Page 1

19,- Sk 2008. május 27. ■ 22. szám

A CsárdáskirálynŒ már hungarikum

Nem lesz zır az

Nagy sikerrel mutatta be a komáromi Jókai Színház Kálmán Imre örökzöld operettjét.  3. oldal

Lapunknak nyilatkozik Igor Barát, az uniós pénznem szlovákiai bevezetésének kormánybiztosa.  4. oldal

CorgoÀ-liga?

euróval nálunk sem Egyesek bizakodnak, hogy ismét lesznek élvonalbeli meccsek a DAC-stadionban, mások öngyilkosságnak tartják az elképzelés 14. oldal ket.

Hány nap még a törvénysértés? DUNASZERDAHELY – Egy beadvány alapján a járási ügyész felhívta a helyi önkormányzat figyelmét arra, hogy a városban jogtalanul szedik a parkolódíjat.

hogy nincs törvényes alapja a díjbeszedés jelenlegi formájának, ezért a kirótt pénzbírságoknak sem.

Felszólította Œket a törvénytelenség megszüntetésére. Pázmány Péter polgármester elfogadásra javasolta az ügyészség álláspontját, de kijelentette, hogy a szóban forgó rendelet még továbbra is érvényben van, ezért fizetni kell. A képviselŒk tudomásul vették az ügyészség figyelmeztetését, de a fizetŒs parkolással kapcsolatos rendeletet még nem helyezték hatályon kívül. Erre szerintük kilencven napjuk van. A tavalyi törvénymódosítás és alkotmánybírósági döntés következtében sem adó, sem illeték formájában nem szedhetnek parkolódíjat az önkormányzatok. Bérletként pedig csak abban az esetben, ha szerzŒdést kötnek olyan céggel, amely a parkolódíjakat megfelelŒ jutalékért beszedi. A múlt csütörtöki rendkívüli képviselŒtestületi ülésen tudomásul vették a járási ügyész tiltakozását. Pázmány Péter polgármester azt mondta, hogy valaki feljelentést tett az ügyészségen, mert a rendelet nem felel meg az elŒírásoknak. Hozzátette, hogy a rendszabály még egy ideig érvényben marad, addig tehát mindenkinek fizetnie kell.

A februári képviselŒ-testületi ülésen elhangzott egy javaslat, amely szerint városi céget kellene alapítani, és azon keresztül beszedni a parkolási díjat. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) is egyetlen lehetŒségként tartja számon ezt a megoldást. Egy másik megoldás szerint magáncégnek is bérbe lehet adni a parkolókat. A városi cég megalapítását indítványozó javaslatról februárban nem szavaztak (minden bizonnyal azért, mert azt egy független képviselŒ javasolta), ellenben elfogadták azt a rendeletet, amelyet most megtámadott az ügyészség. A járási ügyészség csupán figyelmeztet. Ha ennek alapján az érintettek nem, vagy csak részben teszik meg a szükséges intézkedéseket, akkor a fŒügyész alkotmánybírósági pert indíthat. Több mint valószínı, hogy a februári ülésen minden képviselŒ tisztában volt azzal, hogy a bérleti díj sem törvényes megoldás, ugyanis Pázmány Péter akkor kijelentette, hogy „ez a megoldás is próbakeresés, mindenben lehet joghézagot találni”. jd

***

 A dunaszerdahelyi önkormányzat még mindig parkolójegy vásárlására kényszeríti a jóhiszemı polgárt Fogas Ferenc felvétele

Az általunk megkérdezett szakértŒk szerint viszont ez elfogadhatatlan. Mária Belanová ügyvédnŒ szerint rendŒrséghez fordulhatunk, ha bírságot vagy pénzbüntetést kiszabó felszólítást kapunk, amiért nem fizettünk parkolódíjat.

Tız a lakótelepen

DUNASZERDAHELY – Tız ütött ki az Újfalu-lakótelep egyik nyolcemeletes panelházának harmadik emeletén múlt vasárnap este. A riasztott tızoltóknak sikerült rövid idŒ alatt megfékezni a lángokat, ám az ottlakók, fŒként a gyerekek rémülten álltak a háztömb elŒtt. Az égŒ lakás egyik szomszédja kérésünkre elmondta, hogy egy harminc év körüli, egyedülálló férfi él a lakásban. Szerintük ittas állapotban, kezében égŒ cigarettával valószínıleg elaludt. Miután a lakás lángolni kezdett, az egy emelettel lejjebb lakó fiatalok arra lettek figyelmesek, hogy egy égŒ lepedŒ repül fentrŒl, és az ablakpárkányukra zuhant. Egy neve elhallgatását kérŒ lakótárstól megtudtuk, hogy ez a fiatalember már nem elsŒ esetben veszélyezteti az ottlakók és maga testi épségét, egyszer már volt nála tızeset, akkor is a tızoltók gyors beavatkozásának volt köszönhetŒ a tragédia elkerülése. A tızoltó- és mentŒcsapat két kocsival vonult ki a helyszínre. Röviddel ezután kiérkeztek a szolgálatos rendŒrök is. Személyi sérülés nem történt, a rémület viszont annál nagyobb volt. A kár elŒzetes becslések szerint hozzávetŒleg 150 ezer korona. und

„Ha egyszer törvénytelenül szedik, akkor arra nincs mentség. A törvény elŒtt mindenki egyenlŒ. Ha nekünk, polgároknak tiszteletben kell tartanunk a törvényeket, akkor a képviselŒ-testületnek és az önkormányzatnak is” – mondta a

dunaszerdahelyi szakember. Hozzátette: az önkormányzatnak azon kell igyekeznie, hogy a parkolódíjak terén is mielŒbb helyreálljon a törvényes rend a városban. Kollégája, Angyal László ugyancsak arra hívta fel a figyelmet,

Rétesrekord a fesztiválon VÁSÁRÚT – Tizenhét csapat vett részt múlt szombaton az idei évi réteshúzó fesztiválon. A tüsténkedŒ asszonyok és lányok alig gyŒzték felszolgálni a réteseket, annyian látogattak el a tavaly óta elhíresült jótékonysági rendezvényre. Olykor bizony átmeneti réteshiány ütötte fel a fejét a fesztiválon. Kihalt utcák fogadták a vásárútra érkezŒket, mert majd mindenki a falu központjában tartózkodott. A téren kígyózó sorok, rétes itt, rétes ott, amott meg egy nagy sátor, körülötte tömeg. Feszülten figyelnek valamit, alig tudom magam átverekedni oda, amerre minden tekintet szegezŒdik. Hát persze hogy mindenki a saját szemével szeretné látni a rekordkísérletet. Már a tészta nyújtása is magával ragadó látvány. (Folytatás a 13. oldalon)

 KezdŒdik a rekordkísérlet

Fogas Ferenc felvétele


2

Híroldal

2008. május 27.

Közírás mint szenvedély

Csattanás

DUNASZERDAHELY – A Nagymegyeren élŒ neves hazai publicista és szerkesztŒ, Bodnár Gyula EsŒcsepp a mennyezeten címı, a Lilium Aurum Kiadó gondozásában frissen megjelent kötetének bemutatóestje volt múlt csütörtökön a Vámbéry Irodalmi Kávéházban.

MEDVE – Két gépkocsi ütközött péntek este a benzinkúthoz közel. A balesetet a Peugeot vezetŒje okozta, aki valószínıleg figyelmetlenségbŒl nem adott elŒnyt a Nagymegyer felŒl érkezŒ, fŒúton haladó Renault Meganne-nak, és belerohant.

Bár a hangulatos est részben a szerzŒ kedves jubileumának szólt, hiszen Bodnár ezen a héten lépte át az érett férfikor küszöbének tartott hatvanat, Kocúr László irodalomkritikus kimerítŒ alapossággal értékelte legújabb, sorrendben immár ötödik publicisztikai kötetét, amelybe az utóbbi másfél évtizedben írt cikkeit, tárcáit és jegyzeteit sorolta. Külön kiemelve a a szép kiállítású kötet Álmában magyarul beszélt címı ciklusá-

nak írásait, amelyek talán a legjobb szemléltetik a bodnári publicisztika kiolthatatlanul szenvedélyes közéletiségét. A továbbiakban a szerzŒ az estet vezetŒ egykori újszós kollégája, Szilvássy József, valamint a szép számú közönség kérdéseire válaszolt szimpatikus közvetlenséggel. Ami pedig a jelentŒs életjubileumát illeti, már a bevezetŒben felolvasták a személyesen megjelenni nem tudott Dobos László hozzá írt köszöntŒ és gratuláló sorait, majd a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnöke, Hodossy Gyula pohárköszöntŒje után a családtagok, közeli barátok és munkatársak kórusa is fel Az ünnepelt és új könyvének méltatója Kocúr László (balról) csendült: Boldog szülinapot... Fogas Ferenc felvétele –ck

Elutasított exelnök

Marihuánát ültettek

FELSÃPATONY – Elutasította a dunaszerdahelyi járásbíróság a helyi termelŒszövetkezet volt elnökének, Tánczos Lászlónak azt a beadványát, amelyben arra kérte a testületet, hogy elŒzetes rendelkezéssel függessze fel az év elején megválasztott új vezetŒség irányítási és egyéb jogkörét. Döntésüket azzal indokolták, ha a kérésnek eleget tennének, akkor irányítás nélkül maradna a gazdaság.

OLLÉTEJED – Két pozsonyi férfit fülelt le a rendŒrség a múlt hét elején, amint Dunaszerdahely ollétejedi részében marihuána-palántákat ültettek. A két gyanús személyt helyi vadászok vették észre. Két, gyanúsan viselkedŒ személyre lettek figyelmesek, és kihívták a rendŒrséget. A járŒrök megállapították, hogy a férfiak valószínıleg marihuánát ültetnek az elhagyatott, gazos területen. A helyszínre érsekújvári jelzésı ·koda Felíciával érkeztek, és mire a rendŒrök kiértek, csaknem mind a harminc palántát kiültették már. A hatóság emberei a tiltott növényt kiszedték a földbŒl, s további kivizsgálásra laboratóriumba küldték. Azóta a feltételezésük beigazolódott. A huszonhét és harmincnégy éves pozsonyi férfi ellen a nyomozó büntetŒeljárást indított kábítószerrel kapcsolatos bıntett miatt. –jks

Az április 14-e óta óta tartó szövetkezeti csata még korántsem ért véget. Lehet, hogy most kezdŒdik el csak igazán. Tánczos László ugyanis arról a tájékoztatta lapunkat: a kerületi bíróság felszabadította 14 ezres szavazati jogukat (amelyet Chrenko beadványára a járásbíróság tiltott le), s ezzel újra a régi vezetŒség javára változhatnak a tulajdonviszonyok. Jozef Chrenko, az új többségi tulajdonos és Polák Attila elnök viszont azt állítja, hogy az elŒdjük, Tánczos egy szekrényre való, cégügyekkel kapcsolatos dokumentumot tüntetett el, másfelŒl pedig olyan iratok kerülnek elŒ, amelyek visszamenlŒeg vannak dátumozva. „A pénzügyi és a jogi könyvvizsgálat emiatt késik, ugyanis nincsenek birtokunkban az egyes ügyleteket igazoló papírok. Hiányoznak az üzleti partnerektŒl származó dokumentumok is. Az ügyben feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen“ – nyilatkozta a Para-

méternek Chrenko, majd így folytatta: „Egyetlen jellemzŒ példát említek: hivatalosan 2600 tonna silónak kéne lenni a raktárban. Ám a szarvasmarháknak nincs mit enniük.“ Az eltınt iratok ügyében Polák Attila új elnök kérdŒre vonta Tánczos Lászlót, aki – beismerte, hogy Œ vitte el az iratokat. Azt mondta azért, hogy Polákék ne tudják meghamisítani. Az új vezetŒség úgy véli, hogy Tánczosnak jócskán van takargatnivalója, ha a kisebbik rosszként az iratok eltüntetését választotta. Szerintük így akarja hátráltatni vagy megakadályozni a tervezett átvilágítást. Tánczos másképp látja a helyzetet: „Nem tınt el semmi, minden nálam van. Addig nem adom ki a kezembŒl a jegyzŒkönyveket és azokat a szerzŒdéseket, amelyek a szövetkezeti tagviszonyokhoz kötŒdnek, amíg nincs róla jogerŒs bírósági döntés. Más hivatalos irat nincs nálam“ – háborodott fel. Rágalmazásnak tartja a fenti állításokat, azt mondta, s bármikor hajlandó megmutatni a szóban forgó papírokat. Az elŒzetes intézkedésrŒl szóló elutasító határozatra így reagált: „Ez az Œ jogkörük korlátozásáról szóló kérelem elutasítása a járásbíróság részérŒl, ami ellen 15 napig fellebbezhetek a kerületi bíróságon. Arról még nincs döntés, hogy jogszerı volt-e az általuk decemberben összehívott tagsági gyılés, ahol öten választottak új elnököt és vezetŒséget“ – nyilatkozta. und

Felzúgtak a motorok és a zenekarok BÃS – Az elmúlt hét végén rendezték meg a VI. BŒsi Motorostalálkozót, amelyet a Csallóközi Bikák klubja szervezett a helyi pihenŒparkban. Szombaton fantasztikusabbnál fantasztikusabb gépcsodáikon érkeztek a motorozás hívei. Láthattunk sportmotorokat, de hobbymotorkerékpárból, sŒt háromkerekıekbŒl sem volt hiány. Délután kettŒkor mintegy öt-hatszáz motoros vágott neki a felvonulásnak, látványos, lassú tempóban, és több csallóközi települést érintve tettek

meg negyven kilométert, hogy megmutassák magukat az útvonal mentén kíváncsiskodó embereknek. Ezt a motoros kaszkadŒrök bemutatója követte az egyik lezárt bŒsi utcában. A több ezer érdeklŒdŒ ámulva figyelte a magyarországi Demény testvérek minden mutatványát, ahogy azok hajszálpontosan uralták gépeik minden csavarját. Horváth István, a Csallóközi Bikák klubelnöke a Paraméternek nyilatkozva elmondta, körülbelül 150 motorbicikli lehetett a színhelyen. Vendégek érkeztek GyŒrbŒl, Mosonmagyaróvár-

ról és Tatabányáról is. Az est fŒzenekara a Beatrice volt Nagy Feróval. Fellépett még a Rocky Rockett, a Rómeó Vérzik, az Insomnia és a Gazember formáció is. „Eljöttek a gyŒri Dragon Tattoo tetoválói is. Így bárki „felvarrathatott“ magának egy igazán maradandó emléket a háromnapos rendezvény alatt“ – mosolygott a szervezŒk egyike. A vasárnap már inkább a táborbontásról, a búcsúzkodásról szólt, de már most lehet örülni a következŒ évi bŒsi, benzingŒzös motorosrandevúnak. (und, kz)

a benzinkútnál

A Renault vezetŒje és utasa könnyebb sérüléseket szenvedett, de a Peugeot sofŒrjét csak a helyszínre érkezŒ tızoltók tudták kiszabadítani az autóból, ugyanis szét kellett vágni a gépkocsi bal oldalát. Ezután a rohammentŒ szállította Œt kórházba, ahol stabilizálták az állapotát. Két utasa könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. (para)

NŒket zaklatott NAGYMEGYER/KOMÁROM – A dunaszerdahelyi rendŒrök elfogták azt a huszonhárom éves komáromi illetŒségı férfit, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy két nagymegyeri nŒt is meg akart erŒszakolni. A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi május elején az egyik mellékutcában hátulról megtámadott egy huszonnégy esztendŒs hölgyet, aki nem hagyta magát, védekezett és sikoltozott, mire a férfi a motorkerékpárján elmenekült. Nem sokkal ezután egy másik csendes utcában egy fiatal leányt szemelt ki magának, akire szintén hátulról támadt rá. Ám a tizenhat éves leány édesanyja éppen a helyszínre érkezett, s emiatt a férfi ismét elmenekült. Sikerült lebuktatni Œt, mert az anya megjegyezte a motorkerékpár rendszámát, és jó személyleírást is adott a nyomozóknak a tettesrŒl, aki szexuális zaklatás és testi sértés alapos gyanúja miatt kerülhet bíróság elé. A rendŒrség hetilapunk révén is kéri a polgárokat, hogy ha az elmúlt hetekben Œk is szenvedŒ alanyai vagy esetleg szemtanúi voltak hasonló erŒszakoskodásnak, akkor tegyenek bejelentést a 158-as ingyenes telefonszámon, mert nem kizárt, hogy a lefülelt férfi korábban is hasonló bıntetteket követett el. –lba

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Életünk, világunk kis és nagy csodáit, örömét és bánatát tárja elénk“ – Szilvássy József: Hatvanéves Bodnár Gyula, a szabad lelkı publicista) Zemanek Katalin (Dunaszerdahely) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Közben iszonyatos sebességgel változnak a lelkében az érzelmek.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: május 30.

HANGSÚLY Ha már elsŒ látásra jogi nonszensznek tınik is, játsszunk el a gondolattal, hogy elvileg igaza lehet Dunaszerdahely polgármesterének, Pázmány Péternek, amikor azt üzeni, hogy a város területén kijelölt parkolóhelyeket igénybe vevŒ gépkocsivezetŒknek akkor is be kell fizetniük a parkolási díjat, ha a vonatkozó hatályban levŒ városi rendelet törvénytelen. Amint arra a járási ügyészség önkormányzathoz megküldött hivatalos tiltakozása felhívja a figyelmet. Ha viszont belegondolunk, hogy a szóban forgó rendelet egy tavalyi alkotmánybírósági döntés és az önkormányzati bevételeket szabályozó törvény módosítása nyomán alkotmányellenesnek, egyszersmind törvényelle-

Ahol a polgárt is hülyének nézik... nesnek minŒsül, le kell szögeznünk: Pázmány üzenete semmi mást nem tükröz, mint azt a cinizmust és arroganciát, amely évek óta sajátja az általa fémjelezett dunaszerdahelyi önkormányzatnak. Azt ugyanis már tavaly tudniuk kellett volna a városi képviselŒknek, hogy az önkormányzatok sem adó, sem illeték formájában nem szedhetnek parkolási díjat. Bérletként is csak abban az esetben lehetséges az efféle pénzbehajtás, ha azt egy város által

megbízott cég, illetve egy e célból létrehozott városi üzleti társaság végzi. Következésképpen eszükbe sem jut meghozni az ügyészég által vitatott rendeletet. Nyilvánvaló tehát, hogy Pázmány és az Œt kritikátlanul szolgáló képviselŒk tulajdonképpen a szemébe röhögtek az érintett autótulajdonosoknak, amikor legutóbbi rendkívüli képviselŒtestületi ülésükön ugyan tudomásul vették (sic!) az ügyészségi tiltakozást, ám nagy mellénnyel megüzenték a plebsznek: Fizessetek, ha törvényellenesen szedjük is tŒletek a sápot, mert

még legalább hatvan napunk van arra, hogy a hatályos jogi normákkal összhangba hozzuk a vonatkozó városi rendeletet… Nos, ha nem a hatalom arroganciája, a pökhendi úrhatnámság, no és a törvények semmibevétele, hanem a lakosság körültekintŒ szolgálatának ideája és a törvénytisztelet jellemezné Dunaszerdahely városának vezetŒit – különös tekintettel a polgármester úrra – fogják magukat, és legalább a múlt heti ügyészégi tiltakozás nyomán azonnali hatállyal felfüggesztik a törvényellenes rendelet hatályát. Leg-

alább annyi idŒre, amíg a törvénnyel összhangba nem hozzák azt. A kivagyi üzengetés, az olyan jogi csırés-csavarás és földszintes sóderolás helyett, amellyel tulajdonképpen azokat az embereket nézik hülyéknek, akiknek a mandátumukat köszönhetik. Nem beszélve arról, hogy a törvényellenes rendelet alapján megbírságolt állampolgárok igenis visszaperelhetik a várostól a tŒlük jogellenesen elszedett pénzt. Barak László, www.parameter.sk


Riport

2008. május 27.

3

A CsárdáskirálynŒ már hungarikum Az elsŒ világháború kitörése elŒtt néhány hónappal Kálmán Imre Marienbadba, a mai Mariánské Láznûba költözött szövegíróival, Leo Steinnel és Jenbach Bélával, hogy nyugodtan alkothasson. Az itt készült mı eredeti címe Éljen a szerelem lett, ám végül Czardasfürstin címmel mutatták be Bécsben 1915 novemberében. Egy évvel késŒbb Budapesten CsárdáskirálynŒként került a publikum elé. Újabb változatát több évtizeddel késŒbb Kellér DezsŒ és több társa készítette el, kimondottan Honthy Hannára gondolva. Ezernyi elŒadás után május közepén a Komáromi Jókai Színházba érkezett.

Egy birodalom és egy világ végnapjai – operettben Edwin herceg és Szilvia, a kis sanzonett szerelme lázba hozta a komáromi közönséget, a három és háromnegyed órás elŒadás minden dalát megtapsolták a nézŒk, a nyilvános fŒpróbán, valamint az egyik elŒadás után állva tapsoltak a nézŒtéren ülŒk. A száz jelmezt (tervezŒjük Bianca Imelda Jeremias) és a káprázatos díszleteket (Bartha József tervei alapján GyŒry Gabriella m. v. tervezte komáromi színpadra) felvonultató háromfelvonásos operett slágereit a gyŒri Raab Sinfonietta nevı, 26 tagú zenekar kíséri. A Hajmási Péter, Hajmási Pál címı dalban ifjabb Kovács József és idŒsebb Bertók Tibor húzzák a talpalávalót a színpadon. Keresztes Attila, a Kolozsvári Állami Magyar Színház harmincnégy éves mıvészeti aligazgatója, a darab rendezŒje nem csak elmeséli a történetet. Bodó A. Ottó sepsiszentgyörgyi dramaturggal közösen a habos operett-világ prózáinak igyekeztek természetes miliŒt teremteni, igazi emberi érzéseket a közönség elé vinni. Az elŒadás végén kitör az elsŒ világháború, és nem kerülheti el végzetét a herceg, a sanzonett, a gróf és a grófnŒ sem. Szomorú dolog a háború, szomo-

rú a finálé. „Egyfajta szent teátrálitásba fojtom az elŒadás végét. Attól kezdve, hogy Szarajevóban lelŒtték a trónörököst, mindaz, ami a szép, békebeli, specifikus magyarság volt, operettben vagy akár az életben is, csupán teátrális formában jelenhet meg” – nyilatkozta Keresztes Attila rendezŒ a komáromi premier elŒtt.

Tini primadonna, tévésztár bonviván A csodaszép látványon kívül, szenzációs a szereposztás is. Szilviát a Székesfehérvárról indult, ma már budapesti Kiss Diána Magdolna énekli, aki tavaly végzett a színmıvészeti egyetemen. „Az operettekben mindenki megpróbálja elmismásolni az érzelmeket, pedig nincs annál szebb, mint sírva énekelni. Szilvia is úgy énekel, hogy megpróbálja lenyelni a könnyeit. Közben iszonyatos sebességgel változnak a lelkében az érzelmek. Olykor a legszívesebben artikulálatlanul üvöltene. Az a jó, hogy ezt a komáromi elŒadásban megtehetem” – nyilatkozta alakításáról a huszonhárom éves primadonna. Diána hercege szintén budapesti. A huszonnyolc esztendŒs Oszgyáni Mihály azzal is belopta magát a komáromi publikum szívébe, hogy Œ alakítja a Holdbéli csónakos címszerepét Kaszás Attila után a budapesti Nemzeti Színházban. „Amikor Attila még csak beteg volt, felhívtak, hogy be kéne ugrani A holdbéli csónakosba, amíg fel nem épül. Amikorra a beugrásra sor került, érkezett a hír, hogy Kaszás Attila elhunyt. Így lett enyém a szerepe” – vallotta egy interjúban a fiatal színész, s lett komáromi Edwin herceg. Egyébként a komáromi premier napján lett egy magyar szappanopera hŒse. Harmati Róbertet, az új masszŒrt alakítja a TV2 kereskedelmi csatorna, Jóban Rosszban címı napi kórházsorozatában. „Egyszer már úgy volt, hogy én le-

 Lakodalom az Orfeumban. Elöl Kiss Diána Magdolna (Szilvia), Ozsgyáni Mihály (Edwin) és Németh István (Rohunsdorf Dömötör Ede felvétele tábornok) szek Kardos doktor, de akkor Marton Robi kapta a szerepet. Most Harmati Róbert, a masszŒr lettem” – közölte a sármos bonviván.

„Te rongyos élet!” A Bóni grófot alakító Fabó Tibor Jászaidíjas mıvész és a Stázi grófnŒként tündöklŒ Holocsy Katalin játszottak már fŒszerepet a Komáromi Jókai Színház idei, éppen az 55. évadot ünneplŒ elŒadásban, SütŒ András Egy lócsiszár virágvasárnapja címı drámájában. Most, a CsárdáskirálynŒben a „Te rongyos élet” címı duettjük az elŒadás egyik tapsos sikerszáma lett. „Keresztes Attila rendezŒ arra törekedett, hogy ne csak egy habos operett-világ, hanem az igazi emberi érzések is a nézŒ

elé kerüljenek, miközben mindenki jól szórakozik” – árulta el Holocsy Katalin. Fabó Tibor bevallotta, könnyen beilleszkedett a táncos-komikus szerepbe. „Nagyon szeretek énekelni és táncolni. A CsárdáskirálynŒ energiában más beosztást kíván. Az utolsó finisben oda kellett figyelni, hogy az ember hogyan használja az erejét, amíg eljut a bemutatóig” – mondta a színész.

Cecília és a többiek Cecíliát, az elŒzŒ csárdáskirálynŒt Szvrcsek Anitára bízta Keresztes Attila. A komáromi társulat dívája hozta a formáját, a nyilvános fŒpróbán már akkor tapsoltak a nézŒk, amikor megjelent az orfeum ajtajában a Rohunsdorf tábornokot játszó Németh István kísértében.

Kerekes Ferkó szerepében Mokos Attila biciklin robban a színpadra, Miskát Dráfi Mátyás Jászai-díjas érdemes mıvész alakítja. Ãk ketten éneklik Cecíliával a Hajmási Péter, Hajmási Pál címı slágert, és a dal végén Szvrcsek Anita tánctudását is megmutatja a publikumnak. A második és harmadik felvonásban azután PŒthe Istvánnal (Leopold Mária herceg) komédiázik a színésznŒ, és kapnak mindketten megérdemelt tapsot. Ki tudja, mi a titka annak, hogy a CsárdáskirálynŒ túlélt világháborút, forradalmakat, rendszerváltásokat. Kibírta a dicséreteket és a lesújtó kritikát is. Mára igazi hungarikum lett. Vagy monarchikum. Idén, május 16-a, azaz a komáromi premier óta immár a miénk is. Bárány János

Barátság és szerelem Fókusz-módra A véletlen úgy hozta, hogy már a nyárasdi járási válogatóversenyen beletekinthettünk a Mi, tizenévesek címı színpadi játékba, amellyel a Dunaszerdahelyi VMK és a Vámbéry Ármin nevét viselŒ városi Csemadok-szervezet Fókusz Gyermekszínpada a jövŒ héten induló 38. Duna Meneti Tavaszon kívánja elnyerni a közönség tetszését és a zsıri szakmai elismerését.

Mindezt Jarábik Gabriella vezetésével, aki nemcsak rendezŒje az új produkciónak, hanem az újvidéki Takanics Róbert jeleneteinek feldolgozásával a darabot is Œ írta. Nem elŒször s bizonyára nem utoljára, hiszen amikor azt kérdeztük tŒle, hogy valójában hányadik évadja is ez a mindenkori Fókusz gyermekszínjátszó csoport mostani alakulatával, szinte restelkedve mondta ki a 38-at. „S ha netán nem látszana rajtam ez a rengeteg év,

 Mi, tizenévesek – egy mozzanat a Fókusz Gyermekszínpad új elŒadásából Fogas Ferenc felvétele

annak csak egyetlen titka lehet: a gyerekek megfiatalítanak” – jegyezte meg jóízıen kacagva. Majd részletesen is taglalta, hogy az idei versenyévadban milyen gárdával és miért éppen ezzel a produkcióval igyekeznek újabb babérokra törni. „Tudni kell, hogy a mi csapatunkba minden évben bekerül egy-két új gyerek. Mivel ezek a mostaniak nagyon ügyesen beilleszkedtek a régiek közé, azért gondoltuk, ha már egyszer nincs szereplŒgond, valami új, a mai gyerekek gondjait, problémáit sokkal inkább érintŒ témával, semmint a megszokott mesedramatizálással rukkoljunk ki. Mert tény és való, hogy a csapat nagyobb lányai és a kamasz fiú valójában már nem szerettek volna valamiféle mesét eljátszani az idézŒjelben értendŒ kicsikkel. Ezért jó, hosszas keresés után rátaláltam egy újvidéki kiadványra, benne Takanics Róbert jeleneteivel, melyek tulajdonképpen a tizenévesek problémáival foglalkoznak, színpad közelbe hozva például az egyik legnehezebbet, az egyfajta gyermekszerelemként megélt vonzalmat, barátságot. Nos, ezeket a jeleneteket szabtuk rá most a csapatra, illetve az egyes karaktereket a gyakorlatok során a kiválasztott szereplŒkre. S akkor még jöttek mindehhez a gyerekek ötletei. Szóval nagyon érdekes, közös munka volt ez” – emlékezett vissza a kezdetekre Gabriella asszony. Aki nem hallgatta el azt sem, hogy a nyárasdi válogatóversenyen a zsıri éppenséggel azt kifogásolta, hogy túlságo-

san nehéz volt a gyerekeknek, merthogy valójában önmagukat kellett játszaniuk, annyira rájuk volt szabva láthatóan az egész. „Megengedem, hogy Nyárasdon még akadozott az elŒadás, kisebb ritmuszavarok voltak benne, hiszen elŒször mutattuk be a darabot. A második elŒadás, egy nappal késŒbb, a mosonmagyaróvári nemzetközi színjátszó találkozón viszont nemcsak hogy kitınŒen sikerült, hanem az ottani zsırinek éppen az tetszett benne – a gyerekek lazasága, bátor színészi játéka többek között –, amit a nyárasdi kifogásolt. A csapatból Horváth Bence például színészi alakításdíjat is kapott, de nagyon sok szereplŒt kiemeltek, dicsértek közülünk. S ami, remélem, még ennél is jobban feldobja a csapatot a DMT-re, meghívtak bennünket jövŒ májusra a Vajdaságba, az Œ nemzetközi fesztiváljukra” – újságolta örömmel a Fókusz vezetŒje. Arról viszont már nem szívesen beszélt, amikor azt kérdeztük tŒle, hogy szerinte kik a mostani csapata legtehetségesebb színjátszói. Vagy ha úgy tetszik, az idei gyermekfesztiválra készült versenydarabjuk 16 fŒs szereplŒgárdájának húzóemberei. „Én senkit sem szeretnék kiemelni külön-külön, mert ez egy csapatmunka. A Fókuszra mindig is ez volt jellemzŒ, mert mindenki kiveszi a részét egy-egy produkció építésébŒl. Ez a darab most lehetŒséget adott, mint egyébként minden más darab is arra, hogy az egyének kiugorjanak, megmutassák azt a kétségtelen színjátszói tehetséget, mint ami akár

Simon Esztit, akár Németh Dórát vagy Antal Gábort, Horváth Bencét vagy Póda Csengét jellemzi. S ilyen alapon szinte mind a tizenhat nevet felsorolhatnám” – mondta. Végül megtudtuk tŒle, hogy bár a Fókusz Gyermekszínpad a VMK mellett mıködik, a város minden magyar alapiskolájából vannak tagjai, de faluról is járnak közéjük a színjátszás iránt vonzalmat érzŒ gyerekek. S mivel ezeket a gyerekeket a különféle szereplések, fellépések miatt gyakran ki kell kérni a tanításról, Jarábik Gabriella nagyra tartja az igazgatók együttmıködési készségét. A csoport körüli gondokban, teendŒkben pedig a szülŒk a legnagyobb támaszai. Közülük nagyon sokan egykor maguk is „Gabi néni” tanítványai voltak. „Nem minden gyereknek, de ha összeszámolnánk, akkor a felének valakije, valamely családtagja biztosan járt a Fókuszba” – mondta nevetve. Aztán elkomolyodott: „Bár most én vagyok a mindenes, szóval azért nem én viszem egyedül az egészet. Ãnélkülük aligha tudnék boldogulni. FŒleg a szintén szülŒ Süke Pityu nélkül, aki a technika, a fények és a kellékek terén már hosszú évek óta önzetlenül segít a Kisfókusznak. Néha a próbákon is részt vesz, s mivel a gyerekek adnak a szavára, besegít abban is, ha olykor kicsit vissza kell fogni a társaságot…” S végezetül ne feledjük: az új FókuszelŒadást az idei DMT jövŒ szerdai (június 4.) délelŒtti versenyprogramjában tekinthetik meg az érdeklŒdŒk. (bereck)


4

Interjú – Tudósítások

2008. május 27.

Nem lesz zır az euróval nálunk sem Napjaink egyik legtöbbet nyilatkozó és legelfoglaltabb közéleti személyisége Igor Barát, az euró bevezetésének szlovákiai kormánybiztosa. Bokros teendŒi mellett talált idŒt arra, hogy a Paraméternek nyilatkozzon.  Az utóbbi idŒben kapott hideget, meleget. Sokan bírálták azért, hogy gyengécske az euró jövŒ évi szlovákiai bevezetésével kapcsolatos kampány, s fŒleg emiatt idegenkednek sokan a közös uniós pénznemtŒl. Mit szól ezekhez a kritikákhoz? – Véleményt nyilvánítani mindenkinek joga van. Én viszont úgy látom, hogy semmi ok a pánikra, de még a bírálatokra sem. Mi a kormány által jóváhagyott idŒrend szerint munkálkodunk, nincs semmilyen csúszásunk. Egyébként ameddig Brüsszel nem hagyta jóvá azt, hogy Szlovákia csatlakozhat az euróövezethez, látszólag nem sokat tehettünk. Pedig dolgoztunk keményen. Készültek a multimédiás információs anyagok, önkéntes aktivistákat képeztünk ki, beindult az ingyenes információs telefonvonal. Szóval nem tétlenkedtünk. A munkánk látványos része júliusban indul, amikor jóváhagyják a szlovák korona átváltási árfolyamát.  Július elején kívül melyek azok a fontos idŒpontok, amelyeket a polgárnak mindenképpen számon kell tartania? – Az elsŒ a már említett átváltási árfolyam. Ennek alapján augusztustól egészen a jövŒ év végéig mindenhol kötelesek két pénznemben, euróban és szlovák koronában is feltüntetni az árakat. Így lesz idŒnk, lehetŒségünk arra, hogy megismerkedjünk az eurós árakkal, s megbizonyosodjunk arról, hogy nem drágítottak-e indokolatlanul. Decemberben minden felnŒtt személy bármelyik bankfiókban vehet ötszáz koronáért úgynevezett induló csomagot, amelyben eurós fémpénzek lesznek, az átváltási árfolyamnak megfelelŒ értékben. Január 1-jétŒl 16-áig még két pénznemben fizethetünk, ám a visszajáró pénzt már csak euróban kapjuk. Január 17-étŒl már csak az euró lesz az érvényes fizetési eszköz Szlovákiában.

Megmaradt koronáinkat a jövŒ év végéig minden bank köteles beváltani, azután pedig már csak a pozsonyi jegybank végzi el ezt a feladatot, egészen 2013-ig. Minden egyéb tudnivalóról részletesen tájékoztat a www.euromena.sk internetes portál, illetve a 0800 103 104-es, ingyenesen hívható telefontudakozó.  A polgárok többsége elsŒsorban az árak meglódulásától tart. Szlovéniát emlegetik, ahol az euró tavalyi bevezetése után megugrott az áruk és szolgáltatások árának növekedése. Szlovákiát nem fenyegeti ilyen veszély? – MeggyŒzŒdésem szerint nem. Szlovéniában nem az euró bevezetése okozta a mintegy hatszázalékos inflációt. Mondok egy közeli példát: Csehországban tavaly 7,6 százalékkal romlott a pénz értéke, mégsem cikkeztek errŒl a lapok, mert ott még nem tervezik az euró bevezetését. Nyilván nálunk is lesz csekély mértékı áremelkedés, de a gazdaságunk jó kondícióban van, tehát nagy mértékı drágulásoktól nem kell tartanunk. A kormány az átváltással kapcsolatban még az eurócentek kerekítését is úgy oldotta meg, hogy például a nyugdíjasok számára kedvezŒ legyen. Tehát nem lefelé, hanem felfelé kerekítenek.  Akkor minden szép és jó lesz? Nem túlságosan derılátó az ilyesfajta elŒrejelzés? – Én nem vagyok sem túlzottan derılátó, sem pedig borúlátó. Sokkal inkább realistának tartom magam. Ezért úgy vélem, nyilván lesznek bizonyos gondok, hiszen minden újdonság bevezetése ezzel jár. Mi azon fáradozunk, hogy ezek a problémák minél kisebbek legyenek, s gyorsan megoldódjanak.  Én például nem hiszem azt, hogy nem lesznek ügyeskedŒk és nyerészkedŒk, akik majd indokolatlan mértékben drágítják az áruikat vagy a szolgáltatásaikat... – Ezt természetesen én sem hiszem, de igyekszünk meggátolni az átveréseiket. Törvény készül az árdrágítók ellen, lesz fekete lista is, amelyre felkerülnek,

 Barát-interjúhoz: A kormánybiztos gyakran mutatja fel, hogy már csak hány nap hiányzik az uniós pénznem szlovákiai bevezetéséhez. Deutsch Attila felvétele s akkor nyilván elkerülik Œket a potenciális vásárlók. Sokan csatlakoztak viszont ahhoz az egyezséghez, amelyben kötelezettséget vállalnak, hogy nem esnek kísértésbe, nem verik fel az árakat.  Mások attól tartanak, hogy a sok aprópénz miatt jóval nehezebb lesz a pénztárcánk. – Ebben van némi igazság, de ezt is el lehet kerülni, ha például minél gyakrabban fizetünk bankkártyával, vagy nem viszünk sok pénzt magunkkal. Némi humorral még hozzátehetem, hogy mindig jobb, ha nehéz a pénztárcánk, mint ha üres lenne.  A felmérések szerint a nyugdíjasok és az érettségivel nem rendelkezŒ személyek tartanak leginkább az eurótól. Lesz-e olyan célzott kampány, amelyben kimondottan Œket szólítják meg? – Igen. Egyszerı példával szeretnénk meggyŒzni Œket. Amennyi kenyeret, tejet, péksüteményt vesz ma 314 koronáért, ugyanannyit kap majd januártól tíz

euróért. Más áruk esetében is ugyanez lesz a helyzet. A nyugdíjak természetesen az osztrák vagy a német járandóságokhoz képest, sajnos, elég alacsonyak nálunk, de ezért nem az euró okolható, hiszen ezek koronára átszámítva sem nagyobbak. RemélhetŒen fokozatosan a szlovákiai nyugdíjak is közelítenek majd a nyugatiakhoz.  Sok polgár azon gondolkodik, hogy mit tegyen otthon tartott, megtakarított pénzével. Ön mit tanácsol nekik? – Szerintem egyáltalán nem jó és biztonságos otthon tartani jelentŒsebb összegı készpénzt. Ebben az esetben sem, ezért én azt tanácsolom mindenkinek, hogy decemberben már csak annyi koronát tartson odahaza, amennyire az év végéig feltétlenül szüksége lesz. A többit érdemes a bankba, betétre helyezni, mert a pénzintézetek január elején minden náluk tartott koronás számlát kötelesek euróra átszámítani, méghozzá illeték fizetése nélkül. Ez a megoldás kényelmes is,

mert nem kell bemenni a bankfiókba, ahol az év utolsó munkanapjain feltehetŒen sok ügyfél lesz.  A kampányban gondoltak-e a magyar ajkú polgárokra? – Természetesen. Magyar nyelvı kiadványok és reklámpanelek sokaságát készítettük el. Az utóbbit például Dunaszerdahelyen már át is adtuk. Ezek a felvilágosító és népszerısítŒ kiadványok minden olyan önkormányzathoz eljutnak, ahol a magyar nemzetiségı polgárok száma eléri a húsz százalékot. RemélhetŒen ezek az anyagok nem a raktárakban porosodnak majd. Több helyen már örömmel tapasztaltam, hogy kifüggesztették, hozzáférhetŒvé tették ezeket, vagyis már most is jól szolgálják a polgárok tájékoztatását. Július végétŒl még több kiadványt postázunk, illetve viszünk el személyesen.  S mi lesz a roma nemzetiségı polgárokkal? Sokan közülük még olvasni is alig tudnak.... – Róluk sem feledkeztünk meg. ElsŒsorban rájuk gondolva képeztük ki a már említett aktivistákat, akik majd igyekeznek tájékoztatni Œket. Roma nyelvı CD-lemezeket is kiadunk, amelyeken amolyan csasztuskák formájában, vagyis dalban népszerısítjük az eurót. AmatŒr színjátszókat is alkalmazunk Œsszel, akik egy-egy jelenetben adják majd elŒ a roma polgárok számára a legfontosabb tudnivalókat. Ezek a különleges eszközök szerintem nagyon hatásosak lesznek.  Válaszai nyugodtak, megfontoltak. Valóban nem izgul? Nem tart 2009. január 1-jétŒl? – Van bennem némi vizsgadrukk, de sem az eurótól sem pedig a szlovákiai bevezetésétŒl nem tartok. Tizenöt tagországban sikeres volt ez a bonyolult és nagyszabású mıvelet. Szlovákia sem lesz kivétel. Ha gond nélkül megbirkóztak ezzel az olaszok, ahol ugyebár korábban líramilliók voltak forgalomban, s ha nemrég a ciprusiak és a máltaiak is sikerrel tértek át az európai pénznemre, akkor nálunk sem lesz különösebb gond, ezt biztosra veszem. Szilvássy József

ÜnneplŒ és ünnepelt Két férfit köröznek Tisztelgés Bartók elŒtt hosszú hónapok óta KOMÁROM/DUNASZERDAHELY – Május 18-án ingyenes tárlatvezetéssel, meghosszabított nyitva tartással és családi programokkal ünnepelte a világnapot a legtöbb múzeum.

Természetesen régiónkban, többek között Komáromban, Dunaszerdahelyen és Galántán is. A Duna Menti Múzeumban ekkor tekinthette meg a közönség az 1603-ból származó, nemrég a raktárban megtalált éggömböt, amelybŒl már csak néhányat Œriznek Európában. A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 13. alkalommal tartották meg a a Múzeumi Majálist, amelyen – a rendezvénysorozat fennállása óta elŒször – a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeumot és a Galántai Honismereti Múzeumot is köszönthette Kovács Tibor fŒigazgató. A Csallóközi Múzeum vezetŒ munkatársát Budapesten érte utol a Paraméter. Zsigmond Tibort telefonon kérdeztük a hagyományos seregszemlérŒl. „A megnyitó ünnepségen elŒször elismeréseket adtak át az illetékesek. A vendégbarát múzeumok

idei magyarországi versenyét a fŒvárosi Csodák Palotája nyerte meg, az Év Múzeuma 2007 emléktáblát pedig a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a JósvafŒi Tájház szögezheti ki az intézmény falára. A protokolláris rész után szakmai megbeszéléseket folytattunk magyarországi kollégáinkkal, saját sátrunkban magunk is sok-sok odalátogató kérdésére válaszoltunk, majd kiki saját választása szerint kiállításokhoz kapcsolódó rendezvényeken, tárlatvezetésen, filmvetítésen, koncerten vagy színházi elŒadáson vehetett részt. MeggyŒzŒdhettünk róla, hogy Magyarországon folyamatosan emelkedik a múzeumi látogatók száma, mert friss szemléletı, kutatásokon alapuló, izgalmas és színvonalas kiállítások várják a közönséget“ – mondta el lapunknak a múzeumvezetŒ. Az ENSZ kulturális szervezete, az UNESCO 1977-ben avatta május 18-át múzeumi világnappá, azaz a közgyıjtemények, a múzeumok nemzetközi ünnepévé. A világnap idei témája „a múzeumok mint a társadalmi változás és fejlŒdés tényezŒi“ volt. (lel)

ÖRSÚJFALU/GÚTA – Lapunk révén két személy kézre kerítése érdekében kéri olvasóink segítségét a Nyitra megyei rendŒrkapitányság. Az örsújfalui Szabó Viktornak Renáta âuháková szóvivŒ szerint még tavaly májusban kellett volna jelentkeznie a nyitrai börtönben, hogy letöltse jogerŒs büntetését. Szabó 174 cm magas, sportos testalkatú harminc-

öt éves fiatalember. A harmincnyolc éves gútai Zsoldos Vince ellen szélhámoskodás alapos gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot a rendŒrség. A rendŒrség akár a névtelen bejelentéseket is elfogadja, bármely rendŒrŒrsön, hívható azonban az ingyenes 158-as telefonszám, és üzenet küldhetŒ a krpznr@minv. sk e-mail címre.

NAGYMEGYER – A XV. Zenei Napok záró rendezvényeként nemzetközi kórustalálkozót rendeztek a városban. ElŒzŒleg Bartók Béla köztéri szobránál koszorúzásra gyıltek össze a résztvevŒk, leróva tiszteletüket a magyar zeneszerzŒ és népzenekutató elŒtt, aki még a múlt század elején járt gyıjtŒkörúton a csallóközi kisvárosban. A kórustalálkozó elsŒ fellépŒjeként a helyi utánpótlás, a Bartók Béla Alapiskola kórusa, az Igricek mutatkoztak be, Œket a Halászi

Vegyes Kar, majd a bŒsi Kék-Duna Vegyes Kar követte. A szombathelyi Haladás Férfikórus is elfogadta a nagymegyeriek meghívását, de itt volt a pozsonyeperjesi Kis-Duna Vegyes Kar és a tapolcai Batthyányi Vegyes Kar is. Utolsó fellépŒként a hazai Bárdos Lajos Vegyes Kar lépett a színpadra, mindegyik együttes négyöt kórusmıvel mutatkozott be a közönségnek. Az estet egy közös énekléssel zárták a kórusok. (kovács)

Már az angolok is felfedezték KULCSOD – A csilizközi régióban fekvŒ falu alig négyszáz lélekszámával egyike a Dunaszerdahelyi járás településeinek. Az idŒsebbek a több mint négy évtizeddel ezelŒtti, nagy dunai árvíz kapcsán jegyezték meg a falu nevét, mert itt, a közelben szakadt át a gát. Both Tibor polgármester szerint azonban igyekeznek élhetŒvé tenni a falut, megŒrizni a természeti szépségét és környezetét. Ennek a törekvésnek egyik fontos eszköze a tavaly átadott Ökoudvar és komposztáló, ahol a faluban szeparált hulla-

dékot tárolják, hasznosítják, illetve szállítják tovább. A mıanyag flakonokat Csilizradványba, ahol összezúzzák, majd értékes alapanyagként adják el. Az Ökoudvarban három acélkonténerben gyıjtik a már kiválogatott hulladékot, amelyet idŒrŒl idŒre különleges jármıveken szállítanak el, miként a kiöregedett jármıvek roncsait is. Évente legalább tíz tonna komposztot készítenek, amelyet a lakosság felhasznál a kertekben. Gyermekjátszótér is épült, s rövidesen átadják azt a tíz telket, amelyen családi házak épülhetnek. Tervezik a helyi mıvelŒdési otthon és az

óvoda felújítását, valamint egy többfunkciós szolgáltatóház felépítését is. Büszkén meséli a polgármester, hogy nemrég egy angol nyugdíjas házaspár költözött a faluba. Az interneten barangolva találtak rá erre a Duna menti településre, s annyira megtetszett nekik, hogy néhány személyes látogatás után házat vettek, és Kulcsodra költöztek. Máig jól érzik magukat. „Az a célunk, hogy lehetŒleg minden kulcsodi polgár véleménye is ugyanez legyen – tette hozzá a polgármester. (lav)


Olvasószolgálat

2008. május 27.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. május 29–június4.)

Indiana Jones és a kristálykoponya királysága (mb) 13.00, 14.20, 15.20, 16.40, 17.40, 19.00, 20.00; p–szo 21.30, 22.20; szo–v 10.40, 12.00. Totál turbo (mb) 15.00, 17.15; szo–v 10.30. Míg a jackpot el nem választ (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.45, 12.30. Superhero (mf) 14.45, 18.45, 20.30; p–szo 22.30; sz–v 10.15. Csak a testeden át (mb) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00. Lucky Luke – Irány a Vadnyugat (mb) 13.45; szo–v 11.45. 21–Las Vegas ostroma 15.30, 19.45; p–szo 22.00. A vasember (mb) 14.45, 17.15, 19.45; p–szo 22.15; szo–v 12.15. Lepattintva (mb) 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30. Az utca királyai (mf) 19.30; p–szo 21.45; szo–v 12.45. Kis Vuk (magyar) szo–v 10.00, 12.00. Eszter hagyatéka (magyar) 16.45.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (május 29–június 4.): A bakancslista (am. filmdráma) 16.10, 18.10, 20.20; vas 14.00. Sissi és Yeti (am. mesefilm, gyermekeknek, csak jún. 1-jén) 11.00. A Vasember (am. akciófilm), 16.00, 18.30, 20.50; szo–vas 13.00. Najkraj‰ia hádanka (cseh film) 16.20; vas 14.20. Bolondok aranya (am. rom. kalandfilm) 18.20, 20.40. GALÁNTA, kultúra háza – május 27–28.: Monstrum (am. thriller) 19.00; máj. 31–június 1.: Muzsika (szlov. film) 19.00. VÁGSELYLYE, kultúra háza – május 29–30.: Vezeklés (ang. romant. film) 20.00; máj. 31–június 1.: Michael Clayton (am. thriller) 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – május 14–15.: EsküvŒ a csatamezŒn (cseh komédia) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – május 27.: A doktor úr (15.00, gyermekelŒadás); máj. 28–29.: Csak a világ végire... (10.00, bérletszünet); máj. 30.: CsárdáskirálynŒ (19.00, szervezett elŒadás); máj. 31.: Anyám azt mondta, hogy ne (19.00, bérletszünet).

Kiállítás SOMORJA – Az At Home Gallery rendezésében Juhász R. József Egy lehetséges múlt címı kiállítása május 30-ig tekinthetŒ meg a somorjai zsinagógában. DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában a megye és a nagyszombati Ján Koniarek Galéria támogatásával Boris Sirka és Marek Kvetan munkáinak KÉP-ERNYà címı kiállítása tekinthetŒ meg június 15-ig. – A Csallóközi Múzeum kiállítótermében a Csallóközi Színes Ceruzák 2008, az óvodás korcsoport immár kilencedik alkalommal meghirdetett nemzetközi képzŒmıvészeti versenyének kiállítása látogatható. KOMÁROM – A Limes Galéria Dúdor István Termében május 29-ig Nagy Zoltán grafikusmıvész Átmenetek c. kiállítása látható. – A Csemadok Galériában Darázs Rozália szobrászmıvész érmeinek és plakettjeinek kiállítása tekinthetŒ meg. – A múzeum fŒépületében június 14-ig látogatható Jordán Miklós (1892–1977) festményeinek kiállítása. – A múzeum Zichy-palotabeli kiálllítótermében Pézman Andrea grafikusmıvész KÓD–EX c. kiállítása június 7-ig várja látogatóit. GYÃR – A Hét Szabad Mıvészet Szentélye (Zrínyi u.13.) kiállítótermében június 8-ig látogatható Karika Lívia dunaszerdahelyi festŒmıvész BelsŒ képek c. tárlata.

Vegyes DUNASZERDAHELY – Az irodalmi kávéházban május 29-én (18.00) a Szlovákiai magyar szép irodalom 2008 címı válogatáskötetet Csanda Gábor szerkesztŒ, irodalomkritikus mutatja be az érdeklŒdŒ közönségnek. FELBÁR – A Csemadok helybeli alapszervezete május 31-én (16.00) az alábbi programmal szervez gyermeknapot a falu mıvelŒdési házában – 16.00: kézmıves foglalkozások, arcfestés; 17.00: Tojásmese – az Aranykert Bábszínház elŒadása; 18.00: gyermekdiszkó.

Hagyományos képeslapot küld-e még rokonainak, barátainak? Helena Hollá, Vágsellye – Én úgy gondolom, hogy a képeslapok küldése olyan hagyomány, amit meg kell Œrizni. S hát internetje sincs mindenkinek otthon, tehát jó pár év kell még ahhoz, hogy ez a szokás elveszítse létjogosultságát. Sok képeslap egyébként mıtárgyként is szép, érdemes tehát megŒrizni. Tóth Milán, Deáki – Annak ellenére, hogy internetes és mobiltelefonos világban élünk, én ebben hı maradtam a régi hagyományokhoz. Ma is veszem a fáradtságot és vásárolok ízléses képeslapokat a legkülönbözŒbb alkalmakra. Nem lehet lustaság kérdése örömet szerezni így valakinek...

Helena Bahorecová, Vágtornóc – Úgy tınik, mintha ez a modern kor minden szépet tönkre akarna tenni, ami még az idŒsebb nemzedéknek megmaradt. Lassan a fiatalok már találkozni sem fognak, minden dolgukat a mindentudó számítógépekkel és mobiltelefonokkal intézik. Szerintem viszont a szép képeslap ma is öröm. Pongrácz Nóra, Balázsfa – Én egyaránt híve vagyok a képeslapoknak, de a kommunikáció modern formáinak is. Néha ez utóbbival nem lehet élni, hiszen a fogadó félnek nincs rá készsége. Ezért természetes, hogy a nagymamámnak képeslapon küldöm el jókívánságaimat. S ennek Œ így sokkal jobban örül.

Falunap Dercsikán A község önkormányzata gazdag programmal várja az érdeklŒdŒket a május 31-én megrendezendŒ falunapi ünnepségre, melyet délelŒtt Mátyás király szobrának leleplezése (9.30), a világháborús emlékmı megkoszorúzása és hálaaladó szentmise (10.30) vezet be. A délutáni ünnepi megnyitót követŒen a helybeli sportpályán lesz könnyızenei mısor Varga Tamással (15.45), a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról a

komáromi iparisták elŒadásában (16.30), magyar nótákat énekel Rigó János (17.30), fellép a Kis-Duna Menti Rockszínház (18.00), Somogyi András humorista (19.00), musical- és operettdalokkal Dégner Lilla és KŒszegi Németh József (19.45) lép fel és magyarországi sztárvendégként Szekeres Adrienn énekesnŒ (20.15), hogy utána szabadtéri táncmulatság zárja a napot. (–er)

Operett Tavasz a ligetben A királyfiakarcsai PetŒfi Baráti Társulás május 30-án (18.00) minden érdeklŒdŒt szeretettel vár az Operett Tavasz címı, egész estét betöltŒ zenei programjára, melyet a Vásárúti Dalárda fellépése nyit meg, majd a hazai és magyarországi énekesek elŒadásában ismert operettslágerek csendülnek fel. A fellépŒ vendégek: Derzsi György, Kollár

Kati, Székely Lóránt, Mészáros Adél, Tóth Ivett, Híves Mária, Klaudia Derner és Ocsko Aladár, kísér a Váci Szimfonikus Zenekar. A zenés est a királyfiakarcsai Cserkészligetben (rossz idŒ esetén a mıvelŒdési házban) Zsapka Attila gitáros-énekes nosztalgiakoncertjével zárul. (–er)

Városi gyermeknap A Dunaszerdahelyi Városi MıvelŒdési Központ e heti programkínálatában a vasárnap délutáni sokrétı gyermeknapi mısor viszi a prímet. A kézmıves foglalkozások és különféle ügyességi játékok már 16 órakor elkezdŒdnek, a fél órával késŒbb induló kulturális mısorban aztán bemutatót tart többek

között a VMK moderntánc csoportja, Vörös Sándor bıvész és SzipŒcs József labdazsonglŒr, késŒbb Gáspár EnikŒ elŒadásában egy mesejáték, illetve hagyományos magyar harcmıvészeti bemutató, végezetül pedig gyermeknapi diszkó várja a résztvevŒket. (–er)

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Uher Adrián, Pinkekarcsa – Talán ma már csak az idŒsebb emberek küldenek jókívánságokat, gratulációkat képeslapokon. Az ifjú nemzedék mindezt már elektronikus postával vagy más eszközök útján bonyolítja le. A képeslapküldés szerintem idŒveszteség és felesleges kiadás. Én már semmit sem írok kézzel... (kmeÈ)

ÉLà NYELV „Egy magyarországi pénzintézmény tájékoztató füzetében találkoztam a forgatmány szóval. Sosem hallottam még róla, miféle szó ez?” – érdeklŒdik egy levélíró. A forgatmány fŒnév a pénzügytanra, illetve a bankszakmára jellemzŒ szakszó. Jelentése megtalálható az értelmezŒ kéziszótárban: váltónak, értékpapírnak az átruházásra vonatkozó hátiratát nevezzük forgatmánynak. Az értelmezésben azonban felmerül egy újabb szakkifejezés, a hátirat. A hivatali nyelvhasználat ezzel a szóval jelöli a különféle okmányok (beleértve a váltók, értékpapírok) hátoldalán lévŒ feljegyzést. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson május 20–21-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Muãka Anna, Kelemen Pál, Mikó Tímea, Szarka György, Cséfalvay Andor, Szarka Marie, Ludik Renáta, Kapronczai László, Mészáros Gábor, Mészáros Tibor, Mészáros Tamás, Lakos Mária, Bedecs Mónika, Göcze Rastislav, Kopeãni Gyula, Németh Iveta, Vontszemı László, Kolecsányi Gábor, Horváth Annamária, Bogdány Péter, Ravasz Gábor, Horváth Angéla, Ludik György; BŒs: Boráros József, Latif Szilvia, Darnai Dániel, Nagy Lajos, Béli Zoltán, Boráros Zoltán, Lelkes Tamás, Calin Ferenc, Bedinszky Ferenc, Nyári Zoltán, Seszták László, Hodosi Zsuzsanna, Buchinger Anita, Szeif Tünde, Dömény Zsuzsanna, Újhelyi Ferenc, Eke Tamás; Patas: Both Tibor; DunatŒkés: Galántai István; Kisfalud: Mocsonoky Róbert, Masodi Zdenka; Nagymegyer: Csémi Tamás, ErŒs Ildikó, Horváth László, Füzik Ildikó, Vízváry Terézia; FelsŒvámos: Szamaránszky Martina, Bugár Iván; Tárnok: Kovács Jozefina, Koleszár Anikó; Apácaszakállas: Nagy János; Balázsfa: Puha Dénes; Izsap: Santur János; Sárosfa: Fenes Barnabás; Csilizradvány: Machanek Hana; Ekecs: Szitási László; Dercsika: Mészáros Katalin.

www-parameter.sk

ORVOSI ÜGYELET Örvendetes tény, hogy már régiónkban is egyre több helyen van mód egy – különösen a szebbik nem számára fontos – vizsgálat elvégzésére. Ez a vizsgálat az ún. denzitometria, azaz csontsırıségmérés. A denzitometria tulajdonképpen egy röntgenológiai módszer, amely arra a jelenségre épül, hogy a csontok elnyelik a rajtuk áthaladó röntgensugár energiájának egy részét. Az elnyelt sugarakat pedig a test ellenkezŒ oldalán elhelyezett érzekelŒ mıszer felfogja. Minél sırıbb a csont, annál több energia nyelŒdik el és igaz a fordítottja is: minél ritkább a csont,

A denzitometriáról annál kisebb az elnyelŒképesége, azaz annál több sugárenergia jut el a mıszerig. Minél sırıbb a csont, annál szilárdabb és megint igaz vice versa is: minél ritkább, annál könnyebben törik el. Miért jó tudni, milyen „sırı” vagy „ritka” a csont? Azért, mert a kor elŒrehaladtával, mindkét nemben, de különösen a nŒknél megszaporodik a „csontritkulásnak” (oszteoporózisnak) nevezett betegség. Ez egy „csendes”, nem be-

szédes kór – ha „megszólal”, az általában valamilyen törésnek – csigolya-, alkar – combnyaktörésnek – a hangja. Ezért fontos felismerni már a kezdŒdŒ csontritkulást, mert az idejekorán elkezdett kezelés éppen e fájdalmas, s a combnyaktörés esetébben gyakran súlyos következményekkel járó szövŒdményeket képes megelŒzni. Ezért hasznos dolog a denzitometria, s az lenne a jó, ha minél több, a változókorba jutott nŒ átesne ilyen vizsgálaton. Dr. Kiss László


6

Híroldal

2008. május 27.

Intézkedés helyett irigykedés? CSALLÓKÖZNÁDASD – Felújítottt házuk és rendezett kertjük végében kénytelen meglehetŒsen nagy kamionforgalmat és zajt elviselni többek között a Matus család. Ingatlanjuk a település családi házas részén, tehát nem a faluvégen található. Hivatalról hivatalra járnak azért, mert kertjük végében található, körülbelül 50 férŒhelyes kamionparkolóból szinte folyamatosan árad feléjük a por, füst és zaj. Ugyanis egy kamionos szállítmányozó cég terminálja található a közvetlen szomszédságukban. A család lassan két éve tartó huzavonája nem járt eredménnyel. A községi hivatalban kezdtek, petíciót gyıjtöttek, tárgyalni próbáltak, eredmény nélkül. Folytatták a megyei hivatalokban, és miután gondjaik megoldásában a helyi polgármester nem volt hajlandó közbenjárni, az ügyészségen panaszolták be Œt. A szállítmányozónak pedig kér-

vényt írtak, amelyben négy dolgot követeltek: hogy a kamionok a nagy területı parkoló másik, tehát nem a kertekkel szomszédos felén parkoljanak, hogy emeljék meg a kerítést a kamionok ma-

gasságáig, tartsák be az este tíztŒl reggel hatig tartó csendrendeletet, s hogy a személyautóik ne parkoljanak a házak közelében. A kérvényt pár nappal ezelŒtt ajánlott levélben visszakapták.

 A fotón csendesek a kamionok

Csicsón csipkedik magukat A helyi önkormányzat igyekszik mielŒbb csökkenteni és megszüntetni azokat a hátrányokat, amelyek abból fakadnak, hogy ez a település is sokáig mostohagyereknek számított, mert számos olyan létesítmény hiányzott, amely élhetŒbbé tette volna ezt a gyönyörı környezetben található települést. „Mi is igyekszünk kihasználni az Európai Unió nyújtotta lehetŒségeket. ElsŒként elkészítettük Csicsó gazdasági és szociális fejlŒdésének, továbbá a területfejlesztés programját, mert ezek a dokumentumok a feltételei annak, hogy pályázhassunk a strukturális alapok forrásaira“ – tájékoztatta a Paramétert Földes Csaba polgármester. Így folytatta: „Az uniós pénzekbŒl már sikerült felújítanunk a helyi úthálózat nagy részét, továbbá a közvilágítást is, amelyet már energiatakarékos égŒk szolgál-

tatnak. Három helyi autóbuszmegállóban várakozót helyeztünk el, s két új parkot is létesítettünk. Ezek a beruházások összesen 13,5 millió koronába kerültek, s mi álltuk az ötszázalékos önrészt. Ezen kívül saját erŒbŒl játszóteret építettünk, felújítottuk a halottas házat, bevezettük a gázt a helyi mıvelŒdési otthonba, ahol a szociális helyiségeket is korszerısítettük” – tájékoztatott a polgármester. Megtudtuk azt is, hogy ökoudvart és komposztálót terveznek a szeparált szemét összegyıjtésére, illetve hasznosítására, szeretnék szigetelni az iskola épületét, felújítani a tetŒszerkezetet, kicserélni a nyílászárókat. Ehhez a tervükhöz azonban egyelŒre nem tudtak pénzt szerezni, mert a pályázat nem hivatalos értesüléseik szerint nem volt eredményes. Ezért a polgármester egyelŒre nem tudja,

miként biztosítják a helyi iskola zavartalan mıködését. Sikerült anyagi forráshoz jutni a tizenkét bérlakás felépítésére, ahol a helyi fiatal családoknak szeretnének otthont, jó körülményeket teremteni. Ingatlanok cseréje révén és más módon is támogatják a családi házak építését. Remény van arra, hogy belátható idŒn belül Csicsón és Füssön is kiépülhet a csatornahálózat, amely a környezetvédelem egyik fontos eszköze. Az önkormányzat is szeretne hozzájárulni a helyi környezetkímélŒ faluturizmus meghonosításához, amelyhez a szép környezetben fekvŒ településen kiválóak a természeti feltételek. Itt található a Lion természetvédelmi terület és tó, amely 1899-ben alakult ki, amikor a Duna áttörte a gátat. A nevét egy francia katona után kapta, aki az elsŒ világháború után itt telepedett le. –lav

Fogas Ferenc felvétele

Pongrácz Olivér, a Gropo Slovakia tulajdonosa küldte vissza a beadványt, mert nem ért egyet a követeléseikkel. Nehezményezi, hogy csak az Œ parkolóját és szállítmányozó cégét bírálják, amely tulajdonképpen a falu szélén van, míg a faluban van egy másik teherfuvarozó is. A hivatalokon keresztüli próbálkozásokat személyeskedésnek tekinti. Azt állítja, hogy Nadasd filozófiája: uralkodj más felett, és irigykedj arra, aki egy kicsit is sikeres. „Ennyi erŒvel a házuk elŒtti fŒút lezárását is kérhetik, amelyen jelentŒs a forgalom“ – mondta Pongrácz, és hozzáfızte, hogy neki Euro III-as minŒsítésı, nyerges kamionjai vannak, amelyek mıszaki állapotát rendszeresen Pozsonyban ellenŒriztetik, és az általa alkalmazott sofŒröktŒl szigorúan elvárja, hogy betartsák a közlekedési szabályokat, fŒként a lakott területeken a 40-es utazósebességet. Amikor a lehetséges kompromisszumra kérdeztünk rá – ugyanis a

család, bevallása szerint, nem a parkoló megszüntetését, hanem a zavaró tényezŒk lehetŒség szerinti kiküszöbölését kéri – elutasító volt, mondván, az Œ engedélyei rendben vannak, még fákat is ültetett, és betartja a rá vonatkozó szabályokat. Ugyanezt várja el a „kertszomszédtól” is, Œ is ültethetne fákat, például. A dunaszerdahelyi építésügyi hivatalban szerettük volna megtudni, mi alapján és fŒként hol engedélyezett kamionparkoló létesítése. Azt a választ kaptuk, hogy ilyen ügyekben a helyi községi hivatal az illetékes. Telefonon kerestük meg Lelkes Ilona polgármester asszonyt, aki azonban – néhány, a sértettre vonatkozó személyes megjegyzést követŒen – nem járult hozzá válaszai leközléséhez. Amint azt a Matus család hivatali levelezése mutatja és a józan ész is diktálja, a problémát helyben, az önkormányzat közbenjárásával kellene orvosolniuk… para

Három nap tánc NAGYMEGYER – A csallóközi város volt a helyszíne a Csallóközi Táncháztalálkozónak és Néptáncfesztiválnak. A május 16. és 18. között megrendezett eseménynek a városi mıvelŒdési központ és az egykori zárda udvara adott otthont. A fesztivál programja sokrétı volt. A szombati napon a mıvelŒdési otthonban szerepeltek a néptáncosok, sŒt különbözŒ kézmıvesek is eljöttek, ennek köszönhetŒen az ilyenkor szokásos kirakodóvásár sem maradhatott el. DélelŒtt táncoktatáson vehettek részt az érdeklŒdŒ gyerekek a színházteremben, de a bálteremben is, délután már a felnŒttek is

bekapcsolódtak a tánctanulásba. Ãket a magyarországi Herz Beáta és Herz Vilmos tanította hortobágyi páros táncra, a székelyek táncait LŒrinc Hortenziától és Kovács NorberttŒl sajátíthatták el, majd gömöri és csallóközi táncokat is tanulhattak egészen estig. Lakatos Róbert és a Rév zenekar koncertjén este hét órától tapsolt a közönség. A szombat esti fellépések sorát az Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttes mısora zárta. Másnap, május 18-án a Néptáncfesztivál következett, elŒször a Corvin Mátyás HévízfürdŒ szabadtéri színpadán léptek fel az együttesek, majd ezt követte a látványos menettánc, a csoportok a termálfürdŒtŒl indultak,

énekelve vonultak végig Nagymegyer egyes utcáin, miközben egyegy tánccal szakították meg menetüket az éppen arra járók vagy ott lakók nagy örömére. Több mint egy óra elteltével érkeztek meg a Szent István utcai Zárda iskola udvarára, ahol a fesztivál zárómısoraként délután öt órakor kezdŒdött gálamısorban hét együttes mutatkozott be: a bácskatopolyai Cirkalom, a kolozsvári Szarkaláb, a százhalombattai Ifjú Forrás, Berkenye Ifjúsági Néptáncegyüttes, az ekecs-apácaszakállasi Pimpimpálé, valamint két nagymegyeri csoport, a Kis Megyer Gyermek Néptáncegyüttes és a Megyer Táncegyüttes. Kovács Zoltán

Egy eset – két változat POZSONYEPERJES – Április végén számoltunk be arról a megdöbbentŒ esetrŒl, amelyben G. István vasvillával megsebesítette saját keresztapját, E. Bélát. A nyolcvanéves férfihez rohammentŒt kellett kihívni, töréseket és felszíni sérüléseket szenvedett. Az elkövetŒ ellen a rendŒrség vádat emelt, és szabadlábon védkezik. SzerkesztŒségünket a tettes azzal kereste meg, hogy amit tett, azt önvédelembŒl tette, mert a szomszédban lakó keresztapja provokálta. „à egy roppant agresszív ember, aki korához képest fizikailag jó erŒben van. A viszály nemcsak köztem és közte, de már a szüleim és közte is megvolt földügyek miatt“ – magyarázta a konfliktus elŒzményeit G. István, majd egy szerinte gyakori szituációt mondott el. – Ha beborozik az öregúr, beáll a házam elé, egy síppal jelez nekem. Én kimegyek, megkérdem, mit akar, erre azt válaszolja „gyere ki, agyonb….lak“. Az áprilisi konfliktust azzal magyarázza a vádlott, hogy van egy másik állandó probléma kettejük között, tudniillik mivel Œ a saját háza elŒtt gyomirtóval kezeli a gazt, keresztapja pedig ott is legelteti a kecskéit, az öreg azt hitte, hogy a kecskéit akarja kiirtani. A tettelgesség napján G. István saját bevallása szerint a TŒkési-ág partján égette a szemetet, kezében villa volt. Keresztapja szabadon engedte a kecskéket. Egyszer csak a nyolcvanegy éves férfi neki-

ugrott Istvánnak, mire az a kezében lévŒ villa nyelével megütötte támadója karját, jobb kezével pedig az arcát találta el. „Az öreg térdre esett, majd kitekerte a kezembŒl a vasvillát. Erre még egyet ütöttem, mire Œ a földre esett. Annyira erŒsen szorította a vasvillát, hogy alig tudtam elvenni tŒle. Ekkor törött el a két ujja. Aztán az öreg befutott a házába“ – hangzik a vádlott verziója. Ezzel szemben a keresztapa felesége így emlékszik vissza: „Vasárnap a férjem a ház elŒtti füves telken legeltette a kecskéket, amikor G. I. minden indok nélkül leütötte Œt. Az uram megszédült, és a földre esett. A keresztfia ezután megfogta a vasvillát és szúrt, majd ütlegelni kezdte a férjem arcát és fejét. Végül otthagyta a földön fekve az erŒsen vérzŒ idŒs embert, és bement a szomszédos házba.“ Both Péter dunaszerdahelyi járási rendŒrkapitány elmondta, hogy a kihallgatások már megtörténtek, de az ügyet még vizsgálják. A férfit, G. I.-t még másnap vád alá helyezték súlyos testi sértés miatt. „Ha önvédelembŒl cselekedett volna, akkor egyrészt nem helyezik vád alá, másrészt, ha a nyomozás folyamán az önvédelem tényét állapították volna meg, akkor a vádat ejtik ellene. Az ügyirat alapján azonban a szituáció elég egyértelmı volt“ – közölte Both Péter. A sértett hat héten túl gyógyuló sérüléseket szenvedett az incidens során. G. Istvánt súlyos testi sértéssel gyanúsítják, amelynek büntetési tétele 5-tŒl 12 évig terjedŒ szabadságvesztés. (und)

 Táncos hangulat a promenádon

A szerzŒ felvétele

Megyei elismerés NAGYSZOMBAT – Emlékérmet, illetve emléklapot adományozott Tibor Miku‰ megyei elnök a múzeumi világnap alkalmából a helyi és a regionális közmıvelŒdés képviselŒinek, akik munkásságukkal jelentŒs mértékben gazdagították a megye kulturális és szellemi életét. Az elismeréseket múlt csütörtökön adták át ünnepélyes keretek között a nagyszombati Ján Palárik Színház tükörtermében.

Régiónkból emlékérmet kapott többek között az idén hatvanéves galántai Keppert József, a város honismereti múzeumának igazgatója, a mıvészi fotózás egyik dél-szlovákiai kiválósága, valamint Patócs Lajos, a harmincöt éve alapított hodosi citerazenekar vezetŒje. Emléklapot vehetett át a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum két munkatársa, Andrejkovics Pál igazgatóhelyettes és Bevilagua Olga, a múzeum gyıjteményének gondozója, továbbá a har-

minc éve alapított somorjai Csali Gyermek Néptáncegyüttes (az elismerést vezetŒje, Valacsay Franciska veszi át), a dunaszerdahelyi Rácz László, aki a Csallóközi Népmıvelési Központ dolgozójaként fŒként az amatŒr képzŒ- és fotómıvészet felkarolásával szerzett nagy érdemeket, s végül hadd említsük meg a galántai pedagógus, Sipos Béla nevét is, aki Csemadok-tisztségviselŒként fŒleg a kultúraszervezésben jeleskedett. –bejó


SzabadidŒ

2008. május 27. E. DANTES

KAUKÁZUS EGYIK CSÚCSA

VÁRBÖRTÖNE R. 1. RÉSZ VITAMIN

DZSÚSZ

HATÁROZÓI RAG

FARMERMÁRKA

PAR ..., LÉGIPOSTÁVAL ARGON KIEJTETT BETÙ

FELISMER

HATÁROZÓ-

MOSÓPORMÁRKA

SZÓ KÉRDÃSZÓCSKA

R. 2. RÉSZ

R ÁBRAHÁM SZÜLÃVÁROSA

SUB ..., TITKON – MÁTKA

230 éve, 1778. május 30-án hunyt el Francois-Marie Voltaire francia filozófus. 100 éve, 1908. június 2-án született Szentkuthy Miklós író.

ÚJ-ZÉLAND, LUXEMBURG AUTÓJELE

MÉTER

IKTATVA, röv.

MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE

LOMTÁRBAN VAN!

Virágkalendárium

PLUSZ DELIBES

FELE

OPERÁJA

ECSETEL

JÓ FEJÙ

KOPASZ

KÖVÉRKÉS

KUTYAFAJTA HIDROGÉN

KELET

VITAMIN

GRAMM

SZEMÉLYES

HATÁROZÓI

VAS MEGYEI

NÉVMÁS

RAG

KÖZSÉG

NÉVELÃ

Hıvös május után szénából nem lesz hiány.

KÖTÃSZÓ

Z

HETI HOROSZKÓP Kos

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

A megérzései egyre kifinomultabbak, érdemes rájuk hangolódnia, kisegíthetik a kényes helyzetekben. Még a kapcsolatában is támaszkodhat rájuk, mert ebben kisebb feszültségek várhatók... Ikrek

5. 21–6. 21.

A bennünk levŒ isteni szikra harcol a bennünk levŒ állati ösztönökkel. Az értelem az érzelemmel. Melyik gyŒz? Nem tudunk meglenni egyik nélkül sem. Dönteni viszont mindig nekünk kell... Rák

6. 22–7. 22.

MeglepŒen jól halad egy megbízatással, mely eleinte sokkal nehezebbnek ígérkezett. Ám kérje meg alaposan az árát, hiszen itt nem a végzettségét, hanem a tényleg kivételes tehetségét kell honorálni. Oroszlán

7. 23–8. 23.

A pénzét illetŒen talán kérjen tanácsot egy szakértŒtŒl, viszont tartsa magát távolt a szık látókörı, pesszimista emberektŒl. Anyagi helyzete most nagyon jó, tényleg megkockáztathat egy befektetést. Szız

NAP KIADÓ

2008. MÁJUS 27–JÚNIUS 2.

Gondolkodjon el az anyagi világhoz való vonzódásán, szereti-e a kihívásokat vagy meghátrál elŒlük. Nagy szüksége van a tisztánlátásra. Ne vágjon bele bizonytalan kimenetelı üzleti ügyletbe. Bika

Aforizma KÉSZÍTETTE: LÃRINCZ LÁSZLÓ

E heti rejtvényünkben Horváth Imre aforizmaszerzŒ egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 20. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Kártyáinkat a sors keveri, mi meg játszunk. (Arthur Schopenhauer német filozófus) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Szabó István (Csata). Gratulálunk!

8. 24–9. 23.

Tartózkodjon a gyanús ügyletektŒl, ne hívja ki maga ellen a sorsot azzal, hogy feltınŒen kockázatos dolgokat mıvel. Arra nem támaszkodhat örökké, hogy még mindig megúszta veszteség nélkül.

Mérleg

9. 24–10. 23.

Ne aggodalmaskodjon apróságok miatt, nézze mindig a dolgok jó oldalát, legyen optimista és meglátja, így könnyebben elérheti céljait. A héten ne feledkezzen meg egy kedves családi jubileumról... Skorpió

10. 24–11. 22.

Próbálja befejezni azokat a dolgokat, amikbe nagy lendülettel belefogott, de közben elfogyott a kitartása, elszántsága. Ne sóvárogjon olyan feladatok után, amelyek meghaladják a képességeit. Nyilas

A különleges halványlila orchidea biztosan tetszik majd nemcsak a Helláknak, hanem a Jankáknak és Petronelláknak is. Laza bugájú fıvel díszített tündérrózsákkal köszöntsük fel a Tündéket, a Kármeneknek pedig vörös pipacsból, fehér peóniákból és kék szarkalábból kössünk csokrot.

Népi bölcsesség

UJJPEREC BALZSAM

MOTORRAL HAJTOTT

Máj. 27.: Hella, Iveta Máj. 28.: Emil, Csanád, Viliam Máj. 29.: Magdolna, Kund, Vilma Máj. 30.: Janka, Zsanett, Ferdinand Máj. 31.: Angéla, Petronella, Petronela, Petrana Jún. 1.: Tünde, Îaneta Jún. 2.: Kármen, Anita, Xénia

Heti évfordulók

LATINUL

KÉPZÃ

A VOKS

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok

L R. 3. RÉSZ

7

11. 23–12. 21.

A büszkeség nem egyéb, mint a butaságnak a tükrözése az arcon. (Gárdonyi Géza)

A huszonhárom éves dunaszerdahelyi Kúr Barbara kereskedelmi szakon végezte a középiskolát, eddig jobb híján telefonkezelŒként dolgozott, ám olyan munkára vágyik, ahol jobban kijönne anyagilag. Szabadidejében szeret szórakozni, bulizni, s nem tagadja, némi lustálkodásra is hajlamos. Újabban kétéves keresztlányának a felügyelése is a feladatai köFotó: Bertók Video zé tartozik...

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Fele sem igaz: Az alábbi szavakhoz háromhárom rövid értelmezést adtunk. Melyik közülük az igaz? 1. OROSZLÁNSZÁJ a) tengeri ragadozó hal b) vadászcsapda nagyvadakra c) fürtös kerti virág 2. MACSKASZEM a) nagylátószögı fényképezŒgép b) fényvisszaverŒ a kerékpáron c) hatalmas éjjeli lepkefajta 3. KUTYANYELV a) hosszú, keskeny papírlap b) piskóta alakú szárazsütemény c) sárga színı mezei virág

Egy étteremben az egyik vendég állandóan ugráltatja a pincért. Hol arra panaszkodik, hogy melege van, kapcsolják feljebb a légkondit, hol meg arra, hogy fázik, és kapcsolják lejjebb. A pincér mindannyiszor türelmesen meghallgatja, bólint, majd elmegy. Látja ezt egy másik vendég, és megkérdezi a pincértŒl: – Mondja, miért nem rúgja ki az az idegesítŒ embert? – Ugyan, nem sok vizet zavar. Hisz nincs is légkondink! ✖ Két szomszédasszony találkozik: – Mi újság? – Ne is kérdezd! Úgy öregszünk, a férjem éppen ma negyvenéves. Még szerencse, hogy van köztünk tíz év. – Nahát! Nem is gondoltam, hogy te már ötven vagy! ✖ Móricka áll az óvóda udvarán és a karbantartó bácsira mutogat, aki a földön fekszik: – Úgy kellett, úgy kellett! Odajön az óvó néni: – Móricka, nem szégyelled magad! A bácsi leesett, te meg kigúnyolod? – Igen, mert csúnyát mondott rám. – Mit mondott? – Azt, hogy „Ne rázd a létrát, te kis szarházi, mert leesek!”

Megfejtés az elŒzŒ számból: 1. ma; 1. csak a pap, mert a többi szembejött vele; 3. az üst, amelyben a vizet melegítik; 4. bocs korukban, vagyis kiskorukban Helyes megfejtŒink közül minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Túl komolyan éli az életet, nem az örömöket keresi benne, hanem a problémákat, mintha azok nem jönnének maguktól is. Jön a szabadságos nyár, a legjobb idŒszak, hogy változtasson az életfelfogásán. Bak

12. 22–1. 20.

Igyekezzen megbecsülni jelenlegi munkahelyét és közeli munkakatársait, kerülje a konfliktusokat, ne hagyja magát bevonni a különféle pletykákba vagy intrikákba. Balul üthetne ki a dolog. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Ha ön számára fontos a társával levŒ kötelék, akkor tegyen meg mindent érte. De az is lehet, hogy legszívesebben kitörne ebbŒl a kapcsolatból és egyedül indulna útnak. A döntés az ön kezében van. Halak

2. 20–3. 20.

Kellemetlen magánéleti tapasztalatai után nem tudni, igazán mi segítené hozzá, hogy visszanyerje önbizalmát és a jövŒbe vetett hitét. Örüljön, hogy immár túlvan az egészen. Egyszerıen kezdjen új életet.

 Hogy a fiút minek festették ki, azon lehetne vitatkozni, de a kislány oroszlánja tökéletes! ªubo Baniã felvétele


8

Hirdetés – Tudósítás

2008. május 27.

CsúcsminŒség a Thermában DUNASZERDAHELY – A helyi Hotel Thermában tekinthették meg az érdeklŒdŒk az elmúlt hét elején az irodai felszerelések és eszközök kiállítását, amelyen a CANON cseh és szlovák képviselŒi mutatták be termékeiket. Bartalos Árpád, a dunaszerdahelyi Copy Shop tulajdonosa, egyike a CANON márka hivatalos kereskedŒjének, a Paraméternek elmondta: cégük ezzel a márkával fémjelzett termékek (nyomtatók, fényképezŒgépek, irodai felszerelések) eladásával és szervizelésével egyaránt foglalkozik. Dunaszerdahely

volt az egyik állomása a csúcstechnológia forgalmazásával foglalkozó cég bemutatójának, ugyanis a héten további három helyszínen vonultatták fel kellékeiket az ország területén. A cél természetesen a márka népszerısítése és bemutatása. A meghívott vendégek közt már meglévŒ és potenciális ügyfelek is voltak, grafikával foglalkozó cégek, akikkel a nyomdai elŒkészítésre szolgáló legújabb és legkorszerıbb gépeket ismertették meg. Kovács Nóra eladó kérésünkre egy olyan multifunkcionális nyomtatót mutatott be nekünk, amely egyszerre szol-

gál digitális nyomdaként, fénymásolóként és szkennerként. További érdekessége a gépnek, hogy speciális, fehér felületı CD-lemezre égethetŒk vele a fényképek. Olyan fotóprogrammal van ellátva, amelynek segítségével lemezre „szerkeszthetŒk“ a fotók. Az ára sem eget verŒ – nem egész 7000 koronáért forgalmazzák. A kiállítást szervezŒ CanTon dunaszerdahelyi cég a Galántai úton mıködik, jelenleg három mıszaki szakemberrel, és három alkalmazottal. 2001 óta jegyzik Œket kft.-ként. und

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87

Mindent a hokiért!


Gyereksarok – Recept

2008. május 27.

9

Ifjú életmentŒk versenye

JÁTÉK

A dunaszerdahelyi Vöröskereszt a múlt héten, szerdán rendezte az „Ifjú egészségügyi Œrszem“ elnevezésı verseny kerületi fordulóját a mıvelŒdési központ aulájában.

válaszolni az alábbi három kér-

Ezen a napon a nagyszombati és a pozsonyi kerület gyŒztes csapatai vettek részt. Két kategória egyenként hat csapata, valamint középiskolások három csapata mérkŒzött meg elŒször elméleti, majd gyakorlati tudásból. Az elŒbbi, a Vöröskereszt szervezetérŒl való általános és helybeli vonatkozású kérdésekbŒl állt. A gyakorlatban a diákoknak a kisebb balesetek, sérülések során bekövetkezett sebeket kellett ellátniuk, majd egy emberi felsŒtestet ábrázoló segédeszközön a mesterséges lélegeztetés és az újjáélesztés technikáját mutatták be a négytagú szakmai zsıri tagjainak. Az elsŒ kategóriában másodikként végeztek a galántai Kodály Zoltán Magyar Tannyelvı Alapiskola tanulói, hatodikok lettek az apácaszakállasi egyesített iskola diákjai. A második kategóriában a dunaszerdahelyi Smetana ligeti alapiskola továbbjutói a harmadik, a galántaiak a negyedik helynek örülhettek. A középiskolások versenyében a somorjai magyar nyelvı gimnázium versenyzŒi jutottak tovább. Az országos megmérettetés május 31-én lesz Poprádon az alapiskolásoknak, a középiskolák egy héttel késŒbb, június 7-én, Pre‰ovban (Eperjesen) izgulhatnak. (und)

Valenská Miriam:

Álmaim iskolája Nekem nagyon jó a mesebeli iskolám. Minden tárgy repül, a falitábla ábécét énekel, táncolnak a ceruzák és a tollak, vidámak a betık. Barátkozni szeretnének velem, mind egytŒl egyig. Átadnák a tudásukat nekem, kinyitnák a tudás kapuját.

Ha igen, nincs más dolgod, mint désre és sorsolással akár te is megnyerheted az Eperke és barátai – Holdfényes rejtély címı DVD-t, amelyet a Focus Music Shop ajánlott fel nektek. Kérdéseink: 1. Mi a neve az amatŒr zenekarok fesztiváljának? 2. Kik jutottak tovább járásunkból a lŒcsei versenyre? 3. A középiskolák hány csapata vett részt az egészségügyi versenyen? Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb június 6-ig. A borítékra ne felejtsd el ráírni a korodat is!

Te vagy a nyerŒ! Válaszok a 20. számban feltett  Életmentést szemléltetnek a zsıri elŒtt

Undesser Tímea felvétele

Nagyszarvai történetek A nagyszarvai alapiskola harmadikos tanulói elküldték szerkesztŒségünkbe az alábbi meséket. Ha kedvet kaptál, hogy a te meséid vagy fogalmazásaid is megjelenjenek ebben a rovatban, ragadj tollat és küldd el nekünk egy jól sikerült írásodat.

Szeretnél egy jó DVD-t?

Már írni, olvasni tudok. Sok barátom van a számok között, legújabb barátaim az ezresek. Barátom lett a fŒnév, az ige, a melléknév. Barátkozom minden mással, ami az iskolában van. A valóság kicsit más. Izgatottan várom ezt a mesebeli iskolát.

Tóth Ferenc:

A mesebeli iskola Mesebeli iskola. Ki a csoda jár oda? Hercegek, grófok, boszorkányok, tündérek, varázslók, vitézek, sárkányok. Vajon mi a csudát tanulnak ott? A vitézek vívni, a varázslók varázsolni, a sárkányok tüzet okádni. Hogy nézhet ki az iskola? Talán egy kacsalábon forgó palota? Hogyan járhatnak oda? A boszorkányok bizonyára seprıvel, a vitézek lovon. Hát ilyen egy mesebeli iskola. Az álmaimban létezik.

Bánki Máté:

A kis gomba

kérdésekre: 1. nyolc, 2. Kura BödŒk Judit, 3. Takács Jázmin. Ezen a héten a tízéves Hakszer Gábor és a hétéves Hakszer Regina lett a nyerŒ, akik Kitty, a jó testvér címı mesefilmet nyerték. GRATULÁLUNK A NYERTESNEK! Rovatunk támogatója a

Focus Music Shop Egy hatalmas erdŒ közepén, ahol a madár se jár, Vámbéry tér 51. elŒbújt egy kis gomba. Fázósan nézegetett körül. SöDunaszerdahely tét és nedves volt minden. – Hol vannak a testvéreTel.: 031/ 551 51 02 im? – gondolkodott hangosan. – Hahó! – kiáltott bátortalanul. – Ki zavarja álmomat? – reccsent egy mély hang. A hang gazdája a gomba szomszédja, egy öreg tölgy volt. Beszélgetni kezdtek. Hamar össze is barátkoztak. Másnapra a gomba nŒtt is egy kicsit. Aztán még egy kicsit. A fa havi törlesztés 4000 Sk-tól és a gomba nagyon jó baérvényesség 1-12 hónap ügyintézés 24 órán belül rátok lettek. A gomba már Hívja a hiteltanácsadóját! nem fázott, nem félt, nem Hitelnyújtás alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak. volt magányos. Ha odaDunaszerdahely és környéke mentek, még ma is ott ta0907 556 021 www.giccash.sk láljátok Œket.

KÖLCSÖNÖK

FÖZZÖN VELÜNK!

Csirkecomb gombamártással Elkészítés: Hozzávalók: 4 nagyobb csirkecomb, 20 dkg eidami sajt, grill fıszerkeverék, oreganó (szurokfı), olaj, 2 cukkini, bazsalikom,Œrölt bors, só, liszt A mártáshoz: 15 dkg szegfıgomba, 1 fej vöröshagyma, fél evŒkanál liszt, 1 evŒkanál vaj, Œrölt bors, só

A kicsontozott csirkecombokat szórjuk meg sóval, borssal, grillfıszerrel és oregánóval, majd roston süssük meg. Az egyik cukkinit szeleteljük fel fél centi vékony karikákra, a másikat hosszában csíkozzuk föl, fıszerezzük be, majd olívaolajban mindkét oldalukat süssük meg. Az olajban fonnyasszuk meg a hagymát, de ne pirítsuk, aztán adjuk hozzá a szegfıgombát, sózzuk borsozzuk, és öntsük fel húslevessel, majd amikor forr, lisztes vajjal sırítsük be. Halmozzuk a csirkehúsra, a tetejére lisztbe forgatott grillezett sajtot tegyünk, végül öntsük rá a gombamártást.


10

Spravodajstvo

27. máj 2008

Mon‰trum, ale i svetov˘ unikát GABâÍKOVO – Dunaj. Brodili sa ním rímske légie, „zaÏil“ sÈahovanie národov i Napoleona, konjunktúru i biedu t˘ch, ktorí tu ryÏovali zlato. Mnohokrát ho prekliali, ale e‰te ãastej‰ie mu blahoreãili. âasto po‰kodil, zároveÀ v‰ak znamenal Ïivot a pre mnoh˘ch bol jedin˘m zdrojom obÏivy. V dejinách Európy hral od nepamäti v˘znamnú úlohu. Stal sa nem˘m svedkom mnoh˘ch zmien a prerodov, no na tak˘, ak˘ sa zaãal pred 30 rokmi, sa na‰a veºrieka nepamätá. TotiÏ práve pred toºk˘mi rokmi, presne 1. apríla 1978, sa niekde pri Bodíkoch v tichosti poloÏil základn˘ kameÀ vodného diela Gabãíkovo–Nagymaros, ktorého stavba dodnes názorovo rozdeºuje odborníkov nielen na Slovensku, ale v celej Európe. UÏ zaãiatok nebol bezprob-

lémov˘ – na niekoºko rokov bola v˘stavba preru‰ená, nakoºko maìarská strana od pôvodného plánu vybudovania

sústavy vodn˘ch diel tejto spoloãnej stavby odstúpila a oba ‰táty sa dodnes sporia na medzinárodnom súde. Nakoniec

vláda âSFR v roku 1991 rozhodla, Ïe vodné dielo bude dostavané a dané do prevádzky náhradn˘m rie‰ením – tzv. va-

 Marián ·ereda po tridsiatich rokoch na brehu prívodného kanála

Pripravujú manaÏérov DUNAJSKÁ STREDA – Aj keì nezamestnanosÈ na Slovensku dlhodobo klesá, stále patrí k najvy‰‰ím v rámci Európskej únie. Toto isté platí aj o okrese Dunajská Streda a jeho pozícii medzi okresmi Trnavského kraja. Preto je práca s ºuìmi bez práce veºmi dôleÏitá. Obãianske zdruÏenie Partnerstvo sociálnej inklúzie – región Dunajská Streda vzniklo v roku 2007 s cieºom realizovaÈ projekty sociálnej inklúzie, financované z Európskeho sociálneho fondu, podporovaÈ rozvoj aktivít zameran˘ch na zlep‰enie Ïivotn˘ch podmienok najmä obãanov, ktorí sú dlhodobo vystavení sociálnemu vylúãeniu a znev˘hodnení pri vstupe na trh práce. Pravda, neorganizuje ‰kolenia a kurzy iba pre ºudí s nízkym vzdelaním. Práve v uplynul˘ch dÀoch prebiehal v priestoroch Strednej zdravotnej ‰koly kurz, ktor˘ pripravuje kvalifikovan˘ch manaÏérov pre tvorbu projektov a projektové riadenie, teda u úãastníkov sa vyÏaduje minimálne stredo‰kolské vzdelanie. Od 12. mája zasadalo do lavíc 15 uchádzaãov o zamestnanie, ktorí sa chcú venovaÈ ãinnostiam v oblasti projektového manaÏmentu. Ako nám povedala ‰koliteºka ªubica Lachká z Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre, jej dojmy z priebehu ‰kolenia sú veºmi dobré a nepochybuje o tom, Ïe veºká ãasÈ frekventantov sa pri tvorbe projektov uplatní, ãi uÏ vo verejnom sektore alebo aj v in˘ch organizáciách, ktoré sa tejto ãinnosti venujú. (lb)

Foto: autor

riantom C – a do chodu sa potom dostalo v roku 1992. Jedn˘m z t˘ch, ktorí sa zúãastnili na kladení základného kameÀa, bol i Bratislavãan Marián ·ereda, v tom ãase vedúci investiãného oddelenia Vodohospodárskej v˘stavby, neskor‰ie vedúci celého stavebného úseku. S odstupom tridsiatich rokov si takto spomína na tie roky. „Napriek tomu, Ïe sme v tom ãase boli e‰te relatívne mladí – v‰etci sme mali okolo 30 rokov – mali sme uÏ za sebou v˘stavbu viacer˘ch veºk˘ch vodn˘ch stavieb, teda maturitu sme uÏ mali za sebou. Pri v˘stavbe Gabãíkova sme v‰ak získali dvojnásobn˘ doktorát. UÏ len pri spomienke na nároãnosÈ a rozsah zemn˘ch prác sa ÈaÏko hºadá porovnanie s mnoh˘mi in˘mi veºk˘mi stavbami. Len pri odhumusovaní bolo premiestnen˘ch ‰esÈ miliónov kubíkov zeminy.

Svetov˘m unikátom sa stal 17-kilometrov˘ prívodn˘ kanál a jedineãná je i plocha vodnej nádrÏe s plochou 60 kilometrov ‰tvorcov˘ch. Dnes, keì odstupom ãasu hodnotím pozitíva i negatíva tohto vodného diela, jednoznaãne sa prikláÀam k pozitívam. Je mi veºmi ºúto, Ïe sa toto vodné dielo nepostavilo podºa pôvodn˘ch plánov i to, Ïe ho nበ‰tát predal Talianom. Veì sme ho stavali pre slovensk˘ národ, ale som rád, Ïe dnes sa uÏ vytvárajú pri vodnom diele moÏnosti na jeho ‰portové a rekreaãné vyuÏitie. Pozitívom je aj ochrana územia pred záplavami, ktoré v minulosti urobili veºké ‰kody, regulácia v˘‰ky hladiny Dunaja, jeho celoroãná splavnosÈ a tieÏ to, Ïe stabilizácia toku rieky znamená zlep‰enie environmentálnych parametrov.“ Vladislav KmeÈ

Chutnal sa aj Chateu Vincent DUNAJSKÁ STREDA – V stredu 21. mája pokraãovala vo Vinotéke sv. Juraj séria ochutnávok vynikajúcich vín predstavením u‰ºachtil˘ch nápojov z produkcie Vinárskeho statku Garamvári z Maìarska. Meno Vencel Garamvári je pojmom nielen medzi vinármi v krajine na‰ich juÏn˘ch susedov, ale prakticky v celom vinárskom svete, tak v Európe, ako i za morom. Vinárstvu a príprave akostn˘ch vín sa venuje uÏ od roku 1959, istú dobu bol aj riaditeºom známeho podniku na v˘robu sektov Törley, od roku 1990 riadi dve vlastné vinárstva. Ako sme sa od neho dozvedeli na ko‰tovke u svätého Juraja, podnik v Balatonlelle – jednej z najkraj‰ích a najkvalitnej‰ích vinohradníckych destinácií v Maìarsku, leÏiacej v JuÏno-balatonskej vinárskej oblasti vyprodukuje roãne pri-

bliÏne 600-tisíc flia‰ najkvalitnej‰ieho ãerveného i bieleho vína svetov˘ch odrôd: u bielych vín je to najmä Pinot Gris, Chardonnay ãi Sauvignon Blanc, z ãerven˘ch Cabernet Sauvignon, Merlot, ale i módny Syrah. No srdcovou záleÏitosÈou vinára Garamváriho je príprava ‰umiv˘ch vín, vyrában˘ch originálnou „‰ampanskou“ metódou, ktor˘ch závod v Budafoku ponúkne na trh pod znaãkou Chateu Vincent kaÏd˘ rok viac ako 100-tisíc flia‰. Pochopiteºne, nie iba na maìarsk˘: veºká ãasÈ produkcie smeruje hlavne do USA, Anglicka, ·védska a ìal‰ích krajín a vo vybran˘ch vinotékach a re‰tauráciách sa s vínami Vinárskeho statku Garamvári môÏeme stretnúÈ uÏ aj na Slovensku. Fajn‰mekri, ktorí si v stredu podveãer na‰li cestu do Vinotéky sv. Juraj svorne skon‰tatovali, Ïe aj vzhºadom na kvalitu

 Vencel Garamvári patrí dlhodobo k najv˘znamnej‰ím maìarFoto: ªubo Baniã sk˘m vinárom ko‰tovan˘ch vín (medzi ktor˘mi bol napríklad aj sekt Chateu Vincent Tokaji Hárslevelı, pripravovan˘ z pravej tokajskej lipoviny) dostal Vencel Garamvá-

ri prestíÏne, v Maìarsku vysoko hodnotené ocenenie Vinár roka za rok 2006 úplne oprávnene. (elba)

GLOSA

Rafdall and Slotkirk

 Budúcich projektov˘ch manaÏérov ‰kolila aj ªubica Lachká Foto: ªubo Baniã z Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre

Kedysi na prelome 60tych a 70-tych rokov posledného storoãia druhého tisícroãia nakrútili v Anglicku nezabudnuteºn˘ seriál, ktorého hrdinami bola dvojica súkromn˘ch detektívov, Jeff Randall a Marty Hopkirk. Dnes by sme ho nazvali kultov˘m a okrem toho, Ïe bol skvel˘, z tajomn˘ch dôvodov sa dostal i na ãiernobiele obrazovky vtedaj‰ej âeskoslovenskej socialistickej televízie. KeìÏe v tej dobe som bol e‰te v preddorasteneckom veku, musel som sekaÈ naozaj veºkú dobrotu, aby som si mohol pozrieÈ najbliωieho „Hopkirka“. Na obãerstvenie pamäti t˘ch ão sú dnes v strednom veku a informovanie mlad‰ích uvediem, Ïe Martyho Hopkirka hneì v úvodnej ãasti rafinovane zavraÏdili a keìÏe sa z ak˘chsi technick˘ch dôvodov nemohol presunúÈ do záhrobia, svoj pre-

dæÏen˘ pobyt v tomto slzavom údolí si krátil t˘m, Ïe svojmu parÈákovi Jeffovi pomáhal rie‰iÈ zloÏité kriminálne prípady. Randall bol jedin˘, kto ho mohol vidieÈ a poãuÈ, lebo Hopkirk sa stal, síce dobre obleãen˘m a sympatick˘m, ale predsa len duchom. A keìÏe sa jednalo o televízny seriál, v‰etky, i tie najzloÏitej‰ie situácie, spoloãne zvládali s non‰alantnou ºahkosÈou. Po takmer ‰tyridsiatich rokoch sa na svete objavila podobná dvojica. Nie v United Kingdom, ale na Slovensku, a nejde o súkromn˘ch detektívov, ale o párik ústavn˘ch ãiniteºov, priamo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Nazvime ich trebárs Raphael Rafdall a John Slotkirk. Je síce pravdou, Ïe Johna nezavraÏdili a zatiaº sa mu ani nepodarilo prepiÈ sa na druh˘ svet, ale v ist˘ch prípadoch skutoãne vystupuje ako duch. Hlúpi novinári vymysleli ‰kandál, Ïe prezenãná listina, na

základe ktorej poberá koaliãn˘ Slotkirk plat vo v˘‰ke bez pár halierov 110-tisíc slovensk˘ch korún mesaãne, opakovane obsahuje jeho podpis, hoci ho v parlamente nikto nevidel. Omyl. Je jasné, Ïe pred 40-timi rokmi buì nemali doma televízor, alebo e‰te neboli na tomto svete. Slotkirk je duchom v parlamente prítomn˘, hoci jeho telesná schránka sa práve pohybuje niekde inde, a duch sa sám podpísaÈ nedokáÏe, nuÏ kto uÏ má pomôcÈ, ak nie Rafdall? Dovolíme si poznamenaÈ, Ïe nበFicopremiér kauzu oznaãil za problém Slotkirka a strany SNS. Vieme si v‰ak predstaviÈ to tornádo, ak by sa jednalo o opoziãn˘ch duchov Dzurkirka, Hru‰kirka ãi Csákkirka. To by boli mimoriadne tlaãovky a ú‰krny nad prichyten˘mi podvodníkmi... Slotkirk je v‰ak mátoha koaliãná, takÏe vlastne sa nestalo niã! Na Slovensku je to tak. ªubo Baniã


Paraméter – Hirdetés

2008. május 27.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Nyolcadik utas a benzinkutas Semmilyen visszhangot nem váltott ki a Paraméter olvasói között az a cikk, amelyet mintegy két hete bátorkodtam a köz elé tárni. Eredetileg a Mérnökújság májusi számában jelent meg, a szakavatott szerzŒ pedig a bŒsi erŒmı 15 éves múltjáról, jelenérŒl értekezik abban. Nem mellékesen kitér arra is a szakember, milyen károkat okozott Magyarországnak, hogy a politikai vezetés, a plebsz, a különféle zöldmozgalmak, a Duna-kör és egyéb gittegyletek nyomására elállt az erŒmı eredeti tervek szerinti megépítésétŒl. A Duna-kanyarban súlyos milliárdokból felépült védmıveket újabb súlyos milliárdokból lebontották, s mialatt vígan kígyózott az élŒlánc itt és oadát a gátakon, a szlovákok Dunacsúnynál csúnyán elvágták a Duna útját, és rávezették a vizet a bŒsi turbinákra. A parton még ideig-óráig piknikezŒ, öklét rázó ezernyi szakember pedig látva, hogy nem szakad le az ég, nem száradnak ki kútjaink, sem ligeteink s a bánáti bánatos rózsák sem indulnak hervadásnak, sŒt, Csaba királyfi sem fordul vissza seregeivel égi útjáról, szépen hazamentek. BŒ permetlével megspriccelték zöldségeiket, emésztŒgödreik aljának szigetelésérŒl gondosan elfeledkeztek, s az összegyılt szemétkupacaikat továbbra is az utak mellé és az erdŒk aljába hordozták éjszakánként. Energiára pedig továbbra is szükség vala, a hiányt pótolandó Magyarország külföldrŒl kezdte vásárolni a kilowattokat, nemritkán éppen Szlovákiától. Eltelt tizenöt év, az ügynek még koránt sincs jogilag vége, az ügyvédek szépen zsíro-

 A zsilipelŒ kamra sodnak Hágában az adófizetŒk pénzébŒl, akik pedig káromkodnak, mert drága az áram és még drágább lesz. Belátható idŒn belül Magyarországnak egy újabb atomerŒmıvet kell építenie, de a zöldek már most berzenkednek. A szalmatüzelésı erŒmı ellen tiltakoznak, a szélerŒmıvek rontják a táj szépségét, az atomerŒmı pedig a sátán találmánya. A fúziós erŒmıvek egyelŒre a Holdon. VízerŒmıvekkel meg egyetlen kormány sem mer majd foglalkozni a korábbi tapaszta-

Fogas Ferenc illusztrációs felvétele

latok alapján, mert azonnal jönne egy népszavazás. Hiszen még vizitdíjat sem tudtak bevezetni, nem vízerŒmıvet. A csŒcselék dŒzsöl, szakért, kordont épít és bont, a benzinkutas meg naponta állítja át a pumpa díjszabást mutató kerekeit. A benzinpumpát meg egyáltalán nem érdekli sem az élŒlánc, sem a szitkozódás. Ez utóbbit nem is hallja, mert a szerszáma a fülében van. BödŒk Zsigmond

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Kölcsön 3 napon belül jövedelemigazolás nélkül 1,5 millióig ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb tartozások esetén is! Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezertŒl 3,5 mill. Sk-ig jövedelemigazolás nélkül vállalkozóknak, külföldön dolgozóknak is. Ügyintézés 22 nap alatt Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● MunkalehetŒség külföldön! Az érdeklŒdŒk több mint 100 munka közül választhatnak. Rila, s.r.o., Jesenského 456/1, 929 01 Dun. Streda (autóbuszmegálló, I. emelet). Tel.: 031/552 45 39. ● Az olcsó mindig drágább! MinŒséges, német laminált parketták bŒ választékban. Szerelés, lépcsŒborítás. MinŒség – garancia! Tel.: 0905 582 664. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése (KÄRCHER) szŒnyeg és kárpit tisztítására. Tel.: 0908 730 405. ● Teljes körı pénzügyi tanácsadás, biztosítások, hitelek, befektetések, valamint ambiciózus munkatársakat keresünk. Tel.: 0911 233 231. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Expresszhitelek 80 000 Skig. Ügyintézés 4 nap alatt Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● EsküvŒk fotózása, értesítŒk készítése. Tel.: 0915 123 293. www.velsiczphotography.com ● Gyógy-, klasszikus- és sportmasszázst végzek. Igény szerint házhoz is megyek. Tel.: 0908 709 548. ● FürdŒkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. ● MunkalehetŒség pénzügyi szférában. Tel.: 0905 864 436. ● Energiatakarékos családi házak akár 3 hónap alatt kulcsraké-

2008. május 27. szen, svájci technológiával. Tel.: 0905 849 597. ● Pólónyomtatást vállalok nagyobb mennyiségben is. Tel.: 0908 590 424. ● Takarítást vállalok. Tel.: 0910 799 584. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön nyugdíjasoknak is. Tel.: 0908 751 403. ● Új kölcsön 6 órán belül Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autószerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Asztalosokat keresünk állandó munkaviszonyba. Tel.: 0905 645 003. ● ÜzletvezetŒket keresünk konyhastúdiónkba, fŒállásba. Tel.: 0904 430 730. ● KertépítŒ cég brigádosokat és állandó munkaerŒt keres. Tel.: 0905 123 709. ● Dunaszerdahelyi divatszalonba felveszünk varrónŒt. Tel.: 0905 608 857. ● C típusú gépjármıvezetŒi jogosítvánnyal és jó szlováknyelvtudással rendelkezŒ sofŒröket keresünk. Tel.: 0903 706 845. ● Pincért – pincérnŒt keresek bárba, BŒsre. Tel.: 0908 261 777. ● VirágkötŒt virágüzletbe felveszek. Tel.: 0903 796 471. ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 464 923. ● Angol–informatika szakos, harmadikos egyetemista vagyok, jövŒre esti tagozaton tanulok tovább. Tanítói állást keresek Dunaszerdahelyen vagy környékén. Tel.: 0903 496 046. ● TakarítónŒt keresek. Tel.: 0905 271 586, DS. ● Dunaszerdahelyi székhelyı fırésztelep felvesz fŒ- és mellékállásba munkatársakat. ElŒnyös fizetési feltételek. Tel.: 0903 757 983; 0905 885 551. ● Kertészt keresek. Tel.: 0905 271 586, DS. ● VillanyszerelŒket keresünk azonnali belépéssel! Vállalkozói engedéllyel rendelkezŒk jelentkezését is várjuk! Tel.: 0905 180 617. ● Az Andrea Shop eladót keres elektroszaküzletébe Dunaszerdahelyen és Vágsellyén. A szakmai életrajzot a következŒ e-mail címre kérjük elküldeni: vangel@ madnet.sk. ● Szeretne jól keresni? Szlovák–svéd érdekeltségı, Somorjához közeli székhelyı, sikeres vállalat azonnali belépéssel hegesztŒket, lakatosokat keres, de különbözŒ szaktanintézet vagy középiskolát végzett jelentkezŒket is szívesen fogadjuk betanított munkára. Teljesítmény szerinti növekvŒ fizetés, távlatos munkalehetŒség, kiváló munkafeltételek. Megéri! Tel.: 0905 454 871. ● Somorjához közeli, rovinkai (Csölle) székhelyı, elsŒsorban külföldi megrendelésekre gyártó sikeres vállalat, hegesztŒ –lakatos szakembereket (vállalkozókat is) keres azonnali belépéssel. NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Megéri! Tel.: 0905 454 871. ● KamionsofŒröket keresünk EU-munkára (sofŒrkártya szükséges). Tel.: 0902 233 232. ● Férfi munkaerŒt keresünk adminisztratív munkára, mıanyag

ablakok gyártásába. Feltétel: számítógépes ismeret (MISOFT-kezelés). Tel.: 0911 718 393. ● Galántai szaküzletünkbe eladót keresünk Galántáról vagy környékérŒl. Feltétel: szlovák-, magyarnyelv-ismeret, elektrotechnikai végzettség, PC-ismeret. Tel.: 0905 158 857. ● Mıanyag ablakok gyártásával és szerelésével foglalkozó dunaszerdahelyi cég kŒmıveseket alkalmaz azonnali belépéssel. Fizetés: 25 000 Sk. Tel.: 0905 626 511. ● KamionsofŒröket alkalmazunk. Tel.: 0903 013 341; 031/ 590 27 65. ● Somorjai székhelyı, külföldi érdekeltségı vállalat állást hirdet a következŒ pozícióra: MÙSZAKVEZETÃ. Követelmények: középiskolai végzettség, 5 éves mıszakvezetŒi tapasztalat a gyártószektorból, precíz, felelŒsségtudó, jó csapatépítŒ, irányító személyiség, hárommıszakos munkarend vállalása, felhasználói szintı számítógépes ismeretek, az 5S, KAIZEN, SAP ismerete és az ezzel szerzett tapasztalat elŒnyt jelent. Tel.: 0905 454 871, email: fortius@nextra.sk ● EladónŒt keresünk. Tel.: 0905 286 210, 0911 286 210. INGATLAN

● Az egész ország területén vennék szántóföldet 100 ha-tól 2000 ha-ig. Tel.: 0948 312 294. ● Eladó ötszobás családi ház Nagymegyeren 3,15 millióért. Alkalmas üdültetésre is! Tel.: 0903 222 071. ● Eladó 68 áras építkezési telek Nagyabonyban. Tel.: 0904 84 27 27. ● Eladó 30 áras építkezési telek Ekecs-Apácaszakállason, 5 kmre a nagymegyeri termálfürdŒtŒl. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0904 863 408. ● Eladó családi ház 2 km-re DunaszerdahelytŒl, 75 áras telekkel (2,4 millió). Tel.: 0903 222 071. ● Vennék 8 áras telket Dunaszerdahelyen, a MAX üzletközpont mögött. Tel.: 0911 428 022; 0908 428 022. ● Vennék építkezési telket vagy öregebb családi házat Dunaszerdahelyen vagy Sikabonyban. Tel.: 0910 958 183. ● Vennék nagyobb építkezési telket (7-15 ár), esetleg régebbi családi házzal Nagymegyer, Albár, Alista, Padány környékén. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó 12,6 áras közmıvesített telek régi házzal Nagyszarván. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0948 504 748. ● Eladó családi ház Nagylúcson. Tel.: 0908 132 282. ● Eladó 4 szobás családi ház Dunaszerdahelyen 1,8 millió Sk-ért. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó.

zéssel együtt. Ára 1 650 000 Sk. Tel.: 0908 726 492. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Városháza tér). Ára 2 000 000 Sk. Ingatlanirodák ne hívjanak! Tel.: 0905 892 679, csak délután. ● Eladó nagy 3 szobás, átalakított szövetkezeti lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Ára 1,8 millió Sk. Tel.: 0902 465 561. ● Vennék Somorján 1-2 szobás lakást, valamint 2-4 áras kiskertet, külön-külön is. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0948 504 748. ● Vennék egyszobás lakást Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 328 706. ● Eladó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0905 139 442; 0905 680 970.

● Veszek 2 és 3 szobás lakást Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Eladók, újonnan épült, 2-3 szobás lakások Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 323 143. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0915 957 142. ● Vennék egyszobás lakást Dunaszerdahelyen vagy Somorján. Tel.: 0905 831 996. ● Eladó 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen (1,8 millió Sk). Tel.: 0903 222 071. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (SZNF) berende-

Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján HORVÁTH IMRÉRE Csallóközkürtön. Emlékét és szeretetét örökké megőrizzük. Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS „Eltelt négy év, a könny elapad, de a fájdalom a szívekben örökre megmarad.” Fájó szívvel emlékezünk május 27-én, halálának negyedik évfordulóján a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, Ifj. VARGA JÁNOSRA Csallóközkürtön.

KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó 2 szobás családi ház Somorján. Tel.: 0049/17/753 512 75. ● Egyszobás albérletet keresek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0902 096 512. ● Kiadó büfé a dunaszerdahelyi termálfürdŒben. Tel.: 0903 706 845. ● Bérbe adó garázs Dunaszerdahelyen (a vasútállomás mellett). Tel.: 0911 326 674. ● Kiadó Dunaszerdahely központjában irodahelyiség (66 m2). Gyönyörı környezet, kedvezŒ ár. Tel.: 0905 601 135. ● Gyártásra és raktározásra alkalmas épület bérelhetŒ (650 m2, 2000 m2 udvar) Dunaszerdahely és Somorja közt. Tel.: 0905 642 371. ● Bérbe adó berendezett szobakonyhás lakás BŒsön. Tel.: 0918 673 387. ● Bérbe vennék (esetleg megvásárolnám) 3-4 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep). Tel.: 0907 336 234. ● Kiadó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Duna Palota). Tel.: 0907 867 085, 16 óra után. ● Bérbe adó 2 szobás családi ház Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 132 282. ● Kiadó garázs Dunaszerdahelyen a Vásártéren (a Focus divatház mellett). Tel.: 0905 642 087. ● Kiadók irodahelyiségek Dunaszerdahelyen a város központjában (18 m2 szociális helyiséggel együtt, 6000 Sk/hó, a 35 m2-es szociális helyiséggel 9500 Sk/ hó). Tel.: 0905 596 422. ● Bérbe adó üzlet-, iroda-, raktárhelyiség Dunaszerdahelyen, a város központjában. Tel.: 0905 605 199. GÉPJÁRMÙ

LAKÁS, GARÁZS

MEGEMLÉKEZÉS

● Eladó kitınŒ mıszaki állapotban lévŒ piros ·koda Fabia SDi, gy. év 2004, 109 000 km, ülésfıtés, elektromos ablakok. Ára 206 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó garázsolt, kitınŒ állapotban lévŒ Renault Clio, gy. év 2002, 48 000 km, teljes felszereltség. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 627 550. ● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó fekete Renault Clio 1,2, gy. év 2005. Tel.: 0905 705 121. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642.

Emlékét örökké szívében őrző családja ● Eladó ezüst Opel Zafira 1,6, 16 V, gy. év 2005, valamint ezüst Opel Vectra 1,9 CDTi, gy. év 2007. Tel.: 0908 706 436. Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bŒrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/ olajcsere után. Ára 170 000 Sk. Tel.: 0903 415 642. ● Eladó ·koda 105 L. Tel.: 0907 183 991. ● Eladó utánfutó. Tel.: 0905 520 880. ● Eladó 4,5 tonnás haszonteherbírású Renault Midliner S. 180, szekrényes hıtŒvel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 591 439. ● Eladó ·koda 105, környezetvédelmi vizsga 2010-ig, GO után. Tel.: 0904 285 772. ● Eladó ·koda 120 és ·koda Felicia. Tel.: 0911 045 743, 16 óra után. ● Eladó ·koda Fabia 1.2, gy. év 2007. Tel.. 0905 294 190; 0903 054 952.

ciós babakocsi. Tel.: 0915 737 144. ● Eladó komplett berendezés fodrászüzletbe. Tel.: 0908 134 995. ● Eladó nagy teherbírású autóemelŒ (15 000 Sk). Tel.: 0904 527 277. ● Vennék bálázott szénát vagy lucernát. Tel.: 0908 720 843. ● Eladó olcsón betonkeverŒ. Tel.: 0905 986 642. ● Eladó régi fabútor, olcsón, Dunaszerdahely mellett. Tel.: 0908 454 862. ÜDÜLÉS, KIRÁNDULÁS

● UTAZÁS. 2008 június 18.: Budapesti Aréna – István, a király, rockopera (Társulat); Nyelvi és relaxációs táborok, családi üdülések: Olaszország – Balaton – Szántód, Hotel Rév; június 27–29.: Prága. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. ● SzálláslehetŒség az AlacsonyTátrában: Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256; www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Balatonalmádiban kiadók, kedvezményes áron lakások, nyaralók. Tel.: 0036/88/438 393; 0036/30/937 84 75. www.balaton.hu/mikes; e-mail: z.mikes@ freemail.hu HÁZIÁLLAT

VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚS-CSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó pónilóra való nyereg. Ára 2500 Sk. Tel.: 0905 916 556. ● Eladók üvegezett üzleti pultok és klasszikus polcok Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó sportbabakocsi. Tel.: 0907 455 716. ● Eladó öreg tégla. Tel.: 031/ 552 60 80. ● Eladó paprikadaráló, gabona Œrlésére is alkalmas. Tel.: 0907 456 721. ● Eladó 10 q kukorica. Tel.: 0904 252 291. ● Holisztikus önismereti táborok felnŒttek részére Nagyszegpusztán: július 6-12., augusztus 17.-23. BŒvebb inf. Kovács Gabi táborvezetŒnél. Tel.: 0905 136 411, www.bardo.szm.sk ● Eladó drapp-piros színı, Cam Combi Family háromkombiná-

● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 km-re) eladásra kínál egynapos, 8-10 hetes tojójércét (piros, fekete, kendermagos és susex), többféle betegség ellen oltva; 7-8 hetes brojlerpulykákat (BIG 6-os); 7-21 napos brojlerkacsákat, 3-14 napos mulard májkacsákat + tömni való brojlerkacsákat. Tel.: 031/ 781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499. ● Eladók törpe spicc kiskutyák. Tel.: 0903 138 670. ● Fedeztetésre ajánlom máltai pincs kan kutyámat. Tel.: 0905 235 904. ● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (1kg/100 Sk, élŒ súly 1 kg/60 Sk)), valamint kaphatók 8-10 hetes BIG 6-os brojlerpulykák, súlyuk 2,5-3 kg (270 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Elveszett május 8-án, Albár környékén, hétéves barna, nŒstény Pit Bullterrier kutyánk, Gina névre hallgat. A becsületes megtalálót megjutalmazom. Tel.: 0905 261 066.


Riport – Tudósítás – Hirdetés

2008. május 27.

Rétesrekord a fesztiválon (Befejezés az 1. oldalról) Ám amikor a több mint húsz méteren keresztül húzódó rétesfolyamot beszórják túróval, meggyel, mákkal, zsemlemorzsával és gördülékeny mozdulatokkal elkezdik feltekerni, hát, bizonyára nem mindenkinek a rekordkísérleten jár az esze. Inkább azt várják már, mikor kerül a sütŒbe, majd a standokra a rétes. Leleményesebbjei már elkezdték a sorakozást a rekordállítás ideje alatt... Tapsvihar és örömujjongás, a tavalyinál öt méterrel hosszabb lett a rétes, a közjegyzŒ 20 méter 89 centimétert hitelesített, ami feltehetŒen országos csúcs. Míg a rekordrétesre várunk, sétát teszünk a tömegben. A gyŒri Komédiás vendéglŒ sátrát választjuk, ahol gulyást eszünk. A színpad éppen üres, korábban már zenéltek a vásárúti fúvósok és játszottak az alapiskolások. Megérkeznek a szelíd motorosok is, egy kis rétest harapnak. Közben sok ismerŒssel találkozunk, a járás minden szegletébŒl vannak látogatók. A standok elŒtt továbbra is a véget nem érŒ, hosszú sorok, nem tudni, mikor lélegezhetnek fel az eladók. Annak ellenére, hogy 350 rúd rétest sütöttek összesen – és ebben még nincs benne a 44 szakaszra szelt rekord rétes – voltak pillanatok, amikor mindenki mindenhol rétest keresett, de nem talált. Egyszóval volt réteshiány is a rétesfesztiválon. De ezt tudjuk be a kiváló recepteknek és a hatalmas érdeklŒdésnek. Több ezren látogattak el a rendezvényre, amely délelŒtt tíztŒl a késŒ esti mulatság végéig tartott. Tizenhét község csapata vett részt a nemes vetélkedŒben. Zsidek László ízvadász,

Az új rektor személyérŒl a 17 tagú szenátusnak kellett volna döntenie. A szavazás háromszor is sikertelennek bizonyult, mivel egyik jelölt sem tudta megszerezni a gyŒzelemhez szükséges 10 szavazatot. Az Egyetemi Szenátus eredetileg 18 tagú volt, de azóta egy tag elhagyta az intézményt. Már pró-

Prijímame žiakov na odbory Hudobný: klavír, husle, gitara, dychové nástroje, akordeón, spev, bicie nástroje, zborový spev (od 14 rokov), hra na keyboarde (od 14 rokov). Výtvarný: vyučuje sa kresba, maľba, grafika, sochárstvo, keramika, dekoračné práce, na textile. Tanečný: vyučuje sa ľudový tanec, klasický balet, moderný tanec aj pre stredoškolákov a dospelých. Literárno-dramatický: oddelenie dramatické a slovesné.

pracovného pomeru zamestnancov do Dunajskej Strede. Podmienky: podľa zákona o SBS. Informácie: Slovakia Security, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 Bratislava. Tel.: 02/44 45 96 58; 0907 757 140.

 Az elsŒ helyen végzett kisudvarnoki csapat Zsidek László zsürielnök (jobbról) és Kovács Ferenc vásárúti polgármester társaságában konyhaguru, gasztro-idegenvezetŒ vezette zsıri Kisudvarnok assszonyainak a réteseit találta a legjobbnak. Andrejkovics Éva volt közülük a legfiatalabb s a legügyesebb réteshúzó, imádja nyújtani a tésztát. Almásprézlis, mákos-túrós és szedres-prézlis rétesük a legjobbnak bizonyult. A csapat többi tagja, Bazsó Magda, Boráros Jutka és Juhos Erzsébet részt vettek már tavaly is, de akkor csak az ötödik helyig jutottak. A zsıri szerint az idei rétesben benne volt a szívüklelkük. NyerŒ volt az új ízkombináció és a tálalás is. Gondoltuk, a rekord felállítása után már el tudjuk csípni egy nyugodt szóra a fŒszervezŒ-ötletgazdát is, Bugár Krisz-

tinát. De Œ még akkor is nyújtotta a réteseket, meg nem állt a keze, miközben megosztotta velünk a tudnivalókat. A rekord hosszúságú rétest hat kiló lisztbŒl, két marok sóból, két marok cukorból, öt tojásból, langyos vízbŒl és olajból készítették. à maga pénteken éjjel is sütött, hogy legyen elég rétes. Végül talán a négyszázat is megközelítette a rétesrudak száma. Az eladásukból származó bevételt pedig, ahogy tavaly is, a helyi József Attila Alapiskolának ajánlja fel a szervezŒ önkormányzat. KésŒ éjjel Œ is és nyilván minden résztvevŒ a fáradtság ellenére örömmel sóhajtotta: „JövŒre újra ugyanitt!“ jaksa

bálkoztak az alapszabály módosításával is, de azt a rektorválasztásig még nem hagyta jóvá az oktatási minisztérium. Az egyetem vezetése azért döntött a rektorválasztás mellett, mert azt még az egyetemet érintŒ akkreditációs folyamat januári lezárta elŒtt meg kell tartani, mivel a rektor kinevezése akár hónapokig is eltarthat. Új választási idŒpontban egyelŒre nem állapodott meg a szenátus. Albert Sándort 2004 szeptemberében választotta meg rektornak az Egyetemi Tanács, majd 2005 januárjában nevezte ki Œt

hivatalosan Ivan Ga‰paroviã államfŒ. Hivatali ideje tehát 2009 elején jár le. Az Egyetemi Szenátus tagjai szeptember 15-ig maradnak hivatalban, majd lemondanak és szenátusi választásokat írnak ki. Ekkor már az új alapszablyzat is érvényben lesz, mely szerint a 16 tagú szenátus újra összeülhet rektort választani. A második választáson Albert Sándor és Tóth János már nem indulhatnak, de ha az eredménytelen lenne, egy esetleges harmadik fordulóban ismét jelöltethetnék magukat. (para)

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Ubytovanie v súkromnej chate v Nízkych Tatrách – Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256, www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Predám ‰portov˘ detsk˘ koãík. Tel.: 0907 455 716. ● Obchodná firma hºadá ºudí na pozície manaÏéra – obchodn˘ vedúci a klientsk˘ pracovník – aj pre absolventov. Ohodnotenie na európskej úrovni. Tel.: 0908 138 351. ● Prijmeme vodiãa s vod. preukazom skupiny C a s dobrou znalosÈou slovenãiny. Tel.: 0903 706 845. ● Dáme do prenájmu bufet v kúpeºno-rekreaãnom areáli v DS. Tel.: 0903 706 845. ● Dubajská pôÏiãka – pôÏiãka pre v‰etk˘ch. Tel.: 0905 310 627. ● V˘znamná slovensko‰védska v˘robná spoloãnosÈ so sídlom v blízkosti ·amorína

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede oznamuje milým rodičom, že zápis na školský rok 2008/2009 bude 5. a 6. júna 2008 od 14.00 do 17.00 hod. v budove školy (Smetanov háj 283/6).

Súkromná bezpečnostná služba prijme do trvalého

Eredménytelen rektorválasztás KOMÁROM – Múlt szerdán ült össze rektorválasztás céljából a Selye János Egyetem szenátusa. Sem Albert Sándor, az eddigi rektor, sem pedig kihívója, Tóth János nem kapott elegendŒ számú szavazatot.

13

prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneì: v˘robn˘ch robotníkov, zváraãov, zámoãníkov, operátorov CNC stroja. Kvalifikaãné poÏiadavky: absolvent SOU, Z· alebo SOU strojnícke, prax v˘hodou. Motivujúce finanãné ohodnotenie podºa v˘konnosti a kvality vykonanej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie v medzinárodnej firme, za‰kolenie. Tel.: 0905 454 871 ● Kúpim „triodynu“ alebo star‰iu v˘konnú zváraãku. Tel.: 0944 093 247. ● Kúpim pozemok do 8 árov v Dun. Strede za obchodn˘m centrom MAX. Tel.: 0911 428 022; 0908 428 022. ● Hºadáme predajcov do elektropredajne Andrea Shop v ·ali a v Dun. Strede. Îivotopisy prosím zasielaÈ na e-mailovú adresu: vangel@madnet.sk. ● Predám garáÏ v Dun. Strede (sídl. Západ). Tel.: 0905 294 582. ● Predám rodinn˘ dom v Topoºníkoch. Tel.: 0904 985 630.

● SOU stavebné s VJM Dunajská Streda ponúka na predaj ojazdené dopravné prostriedky. Tel.: 031/552 42 17. ● Dám do prenájmu garáÏ v Dun. Strede (Trhovisko, vedºa Focusu). Tel.: 0905 642 087. ● Prijmem ãa‰níka/ãku do re‰taurácií v Dun. Strede. Tel.: 0905 863 048. ● Hºadáme servisného technika pre kamióny. Tel.: 0908 084 200. ● Prijmeme vodiãov na kamióny. Tel.: 0903 013 341; 031/590 27 65. ● V˘robná spoloãnosÈ so zahraniãnou kap. úãasÈou, so sídlom v ·amoríne hºadá pracovníka na pozíciu: VEDÚCI ZMENY. PoÏiadavky: Vzdelanie stredo‰kolské s maturitou, prax 5 rokov vo v˘robe na podobnej pozícii, zodpovednosÈ, precíznosÈ, práca s PC – poÏaduje sa uÏívateºská znalosÈ, skúsenosti s 5S, KAIZEN a SAP sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, e-mail: fortius@nextra.sk

Čerpacia stanica Slovnaft v Dunajskej Strede na Hlavnej ulici hľadá pracovníčku na obsadenie funkcie: obsluhovateľ čerpacej stanice.

Podmienky: ukončené stredoškolské vzdelanie, znalosť slovenského a maďarského jazyka.

A D. A. CZVEDLER, spol. s r. o., Šamorín, Kláštorná 4, lapterjesztéssel foglalkozó cég megbízható munkatársakat keres főállásba, éjjeli műszakba, azonnali belépéssel. Munkakör: újságosztás. Munkaidő: 19.00-tól 03.00-ig.

Elvárásaink: önálló munkavégzés, jó együttműködés a kollektívában. Tel.: 031/591 27 11.

Jobb karrier után vágyik???? Nemzetközi társaság új munkatársakat keres ÜZLETKÖTŐ pozícióba, az általunk leszervezett előadásokra az Ön kerületén belül. Feltétel:

vállalkozói engedély, jó kommunikációs képesség, személygépkocsi. Amit kínálunk: magas jutalék, karrierlehetőség. A fényképes életrajzokat a következő címre kérjük küldeni: Medifit Slovakia, s.r.o., Veľkodunajské nábrežie 18, 945 01 Komárno, vagy e-mail címünkre medifit@mail.t-com.sk Tel.: 035/77 33 832; 035/77 33 830.

FELVESZÜNK biztonsági őröket Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren.

Jó fizetési lehetőség! Tel.: 0907 898 293.

LA PERLA étterem Győrbe járva jövet-menet, Győrújfalun a LA PERLÁBAN csak jót ehet!  A medvei határátkelőhelyhez vezető útnál, a Győr táblánál Mosonmagyaróvár irányában, 2 km-re a főúttól.  Rendezvények lebonyolítását vállaljuk 140 főig. Nagy parkoló! Tel.: 0036/96/339 341. LEGYEN A VENDÉGÜNK!

Životopis môžete priniesť priamo na čerpaciu stanicu alebo do predajne FIAT.

Asztalosmunkát vállalok. Tel.: 0915 798 710. EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630. Eladó fabrikett bükkfából, Albáron, a vasútállomás melletti telepen. Ára 4,50 Sk/kg, 500 kg felett megegyezünk. Házhoz szállítás, nonstop eladás. Tel.: 0908 979 636.

A COLUMBUS NYELVISKOLÁBAN a következŒ tanfolyamok közül választhatsz: ANGOL–NÉMET–FRANCIA–OLASZ –SPANYOL–OROSZ Konverzációs tréningek: MAGYAR–SZLOVÁK Beiratkozás és információ: Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24, 0904 58 96 21, 031/552 11 54. www.columbus-ds.sk ...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot!

FOCUS MUSIC SHOP CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása. Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02


14

Sport

2008. május 27.

DAC-diadal a fŒvárosban A II. labdarúgóliga nyugati (A) csoport, 27. forduló. A szombati nyitómérkŒzésen a listavezetŒ DAC a ligetfalui CorgoÀ-ligás bajnokcsapat, az Artmedia fakó otthonában zsákmányolt értékes három pontot. Mivel a dunaszerdahelyiek legnagyobb riválisai, a púchoviakat leszámítva, vereséget szenvedtek a hét végén, így a sárga-kékek már nem társbérletben, hanem soványka elŒnnyel, szólistaként vezetik a tabellát. A Pozsonyban lejátszott összecsapáson jobban kezdtek a vendégek, akik már a 7. percben vezetést szerezhettek volna. A 15. percben Belkovics szabadrúgásból azonban betalált a hazaiak kapujába. Mintegy 22 méterrŒl a sorfal felett emelte át a labdát, mely a hálóban landolt. A 20. perc-

ben szétnyílt a vendégek védelme, Gerzaniã nem habozott, egyenlített. Egy perc elteltével szögletrúgás után M. Palic fejjel juttatta újból vezetéshez a csallóközieket. Röviddel az elsŒ félidŒ befejezése elŒtt ismét Belkovics elŒtt adódott gólszerzési lehetŒség, ám szorongatott helyzetben a kapu mellé gurított. Szünet után már egyértelmıen a sárga-kékek játszották a prímet. A végeredményt a 60. percben Belkovics 11esbŒl állította be. Fieber Péter, a DAC vezetŒedzŒje a jobbhátvéd posztján az ifista Kosár Dávid személyében újoncot avatott. „Visszatért az önbizalmam, élvezem a játékot. Nem kell attól rettegnem, hogy csereként pár perc alatt kell kiérdemelnem edzŒm bizalmát. Többet vállalok, ezáltal gyakrabban kerülök hely-

 Belkovics (sárga mezben) tavasszal gólformában játszik

zetbe, ebbŒl húzok hasznot. Nem foglalkoztat a kérdés, ki lesz a mezŒny gólkirálya. Számomra most az a legfontosabb, hogy mi legyünk a bajnokok” – fogalmazott Belkovics László, a DAC nyerŒembere. Ezen a héten két forduló szerepel a mısoron. A bajnokság állása: 1. DAC 2. Púchov 3. Nem‰ová 4. N. Mesto 5. SFM Senec 6. Vráble 7. FC Nitra B 8. Artmedia B 9. Slovan B 10. Vrbové 11. ·KP Dúbravka 12. Topoºãany 13. Raãa 14. Moravany n/V. 15. PSâ Pezinok 16. Sp. Trnava B

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

16 3 8 47:26 51 14 8 5 39:30 50 14 6 7 37:26 48 14 5 8 33:22 47 13 7 7 38:27 46 12 7 8 35:18 43 12 6 9 33:35 42 11 5 11 40:39 38 10 7 10 35:30 37 9 7 11 26:32 34 9 7 11 32:40 34 6 11 10 31:36 29 6 10 11 23:32 28 8 4 15 31:42 28 3 11 12 21:46 20 4 6 17 24:44 18

A 28. forduló mısora – május 28. (szerda), 17.00: ·KP Dúbravka–PSâ Pezinok, Vráble–Artmedia B, DAC– Raãa, Vrbové–Topoºãany, Sp. Trnava B–Púchov, SFM Senec–Slovan B, Moravany n/V.–N. Mesto, Nem‰ová–FC Nitra B. A 29. forduló mısora – május 31. (szombat), 10.30: Artmedia B–PSâ Pezinok; 17.00: Nem‰ová–·KP Dúbravka, N. Mesto n/V.–SFM Senec, Slovan B–Sp. Trnava B, Púchov–Vrbové, Topoºãany–DAC, Raãa–Vráble. Június 1. (vasárnap), 17.00: FC Nitra B–Moravany n/V. ái

Fogas Ferenc felvétele

CorgoÀ-liga? Öngyilkossági kísérlet? A DAC jelenlegi vezetésének tudta nélkül készül(t) megszabadulni a fociklub részvényeitŒl a városháza, a több mint százéves egyesület egyedüli tulajdonosa. HétfŒ délutánra rendkívüli képviselŒ-testületi ülést hívtak össze, amelyen értesüléseink szerint egyetlen napirendi pontként a klubeladás terve szerepelt. A hírt több forrásból is megerŒsítették, de mindenki neve elhallgatását kérte. A rendkívüli ülés összehívása meglepetésként érte a Patasi Ferenc irányításával mıködŒ elnökséget, mely csupán néhány hónapja vezeti a klubot. A vezérkar tagjai vasárnap kora délután megbeszélést folytattak Pázmány Péter dunaszerdahelyi polgármesterrel, aki érdeklŒdésükre megerŒsítette, hogy a képviselŒk egy csoportja szorgalmazza a klub eladását. A DAC jelenlegi vezetŒi közül az egyik öngyilkossági kísérletnek nevezte az újabb próbálkozást. Értesüléseink szerint a DAC-részvényeket a vezetésbŒl nemrég önként távozott Antal Barnabás által közvetített, arab üzletemberekbŒl verbuválódott befektetŒcsoport szeretné megvásárolni. Mint az köztudott, az elŒzŒ idŒszakban iráni tulajdonosa is volt a DAC-nak, ám a perzsák csakhamar felszívódtak, ezt követŒen újra a város költségvetésébŒl finanszírozzák az egykor szebb napokat megélt klub mıködését. A klub honlapján megjelent tájékoztatás szerint az FC

Senec Rt. kérvényét tárgyalják meg a képviselŒk, melyben többek között az az elképzelés szerepel, hogy a két klub, a szenci és a dunaszerdahelyi egyesülne, és ezt követŒen az új klub DAC Dunajská Streda név alatt ŒsztŒl a CorgoÀ-ligában szerepelne. A csapat a hazai bajnoki találkozókat a DAC-stadionban rendezné meg. A szenciek évi 84 millió korona támogatást ígérnek. Ugyanakkor igényt tartanak az önkormányzat által eddig folyósított évi 11 millió koronára is. A javaslatban szerepel, hogy az új klub ötven évig bérmentve igénybe veheti a DAC-stadiont és a sikabonyi edzŒpályákat. A beruházó ugyancsak ötven évre szavatolja a DAC indulási jogát a szlovák felsŒházban vagy a második vonalban. Mivel a felsŒházban közremıködŒ együttesek stadionjainak villanyvilágítással kell rendelkezniük, ezért a szükséges infrastruktúra kialakításához szükséges 10 millió koronás beruházást felesben: a beruházók és a városi önkormányzat pénzeszközeibŒl kívánják megvalósítani. Nem tudni, mi lesz a dunaszerdahelyi utánpótlással. A harminchét DAC-részvénybŒl az érdeklŒdŒk elsŒ körben 34-et szeretnének megvásárolni. Érdekesnek találtuk, hogy az FC Senec elnökségét a cégbírósági bejegyzés alapján a bécsi lakhellyel rendelkezŒ Khashayar Mohseni elnök és a dunaszerdahelyi Antal Barnabás elnökségi tag alkotja. (ágh)

Menekülnek a somorjaiak

Egyre kevesebb kérdŒjel

III. liga, nyugat-szlovákiai csoport, 27. forduló. Fontos pontokat szereztek, egy hellyel feljebb araszoltak a tabellán a kiesés elŒl menekülŒ somorjaiak. Üres kézzel utaztak haza ellenfelük otthonából a bŒsiek és a galántaiak. Hazai pályán bakiztak a negyediek. A tavasszal szárnyaló érsekújváriak elhúzták a listavezetŒ nótáját, minek következtében a D. Vestenice ugrott az élre.

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, 27. forduló. Megbotlott a Palárikovo Ógyallán, így már hét pont a listavezetŒ nyárasdiak elŒnye. Ismét osztálykülönbséggel szenvedtek vereséget idegenben a kisfaludiak. A DAC-tól menesztett Meszlényi Tibor edzŒ vezette perediek gyŒzelmet arattak Diószegen.

Eredmények: Érsekújvár–J. Bohunice 4:0 (2:0), g.: Mlynár (4., 83.), Dang Van (17.), Andrá‰ik (59.); D. Vestenice–Pov. Bystrica 0:0; âFK Nitra–Led. Rovne 2:0 (0:0), g.: Charizopulos (66.), ëuri‰ (81.); Dubnica B–Partizánske 6:2 (3:1), g.: Tubonemi (23.), Sokol (26., 35., 65.), Gorelka (46., 9.), ill. Kaplan (9., 3.); Nagyölved–Galánta 2:1 (0:1), g.: Konc (55.), Polák (84.), ill. Halák (28.); Negyed–Myjava 0:1 (0:1), g.: Ko‰ík (35.); DomaniÏa–BŒs 3:1 (1:0), g.: Hájek 75. (11-esbŒl) Hájek, Lagín (42.), ill. Kováã (68.);

Somorja–Párkány 2:0 (1:0), g.: Fehér (35.), Ãsz (65.). A bajnokság állása: 1. D. Vestenice 2. J. Bohunice 3. Myjava 4. Negyed 5. Érsekújvár 6. P. Bystrica 7. Dubnica B 8. Galánta 9. Nagyölved 10. BŒs 11. DomaniÏa 12. âFK Nitra 13. Somorja 14. Párkány 15. Led. Rovne 16. Partizánske

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

15 15 13 13 13 11 10 10 11 10 9 7 8 9 8 6

7 6 6 6 6 7 9 6 3 3 5 10 7 4 4 7

5 6 8 8 8 9 8 11 13 14 13 10 12 14 15 14

44:21 39:15 37:21 37:22 49:37 42:32 35:27 27:27 31:41 43:35 35:51 29:44 26:41 30:57 29:48 33:47

52 51 45 45 45 40 39 36 36 33 32 31 31 31 28 25

Eredmények: Deménd–Kisfalud 3:0 (0:0), g.: 54. Zima, 79. és 84. Benca. Ógyalla–Palárikovo 0:0. Diószeg–Pered 2:3 (0:2), g.: 87. ·imek, 88. Nagy, ill 20. Bende, 45. és 75. Áã. Mocsonok–Gúta 0:0 (0:0). Vágpatta–Ipolyság 5:1 (2:1), g.: 34. és 74. Majka, 43. Dvorsk˘, 69. és 82. ·efãík, ill. 5. Mihaloviã. Nyárasd–Komárom 4:0 (3:0), g.: 10. Farkas, 30. Bene‰, 33. Îiga I., 71. Peciar (11 m). FC ViOn B/Volkovce–Szered 1:2 (1:1), g.: 40. Kováã, ill. 24. Földe‰i (11 m), 70. Hindák. FelsŒkirályi–Ímely 3:1 (2:0), g.: 7. Bilo, 13. Kokes, 80. Új (11 m), ill. 51. Orosi.

A bajnokság állása: 1. Nyárasd 2. Palárikovo 3. Deménd 4. Szered 5. Kisfalud 6. FC ViOn B 7. Diószeg 8. Ógyalla 9. Gúta 10. Komárom 11. FelsŒkirályi 12. Ipolyság 13. Vágpatta 14. Ímely 15. Pered 16. Mocsonok

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

22 19 18 15 13 13 10 10 10 9 10 9 9 9 7 3

2 4 4 0 4 2 6 5 5 6 3 3 3 3 4 6

3 4 5 12 10 12 11 12 12 12 14 15 15 15 16 18

67:17 55:22 61:27 49:34 69:46 48:33 46:39 41:47 39:48 43:51 31:50 40:56 46:68 32:64 29:53 15:56

68 61 58 45 43 41 36 35 35 33 33 30 30 30 25 15

Ógyalla csapatától a bajnokság végén három büntetŒpontot levonnak. Összeállította: (lel)

Összeállította: (ágh)

Fordult a kocka Várkonyban Két vállon az élcsapatok Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, 27. forduló. A nyékvárkonyi csúcstalákozó döntetlennel zárult. A hazaiak a 60. percben még 2:0-ra vezettek, ám a listavezetŒ jól hajrázott, ennek köszönhetŒen pontot zsákmányolt. Nagy meglepetésre a csallóközkürtiek hazai pályán botlottak el. A másik csallóközi derbit az elvárásoknak megfelelŒen a vásárútiak nyerték. A dióspatonyiak hazai környezetben, edzŒjük, a veterán asztaliteniszezŒk brazíliai világbajnokságán rajtoló Navrátil Károly távollétében hullajtottak el pontokat. Eredmények: Csallóközkürt–Illésháza 0:3 (0:2), g.: Kiss (10., 36.), Németh (63.); Vágfarkasd–Vága 2:3 (1:1), g.: Karvai (2.), Mészáros (72. – 11esbŒl), ill. Maru‰inec (7.), Karácsony (51.), Adamko (89.); Balony–Vásárút 0:4 (0:3), g.: Cserge (4.), Makó (21., 63.), Tesársky (34.); Jarok–Nagymegyer 2:1 (1:1), g.: Chovanec (5.), Bédi (81.), ill. Szabó T. (3.); Dióspatony–Nagyfödémes 0:1 (0:0), g.: Sendeck˘ (87.); Nádszeg–FelsŒpatony 3:0 (1:0), g.: Puskás (14.),

Molnár (55.), Csillag (90.); Nyékvárkony–Vízkelet 2:2 (1:0), g.: Gróf (9.), Kósa (60.), ill. Gasparovics (69.), Kondákor (86.); Vágsellye B–Feketenyék 1:2 (0:2), g.: Sokol (89.), ill. Barãák (3., 42.). A bajnokság állása: 1. Vízkelet 2. Nyékvárkony 3. Csallóközkürt 4. Dióspatony 5. Vásárút 6. Illésháza 7. Nádszeg 8. Vága 9. Nagyfödémes 10. Vágsellye B 11. Feketenyék 12. Vágfarkasd 13. Jarok 14. Nagymegyer 15. FelsŒpatony 16. Balony

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

17 15 15 13 12 12 12 12 11 11 11 9 9 10 5 5

6 7 2 3 5 5 4 4 5 5 4 8 7 4 3 2

4 5 10 11 10 10 11 11 11 11 12 10 11 13 19 20

56:25 60:25 57:32 39:41 58:36 52:39 40:40 41:45 40:33 34:42 32:49 46:42 46:42 34:40 22:76 18:66

57 52 47 42 41 41 40 40 38 38 37 35 34 34 18 17

Összeállította: (ái)

Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 27. forduló. Vasárnap elhúzták az élcsapatok nótáját, ugyanis vendégként kikapott a listavezetŒ és a trónkövetelŒ. Hetényben is folytatódott az ekeliek sikersorozata. A garamkálnaiak kétszer profitáltak büntetŒbŒl, ráadásul a vendég csekeiek, kapusuk kiállítását követŒen, már az elsŒ negyedóra végén tíz fŒre fogyatkoztak. Pontot zsákmányoltak a kiesŒjelölt tardoskeddiek.

Eredmények: Garamkálna–Cseke 4:2 (1:1), g.: Thaly (16., 66. – mindkettŒt 11-esbŒl), I. Gogora (68.), Rakica (72.), ill. Tu‰an (19.), Bielik (77.); Nemesócsa–·urany 1:0 (0:0), g.: Horváth (74.); Hetény–Ekel 2:2 (1:0), g.: Sándor (43.), Halász R. (76.), ill. Piros (59.), Ódor (87.); Nagysalló–Tardoskedd 1:1 (1:0), g.: T. ·trúbel (18.), ill. R. Buják (68.); D. Ohaj–Bánov 2:0 (1:0), g.: ·. Porubsk˘ (26.), J. Pétery (49.); Perbete–Udvard 5:2 (3:2), g.: Kovács I. (25. 53.) Lakatos Gy (38.), Macek (90.), ill. Vadkerty (37.), Trnka (40.); Komjatice–Hontfüzesgyarmat 0:3 (0:1), g.: Ha‰ãák (12.), Hovan (62.), Pat. Pilinsk˘ (73.); Mojzeso-

vo–Újlót 0:6 (0:3), g.: L. Kuruc (6., 16.), Ivan (15.), Pavlatovsk˘ (48.), KoreÀ (52.), Zimula (80.). A bajnokság állása: 1. ·urany 2. Udvard 3. Ekel 4. Garamkálna 5. Perbete 6. Hetény 7. Hontfüzesgyarmat 8. Komjatice 9. Újlót 10. Cseke 11. Nagysalló 12. Nemesócsa 13. Bánov 14. Tardoskedd 15. Mojzesovo 16. Doln˘ Ohaj

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

20 18 16 16 14 12 11 13 12 12 11 12 11 8 6 3

1 1 7 3 1 5 7 0 2 2 4 1 1 4 2 1

6 8 4 8 12 10 9 14 13 13 12 14 15 15 19 23

67:23 77:38 64:32 54:29 57:55 59:53 42:38 41:57 53:49 58:59 45:47 45:58 36:55 31:44 34:76 18:68

61 55 55 51 43 41 40 39 38 38 37 37 34 28 20 10

A bajnokság végén Újlót és Nagysalló csapatától 3-3 pontot levonnak. Összeállította: (gh)


Sport

2008. május 27.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: Topoºãany–DAC:...............? (A II. labdarúgóliga 29. fordulójának mérkŒzése) Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb május 24-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasz-

tott mérkŒzés végeredményét (Artmedia B–DAC) egyetlen olvasónk, a dunaszerdahelyi Rácz Anna tippelte meg helyesen.

SPORTMIX TEKE. A régiónkbeli versenyzŒk eredményei a felnŒttek egyéni országos bajnokságon, melyet az elmúlt hétvégén Pobedimben rendeztek meg. Az erŒs mezŒnyben a 16-os döntŒbe senkinek sem sikerült bejutnia, végeredményben Marcel Pastor (Cabaj-âápor) 570 fával elért 21. helye a legjobb részükrŒl. Remek eredménynek számít viszont a diószegi Marián Hala‰i bronzérme, melyet a horvátországi Zadarban rendezett junior világbajnokságon szerzett a párosok versenyében, ahol csapattársra Jasensk˘ volt a fŒvárosi InterbŒl.  BIRKÓZÁS. A komáromi Spartacus Birkózóklub június 6–7-én harmadik alkalommal rendezi meg a Komárom nagydíja nemzetközi ifjúsági kötöttfogású birkózóversenyt, amely válogató lesz az idei kadett Európa-bajnokságra.  ÖREGFIÚK-FOCI a dunaszerdahelyi járásban, keleti csoport (6. forduló): DS Vízmıvek–DS Stavreco 1:5, Eperjesi FC–Várkonyi FC 4:6, Alistáli SE–BŒsi FC 2:5, Nádasdi Dinamó–Egyházkarcsai Ajax 2:1. A bajnokság állása: 1. Stavreco 18, 2. Vízmıvek 15, 3. BŒsi FC 9, 4. Eperjesi FC 9, 5. Várkonyi FC 7, 6. Nádasdi Din. 6, 7. Karcsai Ajax 4, 8. Alistáli SE 3, 8. Nyugati csoport (6. forduló): Sárosfai Favorit–Dióspatonyi DSC 2:10, Egyházgellei FC–Szarvai Happy Boys 6:1, FelsŒpatonyi Old Boys–Felbári FC 2:5, Tárnoki Old Boys–Mihályfai FC 2:1. A bajnokság állása: 1. Felbári FC 18, 2. Dióspatonyi DSC 12, 3. Egyházgellei FC 9, 4. Mihályfai FC 9, 5. Nagylégi FC 9, 6. Tárnoki OB 5, 7. FelsŒpatonyi OB 4, 8. Sárosfai Fav. 4, 9. Szarvai HB 0 ponttal.  KISPÁLYÁS FOCI. A népszerı galántai kispályás bajnokság fŒcsoportja, az extraliga újabb fordulójának eredményei: FC SPG–Szeredi Raf Team 0:2, Rekostav–Qirin 0:1, Arsenal–Taksonyi Santos 0:2, MK Profesionál–Hanza Klub 3:3, Vágsellyei Galvan–Mirka‰port 6:2. Sorrend az élen: 1. Santos 12, 2. Arsenal 10, 3. Galvan 9 ponttal. (–cope, –ck)

15

Az éllovasoknak is joguk van betlizni? DUNASZERDAHELY Bár a két bajnokaspiráns elég tekintélyes elŒnnyel áll a táblázat élén, az nem szokásos, hogy az éllovasok ilyen simán kikapjanak a bajnokság induló véghajrájában... I. osztály – felnŒttek (26. forduló): Csenke–Ekecs-Apácaszakállas 3:1 (1:0), góllövŒk Hollósi I. (40.), Hudec M. (75.), Szabó J. (77.) – Orosz L. (54.). Bacsfa–Nagyabony 2:1 (1:0), Herberger Cs. (16.), Nagy A. (79.) – Novák A. (84.). Jányok–Kisudvarnok 3:0 (0:0), Toma‰ík M. (76., 79.), Kopriva R. (74.). Egyházkarcsa–Nagylég 3:1 (3:0), Polák Zs. (5.), Csiffári Cs. (10.), Simcsik R. (25.) – âomor P. (54.). Királyfiakarcsa–Baka 3:1 (1:0), Lelkes T. (1.), Lelkes L. (60.), Sus Sz. (79.) – Oravec L. (90.). Egyházgelle–Sárosfa 4:3 (1:1), Tóth P. (59., 89.), Ferenãík M. (44.), Vranje‰ D. (70.) – Sülyi Z. (23.), Sipos J. (47.), Novotn˘ J. (83.). FK Nagymagyar–Csallóközcsütörtök 1:0 (1:0), Balla A. (42.). Nagyszarva–Hodos 5:1 (4:1), Gönczöl Cs. (5.), Lipka Z. (9.), Majthényi Zs. (18.), Méry T. (38.), Horváth T. (54.) – Füsi B. (26.). 1. Ekecs-Szakállas 2. Nagylég 3. FK Nagymagyar 4. Csenke 5. Bacsfa 6. Egyházkarcsa 7. Nagyabony 8. Sárosfa 9. Csütörtök 10. Egyházgelle 11. Nagyszarva 12. Hodos 13. Kisudvarnok 14. Királyfiakarcsa 15. Jányok 16. Baka

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

17 17 14 13 11 11 11 11 9 10 10 8 7 7 8 7

3 3 5 3 7 5 3 3 8 5 3 6 7 6 2 5

6 6 7 10 8 10 12 12 9 11 13 12 12 13 16 14

65:31 48:24 62:44 50:42 41:32 42:46 60:63 46:61 46:44 44:50 43:51 37:47 41:55 34:41 38:51 30:45

54 54 47 42 40 38 36 36 35 35 33 30 28 27 26 26

Megjegyzés: FK Nagymagyar csapatától a bajnokság végén 3 pontot levonnak. II. osztály – felnŒttek (26. forduló): Nagypaka–Padány 1:2 (1:0), góllövŒk Gálffy P. (30.) – Berecz B. (52.), Hájos Z. (58.). Alistál–Bodak 2:2 (2:1), Balogh I. (23.), Takács P. (40.) – Méhes Z. (18.), Végh B. (48.). Csiliznyárad–Lúcs 1:1 (1:0), Csiba I. (22.) – Lelkes Sz. (54.). Csilizradvány–Illésháza B 2:0 (0:0), Wunderlich Zs. (56.), Zalka A. (87.). Csákány–Somorja B 0:0. Pódafa–Izsap 3:0 (1:0), Füssi P. (47., 55.), Bartal E. (44.). Pozsonyeperjes–Felbár 3:0 (1:0), Tászli D. (32.), Fucsek L. (58.), Bögi J. (87.). Patonyrét–Szentmihályfa 2:0 (2:0), Bartal T. (13.), Jirkovsk˘ J. (25.). A bajnokság állása: 1. Pozsonyeperjes 2. Patonyrét 3. Lúcs 4. Csilizradvány 5. Nagypaka 6. Illésháza B 7. Padány 8. Csiliznyárad 9. Izsap 10. Alistál 11. Bodak 12. Felbár

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

17 12 11 11 12 12 9 10 11 8 8 10

5 9 10 8 5 2 9 6 2 10 9 1

4 5 5 7 9 12 8 10 13 8 9 15

84:23 46:18 38:26 49:32 47:39 47:42 41:37 40:54 52:65 40:46 31:36 49:55

56 45 43 41 41 38 36 36 35 34 33 31

13. Somorja B 14. Csákány 15. Pódafa 16. Szentmihályfa

26 26 26 26

8 8 8 7

4 4 3 5

14 14 15 14

33:53 26:55 23:54 40:51

28 28 27 26

III. osztály – felnŒttek, a 1–5. helyezésért (8. forduló): Nagyudvarnok–Gomba 3:0 (1:0), góllövŒk Szabó J. (25.), Nagy A. (59.), László M. (88.). Csallóköznádasd–Szap 1:0 (1:0), Lehoczky Richard (35.). Sárrét csapata szabadnapos volt. 1. Nagyudvarnok 2. Gomba 3. Sárrét 4. Nádasd 5. Szap

24 25 24 24 25

16 14 13 11 9

4 4 4 7 2 9 4 9 5 11

52:28 68:38 53:45 67:49 45:50

52 46 41 37 32

A 6–10. helyezésért: Dercsika–Royal Dunaszerdahely 6:2 (5:0), Lelkes K. (5., 32., 88.), Csémy I. (18.), Gódány M. (25.), Mészáros Á. (36.) – Máhr T. (69.), Potásch P. (75.). FelsŒvámos–Medve 1:0 (1:0), Andrékovics J. (24.). Béke csapata szabadnapos volt. 6. Dercsika 7. Royal DS 8. Béke 9. FelsŒvámos 10. Medve

24 12 3 9 58:56 39 25 9 6 10 57:62 33 24 9 5 10 39:51 32 25 6 1 18 41:84 19 24 4 4 16 42:59 16

I. osztály – ifjúságiak (26. forduló): Nyárasd–Ekecs-Apácaszakállas 10:1 (4:0), góllövŒk ErŒs Z. (13., 15.), Frühvald G. (25., 60.), Rózsa Á. (35., 52.), Kelo L. (50., 53.), Boráros G. (85., 89.) – Nagy B. (47.). Alistál–FK Nagymagyar 0:2 (0:1), Balla A. (31.), Lengyel L. (67.). Egyházkarcsa–Nagylég 2:0 (0:0), Koczkás P. (47.), SebŒ P. (78.). Jányok–Kisfalud 0:8 (0:3), Hervay L. (30., 35., 53., 55., 60.), Sidó T. (5.), Kitanovics A. (63.), Balogh Á. (70.). Baka–Somorja B 4:1 (2:1), Bertalan J. (15., 80.), Hervay Z. (30., 52.) – Varga T. (10.). Pódafa–Sárosfa 5:2 (1:2), Csölle D. (57., 78., 86.), Csóka T. (25.), Vlkan I. (48.) – Végh R. (26.), Zboran ª. (29.). Pozsonyeperjes–Csallóközcsütörtök 8:0 (6:0), Tászli D. (29., 34., 41., 46.), Radványi M. (2., 51.), Szekács A. (1.), Soós V. (37.). Csallóközkürt–Hodos 1:2 (1:1), Gaál L. (38.) – Oláh K. (32.), Gálffy P. (78.). 1. Nyárasd 2. FK Nagymagyar 3. Nagylég 4. Kisfalud 5. Pozsonyeperjes 6. Egyházkarcsa 7. Pódafa 8. Baka 9. Ekecs-Szakállas 10. Alistál 11. Hodos 12. Csallóközkürt 13. Somorja B 14. Csütörtök 15. Sárosfa 16. Jányok

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

21 20 20 18 16 15 12 12 10 10 8 7 7 6 6 0

3 4 2 3 0 3 3 3 3 2 4 3 2 2 1 2

2 2 4 5 10 8 11 11 13 14 14 16 17 18 19 24

139:26 88:19 81:22 93:41 85:54 54:43 76:52 50:50 36:56 52:91 33:53 36:60 38:88 51:96 46:82 28:153

66 64 62 57 48 48 39 39 33 32 28 24 23 20 19 2

Megjegyzés: Somorja B csapatól a bajnokság végén 3 pontot levonnak. II. osztály – ijúságiak, az 1–4. helyezésért (4. forduló): Csenke–DAC 1904 B 0:6 (0:3), góllövŒk Ágh Z. (31., 44.), Fitus T. (80., 89.), Lipovsk˘ I. (32.), Juriga P. (82.). Egyházgelle–Kisfalud B 6:0 (4:0), Póda M. (9., 23., 64.), Navrátil L. (11., 31.), Lelkes G. (49.).

1. DAC 1904 B 2. Egyházgelle 3. Kisfalud B 4. Csenke

24 24 24 24

20 17 15 14

1 1 5 1

3 6 4 9

148:35 98:33 77:47 77:57

61 52 50 43

Az 5–8. helyezésért: Hegyéte–Csilizradvány 2:6 (0:3), Kázmér P. (48.), Navrátil Z. (62.) – Vass M. (17., 68.), Berecz L. (12.), Gaál T. (21.), PetŒcz D. (56.), Fekete M. (72.). Csákány–FelsŒpatony 0:1 (0:0), Hujó A. (63.). 3. fordulóból: FelsŒpatony–Hegyéte 3:0 k.– a vendégcsapat nem lépett pályára. 5. Csilizradvány 6. FelsŒpatony 7. Csákány 8. Hegyéte

24 14 5 5 79:37 24 12 4 8 79:49 24 9 3 12 67:53 24 5 1 18 36:151

47 40 30 16

A 9–11. helyezésért: Izsap–Csiliznyárad 1:3 (1:1), Kosár Cs. (10.) – Kántor Á. (15.), Écsi A. (50.), Márik B. (55.). Mad csapata szabadnapos volt. 9. Mad 10. Csiliznyárad 11. Izsap

22 23 23

5 2 15 35:93 17 3 5 15 18:62 14 2 0 21 23:119 6

KOMÁROM Marcelházán már készülhetnek a bajnokavatásra Csallóközaranyosi gyŒzelmével a listavazetŒ Marcelháza elŒnye 11 pontra nŒtt. A táblázat alján pedig egyelŒre Nagykeszi menekülése látszik a legeredményesebbnek, bár ezúttal Patot sokkal nehezebben tudta megadásra kényeríteni, mint legutóbb Madart. I. osztály – felnŒttek (23. forduló): Búcs–Ójgyalla 1:0 (1:0), a mérkŒzés egyetlen gólját a hazaiak gólfelelŒse, Sánta lŒtte. Ógyalla B–Keszegfalva 1:0 (1:0), góllövŒ Kósa R. Nagykeszi–Pat 3:2 (0:1), Laurov 2, Sofka – Lakatos L., Jakóczi (öngól). Madar–Bátorkeszi 0:2 (0:0), gólok Jozefík, Szegi Z. Dunamocs–Szentpéter 3:2 (3:1), gólok Lajos T. 2, Bábi – Urbánek, Rózsás. Naszvad–·robárová 2:2 (0:1), gólok Pastorek, Haris R. – ëuri‰, Rontó. Csallóközaranyos–Marcelháza 0:2 (0:0), Gumber J. 1. Marcelháza 23 2. Naszvad 23 3. Úgyalla 23 4. Ógyalla B 23 5. Pat 23 6. Csallóközaranyos 23 7. Szentpéter 23 8. ·robárová 23 9. Bátorkeszi 23 10. Búcs 23 11. Madar 23 12. Nagykeszi 23 13. Dunamocs 23 14. Keszegfalva 23

19 15 13 13 11 10 10 9 8 7 7 6 4 4

1 2 6 2 1 3 3 5 7 5 3 2 5 5

3 6 4 8 11 10 10 9 8 11 13 15 14 14

63:14 75:39 46:31 56:33 63:43 49:41 45:52 56:47 40:36 36:44 30:53 30:82 38:73 25:64

58 47 45 41 34 33 33 32 31 26 24 20 17 17

II. osztály – felnŒttek (21. forduló): Bogyarét–Bogya/Gellér 2:3 (1:1), a mérkŒzés góllövŒi: Leczkési, Nagy – Tóth, Rehling, Czucz. Vágfüzes/Kava–Tany 1:5 (1:2), Habardik – Koton L. 3, Koton P., Kollár. Dunaradvány–Csicsó 3:0 (1:0), Roháãek 2, ·kuliba. Izsa–Örsújfalu 1:2 (1:2), Pelant (11-esbŒl) – Fischer, Hübsch. Lakszakállas és Martos szabadnaposak voltak. 1. Tany 2. Bogya/Gellér

17 11 6 17 8 4

0 51:18 39 5 40:35 28

3. Örsújfalu 4. Bogyarét 5. Izsa 6. Vágfüzes/Kava 7. Martos 8. Lakszakállas 9. Dunaradvány 10. Csicsó

18 17 17 17 18 17 17 17

7 7 8 5 5 5 5 4

7 4 30:27 28 6 4 34:34 27 2 7 49:30 26 5 7 33:38 20 3 10 29:35 18 3 9 22:30 18 3 9 21:40 18 3 10 28:50 15

GALÁNTA A galántai fakó mezében a mezŒnyben posztját tekintve három kapus is szerepelt. Biztosan gyŒzött a listavezetŒ, valamint a taksonyiak kollektívája. Tarolt a szeredi fakó. I. osztály – felnŒttek (26. forduló): Galánta B–Nagymácséd 2:1 (1:1), a mérkŒzés góllövŒi 43. Puskás, 87. Valensk˘ (11-esbŒl) – 3. Chud˘; Sereì B–Pusztafödémes 6:0 (1:0), Vydaren˘ 2, Majerník, Gulá‰, Galbav˘, Svátek (11-esbŒl); Tallós–Alsószeli 5:0 (2:0), Kosár, (36.) Szarka (11-esbŒl), (50.) Ibolya, (87., 89.) Czanik; ·oporÀa–Királyrév 1:1 (0:0), Korec – Halák; Nemeskajal–Hidaskürt 3:1 (1:0), Bujko 3 – Vágner; Vinohrady n/V.–·intava 0:4 (0:1), Adamãa 2, ·uhay, Turan; Jóka–FelsŒszeli 0:0; Taksony–Tósnyárasd 5:1 (2:1), Nyíregyházki 2, BeÏúch, Ki‰‰, Gukker – Bittó. 1. Tallós 2. ·intava 3. Vinohrady n/V. 4. Nagymácséd 5. Tósnyárasd 6. Jóka 7. Galánta B 8. Királyrév 9. ·oporÀa 10. FelsŒszeli 11. Hidaskürt 12. Taksony 13. Sereì B 14. Pusztafödémes 15. Alsószeli 16. Nemeskajal

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

23 20 17 15 15 9 9 10 9 10 10 7 7 5 4 4

2 4 1 1 1 9 8 5 8 4 3 6 5 3 4 4

1 2 8 10 10 8 9 11 9 12 13 13 14 18 18 18

36:25 89:26 66:39 63:39 61:47 37:42 48:39 43:52 42:51 50:62 44:67 49:57 39:62 24:82 25:72 23:77

II. osztály – felnŒttek, az 1–4. helyért: Vezekény–Nagyfödémes B/Jánosháza 2:2 (1:0), góllövŒk Molnár K., Radványi G. – Kováã F., R. Kuãera. Veºk˘ Grob–Diószeg B/Kismácséd 0:1 (0:1), Sidó A. A bajnokság állása: 1. Diószeg B 2. Nagyfödém. B 3. Vezekény 4. Veºk˘ Grob

24 18 2 4 78:28 56 24 4 650:39 46 24 12 5 7 53:33 41 24 13 1 10 48:39 40

Megjegyzés: Veºk˘ Grob csapatától a bajnokság végén 6 pontot levonnak. Az 5–8. helyért: Hoste–Pusztakürt 0:3 (0:1), D. Harabín, F. Mesáro‰, R. Kri‰ka. Alsószerdahely–Kosút 0:2 (0:1), Huszár 2. 5. Kosút 6. Pusztakürt 7. Alsószerdahely 8. Hoste

24 10 8 6 24 10 6 8 24 9 7 8 24 4 6 14

54:38 44:39 28:27 23:53

rosfa–Királyfiakarcsa, 17.30: Nagyszarva–Csenke, Hodos–FK Nagymagyar, Csallóközcsütörtök–Egyházgelle, Jányok–Baka, Kisudvarnok–Egyházkarcsa, Nagylég–Bacsfa, Nagyabony– Ekecs-Apácaszakállas. II. osztály, május 31., 17.00: Patonyrét–Nagypaka, Izsap–Csákány, Illésháza B–Csiliznyárad (Bélvatán); június 1., 10.30: Szentmihályfa–Pozsonyeperjes, 17.30: Felbár–Pódafa, Somorja B–Csilizradvány (Tejfalun), Lúcs–Alistál, Bodak–Padány. III. osztály, rájátszás az 1–5. helyért, június 1., 10.30: Csallóközná-

dasd–Nagyudvarnok, Gomba–Sárrét, Szap – szabadnapos; a 6–10. helyért, június 1., 10.30: Medve–Dercsika, Royal Dunaszerdahely–Béke (a mıfüves pályán). GALÁNTA, I. osztály, június 1., 10.30: Vinohrady n/V.–Taksony, Alsószeli–Jóka, ·intava–Galánta B; 17.00: FelsŒszeli–Sereì B, Királyrév–Tósnyárasd, Nagymácséd–Tallós, Hidaskürt– ·oporÀa, Pusztafödémes–Nemeskajal. II. osztály, rájátszás a feljutásért: június 1., 10.30: Veºk˘ Grob–Vezekény, Nagyfödémes B/Jánosháza–Diószeg B/Kismácséd; az 5–8. helyért: június 1.,

38 36 34 18

A 9–11. helyért: 9. GáÀ 10. ·algoãka 11. Abrahám

23 22 23

5 8 10 35:49 23 4 5 13 30:63 17 3 4 16 31:66 13

(–bély, –bj, –nn)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Május 31. (szombat) – III. liga: BŒs–D. Vestenice, Galánta–Érsekújvár (17.00). Június 1. (vasárnap) – IV. liga: Kisfalud–Királyi, Imely–ViOn B, Szered–Nyárasd, Komárom–Vágpatta, Pered–Mocsonok, Gúta–Ógyalla; V. liga: Illésháza–Vágsellye B/Vecse, Feketenyék–Nyékvárkony, Vízkelet–Nádszeg, FelsŒpatony–Dióspatony, Nagyfödémes–Jarok, Nagymegyer–Balony, Vásárút–Farkasd, Vága–Csallóközkürt (mind 17.00). Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, június 1., 10.30: Sá-

71 64 52 46 46 36 35 35 35 34 33 27 26 18 16 16

10.30: Alsószerdahely–Hoste, 17.00: Kosút–Pusztakürt; a 9–11. helyért: június 1., 10.30: GáÀ–·algoãka, Abrahám – szabadnapos. KOMÁROM, I. osztály, június 1., 13.30: Szentpéter–Madar, 17.00: Újgyalla–Csallóközaranyos, Marcelháza–Naszvad, ·robárová–Dunamocs, Bátorkeszi–Pat, Nagykeszi–Ógyalla B, Keszegfalva–Búcs. II. osztály, május 31., 17.00: Tany–Bogyarét; június 1. 13.30: Bogya/Gellér–Izsa, Lakszakállas–Dunaradvány, 17.00: Csicsó–Vágfüzes/Kava, Örsújfalu és Martos – szabadnapos. (–bj)


A komáromi aranykvartett triplája Hét évvel ezelŒtt Milánóban kezdte diadalmenetetét a komáromi kajak négyes. A Riszdorfer Mihály, Riszdorfer Richárd, Vlãek Erik és Juraj Baãa alkotta csapat 2001-ben nyerte meg az ezerméteres távot az olasz városban, ahol most két újabb kontinensbajnoki címmel igazolták kivételes képességeiket. Riszdorfer Richárd és Mihály, Vlãek Erik és Tarr György elŒbb szombaton, május 17-én 500 méteren, másnap pedig 1000 méteren végzett az elsŒ helyen.

Aranyhalmozó Riszdorfer Mihály „Fantasztikusan lapátoltunk. ElejétŒl kezdve öldöklŒ iramot diktáltunk. Féltávnál már egy hajóhosszal vezettünk. Esélyt sem adtunk ellenfeleinknek, hogy utolérjenek bennünket. Csodálatos érzés, hogy ismét dupláztunk” – nyilatkozta a célbaérkezés után Riszdorfer Mihály. Egyébként harmadszor

fordult elŒ, hogy mindkét távon Eb-címet szereztek. Tavaly Raãicében, két esztendŒvel ezelŒtt pedig Ponteverdában dupláztak. „Csodálatos, hogy itt még nem kaptunk ki” – fızte még hozzá a rutinos versenyzŒ, aki immár tizenegyedik aranyérmét gyıjtötte be vasárnapi diadalával. Riszdorfer Richárd és Vlãek Erik pedig tíz kontinenselsŒségnél tart. „Pontosan úgy siklottunk a cél felé vezetŒ úton, ahogy azt a rajt elŒtt megbeszéltük. Nyolcszáz méternél Erik bekiáltotta a szokásos „hopp”-ot, erre rákapcsoltunk, és elŒnyünket tovább növeltük” – elevenítette fel a sikerhez vezetŒ lapátolás egyik momentumát a csónak végében helyet foglaló csapattag, Tarr György. Nem vitás, a nagyobb sikert az ötkarikás távon elért K4-es komáromi gyŒzelem jelenti. A komáromiak ugyanis másfél másodperccel elŒzték meg az ezüstérmes németeket. Ezzel feladták a leckét a közelgŒ nyári játékokon elsŒségre pályázó vetélytársa-

Soós Tibor is meglepŒdött „Májusban másfél másodperccel legyŒzni a második hajót, az már nagy fegyverténynek számít. Emlékezetemben lapozva elmondhatom, ilyenre még nem volt példa. Ezzel a teljesítménnyel, meglepetést keltŒ szuverenitással négyesünk a versenyszám olimpiai éremesélyeseivé lépett elŒ. Nem nagyképıségbŒl adom közre, hogy nem is készültünk annyira nagy erŒbedobással az Európa-bajnokságra, mégis mi voltunk a legjobbak. Természetesen, az ötkarikás játékokig még változhatnak ez erŒviszonyok. A sikerek ellenére nem járunk a fellegekben“ – értékelte védencei helytállását a komáromiak sikerkovácsa, Soós Tibor.

 Milánóban folytatódott a komáromi aranykvartett gyŒztes sorozata iknak, egyben a gyŒzelemre legnagyobb eséllyel pályázó legénységgé léptek elŒ.

Szárnyalás ellenszélben Érdekesnek tınik, hogy a könnyı hajóval, ellenszélben sem volt problémájuk Riszdorferéknek. A többieket visszatartotta az ellenszél, Œk viszont gond nélkül hagyták faképnél riválisaikat. A jegyzŒkönyvben lapozva kiderült, tanítványai legyŒzték a tavalyi világelsŒ németeket és a jelenleg legjobb magyar négyest. A versenyen azonban nem állt rajthoz a lengyel

TASR-felvétel

egység. Velük csakhamar a szegedi Világkupán mérik össze tudásukat a Soós-taníványok. Ott majd kiderül, valójában hol is tartanak a felkészülésben az úgyszintén éremesélyes északi szomszédaink. A gyŒztesek elŒször versenyeztek az új hajóval. Ezren, az elŒfutamban, a németek maguk mögé utasították a késŒbbi gyŒztest. A szakemberek zöme azt állította, egy további futamot terveztek be maguknak Szlovákia képviselŒi. „Mi már csütörtökön is gyŒzni akartunk. Rajt után elhúztak a németek, lehetetlen volt Œket befogni. A folytatásban

már jobban odafigyeltünk a kezdésre” – elevenítette fel a vesztes csatát befolyásoló tényezŒt Riszdorfer Richárd.

Somorjai duó Milánóban Egyébként a milánói megmérettetésen két csallóközi fiatal tehetség is bemutatkozott a felnŒttek mezŒnyében. A Tóth Zoltán, Jakubík Gábor összetételı kajak kettes elsŒ felnŒtt világversenyén elŒfutamukban az ötödik helyen ért célba, ezzel a két, érettségi elŒtt álló versenyzŒ kiharcolta a középdöntŒben való részvételt. (ágh)

Jeles sportgimis bizonyítvány A tehetséges sportolók oktatására, képességeik továbbfejlesztésére szakosodott dunaszerdahelyi sportgimnázium diákjai egyre többször kerülnek a figyelem fókuszába az országos bajnokságok kicsúcsosodásán. A sikerek értékét hatványozza, hogy csupán két éve mıködik a szlovákiai viszonylatban egyedülálló, magyar tannyelvı oktatatási intézmény, melynek fŒ profilja a labdarúgás és a kézilabda. A két kollektív sportág mellett még a teniszt választhatják az érdeklŒdŒk.

Tavaszi menetelés Az intézmény diákjai az elsŒ tanévben még nem produkáltak szlovákiai viszonylatban is jegyzett sikereket. Most, a végéhez közeledŒ oktatási évben azonban immár futószalagon produkálják a kiváló eredményeket. A színvonalas szakmai munka, a kívánt szintnek megfelelŒ edzésfeltételek a jelek szerint jó hatással vannak a dél-szlovákiai tehetségekre. A labdarúgóknál három, jeles focistamúlttal rendelkezŒ felkészítŒ tanár, Jákli László, Lázár György, Lépes György szorgoskodik. A tavaszi hetekben három helyszínen is a figyelem fókuszába kerültek a dunaszerdahelyi sportgimisek. Kezdjük a sort a nagyszombati megyei sportolimpiával, melyet április 24-én rendeztek meg. Ezen a megye középiskoláinak képviselŒi vetélkedtek az elsŒségért a kispályás fociban. „A hagyományos seregszemlén a 15-19 éves korosztály képviselŒi álltak csatasorba. A nyugatszlovákiai kerületben a foci nagy népszerıségnek örvend, a középiskolás fiatalok az élvonalbeli klubokban szerepelnek, némelyikük már a korosztályos válogatottakban is bemutatkozott. A konkurenciára való tekintettel a megyei szinten szerzett második helyezést nagyon jó eredménynek tartom” – fogalmazott Lépes György, az edzŒtriumvirátus egyik tagja. A folytatásban Kassán álltak rajthoz a dunaszerdahelyi sportgimnázium növen-

dékei, ahol az U 19-es (19 éves korig) korosztály tagjaiból verbuválódott kollektívák küzdöttek az országos elsŒségért. Itt sem vallottak szégyent, amit nem csak tetszetŒs alakításaik, hanem az ötödik helyük is igazol.

FutsalelsŒség Poprádon A minap a Magas-Tátra tövében, Poprádon remekeltek az U 16-os korosztály szlovákiai teremfocidöntŒjében. A csoportmérkŒzéseken, valamint az elŒdöntŒben taroltak, gólzáporos gyŒzelmeket produkáltak a dunaszerdahelyiek. „A fináléban taktikai csata zajlott, egyik csapat sem akart kitámadni, veszíteni. Végül is az egyéniségek váltak fŒszereplŒkké. Csölle a párharc utolsó percében megszerezte gyŒztes találatunkat, ezzel országos bajnokságot nyertünk futsalban. Azt, hogy való-

ban a mieink mezét viselték a megmérettetés legjobbjai, azt két különdíj is igazolja, mellyel a zsıri Csölle Norbertet és Soldan Mariánt jutalmazta. Az elŒbbi tíz találattal a torna gólirálya, az utóbbi pedig legjobb mezŒnyjátékosa lett” – elevenítette fel az Aréna névre keresztelt poprádi sportcsarnokban produkált diadal mozaikkockáit a rutinos stratéga, aki azt is közreadta, hogy a futsalt csupán az utóbbi hetekben, hónapokban gyakorolták, hiszen övéi a nagypályás fociban tartoznak rendre együttesükben a meghatározó egyéniségek közé. „Kanyicska, Mészáros, Králik, Sipos, Soldan, Dohorák, Varga, Takács a DAC-ban, Csölle a nagymegyerieknél, Rózsa Ádám a nyárasdiaknál, Deméndi pedig a párkány-nánaiaknál. Egyértelmıen javukra válik, hogy az iskolában, bŒvített óraszámban sajátítják el a focileckéket. EzekbŒl

és tehetségükbŒl profitálhatnak majd a jövŒben. Az sem mellékes, hogy a jövŒjüket is pallérozzák, érettségi bizonyítványt szerezhetnek nálunk” – nyilatkozta Lépes György.

Focitanoda két fronton A tények ismeretében nem meglepŒ, hogy egyre nagyobb érdeklŒdés mutatkozik a sportgimnázium iránt. A jövŒ tanévben huszonegy elsŒs igyekszik majd tökéletesíteni focitudását a dunaszerdahelyi sportgimnáziumban. Azok az érdeklŒdŒk, akik elŒmenetelük alapján nem kerültek a kiválasztottak közé, Œk a gimnáziumnak otthon adó Dunaszerdahelyi MezŒgazdasági és Élelmiszer-ipari Középiskolában nóvumnak számító sportosztály diákjaiként hódolhatnak kedvenc sportáguknak. Ezentúl már nemcsak a közös igazgatóság, hanem a megyei szervek által jóváhagyott és támogatott helybeli Sportakadémia is összekötŒ kapocsként funkcionál a két intézmény között. A dunaszerdahelyi sportgimnázium csapatának poprádi eredményei, csoportmérkŒzések: DS Sportgimnázium–Buldogs Poprad 11:0, g.: Csölle 4, Szabó 3, Kanyicska, Dohorák, Varga, Rózsa. DS Sportgimázium–S· Bukovãana Bratislava 7:1, dunaszerdahelyi gólok: Varga 3, Rózsa 2, Soldan, Dohorák. ElŒdöntŒ: DS Sportgimnázium–Gymn. L. Sáru Bratislava 5:2, dunaszerdahelyi gólok: Csölle 4, Mészáros. DöntŒ: DS Sportgimnázium–ÎFA Îilina 2:1, dunaszerdahelyi gólok: Szabó, Csölle. Ágh István

A sportgimnázium bajnokcsapata Deméndi Kristóf – Dohorák Nikolas, Csölle Norbert, Kanyicska Dávid, Mészáros Balázs, Králik  A dunaszerdahelyi sportgimnázium gyŒztes csapata a poprádi tornán szerzett serleggel, különArchív felvétel díjakkal

Csaba, Rózsa Ádám, Sipos Dávid, Soldan Marián, Takács András, Varga János, Szabó Gergely.

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-22 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. május 27., 22. szám

Advertisement