Page 1

Ruhák 1 XL-től 7 XL-ig! Cím:

GÓLIÁT TEXTIL, 19,- Sk 2008. június 3. ■ 23. szám

Kaufland áruház, Dunaszerdahely.

Nyitva tartás: hétfő–vasárnap 8.00 – 20.00 óráig.

Premier elŒtt A Társulat

Terrorizmusból él Szlovákiában

Bajnok lett a DAC!

A gútai Vadkerti Imre és a nagyszarvai Derzsi György készül az István, a király címı rockopera új bemuta 3. oldal tójára.

Dunaszerdahelyen járt Ivo Samson, a neves szlovák politológus. Vele beszélgettünk.  4. oldal

Roman Chmelo egyre több lehetŒséget kap a bizonyításra.  14. oldal

Okatási reform vagy zırzavar? POZSONY/SOMORJA/DUNASZERDAHELY/KOMÁROM/FELBÁR – Nem csitulnak az indulatok a néhány napja elfogadott oktatásügyi törvény körül. Ján Mikolaj miniszter szerint, aki nem tehetetlen, vagyis kreatív igazgató és pedagógus, az megoldja a feladatokat, hiszen a reform bevezetése négy évig tart, szeptembertŒl csak a kiselsŒsöknél, továbbá az alapiskolák ötödik, valamint a középiskolák elsŒ osztályaiban lesznek változások. Itt a kerettanterv hetven százaléka mellett az iskolák saját pedagógiai programjaik alapján döntik el, hogy a rendelkezésre álló szabad órákban mit tanítanak majd. Az érintettek szerint viszont mindez ilyen rövid idŒ alatt szinte lehetetlen. Felkerestünk néhány iskolát, hogy miként készülnek a reformra. Fibi Sándor, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatójaként és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének égisze alatt mıködŒ IskolavezetŒk Országos Társulásának elnökeként elmondta, hogy az iskolavezetŒkre most nagy feladat hárul, mert helyre kell hozniuk a törvényben szereplŒ szakmai tévedéseket. Bár – mint mondja – a magyar tannyelvı iskolák gárdái könnyebb

helyzetben vannak, mert a pedagógusszövetség már folytatott felkészítŒ tréningeket, és önálló programok szervezése terén is tapasztaltabbak, mint a szlovák tannyelvı intézményekben. Megtudtuk, hogy a pedagógusszövetség szlovák nyelvi szakbizottsága új koncepción dolgozik, amelyet a minisztériumban is szeretnének elismertetni, bár tudják, hogy ez nem lesz könnyı feladat. „Nem a szlovák nyelv ellen küzdöttünk, mert annak kiemelkedŒ helye van az oktatásban. A fŒ kérdés, hogy mit tanítsunk, mert a konverzáció és a sok kommunikáció jelszóként eddig is megvolt, de az elŒírt tananyagmennyiség nem tette lehetŒvé a valóra váltását. Ezen kellene minél sürgŒsebben változtatni, hogy eredményesebb legyen a szlovákoktatás a magyar iskolákban” – nyilatkozta Fibi Sándor.

 Tanítási óra a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvı Alapiskolában

Fogas Ferenc felvétele

Mivel az elsŒben csökkentették az anyanyelvi órát három órával, ezért Fibi úgy véli, hogy a Vámbéry-iskolában valószínıleg a program felét ennek kiegészítésére szánják. Évfolyamonként több választható tantárgy lesz, amelyeket tantárgypótlásra csak abban az esetben használhatnak fel, ha nem növelik a (Folytatás a 4.oldalon) tananyagot.

Visszatért Mátyás király Halálos baleset DERCSIKA – Szoboravatóval indult szombaton délelŒtt a sorrendben nyolcadik dercsikai falunap, amikor a községháza elŒtti parkban leleplezték Mátyás király nagyméretı lovas

 Az avatóünnepség fŒszereplŒi

szobrát, Juraj âutek pozsonyi szobrászmıvész alkotását. Mivel az igazságos uralkodó trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából az idei évet a re-

Fogas Ferenc felvétele

neszánsz évének nyilvánították, a község önkormányzata a helyés a környékbeliek nagy érdeklŒdésével kísért hangulatos ünnepséget is a reneszánsz örökség és emlékezés jegyében szervezte meg. A bevezetŒben természetesen elhangzott a nép száján máig élŒ legenda a falu névadójának, ErŒs Györgynek a vitézségérŒl és Mátyás király admományáról, minthogy a lovas szobor valójában ennek a legendának állít emléket. Amely legenda arról mesél, hogy a jó emlékezetı királyunknak kedves vadászhelye volt ez az egyébként nehezen bejárható mocsaras-lápos vidék. Egy alkalommal éppen emiatt boszszankodott hı lovásza, (Folytatás a 2. oldalon)

CSILIZRADVÁNY – Ismét áldozatot szedett a gyorshajtás múlt szombat délután. Egy sötétzöld Fiat Uno sofŒrje feltehetŒen gyorshajtás következtében sodródott le az útról a Csilizradványról Patasra vezetŒ, kanyargós szakaszon. A jármı nem messze a helyi templomtól az egyik út menti oszlopnak csapódott. A sofŒr melletti ülésen helyet foglaló fiatalember, a huszonkét éves S. Péter az életét vesztette. A sofŒrt és az egyik hátul ülŒt kórházba szállították, egy személy pedig sérülés nélkül úszta meg a szerencsétlenséget. Utóbbi, valószínıleg az Œt ért sokk miatt, a balesettel kapcso-

 A tragédia helyszíne latosan nem tudott magyarázatot adni a rendŒröknek. Mindannyian medveiek voltak; az

Undesser Tímea felvétele

elhunyt személynek Dunaszerdahelyen volt az állandó lakhelye. und


2

Híroldal

2008. június 3.

Még egy posta

Milliós adósságoktól szabadulnak

SOMORJA – Megnyílt a Parner Posta új fiókja a városban, a komárom–pozsonyi országút melletti Samaria üzletközpontban.

DUNASZERDAHELY/GALÁNTA – A Nagyszombat megyei önkormányzat múlt szerdai döntése alapján részvénytársaságokká alakítják a galántai, a dunaszerdahelyi és a szakolcai (Skalica) kórházat. Külön szervezetet hoznak létre, mely átveszi a kórházak tartozásait, ide kerülnek az intézetek által nem használt, felesleges ingatlanok is.

Az új vállalkozás részben tehermentesíti a FŒ utcán továbbra is mıködŒ régi postát, ahol az alkalmazottak gyors munkája ellenére egyre gyakrabban hosszú sorok kígyóztak az egyes ablakok elŒtt. Egy ideig szó volt arról is, hogy a régi postát új helyre költöztetik, ám ez a törekvés megbukott a lakosság ellenállásán. ElsŒsorban az idŒs, valamint a gépkocsival nem rendelkezŒ személyek ragaszkodtak ahhoz, hogy maradjon az eredeti helyén a postai szolgáltalás. Ezek után kompromisszumos megoldás született, amelynek egyik szépséghibája, hogy az új postafiók szombaton egyelŒre zárva van, pedig sokan éppen ekkor fizetik be pénzesutalványaikon a különbözŒ szolgáltatások díjait. – Emiatt csak hétköznap szınhet meg a zsúfoltság, szombatonként viszont nyilván továbbra is nagy lesz a forgalom a régi postán, amely valószínıleg a jövŒ év végén vagy 2010-ben néhány méterrel arrébb, az egykori helyére költözik. Abba a többfunkciós épületbe, amelynek építését a városháza melletti szabad területen elŒreláthatólag a jövŒ év elején kezdik meg – tájékoztatta lapunkat Domsitz Károly polgármester. –y-f

Mıfüvön focizhatnak EGYHÁZGELLE – A gyerekek birtokba vehették az újonnan elkészült mıfüves pályát a csallóközi faluban. A rövid átadási ceremónián Ravasz Béla polgármester ismertette az elŒzményeket. Az önkormányzat önerŒbŒl, valamint a kormányhivataltól kapott 1,2 millió koronából építtette a pályát, amelynek az alapjait egy helyi vállalkozó, Füle Dénes és társai rakták le. KivitelezŒ a pozsonyi Scansio Slovakia volt. Mérete 33-szor 18 méter, villanymegvilágítással. Ravasz Béla polgármester elmondta, hogy reményei szerint ez is egy közösségi hely lesz a faluban, ahol a fiatalok hasznosan tölthetik szabadidejüket. Jelezte, hogy más területeken is keresi az önkormányzat a falufejlesztési lehetŒségeket. A kormányhivatal egyébként évente ötven mıfüves pálya megépítését támogatja, ötvenmillió koronával. Jd

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Közben iszonyatos sebességgel változnak a lelkében az érzelmek“ – Bárány János: A CsárdáskirálynŒ már hungarikum) Soós Zoltán (Felbár) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „A menekülteknek pedig átutazó ország.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: június 6.

A kórházak össztartozása meghaladja a százmillió koronát, a dunaszerdahelyi és a galántai intézet több mint kilencvenmillió koronával tartozik csak a Szociális Biztosítónak. Az új jogi személyek a kórházak épületeit bérlik majd, mert azok továbbra is megyei tulajdonban maradnak. A galántai intézet esetében a megye százszázalékos tulajdonos marad, a dunaszedahelyi kórházban 51 százalékos részese-

dést tart meg, a részvények 49 százalékát pedig a helyi önkormányzat kapja. Lapunk megkeresésére Horváth Zoltán dunaszerdahelyi kórházigazgató elsŒsorban annak örül, hogy az intézet megszabadul az eddig már nagyon sok pénzt felemésztett, felesleges ingatlanoktól. „EgyelŒre még sok a tisztázatlan kérdés. ElŒször a jövŒ héten tárgyalunk az átállásról a megyei illetékesekkel, akiknek a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a két megyei kórháznak már adtak jelentŒs pénzinjekciót, mi viszont nem kaptunk ilyesmit. Mindezek ellenére az a meggyŒzŒdésem, hogy erŒfeszítéseink ezután még eredményesebbek lehetnek, hiszen részvénytársaságként tiszta lappal indulunk, s még inkább a betegellátás hatékonyságára és korszerısítésére, nem utolsósorban pedig a fokozatos bér-

Négyen ütköztek NAGYUDVARNOK – Vasárnap délután négy autó rohant egymásba a településtŒl nem meszsze. Egy kék színı, Dunaszerdahely felé tartó ·koda 120-as személygépkocsi vezetŒje át-

hajtott a vele szemben lévŒ sávba; összeütközött egy szabályosan közlekedŒ, ugyanolyan típusú autóval és egy sötétzöld ·koda Felíciával, majd pedig egy Citroennel. Az egyik

emelésekre fordíthatjuk a figyelmünket. Növekszik a dunaszerdahelyi városi önkormányzat felelŒssége is, hiszen a részvények kisebbségi, de mégis jelentŒs csomagja az Œ kezükben lesz“ – közölte az igazgató. Arra a kérdésünkre, hogy a galántai intézet kisebbségi csomagja miért nem került az ottani önkormányzathoz, több megyei képviselŒtŒl azt a választ kaptuk, hogy Alexander Méze‰ galántai polgármester és az ottani városatyák nem mutattak érdeklŒdést a részvények iránt. Ugyanakkor nem zárták ki, hogy a Galántai járás valamelyik városa esetleg beszállhat a vállalkozásba. A galántai kórház illetékeseitŒl azt a választ kaptuk, hogy egyelŒre tanulmányozzák a megyei döntést, ezért még nem nyilatkoznak. –y-f, –u sofŒrt súlyos fejsérülésekkel szállította a rohammentŒ a dunaszerdahelyi kórházba. A gépkocsik utasai közt nŒk és gyerekek is voltak, valamennyien kisebb horzsolásokkal úszták meg a balesetet. und

Viszatért Mátyás király (Befejezés az 1. oldalról) ErŒs György elŒtt, mire meghitt kísérŒje szerény kérelemképp csak akkora darabot kért ajándékul a haszontalannak mondott területbŒl, amennyit fakó lován megkerülhet addig, amíg Œfelsége rövid ebédjét elkölti. A kedélyes fejedelem ráállt az alkura, ErŒs György pedig vágtatni kezdett lován, közben a vörös palástjából letépett foszlányokkal jelölte ki a meghódított terület határait. Amikor kellŒ idŒben visszaérkezett a Mézeshalomnak nevezett dombra, ahonnan az ebédelŒ király maga is végignézte lovásza serénykedését, Mátyás fejcsóválva ezekkel a szavakkal fejezte ki meglepetését: György, sok a‘! S ez a kifejezés (korai alakjaiban Gyurgsuka, Gurgsuka, Gyurchka, Gyersoka) lett a megígért és meg is adott birtok neve.

„Ez a lovas szobor emlékezteti a mai nemzedéket s majd a minket követŒket arra, hogy Œseink itt, Tündér Ilona szigetének közepén együttes erŒvel falut alapítottak 755 évvel ezelŒtt. Ezt aztán a továbbiakban szorgos munkával építették, szépítették és védelmezték, és erŒs akaratú hittel az eltelt századok minden megpróbáltatását túlélték,“ mondta beszédében többek között Ábrahám Piroska polgármester asszony. Aki természetesen az önkormányzat nevében az ünnepi pillanatban is megköszönte a szobrot baráti gesztusként szinte társadalmi munkában elkészítŒ alkotómıvész, a nyersanyagul szolgáló gránittömböt Kínából beszerzŒ fŒtámogató Morvay Rudolf, továbbá Mészáros Elemér és Simon Antal helyi képviselŒk, s persze mindazon falu-

lakók erkölcsi és anyagi támogatását, akik a szoborállítás nemes gondolatát és tettét véghezvitték. Mátyás király lovas szobrát a leleplezést követŒen Szalay Gyula esperesplébános fölszentelte és megáldotta, de feltétlenül említést érdemel a régi zene ismert csallóközi protagonistájának, Németh Imrének a közremıködése is, aki reneszánsz hangulatot idézŒ dalokkal és zenékkel szŒtte át a szoboravató ünnepséget. DélelŒtt az avatást hálaadó istentisztelet követte, délután pedig sokrétı falunapi szórakoztató program a sportpályán, többek között olyan magyarországi sztárvendégek fellépésével, mint Bagi Iván humorista és Szekeres Adrien popénekes.

Kifosztották! PUSZTAFÖDÉMES – Arról, hogy értékes tárgyakat manapság nem szabad a gépkocsiban hagyni, a saját – mégozzá jelentŒs – kára után bizonyosodott meg egy pusztafödémesi (Pusté Úºany – Galántai járás) férfi. Csütörtökön éjszaka nem volt kedve kirakodni a Volkswagen Polo típusú gépkocsijából, amelyet a családi háza elŒtt hagyott. Péntek reggelre arra ébredt, hogy a jármıjébŒl eltınt az elektronikus hegedı, a hangerŒsítŒ berendezés, a notebook, az autórádió, a GPS mıholdas navigációs készülék és más értékes holmi. A tolvaj az elŒzetes becslés szerint 240 ezer koronás kárt okozott a tulajdonosnak. A rendŒrség ezúton is kéri a jármıvezetŒket, hogy ne hagyják vagyontárgyaikat a leparkolt kocsikban, mert a tolvajok néhány perc alatt eltulajdoníthatják azokat. re

Ittas volt DIÓSZEG/KIRÁLYRÉV– Bınvádi eljárást indított a galántai rendŒrség a húszéves, diószegi illetŒségı fiatalember ellen, aki az elmúlt héten éjjel gépkocsijával Királyréven egy betonoszlopnak ütközött. A jármıvön tetemes kár keletkezett, a gépkocsivezetŒ és a mellette ülŒ, huszonnégy éves társa szerencsére csak kisebb horzsolásokat, a hátsó ülésen helyet foglaló húszéves leány pedig egy héten belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A helyszínelŒ rendŒrök megszondáztatták a sofŒrt, aki a kijelzŒ szerint 1,4 ezreléknyi (0,71 mg/l) szeszes italt fogyasztott. Kiderült az is, hogy mindössze néhány nappal korábban tette le a szükséges vizsgát, ezért még nem is kapta meg a jármıvezetŒi jogosítványát, amelytŒl minden bizonnyal egy ideig búcsút is mondhat. –lel

Elismerés emlékplakettel

NAGYSZOMBAT – Múlt szerdán adták át a Palárik Színházban a megyei elnök emlékplakettjét a régió kiemelkedŒ munkát végzŒ személyeinek és kollektíváinak. A mintegy hetven kitüntetett között volt Ág Tibor népzenekutató, népdalgyıjtŒ, karnagy és népmıvelŒ, aki életmıvéért kapta a kitüntetést, továbbá az immár 230-szor vért adományozó, dunaszerdahelyi Földváry Sándor és a galántai Nagy Zsuzsanna is. Kitüntették Pázmány Péter dunaszerdahelyi polgármestert és Jozef Valock˘t, a galántai kórház volt igazgatóját is. Kitüntetést kapott a bŒsi komplex mentŒszolgálat – amelynek vezetŒje Culka János vette át az elismerést – Jozef Ráchela, az ismert sakkozó és Lapos Éva, a dunaszerdahelyi járási kórház egészségügyi fŒnŒvére is. (elba)

(bereck)

HANGSÚLY A szlovákiai Humor Harold alias Bósza János, gyermeteg autonómiagurunk dörgedelmesnek szánt nyílt levélben szólította föl Orbán Viktort, hogy jöjjön el Szlovákiába – sorry!, a Felvidékre – is „kampányolni az autonómiáért és a többpártrendszer bevezetéséért a testvérszervezetével, az MKP-val szemben“... Már ha van neki, úgymond, mersze ilyesmit megtenni. Ha igen, személyesen Bósza által lesz vendégül látva – Komáromban. Bármennyire is flúgosnak tetszik a mi Bószánk, az vesse rá az elsŒ követ, akit elsŒ látásra nem lelkesít be az a minap a Székelyföldön közkinccsé tett orbáni autonómia-definíció, amely szerint „az autonómia azt jelenti, hogy maradunk annak a nemzetnek a tagjai, amelyben születtünk; az autonómia vastagabb kenyeret, magasabb fizetést, jobb munkahelyeket és önbecsülést jelent, valamint

Vastagabb lesz-e a felvidéki kenyér az autonómiától? autonómiák láncolatát kell kialakítani, azok így épülnének össze az anyaországgal“... Ügyes! FŒként ha tudatosítjuk, amint a normális emberek általában, a szlovákiai magyarok is önmagukkal törŒdnek elsŒsorban, azaz egzisztenciájuk megteremtésére és stabilizálására összpontosítanak. Vagyis ötrŒl a hatra akarnak jutni. Orbán definíciója épp erre épít, szakítva azzal az avítt autonómiapárti rögeszmével, amely a régen felülírt Trianon-traumára, a nemzeti kisebbségeket fenyegetŒ vészhelyzetekkel történŒ ijesztgetésre épül. A „vastagabb kenyér, magasabb fizetés, jobb munkahely“ mindjárt

más, nemde? Persze ha józan ésszel belegondol az ember, egyértelmı, hogy ezek a szlogenek is épp oly megfoghatatlanok, mint a folyamatos kudarcélményekkel, vélt és valós sérelmekkel operáló autonómiapárti lózungok. Azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy jóval tisztességtelenebbek. Mégpedig azért, mert a múltbeli történelmi sérelmek a maguk módján egzaktak, vagyis jórészt konkrét adatokra hivatkozva gerjeszthetŒek általuk ilyen-olyan érzelmek. Míg vastagabb kenyérrel, magasabb fizetéssel, jobb munkahelyekkel operálni a legkevésbé a megszállott módon álmodozó individuumoktól függŒ középeurópai autonómiák kapcsán semmivel nem több, mintha azt ígérné egy

politikus az általa kiszemelt áldozatoknak, hogy abban a pillanatban keményebb lesz a szerszámuk, amint Œt választják… Nos, ez az egyetlen pont, ahol tökéletesen egyetérthetünk Bósza Orbán Viktornak címzett nyílt levele utolsó sorával. Íme: „Ha segíteni akar, akkor azt tegye meg, ha politikai tŒkét szeretne kovácsolni pusztulásunkból, akkor az Isten legyen Önhöz irgalmas, mert mi biztosan nem köszönjük meg!“ Orbán kampánysódere ugyanis tulajdonképpen a köztörvényes szélhámoskodással egyenlŒ. Amivel ugyan látni valóan becserkészhetŒ néhány kuncsaft, ám azok – szerencsés esetben – esetleg egy lakótelepi játszóté-

ren levezényelt számháborúban lesznek hadra foghatók. Az egyik – vélhetŒen a legenyhébb – katasztrófaverzió pedig az lenne, hogyha valamilyen csoda folytán mégis megteremtŒdne, mondjuk egy „Felvidéki Magyar Köztársaság”. Ez esetben majdnem biztos, hogy sokkal borzasztóbb viszonyokkal lennénk kénytelenek szembesülni, mint amilyenekkel jelenleg birkózunk. Képzeljük csak el, hogy autonómiánk, vagyis a szlovákiai magyarok sorsa kizárólag azoktól az emberektŒl, fŒként politikusoktól függene, akik úgy, ahogy jelenleg is képesek befolyásolni a közéletet... Barak László www.parameter.sk


Riport – Tudósítás

2008. június 3.

3

Premier elŒtt a Társulat Majdnem lehetetlen volt idŒpontot egyeztetni Vadkerti Imrével és Derzsi Györggyel, az István, a király címı rockopera jubileumi díszelŒadásának szereplŒivel. A Magyar Televízió A Társulat címı produkciójában nagy sikerrel szerepelt gútai, illetve nagyszarvai származású színész is naphosszat próbál. Végül egy délutáni telefon maradt a végsŒ megoldás. Így készült a beszélgetés abból a gépkocsiból, amellyel a Hungexpo területén található próbaterembŒl a Thália Színház felé tartottak. A Koppányt alakító Vadkerti Imre ugyanis egy jótékonysági gálára igyekezett.

István és Koppány barátok – Hogy zajlanak a próbák? – kérdeztük elŒször „Az elŒadás már összeállt, részpróbák vannak” – kezdte Vadkerti Imre. György és Imre elárultak néhány kulisszatitkot. Megtudtuk: nem a szokványos István, a király várható a Papp László Sportarénában június 18-án. Az alkotók sok mindenen változtattak. Nagy tablókat láthat majd a közönség,. „Koppány nem egy vérengzŒ lázadó lesz, hanem megfontolt ember” – árulta el Imre, majd így folytatta: „Szikora János rendezŒ az eddigiektŒl eltérŒen értelmezi Koppány és István kapcsola-

tát. Az Œ koncepciójában nem tehettek a véres háborúról, a történelem sodorta bele Œket. Az elŒadásban a koronázási jelenet elŒtt István visszaemlékezik majd, mennyire szerette Koppányt. Barátok voltak, s ha nem úgy alakul a történelem, ahogy alakult, még most is jóban lehetnének. Koppányként az utolsó pillanatig próbálom visszatartani a harcot, hogy ne legyen mészárlás. A legutolsó dalomból derül ki, hogy már nincs visszaút, meg kell történnie az összecsapásnak” – hallom a választ. Asztrik szerepérŒl Derzsi György vallott. „Ebben a rendezŒi felfogásban a püspök és István anyja ’viszik el a balhét’. István pozitív hŒs marad, és valakinek el kell számolnia az erŒszakos hittérítésekkel. Az elŒadás azt hangsúlyozza, hogy nem ment egyszerıen Magyarország keresztény hitre való áttérése” – mondta György.

Nyolc óra próba Vajon mennyit próbálnak hetente? „Vasárnap kivételével mindennap dolgozunk” – mondták szinte egyszerre. – Reggel tíz órakor kezdünk, és este hatig, hétig meg sem állunk. A próbaterem egy hatalmas csarnok a Hungexpo területén. A dalokat Károly Katalin és Drucker Péter korrepetítorok tanították

be. A koreográfus Zsuráfszky Zoltán rajtunk, szereplŒkön kívül, a teljes Honvéd és Budapest Táncegyüttessel is foglalkozik a próbákon” – tudtuk meg. Imre és György azt is elmesélték, most már olykor nevetnek is a próbákon. Szikora János ugyanolyan szigorú rendezŒként, mint zsırielnökként volt? – faggattam Œket tovább. „Közvetlenebb” – mondták megint egyszerre. – Nagy kihívás ez neki is. Huszonöt éve úgy került színre ez a rockopera, hogy máig meghatározta a következŒ elŒadásokat. Azóta nem tudták azt a csapatot túlszárnyalni. Most az a cél, hogy új lehetŒséget adjunk a következŒ negyed századra. Reméljük, összejön” – mondta György. KettŒtök lelkivilágán formált valamit ez a siker? – érdeklŒdtünk tovább. „Nagyon boldogok vagyunk, hogy ebben a produkcióban benne lehetünk” – válaszolta Vadkerti Imre. – A sikerrŒl meg majd beszéljünk inkább a premier után – kérte a gútai fiatalember. – Ha sikerülne, meghatározó szerepe lehetne a következŒ években. Esetleg más Szörényi-darabokba is bekerülhetnénk. De most az István, a királyra összepontosítunk” – tette hozzá Vadkerti Imre. Mi lehet a titka ennek a roppant nagy érdeklŒdésnek? „Az István, a király örök értékı mı” – válaszolt. Ez már fél siker. A siker másik fele meg annak köszönhetŒ, hogy a zsırivel együtt egy ország választotta ki a szereplŒket. A Társulat nagy közönségsiker volt. A szereplŒk pedig kedvencek lettek, akiket a tévénézŒk most már élŒben is szeretnének látni.

Hozzánk is készülnek

 Derzsi György Asztrik szerepében

Összefognak SOMORJA – FelsŒ-szigetközi és felsŒ-csallóközi civil szervezetek vezetŒi tartottak a múlt kedden szakmai találkozót a Fórum Intézetben. A tanácskozás céljairól Nagy Myrtilt, a Fórum Információs Központ munkatársát kérdezte a Paraméter. „Célunk az Észak-Szigetköz, illetve a FelsŒ-Csallóköz civil kapcsolatainak minŒségi fejlesztése és a tartós együttmıködés feltételeinek elŒsegítése. Nemkülönben a két szomszédos térség közötti civil információáramlás felgyorsítása és az érintett szervezetek alkalmassá tétele az uniós programok megvalósítására. A találkozót a Mosonma-

Archív felvételek

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy tájainkra készülnek-e a produkcióval. Vadkerti Imre friss információval szolgált. „Megemlítették Komáromot, mint lehetséges helyszínt” – tudta meg a Csallóköz elsŒként a hírt. – Dunaszerdahelyen is van stadion – jegyeztük meg. „Semmi sem konkrét, annyi biztos, hogy készül a produkció Dél-Szlovákiába” – mondta Derzsi György. Vajon az elŒadás sikerétŒl függetlenül miként tervezik további karrierjüket? Vadkerti Imre lemezszerzŒdéshez is jutott Koppány szerepének elnyerésével. „Az elsŒ albumban részletek szerepelnek majd magyar musicalekbŒl. Rosta Mária az ügynökünk. Az elŒzetes tervek szerint úgy néz ki, hogy karácsonyra megjelenik” – tudtuk meg ezt is elsŒként. Közben a Magyar Televízió is foglalkoztatja majd A Társulat nyerteseit. „Havi gázsit kapunk, június elsejétŒl pedig egy éven keresztül havonta három alkalommal képernyŒn leszünk show-mısorokban, vetélkedŒkben, riportmısorokban” – sorolta Imre. „Én semmit nem kaptam, csak Asztrik szerepét, de ez nekem elég is” – jegyezte meg szerényen Derzsi György, majd folytatta: – Az a tervem,

gyaróvári Kulturális Egyesülettel karöltve rendeztük, és részt vettek rajta a Somorja környéki községek polgármesterei is“ – tudtuk meg az intézet munkatársától. Az összejövetelen a következŒ közösségek mutatkoztak be: a mosonmagyaróvári Tallós–Prohászka István Egyesület, amely évente 10-12 kiállítást, mıvésztalálkozót és alkotótábort szervez, továbbá a 2005-ben alakult Mosonmagyaróvári Civil Szövetség, a 40 fŒs Lajtha László Vegyes Kar, a 30 éves Margaréta Nyugdíjasklub, az épített és természeti, ill. kulturális értékek védelmével és gyarapításával foglalatoskodó, 1985-ben alakult Mosonmagyaróvári Városi Egyesület, a Mosonmagyaróvári NŒk Egyesülete, a Tengri Íjász- és HagyományŒrzŒ Közhasznú Egyesület. A FelsŒ-Csallóközt tizenöt somorjai és környékbeli szervezet képviselte az eszmecserén. (lel)

 Vadkerti Imrének karácsonyra önálló nagylemeze is lesz hogy ezt az évet az István, a királynak szentelem. Ahány elŒadásra meghívnak, örömmel megyek. Azután tovább lépek” – mondta az énekes-színész. „Tervezünk egy szlovákiai magyar turnét is mi ketten, de a felkérésektŒl függ, hogy hová megyünk” – közölte György. Imre folytatta: „A napokban beszéltem Stugel Tiborral, az Érsekújvári Rockszínház vezetŒjével, aki azt mondta, már csak arra vár, mikor lesz részünkrŒl szabad a pálya, mert többen érdeklŒdtek, hogy hol láthatnak majd bennünket” – mondta örömmel Koppány alakítója. Mindketten megköszönték a hatalmas érdeklŒdést, amely tájainkon megnyilvánult a Társulat címı mısor és különösen az Œ szereplésük iránt. Kérték, hogy azt feltétlenül írjuk meg: adott alkalommal személyesen is megköszönik majd a támogatást és a biztatást. „Rengeteget segített a csallóközi, a mátyusföldi és más, dél-szlovákiai nézŒk támogatása. Éreztük, hogy velünk vannak” – mondta Vadkerti Imre, aki a beszélgetés közben megérkezett a budapesti Thália Színház elé. Ezért az utolsó kérdésünket tettük fel neki. Három gyermeked mit szólt, amikor az apu gyŒztesen állt a tévében? „Budapesten voltak Œk is” – kezdte a vallomást Imre. – Nagyon büszkék rám. ElŒször, a Torda-döntŒ a kisebbik fiam sírt, mert hát apa nem nyert. A KoppánydöntŒ után pedig a nagyobbik fiamnál törött el a mécses örömében. Itt volt velem a családom, a barátaim. Mindenki eljött Pestre, aki csak tudott” – árulta el a gútai fiatalember, majd indult az esti jótékonysági gálára. – Mi van a társulatotokkal, amely a Si-

ófoki Kálmán Imre Kulturális Központban mıködik? – kérdeztük Derzsi Györgyöt, aki A Társulat mısorfolyama miatt nem tudta vállalni Edwin szerepét az azóta már hatalmas sikerrel futó CsárdáskirálynŒben, a Komáromi Jókai Színházban. „A Kálmán Imre életérŒl szóló, német nyelvı operett van a közeljövŒre betervezve. Ezekben a hónapokban fordítják a szöveget. Lehet, hogy Œsszel elkezdjük, hogy jövŒ nyáron a közönség elé kerülhessen a produkció” – avatott be Derzsi György.

Népszerıek – Most már felismernek benneteket az utcán? – faggattam tovább a színészt. Egy történetet mesélt el: „A napokban nadrágot vásároltunk Imrével. Az egyik próbán az Œ farmerje elhasadt. Visszamentünk a boltba, vettünk egy újabb farmert. Már a pénztárnál álltunk, amikor mellénk lépett egy hölgy, és igazolványát mutatva azt mondta: – Jó napot kívánok, Nemzetbiztonsági Hivatal. – A vér megfagyott az ereinkben. Elkezdtünk dadogni. Mire megszólalt a hölgy: Elnézést, uraim, kérhetnék egy autogramot a kislányomnak? – De nem ez a slusszpoén, hanem az, hogy semmilyen irat nem volt nálunk, mindent az autóban hagytunk” – nevetett György. Vajon milyen érzéssel áll majd a színfalak mögött június 18-án, a premieren, este hét óra elŒtt öt perccel? „Már most nagyon izgulok. Még sohasem léptem fel tizenegyezer ember elŒtt. Minden jegy elkelt már a fŒpróbára is, tehát három este, harminchárom ezer nézŒ látja majd a rockoperát Budapesten. Azután majd máshol, többek között Komáromban is.” Bárány János

Lapunk elmúlt heti számának 6.oldalán Intézkedés helyett irigység? címmel riportot közöltünk, amelyben a csallóköznádasdi Matus családnak a helyi Gropo Slovakia tulajdonosával, Pongrácz Olivérrel zajló vitáiról számoltunk be. A cikkhez azonban rossz fotót, a Horváth Trans kamionjait ábrázoló felvételt mellékeltünk. Az utóbbinak semmi köze a vitához, vele és jármıveivel kapcsolatban semmi kifogás sem merült fel a településen. Hibánkért az érintett személy és olvasóink elnézését kérjük. Mostani felvételünkön a család nyugalmát zavaró Pongrácz-kamionok láthatók.


4

Híroldal – Interjú

2008. június 3.

Újra sarcolják a földtulajdonosokat

Citrommal büntettek

POZSONY/DUNASZERDAHELY/KOMÁROM/GALÁNTA – A pozsonyi parlament múlt szerdán rábólintott a mezŒgazdasági földek védelmérŒl szóló törvény módosítására.

DUNASZERDAHELY – Múlt kedden 10 órától fél 12-ig tartott a hagyományos „Alma, citrom“ fedŒnevı közlekedési akció a BŒs irányába vezetŒ fŒút mellett.

A honatyák ismét figyeltek arra, hogy csak az önkormányzatokra és a magánszemélyekre vonatkozzon a törvény, az állam kivételt élvez. Autópályák és utak építésénél ugyanis nem kell építkezési illetéket fizetni a földalapba, ellenben a zöldmezŒs beruházóknak és az építkezni szándékozó telektulajdonosoknak, a föld minŒségétŒl függŒen, négyzetméterenként 50-500 koronát kell fizetni, ha mezŒgazdasági területet szeretnének építkezési telekké nyilvánítani. Ezt az építkezési illetéket 2003-ban egyszer már eltörölték. Újbóli bevezetésétŒl remél

az állam évi 750 milliós bevételt. Az átminŒsítésért fizetett négyzetméterenkénti összeg a föld minŒségétŒl függ, a legértékesebbért 500 koronát kell fizetni. Csallóköz és Mátyusföld minden bizonnyal az elsŒ, legdrágább kategóriába tartozik. A kormány azzal indokolta lépését, hogy az utóbbi idŒben elharapóztak a zöldmezŒs beruházások és csökkent a produktív mezŒgazdasági terület. Az agrártermelŒk szempontjából ez támogatható is, de – amint azt a dunaszerdahelyi regionális agrárkamarában elmondták – csak abban az esetben, ha a termŒföld védelme egyéb intézkedésekkel és támogatásokkal is párosul, amelyek korszerıbb termesztést tesznek lehetŒvé. Az MKP bírálta az elfogadott törvénymódosítást, mert az hát-

 A hegyétei leendŒ háztulajdonosok még nem fizetnek illetéket Fogas Ferenc felvétele

ráltatja az önkormányzatok gazdálkodását, az ipari beruházásokat és a földek adás-vételét. Simon Zsolt parlamenti képviselŒ, volt mezŒgadasági miniszter sem az elvvel, sem a kivételezéssel nem ért egyet. „Ez egy rossz törvény, mert bünteti a polgárokat és a földtulajdonosokat. Mi-

vel Nagyszombat megyében és a Csallóközben van a legértékesebb föld, hátrányos helyzetbe kerül ez a régió“ – véleményezte Simon. A törvény július 1-jétŒl lép életbe, aki ez elŒtt adja be kérvényét a földalapba, arra még a jelenlegi szabályozás érvényes. Jd, yf

A szabálytalankodó sofŒröket citrommal büntették a rendŒröket „segítŒ” gyerekek, a szabályosan közlekedŒ vezetŒk almát kaptak. A közlekedési szabályok, fŒként a megengedett sebesség betartására figyelmeztetŒ akcióban összesen négy rendŒr vett részt. Az Œ munkájukat segítették a Smetana ligeti szlovák alapiskola tanulói. Az elŒírt sebességet betartó gépkocsivezetŒk almát, a az óránként hatvan kilométeres sebességet túllépŒk pedig citromot kaptak a gyerekektŒl. „A megállított 65 sofŒrbŒl – 10 nŒ és 55 férfi – 35-en az elŒírásoknak megfelelŒen közlekedtek, 30-an viszont túllépték a sebességet“ – közölte a Paraméterrel Hozák Tibor kapitány. Az akció után már természetesen nem voltak ilyen elnézŒek a rendŒrök, gyümölcs helyett akár 2000 koronás pénzbírsággal is büntethetik a szabálytalankodó sofŒröket. A rendŒrség és az egyik biztosító már nyolcadik éve rendezi országosan az Alma, citrom országos közlekedésrendészeti akciót, melynek célja, hogy felhívják a figyelmet az elŒírt sebesség be nem tartásának sokszor végzetes következményeire. –und

Okatási reform vagy zırzavar? (Befejezés az 1. oldalról) „A pedagógusok már feladatul kapták, hogy keressék, figyeljék az egyes tantárgyak törzsanyagát, és amint megjelenik, vitassák meg a tantárgybizottságok. Ott fogják eldönteni azt is, hogy mit tartanak fontosnak hozzátenni. Végtére is a pedagógiai program csapatmunka eredményeként születik meg“ – nyilatkozta Fibi Sándor, aki az általa vezetett iskolában több más városi iskolához hasonlóan már évekkel ezelŒtt vezetett be önálló programot, az ún. iskolaotthonos oktatást, amelynek lényege, hogy az elsŒ és második osztályban lassúbb tempóban, a gyerekek felfogóképességéhez alkalmazkodva tanítanak, és szigorúan nem adnak házi feladatot. „Ez a program természetesen marad, hisz ezzel a törvénnyel nem a világot fogjuk feltalálni. A meglévŒ értékrendszert dolgozzuk be az új programba, mert ami jó, arra kell építeni” – mondta az iskolaigazgató. A somorjai Corvin Mátyás Magyar Tannyelvı Alapiskolában már megkezdték a pedagógia program kidolgozását. „ElŒször a szülŒk véleményét és javaslatait hallgattuk meg, most pedig ezeket és a pedagógus kol-

légák elképzeléseit is összegezve töltjük meg a szabad órák nyújtotta keretet. LehetŒséget teremtünk az anyanyelv és a szlovák hatékony, az utóbbi esetben beszédközpontú oktatására, valamint az informatikai órák számának növelésére is. Nemrég jelentkezett nálunk egy informatikus, akit ŒsztŒl alkalmazunk majd“ – tájékozatta a Paramétert Bugár Gabriella igazgatónŒ. A 123 gyerekkel mıködŒ felbári BatthyányStrattmann László Alapiskolában is az állami kerettantervre várnak, az igazgató szerint addig nem tudnak nekiállni a program kidolgozásának, amíg csak a munkaváltozata található az interneten. Nagy Rudolf elmondta, hogy információik javarészt a sajtóértesülésekbŒl vannak, ezért sok még a nyitott kérdés, mert amíg nem tudják, mit tartalmaz a 75 százalékban a kerettanterv, addig nem tudnak nyilatkozni a maradék 25 százalékról. Véleménye szerint eget rengetŒ változások nem lesznek náluk, marad az iskola eddigi arculata. Mivel csökkentették az anyanyelvi órák számát, valószínıleg annak pótlására fogják felhasználni a szabad program egy részét. A felsŒ tagozaton természettudományi szakkonverzációs órákat

terveznek. Az igazgató úgy véli, nem lesz nagy lehetŒségük a programalkotásra, mert sok tantárgyban úgy lecsökkentették az óraszámot, hogy az elŒírt tananyagot más órákon kell pótolni. Annyi bizonyos, hogy a kisebb létszámú környékbeli iskolák összefognak (BŒs, Baka, Csilizradvány), és júniusban közösen dolgoznak ki egy pedagógiai programot. Fekete Zoltán, a komáromi Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvı Alapiskola igazgatója szerint meg kell várni, amíg legalább valamennyire letisztázódnak, kikristályosodnak a dolgok. „Egyszerıen nincsenek emberek, akik egyértelmı válaszokat tudnának adni bizonyos konkrét kérdésekre, márpedig azokból rengeteg van. Az óraszámokról viszont tudjuk, hogy a magyar nyelvét csökkentették. És azt is, hogy a megmaradt öt óra az anyanyelv oktatására egyszerıen kevés. Vagyis tulajdonképpen rögtön ránk is kényszerítették, mire használjuk az úgynevezett szabad órákat, amelyekkel az iskola rendelkezhet, és amelyeket idegennyelvoktatásra, informatikai ismeretek elmélyítésére szántunk. Szóval ennyit már legalább tudunk...“ jaks, yf, perec

 Sajnos, ez citromot ér...

Pavol Prelovsk˘ felvétele

Pénzt kérnek DUNASZERDAHELY – Három oktatási intézményt tervez felújítani a dunaszerdahelyi önkormányzat. A pályázatokat e hónap végén nyújtják be a régiófejlesztési minisztériumba. A Kodály Zoltán Alapiskolára háromillió koronát kérnek, amelybŒl külsŒ szigetelést, ablakcserét és további rekonstrukciókat végeznének. Hasonlót terveznek két és félmillió koronából a szlovák tannyelvı Jilemnick˘ utcai alapiskola épületében. Az Október utcai óvoda gazdasági épülete szorul felújításra, amelynek költségeit félmillióra becsülik. A pályázatokat várhatóan szeptemberben bírálják el. A képviselŒ-testület legutóbb megszavazta a sikeres pályázathoz szükséges ötszázalékos önrészt, amely 300 ezer koronát tesz ki. –jd–

A terrorizmusból él Szlovákiában Ivo Samson 1998-tól a pozsonyi Szlovák Külpolitikai Társaság Kutatóközpontjának állandó alkalmazottja. Biztonságpolitikai és terrorizmussal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Televíziós szereplései során távolságtartónak látszik, de az életben kellemes beszélgetŒpartner, akibŒl nem hiányzik a humor és az önirónia sem, még ha Szlovákia terrorfenyegetettségérŒl vagy terrorelhárításra alkalmatlan alakulatairól is van szó...  ElŒadását a dunaszerdahelyi szlovák gimnáziumban azzal kezdte, hogy ön a terrorizmusból él. Meg lehet élni ebbŒl Szlovákiában? – A megfogalmazás érthetŒen felültetés és vicckísérlet volt. MásrészrŒl viszont ha egy temetkezési vállalkozó azt mondaná, hogy Œ halottakból él, igazat mondana. Ha az ember valamivel szakértŒként foglalkozik, akkor abból él. Ha nem lenne erŒszak és terrorizmus a földön, akkor mással kellene foglalkoznom, de már nem akarok váltani, öreg vagyok és kényelmes.  Szlovákia a célpontja lehet egy terrortámadásnak? – Ez a kérdés mindig felbukkan, ha Európa bármely országában terrortá-

madás vagy támadási kísérlet történik. Én abból indulok ki, hogy a terrorizmusnak van egyfajta logikája és célja. Stratégiájuk elsŒ helyén a publicitás, a figyelemfelketés áll. Politikailag motivált terrortámadás csak akkor hatékony, ha jelen vannak a világmédiák. Szlovákia ebbŒl a szempont-

 A népszerı terrorista szakértŒ

ból kevésbé érdekes ország, és még mindig sok esetben keverik Szlovéniával vagy Jugoszláviával. Ha Londonban, New Yorkban követnek el terrorcselekményt, biztosítva van a figyelem. Ha Pozsonyban vagy Dunaszerdahelyen történne hasonló, nem sok figyelmet kapna.

A szerzŒ felvétele

 Érdekesebb célpontok lehetnének a szomszédos államok? – Biztosan, mert mind Csehországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak megvannak a szimbólumai, fŒvárosainak visszhangja van a világban. És a terrortámadások általában a fŒvárosokban történnek, például Madridban vagy Londonban, nem pedig Sevillában vagy Nottinghamben. Ezért azt gondolom, hogy a terrorveszély Szlovákiában minimális.  Ha mégis feltınnének itt terroristák, milyen csoportokból állna? – Az etnoterrorizmus szemszögébŒl elméleti szinten azt mondhatjuk, ha valaki erŒnek erejével területi autonómiát követelne a ruszinoknak, Dél-Szlovákiának vagy épp Kelet-Szlovákiában valamiféle roma territóriumot szeretne létrehozni, akkor elméletileg válhatna belŒle terrorista. Lehetséges, de nagyon csekély a valószínısége. Ha viszont vallási terrorizmusról beszélünk, akkor az lehetséges, hogy létezik. Szlovákia tagja az Európai Uniónak és a NATOnak – tehát nagy világjátékosok között van, ráadásul nincs sok védelmi mechanizmusa a terrorizmus ellen. A menekülteknek pedig átutazó ország. ElképzelhetŒ, hogy egy csoport például megtámadja a Slovnaftot és kijelenti,

hogy ez azért volt, mert Szlovákiának katonai csapatai vannak Afganisztánban és egészen addig folytatják a támadásokat, amíg az ország vissza nem hívja katonáit. Ez a spanyol modell 2004-bŒl, amikor vonattámadásokban több mint kétszáz ember halt meg, a kormány pedig megadta magát, és visszahívta Irakból az egységeit.  Fel vagyunk készülve valami hasonló kivédésére? – ElŒször is különbséget kell tenni antiterrorizmus és terrorista-elhárítás között. Az elsŒ a megelŒzŒ intézkedéseket foglalja magába: Mivel Szlovákia tagja az Európai Uniónak, ott együttmıködnek a titkosszolgálatok és egyéb intézetek. Az elhárítás már a terrortámadások meghiúsítására való felkészültséget foglalja magába, amely szempontból felkészületlenek vagyunk. Még terrorista-elhárító rendŒri egységünk, kommandónk sincsen, amely közbe tudna lépni, ha történetesen egy szélsŒséges csoport túszul ejtene egy csapat diákot például a somorjai iskolában. Egy ilyen kommandós csoport létrehozása rengeteg pénzbe kerül. A védekezŒ mechanizmusokat, mint általában mindenhol, csak akkor építjük ki, ha bekövetkezik egy terrortámadás. ªubo Baniã


Olvasószolgálat

2008. június 3.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. május 29–június 4.)

Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (mb) 13.00, 14.20, 15.20, 16.40, 17.40, 19.00, 20.00; p–szo 21.30, 22.20; szo–v 10.40, 12.00. Totál turbo (mb) 15.00, 17.15; szo–v 10.30. Míg a jackpot el nem választ (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.45, 12.30. Superhero (mf) 14.45, 18.45, 20.30; p–szo 22.30; sz–v 10.15. Csak a testeden át (mb) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00. Lucky Luke – Irány a Vadnyugat (mb) 13.45; szo–v 11.45. 21–Las Vegas ostroma 15.30, 19.45; p–szo 22.00. A vasember (mb) 14.45, 17.15, 19.45; p–szo 22.15; szo–v 12.15. Lepattintva (mb) 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30. Az utca királyai (mf) 19.30; p–szo 21.45; szo–v 12.45. Kis Vuk (magyar) szo–v 10.00, 12.00. Eszter hagyatéka (magyar) 16.45.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (június 5–11.): Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (am. kalandfilm) 15.50, 18.20, 20.50; szo–vas 13.10. Sissi és Yeti (am. mesefilm) 16.00, 18.00, 20.00; vas 14.00. A Vasember (am. akciófilm), 15.40, 18.10; szo–vas 13.20. Ellenséges vágyak (kín.-hongk. film) 20.40. Artmax: Red Road (jún. 11.) 20.00. Gyermekmozi: Harry Potter és a FŒnix Rendje (jún. 8.) 11.00. GALÁNTA, kultúra háza – június 3–4.: Nyolc tanú – Vantage Point (am. thriller) 19.00; jún. 7–8.: Horton (am. aniom. film) 16.30; jún. 10–11.: Michael Clayton (am. thriller) 19.00. VÁGSELLYE, kultúra háza – június 4–5.: Shutter (am. horrorfilm) 20.00; jún. 6–8.: Nyolc tanú – Vantage Point (am. thriller) 20.00; jún. 11.: Import/export (osztrák szoc. dráma) 20.00, filmklub. NAGYMEGYER, Slovan mozi – június 14–15.: Svatba na bitevním poli (cseh komédia) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – június 3–4.: Hófehérke meg a törpék (10.00, bérletszünet); jún. 5.: Hófehérke meg a törpék (17.00, bérletszünet); jún. 7.: CsárdáskirálynŒ – Dél-Komárom, Monostori erŒd (18.00, bérletszünet).

Kiállítás DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában a megye és a nagyszombati Ján Koniarek Galéria támogatásával Boris Sirka és Marek Kvetan munkáinak KÉP-ERNYà címı kiállítása tekinthetŒ meg június 15-ig. – A Csallóközi Múzeum kiállítótermében a Csallóközi Színes Ceruzák 2008, az óvodás korcsoport immár kilencedik alkalommal meghirdetett nemzetközi képzŒmıvészeti versenyének kiállítása látogatható. KOMÁROM – – A Csemadok Galériában Huszárik Roland Eléga címı kiállítása tekinthetŒ meg. – A múzeum fŒépületében június 14-ig látogatható Jordán Miklós (1892–1977) festményeinek kiállítása. – A múzeum Zichy-palotabeli kiálllítótermében Pézman Andrea grafikusmıvész KÓD–EX c. kiállítása június 7-ig várja látogatóit. GYÃR – A Hét Szabad Mıvészet Szentélye (Zrínyi u.13.) kiállítótermében múlt héten nyílt és június 8-ig látogatható Karika Lívia dunaszerdahelyi festŒmıvész BelsŒ képek c. tárlata.

Vegyes KOMÁROM – A Selye János Gimnázium rendezvényei: Június 6–8.: Az elsŒ hagyományŒrzŒ tábor a Selye Gimnázium és a Rákóczi Szövetség szervezésében (tíz magyar középiskola részvételével a Kárpát-medencébŒl); jún. 7., 9.00: A 4. Öregdiák Nagytalálkozó; jún. 7., 11.30: A Kaszás Attila Terem avatása, közremıködik a Gaudium vegyes kar. DUNASZERDAHELY – A városi kertészszervezet vásártéri irodájában a következŒ idŒpontokban lesznek (mindig kedd délután 14.00–17.00 óra között) a növényvédelmi tanácsadói napok: június 10. és 24., július 8. és 22., augusztus 5. és 19., szeptember 2., 16. és 30. A tanácsadást Belucz János kertészmérnök vezeti.

Lesz újabb focireneszánsz a DAC–Szenc fúziótól? Orosz Ibolya, Balázsfa – Régen én is eljártam férjemmel a DAC-meccsekre, a csapat minden játékosát ismertem. Aztán a hanyatlásával fokozatosan eltávolodtunk tŒle. Elautóztunk inkább Kürtre, Nyárasdra, s míg a párom a focit nézte, én meglátogattam a rokonokat. Ha újra nagy lesz a DAC, talán visszatérünk hozzá... Füsi Béla, Dunaszerdahely – Én valamikor dolgoztam a klubnál edzŒként az ifivonalon, tehát márcsak „hivatalból” is bíztam abban, hogy az egyesület nagyra hivatott. Noha nem tapasztaltam mindig egyforma támogatást, megbecsülést. Most is kívánom a felemelkedést, de nem szabad megfeledkezni a saját utánpótlás nevelésérŒl.

Seregi Sándor, Kisudvarnok – Lehet, hogy jobb lesz a mostaninál, de olyan, mint az elŒtt volt a kilencvenes évekig, szerintem nem lesz már soha. Ha mégis úgy lesz, én kívánom. Most, hetvenkét évesen is eljárok a csapat meccseire, s nem csak azért, mert olykor ingyenes a belépés. Régen mindig bérletet váltottam az egész idényre.

POZSONYEPERJES – A község önkormányzata által megszervezett XII. falunapi ünnepség kétnapos rendezvénysorozata június 6-án, 18 órakor Florián Szilvia szén- és ceruzarajzai, portréi és csendéletei, valamint a gyŒri Koós Gabriella gobelinképei kiállításának megnyitójával veszi kezdetét. Másnap, június 7-én délelŒtt a helyi futballpályán ügyességi versenyek, ugrálóvár és trambulin, 13 órától pedig kézmıves foglalkozások várják a gyermekeket. A focikedvelŒk 14 órakor a helybeli öregfiúk meccsét tekinthetik meg, 17 órakor pedig a Pozsonyeperjes–Patonyrét bajnoki rangadót. Közben 15 órakor elkezdŒdik a módfelett

sokrétı kulturális mısor az Ugri-bugri bábcsoport, színjátszók, moderntánc-csoportok fellépésével. KésŒbb Œket Tóth Szilvia és Friderika (16.30), a dunaszerdahelyi Ágacska és a gyarmati néptánccsoport (17.00), Szabó Laura, Valaskó Ferenc, Miklós Gábor fiatal énekesek (19.00), operettdalokkal Kollár Katalin és Derzsi György (20.00) váltják a pódiumon. A Felvidéki Rockszínház Karkó Henrietta rendezésében 21 órai kezdettel mutatja be Koltay Gergely és a Kormorán együttes Napbaöltözött leány címı rockoperáját, utána pedig Weisz Gábor zenei szolgáltatásával táncmulatság zárja a napot. (–er)

Zenei rendezvénykínálat SÉTAHAJÓZÁS. Szeptember 14-ig minden vasárnap délelŒtt 10 órakor sétahajó indul a budapesti nemzetközi hajóállomásról (Belgrád rakpart). Déli 12 órától 4-ig zenés programmal várják az érdeklŒdŒket. Június 8-án, vasárnap az alábbi hazai nótaénekeseink mutatkoznak be: BŒsi Szabó László, Dóka Zsuzsa, Rigó Mónika, Magyar Nándor és Kosáry Judit. KísérŒ zenekarként fellép Sárközi Pál és cigányzenekara. A mısort Ihos József vezeti.

Ledeczky Szilveszter, Dióspatony – Tény és való, manapság a pénz az nagy úr. Ha van rá fedezet, nincs kizárva egy újabb felemelkedés. Ám ez nem csak a DAC-on múlik. Hanem az egész nevelési szférán. Hogy kinevelŒdjön itt egy újabb focinemzedék. Lelkileg, érzelmileg, morálisan érett játékosokkal, edzŒkkel, vezetŒkkel. (bereck)

Trgo Imre, Pozsony – Most, nyugdíjasan már közel tíz éve a fŒvárosban élek és a ligetiek meccseit látogatom, hiszen magam is ligetfalui születésı vagyok. A DAC fénykorában persze, szerdahelyiként, az ottani fiúknak drukkoltam. Mivel fontolgatom a visszatérést a városba, nem bánnám, ha újra csúcsfoci fogadna.

Falunap Pozsonyeperjesen

KAMARAZENE. Június 7-én 18 órai kezdettel kamarazenei koncert lesz a komáromi Tiszti Pavilon dísztermében, amelyen Bartók Béla mıvei, illetve Marián Varga bartóki témákra írt szerzeményei és improvizációi hangzanak el. Június 11-én 20.00-tól 22.00 óráig a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum elsŒ emeleti nagytermébŒl közvetít élŒ adást Hangverseny a kastélyból címmel a szlovák és a cseh rádió.

Módosult a félfogadás A Szociális Biztosító dunaszerdahelyi fiókjában június elsejétŒl a következŒ félfogadási rend érvényes – hétfŒ: fiók 7.30–15.00, pénztár 7.30–15.00, iktató 7.30–15.00; kedd: 7.30–14.00, 7.30– 14.00, 7.30–14.00; szerda: 7.30–16.30, 7.30–15.00, 7.30–16.30; csütörtök: 7.30–14.00, 7.30–14.00, 7.30–14.00; péntek: 7.30–14.00, 7.30–14.00, 7.30–14.00.

Fogas Ferenc felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

ÉLà NYELV Egy középiskolás hallgatónk az iránt érdeklŒdik, van-e a magyarban olyan szó, hogy turpis. à ugyan nem ismeri, de feltételezi, hogy a turpisság fŒnévnek ez lehet az alapszava. Az értelmezŒ kéziszótár a turpisság alapszavaként a népnyelvi turpis melléknevet tünteti fel. Ennek jelentése: ‘bınös, ludas valamiben’. A fŒként bizalmas nyelvhasználatban elŒforduló turpisság fŒnév is hasonló értelmet tükröz: ‘ravasz, megtévesztŒ eljárás vagy cselekedet’, pl.: kiderül a turpisság. A szóban forgó turpis melléknév mellett létezik azonban egy jelentésében teljes mértékben eltérŒ, viszont azonos hangalakú turpis szó is a magyarban. Ez a tájnyelvi elem szófaját tekintve szintén melléknév, jelentése pedig: ‘pisze, fitos’. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson május 27–28-án a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Paksi Ildikó, Izsák Barbara mérnöknŒ, Antalics Tamás, Simon Károly, Pullman Richárd, Tóth Katalin; BŒs: Bokos Andrea; Csákány: Razgyel Katalin, Razgyel Sándor; Várkony: Pápay Gabriella; Bodak: Világi Tamás, Ciprus László, Ágh József; Süly: Soós JenŒ; Alistál: Mrhal Jifií; Somorja: Soós Zoltán; Etrekarcsa: Görcs Ferenc, Markolt Anikó; Csilizradvány: Kósa Éva; Mórockarcsa: Németh Anikó, Németh Tibor; Egyházkarcsa: Kovács Mónika, Mészáros Éva, Szabó Éva; Pinkekarcsa: Szabó Igor; Doborgaz: Sárközi Lajos; Vajka: Fekete Géza, Oross Gábor; Nagymegyer: Koter Szabolcs; Vásárút: Almási Hajnalka, Tóth László; Baromlak: Énekes Ferenc; Pered: Melicher Tímea.

www-parameter.sk

ORVOSI ÜGYELET Régóta ismert az emberi orsógiliszta (Ascaris) által okozott féregbetegség. Ez a ma is gyakori gyermekbetegség a székletben található féregpeték által könnyen felismerhetŒ. Csak az utóbbi években derült ki azonban, hogy a kutya, illetve a macska orsógilisztái is képesek megfertŒzni az embert. Mivel ezen orsóférgek tudományos neve a Toxacara, az általuk elŒidézett betegség a toxokarózis elnevezést kapta. Az ember azonban nem valódi „gazdája” a Toxacara-férgeknek, ezért az emberi testben megmaradnak a pete és a féreg közti ún. lárva állapotban. A lárva pedig nyugtalan „teremtmény”,

A homokozó veszélyei és ezért vándorútra indul. E vándorlás, migrálás során a vér- és a nyirokereken át eljuthatnak a lárvák a májba, s ott a fertŒzŒ sárgaságra emlékeztetŒ gyulladást okoznak. Vagy például a tüdŒbe, ahol tüdŒgyulladást okozhatnak. Felismerését is éppen a lárvaállapot nehezíti meg: mivel nem jut el a felnŒtt állapotig, petéket sem termel, s így a székletben nem is találhatók féregpeték. A toxokarózis gyanúját azonban már a vérkenet megtekintése is felkeltheti: toxokarózisban is megszaporodik az úgynevezett eozinofil sejtek

száma. További ún. szerológiai vizsgálatok megerŒsíthetik a féregbetegség meglétét. Ha sikerül a toxokarózis diagnózisát felállítani, egy tíztizennégy napos féregölŒ gyógyszerrel végzett kúra teljesen megszabadíthatja a „gazdát” kellemetlen vándoraitól. Persze eleve jobb elkerülni a fertŒzést: ügyelni kutyánk, macskánk féregtelenítésére és kerülni a közeli, testi kontaktust velük. A gyermekek gyakran az állati ürülékkel szennyezett homokozóban fertŒzŒdnek meg. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. június 3.

Byť na mieste do 15 minút. To je náš cieľ.

Aj vďaka podpore Európskej únie môžu byť hasičské a záchranné zbory na Slovensku včas na mieste, kde je ohrozený život a majetok občanov. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Regionálny operačný program 2007 – 2013 Opatrenie č. 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Regionálneho operačného programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel Kód výzvy: ROP-4.2-2008/01, dátum zverejnenia výzvy 30. mája 2008, priebežná výzva Podrobné informácie na www.build.gov.sk a www.ropka.sk.

Investícia do vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


SzabadidŒ

2008. június 3. TÖBBLET

JAPÁN

FOTÓ FELE

FESTÃ

R. 1. RÉSZ

RABLÓ –

MAGYAROR.

OLASZUL

EGYÜTTES

LITER

KERGET

BAZÁRBAN

NYAKPRÉM

VAN!

LÖTYÖGÃS

ELÃD

PAKISZTÁNI VÁROS ... – ALKOHOL, FASZESZ

VITAMIN DENEVÉR – AZONOS

EGY TAN

BETÙK

ÚJDONSÜLT

SVÉD ÖTTU-

HÍVE

SÁZÓ VOLT

ÍRÓNÃ

ANYAG

KÉSZÍTETTE: LÃRINCZ LÁSZLÓ

A KÉS LÉNYEGE

HEKTÁR, röv. R. 3. RÉSZ

S

RÓMAI 1 EGY –

VÁLTOTT

NÉMETÜL

EVEZÃLAPÁT

LÁNGOL

ILYEN ÚT

CSERMELY

IS VAN TANTÁL,

ÉSZAK ÁZSIAI ORSZÁG OROSZ REPÜLÃGÉPTÍPUS SULFUR, ASZTÁCIUM

FLUOR SZÉKESEGYHÁZ FÉLESZÙ

RÜGYEZNI

VÉS

TONAI PARANCSNOK ZÉRUS

TEMPUS

E heti rejtvényünkben Luc de Clapiers Vauvenargues francia moralista egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 21. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Nincs jobb tanítómester, mint a példamutatás. (Indira Gandhi) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát ezúttal az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Nagy Melinda (Ekecs). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP 3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

A következŒ napok arra a legmegfelelŒbbek, hogy beszélgessenek párjával, különösen a közös jövŒ témája válik aktuálissá. Mindketten szeretnék szorosabbra fızni kapcsolatukat. Lássanak hozzá! Ikrek

5. 21–6. 21.

Ezekben a napokban némi feszültség keletkezhet a barátaihoz fızŒdŒ kapcsolatában. Az okát ne firtassa, mindenképpen tegyen meg mindent, amit várnak öntŒl. Mégha nem is leli örömét benne. Rák

6. 22–7. 22.

Ez a hét az ön szempontjából egyáltalán nem kedvez a pénzügyeknek, tehát a pénztárcáját és a bankkártyáit jobb ha eleve trezorba zárja. Egy meghívásnak viszont feltétlenül tegyen eleget. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Készüljön fel rá, hogy ezen a héten – kivéve talán a hét végi pihenŒnapokat – gyorsan fognak peregni az események. Egy családi ügye miatt is okvetlenül kapcsoljon nagyobb sebességre. Szız

NAP KIADÓ

2008. JÚNIUS 3–9.

Valójában szerencsésnek mondhatja magát, hiszen karrierje szépen ível felfelé, és magánéleti ügyei is jól alakulnak. Mégis folyton elégedetlenkedik. Itt az ideje, hogy változtasson a hozzáállásán. Bika

Virágkalendárium Rózsacsokrot kajanak a Klotildok és a Karolinák, ugyanis a rózsák a mi éghajlatunk alatt június elején nyitják legszebb, legnagyobb virágaikat. Törökszegfıvel vagy turbán virágú liliomokkal köszöntsük föl a Fatiméket, hiszen ez a név török eredetı.

Aforizma

K

Kos

210 éve, 1798. június 4-én hunyt el Giacomo Casanova olasz kalandor, emlékiratíró. 110 éve, 1898. június 5-én született Federico García Lorca spanyol költŒ.

Ha Medárd napján esik, még negyven napig esik. Ha a nap mosolygó, kellemes nyár várható.

MÓKA FELE KOZÁK KA-

R. 2. RÉSZ

Klotild, Karolina Bulcsú, Lenka Fatime, Laura Norbert, Cintia Róbert, Robert Medárd, Medard Félix, Stanislava

Népi bölcsesség

KEZD IGEKÖTÃ

Jún. 3.: Jún. 4.: Jún. 5.: Jún. 6.: Jún. 7.: Jún. 8.: Jún. 9.:

Heti évfordulók

ANGOLUL TONNA

TÜZELÃ

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok

A

FRANCIA

8. 24–9. 23.

Szerelmi életében vitára van kilátása, ne kiabálással, üvegtöréssel oldja meg a problémát. A magányos Szıznek sem kedvezŒ ez az idŒszak, legfeljebb egy futó kalandra, flörtre van némi esélyük.

7

Mérleg

9. 24–10. 23.

Szinte lehetetlennek látszik egy magánéleti problémájának a megoldása, de ha nem foglalkozik vele, akkor még rosszabbra fordulhat a dolog. Talán kérje ki valamilyen szakember tanácsát. Skorpió

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

KettŒ azonos eggyel: A fénytelen és egy sakklépés azonos alakú szava a miatt. Ilyen azonos alakú szavakat, szavakból álló szókapcsolatokat kell megfejteni az alábbi meghatározások alapján. A két meghatározásra egyetlen szóval kell válaszolni.

Megy a nŒ este haza, Œrülten fél a kihalt utcán. A következŒ sarkon elébe toppan egy vicsorgó férfi széttárt karokkal, kidülledt szemekkel, vörös fejjel, és mély hörgŒ hangot hallat. A nŒ ijedten elŒkapja az esernyŒjét és nagyot húz a fejére. Csörömpölés, üvegszilánkok. Megszólal a pasas, félig sírva: – A rohadt életbe, ez a harmadik tábla üveg, amit nem tudok hazavinni! ✖ Férfi a játszótéren megszólít egy gyereket: – No, kisfiam, mi lesz belŒled, ha nagyfiú leszel? – BelŒlem sose lesz nagyfiú. – Hogyan mondhatsz ilyet, kisfiam? – Úgy, hogy én kislány vagyok. ✖ FŒnök a titkárnŒjének: – Miért javította ki Micike az „e” betıt „a”-ra? – Hát, mi értelme van annak, hogy feszmérŒ...? ✖ Orvosnál: – Asszonyom, a maga férje nekem nem tetszik. – Nekem se, doktor úr, de olyan jó a gyerekekhez.

1. finom sütemény – erdei növényünk = .............. 2. falatozunk – értelmi képességünk = ............... 3. ostobán – gázfajta = ......... 4. fŒzeléknövény – feltápászkodik = ............ 5. jóra való ember – testrész = ........... 6. keretezel – a tetejére ken = ........ 7. húskészítmény – nagyzolt = .......

10. 24–11. 22.

Összevitatkozott egyik kollégájával, s úgy döntött: önnek van igaza. Pedig néha be kellene látnia, néha engednie kell ahhoz, hogy könnyebben megoldódjanak a nehézkes, problémás ügyei. Nyilas

A könyvet szép, de csalfa tündér lakja. (PetŒfi Sándor)

A huszonegy éves doborgazi Dömény Margit a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Utcai Egyesített Középiskolában tanul virágkötŒ szakon s lehet, hogy az iskola elvégzése után is ezzel fog majd foglalkozni. Szabadidejében nyáron teniszezni szokott, az idei vakáció egyik hónapjában diákmunkát vállal, a Fotó: Bertók Video másikat kirándulással szeretné tölteni

11. 23–12. 21.

Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. c) fürtös kerti virág; 2. b) fényvisszaverŒ; 3. a) hosszú, keskeny papírlap Ismét eltelt egy hónap. Májusi nyertesünk sorsolással Veress Vilmos (Nyírágó), akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Túlzott magabiztossága nem mindig vezet jóra. FŒleg ha a sok jelentéktelen, hálátlan dolga közt nem veszi észre az igazán fontosakat. Akár számottevŒ veszteségek is érhetik emiatt... Bak

12. 22–1. 20.

Problémái megoldásában nagy segítségére lesz partnere, aki a kellemetlenségek ellenére is türelmet tanúsít ön iránt. Ne éljen vissza a helyzettel, és ne kötekedjen vele mindenáron. Megbánhatja. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Ezen a héten mindenképpen kerülje a borongós témákat. Egyébként is, ha folyton csak sötét, borús gondolatok foglalkoztatják, elŒbb-utóbb a világot is tényleg reménytelennek fogja látni maga körül... Halak

2. 20–3. 20.

A környezete számára kicsit pipogyának tınhet föl, de belülrŒl érzi, hogy min nyerhet az életben. Higgyen ebben az erŒben, örüljön a kis dolgoknak is. Csak engedje, hogy mélyebben megérintsék.  Két láb között egy szŒrös állat... Hm...

ªubo Baniã felvétele


8

Hirdetés

2008. június 3.


Gyereksarok – Hirdetés

2008. június 3.

Ha június, akkor Duna Menti Tavasz! Ismét eltelt egy év, s immár 33. alkalommal örülhetünk az e heti szín- és bábjátszó fesztiválnak Dunaszerdahelyen. Az alábbiakban közöljük a teljes mısorkínálatot, amibŒl kedvetekre választhattok. Június 3. (kedd) 14.00: Kulcsátadó ünnepség a VMK elŒtti téren; Itt járt Mátyás király – a gyermekrajz-kiállítás megnyitása. 14.30: Fesztiválnyitó, báb- és színjátszó vendégmısorok a szereplŒknek. Június 4. (szerda) Bábos versenymısorok a mıvészeti alapiskola színháztermében. 9.00: Ugri-bugri cirkusz, elŒadja a Pozsonyeperjesi AI Ugri-bugri bábcsoportja. RendezŒk: Ágh Erzsébet, Nagy Erzsébet. A három kismalac (magyar népmese), elŒadja a tornaljai Kazinczy Ferenc AI Csillagvirág bábcsoportja. RendezŒ: Vezér Zsófia. A világ eleven kardja (gömöri népmese), elŒadja a feledi Szombathy Viktor AI Meseláda bábcsoportja. RendezŒk: Borsos Beáta, Kovács Erika, Molnár Ágnes. 11.00: A tehetetlen kecske (népmese), elŒadja a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI Virgoncok bábcsoportja. Rendezte: Csiffári Renáta, zenei aláfestés: Németh Anikó. Izsák és Rebeka (bibliai történet), elŒadja a kisgéresi Református Keresztény Egyház Mustármag bábcsoportja. Rendezte: Blanár Gabriella. Tündérszép Ilona és Árgyélus (magyar népmese), elŒadja a gömörfalvai alapiskola Harkácsi Pimpó bábcsoportja. RendezŒk: Dolinsky Irén és Vezérné Gonda Klára.

Színjátszó versenymısorok a VMK színháztermében: 9.00: Gárdonyi Géza: A zöld erszény (népmese), elŒadja az Ãrösi Karcsa Kisszínpad. RendezŒk: Bukó Mária és Pirigyi Mária. A becsületes tolvaj Marci (népmese), elŒadja a tornaljai Kazinczy Ferenc AI KincskeresŒk színjátszó csoportja. RendezŒk: Mészáros Piroska, Okos Zsuzsanna. Mi, tizenévesek (színpadi játék), elŒadja a Fókusz Gyermekszínpad. Rendezte: Jarábik Gabriella. 11.00: A pletykás asszonyok (népmese), elŒadja a hetényi Tarczy Lajos AI Gólyaláb színjátszó együttese. Rendezte: Kotiers Éva. VetéstŒl aratásig (játékfızés), elŒadja a losonci Kármán József AI Pitypang csoportja. Rendezte: Bolyós Mónika, Kertész Nóra. Arany János: Fülemüle (komédia), elŒadja a komáromi Mariánum Egyházi AI Mumpicok csoportja. Rendezte: Melicher Andrea. Június 5. (csütörtök) Bábos versenymısorok a mıvészeti alapiskola színháztermében. 9.00: Az egérkisasszony vŒlegénye (bábjáték), elŒadja a pozsonyi Duna Utcai AI és Gimnázium Iciri-Piciri bábcsoportja. RendezŒk: Farkas Márta, Boros Andrea. A mezei nyúl és a sündisznó (népmese), elŒadja a diószegi PetŒfi Sándor AI és Óvoda Diócska csoportja. RendezŒ: Bréda Szilvia. Variációk kézre, lábra (fekete színház), elŒadja a galántai Kodály Zoltán Gimnázium Manócska bábcsoportja. RendezŒ: Mészáros Andrea.

Színjátszó versenymısorok a VMK színháztermében: 9.00: Csupaszív királyfi (népmese Himmler Zsófia feldolgozása alapján), elŒadja a Pozsonypüspöki AI és Óvoda Csupaszív együttese. Rendezte: Konkoly Annamária és Pék Judit. Az erdei varázsló (mesejáték), elŒadja az érsekújvári Czuczor Gergely AI Nevenincs csoportja. Rendezte: Mátyás Anna. Lúdas Matyi (dramatikus játék), elŒadja a Nyárasdi AI TekergŒk csoportja. RendezŒk: Magyar Gaál Lívia és Nagy Irén. 11.00: A vásárban (népi játék), elŒadja a Bélyi AI Gyöngyöcske színjátszó csoportja. RendezŒ: Szakszon Anna. Csukáné Klimó Mária: Vásáron (szerkesztett játék), elŒadja a tiszacsernyŒi alapiskola Tiszavirág csoportja. RendezŒ: Stanko Margit. Andersen: A rút kiskacsa (mese), elŒadja a kassai KAFI Társulás Bóbita csoportja. Rendezte: Kristóf Mónika. Június 6. (péntek) 10.00: Vendégcsoportok szereplése: Pupilla Bábszínház – Lendva, Németh Luca interaktív bábjátéka, Sepsiszentgyörgyi színjátszók, szakmai foglalkozások a tükörteremben; 14.00: Holló együttes fellépése. 15.00: Eredményhirdetés, díjkiosztás, a fesztivál zárása, a város kulcsának visszaadása. Délutáni mısorok a szereplŒ gyerekeknek Naponta délután 2 órától 6 óráig a mıvelŒdési ház melletti mesevárosban és környékén nyitva tart az antikvárium, kerámiát lehet vásárolni és kézmıves-foglalkozásokat is tartanak. Naponta 2-tŒl délután 5 óráig szakmai értékelések zajlanak a csoportvezetŒk részére.

9

JÁTÉK Szeretnél egy jó könyvet? Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre, és sorsolással akár te is megnyerheted BödŒk Zsigmond: Magyar feltalálók a hírközlés történetében címı könyvet, amely a NAP Kiadó gondozásában jelent meg. Kérdéseink: 1. Mi a címe a Duna Menti Tavasz gyermekrajz kiállításának? 2. Melyik csapat adja elŒ A pletykás asszonyok címı népmesét? 3. Ki rendezte A tehetetlen kecske címı bábjátékot? Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb június 13-ig. A borítékra írd rá a korodat is!

Te vagy a nyerŒ! Válaszok a 21. számban feltett kérdésekre: 1. Fazekas Mihály, 2. tizenhat, 3. Magyar Gaál Lívia és Nagy Irén. Ezen a héten a dunaszerdahelyi kilencéves Gajdosik Diana lett a nyerŒ, akinek Bereck József: Meseenciklop, avagy a foltozóvarga címı könyvét postázzuk. A NYERTESNEK GRATULÁLUNK! Rovatunk támogatója a NAP Kiadó Bartók Béla sétány 790/4 929 01, Dunaszerdahely


10

Spravodajstvo

3. jún 2008

Gastronomické návraty 1 ORECHOVÁ POTÔ≈ – Na mimoriadne vydaren˘ch kulinárskych súÈaÏiach, ktoré sa v nedávnej dobe konali v niektor˘ch obciach okresu Dunajská Streda, sme oslovili aj niektor˘ch „exotick˘ch“ súÈaÏiacich i hostí a poloÏili sme im otázku, ão nasmerovalo ich kroky sem k nám, na juh Slovenska.

Na súÈaÏi vo varení halászlé, konanej tradiãne 1. mája v pohostinstve Dáridó v Orechovej Potôni, sa mimo konkurenciu predstavili aj „halu‰kári“ z rázovitej tatranskej obce Liptovské Revúce. Siln˘, 7-ãlenn˘ tím veden˘ „zbormajstrom“ Pavlom Ba‰tigálom navaril tri plné kotle slovenského národného jedla – originálnych bryn-

 Harmonika hrala, pokiaº sa harmonikár nestratil

SúÈaÏili hasiãi KÚTNIKY – V nedeºu 25. mája predpoludním sa na upravenom pºaci pri novom administratívnom centre obce uskutoãnila obvodná súÈaÏ Dobrovoºného hasiãského zboru. Ako sme sa dozvedeli od riaditeºa Okresného v˘boru Dobrovoºnej poÏiarnej ochrany Slovenskej republiky Eugena Czajlíka, táto súÈaÏ nie je postupová, to znamená, Ïe sa jedná o najvy‰‰ie fórum, kde si môÏu dobrovoºní poÏiarnici navzájom porovnaÈ zruãnosÈ a pripravenosÈ zasiahnuÈ pri poÏiari. V nedeºu sa v Kútnikoch stretlo 18 „rojov“ (ão znamená viac ako 160 súÈaÏiacich) a z rezultátu súÈaÏe vyplynulo, Ïe naj‰ikovnej‰í a najr˘chlej‰í dobrovoºní hasiãi sú v Ohradoch a Dunajskom Klátove, naj‰ikovnej‰ie poÏiarniãky sú pripravené hasiÈ v Jahodnej. V˘sledky: Dorastenci – 1. Ohrady, 2. Kostolné Kraãany, 3. Mad MuÏi – 1. Ohrady, 2. Jahodná, 3. Horné M˘to I., Îeny – 1. Jahodná (súÈaÏ absolvoval iba jeden kompletn˘ „roj“) Jednotlivci: MuÏi – 1. Tamás Cserge (Dunajsk˘ Klátov), 2. Róbert Pénzes (Dunajsk˘ Klátov), 3. Mátyás Fehér (Kostolné Kraãany), Îeny – 1. Anita Szabó (Jahodná) K vydanému priebehu súÈaÏe v˘znamnou mierou prispela aj samospráva obce Kútniky na ãele so starostom Franti‰kom Bokrosom. (elba)

dzov˘ch halu‰iek – po ktor˘ch sa len tak zaprá‰ilo. Dokonca znaãnému poãtu záujemcov sa ani neu‰lo: podºa oficiálnych zdrojov blízkych Liptákom sa vraj minula bryndza. A kde sa tu Tatranci nabrali? „Pri‰li sme na Robkovo pozvanie (Róbi PŒthe, majiteº podniku Dáridó, pozn. red.), ktor˘ u nás hosÈoval na súÈaÏi vo varení a jedení liptovsk˘ch halu‰iek uÏ po dva posledné roky, priãom va‰i u nás varili halászlé a drÏkov˘ perkelt,“ povedal nám hovorca liptovskej v˘pravy Marián Kuri‰ a dodal, Ïe do ich dediny sa na halu‰kársku súÈaÏ podºa poãasia zíde dva- aÏ tritisíc náv‰tevníkov. A tak na oplátku pri‰li na spestrenie predviesÈ spôsob prípravy halu‰iek do Orechovej Potône. Kuri‰ nám povedal aj to, Ïe na juh Slovenska chodia ãastej‰ie a veºmi radi, ale v okolí Dunajskej Stredy sú po prv˘ raz. A aj keì záujemcovia za kaÏdú porciu halu‰iek zaplatili, peniaze neskonãili v ke‰eniach kuchárov a pomocného personálu – cel˘ v˘ÈaÏok, ako je to uÏ u Ba‰tigálovcov zvykom, poputuje na úãet buì detskej onkológie, alebo niektorej materskej ‰koly. „Veºmi sa nám tu páãi, iba tá na‰a harmonika by mala viac hraÈ, ale harmonikárovi sa veºmi zapáãili tie

 Liptovskí halu‰kári zoÏali v Orechovej Potôni nemal˘ úspech va‰e maìarské dievãatá a viac sa venuje im,“ povedal nám na záver Marián Kuri‰. Dodajme, Ïe „Liptovské halu‰ky“ v Liptovskom Revúcom sa v tomto roku budú konaÈ

Foto: autor

2. augusta a náv‰tevníci si opäÈ budú môcÈ pochutnaÈ na ‰pecialitách, typick˘ch pre nበkraj – a variÈ ich znovu bude aj Róbi PŒthe. ªubo Baniã

Je po maturitách, ãaká vysoká

 Z angliãtiny maturuje Edina Plevová

Foto: autor

DUNAJSKÁ STREDA – Na Gymnáziu Smetanov háj sa v piatok 23. mája skonãili ústne maturitné skú‰ky. Od pondelka pred maturitn˘mi komisiami prezentovalo svoje vedomosti 58 poslucháãov oktávy a IV. A – niektorí s trémou, iní suverénne, no v koneãnom dôsledku v‰etci úspe‰ne. O tom, Ïe dunajskostredské slovenské gymnázium produkuje skutoãnú kvalitu, svedãí aj koneãn˘ rezultát: celkov˘ priemer maturantov na ústnych maturitn˘ch skú‰kach sa po pedantnom spoãítaní, vynásobení a vydelení ustálil na hodnote 1,79! Ak sa pozrieme do v˘sledkov podºa jednotliv˘ch predmetov, zistíme, Ïe ‰tudenti najlep‰ie zvládli angliãtinu (priemer 1,51), po nej matematika a dejepis (zhodne (1,52). Trochu úsmevne pôsobí fakt, Ïe na „slovenskom“ gymnáziu sa najhor‰í v˘sledok zrodil v skú‰ke z materinského jazyka – slovenãine – kde priemer klesol na 2,17. neskúmali sme, ãi sa príãina skr˘vala v prísnosti skú‰ajúcich alebo v tom, Ïe gymnazisti nevedia po slovensky. Nech je to tak ãi tak, realitou zostáva, Ïe z 58 maturantov 14, teda prakticky jedna ‰tvrtina, dosiahla priemer 1,00 (gratulujeme) a aÏ na jednu v˘nimku sa po striedmych oslavách uÏ pripravuje na prijímacie pohovory na vysoké ‰koly (drÏíme palce). (baniã)

GLOSA

Cválajúca kobylka Platidlo  V Kútnikoch sa hasilo odu‰u

Foto: Tibor Tóth

Znovu DeÀ zdravia DUNAJSKÁ STREDA – Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Rekreaãná telesná v˘chova a ‰port Dunajská Streda organizujú pod heslom „Urobte viac pre svoje zdravie“ tradiãn˘ DeÀ zdravia. Tentoraz sa bude konaÈ 5. júna od deviatej hodiny ráno do sedemnástej hodiny popoludní v hoteli Bonbón a záujemcovia sa na „miesto ãinu“ dostanú cez terasu hotela. Tam im ponúknu bezplatné zmeranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi, pomer celkového telesného tuku k hmotnosti ãi zmeranie kapacity pºúc. Bezplatné bude aj poradenstvo z rôznych oblastí v˘Ïivy a zdravia, za akciové ceny sa bude vy‰etrovaÈ rednutie kostí (osteoporóza), na predaj budú prírodné lieãivé prípravky, ortopedické pomôcky... V rámci tejto akcie sa uskutoãnia aj súÈaÏe detí zo ‰kôlok vo viacer˘ch ‰portov˘ch disciplínach. (lb)

Tak sa nám viac ako pol roka pred eutanáziou pustila do nevídaného galopu na‰a obºúbená národná mena. Budúci neboÏtík kope okolo seba osto‰esÈ, ba dokonca i o stosedem a viac uÏ pomaly nie kaÏd˘ deÀ, ale kaÏd˘ch desaÈ minút. A voãi európskemu ãudu láme a láme rekordy smerom dolu, tuhne a tuhne, ako by sa jej ani net˘kalo globálne oteplenie. Zarytí euroskeptici, v na‰ich konãinách zrátateºní na prstoch jednej nohy hovoria, Ïe ak by sme o niekoºko t˘ÏdÀov neãakali na definitívny rozsudok za koºko odkúpia finanãné in‰titúcie na‰e korunky – ãi uÏ natlaãené v panãuchách, za‰ité v posteºn˘ch matracoch alebo poãas dovolenky „umne“ ukryté v rúre na peãenie – a nejak˘ ten rôãik poãkali, moÏno by pri súãasnom trende situácia vygradovala aÏ tak, Ïe za 1 Sk by

sme pri v˘mene nafasovali 30 eur. Toto v‰ak nehrozí a drvivá väã‰ina populácie ob˘vajúcej Podtatransko a Naddunajsko sa ohºadom prichodiv‰ej zmeny meny dostala uÏ ani nie do ambivalentného, ale dokonca aÏ do amtrivalentného stavu. Na jednej strane stúpa na‰a národná hrdosÈ na to, aká je dnes tá na‰a koruneãka slovenská fasácka, na druhej strane sme si nie celkom istí, ãi je to jej aktuálne tuhnutie dobré alebo zlé, na strane tretej kaÏd˘m dÀom pribliÏujúcim nás k dátumu D v nás narastajú obavy, ako sa nám podarí zvládnuÈ manipuláciu s ak˘msi úplne cudzím, neosobn˘m platidlom, ktoré hrozí neprehºadn˘m pouÏívaním prúdu beÏnému ãloveku niã nehovoriacich mincí a minciãiek. Lebo keì siahneme po Novom roku 2009 do buksy, v prípade najvy‰‰ej núdze nenarazíme na dobre ukrytú päÈstovku ãi tisícku, ale v tom lep‰om prípa-

de na 20-eurovku. Z iného pohºadu je v‰ak pravdou, Ïe zavedením eura precikáme dokonca aj tie s takou nostalgiou oplakávané ceny z dôb socíku. Rohlíãek nebude za 1,80, dokonca ani za 0,30, ale za 0,06. Hoci in˘ch peÀazí. Len aby sme sa v prv˘ch mesiacoch budúceho roka pri pohºade na cenovky v obchodoch príli‰ neroz‰upli, to by potom mohlo bolieÈ. MoÏno by stálo za úvahu poÏiadaÈ vládu, aby rozdala niekoºko vriec euromincí a aspoÀ v okresn˘ch sídlach otvorila zopár obchodov, kde by sme si ich v demo verzii mohli vyskú‰aÈ. Slovom, je to dilema. Resumé: preÏili sme Meãiara aj Dzurindu, preÏijeme aj Fica. PreÏili sme Kãs i Sk, zvykneme si aj na euro. A, ako mi pri prvom (zároveÀ i pravdepodobne poslednom) osobnom stretnutí v roku 2000 povedal maìarsk˘ spisovateº Péter Esterházy, keì nie, tak nie. Hoci sa to t˘kalo úplne inej kauzy. ªubo Baniã


Hirdetés

2008. június 3. Odstúpim prenájom obchodného priestoru v ZOC MAX v Dunajskej Strede. Tel.: 0908 780 768.

11

SZERETETTEL KLEMPA ILONÁNAK Dunaszerdahelyen. Hihetetlen, hogy futnak az évek, elérted a hetvenöt évet. Ez idő alatt jóban és rosszban is volt részed, sok örömet, bánatot megéltél, de bennünket szerettél, óvtál és védtél. Kívánjuk, hogy életed legyen egészségben teljes, a nap minden perce bánattól mentes. Boldog születésnapot kíván szerető családod

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630. Eladó fabrikett bükkfából, Albáron, a vasútállomás melletti telepen. Ára 4,50 Sk/kg, 500 kg felett megegyezünk. Házhoz szállítás, nonstop eladás. Tel.: 0908 979 636.

KÖLCSÖNÖK 4000 Sk-tól

havi törlesztés

érvényesség 1-12 hónap

ügyintézés 24 órán belül

Hívja a hiteltanácsadóját! Hitelnyújtás alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak. Dunaszerdahely és környéke www.giccash.sk

0907 556 021

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Kölcsön 3 napon belül jövedelemigazolás nélkül 1,5 millióig, ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb tartozások esetén is! Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezertŒl 3,5 millió Sk-ig jövedelemigazolás nélkül vállalkozóknak, külföldön dolgozóknak is. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● MunkalehetŒség külföldön! Az érdeklŒdŒk több mint 100 munka közül választhatnak. Rila, s.r.o., Jesenského 456/1, 929 01 Dun. Streda (autóbuszmegálló, I. emelet). Tel.: 031/552 45 39. ● Az olcsó mindig drágább! MinŒséges, német laminált parketták bŒ választékban. Szerelés, lépcsŒborítás. MinŒség – garancia! Tel.: 0905 582 664. ● Teljes körı pénzügyi tanácsadás, biztosítások, hitelek, befektetések, valamint ambiciózus munkatársakat keresünk. Tel.: 0911 233 231. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Expresszhitelek 80 000 Sk-ig. Ügyintézés 4 nap alatt Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● EsküvŒk fotózása, értesítŒk készítése. Tel.: 0915 123 293. www.velsiczphotography.com ● Pólónyomtatást vállalok nagyobb mennyiségben is. Tel.: 0908 590 424. ● Energiatakarékos családi házak akár 3 hónap alatt kulcsrakészen, svájci technológiával. Tel.: 0905 849 597. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön nyugdíjasoknak is. Tel.: 0908 751 403. ● Új kölcsön 16 ezer Sk-ig. Készpénz 6 órán belül (munkanapokon 11.30-ig igényelt kölcsönök még aznap délután kifizetésre kerülnek). Ügyintézés Dunaszerdahelyen.

2008. június 3. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Takarítást vállalok. Tel.: 0910 799 584. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KARCHER) DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este. ● Festést, gipszkartonozást és külsŒ hŒszigetelést vállalunk. Tel: 0918 548 616. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autószerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Asztalosokat keresünk állandó munkaviszonyba. Tel.: 0905 645 003. ● MunkalehetŒség pénzügyi szférában. Tel.: 0905 864 436. ● ÜzletvezetŒket keresünk konyhastúdiónkba, fŒállásba. Tel.: 0904 430 730. ● Dunaszerdahelyi divatszalonba felveszünk varrónŒt. Tel.: 0905 608 857. ● Pincért – pincérnŒt keresek bárba, BŒsre. Tel.: 0908 261 777. ● VirágkötŒt virágüzletbe felveszek. Tel.: 0903 796 471. ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 464 923. ● Angol–informatika szakos, harmadéves egyetemista vagyok, jövŒre esti tagozaton tanulok tovább. Tanítói állást keresek Dunaszerdahelyen vagy környékén. Tel.: 0903 496 046. ● Dunaszerdahelyi székhelyı fırésztelep felvesz fŒ- és mellékállásba munkatársakat. ElŒnyös fizetési feltételek. Tel.: 0903 757 983; 0905 885 551. ● Az Andrea Shop eladót keres elektroszaküzletébe Dunaszerdahelyen és Vágsellyén. A szakmai életrajzokat a következŒ e-mail címre kérjük elküldeni: . ● Somorjához közeli, rovinkai (Csölle) székhelyı, elsŒsorban külföldi megrendelésekre gyártó sikeres vállalat, hegesztŒ–lakatos szakembereket (vállalkozókat is) keres azonnali belépéssel. NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Megéri! Tel.: 0905 454 871. ● KamionsofŒröket keresünk EU-munkára (sofŒrkártya szükséges). Tel.: 0902 233 232. ● Férfi munkaerŒt keresünk adminisztratív munkára, mıanyag ablakok gyártásába. Feltétel: számítógépes ismeret (MISOFT-kezelés). Tel.: 0911 718 393. ● Galántai szaküzletünkbe eladót keresünk Galántáról vagy környékérŒl. Feltétel: szlovák-, magyarnyelv-ismeret, elektrotechnikai végzettség, PC-ismeret. Tel.: 0905 158 857. ● Mıanyag ablakok gyártásával és szerelésével foglalkozó dunaszerdahelyi cég kŒmıveseket alkalmaz azonnali belépéssel. Fizetés: 25 000 Sk. Tel.: 0905 626 511. ● KamionsofŒröket alkalmazunk. Tel.: 0903013341; 031/590 27 65. ● Somorjai székhelyı, külföldi érdekeltségı vállalat állást hirdet a következŒ pozícióra: MÙSZAKVEZETÃ. Követelmények: középiskolai végzettség, 5 éves mıszakvezetŒi tapasztalat a gyártószektorból, precíz, felelŒsségtudó, jó csapatépítŒ, irányító személyiség, három mıszakos munkarend vállalása, felhasználói szintı számítógépes ismeretek, az 5S, KAIZEN, SAP ismerete és az ezzel szerzett tapasztalat elŒnyt jelent.

Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● Sikeres, Somorján mıködŒ légkondicionáló tervezetek kidolgozásával és kivitelezésével foglalkozó vállalat klíma és légtechnikai szakembert („chladiar”) keres. Feltételek: szakirányú középiskolai, illetve szaktaninztézeti végzettség. NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség. Tel.: 0905 439 618. ● Csirkepucoláshoz strapabíró munkaerŒt keresek heti két-három alkalomra. Tel.: 0905432292. ● Felveszünk szlovákul beszélŒ munkásokat betonfalak fúrására és vágására. Munkavégzés fŒleg Pozsonyban. Tel.: 0908 766 317. ● A gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozó 4Fruit, s.r.o. két mıszakban történŒ, számítógépes raktári nyilvántartás vezetésére keres érettségivel rendelkezŒ személyt, valamint középszintı közgazdasági végzettségı segédkönyvelŒt a Komáromtól 15 kmre fekvŒ csallóközaranyos-ontopai (Zlatná na Ostrove-Ontopa) üzemébe. Tel.: 0650 440 123. ● KülsŒ hŒszigetelésre gyakorlattal rendelkezŒ munkásokat keresek. Tel.: 0905 256 261. ● MunkaerŒt keresek betonkockák gyártásába. Tel.: 0907 238195. ● SofŒrt keresek 8 személyes mikrobuszra DunaszerdahelyrŒl vagy környékérŒl. Naponta 4 órás munkaidŒ (munkások szállítása naponta reggel a 6 órási, ill. a 18.00 órási mıszakra). Követelmény: B kategóriájú gépjármıvezetŒi jogosítvany. Havi tiszta bér 10 000 Sk. Az állás megfelel nyugdíjas számára is. Tel: 0905 929 087. INGATLAN

● Az egész ország területén vennék szántóföldet 100 ha-tól 2000 ha-ig. Tel.: 0948 312 294. ● Eladó 68 áras építkezési telek Nagyabonyban. Tel.: 0904842727. ● Eladó 30 áras építkezési telek Ekecs-Apácaszakállason, 5 km-re a nagymegyeri termálfürdŒtŒl. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0904 863 408. ● Eladó családi ház 2 km-re DunaszerdahelytŒl, 75 áras telekkel (2,4 mill.). Tel.: 0903 222 071. ● Vennék 8 áras telket Dunaszerdahelyen, a MAX üzletközpont mögött. Tel.: 0911 428 022; 0908 428 022. ● Vennék építkezési telket vagy öregebb családi házat Dunaszerdahelyen vagy Sikabonyban. Tel.: 0910 958 183. ● Eladó 12,6 áras közmıvesített telek régi házzal Nagyszarván. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0948 504 748. ● Eladó családi ház Nagylúcson. Tel.: 0908 132 282. ● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0907 768 921. ● Eladó vontatható, 10 m2-es, hatszögletı bódé – újságosnak, üzletnek –Vezekényen (polcok, villany, riasztó, bejárati ajtó). Tel.: 0905 501 742; 0907 093 708. ● A NANY 13, s.r.o., Komárom eladásra kínál családi házakat – Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep, 4,1 millió Sk – látni kell); Pódafán (4,3 millió Sk); Balázsfán (4,9 millió Sk – kitınŒ állapot); öregebb nyaralót Vala‰ská Belán (200 000 Sk, szükséges az átalakítás); telkeket a köv. helyeken: Nová StráÏ, Mercelová, Pribeta, Patince, Bodíky, Trh. Hradská, Nové Zámky. Továbbá eladásra kínál: 3 szobás, részben átalakított lakásokat Dunaszerdahelyen (1,70

millió Sk); 3 szobás, teljesen átalakított lakást (2,15 millió Sk); 3 szobás lakást DS-en (1,85 millió Sk – csak készpénzre); 1 szobás, eredeti állapotú lakást DS-en (1,25 millió Sk); 1 szobás, átalakított lakást DS-en (41 m2 + erkély, 1,55 millió Sk). Tel.: 0948 031 800; 0915 884 102; 0905 658 996; 0907 707 415. E-mail: nany13@nany13.sk LAKÁS, GARÁZS

● Eladók, újonnan épült, 2-3 szobás lakások Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 323 143. ● Vennék egyszobás lakást Dunaszerdahelyen vagy Somorján. Tel.: 0905 831 996. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Városháza tér). Ára 2 000 000 Sk. Ingatlanirodák ne hívjanak! Tel.: 0905 892 679, csak délután. ● Vennék Somorján 1-2 szobás lakást valamint 2-4 áras kiskertet, külön-külön is. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0948 504 748. ● Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0905 139 442; 0905 680 970. ● Vennék egyszobás lakást Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904328706. ● Eladó nagy 3 szobás, átalakított szövetkezeti lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Ára 1,8 mill. Sk. Tel.: 0902 465 561. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Neratovice tér). Tel.: 0915 957 142. KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550. ● Bérbe adó garázs Dunaszerdahelyen (a vasútállomás mellett). Tel.: 0911 326 674. ● Kiadó Dunaszerdahely központjában irodahelyiség (66 m2). Gyönyörı környezet, kedvezŒ ár. Tel.: 0905 601 135. ● Gyártásra és raktározásra alkalmas épület bérelhetŒ (650 m2, 2000 m2 udvar) Dunaszerdahely és Somorja közt. Tel.: 0905 642 371. ● Bérbe adó berendezett szobakonyhás lakás BŒsön. Tel.: 0918 673 387. ● Bérbe vennék (esetleg megvásárolnám) 3-4 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep). Tel.: 0907 336 234. ● Bérbe adó 2 szobás családi ház Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 132 282. ● Kiadó garázs Dunaszerdahelyen a Vásártéren (a Focus divatház mellett). Tel.: 0905 642 087. ● Kiadók irodahelyiségek Dunaszerdahelyen a város központjában (18 m2 szociális helyiséggel együtt 6000 Sk/hó, 35 m2 szociális helyiséggel együtt 9500 Sk/hó). Tel.: 0905 596 422. ● Bérbe adó üzlet-, iroda-, raktárhelyiség Dunaszerdahelyen, a város központjában. Tel.: 0905 605 199. ● Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen hosszabb távra is. Tel.: 0903 249 862. ● Kiadó egyszobás, berendezett lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0905 113 231, 19 óra után. ● Bérbe adó 30 m2 + 12 m2 üzlethelyiség Dunaszerdahelyen, a fŒút mellett. Tel.: 0918 222 661. GÉPJÁRMÙ

● Eladó kitınŒ mıszaki állapotban lévŒ piros ·koda Fabia SDi,

Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bŒrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/ olajcsere után. Ára 170 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.

Rév; június 27–29.: Prága. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214904; 0918466867. ● SzálláslehetŒség az Alacsony-Tátrában: Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256; www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Balatonalmádiban kiadók kedvezményes áron lakások, nyaralók. Tel.: 0036/88/438 393; 0036/30/937 84 75. www.balaton.hu/mikes; e-mail: z.mikes@freemail.hu VEGYES

gy. év 2004, 109 000 km, ülésfıtés, elektromos ablakok, centrálzár. Ára 206 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó Felicia. Tel.: 0905161593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó ezüst Opel Vectra 1,9 CDTi, gy. év 2007. Tel.: 0908 706 436. ● Eladó ·koda 105 L. Tel.: 0907 183 991. ● Eladó 4,5 tonnás haszonteherbírású Renault Midliner S.180, szekrényes hıtŒvel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 591 439. ● Eladó ·koda 105, környezetvédelmi vizsga 2010-ig, GO után. Tel.: 0904 285 772. ● Eladó ·koda Fabia 1,2, gy. év 2007. Tel.: 0905 294 190; 0903 054 952. ● Eladó garázsolt ·koda Felicia 1,3, kevés kilométerrel. Tel.: 0905 601 279. ● Eladó Renault 19, 1,9 D, gy. év 1993. Ára 55 000 Sk. Tel.: 0905 411 846. ● Eladó ·koda Fabia 1,2, gy. év 2006 (szervokormány, 2 x airbag, ABS, centrálzár, biztonsági kapcsoló, kombinált mıszerfal). Ára 248 000 Sk. Tel.: 0907 344 112. ÜDÜLÉS, KIRÁNDULÁS

● Nyelvi és relaxációs táborok, családi üdülések: Olaszország – Balaton – Szántód, Hotel

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚS-CSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladók használt, üvegezett üzleti pultok és klasszikus polcok Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó öreg tégla. Tel.: 031/552 60 80. ● Eladó paprikadaráló, gabona Œrlésére is alkalmas. Tel.: 0907 456 721. ● Eladó komplett berendezés fodrászüzletbe. Tel.: 0908 134 995. ● Holisztikus önismereti táborok felnŒttek részére Nagyszegpusztán: július 6–12., augusztus 17–23. BŒvebb inf. Kovács Gabi táborvezetŒnél. Tel.: 0905 136 411, www.bardo.szm.sk ● Eladó drapp-piros színı, Cam Combi Family háromkombinációs babakocsi. Tel.: 0915 737 144. ● Eladó nagy teherbírású autóemelŒ (15 000 Sk). Tel.: 0904 527 277. ● Vennék bálázott szénát vagy lucernát. Tel.: 0908 720 843. ● Eladó olcsón betonkeverŒ. Tel.: 0905 986 642. ● Eladó régi fabútor, olcsón, Dunaszerdahely mellett. Tel.: 0908 454 862. ● Eladó jó állapotban lévŒ tızhely (sparhelt 3000 Sk-ért). Tel.: 0902 711 845.

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Ubytovanie v súkromnej chate v Nízkych Tatrách – Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256, www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Kúpim „triodynu“ alebo star‰iu v˘konnú zváraãku. Tel.: 0944 093 247. ● Hºadáme predajcov do elektropredajne Andrea Shop v ·ali a v Dun. Strede. Îivotopisy prosím zasielaÈ na e-mailovú adresu: vangel@madnet.sk. ● Kúpim pozemok do 8 árov v Dun. Strede za obchodn˘m centrom MAX. Tel.: 0911 428 022; 0908 428 022. ● Prijmem ãa‰níka/ãku do re‰taurácií v Dun. Strede. Tel.: 0905 863 048. ● Hºadáme servisného technika pre kamióny. Tel.: 0908 084 200. ● Prijmeme vodiãov na kamióny. Tel.: 0903 013 341; 031/590 27 65. ● Dám do prenájmu garáÏ v Dun. Strede (Trhovisko, vedºa Focusu). Tel.: 0905 642 087.

● V˘robná spoloãnosÈ so zahraniãnou kap. úãasÈou, so sídlom v ·amoríne hºadá pracovníka na pozíciu: VEDÚCI ZMENY. PoÏiadavky: vzdelanie stredo‰kolské s maturitou, prax 5 rokov vo v˘robe na podobnej pozícii, zodpovednosÈ, precíznosÈ, práca s PC – poÏaduje sa uÏívateºská znalosÈ, skúsenosti s 5S, KAIZEN a SAP sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● Kúpim jednoizbov˘ byt v Dun. Strede. Tel.: 0903 209 643. ● Popredná spoloãnosÈ pôsobiaca v oblasti vzduchotechniky so zastúpením v ·amoríne prijme do pracovného pomeru – chladiara. PoÏiadavky: stredné odborné uãili‰te v odbore chladiar, príp. absolvovanie odborného ‰kolenia. Osvedãenie o spôsobilosti podºa vyhl. 74/1996. Motivujúce finanãné ohodnotenie podºa v˘konnosti a kvality vykonanej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie, za‰kolenie. Tel.: 0905 439 618. ● Predám skrachovanú spoloãnosÈ Sales 70, s.r.o. Tel.: 0904 172 556.


Hirdetés

2008. június 3.

13

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Okleveles pártalapítók

■http://www.parameter.sk/24h

Az egyik internetes hírportálon olvasható, hogy május 23-án bensŒséges ünnepség közepette emléklapokat osztottak az MKP komáromi helyi szervezete taggyılésén az MKP megalakulásának 10. évfordulója alkalmából. A híradásból megtudjuk azt is, hogy mindenki ott volt, aki nem számít. Az esemény – amelynek emlékét az oklevelek Œrizni hivatottak – már rég volt, mégis jónak látom feleleveníteni az akkori eseményeket. 1997 tavaszán vált egyértelmıvé, hogy a Meãiar–Slota–Lupták-trió alkotta kormánykoalíció megváltoztatja a választási törvényt, ami a magyar pártok esetleges koalíciója számára az elérhetetlen 15 százalékos parlamenti küszöböt jelentett volna. (Az ominózus törvényt azután 1998. május 21-én fogadta el a parlament.) Ellenlépésként a legegyszerıbb megoldást az egy pártba való tömörülés jelentette. A feladat nem tınt egyszerınek, hiszen a három magyar párt között nem volt éppenséggel felhŒtlen viszony. Az egyesülési folyamatot Dunaszerdahelyen Világi Oszkár, Barak László és Mészáros Lajos kezdeményezte az Együttélés p. m. helyi vezetŒivel együtt, majd csatlakoztam én is hozzá-

■www.parameter.sk/regio

juk Komáromból, mint az MPP járási elnöke. Eközben szembe kellett szegülnünk az MPP országos vezetŒsége jelentŒs részével (A. Nagy Lászlóval az élen), akik nem nézték jó szemmel ez irányú ügyködésünket. Komáromban kezdtük meg a partnerek puhítását, elsŒként Bölcs József, az Együttélés járási elnöke, majd Kiss Mihály (Csemadok) hajlott az egyesülés felé. Két heti rendszerességgel összejöveteleket tartott a komáromi MPP és az Együttélés Nagykeszin, ahol a járási alapszervezetek elnökeit gyŒztük meg a lépés szükségességérŒl. Eközben Dunaszerdahelyen Barakék megfogalmazták a „Vészhelyzetben egységet” memorandumot, amelyet egyre többen írtak alá. A koalíció megkötésének legnagyobb gátja mindvégig az MKDM volt (Nagy Géza járási elnökkel az élen), ugyanis Bugár Béla utasítására tiltva volt annak aláírása. Végül a nagykeszi találkozókon megfogalmazott felhívások és a közvélemény nyomására (Csemadok, Értelmiségi Fórum, amelyeket folyamatosan mobilizáltunk) beadták a derekukat. Az országban elsŒként 1997. október 14-én sikerült koalíciós szerzŒdést kötni az MKDM,

Pozývame Vás do novootvorenej

Kaviarne – Herňa Stardust! Ponúkame Vám príjemné prostredie, značkovú kávu Julius Meinl, kokteily z produktov Karloff (Tatranský, Goralský, Zbojnícky čaj, Tatranský vietor), music box, biliard – za rozumné ceny. Hracie automaty – pre hráčov cigarety a káva zadarmo.

POZOR! Letná akcia! Možnosť výhry osemdňového výletu do Chorvátska pri mori pre 2 osoby v hoteli s polpenziou. Adresa: Dunajská Streda, Bacsákova ulica (budova bývalej pizzérie La Donna). DUNAUTO, Dunajská Streda autorizovaný predaj a servis FIAT, Alfa Romeo, Peugeot

hľadá do zamestnania na plný pracovný úväzok kolegov. PRIJÍMACÍ TECHNIK Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou strojárske; znalosť jazykov – slovenský a maďarský; ďalej práca na PC, vodičský preukaz typu B.

SKLADNÍK, VEDÚCI SKLADU Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie s maturitou strojárske; znalosť jazykov – slovenský a maďarský; ďalej práca na PC, hospodárska korešpondencia, skladové hospodárstvo. Ďalšie požiadavky na kandidátov: flexibilita, komunikácia, ústretovosť voči klientovi, zodpovedný prístup k práci. Žiadosti a svoje životopisy prijímame e-mailom na dunauto@dunauto.com alebo osobne v predajni FIAT, Dunajská Streda.

FELVESZÜNK biztonsági őröket Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren.

Jó fizetési lehetőség! Tel.: 0907 898 293.

Jobb karrier után vágyik???? Nemzetközi társaság új munkatársakat keres ÜZLETKÖTŐ pozícióba, az általunk leszervezett előadásokra az Ön kerületén belül. Feltétel:

vállalkozói engedély, jó kommunikációs képesség, személygépkocsi. Amit kínálunk: magas jutalék, karrierlehetőség. A fényképes életrajzokat a következő címre kérjük küldeni: Medifit Slovakia, s.r.o., Veľkodunajské nábrežie 18, 945 01 Komárno, vagy e-mail címünkre medifit@mail.t-com.sk Tel.: 035/77 33 832; 035/77 33 830.

Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre

Együttélés és az MPP komáromi járási elnökeinek, amely szerzŒdés teljes szövegét megjelentettük a Komáromi Lapok 2007. nov. 7-i számában. Az MKP megalakulásának 10. évfordulóján emléklapot Nagy Géza (MKDM), Horváth Lajos (MPP), Szakáll Imre (Együttélés) és Mácza Mihály (Együttélés) kaptak, akik inkább csak résztvevŒi és külsŒ szemlélŒi voltak az akkori eseményeknek. A sors iróniája, hogy Berényi József a nagykeszi hárompárti járási találkozókon nem vett részt. Óvatosan kivárt, s csak a legutolsó összejövetelnek a végére futott be, mintegy tájékozódni, hogy végül is megköttetett-e a szerzŒdés vagy sem. A „vészhelyzetben egységet” memorandum aláírásától pedig – amelyben a három párt koalícióját sürgettük – mereven elzárkózott. Most Œ osztotta az emléklapokat! Ezt az emléklapot csak a történelmi hıség kedvéért jegyeztem le, korántsem azért, mert sérelmezném az oklevél elmaradását. Hiánya, gondolom, barátaimnak sem okoz gondot.

Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■www.parameter.sk/sport A

regionális

sporttól

a

Forma–1-en,

BL-en

keresztül a vizilabdáig ■www.parameter.sk/kultura Kulturális

híradónak

is

hívhatnánk,

de

ettŒl

jóval emészthetŒbb ■http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■http://www.parameter.sk/blogok

BödŒk Zsigmond

Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

Szívvel és új módszerrel DUNASZERDAHELY – Kétmillió koronás uniós támogatásból új pedagógiai módszert honosítanak meg a helyi Szabó Gyula Alapiskolában. A projekt kidolgozója, a Consenzus Civil Társulás kommunikációs tréninget tart pedagógusoknak, foglalkozásokat diákoknak, külföldi tanulmányutat terveznek és segédeszközökre is fordíthatnak a támogatásból. Az oktatási minisztérium az iskolák korszerı módszereinek meghonosítására írt ki pályázatot. A projektet kidolgozó társaság célja új pedagógiai módszer, az erŒszakmentes kommunikáció bevezetése. A metódusról az elsŒ elŒadást az elmúlt héten tartotta az alapiskola pedagógusainak Rambala Éva. Az erŒszakmentes

kommunikációt sajátítják el a pedagógusok, majd alkamazzák az oktatási folyamatban. A magyarországi szakelŒadó lapunknak elmondta, hogy a módszer lényege a szív összhangjában van. A cél, hogy a tanár–diák ne csak a fej szintjén, hanem a szív szintjén is kapcsolódjon egymáshoz. Másik alappillére a technikának a kritika megszüntetése vagy olyan interpretálása, amely nem vált ki agressziót a gyerekben. Közben a gyerekeket is megtanítják a konfliktuskezelésre, -közvetítésre. Csölle Teréz iskolaigazgató elmondta, hogy örülnek a kezdeményezésnek, és fŒként annak, hogy ezúttal Œket választotta az önkormányzat, amely a támogatáshoz szükséges ötszázalékos önrészt biztosította. Mint mondta, az alapiskola összes

A Pannon-Work Slovakia, s r. o.

dunaszerdahelyi munkahelyre keres:  könyvelőt  számítógépes rendszergazdát  raktárosokat  minőségbiztosítási mérnököt  minőségbiztosítási

szakelőadót  termékelőkészítő dolgozókat – középiskolai végzettséggel. Cím: Biskupa Kondého 4577/18, Dun.Streda Tel.: 0905 841 201; 031/551 18 44. dunajskastreda@pannonwork.sk, www.pannonwork.sk

VEGYES

Prijmeme pracovníkov do

stráÏnej sluÏby

v Dunajskej Strede a Veºkom Mederi. Podmienka: preukaz odbornej spôsobilosti, moÏnosÈ získaÈ preukaz odbor. spôsobilosti. V˘hodné platové podmienky. Tel.: 0918 675 616; 0902 924 581, príp. 041/76312 08. Dunaszerdahelyi székhelyű építkezési

vállalat gyakorlattal rendelkező részlegvezetőt keres.

Feladatok:  részlegen belüli termelés szervezése, irányítása  a szakmai irányítása alá tartozó munkavállalók munkájának koordinálása,  dokumentáció karbantartása.

APRÓHIRDETÉS ● Eladó rusztikus tölgy komód különálló vitrines felsŒ résszel, valamint sötétbarna sarok ebédlŒbútor villannyal ellátott vitrinekkel. Tel.: 0903 537 780. ● Eladó 4 kombinációs, alig használt JUPPI babakocsi, kitınŒ állapotban, univerzális színben (kocsitáska, hordozó, esŒvédŒ...). Ára 4500 Sk. Tel.: 0905 939 168. ● Eladó Protherm gázkazán (5 éves) 3000 Sk-ért. Ajándékba adok hozzá Qadriga 160 literes gázboj-

pedagógusa részt vesz a féléves képzésben. A bevezetŒ elŒadáson részt vett egy magyarországi pedagógus is, aki megosztotta tapasztalatait a résztvevŒkkel. Panyi Katalin, a zalaegerszegi iskola tanára szerint olyan energiák szabadultak fel a gyerekeben, amióta az agressziómentes kommunikációt alkalmazzák, hogy maga is csak csodálkozik ezen. Ezt a többletenergiát a tanulásra használják fel. A Consenzus Civil Társulást 2007 decemberében alapították Dunszerdahelyen. A tanítva tanulni elvet követve tréningek szervezését tızték ki célul. Elnökük Pénzes Éva. További tagok: Lánczos Andrea, Róna Tibor, Horváth Molnár Andrea. Jd

lert. Mind jó állapotban. Tel.: 0905 968 735.

Biztos munkahelyet és hosszú távra szóló foglalkoztatást kínálunk. Írásos jelentkezését az alábbi címre várjuk: Eurostav-DS, a.s., Priemyselná ul. 5296/2A, 929 01 Dun. Streda. Tel.: 031/552 87 45. E-mail: office@eurostav-ds.sk

HÁZIÁLLAT

● Fedeztetésre ajánlom máltai pincs kan kutyámat. Tel.: 0905 235 904. ● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (1 kg/100 Sk, élŒ súly 1 kg/60 Sk)), valamint kaphatók 8-10 hetes BIG 6-os brojlerpulykák, súlyuk 2,5-3 kg (270 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277.

D. A. CZVEDLER, spol. s r.o. Kláštorná 4, 931 01 Šamorín lapterjesztéssel foglalkozó cég azonnali belépéssel főállásba felvételt hirdet a következő munkakörbe:  készletellenőr – külső üzletekkel való kapcsolat fenntartása (trafikok)  áruellátás  megrendelések felvétele készletek ellenőrzése (leltározás)  egyéb problémák megoldása. Elvárásaink:  min. középfokú iskolai végzettség, érettségivel  számítógépes ismeretek – Exel, Word  kommunikációs képesség,  önálló munkavégzés, jó együttműködés kollektívában  B típusú gépjárművezetői jogosítvány  fedhetetlenség. Érdeklődni a fenti címen, illetve a 031/591 27 39-es telefonszámon lehet.


14

Sport

2008. június 3.

Bajnok lett a DAC! II. labdarúgóliga, nyugati (A) csoport, 28–29. forduló. ElŒbb a hétközi fordulóban, hazai pályán a récseiek elleni meccsen vette sikerrel az akadályt a Fieber-legénység, mely szombaton, már egy fordulóval a II. liga nyugati (A) csoportja pontvadászatának befejezése elŒtt, méghozzá idegenben, az olykor sokat szapult hórihorgas Horváth találatával biztosította be elsŒségét.

A DAC a nagytapolcsányiak otthonában zsákmányolt három pontot. „Szerencsére védenceim megbirkóztak a mérkŒzés lélektani súlyával. A produkció nem volt szívet melengetŒ. A példa értékı akarással, hajtással viszont elégedett vagyok, hiszen egyben célba is értünk. Természetesen szeretnénk a hétvégi hazai meccsünkön, mely egyben bajnokavató is lesz, gyŒzelemmel elbúcsúzni hálás szurkolóinktól” – fogalmazott Fieber Péter, a DAC vezetŒedzŒje,

aki az elmúlt hónapban vette kezébe a karmesteri pálcát a csallóközieknél, és vezetésével négy mérkŒzésen tizenkét pontot szereztek a sárga-kékek. Megtudtuk, a nagytapolcsányi mérkŒzésre való kiutazás elŒtt a DAC új tulajdonosainak képviselŒi, köztük Antal Barnabás és Khashayar Mohseni is tiszteletét tette az öltözŒben, ahol buzdították, támogatásukról biztosították a Fieber-legénységet, mely bajnokként euforikus hangulatban tért vissza Dunaszerdahelyre, ahol rögtönzött ünnepséget csapott. A 28. forduló eredményei: Nem‰ová– FC Nitra B 1:0 (0:0), g.: S. ëuri‰, Moravany nad Váhom–Nové Mesto nad Váhom 3:1 (1:0), g.: P. Varga, Onuchukwu Ebus, Koprna, ill. ·ãepko; SFM Senec–Slovan Bratislava B 2:0 (1:0), g.: P. Brezík, Medgyes; Spartak Trnava B–FK Púchov 2:0 (0:0), g.. Tomãák, Kopaãka; Vrbové–MFK Topoºãany 1:3 (1:1), g.. Sumer, ill. Pavloviã, Matu‰ík 2; DAC–FK Raãa 4:0 (2:0), g.: T. Horváth 2, Belkovics, Csölle; Spartak Vráble–Artmedia PetrÏalka B 0:0; ·KP Dúbravka Bratislava–P·C Pezinok 2:0 (1:0), g.. Bielãík, J. Polák.

 Roman Chmelo (sárga mezben) egyre több lehetŒséget kap az edzŒktŒl Fogas Ferenc felvétele a bizonyításra

A 29. forduló eredményei: Artmedia B–PSâ Pezinok 2:3 (0:1), g.: Béber (52.), M. Maro‰i (64.), ill. Kamensk˘ (42. – 11-esbŒl, 46.), Genãúr (70.); Nem‰ová–·KP Dúbravka 0:0; N. Mesto n/V.–SFM Senec 2:1 (1:1), g.: Hulí-

nek (14.), ·ãepko (64.), ill. Chorvatoviã (7.); Slovan B–Sp. Trnava B 0:1 (0:0), g.: Ivaniã (71.); Púchov–Vrbové 2:1 (2:0), g.: Wisdom (21.), Martin Luhov˘ (32.), ill. Kubi‰ (69.); Topoºãany–DAC 0:1 (0:0), g.: T. Horváth (48.) – DAC: Ko‰ovan–Milan, Ga‰parík, Csölle, Lelkes, Uzola (46. Csémy, 88. ·negoÀ), M. Palic, A. Kubala, Belkovics, Chmelo (75. Bognár), T. Horváth; Raãa–Vráble 1:0 (0:0), g.: Bernidakis (80.). Az FC Nitra B–Moravany 3:0 (2:0), g.: Hnilica (7.), Drotár (25.), Glenda (63.). A bajnokság állása: 1. DAC 2. Púchov 3. Nem‰ová 4. N. Mesto 5. SFM Senec 6. FC Nitra B 7. Vráble 8. Artmedia B 9. Dúbravka 10. Slovan B 11. Vrbové 12. Topoºãany 13. Moravany 14. Raãa 15. Trnava B 16. Pezinok

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

18 3 8 52:26 57 15 8 6 39:31 53 15 7 7 37:26 52 15 5 9 36:26 50 14 7 8 41:29 49 13 6 10 36:36 45 12 8 9 35:19 44 11 6 12 42:42 39 10 7 12 38:40 38 10 7 12 35:33 37 9 7 13 28:37 34 7 11 11 34:38 32 9 4 16 34:46 31 7 10 12 24:36 31 6 6 17 27:44 24 4 11 14 24:48 23

A 30. forduló párosítása, június 7. (szombat), 10.30: ·KP Dúbravka–Artmedia B; PSâ Pezinok–Raãa, DAC–Púchov, Vrbové–Slovan B, Sp. Trnava B–N. Mesto n/V., SFM Senec–FC Nitra B, Moravany n/V.– Nem‰ová. Június 8. (vasárnap), 17.00: Vráble–Topoºãany. Ágh István

Profiként a hajrában is Pázmány Péter dunaszerdahelyi polgármester szerda este aláírta a szerzŒdést az FC Senec Rt. képviselŒivel, így már a dubai befektetŒcsoport birtokolja az FC DAC Rt. többségi részvénycsomagját (a 37-bŒl 33at). Ezzel létrejött az FC Senec–DAC-futballfúzió, amely a CorgoÀ-ligát hozta Dunaszerdahelyre. „Természetesen mi is értesültünk a klubban bekövetkezett változásokról. Ami bennünket, edzŒket illet, öt mérkŒzésre kaptunk felkérést. Azon dolgozunk, hogy teljesítsük, amit tŒlünk kértek a tisztségviselŒk, azaz felsŒbb osztályba vezessük a csapatot. Hogy a bajnoki idény befejezése után milyen változásokra kerül sor a szakmai stáb összetételében, a játékoskeretben, az jelen pillanatban nem foglalkoztat minket. Mi és védenceink egyaránt profiként állunk hozzá a feladatok teljesítéséhez. A bajnoki cím megszerzése csak növelheti ázsiónkat” – hangzott Fieber Péter, a DAC vezetŒedzŒjének helyzetelemzése. Szavait a rutinos csapatkapitány, Csölle József is megerŒsítette. „Sok még ugyan a kérdŒjel a folytatást illetŒen, ám bennünket elsŒsorban az elsŒ hely kiharcolása foglalkoztat. Már régen nem örülhettek szurkolóink a feljutásnak, hiszen az utóbbi években a kiesés elkerüléséért játszott a DAC. Most itt a nagy alkalom, hogy társaimmal változtassunk ezen a forgatókönyvön. Hogy mi lesz a bajnoki diadal után? Erre a kérdésre ma még itt senki nem tudja a választ. Egy biztos: a sikerélmény mindörökre megmarad. A krónikában és emlékezetünkben egyaránt. Természetesen a bajnokcsapat futballistája is kelendŒbbé válik a játékospiacon” – fogalmazta meg a játékosok álláspontját Csölle József csapatkapitány. (ái)

Leváltották a listavezetŒt a bŒsiek

Nyárasd: történelmi siker

Nyugat-szlovákiai III. liga, 28. forduló. Nem csak tervezték, be is gyıjtötték a listavezetŒ skalpját a bŒsiek a nyugat-szlovákiai III. liga szombati fordulójának közönségvonzó (900 nézŒ) párharcán, melynek végén csattant az ostor. A vendéglátók ugyanis a hosszabbításban szerzett találattal küldték padlóra kiváló képességı vetélytársukat. A galántaiak vetettek véget az érsekújváriak tizenkét mérkŒzés óta tartó veretlenségi sorozatának. Kikaptak a somorjaiak és a negyediek. A mátyusföldiek a sereghajtó otthonából távoztak üres kézzel. Eredmények: J. Bohunice–Somorja 2:1 (1:1), g.: Goga (24., 60.), ill. ·i‰ka (39.); Párkány–DomaniÏa 2:1 (1:1). g.: GavroÀ (43. – 11-esbŒl, 90.), ill. Kva‰‰aj (25.); BŒs–D. Vestenice 1:0 (0:0), g.: Nagy (90.); Pov. Bystrica–Dubnica B 3:2 (2:1 ), g.: Braciník (23.), âelko (44.), Hrnãík (68.), ill. Sokol (38.), Tubonemi (87.); Partizánske–Negyed 4:3 (3:2), g.. Norock˘ (9.), âiã (19., 53.), 89. Kaplán (11-esbŒl), ill. Pa‰tiak (16.), Vlãan (36.), Filip (56.); Myjava–âFK Nitra 2:1 (2.1), g.: Viselka (2.), Krocian (5.), ill. Charizopulos (36.); Led. Rov-

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, 28. forduló. Sorrendben huszonharmadik gyŒzelmével megszerezte bajnoki címét a nyárasdi legénység, és feljutott a III. ligába. Bakizott odahaza a Palárikovo, most már csak az ezüstéremért folyó harcba szólhat bele. Az alsóházban ádáz küzdelem zajlik a bentmaradásért. A peredi Áã mesterhármast ért el. Eredmények: Szered–Nyárasd 0:2 (0:1), g.: 32. Bene‰, 79. Peciar. Kisfalud–FelsŒkirályi 3:1 (0:0), g.: 50. Domonkos, 65. Jány, 75. Csepi, ill. 62. Bilo. Komárom–Vágpatta 4:1 (2:0), g.: 12. Kr‰teÀansk˘, 30. Nagy, 62. Bagin, 89. Dobr˘, ill. 74. Dvorsk˘. Gúta–Ógyalla 2:2 (0:1), g.: 65. F. Bú‰, 67. I. Kertész, ill. 26. R. Vozárik, 46. M. Dudá‰. Pered–Mocsonok 6:1 (4:0), g.: 12. Szabó (öngól), 27. Chrenko, 36., 42. a 53. Áã, 83. Szarka, ill. 56. Jáno‰ka. Palárikovo–Deménd 1:1 (1:1), g.: 11. MaÈo, ill. 30. Zima. Ímely–FC ViOn B/Volkovce 4:2 (2:0), g.: 6. Hübsch, 13. Haris, 57. Lovász, 83. Zemanek, ill. 67. Mankoveck˘, 77. Mat-

ne–Nagyölved 6:0 (4:0), g.: Václavík (4), Kecík (22., 60.), Janíãek (45., 46. Janíãek), Mi‰ík (45.); Galánta–Érsekújvár 3:0 (2:0), g.: ObloÏinsk˘ (5., 68.), ·pánik (29.). A bajnokság állása: 1. J. Bohunice 2. D. Vestenice 3. Myjava 4. Negyed 5. Érsekújvár 6. P. Bystrica 7. Dubnica B 8. Galánta 9. BŒs 10. Nagyölved 11. Párkány 12. DomaniÏa 13. Led. Rovne 14. âFK Nitra 15. Somorja 16. Partizánske

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

16 15 14 13 13 12 10 11 11 11 10 9 9 7 8 7

6 7 6 6 6 7 9 6 3 3 4 5 4 10 7 7

6 6 8 9 9 9 9 11 14 14 14 14 15 11 13 14

41:16 44:22 39:22 40:26 49:40 45:34 37:30 30:27 44:35 31:47 32:58 36:53 35:48 30:46 27:43 37:50

54 52 48 45 45 43 39 39 36 36 34 32 31 31 31 28

1. Nyárasd 2. Palárikovo 3. Deménd 4. Kisfalud 5. Szered 6. FC ViOn B 7. Diószeg 8. Komárom 9. Ógyalla 10. Gúta 11. FelsŒkirályi 12. Ímely 13. Ipolyság 14. Vágpatta 15. Pered 16. Mocsonok

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

23 19 18 14 15 13 10 10 10 10 10 10 9 9 8 3

2 5 5 4 0 2 7 6 6 6 3 3 4 3 4 6

3 4 5 10 13 13 11 12 12 12 15 15 15 16 16 19

69:17 56:23 62:28 72:47 49:36 50:37 48:41 47:52 43:49 41:50 32:53 36:66 42:58 47:72 35:54 16:62

71 62 59 46 45 41 37 36 36 36 33 33 31 30 28 15

Az Ógyallának a bajnokság végén három büntetŒpontot levonnak. Összeállította: (lel)

Összeállította: (ágh)

Csekei és udvardi gólözön

Révbe értek a vízkeletiek Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, 28. forduló. Hat pont ugyan a két fordulóval a bajnokság befejezése elŒtt a vízkeletiek elŒnye a nyékvárkonyiak elŒtt, ám a két egymás elleni párharc összesítésének révén a mátyusföldiektŒl már elméletileg sem lehet elvenni a bajnoki elsŒséget. Egyébként meglepetést keltett a bajnokcsapat gólínsége. A patonyföldiek rangadóját a vendég dióspatonyiak nyerték meg, fokozatosan a tavasz meglepetéscsapatává rukkoltak elŒ a feketenyékiek. A nagymegyeri pályán zajló járási derbin a hazaiak diadalmaskodtak. Eredmények: Illésháza–Vágsellye B 4:0 (2:0), g.: Kiss (8. – 11-esbŒl), Nyársik (35.), Ollé (50.), Valocsay (76.); Feketenyék–Nyékvárkony 3:2 (1:0), g.: Varjú Zs., Augustín (53., 72.), ill. Kósa (68.), Méhes T.(86.); Vízkelet–Nádszeg 0:0; FelsŒpatony–Dióspatony 1:3 (0:1), g.: Hladk˘ (70.), ill. Bognár (40.), Seregi (55.), ErŒs (71.); Nagyfödémes–Jarok 2:1 (1:1), g.: Valík (23.), Hlinick˘ (86.), ill. Bernáth (39.); Nagymegyer–Balony 2:1 (0:1), g.: Vígh (55.), Raffai (83.), ill. Vados (16.); Vásárút–Vágfarkasd 3:2 (1:1), g.: Bereczky (28., 55. – 11-esbŒl), Dórák

vienko. Ipolyság–Diószeg 2:2 (1:1), g.: 15. Urblík, 57. Bartal, ill. 44. Chudík, 75. Sabatoviã. A bajnokság állása:

(86.), ill. Ács (1.), Tóth D (50.).; Vága–Csallóközkürt 4:1 (2:1), g.: Karácsony (25.), Maru‰inec (44. – 11 -esbŒl), Adamko (50.), Dubniãka (82.), ill. Fekete Cs. (30.). A bajnokság állása: 1. Vízkelet 2. Nyékvárkony 3. Csallóközkürt 4. Dióspatony 5. Vásárút 6. Illésháza 7. Vága 8. Nagyfödémes 9. Nádszeg 10. Feketenyék 11. Vágsellye B 12. Nagymegyer 13. Vágfarkasd 14. Jarok 15. FelsŒpatony 16. Balony

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

17 15 15 14 13 13 13 12 12 12 11 11 9 9 5 5

7 7 2 3 5 5 4 5 5 4 5 4 8 7 3 2

4 6 11 11 10 10 11 11 11 12 12 13 11 12 20 21

56:25 62:28 58:36 42:42 61:38 56:39 45:46 42:34 40:40 35:51 34:46 36:41 49:48 47:44 23:79 19:68

58 52 47 45 44 44 43 41 41 40 38 37 35 34 18 17

Összeállította: (ái)

Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 28. forduló: A csekei futballpályán nyolc találat, Udvardon hét gól került a jegyzŒkönyvbe. Az elsŒ helyszínen a hetényiek négyszer találtak a vendéglátók hálójába, példa értékı idegenbeli eredményességük azonban csupán egy pontot jelentett a számukra. A Komáromi járás képviselŒinek ekeli párharca hazai gyŒzelemmel zárult. Tardoskedden csupán remiztek a garamkálnaiak. A perbeteiek vendégként nem sok vizet zavartak. Eredmények: ·urany–Mojzesovo 4:0 (2:0), g.: Mikula (13.), Poláãek (22.), MrváÀ (84.), Rampa‰ek (86. – 11-esbŒl); Újlót–Komjatice 3:0 (0:0), g.: Ivan (56. – 11-esbŒl, 90.). 80. KoreÀ (80.); Udvard–Doln˘ Ohaj 5:2 (4:0), g.: id. Bernáth (10. – 11-esbŒl), Haulík (18.), Trnka (33.), Majerãík (42. – öngól), Nagy (80.), ill. M. Pétery (77.), Porubsk˘ (86.); Bánov–Nagysalló 1:3 (1:2), g.: Tchor (34.), ill. ·ulyáni (18.), Dálnoki (31.), ·trúbel (74.); Tardoskedd–Garamkálna 0:0; Ekel–Nemesócsa 2:0 (0:0), g.: Fazekas (51.), Yoshizawa (88.); Hontfüzesgyarmat–Perbete 4:0 (0:0), g.: L. Kuruc (52., 57. – 11-esbŒl), J. Valentík (62.), Ho-

van (73. – 11-esbŒl); Cseke–Hetény 4:4 (1:0), g.: R. MudroÀ (18., 84. – mindkettŒt 11-esbŒl), âvirik (58.), Meiling (62.), ill. Lucza Z. (46., 53.), Sándor (56., 81.) A bajnokság állása: 1. ·urany 2. Udvard 3. Ekel 4. Garamkálna 5. Hontfüzesgyarmat 6. Perbete 7. Hetény 8. Újlót 9. Nagysalló 10. Cseke 11. Komjatice 12. Nemesócsa 13. Bánov 14. Tardoskedd 15. Mojzesovo 16. D. Ohaj

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

21 19 17 16 12 14 12 13 12 12 13 12 11 8 6 3

1 1 7 4 7 1 6 2 4 3 0 1 1 5 2 1

6 8 4 8 9 13 10 13 12 13 15 15 16 15 20 24

71:23 82:40 66:32 54:29 46:38 57:59 63:57 56:49 48:48 62:63 41:60 45:60 37:58 31:44 34:80 20:73

64 58 58 52 43 43 42 41 40 39 39 37 34 29 20 10

A bajnokság végén az Újlót és a Nagysalló csapatától 3-3 pontot le vonnak. Összeállította: (gh)


Sport

2008. június 3.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: DAC–Púchov: ...................? (A II. labdarúgóliga zárófordulójának mérkŒzése) Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb június 7-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzés végeredményét (Topoºãany–DAC 0:1) egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  LOVASSPORT. Vasárnap a pozsonyi Turf-gálán a dunaszerdahelyi vállalkozó, Mikóczy Zoltán Overdose nevı, hároméves ménje nyerte (nyergében a lengyel Piort Krowicki zsokéval) a mezŒgazdasági miniszter díjáét kiírt 1200 méteres galoppversenyt, s természetesen az elsŒ hellyel járó 425 ezer koronát. Az egykor 88 ezer koronáért vásárolt versenyparipa értékét ma már több mint egymillió euróra becsülik.  SAKK. Az országos szövetség megbízásából idén is a Dunaszerdahelyi Sakk-klub rendezi meg az ifjúsági sakkliga országos döntŒjét, amely június 7-én 9.00 órai kezdettel a városi mıvelŒdési központban lesz. Az országos ifjúsági csapatbajnoki címet védŒ dunaszerdahelyi csapat – soraiban olyan ismert játékosokkal, mint Petényi Tamás, Csiba Dominik, Varga Dávid – ezúttal is az esélyesek közé tartozik.  BIRKÓZÁS. A komáromi Spartacus Birkózóklub június 6–7-én harmadik alkalommal rendezi meg a Komárom nagydíja nemzetközi ifjúsági kötöttfogású birkózóversenyt, amely válogató lesz az idei kadett Európa-bajnokságra. Maga az érdemi verseny június 7-én 10 órától a selejtezŒkkel kezdŒdik a komáromi városi sportcsarnokban.  ÖREGFIÚK-FOCI. A dunaszerdahelyi járásban. Keleti csoport (7. ford.): Egyházkarcsai Ajax–DS Vízmı-vek 3:2, BŒsi FC–Nádasdi Dinamó 5:3, Bárkonyi FC–Alistáli SE 2:1, DS Stavreco–Eperjesi FC 2:0. A bajnokság állása: 1. Stavreco 21, 2. Vízmıvek 15, 3. BŒsi FC 12, 4.Várkonyi FC 10, 5. Eperjesi FC 9, 6. Karcsai Ajax 7, 7. Nádasdi Din. 6, 8. Alistáli SE 3 ponttal. Nyugati csoport (7. ford.): Felbári FC–Tárnoki Old Boys 10:2, Szarvai Happy Boys–FelsŒpatonyi Old Boys 1:1, Dióspatonyi DSC– Egyházgellei FC 4:1, Nagylégi FC–Sárosfai Favorit 3:1. A bajnokság állása: 1. Felbári FC 21, 2. Dióspatonyi DSC 15, 3. Nagylégi FC 12, 4. Mihályfai FC 9, 5. Egyházgellei FC 9, 6. FelsŒpatonyi OB 5, 7. Tárnoki OB 5, 8. Sárosfai Fav. 4, 9. Szarvai HB 1 ponttal. (–cope, –ck)

15

Tanyon 23 év után bajnokot avattak! DUNASZERDAHELY Fontos három pontot szerzett Nagyabonyban az Ekecs-Apácaszakállas, hiszen nyomukból nem tágítanak a légiek. Meglepetés lenne a Sárosfa hazai veresége, ha nem tudnák, hogy a kiesés elŒl menekülŒ volt az ellenfél. A sereghajtók rangadóját, ha egyáltalán fogalmazhatunk így, a hazai Jányok nyerte, s ezzel Baka sorsa megpecsételŒdni látszik... I. osztály – felnŒttek (27. forduló): Nagyszarva–Csenke 3:2 (2:0), góllövŒk Horváth T. (39.), Vass P. (43.), Varjú L. (70.) – Kvarda T. (77.), Sárközi Z. (90.+). Hodos–FK Nagymagyar 3:1(2:1), Kevick˘ P. (12.), Hodosi V. (18.), Laboda I. (55.) – Sáha L. (35.) Csallóközcsütörtök–Egyházgelle 2:0 (0:0), Saboó M. (65., 83.). Sárosfa–Királyfiakarcsa 2:3 (1:2), Novotn˘ J. (45.), Nagy A. (80.) – Lelkes T. (38., 57.), Deszkás P. (7.). Jányok–Baka 3:2 (2:1), Hurtony J. (25., 50.), Kiss T. (45.) – Takács I. (18.), Hozák Gy. (öngól) (76.). Kisudvarnok–Egyházkarcsa 3:0 (1:0), Kiss K. (79., 81.), Fekete A. (24.). Nagylég–Bacsfa 4:1 (1:0), Krafãík T. (29., 61.), Rigó Zs. (56.), Glonãák M. (74.) – Kulich M. (57.). Nagyabony–Ekecs-Apácaszakállas 2:4 (0:2), Nagy A. (70.), Novák A. (90.) – Vörös G. (8., 71.), Miklós P. (31.), Vörös V. (62.). 1. Ekecs-Szakállas 2. Nagylég 3. FK Nagymagyar 4. Csenke 5. Bacsfa 6. Csütörtök 7. Egyházkarcsa 8. Nagyabony 9. Nagyszarva 10. Sárosfa 11. Egyházgelle 12. Hodos 13. Kisudvarnok 14. Királyfiakarcsa 15. Jányok 16. Baka

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

18 18 14 13 11 10 11 11 11 11 10 9 8 8 9 7

3 3 5 3 7 8 5 3 3 3 5 6 7 6 2 5

6 6 8 11 9 9 11 13 13 13 12 12 12 13 16 15

69:33 52:25 63:47 52:45 42:36 48:44 42:49 62:67 46:53 48:64 44:52 40:48 44:55 37:43 41:53 32:48

57 57 47 42 40 38 38 36 36 36 35 33 31 30 29 26

Megjegyzés: FK Nagymagyar csapatától a bajnokság végén 3 pontot levonnak. II. osztály – felnŒttek (27. forduló): Patonyrét–Nagypaka 3:0 (1:0), góllövŒk Jirkovsk˘ J. (7.), Csánó D. (62.), Balla T. (85.). Szentmihályfa–Pozsonyeperjes 2:1 (1:1), Nagy Sz. (5.), Puha F. (57.) – Tászli Z. (36.). Felbár–Pódafa 1:1 (1:0), Almási T. (7.) – Bartal E. (51.). Izsap–Csákány 4:1 (1:1), Németh J. (6.), Berger A. (öngól, 56.), Zsidó J. (63.), Pajor K. (67.) – Holocsi L. (44.). Somorja B–Csilizradvány 3:1 (1:1), Rigó A. (36., 58.), RézverŒ R. (90.) – Kvassay K. (öngól, 27.). Illésháza B–Csiliznyárad 3:1 (0:1), Rigó K. (48.), Duducz Z. (85.), Horváth R. (87.) – Jankó L. (30.). Lúcs–Alistál 2:1 (0:1), Gombos Á. (53.), Puha Sz. (64.) – Kovács P. (3.). Bodak–Padány 6:0 (3:0), Kiss E. (8., 68.), Posvancz J. (14.), Képesi S. (41.), Álló T. (51.), Molnár P. (89.) 1. Pozsonyeperjes 2. Patonyrét 3. Lúcs 4. Csilizradvány 5. Illésháza B 6. Nagypaka 7. Izsap 8. Bodak 9. Padány 10. Csiliznyárad

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

17 13 12 11 13 12 12 9 9 10

5 9 10 8 2 5 2 9 9 6

5 5 5 8 12 10 13 9 9 11

85:25 49:18 40:27 50:35 50:43 47:42 56:66 37:36 41:43 41:57

56 48 46 41 41 41 38 36 36 36

11. Alistál 12. Felbár 13. Somorja B 14. Mihályfa 15. Pódafa 16. Csákány

27 27 27 27 27 27

8 10 9 8 8 8

10 2 4 5 4 4

9 15 14 14 15 15

41:48 50:56 36:54 42:52 24:55 27:59

34 32 31 29 28 28

III. osztály – felnŒttek, az 1–5. helyezésért (9. forduló): Csallóköznádasd–Nagyudvarnok 0:2 (0:2), góllövŒk Bazsó K. (27.), Almási J. (28.). Gomba–Sárrét 4:2(2:1), Faltus M. (35., 41.), Szabó T. (72.), Lettrich M. (78.) – Tome‰ek T. (14., 80.). Szap csapata szabadnapos volt. 1. Nagyudvarnok 2. Gomba 3. Sárrét 4. Nádasd 5. Szap

25 26 25 25 25

17 15 13 11 9

4 4 2 4 5

4 7 10 10 11

54:28 72:40 55:49 67:51 45:50

55 49 41 37 32

A 6–10. helyezésért: Medve–Dercsika 7:1 (3:0), Oº‰a T. (34., 36., 75.), Zsidó Z. (54., 56.), Számel A. (31.), Bálint I. (49.) – Lelkes K. (80.). Royal Dunaszerdahely–Béke 4:2 (1:1), Horváth P. (12.), Máhr T. (65.), Mancal A. (86.), Fulajtár P. (88.) – Rigó L. (9.), Lakatos R. (67.). FelsŒvámos csapata szabadnapos volt. 6. Dercsika 7. Royal DS 8. Béke 9. Medve 10. FelsŒvámos

25 26 25 25 25

12 10 9 5 6

3 6 5 4 1

10 10 11 16 18

59:63 61:64 41:55 49:60 41:84

39 36 32 19 19

I. osztály – ifjúságiak (27. forduló): Csallóközkürt–Nyárasd 0:2 (0:0), gólok Rózsa Á. (55., 87.). Hodos–Pozsonyeperjes 0:6 (0:2), Szekács A. (6., 48., 61.), Tászli D. (19., 71.), Radványi M. (69.). Csallóközcsütörtök–Pódafa 0:4 (0:2), Szlávik I. (6., 89.), Csölle D. (41.), Csóka T. (86.). Sárosfa–Baka 1:1 (0:1), Érsek D. (51.) – Hervay Z. (23.). Jányok–Somorja B 2:0 (0:0), 2:0 (0:0), Rigó P. (67.), Deák V. (81.). Kisfalud–Egyházkarcsa 3:2 (2:2), a góllövŒkrŒl nem érkezett jelentés. Nagylég–Alistál 10:1 (4:1), Sipos D. (29., 50., 60., 64., 84.), Rigó Z. (41., 90.), Rozsár R. (3.), Oross R. (23.), ÎitÀák K. (74.) – Rásó T. (21.). FK Nagymagyar–Ekecs-Apácaszakállas 9:0 (2:0), Lengyel G. (23., 63., 73., 87.), Lengyel L. (37., 56., 69.), Zsigmond A. (81.), Horváth D. (90.) 1. Nyárasd 2. FK Nagymagyar 3. Nagylég 4. Kisfalud 5. Pozsonyeperjes 6. Egyhézkarcsa 7. Pódafa 8. Baka 9. Ekecs-Szakállas 10. Alistál 11. Hodos 12. Csallóközkürt 13. Somorja B 14. Sárosfa 15. Csütörtök 16. Jányok

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

22 21 21 19 17 15 13 12 10 10 8 7 7 6 6 1

3 4 2 3 0 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2

2 2 4 5 10 9 11 11 14 15 15 17 18 19 19 24

141:26 97:19 91:23 96:43 91:54 56:46 80:52 51:51 36:65 53:10 33:59 36:62 38:90 47:83 51:100 30:153

69 67 65 60 51 48 42 40 33 32 28 24 23 20 20 5

Megjegyzés: Somorja B csapatától a bajnokság végén 3 pontot levonnak. II. osztály – ifjúságiak, az 1–4. helyezésért (5. forduló): Vieska B–DAC 1904 B 0:8 (0:2), góllövŒk Ravasz T. (25., 77.), Lipovsk˘ I. (48., 52.), Csiffári Cs. (4.), SzŒcs Sz. (60.), Mészáros B. (70.), Fitus T. (84.). Egyházgelle–Csenke 9:0-ás állásnál félbeszakadt, mert a vendégcsapat a második félidŒben már nem lépett pályára – gólok:

Navrátil L. (12., 35.), Póda M. (16., 33.), Görcs P. (15.), PŒthe B. (26.), Bernáth T. (30.), Puha G. (36.), Brunczvik G. (39.). 1. DAC 1904 B 2. Egyházgelle 3. Kisfalud B 4. Csenke

25 25 25 25

21 18 15 14

1 1 5 1

3 6 5 10

156:35 107:33 77:55 77:66

64 55 50 43

Az 5–8. helyezésért: FelsŒpatony–Csilizradvány 2:0 (1:0), Czucz K. (15.), Ozsvald O. (88.). Csákány–Hegyéte 11:0 (5:0), a góllövŒkrŒl nem érkezett jelentés. 5. âilizská RadvaÀ 6. FelsŒpatony 7. Csákány 8. Hegyétey

25 25 25 25

14 13 10 5

5 4 3 1

6 8 12 19

79:39 81:49 78:53 36:162

47 43 33 16

A 9–11. helyezésért: Csiliznyárad–Mad 2:2 (1:0), Németh Á. (15.) Nagy J. (70.) – Kürthy J. (49., 60.). 9. Mad 10. Csiliznyárad 11. Izsap

23 5 3 15 37:95 18 24 3 6 15 20:64 15 23 2 0 21 23:119 6

KOMÁROM Marcelháza könnyedén elgázolta a tavaszi szezont még az élrŒl kezdŒ Naszvadot, melyet immár Újgyalla váltott fel a táblázat második fokán. A végeken Laurov gólerŒssége jóvoltából eredményesen menekül a kiesés elŒl Nagykeszi, de gyŒzött Keszegfalva és idegenben remizett Dunamocs is… A másodosztályban bajnokot avattak Tanyon, a második helyrŒl pedig Örsújfalu a feljutó… I. osztály – felnŒttek (24. forduló): Újgyalla–Csallóközaranyos 4:2 (2:0), góllövŒk Palacka 2, Góri, Otyepka – Farkas, Susík. Marcelháza–Naszvad 5:1 (2:0), Gumbér J. 2, Zsigó L., Zsidek T., Bódis (öngól) – Pastorek. ·robárová–Dunamocs 4:4 (0:3), GaÏo J. 2, Babi‰ M., Rontó – Pálik, Nagy, Lajos, Bábi. Szentpéter–Madar 2:1 (2:0), Molnár, Vida – Banda. Bátorkeszi–Pat 6:4 (2:2), CséplŒ 2, Barton, Labancz, Németh, Kecskés – Meãár, Szıcs, Paluska. Nagykeszi–Ógyalla B 5:0 (2:0), Laurov 4, Sofka. Keszegfalva–Búcs 5:2 (4:2), gólok Oláh 3, Budai, Csepreghy K. – Tücsök, Sánta. 1. Marcelháza 2. Újgyalla 3. Naszvad 4. Ógyalla B 5. Szentpéter 6. Pat 7. Bátorkeszi 8. ·robárová 9. Csallóközaranyos 10. Búcs 11. Madar 12. Nagykeszi 13. Keszegfalva 14. Dunamocs

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

20 14 15 13 11 11 9 9 10 7 7 7 5 4

1 6 2 2 3 1 7 6 3 5 3 2 5 6

3 4 7 9 10 12 8 9 11 12 14 15 14 14

68:15 50:33 76:44 56:38 47:53 67:49 46:40 60:51 51:45 38:49 31:55 30:66 30:66 42:77

61 48 47 41 36 34 34 33 33 26 24 23 20 18

II. osztály – felnŒttek (22. forduló): Bogya/Gellér–Izsa 1:0 (0:0), góllövŒ Kósa. Lakszakállas–Dunaradvány 4:3 (2:1), Krnáã 3, Dudás – Roháãek 2, ObloÏinsk˘. Csicsó–Vágfüzes/Kava 4:0 (3:0), Nagy S. 2, Gaál T., Gaál B. Tany–Bogyarét 3:0 (1:0), Marton (11-esbŒl, Koton L., Koton P. A mérkŒzés végén aztán kirobbant az örömmámor, hiszen minden összejött ezen a szombaton Tanyon: csodálatosan szép idŒjárás, gyermeknappal összekötött falunap, óriási tömeg, és amire 23 éven keresztül vártak, bajnokot avathattak! Örsújfalu és Martos szabadnapos volt.

1. Tany 2. Örsújfalu 3. Bogyarét 4. Izsa 5. Bogya/Gellér 6. Lakszakállas 7. Vágfüzes/Kava 8. Martos 9. Csicsó 10. Dunaradvány

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

12 7 7 8 9 6 5 5 5 5

6 7 6 2 4 3 5 3 3 3

0 4 5 8 5 9 8 10 10 10

54:18 30:27 34:37 49:31 41:35 26:33 33:42 29:35 32:50 24:44

GALÁNTA Az Œsszel még kiesŒjelölt taksonyiak huszáros hajrával eltávolodtak a végekrŒl, ezúttal a 3. helyezett otthonából szállítottak haza három értékes pontot. I. osztály – felnŒttek (27. forduló): FelsŒszeli–Sereì B 1:3 (0:1), góllövŒk Cséfalvay – Cabadaj, Majerník, Sloboda. Királyrév–Tósnyárasd 4:1 (2:1), Mezász, Kubovics, Fla‰ka 2 – Ivan (8.). Nagymácséd–Tallós 0:5 (0:3), Szarka 2, Králik, Hagony, Czanik. Hidaskürt–·oporÀa 2:0 (1:0), P. Andrá‰ik, Szolga (80.). Vinohrady n/V.–Taksony 2:3 (0:0), Dunajovec, ·korík – Kiss, ·ulan, Gukke. Alsószeli–Jóka 2:1 (0:0), Halász, Renczés – 70. Mezei (70.). ·intava–Galánta B 4:3 (2:1), Javor 2, Turan, ·uhaj – âerÀansk˘ 2 (egyet 11esbŒl), Valensk˘ (11-esbŒl). 1. Tallós 2. ·intava 3. Vinphrady 4. Nagymácséd 5. Tósnyárasd 6. Királyrév 7. Jóka 8. Hidaskürt 9. Galánta B 10. ·oporÀa 11. FelsŒszeli 12. Taksony 13. Szered B 14. Alsószeli 15. Nemeskajal 16. Pusztafödémes

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

24 21 17 15 15 11 9 11 9 9 10 8 8 5 5 5

2 4 1 1 1 5 9 3 8 8 4 6 5 4 4 3

1 2 9 11 11 11 9 13 10 10 13 13 14 18 18 19

141:25 93:29 68:42 63:44 62:57 47:53 38:44 46:67 51:43 42:53 51:65 52:59 42:63 27:73 27:77 24:86

17.30: Csenke–Nagyabony, Ekecs-Apácaszakállas–Nagylég, Bacsfa–Kisudvarnok (Tárnokon), Egyházkarcsa–Baka, Jányok–Sárosfa, Királyfiakarcsa–Csallóközcsütörtök, Egyházgelle–Hodos, FK Nagymagyar–Nagyszarva. II. osztály, június 7., 17.30: Nagypaka–Bodak, Padány–Lúcs, Alistál–Illésháza B, Csiliznyárad–Somorja B, Csilizradvány–Izsap, Csákány–Felbár, Pódafa–Szentmihályfa, Pozsonyeperjes–Patonyrét. III. osztály, rájátszás az 1–5. helyért, június 8., 17.30: Sár-

rét–Csallóköznádasd, Nagyudvarnok– Szap, Gomba–szabadnapos; a 6–10. helyért, június 8., 17.30: Béke–Medve, Dercsika–FelsŒvámos, Royal Dunaszerdahely–szabadnapos. GALÁNTA, I. osztály, június 7., 17.00: Sereì B–Alsószeli, Galánta B–Vinohrady n/V.. Június 8., 10.30: Tallós–·intava, ·oporÀa–Pusztafödémes, Nemeskajal–FelsŒszeli, 17.00: Tósnyárasd–Hidaskürt, Taksony–Királyrév, Jóka–Nagymácséd. II. osztály, rájátszás a feljutásért: június 8., 17.00: Veºk˘

74 67 52 46 46 38 36 36 35 35 34 30 29 19 19 18

Megjegyzés: A bajnokság végén PusztafödémestŒl 6, HidaskürttŒl és Galánta B/Hóditól 3–3 pontot levonnak. II. osztály – felnŒttek, az 1–4. helyért: Nagyfödémes B/Jánosháza–Diószeg B/Kismácséd 4:2 (0:1), a vendégek két gólját Németh S. szerezte. Veºk˘ Grob–Vezekény 3:0 (1:0), T. Stasinka 2, Pomichal R. 1. Diószeg B 2. Nagyfödémes B 3. Veºk˘ Grob 4. Vezekény

25 25 25 25

18 15 14 12

2 4 1 5

5 6 10 8

80:32 54:41 51:39 53:36

56 49 43 41

Megjegyzés: V. Grob csapatától a bajnokság végén 6 pontot levonnak. Az 5–8. helyért: Alsószerdahely–Hoste 7:1 (2:1), M. Koseturk 3, M. ·úpola 2, M. Koleda, P. Vrbovsk˘ – öngól. Kosút–Pusztakürt 2:2 (1:1), Oravec R., Zsemlye T. – T. Huãko, R. Hubinák. 5. Kosút 6. Dolná Streda 7. Pusté Sady 8. Hoste

25 25 25 25

10 10 10 4

9 7 7 6

6 8 8 15

56:40 35:28 46:41 24:60

39 37 37 18

A 9–11. helyért: GáÀ–·algoãka 0:1 (0:1), M. Kollár. 9. GáÀ 10. ·algoãka 11. Abrahám

24 5 8 11 35:50 23 23 5 5 13 31:63 20 23 3 4 16 31:66 13

(–bély, –bj, –nn)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Június 7. (szombat) – III. liga: Galánta–Jaslovské Bohunice, Negyed–PovaÏská Bystrica (17.00). Június 8. (vasárnap) – IV. liga: Ógyalla–Pered, Mocsonok–Ipolyság, Diószeg–Komárom, Vágpatta–Szered, Nyárasd–Imely; V. liga: Vága–Illésháza, Csallóközkürt–Vásárút, Farkasd–Nagymegyer, Balony–Nagyfödémes, Dióspatony–Vízkelet, Nádszeg–Feketenyék, Nyékvárkony–Vágsellye B/Vecse (mind 17.00). Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, június 8.,

42 28 27 26 22 21 20 18 18 18

Grob–NagyfödémesB/Jánosháza, Diószeg B/Kismácséd–Vezekény; az 5–8. helyért: június 8., 10.30: Pusztakürt–Alsószerdahely, 17.00: Hoste–Kosút; a 9–11. helyért: június 8., 10.30: ·algoãka–Abrahám, GáÀ–szabadnapos: KOMÁROM, I. osztály, június 8., 10.30: Ógyalla B–Bátorkeszi, 17.00: Keszegfalva–Újgyalla, Búcs–Nagykeszi, Pat–Szentpéter, Madar–·robárová, Dunamocs–Marcelháza, Naszvad–Csallóközaranyos. A II. osztályban már befejezŒdtek a küzdelmek. (–cope, –bj)


Birkózósikerek futószalagon Az elmúlt napokban térségünk képviselŒi több rangos hazai és nemzetközi birkózótornán igazolták, hogy az utánpótlás-korosztályban továbbra is a legszorgosabb éremgyıjtŒk közé tartoznak.

Molnár József felsŒfokon A Vihorlat Snina birkózóklub rendezte meg szabadfogásban az idŒsebb diákok országos egyéni bajnokságát, melyen tizennégy honi szakosztály képviseletében hetvennégy versenyzŒ küzdött az érmekért. Köztük a somorjaiak, a gútaiak, a madariak és a rimaszombatiak. A dél-szlovákiai birkózópalánták közül elsŒsorban a somorjaiak kerültek a figyelem fókuszába. A Gladiátor Birkózóklub tizenkét versenyzŒje közül négyen ugyanis érmes helyezést produkáltak. „Molnár József teljesítményével, elsŒségével igazolta tehetségét. Megjegyzem, az idŒsebb Molnár fivér, Péter ebben az esztendŒben mindkét fogásnemben bajnokságot nyert a kadettek mezŒnyében. âech Dávid korát tekintve még csupán fiatalabb diák, bronzérme elismerést érdemel. Borbély Nikolas is teljesítette az elvárásokat. Soós Tomi nem ügyelt eléggé a lábmunkára, az elŒkelŒbb helyezéstŒl azonban a bírói tévedések fosztották meg. Simon Krisztián az 59 kilósok között csupán egy fokkal maradt le a dobogóról” – értékelte a csallóköziek helytállását ambiciózus klubelnökük, Szeiler Zoltán. A madariak sem tértek haza üres kézzel a kelet-szlovákiai megmérettetésrŒl. Lakatos Nikolas és Megály Attila neve is az éremszerzŒk között került a jegyzŒkönyvbe. A gútaiak legeredményesebb versenyzŒjének Takács István bizonyult, aki negyedik lett a 42 kg-os súlycsoportban.

A somorjaiak eredményessége a csapatverseny végeredményében is éreztette hatását. A legtöbb pontot, szám szerint ötvennyolcat a kassai Lokomotíva képviselŒi gyıjtötték be. A Gladiátor csapata 25 ponttal a 3. helyen végzett.

Dél-szlovákiai érmesek 47 kg: 3. Megály Attila (madari) 53 kg: 2. Lakatos Nikolas (madari) 66 kg: 3. Borbély Nikoas (somorjai) 73 kg: 3. Soós Tamás (somorjai) 85 kg: 3. âech Dávid (somorjai) 100 kg: 1. Molnár József (somorjai)

Somorjai érmek Krnovból A somorjai Gladiátor Birkózóklub képviselŒi a minap Krnovban portyáztak, ahol a helybeli birkózóklub megalakulása 60. évfordulójának tiszteletére rendezett viadalon álltak rajthoz. A Fodor László nevelŒedzŒ vezette hétfŒs különítmény kiváló eredményeket produkált a jubileumi megmérettetésen, hiszen minden csapattag éremmel tért haza a rangos nemzetközi erŒpróbáról, melyen Csehország, Lengyelország, Németország és Szlovákia 146 utánpótlás-korosztályú képviselŒje küzdött a gyŒzelemért. A somorjaiak mérlege négy arany-, egy ezüst- és két bronzérem. A kezdŒk mezŒnyében Forgó Erik (30 kg) az elsŒ, Holocsi Bence (27 kg) a második és Pajli Ádám (30 kg) a harmadik helyre került súlycsoportjában. A fiatalabb diákok versenyében Horváth Denisz a 40 kilós súlycsoportban diadalmaskodott. Az idŒsebb diákok között Soós Tamás (73 kg) és âech Dávid (85 kg) dominált, Simon Krisztián (59 kg) pedig a harmadik helyen zárta a szŒnyegcsatákat.

 Somorjai érmesek Sninában (balról jobbra): Molnár József, Borbély Nikolas, Soós Tamás, âech Dávid

BŒsiek rivaldafényben Május végén Kladnóban zajlott a Lidice-kupa nemzetközi kötöttfogású birkózótorna immár 25. felvonása, melyen hat ország harminc klubjának 265 szárnyait bontogató tehetsége vetélkedett a gyŒzelemért az elŒkészítŒk, fiatalabb és idŒsebb diákok és a kadettok mezŒnyében. A rangos erŒpróbán szŒnyegre léptek a bŒsiek, madariak és somorjaiak is, akik hét elsŒséget és további nyolc érmes helyezést szereztek a megmérettetésen. A legszorgosabb éremgyıjtŒknek a bŒsiek és a somorjaiak bizonyultak, akik 4–4 dobogós helyezést produkáltak. A tavaly alakult BŒsi Birkózó- és Sportklub tizenhét versenyzŒvel kép-

viseltette magát a tornán. „Már a tevékenységünk kezdetén arra összpontosítunk, hogy tanítványaink a nemzetközi küzdŒtéren is megtapasztalják, hol tartanak a felkészülésben, miben kell még fejlŒdniük. A legjobbjaink már képesek lépést tartani a szomszédos országok kiválóságaival is. Eredményeink a csapatversenyben is sokat nyomtak a latban, az ötödik helyen végeztünk” – értékelte tanítványainak helytállását Meton Krisztián, a Duna-partiak klubelnöke. A hat somorjai birkózópalántából négyen kerültek dobogóra. „Soós Tamás és Horváth Denis a fiúknál, Molnár Veronika pedig a lányoknál favorithoz méltóan szerepelt. A többiek sem

Archív felvétel

okoztak csalódást” – nyilatkozta lapunknak Szeiler Zoltán, a Gladiátor Birkózóklub elnöke. A madariaknál az elvárásoknak megfelelŒen a Megály fivérek játszották a prímet. Ágh István

Dél-szlovákiai gyŒztesek ElŒkészítŒ – 24 kg: Ambrus Barnabás, 58 kg: Benkó Igor (bŒsiek). Fiatalabb diákok – 29 kg: Megály Arnold (madari), 44 kg: Rákóczi János (bŒsi). IdŒsebb diákok – 40 kg: Horváth Denis, 73 kg: Soós Tamás. Fiatalabb diáklányok – 57 kg: Molnár Veronika (somorjaiak).

Világversenyekre hangoltak DRON-diadal a nyitányon Szlovákia két korosztályos súlyemelŒ válogatottjának tagjai a termálfürdŒjérŒl nevezetes csallóközi kisvárosban csiszolták tudásukat a soron következŒ nemzetközi versenyekre való felkészülés jegyében. A nagymegyeri országos ifjúsági edzŒközpontban tizenegy ifjú súly-

 Kázmér Dániel (korábbi felvételen) Trencsénben csupán egy ponttal szerzett kevesebbet, mint a súlycsoportja gyŒztese A szerzŒ felvétele

emelŒ követte Buzgó Lajos, a honi utánpótlás-válogatottak edzŒjének utasításait, aki egyébiránt a nagymegyeri súlyemelŒ szakosztály elnök-fŒedzŒje is. Összesen 11 súlyemelŒ, köztük négy nagymegyeri végezte naponta három fázisban az elŒírt gyakorlatokat. „A technika javítására beméretezett edzéseket abszolváltunk. Védenceim egyéni csúcsaikkal megegyezŒ, vagy azokat megközelítŒ eredményeket produkáltak, ami nagyon jó elŒjelnek számít a közelgŒ világversenyek elŒtt. Szerencsére egyikŒjük sem bajlódik sérüléssel. Szakági szövetségünk vezérkara úgy döntött, hogy a két tizennyolc esztendŒs csúcsemelŒt, a nagymegyeri Simonics Eriket és a kassai Karol Samkót a húszévesek, azaz a juniorok világbajnokságára nevezi. A kolumbiai Caliban június 14–21. között megrendezendŒ vb-n Simonics a 105 kg-os súlycsoportban, Samko pedig a 85 kilósok mezŒnyében lép a pódiumra. A nagy konkurenciára való tekintettel elégedettek leszünk azzal is, ha a fiúk az elsŒ tizenötben végeznek” – latolgatta az esélyeket Buzgó Lajos edzŒ. A 17 évesek kilencfŒs kerete a július 21–27-én sorra kerülŒ franciaországi (Amiens) korosztályos Eu-

rópa-bajnokságra csiszolta technikáját Nagymegyeren. Arról, hogy közülük kik kerülnek az utazó kvartettbe, késŒbb dönt a szakág végrehajtó bizottsága. A tizenhetesekkel készült a nagymegyeriek Jávorka Tivadar, Beke Gábor, Csémi Aurél alkotta hármas fogata is. Rajtuk kívül még négy kassai és két rózsahegyi (ruÏomberoki) súlyemelŒ alkotta a keretet. Trencsénben rendezték a fiatalabb diákok egyéni országos bajnokságát. A május 17-i viadalon hétfŒs különítménnyel vettek részt a nagymegyeri fiatal vasgyúrók, akik négy versenyszámban (hármasugrás páros lábbal, medicinlabdával történŒ dobás, szakítás és lökés) mérettettek meg. Az utóbbi két versenyszámban a kivitelezés stílusát pontozták a bírák. A fiúk mezŒnyében két nagymegyeri versenyzŒ végzett az élen: a 36 kg-os súlycsoportban Németh Roland, míg a 40 kg-osban Vörös Alex. Ezüstéremmel tért haza Ujlaky Péter (33 kg) és Kázmér Dániel (50 kg). Az utóbbi csupán egy ponttal szerzett kevesebbet, mint a gyŒztes. A harmadik nagymegyeri elsŒséget Annamária PraÏienková produkálta, aki a 36 kg-os súlycsoportban végzett az élen. Kovács Zoltán

Idén immár tizenötödik alkalommal rajtolt el a csallóközi és a kisalföldi lövészklubok Nemzetközi Lövészeti Szuperligának elkeresztelt versenysorozata, amely négy fordulóból áll, s az idei rajt ez elmúlt hét végén a somorjai lŒtéren volt.

A hagyományos lövészeti viadalba ezúttal a CsallóközbŒl a sokszoros gyŒztes dunaszerdahelyi DRON és a bŒsi klub egy-egy, a somorjai lövészklub pedig két csapattal nevezett be. Magyarországi részrŒl a tavalyi gyŒztes Écs két, míg Pér és Csorna egy-egy csapatot indított a nyitófordulóban. A versenyzŒk egyébként minden fordulóban 50 méterre lŒnek 20 értékelt lövést, kisöbı sportpuskából, fekvŒ testhelyzetben, s a csapatversenybe a négytagú együttesek három legjobb egyéni eredménye számít be. A május 17-ei somorjai viadal csapatversenye a következŒ eredményeket hozta: 1. DRON Dunaszerdahely (Kozák Tibor, Borbély László, Rácz László, Rácz Tamás) 558 kör, 2. BŒs (Borá-

ros Tamás, Szabó Mária, Csiba Ferenc, Rigó Zsolt) 551 kör, 3. Écs B (Tóth Sándor, Tóth Sándorné, ifj. Horváth Gábor, Gömböc József) 551 kör, 4. Écs A (Horváth Gáborné, Horváth Gábor, Pulai Tamás) 548 kör, 5. Somorja A (Jávorka László, Kósa György, Csóka Zoltán, Rajcz Terézia) 539 kör, 6. Somorja B (TomበPastrnek, Juhász Pál, Machala Zoltán, Kiss J.) 528 kör. A mezŒny végén Pér és Csorna cspatai végeztek szerény 484, ill. 396 körrel. A szuperliga végsŒ gyŒztesérŒl természetesen majd csak a négy forduló csapat-

versenyének összesített eredményei döntenek, ám az egyéni legjobb teljesítményeket minden fordulóban kiértékelik. A somorjai nyitófordulóban a férfiaknál ez volt a legjobbak sorrendje: 1. Borbély László (DRON) 194, 2. ifj. Horváth Gábor (Écs) 192, 3. Boráros Tamás (BŒs) 190 körrel; a nŒi versenyzŒknél. 1. Horváth Gáborné (Écs) 183, 2. Rajcz Terézia (Somorja A) 177, 3. Szabó Mária (BŒs) 176 körrel. A lövészeti szuperliga következŒ fordulója június 7-én a magyaroszági Écsen lesz. (–er)

 A somorjai lŒállásban elsŒsorban a dunaszerdahelyi Rácz László felvétele sportlövŒk jeleskedtek

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-23 Csallóköz  
2008-23 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. június 3., 23. szám

Advertisement