen Œ hosszútávfutó! „Nekem

valójában minél hosszabb egy futás, annál jobb,“ árulta el a fiú. S ezt látszik igazolni az április végi dióspatonyi 10 kilométeres országúti futóversenyen elért 36:42 perces ideje, amellyel magabiztosan megnyerte a 19 évig terjedŒ ifjúsági kategóriát. S végezetül azt sem rejtette véka alá, hogy mindenképpen nemzetközi szintı versenyzŒ akar lenni, legalább egy olimpián indulni, ami pedig a majdani civil felnŒttéletet illeti, tetszik neki az orvosi hivatás. „De az még messze van,“ tette hozzá talányos hangsúllyal. AmibŒl egy kicsit az is kitınt, hogy Bálint nemcsak a pályán rója eltökélten a köröket, hanem a jó versenyzŒvé és értékes emberré válás olyan képlékeny tartományaiban is, mint az ambíció, kitartás, szorgalom és állhatatosság... Bereck József

Gólkirályok, mesterlövészek a területikben Gólöröm a legnagyobb élmény, amit a futball nyújtani tud, s ezek kovácsai, az ügyeletes gólvágók, mesterlövészek a végén még az alacsonyabb szintı pontvadászatokban is méltán kerülnek be a focikrónikákba. (Folytatás az elŒzŒ számból)

DUNASZERDAHELY I. osztály – nŒk: A bajnokság 50 mérkŒzésén 248 gól esett, fordulónként átlagosan 12,4, meccsenként 4,96. A gólkirálynŒi címet 32 góllal Vígh Renáta (Kisudvarnok) szerezte meg. 18 gólos Marosi Erika (Tany), 13 gólos Bugár Anna (Kisudvarnok), Andrea GaÏová (Nagyszarva) és Verbó Zsanett (Alistál), 12 gólos Baráth Anikó (Alistál), Bartalos Anita (Kisudvarnok) és Csánó Ágnes (Nagyszarva), 9 gólos Michaela Gregu‰ová (Nagymagyar) és Anna Noseková (Ho-

dos), 8 gólos Bognár Szilvia (Nagyszarva) és Angéla Dubická (Hodos). I. osztály – ifjúságiak: A bajnoki év 238 mérkŒzésén 1134 gól született, egy fordulóban átlagosan 37,8, egy meccsen 4,76. A gólkirályi címet 53 góllal Hervay László (Kisfalud A) szerezte meg, 48 gólos Rózsa Ádám (Nyárasd), 32 gólos ErŒs Zoltán (Nyárasd), 31 gólos Bartal Erik (Pódafa), 30 gólos Lengyel Gábor (FK Nagymagyar), 22 gólos Rozsár Róbert (Nagylég). II. osztály – ifjúságiak: A bajnokság 135 mérkŒzésén 801 gól született, fordulónként átlagosan 28,6, mérkŒzésenként 5,9. A mezŒny gólkirálya 29 találattal Navrátil László (Egyházgelle) lett, 24 gólos Sipos Rudolf (Csenke), 22 gólos Ozsvald Ákos (FelsŒpatony) és Gaál Tamás (Csilizradvány), 20 gólos Póda Mihály (Egyházgel-

le), 19 gólos Rigó János (Csenke), 18 gólos Lelkes Gábor (Egyházgelle), 16 gólos Matejka Imre (Kisfalud B). IdŒsebb serdülŒk: A 20 csapatos mezŒny idei gólkirálya 56 találattal Pisár Rajmund (Nagymegyer) lett, 46 gólos Danis Albert (Illésháza), CsörgŒ Zsolt (Egyházkarcsa), 32 gólos Posvancz Adrián (Baka), 29 gólos Szabó Gergely (Nyékvárkony), 26 gólos Halász Péter (BŒs), Novotn˘ Roman (Nagylég), 22 gólos Molnár Erik (Nyékvárkony), 21 gólos Buga Richárd (Nyékvárkony), 20 gólos Ágh Gyula (Nyárasd). Fiatalabb serdülŒk: A 40 csapatos mezŒny 580 meccsén 2431 gól esett, fordulónként átlagosan 270, mérkŒzésenként 4,19. A gólkirályi címet 49 góllal Rigó Tibor (Roma Nagymagyar) szerezte meg, 41 gólos Ga‰parík Libor (Nagylég), 36 gólos Both Róbert (Alistál), 33 gólos Ágh Gyula (Nyárasd), Nagy Péter (Egy-

házkarcsa) és Újvári Romalius (Roma Nagymagyar), 32 gólos Csölle Roland (Nyárasd), 31 gólos Tarr László (Nagyszarva) és KeszŒce Félix (FK Nagymagyar), 30 gólos Bodó Róbert (BŒs).

GALÁNTA I. osztály – felnŒttek: A 2007/2008-as bajnoki év 240 találkozóján 984 gól esett, mérkŒzésenként átlagosan 4,10. Gólkirálya 41 góllal Czanik Ferenc (Tallós), 36 gólos Szarka R. (Tósnyárasd/Tallós), 35 gólos N. Adamãa (·intava), 28 gólos J. Javor (·intava), 24 gólos Rémay Sz. (Tallós) és L. Hrdliãka (Vinohrady), 21 gólos Králik T. (Tallós), 18 gólos Chud˘ Zs. (Nagymácséd), 16 gólos M. Hovorka (FelsŒszeli) és Bittó R. (Tósnyárasd), 15 gólos Jósvai L., Kubovics G. (mindkettŒ Taksony), M. ·uhay (·intava) és J. Kuboviã (Királyrév). (Folytatás a következŒ számban) (–bj)


Kupa helyett bicsak Mintegy háromszázötven futballkedvelŒ izgulta végig július elsŒ szombatján a madi futballpályán zajló Bicsak-kupa felnŒtt labdarúgótorna elsŒ évfolyamának színvonalas párharcait. A tornán három, egyaránt a dunaszerdahelyi területi bajnokság II. osztályában közremıködŒ szomszédos település – Nagyudvarnok, Mad, Pódafa – csapata mellett a házigazdák alkalmi együttese vetélkedett a gyŒzelemért. „Mivel nálunk csak ificsapat mıködik, ezért a községünkben élŒ, vagy hozzánk rokoni és baráti szálakkal kötŒdŒ játékosok viselték mezünket. Csak néhány név az ismertebbek közül: Medgyes József (SFM Szenc), Buka Pál (DAC), Bogyai Krisztián, Csepi György (mindkettŒ Kisfalud), Piros Attila (Ekel), Varga László (Nyékvárkony)” – avatott be minket a részletekbe Bartalos Gyula, a madi futballszakosztály elnöke. A rendezvény elsŒ találkozója rendes játékidŒben döntetlennel végzŒdött, büntetŒkkel a pódafaiak kerültek a fináléba. A döntŒben a pódafaiak a II. osztály nagyudvarnoki újonca alkotta akadályt is sikerrel vették. A madiak becsületét Bogyai Krisztián mentette meg, aki a tizenegyesrúgó-versenyben diadalmaskodott. Jutalma egy DVD-lejátszó volt. „Adakozó szponzorainknak köszönhetŒen a belépŒket és a tombolajegyeket is kisorsoltuk, huszonketten értékes ajándékkal távoztak hagyományteremtŒ rendezvényünkrŒl” – nyilatkozta a sportvezetŒ. A csapatokat stílszerıen fából faragott madi bicsakkal jutalmazták a szervezŒk.

 Bogyai Krisztián (lila mezben), a tizenegyesrúgó-verseny madi gyŒztese Örzsik Ödön archív felvétele

Kupakrónika: Pódafa–Mad 1:1 (0:0) – büntetŒkkel 4:3. Padány–Nagyudvarnok 1:2 (0:1), mérkŒzés a 3. helyért: Mad–Pa-

A madiak alkalmi csapata Bachman Benedek, Bachman Péter, Bogyai Krisztián, Buka Pál, Ollári Adrián, Tóth Károly, Uher Ferenc, Maron Miklós, Czafik Péter, Varga László, Piros Attila, Medgyes József, Puha Imre, Csepi György, Domonkos Adrián, Zubai Iván, Kürthy Jaroslav.

Strandfoci Nagymegyeren Nagymegyeren, Szlovákia egyik leglátogatottabb termálfürdŒjében rendezte meg a minap a Beach Soccer Club és a Szlovák Strandfociszövetség az egyre nagyobb népszerıségnek örvendŒ sportág országos bajnokságának elsŒ selejtezŒkörét. A messze földön ismert Corvin Mátyás HévízfürdŒben tizenhat honi csapat küzdött a rendezvényt megelŒzŒ napokban létrehozott pályán a döntŒbe jutást biztosító négy helyért. A lebonyolítás forgatókönyve alapján egyébként a három selejtezŒkör mindegyikébŒl négy együttes kerül a fináléba. Nagymegyeren ugyan már pénteken késŒ délután elkezdŒdtek az összecsapások, de a kicsúcsosodásra szombaton került sor. A résztvevŒket négy négyes csoportba osztották a szervezŒk. Mindegyik kollektívában a kapus mellett egyszerre négy mezŒnyjátékos jutott szóhoz. A mecc-

dány 3:1 (1:0), tornadöntŒ: Pódafa–Nagyudvarnok 3:1 (0:0). (ágh)

sek játékideje kétszer tíz perc volt. A csoportok elsŒ két helyezettje jutott a negyeddöntŒbe, ahol már kiesési rendszerben folytatták szereplésüket a csapatok. Érdekesnek találtuk, hogy a rekkenŒ hŒségben lejátszott összecsapásokon fejtetŒre állt a papírforma, a legesélyesebb csapatok búcsúzni kényszerültek. A nagymegyeri selejtezŒkör gyŒztese végül is a lévai Galaxy csapata lett, Œket a pozsony– szeredi Reklamní Îraloci nevı vegyes alakulat követte a sorban, harmadikként a BSC Malacky, negyedikként pedig az Ajax Báb együttese harcolta ki a továbbjutást a döntŒbe. A termálnagyhatalmak közé sorolt tájegységbŒl, a CsallóközbŒl, csupán a dunaszerdahelyi Kissburger csapata lépett színre a megmérettetésen, Œk azonban a csoportmeccseket követŒen búcsúzni kényszerültek. Három mérkŒzésükbŒl ugyanis csupán az utolsót, az érsekújvári AS Roma ellenit sikerült megnyerniük. (kz)

Az idén is kétfordulós csapatbajnokságban összesen kilenc, nyolc cseh és Szlovákia képviseletében a nagymegyeri Thermál sportklub súlyemelŒ szakosztályának kollektívája, viaskodik a tárcsákkal. A csallóköziek egyébként szerteágazó baráti kapcsolataik révén kerültek még tavaly a cseh csapatok rangos mezŒnyébe. A hazai pódiumokon ugyanis a veteránok megmérettetésére csupán az egyének országos bajnokságán kínálkozik lehetŒség. Tavaly ugyan a kassaiak hagyományteremtŒ szándékkal, öt csapat részvételével, megrendezték a kollektívák Szlovákia-bajnokságát, ám többfordulós versenyre országos szinten még nem volt példa. A cseh Masters Liga idei elsŒ fordulóját június 28-án rendezték Brünnben, ahol a nagymegyeriek a vállsérülés miatt kényszerpihenŒre szorult matadoruk, Szabó Ferenc nélkül álltak csatasorba. „Amennyiben tapasztalt és eredményes csapattársunk a vásárvárosi versenyen segítségünkre lehetett volna, akkor egy hellyel biztosan elŒrébb

végzünk a nyitányon. Szabó a veteránok bohumíni kontinensviadalán dŒlt ki a sorból. A Masters Liga versenykiírása értelmében ugyan négyfŒs kollektívák küzdöttek a pontokért, ám a három legjobb eredmény veterán koeficienssel való szorzata alapján alakult ki egy-egy együttes végsŒ pontszáma. Sebaj, majd a versenysorozat második, egyben zárófordulójában, melyet októberben Havífiovban rendeznek meg ledolgozzuk hátrányunkat. Célunk egyértelmı: szeretnénk megvédeni a tavalyi esztendŒben elfoglalt második helyünket a tabellán” – nyilatkozta lapunknak a brünni eredményeiket, céljaikat kommentálva Patasi Oszkár, a nagymegyeri veteránok legtapasztaltabb képviselŒje. A csapatverseny élmezŒnye: 1. Sokol Zlín 1403 Sinclair pont, 2. Brno Obfiany A 993, 3. Nagymegyer 965. (ái)

A nagymegyeriek eredményei: Mezei Tibor 267 kg (125 + 142) – 352 Patasi Oszkár 234 kg (104 + 130) – 326 Lénárt Rudolf 202 kg (80 + 122) – 287

A harmadik helyen végeztek a DAC fiatalabb serdülŒi (1998. január 1-je után született gyerekek) a Szlovák Takarékpénztár kupájáért zajló nemzetközi futballtorna elsŒ évfolyamán. A rangos rendezvényen nyolc csapat, köztük két csehországi kollektíva körmérkŒzéses rendszerben küzdött az elsŒségért. „Számunkra ez a rangos seregszemle kiváló lehetŒséget biztosított arra, hogy olyan focistatanodák képviselŒivel mérjük össze tudásunkat, akikkel eddig nem volt alkalmunk találkozni. Konkrétan a csehekre gondolok. Említést érdemel, hogy egyenrangú ellenfelei voltunk a tornagyŒztes Slováckónak. Honi ellenfeleinket, a vendéglátókat kivéve, pedig rendre legyŒztük. Legeredményesebb játékosunk Molnár Rudolf

Paksi Albert, Stojka János, Takács Attila, Tamás Dominik, Révész Bálint, Domonkos Kristóf, Filip SucháÀ, Somogyi Barnabás, Molnár Rudolf, Almási László, Szabó Zsolt. A szerzŒ felvétele

Egyetlen külföldi csapatként a nagymegyeri veterán súlyemelŒk már második alkalommal csatlakoztak a csehek Masters Liga nevet viselŒ viadalához.

Paksi, a kapuskirály

A DAC-serdülŒk játékoskerete

 A strandfoci látványos mozzanata

Hiányzott Szabó

 IsmerŒsen csengŒ név DAC-mezben: Stojka János (jobbról) volt, aki hatszor talált az ellenfelek kapujába. Egy különdíjat is begyıjtöttünk. A szakemberekbŒl verbuválódott zsıri ugyanis hálóŒrünket, Paksi Albertot a rendezvény legjobb kapusának választotta” – értékelte a csallóközi focistapalánták helytállását edzŒjük, Molnár Krisztián. Megtudtuk, a Molnár-legénység számára a senicai torna fŒpróbát jelentett a július 20–26. között Kaposvá-

rott zajló nemzetközi ifjúsági focifesztiválra. „A szünidŒben sem pihenünk, serényen készülünk a további tornákra. Augusztusban a Word Soccer névre keresztelt budapesti focigálán állunk rajthoz, minden bizonnyal Olaszországba is eljutunk a nyár végén” – nyilatkozta a várható fejleményekrŒl a dunaszerdahelyiek trénere. A DAC csapatának eredményei, góllövŒi: DAC–Nov˘

Deutsch Attila felvétele

Jiãín 1:1, g.: Takács Attila; DAC–Senica 1:3, g.: Révész Bálint; DAC–Prievidza 3:0, g.: Molnár Rudolf 3; DAC–Púchov 2:0, g.: Molnár Rudolf 2; DAC–Sereì 2:0, g.: Stojka János, Almási László; DAC–Banská Bystrica 2:1, g.: Almási László, Molnár Rudolf; DAC–Slovácko 2:3, g.: Domonkos Kristóf, Almási László. A legjobbak sorrendje: 1. Slovácko, 2. Senica, 3. DAC. (ágh)

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-29 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. július 15., 29. szám