Page 1

19,- Sk 2008. április 22. ■ 17. szám

Novootvorený ČÍNSKY SUPERMARKET (Dun. Streda, Opel autosalón, poschodie)

KVALITNÝ tovar, SUPER cena.

Ág Tibor 80. születésnapjára A neves és népszerı népdalgyıjtŒt, karmestert köszöntjük.  3. oldal

Otvorené: pondelok–piatok:

8.30–18.00 hod.

sobota:

9.00–12.00 hod.

Részeg nŒ csattant

Rangadó taktikai manŒverekkel

ErŒsen ittas állapotban ütközött Gútán egy betonoszlopnak a gépkocsivezetŒ.  4. oldal

Belkovicsra nagyon vigyáztak a szenciek.  14. oldal

Traktorokkal sztrájkolnak FELSÃPATONY – Múlt hétfŒtŒl sztrájkolnak a helyi mezŒgazdasági szövetkezet alkalmazottai. Tiltakozásképpen traktoraikkal torlaszolták el a telep bejáratát. Így emelték fel a szavukat a szerintük jogtalanul megválasztott új elnök, Polák Attila ellen, s követelték elŒdjének, Tánczos Lászlónak az újbóli hivatalba lépését. Attól is tartottak, hogy Jozef Chrenko – aki állítása szerint immár többségi tulajdonos – drasztikus elbocsátásokat hajt végre s megszünteti az állattenyésztést is. Lapunk mindkét félt megszólaltatta. Tánczos László így vélekedett: „A szövetkezetben jelenleg százkét ember dolgozik, ebbŒl hatvannyolc munkás. 2000-tŒl részvényesekként mıködünk, így a szövetkezet valamennyi tagja vagyonjegyekkel rendelkezik. 2005-ben egy kívülálló pénzügyi csoport elkezdte felvásárolni, fŒleg a nyugdíjasoktól az értékpapírokat. Amikor ez a tudomásunkra jutott, mi is vásárlásba kezdtünk. Megszereztük a vagyonrész 62 százalékát, a többi pedig idegen kézbe került“ – magyarázza a konfliktust kiváltó elŒzményeket.

 A két fŒszereplŒ: Tánczos László (balról) és Jozef Chrenko

Fogas Ferenc felvétele

2008 januárjában – nagy meglepetésükre – kézhez kaptak egy bírósági határozatot, amelyben 38 tag vagyonrészét (ez 14 millió korona értéket jelent) letiltották. Ugyanis Jozef Chrenko, az MM + J mezŒgazdasági cég társtulajdonosa, aki idŒközben részvényessé vált, beadvánnyal fordult a járásbírósághoz, amelyben az állt, hogy Tánczos jogtalanul adott el részvényeket az embereknek (oszthatatlan részt). A bíróság ennek a panasznak helyt adott, s a 38 személy részesedését és szavazati jogát is megvonták. Február 16-án tartották az üzemben azt a tagsági gyılést, ahol Tánczost és a vezetŒséget újraválasztották. A döntést leadták a nagyszombati cégbíróságon, ahol március 17-én hivatalosan be is jegyezték Œket. Erre a pénzügyi csoport mozgolódni kezdett. Tánczos László szerint tavaly egy kizárt taguk levélben tagsági gyılés megtartására szólította fel az embereket. Öten jelentek meg, akik kiosztották a szerepeket: Polák Attila lett az új elnök. Tánczosék ezt a lépést jogtalannak tartják és kérték a dunaszerdahelyi járásbíróságot lépésük gyorsított eljárásban történŒ felfüggesztésére, majd pedig el(Folytatás a 4. oldalon) törlésére.

Kaszás Attila végleg hazajött KOMÁROM – Családtagok, színésztársak, barátok, rajongók százai vettek részt Kaszás Attila szobrának leleplezésén múlt szombaton, Komáromban. A tragikusan fiatalon elhunyt színész emléke elŒtt tisztelgŒ közösség zsúfolásig megtöltötte a Jókai Színház elŒtti teret. Bastrnák Tibor, Komárom polgármestere beszédében azt hangsúlyozta, hogy Attila saját tehetségének, képességeinek köszönhetŒen szerzett hírnevet magának. Tóth Tibor, a Jókai Színház igazgatója felelevenítette egyik találkozásukat, amikor az Ármány és szerelem címı darabba hívta Œt játszani. „Azt felelte,

majd máskor. Lesz még más alkalom, itt vagyok, nem rohanok sehová” – emlékezett vissza Tóth Tibor. Most már tényleg itt van Attila, végleg hazajött. „Aki Attilára emlékezik, már csak ettŒl a ténytŒl jobbá lesz – hangzottak Rudolf Péter színmıvész szavai. – Még ma is sokszor azon veszem magam észre, hogy gondolatban hozzá fordulok segítségért, tanácsért, és ez annyira természetes, magától értetŒdŒ. Attila halála után is feladatot ró ránk: megpróbálunk hozzá hasonlatosak lenni!” Szarvas József, a Kaszás Attila Alapítvány egyik létrehozója szerint Attila ma is közösségeket kovácsol össze, erŒsíti az együvé tartozásunkat.

A Gáspár Péter szobrászmıvész alkotta, Búcsú a színpadtól címet viselŒ szoborkompozíció két világ találkozását jelképezi: Attila épp elengedi a csillogó színházi függönyt, de jómaga már polgári ruhában lépdel lefelé a lépcsŒn. Az egyik világot épp itt hagyja és belép egy másikba, a túlvilágiba. Kaszás Margit, Attila édesanyja egy álom megvalósulásának nevezte az avatást, hiszen amikor a szoborállítás ötletével felkeresték Œt a kezdeményezŒk, álomnak hitte az egészet. Egyben köszönetet mondott a család nevében mindenkinek, akik részesei voltak ennek a nem kis munkának, az álom megszületésétŒl a szobor leleplezéséig. A

szoborállítás ötletét Attila két gimnáziumi osztálytársa, Csémy Olivér és Csicsó Péter vetette fel nem sokkal a kiváló színmıvész halálát követŒen. További magánszemélyek bevonásával létrehozták a Kaszás Attila Szoborbizottságot és a Palatinus Polgári Társulással közösen fogtak hozzá a gyıjtésnek. Ami külön érdem, hogy a szobor közadakozásból, több mint 400 hazai és magyarországi önkormányzat, vállalkozó és magánszemély adományának köszönhetŒen valósulhatott meg. Amint Csicsó Péter megjegyezte, utoljára talán a Jókai-szobor elkészítése során volt ekkora összefogásra példa. (perec)

 Az avatás percei

Vas Gyula felvétele


2

Híroldal

2008. április 22.

Petíció a gyorsforgalmi útért DUNAJSKÁ LUÎNÁ/SOMORJA/DUNASZERDAHELY – Aláírásgyıjtést hirdetnek Dél-Szlovákia településein az R7-es gyorsforgalmi út megépítéséért. A petíciós bizottság – melynek tagja Simon Zsolt MKPképviselŒ, valamint Misérd (Dunajská LuÏná), Csölle (Rovinka), Somorja, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Zselíz, Gúta, Ipolyság és Tornalja polgármestere – e héten indítja az akciót az említett településeken, majd a többi községben is – errŒl döntöttek múlt csütörtökön a testület tagjai. A Pozsony, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Nagykürtös és Losonc közötti szakasz 250 km hosszú volna. A Paraméternek nyilatkozva Simon Zsolt elmondta: „Dél-Szlovákia és az érintett térség lakossága nem lehet az ország mostohagyereke. NemzetiségétŒl és pártszimpátiáktól függetlenül Œket is megilletik olyan korszerı beruházások, mint az északi régiók polgárait. Ezért követeljük, hogy a költségvetés, az uniós támogatások és más anyagi források arányos részét fordít-

sák a déli országrász úthálózatának a korszerısítésére, elsŒsorban a Pozsonyt Kassával összekötŒ, R7-es déli gyorsforgalmi út mielŒbbi megépítésére. Ezzel legalább Nagyszombat és Szlovákia fŒvárosa között tehermentesítenék a D1-es autópályát s a stratégiai befektetŒk számára vonzóvá tennék a déli országrészt is, amelyet eddig jórészt az elavult infrastruktúra miatt kerülnek el” – nyilatkozta az MKP parlamenti képviselŒje. Ladislav Cingel, Misérd polgármestere így vélekedett: „Realista vagyok. Nem tudom elképzelni, honnan lenne a kormánynak most erre pénze. Csak a Pozsony és Somorja közti szakasz 2,7 milliárd koronába kerül. A kabinet tervei között nem szerepel ennek a gyorsforgalmi útnak a megépítése. Ezért örülni fogok, ha ez a következŒ kormány programjába bekerül.“ Somorjai kollégája, Domsitz Károly fontosnak tartja, hogy a követelés a térség minden polgárának az érdekeit szolgálja, nemzetiségi hovatartozástól és politikai meggyŒzŒdéstŒl függetlenül. „A helyzet tarthatatlan és hónapról hónapra még kritikusabbá válik,

 Domsitz Károly a petíciós ívvel hiszen munkanapokon átlagosan immár negyvenezer jármı halad át településeinken Pozsony irányába, esténként pedig visszafelé. A megol-

Kodály Zoltánnal egy életen át NAGYMEGYER – Ezzel a címmel Ág Tibor népzenekutató, karnagy, zenei szakíró tiszteletére – 80. születésnapja és újabb, Népdalkutatók nyomában Szlovákia magyarlakta vidékén címı könyvének megjelenése alkalmából – április 18-án, pénteken, a mıvelŒdési központban ünnepi estet rendezett a város önkormányzata és a dunaszerdahelyi Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó.

Az ünnepeltet Rudick˘ László polgármester és Hodossy Gyula, a kiadó igazgatója köszöntötte, de az est folyamán valamennyi szereplŒ, számos ismerŒs, jó barát, egykori kolléga is gratulált, Pozsonytól Martosig. A magyar alapiskola Igricek népdalköre után a magyarországi dr. Barsi ErnŒ, nyugalmazott egyetemi tanár, népzenekutató mutatta be és méltatta elismerŒ szavakkal Ág Ti-

bor könyvét, majd a mıvészeti alapiskola kamarakórusának és a koloni Gyöngykoszorú népdalkörnek az elŒadásában is felcsendült többek között a VillŒ, Kodály feldolgozásában, illetve eredeti változatában. Az úgyszintén koloni SüttŒ Mónika, az alsóbodoki Holecz Ilona és a gesztei Brath Margit az ekkor már a színpadon helyet foglaló s velük mint nótafákkal is párbeszédet folytató Ág Ti-

Deutsch Attila felvétele

dást, vagyis a gyorsforgalmi út megépítését ezzel az akcióval is szeretnénk siettetni“ – nyilatkozta lapunknak. –san, -y-f bor gyıjtésébŒl adtak elŒ zoboraljai népdalokat a táj jellegzetesen pompás népviseletében. Természetesen fellépett a helyi Bárdos Lajos Vegyes Kar is, melynek az ünnepelt 1963tól, vagyis attól az évtŒl kezdve volt a karnagya közel negyven éven át, amikor Galántáról Nagymegyerre költöztek. Az est – melyen nemcsak szavakban idézték fel Ág Tibor munkásságát, kitüntetéseit, hanem vetítŒvásznon megjelenŒ képek tucatjaival is – közös énekléssel és dedikálással ért véget. (bor)

Látványos tavaszi toborzó CSILIZNYÁRAD/KULCSOD – Múlt pénteken kezdŒdött és vasárnapig tartott az I. Csallóközi Tavaszi Hadjárat elnevezésı toborzó, melyet rendezŒként az izsai lovasklub, illetve a „megszállt“ települések önkormányzatai jegyeznek. A Paramétert Both Tibor Kulcsod község polgármestere tájékoztatta a hét végi hagyományŒrzŒ rendezvényrŒl. „A felvidéki huszárbandérium csapatai pénteken hajnalban indultak el portyájukra Izsáról, nap-

közben Nagykesziben mutatkoztak be. Kulcsodon az esti órákban tettek katonai jelentést megérkezésükrŒl, majd elfoglalták szálláshelyüket. A huszárkonyhán készült vacsora sok helyi érdeklŒdŒt is becsalogatott a táborukba. Szombaton délelŒtt Csilizradványon át Csiliznyáradig folytatódott a hadjárat, egy órakor az utóbbi község temetŒjében a huszárok Színi SebŒ Alajos 1848/49-es Œrnagy sírjánál tisztelegtek. A toborzó

következŒ állomása Csicsó volt, takarodót viszont már Kolozsnémán fújtak a lovasoknak, akik az esti órákban a helyi lakossággal ismerkedtek. A portya vasárnap este ért véget a Duna menti Izsán“ – mondta el lapunk munkatársának az önkormányzati tisztségviselŒ, s egyben a hadjárat egyik szervezŒje. Kurucz Lajostól, a tízéves bandérium alapítójától megtudtuk, hogy a lovasok összesen több mint hatvan kilométer utat tettek meg Izsától

Kulcsodig, de minden fáradságukért kárpótolta Œket a fogadásukra a helyi futballpályán összesereglett sok-sok érdeklŒdŒ. S a huszárparancsnok azt is elmondta, hogy jövŒre, a II. hadjárat alkalmával a nagy távolság miatt minden bizonnyal jármıveken „szállítják le“ a lovakat a Csallóközbe, s legfŒbb céljuk szerint a régió további, más helységbeli 1848/49es honvédje és tisztje emléke elŒtt szeretnék leróni kegyeletüket. (lel)

Egy hét türelem DUNASZERDAHELY – Egy hét türelmi idŒt kapnak a járŒröktŒl a járási kórház környékén tilosban parkoló sofŒrök, aztán pedig szigorúan megbírságolják a szabálysértŒket. Így próbálnak a közlekedésrendészet szakemberei valamiféle rendet teremteni a kórház környéki kaotikus parkolási helyzeten – tájékoztatta lapunkat Both Péter járási rendŒrkapitány. „Tarthatatlan tovább ez az állapot. Az említett helyszínen életveszélyes a közlekedés. A napokban szeretnénk tárgyalásokat folytatni a kórház vezetŒivel, megkérni Œket arra, hogy a türelmi idŒ alatt hirdessék ki naponta többször, hogy mindenki a saját érdekében vegye figyelembe a tiltó táblákat és tartsa be a közlekedési szabályokat. Szeretnénk, ha ez az információ minél több emberhez eljutna“ – nyilatkozott Both. Közölte, nem az a szándékuk, hogy minél több embert megbüntethessenek, hanem az, hogy ezután mindenki fontolja meg, hová állítja le gépkocsiját. Ehhez viszont több parkolóhelyre is szükség lenne. A mostani 150-160 autó fogadására képes nyilvános parkoló ugyanis régen kicsi. Így történhet meg, hogy a Nagyabonyi út szinte összes szabad útfelülete tele van autókkal. Nem beszélve arról, hogy ezen az útszakaszon sokszor végeláthatatlan kocsisorok torlódnak, nehézkes a mellékutcákból kihajtani, illetve azokba betérni. Both Péter azt javasolja a kórház vezetŒségének, hogy bŒvítsék ki a parkolót mégpedig a kórház udvarán lévŒ füves területen, ahol most a kapu zárva van. Ehhez valóban csak annyi kellene, hogy leaszfaltozzák azt, és kijelöljék a parkolóhelyeket. A városi hivataltól is többször kaptak ígéretet a közlekedés szakemberei, hogy lesz parkoló, azonban ez ideig nem történt semmi. Megkérdeztük Horváth Zoltánt, a kórház igazgatóját is, aki egyetért azzal, hogy a gépkocsivezetŒk valóban nem veszik figyelembe a közlekedési táblákat, a mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyre olyanok is beállnak, akik nem rendelkeznek erre felhatalmozó igazolvánnyal. Az említett, parkolásra alkalmas terület azonban elmondása szerint munkanapokon teljesen kihasznált – alkalmazottak, bérlŒk foglalják el autóikkal. „Tervezni, parkolót szélesíteni? A várossal közösen már készültek tervek, de ezeket addig megvalósítani lehetetlen, amíg a kórház jogi státusa nem tisztázódik“ – nyilatkozta a kórházigazgató. (und)

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Ãszintén mondom, nem vagyok híve a házasságnak“ – Szilvássy József: Mıfüvet a bŒsi fiataloknak) Minárik Ágnes (Szenc) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Mindenben tartjuk velük a lépést.“ Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: április 25.

HANGSÚLY Ha valakinek esetleg nem esett volna le eddig a tantusz, a szlovákiai magyar oktatási célokra megítélt magyarországi támogatások szétosztására létrehozott Pázmány Péter Alapítvány illetékeseivel azért fordulhat elŒ, hogy nem oktatásfejlesztésre, tanulmányi kirándulásokra, pedagógiai szakképzésre, színházlátogatásokra költik a nekik leosztott magyarországi közpénzt, hanem, mondjuk, folyékony szappanra, „tyeplákira“ meg papucsokra, mert azok a szatócsok, akikkel „kapcsolatokat ápolnak“, közvetlenül a folyékony szappan, a tyeplákik és papucsok forgalmazásából élnek. Ha ez így van, nyilván jól járnak a Pázmány Péter Alapítvány illetékesei is. Ãk tehát közvetve élnek a folyékony szappanból, tyeplákiból meg a papucsból... Egyszerı ez, mint a maka-

Undor a köbön! renkói pofon meg a kéz kezet, folyékony szappannal is moshat újkori intézménye... Undor a köbön! Mármint a nyílt színi lopás efféle gyanúja, de minimum lehetŒsége. Merthogy csupán errŒl lenne szó. Ráadásul, bárminŒ fájdalom, a helyzet tökéletesen reménytelen… Ha nem lenne az, nyilván eszébe sem jut a PPA aktuális „ügyeletesének”, Zsille Bélának, hogy – mintegy gatyaletolásként – azzal a pofátlan ignoranciáról tanúskodó kijelentéssel rázza le a PPA vonatkozó ügyleteit firtató sajtót, hogy

az alapítvány hierarchiája, pénzelosztási mechanizmusának mıködése, úgymond egy belsŒ dolog, amihez az olvasóknak semmi közük nincs... Nos, ilyen esetekben szokott volt anyázni teljes joggal a tehetetlenségre kárhoztatott külsŒ szemlélŒ. Hogy aztán a lehetséges tolvajok álszent módon arról értekezhessenek egymás közt, minŒ szalonképtelen mostanság a közbeszéd meg a sajtó is... Pedig a sajtó kizárólag Œrkutyai státusából adódóan, azaz mintegy hivatali kötelességbŒl követi el a szóban forgó ugatást, ám mindenki tisztában van azzal, hogy a karaván úgyis annak

rendje-módja, vagyis a saját vízfeje szerint halad majd tovább… Ez a vízfej pediglen nem más, mint azoknak a magyarországi tótumfaktumoknak, például a SzülŒföld Alapban rendelŒ hivatalnokoknak a gyülekezete, akik állami megbízásból osztogatják a magyarországi adófizetŒk pénzét Magyarország határain túlra. Mégpedig egy, a köztörvényes bıncselekmények határát súroló alibista szemlélet által vezérelve, amelynek lényege, hogy az általuk szétszórt pénzzel a határon túli „legitim szervezetek“ úgy gazdálkodnak, ahogy azt jónak látják…

Az ügyeskedés, az umbulda, a tolvajlás tehát, ha úgy tetszik, a mindenkori magyar kormánykörök tudtával, mi több, megbízásából folyik évek óta. Az vesse tehát az elsŒ követ a határon túli megélhetési magyarokra, aki nem élne egy ilyen, akár az isten lábához fogható lehetŒséggel. Bár, ha akadna is egynéhány ennyire becsületes és fŒként naiv individuum, azokat minden bizonnyal pillanatok alatt fölfalja a lehetséges tolvajok alkotta mátrix, mégpedig a sok lúd disznót gyŒz elve alapján… Undor a köbön! Barak László www.parameter.sk


Publicisztika – Hirdetés

2008. április 22.

3

Ág Tibor 80. születésnapjára Mostanában talán gyakrabban csen el tŒle egy-egy Œsz hajszálat az idŒ, talán kissé lassúbb a járása, amikor például kedves kutyusaikat, Madzagot és Csöpit sétáltatja. Igaz, ez a fajta tevékenység nem tartozik a gyors mıfajok kategóriájába, ám ezenkívül, fŒként a munkatempóját tekintve, semmi jele annak, hogy Ág Tibor népzenekutató, zenepedagógus, karnagy nyolcvanéves lenne. Mindezt örömmel jegyzem le, s minthogy mindketten Nagymegyeren élünk, egymás közelében évtizedek óta, igazolhatom is azzal, hogy a nagy elŒd és példakép, Kodály Zoltán tavalyi kettŒs évfordulója alkalmából Népdalkutatók nyomában Szlovákia magyarlakta vidékén címmel megjelent sokadik könyve után, melyet nótafáinak hangját tartalmazó CD egészít ki, már írja számítógépén a következŒt; hogy a minap adta le soros cikkét kottaképekkel a Katedrában vezetett népzenei sorozatába; hogy a múlt héten Alsószeliben zsırizett népdalokat éneklŒ gyerekek regionális seregszemléjén; hogy ha negyven évig tartó együtténeklés után el is búcsúzott a nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyes Kartól, de a kórusmozgalomtól sem tudván elszakadni, a szomszédos Csilizradványban irányít most egy népdalkört; hogy mindeközben számítógépes fájlokba rendezi azt a páratlan mennyiségı, összesen tizenhat ezer dallamegységet, amelyet részben a Csemadok keretei között gyıjtött, több mint ötven éven keresztül, a CsallóköztŒl Nyitra vidékén át a Bodrogközig, bejárva a legapróbb falvakat is, ahol népdalt, balladát, dudanótát, egyáltalán népzenei-népköltészeti anyag fölbukkanását sejtette. Örömmel jegyzem le mindezt, írtam az imént. Örömmel, igen, mert aki nép-

zenét gyıjt és ad közre könyvek tucatjaiban, ahogyan Ág Tibor, s ahogyan Œ, ki kórusok, népdalkörök, iskolai és leánykarok tucatjait segítette életre, illetve vezette ugyanolyan szenvedéllyel és alázattal ezeket az éneklŒ együtteseket Galántán, Dióspatonyban, BŒsön vagy Nádszegen, mint annak idején a NÉPES-t, azaz a hivatásos Csehszlovákiai Magyar Népmıvészeti Együttest, majd az Ifjú Sziveket, karnagyként a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarát – az nemcsak zenei anyanyelvünket ápolja és mıveli, hanem bizony édes anyanyelvünket is, mely az évszázadokon át csiszolódott népdalainkban, népballadáinkban szól a legtisztábban, legszínesebben. Ha valami tápláló forrás, megtartó erŒ, akkor ez az. Felbecsülhetetlen értékı hagyomány, mely az egykori népélet megismerésének is hı tükre, s amelyet mellŒzhetetlenül nemes feladatunk éltetni tovább, minél többet visszajuttatni belŒle azoknak, azok unokáinak, dédunokáinak, akik megŒrizték e kincset. Ág Tibor életének és munkásságának vezérfonala volt ez akkor is, amikor különbözŒ munka- és szerepkörben közremıködött a zselízi országos népmıvészeti fesztivál, a Kodály Napok, a Tavaszi szél..., a CsengŒ Énekszó s számos egyéb népzenei-néprajzi fórum megvalósításában, szervezésében. S vajon nem ezt a célt szolgálja-e régóta publicisztikai tevékenységével, itthoni és magyarországi elŒadásaival a mai napig?! Természetesen mindvégig Kodály Zoltán szellemében, az Œ nyomdokait követve kitartó hıséggel, noha két személyes találkozásukat leszámítva, csak közvetve lehetett a Mester tanítványa, „hiszen a második világháború idején is egy országhatár választott el tŒle.

 Az ünnepelt az Œt ünneplŒk között A háború befejezése után meg gyıjtŒtábor, majd a hontalanság évei...” Pusztán fölsorolni is sok lenne itt mindent, ami az 1928. április 13-án Pozsonyban született, majd, lám, az egyszerı falusi emberek között, az Œ zenei világukban otthonra lelŒ Ág Tibor nevéhez egyedülálló, legalábbis

Kovács Zoltán felvétele

párját ritkító tettként köthetŒ. Melyeket többek között hazai és magyarországi állami kitüntetésekkel ismertek el, ezenkívül 1983-tól a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Társaságának külföldi tiszteletbeli tagja, 2005-tŒl pedig a Magyar Mıvészeti Akadémia rendes tagja. Van azonban

egy sejtésem: Ág Tibor számára az a legnagyobb kitüntetés, amikor valamelyik színpadról vagy valamilyen körben visszahall tekintélyes gyıjtésébŒl, gyermekek vagy felnŒttek ajkáról, egy-egy dallamot. Bodnár Gyula

Lánglovas kaszkadŒr EKECS-NAGYSZEGPUSZTA – Az idei évad elsŒ versenyével és szórakoztató rendezvényeivel kedveskedett a western lovaglás híveinek szombat délután és este az ekecsi Csápai Rodeo Ranch. Az ünnepélyes megnyitót követŒen nagyszegpusztai lovaspályát elŒször a hordókerülésben kiírt, az idei szlovák bajnokságba is beszámító, B kategóriás gyorsasági verseny résztvevŒi vették birtokukba. Az ifik mezŒnyében például számos lány versenyzŒ rátermettségét is megcsodálhatta a szépszámú közönség, a felnŒttek nyílt viadala pedig pénzdíjakat is kínált a legjobbaknak. A szeszélyesnek tartott április azonban ezúttal sem tagadta meg magát, mert a látványos versenyszám második fordulóját egy heves tavaszi zápor szakította félbe, amely azonban szerencsére elég gyorsan átvonult Nagyszegpuszta fölött. A versenypálya talajának felújítása után aztán eldŒlt, hogy az ifik versenyében Nikola Ballová (Brezno) bizonyult a leggyorsabbnak, a férfiak viadalát pedig a pécsi Dörnyei József nyerte a nyitrai Varga Zsolt és a Csápai-ranch kiválósága, Wiederman Károly. Akit gondolatban talán már az esti kaszkadŒr show foglalkoztatott, hiszen ennek mısorában egy lélegzetelállító produkcióra készült. De errŒl majd késŒbb. A szintén nagyon látványos második versenyszám, a szlalom már csak a felázott talaj miatt is nagyon igénybe vette a versenyzŒk technikai tudását. A legkisebb megingás rögtön szertefoszlatta a végsŒ gyŒzelem reményét, mint ahogy az a hordókerülésben gyŒztes Ballovával és a magyarországi Dörnyeivel mindjárt az elsŒ futamban megesett. Így végül az ifik mezŒnyében az aprócska Janka Paulíková (Slovenská ªupãa) diadalmas-

kodott, a felnŒttek között pedig csallóközi gyŒzelem született az elnyıhetetlen kisfaludi Pikkes, vagyis Horváth József személyében és Deijon lovának köszönhetŒen. Aki ráadásul egy másik lova, Lady Flower Crow nyergében a harmadik helyet is megkaparintotta. A második hely a barrelhez hasonlóan itt is a nyitrai Varga Zsolt zsákmánya lett. Végezetül a kaszkadŒrséggel pozsonyi és magyarországi barátai révén már régóta foglalkozó kiváló csallóközi westernlovashoz, Wiederman Károlyhoz visszatérve, Œ már délután elárulta nekünk, hogy égŒ csóvaként fog vágtatni és hordót kerülni lova hátán, amit tudomása szerint senki sem csinál a kaszkadŒrök közül. A mutatvány nehézségét és rendkívüli veszélyességét az adja, hogy a legkisebb megingás, hiba nélkül, 15 másodperc alatt el kell végeznie a mutatványt, le kell szállnia a lóról az oltáshoz, mert különben az égŒ kabátja alatt, az autóversenyzŒk által is használatos védŒruha már nem védi meg… „Mindig is szerettem az eszement dolgokat, azért találtam ki ezt. Ha megcsinálom, elterjed rólam, s ha ilyen munka kell a filmgyártásban, ezért már jó pénzt tudok kérni” – mondta nevetve a harmincas évei közepén járó férfi. Aki pozsonyi barátaival legutóbb a hazai gyártású Cinka Panna forgatásánál szerepelt kaszkadŒrként, Œsszel pedig az új Sissi-filmhez kaptak felkérést, melyet amerikai produkcióban Ausztriában fognak szeptemberben, októberben és novemberben forgatni. Nos, a népszerı Karcsi mutatványát, melyet az égŒ lovasfigura miatt besötétedés utánra idŒzítettek a programban, nem állt módunkban megvárni. Utána is szorongva csöngettük fel a mobilján. „Nagy csávó vagyok, megcsináltam!” – harsogta a telefonba elégedetten. S fŒleg felszabadultan. (bereck)


4

Híroldal

2008. április 22.

Lelki vigaszt nyújtott Átverték NAGYMEGYER – Cseri István esperesplébános életét szeretné megŒrizni az utókornak a Nagymegyeri Római Katolikus Egyházközség, ezért úgy döntött, hogy a Csemadok és a Kolping helyi szervezeteivel közösen, a helyi templom oldalsó falára helyezett emléktáblán örökíti meg az 1944 és 1948 között, a városban szolgáló esperes tettét. à volt az a katolikus pap, aki a Csehországba deportált nagymegyeriek után is elment, hogy lelki vigaszt nyújtson a számukra megpróbáltatásokkal teli idŒkben is. A bátor katolikus pap ténykedését nem nézte jó szemmel a hatalom, így végül maga is a kitelepítés sorsára jutott; 1948. október 19-én rengeteg hívŒ kísérte Œt ki a nagymegyeri állomásra, ahol ingóságaival együtt

vagonba rakták, hogy a vonat Magyarország felé vegye az irányt. A magyar rendŒrség állandó megfigyelés alatt tartotta, az 1956-os forradalmi eseményeket követŒen az Államvédelmi Hatóság letartóztatta, hosszú hónapokra vizsgálati fogságba került, gyógyíthatatlan betegsége miatt nagyon legyengült, a rabkórházból is kiadták Œt. Utolsó szolgálati helye a Dorog melletti Csolnokon volt, végül 1959 decemberében egy budapesti kórházban hunyt el – többek között ezeket is megtudhatjuk abból az emlékfüzetbŒl, melyet Varga László helytörténész írt Cseri István esperes (1903– 1959) címmel, a kiadványt az emléktábla leleplezésének a napján, április 13-án vehette a kezébe az olvasó. Az ünnepségen részt vett a volt nagymegyeri esperes szülŒfalujának, a nagykürtösi

·OPOR≈A – Háromszázezer koronájától fosztott meg a galántai járásbeli településen egy hatvannyolc éves asszonyt az a középkorú férfi, aki a villanyóra leolvasása, egyszersmind az elektromos csatlakozások mıködŒképessége ellenŒrzésének ürügyével kopogtatott be hozzá.

 Megszentelik az emléktáblát járásbeli Ipolynagyfalu küldöttsége, valamint a rokonok is. Varga László méltatta Cseri István tevékenységét, az emléktábla leleplezését követŒen Bíróczi István esperesplébános áldotta meg a templomfalon elhelyezett márványtáblát, majd a

Traktorokkal sztrájkolnak (Befejezés az 1. oldalról) Polák Attila, az új elnök múlt hét hétfŒn vette volna át a szövetkezet irányítását, amit a munkások megakadályoztak. Ekkor kezdŒdött a sztrájk. Múlt csütörtökön Jozef Chrenko is a sztrájk helyszínére érkezett. A kapu elŒtt próbálta jobb belátásra bírni az embereket, hogy álljanak munkába. Igyekezete azonban pénteken is hiábavalónak bizonyult. Lapunk természetesen megkérdezte Œt is: „Azzal kezdem, hogy földjeim vannak és vagyonrésszel is rendelkezem FelsŒpatonyban, ahol a nagyapám az egykori szövetkezet egyik alapítója volt. Ezért sem nézhettem ölbe tett kézzel, ahogy romlik az itteni gazdasági helyzet. Törvényesen vásároltam részvényeket, s nem én döntöttem arról, hanem a Tánczos Lászlóhoz tartozó csoport, hogy a szavazati jogot a vagyonrészhez kötik. Ennek alapján többségi tulajdonos lettem, mert az oszthatatlan vagyon felosztása egyértelmıen törvénytelen. Miként az sem helyénvaló, ha né-

hányan úgy jutnak vagyonrészhez, hogy Tánczosék erre hitelt vesznek fel. Az sem mellékes, hogy a kifogásolt részvényesi gyılést, Bodó Zoltán, az ellenŒrzŒ bizottság elnöke hívta össze, erre törvényes joga van. A volt elnök félrevezeti és uszítja a tájékozatlan és hiszékeny embereket, így szeretné megŒrizni elnöki posztját, befolyását. Nem óhajtom megszüntetni az állattenyésztést, nem tervezek elbocsátásokat sem. De a további célok kitızése elŒtt alapos könyvvizsgálatra van szükség, mert csak ez derítheti ki, milyen is a szövetkezet tényleges anyagi helyzete, mekkora a tartozása, milyen szerzŒdéseket kötöttek és így tovább. Csak a gazdasági helyzet egyértelmı tisztázása, valószínıleg egy hónap után tarthatunk tagsági és részvényes gyılést, ahol közösen beszélhetjük meg, miként mıködjék tovább sokkal eredményesebben a szövetkezet“ – szögezte le Jozef Chrenko. Aki elmondta, hogy e hét elejéig vár, hogy a sztrájkolók munkába állnak-e. „Ha nem, akkor

mások vetnek majd FelsŒpatonyban“ – tette hozzá. További kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy nem célja külföldi kézre játszani az itteni szövetkezetet. „Nem tagadom, az MM + J társaságban valóban van dán üzletrész. Az is tény, hogy több mezŒgazdasági üzemet megvásároltunk. Tessék megkérdezni a somorjai vagy a bŒsi traktoristákat és más alkalmazottakat, elégedettek-e. Biztosra veszem, hogy igennel válaszolnak, mert jó munkáért jó fizetést kapnak munkáltatójuktól. Ennek ellenére nincs szó arról, hogy a felsŒpatonyi szövetkezetet is megvegyük. Az itteni üzem hazai részvényesek alkotta jogi személyként mıködik tovább. Remélem, mielŒbb, mert sztrájkból nem terem gabona, s az sem mindegy, hogy az alkalmazottak kapnak-e fizetést a következŒ hónapban vagy sem“ – tette hozzá. Értesüléseink szerint a sztrájkolók az elmúlt hét végén vetettek is. –y-f, –und

MKP-zırök Komáromban Nem kizárt, hogy feloszlatják az MKP komáromi városi alapszervezetét. Ha a május 23-ára összehívott tagsági gyılés az elŒzŒ háromhoz hasonlóan újból határozatképtelen lesz, akkor a városi elnökség kezdeményezni fogja az országos elnökségnél az alapszervezet feloszlatását vagy mıködésének felfüggesztését. Amint azt Andruskó ImrétŒl, a városi szervezet elnökétŒl megtudtuk, utoljára a tavaly márciusi tisztújító tagsági gyılés volt határozatképes, azóta, háromszori alkalommal, egyszer sem jelent meg a 170 tagból legalább 86. Andruskó azt is elmondta, hogy 50-60 tagjuk egyáltalán nem vesz részt a

gyıléseken, Œnekik most levélben tette fel az elnökség a kérdést: továbbra is tagok akarnak-e maradni vagy sem. Közülük már mintegy tízen jelentették, hogy inkább kilépnének. „A májusi tagsági gyılésre szóló meghívóban mindenkit figyelmeztetünk arra, hogy ha megint határozatképtelenek leszünk, akkor kezdeményezzük az alapszervezet feloszlatását. Ha az Országos Tanács eleget tesz kérésünknek, akkor új alapszervezetet kell létrehozni, ahová az alapszabály értelmében a járási elnökség regisztrálhatja a tagokat” – mondta az elnök. Andruskó szerint az elmúlt négy-öt évben egészségtelenül felduzzadt az MKP városi tagsága. A határozatképtelenségért

pedig a tagsági gyılésekrŒl állandóan távolmaradókon kívül az az érdekcsoport okolható, amely tudatosan akadályozza a gyıléseket. Az MKP városi elnöksége a március 15-én elmondott, a Magyar Koalíció Pártját és politikáját élesen bíráló szónoklata miatt kezdeményezte PetheŒ Attila kizárását a pártból. Amint azt Andruskó elmondta, a napokban kapta kézhez a járási etikai bizottság levelét, amelyben arra kéri az elnökséget, pontosítsa, PetheŒ beszédében miben vétett az MKP alapszabályzata ellen. „Május 5-én ül ismét össze az elnökség, akkor teszünk eleget az etikai bizottság kérésének” – tette hozzá. (perec)

A szerzŒ felvétele

nagymegyeri, az ipolynagyfalui önkormányzat, az egyházközség, a Csemadok, a Kolping helyi szervezete, rokonok, ismerŒsök helyezték el az emlékezés koszorúit és virágait. Kovács Zoltán

A kerületi rendŒrparancsnokság szóvivŒje, Mária Linke‰ová tájékoztatása szerint a csalónak ez csupán a hatásos belépŒje volt. Hiszen nyomban közölte az aszszonnyal, hogy a község polgármestere által megbízatása van a bankjegyek ellenŒrzésére is, különös tekintettel a szlovák pénznem közelgŒ, euróra történŒ átváltásával. Ezért arra kérte a ház idŒs asszonyát, hogy az otthon tartott valamennyi bankjegyérŒl feljegyezhesse a sorozatszámokat. Kérése igazául egyenesen

arra biztatta Œt, hogy hívja csak fel telefonon a polgármestert, ám Œ enélkül is hitt neki, és elŒvette a az otthon Œrzött háromszázezernyi koronáját. A csaló ekkor már csak az asszony pillanatnyi figyelmetlenségére várt és elszelelt a pénzzel. A bejelentés után a rendŒrség nyomban eljárást indított a tettes ellen, aki negyven év körüli, mintegy 180 centi magas, rövidre vágott, sötét hajú, szlovákul választékosan beszélŒ, magán szürke szövetnadrágot és hasonló színı dzsekit viselŒ férfi volt, s aki eme tettéért akár három évre is rácsok mögé kerülhet. Egyúttal a rendŒrség elsŒsorban az idŒsebb emberek figyelmét hívja fel az esetlegesen beállító „villanyóra-leolvasókra”. Legyenek módfelett óvatosak, kérjék el az igazolványukat, és minden gyanús körülményt azonnal jelentsenek a 158-as telefonszámra. (–kf)

Meddig tiltják? KOMÁROM – Van remény arra, hogy hamarosan újra mıthetnek a komáromi kórház sebészeti osztályán. Bár ªubomír ·evãík megyei tisztiorvos Bastrnák Tibor polgármesterrel való egyeztetése után arra nem volt hajlandó, hogy azonnali hatállyal visszavonja az általa elrendelt mıtési tilalmat, annyit megígért, hogy ha a közegészségügyi hivatal az újabb ellenŒrzés során mindent rendben talál, akkor ideiglenesen felfüggeszti a mıtŒk bezárását. MinderrŒl Bastrnák Tibor számolt be. A polgármester találkozóra hívta a járás polgármestereit, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az esetleges további lépéseket illetŒen. Ezen a találkozón részt vett Bock Sylvia, a kórházakat mıködtetŒ Forlife igazgatója is, aki részletesen beszámolt a történtekrŒl és biztosította a jelenlévŒket arról, hogy a kórházban továbbra is elvégzik a sürgŒsségi mıtéteket. Bastrnák tárgyalt Milan Belicával, Nyitra megye elnökével is, aki elŒtt kifejtette: egyértelmıen politikai nyomásként értékeli a tisztiorvos lépését. Nem tartja ugyanis normális dolognak, hogy olyan hiányosságot kér számon a kórházon, amelyek eltávolítása a megye feladata lenne. Ráadásul olyan minisztériumi határozatra hivatkozva, amely csupán a szakrendelŒi kezelésekre vonatkozik. A fekvŒbetegrészlegre és a mıtŒkre vonatkozó rendelet ugyanis csak idén májusban lép életbe és 2010-ig lesz lehetŒségük a kórhá-

zaknak arra, hogy teljesítsék az abban foglalt kritériumokat. Bastrnák szerint a tisztiorvosnak nem volt joga a higiéniai elŒírások be nem tartására hivatkozni és ezzel felülbírálni a Regionális Közegészség Hivatal munkáját, hiszen ez utóbbi folyamatosan végzi az ellenŒrzéseket a kórházban és azok alapján engedélyezi a mıtŒk használatát. Belica a beszélgetés során örömmel állapította meg, hogy a régió polgármesterei kiállnak a kórház mellett. Korábban ugyanis olyan hírek jutottak el hozzá a komáromi kórházzal kapcsolatban, hogy a betegek elégedetlenek az ottani ellátással. Bastrnák Tibor szerint az ellátás színvonala sokat javult, mióta a Forlife mıködteti az intézményt, az orvosok, nŒvérek szakmai hozzáértéséhez nem fér kétség, amivel viszont tényleg senki nem lehet elégedett, az éppen az épületek állaga. Az ingatlanok rendbetétele viszont a megye feladata lenne. A polgármester Belicának és az újságíróknak is beszámolt arról, hogy a Forlife – Bock Sylvia ígérete szerint – a betegek érdekében hajlandó lenne a megye helyett saját forrásból eltávolítani a mıtŒkben lévŒ állítólagos hiányosságokat. Ehhez azonban pontosan tudniuk kellene, hogy milyen törvény vagy rendelet szerint kell eljárniuk, milyen normákat kell alkalmazniuk, ez ugyanis a tisztiorvos által készített jegyzŒkönyvbŒl nem derül ki. (v.gy.)

Részeg nŒ csattant GÚTA – Ittas állapotban ült be a városban múlt hétfŒn este Peugeot 106-os típusú gépkocsijába egy ötvenhárom éves nŒ. Komáromi lakásába akart eljutni. Ám ez nem sikerült neki, mert néhány száz méter megtétele után letért az útról, és gépkocsijával egy betonoszlopnak ütközött. A gépkocsivezetŒ könnyebb, hat napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, az autóján legalább 100 ezer koronás kár keletkezett.  Csendélet ütközés után A helyszínre érkezett komáromi rendŒrök megszondáztatták a hölgyet, aki a készülék jelzése szerint 3,63 ezreléknyi szeszes italt fogyasztott. Legalább két

évre ugrik a jogsija, s ezen kívül 15 ezer korona bírságot is fizet. Az illetékes közlekedésrendészeti hivatal ennél súlyosabb

RendŒrségi felvétel

büntetést is kiszabhat, miután tisztázzák a közlekedési baleset körülményeit. –re


Olvasószolgálat

2008. április 22.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. április 23–24.)

Az utca királyai (mf) 13.30, 15.45, 18.00, 20.150 p–szo 22.30; szo–v 11.15. Kis Vuk (magyar) 13.30, 15.15, 17.00, 18.45, 20.30; szo–v 11.45. Eszter hagyatéka (magyar) 15.45, 17.45, 19.45; p–szo 21.45. Bolondok aranya (mf) 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.30; szo–v 11.00. Nyolc tanú (mf) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.30. Bakkermann (magyar) 15.15, 19.30; p–szo 21.30. Streetdance – Step Up 2. (mf), 14.15, 16.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15; szo–v 10.15, 12.15. A bakancslista (mf) 16.30; p–szo 22.30; szo–v 12.30. 27 idegen igen (mb) 13.00, 17.30, 19.30; p–szo 21.30. Horton (mb) 14.00, 16.00, 18.00; szo–v 10.00, 12.00.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (április 24–30.): Streetdance – Step Up 2. (am. film) 16.30, 18.40, 20.40; vas 14.10. A Spiderwick krónikák (am. kalandfilm) 16.20, 18.30, 20.30; vas 14.20. Sicko (am. dokumentumfilm) 20.30. Jahodové víno (szlovák film) 18.10. Nyolc tanú (am. thriller) 16.10, 18.10, 20.20; vas 14.00. KOMÁROM, Tatra mozi – április 25–26.: Once (ír filmdráma) 18.00; ápr. 28.: Red Road (ang.–dán zenés film) 18.00, filmklub. GALÁNTA, kultúra háza – április 22–23.: Sweeney Todd – A Fleet Street démoni borbélya (am.–ang. film) 19.00; ápr. 26–27.: Charlie Wilson háborúja (am. film) 19.00; ápr. 29.: Václav (cseh filmdráma) 19.00. VÁGSELLYE, kultúra háza – április 23.: Sweeny Todd – A Fleet Street démoni borbélya (am. bınügyi musical) 20.00; ápr. 24-25.: Charlie Wilson háborúja (am. komédia) 20.00; ápr. 26–27.: Václav (cseh filmdráma) 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – április 26–27.: Mr. Magórium csodás áruháza (am. családi komédia) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – április 22.: Vajda I.: Pedig én jó anya voltam – Pogány Judit elŒadásában (19.00, Stúdió-bérletek); ápr. 23–24.: Gulliver – a Fogi Színháza vendégjátéka (9.15 és 11.00, meseelŒadások); ápr. 25.: Gulliver (9.15 és 11.00), Forgószínpad (19.00, Madách-bérlet); ápr. 27.: Anyám azt mondta, hogy ne (19.00, bérletszünet).

Kiállítás DUNASZERDAHELY – A Bacsák utcai Art-Ma Galériában április 23-án (17.00) Találkozás III. címmel Vojtech Kolenãík, Miro Gasidlo és Ján Sekal munkáiból nyílik közös kiállítás Eva Trojanová mıvészettörténész tárlatnyitó méltatásával. – A Kortárs Magyar Galériában május 4-ig a Fotógráfia és kortárs grafika – Válogatás a gyŒri IX. Nemzetközi Rajz- és Grafikai Biennálé anyagából címı kiállítás, a galéria Luzsicza-termében pedig a SZMKT IX. Illusztrált Könyvbiennálé címı tárlat kinthetŒ meg. NAGYMEGYER – A VMK kiállítási termében április 24-ig várja látogatóit Almási Róbert Festmények címı tárlata. KOMÁROM – A múzeum fŒépületében június 14-ig látogatható Jordán Miklós (1892–1977) festményeinek kiállítása.

Vegyes NAGYMEGYER – A VMK színháztermében április 25., 18.00: Ünnepi mısor a tánc világnapja alkalmából. A VMK nagytermében ápr. 26., 18.00: A Janiga József Mıvészeti Alapiskola szülŒi bálja. DUNASZERDAHELY – A Vámbéry Irodalmi Kávéházban április 24-én (18.00) Cselényi László Kimeríthetetlen tenger címı kötetét Pomogáts Béla irodalomtörténész mutatja be, akinek az idén hetvenéves CselényirŒl írt monográfiáját H. Nagy Péter irodalomkritikus ismerteti az érdeklŒdŒ közönséggel. – A szabadidŒparkban április 26-án, 16.00– 24.00: Dunaszerdahelyi búcsú – majális gyermekprogramokkal, a Bihari János együttes mısorával (17.30), a MonteCarlo együttes koncertjével (18.45), Szekeres Adrienn élŒkoncertjével (20.30) és utcabállal.

Kiszámolta már, mennyi lesz a jövedelme euróban? Czére Piroska, Nagyszarva – Ezzel még nem foglalkoztam, ám azzal a kérdéssel inkább, hogy ez a kicsi Szlovákia miért nyüzsög annyira az euróért. Nem értem, kinek fontos ez annyira. A fejlettebb Csehország még csak fontolgatja, mikor vezetné be, a magyarokról ne is beszéljünk. A mi fizetéseink ezt nem indokolják. Dudás Irén, Tallós – Bevallom, hogy én ezzel a gondolattal komolyabban még nem foglalkoztam. Nekem hiányozni fog a koronánk. Egyéni érzés ez, tudom, de úgy gondolom, hogy szép pénzeink vannak. Az euró bevezetésével, remélem, meglódul a gazdaságunk, s ezt a pénztárcánkon is érezni fogjuk.

Dora László, Alsóhatár – Tapasztalatból tudom, hogy valamennyiünk számára a más pénznemben való gondolkodás lesz a legrosszabb. Még a fiatalok és a produktív népesség esetében is hónapokat igényel majd az átállás. Az öregeknek meg sokk lesz. A hétezres nyugdíjukat néhány bankjegyben fogják megkapni. Kilacsko Erzsébet, Királyrév – Sajnos, meglehetŒsen kevés lesz, csak amolyan aprópénz. Már elgondolkodtam azon, milyen pénztárca lenne jó a mostani vékony helyett, amelyben élére állítva szépen elférnek a bankjegyek. Valamilyen bŒrerszény, zacskó? Az biztos, hogy az apró érmék számolgatása is zavarni fog...

Sztárok a zenefolyamon A világ koncerttermeiben otthonosan mozgó pécsi zongoramıvész, Király Csaba hangversenyével indult hétfŒ kora este (már lapzártánk után) a XVII. Dunaszerdahelyi Zenei Napok rendezvénysorozata. Amely május 8-ig további hat remek koncertet kínál a komolyzene, illetve immár hagyományosan a dzsesszmuzsika helyi és környékbeli szerelmeseinek. A nyitóhangversenyt e héten két további követi, mindkét esetben a Vermes-villában, ahol csütürtökön (18.00) a pozsonyi Jela ·pitková (he-

gedı) és Ildikó Balogová (zongora) lép közönség elé, pénteken pedig, ugyancsak 18 órai kezdettel a zsolnai La Barre-gitárduó nyújt ízelítŒt gazdag repertoárjából. S már most említsük meg az 1990-ben alakult nagyszerı Budapesti Klezmer Band jövŒ keddi, várhatóan szenvedélyes hangulatú koncertjét, melynek helyszíne a református templom lesz. A zenei napok további rendezvényeire következŒ számunkban hívjuk fel olvasóink figyelmét. (–ck)

Turistacsalogató Patonyrétre A Patonyréti SC turisztikai szakosztálya szeretettel várja a természetjárás szerelmeseit április 26-án, szombaton a XVII. Kis-Duna menti gyalogtúrára, amely a Csallóköz egyik legvonzóbb és legrangosabb turisztikai rendezvénye. Prezentáció a Patonyréti SC stadionjában 8-tól 9 óráig, rajt 9-kor, a visszaérkezés 13.30-ra várható. A túra 11 km-es útvonala az ébredŒ természet nyújtotta festŒi környezetben nagyobb részt a Kis-Duna

rajzolatát követi. A féltávnál beiktatandó egyórás szünet alkalmat nyújt szalonna- és kolbászsütésre, célbaéréskor pedig gulyásleves és csokoládés kelt gombóc várja a túrázókat. Részvételi díj felnŒtteknek 15, gyermekeknek 10 korona, jelentkezés április 24ig a köv. címen: Rostás Alajos, Flaska Lénárd, Obecn˘ úrad, 930 52 Potônske Lúky 41, tel.: 031/5587181, 0908/781631, 0908/781630. (–er)

Európai védŒoltási hét Az Egészségügyi Világszervezet még 2005ben hirdette meg az Európai védŒoltási hét programját. Ennek értelmében 2008. április 21–25-e között Szlovákiában is megrendezésre kerül ez a kezdeményezés, melynek elsŒdleges célja a figyelem felhívása, a kommunikáció javítása és a védŒoltások tá-

mogatása. Valamennyi ezzel kapcsolatos kérdésrŒl a Dunaszerdahelyi Területi Közegészségügyi Hivatal 031/5524936-os telefonszámán lehet érdeklŒdni. A hivatal illetékes szakosztályának munkatársai minden kérdésre választ adnak. (–)

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Lelkes Tímea, Tallós – A bérem átszámításával nincs gondom, mert a munkáltatóm két hónapja már a fizetési szalagon is feltünteti koronában és euróban is az összeget. Nekem jó lesz a közös pénz, külföldre utazva nem kell majd folyton váltogatnom. Vagy hogy pénzfogytán beváltják-e egyáltalán a koronáimat... (kmeÈ)

ÉLà NYELV „Azt szeretném tudni, mi a citadella szó pontos jelentése, s hogy van-e a kérdéses kifejezésnek magyar megfelelŒje” – írja egy egyetemi hallgató. Az értelmezŒ kéziszótár szerint az olasz eredetı citadella fŒnév jelentése a következŒ: ‘várnak legmagasabban épült, legjobban védhetŒ része’, illetve ‘várszerı magaslati erŒdítmény’. Bár a mai nyelvhasználat ritkán helyettesíti a citadella szót más megfelelŒvel (l. a budapesti Citadella példáját), egy régebbi nyelvállapot a fellegvár összetételt alkalmazta a szóban forgó kifejezés magyar nyelvı ekvivalenseként. A választékos nyelvhasználatban viszont a fellegvár szónak kialakult egy új, átvitt értelmı jelentése is, mely szerint intézménynek tevékenységnek erŒs támaszát, központját is nevezhetjük fellegvárnak; pl.: A Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudomány fellegvára. Misad K.

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson április 15–16-án a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Végh Károly, Bertók István, Varga Zsuzsanna, Fotta László, Kertész László, Heller Péter, Miklós Ferenc, Fojtík József, Új Krisztina; BŒs: Jakus Tibor, Varga Balázs; Pódafa: Czifra Zoltán; Balázsfa: Kovaãiã László, Csölle Renáta; Ekecs: Círia Tibor; Nyékvárkony: Kozmér István, Katona József, Hegedıs Jana, Cserge Alica, Bognár Zoltán, Borbély Róbert, Karika György, Uher Tibor; Csenke: Tarcsi György, Mezei Ferenc; Dercsika: Fekete Zoltán; Nagyszarva: Lengyel Sándor; Csákány: Varga Anita, Kász Krisztina, Lentulay Melinda, Köles József, Gregus Dávid; Somorja: Sinóbli Rudolf; Gomba: Szalai János, Snehota Milan, Mogrovics Vilmos, Bernáth István; Lakszakállas: Bokros Ferenc; BögellŒ: Kosár Katalin; Csallóközcsütörtök: Nagy Erzsébet, Nagy Mária, Vizent Daniela, Csinto László, Kiss Károly, Mogrovics Péter, Hamar József, Tóth György, Lelkes József, Valocsay Róbert, Nagy Péter, Nagy Norbert, Podobek Judit, Lazík Károly, Valocsay Rita, Nagy ErnŒ; Vásárút: Gajdosik Martin; Olgya: Csölle Zsuzsanna, Csölle László, Czífery Ottó; Pozsonyeperjes: Borbély Denisza; Csallóköznádasd: Nógel Szilveszter; Lipové (Zsemlékes): Samu Hajnalka.

ORVOSI ÜGYELET Az utóbbi évek egyik fontos orvosi felismerése, hogy a fekélybetegség kialakulásában, illetve tüneteinek rendszeres (leggyakrabban a tavaszi és/vagy Œszi hónapokban történŒ) kiújulásában fontos szerepet játszhat egy, a gyomornyálhártyán élŒ baktérium, a Helicobacter pylori, azaz a Hp. A Hp tehát fontos, de nem egyedüli oka a fekélybetegségnek. Ennek ellenére, minden fekélyre gyanús betegnél a gasztroenterológus (a gyomor- és bélbetegségek szakorvosa) elvégzi a Helicobacter jelenlétét bizonyító vizsgálatokat is. Amennyiben a gyomortükrözés a gyomor nyálhártyáján „sebet”, azaz fekélyt mutat ki és a beteg Hp-pozitív, indokolt e pozitivitás megszüntetése, magyarul „ki kell

Fekélybetegségben a Helicobactert ki kell irtani irtani” a baktériumot a gyomorból. E kiirtás orvosi neve az „eradikáció”. Mivel baktériumról van szó, a kiirtás legfontosabb gyógyszere az antibiotikum. Általában kétféle antibiotikumot és egy, a gyomorsav termelését csökkentŒ gyógyszert kap a beteg kúraszerıen, hét-tíz napon át. Az eradikációs kezelés hatékonysága ma már bizonyítottnak tekinthetŒ. A Hp kiirtása a gyomorból az aktuális fekély gyógyulásán túl jelentŒsen

csökkenti a kiújulás rizikóját is. Az eradikációs kezelés után a fekély kiújulásának rizikója egy-két éven belül öt-hat százalékra csökken, ha viszont a beteg csak savtermelést csökkentŒ gyógyszert kap, a fekélye ugyan gyógyulhat, de a kiújulás esélye akár nyolcvan százalék is lehet. A fekélybetegség mai kezelése tehát a Hp-kiirtás nélkül nem tekinthetŒ teljesnek. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. április 22.


SzabadidŒ

2008. április 22. KEDVEZÃ

KONGÓ

TÁG

HITOKTATÁS

PÉNZNEME

R. 1. RÉSZ INDULATSZÓ

PUHA FÉM

IDEJE

ELÃKELÃ

KETTÃS

CSAPADÉK

VILÁG, id.kif.

BETÙ

FLUOR

R. 2. RÉSZ CSUPÁN – NÉMETÜL KONYHAKERTI NÖVÉNY

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok

A ZENEI HANG

TONNA

KELET

NEODÍMIUM

TÖRÖK

VEGYJELE

FÉRFINÉV

Ápr. 22.: Csilla, Noémi, Slavomír Ápr. 23.: Béla, Vojtech Ápr. 24.: György, Juraj Ápr. 25.: Márk, Marek Ápr. 26.: Ervin, Jaroslava Ápr. 27.: Zita, Mariann, Jaroslav Ápr. 28.: Valéria, Jarmila

FÉRFINÉV

Heti évfordulók 125 éve, 1883. április 24-én született Jaroslav Ha‰ek cseh író. 95 éve, 1913. április 24-én született Jékely Zoltán költŒ.

KÉPZÃ NOBEL-DÍJAS ANGOL ORVOS R. 3. RÉSZ

A HÉLIUM

HATÁROZÓ-

HORVÁT

VEGYJELE

SZÓ

VÁROS

MAGYARO.

SZEKUN-

VÁROS

DUM

Virágkalendárium Csillagvirágokat válasszunk a Csilláknak s valamilyen gyönyörı virágot, mondjuk hófehér kallát, a Noémiknek, merthogy nevük jelentése héberül: gyönyörıséges. Sárga violából kössünk csokrot a Zitáknak és Valériáknak.

GRAMM ÉN –

NITROGÉN

LATINUL

ATTÓL A NAPTÓL –

RÓMAI 100 EZREDRÉSZ

LATINUL

SVÁJC

RÁDIUM,

AUTÓJELE

JÓD BIBLIAI

ALVÁSFÁZIS NÉMET NÉVELÃ

SZEMÉLY ÉRTÉKESÍT

AZ ÓN VEGYJELE

AZ ÉSZAKI VILÁGTÁJ JELE KÖTÃSZÓ

Népi bölcsesség Ha Márk napján megszólal a fülemüle, jó tavaszt hirdet éneke.

Aforizma Az ember két pofára falja a hízelgŒ hazugságot és kortyonként nyelegeti a keserı igazságot. (Denis Diderot)

LITER EMLÉKEZTETÃ JEL

7

N

KÉSZÍTETTE: LÃRINCZ LÁSZLÓ

E

E heti rejtvényünkben Virág Benedek magyar költŒ, író egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 15. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: A képzelŒtehetség fontosabb, mint az ismeret. (Albert Einstein) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát ezúttal az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Balogh Erzsébet (Marcelháza). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

2008. ÁPRILIS 22–28. 3. 21–4. 20.

Vállalkozásában most a kis részletek hozhatnak nagy elŒrelépést, igyekezzen tehát fokozott odafigyeléssel végezni mindent, még a jelentéktelen munkáit is. Az érvényesülésért jól meg kell küzdeni. Bika

4. 21–5. 20.

Többször is elbizonytalanodhat, megtorpanhat, pedig nincs ok aggodalomra. Fontos dolgokban most ne döntsön, ha mégis muszáj, kérje ki mások véleményét is. Az egészségére jobban figyeljen oda. Ikrek

5. 21–6. 21.

MeglepŒen sok kívánsága teljesült, ám továbbra sem árt az óvatosság anyagi kérdésekben. Ha kínálkozna is rá alkalom, hogy megtakarításaiból befektessen, ebben fŒleg ne döntsön elkapkodva. Rák

6. 22–7. 22.

Érzelmein az össztönösség és szenvedély uralkodhat el. Új ötleteivel képes lenyıgözni a környezetét, ám a munkája és az érte kapott anyagiak terén mindig a belsŒ és külsŒ hatások összhangját keresse. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Egy rövid hullámvölgybŒl most már felfelé vezet az út. Még teljesítenie kell egy rázósabb munkahelyi kötelességet, de azután már tényleg a gondtalanság meghitt tavaszi napjai köszöntenek önre. Szız

NAP KIADÓ

8. 24–9. 23.

Nagy lehetŒségek kerülnek az útjába, éljen velük. Alapjaiban tudja megváltoztatni az életét, új embereket ismer meg. Ha saját vállalkozáson vagy profilváltáson töri a fejét, vágjon bele, most sikeres lehet!

Mérleg

9. 24–10. 23.

Egy fontos döntés elŒtt áll, bölcsen teszi, ha nem hamarkodja el, hiszen pénzügyekben sosem árt az óvatosság. Érzelmi gondjai miatt most ne fájjon a feje, azok maguktól is szépen megoldódnak. Skorpió

10. 24–11. 22.

Nagyobb kellemetlenség talán már nem fenyegeti, de továbbra is uralkodnia kell indulatain. Ha olykor kedvetlen és csalódott, akkor se keressen rögtön bınbakot, pláne ne a szıkebb környezetében. Nyilas

11. 23–12. 21.

A látszat nem csal, a 30 éves galántai Kovács Tamás bokszoló. Nem csoda, hiszen édesapja is többszörös szlovák és csehszlovák bajnok, válogatott ökölvívó. S mint Tomi elárulta, ha kislánya nem, fia biztosan tovább viszi ezt a családi hagyományt. Annál is inkább, mert a gyŒri Gladiátor színeiben profiskodó apuka idehaza saját boksziskolát mıködtet... Fotó: Bertók Video

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Betıkkel (sŒt szavakkal!) is végezhetünk matematikai mıveleteket, csupán a megfelelŒ kifejezésekkel kell behelyettesíteni a képletben szereplŒ betıket. Például:

A kishivatalnok kopogás nélkül beront az igazgató irodájába, arcába löttyinti a kávét, fejére húzza a papírkosarat. Közben a kollégái igyekeznek Œt visszatartani: – Laci, csak vicceltünk! Nem nyertél a lottón!

(A – B) + (C – D) + E = F A = nagyon meleg B = indulatszó C = mısorközvetítés rádióban D = kerti munkát végez E = állatok alá terített szalma F = rendszermegdöntési kísérlet Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. haris = harsogó hangú madár; 2. csibor = vízibogár; 3. csicsóka = növény ehetŒ gumóval; 4. bíbic = élesen rikoltozó madár; 5. bojtorján = gyomnövény; 6. bürge = birka, juh; 7. gácsér = a kacsa hímje Helyes megfejtŒink között minden hónap végeztével egy nyertest sorsolunk ki, akinek az ajándékát a szerkesztŒség postán küldi el.

✖ Mari néni térdmıtét után: – Doktor úr, fogok tudni lépcsŒn járni? – Persze, Mari néni. – Hála istennek! Tudja, milyen fárasztó volt mindennap kétszer ki az ablakon, le az ereszcsatornán és vissza!? ✖ Apuka kér a kocsmában egy felest a négyéves fiacskájának. – Na döntsd le, fiam! A gyerekbŒl persze minden kijön, és iszonyúan érzi magát. – Most menj haza, s mondd meg az anyádnak, hogy én se szórakozni járok ide.

A változtatás iránti igénye és kalandvágya megnŒtt, pozitív idŒszak elŒtt áll. Munkahelyi teljesítménye megnŒ, anyagi ügyei is pozitív irányba fejlŒdnek. Csak ne legyen rugalmatlan, ez hátráltathatja mindenben. Bak

12. 22–1. 20.

Hamarosan olyan problémákkal lesz kénytelen szembenézni és megbirkózni, melyeket sejtett eddig is, de a valódi súlyukkal egyáltalán nem volt tisztában. KellŒ segítségre persze most is számíthat. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Ha hódítani vagy flörtölni van kedve, most ne fogja vissza magát. S ha még nem volt ideje kipihenni az évkezdŒ rohamot, most keressen rá alkalmat. A munka megvárja, fel kell töltŒdnie energiával. Halak

2. 20–3. 20.

Nagyon jól tette, hogy már tavasz elŒtt jócskán fokozta a tempót, mert anyagi helyzetében máris tapasztalható az elŒnyös fordulat. Így már szakíthat némi idŒt az ejtŒzésre, aktív kikapcsolódásra is.  Ehhez nincs mit hozzáfızni: itt a tavasz!

Fogas Ferenc felvétele


8

Hirdetés

2008. április 22.


Gyereksarok – Recept – Hirdetés

2008. április 22.

9

Együtt a természettel Serleghalmozó focistapalánták Az alsóhatári település közepén áll egy emeletes épület. Itt leltek fészkükre a helyi magyar alapiskola és óvoda kisgyerekei. VezetŒje Papp Zsuzsanna, aki egyben az iskola pedagógusa is.

Egy tanteremben oktatja tíz szem tanulóját, köztük két elsŒst, egy másodikost, két harmadikos és öt negyedik osztályos iskolást. A kis létszámú intézmények mindegyike hordoz magában egyfajta bıvös légkört, benne sajátos kis egyéniségeit. Róluk beszélgettünk Papp Zsuzsannával. „Azt gondolom, hogy azok a falvak, ahol nincs iskola, ott élet sincs igazán. Hiszen ez a mozgatórugója mindenfajta lelki és kulturális történésnek. Például a mi tanulóink évente legalább öt falusi rendezvényen szerepelnek“ – kezdjük a beszélgetést. Majd így folytatja: „A kisiskolák javára szolgál az is, hogy itt úgy éljük a

hétköznapokat, mint egy nagy család. Kicsi koruk óta ismerem Œket, hiszen egy épületben vagyunk az óvodával. Így a megszokott környezetben maradhatnak. Az pedig, hogy négy évfolyam van egy osztályban, kifejezetten az elŒnyükre válik, hiszen el kell sajátítaniuk az önálló munkát, a kicsik elŒtt már ott vannak a nagyobbak, tŒlük is sokat tanulhatnak“ – magyarázza. Azokat a berögzŒdéseket, hogy egy kisebb iskola színvonala alacsonyabb, mint egy teljes szervezettségı intézményé, Zsuzsanna határozottan megcáfolja: „Mindenben tartjuk velük a lépést. Idén például nagy érdeklŒdés mutatkozott az angol nyelv iránt, így el is kezdtük ennek oktatását. Örömmel tölt el minket, hogy a község önkormányzata ésszerı döntéseivel elŒsegíti azt, hogy a késŒbbiekben is mıködni tudjon az iskola. Eddig tizenöt volt a legmagasabb gyereklétszá-

munk. JövŒre enyhe visszaesést jeleznek az eddigi adatok, öt negyedikesünk megy el, és csak három beíratott elsŒsünk van“ – mondja kissé szomorkásan az iskolavezetŒ. Ám ennek ellenére optimistán tekint a jövŒbe, hiszen egyre több fiatal választja lakhelyéül ezt a kis falut. Beszélgetésünk ideje alatt nagy érdeklŒdéssel figyelt bennünket mind a tíz gyerek, így lehetetlen volt nem megszólaltatni Œket is. Az elsŒ osztályos Mészáros Viktória kedvenc tantárgya a matematika. Bátran meséli, mennyire örül annak, hogy nagyobb gyerekekkel jár egy osztályba. Sokszor elŒfordul, hogy belebeleszól abba is, amit a tanító néni nekik magyaráz. Szeret ebbe az osztályba járni, ahol a nagyobbak inkább védelmezik a kisebbeket, mintsem bántanák Œket. A negyedikes Penyicska Szabina szeret olvasni, kedvenc tantárgya az irodalom. PetŒfi

 Egy tanteremben a négy évfolyam

verseit is ismeri már, többször szaval a falu különbözŒ rendezvényein. Ha felnŒ, azt mondja, cukrász szeretne lenni, mint édesanyja. Mikor megkérdezem tŒle, hogy nem fél-e attól, hogy elhízik a sok finomságtól, elmosolyodik, s egy-kettŒre kivágja magát: „Miért félnék? Anyukám se hízott meg, pedig mindenféle csodaszép tortákat tud sütni!“ – így a szókimondó kisleány. A negyedikes fiúk, Papp Adrián, Szabó Dániel, Gyalog Kornél, Ko‰Èál Krisztián és Kürthy Szebasztián a tornaórákért rajonganak. Ilyenkor kimennek a vadonatúj futballpályára és játszanak egy jót. Annak örülnének a legjobban, ha egy futballklub alakulna a falujukban. Ha már hét tanulót felsoroltunk, említsük meg a további hármat is: Mészáros Natáliát, Czanik Jennifert és Sárközi Szimonát. Miután elbúcsúzom tŒlük, a földszintre érkezek, az óvodások játszótermébe. Húsz kisgyerek helyett mindössze ötöt találok az osztályban. Czirák Darina óvó néni magyarázza az okot: a többiek influenzásak. Aznapi témaként az állatokról beszélgetnek. Mészáros Dávid, aki naponta a mácsonyási településrŒl jár be Alsóhatárba, lelkesen meséli, hogy már kikeltek a kispulykáik, és apukája megígérte neki, hogy aznap felülhet az egyik lovuk hátára, ugyanis lovaik is vannak. Czanik Rebeka rögtön megemlíti, hogy nekik meg kutyáik vannak, mégpedig három: Tina, Buksi és Ajda. A többi gyerek sem hagyja magát, mind felsorolja, ki milyen állatot nevel otthon. A nagy beszélgetésnek Darina néni vet véget, aki tízórait hoz a gyerekeknek. Kenyeret vajas-tojásos kenŒvel. Mind az öten nekilátnak, mi pedig elköszönünk tŒlük.

A szerzŒ felvétele

Vladislav KmeÈ

 A Téten döntŒig jutott dunaszerdahelyi csapat Takács István Fotó: Képarchívum edzŒvel Két hete Nyitráról, ezúttal a magyarországi Téten rendezett nemzetközi focitornáról tért haza díszes serleggel a Dunaszerdahelyi SzabadidŒközpont foci szakkörös apróságainak (2000es születésıek) csapata. Takács István védencei már a csoportmérkŒzések során nagyszerı eredményekkel jelezték, hogy akár a végsŒ gyŒzelemre is esélyesek lehetnek. Sikerült is eljutniuk a döntŒig, ahol azonban a GyŒri ETO hasonló korosztályú csapatával szemben, ha szoros arányban is, de alulmaradtak. A Dunaszerdahelyi SZIK csapatának eredményei – a csoportmérkŒzéseken: MénfŒcsanak–SZIK 2:2, SZIK–Tatabánya 5:0, Szombathely–SZIK 0:4; az elŒdöntŒben: SZIK–Kapuvár 2:1; a döntŒben: GyŒri ETO–SZIK 2:1. Egyébként a nyolccsapatos torna legeredményesebb játékosát is a dunaszerdahelyi gárda adta Hodosi Viktor személyében, aki hat góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját. (–ck)

KÖLCSÖNÖK 4000 Sk-tól

havi törlesztés

érvényesség 1-12 hónap

ügyintézés 24 órán belül

Hívja a hiteltanácsadóját! Hitelnyújtás alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak. Dunaszerdahely és környéke www.giccash.sk

0907 556 021

JÁTÉK Szeretnél egy jó könyvet?

Kérdéseink:

Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre és sorsolással akár te is megnyerheted Barak László: IdŒbolt címı verseskötetét, amely a NAP Kiadó gondozásában jelent meg.

1. Milyen nyelvet tanulhatnak az alsóhatári iskolában a gyerekek?

Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb május 2-ig.

2. Ki az intézmény igazgatónŒje?

Te vagy a nyerŒ!

3. Mi a nevük Rebeka kutyáinak?

Válaszok a 14. számban feltett kérdésekre:

1. matematikában, 2. kiásta magát a lyukból, 3. mindössze négy. Ezen a héten a vásárúti Busánszki Laura lett a nyerŒ, aki Bereck József: Meseenciklop, avagy a foltozóvarga címı kötetét nyerte. A NYERTESNEK GRATULÁLUNK!

Rovatunk támogatója

a NAP Kiadó Bartók Béla sétány 790/4. 929 01 Dunaszerdahely

SÜSSÖN VELÜNK!

Nyúl boros mártásban szalonnacsíkokkal Hozzávalók (4-6 személyre): 2 kisebb vagy egy nagyobb nyúl, 1 csomag húsos szalonna csíkokban, só, Œrölt bors, simaliszt, 1 deci olívaolaj, 1 ek. vaj, 2 vöröshagyma, zeller zöldje, 2 sárgarépa, 10 gerezd fokhagyma, 1-2 ek. paradicsompüré, fél deci fehérbor, 850 g paradicsomkonzerv, 1 liter tyúkleves, 350 g zöld olívabogyó, 4 szál rozmaring, 2 babérlevél, 250 g szélesmetélt. Elkészítési idŒ: 45 perc Sütés: 1.5 óra Italajánlat: száraz fehérbor

Elkészítés: A sütŒt elŒmelegítjük 160 fokra. A nyulat feldaraboljuk: a gerincet körbecsavarjuk a szalonnacsíkba, és félretesszük. A mellsŒ és a hátsó combokat, valamint a bordarészeket sózzuk, borsozzuk, lazán beszórjuk a liszttel; egy mélyebb serpenyŒben, jó fél deci, felhevített olajban, 2-3 percig hirtelen körbesütjuk. A húst tálba szedjük, a zsíradékhoz hozzáadjuk a vajat, a durvára vágott hagymát, a feldarabolt zellert és a karikákra vágott sárgarépát. Tíz percig pirítjuk, majd hozzáadjuk a holdakra darabolt fokhagymát és a paradicsompürét, a babérlevelet; tovább pörköljük 3-4 percig. A végén hozzáöntjük a bort és a konzervparadicsomot, és felére sırítjük a mártást. Ekkor adjuk hoozá a húslevest, a húsdarabokat, az olívabogyók felét a lével együtt (az olíva akár teljesen ki is maradhat), a rozmaring felét. Fölforraljuk, s letakarva máris a sütŒbe toljuk. Kb. egy-másfél órát sütjük. A hússzeleteket kiszedjük, a mártást átpasszírozzuk vagy botmixerrel pürésítjük, a maradék olívabogyót hozzáadjuk (ha akarjuk), és visszarakjuk a serpenyŒbe a nyúldarabokat. A tésztát az elŒírás szerint kifŒzzük. A szalonnás nyúlgerincet a maradék olajon hirtelen, forgatva, megsütjük, s felporciózzuk. A szélesmetéltet a nyúlcombokkal és a hátszeletekkel a maradék rozmaringgal díszítve tálaljuk


10

Spravodajstvo

22. apríl 2008

Plénum malo pokojn˘ priebeh VEªK¯ MEDER – V pondelok 14. apríla sa pod vedením viceprimátora Dénesa Mikóczyho zi‰lo mestské zastupiteºstvo. Poslanci sa sústredili na prerokovanie a schválenie správy o celoroãnom hospodárení mesta, mestského kultúrneho strediska a roãnej úãtovnej uzávierky spoloãnosti Termál, s. r. o. za rok 2007. Zvolení zástupcovia obãanov Veºkého Medera vzali na vedomie aj správu o ãinnosti hlavného kontrolóra za rok 2007 i plán kontrolnej ãinnosti na rok 2008. Rovnako schválili odmenu primátorovi a hlavnému kontrolórovi a dohodli sa, Ïe tieto odmeny sa budú priznávaÈ ‰tvrÈroãne. ëal‰ím bodom programu bolo delegovanie zástupcov z radov poslancov do ‰kolsk˘ch rád v ‰kolách, nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti mesta. Na návrh prednostky mestského úradu Heleny Kucserovej sa ãlenovia mestského zastupiteºstva zaoberali i otázkou podania Ïiadosti na rekon‰trukciu a modernizáciu Základnej ‰koly J. A. Komenského, ktorej renovácia je v súlade s Programom hospodárenia a so-

 Plénum sa nieslo v pokojnej a vecnej atmosfére. Prv˘ zºava primátor Foto: autor Ladislav Rudick˘ ciálneho rozvoja mesta. Na podnet poslanca Zoltána Döménya stiahli z rokovania pléna navrhovan˘ odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta. Návrh vychádzal z faktu, Ïe mestsk˘ úrad doteraz nevypracoval spôsob urãovania cien pozemkov vo Veºkom Mederi v závislosti ich lokalizácie.

SúãasÈou zasadnutia bola správa primátora mesta Ladislava Rudického o tom, ão sa dosiahlo pri skrቺovaní a zveºaìovaní mesta od ostatnej schôdze mestského zastupiteºstva. Primátor pokladá za najdôleÏitej‰iu rekon‰trukciu uÏ pätnásÈ rokov nefungujúceho osvetlenia v miestnom

‰portovom areáli a úpravu okolia v tomto zariadení. Previedli sa i rekon‰trukãné práce v sociálnych miestnostiach, opravili sa sprchy, niektoré objekty sa vymaºovali. V mestskej ãasti IÏop sa vykonala rekon‰trukcia miestnych komunikácií. Zaãala sa aj prestavba domu smútku v katolíckom cintoríne, ktorá bude stáÈ okolo 6 milióna korún – dôjde k úplnej rekon‰trukcii tohto objektu tak, aby vyhovoval normám Európskej únie a aby bol dôstojn˘m miestom pre poslednú rozlúãku so zosnul˘m ãlovekom. Veºmi kladn˘ ohlas malo privítanie novorodencov za rok 2007, pri ktorom rodiãom odovzdali poukáÏku na nákup najdôleÏitej‰ích potrieb pre dieÈa v hodnote tisíc korún. „Som veºmi rád, Ïe sa v minulom roku narodilo aÏ 97 detí, ão je skoro o polovicu viac ako v roku 2006 a aj touto cestou nabádam mládeÏ, aby sa ãinila a starala sa o rast poãtu obyvateºov ná‰ho mesta,“ povedal doslovne primátor Rudick˘ vo svojom vystúpení. Okrem bilancovania sa venovalo i plánom. Medzi ne patrí zapoãatie obnovy chodníkov v meste ãi rie‰enie otázky zberu bioodpadu, pri ktorom je po-

trebné rozhodnúÈ sa, ako s ním nakladaÈ. Pripravuje sa tieÏ kompletné oplotenie cintorína a prebieha príprava projektovej dokumentácie a schvaºovací proces pre v˘stavbu spoloãenského domu – oboje sa t˘ka mestskej ãasti IÏop. Do jednania sa aktívne zapájali aj prítomní poslanci, napríklad Ladislav Dobis poukázal na hyenizmus niektor˘ch rodiãov, ktorí obdrÏali od mesta tisíckorunové poukáÏky na nákup potrieb pre svojich novorodencov, no niektorí z nich tieto okamÏite odpredávali za hotovosÈ päÈsto korún. Poslanci sa znovu zaoberali otázkou odpredaja pozemkov za úãelom v˘stavby priemyselného parku. Alexander Néveri poukázal na to, Ïe t˘mto problémom sa zaoberali uÏ viackrát a aj sa uzniesli na spôsobe ich predaja i na tom, koho zo záujemcov uprednostnia. Preto je podºa neho nutné, aby primátor a mestsk˘ úrad postupovali v zmysle t˘chto uznesení a navrhol, aby sa do konca apríla tento odpredaj uskutoãnil. Na záver poslanci schválili päÈãlennú poradnú komisiu pre urãenie poradovníka Ïiadateºov o pridelenie bytu v meste Veºk˘ Meder. Vladislav KmeÈ

Dvojnásobná v˘hra ParíÏ má lahodnú chuÈ DUNAJSKÁ STREDA – SúÈaÏ „PrestaÀ fajãiÈ a vyhraj“ organizuje Národn˘ ústav verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou – WHO. Na Slovensku je koordinátorom Úrad verejného zdravotníctva SR. Lajtmotívom je zanechaÈ uÏívanie tabakov˘ch v˘robkov poãas súÈaÏe, ktorá trvá od 1. do 31. mája. ZapojiÈ sa môÏe kaÏdá osoba star‰ia ako 18 rokov, ktorá aktívne uÏívala produkty z tabaku dlh‰ie ako jeden rok pred zaãiatkom súÈaÏe. KaÏd˘ fajãiar, ktor˘ sa prihlási do súÈaÏe a poãas nej prestane fajãiÈ, má moÏnosÈ vyhraÈ medzinárodnú cenu 10 000 dolárov, alebo niektorú z regionálnych cien. Poãas abstinenãného obdobia bude v dobe od 7.30 do 15.00 hodiny na telefónnom ãísle 031/552 77 70 súÈaÏiacim k dispozícii na prípadné konzultácie odborník. V Dunajskej Strede sa dá prihlásiÈ do 30. apríla v Mestskom centre podpory zdravia na Októbrovej ulici (budova materskej ‰koly), kde je moÏné zároveÀ vyplniÈ aj prihlá‰ku. ëal‰ie informácie sú k dispozícii na webovej adrese www.uvzsr.sk. (–)

Odborné kurzy IMEª – Obec, ktorá má v súãasnej dobe 124 nezamestnan˘ch sa spolu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne úspe‰ne uchádzala príspevok na organizáciu rekvalifikaãn˘ch kurzov pre nezamestnan˘ch. Z ministerstva pri‰lo 1,6 miliónov korún, ku ktor˘m obec pripojila 5 % spoluúãasti a kurzy sa mohli zaãaÈ. V miestnom kultúrnom stredisku sa kaÏd˘ t˘ÏdeÀ stretávajú úãastníci poãítaãového a opatrovateºského kurzu, ako aj kurzov základov práva, nemeckého a anglického jazyka. Hodiny nav‰tevuje vy‰e osemdesiat úãastníkov z Imeºa a okolit˘ch obcí – dochádzajú sem v‰ak aj „Ïiaci” z Komárna a Hurbanova. Kurzy, na ktor˘ch predná‰ajú naslovovzatí odborníci budú ukonãené v septembri odbornou skú‰kou a absolventi obdrÏia certifikát, uznan˘ v celej Európskej únii. Úãastníci poãítaãového kurzu majú ìal‰iu podmienku získania certifikátu – uhradiÈ 2000 korún. Obec im vychádza ústrety aj v tomto smere – poplatok za certifikát hradí za nich. Úãelom t˘chto kurzov je napomôcÈ dlhodobo nezamestnan˘m pri uplatnení sa na trh práce. Niektorí z úãastníkov uÏ majú konkrétne plány o tom, ako svoj certifikát vyuÏiÈ: napríklad pani Gogolová, ktorá nav‰tevuje kurz opatrovateºstva a nemeckého jazyka, sa chystá pracovaÈ do zahraniãia, k˘m pani Pasztoreková z poãítaãového kurzu si chce zaloÏiÈ vlastnú firmu. (pad)

 V Imeli nav‰tevuje kurzy vy‰e 80 nezamestnan˘ch Foto: Milan Drozd

DUNAJSKÁ STREDA/PARÍÎ – V˘let do hlavného mesta Francúzska bol pokraãovaním „‰núry“ poznávacích, historicko-geografick˘ch v˘letov do hlavn˘ch ãi v˘znamn˘ch miest na‰ej starej dobrej Európy, ktoré organizuje Gymnázium Smetanov háj. Bol teda po Bratislave, Krakove, Viedni, Prahe a Budape‰ti ‰iestym v poradí. Iniciátorom t˘chto zájazdov bol pedagóg Juraj Strigáã, ktor˘ správne usúdil, Ïe v 21. storoãí nestaãí chodiÈ uÏ len prstom po mape, ale je naãim vidieÈ, zaÏiÈ, „oko‰tovaÈ“. A tak sme teda päÈ dní ko‰tovali chute a vône ParíÏa. A veru boli lahodné. Videli sme Montmartre, Eiffelovu veÏu, Louvre, Versailles, Tuilerieské záhrady, Notre Dame, Moulin Rouge, Rue de Clichy... Autorku tohto textu uÏ dávno oãarila história a obzvlá‰È umenie akéhokoºvek druhu, a preto ma fascinovalo, Ïe môÏem v ‰tvrti umelcov kráãaÈ po dlaÏdiciach a uliciach, ktor˘ch sa dot˘kali aj nohy Picassa, van Gogha, Utrilla, Lautreca... Aj v˘hºad z Eiffelovky na ParíÏ ako na dlani bol fascinu-

júci, hoci veÏa ako taká mi doteraz pripomínala rozkroãené mon‰trum. Noãná plavba po Seine sprevádzaná typick˘mi francúzskymi melódiami bola jedineãn˘m, esteticko-emocionálnym záÏitkom. Louvre nás ohromil svojou jedineãnou atmosférou, závanom dávno minulého a predsa veãného. Vo Versailles sme si pozreli Zrkadlovú sieÀ, pre‰li sme sa aj modernou ‰tvrÈou La Défense. Tuilerieské záhrady sú obrazom dokonalej záhradnej architektúry, brucho ParíÏa zase mixom architektúry najstar‰ej s najmodernej‰ou. Disneyland ponúka dve moÏnosti interpretácie: buì je to skvelá príleÏitosÈ pre veãné deti a milovníkov rozprávok „uÏiÈ si to“, alebo ho môÏeme braÈ ako nekoneãn˘ g˘ã naÏivo. ParíÏania boli príjemní a milí, a to sa o Francúzoch hovorí, Ïe sú namyslení a nekonverzujú v inom jazyku ako v materinskom. My sme túto skúsenosÈ nenadobudli. Ubytovanie bolo tieÏ úãelné, jednoduché, ale prijateºné, s dobr˘mi a bohat˘mi raÀajkami a aj sprievodkyÀa z topoºãianskeho gymnázia bola skvelá. Záverom teda asi toºko: po dlhej, asi

 Asi máloktor˘ náv‰tevník ParíÏa neFoto: Zuzka Tóthová nav‰tívi Eiffelovu veÏu 18-hodinovej ceste autobusom (bol „naplnen˘“ septimou, ktorú doplnilo niekoºko ‰tudentov in˘ch tried) sme sa v‰etci pred chrámom Notre Dame postavili na nult˘ bod, ão v reãi symbolov znamená: e‰te sa sem vrátime! Petra BaláÏiová

GLOSA

Zlodeji, táraji, klamári V dÀoch nedávno minul˘ch v médiách prioritne rezonovala minulosÈ. Aj star‰ia, aj mlad‰ia. Zo star‰ej vyplávala na svetlo sveta informácia, Ïe kedysi dávno, keì Ján Slota e‰te nebol ‰éfom istej vládnej strany a druh˘m najdôveryhodnej‰ím politikom Slovenska ale obyãajn˘m Jankom Slotom, okrem vykrádania automobilov v Rakúsku sa údajne ãinil i na domácej pôde. V dokumentoch b˘valej ·tb sa spomína nejaké vlámanie do mäsiarstva ãi predajne odevov. Pochopiteºne, túto stránku svojej osobnosti Slota ústami svojich straníckych pajtá‰ov popiera a zvesÈ povaÏuje sa sprisahanie. Ako v‰etci dobre vieme, e‰tébáci boli ‰lendriáni, poctivo robiÈ sa im bridilo a ãas si krátili t˘m, Ïe do úradn˘ch zväzkov písali dínom-dánom to, ão ich práve napadlo. Je síce záhadou, preão

by pred nejak˘mi tridsaÈ plus iks rokmi vyrábali falo‰né obvinenia práve u akéhosi neznámeho mládenca pochybnej povesti, no ale ktovie. MoÏno je za cel˘m t˘mto komplotom Duray, Bósza, ãi priamo Budape‰È. Na druhej strane to v na‰ej veselej prítomnosti znamená, Ïe SNS a osobne Slotovi veºmi pravdepodobne stúpnu preferencie. Premiér Fico v tomto prípade robí zo seba m⁄tveho chrobáka, no o to aktívnej‰í je v o ãosi ãerstvej‰ej kauze, konkrétne tunelovania tunela Branisko. Ono zistenie, Ïe zo ‰tátneho sa kradne najlep‰ie nie je Ïiadnym objavením Ameriky a tunel pri tuneli sa vy‰etruje uÏ zo päÈ rokov, no o krok vpred sa vec pohla toÈ nedávno, keì sa do prípadu zamontovala ‰vajãiarska polícia. Nehodné vedenie stavby tunela si ulialo do bánk vo ·vajci zopár drobn˘ch, zo dvesto miliónov slovensk˘ch peÀazí a keìÏe nehodné ve-

denie in‰talovala do funkcií e‰te nehodnej‰ia SDKÚ, nebolo by od veci poriadne jej klepnúÈ po prstoch. Mená nejak˘ch vidieckych manaÏérov v‰ak verejnosti niã nehovoria a tak sa predseda vlády zahral na policajného hovorcu a podhodil davu väã‰iu rybu: kdesi sa dopoãul, Ïe prístup ku ‰vajãiarskym kontám mal aj ist˘ Gabriel P.!, iste, viac by sa mu hodil Ivan M. alebo rovno MikulበDz., ale ani Gabo nie je na zahodenie. Celá vec má v‰ak jednu chybiãku krásy: vo vy‰etrovacích spisoch, ani doma, ani vonku, Ïiadny Gabriel P. nefiguruje. Operovanie „operatívnymi“ informáciami je systém jedna pani povedala. Ako sme sa uÏ presvedãili u Hedvigy M., netreba braÈ váÏne v‰etko, ão poãujeme. No a okrem zlodejov a tárajov sa ãinili aj klamári, tentoraz tí z SMK. VenovaÈ sa im budeme v najbliωom pokraãovaní ná‰ho seriálu. ªubo Baniã


Hirdetés

2008. április 22.

11

Projekt „Obec Tomášikovo ako samospráva bojujúca proti sociálnej marginalizácii prostredníctvom podpory vzdelávania a odbornej prípravy“ chce zabezpečiť udržanie aktuálnych, oživenie predchádzajúcich a nadobúdanie nových vedomostí, zručností i návykov. Projekt preto ponúka rekvalifikáciu pracovnej sily pre vybrané typy výrobných remesiel, ako i získanie špeciálnych zručností a odborných spôsobilostí. Ponúka ucelené tematické celky zamerané na marginalizované skupiny obyvateľstva s nízkou penetráciou na trh práce. V spolupráci s Úradom práce v Galante následne pomáha ich začleneniu na trh práce. V prípade záujmu o účasť na kurze nás kontaktujte na Úrade práce v Galante alebo priamo na Obecnom úrade v Tomášikove.

inzerat_tomasikovo.indd 1

Zanussi ZDS 300

4/10/08 10:52:24

Zanussi ZWF 185

Whirlpool AWE 6516

7.999,-

11.990,-

9.999,-

Mosógép

9 terítékes mosogatógép méretek: 85x45x63 cm, fogyasztás: 0,8 kWh/ 13 L, mosogatási hŒmérséklet: 4, program: 4

Nordline KFR 25 / KFR 32

9.490,10.490,-

Electrolux ECN 21105 W

7.999,-

Mosógép 800 ford/perc, 30cm-es betöltŒnyílás, méretek: 84,5 x 59,6 x 51,5 cm, fogyasztás: 0,95 kWh/ 43 L, 5 kg

Ne feledkezzen meg a nyári hŒségrŒl!

1000 ford/perc, 5kg, A+ energiosztály, fagyasztás: 0,85 kWh/45 L, méretek: 90 x 40 x 60 cm

Zanussi ZRC 19JB

7.499,-

210 literes fagyasztóláda BelsŒ világítás, zárható, fagyasztás: 14 kg/24 h, méretek: 87,6 x 79,5 x 66,5 cm, fogyasztás: 0,781 kWh, R600a

Electrolux ERB 3151

12.990,-

166/18 literes kombinált hıtŒ

Klimatizáció Teljesítmény: 1060 W /1000 W, sebesség: 3 + auto, kapacitás: 9200 W/10200 W, távirányíttás, 24 órás programozás, por filter, párásíttó, maximum levegŒbefúvás 435 m3/óra, 37/50 dB,hŒbeállítás: +15 aÏ +30 °C, északai üzemmód, csendes üzemmód, beltéri egység: 25x68x19 cm, külsŒ egység: 50,6 x 60,5 x 25 cm

A energiosztály; megfordítható ajtónyitás; üvegpolcok; automata leolvasztás; méretek: 105x55x61,2 cm, fogyasztás: 0,69 kWh/24 óra

www.andreashop.sk Dunaszerdahely Vámbéry Á. tér 54/11, tel.: 031-552 43 66, 031-553 03 73 Elektromarket Kaufland, tel.: 031-553 08 70 Sélye FŒ utca 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64 Somorja Vásár tér 1, tel.: 031-560 12 21, 031-560 12 22

elektronikai szaküzlethálózat

Biztosítjuk a reszletfizetés lehetőségét.

221/82 literes kombinált hıtŒ A+ energiosztály; megfordítható ajtónyitás; üvegpolcok; méretek: 175 x 60 x 62.5 cm


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Kölcsön 48 óra alatt, jövedelemigazolás nélkul 1,5 millióig ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb tartozások esetén is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Kölcsön gyorsan, diszkréten 10 ezertŒl félmillióig. Akár 5 napon belül. Ugyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Parkettaakció! 8 mm click 219 Sk/m2. Kiszállítás ingyenes. Lerakást is vállalok. Tel.: 0903 104 299. ● Reluxák és szúnyoghálók szerelése. Tel.: 0903 674 088. ● Nyugdíjas pedagógus gyermekfelügyeletet, korrepetálást vállal. Tel.: 0908 836 089. ● Kistraktorral vállalok kerti talajmıvelést (szántás, kultivátorozás stb.) Dunaszerdahelyen és környékén. Tel.: 0905 571 432. ● Kárpitozás. Tel.: 0907 501 321. ● FOTODEPILÁCIÓ! Végleges szŒrtelenítés, DS. Tel.: 0904 877 068. ● Lakáskölcsönök intézése elŒnyös feltételek mellett. Munkatársakat is keresek banki tevékenységre. Tel.: 0948 088 246; 0907 723 420. ● Szeretné visszaigényelni törvénytelenül elszámolt többletfizetését a gázmıvekkel és a villanymıvekkel szemben a 20042005-2006-os évre díjmentesen? Tel.: 0907 257 793. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● MunkalehetŒség külföldön! Az érdeklŒdŒk több mint 100 munka közül választhatnak. Rila, s.r.o., Jesenského 456/1, 929 01 Dun. Streda (autóbuszmegálló, I. emelet). Tel.: 031/ 552 45 39.

2008. április 22. ● Profi kölcsönök intézése munkaviszonyban lévŒknek, nyugdíjasoknak, valamint vállalkozók részére. Tel.: 0948 088 246. ● Megbízható nyugdíjas hölgy takarítást vállal családoknál vagy irodákban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 27 45. ● Spórolásos hitelt nyújtunk 20 éves futamidŒvel – 1 000 000 Sk esetén 2900 Sk havi törlesztéssel + 5%-os kamattal. Tel.: 0908 751 403; 0918 167 518. ● Nálunk az árak a földön járnak! Válasszon és védje otthonát akciós, társasházba alkalmas fémajtóinkkal, valamint válasszon fürdŒszobai kellékeink közül: Dunaszerdahely, Sport utca 62. Tel.: 0915 235 436, www.pludislovensko.sk ● Jelzálogkölcsönök intézése spórolással összekötve. Tel.: 0903 449 514. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este. ● Családi házak átépítését, teljes felújítását vállaljuk. Tel.: 0905 631 536. ● DUBAI INVESTMENT: Hitel mindenki számára (alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, munkanélkülieknek, gyermekgondozási szabadságon lévŒknek is)! 100%-os jóváhagyás! 200 000 Sk-ig ingatlanfedezet és fizetéskimutatás nélkül. Tel.: 0908 499 494. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autószerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Asztalosokat keresünk állandó munkaviszonyba. Tel.: 0905 645 003. ● ÜzletvezetŒket keresünk konyhastúdiónkba, fŒállásba. Tel.: 0904 430 730. ● FodrásznŒt keresünk jól mıködŒ dunaszerdahelyi fodrászatba. Tel.: 0908 142 946. ● Munkahelyeket kínál az MBKPlast, s r.o. Dunaszerdahelyen a gyártási részlegre, azonnali belépéssel. Tel.: 0907 728 772; 0905 652 191. ● A felsŒpatonyi MELLI INTERIÉRY munkásokat keres ragasztórészlegébe, valamint bútorok csomagolására és kiszállítására. Tel.: 031/ 590 09 51. ● Kiváló pénzkereseti lehetŒség. Tel.: 0905 864 436. ● Felveszünk raktárost. Feltétel: szlováknyelv- és PC-ismeret, min. B típusú gépjármıvezetŒi jogosítvány. Tel.: 031/590 02 13. ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen, valamint brigádmunka diákoknak. Tel.: 0905 464 923. ● Somorjához közeli, rovinkai (Csölle) székhelyı, elsŒsorban külföldi megrendelésekre gyártó sikeres vállalat, hegesztŒ–lakatos szakembereket (vállalkozókat is) keres azonnali belépéssel. NövekvŒ fizetés a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, akár idŒsebb, középkorúak számára is. Megéri! Tel.: 0905 454 871. ● A Bonifacio Kft. felvesz CO-, Awi/elektróda-hegesztŒket, szerszámkészítŒ lakatosokat, gépjármıszerelŒt, fémipari segédmunkásokat, NC-CNC megmunkáló központkezelŒt, NC-esztergályost, NC-maróst, targoncásokat, mezŒgazdasági gépszerelŒket magyarországi munkára. Tel.: 031/70 20 413, 8-tól 15 óráig; 0918 42 35 17, 15–19 óra között.

● Papírüzletbe gyakorlattal rendelkezŒ eladót keresünk. Tel.: 0905 456 258. ● KertépítŒ cég brigádosokat és állandó munkaerŒt keres. Tel.: 0905 123 709. ● Somorjai, több éve sikeresen mıködŒ vállalat keres asszisztenst. Feltételek: középiskolai végzettség, kommunikativitás, felelŒsségteljes hozzáállás, kiváló szlovák- és magyarnyelv-tudás szóban és írasban egyaránt. Angolnyelv-tudás elŒnyt jelent. Cégen belüli elŒmeneteli lehetŒség, kiváló feltételek, átlagon felüli fizetés. Tel.: 0905 454 871. ● Az ELCHO Kft. felvesz férfi munkaerŒt szerelŒi munkakörbe a Dunaszerdahelyi járásból. Jelentkezni az alábbi címen: Nagymegyer, Szent István utca 13., vagy telefonon 0903 348 087, 031 555 29 35 lehet 7 és 16 óra között. ● Élelmiszer-nagykereskedéssel foglalkozó cég keres: irodai asszisztenst, raktárvezetŒt, raktári segédmunkást, sofŒrt. Életrajz + fotó: Daisyland Slovakia, s.r.o., Senecká cesta 1, 931 01 ·amorín. Tel.: 031/560 36 00. E-mail: info@daisyland.sk. ● Mihályfai presszóba felveszünk pincért vagy pincérnŒt . Tel.: 0903 447 193. ● Heti három alkalomra, részmunkaidŒre takarítónŒt keresünk Dunaszerdahelyen. Tel.: 0907 492 362. ● Gyakorlott lakatosokat keresünk. Tel.: 0905 528 597. ● Tapasztalt szakácsot keresünk Nyáradra, a Platan panzióba, azonnali belépéssel. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 0918 869 083. ● Mıanyag ablakokok gyártásával és szerelésével foglalkozó dunaszerdahelyi társaság kŒmıveseket keres, azonnali belépéssel. Fizetés 25 000 Sk. Tel.: 0905 626 511. INGATLAN

● Eladó 68 áras telek Balázsfán. Ára 180 Sk/m2. Tel.: 0904 312 294. ● Eladó 90 áras építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó Dunaszerdahelyen 15 áras építkezési telek. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 769 m2-es építkezési telek Tárnokon. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 1,08 ha építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 607 m2-es építkezési telek Olgyán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 25 áras építkezési telek FelsŒjányokon. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 2,5 ha szántóföld DunatŒkésen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó építkezési telek Sárosfán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó családi ház BŒsön. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084.

● Eladó FelsŒpatonyréten családi ház melléképületekkel, gazdasági udvarral és 15,7 ha szántóval. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó még befejezetlen 2 emeletes, többszobás családi ház, a földszinten üzlethelyiséggel, Felbáron. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó részben felújított, 3 szobás családi ház 27 áras telekkel Légen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 3 szobás családi ház 30 áras telekkel Nagyabonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/ 560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó hétvégi ház Pozsonyeperjesen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5 szobás családi ház Jókán 19 áras telekkel. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 19 áras építkezési telek Dióspatonyban. Tel.: 0915 749 509. ● Eladó tágas, hatszobás családi ház Pódafán 3,7 millióért. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó új, emeletes családi ház Dunaszerdahelyen. Tel.: 0914 159 903; 0914 119 404. ● Eladó öreg, közmıvesített ház Nagyszarván 12,6 áras telekkel. Tel.: 0948 504 748. ● Eladó 4 szobás emeletes családi ház Tejfalun 10 áras telekkel. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 13 áras építkezési telek Sárosfán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Vennék családi házat a Dunaszerdahelyi járásban (Csilizradvány, Balony, Kulcsod körül), 1 000 000 Sk-ig. Tel.: 0908 811 260, 17 óra után. ● Eladó vállalkozásra is alkalmas kétgenerációs családi ház 2 km-re DS-tŒl, 75 áras telekkel, 2,8 millióért. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó FelsŒjányokon 7 ártól 40 árig építkezési telek. Ára 1230 Sk/m2. Tel.: 0918 233 380. ● Eladó családi ház 2 garázzsal Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 626 448. ● Vennék újabb családi házat 40 km-re Pozsonytól. Tel.: 0908 811 260, 17 óra után. ● Eladó Dunaszerdahelyen, a Szabó Gyula utcában építkezési telek (624 m2). Tel.: 0903 062 100. ● Eladó Egyházgelle központjában 6 áras építkezési telek. Ára 649 000 Sk. Tel.: 031/554 51 70. ● Eladó 4 szobás családi ház 8 áras telken, 1 km-re DunaszerdahelytŒl. Ára 2,9 millió Sk. Tel.: 0904 264 367. LAKÁS, GARÁZS

● Vennék 1-4 szobás lakásokat Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Eladók újonnan épült 2-3 szobás lakások Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 323 143. ● Vennék garzonlakást Dunaszerdahelyen és környékén. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0908 706 345.

MEGEMLÉKEZÉS „Hiába szállt el már két év, Szívünkben Œrizzük emlékét.“ Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján, 2008. április 23-án SÍPOS SZILVESZTERRE Dunaszerdahelyen. Emlékét ŒrzŒ családja

„Két éve már annak, hogy nem vagy velünk, két éve már annak, hogy hiányzol nekünk, a szívünk fáj, mert nélküled üres az életünk.” Fájó szívvel emlékezünk április 23-án, halálának 2. évfordulóján a legdrágább férjre, édesapára, nagypapára és dédapára, GÁGÓ BÉLÁRA Királyfiakarcsán.. Emlékét örökké szívében ŒrzŒ családja ● Eladó 3 szobás, 102 m2-es tetŒtéri lakás FelsŒpatonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó átalakított, 4 szobás szövetkezeti lakás Dunaszerdahelyen (SZNF). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 191 971. ● Eladó 4 szobás felújított lakás BŒsön. Tel.: 031/558 46 19; 0908 753 760. ● Eladó 4 szobás, 2. emeleti, átépített téglalakás Dunaszerdahelyen a Nyugat-lakótelepen. Tel.: 0907 245 966. ● Eladó vagy kiadó garázs Dunaszerdahelyen a Városháza téren. Tel.: 0905 808 524. ● Eladó szoba-konyhás lakás Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep). Csak készpénzre! Tel.: 0905 456 521. ● Felújításra nem szoruló, négyszobás lakást vagy kisebb családi házat vennénk Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0907 490 328. ● Eladó átépített 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 905 122; 0905 465 228, este. ● Eladó 3 szobás balkonos lakás (80 m2), saját fıtéssel, Csallóközcsütörtökben. Ára 1 900 000 Sk. Tel.: 0908 811 260; 0911 811 260. KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadó felújított üzlethelyiség (60 m 2) Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0903 104 404. ● Kiadó háromszobás lakás Somorján. Tel.: 0948 504 748. ● Kiadó Dunaszerdahelyen, a városközpontban 40 és 15 m2es helyiség, megfelel fodrászatnak, pedikır-manikırnek vagy szoláriumnak. Tel.: 0905 808 524. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó, olcsón, garázsból átalakított üzlethelyiség Dunaszerdahelyen, a Komensk˘ utcában, az erotic shop mellett (18 m2). Tel.: 0905 260 582. ● Bérbe adó üzlet-, iroda-, raktárhelyiség Dunaszerdahelyen, a város központjában. Tel.: 0905 605 199. ● Kiadó, igényeseknek, 3 szobás berendezett luxuslakás Dunaszerdahelyen (Záhradnícka

ul.). Havonta 15 000 Sk + energia. Ugyanitt bérelhetŒ mélygarázs is. Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Kiadó 2 szobás, berendezett családi ház Hodosban. Tel.: 0907 187 702. ● Kiadó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0905 646 945. ● Bérbe adó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0907 290 043. ● Kiadó, igényeseknek, 2 szobás berendezett luxuslakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Havonta 12 000 Sk. Ugyanitt bérelhetŒ mélygarázs is. Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Kiadók irodahelyiségek Dunaszerdahely központjában. Cím: Office Building Network Irodaház. Tel.: 0915 779 990. ● Bérbe adó mıködŒ fodrászszalon (35 m2) Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 031/552 85 55; 0905 866 364. ● Bérbe adó 3 szobás berendezett lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0918 846 707. GÉPJÁRMÙ

● Eladó kitınŒ mıszaki állapotban lévŒ piros ·koda Fabia SDi, gy. év 2004, 109 000 km, ülésfıtés, elektromos ablakok. Ára 206 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó 9 személyes dízel Ford Tranzit, valamint platós Fiat Ducato. Tel.: 0915 747 926. ● Eladó garázsolt, kitınŒ állapotban lévŒ Renault Clio, gy. év 2002, 48 000 km, teljes felszereltség. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 627 550. ● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó DAEWOO FSO tehergépkocsi, gy. év 1998, 148 000 km. Ára 60 000 Sk. Tel.: 0904 369 196. ● Eladó ·koda Favorit nagyon jó állapotban, 63 000 km-rel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/552 35 26; 0918 990 872. ● Eladó BMW 320 D kombi, gy. év 2001. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 437 036. ● Eladó Twingo 98, airbag 2x, alumíniumdiszkek, 1,2, 130 000 km, jó állapot. Ár 72 000 Sk. Tel.: 0908 758 611. ● Felvásárolunk ·koda Fabiákat, Feliciákat az 1997-es évjárattól, a Dunaszerdahelyi járásból. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0915 062 821. ● Eladó kétsebességes Babetta. Tel.: 0907 245 780.


Paraméter – Hirdetés

2008. április 22.

13

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Haza a lugasban Véget ért a tíz évig tartó házasság, s olyan örömmámorban úszik az SZDSZ, mintha most ülnék a menyegzŒt. Lám, néha egy jól sikerült válás több örömet okoz egy házasságkötésnél. A hozomány rég elköltve, oda a mátka hamvassága is, s a kitartott aranysliccı kurafi meg titokban a telekkönyvbe jár eladó leányok birtoklapjait böngészgetni. Persze az MSZP-ara sem az erényeirŒl volt híres. Viselt dolgairól a plafonig érnek a kartotékok az erkölcsrendészeten és a nemigondozóban. Az azonban mégiscsak furcsa, ahogyan a liberális Kóka (libiKóka) kikászálódva az összegyırt ciha közül, még az ágy szélén üldögélve becsmérli addigi hálótársát.

A strici lekurvázza az általa futtatott kenyérkeresŒ járdáskirálynŒt. Ejha! A napnál világosabb, az SZDSZ alig várta a casus bellit, hogy kilépjen a csŒdtömeget jelentŒ koalícióból. A legszívesebben Gyurcsány nyakába borultak volna örömükben, amikor Horváth Ágnes minisztert menesztette. Amit ez a két párt produkált az elmúlt két évben reformlépések címszó alatt, olyat még nem látott a pesti kabaré. A Fidesz valójában nem csinált semmit, csak kommentálnia kellett a porondon zajló taszigálást, ahogyan tehetetlenkedve leharcolja magát ez a két szerencsétlen gladiátor. Az SZDSZ most megpróbálja távoltartani magát

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

az MSZP-tŒl és elfeledtetni a választókkal, hogy ugyanolyan mértékben felelŒs a jelenlegi állapotokért, mint koalíciós partnere, és amelyet most cserbenhagyva az eddigi ellenzék közé állva szidalmaz. Gusztustalan. És szinte biztos, hogy a feledtetés érdekében elnökváltás is lesz az SZDSZ-ben, mintegy levetkŒzni a múltat, hogy a szabad madarak keselyıkbŒl újból szelíd galambokká válhassanak. A baj, hogy az MSZP még a földön fekve, ezer zsebtŒl vértezve sem óhajtja elengedni a kormányrudat. Itt már régtŒl fogva nem az ország érdekérŒl van szó, hanem az MSZP és éhenkórászai túlélésérŒl. Az pedig még nagyon sok-

ba fog kerülni ennek az országnak. És az Œsszel egy újabb népszavazás elŒtt áll az ország. Az Albert házaspár javaslatáról dönt az istenadta nép, amelynek abszurditása, hogy az MSZP, a Fidesz, az MDF is teljes mellszélességgel támogatja, vagyis teljesen értelmetlen dolog. Mivel azonban a magyar törvénykezés értelmében nem lehet visszavonni a jóváhagyott népszavazást, ötmilliárd forintért szórakozik egyet az ország. Igaz, van mibŒl. Akár az egykori dzsentri, aki vendégei elŒtt utolsó százpengŒsébŒl csinált fidibuszt, hogy pipára gyújtson vele. Így mulat egy magyar úr. BödŒk Zsigmond

■ ■ ■

■ ■

■ ■

http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

Prijmeme pracovníkov do strážnej služby v Galante. Dobré platové podmienky.

Elveszett egy fehér színű,

Tel.: 0905 547 832 041/763 12 08.

A megtaláló jutalomban részesül.

Strážna služba: prijmeme pracovníkov

Prosíme o pomoc, stratil sa

kan labrador retriever. Tel.: 0905 248 155, 0904 477 707.

do strážnej služby

náš psík, labrador retriever

v Galante, Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi. Dobré platové podmienky. Tel.: 0905 547 832; 041/763 12 08.

Villa Rosa

Mindig akartam vezetni valami nagyot. Vezetni NAD-ban, ettől többet kívánni sem lehet. Kínálatunk: 1 - jó fizetési lehetőség 2 - megbízható cég – szerviz 3 - egyéni hozzáállás Feltételeink: 1 - min. 2 év vezetési gyakorlat 7,5t feletti járművel 2 - C,E jogosítvány 3 - életrajz (CV)

Panzió és étterem Dunaszerdahely, Jesenský u. 6.

MAJÁLIS A VILLA ROSÁBAN! 

Jól szakképzett munkatársakat keresünk a következő pozíciókra: - munkairányító a nemzetközi kamion közlekedéshez - felvételi technikus - autószerelő - fleet menedzser - szaktechnikai menedzser

Érdeklődhet a következő címen: Rožňavská 2, 826 48 Bratislava, tel.: 02 / 48 48 47 11, sekretariat@nad820.sk, www.nad820.sk

Élő zene,  kerti sörözés, frissen sült csülök,  spárgaételek – napsütés, gyerekek. Mindez május 1-jétől 11-éig! Info: www.villarosa.sk

Sprostredkovanie výhodných nehnuteľností v Maďarsku. Tel.: 02/682 492 50, e-mail: satcibex@satc.sk, www.reality.satc.sk

PODMIENKA

AKTÍVNA MAĎARČINA

učiteľky alebo zdravotné sestry vítané!

Si? spoľahlivá, samostatná, zodpovedná Máš? mimoriadne kladný vzťah k deťom, prax, min. stre-

doškolské vzdelanie a vodičský preukaz Vieš? sa postarať o rozkošné a poslušné 5-ročné dvojčatá? Chceš? TPP, nadštandartný príjem, byt a auto k dispozícii a prechodne žiť v Piešťanoch? TAK POŠLI AKTUÁLNU FOTOGRAFIU A ŽIVOTOPIS P.O.BOX D18, 921 01 PIEŠŤANY

www.parameter.sk

krémovej farby. Tel.: 0905 248 155; 0904 477 707.

Előnyös magyarországi ingatlanok eladásának közvetítése. Tel.: 02/682 492 50, e-mail: satcibex@satc.sk, www.reality.satc.sk

APRÓHIRDETÉS – DROBNÉ INZERÁTY ● Eladó kiváló állapotban lévŒ sarok ülŒgarnitúra fotellal (5 éves). Tel.: 0905 716 710.

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚS-CSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó, olcsón, kitınŒ állapotban lévŒ mély sportbabakocsi. Tel.: 031/551 64 00; 0902 233 136. ● Eladó fél évet használt, drapp-piros színı Cam Combi Family háromkombinációs babakocsi (mély, sportos rész, autóülés + kiegészítŒk). Jótállás 2009/V. Ára 6500 Sk. Tel.: 0915 737 144. ● UTAZÁS: 2008 május 17.: Bécs–Schönbrunn–Panndorf; Nyelvi és relaxációs táborok: július 1–10.: Olaszország – San Benedetto del Tronto; július 11–20.: Rimini; július 21–27.: Balaton, Szántód; július 29–augusztus 8.: Pinarella di Cervia. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. ● EsküvŒkre menyasszonyi, koszorúslány-, örömanyaru-

hák, kosztümök és egyéb ünnepi viseletek, alkalmi ruhák kaphatók. Cím: GyŒr, dr. Kovács Pál utca 5. (Kapualj divatüzlet). ● Eladó fekete ebédlŒbútor. Tel.: 0905 580 597. ● VÉGKIÁRUSÍTÁS! Menyaszszonyi ruhák 2000 Sk-ért eladók Dunaszerdahelyen, a FOCUS divatházban. ● Eladók üvegezett üzleti pultok és polcok DS-en, féláron. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó pónilóra való nyereg. Ára 2500 Sk. Tel.: 0905 916 556. ● Vennék jó állapotban lévŒ, négytalicskás betonkeverŒt. Tel.: 0905 155 133. ● Eladók egyszer használt lisztes zsákok (10 Sk/db). Tel.: 0904 264 367, DS. ● Eladó Yamaha YBR 125 cm3-es motorkerékpár, valamint Facelia vetŒmag. Tel.: 0905 400 475. ● Eladó popcorn-gép + eurós kasszagép. Tel.: 0907 580 450. ● Eladó 3 kombinációs TEYO típusú, narancs-szürke színı, alig használt babakocsi (3500 Sk). Tel.: 0905 418 816.

● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 km-re) eladásra kínál egynapos, 8-10 hetes tojójércét (piros, fekete, kendermagos és susex), többféle betegség ellen oltva; 7-8 hetes brojlerpulykákat (BIG 6-os); 7-21 napos brojlerkacsákat, 3 napos mulard májkacsákat. Tel.: 031/781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499. ● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon kedvezményes áron megrendelhetŒk 3-21 napos brojlerkacsák, MULARD májkacsák, 1-2 hetes, fehér húslibák és szürke LANDES májlibák, 7 hetes BIG 6-os brojlerpulykák, súlyuk 2-2,5 kg (240 Sk), valamint nagykacsák (élŒ súly 1 kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Eladók napos brojlercsirkék, tojócsirkék, kacsák, 6 hetes pulykák és tojócsirkék. Firma LOVAS, Kisudvarnok 253. Tel.: 031/552 65 92; 0903 573 699.

● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Dám do prenájmu 3-izbov˘ byt v ·amoríne. Tel.: 094 8504748. ● Predám ·kodu Feliciu 1,3 MPi, 50 kW, rok v˘r. 1998/11, najazden˘ch 100 000 km, pôvodn˘ stav. Cena dohodou. Tel.: 0918 710 159.

● Prijmeme pracovníka na vedenie skladu a skladov˘ch zásob. PoÏiadavky: dobrá znalosÈ slovenského jazyka a PC, vodiãsk˘ preukaz min. skupiny B. Tel.: 031/590 02 13. ● Dám do prenájmu v centre mesta Dun. Stredy priestory (40 a 15 m2) na sluÏby – kaderníctvo, pedíkúra, manikúra, solárium). Tel.: 0905 808 524.

● Predám alebo dám do prenájmu garáÏ v Dun. Strede na Radniãnom nám. Tel.: 0905 808 524. ● Upratovací servis Katka. Ponúkame: upratovanie bytov, rodinn˘ch domov, novostavieb, kancelárií; ãistenie kobercov; le‰tenie dlaÏby, parkiet – ãistenie parou a v‰etky domáce práce. Tel.: 0905 788 225.

VEGYES

HÁZIÁLLAT


14

Sport

2008. április 22.

Rangadó taktikai manŒverekkel II. labdarúgóliga, nyugati (A) csoport, 21. forduló. Taktikai manŒverek, a biztonságos védekezés jellemezte a II. labdarúgóliga nyugati (A) csoportja 21. fordulójának szombati, dunaszerdahelyi csúcsrangadóját, melynek szikrázó végjátékában dulakodás, piros lap szemtanúja volt a két és félezer (!) nézŒ. A mozgékony, jól kombináló vendégek szoros emberfogással semlegesítették a DAC meghatározó egyéniségeit. Egyben gyors kontrákkal igyekeztek zavart kelteni a sárga-kékek kapuja elŒtt. A 16. percben Belkovics lövésénél baj volt az irányzékkal. Hét perc elteltével Futo szabadult a hazai védŒk gyırıjébŒl, Ko‰ovan azonban zárta a szöget és há-

rította a lövést. Közben eleredt az esŒ. A csúszóssá vált talajból, a távoli lövésekkel kísérletezŒ vendégek igyekeztek profitálni. A 30. percben egy jól irányzott szabadrúgásnál igazolta képességeit a vendéglátók hálóŒre. A 38. percben Uzola sem találta el a kaput. Két perccel késŒbb Milan került a fıre az SFM tizenhatosában. A bíró elŒbb továbbot intett, néhány másodperc elteltével azonban visszasprintelt a tetthelyre, és sárga lapot adott a hazai futballistának, szimulálásért. Félidei pihenŒ után még nagyobb sebességre kapcsolt a Meszlényi-legénység, a vendégek beszorultak. Egy órányi játék után Uzola az ötösrŒl a léc fölé bólintotta a labdát. A 66. percben újfent Ko‰ovan remekelt. A folytatásban már csupán kimaradt hazai ziccerek kerül-

tek a krónikába. A 68. percben Kubala fejesét védte Lehuta, majd a 80. percben a csereként játékba avatkozott Bognár kapáslövését tenyerelte a léc fölé. Egy perc elteltével Kubala jobb alsó sarokba postázott fejesénél ismét a szenciek kapusa játszotta a prímet Dunaszerdahelyen. „Védenceim nagyon akartak, küzdöttek. A legnagyobb problémánk továbbra is a gyatra helyzetkihasználás. Több ziccerünk volt, mint a vendégeknek, megérdemeltük volna a gyŒzelmet. Ám nem csüggedünk, a folytatásban még huszonhét pontért csatázunk” – értékelte a hazaiak helytállását Meszlényi Tibor, a DAC vezetŒedzŒje. „Fájó, hogy ezen a fontos párharcon, a bajnoki évfolyamban elŒször, hazai pályán az ellenfél pontot zsákmányolt tŒlünk. Engem és a vezetŒség többi tagját a nálunk rég nem tapasztalt szurkolói érdeklŒdés, valamint az a tény, hogy a pontosztozkodás ellenére vastapssal jutalmazták labdarúgóink produkcióját, kárpótolt az elhullajtott pontokért” – fogalmazott a meccs végén Klempa Szilárd, a DAC egykori kiválósága, aki most tisztségviselŒként szorgoskodik a klubnál. A 21. forduló eredményei: DAC–SFM Senec 0:0 ; Púchov–·KP Dúbravka 2:1 (1:1), g.: J. Chovanec (35.), Mart. Luhov˘ (60.), ill. Mazúch (33.); Topoºãany–Slovan B 1:3 (0:2), g.: Kratochvíl (59. öngól), ill. Kratochvíl (5., 54.), Cseh (27.); Raãa–N.

Mesto 0:1 (0:1), g.: Horúcka (23.); Vrbové–Sp. Trnava B 2:0 (0:0), g.: Kubi‰ (65.), J. Pir‰el (82.); PSâ Pezinok–Nem‰ová 0:1 (0:0), g.: A. Such˘ (70.); Vráble–Moravany 4:0 (4:0), g.: ËuÈuris (13.), Pavelka (30., 40.), S. Husár (44. 11-esbŒl);, FC Nitra B–Artmedia B 2:0 (1:0), g.: Glenda (20.), Kolár (70.). A bajnokság állása: 1. DAC 2. Nem‰ová 3. Púchov 4. SFM Senec 5. N. Mesto 6. FC Nitra B 7. Vráble 8. Artmedia B 9. Vrbové 10. Moravany n/V. 11. ·KP Dúbravka 12. Slovan B 13. Topoºãany 14. Raãa 15. Sp. Trnava B 16. PSâ Pezinok

21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21

12 11 10 11 11 10 9 9 9 8 7 6 4 4 3 1

3 5 8 4 4 3 4 4 4 3 6 6 8 8 5 9

6 5 3 5 6 8 8 8 8 10 8 9 9 9 12 11

35:20 30:20 30:21 30:19 25:16 26:31 27:16 31:28 22:22 28:31 25:32 26:27 23:30 15:25 16:33 14:32

39 38 38 37 37 33 31 31 31 27 27 24 20 20 14 12

A 22. forduló mısora, április 26. (szombat), 10.30: ·KP Dúbravka–Vrbové; 16.00: SFM Senec–Vráble, Moravany n/V.–PSâ Pezinok, N. Mesto–Topoºãany. Április 27. (vasárnap); 10.30: Sp. Trnava B–DAC, Slovan B–Púchov; 16.00: Nem‰ová–Artmedia B, FC Nitra B–Raãa. Ágh István

VérpezsdítŒ végjáték Már javában túlóráztak a csapatok, amikor a csereként beállt ·negoÀt az oldalvonal közelében leköpte Peciar. A játékvezetŒ elŒször nem látott okot a közbeavatkozásra, ám a partjelzŒ zászlóját lengetve magához hívta felettesét. Pavlík bíró konzultált asszisztensével, majd piros lappal büntette a sportszerıtlen vendégjátékost. Ekkor elszabadultak az indulatok. A szenciek üldözŒbe vették a – besúgó asszisztenst, közben a két csapat játékosai is hevesen vitatták a történteket, lökdösŒdtek. A fŒrendezŒ és segítŒtársai, a negyedik játékvezetŒ és az edzŒk is a pályára rohantak, hogy véget vessenek az oldalvonal közelében kibontakozott csetepaténak. Négy percig állt a játék, végül is Peciar az öltözŒbe vonult, és, ha ugyan nagy nehézségek árán is, ám sikerült befejezni a találkozót. (ái)  Belkovicsra nagyon vigyáztak a szenciek

Fogas Ferenc felvétele

Galántai zakó a Pomléban

Öt gól a Kisfalud hálójában!

III. labdarúgóliga, 21. forduló. Elkerült a sereghajtó pozíciójából a Somorja, miután vasárnap délután végre szemre tetszetŒs és eredményes játékkal kedveskedett szurkolóinak a mátyusföldiek elleni, gólgazdag csatában.

(14.); Negyed–J. Bohunice 0:0, Somorja–Galánta 4:1 (1:0), g.: Fehér (32.), Ãszi (50.), Szerda (60., 77.), ill. 80. Krull (80.); DomaniÏa–Érsekújvár 2:3 (0:1), g.: Lagín (46.), Ho‰ták (81.), ill. Bukoviã (17.), Dang Van (55.), ëurick˘ (86.).

Értesüléseink szerint az utóbbi hetek kudarcait követŒen a galántaiak edzŒváltásra készülnek. A beavatottak azt rebesgetik, hogy Rostislav Prokopot Fieber Péter váltja fel a kispadon. A bŒsiek 367 perce nem találtak az ellenfél hálójába, a myjavaiak otthonából is üres kézzel távoztak. Az éllovas és a negyediek színvonalas csatája gól nélküli eredménnyel zárult. Eredmények: Dubnica B–âFK Nitra 3:2 (0:1), g.: ªupták (59.), Adámik (76., 80.), ill. Charizopulos (37.), ·elméci (49.); D. Vestenice–Nagyölved 3:1 (2:1), g.: Katrena (11.), ·orec (20.), Laurinec (74.), ill. Hlaváãik (6.); Pov. Bystrica Partizánske 4:0 (4:0), g.: Pauer (2. 11-esbŒl), Sedliaãek (28.), Povinec (43.), Paulini (45.); Myjava–BŒs 3:0 (1:0), g.: Kosík (60., 79.), Zverec (8.); Párkány–Lednické Rovne 1:0 (1:0), g.: Babindai

1. D. Vestenice 2. J. Bohunice 3. Negyed 4. Dubnica B 5. Érsekújvár 6. P. Bystrica 7. Myjava 8. Galánta 9. Nagyölved 10. BŒs 11. Párkány 12. Somorja 13. Led. Rovne 14. âFK Nitra 15. DomaniÏa 16. Partizánske

Nyugat-szlovákiai IV. labdarúgóliga, délkelet, 21. forduló. A nyárasdi Peciar mesterhármassal járult hozzá csapata magabiztos hazai gyŒzelméhez. KitınŒen teljesítettek FelsŒkirályiban a palárikovóiak. Súlyos vereséget szenvedtek Lépes György kisfaludi védencei a diószegiek otthonában. Nem termett babér az alsóházi kluboknak.

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

13 11 11 8 9 8 8 8 9 8 8 6 7 5 6 5

5 6 4 7 4 5 5 5 2 3 3 6 3 8 4 6

3 4 6 6 8 8 8 8 10 10 10 9 11 8 11 10

39:15 24:8 33:18 27:21 38:35 36:29 24:20 22:23 26:31 34:23 29:45 22:34 25:40 24:40 27:43 26:31

44 39 37 31 31 29 29 29 29 27 27 24 24 23 22 21

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

17 15 14 13 11 9 9 8 8 8 7 6 7 6 5 3

2 3 2 0 2 4 4 3 3 2 3 5 2 3 4 2

2 3 5 8 8 8 8 10 10 11 11 10 12 12 12 16

48:12 40:16 46:23 39:20 40:23 50:36 36:26 32:38 30:39 18:33 23:46 28:34 33:56 30:41 23:37 12:48

53 48 44 39 35 31 31 27 27 26 24 23 23 21 19 11

A bajnokság végén Ógyalla csapatától 3 pontot levonnak.

Összeállította: (lel)

Összeállította: ágh

Ekeli diadal idegenben

Újabb felsŒpatonyi fiaskó V. labdarúgóliga, déli csoport, 21. forduló. Négyszer rezdült a felsŒpatonyiak hálója hazai környezetben, ötször az illésháziaké idegenben. A felsŒ-csallóközieknek négy találatuk ellenére sem sikerült pontot kicsikarniuk. Gond nélkül gyıjtötték be a három pontot a listavezetŒ vízkeletiek. A kiesŒzónából feljebb araszoló feketenyékiek ezúttal a jó képességı vásárútiak elleni gyŒzelmükkel kerültek rivaldafénybe. Meglepetésre a dióspatonyiak erejébŒl csupán pontosztozkodásra futotta a sereghajtó balonyiak elleni összecsapáson. Döntetlennel zárult a két csallóközi élcsapat nyékvárkonyi régiórangadója. A nádszegiek is remiztek odahaza. Eredmények: Jarok–Illésháza 5:4 (3:2), g.: id. Tomi‰ (1., 66.), Milata (5.), Gregu‰ (42.), Bernáth (73.), ill. Mariã (12.), Skuby (44.), Kiss (54.), Valacsay (76. 11-esbŒl); Vízkelet–Nagymegyer 3:0 (3:0), g.: Miku‰ (2.), Gasparovics (12.), Mészáros (45.); Nádszeg–Vágfarkasd 1:1 (1:1), g.: Ivicze (13.), ill. Tóth Cs. (43.); Dióspatony–Balony 1:1 (0:1), g.: Bognár (63.), ill. Vados (8.); Feketenyék–Vásárút 1:0 (0:0), g.: Varjú

Eredmények: Komárom–Ipolyság 3:1 (0:1), g.: 46., 78. Nagy JenŒ, 72. Zd. Kr‰teÀansk˘, ill. 35. Bodzsár. Diószeg–Kisfalud 5:1 (3:0), g.: 10. Hru‰ka, 23. Pokr˘vka, 37. Nagy G., 84. ·imek, 88. Dudá‰, ill. 72. Puha. Vágpatta–Mocsonok 1:0 (0:0), g.: 49. Matu‰ica. Nyárasd–Ógyalla 4:0 (1:0), g.: 38. Mandák, 62. (11 m), 81. és 87. Peciar. FelsŒkirályi– Palárikovo 1:4 (0:3), g.: 74. Kalaba, ill. 20. MaÈo, 35. és 45. Horáãek, 84. KuÈka. Ímely–Gúta 1:1 (0:0), g.: 90. Haris, ill. 60. Bús. FC ViOn B/Volkovce–Deménd 1:2 (1:1), g.: 3. Megyesi (öngól), ill. 36. Király, 57. Benca. Szered–Pered 1:0 (1:0), g.: 22. Polednák.

1. Nyárasd 2. Palárikovo 3. Deménd 4. Szered 5. FC ViOn B 6. Kisfalud 7. Diószeg 8. Ógyalla 9. Gúta 10. FelsŒkirályi 11. Ímely 12. Komárom 13. Vágpatta 14. Ipolyság 15. Pered 16. Mocsonok

Zs. (52.); FelsŒpatony–Nagyfödémes 0:4 (0:1), g.: Tengeri (28.), ·málik (46.), Krajã (51., 85.); Vágsellye B–Vága 2:0, g.: Práznovsk˘, ·ajbidor; Nyékvárkony–Csallóközkürt 2:2, Kósa, Méhes, ill. Novota, N. Hrnãár. 1. Vízkelet 2. Nyékvárkony 3. Csallóközkürt 4. Dióspatony 5. Nádszeg 6. Vága 7. Illésháza 8. Vágsellye B 9. Nagyfödémes 10. Vásárút 11. Jarok 12. Feketenyék 13. Vágfarkasd 14. Nagymegyer 15. FelsŒpatony 16. Balony

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

14 12 11 11 10 10 9 9 9 8 7 8 6 7 5 4

4 4 2 2 4 3 4 4 3 5 6 2 7 3 1 2

3 5 8 8 7 8 8 8 9 8 8 11 8 11 15 15

45:19 48:20 48:26 34:33 34:29 25:33 40:32 26:32 34:26 44:26 35:32 25:44 31:34 24:32 18:62 13:44

46 40 35 35 34 33 31 31 30 29 27 26 25 24 16 14

Összeállította: ái

V. labdarúgóliga, keleti csoport, 21. forduló. Az udvardiak és a nagysurányiak gyŒzelme után továbbra is három pont a különbség a bajnoki címre törŒ kettŒs között. Ãket a garamkálnaiak követik a sorban, akik idegenben zsákmányoltak értékes pontokat, jelezvén, hogy rájuk is oda kell figyelni. Ugyancsak vendégként diadalmaskodtak az ekeliek. A hontfüzesgyarmati és az újlóti pályán hét-hét találat került a jegyzŒkönyvbe. Vendégként nem termett babér a nemesócsaiaknak és a hetényieknek. Eredmények: Nagysalló–·urany 0:2 (0:0), g.: CagáÀ (70.), Ikrényi (80.); Doln˘ Ohaj–Garamkálna 0:2 (0:1), g.: Vrecník (35.), Szilvás (77.); Perbete–Hetény 4:1 (1:0), g.: Kovács I. (40., 46.) Polgár K. (50.), Gábor (60. 11-esbŒl), ill. Lucza (75.); Komjatice–Nemesócsa 2:0 (1:0), g.: Martin Marenãák (36.), Oláh (48.); Mojzesovo–Ekel 1:2 (1:1), g.: M. Hoppan (14.), ill. Turza (19.), Fazekas (79.); Újlót–Cseke 3:4 (2:3), g.: Lapãík (7.), Ivan (28.), Dobroãáni (90.), ill. MudroÀ (14. 11-esbŒl), Tu‰an (19.) Meiling (37.), Srna (60.); Udvard–Bánov 4:0 (3:0), g.: Nagy (5., 25.), Trnka (44.), Lu-

da‰ (54.); Hontfüzesgyarmat–Tardoskedd 4:3 (3:2), g.: Horsk˘ (6., 37.), Kuruc (30. 11-esbŒl), 67. Pav. Pilinsk˘, ill. ·. Farka‰ (23.), Lakatos J. (25., 51. 11-esbŒl). 1. ·urany 2. Udvard 3. Garamkálna 4. Ekel 5. Perbete 6. Komjatice 7. Nagysalló 8. Cseke 9. Hontfüzesgyarmat 10. Újlót 11. Bánov 12. Hetény 13. Nemesócsa 14. Tardoskedd 15. Mojzesovo 16. Doln˘ Ohaj

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

16 15 13 11 11 11 10 10 8 9 9 8 8 6 6 1

1 1 3 6 1 0 2 2 6 1 1 3 1 2 1 1

4 5 5 4 9 10 9 9 7 11 11 10 12 13 14 19

57:17 60:23 42:17 46:24 37:40 33:39 38:35 42:42 33:33 40:41 32:44 41:46 33:50 22:34 27:52 12:58

49 46 42 39 34 33 32 32 30 28 28 27 25 20 19 4

A bajnokság végén Újlót csapatától 3 pontot levonnak. Összeállította: gh


Sport

2008. április 22.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK:

Trnava B–DAC: .........? (A hazai II. labdarúgóliga 22. fordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb április 26-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzés végeredményét (DAC–SFM Szenc 0:0) sajnos egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  KOSÁRLABDA. A komáromi csapat már múlt szerdán, a férfi extraliga alapszakaszának utolsó elŒtti fordulójában biztosította helyét a play offban: Komárom–Léva 80:63 (40:32). Bár szombaton aztán kikapott Privigyén (Prievidza–Komárom 89:76), a hetedik helyrŒl jutott a bajnoki címért folyó rájátszás negyeddöntŒjébe, ahol három gyŒztes meccsre menŒ párharcot vív majd a fŒvárosi Interrel. Az elsŒ találkozó szombaton 18 órai kezdettel Pozsonyban lesz.  SAKK. Dunaszerdahelyi siker született Besztercebányán az Ifjúsági sakkcsapatok szlovákiai nagydíja elnevezésı verseny, amelyen nyolc ifigárdája küzdött meg a díjért és a helyezésekért. A 7 fordulós versenyben nagy fölénnyel nyert a dunaszerdahelyiek Petényi Tamás, Csiba Dominik, Takács László és Jana Kahancová össztetételı gárdája. Az elsŒ és második táblán Petényi és Csiba egyaránt táblaelsŒ lett, hiszen mind a hét egyéni partijukat megnyerték.  KÉZILABDA. Dunaszerdahelyi csapatok újabb bajnoki eredményei – férfi 2. liga: DAC–Lehota pod Vtáãnikom 25:20 (12:13), Gavlíder 8, Kálmán 5, Mészáros 4. SerdülŒk: Topoºãany–DAC 33:27 (18:9), Fodor és Szerencsés 5–5, Fedeles 4.  ATLÉTIKA. Az újvári nyugat-szlovákiai, majd a breznói országos mezei futóversenyen elért kategóriagyŒzelme után remekül abszolválta a 15 éves dunaszerdahelyi Magyar Bálint a Dévény–Pozsony futóversenyt is, ahol a 13–15 éves serdülŒk 2,6 km-es versenytávján 10:26 perces eredménnyel szerezte meg a gyŒzelmet.  ÖREGFIÚK-FOCI: Keleti csoport (1.ford.): Eperjesi FC–DS Vízmıvek 2:5, Alistáli SE–DS Stavreco 0:2, Nádasdi Dinamó–Várkonyi FC 0:3, Egyházkarcsai Ajax–BŒsi FC 2:0; nyugati csoport: FelsŒpatonyi OB–Sárosfai Favorit 5:3, Tárnoki OB–Nagylégi FC 1:5, Mihályfai FC–Dióspatonyi DSC 0:2, Felbári FC–Szarvai HB 6:0. (–cope, –ck)

15

Bíróverés – a végsŒ sípszó után DUNASZERDAHELY Nem tudott gyŒzni a területi bajnokság elsŒ osztályában vasárnap a listavezetŒ. Nagyabonyban a mérkŒzés lefújása után az egyik vendégjátékos tettleg bántalmazta a játékvezetŒt. I. osztály felnŒttek – 21. forduló: Sárosfa–Csenke 1:0 (0:0), góllövŒ ·üli D. (65.). Baka–Csallóközcsütörtök 3:0 (2:0), Lelkes F. (17., 23.), Bohumel R. (öngól, 48.). Kisudvarnok–Hodos 2:1 (1:0), Marcinko A. (41., 74.) – Füsi B. (90.). Nagylég–Nagyszarva 3:1 (2:0), Rigó Zs. (12.), Krafãík T. (43.), Nagy P. (80.) – Gönczöl Cs. (76.). Nagyabony – FK Nagymagyar 2:1 (2:0), Novák A. (5.), Klempa Sz. (26.) – FürdŒs L. (70.) – a mérkŒzés lefújása után egy vendégjátékos a pályán tettlegesen bántalmazta a játékvezetŒt!!! Ekecs-Apácaszakállas–Egyházgelle 0:0. Bacsfa–Királyfiakarcsa 2:2 (1:2), Herberger Cs. (40.), Csölle J. (60.) – Almási J. (41.), Hromada S. (44.). Egyházkarcsa–Jányok 3:0 (2:0), Edmár A. (18.), Görcs Z. (35.), Polák Zs. (60.). 1. Ekecs-Apácaszakállas 21 2. Nagylég 21 3. FK Nagymagyar 21 4. Bacsfa 21 5. Csenke 21 6. Csallóközcsütörtök 21 7. Egyházkarcsa 21 8. Sárosfa 21 9. Nagyabony 21 10. Egyházgelle 21 11. Kisudvarnok 21 12. Királyfiakarcsa 21 13. Baka 21 14.Hodos 21 15. Jányok 21 16. Nagyszarva 21

15 14 11 10 10 9 9 9 8 7 6 6 6 5 6 6

2 3 4 6 2 5 4 2 3 5 7 5 4 6 2 2

4 4 6 5 9 7 8 10 10 9 8 10 11 10 13 13

58:23 39:16 54:40 35:22 42:37 40:36 35:39 34:48 48:53 32:41 39:45 27:32 24:32 27:37 29:42 24:44

47 45 37 36 32 32 31 29 27 26 25 23 22 21 20 20

II. osztály – felnŒttek (21. forduló): Izsap–Nagypaka 2:1 (0:1), a mérkŒzés góllövŒi Bozó P. (75.), Zsidó J. (78.) – Gálffy P. (21.). Somorja B–Felbár 3:2 (2:1), Haluska P. (12., 43., 65.) – Almási T. (37.), Halász T. (75.). Illésháza B–Szentmihályfa 4:1 (2:1), Farkas T. (3.), Németh P. (33.), Horváth R. (73.), Nyársik P. (77.) – Varga T. (45.). Lúcs–Patonyrét 2:1 (2:1), Gombos Á. (13.), Baranovics T. (27.) – Ga‰parík L. (25.). Bodak–Pozsonyeperjes 1:2 (1:1), Posvancz J. (25.) – Bugár Z. (3.), Menyhárt R. (84.). Padány–Pódafa 0:0. Alistál–Csákány 1:0 (0:0), Takács P. (63.). Csiliznyárad– Csilizradvány 2:1 (1:0), Csiba I. (43., 78.) – Horváth J. (56.). 1. Pozsonyeperjes 2. Lúcs 3. Patonyrét 4. Nagypaka 5. Csilizradvány 6. Illésháza B 7. Alistál 8. Izsap 9. Bodak 10. Padány 11. Csiliznyárad 12. Felbár 13. Somorja B 14. Mihályfa

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

13 10 9 10 9 10 8 10 8 6 8 8 6 5

5 7 8 5 6 2 8 1 5 9 3 1 3 5

3 4 4 6 6 9 5 10 8 6 10 12 12 11

65:20 32:20 40:15 35:25 42:25 39:36 31:31 47:50 27:31 26:26 29:45 40:46 29:44 30:39

44 37 35 35 33 32 32 31 29 27 27 25 21 20

15. Csákány 16. Pódafa

21 6 21 6

2 13 22:50 20 2 13 17:48 20

III. osztály – felnŒttek, rájátszás az 1.5. helyezésért (3. forduló): Gomba– Nagyudvarnok 1:2 (1:1), góllövŒk Szabó T. (18.) – László M. (41.), Földes J. (90.+). Szap–Csallóköznádasd 2:3 (0:2), Köplinger I. (74.), Jankó Z. (87.) – Molnár L. (12., 26., 65.). Sárrét csapata szabadnapos volt. A táblázat állása: 1. Sárrét 2. Nagyudvarnok 3. Gomba 4. Nádasd 5. Szap

20 13 20 12 21 11 20 9 21 8

2 4 4 4 5

5 4 6 7 8

49:34 42:25 57:32 60:42 41:40

41 40 37 31 29

A 6.-10. helyezésért (3. forduló): Royal Dunaszerdahely–Dercsika 2:2 (2:2), gólok Mancal A. (8.), Hervay Gy. (41.) – Csémy B. (28.), Mózes Z. (35.). Medve–FelsŒvámos 3:4 (0:2), Szakál G. (49.), Diószeghy Z. (69.), Méry L. (81.) – Juhos K. (38., 63., 68.), Dosztig Pál (41.). Béke szabadnapos volt. A táblázat állása: 6. Royal DS 7. Dercsika 8. Béke 9. Medve 10. FelsŒvámos

21 20 20 20 21

8 9 8 3 4

5 8 2 9 3 9 4 13 1 16

48:48 41:50 32:44 35:54 35:71

29 29 27 13 13

I. osztály – ifjúságiak (21. forduló): Sárosfa–Nyárasd 1:8 (0:5), a mérkŒzés góllövŒi Tar T. (77.) – Frühvald G. (7., 16., 67.), Rózsa Á. (38., 42.), Boráros G. (10.), Kovács G. (57.), Egri D. (57.). Somorja B–Csallóközcsütörtök 3:0 (1:0), Brunczlík T. (70., 80.), ·ipo‰ Gy. (30.). Kisfalud–Hodos 3:0 (1:0), Hervay L. (39. 62., 82.). Nagylég–Csallóközkürt 5:0 (1:0), Sipos D. (10., 53., 70.), Rigó Z. (61.), Németh G. (66.). Pozsonyeperjes–FK Nagymegyer 5:0 (5:0), Anda A. (15.), Tászli Z.(24.), Sejfuli A. (28.), Szekács A. (30.), Tászli D. (43.). Ekecs-Apácaszakállas–Pódafa 0:3 (0:2), Ozsvald T. (30.), Zsíros T. (35.), Bartal E. (75.). Alistál–Baka 3:1(1:0), Bíró D. (20., 81.), Rásó T. (72.) – Bertalan J. (70.). Egyházkarcsa–Jányok 9:2 (3:0), Rigó T. (25., 38., 69., 75., 89.), Illés B. (54., 66.), Szabó J. (26.), SebŒ P. (87.) – Deák V. (59.), Rigó P. (75.). A 20. fordulóból: Sárosfa–Somorja B 0:3 k. – hazai játékos részérŒl történt jogtalan játék miatt. 1. Nagylég 2. Nyárasd 3. FK Nagymagyar 4. Kisfalud 5. Egyházkarcsa 6. Pozsonyeperjes 7. Pódafa 8. Baka 9. Ekecs-Szakállas 10. Alistál 11. Somorja B 12. Csallókökzkürt 13. Sárosfa 14. Hodos 15. Csütörtök 16. Jányok

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

18 16 15 14 13 12 10 9 8 8 7 5 6 4 5 0

2 3 4 2 3 0 2 3 3 2 2 3 0 4 1 2

1 2 2 5 5 9 9 9 10 11 12 13 15 13 15 19

68:13 103:24 65:17 72:34 48:34 64:47 59:40 41:37 25:38 47:70 35:70 29:50 38:67 24:46 45:82 25:119

56 51 49 44 42 36 32 30 27 26 23 18 18 16 16 2

II. osztály – ifjúságiak (21. forduló): Izsap–FelsŒvámos 5:7 (2:4), góllövŒk Radi Zs. (17.), Boros D. (40.), Bartal A. (47.), Nagy Á.(55.), Kozma K. (65.) – Ze-

man M. (20., 30., 38., 57.), Ozsvald Á. (12., 48., 60.). Csenke–Egyházgelle 3:1 (0:0), Sípos R. (48.), Sárközi Á. (55.), Újváry P. (78.), Rigó J. (85.). Hegyéte–Csilizradvány 1:5 (0:2), Vörös J. (52.) – Fekete D. (10., 22., 47.), Gaál T. (69., 88.). DAC 1904 B–Csiliznyárad 8:0 (6:0), Szabó G. (34., 39., 62.), Érsek Á. (15., 29.), Bacsfai T. (20., 43.), Takács A. (70.). Kisfalud B–Mad 5:0 (3:0), Csiba R. (10.), Vajda B. (17.), Matejka I. (31.), Szabó O. (58.), Pénzes L. (80.). Csákány csapata szabadnapos volt. 1. DAC 1904 B 2. Kisfalud B 3. Egyházgelle 4. Csenke 5. Csilizradvány 6. FelsŒpatony 7. Csákány 8. Hegyéte 9. Mad 10. Csiliznyárad 11. Izsap

19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19

15 13 14 13 11 9 8 5 3 1 2

1 4 0 1 4 4 2 0 2 4 0

3 108:31 46 2 66:33 43 5 76:26 42 5 66:27 40 5 64:34 37 6 74:41 31 9 59:43 26 14 32:133 15 14 26:80 11 14 11:58 7 17 21:97 6

KOMÁROM Nagykesziben a játékon nem látszott meg, hogy a listavezetŒ a sereghajtóval játszik. Az üldözŒk közül tovább tart a naszvadiak mélyrepülése, s Újgyallának is csak egy hazai remire futotta a négy ifivel kiálló Szentpéter ellen. Keszegfalva kiléphetett volna a kiesŒzónából, ha a rájátszásban nem kapja be a kiegyenlítŒ gólt, ami állítólag szabálytalan volt… I. osztály – felnŒttek (18. forduló): Újgyalla–Szentpéter 4:4 (1:1), a mérkŒzés góllövŒi Csonka, Gál, Otyepka, Hegedıs (11esbŒl) – Németh, Vida, Halász, Bencz (11esbŒl). Bátorkeszi–·robárová 4:0 (0:0), gólok Labanc, Jozefík, Németh, Kecskés. Nagykeszi–Marcelháza 0:3 (0:1), gólok Marikovec 2, Viderman. Keszegfalva–Csallóközaranyos 2:2 (0:0), góllövŒk Badinka, Oláh – Hozman, Jakab. Búcs–Naszvad 3:0 (3:0), gólok Sánta 2, Dékány. Ógyalla B–Dunamocs 1:0 (0:0), góllövŒ Pasztorek. Pat–Madar 4:1 (3:0), gólok Vizsgyák, Palu‰ka, Markovics, Korim – Takács. 1. Marcelháza 2. Naszvad 3. Újgyalla 4. Ógyalla B 5. Pat 6. ·robárová 7. Szentpéter 8. Csallóközaranyos 9. Bátorkeszi 10. Búcs 11. Madar 12. Dunamocs 13. Keszegfalva 14. Nagykeszi

18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18

14 13 10 10 10 9 8 7 5 5 6 2 2 2

1 1 6 2 1 4 3 3 7 5 2 5 4 2

3 4 2 6 7 5 7 8 6 8 10 11 12 14

54:13 57:27 39:26 48:29 57:33 47:32 34:37 39:32 31:30 28:36 26:39 30:61 17:51 15:76

43 40 36 32 31 31 27 24 22 20 20 11 10 8

II. osztály – felnŒttek (16. forduló): Bogya/Gellér–Lakszakállas 5:1 (2:0), a mérkŒzés góllövŒi Végh T. 2, Tóth, Kósa, Antal – Füredy. Csicsó–Martos 2:1 (2:1), Gál T., Nagy Z. – Kovács. Tany–Örsújfalu 2:1 (0:0), Koton P. 2 – Kovács. Bogyarét–Izsa 3:2 (2:2), Leczkési, Gáspár, Nagy (11-esbŒl) – Hegedıs Tihamér, Hegedıs Tibor (11-esbŒl).

1. Tany 2. Bogyarét 3. Lakszakállas 4. Izsa 5. ÖrsŒjfalu 6. Vágfüzes/Kava 7. Bogy/Gellér 8. Martos 9. Csicsó 10. Dunaradvány

14 14 14 12 13 13 12 14 14 12

10 6 5 5 3 4 4 4 4 4

4 5 3 1 7 4 3 3 3 1

0 3 6 6 3 5 5 7 7 7

45:16 28:30 20:23 36:23 21:20 25:26 25:25 22:26 25:40 14:32

GALÁNTA A tósnyárasdiaktól a téli holtidényben eligazolt Szarka volt a mezŒny tallósi listavezetŒjének eminense egykori állomáshelyén, hiszen két góllal járul hozzá új klubja sikeréhez. I. osztály – felnŒttek (21. forduló): FelsŒszeli–Nagymácséd 1:5 (1:1), a mérkŒzés góllövŒi Benecko, –. Chud˘ 2, Rózsa 2, Gál. Királyrév–Galánta B 2:1 (0:1), (52.) Kuboviã, (85.) Kozák – (10.) Szabó. ·oporÀa–Jóka 2:2 (1:1), Baran 2 – Edi 2. Alsószeli–Taksony 0:1 (0:0), Jósvai, Nemeskajal–Sereì B 0:0. Pusztafödémes–·intava 0:4 (0:1), gólok Adamãa 2, Javor, Kubala. Hidaskürt–Vinohrady n/V. 4:0 (4:0), gólok (5.) Andrá‰ik, (15.) Nemãák, (22.) Szolga, (40.) CzŒdör. Tósnyárasd–Tallós 1:3 (1:2), gólok Ivan –. Szarka 2 (mindkettŒt 11-esbŒl). Rémai. 1. Tallós 2. ·intava 3. Vinohrady n/V. 4. Nagymácséd 5. Tósnyárasd 6. FelsŒszeli 7. Királyrév 8. Jóka 9. Galánta B 10. ·oporÀa 11. Hidaskürt 12. Sereì B 13. Taksony 14. Pusztafödémes 15. Alsószeli 16. Nemeskajal

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

18 15 14 13 13 10 9 7 6 7 8 6 5 5 3 3

2 4 0 1 0 2 3 6 8 5 2 3 5 3 4 4

1 2 7 7 8 9 9 8 7 9 11 12 11 13 14 14

102:24 70:23 56:32 53:31 52:35 46:47 39:37 30:38 40:32 33:44 39:62 30:57 40:51 23:57 23:56 20:70

las; április 27., 16.00: Csenke–Egyházkarcsa, Jányok–Bacsfa, Egyházkarcsa–Nagyabony, FK Nagymagyar–Nagylég, Nagyszarva–Kisudvarnok, Hodos–Baka, Csallóközcsütörtök–Sárosfa. II. osztály, április 26., 16.00: Nagypaka–Csiliznyárad, Csilizradvány–Alistál, Patonyrét–Illésháza B; április 27., 10.30: Szentmihályfa–Somorja B, Felbár–Izsap, 16.00: Csákány–Padány, Pódafa–Bodak, Pozsonyeperjes– Lúcs. III. osztály, rájátszás az 1–5. helyért, ápr. 26., 16.00: Sárrét–Gomba, ápr. 27., 16.00:

Nagyudvarnok–Csallóköznádasd, Szap–szabadnapos; a 6–10. helyért, ápr. 27. 10.30: Béke–Royal Dunaszerdahely, 16.00: Dercsika–Medve, FelsŒvámos–szabadnapos. GALÁNTA, I. osztály, április 26., 16.00: Sereì B–·oporÀa, Galánta B–Hidaskürt. Április 27., 10.30: Taksony–Nemeskajal, Jóka–Tósnyárasd; 16.00: ·intava–FelsŒszeli, Tallós–Királyrév, Nagymácséd–Alsószeli, Vinohrady n/V.– Pusztafödémes. II. osztály, április 27., 10.30: Pusztakürt–Hoste, Nagyfödémes B–Diószeg

56 49 42 40 39 32 30 27 26 26 26 21 20 18 13 13

A bajnokság végén a Pusztafödémes csapatától 6, a Hidaskürt együttesétŒl 3 pontot levonnak. II. osztály – felnŒttek (21. forduló): Hoste–Alsószerdahely 1:2 (0:0), góllövŒk F. Müller – J. Blaho, M. Koleda. Vezekény–Nagyfödémes B/Jánosháza 2:0 (2:0), ª. S˘kora, R. Burián. Abrahám–Pusztakürt 2:1 (0:0), M. Krajãoviã, M. Kopáãik – T. Nemeãek. ·algoãka–Kosút 3:3 (1:1), L. Bednár, M. Glasa, M. Jo‰t – Huszár J. 2, Zsemlye T. Diószeg B/Kismácséd–Veºk˘ Grob 4:0 (2:0), R. ·tiak º, V. Kri‰ka, M. Dudበ– T. Holãík. GáÀ csapata szabadnapos volt. 1. Diószeg B 2. Nagyfödém.B 3. Veºk˘ Grob 4. Vezekény 5. Pusztakürt 6. Alsószerdahely 7. Kosút 8. Hoste 9. ·algoãka 10. GáÀ 11. Abrahám

19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 19

14 12 12 11 8 7 6 4 3 2 3

1 3 1 3 5 6 7 5 5 7 3

4 4 6 6 6 6 6 10 11 10 13

61:24 41:26 42:28 48:26 35:29 22:20 37:33 19:39 22:53 22:40 24:55

43 39 37 36 29 27 25 17 14 13 12

(–bély, –bj), –nn)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Április 26. (szombat) – IV. liga: Ógyalla–Vágpatta. Április 27. (vasárnap) – III. liga: Galánta–DomaniÏa; IV. liga: Kisfalud–Komárom, Pered– Imely, Gúta–Királyi, Mocsonok–Diószeg; V. liga: Illésháza–FelsŒpatony, Nagyfödémes–Vízkelet, Nagymegyer– Feketenyék, Vásárút–Vágsellye B, Vága–Nyékvárkony, Csallóközkürt–Nádszeg, Farkasd–Dióspatony, Balony–Jarok (mind 16.00). Területi bajnokságok. DUNASZERDAHELY: I. osztály, április 26., 16.00: Királyfiakarcsa–Ekecs-Apácaszakál-

34 23 18 16 16 16 15 15 15 13

B, 16.00: Veºk˘ Grob–·algoãka, Kosút–Abrahám, GáÀ, Vezekény–szabadnapos. KOMÁROM, I. osztály, április 27., 16.00: Pat–Újgyalla, Madar–Ógyalla B, Dunamocs–Búcs, Naszvad–Keszegfalva, Csallóközaranyos–Nagykeszi, Marcelháza–Bátorkeszi, ·robárová–Szentpéter. II. osztály, április 27., 16.00: Dunaradvány–Bogya/Gellér, Izsa–Tany, Örsújfalu–Csicsó, Martos–Lakszakállas, Vágfüzes/Kava és Bogyarét–szabadnapos. (–cope, –bj)


Újra Európában az Euromilk Egy évvel ezelŒtt tüskével a szívükben távoztak Topoºãanyból, a honi extraliga döntŒjérŒl a dunaszerdahelyiek, akiket a két hazai együttes bundagyanús párharca olyanynyira felpaprikázott, hogy még a befejezés elŒtt távoztak a helyszínrŒl. A Topoºãany A csapata ugyanis vaskos meglepetésre kikapott a rájátszásban a szerény képességı fakótól, ezzel egyben a Topoºãany B nem csupán ezüstéremhez, hanem extraligás, azaz a nemzetközi porondon való szereplésre feljogosító helyezéshez is jutott. A csallóközieket sportszerıtlen magatartásuk miatt pénzbírsággal sújtotta a Szlovák Asztalitenisz-szövetség, míg az egymást testvériesen kisegítŒ klub színjátékát hallgatólagosan tudomásul vették. „Az idŒ bennünket igazolt. A nagytapolcsányiak B csapata a nemzetközi mezŒnyben pofozógépként funkcionált, egyetlen meccsén sem tudott gyŒzni. Odahaza pedig a 2007/2008-as

bajnoki évfolyamban nem tudott a rájátszásba, azaz a legjobb négy közé kerülni. Számunkra az alapszakaszban a harmadik hely megszerzése volt a cél. Ez a helyezés ugyanis még egy bónusz pontot biztosított a számunkra a rájátszásban. Jól kalkuláltunk, hiszen éppen ez a pont segített bennünket az ezüstéremhez, ami egyben helyjegyet jelent a szuperligába, ahová három év szünet után kerültünk vissza” – adta közre az idei nagytapolcsányi megmérettetés motivációját, valamint a klub idénybeli stratégiáját KmeÈ Richárd, az Euromilk trénere. Ã azt is kiemelte, hogy a tavalyi elszalasztott lehetŒség még nagyobb erŒbedobásra serkentette a kollektíva meghatározó egyéniségét, Fekete Angélát. Szerencsére a társak is maradtak, tovább fejlŒdtek. „Szponzoraink sem fordultak el tŒlünk, ami ugyancsak sokat nyomott a latban az idei sikeres folytatásban, a szuperligás álmok megvalósításában” – fogalmazott Vladislav KmeÈ, a dunaszerdahelyiek klubelnöke.

 A második helyezett Euromilk csapata

Képarchívum

„Rendkívül fontosnak tartom, hogy az elsŒ játéknapon 6:4-re diadalmaskodtunk a bajnoki aranyéremre pályázó ruÏomberokiak elleni csatában. Másnap ugyan kikaptunk a Topoºãany A csapatától, ám az ambiciózus zólyomiakkal elleni döntetlennel, valamint a már említett bónusz ponttal sikeresen célba értünk” – elevenítette fel az április 12–13-án történteket KmeÈ Ricsi. Az Euromilk játékosai teljesítményükkel egyébként már a rájátszást megelŒzŒ pozsonyi országos bajnokságon, melyen Fekete Angéla oldalán Viera Marãekovával ezüstérmet produkált, a legjobb huszonnégy mezŒnyében pedig öt dunaszerdahelyi pingpongozó neve szerepelt, bajnokságon is jelezték, hogy jól felkészültek a mindent eldöntŒ évadzáróra. Az Euromilk együttesének mezében az értékelt idŒszakban Fekete Angéla, Lenka Andelová, Alexandra Kre‰kócziová és Karika Éva szerepelt. Csapattársukat, a fiatal Szabó Andreát pedig továbbfejlŒdése érdekében a vezetés az úgyszintén extraligás

nagyszombatiakhoz irányította, ahol a kislány vendégjátékosként szerepel. Révbe ért az Euromilk. De vajon a rendelkezésre álló játékoskerettel méltó ellenfele lehet-e a honosított ázsiaiakat felvonultató riválisoknak a miénknél jóval nívósabb nemzetközi bajnokságban. „Az elŒzŒ idŒszak szuperligás tapasztalataiból kiindulva erŒsítésre lesz szükségünk annak érdekében, hogy méltón képviseljük Szlovákiát, térségünket, támogatóinkat a nemzetközi küzdŒtéren. ElŒrehaladott tárgyalásokat folytatunk a klubunkban nevelkedett, jelenleg még Belgiumban profiskodó Viera Marãekovával. Reális lehetŒséget látok arra, hogy az új idényben ismét anyaegyesületének sikereiért szálljon harcba. Ha így lesz, akkor nem kell tartani a nemzetközi fiaskótól, a retúrjegytŒl. Hazai környezetben pedig akár a nagytapolcsányiakat is letaszíthatjuk a bajnoki trónról”– latolgatta derılátóan az esélyeket a klubelnök. (ágh)

Három Aranylabdás focisuli karatearany

Kilenc érmes helyezést, köztük három aranyat szereztek a bŒsi és tallósi versenyzŒk az elmúlt hét végén Dabason, a kyokushin karate nyílt magyar országos bajnokságán.

 A csallóközi aranyosok Dabason (balról): Kovács Viktória, Horváth Balázs és Jeriga Angelika Fotó: Képarchívum

A Szlovákiai Kyokushin Budo Kai Szövetség színeiben induló csallóköziek már a két gyermekkategóriában is eredményesek voltak, ahol Csóka Anikó és Búda Márton (mindkettŒ Tallós), valamint a bŒsi Mészáros Diana révén egy ezüst- és két bronzérem fémjelezte versenyzésüket. A serdülŒk mezŒnyében a könnyısúlyú bŒsi Csiba Roland, illetve a nehézsúlyú tallósi Búda Bálint egyaránt a dobogó második fokára állhatott fel. A két bŒsi ifista közül Horváth Balázs nyakába aranyérem került az eredményhirdetéskor, de Jeriga Natália harmadik helye is remek siker. Végezetül a junior lányok kategóriájában a bŒsi Jeriga Angelika, a felnŒtt nŒk között pedig március vége óta immár Európa-bajnoki bronzzal büszkélkedhetŒ klubtársa, Kovács Viktória verte végig a mezŒnyt s szerzett magyar bajnoki címet. S miként mesterüktŒl, Darnay Barnabástól, a honi Kyokushin Budo Kai Szövetség elnökétŒl megtudtuk, Jeriga Angelika az aranyérem mellé a legharcosabb versenyzŒ különdíját is megszerezte. (–bj)

Ötvennél több parkoló gépkocsit számolok meg az STK Somorja stadionja elŒtt, pedig péntek délután van. Ilyenkor csak ritkán rendeznek bajnoki focimeccset, amely magyarázatot adna az autósorra.

Rövidesen kiderül, hogy mégiscsak lesz labdarúgó-mérkŒzés. Igaz, nem bajnoki pontokért küzdenek majd, hanem a helyi és a lévai focistapalánták lépnek pályára. A somorjai Gold Ball két csapata, a hat-hét éves, illetve a valamivel idŒsebb, de tíz évnél fiatalabb legénykék vívnak majd ádáz csatát a vendégek hasonló korosztályú együtteseivel. Ãket a szüleik hozták el FelsŒ-Csallóközbe. A dunaszerdahelyi rendszámú gépkocsikon pedig a hazai gyerkŒcök apukái és anyukái jöttek el szurkolni. „Egyesületünk, a Gold Ball Somorja 2002. január 1-jén alakult meg. Elnöke azóta is Pinte Attila, aki akkor még a Fradiban focizott, de a csallóközi gyökereirŒl és az utánpótlás nevelésének fontosságáról sosem feledkezett meg. Máig sem amolyan díszelnök, mert ha ideje engedi, eljön az edzésekre, a meccseinkre, s másként is segít” – tájékoztat Góber Péter, az egyik alapítótag, aki az edzŒi négyes fogathoz – rajta kívül Zalka Ferenc, Lengyel Tibor és Szabados Károly alkotja – tartozik. Lelkesen folytatja: „Olykor száz, de legalább ötven-hatvan gyerek jár különbözŒ idŒpontokban edzésekre, amelyek természetesen játékosak, de azért megtanulják a labdakezelést, a labdarúgás alapvetŒ elemeit, csiszolják a mozgáskoordnációt, koruknak megfelelŒ erŒnlétet is szereznek” – tájékoztat. Zalka FerenctŒl megtudom, hogy bajnoki mérkŒzéseket egyelŒre nem játszanak, mert akkor nagyon sokat kellene utazni, de rendszeresen szerepelnek korosztályos focitornákon. Legutóbb Gútoron másodikok lettek, május elsején Csenkére készülnek, de jártak már Nyárasdon, Mosonmagyaróváron, Kapuváron és GyŒrben is. Amikor azt kérdezem, mi volt eddigi legnagyobb sikerük, mind a négyen egyszerre vágják rá: „A hetedik hely Nápolyban, három éve!” Lengyel Tibor folytatja: „A dunaszerdahelyi szabadidŒközpont vezetŒségének, elsŒsorban

Lépes György és Jákli László jelentŒs támogatásának, továbbá a somorjai önkormányzat és természetesen a szülŒk anyagi hozzájárulásának köszönhetŒen már háromszor jártunk a szicíliai szupertornán, amelyen Európa számos országából több mint száz együttes vesz részt. Minden vendégszereplés csodálatos élmény, hát még a hetedik hely!” IdŒközben megkezdŒdik a mérkŒzés. Több anyuka is szurkol, többek között Horváthné Zacharov Erika. „ÓvónŒként is tudom, mennyire fontos a gyerekek rendszeres mozgása, különösen a számítógépek és a gépkocsik korában. Ezért is adtam be a kisfiamat ebbe a focisuliba” – mondja, de a szemével továbbra is a meccset figyeli. Végül a legkisebbek összecsapása döntetlenül, a tízéveseké pedig lévai gyŒzelemmel zárult. „A sikerélmény természetesen nem lényegtelen, de az eredmény mégsem a legfontosabb. A lényeg, hogy ezek a gyerkŒcök sokat mozognak,

 Zöldben a lévai, kékben a somorjai csapat

kisiskolás koruktól megszokják a rendszeres edzést és a sportolást, legtöbben pedig egy életre a foci szeretetét. Ez a lényeg. És az sem mellékes, hogy innen az STK Somorja ificsapatába, majd a felnŒttek közé, esetleg még feljebb, élvonalbeli csapatokhoz is kerülhetnek” – közli meggyŒzŒ hangsúllyal Góber Péter. Felteszem a szokásos kérdést is: Honnan van ennyi fiatal foglalkoztatására pénzük? „Rendszeres támogatónk a városi önkormányzat, egyre több szülŒ ajánlja fel adójának két százalékát és ezen kívül is sokféleképpen segítenek bennünket. Útiköltségre egyetlen fillért sem költünk, mert saját gépkocsijaikkal Œk szállítják mindkét csapatot” – közli Zalka Ferenc. A lelkesen focizó legénykék egytŒl egyig sugallják: ennél jobb helyre aligha kerülhet az önkormányzati támogatás és más anyagi segítség. Szilvássy József

Fogas Ferenc felvétel

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2007. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-17 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. április 22., 17. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you