Page 1

19,- Sk

Novootvorený ČÍNSKY SUPERMARKET

2008. április 8. ■ 15. szám

(Dun. Streda, Opel autosalón, poschodie)

KVALITNÝ tovar, SUPER cena. Otvorené: pondelok–piatok:

8.30–18.00 hod.

sobota:

9.00–12.00 hod.

Arc nélküli város

A jó bor az, ami ízlik

II. liga: Újra a DAC a listavezetŒ

Elszomorító képet mutat Dunaszerdahely arculata. Munkatársunk konkrét példákat említ.  3. oldal

Dunaszerdahelyen járt az elmúlt év legjobb magyarországi borásza. Vele beszélgettünk.  4. oldal

Kubala a nem‰ováiak kapusával, Bobottal csatázik a labdáért.  14. oldal

Betiltották a mıtéteket KOMÁROM – Múlt héttŒl nem végezhetnek mıtéteket a komáromi kórház sebészeti, valamint orr-fül-gégészeti osztályán, és be kellett zárni a tüdŒosztályt is. A radikális intézkedéseket ªubomír ·evãík Nyitra megyei tisztiorvos rendelte el, miután szerdán ellenŒrzést tartott a kórházban. A sürgŒsségi vagy életmentŒ mıtéteket a nŒgyógyászati osztály mıtŒjében végzik. A tisztiorvos lépését teljesen megalapozatlannak és indokolatlannak tartja a kórház vezetése. Amint azt Bock Sylviától, a kórházat mıködtetŒ Forlife igazgatójától megtudtuk, a mıtŒket egy hónapja festették újra, és a Regionális Közegészségügyi Hivatal higiéniai szempontból mindent rendben talált. Anélkül nem is végezhettek volna mıtéteket, fertŒzés pedig sem korábban, sem azóta nem történt. A tisztiorvos által kiállított jegyzŒkönyv szerint a kórház nem tartotta be az egészségügyi minisztériumi rendelettel szabályozott, anyagimıszaki követelményekre vonatkozó elŒírásokat, emiatt azonnali építkezési beavatkozásokra van szükség a mıtŒkben. Azt is kifogásolta, hogy a mıtŒk egy részében csempeburkolat van, ami ellenkezik a higiéniai elŒírásokkal. Bock Sylvia szerint ilyen alapon az ország kórházainak legalább felében be lehetne tiltani a mıtéteket, az a rendelet pedig, amelyre a tisz-

 Nemcsak behajtani, hanem operálni is tilos

Liliomtiprás és nagyikínzás Az elŒbbi esetet természetesen csak a népnyelv illeti ezzel a szóvirággal, a rendŒrség április 2-án kiskorú ellen elkövetett nemi visszaélés bıncselekményével vádolta meg a huszonegy éves nyékvárkonyi A. L.-t. Aki a dunaszerdahelyi járási rendŒrkapitányság hétvégi sajtóhírei szerint múlt év szeptembere óta erŒszak alkalmazása nélkül rendszeresen közösült egy helybeli kiskorú kislánnyal. Noha jól tudta, hogy az még nem töltötte be a 15. életévét. Az eset természetesen felvetette a kiskorú lány szülei, nevezetesen a harminchárom éves anya,

M. S., valamint a harmincöt éves ·. K. felelŒsségét is, akik ellen az említett napon szintén eljárást indított a rendŒrség annak vádjával, hogy elhanyagolták lányuk nevelését, hagyták, hogy csavarogjon s kiskorúként szexuális kapcsolatot létesítsen. A megvádolt szülŒk egyébként múlt év szeptembere óta a további, tíz-, tizenhárom és tizennégy éves iskolaköteles gyermekeiket is kitették a lezüllés veszélyének azzal, hogy nem járatták Œket rendszeresen a speciális alapiskolába, holott erre az iskola igazgatósága többször is figyelmeztette Œket. A dunaszerdahelyi járási rendŒrka-

pitányság szóvivŒje, Magdaléna MáÈa‰ová tájékoztatása szerint a nagyikínzás tényleg elítélendŒ tettét pedig a harminchárom éves ·. K. követte el Csallóközcsütörtökben. Aki március utolsó másfél hetében mérhetetlen testi és lelki szenvedést okozott saját nyolcvankilenc éves nagyanyjának azzal, hogy pénzt követelt tŒle, megöléssel fenyegette, ütlegelte és rugdosta, valamint szidalmazta Œt. Az embertelen elkövetŒt március utolsó napján a Dunaszerdahelyi Járásbíróság bírójának utasítására vizsgálati fogságba vették. (–ck)

Vas Gyula felvétele

tiorvos hivatkozott, egyáltalán nem vonatkozik a fekvŒbeteg-részlegekre és a mıtŒkre. Amenynyiben pedig építkezési beavatkozásokra van szükség, akkor az a megye feladata, a kórház tulajdonosa ugyanis a Nyitra megyei önkormányzat, a Forlife csupán a mıködtetŒje. Tehát ha valaki kötelességet mulasztott, az a tulajdonos, az ingatlan vagyont érintŒ beruházásokat ugyanis csak az végezhet. Amikor a Forlife átvette a kórház mıködtetését, ugyanezek a mıtŒhelyiségek voltak, mégsem emelt kifogást ellenük senki. Bock Sylvia tájékoztatása szerint jogászokkal vizsgálják, hogy a tisztiorvos nem lépte-e túl hatáskörét, amikor bezáratta a mıtŒket. Mindennek természetesen a betegek látják a kárát, hiszen a tervezett mıtéteket bizonytalan idŒre el kell halasztani, a tüdŒosztályról pedig más kórházakba kellett átirányítani a pácienseket. A tüdŒosztályt egyébként azért záratta be a tisztiorvos, mert kevesellte az orvoslétszámot. Erre már tavaly októberi ellenŒrzése során figyelmeztette a kórházat. Éppen ezért novembertŒl az egy fŒállású szakorvos mellett félállásban egy további orvost alkalmaz a kórház. ErrŒl a lépésükrŒl akkor tájékoztatták is a tisztiorvost. ªubomír ·evãíket többször hívtuk telefonon, de nem vette fel szolgálati mobilját. Interjúnk a 2. oldalon. (perec)

Halálosan megfenyegette DUNASZERDAHELY – Megbízható értesüléseink szerint a dunaszerdahelyi rendŒrök múlt csütörtök délelŒtt kihallgatásra vitték el a helyi Egyesített Magánszakközépiskola egyik növendékét. A diáklány királyrévi, s állítása szerint az egyik közeli faluban lakó férfi nemrég pisztolyt szegezett rá és életveszélyesen megfenyegette Œt, ha nem fekszik le vele. A Paraméter megkeresésére Both Péter járási rendŒrkapitány információinkat megerŒsítette. Közölte azt is, hogy a nyomozás még nem fejezŒdött be, mert több tanút is kihallgatnak. Az eddigi helyzet szerint a tizennyolc éves lányt szerelemféltésbŒl zsarolta meg a vásárúti illetŒségı ötvennégy éves férfi, aki nŒs és két gyermek apja. Állítólag SókszelŒce alkalmazásában levŒ falurendŒr. Közeledését a leány többször is elutasította, mert más partnere volt. A féltékeny férfi ezután elkeseredésében vagy felháborodásában vetemedett ilyen meggondolatlan cselekedetre. –lav

 A sértett is ebbe az iskolába jár Fogas Ferenc felvétele


2

Híroldal

2008. április 8.

Mégis, kinek az érdeke? A Nyitra megyei tiszti fŒŒrvos döntésének lehetséges hátterérŒl, valamint a további megtehetŒ lépésekrŒl kérdeztük Bastrnák Tibort, Komárom polgármesterét, aki maga is orvos.  Mi a véleménye a komáromi kórházban történtekrŒl? – A kórház vezetŒitŒl kapott információim szerint a tisztiorvos egyértelmıen hibát akart keresni. Ezekre a hibákra alapozva, higiéniai okokra hivatkozva bezáratta az egy hónapja kifestetett, az elŒírásoknak megfelelŒ sebészeti és az orr-fül-gégészeti mıtŒt. Azzal az indokkal, hogy kevés az orvos, bezáratta a másfél orvossal mıködŒ tüdŒosztályt, holott az újvári kórházban a komárominál jóval nagyobb tüdŒosztály, tudomásom szerint egyetlen orvossal még most is mıködik. Felháborít a tisztiorvos intézkedése, aki tulajdonképpen a megye mıködésérŒl állított ki véleményt, hiszen Œ az épületek tulajdonosa, így a megye felel a mıtŒk állapotáért.  Milyen volt eddig a kórház és Nyitra megye kapcsolata? – A megye eladott a kórház területébŒl egy részt, annak idején ez azzal a feltétellel lett megszavaztatva, hogy a pénzt a kórház fejlesztésére fogják fordítani, ezzel szemben az összeget a megye északi részén költötték el. Két európai uniós támogatást is nyertek a komáromi kórház részére, ezek a tervek a mai napig nem valósultak meg.

 Szakmailag megalapozatlan a döntés – hangDeutsch Attila felvétele súlyozza a polgármester

Gimnazisták Hollandiában SOMORJA – Lapzártánkkal egy idŒben repült el BécsbŒl Amszterdamba a somorjai magyar és szlovák gimnázium tizenkilenc növendéke, akik egyhetes cserelátogatásra érkeznek Leiderdorpba. „Somorja több mint egy évtizede ápol eredményes testvérvárosi kapcsolatokat a mintegy huszonötezres lélekszámú holland településsel. Nemcsak önkormányzati szinten sikeres az együttmıködés, hanem a társadalmi szervezetek, s újabban az iskoláink között is“ – nyilatkozta lapunknak Mária Trenãíková, a ·tefánik Gimnázium nyelv szakos tanárnŒje, az idei cserelátogatás fŒszervezŒje. Elmondta azt is, hogy Bándy György egyetemi tanár, volt somorjai evangélikus lelkész kezdeményezésére indult a diákok csereakciója, amely évrŒl évre népszerıbb. „Növendékeink tökéletesítik angoltudásukat, ugyanis ezt a világnyelvet fŒleg a holland fiatalok anyanyelvi szinten beszélik. Ezen kívül megismerkednek Amszterdam és más nagyvárosok nevezetességeivel, továbbá az ottani hétköznapokkal, hiszen családoknál lesznek elszállásolva, ugyanúgy, mint a hollandok nálunk. A kezdeménye-

zés sikerét igazolja, hogy több csallóközi és hollandiai fiatal immár évek óta baráti kapcsolatot tart fenn” – tájékoztatott a tanárnŒ. Kovács László, a Madách Gimnázium tanára szerint a sík vidékhez szokott holland nebulók nálunk különösen a hegyeket csodálják meg, többen pedig meglepŒdve veszik tudomásul, hogy Szlovákiában magyarok is élnek. Ãk egyébként április végén érkeznek a felsŒ-csallóközi városba, ahonnan a vendéglátóik majd Pozsonyba, Komáromba, Esztergomba és Bécsbe viszik el Œket, s mivel különbusszal érkeznek, megtekintik Prágát is. „LeendŒ cseretársammal már januártól internetezünk, telefonálgatunk. Alig várom, hogy személyesen is megismerkedhessünk. Különösen a városokat összekötŒ csatornákra és a tengerszintnél mélyebben fekvŒ polderekre és Madame Tussaud világhírı viaszfiguráira vagyok kíváncsi” – közölte Molnár Ferenc, az egyik utazó gimnazista. A költségeket jórészt a szülŒk állják, de több szponzor, valamint a két iskola szülŒi tanácsa is hozzájárult a repülŒjegyek megvásárlásához. –y-f-

 Mi lehet a céljuk a mıtŒk bezáratásával? – Valószínıleg megalapozatlan döntés volt ez az intézkedés, melynek csak az a célja, hogy nehéz helyzetbe hozza a régiót. Az épületek folyamatos felújítása a megye dolga lenne, hiszen az Œ vagyona. A mıtŒk bezáratása feltételezhetŒen politikai, illetve gazdasági indíttatású. Úgy sejtem, bizonyos politikai vagy gazdasági csoportok akarják rátenni a kezüket a kórház vagyonára.  Komárom város polgármestereként mit tud tenni ez ügyben? – Tiltakozni tudok és fogok is. Igyekszem tárgyalni az érintett felekkel. Mivel a helyzet rendezése a megyén áll, az ottani nehézkes döntések nem sok jóval kecsegtetnek. Az ügyben érdemileg tenni a megyei képviselŒk tudnak. Kötelességük is ez a járás érdekében, hogy ne ismétlŒdjön meg a politikai nyomás és nyugodt munka folyhasson a komáromi kórházban. A Forlife a kórház mıködtetŒje, a város közbenjárására egy magánvállalkozó segítségével újítottuk fel a gyermekosztályt – ez is a tulajdonos, a megye feladata lett volna, ez ellen nem is emeltek kifogást, sŒt pozitívan értékelték. A kórház mıködésében komoly fennakadásokat okoz a mıtŒk és a tüdŒosztály bezáratása. Csak bízhatunk abban, hogy még idejében kiderül a túlkapás, s nem okoz nagyobb károkat a kórháznak és elsŒsorban a betegeknek. (eremit)

Helyi kézben a rendelŒk

Két díjat hoztak SZOLNOK – Sikeresen szerepelt Sárközi Pál és együttese a cigányzenekarok elsŒ nemzetközi versenyén, Szolnokon. A hét induló zenekarból négy jutott a döntŒbe, köztük Sárköziék is. „A rendezvényen nemcsak a legjobb zenekarokat díjazták, hanem hét kategóriában az egyes hangszerek muzsikusait is“ – nyilatkozta a Paraméternek Sárközi Pál, a zenekar szólóhegedıse, aki Szolnokon elnyerte a legjobb prímásnak járó díjat. „Örülök az egyéni elismerésnek, de még jobban annak, hogy a zenekar közönségdíjas lett“ – szerénykedett az elismert zenész. A zsıri tagjai között neves személyiségek ültek, többek között Szirmai László, Kállai Kiss ErnŒ, Kossuth- és Liszt-díjas klarinétmıvész. A dunaszerdahelyiek: Sárközi Pál – prímás, Bertók István – tercprímás, Vontszemı Tamás – cimbalom, Rigó DezsŒ – nagybŒgŒ, Bódis ErnŒ – klarinét, Danis Ottó – brácsa az elŒdöntŒben csárdásmıveket és nótacsokrot, a döntŒben Farkas Gyula Cigányfantázia címı mıvét adták elŒ. (und)

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („-y-f): Kilenc év, tíz halott, de kik a tettesek? Németh Ferenc (Kamocsa) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Ugye világos, miben utazik a szlovák kommunisták 'békebizottsága'?” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: április 11.

NAGYSZOMBAT – A megyei önkormányzat múlt szerdai ülésén döntöttek arról, hogy 15 millió koronáért eladják a nagymegyeri önkormányzatnak a helyi egészségügyi központot. Ugyancsak értékesítik a somorjai rendelŒintézetet, amelyet a felsŒ-csallóközi város vásárol meg, 19 millióért.

Le a kilókkal!

A szerzŒdésben kikötötték, hogy a két épületet továbbra is kizárólag közszolgálati célokra használhatják, s az elkövetkezŒ tíz esztendŒben nem adhatják tovább más tulajdonosnak. A Paraméter érdeklŒdésére Ladislav Rudick˘ nagymegyeri polgármester elmondta, hogy a pénzt annak a városi teleknek az eladásából szeretnék elŒteremteni, amelyet azok a befeketetŒk fizetnek, akik ipari parkot kívánnak létesíteni. Somorjai kollégája, Domsitz Károly pedig úgy tájékoztatta portálunkat, hogy az önkormányzat bankkölcsönt vesz fel, s ebbŒl vásárolja meg a rendelŒintézetet. Elmondta azt is, hogy csupán az új épületrŒl van szó, mert az úgynevezett régi ambulanciát már megvásárolta egy magántársaság, amely rendelŒket és egy gyógyszertárat mıködtet benne. –elba, lav

NAGYMEGYER – A vártnál jóval többen jöttek el a helyi sportcsarnokba, hogy megtapasztalják: miként válthatnak életmódot s miként szabadulhatnak meg felesleges kilóiktól. A két fŒszervezŒ, a dunaszerdahelyi Mészáros Andrea és a nagymegyeri Bzdúchová Lia is elégedettségét fejezte ki. Az utóbbi hölgy közölte: szeretné rendszeresíteni az ilyen sportnapokat a városban, akár negyedévente is megvalósulhatna egy-egy ilyen, a stressz oldására is nagyon alkalmas akció. A nap folyamán több bemutatót is megnézhettek az érdeklŒdŒk, az egyik a kangoo aerobic volt, ennek során egy olyan cipŒben mozognak, mely rugós talpával tompítja a mozgás ízületekre kifejtett esteleges káros hatását, ezen kívül kitınŒ rehabilitációs eszköznek is nagyon jó, legalábbis Mészáros Andrea elmondása szerint. A nap folyamán bemutatót tartottak más sportágak is, mint a karate vagy a kickbox. –kz–

HANGSÚLY Újabb Koszovó függetlenedését ellenzŒ tüntetés volt Pozsonyban a hét végén. A hír önmagában majdnem semmit nem jelentene, hiszen szólás-és gyülekezési szabadság van, elvileg utcára lehet vonulni akár azért is, hogy a férfiember napjában minimum háromszor cserélhessen alsógatyát... Ilyen alapon tehát nincsen abban semmi kivetnivaló, ha akad néhány balfék, aki Pozsonyban akarja visszacsatolni Koszovót Szerbiához. Annál is kevésbé, mert a jelenlegi szlovák kormány is ezen töri a fejét, legalábbis a politikai kinyilatkoztatások szintjén. Attól meg aztán a legkevésbé kell bárkinek is megijednie, hogy a politikai súlyukat tekintve nyugodt szívvel jelentéktelennek minŒsíthetŒ szlovák kommunisták szervezkedtek a koszovói függetlenség ellen. Az viszont minimum elgondolkodtató, hogy a szóban forgó tüntetést meghirdetŒ Polgári Békebizottság elnevezésı civil szervezet óriásplakátján a következŒ szöveg olvasható: Koszovó

Pozsonyban nem a Csallóközért, hanem a csallóközi magyarok ellen tüntetnek majd! Szerbia! Csallóköz Szlovákia! München/Bécs 1938 Csallóköz 20?? Ugye világos, miben utazik a szlovák kommunisták “békebizottsága“? Nem másban, mint a békétlenség gerjesztésében. Mégpedig olyan alapon, hogy a szlovákiai magyarok miatt veszélyérzetet keltenek a szlovák közvéleményben. Következésképpen korántsem a Csallóközért, hanem a Csallóköz ellen tüntetnek majd. Ezt az alantas törekvést pedig azért nem szabad egy kézlegyintéssel elintézni, mert ha ugyan a szlovák népesség jó része nem is ül föl az efféle provokációnak, minden bizonnyal akad számos olyan szlovák idióta, akiben igenis két-

ségbeeséssel vegyes gyılölet gerjedhet a szlovákiai magyarokkal szemben. És e tekintetben nem is Ján Slotára meg az általa vezényelt Szlovák Nemzeti Párt nyílt színi magyarfalóira kell gondolnunk. Hanem az olyan tudatlan szlovákokra, akiknek Slota borgŒzös befolyásoltság alatt Budapest elleni tankrohamról szokott volt szónokolni. Arra ugyanis mérget lehet venni, hogy az effélék bármit képesek elhinni a csallóközi magyarokról. Egyrészt azért, mert korlátoltak, másrészt pedig azért, mert életükben nem találkoztak még hús-vér szlovákiai magyarral… Nem csoda hát, hogy az ilyeneknek aztán gondolkodás nélkül kinyílik a zsebükben a valaska, mégpedig

úgymond Szlovákia területi integritásának védelmében... Gondolkodjunk el azonban, a butaságon kívül, mire föl dolgozhatnak azon valakik, hogy a jellemzŒen jámbor csallóköziek államellenes törekvéseivel riogassák a közvéleményt? Ez a kérdés viszont sajnos további kérdéseket vet fel: Vajon a jelenlegi szlovák kormányzat politikusai nem azon ügyködnek-e minden adandó alkalommal, hogy a szlovákiai magyarokkal ijesztgessék létezŒ híveiket és becserkészendŒ választóikat? Talán vajon nem Œk magyarázzák folyamatosan a koszovói függetlenség elleni fenekedésüket látens magyarveszéllyel? Az autonómia kifejezés hallatán vajon nem Œk gondolnak a legelsŒk

között arra, hogy a Csallóközt itt valakik Magyarországhoz szeretnék csatolni…? Nem hagyhatjuk persze figyelmen kívül azt sem, hogy azért akad itt a magyar térfélen, akár a hivatásos politikusok között is, legalább annyi hülye, politikai kalandor, mint amennyi a szlovákok között tenyészik. Lám, már otthon is vagyunk. Hiszen közhely, az ellentétek általában vonzzák, mi több kölcsönösen erŒsítik egymást… Ezért volt több és természetesen veszélyesebb holmi exhibicionista gatyaletolásnál az ún. Polgári Békebizottság kezdeményezése… Barak László, www.parameter.sk


Hirdetés – Híroldal

2008. április 8.

3

Arc nélküli város DUNASZERDAHELY – Ami ronda, az ronda. S ezt, úgy gondolom, nem szabad elhallgatni, különben hasonló helyzetbe kerülünk, mint a Tanú címı film híres magyar narancsos jelenetében, ugye: kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Ami egyébként a provincializmus alfája és omegája. Mindez vonatkozik arra is, hogy egy város milyen arculatot alakít ki magának – hiszen a mıvészetek közül az építészet az, ami a legközvetlenebbül szól bele mindennapjainkba, olyanokat is elér és befolyásol, akiknek másképp nincs kapcsolatuk, csak a gagyival. Dunaszerdahely arculatát az itt-ott felbukkanó régi épületek látványától eltekintve nyilvánvalóan három meghatározó szándék alakította/alakítja. Az egyik a szocializmus korának építészete, a másik a népi hagyományt magába dolgozó szerves építészet, amit leginkább a Makovecz-féle irány

még Don Quijotte is megirigyelne. Gyakorlatilag a város központjának építészeti eldöntetlensége sugárzik szét a távolabb esŒ területekre is. Valószínıleg ezt sajátították el azok a háztulajdonosok, akik az Ádor utcában az óvoda mellett lebontották, illetve az ovitól a kórház felé átépítették „ingatlanukat“ – ebben a viszonylatban ez a helyes szó. Valószínıleg a szerdahelyiek is tudják egyébként, milyen jelentŒsége van egy-egy patinás épületnek a város aurájának megteremtésében. Nem sok érintetlen régi épülettel büszkélkedhettünk, most kettŒvel még kevesebb van. De mellényúlás van bŒven: a kultúrház mögötti, FŒ út melletti funkcióját ellátni képtelen épületsor, a Szent István tér lila kísértete, a vasút melletti magtár jellegtelen megoldásai… és persze a sok nagyáruház sem egyéníti a város hangulatát. A képet pedig az elmaradhatatlan bilboardok teszik teljessé. Tagadhatatlan: Dunaszerdahely az

 Zırzavaros helyszín

A szerzŒ felvétele

jellemez, a harmadik pedig az egészen jó alkotásoktól a legundorítóbb megnyilvánulásokig terjedŒ egyéb, kortársnak mondott stílusok. Az uralkodó gondolkodás alapján a viszonyuk olyan, hogy amit a legelsŒ helytelenül képzelt el, azt az utóbbiak majd rendbe teszik. Ezzel persze a városfejlesztést befolyásoló pénz és telkek mozgásiránya is eléggé meghatározott, nemigen történik meglepetés. A gyakorlatban pedig elég megnézni a város fŒterét, a szervetlenségében taszító Vámbéry teret: A szépen felújított gótikus Szent György-templom körül a technicista posztmodern térelképzeléseket idézŒ szökŒkutakat, a hagyományos csallóközi paraszti építészet és a város lerombolt épületeinek elemeit feldolgozó épületeket, a – természetet?, életet?, halált?... jelképezŒ – preparált fát, s ezekkel egybenŒve pedig a szocreál építészet klasszikus nagy kirakatos, alumíniumablakos üzlethelyiséget, s a lepusztult tömbházakat, szélükön a városkapukkal, amiket talán

óriásplakátok városa. Biztosan jó pénzforrás, de ezen túl nem tudom, mi lehet a céljuk. Hogy reklámra egyre kevésbé használhatók, a nagy számok törvénye szerint szinte biztos. S ide tartozik még a városi növényzet gondozása. Nem jó érzés végigmenni az utcán a brigád élmunkásai után… A város közterületeseinek valószínıleg a világháborús emlékmı a kedvenc mıalkotása, mintha prototípusként ezek a csonkok lebegnének a szemük elŒtt favágáskor. Végezetül megintcsak a magyar narancs: Van palotánk – hirdeti lelkesen a helyi hírnök. Tényleg van. Mert az van ráírva, méghozzá Duna. A paloták úgy igazából vagy visszafogottságukkal, vagy felfokozott, de átgondolt díszítettségükkel hatnak. Olyat, amelyik ízléstelen színösszeállítással próbálkozik, még máshol nem láttam. Volt és van egyáltalán Dunaszerdahelyen a város arculatával foglalkozó hivatal? Karim Bezmena

Többfunkciós épület az óvoda helyén? DUNASZERDAHELY – További többfunkciós épületeket tervez a Duna Palota építtetŒje, az MGDS Rt. Az errŒl szóló látványterveket nemrég, a Duna Palota átadásán mutatták be. Bár az érintett területen jelenleg a Halpiac téri óvoda található, Pázmány Péter polgármester az átadást követŒ fogadáson tudósítónknak úgy nyilatkozott, hogy személy szerint támogatja ezt az elképzelést, de végérvényesen majd a helyi képviselŒ-testület dönt. Lapunk a beruházót keres-

te meg, hogy választ kapjon a kérdésre: mi lesz a Keleti-lakótelephez legközelebb lévŒ egyetlen magyar és szlovák óvodával. Gajdos Imre, a részvénytársaság igazgatója eloszlatta az aggályokat. Elképzelésük szerint az óvoda a többfunkciós házak közötti többemeletes épületben kapna helyet a földszinten egy hozzá tartozó udvarral. Mivel még csak hatástanulmányról és tervekrŒl van szó, további részleteket még nem tudott pontosítani. Mint mondta, kérvé-

nyük jelenleg elbírálás alatt van az önkormányzat képviselŒ-testületénél. Véleménye szerint az óvoda csak nyerhet ezzel, hiszen egy elavult épületbŒl korszerı környezetbe kerülnének a gyerekek. Az MGDS Rt. nevéhez több dunaszerdahelyi beruházás kötŒdik, pl. a Fontána vagy a Panoráma étterem épülete és az Aréna. Más dél-szlovákiai városokban is jelen vannak, Párkányban, Léván, Nagymegyeren és Komáromban is terveztek már korszerı belvárosi épületeket. para


4

Interjú – Tudósítás

2008. április 8.

A jó bor az, ami ízlik A Magyar Borakadémia által az Év Borászának választott Frittmann János a soltvadkerti pincészetük hét díjnyertes borát mutatta be csütörtökön este a dunaszerdahelyi Szent György Borház Rózsa utcai szaküzletében, a népszerı Pántlika együttes zenei közremıködésével. Az avatott szakember a Paraméternek is készségesen nyilatkozott – nem csak a borkészítés szakmai titkairól.  Ha nem lenne országosan elismert, sikeres borász, akkor mivel foglalkozna legszívesebben? – Biztosan nem lennék például szerelŒ, mert nem szeretek szerelni. Minden valószínıség szerint a vendéglátói szakmák között mozognék valahol. Ám ilyen gondjaim eleve nem voltak, mert a mi családunk, melynek Œsei valamikor az ellenreformáció idején a németországi GürtenbergbŒl kerültek ide, már évszázadok óta a szŒlŒtermesztéssel, borászattal és borkereskedéssel foglalkozik. S ezt visszük mi most tovább a testvérbátyámmal, de valójában az egész család szerepet vállal benne. S aki, ugye, ilyen miliŒbe születik vagy nŒ fel benne, az egyszerıen megfertŒzŒdik ezzel a foglalkozással. Vagy nagyon megutálja, vagy nagyon megszereti. Köztes út nincs. Hát én szerencsére megszerettem, s ezt látom a gyerekeinknél is.  Magánemberi kedvtelései, hobbijai azért bizonyára vannak… – Én nagyon szerencsés embernek vallhatom magam, mert azzal foglalkozom, ami valójában a hobbim is. FŒleg miután a sportot abba kellett hagynom. Kézilabdáztam NB I B-s szinten, az ízületeim azonban a végén már nem bírták. S ehhez jött még három gerincsérvmıtét, így a hobbifocit és pingpongot is be kellett fejeznem. A kártyázás, a römi az, amit nagyon szeretek. Meg olvasni és színházba járni, de bevallom, hogy túl hosszú regénybe például már nem vágok bele.  Az Év Borászának van-e mindenekfölött álló kedvenc bora?

– Nincs kedvenc borom. Fajtában említhetnék néhányat, ami közelebb áll hozzám, de nincs kedvencem. Mindegyik bort szeretem, ami jó. Általában

bŒven az Európa számos országában élŒ sok-sok borász barátom jóvoltából. S a megkóstolt nedıket kiértékeljük, hadd tanuljon a gyerek…

egészen a következŒ választásig engem illet meg, és hasonlóan nagyra tartom a francia nemzetközi rozéversenyen szerzett elismerést, hiszen ezt a

 A Kúnságól került fel a szakmai csúcsra mindenhol megkérdezik tŒlem, hogy milyen a jó bor. Szerintem az, ami ízlik. Nem az, amelyiknél beszélgetni lehet csak, de inni nem. Tehát amelyik ízlik, nekem az a jó bor. S nem mindig ugyanaz ízlik. Milyen a hangulatom éppen, mit ettem elŒtte, milyen idŒ van kint, milyen légkör uralkodik bent, sok minden befolyásol abban, mikor mit fogyasztok. Mi a fiammal, aki szintén borász, vasárnaponként általában négyöt bort mindig megkóstolunk, ez amolyan szakmai ártalom. Választék van

ªubo Baniã felvétele

 A Frittmann Pincészet borai a díjak sokaságát nyerték el a különféle nemzetközi és hazai megmérettetéseken. Az ezerjó és a cserszegi fıszeres már a világon mindenütt eladható hungarikum. Az ön borászi ázsióját az utóbbi években a friss, új, lendületes fehér- és rozéborok egyre magasabbra emelik, s már a vörösboraival is hódít. Az elismerések közül melyikre a legbüszkébb? – Mindig az utolsóra, mert az a legidŒszerıbb. Hiszen az Év Borásza cím

rozéborok világbajnokságának is szokták nevezni.  A világon legmesszebbre hova jutottak el a boraik? – Például Új-Zélandra, amely tényleg a világ végén van. Pontosan ezt én nem is tudom megmondani, hiszen saját kereskedŒnk nincs, de a boraink ott vannak legalább tíz, de szerintem több külföldi ország piacán.  És ismert személyiségekhez?... – Ilyen tekintetben elsŒsorban a híres operaénekes Gregor Józsefet em-

líthetném, aki nemzetközileg is ismert sztár volt. à egyszer még a tévében is elmondta, hogy súlyos mıtétje után a mi boraink gyógyították meg, bár szegény, végül mégis alulmaradt a rákkal szemben. Ám tény és való, hogy Œ a mi boraink nagyon nagy kedvelŒje volt. Személyesen ismertük egymást, Szegeden élt, ahol nekünk szintén voltak üzleteink, tehát emberileg is kötŒdtünk hozzá.  A mostani bemutatója közben jegyezte meg, hogy a borászatot érzelem nélkül nem lehet csinálni, mert egy Œsi kultúra része, s érzelem híján elmegy az ipar felé. Van valamilyen saját hitvallása, krédója e tekintetben? – Én azt szoktam mondani, hogy aki mindig a saját borát issza, elŒbb-utóbb megszereti. Ez természetesen idézŒjelben értendŒ, amolyan intelemnek szánom a borászoknak s Magyarországon már elhíresült, sokszor idézik tŒlem. Mert ez egy pincebetegség tud lenni, már beteg a bor, a hordó beteg, a borász ott keresi az ízt, zamatot, ahol valójában az már nincs meg, ezért csak Œ issza, senki más. Így lesz Œneki az a legjobb. Ennek elkerülésére szoktam én ezt mondani.  S végezetül: ön szerint minek tudható be a nálunk is elszaporodó borünnepek, versenyek, bemutatók, fesztiválok rendkívül nagy divatja? – Azért, mert régebben minden bor egyforma volt szinte. Alig volt különbség a nagyüzemi borok között. Arra a kisebb borászatok jóvoltából jöttek rá az emberek, hogy ennyiféle íz, zamat, illat semmiben nincs, mint a kierjesztett szŒlŒben. Ezért is van ilyen nagy reneszánsza az igazi minŒségi boroknak. Ráadásul a bor már a görög kultúrának is része volt. InnentŒl kezdve tehát ez nem egy új dolog, csak negyven évig egyfajta úri nyavalyának tartották. Ezért legyen kommersz az egész, legyen belŒle elég, igyunk eleget, akár öt litert is. De borból nem öt litert kell inni, hanem keveset és jót. Bereck József

Elhunyt Bugár Gáspár Vámbéry, az idŒszerı KOMÁROM – Hosszan tartó súlyos betegség után, életének 77. évében elhunyt Bugár Gáspár színmıvész. 1952 és 1959 között a Faluszínház magyar

együttesének, 1959-tŒl a komáromi Magyar Területi Színháznak, késŒbb a Komáromi Jókai Színháznak a tagja volt. A hatvanas években ügyelŒként is

 A Revizorban a fiatalon elhunyt Holocsy Istvánnal (balról) Archív felvétel

mıködött. 1994-ben vonult nyugdíjba. Ösztönös tehetsége, realista színészi eszközei határozott vonalakkal jellemzett epizódfigurák egész sorának alakítójává érlelték. Játszott Montanót (Othello, 1975), Bárgyút, a békebírót (A windsdori víg nŒk, 1978), TanfelügyelŒt (Revizor, 1979), Firszet (Cseresznyéskert, 1987), Simon bánt (Bánk bán, 1988), Suffenust (CAliguLÓ, 1990), Polgárt (Házmestersirató, 1991). Emberábrázoló képessége mellett stílusérzékét és énektudását is kamatoztatta a zenés vígjátékokban játszott szerepeivel. Sárkány volt A doktor úr 1987-es elŒadásában, Abbét alakított az Osztrigás Miciben 1988-ban, Tódorka Szilárdot formálta meg az 1989-es Nagymamában, 1990-ben pedig Vézinet szerepében állt a közönség elé az Olasz szalmakalap címı zenés darabban. Bugár Gáspár búcsúztatása 2008. április 11-én, 14.00 órakor lesz a komáromi római katolikus temetŒben. (b)

DUNASZERDAHELY – A helyi VIII. Vámbéry Napok nyitórendezvényeként csütörtökön este Krasztev Péter, a Magyar Köztársaság pozsonyi kulturális intézetének vezetŒje mutatta be Vámbéry Ármin A Nyugat kultúrája keleten címı kötetét, melyet a világhírı utazó életmısorozatának 8. opusaként jegyez a Lilium Aurum Kiadó. „Vámbéry Ármin munkája mai szemmel nézve nagyon sok ponton problematikus. A tudós ember egész élete tulajdonképpen egy keresztes hadjárat volt a keleti barbárság ellen. à ugyanis az iszlám kultúráját alapvetŒen merev, korszerısíthetetlen rendszernek tartotta, annak ellenpólusaként a toleráns, kiegyensúlyozott, kulturált Nyugatot vallotta. A szerzŒ eszmefuttatásai, víziói, megállapításai egyébként olyan mezsgyén mozogtak, hogy máig érzékelhetŒ utórezgései, utóhatásai vannak“ – ál-

 Krasztev Péter (jobbról) és Simon Szabolcs a klubesten Görföl JenŒ felvétele

lapította meg Krasztev Péter kultúrantropológus. Dobrovits Mihály sorozatszerkesztŒ úgy véli, Vámbéry összegzése minden részletkérdésbeli hibája ellenére napjainkban idŒszerıbb, mint valaha. AlapvetŒ kérdése, miszerint az iszlám fundamentalizmusra való törekvés összeegyeztethetŒ-e a modern nyugati értékrenddel,

a mi világunk mindennapjainak kérdése is. Joggal tehetjük fel tehát a kérdést, vajon téves vagy igaz prófétának bizonyulte Vámbéry Ármin? A Vámbéry kávéházban megtartott találkozó moderátora Simon Szabolcs egyetemi oktató, a Vámbéry Polgári Társulás alelnöke volt. (lelkes)


Olvasószolgálat

2008. április 8.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. április 10–16.)

Streetdance – Step Up 2. (mf), 14.15, 16.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15; szo–v 10.15, 12.15. A róka és a gyerek (mb) 13.30, 15.30, 17.30, 19.30; szo–v 11.30. Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford (mf) 14.00. 27 idegen igen (mb) 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.30; szo–v 11.00. Horton (mb) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 10.00, 12.00. A Spiderwick krónikák (mb) szo–v 14.30, 16.30, 18.30; szo–v 10.30, 12.30. Majdnem szız (magyar) 15.15, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 11.00. I.e. 10000 B. C. (mf ) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30. Hipervándor (mb) 13.45, 18.45, 20.30; p–szo 22.30. Mindenképpen talán (mb) 17.15, 19.30; p–szo 21.45. Winx Club – A mozifilm: Az elveszett királyság (mb) szo–v 11.15, 13.00. Sweeny Todd – A Fleet Street démoni borbélya (mf, premier) 13.00; pszo 21.30. 9 1/2 randi (magyar) 17.30, 19.45, 20.30; p–szo 21.45. Asterix az Olimpián (mb) 14.15, 17.30; szo–v 12.00. Macskafogó 2. – A sátán macskája (magyar) szo–v 11.45. Alvin és a mókusok (mb) szo–v 10.00. Bıbáj (mb) szo–v 12.45.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (április 10–16.): Tízezer évvel Krisztus elŒtt (am.-új-zélandi) 15.50, 18.00, 20.20; szo–vas 13.30. Asterix az Olimpián (sp.-ném.-fr., magyar szinkron!!) 16.00, 18.20; szo–vas 13.40. A szerelem íze (am. filmdráma) 16.20, 20.40; vas 14.10. Saw IV. (am. krimi) 18.30, 20.30. ARTMAX: Saturno Contro (olasz filmdráma) 20.40 – kivéve ápr. 16 KOMÁROM, Tatra mozi – április 11–13.: Utóirat: Szeretlek (am. romant. film) 18.00.GALÁNTA, kultúra háza – április 8–9.: Vágy és vezeklés (ang.– fr. film) 19.00; ápr. 12–13.: Alvin és a mókusok (am. film) 19.00; ápr. 15–16.: Bıbáj (am. film) 19.00. VÁGSELLYE, kultúra háza – április 9–10.: Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva Robert Ford (am. western) 20.00; ápr. 13.: Winx Club: Az elveszett királyság titka (ol. anim. mesefilm) 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – április 12–13.: Egy bébiszitter naplója (am. komédia) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – április 8.: A bor (15.00, Szervezett elŒadás); ápr. 9.: Egy lócsiszár virágvasárnapja (11.00 és 15.00, Selye ifj. elŒadás); ápr. 10.: Macskabaj (15.30, Egyetemi bérlet); ápr. 11.: Versünnep – országos döntŒ, élŒben közvetíti a Duna TV (16.00); ápr. 12.: Ray Cooney: 2 + 2 = 5 – a nyitrai Bagar Színház vendégjátéka (19.00); ápr. 13.: Hat hét, hat tánc (19.00, Csokonai-bérlet).

Kiállítás DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában május 4-ig a Fotógráfia és kortárs grafika – Válogatás a gyŒri IX. Nemzetközi Rajz- és Grafikai Biennálé anyagából címı kiállítás, a galéria Luzsicza-termében pedig a SZMKT IX. Illusztrált Könyvbiennálé címı tárlat tekinthetŒ meg. – A Csallóközi Múzeum kiállítócsarnokában Kurucz István András festŒmıvész tárlata látogatható április 4-ig. NAGYMEGYER – A vmk kiállítási termében április 24-ig várja látogatóit Almási Róbert Festmények címı tárlata. KOMÁROM – A Limes Galériában 16 magyarországi és szlovákiai képzŒmıvész alkotásaiból nyílt közös, április 13-ig megtekinthetŒ tárlat. – A komáromi Helios Fotóklub PT jóvoltából a múzeum és könyvtár felújított Nádor utcai épületében Velican-Patrus Dóra és Patrus Sándor budapesti fotográfusok Tavaszvárás címı kiállítása várja látogatóit július 25-ig. – A komáromi Csemadok Galériában a helybeli Szabó Teréz fotómıvész jubileumi kiállítása tekinthetŒ meg április 24-ig.

Vegyes NAGYMEGYER – A vmk színháztermében ápr. 8-án, 10.00: Ünnepi mısor a III. Nemzetközi Romanap alkalmából; a vmk esztrádtermében ápr. 11-én, 18.00: A városi Vöröskereszt szervezete évzáró tagsági gyılése.

Megviselte önt az átállás a nyári idŒszámításra? Razgyel Erika, Nagymagyar – FŒleg a kisgyerekemen látni, hogy nem érti, mi történt. Reggel sír, nyıgös, két-három óra kell, hogy megnyugodjon. Nem tudom, miért nem hallatják a hangjukat ez ügyben az orvosok és fŒleg a pszichológusok. Az átállás a kisgyerekekre és az idŒsekre egyaránt nagyon durva hatással van. Lelovics Ildikó, Csákány – Én ezt az egész idŒmanipulációt értelmetlennek tartom. Szerintem lényeges megtakarítással nem jár, csak mi fizetünk rá az egészségünkkel. A gyerekeim nyaggatnak, hogy állítsam vissza az órákat, mert tízkor szoktak lefeküdni, s akkor még nem álmosak. Reggel meg gond az ébredés.

Szabó János, Diószeg – Nekem ez nem okoz gondot, mert amint pirkad, én már kelek, függetlenül attól, hogy éppen hány óra. Az áttállás se okoz semmiféle testi vagy pszichikai nehézséget. Lehet, hogy a beteges idŒskorúak vagy a kisgyerekek ezt megérzik, de hát ott vannak az orvosok, harcoljanak ellene. Mikus Lídia, Illésháza – Én mint óvónŒ nagyon jól látom, hogy milyen gondokat okoz ez az eltolódás az apróságoknak. Némely szülŒk megengedhetik maguknak, hogy késŒbb keltsék és hozzák oviba a gyereküket, ám a dolgozó szülŒknél nincs pardon. Az Œ csemetéik bizony megsínylik ezt a természetellenességet.

Áprilisi rendezvénydömping A Dunaszerdahelyi Városi MıvelŒdési Központ aktuális programkínálatából az alábbiakra hívjuk fel olvasóink figyelmét: Április 8., 17.00: Hogyan lehetünk életünkben önmagunk, hogyan valósíthatjuk meg sorsunkat – Kiss J. Zsolt asztrológus, pszichodráma asszisztens elŒadása. Április 8., 17.00: A Kondé Miklós Polgári Társulás és a vmk közös rendezésében zajló idei Ki Mit Tud? tehetségkutató verseny elŒdöntŒje. Április

9., 17.00: A hazatalálás elŒadássorozat keretében Útban a szerves társadalom felé címmel Hintalan László elŒadása. Április 10., 17.00: Beszéljünk róla! Daganatos betegségek a harmadik évezredben címmel zajló elŒadássorozat újabb témája: A mellrákról – Œszintén... ElŒadó: Dr. Csóka Tibor, klinikai onkológus. Április 11-e és 17-e között a Költészet hete sokrétı rendezvényei várják az érdeklŒdŒket. (–ck)

XIX. Komáromi Imanap A Jó Pásztor vasárnapján, április 13-án rendezendŒ hagyományos imanapon magyar fŒpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozhatnak az érdeklŒdŒ katolikus hívŒk. Program – 14.30:

Keresztút; 15.30: ElŒadás Esterházy János hitvallásáról; 16.00: Ünnepi fŒpapi szentmise, bemutatja mons. Orosch János nagyszombati segédpüspök. (–p)

Dixilend SzeredrŒl A Janiga József Mıvészeti Alapiskola diákjainak hangversenyével egy héttel ezelŒtt indult a XV. Nagymegyeri Zenei Napok május 10-ig tartó rendezvénysorozata a városi önkormányzat, az említett mıvészeti alapiskola, a vmk és a városi Csemadokszervezet szervezésében. Április 4-én, ugyancsak a mıvészeti iskola hangversenytermében a volt növendékek hangversenyét hallgathatták meg az érdeklŒdŒk, este pedig a városi mıvelŒdési központ színháztermében a Komáromi Jókai Színház társulata Gárdonyi Géza A bor címı

zenés népszínmıvét adta elŒ. A zenei napok e heti rendezvényei közül hadd emeljük ki a szeredi Dixieland Band koncertjét, amely április 10-én, csütörtökön 19 órakor kezdŒdik a vmk színháztermében. Másnap, vagyis pénteken 17 órai kezdettel a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola diákjai adnak hangversenyt a mıvészeti alapiskola koncerttermében. Április 13-án, vasárnap (11.30) Cseri István emléktábláját leplezik le ünnepélyes külsŒségek között a Szent István utcában. (–er)

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Czajlik Imre, Pozsonyeperjes – Bizony kicsit furcsa ez az állapot, hozzá kell szokni. Bevallom, este én sem tudok elaludni, reggel meg irtó nehéz felkelnem. Sokszor egész délig nem tudok rendesen magamhoz térni. Úgy tapasztaltam, hogy a szervezetemnek három hét kell az átállásra, aztán már elviselhetŒ a dolog. (kmeÈ)

ÉLà NYELV „Az egyik magyarországi rádióadó reggeli mısorába gyakran betelefonálnak a hallgatók, hogy traffipaxot észleltek a fŒváros valamelyik pontján. Mi is az a traffipax? – érdeklŒdik egy olvasó. A traffipax fŒnév a közúti közlekedéssel hozható kapcsolatba. Olyan rendŒrségi berendezést jelöl, amely a jármıvek sebességét radarral méri, és a megengedett sebességet túllépŒ jármıvekrŒl fényképet készít. Szerkezetét tekintve nem mindennapi szó a traffipax: elŒtagja az angol traffic, azaz ‘forgalom’ névszóból származik; utótagja pedig a latin eredetı pax, vagyis ‘béke’ fŒnév. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson április 1–2-án a következŒ személyek adtak vért: Nagymegyer: GeÏo Miloslav; Padány: Darnai László; Doborgaz: Nagy József; Kulcsod: Décsi László, Kalmár Sándor; Patas: Both Zoltán, Csémi Mária; Pozsonyeperjes: Navrátil Marián; Csallóköznádasd: Horváth Szabolcs; Felbár: Ágh György; Mihályfa: Simon Gábor; Béke: Holocsi Csaba; Nádszeg: Gombos Pál; Németsók: Múãka René, Ozogány János, Ozogány Valéria, Ábrahám Mária, Pavlík Zsuzsanna; Nagyszarva: Lengyel Tamás; Csilizradvány: Vass Albert, László Attila, Szabó Elemér, Máté László, Inczédy Tibor, Horváth György, Csikász András, Kiss Péter, Berecz Lajos; Macháza: Sátor-Érsek Nikoletta; Patas: Zsemlye Róbert; Nyékvárkony: Mizera Erzsébet; Illésháza: Rigó Richárd; Kulcsárkarcsa: Kulcsár György; Csallóközkürt: Orbán Lajos.

www.parameter.sk

ORVOSI ÜGYELET Vannak betegségek, amelyek bizonyos évszakokban gyakrabban fordulnak elŒ. Természetesen nem a „meghıléses”, influenzaszerı kórképekre gondolunk, hiszen ezek elŒfordulása az ŒsztŒl tavasz végéig tartó hideg, nyirkos idŒszakban könnyen érthetŒ. Nehezebben magyarázható azonban az a régi orvosi megfigyelés, hogy az ún. fekélybetegség leggyakrabban tavasszal és Œsszel jelentkezik elŒször, illetve a már panaszmentessé vált kór e két évszak idején újul ki rendszeresen. E „periodicitás” megfigyelhetŒ azok után is, hogy az elmúlt évtizedekhez

Ha tavasz – akkor fekély? képest alaposan megváltozott az orvosi felfogás a fekélybetegség okáról. Nem lesz tehát felesleges néhány új szempont szerint megvilágítani a fekélybetegség kóroktanát, hiszen ezek a szempontok segíthetnek megelŒzni e népbetegség fellobbanását az elŒttünk álló tavaszi hónapokban. Az utóbbi évek egyik legfontosabb felismerése – melyért 2005-ben orvosi-élettani Nobel-díjat is kiosztottak: a Helicobacter pylori, azaz a „Hp” felelŒs lehet több emésztŒszervi betegség, így a

fekélybetegség kialakulásáért, illetve a panaszok fenntartásáért is. Ez azért volt fontos, Nobel-díjat érdemlŒ felismerés, mert a Hp-fertŒzöttség, azaz a Hp-pozitivitás felismerése és megszüntetése fontos lépés lehet a fekélybetegség már említett tavaszi-Œszi fellángolásának megszüntetésére is. A kétszer is szereplŒ „lehet” szó azonban arra utal, hogy a kezdeti lelkesedést követŒ józan felfogás tudja: a Hp „kiirtása” önmagában nem elég. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. április 8.


SzabadidŒ

2008. április 8. ÜRÜGY

PÁRIZSI CSAVARGÓ AZONOS BETÙK KORSZAK

R. 1. RÉSZ NÉVELÃ

R. 3. RÉSZ

TÜZEL

GÖRÖG BETÙ

DZSÚSZ BECÉZETT

IRAKBAN

NÃI NÉV

ÉLÃ NÉP

Z

E

FRANCIA

INDULATSZÓ

SZÍNÉSZ

MAJDNEM

VOLT

AZONOS

R. 2. RÉSZ

BETÙK

HÁZTARTÁSI KIÜTÉS A

VISZONY –

RINGBEN

LATINUL HOLLAND

VEGYJELE

CSILLAGÁSZ

AZONOS

KALÓRIA,

BETÙK

EINSTEINIUM VEGYJELE MÓKUS – RÉGIESEN

TÁNCMÙVÉSZ RUBÍDIUM VEGYJELE FÖLD – LATINUL

NÃI NÉV BELEKEZD CÍMER – SZLOVÁKUL KÖTÃSZÓ

TONNA

TÉLI HÓNAP,

HOLLANDIA AUTÓJELE

röv. TORMADA-

AZ AKNA

RAB!

KÖZEPE

Ha április lucskos: virágos a május, de száraz a június.

ANYAG

Aforizma

RÓMAI EGY SZLOVÁK SPORTOLÓ, KAJAKOS

(Lisieux-i Szent Teréz)

E heti rejtvényünkben Albert Einstein német fizikus egyik gondolatát fejthetik meg az olvasók. A 13. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Megszokás a kényelem diktátora. (Horváth Imre) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Tóth Editke (Szap). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP 3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Nagy elŒrelépést jelent, hogy várakozáson felüli eredményeket ér el a munkájában. Hosszú távú tervezésre is alkalmas ez a kora tavaszi idŒszak. Egy ajándék formájában váratlan örömre is számíthat a napokban. Ikrek

5. 21–6. 21.

Aggodalomra egyelŒre semmi ok, még megmenthetŒ a rossznak látszó párkapcsolata. A munkáját illetŒen megtalálja azt a feladatot, ami testi-lelki igényének megfelel. Ám az apró lehetŒségeket is keresse. Rák

6. 22–7. 22.

Nincs oka ugyan panaszra, de jobban tenné, ha a továbbiakban már nem a pillanatnyi elŒnyökre tekintene, hanem legalábbis hetekben, hónapokban, vagyis távlatokban gondolkodna. S ugyanígy tervezne. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Az idei év rendkívül jól kezdŒdött ön számára, és úgy tınik, a folytatásban sem kell csalódnia. Az egyik költséges hobbija végre elég sok pénzt is hoz a házhoz. Viszont bánjon vele okosan. Szız

NAP KIADÓ

2008. ÁPRILIS 8–14.

Nagy ajándék a sorstól, hogy olyan emberek veszik körül, akik mindig és mindenben a segítségére vannak. Ezt az állapotot a mai világban nagyon meg kell becsülnie. S a segítséget illŒn viszonoznia. Bika

Csak a bizalom tud elvezetni bennünket a szeretethez.

GAZDASÁGI ÉPÜLET

B

Kos

Kedvesen tréfás ötlet az Idáknak egy cserép Piper ornatum, azaz díszbors, utalva e név ónémet jelentésére, az erŒsre. Reméljük, e növényt öntözve, az ünnepeltek naponta új erŒre kapnak. A Duciknak tarka, telt virágú, alacsony tulipánokat válasszunk.

Népi bölcsesség

SZERVES

ÉL-

Dénes, Albert Erhard, Milena Zsolt, Igor Leó, Szaniszló, Július Ápr. 12.: Gyula, Estera Ápr. 13.: Ida, Ale‰ Ápr. 14.: Tibor, Justína

Virágkalendárium

NÉVUTÓ

ZÉRUS

Névnapok Ápr. 8.: Ápr. 9.: Ápr. 10.: Ápr. 11.:

160 éve, 1848. április 8-án hunyt el Gaetano Donizetti olasz zeneszerzŒ. 80 éve, 1928. április 13-án született Ág Tibor népzenegyıjtŒ, karnagy, szakíró.

röv. MAGYAR

TILTÓSZÓ

ESEMÉNYNAPTÁR

Heti évfordulók

VAJON

KÉSZÜLÉK

SZAMÁRIUM

8. 24–9. 23.

Ha számba venné, hogy az utóbbi hónapok folyamán eddig mi történt önnel és mi várható, kiderülhet, hogy a sok közül legalább egy lehetŒség még megvalósítható. Kezdeményezzen, sikerülni fog!

7

Mérleg

9. 24–10. 23.

Felkészülhet egy jelentŒs, kedvezŒ fordulatra, amit elsŒsorban saját tehetségének, kitartásának és kimeríthetetlen energiájának köszönhet. Hamarosan komoly erkölcsi és anyagi elismerést kap. Skorpió

10. 24–11. 22.

Helyezze anyagi helyzetét a középpontba, most minden a pénzrŒl szól. Ám figyeljen jobban az egészségére is. Ezek a hetek kedveznek minden kúrának, legyen az lé-, gyógyvízkúra vagy torna. Nyilas

11. 23–12. 21.

A tizennyolc éves alistáli Pintér Evelin a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium harmadik évfolyamos diákja. Az érettségi után idegenforgalmi fŒiskolára készül vagy Pozsonyba, vagy GyŒrbe, de az is elképzelhetŒ, hogy elŒtte egy évig munkát vállal külföldön a nyelvtanulás végett. Szabadidejében vonzza a mozi, színház, valamint a tánc és a bulizás a barátokkal... Fotó: Bertók Video

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Ki a szerzŒje és mi a címe a verseknek, melyekbŒl alább idézünk egy-egy részletet?

– Hogyan sikerült a koncerted? – kérdi a hegedımıvésztŒl egy barátja. – Ne is kérdezd! Akkora bukás volt, még paradicsommal is megdobáltak. – Én meg azt hallottam, hogy megtapsoltak. –Igen, ha eltalált valaki. ✖

1. „És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után, Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán.” 2. „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülŒhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.” Megfejtések az elŒzŒ számból – NŒk egymás között: Kati a papának még lánynevén mutatkozott be, közben azonban férjhez ment, így a következŒ alkalommal már az asszonynevét mondta; A büszke apa: Összesen hat gyerek (öt fiú és egy lány) Ismét eltelt egy hónap. Márciusi nyertesünk sorsolással Rácz Anna (Madar), akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Egy kisfiú rohan be a rendŒrségre: – Jöjjenek gyorsan, az apám már órák óra verekszik a szomszéddal! – Hát miért nem jöttél hamarabb?! – Mert most kezd alulmaradni... ✖ Egy házaspár elmegy megnézni egy kiadó lakást. A fŒbérlŒ kérdezgeti Œket: – Van rendszeres jövedelmük? – Igen. – Gyerek van-e? – Igen, kettŒ, egy hét- és egy tízéves. – És állatok? – Nem, nagyon jólneveltek.

A nyugalom és a pihenés napjainak örülhet ezen a héten. Megoldott és lezárt néhány igazán nehéz, idegesítŒ problémát. Mi több, pénzügyi helyzetét is sikerült többé-kevésbé egyensúlyba hoznia. Bak

12. 22–1. 20.

Nem ártana egy rövid utazás, kirándulás vagy csak egy kis kimozdulás. Legalább egy rövid idŒre megszabadulna vélt vagy valós gondjaitól. Új tervek kidolgozására ez az idŒ nem alkalmas. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Érdemes lenne az egészsége miatti túlzott aggodalmaskodást végre abbahagyni. Ezek ugyanis érzelmi eredetıek, nem valós bajok. S az érzelmei kezdnek egyensúlyba kerülni. A munkahelyén jó hírek várják. Halak

2. 20–3. 20.

Lelkesedését és erejét egy remek munkahelyi ötletének kedvezŒ fogadtatása csak fokozni fogja a továbbiakban. Átmenetileg akadhatnak ugyan anyagi gondjai, de ezeket most ügyesen áthidalja.  A gondolkodó – Rodin után szabadon, napjainkban...

Fotó: Fogas Ferenc


8

Hirdetés

2008. április 8. Eladó sárga, 3 ajtós

Fiat Punto II. Sporting 1.2 16V – 80 LE, gy. év 2001, 95 A

COLUMBUS NYELVISKOLÁBAN a következő tanfolyamok közül választhatsz:

ANGOL–NÉMET–FRANCIA–OLASZ –SPANYOL–OROSZ Konverzációs tréningek: MAGYAR–SZLOVÁK

000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített

subwoofer,

bŒrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek

Beiratkozás és információ:

téli gumival. Márkaszerviz-

Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24, 0904 58 96 21, 031/552 11 54. www.columbus-ds.sk

ben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/olajcsere után. Ára 170 000 Sk.

...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot!

Tel.: 0903 415 642.

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87


„Most már csak álmunkban láthatunk, vigasztalj minket az égből, hogy enyhüljön bánatunk. Könnyes szemmel állunk meg a sírodnál, szólítunk, de a néma sír nem felel, szívünkben Te örökké létezel. Siratunk keserűn, szótlanul, fájón, hiányzol nekünk nagyon, de nagyon!” Fájó szívvel emlékezünk 2008. április 9-én, halálának 10. évfordulóján a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, GAJDOSIK JENŐRE Vásárúton. Emlékét szívében őrző családja

Značková predajňa T-Mobile Slovensko, a.s. v Dunasjskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 790

Hirdetés

9

ROMANTIKA

ESKÜVŐI SZALON

MEGEMLÉKEZÉS

SVADOBNÝ SALÓN

2008. április 8.

Komárom, Župná č. 12 E Tel.: 035/77 30 446 0907 210 281; 0905 260 575 www.ssromantika.eu

San Patrick

EXKLUZIV Palác Duna Palota Dunaszerdahely Galántai út 5792/2C Tel.: 0905 594 696 0908 767 181

La Sposa

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

Ponúkame prácu

hľadá pracovníka na pozíciu predajca.

v strážnej službe

Požadujeme: komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, skú-

v Dunajskej Strede a Galante. Dobré platové podmienky.

senosť v oblasti predaja, znalosť slovenského a maďarského jazyka. Ďalšie informácie na tel. č. 0903 700 366. E-mail: ptel@t-zones.sk

!!! ELEM FIGY

Tel.: 0905 547 832 041/763 12 08. Chcete predať, kúpiť, prenajať

UPÚT AVKA !

!!!

dom, byt či pozemok? Potrebujete aj znalecký posu-

Egészségi problémái vannak?

Máte zdravotné problémy?

dok a vybavenie všetkých

MI SEGÍTÜNK!

MY VÁM POMÔŽEME!

I & M REALITY

Jöjjön el az újonnan megnyílt JADE köves masszázsszalonunkba, ahol

Navštívte nás v novootvorenom masážnom salóne s JADE kameňmi, kde môžete

MINDENNAP INGYEN

KAŽDÝ DEŇ ZADARMO

használhatja masszázságyainkat.

vyskúšať naše masážne postele.

Hozzanak 2 db fehér lepedőt, fehér pólót és fehér nadrágot.

Prineste so sebou 2 ks bielej plachty, biele tričko a biele nohavice.

Adresa – Cím: Komenského 781/25, Dun. Streda Tel.: 0908 134 995

dokladov?

Dunajská Streda Vám pomôže. Adresa: Ul. Jesenského 10, Dunajská Streda (budova ALLIANZ) Dionýz Mohácsi: 0905 141 826, Ing. Tibor Iró: 0905 721 516,

www.imreality.sk


10

Spravodajstvo

8. apríl 2008

Renesancia v nás upútala DUNAJSKÁ STREDA – Na Gymnáziu Smetanov háj sa uÏ po druh˘ raz konala pozoruhodná v˘stava Ïiackych, uãiteºsk˘ch a dokonca aj rodiãovsk˘ch prác. Niesla sa v umeleckom duchu, jej mottom bola krátka veta: „Renesancia v nás“ a trvala cel˘ t˘ÏdeÀ. Vystavované diela umiestnili do átria ‰koly a vernisáÏ expozície, ktorej súãasÈou bol krátky program v podaní ‰tudentov gymnázia, sa konala v posledn˘ marcov˘ pondelok. Dátum nebol vybrat˘ náhodne – kore‰pondoval s 28. marcom, na ktor˘ pripadá DeÀ uãiteºov. S originálnou my‰lienkou ponúknuÈ ‰ir‰ej verejnosti to, ão vy‰lo spod ‰ikovn˘ch rúk ktoré majú ãosi spoloãného s dunajskostredsk˘m slovensk˘m gymnáziom pri‰iel vlani pedagóg Juraj Strigáã, ktor˘ je presvedãen˘ o tom, Ïe úspe‰ná ‰kola môÏe fungovaÈ len pri dobrej spolupráci uãiteºov a Ïiakov. Preto sa rozhodol zorganizovaÈ netradiãnú v˘stavu umeleck˘ch dielok, ktorej cieºom je vyvolaÈ a umocniÈ pocit spolupatriãnosti pedagógov a ich ‰tudentov. In‰piráciu ãerpal od „uãiteºa národov“ Jána Amosa Komenského, ktor˘ taktieÏ kládol veºk˘ dôraz na pozitívny vzÈah k svojim ‰tudentom. âasÈ svojej amatérskej tvorby prezentovali ‰tyria uãitelia – Pácalová, Reháková, Sihelská a Strigáã –, viac ako 30 Ïiakov a prácami prispeli aj rodiãia. Je nutné dodaÈ, Ïe z estetického a urãite i umeleckého hºadiska je táto v˘stava na naozaj vysokej úrovni, ãi sa to uÏ t˘ka kresieb, malieb na sklo, v˘‰iviek, obrazov, makiet a v neposlednom rade aj umeleck˘ch fotiek. Talent a v‰estrannosÈ v‰etk˘ch autorov príslu‰n˘ch ku ‰kole sa opäÈ nezapreli, no najväã‰í ohlas medzi Ïiakmi vyvolali jedineãné obrazy uÏ spomínaného pedagóga Juraja Strigáãa, kto-

Finanãne nároãná akcia

KOMÁRNO – Pri príleÏitosti 450. v˘roãia vzniku Starého hradu zorganizovali v meste na Dunaji medzinárodnú konferenciu a moÏnostiach vyuÏitia pevností v 21. storoãí. Workshopu, ktor˘ sa konal v zrekon‰truovan˘ch priestoroch muniãného skladu Centrálnej pevnosti sa zúãastnili ãeskí, maìarskí, poºskí a samozrejme aj slovenskí odborníci.

 Du‰ou „Renesancie v nás“ je obºúben˘ pedagóg Juraj Foto: ªubo Baniã Strigáã ré v˘stiÏne zachytávajú urãité Ïivotné okamihy tak ako ich vidí on sám, a osobité, umelecké fotky nadan˘ch ‰tudentov septimy Zuzany Tóthovej a Laca RuÏicku. V˘stava vyvolala na ‰kole veºk˘ ohlas a tak je reálny predpoklad, Ïe rok ão rok sa dá rátaÈ s masívnej‰ou úãasÈou ako ‰tudentov, tak aj uãiteºov. Humánna my‰lienka urãite zarezonuje a zanechá odozvu nielen v t˘ch, ktorí k v˘stavke prispeli „kúskom svojho ja“, ale aj u v‰etk˘ch, ktorí si ju pozreli. Lívia Benková

V‰etci predná‰atelia – z ãeského Terezína, poºského Premyslu, maìarského Komáromu i domáci – sa zhodli na tom, Ïe stredoveké pevnosti sú v˘znamn˘mi stavebno-kultúrnymi pamiatkami vyuÏiteºn˘mi na ‰irokú ‰kálu kultúrno-spoloãensk˘ch podujatí, av‰ak ich rekon‰trukcia a údrÏba si vyÏaduje obrovské mnoÏstvo financií. Napríklad komárÀanská ústredná pevnosÈ, v ktorej vy‰e dvadsaÈ rokov sídlila sovietska armáda, je vo veºmi zlom stave a iba najnevyhnutnej‰ie rekon‰trukãné práce si vyÏadujú ãiastku takmer 1,5 miliardy korún. „Máme urobenú anal˘zu stavebno-historického stavu a uÏ aj pripravené projekty ako obnoviÈ tieto pamiatky, aby sme zachovali ich kultúrno-historickú hodnotu, ale dostali do nich aj novú náplÀ. A tá by mala byÈ predov‰etk˘m taká, aby bola pevnosÈ sprístupnená verejnosti,” uviedol Juraj Gráfel, vedúci oddelenia správy pamiatok Mestského úradu v Komárne. Mestá Komárno a Komárom sa spoloãne uchádzajú o to, aby sa ich jedineãn˘ spoloãn˘ pevnostn˘ systém stal súãasÈou svetového kultúrneho dediãstva. Rozhodnutie v tejto veci padne v júli v kanadskom Quebecu. (pad)

Karpatská Petícia získala podporu Rescue 2008 SMOLENICE – Poãas posledného marcového víkendu sa uskutoãnila súÈaÏ záchranárov Karpatská Rescue 2008, ktorú zorganizovalo obãianske zdruÏenie Záchrana 2005. Podujatie bolo spojené s kongresom, zameran˘m na poskytovanie prednemocniãnej starostlivosti u nás a v okolit˘ch krajinách, a otvorenou, moderovanou diskusiou na tému „Kompetencie záchranárov“, kde mali moÏnosÈ vyjadriÈ svoje názory záchranári, lekári a iná odborná verejnosÈ. SúÈaÏe sa zúãastnilo 42 posádok zo Slovenska a âiech, medzi ktor˘mi nech˘bali ani zástupcovia spoloãnosti ZaMED, pôsobiacej v na‰om juÏnom regióne, napríklad v Dunajskej Strede ãi vo Veºkom Mederi. Záchranári si mohli overiÈ svoje vedomosti, znalosti a zruãnosti pri modelov˘ch situáciách, priãom celá súÈaÏ sa niesla v duchu hesla „Záchranári bez hraníc“, ão znamená, Ïe súÈaÏiaci mali povolené terapeutické v˘kony a lieãbu, ktoré v zákonn˘ch kompetenciách zatiaº nemajú. Samotné súÈaÏné úlohy boli veºmi dobre pripravené a aktéri museli okrem iného rie‰iÈ ÈaÏkú polytraumu, resuscitáciu dieÈaÈa, úraz hrudníka, hromadné ne‰Èastie i ìal‰ie nároãné situácie. Celkové víÈazstvo si odniesli za rieku Morava záchranári z Jablonca nad Nisou, z „na‰ich“ sa najlep‰ie umiestnila jedna z posádok ZaMED-u – na 11. mieste. Roland Száz

·AªA – Skupina poslancov mestského zastupiteºstva iniciovala petíciu za zachovanie nemocnice v meste. Dôvodom tohto kroku bolo zníÏenie zmluvne objednaného rozsahu zdravotnej starostlivosti zo strany V‰eobecnej zdravotnej poisÈovne (V‰ZP) voãi nemocnici ·aºa na úroveÀ 50 percent lôÏkovej starostlivosti oproti roku 2007, ão znamená jej faktickú likvidáciu. Poslanci sú presvedãení o tom, Ïe zachovanie Nemocnice s poliklinikou je veºmi potrebné z viacer˘ch dôvodov: v ·ali sídli najväã‰í chemick˘ podnik na Slovensku – Duslo; zatvorením nemocnice sa v˘razne zhor‰í dostupnosÈ zdravotnej starostlivosti, hlavne v okrajov˘ch obciach regiónu a v neposlednom rade je argumentom aj to, Ïe nemocnica vlani hospodárila

s vyrovnan˘m rozpoãtom, priãom 70 % poistencov spomedzi obyvateºov regiónu sú klienti V‰ZP. Petícia poÏaduje, aby V‰ZP zaradila nemocnicu v ·ali (spravuje ju nezisková organizácia Forlife) do svojej minimálnej siete ústavn˘ch zdravotníckych zariadení poskytujúcich neodkladnú zdravotnú starostlivosÈ a „zazmluvnila“ ju minimálne na úroveÀ prvého polroku 2007. Petícia sa rozbehla dva dni pred Veºkou nocou a obãania mesta i obcí ·alianskeho okresu mali moÏnosÈ podpísaÈ ju do nedele 30. marca 2008. Táto iniciatíva získala medzi obyvateºmi ·ale i priºahl˘ch obcí ‰irokú podporu: ako nás informoval jeden z ãlenov petiãného v˘boru a zároveÀ viceprimátor mesta Jozef Meãiar, podpísalo ju 15 235 obãanov, hoci celá akcia trvala iba desaÈ dní, do ktor˘ch navy‰e

 Medzi ãlenmi petiãného v˘boru bol i viceprimátor ·ale Jozef Foto: Franti‰ek Fogas Meãiar padli celé veºkonoãné sviatky. Podºa Meãiara bolo zorganizovanie petície jedn˘m z posledn˘ch moÏn˘ch krokov, ktor˘m chcú apelovaÈ na Ministerstvo zdravotníctva SR i ve-

denie V‰PZ a zároveÀ upozorniÈ ‰irokú verejnosÈ na veºk˘ problém, ktor˘ by zru‰ením nemocnice vznikol obyvateºom celého regiónu. (elba)

GLOSA

Zaradili Radiãovú

 Záchranári na súÈaÏi rie‰ili mnoÏstvo nároãn˘ch situácií Foto: Július Pavão

Do prezidentsk˘ch volieb ostáva e‰te ãosi vy‰e roka a to v praxi znamená, Ïe je najvy‰‰í ãas, aby pomaly zaãal hustnúÈ zoznam t˘ch, ktorí majú záujem vykonávaÈ túto dôstojnú funkciu. Hoci – evidentn˘ interes zotrvaÈ v Grassalkovichovom paláci uÏ dávnej‰ie prejavil teraj‰í baÈko Ga‰paroviã a od minulého t˘ÏdÀa vieme, Ïe v spoloãn˘ch farbách súãasnej opozície sa o post hlavy ‰tátu bude uchádzaÈ Iveta Radiãová. Tento krátky zoznam sa nepochybne e‰te predæÏi, veì na Slovensku máme exotov, ktorí si chcú uÏiÈ svojich pätnásÈ minút mediálnej slávy habadej: na verejnosÈ prebleslo meno súdruÏky Bollovej od komunistov ãi viacnásobne neúspe‰ného politika Ivana ·imku, iste sa pridá aj nejak˘ v˘hybkár od Ïelezníc, úplne nejasné je, ako sa zachová Vladino, pre ktorého je jeho

b˘valá pravá ruka Ga‰paroviã príli‰ nestráviteºn˘m sústom... Tak ãi onak, ak by boli voºby zajtra, rozhodovalo by sa medzi Ga‰paroviãom a Radiãovou, ten zvy‰ok by slúÏil iba ako komparz na obveselenie publika a niã nenaznaãuje, Ïe v priebehu roka by sa to malo zmeniÈ. Ak sa obzrieme do minulosti zistíme, Ïe zbierka doteraj‰ích hláv príli‰ veºa dôvodov na optimizmus nedáva. A to ani vtedy, ak si odmyslíme Tisa z vojnového slovenského ‰tátu ktor˘ skonãil na ‰ibenici, ãi Husáka (aj keì ten bol ãeskoslovensk˘) s hanbou opú‰Èajúceho PraÏsk˘ hrad po novembri 89. Prv˘ novodob˘ slovensk˘ prezident Kováã nám utkvel v pamäti najmä ºútym bojom s Meãiarom, ktor˘ ho do funkcie in‰taloval a následne sa ho snaÏil za kaÏdú cenu zlikvidovaÈ, Schuster Ko‰ick˘ vyãaãkal prezidentské sídlo a stráÏ, chodil kamerovaÈ anakondy a vo funkcii nám tak-

mer umrel, no a najväã‰ou prednosÈou toho dne‰ného je, Ïe z celej tej plejády je najkraj‰í na po‰tov˘ch známkach. T˘chto troch okrem úradu spája aj iná ãrta – nomenklatúrna minulosÈ z ãias komunizmu, ão je v krajine, kde sa osemdesiat percent obãianstva povaÏuje za kresÈanov obzvlá‰È veselé. Z uvedeného vypl˘va, Ïe kandidátka Radiãová má uÏ pred oficiálnym ‰tartom dva ÈaÏké hendikepy: nebola komunistom a navy‰e je Ïenou, ktoré na Slovensku nikdy neboli príli‰ preferované, a to sa net˘ka iba politiky. Aktuálne prieskumy hovoria, Ïe Ga‰paroviãa by volila viac ako polovica t˘ch, ktor˘ by sa ísÈ voliÈ unúvali. To je obraz krajiny, v ktorej Ïijeme. Otázka v‰ak neznie tak, ãi Iveta Radiãová má na to, aby bola dôstojnou hlavou ‰tátu. Otázne je, ãi Slovensko má na to, aby si ju za prezidentku zvolilo. ªubo Baniã


Hirdetés

2008. április 8. Samsung LE-26R32BDX

Samsung LE-32M87BDX 100 Hz

66 cm

Samsung LE-32S62BD

82 cm

11

Samsung LE-37M86BDX

82 cm

34.999,-

14.999,29.999,-

17.999,-

LCD televízió - 100Hz

LCD televízió

Full HD

LCD televízió

94 cm

LCD televízió

16:9, kontraszt arány 2000:1, fényerŒ 500 cd/m , képfelbontás 16:9, kontraszt arány 8000:1, fényerŒ 550 cd/m , 1366x768, válaszidŒ 8ms, látószög 160°, PC in, TXT, 2x képfelbontás 1366x768, válaszidŒ 8ms, látószög 178°, 3D SCART, HDMI, HD Ready, fésısszırés, DVB-T, PC in, TXT, 2x SCART, 3x HDMI, PIP

16:9, kontraszt arány 3000:1, fényerŒ 500 cd/m , képfelbontás 1366x768, válaszidŒ 8ms, látószög 170°, 3D fésısszırés, PC in, TXT, 2x SCART, 2x HDMI

16:9, kontraszt arány 8000:1, fényerŒ 550 cd/m2, Full HD, képfelbontás 1920x1080, válaszidŒ 8ms, látószög 178°, 3D fésısszırés, PC in, TXT, 2x SCART, 3x HDMI, PAL, PIP

Samsung PS-42C91HDX

Hewlett-Packard KN058EA Pavilion

Hewlett-Packard KQ630AA

2

2

29.999,107 cm Plazma televízió 16:9, kontraszt arány 15000:1, fényerŒ 1500 cd/m2, képfelbontás 1024x768, látószög 175°, 3D fésısszırés, PC in, TXT, 2x SCART, 2x HDMI, HD Ready, Super Black Panel, 2x10W

Samsung PLAZMA és LCD televíziók rendkívül alacsony árakon

2

23.999,Notebook HP Pavilion dv6710ec, AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9GHz), 2x1024MB DDR2 667MHz FSB, 160GB 5400ot/min SATA, 15.4 "WXGA high definition BrightView (1280x800), NVIDIA® GeForce™ 7150M, Up to 559 MB, DVD+/-RW SuperMulti Lightscribe, kártyaolvasó 5-in-1, 1 express card/54, 3x USB 2.0

www.andreashop.sk Dunaszerdahely Vámbéry Á. tér 54/11, tel.: 031-552 43 66, 031-553 03 73 Elektromarket Kaufland, tel.: 031-553 08 70 Sélye FŒ utca 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64 Somorja Vásár tér 1, tel.: 031-560 12 21, 031-560 12 22

elektronikai szaküzlethálózat

Biztosítjuk a reszletfizetés lehetőségét.

17.999,-

Notebook HP 530, Windows Vista Basic, Intel Celeron M 520, 15.4" WXGA BV, 1GB 667MHz DDR2 1DIMM, 120GB 5400 RPM, none (UMA), Touchpad Only, DVD+/-RW, 4 Cell 2.2Ahr


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS ● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Hitel 50 ezertŒl 5 millió Sk-ig jövedelemigazolás nélkül is, ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb tartozások esetén is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● KintlévŒségei jogi úton történŒ behajtása gyorsított eljárással. Pénzügyi és jogi tanácsadás, képviselet. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Triangel-kölcsön. Kölcsönét 5 percen belül jóváhagyjuk. Tel.: 0905 872 278; 0903 782 895; 031/551 70 11, munkanapokon 9.00-tól 16.00 óráig. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Víz-, gázvezeték és központi fıtés szerelését vállaljuk. Az anyagot biztosítjuk. Tel.: 0905 824 054. ● Rozsdamentes („antikór”-„nerez”) korlátok, kerítések. Tel.: 0918 154 198. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Személyre szabott és otthontteremtŒ hitelek. Tel.: 0904 031 827. ● Kevés a pénze? Szeretne többet?! Dolgozzunk együtt! Hívjon: 0905 864 436. ● Hitelek azonnali elbírálással, 24 órán belül, nyugdíjasoknak is. Tel.: 0904 031 827. ● Reluxák és szúnyoghálók szerelése. Tel.: 0903 674 088. ● MÙKÖRÖMÉPÍTÉS: 480 Sk + paraffinkezelés ingyen. Tel.: 0907 754 959. ● Takarítást vállalok magánházaknál. Tel.: 0915 175 846.

2008. április 8. Jelzáloghitel már 2,6%-tól

Előnyös magyarországi ingatlanok eladásának közvetítése.

Partnerek: VÚB, UNICREDIT, ČSOB, TATRABANKA, SLSP Érdekli Önöket:  hogyan vehetnek fel jelzáloghitelt, amit nem fizetnek túl  hogyan kaphatnak állami támogatást az építkezéshez  hogyan takaríthatják meg az építőanyagár 10-20%-át. Ha igen, segítek! Tel.: 0904 266 539, Mészáros Ernő.

Tel.: 02/682 492 50, e-mail: satcibex@satc.sk, www.reality.satc.sk

Gyors – korrekt – ingyenes ügyintézés.

● ElŒnyös spórolások és hitelek. Tel.: 0902 324 218. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Parkettaakció! 8 mm click 219 Sk/m2. Kiszállítás ingyenes. Lerakást is vállalok. Tel.: 0903 104 299. ● Jelzáloghitel kereseti kimutatás nélkül is. Tel.: 0903 751 403; 0918 167 518. ● Kölcsön gyorsan, diszkréten 10 ezertŒl félmillióig akár 24 órán belül, fedezet nélkül is. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0907 556 021, félfogadás munkanapokon 816 óráig. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este. ● Aki nem kaphat kölcsönt, nincs lehetŒsége másra – forduljon hozzám. Tel.: 0908 751 403. ● Nyugdíjas pedagógus gyermekfelügyeletet, korrepetálást vállal. Tel.: 0908 836 089. ● Kölcsönök alacsony kamattal. Munkatársakat keresünk. Tel.: 0908 832 733; 0902 725 766. ÁLLÁS ● ÖntözŒhálózat szereléséhez munkatársakat keresünk (GTMONT, Kútniky). Szaktudás nem feltétel. Tel.: 0908 717 968. ● Az ANDREA SHOP eladót keres elektroszaküzletébe, a Kauflandban lévŒ részlegébe, Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/553 08 70. ● Dióspatonyi vágóhídra henteseket keresünk. Tel.: 0903 756 596. ● A Suzuki márkaszerviz autószerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Asztalosokat keresünk állandó munkaviszonyba. Tel.: 0905 645 003. ● ÜzletvezetŒket keresünk konyhastúdiónkba, fŒállásba. Tel.: 0904 430 730. ● FodrásznŒt keresünk jól mıködŒ dunaszerdahelyi fodrászatba. Tel.: 0908 142 946. ● Az AgroStar Slovakia felvesz hegesztŒket és lakatosokat. Tel.: 031/550 38 71; 0903 658 928. ● A hodosi (Vydrany) Dunajtextil Kft. ügyes raktárost keres azonnali belépéssel. Tel.: 031/552 90 84; e-mail: hundt@dunajtextil.sk ● A dunaszerdahelyi székhelyı STAVOINVESTA DS Kft. adminisztratív munkaerŒt keres. Feltételek: MS Word-, MS Excelprogramok és a szlovák nyelv ismerete. Tel.: 031/552 45 87; 0903 750 928. ● Munkahelyeket kínál az MBKPlast, s r.o. Dunaszerdahelyen a gyártási részlegre, azonnali belépéssel. Tel.: 0907 728 772; 0905 652 191. ● A Kovoflex Kft. nagyabonyi üzeme azonnali belépéssel felvesz gyakorlattal rendelkezŒ vezetŒt a présmıhelybe. Feltétel a gépészeti szakközépiskola. Tel.: 031/552 90 22, Nagy Gyula.

A közeljövőben megnyíló dunaszerdahelyi BMW márkakereskedés munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

 szerviztechnikus  gépkocsi-értékesítő  eladásvezető  raktáros  autóbádogos. Az egyes munkapozíciók részletes feltételei megtalálhatók a www.dunauto.com címen, valamint érdeklődni lehet a 0905 859 618-as és a 031/590 01 02-es telefonszámon vagy e-mailban a dunauto@dunauto.com.

● A felsŒpatonyi MELLI INTERIÉRY munkásokat keres ragasztórészlegébe, valamint a bútorok csomagolására és kiszállítására. Tel.: 031/ 590 09 51. ● Felveszünk raktárost. Feltétel: szlováknyelv- és PC ismeret, min. B tipusú gépjármıvezetŒi jogosítvány. Tel.: 031/590 02 13. ● Mihályfai presszóba felveszünk pincért vagy pincérnŒt . Tel.: 0903 447 193. ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen, valamint brigádmunka diákoknak. Tel.: 0905 464 923. ● Egyházgellei székhelyı építkezési vállalat azonnali belépéssel felvesz sofŒrt hidraulikus karral ellátott LIAZ tehergépkocsira. Tel.: 031/554 53 01. INGATLAN ● Eladó 90 áras építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó Dunaszerdahelyen 15 áras építkezési telek. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 769 m2-es építkezési telek Tárnokon. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 1,08 ha építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 607 m2-es építkezési telek Olgyán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 25 áras építkezési telek FelsŒjányokon. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 2,5 ha szántóföld DunatŒkésen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó építkezési telkek Sárosfán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó családi ház BŒsön. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó FelsŒpatonyréten családi ház melléképületekkel, gazdasági udvarral és 15,7 ha szántóval. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó még befejezetlen 2 emeletes, többszobás családi ház, a földszinten üzlethelyiséggel, Felbáron. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó részben felújított, 3 szobás családi ház 27 áras telekkel Légen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 3 szobás családi ház 30 áras telekkel Nagyabonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó hétvégi ház Pozsonyeperjesen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5 szobás családi ház Jókán 19 áras telekkel. Ár az ingatlan-

irodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Vennék családi házat Dunaszerdahelyen és 8 km vonzáskörzetében. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó 19 áras építkezési telek Dióspatonyban. Tel.: 0915 749 509 ● Eladó 6 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen, a Kelet-lakótelepen. Ára 2500 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó 35 áras telek Dunaszerdahelyen, közel a városközponthoz, kizárólag vállalkozási célokra. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó Alistálban régebbi családi ház. Tel.: 0905 302 660. ● Eladó nagyon szép, hatszobás családi ház Pódafán 3 470 000 Sk-ért. Tel.: 0905 947 712. ● Eladó öreg családi ház 8 áras telken Dunaszerdahelyen. Ára 1 600 000 Sk. Tel.: 0914 221 120. ● Eladó 4 szobás, 135 m2-es családi ház kandallóval Dunaszerdahelyen, a termálfürdŒi villanegyedben, 5,7 áras telken. Ára 4,9 millió Sk. Tel.: 0904 622 584. ● Eladó új, emeletes családi ház Dunaszerdahelyen. Tel.: 0914 159 903; 0914 119 404. ● Eladó öreg, közmıvesített ház Nagyszarván 12,6 áras telekkel. Tel.: 0948 504 748. ● Eladó 5,7 áras közmıvesített telek Dunaszerdahelyen, a termálfürdŒnél. Ára 2000 Sk/m2. Tel.: 0904 622 584. LAKÁS, GARÁZS ● Vennék lakást (1, 2, 3 vagy 4 szobásat) Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071. ● Eladó 3 szobás, 102 m2-es tetŒtéri lakás FelsŒpatonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Irányár 1 400 000 Sk. Tel.: 0911 263 400. ● Eladók újonnan épült 2-3 szobás lakások Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 323 143. ● Eladó részben átalakított garzonlakás Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep). Azonnal beköltözhetŒ. Ára 1,2 millió Sk. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó teljesen átalakított 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Kelet-lakótelep), jó környéken. Ára 1 650 000 Sk. Csak komoly érdeklŒdŒknek, készpénzért! Tel.: 0911 071 222. ● Vennék garzonlakást Dunaszerdahelyen és környékén. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0908 706 345. ● Eladó átalakított, 4 szobás szövetkezeti lakás Dunaszerdahelyen (SZNF). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 191 971. ● Eladó 4 szobás felújított lakás BŒsön. Tel.: 031/558 46 19; 0908 753 760. ● Eladó 4 szobás, 2. emeleti, átépített téglalakás Dunaszerdahelyen a Nyugat-lakótelepen. Tel.: 0907 245 966. ● Eladó vagy kiadó garázs Dunaszerdahelyen a Városháza téren. Tel.: 0905 808 524. KIADÓ – BÉRLET ● Kiadó felújított üzlethelyiség (60 m2) Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0903 104 404. ● Kiadó háromszobás lakás Somorján. Tel.: 0948 504 748.

● Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen (FŒ utca). Ára 7000 Sk/hó. Tel.: 0908 419 592. ● Kiadó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Barátság tér). Tel.: 0907 770 045. ● Kiadó Dunaszerdahelyen, a városközpontban 40 és 15 m2-es helyiség, megfelel fodrászatnak, pedikır-manikırnek vagy szoláriumnak. Tel.: 0905 808 524. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó, olcsón, garázsból átalakított üzlethelyiség Dunaszerdahelyen, a Komensk˘ utcában, az erotic shop mellett (18 m2). Tel.: 0905 260 582. ● Bérbe adó üzlet-, iroda-, raktárhelyiség Dunaszerdahelyen, a város központjában. Tel.: 0905 605 199. ● Kiadó szoba-konyhás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0907 741 077, 17 óra után. GÉPJÁRMÙ ● Vennék UNC 61 munkagépet. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó nagyon jó állapotban lévŒ Audi A4 1,9 TDi, gy. év 2004, 174 000 km szervizkönyvvel. Ára 450 000 Sk, továbbá eladó Opel Movano haszongépjármı, gy. év 2000, 220 000 km. Ára 290 000 Sk. Tel.: 0903 513 518. ● Eladó 3 ajtós, zöld metallizált Renault Clio 1,2, gy. év 2003, garázsolt, 68 000 km – nagyon jó mıszaki állapotban. Tel.: 0910 948 057. ● Eladó ·koda 120. Tel.: 0903 941 942. ● Eladó Toyota Rau 4D – KAT, 2007-es modell. Ára 870 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó 9 személyes dízel Ford Tranzit, valamint platós Fiat Ducato. Tel.: 0915 747 926. ● Eladó garázsolt, kitınŒ állapotban lévŒ Renault Clio, gy. év 2002, 48 000 km, teljes felszereltség. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 627 550. ● Eladó ·koda Favorit, gy. év 1992, jó állapot, cca 170 000 km, elsŒ tulajdonos. Irányár 33 000 Sk. Tel.: 0915 270 520. ● Eladó piros ·koda Felicia kombi. Tel.: 0907 238 195. ● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó ·koda Fabia Junior 1.0, gy. év 2002, megkímélt állapotban. Tel.: 0905 464 923. ● Eladó ·koda Felicia 1.3 + LPG, gy. év 1999–2000, ABS, szervokormány, légzsák, plusz egyéb. Tel.: 0905 464 923. ● Eladó DAEWOO FSO tehergépkocsi, gy. év 1998, 148 000 km. Ára 60 000 Sk. Tel.: 0904 369 196. ● Eladó ·koda Favorit nagyon jó állapotban, 63 000 km-rel. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/552 35 26; 0918 990 872. ● Eladó BMW 320 D kombi, gy. év 2001. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 437 036. ● Eladó ·koda Felicia 1,6, gy. év 1996. Tel.: 0903 064 463. HÁZIÁLLAT ● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 km-re) eladásra kínál egynapos, 8-10 hetes tojójércét (piros, fekete, kendermagos és susex), többféle betegség ellen oltva; 7-8 he-

tes brojlerpulykákat (BIG 6-os); 7-21 napos brojlerkacsákat, 3 napos mulard májkacsákat. Tel.: 031/781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499. ● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon kedvezményes áron megrendelhetŒk 3-21 napos brojlerkacsák, MULARD májkacsák, 1-2 hetes fehér húslibák és szürke LANDES májlibák, 7 hetes BIG 6-os brojlerpulykák, súlyuk 2-2,5 kg (240 Sk), valamint nagykacsák (élŒ súly 1kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Eladók napos brojlercsirkék, tojócsirkék, kacsák, 6 hetes pulykák és tojócsirkék. Firma LOVAS, Kisudvarnok 253. Tel.: 031/552 65 92; 0903 573 699. ● Eladók mangalica malacok Csallóközkürtön, a 153-as ház alatt. Tel.: 0908 188 162. VEGYES ● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó, olcsón, kitınŒ állapotban lévŒ mély sportbabakocsi. Tel.: 031/551 64 00; 0902 233 136. ● Eladó fél évet használt, drapppiros színı Cam Combi Family háromkombinációs babakocsi (mély, sportos rész, autóülés + kiegészítŒk). Jótállás 2009/V. Ára 8500 Sk. Tel.: 0915 737 144. ● Eladó új csibepucológép. Tel.: 0904 014 161. ● Eladó két 2 x 1 m-es üveges hıtŒpult. Tel.: 0905 968 390. ● Eladó popcorngép + eurós kasszagép. Tel.: 0907 580 450. ● Eladók tuják, élŒsövénynek is megfelelnek. Tel.: 0905 287 104. ● Eladó régi, sötétbarna stílbútortálaló. Mérete: 250 x 175 x 55. Tel.: 0915 703 436. ● Eladó 4 m-es ebédlŒbútor. Ára 5000 Sk. Tel.: 0903 726 315. ● Eladó jó állapotban lévŒ ·koda 100-as, körfırészlapok, méhészkocsi kaptárakkal, mézpörgetŒ és egyéb kellékek. Tel.: 031/559 88 08. ● Eladó EURO 2000 T pénztárgép. Tel.: 0905 437 036. ● UTAZÁS: 2008 május 17.: Bécs – Schönbrunn – Panndorf; Nyelvi és relaxációs táborok: július 1–10.: Olaszország – San Benedetto del Tronto; július 11–20.: Rimini; július 21–27.: Balaton, Szántód; július 29–augusztus 8.: Pinarella di Cervia. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. ● VÉGKIÁRUSÍTÁS! Menyasszonyi ruhák 2000 Sk-ért eladók Dunaszerdahelyen, a FOCUS divatházban. ● Eladó építkezésbŒl kimaradt mész. Tel.: 0907 238 195. ● Eladó fekete ebédlŒbútor. Tel.: 0905 580 597. ● Eladó nagyon korai, nagy gyümölcsı eperpalánta. Ára 8 Sk/db. Utánvéttel is küldök. Cím: Sárosfa 141. Tel.: 031/559 83 97. ● Eladó 3 kombinációs TEYO tipusú narancs-szürke színı, alig használt babakocsi (3500 Sk). Tel.: 0905 418 816. ● Eladó majdnem új gyerekágy matraccal (600 Sk). Tel.: 031/552 36 96. ● Eladók: körfırész (4 kW), vibrátoros motor (3 kW), áttétes motor (2,2 kW). Tel.: 0905 260 579. ● Eladó 10 q kukorica Egyházgellében. Tel.: 0904 252 291.


Paraméter – Hirdetés

2008. április 8.

13

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Volt egyszer egy Teleki utca 3. (Folytatás az elŒzŒ számból)

Milyen is volt Mária néni... Bystrica, naponta húsz – kijárt cigarettázni a kicsi balkonra. Sötétkeretes szemüveg, szikár termet, valami különleges konty, szigorú, katonás természet. Hát bizony, tartottam tŒle, pedig az aranyszívı öreglány soha nem bántott. Fiatalabb volt, mint a nagyanyám, alig idŒsebb, mint az anyám. Nagyon megsajnált, látva hogy nem tudok mit kezdeni magammal. Felhívott a lakásba, ahova azelŒtt soha nem mehettem fel a meredek falépcsŒk miattt, se korlát, se kapaszkodó vagy öt méter magasságban. Ezután békültek meg anyámmal. – Na, gyere, Gombík – így hívott – most megtanítalak krumplit pucolni. Volt egy kis kése (jó, hogy anyám nem látta), azzal pucoltam a krumplit, vágtam a paprikát, paradicsomot. Aztán megtanított paradicsomsalátát készíteni. Mária néni pici konyhájában mindig fenséges illatok szállingóztak. Kosztosokat tartott. A Faluszínház, késŒbb a MATESZ szinészei, akik a Partizánban szálltak meg, szívesebben ették az Œ fŒztjét. Tanárok, mérnökök, diákok jártak hozzá ebédelni. Lassan megtanultam a szép terítés fortélyát is. Néha, legyŒzve félénkségemet, bevittem a salátás tálacskákat a megterített asztalra, és szégyenlösen fogadtam a dicséreteket. Kötni is Mária nénitŒl tanultam meg. Bedolgozó volt az Angorába. Izzadt a kezem, sehogy nem akart gyarapodni a kötés. – Mit csinálsz, Gombík! – a szálat

nem húztad át – persze szál nélkül egyik tırŒl a másikra raktam a szemeket. Aztán megbetegedett a szép fiatalasszony a szomszédban, és Mária néni házvezetŒnek állt Ungárékhoz, a három kisgyerek mellé, anyám meg átvállalta a kosztosokat. Az asszony halála után még két évig vezette a háztartást. Egy este kinn üldögéltem az udvar sarkában, néztem a lenyugvó napot, a lépcsŒház ablakából visszaverŒdŒ fényt, megfigyeltem, hogy viszi fel Mária néni a két kannát tele vízzel. A lépcsŒfordulónál megállt, pihent egy kicsit, s csak az egyiket vitte fel, aztán jött a másikért. Másnap reggel a gyerekek rémülten szaladtak hozzánk. Mária néni rosszul lett, nem tud beszélni. Anyám átszaladt a kastélyba segítségért. Mire átmentem, a férfiak már a díványra fektették. Az egyik kezét még tudta mozgatni, mondott valamit és a tızhely felé mutatott, már rajta a fövŒ ebéd... Másnap meghalt egy pozsonyi kórházban. A szerdahelyi kórházat a következŒ évben nyitották meg. 1959-et írtunk. Mária néni egyidŒs volt a századdal. A temetés után bementünk a Bittó-kúriára Sárosfán. Milyen keveset tudtam akkor errŒl a családról. Miniszterelnököt is adott az országnak. Megcsodáltam a szép csillárt, a szárnyas zongorát, a porcelánt, a bútorokat. Végigjártam a házat, az udvart. Két kedves öreghölgy is lakott a hátsó szobákban, megetettek valami finom ebéddel (anyám nem látta). – Kié ez a szép ház? – Hát a miénk. Csodálkoztam, hogy vannak még „gazdagok“...

MEGEMLÉKEZÉS

Mária néni halála után anyám lebontatta a kis balkont és így a házunk elvesztette a jellegét. Nézegetem az emlékeket, amiket Mária nénitŒl örököltem. Két akvarell: Œszi táj, patakpart, egy csontból faragott kis dísztárgy – ebben tartotta a gyufáját. Egy majom és két furcsa madár van rajta kifaragva, meg egy háborús szakácskönyv. Idézek belŒle:

ElŒszó – részlet Ez a könyv nem a békevilág híres-ügyes háziasszonyainak készült! Nem is azoknak, akik büszkén hirdetik, hogy Œk ma is mindent, de mindent meg tudnak szerezni, ami a jó bŒséges magyar konyhához kell. Még azoknak sem, akik fanyar képpel, haragosan jelentik be minden nap újra, hogy háború van és meg kell elégedni a kevésbé ízes tápláló étellel, mert a nincsen nem lehet segíteni. Írta és szerkesztette Tutsek Piroska 1942-tavaszán.

Borjúszelet sajtosan Fél kiló szép borjúszeletet vékonyra kiverünk. Deci jó tejfelbe elkeverünk 5 kanál reszelt sajtot. A borjúszeleteket roston hirtelen kisütjük, azután mindegyikre kenünk a tejfeles sajtból, lábosba rakjuk és kis vízzel feltöltögetve puhára pároljuk. Adhatunk hozzá kis darabolt zöldséget is. Mikor puha, mindenestŒl tálaljuk. Továbbá libamell gesztenyével, borjúdió finom pácban, bélszín finoman... C est la guerre! Szidónia

Sprostredkovanie výhodných nehnuteľností v Maďarsku. Tel.: 02/682 492 50, e-mail: satcibex@satc.sk, www.reality.satc.sk

„A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már.”

akit a tragikus halál 2007. április 10-én ragadott ki szerettei körébŒl. Örökké gyászoló szülei, lánya, testvére és családja

FOCUS MUSIC SHOP CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása. Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02

COOP JLC, a. s. prijme do trvalého pracovného pomeru

účtovníka/-čku z Dunajskej Stredy a blízkeho okolia do nového logistického centra v Kostolných Kračanoch. Požiadavky: ukončená SŠ, znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva. Možný nástup: začiatok apríla. Žiadosti so životopisom zasielajte na: COOP JLC, a. s., Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda Kontakt: 0918 77 22 36

Hľadáme pracovníkov do výroby (laminátorov, autolakovačov) brusičov, formovačov a CNC frézarov do výroby. Laminátor: výroba laminátových lodí, lietadiel a dielcov pre pretekárske autá, skúsenosti s krajčírskou, stolárskou a maliarskou prácou. Možnosť vyškolenia a zaučenia sa. Žiadosť a životopis prosím zaslať na adresu: C2i, s.r.o., Kračianska cesta 51, Dunajská Streda. Tel.: 0915 272 924; 031/590 17 07.

FELVESZÜNK biztonsági őröket Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren.

Jó fizetési lehetőség! Asztalosmunkát vállalok. Tel.: 0915 798

710.

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján

VIDA LEHELRE,

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

Tel.: 0907 898 293. www.parameter.sk

Prijmeme pracovníkov do strážnej služby vo Veľkom Mederi.

Výhoda: preukaz odb. spôsobilosti alebo možnosť získať preukaz odb. spôsobilosti. Výborné platové podmienky. Kontakt: 0905 547 832, príp. 041/763 12 08.

COOP JLC, a. s. prijme do trvalého pracovného pomeru

s právcu informačnej siete z Dunajskej Stredy a blízkeho okolia do nového logistického centra v Kostolných Kračanoch. Požiadavky:  ukončená SŠ, prax výhodou  znalosti administrácie Windows a Linux  znalosti administrácie lokálnej siete  znalosti princípov databáz ORACLE  znalosti HW. Nástup: ihneď. Žiadosti so životopisom zasielajte na: COOP JLC, a. s., Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda Kontakt: 0918 77 22 36

SZLOVÁKIAI MUNKALEHETŐSÉG! Dunaszerdahelyi munkahelyre keresünk kábelköteg gyártására, azonnali belépéssel,

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT  alapbér + jelenléti és teljesítménybónusz  munkarend: 8 óra/3 műszak, hétfő–péntek  étkeztetési támogatás  szállítás: biztosítva.

VERSENYKÉPES FIZETÉS! Jelentkezni és érdeklődni a következő címeken és telefonszámon lehet:

RANI Slovakia, s.r.o. Eötvösa 10, 945 01 KomárnoMlynská 4629/2A, 929 01 Dun. Streda 035/77 33 131, 0911 431 445 031/55 01 444, 0911 431 442

DROBNÉ INZERÁTY ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● SÈahovanie. Tel.: 0905 833 247. ● Predám Renault Clio 1,2, rok v˘r. 2003, 3-dverové, 68 000 km, svetlozelená metalíza, el. sÈahovanie predn˘ch okien, rádio s CD, 2 x airbag, STK, servisná kniÏka. Tel.: 0910 948 057. ● PôÏiãka od 6000-160 000 Sk bez ruãiteºa r˘chlo a na ãokoºvek. V prípade insolventnosti bezplatn˘ odklad splátky. Tel.: 0911 212 993; 0911 547 736; 0918 547 736. ● Predám tuje vhodné aj na Ïiv˘ plot. Tel: 0905 287 104. ● Úvery bez ruãenia, bez záloÏného práva aj dôchodcom – zaplatíme dlhy, exekútorov. Tel.: 0904 949 559. ● Predám ·kodu Feliciu 1,3 MPi, 50 kW, rok v˘r. 1998/11, najazden˘ch 100 000 km, pôvodn˘ stav. Cena dohodou. Tel.: 0918 710 159. ● Dám do prenájmu 3-izbov˘ byt v ·amoríne. Tel.: 0948 504 748. ● Dám do prenájmu v centre mesta Dun. Stredy priestory (40 a 15 m2) na sluÏby – ka-

derníctvo, pedíkúra, manikúra, solárium). Tel.: 0905 808 524. ● Exekútorsk˘ úrad Dunajská Streda, so sídlom Hlavná ã. 26/5, Dun. Streda predá na draÏbe nehnuteºnosÈ – garáÏ s pozemkom vo v˘mere 18 m2 v lokalite Dun. Streda, Nám. SNP. ëal‰ie informácie na Exekútorskom úrade cez pracovné dni od 8.00 hod. do 15.30 hod. ● Prijmeme pracovníka na vedenie skladu a skladov˘ch zásob. PoÏiadavky: dobrá znalosÈ slovenského jazyka a PC, vodiãsk˘ preukaz min. skupiny B. Tel.: 031/590 02 13. ● Hotel LEGEND prijme do hlavného pracovného pomeru pracovnú silu do kuchyne. Nástup ihneì. Tel.: 0918 869 083; e-mail: viktorbokros@ legendhotel.sk; www.legendhotel.sk ● Predám alebo dám do prenájmu garáÏ v Dun. Strede na Radniãnom nám. Tel.: 0905 808 524. ● Gymnázium Smetanov háj v Dunajskej Strede prijme uãiteºa anglického jazyka na zastupovanie poãas materskej dovolenky. Bliωie informácie osobne alebo na tel. ãísle 031/552 23 34.


14

Sport

2008. április 8.

II. liga: Újra a DAC a listavezetŒ II. labdarúgóliga, nyugati (A) csoport, 19. forduló. Nagy küzdelemben gyŒzték le a dunaszerdahelyiek a jó játékerŒt képviselŒ Nem‰ová csapatát, mivel a listavezetŒ szenciek vasárnap délelŒtti párharca elmaradt, újra a csallóköziek kerültek a tabella élére. Ünnepi hangulatban kezdŒdött a II. liga nyugati (A) csoportja 19. fordulójának szombati csallóközi párharca. A DAC-vezérkar képviseletében Patasi Ferenc klubelnök köszöntötte a hazaiak csapatának két tagját, a harminchárom esztendŒs játéko-

sedzŒt, Németh Krisztiánt és a tizenkilenc éves Lelkes Ádámot. Az ünneplés, immár a játéktéren, a kezdés után folytatódhatott volna, ám a fiatal TomበHorváth négy lépésrŒl sem talált a kapuba. A kihagyott ziccer a presztízscsata 44. másodpercében került a meccs krónikájába. A 9. percben M. Ga‰parík rosszul találta el a labdát, M. Palic Bahnóval ütközött, az eset közelében tartózkodó játékvezetŒ pedig habozás nélkül a 11-es pontra mutatott. A büntetŒbŒl a rutinos Anton Such˘ profitált. A 32. percben Horváth helyrehozta hibáját, fejjel egyenlített. A gyŒztes találatot a 67. percben Bel-

 Fogas Ferenc felvételén Kubala a nem‰ováiak kapusával, Bobottal csatázik a labdáért

kovics büntetŒbŒl szerezte. Schlessinger kézzel lökte a fejelni igyekvŒ Uzolát. âiÏmár bíró tizenegyeseinek jogosságát az is bizonyítja, hogy egyik esetben sem tiltakoztak a hátrányba került kollektíva futballistái. A meccs végén az edzŒk sem vitatták az ominózus büntetŒket. „Vezethettünk, megnyugodhattunk volna, ehelyett már az elején hátrányba kerültünk. ÉrthetŒen nagy lélektani teher nehezedik védenceim vállára, akik szerencsére még az elsŒ félidŒ befejezése elŒtt kiegyenlítettek. A nézŒk is láthatták, hogy szívvel játszottak, végül is kiharcolták a gyŒztes találatot. A vártnál kevesebb drukker buzdított ma bennünket a kiváló játékerŒt képviselŒ Nem‰ová elleni találkozón” – fogalmazott a DAC-stratégája, Meszlényi Tibor. Mivel kollégája, a szenci SFM trénere, Karol Brezík nagy figyelemmel követte a dunaszerdahelyiek szombati meccsét, a DAC vezetŒedzŒje sem titkolta, hogy vasárnap délelŒtt Œ is ott lesz a Spartak Trnava B–SFM Senec összecsapáson. Annál is inkább, hogy két hét múlva éppen Dunaszerdahelyen méri össze tudását a feljutásra pályázó kettŒs. Vasárnap azonban Meszlényi Tibor nem látta akcióban a szencieket, akik ugyanis nem jelentek meg a nagyszombati Spartak stadionban. „Értesüléseim szerint szombaton még edzett a Brezík-legénység, másnap viszont több játékosuk is hirtelen beteget jelentett. Orvosi látlelettel érkezett a mérkŒzésre a szenciek csapatvezetŒje. Érdekes, hogy vasárnap reggel még az orvosnŒ is kéznél volt. Nem kizárt, hogy manŒvereznek riválisaink” – méltatlankodott a hoppon maradt DAC-tréner. „VírusfertŒzés miatt egyszerre kilenc játékosunk vált harcképtelenné. Számomra felfoghatatlan, mi történhetett, hiszen még szombaton gyakoroltak a fiúk” – adta közre a távolmaradás okát Alexander Matlák, a szenciek klubelnöke. A mérkŒzés sor-

sáról az irányító szövetség sporttechnikai bizottsága dönt a hét közepén. A 19. forduló eredményei: Artmedia B–Slovan B 2:0 (1:0), g.: M. Maro‰i (22.), Buchel (90.); Topoºãany–·KP Dúbravka 2:0 (1:0), g.: Ondrka (6.), V. Candrák (49.); Raãa–Púchov 0:0; DAC–Nem‰ová 2:1 (1:1), g.: 32. T. Horváth, Belkovics (67. – 11-esbŒl) – DAC: Ko‰ovan – Buka, M. Ga‰parík, Csölle, Lelkes M. – Milan, Kubala, M. Palic Belkovics (90. Lelkes Á.) – Uzola (70. Csémy), T. Horváth (63. Bognár); Vrbové–Moravany n/V. 0:1 (0:0), g.: Leniv˘ (59.); Sp. Trnava B–SFM Senec – elmaradt; PSâ Pezinok–Nové Mesto 0:1 (0:0), g.: ·ãepko (84.); Vráble–FC Nitra B 0:1 (0:0), g.: Lilua‰vili (57.). A bajnokság állása: 1. DAC 2. SFM Senec 3. N. Mesto 4. Nem‰ová 5. Púchov 6. Artmedia B 7. FC Nitra B 8. Vráble 9. Vrbové 10. Moravany n/V. 11. ·KP Dúbravka 12. Slovan B 13. Topoºãany 14. Raãa 15. Sp. Trnava B 16. PSâ Pezinok

19 11 18 10 19 10 19 9 19 8 19 9 19 9 19 8 19 8 19 8 19 6 19 5 19 4 19 4 18 3 19 1

2 3 3 5 8 3 2 4 4 3 6 5 8 7 5 8

6 5 6 5 3 7 8 7 7 8 7 9 7 8 10 10

33:21 28:19 23:15 27:19 25:19 30:25 22:29 22:14 20:20 28:25 22:29 22:25 21:24 14:23 15:29 12:29

35 33 33 32 32 30 29 28 28 27 24 20 20 19 14 11

A 20. forduló mısora: – április 12 (szombat), 10.30: Slovan B–Raãa, ·KP Dúbravka–Sp. Trnava B; 15.30: SFM Senec–Vrbové, Moravany n/V.–DAC, N. Mesto n/V.–Artmedia, Púchov–Topoºãany. Április 13. (vasárnap), 15.30: Nem‰ová–Vráble, FC Nitra B–PSâ Pezinok. Ágh István

GŒgh Árpád a galántaiaké Növelte elŒnyét a Nyárasd Nyugat-szlovákiai III. labdarúgóliga, 19. forduló. Otthonukban vesztettek pontokat a bŒsiek és a somorjaiak. A Duna-partiak ráadásul gólképtelennek bizonyultak a GŒgh Árpádot immár soraikban felvonultató galántaiak elleni meccsen. Tizenkét forduló után ért véget a negyediek veretlenségi sorozata. BŒs–Galánta 0:0. Alig került gólhelyzet a mérkŒzés krónikájába. A végjátékban Liszkay ziccert hibázott. Sárga lapok: Illés, Nagy, Baják – Rojka, Lo‰onsk˘, ·álka. JátékvezetŒ: Kalãík, 700 nézŒ. BŒs: Izsmán – Bartalos, KóÀa (64. Hamar), Liszkay, Soós, Kováã (85. Végh), Illés, Baják, Csicsay Sándor (57. Habán), Kozmér, Nagy. Galánta: ·álka – Kardos, M. VaÀo, Lo‰onsk˘, Varga (79. Mezei), GŒgh, Rojka (66. Prístavok), Halák, ·pánik (87. Szabó), Krull, Gerãák. Somorja–Nagyölved 2:2 (1:1). GóllövŒk: 36. Ãszi, 56. Lacko, ill. 4. ·átek, 70. Maìar. A hazaiak hibáiból profitáltak, pontot zsákmányoltak a vendégek. Sárga lap: Végh, ill. Snop. JátékvezetŒ: Otiepka, 200 nézŒ. Somorja: Pörsö – Végh, Soós T., Polgár (53. ëupír), Szalay, Lacko, Szerda, Fehér (75. Rigó), Soós E, Vodiãka, Ãszi. További eredmények: Partizánske–Myjava 2:2 (0:1), g.: 48. ·imonãiã, 58. No-

rock˘, ill. 10. Viselka, 67. Manák; D. Vestenice–Negyed 1:0 (0:0), g.,: 68. ·orec; Dubnica B–J. Bohunice 0:0; P. Bystrica–Led. Rovne 3:0 (2:0), g.: 20. Pauer (11-esbŒl), 38. M. Hedera, 76. Sovík; DomaniÏa–âFK Nitra 3:1 (1:0), g.: 41. Mi. Augustín, 67., 82. Lagín, ill. 74. ·elmeci; Párkány–Érsekújvár 2:2 (0:1), g.: 76. GavroÀ, 85. Góra, ill. 26. Zsák, 50. Bukoviã. A bajnokság állása: 1. D. Vestenice 2. J. Bohunice 3. Negyed 4. Galánta 5. Dubnica B 6. BŒs 7. Nagyölved 8. P. Bystrica 9. Myjava 10. Érsekújvár 11. DomaniÏa 12. âFK Nitra 13. Partizánske 14. Somorja 15. Led. Rovne 16. Párkány

19 12 19 10 19 10 19 8 19 7 19 8 19 8 19 7 19 7 19 7 19 6 19 5 19 5 19 5 19 6 19 6

4 5 3 5 7 3 2 4 4 4 4 7 6 6 3 3

3 4 6 6 5 8 9 8 8 8 9 7 8 8 10 10

35:13 22:8 32:18 19:16 24:18 34:18 22:27 31:28 20:19 31:33 24:37 21:36 26:25 18:29 23:39 25:43

40 35 33 29 28 27 26 25 25 25 22 22 21 21 21 21

Összeállította: (ágh)

Újabb felsŒpatonyi bukfenc Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, 15. forduló: Újra hazai környezetben bukott el a FelsŒpatony, Bognár Péter találatával gyŒzött a csallóköziek rangadóján a Dióspatony. A mátyusföldiek derbijén soványka gyŒzelmet aratott a mezŒny vízkeleti listavezetŒje. Továbbra is gyengélkednek a nagymegyeriek. Eredmények: Vízkelet–Vága 1:0 (1:0), g.: Bobor (11.), Nádszeg–Jarok 3:1 (1:0), g.: Ivicze (24. – 11esbŒl, 82.), Somogyi (65.), ill. Bédi (47.), Nagyfödémes–Nagymegyer 2:1 (0:1), g.: Kis (53.), Valík (81.), ill. Puzsér (14.), Feketenyék–Csallóközkürt 1:0 (1:0), g.: Barãák (11), FelsŒpatony–Vásárút 1:2 (1:1), g.: Ambrus (5.), ill. Gombos (6.), Bereczky (84.), Dióspatony–Illésháza 1:0 (0:0), g.: Bognár (65.), Nyékvárkony–Balony 2:0 (1:0), g.: Gróf (10.), Kósa (65.), Vágsellye B–Vágfarkasd 2:0 (1:0), g.: Pál (37.), ·ajbidor (90.).

A bajnokság állása: 1. Vízkelet 2. Nyékvárkony 3. Dióspatony 4. Csallóközkürt 5. Illésháza 6. Nádszeg 7. Vága 8. Vásárút 9. Vágsellye B 10. Nagyfödémes 11. Vágfarkasd 12. Feketenyék 13. Jarok 14. Nagymegyer 15. FelsŒpatony 16. Balony

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

13 12 11 10 9 9 9 8 8 8 6 7 5 6 5 4

3 2 1 1 3 3 3 4 4 2 5 2 6 3 1 1

3 5 7 8 7 7 7 7 7 9 8 10 8 10 13 14

42:19 44:16 33:30 39:24 36:27 32:28 23:30 44:25 24:25 30:26 28:31 23:42 28:28 21:29 18:55 12:42

42 38 34 31 30 30 30 28 28 26 23 23 21 21 16 13

Összeállította: (ái)

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkelet, 19. forduló. Vereséget szenvedett Szereden a bajnokságra törŒ palárikovói együttes, a listavezetŒ Nyárasd viszont megszerezte tizenötödik gyŒzelmét, s így növelte elŒnyét a táblázat élén. Ismét felhúzta lábára góllövŒcipŒjét a csoport kisfaludi mesterlövésze, Csepi György, de egyetlen találata kevésnek bizonyult a vágpattaiak elleni mérkŒzésen. Három gólt rúgtak gútai riválisuknak a komáromiak. A sereghajtók ismét kikaptak. Eredmények: Komárom–Gúta 3:1 (0:0), g.: 46. Dobr˘, 77. Nagy JenŒ (11 m), 87. Gonzáles, ill. 85. Kürti; Ipolyság–Pered 1:0 (0:0), g.: 76. Bartal; Vágpatta–Kisfalud 2:1 (1:1), g.: 35. Dvorsk˘, 46. Herceg, ill. 5. Csepi; Nyárasd–Diószeg, 1:0 (1:0), g.: 6. Bene‰; FC ViOn B/Volkovce–Mocsonok 4:0 (0:0), g.: 80. Marták, 83. Kozolka, 84. Mankoveck˘, 88. âíÏ; FelsŒkirályi–Ógyalla 2:0 (1:0), g.: 6. Kokes, 59. Bilo; Ímely–Deménd 1:0 (1:0), g.: 17. Lovász; Szered–Palárikovo 1:0 (1:0), g.: 32. Hindák (11 m).

A bajnokság állása: 1. Nyárasd 2. Palárikovo 3. Deménd 4. Szered 5. FC ViOn B 6. Kisfalud 7. FelsŒkirályi 8. Diószeg 9. Ógyalla 10. Gúta 11. Ímely 12. Ipolyság 13. Komárom 14. Vágpatta 15. Pered 16. Mocsonok

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

15 13 12 12 11 8 8 7 7 7 7 6 5 6 4 3

2 3 2 0 2 4 2 4 3 2 2 3 5 2 4 2

2 3 5 7 6 7 9 8 9 10 10 10 9 11 11 14

42:11 32:14 39:22 37:18 38:19 48:31 17:24 28:25 30:33 27:37 21:41 29:37 24:29 32:53 19:35 11:45

47 42 38 36 35 28 26 25 24 23 23 21 20 20 16 11

Megjegyzés: A bajnokság végén Ógyalla csapatától 3 pontot levonnak. (lel)

Udvardi fél tucat a csekeieknek Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 19. forduló. Folytatódott a nagysurányiak és az udvardiak bajnoki címért vívott távpárharca. Idegenben zsákmányoltak pontot az ekeliek. Mezükben ezúttal már Turza is a hálóba talált. Meglepetésnek számít a tardoskeddiek hazai fiaskója. Négy gólt lŒttek, három pontot szereztek vendégként a garamkálnaiak. Eredmények: Doln˘ Ohaj–·urany 0:2 (0:1), g.: Skaãan (36.), CagáÀ (52.); Perbete–Nagysalló 2:1 (0:1), g.: Kovács I. (46., 75.), ill Ujvári (20.); Komjatice–Garamkálna. 1:4 (0:1), g.: Konderík (48.), ill. Thaly (20, – 11-esbŒl), Szilvás (58.), Solãiansky (67.), Hegedıs (90.); Mojzesovo–Hetény 3:1 (0:1), g.: Hoppan (59., 75. – 11-esbŒl), BaláÏ, ill Sándor (41. – 11-esbŒl); Újlót–Nemesócsa 3:1 (0:0), g.: Ivan (49. – 11-esbŒl, 74., 86.), ill. Horváth (53.); Udvard– Cseke 6:0 (3:0), g.: Vadkerty (3., 71.), Havetta (12.), Trnka (43.), Nagy (58.), Haulík (76.); Bánov–Tardoskedd 3:0 (1:0), g.: ·imunek (38.), Mazúch (68.), Valacho-

viã (81.); Hontfüzesgyarmat–Ekel 1:1 (1:1), g.: Pav. Pilinsk˘ (45.), ill. Turza (38.). A bajnokság állása: 1. ·urany 2. Udvard 3. Garamkálna 4. Ekel 5. Perbete 6. Komjatice 7. Nagysalló 8. Újlót 9. Cseke 10. Bánov 11. Hontfüzesgyarmat 12. Hetény 13. Nemesócsa 14. Tardoskedd 15. Mojzesovo 16. Doln˘ Ohaj

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

14 13 11 9 10 10 9 9 9 9 7 7 7 6 6 1

1 1 3 6 1 0 2 1 1 1 5 3 1 2 1 1

4 5 5 4 8 9 8 9 9 9 7 9 11 11 12 17

51:17 55:23 38:17 42:23 33:37 31:36 36:33 37:35 37:38 32:36 28:29 37:42 29:47 19:29 25:46 12:54

43 40 36 33 31 30 29 28 28 28 26 24 22 20 19 4

A bajnokság végén Újlót csapatától 3 pontot levonnak. Összeállította: (gh)


Sport

2008. április 8.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK:

Moravany–DAC: .........? (A hazai II. labdarúgóliga 20. fordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb április 12-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzés végeredményét (DAC–Nem‰ová 2:1) sajnos egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  KOSÁRLABDA. A play offba kerülés szempontjából nem volt sikeres komáromi csapat a férfi extraliga múlt heti két fordulójában – szerdán: Svit– Komárom 81:70 (35:39), a vendégcsapatból Majoro‰ 25 pont; szombaton: Komárom–Losonc 62:66 (34:29), Majoro‰ 20. A nyolcadik helyen álló komáromiak szerdán Nyitrán játszanak, szombaton (18.00) pedig a fŒvárosi Inter csapatát fogadják.  TEKE. A régiónkbeli csapatok eredményei a férfi I. ligából: Stará Turá–Galánta 1:7 (3067:3076), a vendégcsapatból egyénileg Butko 542; Nagymagyar–Vágsellye 8:0 (3010:2787), egyénileg Poloma 534, ill. Tóth 517. A 21 ponttal vezetŒ Inter B mögött 3. Galánta 16, 7. Nagymagyar 13 és 11. Vágsellye 9 ponttal.  TÁVFUTÁS. Több mint másfél száz résztvevŒje volt a múlt szombati, immár 26. alkalommal megrendezett Galánta-futásnak. A 10 kilométeres versenytávon a férfiak fŒ kategóriájában a martini Milan Fedák (33:31 perc) megvédte tavalyi elsŒségét, a legjobb hazai versenyzŒ, Peter Tomiã (39:51 perc) a nyolcadik helyen végzett.  IFIFOCI. Neves futballklubok korosztályos csapatai közt a remek második helyet szerezték meg másfél hete Nyitrán a Dunaszerdahelyi SzabaidŒközpont futball szakkörös apróságai. Takács István kis védencei a 2000-es születésı korosztály számára kiírt 12 csapatos nemzetközi tornán elŒbb a hatos csoportból Nyitra együttesével biztosan jutottak a döntŒbe, ami a másik ágon a magyarországi Debrecen és a pozsonyi Slovan együtteseinek sikerült. Itt a csallóközi srácok a következŒ eredményeket érték el: Nyitra–Dunaszerdahelyi SZIK 0:1, SZIK–Slovan 2:1, Debrecen–SZIK 4:0. A torna végsŒ sorrendje: 1. Debrecen 9, 2. Dunaszerdahelyi SZIK 6, 3. FC Nitra 3, 4. Slovan 0 pont. A szervezŒbizottság a legjobb egyéni teljesítményeket értékelve, a torna legjobb kapusának Kántor Kevint hirdette ki a dunaszerdahelyiek csapatából. (–ck)

15

A vezetŒ Naszvad befürdött Paton DUNASZERDAHELY I. osztály – felnŒttek (19. forduló): Baka–Csenke 0:3 (0:1), góllövŒk Szlanyicska P. (8.), ·trba L. (78.), Kvarda T. (82.). Kisudvarnok–Sárosfa 4:5 (2:2), Olejník J. (18., 64., 86.), Bereczk R. (34.) – Sipos J. (10., 48.), Lelkes L. (21., 58.), Nagy A.(83.). Nagylég–Csallóközcsütörtök 1:0 (1:0), Krafãík T. (12.). Nagyabony– Hodos 3:0 (2:0), Forgáã M. (23.), Rigó A. (37.), Novák A. (89.). Ekecs-Apácaszakállas–Nagyszarva 1:0 (0:0), Vörös G. (52.). Bacsfa–FK Nagymagyar 0:2 (0:2), Sakál P. (10.), Balla A. (18.). Egyházkarcsa –Egyházgelle 2:2 (2:0), Polák Zs. (15., 29.) – Mészáros M. (65.), Bernáth J. (80.). Jányok–Királyfiakarcsa 1:0 (0:0), Nyársik J. (50.). A bajnokság állása: 1. Ekecs-Sszakállas 2. Nagylég 3. Bacsfa 4. FK Nagymagyar 5. Csallóközcsütörtök 6. Csenke 7. Egyházkarcsa 8. Nagyabony 9. Sárosfa 10. Egyházgelle 11. Kisudvarnok 12. Jányok 13. Hodos 14. Királyfiakarcsa 15. Baka 16. Nagyszarva

19 15 1 3 19 13 2 4 19 10 5 4 19 10 4 5 19 9 4 6 19 9 2 8 19 8 4 7 19 7 3 9 19 7 2 x10 19 6 4 9 19 5 6 8 19 6 2 11 19 5 5 9 19 5 4 x10 19 5 4 x10 19 5 2 12

57:19 35:14 32:18 49:37 39:32 40:35 32:38 46:50 31:47 30:40 36:43 28:37 25:34 24:30 20:30 21:41

46 41 35 34 31 29 28 24 23 22 21 20 20 19 19 17

II. osztály – felnŒttek (19. forduló): Somorja B–Nagypaka 2:2 (0:2), a mérkŒzés góllövŒi Szalay R. (50.), Haluska P. (55.) – Hlu‰ko M. (20.), Gálffy P. (25.). Illésháza B–Izsap 3:2 (2:0), Horváth R. (6.), Nyársik P. (42.), Ki‰‰ L. (83.) – Tóth G. (48.), Pajor K. (90.). Lúcs–Felbár 3:0 (2:0), Sandal Gy. (28.), Mészáros L. (30.), KŒvári K. (85.). Bodak–Szentmihályfa 2:0 (1:0), Végh B. (38.), Soós A. (71.). Padány–Potonyrét 1:0 (1:0), Berecz B. (38.). Doln˘ ·tál –Jahodná 0:0. Csiliznyárad–Pódafa 4:0(1:0), Hodossy K. (44., 54.), Végh V. (74.), Csiba I. (84.). Csilizradvány–Csákány 9:1 (4:0), Beloviã J. (8., 55., 58.), Machánek L. (20., 28.), Csicsó Z. (31.), Zalka L. (76.), Nagy P. (78.), Marosi L. (82.) – Jurkech D. (87.) A bajnokság állása: 1. Pozsonyeperjes 2. Potonyrét 3. Csilizradvány 4. Nagypaka 5. Lúcs 6. Illésháza B 7. Alistál 8. Izsap 9. Bodak 10. Padány 11. Csiliznyárad 12. Felbár 13. Szentmihályfa 14. Pódafa 15. Csákány 16. Somorja B

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

11 9 9 9 8 9 7 9 8 6 7 7 5 6 5 4

5 7 6 5 7 2 7 1 4 8 3 1 5 0 2 3

3 3 4 5 4 8 5 9 7 5 9 11 9 13 12 12

58:18 38:12 41:19 30:23 29:19 34:31 28:29 44:47 25:28 25:21 26:42 34:42 29:34 15:46 20:48 24:41

38 34 33 32 31 29 28 28 28 26 24 22 20 18 17 15

III. osztály – felnŒttek (rájátszás. 1. forduló): Az 1–5. helyért: Sárrét–Szap 1:0 (1:0), góllövŒk Dékány Z. (öngól)

(12.).Gomba–Csallóközcsütörtök 2:1(1:1), g.: Szabó Tamás (16.), Pittner Branislav (90.) – Molnár László (21.). Szabadnapos: Nagyudvarnok. Táblázat: 1. Sárrét 2. Nagyudvarnok 3. Gomba 4. Nádasd 5. Szap

19 12 18 11 19 11 19 8 19 8

2 4 3 4 4

5 3 5 7 7

44:34 40:19 55:29 57:40 38:36

38 37 36 28 28

A 6-10. helyért: Béke–FelsŒvámos 3:2 (1:0), góllövŒk Engler D. (27., 58.), Rigó L. (88.) – Juhos K. (63.), Kozma I. (71.). A Royal Dunaszerdahely–Medve mérkŒzést nem játszották, mert a vendégcsapat csak 6 játékossal érkezett. Szabadnapos: Dercsika. Táblázat: 6. Béke 7. Dercsika 8. Royal DS 9. Medve 10. FelsŒvámos

19 18 18 18 19

8 8 6 3 3

3 1 4 4 1

8 9 8 11 15

32:40 35:48 39:43 32:47 28:64

27 25 22 13 10

I. osztály – ifjúságiak (19. forduló): Somorja B–Nyárasd 1:1 (0:1), góllövŒk ·ipo‰ Gy. (81.) – Rózsa Á. (13.). Kisfalud–Sárosfa 4:0 (2:0), Nagy G. (8.), Balogh Á.(39.), Hervay A. (78.), Hervay L. (82.). Nagylég–Csallóközcsütörtök 7:2 (3:1), Sipos D. (18., 48., 52.), Németh G. (5.), Szlanyina R. (21.), Rigó Z. (64.), ÎitÀák K. (83.) – Almási T. (12.), Hajdú L. (58.). (83.), Szlanyina R. (21.), Rigó L. (82.). FK Nagymagyar–Hodos 3:0 (0:0), Mészáros Á.(55., 62.), Szikela I. (73.). Ekecs-Apácaszakállas–Csallóközkürt 0:0. Alistál–Pozsonyeperjes 2:1 (1:0), Balogh T. (36.), Rásó T. (89.) – Molnár R. (47.). Egyházkarcsa–Pódafa 3:2 (2:1), Gódány O. (12.), Pecsuk Z. (30.), Antal D. (82.) – Vlkan I. (24.), Bartal E. (70.). Jányok–Baka 1:1 (1:0), Deák V. (36.) – Bertalan J. (85.). A 16. fordulóból: Sárosfa–Ekecs-Apácaszakállas 0:3 k. – jogtalan játék miatt. A bajnokság állása: 1. Nagylég 2. FK Nagymagyar 3. Nyárasd 4. Kisfalud 5. Egyházkarcsa 6. Pozsonyeperjes 7. Baka 8. Pódafa 9. Ekecs-Szakállas 10. Alistál 11. Sárosfa 12. Csallóközkürt 13. Somorja B 14. Hodos 15. Csütörtök 16. Jányok

19 16 19 15 19 14 19 12 19 11 19 11 19 9 19 9 19 7 19 7 19 6 19 5 19 5 19 4 19 5 19 0

2 3 3 2 3 0 3 1 3 1 0 2 2 4 1 2

1 1 2 5 5 8 7 9 9 11 13 12 12 11 13 17

62:13 65:12 84:21 59:32 38:32 58:45 40:33 53:37 23:34 41:66 37:56 29:45 29:70 24:42 43:69 21:99

50 48 45 38 36 33 30 28 24 22 18 17 17 16 16 2

II. osztály – ifjúságiak (19. forduló): Csenke–FelsŒpatony 4:0 (1:0), a mérkŒzés góllövŒi Karika D. (44.), Sipos R. (70.), Sárközi Á. (74.), Újváry P. (88.). Hegyéte–Egyházgelle 0:11 (0:5), Navrátil L. (1., 16.), Görcs P. (7., 85.), Takács II István (55., 60.), Póda M. (60., 73.), Lelkes G. (30.), Puha G. (44.), Takács I István (67.). DAC 1904 B–Csákány 4:0 (2:0), Érsek Á.(14., 23.), Németh A.

(70.), Szabó G. (88.). Kisfalud B–Csilizradvány 3:1 (2:0), Pénzes L. (25., 35.), RuÏiãka P. (74.) – Vass M. (80.). Mad SK–Csiliznyárad 2:1 (1:1), Johancsik P. (35., 75.) – Androvics D.(28.). Izsap csapata szabadnapos volt A bajnokság állása: 1. DAC 1904 B 2. Egyházgelle 3. Kisfalud B 4. Csenke 5. Csilizradvány 6. FelsŒpatony 7. Csákány 8. Hegyéte 9. Mad 10. Csiliznyárasd 11. Izsap

17 14 18 14 17 11 17 11 18 9 17 7 18 7 17 5 17 3 17 1 17 2

1 0 4 1 4 4 2 0 2 4 0

2 4 2 5 5 6 9 12 12 12 15

99:26 75:23 58:33 59:25 54:32 64:34 49:42 30:11 24:72 11:47 15:86

43 42 37 34 31 25 23 15 11 7 6

KOMÁROM A bajnokságra törŒ Naszvadot 11 mecscses gyŒztes széria után (a jelentések szerint) teljesen megérdemelten állította meg a Pat, de az élmezŒny vezetŒ hármasából Marcelházának is csak döntetlenre futotta idegenben, Újgyallának pedig a saját pályáján. Eredmények: I. osztály – felnŒttek (16. forduló): Újgyalla–Bátorkeszi 2:2 (0:1), a mérkŒzés góllövŒi Otyepka, P. Palacka – Barton 2. Nagykeszi–Szentpéter 1:0 (0:0), Szıcs Tamás gólja úgy 19-20 méterrŒl a felsŒ sarokba igazán látványos volt! Keszegfalva–·robárová 1:3 (1:2), Mészáros – ·utovec, Gere, Novák. Búcs–Marcelháza 1:1 (1:0), Sánta – Gombér. A marcelháziak nem játszották azt, ami egy bajnokesélyestŒl joggal elvárható. Ógyalla B–Csallóközaranyos 4:0 (1:0), Kling T. 2, Pupák, Biãan M. Pat–Naszvad 2:0 (1:0), Markovics (11esbŒl, Meãár. A korai kezdés ellenére sokan látogattak ki a találkozóra, mintha éreztek volna valamit. Nos, megtörtént… Madar–Dunamocs 4:2 (2:1), Csicsó R. 2, Márton 2 – Vörös, Lajos T. A bajnokság állása: 1. Naszvad 2. Marcelháza 3. Újgyalla 4. ·robárová 5. Ógyalla B 6. Szentpéter 7. Pat 8. Csallóközaranyos 9. Madar 10. Bátorkeszi 11. Búcs 12. Dunamocs 13. Keszegfalva 14. Nagykeszi

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

13 12 9 9 9 8 8 7 6 3 3 2 2 2

0 1 5 3 1 2 1 2 2 7 5 5 3 1

3 3 2 4 6 6 7 7 8 6 8 9 11 13

55:22 47:13 33:22 47:28 45:27 28:30 49:31 34:26 25:33 24:28 21:33 29:56 15:45 15:73

39 37 32 30 28 26 25 23 20 16 14 11 9 7

II. osztály – felnŒttek (16. forduló): Bogya/Gellér–Csicsó 3:1 (2:1), a mérkŒzés góllövŒi Tóth 2, Végh – Gál B. Tany–Lakszakállas 4:1 (2:0), Koton P. 3, Koton L. – Németh. Bogyarét–Martos 3:3 (2:1), Nagy 2 (egyet 11-esbŒl) Horváth – Kováã 2, Kontás (11-esbŒl). Vágfüzes/Kava–Örsújfalu 2:2 (1:1), Habardik (11-esbŒl), Boráros – Kovács 2. Dunaradvány–Izsa 1:3 (0:1), Roháãek – Pelant, Hegedıs, Krajmer.

A bajnokság állása: 1. Tany 2. Bogyarét 3. Lakszakállas 4. Izsa 5. Örsújfalu 6. Martos 7. Vágfüzes/Kava 8. Dunaradvány 9. Bogy/Gellér 10. Csicsó

12 12 12 10 11 12 12 12 11 12

9 5 5 5 3 4 3 4 3 2

3 4 3 1 6 2 4 1 3 3

0 3 4 4 2 6 5 7 5 7

42:14 23:26 18:16 33:17 18:16 20:23 22:25 14:32 20:24 21:38

GALÁNTA I. osztály – felnŒttek (19. forduló): Nemeskajal–Tallós 0:3 (0:1), a mérkŒzés góllövŒi (45.) Szarka, (62.) Rémay, (78.) Czanik. Hidaskürt–Nagymcséd 0:0. Szered B–Jóka 1:1 (0:1), (90.) Vydaren˘, ill. (20.) Marcio Lukama. Pusztafödémes–Alsószeli 1:1 (1:1), (45.) Bachrat˘, ill. (28.) Vendégh. FelsŒszeli–Taksony 1:1 (1:1), Cséfalvay, ill. Jósvai. ·oporÀa–Galánta B 1:1 (1:1), Jonis, ill. ·tibrányi. Királyrév–·intava 0:1 (0:0), (73.) Javor. Tósnyárasd–Vinohrady n/V. 3:1 (2:0), Ivan 2, Rusek, ill. Remenár. A bajnokság állása: 1.Tallós 2. ·intava 3. Vinohrady 4. Tósnyárasd 5. Nagymácséd 6. FelsŒszeli 7. Királyrév 8. Jóka 9. ·oporÀa 10. Galánta B 11. Hidaskürt 12. Sereì B 13. Pusztafödémes 14. Taksony 15. Alsószeli 16. Kajal

19 16 2 1 90:23 50 19 13 4 2 63:23 43 19 13 0 6 53:27 39 19 13 0 6 51:29 39 19 11 1 7 42:30 34 19 10 1 8 43:40 31 19 8 3 8 36:33 27 19 7 5 7 28:35 26 19 7 4 8 31:33 25 19 5 8 6 36:30 23 19 7 2 10 35:59 23 19 6 2 11 27:50 20 19 x5 x3 x11x 23:47x18 19 x3 x5 x11x 32:48 x14 19 3 3 13 21:53 12 19 2 3 14 19:70 9

A bajnokság végén a Pusztafödémes csapatától 6, a Hidaskürt együttesétŒl 3 pontot levonnak. II. osztály – felnŒttek (19.forduló): ·algoãka–Alsószerdahely 1:5 (0:1), a mérkŒzés góllövŒi M. Kollár – M. Koleda 2 (egyet 11-esbŒl), J. Psota, Zámbó M., ifj. M. Mrllák. Abrahám–GáÀ 1:0 (0:0), L. Mi‰koviã. Nagyfödémes B/Jánosháza–Veºk˘ Grob 4:3 – a félidei eredményt nem jelentették, gólok Kuãera 4 – Holãík 2, Bulavãiak. Diószeg B/Kismácséd–Pusztakürt 3:0 (1:0), R. ·tiak 2, Németh S. Vezekény–Kosút 1:1 (1:1), ª. S˘kora – Huszár J. Szabadnapos: Hoste. A bajnokság állása: 1. Diószeg B 2. Nagyfödémes B 3. Veºk˘ Grob 4. Vezekény 5. Pusztakürt 6. Kosút 7. Alsószerdahely 8. Hoste 9. ·algoãka 10. GáÀ 11. Abrahám

17 18 17 18 17 17 17 17 17 18 17

13 12 11 10 7 5 5 4 3 2 2

1 3 1 3 5 6 6 4 4 6 3

3 3 5 5 5 6 6 9 10 10 12

57:21 41:24 35:23 45:20 30:25 32:30 18:19 16:35 17:46 20:38 22:52

karcsa; április 13., 10.30: Csenke–Jányok, Sárosfa–Baka, 15.30: Egyházgelle–Bacsfa, FK Nagymagyar–EkecsApácaszakállas, Nagyszarva–Nagyabony, Hodos–Nagylég, Csallóközcsütörtök–Kisudvarnok. II. osztály, április 12., 15.30: Patonyrét–Bodak, Izsap–Somorja B; április 13., 10.30: Csákány–Csiliznyárad, Szentmihályfa–Lúcs, 15.30: Nagypaka–Csilizradvány, Pódafa–Alistál, Pozsonyeperjes–Padány, Felbár–Illésháza B. III. osztály, rájátszás az 1–5. helyért, ápr. 12., 15.30: Nagyudvarnok–Sárrét,

ápr. 13., 15.30: Szap–Gomba, szabadnapos Csallóköznádasd; a 6–10. helyért, ápr. 12., 15.30: Dercsika–Béke, ápr. 13., 15.30: FelsŒvámos–Royal Dunaszerdahely, szbadnapos Medve. GALÁNTA, I. osztály, április 12., 15.30: Galánta B–Tósnyárasd. Április 13., 10.30: Vinohrady n/V.–Királyrév, ·intava–Hidaskürt; 15.30: Nemeskajal–Jóka, Tallós–·oporÀa, Zaksony– Sereì B, Nagymácséd–Pusztafödémers, Alsószeli–FelsŒszeli. II. osztály, április 13., 10.30: Veºk˘ Grob– Vezekény, Alsószerdahely–Abrahám,

40 39 34 33 26 21 21 16 13 12 9

Megjegyzés: Veºk˘ Grob csapatától a bajnokság végén 6 büntetŒpontot levonnak. (–bély, –bj, –nn)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Április 12. (szombat) – IV. liga: Ógyalla–ViOn B, Diószeg–Vágpatta (15.30). Április 13. (vasárnap) – III. liga: Galánta–Párkány, Negyed–Dubnica B; IV. liga: Kisfalud–Ipolyság, Pered–Komárom, Gúta–Szered, Mocsonok–Nyárasd; V. liga: Illésháza– Nagyfödémes, Nagymegyer–FelsŒpatony, Vásárút–Vízkelet, Vága–Feketenyék, Csallóközkürt–Vágsellye B, Farkasd–Nyékvárkony, Balony–Nádszeg (mind 15.30). Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, április 12., 15.30: Királyfiakarcsa–Egyház-

30 19 18 16 15 14 13 13 12 9

15.30: GáÀ–Hoste, Kosút–Diószeg B, Pusztakürt–·algoãka; szabadnapos: Nagyfödémes B. KOMÁROM, I. osztály, április 13., 10.30: Madar–Újgyalla,15.30: Dunamocs–Pat, Naszvad– Ógyalla B, Csallóközaranyos–Búcs, Marcelháza–Keszegfalva, ·robárová– Nagykeszi, Szentpéter–Bátorkeszi. II. osztály, április 13., 10.30: Martos–Tany, 15.30: Izsa–Vágfüzes/Kava, Örsújfalu–Bogyarét, Lakszakállas– Csicsó; szabadnapos: Bogya/Gellér és Dunaradvány. (–cope, –bj)


Lebirkózták riválisaikat Hazai környezetben taroltak, ezzel teljesítették fŒedzŒjük, Lengyel Károly elvárásait a Komáromi Spartacus Birkózóklub képviselŒi a kadett korosztály kötöttfogásban zajló országos bajnokságán, melyet március végén a városi röplabdacsarnokban rendeztek meg. Tavaly ebben a korosztályban is mondhatni háziverseny zajlott a Duna-parti városban, hiszen a vendéglátó komáromiak képviselŒi nyolc bajnoki elsŒséget szereztek a viadalon. Az idei megmérettetést megelŒzŒ esélylatolgatás során „csupán” öt aranyéremre számított vendéglátók sikerkovácsa, aki egyben a kadettek és a juniorok országos válogatottjának felkészülését is irányítja. A „Rigó Richárd, Jakus Béla és Lengyel Dávid alkotta trió idŒközben kiöregedett, a fiúk immár a juniorok mezŒnyében versenyeznek. A többiektŒl, Mádrtól, HosznédltŒl, Hencz Ákostól és Hencz Mátétól és Molnártól címvédésre számítok” – fogalmazta meg a vendéglátók elvárásait maximalista trénerük.

A rendezvényen egyébként tizenöt honi klub hatvanöt utánpótlás-korosztályú képviselŒje tizenegy súlycsoportban csatázott az érmekért. Hat versenyzŒt neveztünk, mindannyian biztosan jutottak a döntŒbe. Mivel a 100 kilósok mezŒnyében háziversenyt vívott Hencz Ákos és Máriási Krisztián, ezért az utóbbinak csupán ezüstérem jutott. Mivel a mieink a korosztályos válogatott tagjai is egyben, ezért számukra egyértelmıen kötelezŒ volt a gyŒzelem“ – értékelte védencei teljesítményét a szlovák kadett- és juniorválogatott trénere, Lengyel Károly. A Duna-partiak sikerkovácsa ugyan jólesŒ érzéssel konstatálta, hogy aránylag sokan jöttek el a megmérettetésre. „Sajnos a létszám még nem szavatolja a színvonalat. Csupán három olyan meccset vívtak a mieink, melyen nem technikai fölénnyel, tussal verték riválisukat. Annak bizony jobban örültem volna, ha az ellenfelek megizzasztották, jobban megszorongatták volna tanítványaimat. Felhígult mezŒnyben, gyenge ellenfelek társaságában nem kunszt brillírozni. Meglátjuk,

 A komáromiak egyik bajnoka, Hencz Ákos (felül) a bŒsi Nagy Leonárdot sanyargatja

(Képarchívum)

Hazai diadal a KFC-kupán A téli holtidény végén a komáromi sportcsarnokban zajlott a helybeli futballklub KFC-kupa 2008-as nevet viselŒ utánpótlás-korosztályú nemzetközi teremfocitornája. Ezen öt klub U 11-es kollektívája, azaz az 1997. január 1-je után született gyerekek alkotta együttesek vetélkedtek a serlegért, egyéni díjakért. A hazaiak képviselŒi mellett Szlovákiából még az FC Raãa, Galánta és a DAC együttese, Magyarországról pedig a Tatabánya csapata vett részt a rangos erŒpróbán, melyen a résztvevŒk körmérkŒzéses rendszerben küzdöttek az elsŒségért. A kispályás

futball szabályai alapján a játéktéren egy csapatban a kapus mellett még négy mezŒnyjátékos tüsténkedhetett egyszerre a játéktéren. A társak csereként léphettek pályára. A párharcokban a vendéglátók gárdája veretlenül vette az akadályokat, mindössze a mátyusföldiek elleni párharca végzŒdött gól nélküli döntetlennel. Az ismert és sikeres dunaszerdahelyi nevelŒedzŒ, Lépes György vezette csallóköziek elsŒ három meccsüket nagyobb megerŒltetés nélkül nyerték meg, a mindent eldöntŒ tornazárón azonban gólzáporos vereséget szenvedtek a komáromiaktól. A DAC együttese egy különdíjjal vigasztalódott az ünnepélyes eredményhirdetésen. A legjobb mezŒnyjátékosnak ugyanis Sandal Dominikot választották a szakemberek, aki hat találattal csapata legeredményesebb góllövŒjének bizonyult a megmérettetésen. Eredmények: Galánta–Komárom 0:0, Dunaszerdahely–Tatabánya 2:0, g.: Sandal, Végh, RuÏinov–Galánta 0:0, Tatabánya–Komárom 0:7, Dunaszerdahely–RuÏinov 3:0, g.: Sandal 3, Galánta–Tatabánya 1:0, RuÏinov–Komárom 1:2, Dunaszerdahely–Galánta 3:1, a DAC góllövŒi: Végh, Sandal, Domonkos Kristóf, RuÏinov–Tatabánya 0:0, Komárom–Dunaszerdahely 6:3, a DAC góllövŒi: Sandal, Domonkos Kristóf, Domonkos Tibor. Végeredmény: 1. Komárom 4 3 1 0 15:4 10 2. Dunaszerdahely 4 3 0 1 11:7 9 3. Galánta 4 1 2 1 2:3 5 4. RuÏinov 4 0 2 2 1:5 2 5. Tatabánya 4 0 1 3 0:10 1

 Sandal Dominik edzŒjével, Lépes Györggyel Képarchívum

A DAC játékoskerete Sandal Dominik, Végh Dominik, Tóth Máté, Domonkos Kristóf, Domonkos Tibor, Nagy Bence, Kiss Róbert, Bazsó Zsolt, SebŒ Ádám, Kollár Rajmund, Gódány Marián. ái

 A csapatversenyben gyŒztes Spartacus-alakulat mire lesznek képesek hazai szŒnyegeken szuverén bajnokaink a soron következŒ nemzetközi versenyeken.” A további dél-szlovákiai klubok is eredményesen helytálltak az erŒpróbán. Egy-egy bajnoki elsŒséget ugyanis a madariak, a somorjaiak és az id. Rákóczi András nevével fémjelzett bŒsiek is begyıjtöttek. A tavaly alakult, fiatal tehetségek kinevelésére szakosodott BŒsi Birkózó- és Sportklub versenyzŒi is figyelem fókuszába kerültek. „Orvosi bizonylattal, korkedvezménnyel három tinédzsert küldtünk csatába. Nagy sikernek tartjuk, hogy közülük ketten, Pavol Roháãek (4.) és Tóth Dávid (5.) pontokat érŒ helyezést produkáltak az 58 kilós súlycsoportban” – büszkélkedett az új alakulat klubelnöke, Meton Krisztián. A somorjai Gladiátor Birkózóklub elsŒ embere, Szeiler Zoltán is elégedett volt a hatfŒs különítmény eredményeivel. „Molnár Péter volt a mieink legeredménye-

Képarchívum

sebbike, aki 120 kg-os súlycsoportban végzett az élen. Rajta kívül ugyancsak pontokat érŒ helyezést ért el a Molnár József és Borbély Nikolas“ – sorolta a dobogóra jutottakat a klubelnök. A gazdag éremtermésnek köszönhetŒen a csapatversenyt 40 ponttal a hazaiak nyerték a Snina (29,5) és a Dunajplavba (24,5) elŒtt. (ágh) DÉL-SZLOVÁKIAI ÉRMESEK 42 kg: 1. Kovács Attila (bŒsi); 50 kg: 1. Lakatos Nikolas (madari); 54 kg: 3. LukበPetrinec (rimaszombati); 58 kg: 1. Hosznédl Norbert; 63 kg: 1. Molnár Roderik; 69 kg: 1. Hencz Máté: (komáromiak), 2. Girga Tibor (bŒsi); 76 kg: 1. Jaromír Mádr (komáromi); 85 kg: 2. Totkovics Richárd (rimaszombati), 3. Patkoló Róbert (bŒsi); 100 kg: 1. Hencz Ákos, 2. Máriási Krisztián (komáromiak), 3. Nagy Leonárd (bŒsi); 120 kg: 1. Molnár Péter (somorjai).

Somorja legjobbjai

 A somorjai sportélet eminensei A minap immár ötödik alkalommal díjazták a legjobb utánpótlás-korosztályú somorjai sportolókat. Hat sportág harminchárom ifjú tehetsége részesült önkormányzati elismerésben. Azt, hogy a városvezetés szívén viseli a helyi sportélet alakulását, nemcsak a költségvetésbŒl támogatásként folyósított anyagiak, hanem a polgármester, Domsitz Károly jelenléte és a legjobbakat méltató ünnepi beszéde is igazolta. „Somorja város sportolója 2007” elnevezésı gálamısoron a városatya stílszerıen szurkolói sállal a nyakában gratulált minden egyes kitüntetettnek. A sikeres tehetségeket egy pólóval, oklevéllel, emlékplakettel, valamint egy, erre az alkalomra készíttetett sállal jutalmazták, melynek elején a város címere, hátoldalán pedig a szlovák nemzeti trikolór és az elengedhetetlen Slovakia felirat virított. Ezzel is jelezték, hogy

Ján âikovsk˘ felvétele

egyre több somorjai tinisportoló öregbíti az ország, egyben a város jó hírnevét hazai és nemzetközi küzdŒtéren egyaránt. A somorjai kitüntetettek: Labdarúgás FC STK 1914: Góber Péter, Mezzei József (Zalka Ferenc, Czvedler Ferenc (edzŒk), Süke Attila, Göndör István, Mikus Rajmund (futballisták). FC Goldball Samaria: Zalka Ferenc, Góber Péter, Zalka Tibor (edzŒk), Tóth Alexandra, Valacsay András (futballisták). Kajak-kenu klub, KKC Somorja: Székely István, Puha Szilvia, Csölle Veronika, Vass Géza, Orosz Csaba (edzŒk), Jakubík Gábor, Tóth Zoltán, Tóth Kristóf, Csenkey Ádám, Farkas Vince, Tóth Annamária (versenyzŒk). Somorjai Vívóklub: Botló András, Nagy József, Fehér Béla, Fehér Balázs, Forgách Krisztián (edzŒk), Katarína Pokorná, Bokor Krisztina, Szikela Nikolasz, Szike-

la Stephany, Herberger Anikó, Takács Dániel (versenyzŒk). Teniszklub STK Somorja: Zdeno Karel, Patrik Karel, Ján ·amko, Varga Péter (edzŒk), Klempa Zalán, Nagy Olivér, Hluch Dávid, Faragó Zoltán, Sándor Dávid (versenyzŒk). Gladiátor Birkózóklub: Horváth István, Méry István, Fodor László, Oláh Olivér, Szeiler Zoltán (edzŒk), Forgó Erik, Molnár Péter, Csuvara Milo‰, Soós Tamás, Borbély Nikolas (versenyzŒk). ·BK kosárlabdaklub: Lelkes Júlia, Margita Ághová, Diósi Albert, Dalibor Hlivák, Paul Patrik (edzŒk), Alexandra Ko‰íková, Martina Machurková, Petronela Paulová, Orosz Szimona, Baráth Ágota, EdzŒk, sportvezetŒk és a Somorjáról indult, immár más klubok színeiben tüsténkedŒ sportolók: Forgách Krisztián, Varga Péter, Fodor László (edzŒk), Jozef Jaloviar. (ái)

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2007. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-15 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. április 8., 15. szám

2008-15 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. április 8., 15. szám

Advertisement