Page 1

19,- Sk 2008. május 13. ■ 20. szám

Kempós, aki kommandós akar lenni Világbajnokságot nyert Portugáliában Sill Zoltán somorjai rendŒr. Vele  3. oldal beszélgettünk.

A szép szó avatott ifjú bajnokai

Újabb DAC-botlás idegenben

Bemutatjuk Antal Gábort és Simon Esztert, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny gyŒzteseit.  3. oldal

Németh Krisztiánt a mérkŒzés 62. percében a játékvezetŒ kiállította.  14. oldal

Négycsillagos a dunaszerdahelyi kórház Szlovákiában elsŒként a Dôvera magán-egészségbiztosító minŒsítette a kórházakat. A nyilvánosságra hozott listán kiváló eredményt ért el a dunaszerdahelyi járási kórház, amely a saját kategóriájában a harmadik helyen végzett. Az elsŒ tíz között szerepel még a komáromi intézet. A galántai kórház a 14., a vágsellyei pedig a 41. helyen végzett. A dunaszerdahelyi kórház a 0,5-tŒl 2 pontig terjedŒ skálán 1,13-as osztályzatot kapott. „A minŒsítéssel elsŒsorban az ügyfeleinket szolgáljuk, hiszen tárgyilagos áttekintést kaphatnak arról, hogy az egyes intézetekben milyen a betegellátás színvonala” – tájékoztatta lapunkat Martin ·imun, a Dôvera biztosító vezérigazgatója. Elmondta azt is, hogy az értékelésnél külföldi tapasztalatok és módszerek alapján négy szempontot vettek figyelembe: az ellátás hozzáférhetŒségét, a kórház személyzeti állományát, mıszaki felszereltségét, továbbá a hatékonysági és a minŒségi mutatókat. Ezek között szerepel a páciensek elégedettsége a szolgáltatásokkal és a személyzettel. A biztosító munkatársai a rendszeres ellenŒrzések és más felmérések révén is tárgyilagos végeredményre jutottak. A jobb

áttekinthetŒség érdekében a szállodák minŒsítésében alkalmazott csillagos módszerrel állították fel a sorrendet. Öt csillagot, tehát kiemelkedŒ minŒsítést egyetlen kórház sem kapott. A négy csillag kiváló eredményt jelent. Ezt három egyetemi kórház (pozsonyi, eperjesi és kassai) és három megyei intézet (zsolnai, losonci, dunaszerdahelyi) kapta meg. A vezérigazgató közölte azt is, hogy az idén a biztosító összesen 12,3 milliárd koronát fordít ügyfeleinek gyógyítására, illetve a megelŒzésre. A Paraméter megkeresésére Horváth Zoltán dunaszerdahelyi kórházigazgató a Dôvera biztosítóval fennálló korrekt kapcsolatokat emelte ki. „JelentŒs szakmai és morális elismerés számunkra a négycsillagos minŒsítés. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az illetékes minisztérium tulajdonképpen kettészakította a szlovákiai egészségügyet. Jóval nagyobb összegekkel támogatja az egyetemi kórházakat, s így indokolatlanul háttérbe szorulnak a megyei intézetek, amelyek a legtöbb esetben ugyanolyan színvonalas ellátást biztosítanak, ahogy a mostani lista is igazolja.  Egyre korszerıbb eszközökkel gyógyítanak

Pünkösdölt a fesztiválfalu KISUDVARNOK – A helyi Pünkösdi Rózsa Vegyeskar vasárnap délután és kora este immár negyedik alkalommal rendezte meg a Nemzetközi Pünkösdi Népzenei Fesztivált, melyet a helyi önkormányzat nagyvonalú támogatása mára a Csallóköz egyik legrangosabb népzenei rendezvényévé avatott. (Folytatás a 2. oldalon)

Fogas Ferenc felvétele

(Folytatás a 2. oldalon)

Szabadlábon a gyanúsítottak DUNASZERDAHELY/NAGYABONY/DIÓSPATONY – EgyelŒre szabadlábon védekezhet az a három férfi, akit az elmúlt heti, összehangolt hajnali rendŒrségi akció során gépkocsilopásokkal, okirathamisítással, törvénytelen fegyvertartással és több más bıncselekménnyel gyanúsítanak – tájékoztatta a Paramétert Both Péter, dunaszerdahelyi járási rendŒrkapitány. Elmondása szerint a lefoglalt tárgyakat bınügyi szakértŒk vizsgálják, és csak az Œ elemzésük végén – mely akár fél évig is eltarthat – indíthatnak bınvádi eljárást a három férfi ellen. A rendŒrség néhány napja rajtaütésszerı házkutatásokat tartott Dunaszerdahelyen, Dióspatonyban és Nagyabonyban. Családi házakat, lakótepeli helyiségeket, továbbá raktárakat és garázsokat kutattak át, melyek során egy ·koda Octaviát, továbbá szétszedett gépkocsikat, autórádiókat, gyermeküléseket, motoralkatrészeket, a gépkocsilopásokhoz és lakásfeltörésekhez használt tágyakat, valamint fegyvereket, töltényeket, gránátokat foglaltak le. Ezen kívül olyan iratokat és más eszközöket, amelyekkel a meglovasított jármıvek mıködését igyekeztek törvényesíteni. További kérdéseinkre Both Péter, folyamatban lévŒ ügyre hivatkozva, a vizsgálat lezárásáig nem adhatott választ szerkesztŒségünknek.

 Palóc népviseletben a magyarországi vendégek

Fogas F. felvétele

(und)  A lefoglalt töltények

RendŒrségi felvétel


2

Híroldal

2008. május 13.

Ki mit lopott? CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖK/SOMORJA – Ahogy a divatos mondás tartja, régiónkban is szinte mindent lopnak, ami nincs lebetonozva. ErrŒl tanúskodik a dunaszerdahelyi járási rendŒrkapitányság sajtóhíreinek legfrissebb csokra is, hiszen ezek zöme szintén eme dicstelen emberi cselekedet különféle eseteit taglalja. Magdaléna MáÈa‰ová szóvivŒ jelentései alapján elmondható, hogy a járásban az utóbbi két hétben elkövetett lopásokal okozott kár nagysága csekély 520 koronától egészen 2 és fél millóig terjed. S ez – mármint ez utóbbi – tényleg nem semmi. A legkisebb tétel egyébként egy hölgyvásárló nevéhez fızŒdik, aki április utolsó napján a dunaszerdahelyi „L“-lel kezdŒdŒ és ugyanezzel a betıvel végzŒdŒ szupermar-

ketben négy csomag kávét a vásárlókosár helyett a kézitáskájába csúsztatott. A bınvádi eljárást a tényleg nem nagy összeg miatt még így is megúszhatta volna, de, mint kiderült, hasonló vétségért az illetŒ hölgyet két nappal korábban már számlás büntetéssel sújtották a rend Œrei. Egy további esetben a 26 éves pozsonyi P. H. (ha nem árulja el társát) balekként egyedül viszi el a balhét azért, mert a közigazgatásilag Somorjához tartozó Tejfalun az eddig ismeretlen tettestársával két drága (55 ezer koronás összértékı) szuper kerékpárt akartak meglovasítani az egyik családi ház udvaráról. Végkifejlet: bár a Canondalle és Trek márkájú biciklik a helyükön maradtak, mert a tulajdonos közbelépett, és az egyik potenciális tolvajt feltartóztatta.

Pünkösdölt a fesztiválfalu

A másik ugyan kereket oldott, de, mint látjuk, a felelŒsségre vonás nem marad el. A többi lopási kísérletrŒl csak annyit, hogy módfelett vonzzák a pozsonyi, de a helybeli fiatalokat is, hogy a csallóközi öntözŒrendszerek szivattyúállomásairól ellopjanak mindent, ami értékesíthetŒ, mint ahogy az Csallóközcsütörtökben és Somorján történt. Ám az elmúlt hét lopási statisztikájában kétségtelenül annak a fehér színı, DAF márkájú mozgó betonkeverŒnek elkötése dominál, melyet május 2-áról 3-ára virradó éjjel lopott el eddig ismeretlen tettes a csallóközcsütörtöki tulajdonos családi háza elŒl. A mintegy 2 és félmillió koronát érŒ speciális tehergépjármırŒl, esetleges megkerülésérŒl eddig nem érkezett hír. (bj)

Halászlé és harcsapörkölt DUNATÃKÉS – Ahány hétvége, csaknem annyi halászléfŒzŒ verseny a térségünkben. Május elején Dióspatonyban, utána pedig DunatŒkésen, a Hubert panzió elŒtt vetélkedtek ennek a különleges ételcsemegének az ínyesmesterei. Straka Márta üzemvezetŒ a Paraméternek elmondta, hogy a szabadtéren fŒzött ételek rangját szeretnék visszaállítani, különleges ízeiket pedig megszerettetni az érdeklŒdŒkkel. Ezért nem csupán a verseny során elkészített ételeket, hanem bográcsban készült báránygulyást és kemencében sült húskülönlegességeket is felszolgáltak a jelentŒs számú érdeklŒdŒnek, akik a halászléfŒzŒ versenyt is nagy figyelemmel kísérték. A magyarországi bírálóbizottság végül a vásárúti Nyilfa Boldizsár csapatát hirdette ki gyŒztesnek, a második helyen a szerkesztŒségünk színeiben induló PŒthe Róbert és Somogyi Iván kettŒs, harmadik helyen a Csiba János vezette hazai társaság végzett. Különdíjat a dunaszerdahelyi Csölle János vezette együttes kapott, különleges harcsapörköltjükért. (elba)

Fásítás

 PŒthe Róbert (balról) és Somogyi Iván szerkesztŒségünket képviselte

ªubo Baniã felvétele

Négycsillagos a dunaszerdahelyi kórház (Befejezés az 1. oldalról) Miközben a mi orvosaink és a teljes személyzet jóval alacsonyabb bérekért végzik a munkájukat, mint az egyetemi kórházakban alkalmazott kollégáik” – közölte az igazgató, aki érdeklŒdésünkre elmondta, hogy a dunaszerdahelyi kórházban tavaly volt béremelés. Idén egyelŒre a feszes költségvetés nem tesz lehetŒvé hasonló lépést – tudtuk meg. Így folytatta: „Csak júniusban kezdŒdnek meg a tárgyalások a kórház és a biztosító közötti szerzŒ-

(befejezés az 1. oldalról) A vendégek érkezése és fogadása után délután a fesztivál mintegy másfél száz, népviseletbe öltözött részetvevŒjének díszes felvonulása vezette be a fesztivált. Melyet a község lakossága már teljesen a magáénak érez, hiszen alig haladt az éneklŒ, vidám menet száz méternyit az Öreg utcában, a házak elé kitett asztalkákon a kisudvarnokiak máris frissítŒ finomságokkal kínálták a falujukba érkezett becses vendégeket. A népdalkörök hangversenyének aztán a szép környezetı faluház szabadtéri színpada nyújtott méltó helyszínt. A programban 12 hagyományŒrzŒ csoport, kórus és népdalkör lépett fel, Magyarországról az Ostorosi, valamint a Novaji Asszonykórus, távolabbi honi vidékeirŒl az ebedi Búzavirág Citerazenekar, a Zsérei HagyományŒrzŒ Csoport, a Nyitracsehi Férfikar és a kürti Bokréta Vegyes ÉneklŒcsoport, a CsallóközbŒl a Nyékvárkonyi és a Csallóközkürti Népdalkörök, a vendéglátó községbŒl pedig a nŒi népdalkör, a férfikar és a már említett Pünkösdi Rózsa Vegyes Kar. JellemzŒ a kisudvarnoki pünkösdi fesztivál vonzerejére, hogy az érsekújvári járásbeli kürti Bokréta – bár picit késve – annak ellenére megérkezett a rendezvényre, hogy náluk éppen búcsú volt. ( –ck)

désrŒl, de bízom benne, hogy a jó értékelésı intézmények kapják a legkedvezŒbb feltételeket” – közölte. További hozadéka lehet a jó osztályzatnak, hogy a gyengébb kórházakból Dunaszerdahelyre irányítják a betegeket, ami növelheti a kórház bevételeit, és további teljesítménynövekedést eredményezhet a Dôvera biztosítottjai által. A kórházban egyébként idén új mıtéti eljárást vezetnek be, térd- és csípŒprotézis-beültetést fognak helyben végezni. A dunaszerdahelyi intézménynek, amely a kiemelt kórházak listáján is szerepel, az

összes egészségbiztosítóval korrekt az együttmıködése, a legtöbb probléma az Általános Egészségbiztosítóval (V‰ZP) van, a betegek legnagyobb része ennek a biztosítónak az ügyfele. A Dunaszerdahelyi járásban a többivel ellentétben még mindig túlsúlyban vannak az állami V‰ZP páciensei. Máshol 50-60 százalékuk magán-egészségbiztosítót választott, ebben a térségben viszont a lakosság 65-75 százaléka az állami biztosító ügyfele. –y-f, –jaks

FEKETENYÉK – Ha a fák lélegeznek, akkor jutunk friss levegŒhöz mi is. Mindezt tudatosítják Feketenyéken is, ahol a községháza a helyi vadásztársasággal közösen tavaly ŒsztŒl több, mint 1700 facsemetét ültetett ki a faluban. Ezáltal sokkal kellemesebbé és szebbé vált a katolikus templom, a tızoltószertár, a futballpálya környéke, de maga a falu központja is. Amint azt Lukovics István polgármester lapunknak elmondta: a lakosság számára fontos a szép, fákkal körülvett környezet. A fák a friss levegŒ raktározói. A fák ugyanis élŒlények, méltóságukkal, puszta létükkel is gyógyítják a környezet azon sebeit, melyeket az ember okoz. Épp ezért a facsemeték kiültetését egész évben folytatjuk – mondja a falu polgármestere. –lav

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Ak Fico povie, Ïe sa ústav zru‰í, tak sa zru‰í“ – ªubo Baniã: NezabudnúÈ na pamäÈ!) Kondé Barnabás (Nyárasd) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Gyorsított eljárást a jogi szakterminológia nem ismer.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel.

Beküldési határidŒ: május 16.

HANGSÚLY Akar bizony. Persze a legkevésbé sem Harmatos reggelek álmai címı regényének kiadói kálváriája ügyében. Hiszen, amint az kiderült, a könyvkiadásról csak annyit tud, hogy pénz kell hozzá. Jut eszembe, ugye ismerŒs, mit mondott a lefülelt bankrabló, amikor megkérdezték tŒle, miért ment a bankba. Azt mondta – mivel férfi volt, mégpedig a javából –, ugyan miért mentem volna? Azért mentem a bankba, mert ott a pénz. Mit válaszolt volna egy ilyen helyzetben a bankrabló Csáky Pál? Nyilván megkérdezi: Bank? Az mi…? Szóval a Magyar Koalíció Pártja elnöke, Csáky, lévén tanult vegyészmérnök, végre civil szakmájába vágó módon aktivizálódott a Pázmány Péter, Dunaszerdahely legfŒbb gebinese,

Csáky akar tiszta vizet önteni a pohárba? akarom mondani, polgármestere és társai elnevezésı érdekcsoport oldalán. Ãk azok, akik annyira szeretik a vizet. Meg még mindent, ami folyékony. Kivételt újabban, úgy tetszik, csak a sósav képez. Ez van, eljár fölöttünk az idŒ. Bezzeg, amíg fiatalok voltunk, jöhetett akár a sósav is. Hagyjuk azonban a bohóckodást, tényleg öntsünk tiszta vizet a pohárba. Legalább itt. Mert mi is történt? Az történt, hogy Csáky Pál interpellációt intézett a dunaszerdahelyi járásbeli Egyházkarcsa mellett tervezett akku-

mulátorgyár építésének ügyében Róbert Fico miniszterelnökhöz és Jaroslav Izák környezetvédelmi miniszterhez. Mivel, úgymond, helytelennek tartja, hogy a Csallóközben egy olyan üzem épüljön, amelyet veszélyesnek tarthatunk. Merthogy vegyészmérnökként tisztában van azzal, hogy ott, ahol ólommal és savakkal dolgoznak, létezik egy kockázati tényezŒ. Csáky a Dunaszerdahelyi Hírnök elnevezésı önkormányzati nyomtatványban egyébként azt is lenyilatkozta, támogatja ugyan, hogy az Egyházkarcsán beruházni szándékozó osztrák Banner Batterien cég Dél-Szlovákiába jöjjön, de úgy gondolja, okosabb len-

ne egy másik régiót keresni ennek a beruházásnak. Merthogy védeni kell azt, amit a természettŒl kaptunk. Ráadásul egyes elemzŒk és Csáky szerint háborúk fognak majd kitörni az ivóvíz birtoklása miatt. Nocsak, minŒ egyenes, mondhatni férfias beszéd ez. Legalábbis annak akar látszani, mint Csáky nagylélegzetınek szánt mellébeszélései általában. Mindössze arról feledkezik meg hŒsünk, hogy ebben a Banner-ügyben már rég ki van törve a háború! Bizony! Mégpedig az a dunaszerdahelyi önkormányzat képviselŒi által vezérelt érdekcsoport robbantotta ki az egyházkarcsaiak ellen, amelynek

tagjai saját, lakópark építése céljából áruba bocsátandó földterületeik elértéktelenedésétŒl tartanak az akkumulátorgyár betelepülése miatt. Tehát a legkevésbé sem a csallóközi ivóvízkészlet megvédéséért dúl a háború. Amely egyébként egyelŒre hideg. Lévén, ez ideig, amint az egy hidegháborúban szokás, csak a rémhírterjesztés eszközeivel bombázzák az ellenséget. Így viszont, hogy immár egy nagy kaliberı vegyész is beszállt a rémhírterjesztésbe, akár a kapanyél is elsülhet… Barak László www.parameter.sk


Publicisztika

2008. május 13.

3

Kempós, aki kommandós akar lenni Valamelyik tévéhíradóban hallottam arról, hogy a somorjai Sill Zoltán kempóban, a nyolcvanöt kilogrammos súlycsoportban világbajnok lett. Valahonnan ismerŒsnek tınt a neve. Aztán amikor találkoztunk, el is mondta, hogy honnan. ElŒször azonban lehúz egy pohár ásványvizet, mert hogy edzésrŒl érkezett. Aztán kiderül, hogy Œ volt az a rendŒr, aki az internetes üzenetváltás révén leleplezte a pozsonyi suhancot, Michal Blahovsk˘t. Ez a fickó két éve azzal kérkedett a világhálón, hogy a Somorja környéki településeken magyar nyelvı helységnévtáblákat döntöget ki. Még fotókat is közzétett, hogy hiteles legyen a hencegése. Aztán elkapták, itt Somorján, a Billa bevásárlóközpont elŒtti parkolóban, majd vizsgálati fogságba is került – elevenítette fel az annak idején nagy port felvert esetet. A történet azzal folytatódott, hogy a hatalomra került szlovák nemzeti pártiak akcióba léptek. A fickót kiengedték, ezután hirtelen ellentámadásba lendült. Azt állította, hogy a somorjai kihallgatás során megverték Œt. „Ugyan. Amikor valaki vizsgálati fogságba kerül, alapos orvosi kivizsgáláson esik át. Ez történt a pozsonyi fiúval is, akinél semmilyen rendellenességet, még csak kék foltokat sem találtak“ – érvel beszélgetŒpartnerem. „Ennek ellenére máig nem zárták le az ügyet, még mindig maga a gyanúsított“ – nézek rá. „Nincs mit hozzátennem, az ügy a katonai bíróságtól átkerült a polgári testülethez, a többit majd meglátjuk“ – zárja le beszélgetésünknek ezt a részét.

ütés, rúgás megengedett, kivéve a fogásból térddel fejre támadást meg a harapást, amelyet azonban néhány gyengébb és alattomosabb ellenfél azért bevet...“ – sorolja, szinte lélegzetvétel nélkül. Aztán mesterérŒl, Szayka RóbertrŒl beszél nagy elismeréssel, aki a technikai edzéseit vezeti, majd a csölösztŒi Kormorán Szálló vezetŒinek segítségét méltatja, hiszen az Œ segítségükkel végezheti erŒnléti edzéseit az ottani konditeremben.

KönyvelŒbŒl zsaru

 Rossz a világ – állítja Sill Zoltán Rátérünk találkozásunk igazi témájára. „Hogy lesz valakibŒl kempós?“ – kíváncsiskodom. „Hú, hát ez nem egyszerı történet. Tudja, én kisgyerekkorom óta rendŒr akartam lenni. De a szüleim ragaszkodtak ahhoz, hogy legyen valami szakma a kezemben. Ezért végeztem el a dunaszerdahelyi magán-kereskedelmi szakközépiskolát, ahol könyvelŒi képesítést szereztem.

Fogas Ferenc felvétele

Dolgoztam is néhány hónapig az egyik pozsonyi bankfiókban, de a gyermekkori álmok... Szóval rendŒrtiszti iskolába kerültem, és eredményesen el is végeztem. Jelenleg alhadnagy vagyok. Mindeközben pedig karatéztam Somorján, aztán Pozsonyba kerültem, a Rapidba. Ez a sportág túl finomnak tınt, emiatt tértem át a kempóra, amely igazi férfias, kemény harcmıvészet, ahol mindenféle

„Miért ezt a meglehetŒsen durva sportágat választotta?“ – firtatom. Határozottan válaszolja: „Mert rossz a világ. Nem lehet védtelen az ember a sok gonoszsággal, erŒszakkal szemben!“ Némi gondolkodás után folytatta: „Tulajdonképpen ezért mentem rendŒrnek is. Nem szeretem a nagy szavakat, de a mi feladatunk igazságot tenni, megvédeni a polgárokat, vagyonukat, biztonságukat...“ A szüleirŒl kérdem: „Mit szóltak a pályamódosításához? KönyvelŒbŒl zsaru, karatésból kempós lett.“ Mosolyogva válaszolja: „Mostanra már belenyugodtak a döntésembe. SŒt, édesapám jelentŒs összegekkel támogat. Mert az utazás nem olcsó mulatság. Nem mindenhol pénzdíjasak a versenyek, s bizony eltelt néhány év, amíg tavaly a magyarországi világbajnokságon bronzot, az idei portugáliai megmérettetésen pedig aranyérmet szereztem, vagyis anyagilag is kissé rendbejöttem, mert most már a rendŒrség is hozzájárul az anyagiak fedezéséhez.“

Ezután arról faggatom, hogy miként tudja egyeztetni az edzéseket a rendŒri feladatokkal.

Mellettem halt meg „Nem egyszerı ez. Eddig irodai munkát végeztem, most már éjszaka járŒrözök is, leginkább Somorján és környékén. Legtöbbször Nagymagyaron, ahol mindig akad valami balhé, családi perpatvar, lopások, egyéb bıncselekmények. Két éve egy nagy verekedéshez riasztottak bennünket, s intézkedés közben a közelemben álló egyik személyt lelŒtték, a szívét érte a találat, aki rögtön meghalt. Azonnal letepertük és letartóztattuk a gyilkost. Csak ezután villant fel bennem, hogy akár engem is eltalálhattak volna... „Ilyen riasztások során nem fél?“ „Látja, ezért fontos a jó kondíció és az a tudat, hogy képes vagyok megvédeni önmagam és másokat. Intézkedéseknél ezek a tényezŒk döntŒek“ – közli magabiztosan. Tapasztalatairól is érdeklŒdŒm. „Mostanság sok a gépkocsilopás, fŒleg a ·kodákat és a Volkswagenokat lovasítják meg. Gyakran néhány óra alatt megtaláljuk az eltulajdonított autót, de azért nem mindig, mert egyre gyakrabban a lopott autót szétszedik és az alkatrészeit adják el. Néhány napja füleltek le egy ilyen bandát Dunaszerdahely környékén. Somorján ezen kívül egyre több a kábítószerélvezŒ. Néhányan ilyen állapotban ülnek be a volán elé, ami életveszélyes. Szóval, van dolgunk...” „És a korrupcióval mi a helyzet? Megpróbálták már szolgálat közben lefizetni?” „Igen. Többször céloztak rá. Nemrég egy ismert vállalkozó-

val volt ilyen esetünk, ittasan vezetett. Százezret ígért, ha elengedjük. „Szép kis summa. Nem esett kísértésbe?” „A becsület és a karrier sokkal többet ér.

A fekete övre hajt Apropó, karrier. Alig múlt huszonegy éves és már világbajnok. „Mik a további céljai? – szegezem neki a szokásos kérdést. „Karatéban már elértem az elsŒ dan mesteri fokozatot, vagyis a fekete övet, most ugyanilyen szintre szeretnék kerülni kempóban is. Nyáron lesz a vizsgám a barna övért, aztán majd jöhet a fekete is, ha minden jól megy. Nem egyszerı feladat, de edzek keményen. A rendŒrségen pedig kommandósnak jelentkeztem. Oda sem könnyı bejutni, mert szigorúak a feltételek, de nem riadok vissza. Abban a kötelékben lehet nehézfiúkkal farkasszemet nézni, megakadályozni Œket további súlyos bıncselekmények elkövetésében“ – bizakodik. Végezetül tamáskodom egy kicsit: „Ilyen fiatalon, életerŒsen csak a bunyóra meg a kommandósokra gondol?“ Nevetve válaszol: „Dehogyis. Van egy csinos barátnŒm, haverjaim is vannak, szeretem a popzenét. Az én koromban tele van az ember ambíciókkal, nagy célokkal. Én kiváló kempós és kommandós szeretnék lenni. Nem gyakori az ilyen álom, de ilyen is létezik, most megtapasztalhatta“ – köszön és indul el ruganyos léptekkel. Szilvássy József

A szép szó avatott ifjú bajnokai Tréfálkozva akár Próza Eszternek és Vers Gábornak is nevezhetnénk Œket. Két hete ugyanis mindketten elsŒ díjasok lettek Rimaszombatban a XVII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny második kategóriájában, amelynek mezŒnye a zsıri elnöke, Bárdos Ágnes szerint „annyira erŒs volt, hogy akár hat díjat is ki lehetett volna osztani”. A tizenkét éves Simon Esztert, a dunaszerdahelyi Kodály Alapiskola hatodikosát és az egy évvel fiatalabb Antal Gábort, a Vámbéry Alapiskola ötödikesét – hiszen róluk van szó – múlt pénteken már gyermekszínjátszókként értük utol Nyárasdon. Ahol az idei Duna Menti Tavasz járási válogatóversenye zajlott, s Œk mindketten oszlopos tagjai a dunaszerdahelyi Fókusz Diákszínpadnak, amely a Jarábik Gabriella rendezte új produkciójával vélhetŒen az országos seregszemlérŒl sem fog hiányozni. Mi azonban elsŒsorban a rimaszombati sikerükrŒl kérdeztük a két országos gyŒztest. „Úgy négy éve kezdtem a prózamondást, olyan különösebb sikereim korábban nem voltak, bár egyszer eljutottam egészen a kerületi versenyig,” kezdte a visszatekintést Eszter, majd így folytatta: „Az országos döntŒ hangulata azonban egészen más, engem teljesen elvarázsolt, ezért kétszeresen is örülök, hogy a mi korcsoportunkban sikerült megnyernem a prózamondók versenyét. Egyébként Szabó Magda Für Elise-jébŒl mondtam egy részletet, nagyon jó, hozzáértŒ zsırit kaptam, ami azért nem szokott mindig így lenni az összes fordulóban. Tehát örülök, elégedett vagyok. Persze, nem minden érdem az enyém, hiszen a siker

amolyan családi összmunka eredménye. Édesapám választotta nekem a Szabó Magda-szöveget, a felkészítŒ tanárom pedig a szintén pedagógus édesanyám, Simon Beáta volt. Tehát nem Simon Anikó, miként a sajtóban megjelent, Œ csak névrokonom, a suliban pedig az osztályfŒnököm,” szŒtt bele egy kis helyreigazítást is mondandójába az elégedett lány. Aki egyelŒre még nem töri a fejét azon, mi lesz belŒle, ha nagy lesz. A prózamondáson és a színjátszáson kívül kézilabdázik, rajzol, a többit majd az idŒ megmutatja. Antal Gábor idén gyakorlatilag már esélyesként vehetett részt az országos szavalóverseny rimaszombati döntŒjén, hiszen korábban is eljutott már ide, és egy remek 3. helyezés fémjelzi a szereplését-tehetségét. „Miként Eszter, én is már másodikos korom óta járok szavalóversenyekre. Hogy a tavalyi 3. helyezés után most esélyesnek számítottam-e, azt nem tudom megmondani. Mindenesetre igyekeztem a lehetŒ legjobban felkészülni Barak László Jobb a ciginél a csók címı versével. Amit az édesanyám azért választott nekem, mert Laci bácsi, a költŒ ezt a versét tulajdonképpen hozzám írta, nekem ajánlotta. A felkészülésben a már említett édesanyámon kívül nagyon sokat segített nekem a nagybátyám, Czajlik József is, aki színházi rendezŒ. Együtt értelmeztük vele a szöveget, megtanította velem, hol ügyeljek jobban a hangsúlyra s egyáltalán a helyes artikulációra. A zsıritŒl aztán én meg egy lány dicséretet is kaptunk azért, hogy jól használjuk a kezünket. Szó szerint azt mondták, hogy mi ketten nem úgy mentünk ki a színpadra, mint versmondók, hanem mint színészek, tehát a kezünkkel, az egész

 Nem csak versmondók, színészek is szeretnénk lenni testünkkel is dolgoztunk,” mesélte lelkesen Gábor. Aki nem tagadja, a jövŒt illetŒen is erŒs vonzalmat érez a színészet iránt. De valójában ugyanígy van a tanári és a pszichológusi pályával is. Végül Gábor elkomolyodott s arra kért bennünket,

Fogas Ferenc felvétele

hogy a közelmúltban sajnálatosan elhunyt Gúgh Éva tanító néni nevét feltétlenül említsük meg. A versmondásban Œ volt az elsŒ felkészítŒje, s ezt a rimaszombati elsŒ díjat az Œ emlékének ajánlja. (bereck)


4

Híroldal

2008. május 13.

Várják a bírósági döntést FELSÃPATONY – Még mindig nem született bírósági ítélet arról, hogy jogszerı volt-e a felsŒpatonyi szövetkezet volt elnökének és vezetésének leváltása, illetve az új többségi tulajdonos több más intézkedése. Mint ismeretes, két héttel ezelŒtt felfüggesztették a sztrájkot a helyi mezŒgazdasági szövetkezet munkásai. Tájékoztatásuk szerint megvárják a bírósági döntést és annak ismeretében határoznak a további lépésekrŒl. A vitázó felek abban bíznak, hogy a testület gyorsított eljárásban dönt. A Paraméter megkérdezte Mórocz Annát, a dunaszerdahelyi járásbíróság elnökét, hogy valóban létezik-e gyorsított eljárás, ha igen, mit takar? Az elnöknŒ a felsŒpatonyi helyzetrŒl konkrétan nem nyilatkozott, csupán annyit árult el, hogy valóban létezik egy ilyen beadvány: „Gyorsított eljárást a jogi szakterminológia nem ismer. Úgynevezett ‘elŒzetes intézkedés’ (predbeÏné opatrenie) létezik, ami azt jelenti, hogy mielŒtt elindulna a beadvány alapján a peres eljárás, a bíróság elrendelheti, hogy a felperes vagy az alperes fél mit csinálhat, vagy mit nem csinálhat a verdikt megszületéséig. Ha nem merül fel valamiféle jogi akadály, akkor az illetékes bírónak harminc napja van arra, hogy helyt adjon vagy elutasítsa az egyik fél kérelmét” – közölte. Elmondta azt is, ez az idŒ meghosszabodik, ha a beadvány nem teljes. Ilyenkor a kért kiegészítések leadásától számítják az újabb harminc napot. Több konkrétumot az elnök asszony a folyamatban levŒ ügyre hivatkozva nem volt hajlandó közölni. Mint ismeretes, a többségi tulajdonos, ügyvezetŒ Jozef Chrenko és a dolgozók által el nem fogadott új elnök, Polák Attila, az egyi ŒrzŒ-védŒ szolgálat embereivel (SBS) jelent meg a helyszínen, és vetett véget a hetek óta tartó patthelyzetnek. Öt járŒrkocsival érkeztek ki a rendŒrök egy esetleges inzultus megfékezésére.

Még az sem szegte az érdeklŒdŒk kedvét, hogy idén már 50 koronás belépŒjegyet is kellett váltaniuk, így is sokan csak az oldalfolyosóról követhették a színpadon fellépŒ táncosok mısorát. A különbözŒ mıfajú táncokat képviselŒ csoportok között elsŒként a néptáncosok, a Mészáros Magdi vezette Megyer Táncegyüttes tagjai léptek a színpadra. Ezután a házigazda

 Biztonságiak a sztrájkolók között Verekedés nem, ám kisebb dulakodás tört ki a biztonságiak és a munkások között, amikor azok nem akarták beengedni a szövetkezet épületébe az új elnököt, Polák Attilát. Végül a régi (Tánczos László) és az új elnök szabad utat kapott az irodákba néhány alkalmazott kíséretében. Jozef Chrenko ez idŒ alatt kint vitatkozott a sztrájkolókkal. „Mindenkinek megvan a maga szerepe, a munkásoknak dolgozni, a vezetŒknek vezetni. Én maguktól nem akarok elvenni semmit“ – szólt az ügyvezetŒ a tömegbŒl be-beszólóknak. Huszonkét millió korona befektetett vagyonára hivatkozott, – ez szerinte elegendŒ indok arra – hogy beleszólhasson az üzem mıködésébe. „Három hét alatt nem sikerült kompromisszumot kötnünk, tovább ez így nem fog menni. Autóból nem lehet céget irányítani“ – nyilatkozta a Paraméternek Jozef Chrenko. Elmondta azt is, ha az emberek nem hajlandóak dolgozni,

A szerzŒ felvétele

akkor elviszik a traktorokat a szövetkezetbŒl és mások dolgoznak majd. Az új vezetŒktŒl pár hete harmincketten a dolgozók közül kézhez kaptak egy figyelmeztetŒ levelet. A második felszólítás után – mint mondták – elbocsátják a tüntetŒket. „Ha véget vetnek a polgári engedetlenségnek, akkor egyezséget kötünk velük, ha nem, akkor nem kapnak bért, hiszen jószerével csak tüntettek – közölte Jozef Chrenko. A felsŒpatonyi termelŒszövetkezetben április 14-én kezdtek el sztrájkolni az alkalmazottak. Szerintük jogtalanul váltották le Tánczos Lászlót, a régi elnököt és választották meg az új vezetŒséget. Jozef Chrenko szerint minden lépésük törvényes volt. Jelenleg a bírósági döntésre vár mindkét fél. Addig pénzügyi átvilágítást szorgalmaz az új befektetŒ, hogy felmérje a cég tényleges gazdasági helyzetét.

több formációja is bemutatkozott, összesen hét tánccal, melyek Weisz Erzsébet koreográfiájára készültek. A helyi moderntáncosokon kívül eljöttek a balonyi, mıfajilag hasonló lánycsoportok is. A Fantasy és a Funtazia négy táncot mutatott be. Ãket is Weisz Erzsébet készítette fel. A több mint ötszáz nézŒ tapsaiból bŒven jutott a Rozsnyóról érkezett Sambed Társastáncklub párosának, ifj. Schwarz Gyulának és Tímea Kollárikovának, akik standard és latin-amerikai táncokkal kápráztatták el a közönséget. Legnagyobb ovációt, akár csak tavaly, most is a Nagymegyeri Ifjúsági Központ United

Powers nevı breakformációja kapott. Csémi Andrea mısorvezetŒtŒl megtudtuk, hogy néhány hete Portugáliában is felléptek. A péntek esti ünnep méltó zárásaként orientális táncokkal mutatkozott be a Varga Mónika vezette hölgyek csoportja, többek között egy gyertyafényes hastáncot is elŒadva. A nagymegyeri mıvelŒdési otthon megújult színpadán zajló eseményeket a dunaszerdahelyi TransSound társaság fény- és hangtechnikája foglalta hangulatos keretbe. Ez a rendezvény az elmúlt hetek egyik legsikeresebb és legnagyobb visszhangot kiváltó eseménye volt. (kovács)

Nyolcvanegy centissel sem nyert CSILIZRADVÁNY – Nagymegyeri horgász vitte el a pálmát a soraiban 50 felnŒttet, 10 ifjúsági és 30 diákkorosztályú horgászt tömörítŒ csilizradványi Csiliz Horgásztásulás minapi versenyén, amelyre közel százan neveztek be a közeli és távolabbi környékrŒl. Miként Diószegi Zoltántól, a két éve civil társulásként újjászervezŒdött egyesület elnökétŒl megtudtuk, ezt a tavaszi verse-

DUNASZERDAHELY – SzintfelmérŒként szolgáló felvételit tartottak történetükben elŒször a Magyar Tanítási Nyelvı Magángimnáziumban. A harmincnyolc érdeklŒdŒ háromnegyede írta meg a szintfelmérŒt, és húszan be is iratkoztak a szeptemberben induló új intézménybe. További jelentkezŒknek is még lehetŒséget níújtanak a szintfelmérŒ vizsga megírására. A magángimnázium szeptemberben a Vámbéry Alapiskolában kezdi meg az oktatást. A személyi és tárgyi feltételek már biztosítottak az egyéni fejlesztésre irányuló oktatás megkezdéséhez. Az iskola jelenleg anyagi és erkölcsi támogatókat keres. Olyan hiteles embereket szólítanak meg, akik nevükkel támogatnák a járásban egyedülálló kezdeményezést. A magángimnázium ötlete A. Szabó Lászlótól származik, Œ az iskola igazgatója is. Új szellemiséget szeretnének nyújtani a gimnáziumi oktatásban, és olyan magyar identitású európai polgárokat nevelni, akik majd rugalmasan tudnak alkalmazkodni a világ kihívásaihoz. Az érdeklŒdŒ szülŒket és diákokat a Vámbéry Alapiskola titkárságán fogadják. para

Telt házas tánc NAGYMEGYER – Immár harmadik alkalommal rendeztek táncestet a helyi mıvelŒdési otthonban a tánc világnapja alkalmából. A telt házas rendezvény házigazdái a City Dance Club moderntáncosai voltak.

Lesz pótfelvételi

nyüket hagyományteremtŒ szándékkal már tavaly is megrendezték a Nagy-tónak nevezett helybeli horgászparadicsomban. Idén a legnagyobb fogásnak egy 81 cm-es ponyt bizonyult, de szerencsés megakasztójának ez sem volt elegendŒ a végsŒ gyŒzelemhez. A verseny elsŒ helyét ugyanis az 580 pontot érŒ 15 kifogott pontyával a nagymegyeri Czafik Péter szerezte meg. Egy-egy versenyzŒ

végsŒ pontszámát ugyanis az általa kifogott halak centiméterben mért hosszúsága adta meg, összeadva. A nagymegyeri gyŒztes tehát közel 6 méternyi hallal vitte el a pálmát. Diószegi Zoltántól végül azt is megtudtuk, hogy a közelgŒ gyermeknap alkalmából, június elsején egy külön, díjmentes versennyel kedveskednek majd a horgászás legifjabb szerelmeseinek. (–bj)

Undesser Tímea

Ünnepel

az MKP DUNASZERDAHELY – Tíz éve, június 21-én egyesült egyetlen politikai tömörüléssé a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, az Együttélés politikai mozgalom és a Magyar Polgári Párt. A Magyar Koalíció Pártja rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, amely Rozsnyón kezdŒdik, Komáromban és több más dél-szlovákiai városban folytatódik, majd június 21-én Dunaszerdahelyen, központi záróünnepségben csúcsosodik ki. A hivatalos program mintegy négyórás lesz, amelyet körülbelül ugyanilyen hosszú könnyed kulturális rész követ. Az elmúlt tíz évrŒl szóló pártelnöki beszámolón túl elŒreláthatólag tíz-tizenkét vendég felszólalása várható – szerte Európából. Sor kerül olyan személyek kitüntetésére is, akik sokat tettek már az elŒdpártokban is vagy az MKP-ban. „Ez egy ünnepi jellegı pártnap lesz, nem pedig munkajellegı. Ezen felmutatjuk az elmúlt tíz évet, és megpróbálunk egy kicsit elŒre is nézni” – mondta Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke. (d-é)

Morva borok az irodalmi kávéházban DUNASZERDAHELY – Az utóbbi idŒben mintha a csapból is borkóstolók folynának a járási székhelyen. Legutóbb a Vámbéry Irodalmi Kávéházban mutatkozott be egy morvaországi bortermelŒ.

 – Ezt kóstolják meg! – biztatta az érdeklŒdŒket Vladimír Vajda ªubo Baniã felvétele mikulovi borász Csehország nem elsŒsorban bortermelésérŒl híres. Ennek ellenére a morvaországi térségben mintegy 18 ezer hektár szŒlŒs található. A legjobb minŒségı Super Grand Cru termŒföld 400 hektárnyi, ebbŒl tíz százalékot birtokol a brünni Sonberk Borászat, amely a Csallóközben is bemutatkozott. A cég tagja, Vladimír Vajda elmondta, hogy különleges minŒségı borok készítésére szakosodtak, amelyeket kizárólag szállodákba és neves prágai éttermekbe szállítanak. Sonberki bort ivott például Vlagyimír Putyin is csehországi látogatása során. A brünni borászok évente százezer palack, kizárólag fehérbort gyártanak. Dunaszerdahelyi látogatásuk talán azt is jelenti, hogy régiónk valamelyik éttermében vagy szállodájában is feltınnek ezek a kiváló nedık. –elba

KorszerısödŒ falu DOBORGAZ – A tavaszias idŒjárásnak köszönhetŒen az úgynevezett Kis-Csallóközben, pontosabban az Öreg-Duna és a felvízcsatorna között levŒ három település egyikén, Doborgazon hozzáláthattak a helyi hangszóró és a közvilágítás felújításához. „Húszezer koronáért nyolc esztétikus világítótestet vásároltunk, amelyeket a temetŒben, a régi, elavult lámpák helyébe szerelünk fel. Elvégeztük a halottasház tetŒszerkezetének a javítását is. Májusban a helyi mıvelŒdési ház külsŒ részét korszerısítjük, s rendezzük a környéket. Ezekre a munkálatokra 150 ezer koronát szánunk“ – tájékoztatta a Paramétert Boráros József polgármester. (kmeÈ)

 Cserélik a hangszórót

Vladislav KmeÈ felvétele


Olvasószolgálat

2008. május 13.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. május 14–21.)

Totál turbo (mb, premier) 15.00, 17.30, 20.00; p–szo 22.30; szo–v 10.00, 12.30. Míg a jackpot el nem választ (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.30, 12.30. Superheko (mf) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00. Csak a testeden át (mb) 14.15, 16.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15; szo–v 10.15, 12.15. Lucky Luke – Irány a Vadnyugat (mb) 14.45; szo–v 10.45, 12.45. 21 – Las Vegas ostroma 13.30, 17.00, 19.30; p–szo 22.00. A vasember (mb) 15.00, 17.30, 20.00; p–szo 22.30; szo–v 10.00, 12.30.

Fennmarad késŒ éjszaka a hokivébé kedvéért? Varga Bernadett, Padány – Annak ellenére, hogy valamikor aktívan atletizáltam, a hoki valahogy nem fogott meg. Ezért inkább az atlétikai közvetítéseket, például a Világ-kupa sorozatot szoktam nézni a tévében. Szerintem az atlétika méltán a sportok királynŒje, mert itt egyénileg kell megküzdeni az eredményért.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (május 15—21.): Michael Clayton (am. thriller) 16.10, 18.30, 20.50. Taková normální rodinka (cseh vígjáték) 16.20, 18.10, 20.20; vas 14.20. A rút kiskacsa meg én (fr.-ném.-izl.-ang. anim. film) 16.30; vas 14.30. Sweeny Todd: A Fleet Street démoni borbélya (am.-ang. krimi) 18.20, 20.40. VÁGSELLYE, kultúra háza – május 15.: Nem vénnek való vidék (am. komédia) 20.00; május 16–18.: Streetdance – Step Up 2. (am. rom. táncfilm) 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – május 18.: Asterix az Olimpián (fr.–sp.–ném. komédia) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – május 16.: CsárdáskirálynŒ (19.00, Premier-bérlet); máj. 17.: CsárdáskirálynŒ (19.00, Jókai bérlet); máj. 18.: CsárdáskirálynŒ (15.00, Lehárbérlet); máj. 20–21.: A doktor úr (15.00, gyermekelŒadások).

Kiállítás SOMORJA – Az At Home Gallery rendezésében múlt csütörtökön nyitották meg Juhász R. József Egy lehetséges múlt címı kiállítását Hushegyi Gábor tárlatnyitó méltatásával a somorjai zsinagógában. DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában május 13-án (17.00) nyitják meg a megye és a nagyszombati Ján Koniarek Galéria szervezésében, illetve támogatásával Boris Sirka és Marek Kvetan munkáinak KÉP-ERNYà címı, június 15-ig nyitva tartó kiállítását. – A Csallóközi Múzeum kiállítótermében május 16-án, pénteken 11 órakor lesz a Csallóközi Színes Ceruzák 2008, az immár kilencedik alkalommal meghirdetett KOMÁROM – A Csemadok Galériában Darázs Rozália szobrászmıvész érmeinek és plakettjeinek kiállítása tekinthetŒ meg. – A múzeum fŒépületében június 14-ig látogatható Jordán Miklós (1892–1977) festményeinek kiállítása. – A komáromi Helios Fotóklub PT szervezésében a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli fotógalériájában Ladislav Eliበélvonalbeli szlovák fotómıvész kiállítása június 21-ig várja látogatóit.

Vegyes DUNASZERDAHELY – Május 13-én (18.00) a Családi Könyvklub szervezésében író-olvasó találkozás Kornis Mihály neves budapesti íróval a LehetŒségek könyve címı új kötete bemutatása kapcsán a Vámbéry Irodalmi Kávéházban. – Ugyancsak az irodalmi kávéházban május 15én (18.00) Zirig Árpád költŒ Küszöbén a télnek címı válogatott kötetének bemutatóestje. – A VMK programkínálatából, május 14., 17.00: Hazatalálás – elŒadássorozat múltunkról, jelenünkrŒl, jövŒnkrŒl, túlélési módszerek a természetben és a társadalomban (Tóth Ferenc elŒadása); május 14–16., 18.00: Jézus élete – az amerikai filmdráma vetítése a moziteremben; május 18., 16.00: Zene az kell! – Tavaszi randevú címmel zenés mısor fiatal tehetségek és mıvészek elŒadásában. NAGYMEGYER – A VMK színáztermében május 17–18-án: Csallóközi Táncháztalálkozó és Néptánfesztivál – csalógatóval, tücsöktánccal, tánctanítással, néptáncálával, kézmıves foglalkozásokkal, kirakodóvásárral, folkkocsmával, és a második napra tervezett nagyszabású menettánccal és gálamısorral.

Gaál Béla, Kulcsod – Nem tagadom, szeretem nézni a jó hokit. Persze hajnalban fél háromkor csak ezért nem kelek fel. Inkább megnézem az ismétlést, nyugiban, hiszen már tudom az eredményt. Az viszont bosszant, hogy az NHL-ben nincs ilyenkor szünet. Hogy tényleg a legjobbakat láthassuk a vébén.

Kelemen Zoltán, Dunaszerdahely – Amikor tehetem, persze hogy nézem a meccseket, mert nagyon szeretem ezt a gyors játékot. S örülök, hogy jövŒre már a legjobbak között nézhetem a magyarokat is. Sajnos úgy néz ki, hogy nem teljesül a titkolt álmom, a szlovák– magyar párharc, mert a szlovákok könnyen kieshetnek. Benedek Rozália, Tallós – Én nem vagyok sportimádó, de annál nagyobb a családban a férjem és a fiam. Ilyen rangos események, világbajnokságok idején aztán persze, hogy nem lehet elızni Œket a képernyŒ elŒl. Még szerencse, hogy van egy tartalék tévénk is, tehát én is megnézhetem a kedvenc sorozataimat.

Rendezvények a múzeumban A dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum kiállítótermében május 16-án, pénteken 11 órakor lesz a Csallóközi Színes Ceruzák 2008, vagyis az óvodás korosztály számára immár kilencedik alkalommal meghirdetett nemzetközi képzŒmıvészeti verseny kiállításának ünnepélyes megnyitója. A verseny mostani évfolyamába négy európai országból 1606 versenyzŒ küldte el munkáit, köztük a zsıri 45 egyéni és egy kollektív díjat osztott ki, s a kiállításon 220 munka kerül közönség elé. A további rendezvények kapcsán pedig elmondható, hogy május 17-én (szombaton) a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat

keretében a dunaszerdahelyi múzeum a rendes nyitvatartási idŒn túl este 22.00 óráig látogatható. S úgyszintén díjmentesen látogathatók május 18-án (vasárnap) a múzeumi világnap alkalmából a Csallóközi Múzeumon túl a DunatŒkési vízimalom és a Somorjai Honismereti Ház állandó kiállításai is. S végül itt jegyezzük meg, hogy május 16–18-a között Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum Múzeumok majálisa címı nemzetközi rendezvényén éppen a Csallóközi Múzeum képviseli a Nagyszombati kerületet.

Uher Mónika, Mad – A sörözŒben, ahol dolgozom, van egy nagy plazmatévé, s a drukkerek azon nézik a nagyobb sporteseményeket. Így van ez most a hokival, s olykor akaratlanul is oda kell pillantanom, mi történik a képernyŒn. Amúgy nem értek a sporthoz, a férjem annál inkább, egy mecscset sem hagy ki. (kmeÈ)

ÉLà NYELV „Magyar nyelvı lapjainkban már többször olvastam a Pozsonyi Kaszinó által szervezett rendezvényekrŒl. Én a kaszinó szónak mindezidáig csak a ‘játékkaszinó’ jelentését ismertem, szeretnék többet tudni a kérdéses kifejezésrŒl” – írja egy hallgató. Az olasz eredetı, mára nemzetközi szóvá vált kaszinó fŒnév elsŒdleges jelentése a következŒ: ‘társadalmi helyzet, azonos foglalkozás vagy (politikai) nézetek szerint alakult zárt társaság’. Ezt az értelmezést tükrözi a Pozsonyi Kaszinó is, amely elsŒsorban a fŒvárosban élŒ magyar nemzetiségı lakosok számára szervez különféle programokat. A játékkaszinón kívül a szóban forgó fŒnévnek van egy harmadik jelentése is: egy francia kártyával játszott kétszemélyes játékot szintén kaszinónak neveznek. Misad Katalin

(–be)

Országos vetélkedŒ Zsigárdon A Zsigárdi Polgári Társulás a Kaszás Attila Kulturális Fesztivál keretén belül meghirdeti a népdalénekesek és kamara népdalkörök országos vetélkedŒjét, amelyre az érdeklŒdŒk június 10-ig az alábbi feltételek alapján jelentkezhetnek. A verseny szabályai és általános tudnivalók: 1. forduló – a versenyzŒk a következŒ tájegységek: MezŒség, Mátyusföld, Liptó (Liptov, Podpoºanie) dalaiból választanak egy-egy szlovák, ill. magyar népdalt (maximális mısoridŒ 5 perc); 2. forduló – szabadon választott népdalok (maximális mısoridŒ 5 perc). A népdalkörök maximális létszáma 12 személy lehet, alsó korhatár 10 év. A zsıri összetétele: Agócs Gergely, Korpás Éva, Angela Vargicová. A vetélkedŒ idŒpontja és helyszíne: 2008. július 3., Zsigárdi Kultúrális-Közösségi és Tá-

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

jékoztató Központ.. Díjak: 1. díj: 30 perces demo hanganyag rögzítése, fellépés a komáromi RÉV zenekarral Szlovákiában és Magyarországon; 2. díj: Könyv- és CD csomag 3000 korona értékben; 3. díj: Könyv- és CD-csomag 2000 korona értékben. A díjazottak gálamısora 2008. július 5-én Zsigárdon, a szabadtéri színpadon lesz. Jelentkezni – 2008. június 10-ig – a név, az életkor, a postacím, a telefonszám, ill. e-mail cím feltüntetésével a következŒ címen lehet: Îihárecké obãianske zdruÏenie pre rozvoj obãianskej iniciatívy ã. 82, 925 83 Îihárec. BŒvebb információk: Kiss László, tel.: 0915/ 77 77 01, e-mail: kic@regioportal.sk. A fŒtámogató zsigárdi községi önkormányzat mellett a rendezvényt a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériuma is támogatja. (–er)

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson május 6–7-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Mézes Zoltán, Muãka Viktor, Herceg Lajos, Bacsa Márta; BŒs: Baranyai László, Számel Péter; Nagyabony: Lukács János, Nagy András; FelsŒjányok: Busánszky Tibor; Bodak: László Sándor; Nádszeg: Matuz Zsuzsanna; Csallóközkürt: Almási Jarmila; Csallóközcsütörtök: Puss Tamás; Nyékvárkony: Máhr László; Lég: Lengyel Judit; Dercsika: Vicsápi János; Felbár: Petyko Balázs; Ekecs: Majer Imre, Varga Attila, ·kuta József; Apácaszakállas: Mátis László. A komáromi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson április 17–23-án a következŒ személyek adtak vért: Perbete: Koráb Zsolt, Korbel György, Gatyás Béla, Telkesi Tibor, Nagy Ferenc, Papp Ferenc, Farkas János, Molnár András, Jakab Ferenc, Norbert Mátyás, Szetei István, Újvári Éva, Juhász Viktor; Ímely: Kovács János, Polereck˘ Ivan, Kovács Oszkár, Rajkó Katalin, Pogány András, Polgár Szilvia, Rajkó Marián, Bánházi Tamás, Laurinec RuÏena, Pastorek Gáspár, Pastorek Gábor, Török Miroslav.

ORVOSI ÜGYELET Még az egyébként teljesen egészséges embert is megviseli az idŒjárás hirtelen változása, a „front”. Így nem meglepŒ, hogy a frontátvonulás kiváltotta szervezeti, biológiai reakció befolyással lehet a beteg ember szervezetére is minél több betegségben szenved, annál inkább. Nincs rá pontos tudományos magyarázat, ám nemcsak laikus tapasztalat, de orvosi megfigyelés is bizonyítja, hogy például az úgynevezett melegfront idején sokkal több a baleset, az öngyilkosság, gyakoribb a visszerekben fellépŒ trombózis (vérrögösödés) és az ebbŒl következŒ embolizáció (a vérrög beszorulása a tüdŒverŒérbe). Nem sokkal kedvezŒbb a hideg-

A beteg ember és a „front”

fronti hatás sem: a hirtelen lehıléskor erŒsödnek az ún. reumás (ízületi) fájdalmak, az isiászként ismert deréktáji, lábba kisugárzó fájdalom. Megszaporodhatnak a speciális fejfájást okozó migrénes rohamok, az asztmás beteg légzése is rosszabbodhat, sŒt az epe- vagy vesekövet hordozók is kólikával reagálhatnak a frontra. Mindkét front idején megnŒhet a szívinfarktus kialakulásának rizikója is. A leggyakoribb fronthatás azonban a magasvérnyomásban szenvedŒkön

figyelhetŒ meg: az addig jól kontrollált, stabilizált vérnyomásuk ingadozni kezd. Ezért front idején különösen fontos, hogy a hipertóniás beteg rendszeresen szedje gyógyszerét. és minden nagyobb ingadozás esetén – különösen ha az fejfájással, szédüléssel, netán orrvérzéssel társul – kérje ki kezelŒorvosa tanácsát. Front idején ugyanis szükség lehet a gyógyszerek adagjának átmeneti megváltoztatására is. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. május 13.

Mindent

a hokiért!


SzabadidŒ

2008. május 13. KÉSZÍTETTE: R. 3. RÉSZ LÃRINCZ JÓZSEF LÁSZLÓ RÁTARTI

ISMERT

KETTÃS BETÙ

AMERIKAI

TINA, TEA

ÚSÁGÍRÓ,

AZONOS

KÖLTÃ

BETÙK

VÁGAT

NEM SZILÁRD

RÓMAI 2

R. 1. RÉSZ

Á

VÉGEZTET

K EURÓPAI VÁROS ILYEN LÁBÚ A PÓK

CSEHO.

ASZTÁCIUM

VÁROS

VEGYJELE

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok Máj. 13.: Szervác, Imola Máj. 14.: Bonifác Máj. 15.: Zsófia, Szonja, Îofia Máj. 16.: Mózes, Botond, Svetozár Máj. 17.: Paszkál, Gizela Máj. 18.: Erik, Alexandra, Viola Máj. 19.: Milán, Gertrúda

Heti évfordulók

AZONOS SZEMLÉLD

BETÙK

135 éve, 1873. május 17-én született Henry Barbusse francia regényíró. 75 éve, 1933. május 18-án született Páskándi Géza író.

FALU A SZATMÁRISÍKSÁGON HOLMI HATÁROZÓI IGENÉV KÉPZÃJE VÉRADÓ – LATINUL

LUTÉCIUM VEGYJELE ÍR FIZIKUS

FÉNY – SZLOVÁKUL

Virágkalendárium

NYARALÓ

Zsófia görögben bölcsességet jelent. Ezért az ünnepelteknek akár jégvirágot is adhatunk, persze nem az igazira gondolunk, hanem a Begonia semperflorens rózsaszínı virágaira. A Zsófikáknak és Szonjáknak pedig tarka tulipánokból kössünk csokrot.

TÁBLAJÁTÉK

LENDÜLET CIFRÁZAT

KORTÁRS

RÁDIUSZ

MAGYAR SZÍNÉSZ NAPSZAK

R. 2. RÉSZ

SZÓFAJ NÁTRIUM

MALÁJI TÃR

RAG

EMELET, röv.

7

Népi bölcsesség AZ EZÜST

GRAMM

VEGYJELE

A fagyos-szentek fagyot hoznak, szelet vetnek.

Aforizma

ISTVÁN

Csak annak szabad mindent kimondani, akinek nincs mondanivalója. (Egon Erwin Kisch)

ANGOL ÍRÓ

V E heti rejtvényünkben Arthur Schopenhauer német filozófus egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 18. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Ki bánatot sosem ismert: boldogságot meg sem ért. (Sota Rusztaveli) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Szabó Gabriella (Nagymegyer) Gratulálunk!

2008. MÁJUS 13–19.

HETI HOROSZKÓP Kos

3. 21–4. 20.

Olyan dolgok kerülnek elŒtérbe életében, melyekre nem sok idŒt szánt mostanában. Pedig nem kellene mindent félvállról venni, csak amiatt, mert nem hoz azonnali sikert vagy anyagi gyarapodást! Bika

4. 21–5. 20.

Nem érdemes a problémái elŒl megfutamodnia csak azért, mert néhány nem várt akadály került az útjába. Ez egyébként sem lenne ez önre jellemzŒ. A fontos dolgait viszont inkább halassza jövé hétre. Ikrek

5. 21–6. 21.

Lelkesedését és erejét egy remek munkahelyi ötletének kedvezŒ fogadtatása csak fokozni fogja a következŒ hetekben. Kisebb anyagi gondjait tehát ezután már sokkal könnyebben fogja áthidalni. Rák

6. 22–7. 22.

Figyelje a körülötte történŒ eseményeket, és különös dolgokat fedezhet fel! Nemcsak jól, hanem nagyon szerencsésen alakulnak az elkövetkezŒ napok. Most lerendezheti problémás anyagi ügyeit! Oroszlán

7. 23–8. 23.

Nyugodtan mehet a saját feje után, csak ne váljon törtetŒvé. Ha nem veszi figyelembe mások érdekeit, elŒbb-utóbb bajok érhetik. S ezek most sokat árthatnának a jól alakuló karrierjének és kapcsolatainak. Szız

NAP KIADÓ

8. 24–9. 23.

Ezekben a napokban kicsit megkönnyebbülhet, még a gondjait sem érzi olyan nyomasztónak, mint korábban. Lehet persze, hogy mindezt csak a szép tavasz teszi, hiszen a helyzete alapvetŒen nem változott.

Mérleg

9. 24–10. 23.

Az elmúlt hetekben nem alakultak jól a dolgai, de most annál inkább önnek fog kedvezni. A karrier terén, új barátok megismerésében lehetnek kiemelkedŒ sikerei. Legyen önmaga! Skorpió

11. 23–12. 21.

Fotó: Bertók Video

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

FŒnév kerestetik: Az alábbi találós kérdésekre fŒneveket várunk megoldásul, mégpedig olyan fŒneveket, amelyek szóvégeikkel refrénként ismétlŒdnek a kérdésben kiemelt – nyomatékosan ejtett – szavakra.

Az egyik gyógyszertárban óriási robbanás történt. Kijöttek a tızoltók, a mentŒk, a környékbeliek is odasereglettek. Az épületbŒl füst és korom szállt ki, az összetört üvegajtón kitámolygott a patikus és odalépett egy idŒs nénihez, aki ijedten ácsorgott a bejárat mellett: – Kérjen egy új receptet az orvosától, de mondja meg neki, hogy ne kézzel írja, hanem nyomtassa ki! ✖ A fogorvos elmeséli a barátainak, hogy a híres vállalkozónak különleges, drága fogsort csinált. – Épp ma kellett fizetnie – mondja. – És mit szólt a számla végösszegéhez? – kérdi a barátok egyike. – Hogy mit? A fogaimat csikorgatta. ✖

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Melyik fa nem ég el a tızön? Milyen (melyik) vetéshez nem kell mag? Melyik üvegbe nem lehet semmit önteni? Micsoda fát mondanak vasnak? Melyik vaj a legutálatosabb? Melyik tükör nem törik el? Melyik tıvel nem varrhatunk fel gombot? Melyik töknek nincs sem indája, sem magja?

10. 24–11. 22.

A felelŒsségteljes munkájával elkerülhetetlenül velejáró stressz nagyon sok szervi baj okozója lehet. Az egyre melegebbé váló idŒjárás jóvoltából találja meg a módját a testi-lelki felfrissülésnek. Nyilas

A tizenhét éves dunaszerdahelyi Himpán Roderik a helybeli Egyesített Magán-szakközépiskola második évfolyamos diákja kereskedelmi szakon. Majdan, ha sikerül, fŒiskolán szeretné folytatni tanulmányait. FŒ kedvtelése a foci volt (a DAC korosztályos csapataiban játszott), ám ezt abbahagyva most már több ideje jut a barátokra, bulizásra...

Megfejtés az elŒzŒ számból: körte, citrom, paprika, alma, borsó, tök, kivi, egres, szilva, saláta Helyes megfejtŒink között minden hónap végén egy nyertes sorsolunk ki, akinek az ajándékát a szerkesztŒség postán küldi el.

A riporter megkérdezi a filmcsillagot: – Hány éves? – Negyven felé közeledem. – Igen, de melyik irányból?

Megnyugszanak a kedélyek ön körül, s új barátságokat is köthet. Ne kételkedjen párja érzelmeiben! Nem lenne önnel, ha nem tartaná alkalmas partnernek. A magányosokat most flört lehetŒsége is várja. Bak

12. 22–1. 20.

Lendületesen végzi munkahelyén a nem kevés feladatát, ám kénytelen lesz a megtakarított pénzéhez is hozzányúlni, hogy áthidaljon egy nem várt nehézséget. Aggodalomra azonban nincs ok. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Mintha az egész világ összefogott volna ön ellen. Pedig csak arról van szó, hogy áldozatot kell hozni a sikerért! Nem kell a dolgok közepébe vágni, hanem mindent megfontoltan az elején kezdeni. Halak

2. 20–3. 20.

Az elkövetkezŒ napokban éppen kedvese lesz az, aki miatt nehéz helyzetbe kerül. Egy ártatlan kósza pletykát annyira a szívére vesz, hogy ezúttal még ön sem tudja Œt maradéktalanul megnyugtatni.

 – Apu, ne zavard a köreimet!

ªubo Baniã felvétele


8

Hirdetés

2008. május 13.


Gyereksarok – Hirdetés

2008. május 13.

9

Nyolc kicsi óvodás Amikor betoppanok a kulcsodi óvodába, a kisgyerekek épp a tízóraijukat majszolják. Felém pillantanak, kicsit sem megszeppenve az idegentŒl, szinte egyszerre kiáltanak felém egy nagy „csókolom“-ot. Aztán megkérdezem, hol a tanító néni. Megmutatják, és folytatják az evést. Kura BödŒk Judit barátságosan fogad, beljebb invitál és beszélgetni kezdünk. „Kulcsodon már évek óta nincs iskola, csak óvoda van. Mindössze nyolc szem gyerek jár ide, ŒsztŒl kettŒvel többen, tízen lesznek“ – mondja Judit mosolyogva. Négy éve foglalkozik itt az óvodásokkal, naponta utazik NagymegyerrŒl. „Tényleg kis létszámmal mıködünk, de azt gondolom, hogy ez

veti Takács Jázmin, aki nemrég múlt három. Nyitrai Cintia ötéves, róla azt tudom meg, hogy nagyon szépen rajzol, akárcsak a csoportból Vajlik Bianka. Cintia, amikor még csak hároméves volt, rajzával bejutott a rendŒrnapra készített rajzok legjobbjai közé, az elsŒ tíz között szerepelt. Horváth Palika fŒleg a versekre, mondókákra fogékony, könnyen megjegyez bármit. Horváth Bálint a találós kérdések nagy megfejtŒje a csapatban. Nagy Juditkáról pedig azt tudom meg, hogy szépen énekel, szeret szerepelni. „Ezek a kisgyerekek nyitottabbak, ragaszkodóbbak, mint egy nagyobb csoportban lévŒk. Mindent, ami velük történik, itt elmondanak. Nincs nap, hogy ne valamilyen élményükkel fogadnának. Sokszor azzal lépnek be az ajtón reggel, hogy már mondják, mit

 A tízórai után (balról): Nagy Judit, Both Emese, Takács Jázmin, Cajlik Bianka, Nyitrai Cintia. A A szerzŒ felvétele három szem fiú: Horváth Bálint, Horváth Palika és a legkisebb, Révész Mátyás bensŒségesebbé teszi itt a hangulatot. Sok a faluban az idŒs ember, sok fiatal elköltözött innen, ezért van az, hogy kevés a kisgyerek“ – folytatja az óvónŒ. Megtudom azt is, hogy mindennek ellenére a fenntartójuk – a községi hivatal – mıködteti az intézményt, amiért nagyon hálásak, hiszen teljesen fedezik a gyerekek ellátásával és nevelésével járó költségeket. Ha valaki azt hinné, hogy egy ilyen óvoda bármilyen szempontból is alább értékelhetŒ, az nagyon téved. A számtalan segédeszköz, a rengeteg játék és könyv, a barátságosan berendezett kis „kuckó“, és nem utolsósorban az odaadó törŒdés vetekedhet bármelyik más, nagyobb óvoda színvonalával. Na és az apróságok, Judit bemutatja be nekem Œket, egyenként. Révész Matyika a legkisebb mindannyiuk közül. à még nincs hároméves. Ãt kö-

álmodtak az éjjel“ – beszél szeretettel neveltjeirŒl az óvó néni. Aztán kiderül, hogy miért fogadtak olyan természetesen, amikor megjöttem: „Sokan járnak ide, gyakorlókönyveket hoznak nekünk, ezekbŒl is tanítjuk Œket. Ezért nem félnek az idegenektŒl“ – nevet nagyot Judit néni. Nagyon sok verset tanítanak velük, fŒleg olyanokat, amelyeknek késŒbb, az iskolában is hasznát veszik. Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy tökéletesítsék kezeik-ujjaik finommozgását, hogy az írásnál késŒbb ne legyenek gondjaik. Erre jók a játékos munkafüzetek. MielŒtt elbúcsúznék tŒlük, a gyerekek megjegyzik: milyen kár, hogy nem vasárnap látogattam meg Œket. Ekkor adták elŒ ugyanis anyák napi mısorukat, amelyre nagyon sokat készültek. Mindannyian szerepeltek! Undesser Tímea

Eladó fabrikett bükkfából, Albáron, a vasútállomás melletti telepen. Ára 4,50 Sk/kg, 500 kg felett megegyezünk. Házhoz szállítás, nonstop eladás. Tel.: 0908 979 636.

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

JÁTÉK Szeretnél egy jó DVD-t? Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre és sorsolással akár te is megnyerheted a Kitty a jó testvér címı mesefilmet, amelyet a Focus Music Shop ajánlott fel nektek. Kérdéseink: 1. Hány gyerek jár a kulcsodi óvodába? 2. Hogy hívják az óvónŒjüket? 3. Ki a legkisebb kislány a csoport-

ban? Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk, és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb május 23ig. A borítékra ne felejtsd el ráírni a korodat is!

Ezen a héten a kajali Török Patrícia és Benedek lett a nyerŒ, akinek a Pampalini címı mese-DVD-t küldjük el postán. A NYERTESNEK GRATULÁLUNK!

Te vagy a nyerŒ! Válaszok a 18. számban feltett kérdésekre: 1. Bartók Béla Iskolanapok, 2. Strédl Terézia, 3. GyŒrben.

Rovatunk támogatója

a Focus Music Shop Vámbéry tér 51. Dunaszerdahely Tel.: 031/ 551 51 02


10

Spravodajstvo

13. máj 2008

V sobotu Fischperkelt VEªKÁ PAKA – V sobotu 17. mája 2008 sa v areáli Penziónu pri Rybníku uskutoãní 2. roãník medzinárodného festivalu vo varení rybacieho perkeltu – Fischperkelt 2008 – ktor˘ organizuje tento penzión v spolupráci s obcou Veºká Paka. Takisto ako v premiére konanej vlani, aj tentoraz budú súÈaÏiÈ trojãlenné druÏstvá,

ktor˘ch úlohou je pripraviÈ v kotlíku ão najchutnej‰í rybací perkelt, skvelé, ale na Slovensku nie príli‰ známe jedlo. Odborná jury pri hodnotení okrem chuti pokrmu prihliadne i na originalitu ingrediencií, aranÏmán hotového jedla, úpravu pracovného stola, „rovno‰atu“ súÈaÏiacich a mnoÏstvo ìal‰ích podstatn˘ch drobností. KaÏdé druÏstvo pripraví cca 5 litrov ryba-

 Premiérov˘ roãník „Fischperkeltu“ sa vlani naozaj vydaril

Foto: autor

cieho perkeltu podºa vlastnej receptúry, z ktor˘ch odovzdá 0,5 litra porote vo vopred urãen˘ch miskách, oznaãen˘ch pridelen˘m kódom. Okrem umiestnenia na stupÀoch víÈazov sa bude opäÈ bojovaÈ i o Cenu podpredsedu NR SR Miroslava âíÏa a Cenu starostu obce Veºká Paka Alexandra Hunku. Samotná súÈaÏ ‰tartuje o 14-tej hodine a vyhlásenie v˘sledkov je naplánované na 18-tu hodinu. „Veríme, Ïe 2. roãník Fisch Perkeltu úrovÀou e‰te prekoná veºmi vydaren˘ vlaÀaj‰í, keì sa popri 19 súÈaÏn˘ch druÏstvách z troch krajín – Slovenska, Maìarska a âeska – v areáli Penzióna pri Rybníku dobre bavilo a relaxovalo takmer tisíc náv‰tevníkov. I tento rok poz˘vame v‰etk˘ch, ktorí majú záujem ochutnaÈ skvelú rybaciu lahôdku, ãi iba stráviÈ príjemné sobotné popoludnie,“ povedal nám riaditeº festivalového v˘boru Milan Îilinsk˘. Aj tentoraz bude ‰irokej verejnosti k dispozícii bohatá ponuka obãerstvenia vo forme nápojov a jedál pripraven˘ch na ro‰te, hudobná produkcia rôznych Ïánrov, ochutnávka akostn˘ch slovensk˘ch vín, a ch˘baÈ nebudú ani sprievodné akcie podujatia – súÈaÏe „Najr˘chlej‰í rybár“, a „Miss – Fisch mokré triãko“. Podrobné informácie o akcii je moÏné nájsÈ na webovej stránke www.fischperkelt.sk. (baniã)

V˘roãie

konca vojny DUNAJSKÁ STREDA – V stredu 7. mája o ‰trnástej hodine popoludní sa pri pomníku obetiam fa‰izmu na Námestí sv. ·tefana zi‰lo niekoºko desiatok osôb. Na krátkej slávnosti si tu pripomenuli 63. v˘roãie skonãenia 2. svetovej vojny, najstra‰nej‰ej katastrofy v dejinách ºudstva, ktorú mali na svedomí ºudia. Kladeniu vencov predchádzal krátky kultúrny program a prejav plukovníka v zálohe Jozefa Múãku, ktor˘ okrem iného zdôraznil, Ïe ºudia si z tejto hroznej udalosti nedokázali vziaÈ pouãenie a dodnes na svete zaÏívame mnoÏstvo nezmyseln˘ch, ozbrojen˘ch konfliktov. Vence k pamätníku poloÏili poslední Ïijúci priami úãastníci vojny, ãlenovia Slovenského zväzu protifa‰istick˘ch bojovníkov, zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, mesta Dunajská Streda i predstavitelia niektor˘ch politick˘ch strán a spoloãensk˘ch organizácií. (lb)

 Rady priamych úãastníkov 2. svetovej vojny z roka na rok rednú Foto: ªubo Baniã

Kvety pre matky DUNAJSKÁ STREDA – Mestská organizácia Matice slovenskej v spolupráci s Okresnou organizáciou HZDS-ªS zorganizovali dÀa 6. mája v záhrade Matiãného domu posedenie pre matky mesta. Slávnostn˘ príhovor predniesol Stanislav Ondrejiãka st. Cel˘ jeho prejav bol veºmi emotívny a chronologicky objasnil prítomn˘m vznik a skutoãnú ideu tohto dÀa. Mnoho prítomn˘ch len po prv˘krát poãulo, Ïe uÏ v 17. storoãí vo Veºkej Británii pracovalo u pánov od rána do veãera veºa detí bez nároku na voºno. Jedine ‰tvrtá nedeºa poãas pôstu bola príleÏitosÈou nav‰tíviÈ rodiãov a doniesÈ darãeky súrodencom. Tejto nedeli sa zaãalo hovoriÈ „Nedeºa matiek“. KampaÀ za ‰peciálny deÀ pre matky, potom ão jej zomrela jej milovaná mama v roku 1908 viedla po celej Amerike pani Anna Jarvis. V roku 1914 prezident USA Woodrov Wilson v Kongrese podpísal rezolúciu, ktorou ustanovil sviatok DeÀ matiek na druhú nedeºu v máji. V‰etky mamiãky, staré mamy, tety i Ïeny pozdravil aj predseda OO HZDS-ªS Ivan Kaprálik a poìakoval sa im za to, Ïe sú a Ïe nám priná‰ajú pohodu, smiech a spokojnosÈ. Vladislav KmeÈ

ëal‰ia loì dolu Dunajom KOMÁRNO – V piatok 9. mája bola v areáli Slovensk˘ch lodeníc Komárno, a.s. ukonãená stavba námornej nákladnej lode typu NL Jümme, urãenej pre nemeckého zákazníka Siegfrieda Bojena, ktorá nesie meno „Imel Abdena“. Ide o plavidlo vyvinuté na prevoz kontajnerov a zároveÀ prispôsobená pre prevoz nebezpeãného nákladu. Plavidlo opustilo Komárno a v prístave na âiernom mori bude odovzdané do uÏívania zákazníkom. Pre firmu Siegfried Bojen Schiffahrtsbetrieb prebieha stavba ìal‰ích plavidiel tohto typu, ktoré budú postupne dokonãené v priebehu rokov 2007 aÏ 2010. Plavidlá budú postavené na základe dlhodobého kontraktu uzatvoreného s nemeck˘m rejdárstvom na stavbu série tohto typu lodí. (pad)

 Imel Abdena sa pobrala dolu Dunajom

Foto: Milan Drozd

Rozlúãka so ‰kolou

 Na gymnazistov ãaká od 19. mája skú‰ka dospelosti Foto: ªubo Baniã

DUNAJSKÁ STREDA – Tak ako desaÈtisíce ich rovesníkov na celom Slovensku, aj ‰tudenti posledn˘ch roãníkov Gymnázia Smetanov háj sa v piatok 9. mája lúãili so ‰kolou. V átriu ‰koly sa zhromaÏdili maturanti, pedagogick˘ zbor i poãetní hostia z radov rodiãov a ìal‰ích príbuzn˘ch Ïiakov. Riaditeº ‰koly Dalimír Múãka vo svojom príhovore okrem iného zdôraznil, Ïe pred gymnazistami stojí prvá, ale ani zìaleka nie posledná dôleÏitá Ïivotná skú‰ka a do nastávajúcej ústnej ãasti maturít im poprial veºa ‰Èastia. Pred ‰tudentmi je teraz akademick˘ t˘ÏdeÀ, v ktorom si zopakujú uãivo, respektíve sa pokúsia e‰-

te dohnaÈ zame‰kané, a v pondelok 19. mája sa prví z nich dostavia pred skú‰obné komisie. Ako nám povedala zástupkyÀa riaditeºa Magdaléna Némethová, externá ãasÈ maturít dopadla z pohºadu Ïiakov relatívne veºmi dobre, hoci po jej skonãení ‰tudenti Ïiadne veºké nad‰enie neprejavovali. O tom, Ïe dunajskostredské slovenské gymnázium pracuje so svojimi poslucháãmi na vysokej úrovni svedãí aj fakt, Ïe triedne profesorky IV. A a oktávy, Beáta Pácalová a Dana BaláÏiová, spomedzi 58 maturantov podpisovali prihlá‰ky na vysoké ‰koly aÏ 55-tim. (elba)

GLOSA

Heuréka, euro! Alebo nie? V májovom termíne sme dostali od ist˘ch dôleÏit˘ch in‰titúcií euro-byrokratického charakteru certifikát, Ïe Slovensko je, teda aspoÀ ão sa rozhodujúcich ekonomick˘ch kritérií t˘ka, schopné prijaÈ spoloãnú európsku menu. (Mentálne kritériá podtatranského a pridunajského ºudu sa tam nespomínajú.) TakÏe ak sa niã mimoriadne nestane, od 1. januára 2009 môÏeme pokojne zabudnúÈ na Sk a plniÈ si buksy E i vtedy, ak sa práve nechystáme do eurozahraniãia. Na prv˘ pohºad skvelá správa, ktorá mala na námestia vyhnaÈ davy nad‰encov mávajúcich vlajkami Európskej únie a te‰iacich sa z toho, akí sme bomba dobrí. Îiadne pompézne oslavy sa v‰ak nekonali, ‰ampanské prúdom netieklo, po krãmách nikto podparen˘ ‰kodoradostne nehovoril o tom, Ïe sme vytreli kocúra

Maìarom, âechom ãi Poliakom, ktor˘m euro v lep‰om prípade hrozí v budúcej desaÈroãnici. Naopak. V národe zavládol nepokoj a tiché ‰omranie. Nebolo nám fajn s tou na‰ou korunou slovenskou? Aj keì to nebola nejaká mena s tisícroãnou tradíciou, vlastne v súãasnej podobe sa doÏila iba necelého pol druha desaÈroãia, nejako nám prirástla k srdcu a prijali sme ju za svoju. Navy‰e v ostatnej dobe pevnela a pevnela a zrazu toto. Nadirigujú nám tu akési cudzie peniaze a nám je jasné, Ïe v‰etko automaticky zdraÏie, navy‰e tie ãudné kovové kolieska a papierové obdæÏniãky vôbec nepoznáme, nevieme ich pouÏívaÈ a tak nás o t˘ch pár drobn˘ch o‰klbe prv˘ podvodník. Do obchodov budeme chodiÈ s kalkulaãkami, pudiláre vymeníme za me‰ce, prípadne na‰e vrecká na nohaviciach budú pripomínaÈ u‰i kokr‰paniela. Z tohto sa máme te‰iÈ, na toto máme byÈ hrdí?

Keby sa táto galiba aspoÀ dala zhodiÈ na Dzurindu a deklasované Ïivly z b˘valej krajne pravicovej vlády, no nedá sa, keì aj nበmilovan˘ premiér Fico bojoval o to euro ako lev. A tak nám ostáva spoºahnúÈ sa iba na neho a v‰etk˘ch u‰ºachtil˘ch ºudí z jeho strany a strán jeho koaliãn˘ch partnerov. Isto im ide o to, Ïe s eurami sa bude sociálny ‰tát budovaÈ lep‰ie a efektívnej‰ie. A urãite klepnú po prstoch v‰etk˘m ‰pekulantom, ktorí by sa chceli obohatiÈ na ne‰Èastí pracujúceho a dôchodcovského ºudu. Veì sme sa uÏ dopoãuli, Ïe sa pripravuje zákon, v ktorom bude pomenovan˘ trestn˘ ãin zdraÏovania. A to je dobre, lebo ak nám nepomôÏe Fico, tak potom kto? Ale napriek tomu dúfame, Ïe vianoãné penzie dostaneme e‰te v korunkách. Predsa len lep‰ie vyzerá a srdce pohladí 1500 slovensk˘ch, ako 46,73 európskych. ªubo Baniã


Hirdetés

2008. május 13.

11

KOMÁROM VÁROS pályázatot hirdet a Komáromi Városi Hivatal területfejlesztési alosztálya referensi munkakörébe A jelentkezőre vonatkozó elvárások:

 főiskolai végzettség – építészmérnöki vagy közlekedési szakiránnyal,  szlovák- és magyarnyelv-ismeret  feddhetetlenség  felhasználói szintű számító-

gépes ismeretek. Munkaidő: teljes munkaidő. Munkakezdés időpontja: megegyezés szerint. A szükséges iratok jegyzéke:

 fénymásolat az elért iskolai végzettségről  szakmai önéletrajz  kitöltött mélyi kérdőív  erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régibb).

sze-

A kérvényt kérjük 2008. május 23-ig elküldeni a Komáromi Városi Hivatal címére (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno) vagy személyesen leadni a városi hivatal iktatójában. A borítékra, kérjük, írják rá az alábbi szöveget: „Referent oddelenia územného plánu a architektúry“

Projekt „Obec Tomášikovo ako samospráva bojujúca proti sociálnej marginalizácii prostredníctvom podpory vzdelávania a odbornej prípravy“ chce zabezpečiť udržanie aktuálnych, oživenie predchádzajúcich a nadobúdanie nových vedomostí, zručností i návykov. Projekt preto ponúka rekvalifikáciu pracovnej sily pre vybrané typy výrobných remesiel, ako i získanie špeciálnych zručností a odborných spôsobilostí. Ponúka ucelené tematické celky zamerané na marginalizované skupiny obyvateľstva s nízkou penetráciou na trh práce. V spolupráci s Úradom práce v Galante následne pomáha ich začleneniu na trh práce. V prípade záujmu o účasť na kurze nás kontaktujte na Úrade práce v Galante alebo priamo na Obecnom úrade v Tomášikove.


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Kölcsön 48 óra alatti jövedelemigazolás nélkül 1,5 millióig ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb tartozások esetén is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Kölcsön gyorsan, diszkréten 10 ezertŒl félmillióig. Akár 5 napon belül. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Parkettaakció! 8 mm click 219 Sk/m2. Kiszállítás ingyenes. Lerakást is vállalok. Tel.: 0903 104 299. ● Reluxák és szúnyoghálók szerelése. Tel.: 0903 674 088. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● MunkalehetŒség külföldön! Az érdeklŒdŒk több mint 100 munka közül választhatnak. Rila, s.r.o., Jesenského 456/1, 929 01 Dun. Streda (autóbuszmegálló, I. emelet). Tel.: 031/552 45 39. ● Jelzálogkölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Jelzálogkölcsönök intézése spórolással összekötve. Tel.: 0903 449 514. ● Családi házak átépítését, teljes felújítását vállaljuk. Tel.: 0905 631 536. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezertŒl 3,5 mil. Sk-ig jövedelemigazolás nélkül vállalkozóknak, külföldön dolgozóknak is. Ügyintézés 22 nap alatt Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Az olcsó mindig drágább! MinŒségi német laminált parketták bŒ választékban. Szerelés, lépcsŒborítás. MinŒség – garancia! Tel.: 0905 582 664. ● TeppezŒgépek kölcsönzése (KARCHER) szŒnyeg és kárpit tisztítására. Tel.: 0908 730 405. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247.

2008. május 13. ● PVC-, parafa-, szŒnyegragasztás, laminált és faparketták lerakása – az anyagot bebiztosítom –, parketták maximális pormentes csiszolása. Tel.: 0905 731 517. ● Varrást, javítást vállalok. Tel.: 0908 091 670. ● Teljeskörı pénzügyi tanácsadás, biztosítások, hitelek, befektetések, valamint ambiciózus munkatársakat keresünk. Tel.: 0911 233 231. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Fészekrakó-hitel 18 éves kortól, 2,6%-os évi kamattal ingatlanvásárlásra 4 millió Sk-ig. Ügyintézés Dunaszerdahelyen, ingyenes tanácsadással. Hiteliroda: 031/550 96 41, 0903 222 071, Patócs Ottó. ● FürdŒkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autószerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Asztalosokat keresünk állandó munkaviszonyba. Tel.: 0905 645 003. ● ÜzletvezetŒket keresünk konyhastúdiónkba, fŒállásba. Tel.: 0904 430 730. ● KertépítŒ cég brigádosokat és állandó munkaerŒt keres. Tel.: 0905 123 709. ● Az ELCHO Kft. felvesz férfi munkaerŒt szerelŒi munkakörbe a Dunaszerdahelyi járásból. Jelentkezni az alábbi címen: Nagymegyer, Szent István utca 13., vagy telefonon 0903 348 087, 031 555 29 35 lehet 7 és 16 óra között. ● Élelmiszer-nagykereskedéssel foglalkozó cég keres: irodai asszisztenst, raktárvezetŒt, raktári segédmunkást, sofŒrt. Életrajz + fotó: Daisyland Slovakia, s.r.o., Senecká cesta 1, 931 01 ·amorín. Tel.: 031/560 36 00. E-mail: info@daisyland.sk. ● Gyakorlott lakatosokat keresünk. Tel.: 0905 528 597. ● Brigádosokat (pincér/nŒ, eladó) keresünk a dunaszerdahelyi termálfürdŒbe. Tel.: 0903 208 587. ● Rövid távú tehergépkocsi-vezetŒt keresünk (Csehország, Magyarország, Szlovákia). Tel.: 0903 214 759; 031/590 02 11. ● A tejedi székhelyı Masterglass, s. r. o., takarítónŒt keres. Tel.: 031/551 97 02. ● Dunaszerdahelyi divatszalonba felveszünk varrónŒt. Tel.: 0905 608 857. ● Felveszünk takarítónŒt nagymegyeri panziónkba, valamint pincért/-nŒt cukrászdába, kávézóba. Tel.: 0905 808 524. ● Hegyétei székhelyı cégünk gyakorlattal rendelkezŒ, szakképzett asztalost-szerelŒt keres állandó munkaviszonyba. Feltétel: a szlovák nyelv ismerete, min. B típusú gépjármıvezetŒi jogosítvány. Jelentkezni lehet személyesen: Joer – Kútniky 305, 7.00 órától 18.00 óráig. Tel.: 031/552 41 15. ● Dunaszerdahelyi székhelyı építkezési vállalat gyakorlattal és érvényes hegesztŒpapírral rendelkezŒ hegesztŒ-lakatost keres, valamint C és E kategóriájú jogosítvánnyal rendelkezŒ tehergépkocsi-vezetŒt alkalmi helyettesí-

Asztalosmunkát vállalok. Tel.: 0915 798

710.

tésre és a vállalat gépkocsiai és munkagépei karbantartására. Jó fizetési lehetŒség. Írásos jelentkezést az alábbi címre várunk : Eurostav-DS, a.s., Priemyselná ul. 5296/2A, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/552 87 45. ● A DELTA stone, s.r.o., âierna Voda, ‰oriako‰i kavicsbánya – munkaerŒt keres azonnali belépéssel, rakodógépre/hon és baggerra. Tapasztalat és gépkezelŒi igazolvány elŒnyben. Tel.: 0910 346 377, hétfŒ–szombat, egész nap. ● KamionsofŒröket és adminisztratív munkaerŒt keresünk. A szlovák és a magyar nyelv tökéletes ismerete kötelezŒ. Tel.: 031/590 27 69. ● Ausztriai munkára szakácsot és pincért keresünk. Tel.: 0904 161 183. ● C típusú gépjármıvezetŒi jogosítvánnyal és jó szlováknyelvtudással rendelkezŒ sofŒröket keresünk. Tel.: 0903 706 845. ● Felveszünk teherautósofŒrt C típusú gépjármıvezetŒi jogosítvánnyal, 3,5 tonnás autóra, valamint festŒ-mázolókat és kŒmıveseket. Tel.: 0905 250 046; 0908 741 688. Cím: Alistál, FŒ utca 95., építŒanyag-kereskedés. ● Pincért – pincérnŒt keresek bárba, BŒsre. Tel.: 0908 261 777. ● VirágkötŒt virágüzletbe felveszek. Tel.: 0903 796 471. ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 464 923. ● A nagymegyeri BETTY*** penzió recepcióst keres. Feltételek: „hoteliskola”, angol- és németnyelv-tudás, 5 év gyakorlat. Tel.: 0905 187 194. E-mail: kkvunion@real-net.sk ● Angol–informatika szakos, harmadikos egyetemista vagyok, jövŒre esti tagozaton tanulok tovább. Tanítói állást keresek Dunaszerdahelyen vagy környékén. Tel.: 0903 496 046. INGATLAN

● Eladó 68 áras telek Balázsfán. Ára 180 Sk/m2. Tel.: 0904 312 294. ● Eladó FelsŒjányokon 7 ártól 40 árig építkezési telek. Ára 1230 Sk/m2. Tel.: 0918 233 380. ● Eladó Egyházgelle központjában 6 áras építkezési telek. Ára 649 000 Sk. Tel.: 031/554 51 70. ● Eladó 8 áras építkezési telek Dunaszerdahely mellett (Töböréte). Ára 1200 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó 6 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen, a Kelet-lakótelepen. Ára 2500 Sk/m2. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó 35 áras telek Dunaszerdahelyen, közel a városközponthoz, kizárólag vállalkozási célokra. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó 6 szobás családi ház Pódafán. Tel.: 0915 957 142. ● Eladó 5 szobás családi ház Nagymegyeren 3,3 millió Sk-ért. Alkalmas üdülési célokra is. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó két irodahelyiség (20 m2) Dunaszerdahelyen. Tel.: 0911 763 030. ● Eladó 68 áras építkezési telek Nagyabonyban. Tel.: 0904 84 27 27. ● Vennék családi házat Dunaszerdahelyen. Tel.: 0902 465 561. ● Eladó 30 áras építkezési telek Ekecs-Apácaszakállason, 5 kmre a nagymegyeri termálfürdŒtŒl.

Ár megegyezés szerint. Tel.: 0904 863 408. ● Eladó családi ház GyŒrben (380 m2, Pesti út) 3 garázzsal, vállalkozásra alkalmas, teljesen újszerı állapotban. Tel.: 0036/ 30/956 07 38. LAKÁS, GARÁZS

● Veszek 2 és 3 szobás lakásokat Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Eladók, újonnan épült, 2-3 szobás lakások Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 323 143. ● Eladó 3 szobás lakás (80 m2) Csallóközcsütörtökben balkonnal, saját fıtéssel. Ára 1 900 000 Sk. Tel.: 0908 811 260; 0911 811 260. ● Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen (Fenyves). Tel.: 0903 416 048. ● Eladó átalakított egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Neratovice tér). Tel.: 031/552 81 90. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0915 957 142. ● Elcserélem 3 szobás lakásomat Dunaszerdahelyen, a városközpontban 2 szobásra, vagy vennék. Tel.: 0905 441 763. ● Eladó magántulajdonban lévŒ 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen, szép környezetben, a Fenyves-lakótelepen garázzsal együtt, esetleg külön-külön is. Tel.: 0918 834 821. ● Eladó 3 szobás lakás Nagymegyeren. Tel.: 0905 936 488. ● Eladó kis 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Barátság tér). Tel.: 0905 905 122; 0905 465 228. KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó, igényeseknek, 3 szobás berendezett luxuslakás Dunaszerdahelyen (Záhradnícka ul.). Havonta 15 000 Sk + energia. Ugyanitt bérelhetŒ mélygarázs is. Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Kiadó, igényeseknek, 2 szobás berendezett luxuslakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Havonta 12 000 Sk. Ugyanitt bérelhetŒ mélygarázs is. Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Kiadók irodahelyiségek Dunaszerdahely központjában. Cím: Office Building Network Irodaház. Tel.: 0915 779 990. ● Bérbe adó mıködŒ fodrászszalon (35 m2) Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 031/552 85 55; 0905 866 364. ● Kiadók irodahelyiségek Dunaszerdahely központjában, a Cserkészház földszintjén (Szent István tér 6.). Tel.: 031/552 71 21; 0918 512 292. ● Bérbe adó felújított egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (10 000 Sk/hónap). Tel.: 0904 992 711. ● Kiadó 2 szobás családi ház Somorján. Tel.: 0049/17/753 512 75. ● Egyszobás albérletet keresek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0902 096 512. ● Kiadó büfé a dunaszerdahelyi termálfürdŒben. Tel.: 0903706845. ● Bérbe adó garázs Dunaszerdahelyen (a vasútállomás mellett). Tel.: 0911 326 674.

● Kiadó Dunaszerdahely központjában irodahelyiség (66 m2). Gyönyörı környezet, kedvezŒ ár. Tel.: 0905 601 135. ● Kiadó 2 szobás berendezett lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0905 467 317. ● Gyártásra és raktározásra alkalmas épület bérelhetŒ (650 m2, ● 2000 m2 udvar) Dunaszerdahely és Somorja közt. Tel.: 0905 642 371. GÉPJÁRMÙ

● Eladó garázsolt, kitınŒ állapotban lévŒ Renault Clio, gy. év 2002, 48 000 km, teljes felszereltség. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 627 550. ● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Felvásárolunk ·koda Fabiákat, Feliciákat az 1997-es évjárattól, a Dunaszerdahelyi járásból. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0915 062 821. ● Eladó vontató Scania kamion R 124, gy. év 1999, 1 200 000 km, kitınŒ állapotban. Látni kell! Tel.: 0911 10 41 97. ● Eladó ·koda Felicia kombi. Tel.: 0907 238 195. ● Eladó kitınŒ állapotban lévŒ Renault Clio 1,6, 16 V (120 LE), gy. év 2002, 66 000 km (klíma, sportülés, remus kipufogó, fedélzeti számítógép, elektromos ablakemelŒ, központi zár, levehetŒ vontatóhorog stb.). Ára 180 000 Sk. Tel.: 0903 221 618. Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bŒrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/ olajcsere után. Ára 170 000 Sk. Tel.: 0903 415 642. ● Eladó fekete Renault Clio 1,2, gy. év 2005. Tel.: 0905 705 121. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Kontaktus: 0903 415 642. ● Eladó ezüst Opel Zafira 1,6 16 V, gy. év 2005, valamint ezüst Opel Vectra 1,9 CDTi, gy. év 2007. Tel.: 0908 706 436. ● Eladó ·koda Fabia, 1,0 motor, gy. év 2002. Tel.: 0905 464 923. ● Eladó ·koda 105 L. Tel.: 0907 183 991. ● Eladó Rover 75 2,5 l, V 6, gy. év 1999. Irányár 260 000 Sk. Tel.: 0915 550 110. ● Eladó Honda Varadero 125 cm3-es motorkerékpár, gy. év 2006. Irányár 110 000 Sk. Tel.: 0915 550 110. ÜDÜLÉS, KIRÁNDULÁS

● SzálláslehetŒség az Alacsony-Tátrában: Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256; www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● Balatonalmádiban kiadók, kedvezményes áron lakások, nyaralók. Tel.: 0036/88/438 393; 0036/30/937 84 75. www.balaton.hu/mikes; e-mail: z.mikes@freemail.hu ● UTAZÁS. 2008 május 18.: GyŒr: Marica grófnŒ; május 24.: Bécs – Schönbrunn – Tuthenkamon kiállítás – Panndorf; Nyelvi és relaxációs táborok,

családi üdülések: Olaszország – Balaton – Szántód, Hotel Rév; június 27–29.: Prága. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚS-CSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó 3 kombinációs TEYO típusú, narancs-szürke színı, alig használt babakocsi (3500 Sk). Tel.: 0905 418 816. ● Eladó Yamaha YBR 125 cm3es motorkerékpár, valamint Facelia vetŒmag. Tel.: 0905 400 475. ● Eladó pónilóra való nyereg. Ára 2500 Sk. Tel.: 0905 916 556. ● Eladó kiváló állapotban lévŒ sarok ülŒgarnitúra fotellal (5 éves). Tel.: 0905 716 710. ● Eladó popcorngép + eurós kasszagép. Tel.: 0907 580 450. ● Eladó Roland Discover 5 szintetizátor, kitınŒ állapotban + RA-90 Arrager (30 000 Sk). Tel.: 0907 426 941. ● Eladók üvegezett üzleti pultok és polcok DS-en, fél áron. Tel.: 0903 222 071. ● Eladók párnatartós heverŒk (1800 Sk/db). Tel.: 0905 854 103. ● Eladó görög- és sárgadinnye-, valamint paradicsompalánta. Tel.: 031/559 13 27. ● Eladó sportbabakocsi DEMA Sunny, világoskék-drapp, tartozékokkal. Ára 1700 korona. Tel.: 0907 455 716. ● Szeretettel várunk mindenkit egy kellemes estére az újonnan megnyitott BACARDI kaszinóba Dunaszerdahelyen, a Bacsák utcában (a volt LaDona pizzéria helyén). ● Eladók gyermekkerékpárok. Tel.: 031/552 20 20. ● 20–50 %-os kiárusítás! Ajándéktárgyak, könyvek. Cserkészbolt, Szent István tér 6., Dunaszerdahely. Tel.: 031/552 10 47. e-mail: cserkeszbolt@szmcs.sk ● Eladó többféle paprika-, paradicsom-, zeller- és dinnyepalánta, valamint futómuskátli. Cím: Dióspatony 69. Tel.: 0905 172 551, 16 óra után. ● Eladó öreg tégla. Tel.: 031/552 60 80. ● Eladó paprikadaráló, gabona Œrlésére is alkalmas. Tel.: 0907 456 721. HÁZIÁLLAT

● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 km-re) eladásra kínál egynapos, 8-10 hetes tojójércét (piros, fekete, kendermagos és susex), többféle betegség ellen oltva; 7-8 hetes brojlerpulykákat (BIG 6-os); 7-21 napos brojlerkacsákat, 3-14 napos mulard májkacsákat + tömni való brojlerkacsákat. Tel.: 031/781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499. ● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon kedvezményes áron megrendelhetŒk 321 napos brojlerkacsák, MULARD májkacsák, frissen tisztított pecsenyekacsák (1kg/100 Sk), 1-2 hetes fehér húslibák és szürke, LANDES májlibák, 7 hetes BIG 6-os brojlerpulykák, súlyuk 2-2,5 kg (240 Sk), valamint nagykacsák (élŒ súly 1kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277.


Paraméter – Hirdetés

2008. május 13.

13

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Pünkösdi körhanta A minap látott napvilágot egy Csáky-interjú a magyarországi Haszon Magazinban, amelyben az MKP elnökét faggatják a szlovák gazdasági reformokról és az ún. gazdasági csodáról, amit a Dzurinda-kormánynak sikerült véghezvinni. Mi sem természetesebb tehát, hogy a szóban forgó témában a legilletéktelenebb emberhez fordultak kérdéseikkel a jámbor, ám képzetlen riporterek. Talán abban bízva, amit a népi regula is tart: ha isten hivatalt adott, észt is adott hozzá. Azt már a politikában kevéssé jártas ember is tudja, hogy a politikusi nyilatkozatok semmirŒl sem szólnak. Tartalmatlan, üres szólamok, betanult panelek, amire senki sem figyel oda. Mint ahogyan annak sincs semmi jelentŒsége mostanság, hogy ki milyen párthoz tartozónak vallja magát. Ugyanis a baloldaliságát hirdetŒ pártvezetŒ éppúgy élhet kapitalistaként, mint ahogyan egy keresztényi erkölcsöket buzgón hangoztató mozgalom egykori oszlopos

tagja hazudhat bele a nagyvilágba szemrebbenés nélkül. Csáky nyilatkozataira hatványozottan érvényes a semmitmondás, amely diszciplínában nagy eséllyel nyerne idén aranyérmet Pekingben. Valószínı, hogy ennek a ténynek a felismerése vezet oda, hogy egynémely politikus a figyelem felkeltése érdekében egyre meghökkentŒbb kijelentéseket tesz. Önnön szerepét felnagyítja, helyszínekre satírozza be magát, ahol sohasem járt és nem kívánatos tablóképrŒl retusáltatja magát. Akárcsak az az obsitos katona, aki odahaza a falusi ivóban nagy hangon mesél tüzértiszti sikereirŒl, bölcsen elhallgatva, hogy a kezelésére bízott fegyver mindössze egy gulyáságyú volt, messze a frontvonal mögött a hadikórház és a frontszínházként is funkcionáló sátor között. Harci élményeit pedig a hadtápon jövŒ-menŒ törzstisztek és sebesültek beszédeibŒl csipegette össze. Ez persze cseppet sem zavarja abban, hogy szájtáti közönsége elŒtt estérŒl

TörténelembŒl jeles PANNONHALMA/KOMÁROM – Idén Forradalom és szabadságharc (1848–1849) témával hirdette meg a Pannonhalmi Bencés FŒapátság és a Rákóczi Szövetség a Kárpát-medence legrangosabb történelmi versenyét, a Cultura Nostrát, melynek végsŒ gyŒztese a komáromi Selye János Gimnázium Fülöp EnikŒ, Paksi Julianna és Kovács Orsolya összetételı csapata lett. Felkészülésüket Kovácsné Deák Irén tanárnŒ segítette. A második helyet a pécsi, míg a harmadikat az egri csapat szerezte meg. Kovács Orsolya így foglalta össze remek szereplésük történetét a Paraméter számára:

„A hetedik alkalommal megrendezett verseny a magyarországi és a határon túli magyar középiskolások háromfŒs, történelem iránt érdeklŒdŒ csapatait szólította meg. A verseny elsŒ fordulójába, ahol írásbeli feladatsor kitöltése volt a dolgunk, gimnáziumunk három csapata kapcsolódott be. A Kárpát-medence különbözŒ városaiban párhuzamosan írt elŒdöntŒben 242 csapat, azaz 726 diák vett részt. Néhány héttel késŒbb együtt örülhettünk kilenc másik csapattal: szorgalmas felkészülésünk eredményeként mi is bejutottunk a pannonhalmi döntŒbe. A verseny a téma alapos isme-

estére megnyerje elkeseredett tızharc árán Urivnál a háborút (Uriv muri), elŒadja, hogyan veregette Œt vállon Jányi Gusztáv vezérezredes és miként markolta a kormányzó lovának zabláját, miközben nyeregbe segítette neves lovas tengerészünket. Arról persze egy szó sem esik, miként csinálta össze magát a kenyeresládának támaszkodva, amikor egy eltévedt srapnell bevágódott a kéziraktár liszteshombárjába s még két nap múltán is csirizt köhögött föl a tüdejébŒl. Csáky Pál is hasonmód pontos és kimerítŒ válaszokat adott mindarról, amihez vajmi kevés köze volt, persze olyan tálalásban és többes számot igénybe véve, mint aki a siker kovácsai mellett legalábbis fújtatóként ügyködött volna. Ez azonban nem minden. Az interjú vége tartogatja a legmulatságosabb részt. A jobb sorsra érdemes sajtómunkások mintegy csattanóként tették fel az obligát kérdést a mi Pálunknak: mit tenne, ha Magyarország miniszterelnöke lenne? Jobb helyeken nem engednek meg maguknak efféle képzelgést a közszereplŒk, hanem szelíden el-

rete mellett a csapatok kreativitására és forráselemzŒ képességére is nagy hangsúlyt helyezett. TanárnŒnk segítségével nemcsak a forradalmi eseményekre, a szabadságharc csatáira és a nemzetközi politikai helyzetre, de a kép-, idézet- és személyiség-elemzésre is igyekeztünk odafigyelni. A szóbeli döntŒ zsırijében Gergely András és Dobszay Tamás az ELTE adjunktusai és Velkey Ferenc egyetemi docens foglaltak helyet. A többfordulós vetélkedŒ elŒször gyors reagáló-, majd licitálókészségünket tette próbára, végül még a korabeli események felelevenítésére is sor került“ – tájékoztatott a komáromi gimnazista. (–ko, –ck)

Határ menti esetek DUNASZERDAHELY – Hogyan kapcsolja be a határtérségeket az országok vérkeringésébe a regionális politika? Milyen uniós források segíthetik a felzárkózást?

Hol rejlenek azok a lehetŒségek a határ mindkét oldalán, amelyek feltárásával jelentŒs fejlŒdésnek indulhatna egy periféria? Milyen szervezeti formák állnak rendelkezésre egy határon átnyúló földrajzi-gazdasági egység lendületbe hozására? Ezekre és hasonló kérdésekre ad választ Kuthi Áron és Nagy Vilmos Határesetek

címı könyve, melyet múlt csütörtökön este mutattak be a dunaszerdahelyi Vámbéry kávéházban. Kuthi Áron a Paraméter érdeklŒdésére elmondta: „A könyv kölcsönös kapcsolatfelvételre, együttgondolkodásra tesz javaslatot az államhatár mindkét oldalán és e különös témakörben szerzett tapasztalatokat adja közre. Kötetünkkel azokat az önkormányzatokat, közszférában dolgozó helyi döntéshozókat, civil szervezeteket, térségi szakembereket, közösségszervezŒket szeretnénk megszólítani, akik a ha-

tármezsgyén élnek vagy ott dolgoznak és naponta szembesülnek azzal a gazdasági, infrastrukturális hátránnyal, amely hosszú évtizedekig ezeket a területeket jellemezte és jellemzi ma is. Az érintett régiók ugyanis arra várnak, hogy újra felfedezzék Œket Budapesten és Pozsonyban egyaránt. Szeretnénk elérni, hogy a közvélemény figyeljen jobban oda a határmentiség speciális kérdéseire.“ Az est moderátora Tuba Lajos, hazai régiófejlesztési szakember volt. –ls

Látványos lovasnap IZSA – Május elsején immár 19. alkalommal rendezték meg a komáromi járásbeli községben a lovasnapot. A rendezvény helyszíne ezúttal is a Duna partján található lovaspálya volt. A szép számban megjelent közönség szórakoztatásáról az izsai I. Felvidéki Huszárbandérium huszárjai, a budapesti

Mátyásföldi Ferdinánd Huszárklub, a visegrádi Szent György Lovagrend, valamint a pozsonyi 8. Huszárezred Katonai HagyományŒrzŒ Egyesület tagjai gondoskodtak. Felléptek a helyi Döme Károly Alapiskola és Óvoda növendékei, továbbá az izsai Búzavirág énekcsoport, a dunaradványi alapiskola diákjai, a Martosi Folklórcsoport, az

Esszencia hastáncegyüttes, az almásfüzitŒi citerazenekar, valamint a Komáromi Mıvészeti Alapiskola diákjai, akik Palotást táncoltak. A jó zenérŒl egész nap az alsószeli Haverock tánczenekar gondoskodott. Sétahajókázni is lehetett. Látványos volt a nyergek, lószerszámok, egyéb lovaskellékek és lovas kocsik börzéje is. –p–

hárítják maguktól az ilyen tetemrehívást. Oda, ahova való: az imaginárius tartományba. Csáky azonban válaszol: – Csak akkor vállalnám el, ha egyértelmı felhatalmazást kapnék a társadalomtól a pénz- és gazdasági ügyek rendbetételére. Mindezt olyan természetességgel mondja, mintha erre a feladatra alkalmas is lenne. SŒt, sejtetni engedi, hogy a pénz- és gazdasági ügyek rendbetételét Œ szívesen elvégezné, ha erre felhatalmazást kapna, ugye. Mert Œ ezekben a kérdésekben – lásd Szlovákia esetét is – igazán rátermett szakembernek számít. Amikor ezt olvastam, nem tudtam, hogy röhögjek vagy sajnálkozzak. És örüljünk, hogy ennyivel megúsztuk, mert gondoljunk csak bele, nem volt vele ápoló! Az elmúlt hetek eseményei után azonban abban egyetérthetünk, tisztelt olvasók, hogyha Csáky kormányfŒként miniszterei társaságában nem is, akadna helyszín, ahol derekasan megállná a helyét. Mondjuk a Somogy megyei Ãszödön. BödŒk Zsigmond

http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha!

www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre

www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig

www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is!

www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig

www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb

http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra...

http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget!

http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van...

http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla...

http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne!

http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

Meztelen felsŒtestek

és örömzene DUNASZERDAHELY – Hatásvadász cím, tudom. De hát ez a csupasz igazság: múlt hétfŒ este a dunaszerdahelyi mıvelŒdési házba látogatók csodás produkció(ka)t láthattak. Fellépett ugyanis a magyar Kampec Dolores és a francia macZde Carpate zenekar; külön-külön, majd együtt is, az utóbbi tagjai igencsak ledéren. Az idei Mediawave fesztivál szerdahelyi nyitóprogramjára fŒként „NFG”-sek gyıltek össze a néhai moziterembe. A Kampec Dolores underground zenekar kezdte a szeánszot; Œket most hallottam

elŒször, annak ellenére, hogy már jártak nálunk néhány éve. Zenéjük hangulatos volt, világzenei, ethno, illetve orientális elemekkel és egy aranytorkú énekesnŒvel. A Grencsó István vezette formáció nem játszott túl hosszan, ám velŒsen, mintegy elŒkészítve a terepet a francia vendégeknek. A macZde Carpate-os srácok is – mea culpa – ismeretlenek voltak számomra. Póló nélkül léptek színpadra, mindenki nagy örömére, de a látvány mellett a hangzás is lehengerlŒ volt. Energikus, dallamos, néhol szaggatott, néhol pörgŒs hardcore-t ját-

szottak (akarva akaratlanul az amerikai-örmény System of a Down-t juttatva eszembe). Azáltal pedig, hogy franciául énekeltek, egyfajta egzotikus íze volt koncertjüknek. Az i-re a pontot a két banda közös „bigbang” örömzenélése tette, amelynél jobb koncertet Dunaszerdahelyen én már nagyon régen nem láttam. És igaz, hogy a moziteremben kifogástalanul szólt minden, mégis megjegyezték többen is, hogy az NFG-1filmklubban még nagyobbat ütött volna a koprodukció. Mészáros Veroni

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Predám 4-izbov˘ rodinn˘ dom na sídl. Západ v Dun. Strede. Tel.: 031/552 31 10, od 19.00 hod. ● Ubytovanie v súkromnej chate v Nízkych Tatrách – Krpáãovo. Tel.: 0903 553 256, www.ubytovanie.lamexbrezno.sk ● SBS prijme na pracovisko v BA pracovníkov. PoÏadujeme min. 3 roky praxe v SBS + PO spôsobilosti. Platové podmienky: 80 Sk/hod. + 10 % prémie. Príplatok – noc: 12 Sk/hod., sobota: 25 %, nedeºa: 50 %, sviatok: 100 %. Tel.: 0905 471 606. ● Prijmeme upratovaãku do penziónu vo Veºkom Mederi, ìalej ãa‰níka alebo ãa‰níãku do cukrárne a kaviarne. Tel.: 0905 808 524. ● Firma so sídlom Kútniky prijme do stáleho pracovného pomeru vyuãeného stolára – montáÏnika s praxou. PoÏia-

davky: dobrá znalosÈ slovenského jazyka, vodiãsk˘ preukaz min. typu B. PrihlásiÈ sa môÏete na tel. ãísle: 031/552 41 15 alebo osobne na adrese: Joer – Kútniky ã. 305. ● Súkromná bezpeãnostná sluÏba prijme do trvalého pracovného pomeru zamestnancov pre prácu v Dunajskej Strede. Podmienky: podºa zákona o SBS. Informácie: Slovakia Security, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 Bratislava. Tel.: 02/44 45 96 58; 02/44 45 79 13. ● Prijmeme vodiãa na trasu CZ-H-SK. Tel.: 0903 214 759; 031/590 02 11. ● Predám ‰portov˘ detsk˘ koãík zn. DEMA Sunny, 6-kolesov˘, s doplnkami. Tel.: 0907 455 716. ● Obchodná firma hºadá ºudí na pozície manaÏéra – obchodn˘ vedúci a klientsk˘ pracovník – vhodn˘ aj pre absolventov. Ohodnotenie na európskej úrovni. Tel.: 0908 138 351. ● Prijmeme vodiãa s vod. preukazom skupiny C a s dobrou

znalosÈou slovenãiny. Tel.: 0903 706 845. ● Dáme do prenájmu bufet v kúpeºno-rekreaãnom areáli v DS. Tel.: 0903 706 845. ● Prijmeme vodiãov na kamióny a administratívnu pracovníãku. ZnalosÈ maì. a slov. jazyka nutná. Tel.: 031/ 590 27 69. ● Dubajská pôÏiãka – pôÏiãka pre v‰etk˘ch. Tel.: 0905 910 627. ● Predám ·kodu Favorit, rok v˘r.1992, platná STK, 170 000 km. Cena dohodou. Tel.: 0915 270 520. ● Hºadám upratovaãku do drogérie na poobedie v Dun. Strede. Tel.: 0905 571 635. ● Kúpim „triodynu“ alebo star‰iu v˘konnú zváraãku. Tel.: 0944 093 247. ● Ste flexibiln˘? Aktívne ovládate anglick˘ alebo nemeck˘ jazyk? Slovensk˘ a maìarsk˘ jazyk + ovládanie poãítaãa je podmienkou. Ponúkame vám moÏnosÈ zamestnania vo funkcii ‰peditér medzinárodnej kamiónovej dopravy. Tel.: 0915 270 520.


14

Sport

2008. május 13.

Újabb DAC-botlás idegenben II. liga, nyugati (A) csoport, 25. forduló. Az utóbbi hetekben a vártnál kevesebb örömet szereztek szurkolóiknak a DAC futballistái, akik elŒbb a dúbravkai ·KP otthonában, vasárnap délután pedig a verebélyi pályán hagyták a pontokat. Pedig egyik ellenfelük sem tartozik a felsŒházhoz. A dunaszerdahelyiek ugyan jól kezdték a futballtavaszt, néhány találkozón gólerŒseknek bizonyultak. Ledolgozták hátrányukat, a tabella élére kerültek. A folytatásban azonban sablonossá váltak a Meszlényi-legénység fellépései. Hazai pályán és idegenben egyaránt. Belkovicsék játékából hiányzik a szellemesség, a kreativitás. Güriznek, ám ez már ezen a szinten is kevés az üdvösséghez. Gondot okoz a helyzetbe kerülés, a kidolgozott vagy a véletlenszerıen adódó ziccerek értékesítése is. Most még ugyan a tabella élén állnak, ám ezt elsŒsorban a gyengélkedŒ riválisoknak, valamint jobb gólkülönbségüknek köszönhetik. A csallóköziek legutóbb Buka és Martin Horváth nélkül álltak csatasorba. Az elŒbbi – rendŒrként – szolgálatban volt, az utóbbi viszont négy sárga lap miatt szorult kényszerpihenŒre. A verebélyiek elleni közepes iramú és színvonalú találkozón jobbára a két tizenhatos között zajlott a küzdelem. A vendégek az elején vezetést is szerezhettek volna, ám Belkovics pontatlanul célzott. A találkozón még egyszer megismétlŒdött ugyanez a forgatókönyv, annál a momentumnál is baj volt az irányzékkal. A hazaiak elsŒ találatánál Ko‰ovan szarvashibát vétett – szögletrúgás után, a kapu torkából esett a gól. Ezt követŒen méginkább görcsössé vált a csallóköziek játéka. EdzŒjük cserével igyekezett javítani a kollektíva támadó erejét, ám az eddigi dzsoli dzsókere, Bognár sem vitt új szint, több lendületet a játékba. Közben a sportszerı légkörben zajló párharcon a Bukát helyettesítŒ rutinos Németh Krisztián a 62.

A 25. forduló eredményei: Artmedia B–Sp. Trnava B 2:1 (0:0), g.: Kalina (49. – 11-esbŒl), Hanták (56.), ill. Vaculík (88.); Nové Mesto nad Váhom–·KP Dúbravka 2:1 (1:1), g.: Horúcka (41.), Konãitik (56.), ill. Mazúch (18.); Púchov–Nem‰ová 2:0 (0:0), g.: ·imáãek (77.), Hole‰ãák (86.); Topoºãany–Moravany nad Váhom 2:1 (1:1), g.: J. Mucha (21.), ·mitala (68.), J. ·vestka (15.); Raãa–SFM Senec 1:1 (0:1), g.: Dargaj (77.), ill. Chalupka (37.); Slovan B–FC Nitra B 1:0 (0:0), g.: ·tepanovsk˘ (47.); Vráble–DAC 2:0 (1:0), g.: ·vajda (21.), Pavelka (85.) DAC: Ko‰ovan–Németh K., M. Ga‰parík, Csölle, Lelkes M., Milan (72. ·negoÀ), M. Palic, A. Kubala, Csémy (42. Bognár), Uzola, Belkovics; PSâ Pezinok–Vrbové 2:2 (1:2), g.: D. Farka‰ (32.), Hulák (82.), ill. Sumer (31), Jel‰ic (36.). A bajnokság állása: 1. DAC 2. SFM Senec 3. Nem‰ová 4. Púchov 5. N. Mesto 6. FC Nitra B 7. Vráble 8. Artmedia B 9. Slovan B 10. Vrbové 11. ·KP Dúbravka 12. Moravany n/V. 13. Topoºãany 14. Raãa 15. PSâ Pezinok 16. Sp. Trnava B

 Örzsik Ödön archív felvételén a legutóbb piros lapot begyıjtött Németh Krisztiánt látjuk kapuralövés közben percben begyıjtötte második sárgáját. A tíz fŒre fogyatkozott vendégek lélekben feladták az eleve kilátástalannak ítélt küzdelmet. Nem tudtak újítani, egyenlíteni. Az összecsapás hajrájában a hórihor-

gas hazai Pavelka beállította a 2:0-ás végeredményt. A listavezetŒ produkciójával – újfent – csalódást keltett. Nem nehéz megjósolni, ha így folytatja, akkor csakhamar helycserére kerül sor az élen.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

14 13 13 12 13 12 11 11 10 9 9 8 5 5 3 4

3 6 6 8 4 4 6 4 6 6 6 3 10 9 10 5

8 6 6 5 8 9 8 10 9 10 10 14 10 11 12 16

Nyolc mérkŒzésen 34 gól

Nyugat-szlovákiai III. liga, nyugat, 25. forduló. Nem sikerült a minap menesztett Szaban Tibor helyébe szerzŒdtetett Bíró Sándor bemutatkozása a bŒsiek kispadján, a csallóköziek ugyanis Párkányból üres kézzel tértek haza.

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, 25. forduló: Magabiztosan lépked a bajnoki cím megszerzéséért a nyárasdi gárda.

A somorjaiak viszont a pomléi stadionban buktak. A csallóköziek teljesítményét a pontaszály mellett akut gólínség is jellemzi. A mátyusföldiek negyedi rangadóján sem került találat a jegyzŒkönyvbe. A pontosztozkodás inkább a galántaiak sikerét jelenti. Az érsekújváriak remiztek a Zobor alatt, a nagyölvedieket hazai környezetben hengerelte le a listavezetŒ. Eredmények: D. Vestenice–Myjava 1:4 (0:2), g.: Kurbel (77.), ill. Kosík (5., 8.) Stanãík (47.), Manák (66.); Dubnica B–Led. Rovne 1:1 (1:0), g.: Matejov (7.), ill. Verchola (54.); âFK Nitra–Érsekújvár 1:1 (1:0), g.: Charizopulos (5.), ill. Mlynár (86.); DomaniÏa–Partizánske 4:0 (3:0), g.: Svoboda (10.), Lagín (31., 61.), ·u‰ka (44.); Nagyölved–J. Bohunice 1:5 (0:3), g.: Polák (70.), ill. Ja-

1. J. Bohunice 2. D. Vestenice 3. Negyed 4. Myjava 5. Érsekújvár 6. P. Bystrica 7. Dubnica B 8. Galánta 9. Nagyölved 10. Párkány 11. BŒs 12. Somorja 13. âFK Nitra 14. Led. Rovne 15. DomaniÏa 16. Partizánske

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

14 14 12 11 11 11 9 9 10 9 9 7 6 8 8 6

6 6 6 6 6 5 9 6 3 4 3 7 10 4 4 7

5 5 7 8 8 9 7 10 12 12 13 11 9 13 13 12

34:11 42:21 35:20 35:21 43:37 42:32 29:24 24:25 29:38 30:50 39:32 24:38 27:42 28:44 32:50 31:39

48 48 42 39 39 38 36 33 33 31 30 28 28 28 28 25

Összeállította: (ágh)

Feketenyéki bravúr fai (29.), Belucz (75.); Feketenyék–Vízkelet 1:0 (0:0), g.: Szakolci (78.); Vágsellye B–FelsŒpatony 1:0 (1:0), g.: Mónosi (5. – 11-esbŒl).

A vízkeletiektŒl, akik legutóbb 2007. október 21én szenvedtek vereséget a nádszegiek elleni derbin, a nyékvárkonyiak immár karnyújtásnyira vannak. Nádszegen zsákmányoltak három rendkívül fontos pontot a nagymegyeriek. Nem termett babér a vásárútiaknak Dióspatonyban. Eredmények: Nyékvárkony–Nagyfödémes 2:0 (0:0), g.: Gróf (48., 76.); Vágfarkasd–Illésháza 3:2 (1:1), g.: Ács (23., 81.) Tóth Cs. (88. – 11-esbŒl), ill. 44. Kiss (44.), Király (67.); Balony–Csallóközkürt 1:2 (0:0), g.: Karácsony (56.), ill. Bugár I. (62.), Sokolík (85.); Jarok–Vága 5:1 (3:1), g.: Novák (14., 30., 58.), Bernáth (28.), Chovanec (82. – 11-esbŒl), ill. Maru‰inec (44.); Dióspatony–Vásárút 2:1 (1:0), g.: Czucz (25.), Bognár (84.), ill. Tesársky (66.); Nádszeg–Nagymegyer 1:3 (0:2), g.: Ivicze (54. – 11-esbŒl), ill. Szabó T. (27.), Raf-

1. Vízkelet 2. Nyékvárkony 3. Csallközkürt 4. Dióspatony 5. Vágsellye B 6. Illésháza 7. Trstice 8. Vásárút 9. Vágfarkasd 10. Vága 11. Feketenyék 12. Nagyfödémes 13. Jarok 14. Nagymegyer 15. Balony 16. FelsŒpatony

A bajnokság állása: 16 15 14 13 11 11 11 10 9 10 10 9 8 9 5 5

5 5 2 3 5 4 4 5 8 4 3 5 7 4 2 2

4 5 9 9 9 10 10 10 8 11 12 11 10 12 18 18

52:23 58:23 54:28 38:38 33:38 49:39 36:38 51:34 44:39 29:43 30:48 37:32 42:38 31:37 18:53 22:73

53 50 44 42 38 37 37 35 35 34 33 32 31 31 17 17

Összeállította: (ái)

A bajnokság állása: 1. Nyárasd 2. Palárikovo 3. Deménd 4. FC ViOn B 5. Kisfalud 6. Szered 7. Diószeg 8. Ógyalla 9. Gúta 10. Komárom 11. Ipolyság 12. FelsŒkirályi 13. Ímely 14. Vágpatta 15. Pered 16. Mocsonok

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

20 18 16 13 12 13 10 10 10 8 9 9 9 7 6 3

2 3 4 2 4 0 5 4 3 6 3 3 3 3 4 5

3 4 5 10 9 12 10 11 12 11 13 13 13 15 15 17

60:17 52:22 55:27 46:28 61:43 43:32 43:35 41:44 38:47 40:46 39:48 27:45 31:53 38:67 26:48 15:53

62 57 52 41 40 39 35 34 33 30 30 30 30 24 22 14

A bajnokság végén Ógyalla csapatától 3 pontot levonnak. Összeállította: (lel)

Kölcsönkért nadrágban Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 25. forduló. Az éllovas nagysurányiak háromgólos vereséggel távoztak a hetényiek otthonából.

Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, 25. forduló. A mátyusföldiek nagy érdeklŒdéssel várt presztízscsatáját a feketenyékiek nyerték szoros mérkŒzésen.

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

A palárikovóiak gyŒztes találata két perccel a mérkŒzés lefújása elŒtt született. Rég nem kapott ki ilyen csúlyán a Kisfalud. Négy gólt rúgtak idegenben a komáromiak, ennek ellenére csupán egy pontot zsákmányoltak FelsŒkirályiból. Eredmények: Ógyalla–Kisfalud 5:1 (2:1), g.: Kósa 2, Mayer, Dudás, Pajtinka, ill. Hromada; Diószeg–Palárikovo 2:3 (0:0), g.: Nagy 2, ill. MaÈo, Fiala, Procházka; Mocsonok–Deménd 1:1 (1:0), g.: Jáno‰ka, ill. Zima; Nyárasd–Pered 6:0 (3:0), g.: Tóth és Bene‰ 2 –2, Îiga I., Farkas; FC ViOn B/Volkovce–Ipolyság 1:2 (1:0), g.: âíÏ, ill. ·ebo, Urblík; FelsŒkirályi–Komárom 4:4 (0:0), g.: Bilo 2, Új, Kollár, ill. Dobr˘ 2, Nagy, Bátora; Ímely–Szered 3:1 (2:0), g.: Haris, Hübsch, Maráz, ill. Hindák.

45 45 45 44 43 40 39 37 36 33 33 27 25 24 19 17

A 26. forduló párosítása, – május 17. (szombat), 10.30: ·KP Dúbravka–Vráble; 17.00: DAC–PSâ Pezinok, Vrbové–Artmedia B, SFM Senec–Topoºãany, Moravany n/V.–Púchov. Május 18. (vasárnap), 10.30: Sp. Trnava B–Raãa; 17.00: Nem‰ová–Slovan B, FC Nitra B–N. Mesto n/V. Ágh István

Csallóköziek pontaszálya kab (8), Varhaník (19., 37.), Ger‰i (56.), Pilí‰ek (82.); Somorja–P. Bystrica 0:1 (0:0), g.: Hrnãík (59.); Negyed– Galanta 0:0; Párkány–BŒs 1:0 (0:0), g.: Góra (60.). A bajnokság állása:

39:24 36:24 35:24 36:29 32:22 31:33 33:18 37:34 34:28 24:28 30:36 31:41 27:35 21:32 20:41 24:41

Az udvardiak és az ekeliek idegenbeli gyŒzelmükkel gyarapították pontjaik számát. Kiengesztelték szurkolóikat a garamkálnaiak. Nemesócsai ellenfelüknek alig maradt ideje a bemelegítésre, autóbuszuk ugyanis mindössze negyed órával a kezdŒrúgás elŒtt gördült be a helyszínre. A vendégek csak az öltözŒben vették észre, hogy a szertáros elfelejtette becsomagolni a nadrágokat. Így a sárga-piros klubszínekben játszó együttes tagjai a hazaiktól kölcsönkért kék színı nadrágban futottak ki a játéktérre. Eredmények: Garamkálna–Nemesócsa 3:0 (0:0), g.: Hegedıs (58., 63.) Thaly (78. – 11-esbŒl); Hetény–·urany 4:1 (2:0), g.: Sándor (20. – 11-esbŒl, 40., 87), Lucza (49.), ill. âervenka (80.), Doln˘ Ohaj–âaka 2:1 (0:0), g.: Augustín (74.), Porubsk˘ (76.), ill. Valo (56.); Mojzesovo–Udvard 1:5 (0:3), g.: Teplan (82. – 11-esbŒl), ill. Trnka (37., 45., 57.) Sárközy (12.), Haulík (85.); Perbete–Tardoskedd 5:1 (2:0), g.: Kovács István (16., 85.), Polgár K. (43., 59.), Lakatos Gyula (81.), ill.

Buják (71.); Komjatice–Bánov 1:0 (0:0), g.: Szabó (58.); Nagysalló–Ekel 0:2 (0:0), g.: Erdei (80.), Turza (90.); Újlót–Honttfüzesgyarmat 1:1 (1:1), g.: Ivan (17.), ill. Horsk˘ (19.). A bajnokság állása: 1. ·urany 2. Udvard 3. Ekel 4. Garamkálna 5. Komjatice 6. Cseke 7. Hetény 8. Perbete 9. Újlót 10. Hontfüzesgyarmat 11. Bánov 12. Nemesócsa 13. Nagysalló 14. Tardoskedd 15. Mojzesovo 16. Doln˘ Ohaj

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

19 17 15 15 13 12 11 12 11 9 11 11 10 7 6 2

1 1 6 3 0 2 4 1 2 7 1 1 3 3 2 1

5 7 4 7 12 11 10 12 12 9 13 13 12 15 17 22

65:22 70:32 59:28 48:24 40:49 55:53 55:50 47:53 47:47 37:38 36:48 43:56 42:45 28:43 34:68 16:66

58 52 51 48 39 38 37 37 35 34 34 34 33 24 20 7

A bajnokság végén az Újlót csapatától 3 pontot levonnak. Összeállította: (gh)


Sport

2008. május 13.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK:

DAC–Pezinok: .........? (A II. labdarúgóliga 26. fordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb május 17-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzés végeredményét (Vráble–DAC 2:0) sajnos egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  BIRKÓZÁS. A komáromi Spartacus Birkózóklub június 6–7-én harmadik alkalommal rendezi meg a Komárom Nagydíja nemzetközi ifjúsági kötöttfogású birkózóversenyt, amely válogató lesz az idei kadett Európa-bajnokságra. Kúr Károly klubelnök elŒzetes tájékoztatása szerint a nagyszabású versenyre meghívják a magyar, orosz, ukrán, román, bolgár, szlovén, horvát, cseh, lett, litván, lengyel, német, osztrák olasz és francia kadett válogatottakat, valamint számos szomszédos ország klubcsapatainak versenyzŒit is. Mi sem természetes, hogy a viadalról nem fog hiányozni a szlovák kadett válogatott sem, melyet Lengyel Károly, a Spartacus vezetŒedzŒje és egyszermind a válogatott mestere irányításával kizárólag a komáromi klub birkózói alkotják.  ATLÉTIKA. A nyugat-szlovákiai atlétikai liga Nagyszombatban lebonyolított elsŒ fordulójában kiválóan szerepelt az érsekújvári klub színeiben a dunaszerdahelyi tehetség, Magyar Bálint, aki az idŒsebb serdülŒk között 4:41,60 perces idŒvel nyerte az 1500 méteres sífutást.  ÖREGFIÚK-FOCI a dunaszerdahelyi járásban, keleti csoport (4. forduló): DS Vízmıvek–Várkonyi FC 3:0, DS Stavreco–BŒsi FC 3:1, Eperjesi FC–Egyházkarcsai Ajax 4:2, Alistáli SE–Nádasdi Dinamó 2:3. 1. Stavreco 12, 2. Vízmıvek 12, 3. Eperjesi FC 9, 4. Karcsai Ajax 4, 5. Várkonyi FC 4, 6. BŒsi FC 3, 7. Nádasdi Dinamó 3, 8. Alistáli SE 0 ponttal. Nyugati csoport (4. forduló): Nagylégi FC–Szarvai Happy Boys 2:0, Sárosfai Favorit–Felbári FC 1:3, Egyházgellei FC–Mihályfai FC 2:3, FelsŒpatonyi Old Boys–Tárnoki Old Boys 1:1. 1. Felbári FC 12, 2. Nagylégi FC 9, 3. Egyházgellei FC 6, 4. Dióspatonyi DSC 6, 5. Mihályfai FC 6, 6. FelsŒpatonyi OB 4, 7. Tárnoki OB 2, 8. Sárosfai Favorit 1, 9. Szarvai HB 0 ponttal.  KISPÁLYÁS FOCI. Galántán két, egyenként 10 csapatos csoportban (extra- és interliga) elkezdŒdött a népszerı kispályás focibajnokság, melynek menetét jövŒ számunktól kezdve követjük majd figyelemmel. (–cope, –ck)

15

Tallóson 10:0-nál elfogyott az ellenfél DUNASZERDAHELY

16. Pódafa

24 7 3 14 20:52 24

Meglepetések születtek a területi focibajnokság 24.fordulójában. Idegenben gyŒzött a Lég, ezzel behozta a ponthátrányát. Váratlanul pontot szerzett Nagymagyaron a Baka. Az alsóházban nagy csata várható a kiesés elkerüléséért. A felsŒházban az Ekecs-Apácaszakállas és a Lég verseng a feljutásért. I. osztály – felnŒttek (24. forduló): Csenke–Bacsfa 3:0 (1:0), a mérkŒzés góllövŒi ·trba L. (8.), Keszi M. (87.), Sárközi Z. (90.). Egyházkarcsa–Ekecs-Apácaszakállas 1:0 (1:0), Polák Zsolt (30.). Jányok–Nagyabony 2:4 (1:3), Vaszily Z. (14.), Pále‰ J. (86.) – Lorenc J. (5.), Forgáã M. (18.), Grünfeld L. (24.), Novák A. (65.). Királyfiakarcsa–Nagylég 1:3 (0:0), Deszkás P. (47.) – Rigó Zs. (50.), Glonãák M. (64.), Sípos A. (75.). Egyházgelle–Kisudvarnok 4:0 (2:0), Simon O. (16., 65.), Vranje‰ D. (22.), Tóth P. (81.). FK Nagymagyar–Baka 1:1 (1:0), FürdŒs L. (40.) – Csiba J. (85.). Nagyszarva–Sárosfa 3:0 (1:0), Gönczöl Cs. (42., 70.), Farkas R. (71.). Hodos–Csallóközcsütörtök 1:0 (0:0), Hodosi V. (86.).

III. osztály – felnŒttek, rájátszás az 1–5. helyezésért (6. forduló): Szap–Sárrét 3:2 (0:1), gólok Miklós B. (49., 89.), Écsi L. (78.) – Krajãíroviã P. (27.), Ga‰paroviã E. (73.). Csallóköznádasd–Gomba 2:3 (2:3), Fülemits G. (32.), Kuãera M. (36.) – Hudcovsk˘ P. (7., 30.), Faltus M. (22.). Nagyudvarnok csapata szabadnapos volt. A táblázat állása:

1. Ekecs-Szakállas 2. Nagylég 3. FK Nagymagyar 4. Csenke 5. Bacsfa 6. Egyházkarcsa 7. Csütörtök 8. Nagyabony 9. Sárosfa 10. Egyházgelle 11. Nagyszarva 12. Hodos 13. Kisudvarnok 14. Királyfiakarcsa 15. Baka 16. Jányok

I. osztály – ijúságiak (24. forduló): Nyárasd–Alistál 14:0 (7:0), gólok Rózsa Á. (10., 15., 40., 89.), Frühvald G. (30., 55., 75., 84.), Kelo L. (19., 21., 25.), ErŒs Z. (65.), Kovács G. (70.), Boráros G. (80.). Egyházkarcsa–Ekecs-Apácaszakállas 4:0 (2:0), Rigó T. (34., 77., 79.), Csémi N. (9.). Jányok–FK Nagymagyar 0:6 (0:2), Varga L. (26., 88.), Lengyel G. (38., 70.), Szikela I. (53.), Zsigmond A. (73.). Baka–Nagylég 1:0 (1:0), Mészáros M. (22.). Pódafa–Kisfalud 4:4 (2:2), Szabó D. (5., 43.), Bartal E. (67.), Zsíros T. (75.) – Hervay L. (15., 85.), Lelkes T. (8.), Balogh Á. (62.). Pozsonyeperjes–Somorja B – mérkŒzést a 40. percben 4:2-es állásnál lefújta a játékvezetŒ, mert egy vendégjátékos tettlegesen bántalmazta Œt, gólok Tászli D. (20., 32.), Szekács A. (2.), Soós V. (23.) – Sipos Gy. (1.), Brunczlík T. (38.). Csallóközkürt–Sárosfa 2:0 (2:0), a góllövŒkrŒl nem érkezett jelentés. Hodos–Csallóközcsütörtök 1:0 (1:0), Rácz Attila.

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

16 16 13 12 10 10 9 10 10 9 9 7 6 6 6 7

3 3 5 3 7 5 7 3 3 5 2 6 7 6 5 2

5 5 6 9 7 9 8 11 11 10 13 11 11 12 13 15

62:27 45:20 59:41 47:38 38:29 38:42 43:40 56:60 40:55 40:46 35:47 33:42 40:52 31:39 28:42 34:49

51 51 44 39 37 35 34 33 33 32 29 27 25 24 23 23

II. osztály – felnŒttek (24. forduló): Nagypaka–Alistál 4:3 (2:1), gólok Juhász Z. (5.), Bódis N. (22.), Gálffy P. (50.), Herda ª. (67.) – Bíró Sz. (20., 54.), Takács P. (75.). Csiliznyárad–Padány 4:3 (3:1), Sárközi T. (12., 16., 71.), Csiba I.(15.) – Badala P. (8.), Berecz B. (69.), Csiba T. (89.). Csilizradvány–Bodak 1:1 (1:0), Beloviã J. (43.) – Posvancz J. (48.). Csákány–Lúcs 0:0. Pódafa–Illésháza B 3:1 (2:0), Katona Z. (5.), Bartal E. (9.), Hornák T. (69.) – Nagy A. (46.). Pozsonyeperjes–Somorja B 6:0 (3:0), Bugár Z. (11., 86.), Tászli Z. (6.), Tászli D. (33.), Menyhárt R. (57.), Katona M. (67.). Patonyrét–Izsap 0:0. Szentmihályfa–Felbár 3:2 (2:1), Bugár T. (2.), Nagy Sz. (22.), Varga T. (87.) – Soós T. (42., 77.). 1. Pozsonyeperjes 2. Lúcs 3. Patonyrét 4. Nagypaka 5. Csilizradvány 6. Illésháza B 7. Izsap 8. Csiliznyárad 9. Alistál 10. Felbár 11. Bodak 12. Padány 13. csákány 14. Szentmihályfa 15. Somorja B

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

15 11 10 11 10 11 11 10 8 10 8 7 8 7 7

5 8 9 5 7 2 2 4 9 1 7 9 3 5 3

4 5 5 8 7 11 11 10 7 13 9 8 13 12 14

74:22 35:23 42:17 41:33 45:30 42:40 51:55 38:52 36:38 48:50 28:33 33:34 26:50 36:44 31:53

50 41 39 38 37 35 35 34 33 31 31 30 27 26 24

1. Nagyudvarnok 2. Gomba 3. Sárrét 4. Nádasd 5. Szap

22 23 23 23 23

14 13 13 10 9

4 4 2 4 5

4 6 8 9 9

47:28 64:35 53:43 66:49 45:44

46 43 41 34 32

A 6–10. helyezésért: FelsŒvámos–Béke 2:1 (0:1), Juhos K. (56., 60.), Miklós J. (35.). Medve–Royal Dunaszerdahely 5:0 (2:0), Németh P. (57., 70.), Zsidó Z. (7.), Számel A. (23.), Both G. (80.). Dercsika csapata szabadnapos volt. 6. Dercsika 7. Béke 8. Royal DS 9. Medve 10. FelsŒvámos

1. Nyárasd 2. Nagylég 3. FK Nagymagyar 4. Kisfalud 5. Egyházkarcsa 6. Pozsonyeperjes 7. Baka 8. Pódafa 9. Alistál 10. Ekecs-Szakállas 11. Hodos 12. Csallóközkürt 13. Somorja B 14. Sárosfa 15. Csütörtök 16. Jányok

22 23 23 23 23

24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24

11 9 8 4 5

19 19 18 16 14 13 11 10 10 9 7 7 7 6 5 0

2 4 6 4 1

3 2 4 3 3 0 3 3 2 3 4 3 2 1 2 2

9 10 9 15 17

2 3 2 5 7 10 10 11 12 12 13 14 14 17 17 22

51:53 38:50 51:56 42:58 40:80

126:25 71:19 84:19 83:40 52:41 70:51 45:47 65:50 51:86 32:45 31:49 34:54 37:75 41:73 47:87 27:135

35 31 30 16 16

60 59 58 51 45 39 36 33 32 30 25 24 23 19 17 2

II. osztály – ifjúságiak, rájátszás az 1–4. helyezésért (2. forduló): DAC 1904 B–Kisfalud B 5:2 (4:0), gólok Lipovsk˘ I. (15., 20.), Érsek Á. (35.), Faragó T. (43.), Juriga P. (80.) – Kozma G. (81.), Matejka I. (88.). Csenke–Egyházgelle 2:5 (2:2), Sipos R. (25., 44.) – Lelkes G. (3., 75.), Navrátil L. (30., 89.), Bernáth T. (84.). 1. DAC 1904 „B”

22 18 1 3 138:34 55

2. Egyházgelle 3. Kisfalud B 4. Csenke

22 16 1 5 91:29 49 22 14 5 3 72:39 47 22 14 1 7 75:46 43

Az 5–8. helyezésért: Csilizradvány– FelsŒpatony 5:0 (0:0), Gaál T. (62., 63.), Vass M. (75., 89.), Király L. (76.). Hegyéte–Csákány 1:5 (0:1), Navrátil Z. (70.) – Stermenszky D. (61., 89.), Bugár Á. (23.), Bugár T. (65.), Lentulay T. (75.). Az 1. fordulóból: Csilizradvány–Hegyéte 3:0 k. – a vendégcsapat nem utazott ki a mérkŒzésre. 5. Csilizradvány 6. FelsŒpatony 7. Csákony 8. hegyéte

22 22 22 22

13 10 9 5

4 4 2 1

5 8 11 16

72:34 75:49 66:51 34:142

43 34 29 16

A 9–11. helyezésért: Mad– Csiliznyárad 2:0 (1:0), Tóth K. (44.), Johancsik P. (70.). Izsap csapata szabadnapos volt. 9. Mad 10. Csiliznyárad 11. Izsap

21 4 2 15 28:92 14 22 2 5 15 15:61 11 21 2 0 19 21:109 6

KOMÁROM A vezetŒ hármas hozta a mérkŒzéseit, ráadásul Újgyalla idegenben késztette megadásra az ógyallai fakót. Hasonló igyekezet volt tapasztalható a kiesési zónában is, ahol a sereghajtó Nagykeszi a Naszvad elleni legutóbbi gyŒzelme után ezúttal Dunamocson diadalmaskodott s pontarányban behozta vetélytársait. I. osztály – felnŒttek (21. forduló): Ógyalla B–Újgyalla 1:2 0:1), a mérkŒzés góllövŒi: Pupák – KapusÀák, Palacka. Pat–Búcs 2:1 (0:0), Lakatos L., Takács L. – Marsal. Madar–Keszegfalva 1:1 (1:0), Varga P. – MiÈko. Dunamocs–Nagykeszi 0:1 (0:1), góllövŒ Sofka. Naszvad–Bátorkeszi 3:0 (2:0), Pasztorek G. 2, Pásztó. Ismét remekül játszottak a naszvadiak, búcsú volt, sütött a nap, mindenki elégedetten távozott a naszvadi pályáról… Csallóközaranyos–Szentpéter 4:1 (2:1), Hozman 2, Farkas, Jakab G. – Vida. Marcelháza–·robárová 3:1 (3:1), Gumbér, Kelko (11-esbŒl), Zsidek M. – ëuri‰. 1. Marcelháza 2. Naszvad 3. Újgyalla 4. Ógyalla B 5. Pat 6. ·robárová 7. Cs.-aranyos 8. Szentpéter 9. Bátorkeszi 10. Madar 11. Búcs 12. Dunamocs 13. Keszegfalva 14. Nagykeszi

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

17 15 13 11 11 9 9 9 6 7 6 3 3 4

1 1 6 2 1 4 3 3 7 3 5 5 5 2

3 5 2 8 9 8 9 9 8 11 10 13 13 15

60:14 69:32 46:29 51:32 60:38 52:41 45:37 38:45 34:34 28:45 35:40 33:67 23:62 20:79

52 46 45 35 34 31 30 30 25 24 23 14 14 14

II. osztály – felnŒttek (19. forduló): Vágfüzes/Kava–Bogya/Gellér 3:3 (2:1, a mérkŒzés góllövŒi Tóth, Forró, Habardik – Nagy Cs. 2, Végh. Dunaradvány–Bogyarét 0:0. Izsa–Lakszakállas – a mérkŒzés elmaradt, a vendégcsapat nem jelent meg a találkozó helyszínén. Örsújfalu–Martos 2:1 (0:0), Hübsch, Fischer – Gál. Tany és Csicsó szabadnaposak voltak. 1. Tany 2. Ãrsújfalu 3. Bogyarét

15 10 5 0 45:16 35 16 6 7 3 27:23 25 15 6 6 3 28:30 24

4. Bogya/Gellér 5. Izsa 6. Vágfüzes/Kava 7. Martos 8. Lakszakállas 9. Csicsó 10. Dunaradvány

15 14 15 17 16 16 15

6 6 5 5 5 4 4

4 2 5 3 3 3 2

5 6 5 9 8 9 9

34:32 41:25 31:29 26:31 22:27 28:47 17:39

GALÁNTA A bajnoki forduló foghíjasra sikeredett, mert Tallóson a a mérkŒzés az 52. percben félbeszakadt, miután a vendég pusztafödémesiek létszáma a még megengedett hét alá csökkent. Mindez a listavezetŒ 10:0-ás vezetésénél történt... I. osztály – felnŒttek (24. forduló): Sereì B–Királyrév 0:0. Galánta B–FelsŒszeli 4:2 (1:1), a mérkŒzés góllövŒi Szabó 2, Valensk˘ (11-esbŒl), Eliበ– Cséfalvay, Kertész.; Jóka–Hidaskürt 0:0; Nemeskajal–Tósnyárasd 0:1 (0:0), Kovács; Vinohrady n/V.–Alsószeli 2:1 (0:0), Remenár, Penciak – Michalãek (öngól), Taksony–·oporÀa 2:2 (2:0), ·ulan, Kiss – Korec, Varga; Tallós–Pusztafödémes 10:0, Czanik 4, Szarka 3, Szilvási, Kosár, Hobot – a mérkŒzés az 52. percben félbeszakadt; ·intava–Nagymácséd 3:2 (1:1), Adamãa 2, Javor – Chud˘, Paldan (öngól). 1. Tallós 2. ·intava 3. Vinohrady 4. Nagymácséd 5. Tósnyárasd 6. FelsŒszeli 7. Galánta B 8. Jóka 9. ·oporÀa 10. Királyrév 11. Hidaskürt 12. Taksony 13. Sereì B 14. Pusztafödémes 15. Alsószeli 16. Nemeskajal

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

21 18 16 15 15 10 8 8 8 9 9 6 6 5 3 3

21127:25 65 4 2 84:26 1 7 63:34 1 8 61:34 1 8 58:39 3 11 50:58 8 8 46:37 8 8 34:41 7 9 38:48 4 11 40:51 3 12 42:64 6 12 44:55 5 13 33:61 3 16 23:73 4 17 24:67 4 17 20:74

10.30: Baka–Egyházgelle, 17.00: Hodos–Csenke, Sárosfa–FK Nagymagyar, Kisudvarnok–Királyfiakarcsa, Nagylég–Jányok, Nagyabony–Egyházkarcsa, Ekecs-Apácaszakállas–Bacsfa. II. osztály, május 17., 17.00: Izsap–Pozsonyeperjes, Illésháza B–Csákány (Bélvatán); május 18., 10.30: Szentmihályfa–Nagypaka, Bodak–Csiliznyárad, 17.00: Felbár–Patonyrét, Somorja B–Pódafa (Tejfalun), Lúcs–Csilizradvány, Padány–Alistál. III. osztály, rájátszás az 1–5. helyért, május 17., 17.00: Sárrét–Nagyudvarnok, máj. 18., 10.30: Gomba–Szap, Csalló-

köznádasd–szabadnapos; a 6–10. helyért, május 17., 17.00: Royal Dunaszerdahely–FelsŒvámos (a mıfüves pályán), máj. 18., 10.30: Béke–Dercsika, Medve–szabadnapos. GALÁNTA, I. osztály, május 18., 10.30: Királyrév–Nemeskajal, Hidaskürt–Sereì B, Tósnyárasd–·oporÀa, Pusztafödémes–Jóka; 16.30: ·intava–Taksony, Tallós–FelsŒszeli, Nagymácséd–Vinohrady n/V., Alsószeli–Galánta B. II. osztály, rájátszás a feljutásért: május 18., 16.30: Nagyfödémes B/Jánosháza–Veºk˘ Grob, Vezekény–Diószeg B/Kismácséd; az 5–8. helyért: május 18.,

58 49 46 46 33 32 32 31 31 30 24 23 18 13 13

II. osztály – felnŒttek, rájátszás az 1–4. helyért:Vezekény–Veºk˘ Grob 3:2 (1:1), góllövŒk Radványi G. 2, ª. S˘kora – Holãík, Rigó. Diószeg B/Kismácséd–Nagyfödémes B/Jánosháza 6:2 (5:1), V. Kri‰ka 4, B. âambál (11-esbŒl), Reindl T. – R. Kuãera, Garai P. 1. Diószeg B 2. Nagyfödémes B 3. Veºk˘ Grob 4. Vezekény

22 22 22 22

17 13 13 12

1 3 1 3

4 6 8 7

77:28 47:37 48:37 51:31

52 42 40 39

Az 5–8. helyért: Pusztakürt–Kosút 1:5 (0:1), R. Kri‰ka – Huszár, Oravec, Stranovsk˘, Rakick˘, Ba‰a. Hoste–Alsószerdahely 0:1 (0:1), J. Blaho. 5. Pusztakürt 6. Kosút 7. Alsószerdahely 8. Hoste

22 22 22 22

9 8 8 4

6 8 7 6

7 6 7 12

40:37 46:37 26:24 22:44

33 32 31 18

A 9–11. helyért: ·algoãka–GáÀ 4:5 (1:1), M. Glasa 2, P. Karaba, L. Bednár – Garaj D. 3, Horváth M., J. Stranovsk˘. Abrahám szabadnapos volt. 9. GáÀ 10. ·algoãka 11. Abrahám

5 7 1013:47 22 21 3 5 13 27:61 14 21 3 3 15 27:61 12

(–bély, –bj, –nn)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Május 17. (szombat) – IV. liga: Komárom–ViOn B. Május 18. (vasárnap) – III. liga: BŒs–Somorja, Galánta–âFK Nitra; IV. liga: Kisfalud–Imely, Szered–Királyi, Pered–Vágpatta, Gúta–Diószeg; V. liga: Illésháza–Feketenyék, Vízkelet–Vágsellye B/Vecse, FelsŒpatony–Nyékvárkony, Nagyfödémes–Nádszeg, Nagymegyer– Dióspatony, Vásárút–Jarok, Vága–Balony, Csallóközkürt–Farkasd (mind 16.30). Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, május 17., 17.00: Csallóközcsütörtök–Nagyszarva; május 18.,

22 20 20 18 18 15 14

10.30: Alsószerdahely–Pusztakürt, 16.30: Kosút–Hoste; a 9–11. helyért: május 18., 10.30: Abrahám–·algoãka, GáÀ–szabadnapos. KOMÁROM, I. osztály, május 17., 13.00: Nagykeszi–Madar; május 18., 17.00: Újgyalla–Marcelháza, ·robárová–Csallóközaranyos, Szentpéter–Naszvad, Bátorkeszi–Dunamocs, Keszegfalva–Pat, Búcs–Ógyalla B. II. osztály, május 17., 17.00: Martos–Izsa; május 18., 14.00: Bogya/Gellér–Örsújfalu, Tany–Dunaradvány, Bogyarét–Vágfüzes/Kava, Lakszakállas és Csicsó–szabadnapos. (–cope, –bj)


Súlyzós nagymegyeri ifi- és veteránsikerek Galgócon immár kilencedik alkalommal zajlott a veterán súlyemelŒk országos bajnoksága, melyen harmincnégy egykori honi kiválóság, köztük öt nagymegyeri harcolt az érmekért. „Sokuk számára ez a megmérettetés jelentette a fŒpróbát a május 17-24én Bohumínban sorra kerülŒ Európa-bajnokságra. A legértékesebb eredményt a mieink közül Mezei Tibor produkálta, aki az abszolút sorrendben a második helyen végzett. Szabó Ferenc és Lénárt Rudolf óvatos versenyzéssel is figyelemre méltó súlymennyiséggel birkózott meg. Szerintem a kontinensviadalon elégetik maradék puskaporukat. Bugár László csupán erŒnléti edzéseket végez, idén kihagyja a kontinensviadalt. Ennek ellenére hat sikeres galgóci kísérlete egyértelmıen azt igazolja, hogy bármikor képes lehet berobbanni az élvonalba” – értékelte a csapattársak galgóci eredményeit a csallóközi tárcsanyıvŒk szóvivŒje, Patasi Oszkár, aki elsŒ sikeres gyakorlata után sérülés miatt feladta a versenyt. A viadalra elkísérte a nagymegyerieket a hetvenes évek

helybeli sikercsapatának edzŒje és tisztségviselŒje, Lencse Sándor. A nagymegyeri veterán súlyemelŒk eredményei: II. korcsoport/94 kg: 1. Bugár László 240 kg (105+135); 105 kg: 1. Szabó Ferenc 260 kg (120+140). III. korcsoport/105 kg: 1. Mezei Tibor 265 kg (120+145). IV. korcsoport/94 kg: 1. Lénárt Rudolf 230 kg kg (100+130).

Simonics dupla diadala

 CsúcsemelŒ edzés közben: Simonics Erik

Fogas Ferenc felvétele

Egy nap, nyolc párharc A dunaszerdahelyi DAC focistapalántái újfent sikeresen szerepeltek Magyarországon, ahol ezúttal egy bajnoki fordulóban való erŒpróbára kaptak meghívást a házigazda tápióságiaktól. A csallóköziek edzŒje, Molnár Krisztián tizenkét játékost nevezett a rendezvényre, melyen az 1998. január 1-je után született futballisták viselhették a kollektívák mezét. A résztvevŒk körmérkŒzéses rendszerben küzdöttek a pontokért a magyar fŒvárostól mintegy ötven

kilométernyi távolságban elterülŒ település futballpályáján. A lurkókkal tartottak szüleik is, így a buzdításból is kijutott a Molnár-legénységnek. A gyerekek jó teljesítménnyel rukkoltak elŒ: nyolc párharcukból ötöt megnyertek, egyszer remiztek, két meccsüket pedig elvesztették – ezzel az eredményükkel a második helyen végeztek. ElsŒ vereségük a tehetségek felkarolására, nevelésére szakosodott Budapesti Dalnoki Akadémia elleni találkozó végén került a jegyzŒkönyvbe. A második kisiklásukról viszont nem szíve-

sen beszélnek, hiszen a gyöngyösiek fakócsapatával szemben maradtak alul. Egyébként a DAC legeredményesebb futballistájának Molnár Rudolf bizonyult, aki négy alkalommal iratkozott fel a gólszerzŒk közé. „Elégedett vagyok védenceim produkciójával. Mindegyikük nagyon igyekezett, csapatként sem vallottunk szégyent az erŒs mezŒnyben. Egyébként eléggé nagy kihívást jelentett számunkra a sorozatterhelés, hiszen egy játéknapon nyolc mérkŒzést játszottunk. A gyerekeknek azonban már ezen a szinten is nagy szükségük van a nemzetközi porondon való megmérettetésre, a tapasztalatszerzésre“ – értékelte tanítványai eredményeit, tapintott rá a rendezvényen való bemutatkozás jelentŒségére Molnár Krisztián. A DAC csapatának tápiósági eredményei, góllövŒi: DAC–Budapesti Dalnoki Akadémia 0:2; Gyöngyös B–DAC 2:1, g.: Molnár; DAC–DiósgyŒr 1:0, g.: Révész Bálint; DAC– Jászberény 2:0, g.: Molnár, Almási; Eger–DAC 0:2, g.: Molnár, Viola; DAC–Gyöngyös A 3:0, g.: Molnár, Almási, Viola; DAC–Tápiósági Dalnoki Akadémia 4:0, Somogyi, SucháÀ, Almási, Domonkos; DAC– Nagydobos 1:1, g.: Molnár.

A DAC-játékoskerete

 Támadásban a sárga mezes dunaszerdahelyiek

Paksi Albert, Molnár Rudolf, Révész Bálint, Domonkos Kristóf, Somogyi Barnabás, Viola Gergely, Házi Attila, Tóth Tamás, Michal Gútay, Filip SucháÀ, Tamás Dominik, Almási László. (ágh) Németh Tibor felvétele

Ugyancsak remekeltek a nagymegyeri tehetségek, akik az ifik idei országos csapatbajnoksága nyugati csoportjának Trencsénben megrendezett I. fordulójában a négytagú mezŒny élén végeztek. Buzgó Lajos klubelnök-fŒedzŒ védencei magabiztosan utasították maguk mögé riválisaikat. A csallóköziek mezében az elvárásoknak megfelelŒen csúcsemelŒjük, Simonics Erik produkálta, aki a szakításban 125, lökésben pedig 160 kilót produkált, ezzel 316 Sinclair-pontot szerzett. A társak eredményei: Csémy Aurél (90+110) 225, Jávorka Tivadar

(85+103) 264, Roman StraÀák (71+79) 183, Beke Gábor (51+0). Ez utóbbi a szakításban lábujjsérülés miatt nem tudta folytatni a versenyzést. Egyébként a versenyszabályok alapján a négy legjobb eredményt elért tárcsanyıvŒ eredményeit számítják be a csapatversenybe, melynek végeredménye a következŒ: 1. Nagymegyer 990 Sinclair-pont, 2. V·K Dukla Trenãín 910, 3. Ógyalla 763, 4. Dukla Trenãín 607. A nyitófordulóban elért eredmények alapjául szolgáltak a Ján ·imoniã emlékverseny sorrendjének kialakításához. Újfent Simonics Erik került az elsŒ helyre. A sorrendben Œt a zlíni TomበHofbauer követte, majd ismét nagymegyeri sportoló, nevezetesen Jávorka Tivadar nevét olvashattuk a jegyzŒkönyvben a harmadik helyen. A teljesség kedvéért említjük meg, hogy a trencséni csapatbajnokságon – versenyen kívül – rajthoz állt a zlíniek ötösfogata is, mely az összesítésben több (1026) pontot gyıjtött a nagymegyerieknél, ám ez nem befolyásolta a honi bajnokság eredménylistáját. (ái, kz)

Kopogtattak Koboldéknak Két jeles birkózómúlttal büszkélkedŒ csallóközi harcmıvész, Végh Attila és Buchinger Iván immár a bunyosók táborában, nemzetközi küzdŒtéren produkálja a kiváló eredményeket.

Ezúttal még csupán az elŒcsatározásokra került sor, hiszen a továbbjutás kiharcolása volt a tét. Egyébként a négy egymást követŒ selejtezŒk gyŒztesei jutnak a végén

 A versenyen készült felvételünkön (balról jobbra) Végh Attila, Sayka Róbert és BuArchív felvétel chinger Iván a ketrecben pózol a fotós kamerája elŒtt Az egykor bŒsi színekben, szŒnyegeken vitézkedŒ duó a minap Budapesten már a ketrecharcosok mezŒnyében debütált. A szakág sorozatának második fordulójában Sayka Róbert komáromi mesteredzŒ tanítványai súlycsoportjukban neves magyarországi versenyzŒket leckéztettek. „Védenceim eddig knock-downban álltak rajthoz. Ott mások voltak a versenyszabályok. A ketrecharcban azonban már fejre mért ütésekkel is puhíthatják ellenfeleiket. Szakzsargonnal élve a mieink ezúttal lekopogtatták Œket. Ebben a mıfajban ugyanis az a versenyzŒ, akit ellenfele fojtással vagy lábkulcsolással olyannyira megszorongat, kimerít, hogy már nem képes ellenállást kifejteni, kopogtat. Ezzel jelzi, hogy feladta a harcot. Kobold (Végh beceneve – a szerzŒ megj.) és Buchinger ellenfele is ezt tette a magyar fŒvárosban rendezett erŒpróbán.

megrendezésre kerülŒ, immár pénzdíjas megmérettetés döntŒjébe” – avatott be bennünket a részletekbe a két csallóközi ketrecharcos trénere. (ái)

SzabályismertetŒ A ketrecharc (UPC, Pride stb.) nyolcszögletı ringben-oktogonban, ketrecben folytatott viadal. A küzdelem a versenyzŒk felkészültségétŒl függ, és mivel a szabályok minimálisak, a küzdelmek nagyon veszélyesek és leginkább valósághıek. Ezek a viadalok természetesen nem élet-halál harcok. Itt is elsŒdleges a sportolók testi épsége. A vezetŒbíró dönti el, mikor állítja le a küzdelmet. Ami a felszerelést illeti, a versenyzŒk ötujjas párnázott kesztyıt viselnek. Engedélyezett technika: ütés, rúgás, fojtás, feszítés, dobás.

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2007. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-20 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. május 13., 20. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you