Page 1

Riasztó adatok DUNASZERDAHELY/GALÁNTA – Nagyszombat megye területén tavaly 5929 közúti balesetet jegyzett a rendŒrség, s ezek következtében 86 személy vesztette életét, 17-tel több, mint az elŒzŒ esztendŒben. A kerületi rendŒrkapitányság friss közlekedésrendészeti statisztikája azt is tartalmazza, hogy a tragikusan elhunyt 86 személybŒl 28 volt a személygépkocsi-vezetŒ, 17 pedig az utastárs, 2 a tehergépkocsi-sofŒr, 7 a motorkerékpár-vezetŒ, 10 a kerékpáros és 15 a gyalogos. Negatív tendenciát mutat a balesetek során megállapított alkoholos befolyásoltság száma. (–er)

19,- Sk 2008. március 4. ■ 10. szám

Magyarnak lenni Szlovákiában

Táncoló lányok és Angyalok

Nagymagyari teremtripla

Lampl Zsuzsanna neves szociológus nyilatkozik lapunknak a szlovákiai magyarság értékrendjérŒl.  3. oldal

Bereck József riportja a dunaszerdahelyi pompomlányokról.  8. oldal

A csallóköziek terembajnokságán három kategóriában is a felsŒ-csallóköziek diadalmaskodtak.  16. oldal

BınözŒk központja lett Dióspatony? Alig fél esztendŒ leforgása alatt kétszer razziáztak a faluban levŒ, egykori zöldségfelvásárló nagyraktárában a Nagyszombat megyei vámhatóság és a dunaszerdahelyi járási rendŒrség nyomozói. Akciójuk ezúttal is sikeres volt, mert T. J. helyi vállalkozó részlegében 14 400 liter gázolajat, továbbá mintegy 200 liter, pirosra színezett üzemanyagot találtak, amelyhez csak különleges igazolvánnyal rendelkezŒ mezŒgazdasági vállalkozók juthatnak, mert ennek a terméknek a többihez képest alacsonyabb az adója. Ilyen dokumentuma a dióspatonyi személynek nincs. A lefoglalt áru értéke 590 ezer, illetve hétezer korona. A nyomozók felszólítására a jórészt fuvarozással, illetve a szennyvíz elszállításával foglalkozó kisvállalkozó nem tudott számlát felmutatni, vagyis nem tudta igazolni, hogy hol vásárolta az üzemanyagot. „Tizenöt napja van a vonatkozó törvény értelmében arra, hogy T. J. a szükséges iratokkal elŒrukkoljon. Az eddigi vizsgálataink alapján ezt aligha tudja megtenni, de a határidŒ lejártáig várnunk kell” – közölte érdeklŒdésünkre Silvester Nestarec, a megyei vámparancsnokság szóvivŒje. Közölte azt is, hogy a

patonyi térség – akárcsak Záhorie – az utóbbi idŒben szinte vonzza az alvilági elemeket, ezért mindkét régióban gyakoriak és még gyakoribbak lesznek az ellenŒrzések, indokolt esetben az összehangolt rendŒrségi akciók is. Értesüléseink szerint a múlt heti razzia során a telephelyen több millió korona értékı mezŒgazdasági gépeket és haszonjármıveket találtak, amelyeket tavaly Gútorról, BŒsrŒl és DunaszerdahelyrŒl loptak el. Ezeken kívül hangtompítós fegyverre és mintegy hetven töltényre is rábukkantak. A Paraméter érdeklŒdésére ezt az információt Martina Kredátusová Nagyszombat megyei rendŒrségi szóvivŒ vasárnap kora délután megerŒsítette. Közölte azt is, hogy a telephelynek több tulajdonosa van, ezért csak a további vizsgálatok derítik ki, közülük kik azok, akik ezeket a súlyos törvénysértéseket elkövették. Tavaly októberben illegális cigarettagyárat lepleztek le ugyanezen a telephelyen. Kínából becsempészett, több millió korona értékı gépet, több ezer hamisított Marlboro cigarettát és 13 tonna dohányt foglaltak le akkor. Öt szlovákiai és két bolgár állampolgár ellen bınvádi eljárást indítottak. –y-f-

 A Gútorról és BŒsrŒl ellopott, a nagyraktárban lefülelt haszonjámıvek

RendŒrségi felvétel

Vihar és jégesŒ pusztított régiónkban is SOMORJA/NAGYMEGYER/KOMÁROM – Múlt szombaton régiónkban is óránként csaknem száz kilométer erŒsségı orkán söpört végig, több helyen jégesŒ zúdult a településekre. Szerencsére emberéletet nem követelt a szélsŒséges idŒjárás, mint Csehországban és Németországban, de az anyagi kár a térségünkben is jelentŒs.

 Kárelhárítás Nagymegyeren

Kovács Zoltán felvétele

Somorján nem sokkal dél után a jégesŒ következtében pillanatok alatt fehérek lettek az utak és a mezŒk. A nagy mennyiségı csapadék csak lassan olvadt el. Tárnokon, Medvén és Nyárasdon fákat döntött ki a szél, villanyvezetékeket rongált meg. Ezért rövid ideig nem volt áram a településeken. A Dunaszerdahelyi Járási Tızoltó- és MentŒszolgálat embereit ezekrŒl a településekrŒl riasztották. Nagymegyeren a viharban egy jegenyefa dŒlt rá a Vasút utca aszfaltútjára. Az volt a szerencse, hogy éppen senki nem járt arra, mert a faóriás

akár tragédiát is okozhatott volna. Könnyen elbánt volna egy személygépkocsival, abba meg már rossz belegondolni is, ha mondjuk valaki éppen kerékpáron vagy gyalogosan közlekedik arra. A vihar a közelben lévŒ Ifjúság téri parkban sem kímélt meg egy hatalmas fızfát, mert szinte felnyársalta. A szél sok helyen leszaggatta a helyi kábeltévé vezetékeit is. Amilyen gyorsan jött az orkán, olyan hirtelen távozott is, nem egész fél óráig tartott a pusztítás, az anyagi káron kívül, szerencsére, személyi sérülés nem történt. Komáromban a rövid idŒ alatt lehullott tetemes mennyiségı csapadék hatalmas tócsákat alakított ki a járdákon és utakon. A város csatornahálózata sokáig nem tudta elnyelni a rengeteg esŒt, ezalatt az utcán hömpölygott a piszkos víz, amely nagy mennyiségı szemetet is magával sodort. A nagy vihar miatt órákig szünetelt a vasúti közlekedés Komárom és Csallóközaranyos között. kz, perec, und, –y-f-


2

Híroldal

2008. március 4.

Szabó Gyula Világégése DUNASZERDAHELY – Múlt péntek este nagy érdeklŒdés mellett nyitották meg a helyi Kortárs Magyar Galériában a Világégés – Szabó Gyula festményei 1938–1946 címı kiállítást. Miként tárlatnyitó méltatásában Kubiãka Kucsera Klára mıvészettörténész rámutatott, ez az anyagában módfelett gazdag kiállítás a szlovákiai magyarság egyik legkiválóbb alkotója pályájának egy eddig kevésbé ismert fejezetét mutatja be, vagyis a második világháború alatt festett képeit. Többek között olyan, mára emblematikussá vált alkotásokkal, mint a Hegyi beszéd, a Narancs (1942), a Hármas portré (1943) vagy például a Don Quijote (1944). „A háborús évek nagyon fontosak Szabó Gyula mıvészetében. A világégés ellenére vagy éppen hatására szabadon és közvetlenül alkotott, tekintet nélkül a hagyományokra, képzŒmıvészeti irányzatokra vagy kiállítási lehetŒségekre. Ezekben az

években Szabó Gyula a kortárs magyar festŒk között találta meg lelki társait és példaképeit. A nagyok közül fŒleg négy mıvész állt figyelme középpontjában, jelesül Bernáth Aurél, Csontváry Kosztka Kivadar, SzŒnyi István és Derkovits Gyula. Sajátos mıvészetét szimbolizmusa, egyéni mitológiája, titokzatossága, valamint kirobbanó expresszivitása határozta meg. A világégés a történelem és az egyéni sorsok egyvelege, egyéni és társadalmi tragédiák, a gonosz hatalma, az áldozatok kiszolgáltatottsága. Mindennek középpontjában a mıvész önarcképei különbözŒ messiási szerepvállalásokban,” jellemezte a közönség elé tárt anyagot Kubiãka. Az ünnepélyes tárlatnyitón Szabó Kinga, a nagy losonci festŒ hagyatékának örököse és odaadó gondozója azért is köszönetet mondott, ahogy Dunaszerdahely Szabó Gyula szellemi örökségéhez és emlékéhez viszonyul. Tudni kell, hogy a városnak éppen az az utcája viseli már évek óta a festŒ

Szociális bérlakások lesznek BŒsön Múlt csütörtökön tartották az idei elsŒ képviselŒ-testületi ülést a községben. Fenes Iván polgármester az újabb községi bérlakások megépítésének tervérŒl számolt be. Ezek alacsony komforzatú, mintegy negyven négyzetméternyi alapterületı szociális lakások lesznek. Az önkormányzat ezzel az idŒsebb vagy pénzszıkében levŒ személyeket segíti, mert a bérleti díjak alacsonyak lesznek. A tervdokumentáció már elkészült, jelenleg az elbírálásra vár, s azután megkezdŒdhet az építkezés a Duna utca mögött. Mivel a faluközponttól meglehetŒsen távoli helyre tervezték az építkezést, a közmı kiépítése körülbelül kétmillió korona költséget jelentene a községnek. A polgármester szerint a befektetett összeg megtérülhet, hiszen a település szóban forgó része is fokozatosan kiépülhetne, ezért késŒbb az ottani községi telkek ára is megemelkedhet. Szó esett a közelgŒ március 15-i ünnepségrŒl is, amely a hagyományos megemlékezéssel és mısorral kezdŒdik a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének a napján, majd a Csemadok helyi szervezetének évzáró ünnepségével teljesedik ki. CsörgŒ Árpád és Meton Krisztián tájékoztatta a jelelenlévŒket az új birkózó szakosztály megalakulásáról, ahol már most harmincnégy kisgyerekkel foglalkoznak. Hangsúlyozták: az új klubbal tovább szeretnék gazdagítani a község sportéletét. Vaculka Andrea személyében új igazgatót neveztek ki a helyi gazdálkodási üzem élére. Eddig ezt a tisztséget Heizer Ferenc alpolgármester töltötte be, de az összeférhetetlenségi törvény értelmében új vezetŒre volt szükség. A testület egyhangúlag elfogadta a beterjesztett javaslatot. und

 Pillanatkép a tárlatnyitóról

Fogas Ferenc felvétele

nevét, amelynek legpatinásabb épülete a galériás Vermes-villa, s ugyanitt az egyik nagy alapiskola is felvette a mıvész nevét. És tavaly, Szabó Gyula születésének 100. évfordulójára két könyv is dunaszerdahelyi kiadók gondozásában látott napvilágot. Köztük a

NAP Kiadó jóvoltából az eddig legteljesebb Szabó-monográfia, amely a hat szerzŒ és fŒleg Németh Ilona invenciózus grafikai szerkesztése jóvoltából Kinga asszony szerint könyvészetileg is mıremekké sikeredett. (bereck)

Néhol valamivel több a kiselsŒs DUNASZERDAHELY/GALÁNTA/KOMÁROM /SOMORJA/BÃS – Hivatalosan február 15-ig kellett beíratni az iskolaköteles gyerekeket az alapiskolába. Mi a határidŒ lejárta után megkérdeztük, hogy a csallóközi és a mátyusföldi régió nagyobb magyar tannyelvı alapiskoláiba ez ideig mennyien jelentkeztek. Dunaszerdahelyen a 724 tanulói létszámmal büszkélkedŒ Szabó Gyula Alapiskolát idén is sokan választották, 75 tanulót írattak ide – tavaly ugyanekkor 81-en jelentkeztek. A Vámbéry Ármin Alapiskolában jövŒre 60 kisgyerek kezdi a tanévet – most 57-en ülnek az elsŒ évfolyam padjaiban. A város második legnagyobb magyar alapiskolájában, a 644 tanulói létszámú Kodály Zoltán Alapiskolában idén emelkedett a beíratott elsŒsök száma tavalyhoz képest: 64-en jelentkeztek – most az elsŒ évfolyamban 42-en tanulnak. Galántán a Kodály Zoltán Alapiskolának 375 tanulója van, eddig 23 kisgyereket írattak be, ami némi növekedést jelent – tavaly 19-en kezdtek. Komáromban az Eötvös Utcai Magyar Tannyelvı Alapisko-

lában 31 elsŒs lesz – most 44-en ülnek az iskola padjaiban. Somorján idén februárban 55-en iratkoztak be a Corvin Mátyás Alapiskolába, számuk még tízzel növekedik a 2008/2009-es tanévben, azokkal a gyerkekkel, akik most elŒkészítŒ osztályba járnak. A 449 diákot számláló intézményt tavaly 56-an választották, ebbŒl 46-an kezdték az elsŒ évfolyamot, 10-en az elŒkészítŒt. BŒsön az Amade László Alapiskolában jövŒre 32 kiselsŒs ül majd a padokban – idén 34-en vannak. Természetesen ezek az adatok nem tekinthetŒk egyik iskolában sem véglegesnek, hiszen szeptemberig ezek a számok még módosulhatnak. A 120 tanulói létszámú pozsonyeperjesi alapiskolában idén tizenkét elsŒs iratkozott be eddig, ez kettŒvel több a tavaly beíratottaknál. A nagyabonyi kisiskolában húszan tanulnak elsŒtŒl a negyedik évfolyamig. Közülük négyen elsŒsök, jövŒ tanévtŒl ugyanezen évfolyamban nyolcan lesznek. –und

Betörtek! DUNASZERDAHELY – Múlt péntekrŒl szombatra virradóra ismeretlen tettesek betörtek a dunaszerdahelyi Matica slovenská székházába. Nagy felfordulást hagytak maguk után, de semmit nem vittek el… A tettesek feltörték a bejárati ajtót, és bent további hármat, amelyek be voltak zárva. Monika Benkovská, a Matica slovenská dunaszerdahelyi vezetŒje a Paraméter érdeklŒdésére elmondta, a felszakított zárak teszik ki az anyagi kár teljes egészét, ugyanis a székházból semmit nem tulajdonítottak el. „Valószínıleg készpénzt kerestek, nem érdekelte Œket a számítógép és a televízió sem. Hatalmas rendetlenséget hagytak maguk után,“ nyilatkozta a helyi szervezet elnöke. A dunaszerdahelyi rendŒrségtŒl megtudtuk, nem ez volt az elsŒ ilyen típusú rablás a környéken. A dunaszerdahelyi maticások is úgy vélekednek, hogy nem volt nemzetiségi indíttatású volt a bıntény. (elba)

Tavaly már 93 NAGYMEGYER– Ünnepséget rendezett a helyi önkormányzat múlt pénteken a tavaly született gyermekek számára. A mıvelŒdési otthonba hetven szülŒ hozta el kisgyermekét a múlt évben született 93 közül. Ladislav Rudick˘ polgármester köszöntötte a gyermekeket és szüleiket, akik teljesen megtöltötték a mıvelŒdési ház új szárnyrészét. „Örvendetes az a tény, hogy az öt-hat évvel ezelŒtti mintegy hatvan újszülötthöz képest a város anyakönyvvezetŒje tavaly már kilencvenhárom utódot tudott bejegyezni. Az önkormányzat számára világos, ha szeretnénk ezt a tendenciát megŒrizni, akkor elsŒsorban új lakó- és munkahelyeket kell teremteni a városban” – hangsúlyozta Nagymegyer elsŒ embere. A sok kisgyermek láttán örömének adott hangot a szociális és egészségügyi bizottság elnöke, Vrezgó Erzsébet helyi gyermekorvos is, aki ennek az akciónak az egyik kezdeményezŒje volt. A szép szavakon kívül az önkormányzattól ezerkoronás vásárlási utalványt kaptak a szülŒk. (kovács)

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Ráadásul az idŒs vagy beteg ember nehezen is kezel ilyeneket” – Undesser Tímea: Életmentés – nyomógombbal) Fucsek Mária (Pozsonyeperjes) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Akik vevŒk voltak erre, ahogy mondani szokták.” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: március 7.

HANGSÚLY A logika azt diktálja, a KDH alelnöke, Daniel Lip‰ic minapi kijelentése, amely szerint a szlovákiai ellenzéki pártoknak olyan paktumot kellene kötniük, hogy a 2010-ben esedékes parlamenti választásokat követŒen semmi szín alatt nem lépnének koalícióra a jelenlegi kormánypártokkal, azért nem aratott sikert, mert mind a Dzurinda-féle SDKÚ, mind pedig a Csáky Pál vezette MKP kormányozni szeretne – amint lehet. Lip‰ic ötletének villámgyors elutasításából következŒen pedig, akár az ördöggel is… Nincsen ebben semmi különös, fŒként ha MikulበDzurinda már-már az opportunizmussal, vagyis az elvtelenséggel határos, „pragmatikus“ politikai vonalvezetésére gondolunk. Emlékezzünk csak vissza, milyen ügyesen lavírozta kormányfŒként majdnem végig második kormányzati ciklusát

Éhes disznók makkal álmodnak! Dzurinda. Holott a kormányzáshoz szükséges parlamenti többséget kizárólag azoknak a „független“ képviselŒknek köszönhetŒen volt képes szavatolni, akiket az ellenzék soraiból csábított el és használt… Pénzért, kilóra vette-e meg Œket, avagy szép szavakkal és kecsegtetŒ ígéretekkel lettek-e elcsábítva – egyre megy. Ennek a politikai biznisznek természetesen támogatója, tehát haszonélvezŒje volt az MKP hajdani vezetése, és persze, amíg úgymond elvi alapon, idejekorán ki nem lépett a kormánykoalícióból, Lip‰ic pártja, a KDH is.

Utóbbira, vagyis a KDH-ra és a Dzurindáékra tehát kár szót vesztegetni a szóban forgó paktum elutasítása kapcsán, hiszen mindkét politikai csoportosulásnak egyértelmıen követhetŒ a vonatkozó fejlŒdése. Dzurindáék bizonyos körülmények között akár Róbert Ficóval is hajlandóak lennének frigyre lépni, nem beszélve Vladimír Meãiarról. A KDH pedig, jelenlegi szétzilált állapotát tekintve, ugyancsak bármire képes. Annál is inkább, mivel Lip‰ic „elvi fundamentalizmust” tükrözŒ javaslata a pártjában jelenleg regnáló Pavol Hru‰ovsk˘ék szerint tulajdonképpen nem több, mint elhamarkodott partizánkodás…

Sokkal érdekesebb viszont Csákyék reakciója, amely, ha nem is jelzi egyértelmıen, hogy akár Ficóval, de még a meãiari HZDS-szel is hajlandók lennének összefeküdni, mindenképpen elmozdulást sejtet ahhoz a jelenlegi fŒstratéga, Duray Miklós által képviselt állásponthoz képest, miszerint az MKP kormányzati szerepvállalása minden esetben elvtelen kompromisszumokkal jár. Bugár Béláékat ugyanis anno minden lehetséges alkalommal azért támadták Durayék, mert szerintük a kormányzati pozíció érdekében gyakorlatilag föladták az elvi politizálás lehetŒségét. Olyan sarkalatos problémaköröket ignorálva például, mint a Bene‰-dekrétumok, a szlo-

vákiai magyarok kulturális, oktatásügyi, sŒt területi autonómiája stb. A lip‰ici paktum kategorikus elvetése tehát semmi másról nem szól, mint arról, hogy az MKP kormányzati szerepvállalását csak azért kritizálták az MKP nemzeti héjái, mert nem Œk osztották a lapot, vagyis nem Œk és klienseik ültek a minisztériumokban. Most viszont, hogy immár Œk lettek a párt kegyosztói, korántsem olyan büdös számukra egy esetleges kormányzati szerepvállalás… Persze a jelenlegi kormánykoalíció stabil társadalmi elfogadottságának tükrében tök mindegy, hogy kik a makkal álmodó éhes disznók és hol, hányan vannak… Barak László www.parameter.sk


Interjú – Eurótanácsadó

2008. március 4.

3

Magyarnak lenni – Szlovákiában A legismertebb szlovákiai magyar szociológus, Lampl Zsuzsanna Magyarnak lenni – A szlovákiai magyarok értékrendje címı, a Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadásában megjelent tanulmánykönyvének bemutatója volt múlt csütörtökön a dunaszerdahelyi Vámbéry Irodalmi Kávéházban. A kutatómunkára épülŒ tanulmánykötet egyes témaköreit (mitŒl lesz valaki magyar, a stabil magyar választópolgár portréja, a szlovákiai magyarok politikai identitása, az egyetemet végzett szlovákiai magyar fiatalok választásai és lehetŒségei, a nonprofit szervezetek részére történŒ adományozás alakulása az országban stb.) ismertetve a szintén szociológus Végh László, az estet vezetŒ publicista, Miklósi Péter, de az érdeklŒdŒ hallgatóság véleménye is megegyezett abban, hogy haszonnal, önismeretünk egyfajta olvasókönyveként forgathatja mindenki Lampl Zsuzsanna új könyvét.  Mennyire váltotta be várakozását ez az est? – Én nagyon jól éreztem magam. Megmondom Œszintén, nem tudtam, most sem tudom, hány ember szokott ide járni egy-egy ilyen könyvbemutató estre. Nem is érdekes ez per pillanat számomra, mert én jól éreztem magam, s talán a hallgatóság is. Egy ilyen könyvtŒl egyébként is illúzió azt várni, hogy tömegeket vonzzon. Úgyhogy én örülök és elégedett vagyok. Különben is szeretek Dunaszerdahelyen lenni…

 A következŒ tanulmányát szlovákul írja

Fogas Ferenc felvétele

 Könyvének elsŒ bekezdésében írja, hogy „..és tizenkilenc éves koromnak addig a pillanatáig sosem gondolkodtam azon, hogy valami más is lehetnék”. Mármint magyar. És foglalkozását tekintve? Ebben az alaposan megváltozott világban? Szociológusi munkássága mellett újságíróként is ismert, egyetemen oktat. Jelen könyvének tanúsága szerint ön eleve birtokában van olyan háttérismereteknek, hasznosítható tŒkének, amely más, hogy úgy mondjuk, populárisabb pályára is alkalmassá tenné önt. Ilyesmi nem fordult meg a fejében? – De. Például nagyon szívesen lennék lakberendezŒ. (Nevet) Ha viszont arra céloz, nem lennék-e politikus, nos én errŒl azért nem gondolkoztam soha, mert valahol a lényemet tekintve egy szabad ember vagyok. Nem vagyok meggyŒzŒdve arról, hogy a politikusi pályával járó rengeteg kötöttség nekem tetszene. Hogyha a szakmai szempontok szerepet játszanának, lehet hogy még érdekelne is a dolog. Ám az az igazság, hogy még soha senki nem kért fel ilyen szerepre, következésképp nem is foglalkoztam ezzel a kérdéssel.  Bízzunk benne, hogy a Magyarnak lenni nagyon sok gyakorló politikusunk kezébe is eljut. Írása közben az ön szeme elŒtt lebegett-e valamilyen olvasói célcsoport? A szakembereken vagy az ilyen-olyan okokból érdeklŒdŒ laikusokon kívül?

Euró: Kérdezzen, mi válaszolunk! SzerkesztŒségünk szeretné eloszlatni az euró jövŒ évre tervezett szlovákiai bevezetésével kapcsolatos kételyeket. Ezért indítjuk sorozatunkat, amelyben az olvasóink által feltett kérdésekre válaszolnak a pozsonyi jegybank (Národná banka Slovenska) szakemberei.  Duducz István, Vajasvata – Nem vagyok fiatal, ezért sem örülök az euró bevezetésének. Mindössze másfél évtizede vezették be a szlovák koronát, és megint új pénz jön. Minek, kinek jó ez? – Kedves olvasónk kérdésére tulajdonképpen már válaszoltunk a múlt héten. Ezért csak megismételhetjük, hogy remélhetŒen mindenki jól jár az euróval: a külföldi befektetŒk, a hazai cégek és vállalkozók, de a polgárok is. FŒleg azért, mert az uniós szabályok nem engedik meg egyetlen euróövezetben sem a lényegesebb inflációt. Vagyis a közös pénz értéke, vásárlóereje Szlovákiában sem romolhat. Kedves olvasónkat is biztahatjuk: ahogy megszokta az új szlovák koronát, ugyanúgy megbarátkozik majd az euróval is. Ahogy már írtuk: mi sem vagyunk gyámoltalanabbak a németeknél, osztrákoknál vagy az olaszoknál. Ãk is mormogtak, értetlenkedtek egy ideig, de ma már gond nélkül használják ezt a pénznemet. Higgye el, nálunk sem lesz másképp!  Takács László, Somorja: – Az eddiginél több vagy netán kevesebb nyugdíjat kapok-e az euró bevezetése után? – Önmagában az euró bevezetése miatt nem változik járandóságának a nagysága. Ezt egyébként majd ellenŒrizheti is, mert való-

színıleg júniustól, tizenkét hónapon keresztül mindkét pénznemben feltüntetik a folyósított összeget. Annak ellenére, hogy idén decemberben még szlovák koronát kap, jövŒ januárban pedig már eurót utalnak. Szakemberek szerint Szlovákiában nemcsak az árak, hanem a bérek is fokozatosan emelkedni fognak, kiegyenlítŒdnek a nyugati államokhoz képest (az ausztriai és a szlovákiai élelmiszerárak között például immár nincs lényeges különbség, a szolgáltatások viszont odaát jóval drágábbak), s ennek megfelelŒen a nyugdíjak is. Ezek mértékét ma még nem lehet pontosan meghatározni, ám az mindenképpen biztató tény, hogy hazánk gazdasági fejlŒdése világviszonylatban is kiemelkedŒ.  Sasvári Károly, Komárom: – Vannak üzleteim, ezért rendeltem az év végére eurót, mert január 1-jétŒl már ebben a pénznemben kell adni a visszajáró pénzt. MeglepŒdtem azon, hogy a készpénzt majd csak decemberben vehetem át, ám az ellenértékét, vagyis a koronát már most zárolták a számlámon. Méghozzá kamat nélkül. Ezt mivel magyarázzák? – A bankok ezzel az intézkedéssel biztosítják magukat be arra, hogy decemberben minden megrendelŒ ki tudja fizetni a megrendelt eurót. Ma még senki sem tudja, mennyit ér majd a szlovák korona az euróhoz képest, mert az átváltás árfolyamáról valószínıleg csak májusban döntenek. A pénzintézeteknek viszont szükségük van arra, hogy elkészítsék a megrendelt pénzt, méghozzá a kívánt címletekben. Ez a szolgáltatásuk ingyenes lesz. Ezen kívül a lakosság számára is el kell készíteniük az úgynevezett beváltási csomagot. Ezt

majd mindenki ugyancsak decemberben veheti át, s ezzel kezdheti az új évet. A szlovák koronát minden pénzintézetben be lehet majd váltani euróra. Az idŒpontot és a határidŒt ugyancsak tavasszal közlik.  Ján Vi‰váder, Galánta: Mi lesz a bankszámlán szlovák koronában megtakarított pénzemmel? – Ezzel nem lesz semmi gondja. Az adott bank kötelessége lesz a megállapított átváltási aránynak megfelelŒen, jövŒ januártól már euróban vezetni ezt az összeget. Ugyancsak kötelességük lesz tizenkét hónapon keresztül mindkét pénznemben feltüntetni minden számlán, banki kivonaton és egyéb pénzintézeti mıveleten a konkrét összeget.  Szekeres József, BŒs: – Ha valóban bevezetik jövŒre nálunk az eurót, akkor a vállalkozóknak milyen pénznemben kell jövŒre adóbevallást tenniük, s milyen pénznemben fizetik meg jövŒ március végéig az idei adójukat vagy annak egy részét? – Az idei évet összegzŒ, s legkésŒbb jövŒ március végéig elkészítendŒ adóbevallást még szlovák koronában kell feltüntetnie. Idén az adóelŒleget is ebben a pénznemben kell fizetnie. Ám jövŒ márciusban az adóhátralékot már euróban lesz köteles utalni, éspedig a már sokszor említett átváltási aránynak megfelelŒen. y-fVárjuk és megválaszoljuk további kérdéseiket, amelyeket szerkesztŒségünk címére postán vagy e-mailban (csallokoz@csallokoz.sk) küldhetnek el.

– Ha egyáltalán, akkor az utóbbiak. Az érdeklŒdŒ emberek. A teljesen laikusokat az ilyen munka elriasztja, hiszen ez a könyv nem regény. Nekem valójában az lebegett a szemem elŒtt, s örülök neki, hogy erre Miklósi Péter is ráérzett olvasás közben, hogy úgy írjam meg ezeket a dolgokat, hogy minden spontán érdeklŒdŒnek világos legyen. Mert meg lehetett volna ezt írni egy olyan szakmai nyelven, hogy én magam rosszul lettem volna tŒle. Én nem a szakmának írok elsŒsorban. Nekem nem az a szándékom, hogy egy szık rétegnek írjak, bár nincsenek kétségeim afelŒl, hogy így is csak egy szık társadalmi réteg az, melyet az ilyen szociológiai tanulmányok érdekelnek.  Legközelebb milyen munka várható öntŒl? – Ami a szociológiát illeti, igazából a gazdaságszociológia az, ami mostani könyvemben tárgyaltaknál még sokkal jobban érdekel. Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor a vállalkozásokról fog megjelenni egy könyvem ebben az évben. Ám ez szlovákul jelenik meg. Mert azt mondtam, szlovákul kell írni azért, hogy a szlovákok is hozzájussanak, a szlovák kollégák is olvassanak azokról az eredményekrŒl, amelyekrŒl vajmi keveset tudnak.  Vagyis magyarnak lenni és szlovákul írni, kedves Zsuzsanna? – Magyarnak lenni és néha szlovákul is írni. Azért, hogy a szlovákok is tudják, mit jelent magyarnak lenni! Bereck J.

Jogi kiskapu? DUNASZERDAHELY – Módosították a parkolást szabályozó, helyi érvényı rendeletet a képviselŒ-testület februári ülésén. Ezentúl nem parkolódíjat, hanem bérletet fizetünk. Pázmány Péter hozzáfızte, hogy minden megoldás próbakeresés, mindenben lehet joghézagot, de jogi kiskaput találni. Ugyanis parkolódíjat a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzatok közvetlenül nem szedhetnek. „Ezt a helyzetet magánvállalkozók lobbija érte el a parlamentben, hogy Œk végezzék ezt a tevékenységet” – vélekedett a polgármester. Mint ismeretes, egy 2007 decemberében életbe lépŒ törvényt követŒen jogtalan lett a parkolódíj szedése, mert azt sem az adók, sem az illetékek közé nem könyvelhetik el az önkormányzatok. Antal Ágota független képviselŒ százszázalékos tulajdonrészı városi vállalat létrehozását javasolta, hogy magánvállalkozók helyett az vehesse bérbe a parkolásra kijelölt területeket, de elképzelésérŒl ezúttal nem szavaztatott a polgármester. Pedig PetheŒ Attila, a városháza szóvivŒjének egy januári nyilatkozata szerint elképzelhetŒ, hogy Dunaszerdahelyen is magáncég fogja szedni a parkolódíjat: „A következŒ testületi ülésen lesz megoldás a kérdésre. Ez a rendelet fog keretet biztosítani arra, hogy a késŒbbiekben szedhessen az üzemeltetŒ parkolási díjat” – mondta PetheŒ még januárban, mikor kiderült, hogy az elŒzŒ rendelet szerint nem jogos a parkolódíj szedése. A március 8-án érvénybe lépŒ új parkolási rendelet szerint ezentúl nem parkolódíjat, hanem bérletet fizetünk a kijelölt helyekért. A kérdés csak az, hogyan fog a város bérleti szerzŒdést kötni minden egyes kocsi sofŒrjével? A Szlovákiai Falvak és Városok Társulása (ZMOS) szerint jelen törvényi helyzet csak úgy hidalható át, ha a város bérbe adja a parkolóhelyeket és a bérlŒ szedi be a parkolódíjat. Hogy a városok mégse essenek el a befolyó pénztŒl, megoldás lehetne egy városi cég, mely kezelhetné a parkolást. Úgy, ahogy Antal Ágota javasolta. jaksa

 Parkolódíj helyett bérletet adnak Undesser Tímea illusztrációs felvétele


4

Publicisztika

2008. március 4.

Az utolsó cimbalmos a borházban A csallóközi cimbalmosok egyik utolsó markáns egyénisége, Vontszemı Károly lesz a vendége a dunaszerdahelyi Szent György Borház Rózsa utcai szaküzletében március 6-án (18.00) tartandó zenés borbemutatónak. Nem véletlenül, hiszen ezúttal az ipolynyéki Zsigmond Gábor mutatja be pincészetük borait, s azon a vidéken még ma is tartja magát a hagyomány, hogy a bor minden eseményéhez, ünnepéhez karakteres cigánymuzsika dukál. Az immár a nyugdíjaskor küszöbéhez ért dunaszerdahelyi cimbalmos a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben nagy népszerıségnek örvendett vásárúti Vontszemı Cigányzenekarban vált ismertté. Az öttagú zenekarban mindenki a Vontszemı vezetéknevet viselte. „Jancsi bátyám már meghalt, szegény, Œ volt a prímás, Laci bátyám a brácsás, a mostani szerdahelyi postafŒnök, Feri a klarinétos, annak öccse a nagybŒgŒs, én pedig a cimbalmos. Mi játszottunk akkoriban a Csallóközi Néptáncegyüttsben, tizenkét évig a SzŒttesben, sokat szerepeltünk a tévében, rádió-

ban, sosem hiányoztunk a legnagyobb hazai fesztiválokról, GombaszögrŒl, ZselízrŒl. Azt is mondhatnám, hogy ÁgcsernŒtŒl Kelet-Berlinig mindenhol nagy rajongással fogadták a muzsikánkat,” emlékezik vissza a régi idŒkre Karcsi, aki az utóbbi másfél évtizedben már a kávéházi szólózenészek életét éli. S végtelenül sajnálja, hogy nagyszerı hangszere, amely Rácz Aladár személyében egy utolérhetetlen virtuózt is adott a világnak, manapság már kihalófélben van. „Mert nem biztosít már a zenészembernek megélhetést. Valamikor meg lehetett belŒle élni, mert más zenét a Csallóköz lagzikban, bálokban, búcsúkban egykor nem ismert, mint cigányzenét, természetesen cimbalommal,” mondja. Neki magának a családi legendárium szerint már a bölcsŒben eldŒlt a sorsa. Zenész édesapja ugyanis cimbalomütŒt adott a kezébe és nem vonót, mint korábban Jancsi és Laci bátyjaiéba. ElŒször egy híres vásárúti cimbalmos tanította a játékra, majd egy szerdahelyi, aki egyébként a pozsonyi Latena Magicának volt a zenésze, késŒbb a zeneiskola következett, majd a konzer-

vatórium, munka mellett, esti tagozaton. A mostani zenészi ténykedése, a szólócimbalmozás nem jött idegenül az életébe. Hiszen a táncok karaktere szerint már az említett táncegyüttesekben is sokszor nyílt rá alkalma, sŒt ilyen minŒségben a SzŒttessel két hónapig Olaszországban is turnézott. A kávéházi zenélést a burgenlandi Eisenstadt kezdte, mindig a nyári fŒszezonban, ahol egyszer még Alois Mock miniszter is gratulált a játékához. ÃsztŒl tavaszig pedig, még Weisz Mihály fŒnökösködése idején, a szerdahelyi, akkor még Duna Szállóban szólózott. Jelenleg a somorjai Tornyos étteremben cimbalmozik, természetesen egyedül. S ugyancsak egyedül szólaltatja meg az est hangulatához illŒ nótákat a csütörtöki borbemutatón is. S amikor a borhoz való személyes viszonyáról is megkérdezzük, mélabús mosoly fut át az arcán: „Igen, nagyon szeretem a bort, fŒleg a vöröset. De már óvatosnak kell lennem vele, mert kicsit magas a vérnyomásom.”  Vontszemı Károly, a cimbalommuzsika egyik utolsó csallóközi hıségese (bereck)

ªubo Baniã felvétele

SzünidŒben is törŒdtek velük NAGYMEGYER – Nem csellengtek Œrizetlenül a város magyar alapiskolájának tanulói, mert a február végi tavaszi szünetben is kínáltak számukra különbözŒ foglalatosságokat. Ennek a gyerkŒcökön kívül sok olyan szülŒ is örülhetett, akik munkaköri kötelességeik miatt nem tudtak otthon maradni gyerekeikkel. Talán ez is vezérelte a Bartók Béla Alapiskola vezetését, lehetŒséget kínálni a szülŒknek, hogy ne legyen gond a gyerek felügyelete a tavaszi szünetben. Az iskolai klub gazdag programmal várta az érdeklŒdŒket: mesét dramatizáltak az elké-

szített kellékek felhasználásával, kollázs technikával tavaszi virágokat, lepkéket készítettek vagy bábozhattak a gyerekek, ellátogattak a városi könyvtárba is. Volt olyan nap, amikor Nagymegyer emlékmıveit tekintették meg, ezt a körutat összekötötték egy kis barangolással a természetben. Kreatív vetélkedŒkben vehettek részt, még egy táncos délután sem hiányozhatott a kínálatból, vagy éppenséggel a helyi tájház megtekintése. A gyerekek már a húsvétra is készülhettek ezen a játékos héten, hiszen az ünnephez illŒ tojásokat, virágokat és nyuszikat készíthettek, persze inkább papírból. Összesen huszonegy

gyerek szülei jelezték az iskolában elŒzetesen, hogy igényt tartanak a tavaszi szünet folyamán az ilyen játékos felügyeletre, az sem volt gond, ha valakit csak egy-két napra hoztak az iskolai klubba, ahol felváltva, öt tanítónŒ foglalkozott a fŒleg elsŒs, másodikos és harmadikos kisgyerekekkel. – Ennek a korosztálynak a mozgásigénye óriási, ezért nem hiányozhattak a különféle labda-, verseny- és mozgásos játékok sem a heti repertoárból – avatott be bennünket Écsi Márta, az egyik pedagógus. Elmondta még, hogy hasonló kezdeményezéssel már az Œszi és téli szünetben is elŒrukkoltak. Kovács Zoltán

Egy portré – két vélemény Nem jöttem a pokolból a mennybe. Nem tudom, mi a pokol, nem is akarom tudni. Süt a napocska, tavaszi szünet van, és én megígértem a gyereknek, hogy ez a mai nap kalandos lesz. Megkérem a kicsit, hogy legyen türelmes, mert még van egy kis intéznivalóm a községi hivatalban. Imádom azokat a szabad napokat, amikor nem csörög a telefon és sehova sem kell rohanni. Váratlanul, mint a villámcsapás, gratulálnak a faluban az újságban megjelent cikkhez. Csodálkozva kérdezem, melyikben, hiszen mostanában nem nyilatkoztam senkinek. Elolvasom az újságot, és nem hiszek a szememnek. Megtudom magamról, hogy ittam, marihuánát szívtam (kiprobáltam – ez nagy különbség), hogy a férjem Peter Filipovsk˘ (Peter Lipovsk˘), hová járnak a fiaim iskolába (csak az idŒsebbik iskolás), a készülŒ film koprodukciós (nem az), a filmeket, amelyekben játszottam, fordított sorrendben írják (talán mindegy is), a díjakat is, sajnos más mıvekért kaptam (talán ez is mindegy), Csehországban ismert vagyok egy dal révén... stb. stb. Ezek felületes információk, féligazságok, ártatlan kis hazugságok. Mondatok, amelyeket soha nem mondtam, mondatok, amelyek ki vannak szakítva a szövegkörnyezetbŒl, lefordítva a szlovák és cseh interjúkból. A kedves ujságíró jót akart. Kiemelni, dicsérni. A karácsonyi ünnepek elŒtt fölhívott Szilvássy József, és megkért, adjak neki interjút, hogy fotókat készítenek a házunkról, a gyerekekrŒl. Nem egyeztem bele, mert nem

láttam értelmét, és féltettem a családomat, védem a magánéletemet. Ezért maga döntött, a tudtom nélkül... Hiába sütött a nap, hiába volt a gyerek kíváncsi és boldog, képtelen voltam örömet szerezni neki. Kedves olvasók, tisztelem magukat annyira, hogy minden fellépésem elŒtt izgulok. Fontos a bizalmuk. Szeretem megnevettetni, megsiratni magukat,és még jobban szeretem, ha az emberek figyelmesek, toleránsak, érzékenyek és tiszteletben tartják egymást. Falun élünk, kertes családi házban, sikerült egy kicsit kivonulni a városi életbŒl, egy kicsit bezárkózni. Nem jöttem a pokolból a mennybe. Nem tudom, mi a pokol, nem is akarom tudni. Mindenki arra törekszik, hogy a mennybe jusson. (Ott errŒl nincs szó.) Nagyon kérem az újságírókat, legyenek tapintatosak, mert én elsŒsorban ember, anya és feleség vagyok és csak aztán színésznŒ. Tóbiás Szidi xxx Kedves anya, feleség és csak aztán színésznŒ: nem is sejti, hogy egy mondatával igazat adott nekem: „gratulálnak a faluban az újságban megjelent cikkhez“ – írja. Vagyis az olvasó teljes mértékben megértette a szándékomat. Mert a botrányszagú írások alanyának legfeljebb a sajnálkozásukat fejezik ki. A bulvárújságírókkal szemben én nem vájkáltam a magánéletében, csupán olyan tényeket említettem

meg, amelyeket mıvészi pályájának szempontjából lényegesnek tartottam. Nyilván nem vagyok egyedül, aki dalaiban, alakításaiban ott érzem eddigi életét is, mint minden más jeles mıvész esetében. A címadásnál pedig József Attilára gondoltam: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni...“ Nyilván ismeri ezeket a halhatatlan sorokat, miként az értelmét is, ezért felesleges magyarázni. Cikkem bevezetŒjében világosan leírtam az elŒzményeket. Azt is, hogy szlovák és cseh lapok, valamint személyes élményeim alapján próbálom meg felrajzolni mıvészpályáját. Ehhez nem kell engedélyt kérnem még öntŒl sem. „A felületes információkat, féligazságokat, ártatlan kis hazugságokat“ általam hitelesnek tartott szlovák és cseh kollégáim írásaiból idéztem. Ne vegye szerénytelenségnek, de tartom magam olyan tapasztalt újságírónak, hogy ne másítsam meg a szavak és nyilatkozatok értelmét. Abban viszont teljesen igaza van, hogy a férje nevét valóban pontatlanul írtam, amiért személyesen kértem elnézést tŒle. Kezet is fogtunk. Még annyit, hogy ezentúl is elkerülöm a személyes találkozást. Azt a színházat vagy hangversenytermet ahol ön szerepel, viszont nem. Mert én a színésznŒre, csakis a mıvészre vagyok kíváncsi. Ha úgy úgy tartom helyénvalónak, ezután is megtapsolom a színpadi vagy a filmben nyújtott teljesítményét. Szilvássy József

Roham

az ásványvizekért GALÁNTA – CsŒtörés miatt az elmúlt hét elején csaknem huszonnégy órán ét nem volt sem meleg, sem hideg víz Galántán és néhány környezŒ faluban. Értesülésünket megerŒsítette Polák Tibor, a városi önkormányzat hivatalvezetŒje is. A polgárok hétfŒn este megrohamozták az áruházakat és szinte a teljes ásványvízkészletet felvásárolták. Az utcán felállított lajtos kocsikból csapolhatták az ivóvizet. Szabó László, a Nyugat-szlovákiai Vízügyi Társaság galántai részlegének igazgatója a csŒtörés helyszínén, a Galánta és Diószeg közötti szivattyúállomás közelében felügyelte a munkálatokat. „HétfŒn délután öt óra körül jelentették, hogy a víz gejzírként tör a felszínre. SzakértŒink azonnal a helyszínre siettek, és megállapították, hogy a fŒvezetékkel van baj, amely Galántát és hét falut, Hidaskürtöt, Feketenyéket, Vízkeletet, FelsŒ- és Alsószelit, Kosútot és Taksonyt látja el ivóvízzel. A vízügyi társaság vezérigazgatója elrendelte, hogy az összes tartálykocsit ide küldjék, és ezekbŒl biztosítsák a lakosok ivóvízellátását.” Az igazgató tájékoztatása szerint a falvakban kedd reggelig volt víz, akkor zárták el a vezetéket, amikor kotrógéppel megkezdték a meghibásodott nyomócsŒ kiásását. Kedd estére helyreállt a vezetékes vízszolgáltatás. Addig az emberek a lajtos kocsik mellett sorakoztak. Ki mıanyag flakonokba, tejeskannába, volt olyan, aki régi, 25 literes ónozott bádog tejeskannába csapolta az ivóvizet. Akadt olyan bérház, amelynek az udvarán a rég nem használt kútról leemelték a vasfedelet, és kötéllel, vödörben húzták fel a vizet. Ez ugyan nem volt ivóvízként használható, de minden egyéb célra tökéletesen megfelelt. gaál, –und

 Éjt nappallá téve javították a hibát

Gaál László felvétele


Olvasószolgálat – Hirdetés

2008. március 4.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. 6–12.)

Pánik (magyar, premier) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 10.00, 12.00. Hipervándor (mf, premier) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.30, 12.30. Mindenképpen talán (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. Winx Club – A mozifilm: Az elveszett királyság (mb) 14.45, 16.45; szo–v 10.45, 12.45. Sweeny Todd – A Fleet Street démoni borbélya (mf, premier) 13.15, 15.30, 17.45, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.00. 9 1/2 randi (magyar) 14.15, 16.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15; szo–v 10.15. Szerelem a kolera idején (mf) 16.45, 19.30; p–szo 22.15. Cloverfield (mf) 18.45, 20.30; p–szo 22.15. NapkirálynŒ (mb) 13.45; szo–v 11.45. Charlie Wilson háborúja (mb) 15.45, 19.45; p–szo 21.45; p–szo 21.45. John Rambo (mf) 17.45; szo–v 12.15. Asterix az olimpián (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; p–szo 22.00; szo–v 10.45. Aliens vs. Predator – A halál a ragadozó ellen 2. (mb) 17.15. A nemzet aranya – Titkok könyve (mb) 15.00, 19.30; p–szo 21.45. Macskafogó 2. – A sátán macskája (magyar) 13.15; szo–v 11.30. Alvin és a mókusok (mb) 14.30; szo–v 10.00. Bıbáj (mb) szo–v 12.15.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (márc. 5–12.): Utóirat: Szeretlek (am. romantikus dráma) 16.00, 18.30, 20.50; szo–v 13.30. Winx Club – A mozifilm: Az elveszett királyság titka (olasz anim.) 16.30, 18.20, 20.40; v 14.40. Vágy és vezeklés (ang.-fr. filmdráma) 18.20, 20.40. Asterix az olimpián (am.) 15.50, 18.10; szo–v 13.20. Az éjszakai urai (am. thriller) 18.10, 20.30. VÁGSELLYE, kultúra háza – március 5.: Reneszánsz (fr.–ang.–lux. anim. film) 20.00, filmklub; márc. 6.: A szerelem íze (am. rom. film) 20.00; márc. 8–9.: Asterix és az olimpia (fr.–sp.–ném. családi kom.) vetítés szombaton 15.00, 17.30, 20.00; vasárnap 17.30, 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – március 7–8.: Az arany iránytı (am. kalandfilm) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – március 7–8.: Forgószínpad (19.00, Premier-, illetve Jókai-bérlet); márc. 9.: Forgószínpad (15.00, Lehár-bérlet); márc. 12.: A doktor úr (15.00, szervezett elŒadás).

Kiállítás EGYHÁZGELLE – A magyar forradalom és szabadságharc emlékére idén 12 hazai magyar képzŒmıvész munkáiból nyílik kiállítás március 9én (16.00) a helyi mıvelŒdési házban. A hagyományos tárlatot, amely március 21-ig várja látogatóit, Almási Róbert festŒmıvész nyitja meg. NAGYMEGYER – A VMK kiállítótermében a textiltervezŒ iparmıvész, Szakáll Kolãák Noémi Egérrajzok címı tárlatát tekinthetik meg az érdeklŒdŒk. DUNASZERDAHELY – A Csallóközi Múzeum kiállítócsarnokában március 6-án (17.00) Kurucz István András festŒmıvész tárlatát nyitják meg Szakolczay Lajos budapesti irodalom- és mıvészetkritikus, valamint Nagy Kornélia mıvészettörténész méltatásával. – A Kortárs Magyar Galériában február 29-én (17.00) Világégés – Szabó Gyula festményei 1938–1946 címmel nyílt egy hónapon át megtekinthetŒ emlékkiállítás Kubiãka Kucsera Klára mıvészettörténész tárlatnyitó méltatásával. KOMÁROM – A Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében múlt pénteken nyílt és május 2-ig látogatható a Fegyvert s vitézt éneklek – Hadtörténeti barangolás címı kiállítás.

Vegyes PÓDAFA – Vadásztrófeák kiállításának ünnepélyes megnyitója lesz március 6-án (10.00) a község mıvelŒdsi házában a Szlovákiai Vadászszövetség dunaszerdahelyi járási szervezetének rendezésében. DUNASZERDAHELY – A Vámbéry Irodalmi Kávéházban március 6-án (18.00) Zsabka Attila zenés estje várja az érdeklŒdŒket a közelgŒ nŒnap alkalmából.

Szívesen járja az üzleteket vásárlási céllal? Bíliková Mária, Nagyfödémes – Én bírom a vásárlási lázt. Már gyerekkoromban szívesen jártam édesanyámmal bevásárolni. Máig emlékszem, milyen Œszintén megragadott minden újdonság. Persze akkor még nem voltak ilyen nagy bevásárlóközpontok. Ahol közben kikapcsolódni is lehet egy kávé vagy süti mellett. Kuku Aladár, Diószeg – Minden ember szeret vásárolni. Ez talán a gyerekkorból eredeztethetŒ, amikor az ember lázas örömmel várta az ajándékokat. Problémás akkor lesz, amikor valaki szinte kényszert érez, hogy mindent összevásároljon. Engem ez azért sem fenyeget, mert nincs fölösleges pénzem.

Gáspár Katalin, Királyrév – A mai korszerı bevásárlóközpontok valójában újkori korzók. Az üzletek kávézókkal és szórakozóhelyekkel váltakoznak bennük. SŒt némelyikben már különféle sportpályák is vannak. A bevásárló gyermekes anyák helyzete így meg van könnyítve, hiszen csemetéik kitombolhatják magukat ott is. Soós Erzsébet, BŒs – Nem szeretem a zajt és a tolongást. Nem is járok szívesen a nagy üzeltközpontokba. Ha mozgásra van szükségem, inkább a szabad levegŒn sétálok egyet. A vásárlási kényszert én amolyan modern betegségnek tartom. Van hogy a nŒ ilyen szenvedélye már a családi költségvetést is kikezdi...

Fakutya a játszóházban KOMÁROM – A Nyári Szabadtéri Táncszínház Alap március 15-én, szombaton kilencedik alkalommal rendezi meg az Ünnepváró húsvét elŒtt címı országos játszó- és alkotóházat a komáromi sportcsarnokban. A rendezvény célja, hogy megismertesse a gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket a magyar népi hagyományokkal, gyemekjátékokkal, mesékkel. A délelŒtt 10

órakor kezdŒdŒ mısor elsŒ felében Majoros Ági Százszorszép Bóbiska címı bábelŒadását tekinthetik meg a résztvevŒk, majd gyermektáncház és játszóház indul a budapesti Fakutya Együttes közremıködésével. A 11-kor kezdŒdŒ kézmıves foglalkozások keretén belül népi dísztárgyakat, játékokat készíthetnek és vásárolhatnak a jelenlévŒk. (–ck)

Óvodai beíratások A sokak által olyannyira magyarnak tartott Dunaszerdahelyen a jelenleg létezŒ kilenc óvoda közül csak kettŒ a magyar – hat a vegyes és egy a szlovák. Március elsejével elkezdŒdtek az óvodai beíratások és a hónap végéig, március 31-ig tartanak. Az érintett szülŒk a 2008/2009-es nevelési évre szóló jelentkezési lapokat közvetlenül az általuk választott óvodában kapják meg.

A kitöltött, orvosi igazolással ellátott jelentkezési lapot és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát az óvoda igazgatónŒjének kell átadniuk. A jelentkezéseket érkezési sorrendben iktatják. Az óvoda igazgatónŒje legkésŒbb április 30-ig írásban értesíti a szülŒket a gyermek felvételérŒl, illetve a felvételi kérelem elutasításáról. (dh)

Színdarabok és filmdráma A Dunaszerdahelyi Városi MıvelŒdési Központ márciusi programkínálatából – március 4., 18.00: Önismeret mint belsŒ út, avagy a mindennapos problémáink megoldása – Kiss J. Zsolt asztrológus, pszichodráma-asszisztens elŒadása. Március 6., 9.00: A XVII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának szervezésében.

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Március 7., 18.00: AmatŒr zenekarok koncertje; 19.00: Milo‰ Karásek: AU REVOIR – a Sic Transit színjátszó csoport elŒadása. Március 13., 19.00: Egy lócsiszár virágvasárnapja – a Komáromi Jókai Színház elŒadása. Március 14., 9.00: A Föltámadott a tenger címı filmdráma délelŒtti vetítése a moziteremben kapcsolódik a magyar forradalom és szabadságharc 160. évfordulója délutáni városi rendezvényeihez. (–er)

Orosz Tamás, Pódafa – Élelmiszerboltba járni kimondottan utálok, de ha ruhát kell vennem, azért már nagyobb kedvvel megyek. Persze, mindennek korlátot szabnak az anyagi lehetŒségeim. Például a nagy kiárusítási hajcihŒket sem szeretem. A kereskedŒk úgy játsznak a vevŒvel, mint macska az egérrel... (kmeÈ)

KIADÓ

irodai, gyártási üzleti, raktári célokra megfelelő

HELYISÉGEK.

cím: SVOBODA táb. u. 1945/13, DUNASZERDAHELY - a MERKÚR épületében

tel.: 0903 468 984

A kiadó helyiségek az 1. emeleten találhatók. Alapterületük 100 m2 -től 500 m2-ig terjed. Bérelhetők együtt vagy külön-külön is.

Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava vykoná pre verejnosť

„Prednášku k novelám zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov“ (novely prijaté v priebehu r. 2007 )

Prednáška sa uskutoční dňa 19. marca 2008 o 9,00 hod. v zasadačke Obvodného úradu v Trnave, Kollárova 8, Trnava (budova bývalého Krajského úradu).

Vstup na prednášku je voľný

ORVOSI ÜGYELET Ha a kólika után (ritkán a kólika alatt) elvégzett ultrahangos epehólyagvizsgálat követ mutat ki, általában elkerülhetetlen annak mıtéti eltávolítása. Természetesen diétával – a zsíros ételek kerülésével – és gyógyszerekkel is kezelhetŒ az epekövesség, ám ha egyéb „súlyosbító” tényezŒk is fennállnak, nem érdemes megvárni a következŒ fájdalmas kólikát. Ilyen tényezŒ lehet a sok apró kŒ jelenléte a hólyagban, a cukorbetegség, az elhízás és az ún. pozitívcsaládi anamnézis: a szülŒ, testvér mıtétet igénylŒ epekövessége.

Miért ajánlatos a mıtét? E tényezŒk megléte esetében ugyanis nemcsak az epekólika ismétlŒdésének, hanem az epekövesség szövŒdményei (komplikációi) kialakulásának is nagy kockázata. Ilyen szövŒdmény lehet a heveny epehólyag-gyulladás. Ez indulhat „sima” kólikaként is, ám a kólikára jellemzŒ enyhülŒ-erŒsödŒ fájdalom állandóvá válik, erŒs hányás és láz jelentkezik. A beteg állapota sürgŒs kórházi ellátást és általában azonnali mıtéti kezelést igényel. Ha az epehólyag sok apró követ tartalmaz, bekövetkezhet

egy másik szövŒdmény is. Nemcsak az epe, de epekŒ is kipréselŒdhet a hólyagból és ha a kŒ túl nagy, beszorulhat az epevezetékbe. Így eltorlaszolódik az epe útja is és ún. elzáródásos sárgaság alakul ki. A beteg „besárgul”, vizelete sötét, széklete falfehér színıvé válik. Mindkét életveszélyessé válható szövŒdmény megelŒzhetŒ az idŒben elvégzett hagyományos, hasi metszést igénylŒ vagy modern, laparoszkópiás epehólyag-eltávolítással. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. március 4.


SzabadidŒ

2008. március 4. KIÜTÉS A

NEM VALÓDI KERTI SZERSZÁM

RINGEN

ÚJ-ZÉLAND AUTÓJELE

R. 1. RÉSZ

AZ EGYIK ISMERETLEN

LENDÜLET

KERÍTÉS – NÉPIESEN

KETTÃS BETÙ

KÖTÃSZÓ

E DIAGONÁLIS SÜTNIVALÓ

R. 2. RÉSZ

LANTÁN

ZOLTÁN

R. 3. RÉSZ

TALMI

LEVEGÃ JEL. LEVARRT HAJTÁS RUHÁN TÃSZÁMNÉV

GRAMM RÓMAI 500

GRAUSS

TENGELY ITTRIUM

NÃI NÉV ÉSZAKNYU-

MAGYAR FESTÃ (ISTVÁN)

TÁPLÁLÉK – RÉGIESEN

Virágkalendárium

MALÁJI TÃR KELET

GAT, röv.

MERÉNYLET RÉSZE

Névnapok Márc. 4.: Kázmér, Kazimír Márc. 5.: Adorján, Adrián, Fridrich Márc. 6.: Leonóra, Inez, Radoslav Márc. 7.: Tamás, TomበMárc. 8.: Zoltán, Alan, Alana Márc. 9.: Franciska, Fanni, Franti‰ka Márc. 10.:Ildikó, Branislav

Heti évfordulók

FORGÁSI

A SZOBÁBA

ESEMÉNYNAPTÁR

55 éve, 1953. március 5-én hunyt el Szergej Prokofjev orosz zeneszerzŒ. 80 éve, 1928. már. 6-án született Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író.

KÖTBÉR

VITAMIN

7

ARGON ÉVA

FIZIMISKA A KÖZEPÉN

USÖ

RÁTÉR!

CÍMZETES – LATINUL

A szép Leonóra név viselŒit fehér szegfıkkel köszöntsük, a jó háziasszonyok mintaképének tartott Franciskáknak tavaszi virágokat (kék ibolyákat, sárga kankalinokat vagy nárciszokat) adjunk, az Ildikóknak pedig piros gerberákat vigyünk.

Népi bölcsességek

A MÁTRA EGYIK CSÚCSA

TONNA

ÁSVÁNY

RÓMAI 5

RÁDIUSZ A KÁLIUM VEGYJELE

R

E heti rejtvényünkben egy régi magyar mondást fejthetnek meg a lap olvasói. A 8. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Messzire nézzen, aki élni akar (Bejczy Antal). Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát ezúttal a következŒ szerencsés megfejtŒ nyerte: Zahorcsek Zoltán (Perbete). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Egyre többet töpreng azon, hogy a munkája önnek való-e. Bölcs hozzáállás ez a témához, hiszen nem abban látja a megoldást, hogy felborítsa az életét. Inkább megvárja, hogy a lehetŒségek megtalálják. Ikrek

5. 21–6. 21.

MeglepŒen jól halad egy megbízással, mely eleinte sokkal nehezebbnek ígérkezett. Ám kérje meg az árát, hiszen a tudásáról, tehetségérŒl van szó. Bár ezt a munkát talán ingyen is elvégezné. Rák

6. 22–7. 22.

A tavasz közeledtével tevékeny idŒszakát éli, egyre többet törŒdik a teste állapotával. Olyan mozgásformát keres, amely egyben szórakoztató is. Nyugudtan beiratkozhat akár egy tánctanfolyamra is. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Tartózkodjon a gyanús ügyletektŒl, ne hívja ki maga ellen a sorsot azzal, hogy feltınŒen kockázatos dolgokat mıvel. Arra nem támaszkodhat, hogy még mindig megúszta nagyobb veszteség nélkül. Szız

NAP KIADÓ

2006. MÁRCIUS 4–10.

Egész környezetét uralni szeretné, aki csak a közelébe kerül. Ezért megdöbben, mikor azt tapasztalja, hogy a világ nem akar úgy mıködni, ahogy ön elképzelte. Több lazaságra lenne szüksége... Bika

Ha márciusban derül, a bŒség hozzánk beül.

8. 24–9. 23.

Mostanában minden cselekménytŒl fél, mely felkavarja a lelkét, s kiszámíthatatlan módon jelenik meg az életében. Ne aggodalmaskodjon apróságok miatt, nézze mindig a dolgok jó oldalát.

Mérleg

9. 24–10. 23.

Sokat kell várnia egy fontos információra, mely nélkül nem tudja elŒbbre mozdítani jelenlegi munkáját. Ez bosszantja, de ügyeljen tovább is a pontosságra, és fŒleg ne tegyen meggondolatlan ígéretet. Skorpió

10. 24–11. 22.

Módfelett fogékony most a jóra, s ez kívülrŒl is érzékelhetŒ lesz. Sorra bukkannak fel az ön számára vonzó emberek, elég ha csak kiteszi a lábát otthonról. A nem egyértelmı helyzeteket azért kerülje. Nyilas

11. 23–12. 21.

Aforizma A rend mindig megteremti kenyerét és galambját. (Pablo Neruda)

A tizenhét éves szentmihályfai Varga Patrícia a dunaszerdahelyi Szabó Gyula utcai egyesített középiskola harmadik évfolyamos tanulója kereskedelmi-vállalkozói szakon. Az iskola elvégzése után maga is saját vállalkozást szeretne indítani, mégpedig mıkörömépítésben. A szabadidejét szívesen tölti olvasással, zenehallgatással vagy valamilyen jó film megtekintésével. Fotó: Bertók Video

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Mi a helyes válasz az alábbi vegyes villámkérdésekre? 1. Milyen két alkotórészbŒl áll a levegŒ? 2. Mi volt a neve Kolumbusz vezérhajójának? 3. Mit jelent magyarul: „dokumentum”? 4. Mi Az ember tragédiájának befejezŒ mondata? 5. Mi volt Irán régebbi neve? 6. Melyik az a fém, amely közönséges szobahŒmérsékleten is cseppfolyós? 7. Mi az oka annak, hogy a csillagokat nappal nem látjuk? 8. Melyik ország gyamata volt majd négy évszázadon át Kuba? 9. Mi a különbség a gyémánt és a briliáns között? 10. Ki volt a leghíresebb magyar bibliafordító? Megfejtések az elŒzŒ számból – Verses talányok: 1. radír, 2. tehén, 3. daru, rigó, gólya, cinke, eb, atka

A szŒke lány bemegy a papírboltba és kérdezi: – Van valami szép szerelmes képeslapjuk? – Igen, nemrég kaptunk újakat Valentin-napra. Itt van ez, például: „A férfinak, aki elrabolta a szívemet!” – Hı, ebbŒl kérek egy egész dobozzal!” ✖ Kovács egérfogót vásárol a vasboltban. Az eladó udvariasan megkérdezi tŒle: – Becsomagoljam, uram? – Nem, majd ideküldöm az egereket! ✖ Egy özvegyasszony a bárban megismerkedik egy fiatalemberrel. A nŒ korára terelŒdik a társalgás: – Találja ki, hány éves vagyok! – Nos, van tippem. Csak azt nem tudom, hogy elvegyek belŒle tíz évet a kinézete miatt, vagy hozzáadjak tízet az intelligenciája miatt. ✖ A csŒdör és a kanca megy ki az istállóból. A csŒdör udvariasan elŒreengedi a kancát: – Menj csak elŒre, én majd fedezlek.

Ismét eltelt egy hónap. Februári nyertesünk sorsolással Dohorák Tamás (Csallóközkürt), akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Olyan képességeirŒl kell tanúbizonyságot tennie, amelyek nem tartoznak a legfŒbb erényei közé, de talán éppen ez adja meg az egész dolognak a különlegességét. Hiszen ön szereti a kihívásokat! Bak

12. 22–1. 20.

Feltétlenül használjon ki néhány váratlanul kínálkozó lehetŒséget is, mert bár a munkája nagyon leköti, a téli utószezonban még valamicskét bepótolhat az eddig elmulasztott kiruccanásokból... VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Használja ki ezeket a tavaszváró napokat, fogalmazza meg vágyait, beszéljen róluk partnerének. Így kapcsolatuk is megerŒsödik, s jobban egymásra tudnak hangolódni, ha tudják, mit várhatnak a másiktól. Halak

2. 20–3. 20.

Igyekezzen megbecsülni jelenlegi munkahelyét és közeli munkakatársait, kerülje a konfliktusokat, ne hagyja magát bevonni a különféle pletykákba vagy intrikákba. Balul üthetne ki a dolog.  Falatozás a kukából? Vagy csak a kukánál?...

Fogas Ferenc felvétele


8

Riport – Hirdetés

2008. március 4.

Táncoló lányok és Angyalok Péntek délután három óra, jókedvı tinilányok egy csoportja készül a tánckör soros foglalkozására a Dunaszerdahelyi SzabadidŒközpont (SZIK) tükörtermében. Ha a körvezetŒ Nagy Mónika közéjük vegyül, karcsú alakjával, nyurga termetével egynek tınik közülük. Holott már a harmincas évei elején járó, kétgyermekes édesanya... A SZIK mostani tevékenységi évében indított 85 szakkört valamivel több mint ezer beiratkozott óvodás, illetve alap- és középiskolás látogatja. Ezek közül Mónika egyedül 123 gyermek foglalkozásait vezeti 9 tánckörben. Amelyekben az érdeklŒdŒ apróságokat a modern tánc, a táncszínház, a majorette, illetve a felsŒ tagozatos lányokat leginkább vonzó pompomtánc alapjaiba igyekszik beavatni. Holott a végzettsége nem ilyen irányú. „A Komensk˘ Egyetemen esti tagozaton végeztem el a napközi otthon szakot. Közben napköziben tanítottam, elŒbb Egyházgellében, majd pedagógus asszisztensi munkát végeztem a dunaszerdahelyi Kodály Alapiskolában. Mivel a tánc, a mozgás és a sport gyerekkorom óta része volt az életemnek, napközis, majd helyettesítŒ pedagógusként ezt a vonzalmamat igyekeztem megosztani a tanítványaimmal. Vagyis délután a gyerekekkel tanultam együtt a leckét a napközi otthonban s mellette táncot tanítottam nekik. Akik vevŒk voltak erre, ahogy mondani szokták. Ám az iskolában erre hetente csak egyszer nyílt

alkalom. Most viszont nagyon örülök, hogy csak ezzel foglalkozhatom. Tavaly ugyanis, amikor megszınt az állásom a Kodály Alapiskolában, elhatároztam, hogy a táncot a SzabadidŒközpont szakköri tevékenysége keretében folytatom tovább. Mert amikor rákérdeztem, kiket érdekelne az ilyen szakkörözés, csak abból az iskolából majdnem százan jelentkeztek. Igaz, kicsit elbolondítottam Œket

 A körvezetŒ Nagy Mónika bízik benne, hogy az idei pompomláznak jövŒre is lesz folytatása a szép környezettel, a parádés tükörteremmel, de ilyen nagy érdeklŒdésre akkor sem számítottam. Szóval,

Hľadáme spolupracovníka na pozíciu: vedúci prevádzky. Požiadavky:  ukončené stredoškolské vzdelanie,  plynulá komunikácia v slovenskom jazyku,  organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita,  vodičský preukaz skupiny B,  ovládanie práce s MS Office (Word, Excel). Kontakt: CLEAN SERVIS, spol. s r.o., Ádorská č. 2, Dunajská Streda, tel.: 031/552 73 51; 0907 981 130.

Poradíme, navrhneme a realizujeme. andrejkovics@columba.sk

www.columba.sk

Rátermett, ügyes

kamionsofőröket keresünk szlovák–osztrák állandó útvonalra. Kimagasló fizetés, munkavégzés hétfőtől–péntekig. Tel.: 0903 657 424.

így lett kilenc táncköröm,” mondja nem kis büszkeséggel Mónika. De vajon csupán a körvezetŒ ismert személye vonzotta ide a ezeket a tizenhárom-tizennégy éves lánykákat? „Hát maga a tánc, a pompom,” mondja a Kodály-iskolás Szitás Lilla, aki jövŒre, a kilencedik után óvónŒképzŒ szakközépiskolába készül, de azt sem tartja kizártnak, hogy utána megpróbálkozik a gyŒri színmıvészeti fŒiskolával. „Amerikai filmekben láttuk, hogy ott a hasonló korú lányok ezt milyen jól, látványosan csinálják,” teszi hozzá, s a mobilján meg is mutat egy feljátszott táncrészletet. Talán a High School MusicalbŒl vagy a Bring It Onból, melyek magyarul Szerelmes hangjegyek, illetve Hajrá, csajok! címmel futnak a különféle tévéadókon. A Vámbéry-iskolás Kása Viktóriát, s a körvezetŒnek ugyancsak ebbe az iskolába járó Krisztina lányát szintén a filmekbŒl ejtette rabul ez a tánc, amely a csoport tagjai szerint amellett, hogy remek kikapcsolódást nyújt, nagyszerıen karban tartja a testet. Az éppen próbára készülŒ tizennégy fŒs alakulatban is a város mindhárom magyar alapiskolájának tanulói képviselve vannak, sŒt, az elŒbb gimnáziumba, majd utána orvosi egyetemre készülŒ Szitás Judit egyenesen PozsonyeperjesrŒl jár be minden péntek délután a SzabadidŒközpontba. A pompom kedvéért, amely a körvezetŒ Nagy Mónika szerint az erŒn-

Több mint tíz éve Szlovákián működő, komárnói központú nemzetközi kereskedelmi társaság, amely piacvezető az alvástanácsadás területén, ambiciózus munkatársakat keres előre leszervezett partik megtartására.

Fix magas fizetés!!!! Sikerorientált kollégák számára – akik felismerik a szlovák piacban rejlő kimeríthetetlen lehetőségeket – vezetői pozíciót ajánlunk! Feltétel: legalább középfokú isk. végzettség, jó kommunikációs képesség, vállalkozói igazolvány, személygépkocsi. Tel.: 035/77 33 830; 035/77 33 8322, 0908 955 429 (8–15 óráig).

 Ilyen pompomszerkóban táncolnak az Angyalok létet javító játékos, vonzó mozgásformán túl kellŒ sikerélményt is kínál a körtagoknak. „A SZIK két garnitúra fellépŒruhát varrattatott nekünk, a piros színıre a Dancing Girls, Táncoló lányok, az égszínkékre pedig az Angels, vagyis az Angyalok felirat került. Részben a köröslányok javaslatai alapján. Ugyanígy egy-egy produkció koreográfiájába is beépítem az általuk javasolt látványos elemeket. Gondolok itt a spárgára, cigánykerékre, amit ha nem is mindnyájan, de egy-egy kimondott tehetség szépen be tud mutatni. Noha csupán néhány hónapos munka áll mögöttünk, az eddigi két

Fotók: képarchívum

fellépésünk, a karácsonyi játszóházban, illetve egy óvodás jelmezbálon, nagyon sikeres volt. A szülŒk jöttek is rögtön gratulálni. Tehát valamit mégiscsak sikerült elindítanom,” mondja szerényen Mónika. Aki szerint további garnitúra fellépŒruhákra is szükség lenne, hogy egy-egy mısorban minél több csoportjuk megmutathassa tudását. Erre legközelebb a húsvéti játszóházban lesz alkalom, de kétségkívül vonzó színfoltjai lehetnek a SZIK pompomos lányai a júniusban sorra kerülŒ nemzetközi ififocitornának is. (bereck)


Gyereksarok – Hirdetés

2008. március 4.

9

A körzetirŒl irány a járási forduló!

JÁTÉK

Idén február 11-13-15. között zajlott a XVII. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny körzeti fordulója Dunaszerdahelyen, a mıvelŒdési házban. A versenyben résztvevŒk emléklapot és a História címı folyóirat egy-egy példányát vihették haza. Persze sokaknak ez, a Dunaszerdahelyi járáson belül, a továbbjutást is jelentette a most csütörtökön sorra kerülŒ járási megmérettetésre is az elsŒtŒl a harmadik, illetve a negyediktŒl a hatodik kategóriáig, mely utóbbit egy nappal késŒbbre, péntekre hirdették meg a szervezŒk.

Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre, és sorsolással akár te is megnyerheted Barak László IdŒbolt címı verseskötetét, amely a NAP Kiadó gondozásában jelent meg.

Az I. kategóriába azok jelentkezhettek, akik az 1–3. évfolyam tanulói. A II. kategóriába az alapiskolák 4–6. osztályosai, a III-ba a 7–9-esek tartoznak. A IV. kategóriát a középiskolások, az V-et az egyetemisták és felnŒttek, az utána következŒt a megzenésített versek (12 éves kortól, egyénileg vagy csoportosan) képezték, a legutolsót pedig a lírai színpad, versszínpadi összeállítások jelentették (ezt korhatár nélkül hirdették meg). A továbbjutók névsora kategóriánként: I–III. kategória: Fodor Dóra – BŒs, Amade László AI, Bódis Abigél – csilizradványi alapiskola, Gálfy Dávid – dióspatonyi alapiskola, Gajdosík Diana – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Németh Orsolya – ekecsi Arany János AI, Görözdös Alexandra – nagymegyeri Bartók Béla AI, Podráczky Gergely – nagymegyeri Bartók Béla AI, Katona Eszter – nagymegyeri Bartók Béla AI, Méhes Csenge – nyékvárkonyi alapiskola, Csibrányi Kevin – nyékvárkonyi alapiskola, Csicsay Viktória – somorjai Corvin Mátyás AI, Sátor-Érsek Mátyás – tejfalui alapiskola, Bartalos EnikŒ – csilizradványi alapiskola, Németh Viktória – dióspa-

tonyi alapiskola, Mórocz Virág – dunaszerdahelyi Szabó Gyula AI, Varga Emese – dunaszerdahelyi Szabó Gyula AI, Somogyi Marianna – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Je‰ Yasemin – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, PŒcz Emma – nagymagyari alapiskola, ·i‰ka Dávid – nagymegyeri Bartók Béla AI, Gaál Alexandra – nyárasdi alapiskola,

 Jókedvvel a kulisszák mögött Póda László – nyárasdi alapiskola, Hobot Erika – sárosfai alapiskola, Pongrácz Emese – somorjai Corvin Mátyás AI, Rásó Szimonetta – alistáli alapiskola, Nagy Kitti – csilizradványi alapiskola, Simon Eszter – dunaszerdahelyi Kodály Zoltán AI, Touati Karen – dunaszerdahelyi Kodály Zoltán AI, Merva Noémi – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Boka Ádám – ekecsi Arany János AI, Nagy Viktória – ekecsi Arany János AI, ·ipo‰ Tamás – légi alapiskola, Valoviã Veronika – légi alapiskola, Kulacs Dominika – nagymegyeri Bartók Béla AI, Matus Virág – nyékvárkonyi alapiskola, Bacsfai Márk

– somorjai Corvin Mátyás AI, Udvardi Margaréta – somorjai Madách Imre Gimnázium, Nagy Zsófia – bŒsi Amade László AI, Derzsi Myrtil – dunaszerdahelyi Szabó Gyula AI, Antal Gábor – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Boráros Lilla Florentina – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Kiss Mátyás – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Vajas Flóra

Undesser Tímea illusztrációs felvétele

– dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Muzsy Dóra – ekecsi Arany János AI, Boka Krisztián – ekecsi Arany János AI, Szabó Bettina – nagymegyeri Bartók Béla AI, Hlivák Dalibor – nagyszarvai alapiskola, Posztós Gyöngyi – nyárasdi alapiskola, Nagy Diána – nyárasdi alapiskola, Szabó Tamara – vásárúti József Attila AI, Ládi Krisztina – ekecsi Arany János AI, Bognár Mónika – nagymegyeri Bartók Béla AI, Végh Bálint – nagymegyeri Bartók Béla AI, Méry Borbála – somorjai Corvin Mátyás AI, Miklós Bernadett – csilizradványi alapiskola, Keszegh Virginia – csilizradványi AI, Cséfai Dóra

– dióspatonyi alapiskola, Béhr Márton – dunaszerdahelyi Kodály Zoltán AI, Dohorák Georgina – nyárasdi alapiskola, Gaál Éva – nyárasdi alapiskola, Tóth Nikoletta – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Koszorús Zsolt – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin AI, Bazsó Barbara – alistáli alapiskola, Füzik Szilvia – nagymegyeri Bartók Béla AI, Almási Eszter – somorjai Corvin Mátyás AI, Jávorka Emma – somorjai Corvin Mátyás AI, Fiedler Viktória – somorjai Corvin Mátyás AI, Sipos Hajnalka – dióspatonyi alapiskola, Farkas Linda – dióspatonyi alapiskola, Németh Barbara – somorjai Madách Imre Gimnázium, Bankó Valéria – somorjai Madách Imre Gimnázium, Katona Krisztina – nyárasdi alapiskola, Dorák Rebeka – nyárasdi alapiskola. IV–VII. kategória: Kliner Eszter – Dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola, Királyi Zsuzsanna – Dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola, Mázsár Mónika – Dunaszerdahelyi Középfokú SzakmunkásképzŒ Magániskola, Bölcs GergŒ – Dunaszerdahelyi Egyesített Középiskola, Huszár Nikoletta – Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia, ·vec Karmen – Dunaszerdahelyi Középfokú SzakmunkásképzŒ Magániskola, Bazsó Tímea – Dunaszerdahelyi Középfokú SzakmunkásképzŒ Magániskola, Czibula Eszter – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium, Garay Annamária – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium, Szabó Mária – dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium, Fókusz Gyermekszínpad – Dunaszerdahely (versszínpadi összeállítások), Egészségügyi Középiskola – Dunaszerdahely (versszínpadi összeállítások). Az országos döntŒt idén is Rimaszombatban rendezik április 24–27-e között. (und)

Szeretnél egy jó könyvet?

Kérdéseink: 1. Hányadik Tompa Mihály-versenyt rendezik az idén? 2. Hol lesz az országos forduló? 3. Mit gyıjt Fodor Zsolt? Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb március 14-ig. A borítékra írd rá a nevedet is! Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb február 29-ig. A borítékra ne felejtsd el ráírni a korodat is!

Te vagy a nyerŒ! Válaszok a 8. számban feltett kérdésekre: 1. Balázsfa, 2. Fodor Mária, 3. a kassai Uránia moziról szóló könyvnek. Ezen a héten az egyházgellei Bohony Péter lett a nyerŒ, akinek Bereck József Meseenciklop, avagy a foltozó varga címı könyvét postázzuk. A NYERTESNEK GRATULÁLUNK! Rovatunk támogatója a NAP Kiadó Bartók Béla sétány 790/4. 929 01 Dunaszerdahely

A számítógép bıvöletében

 Kétéves kora óta önállóan kezeli a számítógépet Fodor Zsoltika hétéves, most elsŒ osztályos a dunaszerdahelyi Szent János Magyar Tannyelvı Alapiskolában. Már egészen kicsi kora óta érdeklŒdik a számítógépek iránt, egy, a nemrégiben az évfolyamukban elvégzett teszt alapján a különleges értelmi képességı gyerekek közé sorolták. „Kétéves koromban már nagyon szerettem a számítógép elŒtt ülni, fŒleg logikai játékokat játszottam “ – mondja Zsozsó, ahogy szülei és társai is becézik. A beszélgetésbe édesanyja, Bernadett is bekapcsolódik, aki elmesélte, hogy a kisfiúnak szinte meg sem kellett mutatni, hogyan mıködik a számítógép vagy hogyan kell elindítani egy játékot. Persze szülŒi felügyeletre azért szüksége van. „Kicsi kora óta kirakja az igényes puzzle-kat, bonyolult útvesztŒs feladatokat old meg, és már kétéves kora körül elkezdte gyıjteni a robotokat és a kisautókat“ – folytatja az édesanya. Kérdésem-

Undesser Tímea felvétele

re, hogy nem tartja-e károsnak a számítógép hatását, azt válaszolta: „Nem bizony. Ezek a gyerekek már olyan világban nŒnek fel, hogy elengedhetetlen számukra a számítógépes ismeretek elsajátítása. Természetesen kellŒ odafigyelés mellett, és megszabva azt is, hogy mennyi idŒt tölthet a gép elŒtt“ – vallja a tanárként dolgozó anya. Zsoltika egyébként azt mondja, ha felnŒ, autó- és motorépítŒ lesz. Hatalmas gyıjteménye van olyan robotfigurákból, amelyeket saját maga, tetszése szerint rakott össze apró, mıanyag darabkákból. Nemrégiben ebben az iskolában egy pszichológus különbözŒ feladatok megoldása segtíségével felmérte a gyerekek értelmi szintjét. Zsoltika itt 138 százalékot teljesített, magasan a legjobb eredménnyel. A szülŒk mégsem gondolják úgy, hogy különlegesként kéne fiukat vagy a hozzá hasonló gyerekeket kezelni. Hagyni kell Œket, úgy éljék az életüket, ahogy nekik jó. (und)


10

Spravodajstvo

4. marec 2008

Dunajská magistrála o krok vpred LEHNICE – Nie je kaÏdodennou udalosÈou, Ïe sa na jednom mieste stretne ‰trnásÈ „veãne“ zaneprázdnen˘ch starostov. No a ak sa ich zíde ‰trnásÈ zo ‰trnástich pozvan˘ch, celkom urãite sa jedná o nieão v˘nimoãné. Na obecnom úrade jedného z centier Horného Îitného ostrova sme vo ‰tvrtok 28. februára na‰li tak˘to poãet richtárok a richtárov, ktorí sa tu zúãastnili na valnom zhromaÏdení Mikroregiónu Dunajská magistrála. Dôvodom tohto stretnutia bolo v prvom rade prerokovanie strategického dokumentu rozvoja územia mikroregiónu, ktor˘ bolo nutné predloÏiÈ orgánom Trnavského samosprávneho kraja do konca februára. Jedná sa o moÏnosÈ ãerpania prostriedkov z programu LEADER, z ktorého uÏ Trnavská Ïupa poskytla Dunajskej magistrále po jej vzniku 470 tisíc korún. DôleÏit˘m bodom programu bolo prijatie nového

ãlena, ktor˘m sa stala obec Dobroho‰È. Ako sme sa dozvedeli, záujem o ãlenstvo v tomto zdruÏení je veºk˘ aj zo strany ìal‰ích obcí, ktor˘ch katastre susedia s uÏ existujúcim mikroregiónom: okrem in˘ch sa spomínala Orechová PotôÀ, Bellova Ves i Báã. Takisto sa hlásia potenciálni partneri, ãi uÏ sociálno-ekonomickí, alebo zástupcovia tretieho sektora. Sp˘tali sme sa predsedu predstavenstva Magistrály a zároveÀ starostu obce Lehnice Franti‰ka Szitásiho, aké ìal‰ie kroky chce mikroregión podnikaÈ. Budeme pokraãovaÈ v rozpracúvaní strategického dokumentu ktor˘ bol dnes prijat˘, je potrebné do neho zapracovaÈ pripomienky ãlenov, organizovaÈ stretnutia a podnikateºmi,“ povedal nám Szitási, podºa ktorého k v˘znamn˘m úlohám patrí vytvorenie partnersk˘ch vzÈahov s priºahl˘mi regiónmi za hranicami ná‰ho ‰tátu. Ako veºmi perspektívne sa mu javí partnerstvo s uÏ dobre „zabehnut˘m“ regiónom Moravsk˘ kras,

Kossuth doma KOMÁRNO – Do komárÀansk˘ch lodeníc sa v stredu 27. februára vrátil 95-roãn˘ boãnokolesov˘ parník Kossuth, ktor˘ tu vyrobili v roku 1913. Unikátne sa teda v tomto závode s vy‰e storoãnou tradíciou stretáva jeho minulosÈ a prítomnosÈ. Parník-veterán bol v ãase svojho vzniku jedn˘m z najväã‰ích rieãnych korábov, brázdiacich vody Dunaja. Dnes je majetkom Technického múzea v Budape‰ti a kotví pri ReÈazovom moste – Lánchíd. „Samotná loì je v˘stavn˘m predmetom: je zachovan˘ cel˘ jej pohonn˘ systém a vnútorné chodby sú zrekon‰truované do pôvodného stavu. Vo vitrínach si môÏu záujemcovia prezrieÈ rôzne lodné prístroje a okrem toho je na lodi zriadená aj re‰taurácia,” uvádza prevádzkovateº Attila Sztankó. Dôvodom, preão sa Kossuth musel vrátiÈ do Komárna, je jeho nutná oprava; lodn˘ trup je totiÏ znaãne opotrebovan˘ a po‰koden˘. „Slovenské lodenice v Komárne majú unikátne zariadenie – lodn˘ v˘Èah, ktor˘ dokáÏe vytiahnuÈ loì do suchého doku na opravu a aj spustiÈ späÈ na vodu. Má nosnosÈ vy‰e 2000 ton a my bez problémov vieme manipulovaÈ loìami,” povedal nám Milan Bednár zo Slovensk˘ch lodeníc, ktoré v súãasnosti ako jedin˘ závod na v˘robu lodí na Dunaji vyrábajú námorné lode pre nemeck˘ch zákazníkov. (pad)

spoluprácu chcú nadviazaÈ aj s obcami na druhej strane Dunaja, v Maìarsku. Dobr˘ch my‰lienok majú v zásobe neúrekom: vytvorenie cyklotrasy spájajúcej Moravu, Slovensko, Maìarsko a Rakúsko, zaloÏenie krosovej akadémie, vybudovanie rekreaãnej zóny „Pri rybníku“... Kedy v‰ak zaãnú prichádzaÈ prepotrebné financie? PredbeÏne sa hovorí o v˘zvach, ktoré by mali byÈ zverejnené tento rok, reálne peniaze sú aktuálne koncom roka 2009 alebo zaãiatkom roka 2010. Európska únia kladie veºk˘ dôraz na prípravu projektov a prípravná ãasÈ je neraz tri aÏ ‰tyrikrát dlh‰ia, ako samotná realizácia projektu. Podstatné v‰ak je, Ïe v‰etci zúãastnení povaÏujú stratégiu za dobre vymyslenú a vidia vo svojom mikroregióne nielen nádejnú, ale aj dlhodobú perspektívu. Potvrdil nám to aj starosta obce Veºká Paka Alexander Hunka: „Som presvedãen˘, Ïe na‰e ãlenstvo v Dunajskej magistrále napomôÏe rozvoju obce z viacer˘ch hºa-

 Starostovia obcí zdruÏen˘ch v Mikroregióne Dunajská magistrála sa zi‰li Foto: Franti‰ek Fogas na valnom zhromaÏdení dísk. NapomôÏe rozvoju cestovnému ruchu a tak obec bude viditeºnej‰ia. Nezanedbateºné je tieÏ nadviazanie spolupráce s obcami v prihraniãn˘ch

regiónoch okolit˘ch krajín, ão tieÏ otvára nové a ‰iroké moÏnosti.“ ªubo Baniã

Bude v Kro-Schu ‰trajk? KOLÁROVO – Vo ‰tvrtok 28. februára popoludní sa pracovníci závodu Kromberg-Schubert zi‰li pred areálom podniku na protestnom zhromaÏdení. NespokojnosÈ vyvolalo údajné neplnenie kolektívnej zmluvy zo strany zamestnávateºa, nesprávny postup manaÏmentu a zlé pracovné podmienky. „Problém vidíme v tom, Ïe zv˘‰enie základnej mzdy zamestnávateº dáva do súvisu s podpísaním ãasového konta s pracovníkom, ktoré nie je v kolektívnej zmluve a nesúvisí s Àou. Pracovníci, ktorí toto konto nepodpísali, alebo ho podpísali neskôr, prichádzajú o 700 korún mesaãne. ëal‰ím problémom sú prémie. V prípade, Ïe pracovník nie je v práci viac ako ‰tyri dni v mesiaci, zamestnávateº mu chce odÀaÈ celú prémiu. Vyplácané sú v‰ak i prítomnostné prémie – v prípa-

de neprítomnosti na pracovisku by podºa nás mali byÈ krátené iba tie,” povedala nám predsedníãka miestnych odborov Mária Kobidová. Odbory tieÏ Ïiadajú od zamestnávateºa 5 %-né zv˘‰enie miezd v súlade s ko-

lektívnou zmluvou. Na tieto poÏiadavky zamestnancov reagoval ekonomick˘ riaditeº podniku Jaroslav Hric, ktor˘ má na celé dianie in˘ názor: „S odbormi rokujeme uÏ dlho. Dávno prisºúbili, Ïe pred-

 Pred podnikom Kromberg-Schubert protestovali vo ‰tvrtok odFoto: Milan Drozd borári

loÏia konkrétne poÏiadavky, av‰ak doteraz tak neurobili. Na margo t˘ch dne‰n˘ch môÏem povedaÈ toºkoto: dohodu o ãasovom konte sme uzavreli s odborovou organizáciou, ktorá s Àou súhlasila a podpísala ju. Pracovníci, ktorí podpísali ãasové konto, pracujú za in˘ch podmienok a tieÏ sú inak odmeÀovaní ako tí, ktorí nepracujú vo flexibilnom pracovnom ãase. A nakoniec: parametre systému prémií boli dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zamestnávateº nepristúpi k tomu, aby poru‰il parametre v tejto zmluve dohodnuté.“ Závod Kromberg-Schubert momentálne zamestnáva okolo dvetisíc zamestnancov, ãlenov odborov je pribliÏne 500 ºudí. Rokovania medzi vedením podniku a odborármi budú za úãasti sprostredkovateºa pokraãovaÈ 7. marca. Ak sa nedohodnú, odbory sú rozhodnuté zaãaÈ ‰trajkovaÈ. (p)

GLOSA  Parník Kossuth putuje unikátnym v˘Èahom

Foto: Milan Drozd

Predaj stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami na výstavbu rodinných domov v obci Veľké Blahovo. Cena stavebného pozemku je 900 Sk/m2. Záujemcovia sa môžu informovať na adrese: Obecný úrad 930 01 Veľké Blahovo č. 72. Tel. 031 552 20 93(94).

Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava vykoná pre verejnosť „Prednášku k novelám zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty“ (novely prijaté v priebehu r. 2007)

Prednáška sa uskutoční dňa 18. marca 2008 o 9.00 hod. v zasadačke Obvodného úradu v Trnave, Kollárova 8, Trnava (budova bývalého Krajského úradu).

Vstup na prednášku je voľný.

Jeho Veliãenstvo zlodej Kradlo sa za Meãiara, kradlo sa za Dzurindu a o niã menej sa nekradne ani za Fica. Ono zlodejãina je, takpovediac, na‰ím národn˘m ‰portom a ak by sme volili najv˘znamnej‰ieho Slováka v histórii vesmíru ani najmenej nepochybujem, Ïe do Top 10 by sa bez problémov dostal aj prv˘ slovensk˘ socialista (v budúcnosti snáì ãestn˘ predseda strany Smer in memoriam), lapikurkár a lúpeÏník Jurko Jáno‰ík. Lebo kradlo sa aj za Márie Terézie, za Franti‰ka Jozefa, za Masaryka a aj za komunistov. Za t˘ch posledne menovan˘ch vzniklo údernícke heslo „Kto nekradne, okráda svoju rodinu!“ a keìÏe podºa mnoh˘ch bolo za totáãa v‰etko lep‰ie, som v tomto bode ochotn˘ pripustiÈ, Ïe v tej dobe sa kradlo naozaj lep‰ie. Toto kon‰tatovanie sa net˘ka profesionálov, tí sa prispôsobia

akémukoºvek reÏimu, ale hromady jednoduch˘ch ºudí, ktorí si pravidelne nosili z práce domov nejak˘ ten suvenír: keì je v‰etko spoloãné, teda je to aj moje, a preão by som si nemohol vziaÈ zo svojho? Obãas síce niekomu klepli po prstoch – paragraf sa menoval rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve – ale kradlo sa akosi uvoºnenej‰ie, dôstojnej‰ie a viac. Nie z hºadiska objemu majetku, ktor˘ sa premiestÀoval zo spoloãného vreca do vlastného vrecka, ako z aspektu moÏností, ktoré socializmus ‰irok˘m masám súdruhov a súdruÏiek poskytoval. âasy sa zmenili, ale obãania ostali tí istí a rovnako ostali nezmenené aj ich návyky v oblasti zlodejstva. Len pre väã‰inu sa moÏnosti v˘razne zúÏili. A zmenili sa aj spôsoby ako si namastiÈ vrecká, no naìalej platí, Ïe najv˘hodnej‰ie a najbezpeãnej‰ie sa pú‰Èa Ïilou ‰tátu. Staãí dostaÈ za ão najmenej

podozriv˘ch okolností nadhodnotenú ‰tátnu zákazku napríklad na dodávku záhradn˘ch trpaslíkov, brúsenie kop˘t a ãesanie chvostov policajn˘ch koní ãi nieão podobné, a uÏ sa ãlovek vezie v balíku. Aj po odrátaní povinného obolusu pre osobu, ktorá mu v˘hodn˘ k‰eft dohodila, pochodí veºmi dobre. Îe preukazovanie úcty zlodejom nie je doménou iba ná‰ho premiéra, ale jav v‰eobecne roz‰íren˘, dokazuje nedávna udalosÈ. Na zhromaÏdenie podveden˘ch obãanov nebankov˘mi subjektami pri‰li ich konatelia, teda tí, ktorí pripravili dôverãiv˘ch hlupákov o miliardy. Namiesto toho, aby im okradnutí vykrútili krky, zoÏali potlesk. Zlodeji a ich obete sa dojemne zhodli v názore, Ïe za v‰etko môÏe ‰tát a teda by mal chudákov, ktorí pri‰li jeho vinou o úspory, primerane od‰kodniÈ. To naozaj znie ako zl˘ sen. ªubo Baniã


Hirdetés – Tudósítás

2008. március 4.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Mesék a Teleki utcából Hol laksz? – Dunaszerdahelyen, Teleki utca 31., Csehszlovákiában – így tanultam meg a lakhelyem címét óvodáskoromban. Aztán elcsodálkoztam, mikor iskolás lettem és elolvastam az utcanévtáblát: Malinovského ulica. Hát így is hívták. Most Múzeum utca és Kondé püspök utca, mert kettészelte egy út és lakótelepek épültek a helyén. Tehát milyen is volt az a Teleki utca az ötvenes hatvanas években, kik laktak ott? Egyszerı becsületes munkásemberek, jószívı asszonyok. Ha becsukom a szemem, látom az egész utcát, fŒleg a mi oldalunkat: Grünfeldék, Kornosék, Kálmánék, mi, Ungárék, Baánék, Engelék; az udvarban Lenke néni, a zenetanárnŒ, a három Pálffy testvér és Takácsék. Takács bácsi asztalosmıhelye, a friss forgács szaga. P. Mikinek volt egy pici gyaluja, ha jó voltam, kölcsönadta és én is „dolgozhattam“. Paula néni a csodálatos süteményeivel. Bíróék és Horváthék egy udvar-

ban. Czafikék és két lányuk családjukkal egy újonnan épült ikerházban, az udvarban a pótmamámék (Lina néni és Gyula bácsi). Elekék, ez is új ház volt, Patassyék: az öreg postás bácsi. Aztán Csémi bácsi mıhelye (lószerszámokat javított). Utána Moschkovicsék, szintén nagy udvar több lakóval. Narancsikék, Holznerék, Molnárék. A sarkon még állt Weisz bácsi kis élelmiszerboltja, szemben a mi meseboltunkkal átlósan. A hosszú udvarokban többen is laktak, akiket már a feledés homálya fed (vagyis jó lenne, ha valaki segítene nekem emlékezni!).Van, aki a szerdahelyi temetŒben, a kisabonyiban vagy a zsidó temetŒben nyugszik. Vannak, akik kivándoroltak, s vannak, akik disszidáltak. B.-ék telke hatalmas volt. Valamikor vendéglŒ volt ott kerthelyiséggel. A Tükör vendéglŒ. Amit nem a tükörrŒl, hanem TükörrŒl, a tulajdonosról neveztek el. ElŒttük egy terebélyes fa, azt rebesgették az öregek, hogy valamikor ott volt a város akasztófája.

Hát lehetett, mert szemben, a kastély mellett, volt egy nagyobb ház, a volt járásbíróság épülete. Ezt mesélték nekem. A mi utcánkban mindig történt valami. A szomorú temetési menetek. A szép, fekete baldachinos hintó ezüst angyalkákkal, fekete lovakkal. A nagy roma temetések. Felvonultak a zenészek, az egész roma népesség, és muzsikaszóval kísérték utolsó útjára a halottukat. Jól megrakott szekerek igyekeztek a lekvárgyárba. A cukorborsót vitték, csak úgy bokrostul, ahogy kitépték a földbŒl. Az utcabeli gyerekek futottak a szekér után, jól megdézsmálták a rakományt. Megvolt a mindennapi borsóleves. Aztán a híres május elsejék. A lekvárgyár meg a lengyár munkásai elŒttünk ballagtak ki a FŒ utcára. Az allegorikus kocsik. X. úr a lengyárban volt portás. Arról volt híres, hogy néha túl sokat fantáziált, olyankor elvitték Œt egy kis pihenŒre (mindig valami trükkel, ki nem állhatta a mentŒautót).

– X. úr, a köztársasági elnökünk kinevezte önt az elnöki rezidenciába fŒportásnak. X. úr felkészült. CipŒsdobozba földet gyıjött, hogy csallóközi magyar föld legyen a talpa alatt a messzi idegenben, Prágában. ElŒállt az igazgató tatraplánja. – Urak elŒre, bolondok hátra – mondta X. úr, és elindultak. Csak Bazinig mentek, az intézetig... 1952-ben vagy 1953-ban történt, május elsején X. urat beöltöztették Uncle Samnek. Beültették egy gumirádlis kézikocsiba, kezébe adtak egy pólyás babát – egy bábut atombomba felirattal meg egy cumisüveget. – Na egyél –mondta X. úr, és etette az „atombombát“. Nagyon megalázó volt, de az öreg jol érezte magát a szerepében. X. úr keménykalapot hordott, gomblyukába mindig friss virágot tızött, fehér kamáslit viselt. Szép hosszú bajszát feketére festette és kackiásra pödörte. BajuszkötŒben járkált napközben is kis elŒkertjében, ami tele volt gyöngyvirággal. Romantikus lélek volt, akit nem értett meg senki. Szidónia

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

Felújítás közben koncert NAGYMEGYER – A múlt év második felében kezdŒdött el a helyi mıvelŒdési otthon teljes felújítása, amely az idén befejezŒdik. Az ötvenes években épült „kultúrház“ az évtizedek folyamán már kisebb-nagyobb javításokon átesett. Most körülbelül féltávnál tartanak a munkálatok, amelyek tavaly november 20-án belsŒ festéssel kezdŒdtek, majd december legvégén következett a színpadtér. A színpadi függönyöket januárban cserélték le olyanokra, melyek teljesen megfelelnek a szigorú biztonsági és tızvédelmi elŒírásoknak is. Még ebben a hónapban lecsiszolták a

terem parkettáját, de a színpadot is újradeszkáztak. Az öltözŒkrŒl sem feledkeztek meg, a festésen kívül új tükröket is felszereltek. Az intézmény igazgatója, Gútay László szerint „most következik a rekonstrukció igazán látványos része, a nézŒtér ülŒhelyeinek teljes lecserélése. A párnázott székek, melyekbŒl 383-at tervezünk, hangszigeteltek lesznek, hogy minél kevésbé zavarják az elŒadást. Ha megengedi majd a költségvetés, akkor még az idén felújítjuk a fogadócsarnokot is” – mondta az igazgató. Hogy a színházi, illetve a színpadi élmény minél hatásosabb legyen, szükséges lesz a hang- és fénytechnika felújítása a már így

is sokkal szebbet mutató teremben. Közben persze a kulturális intézmény az események egész sorát is tervezi. Március 7-én a magyarországi Desperado együttes lép fel. Az igazgató elmondása szerint azért is kivételes lesz ez a koncert, mert a zenekar Szlovákiában elŒször játszik élŒben. A koncerteken, színházi elŒadásokon, különbözŒ évzárókon és társadalmi összejöveteleken kívül filmszínházként is szolgál a terem. Ha a felújítások sora teljesen a végéhez ér, akkor egy igazán színvonalas színház- és moziteremmel lesz gazdagabb Nagymegyer. Kovács Zoltán

MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önöket a Duna Palota többfunkciós ház átadására, amely 2008. március 7-én lesz (pénteken).

Program: – 1300 órától 1400 óráig: „Nyitott ajtók órája“ – 1400 órától 1430 óráig: „A létesítmény ünnepélyes átadása“ Szeretettel várjuk Önöket.

MGDS, Rt.


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS ● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● Expresszkölcsön 200 ezer Sk-ig. Professzionális ügyintézés. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Szabadfelhasználású hitel 3 milllió Sk-ig a jövedelem igazolása nélkül is, ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb tartozások esetén is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Lakbérelmaradások és egyéb tartozások, egzekúciók, adósságok rendezése ingatlanfedezettel, szövetkezeti lakások esetében is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA – VW AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Parkettaakció! 8 mm click 219 Sk/m2. Kiszállítás ingyenes. Lerakást is vállalok. Tel.: 0903 104 299. ● Kárpitozás! Tel.: 0907 501 321. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Gyermekfelügyeletet vállalok 3 éves kortól. Tel.: 0904 467 568. ● Laminált parketta bŒ választékban. Szerelés, lépcsŒborítás. MinŒség – garancia! Tel.: 0905 582 664. ● Triangel-kölcsön. Kölcsönét 5 percen belül jóváhagyjuk. Tel.: 0905 872 278; 0903 782 895; 031/551 70 11, munkanapokon 9.00-tól 16.00 óráig. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247. ● Szereti az illatokat? Hívjon és kiegészítheti havi jövedelmét. Tel.: 0915 763 623. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Víz-, gázvezeték és központi fıtés szerelését vállaljuk. Az anyagot biztosítjuk. Tel.: 0905 824 054. ● Jelzáloghitel kereseti kimutatás nélkül is. Tel.: 0903 751 403; 0918 167 518.

2008. március 4. ● Zenésrendezvényeket vállalunk. Tel.: 0904 161 203. ● Kis faházak, kerti bódék, hısölŒk készítését vállaljuk igény szerint. Tel.: 0905 400 697. ● Szlovák nyelv oktatását vállalom. Tel.: 0903 233 217, délelŒtt. ● Gyógy-, talp- és tenyérmasszázs, köpölyözés. MigréntŒl a derékmasszázsig. Tel.: 0905 240 336. ● Kandallókészítés. Tel.: 0905 418 256. ● Rozsdamentes („antikór”-„nerez”) korlátok, kerítések. Tel.: 0918 154 198. ● Kölcsön, jelzáloghitel 6%-os kamattal. Munkatársakat keresek. Tel.: 0908 442 413; 0902 730 117. ● Vállaljuk pecsétek készítését fél órán belül a Duna Papier nagyraktárban (Pozsonyi út). Tel.: 0905 456 258. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Zene minden alkalomra, a jó hangulat biztosítva. Tel.: 0036/70/634 36 19; 0907 416 358. ● Megbízható nyugdíjas hölgy takarítást vállal családoknál vagy irodákban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 27 45. ● ElŒnyös feltételek mellett jelzáloghitelt forgalmazok. Tel.: 0908 751 403; 0918 167 518. ● Komplett pénzügyi szolgáltatások: kölcsönök, hitelek; egzekúció és más régi tartozások rendezése; pénzügyi tanácsadás; komplex jogi tanácsadás és képviselet; számlanyitás és -kezelés; tartozásai jogi úton történŒ behajtása. Kontakt: Patócs Ottó: 0903 222 071, www.forsterfinancial.sk ÁLLÁS ● Ácsszakmunkásokat keresek a DS járásból. Tel.: 0903 264 761; 0905 880 296. ● Esztergomi munkahelyre felveszünk szakmunkásokat az alábbi munkakörökbe: CNC-forgácsoló, fúrós, CO-ívhegesztŒ, marós, lakatos, esztergályos. Tel.: 0036/34/560-206; 0036/70/ 411-8484; 0036/70/3884119. ● Csöllei (Rovinka) székhelyı, elsŒsorban külföldi megrendelésekre gyártó vasfeldologozó cég munkaerŒt keres – lakatos-hegesztŒ képesítéssel. Állandó munka, jó fizetés. Tel.: 0905 454 871. ● Tapasztalt kamionszerelŒt keresünk. Tel.: 0903 404 997. ● A csallóköznádasdi GROPO-Slovakia teherfuvarozási vállalat felvesz gyakorlattal rendelkezŒ sofŒröket konténerfuvarozásra Szlovákia és Magyarország területén (a hétvégék szabadok). Tel.: 031/554 72 23. ● Mıanyag ablakok gyártására szakképzett munkaerŒt keresünk. Tel.: 0911 718 393. ● Dunaszerdahelyi székhelyı építkezési vállalat gyakorlattal rendelkezŒ tehergépkocsi-vezetŒt keres. Jó kereseti lehetŒség! Az írásos jelentkezést a köv. címre kérjük: Eurostav-DS, a.s., Priemyselná ul. 5296/2A, 929 01 Dun. Streda. Tel.: 031/552 87 45. ● A dunaszerdahelyi ALBATROS Kft. teherautósöfŒröket keres. Tel.: 0908 084 200.

Az ENERGIA PRO Kft. pozsonyi székhelyű vállalat – dunaszerdahelyi képviseletébe munkatársakat keres a következő pozíciókba:

VILLAMOSTERVEZŐ (erősáram) Feltételek: aktív szlovák- és magyarnyelv-tudás (előny az angol nyelv ismerete), min. középfokú isk. végzettség, számítógépes ismeretek, B típusú gépjárművezetői jogosítvány, szervezési és kommunikációs képesség. VILLANYSZERELŐ (erősáram) Feltételek: a szlovák és a magyar nyelv ismerete, szakirányú iskolai végzettség, B típusú gépjárművezetői jogosítvány. Elérhetőség: 031/552 49 72; 0903 778 400. e-mail: energiapro@nextra.sk

● Minden káros szenvedélytŒl mentes, ügyes kezı hentest alkalmaznék fŒ- vagy mellékállásba. Tel.: 0905 432 292. ● A Firma MÁHR azonnali belépéssel nŒi munkaerŒt keres Balázsfára. ÉrdeklŒdni személyesen vagy a köv. telefonszámon lehet: 0905 407 002. ● Nemzetközi fuvarozásra söfŒröket felveszünk. Belépés azonnal. Tel.: 031/590 27 65, 8 órától 15 óráig. ● Dunaszerdahelyi élelmiszerkereskedŒ cég mozgó értékesítéshez B típusú jármıvezetŒi jogosítvánnyal rendelkezŒ munkatársakat keres. Kereskedelmi végzettség, illetve higiéniai vizsgával rendelkezŒk elŒnyben. Tel.: 0904 845 225. ● Dunaszerdahelyi üzletünkbe ügyes eladót keresünk. Követelmények: PCalapismeret, szlovák-, magyarnyelvtudás. Kiemelt bérezés, nyugodt munkahely. Tel.: 031/551 77 35. ● Eladókat keresünk Dunaszerdahelyen most nyíló mıköröm-, kozmetikai és fodrászcikk-kereskedésünkbe. Tel.: 0036/20/340 53 59. INGATLAN ● Eladó 68 áras telek Balázsfán. Ára 230 Sk/m2. Tel.: 0904 312 294. ● Eladó 16 áras (vagy 2 x 8 ár) építkezési telek Dunaszerdahely mellett (Töböréte) kanalizációval. Ára 1200 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó 35 áras telek Dunaszerdahelyen, közel a városközponthoz, kizárólag vállalkozási célokra. Tel.. 0908 309 040. ● Eladó 6 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen, a Kelet-lakótelepen. Ára 2500 Sk/m2. Tel.: 0908 309 040. ● Eladók 5,5 áras építkezési telkek Csécsénypatonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó családi ház Hodosban 8 áras telken. Tel.: 02/452 48 532. ● Vennék telket vagy kertet Pozsonytól 40 km-ig. Tel.: 0907 545 479. ● Eladó családi ház Vásárúton (MezŒ út). BeköltözhetŒ. Tel.: 0907 740 986. ● Eladó hétvégi ház építésére alkalmas telek (3,4 ár) BŒsön, a Duna mellett, valamint 4,3 áras építkezési telek a faluban. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 500 935; 0049/228 948 03 83, 15 óráig. ● Eladó 4 áras közmıvesített építkezési telek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 030 308. ● Eladó 90 áras építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó Dunaszerdahelyen 15 áras építkezési telek. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 769 m2-es építkezési telek Tárnokon. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 1,08 ha építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 607 m2-es építkezési telek Olgyán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 25 áras építkezési telek FelsŒjányokon. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 2,5 ha szántóföld DunatŒkésen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó családi ház BŒsön. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó FelsŒpatonyréten családi ház melléképületekkel, gazdasági ud-

varral és 15,7 ha szántóval. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó még befejezetlen 2 emeletes, többszobás családi ház, a földszinten üzlethelyiséggel, Felbáron. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó részben felújított, 3 szobás családi ház 27 áras telekkel Légen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 2 szobás családi ház 5 áras telekkel Nagymagyaron. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó félkész ház Vitényben. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 3 szobás családi ház 30 áras telekkel Nagyabonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Konkrét ügyfelünknek keresünk nagyobb területı szántóföldet a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó FelsŒjányokon építkezési telek. Ára 1230 Sk/m2. Tel.: 0918 233 380. ● Eladó 8 áras építkezési telek DunaszerdahelytŒl 6 km-re, a Pozsonyi út mellett. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 426 892. LAKÁS, GARÁZS ● Vennék lakást (1, 2, 3 vagy 4 szobásat) reális áron Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0905 718 749, 18 órától. ● Vennék 3 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Neratovice tér). Készpénzzel fizetek! Tel.: 0911 490 490. ● Vennék 2 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Neratovice tér vagy a környéke). Tel.: 0905 425 665. ● Eladó 4 szobás lakás BŒsön. Tel.: 0905 898 114. ● Elcserélem 2 szobás lakásomat nagy 3 szobásra Dunaszerdahelyen (+ felfizetem). Tel.: 031/552 01 82; 0908 685 621. ● Vennék 2 szobás vagy egyszobás, balkonos lakást Dunaszerdahelyen (Neratovice tér). Tel.: 0905 61 96 91; 031/552 43 05. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0918 830 794. ● Eladó Budapesten, a VII. kerületben, a Keleti pályaudvar mellett szoba-konyhás garzonlakás. Tel.: 0918 504 890; 0036/30/21 11 170. ● Eladók új 2 szobás lakások Hodosban. Átadás májusban. Tel.: 0948 171 017. ● Eladó egyszobás luxuslakás Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0903 062 100. ● Eladó 3 és 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 3 szobás, 102 m2-es tetŒtéri lakás FelsŒpatonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Konkrét ügyfelünknek keresünk 2-3 szobás lakást Somorján. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Vennék garzonlakást Dunaszerdahelyen, a Neratovice téren. Tel.: 0911 763 030; 0903 653 084. KIADÓ – BÉRLET ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó családi háznál garázs Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep). Tel.: 0902 787 947.

MEGEMLÉKEZÉS „Pihen a szíved, mely értünk dobogott, pihen a kezed, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, Nem beszélsz már az unokákkal. Az örök hazában isten veled, Mi sosem feledünk el Téged.” Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk március 7-én, halálának első évfordulóján VÍMI JULIANNÁRA Csallóközkürtön. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a számunkra oly szomorú évfordulón. Emlékét őrző családja

„Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk te is élsz velünk.” Fájó szívvel emlékezünk március 9-én, halálának első évfordulóján a drága jó édesanyára, nagymamára és dédire, LIPKOVICS ILONÁRA Dunaszerdahelyen. Az egész család

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek...“ Soha el nem múló szeretettel emlékeztünk március 1-jén, halálának 9. évfordulóján MANDÁK ISTVÁNRA Nagyabonyban. Felesége és családja ● Kiadó, igényeseknek, 3 szobás berendezett luxuslakás Dunaszerdahelyen (Záhradnícka ul.). Havonta 15 000 Sk + energia. Ugyanitt bérelhetŒ mélygarázs is. Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Bérbe adó üzlethelyiség, valamint eladó a benne lévŒ berendezés és az áru – Second Hand, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 592 511. ● Hosszú távon kiadók gyártásratermelésre alkalmas épületek Nagymegyeren. BŒvebb információ az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Kiadó igényeseknek 2 szobás berendezett luxuslakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Havonta 12 000 Sk. Ugyanitt bérelhetŒ mélygarázs is. Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Kiadó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0903 707 874; 0903 818 188. ● Kiadó felújított, 120 m2-es családi ház 14 áras telekkel Sárosfán. Ár az ingatlanirodában. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Kiadó, Dunaszerdahelyen, mıkörmös részére hely, most nyíló mıköröm-kereskedésben. Tel.: 0036/20/ 34053 59. ● Kiadó nem berendezett garzonlakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0908 767 945. GÉPJÁRMÙ ● Eladó Toyota Corolla, gy. év 1996, 90 000 km. Ára 115 000 Sk. Tel.: 0905 277 897. ● Eladó Fiat Punto 1,2 Classic, ezüst metallizált, gy. év 2006/9, 10 000 km. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 421 736.

● Eladó fekete mátelfényı 1.9 TDI ·koda Octavia II Elegance. Gyártási év 2006 október, komplett felszereltség, 28.000 km. KitınŒ állapotban. Téli- és nyárigumi-szett! Ára: 575.000 Sk! Tel.: 0903 561 820. ● Eladó Ford Tranzit 2,5 D, hibátlan állapotban, új gumik, vontatóhorog, rádió. Ára 100 000 Sk. Tel.: 0905 933 427. ● Vennék Bielorus vagy UNC-munkagépet. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó Opel Kadett 1,6 Sedan, ezüst metallizált, környzetvédelmi és mıszaki vizsga 2008/9-ig. Ára 33 000 Sk, megegyezünk! Tel.: 0907 337 708. ● Eladó Honda Shadow Chopper, gy. év 1998, oldaltáskák, plexi, háttámla, hengertáska. Ára 125 000 Sk + megegyzünk. Tel.: 0908 768 194; 031/552 61 25, DS. ● Eladó ·koda Fabia kombi 1,2, gy. év 2004/10, 29 500 km. ElsŒ tulajdonos. Tel.: 0903 169 154. ● Eladó nagyon jó állapotban lévŒ Audi A4 1,9 TDi, gy. év 2004, 174 000 km szervizkönyvvel. Ára 450 000 Sk, továbbá eladó Opel Movano haszongépjármı, gy. év 2000, 220 000 km. Ára 290 000 Sk. Tel.: 09032 513 518. ● Eladó Renault Clio, gy. év 2007, 22 000 km. Tel.: 0908 117 808. ● Eladó 6 éves ·koda Felicia kombi jó állapotban. Tel.: 0907 669 801; 0907 120 472. ● Eladó fehér Fiat Brava 1,6 benzin, gy. év 1997. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911 276 165. ● Eladó ·koda Favorit, gy. év 1991. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 313 806.

ENERGIA PRO, s.r.o., Bratislava – prevádzka Dunajská Streda prijme do pracovného pomeru: PROJEKTANTA (elektro) Požiadavky: aktívna znalosť slov. a maď. jazyka (výhodou je znalosť angl. jazyka), min. stredoškolské vzdelanie, znalosť PC, prax v odbore, vodičský preukaz skupiny B, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť, flexibilita. ELEKTROMONTÉRA (silnoprúdové rozvody) Požiadavky: znalosť slovenského a maďarského jazyka, vyučený v odbore, vodičský preukaz skupiny B, samostatnosť, flexibilita. Kontakt: 031/552 49 72; 0903 778 400. e-mail: energiapro@nextra.sk


Hirdetés

2008. március 4.

DROBNÉ INZERÁTY ● Dám do prenájmu v centre mesta Dunajskej Stredy nové miestnosti – vhodné na lekársku ambulanciu (40 m2 + spoloã. miestnosti). Tel.: 0907 627 550. ● Anna Vargová TOP SECURITY, Veºkoblahovská 69/28 – hºadám 3 ºudí s SBS preukazom odbornej spôsobilosti. Tel.: 0903 430 003. ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Obec Doln˘ Chotár ponúka 3-izbové byty (80 m2). Mesaãné nájomné 4900 Sk vrátane kúrenia. Tel.: 0905 470 161; 031/778 03 27. ● Dáme do dlhodobého prenájmu v˘robné objekty vo Veºkom Mederi. Bliωie informácie v RK. Tel.: 0907 440 054; 0907 440 084. ● SÈahovanie. Tel.: 0905 833 247. ● Hºadám 1-, 2-, 3-izbové byty v Dunajskej Strede a v okolí. Tel.: 0904 985 630. ● Hºadáme úãtovníãku na podvojné úãtovníctvo. Prax 3 roky. Tel.: 0902 096 516. ● Firma GROPO-Slovakia so sídlom v Trstenej na Ostrove prijme ‰oférov nákladnej dopravy s dostatoãnou praxou na rozvoz kontajnerov na území SR a HU. Víkendy sú voºné. Tel.: 031/554 72 23. ● THERMOLUX, spol. s r.o. Povoda 506, prijme do pracovného pomeru robotníkov do v˘roby. Tel.: 031/551 52 41; 031/552 54 85. ● Fotodepilácia! Trvalá depilácia – Dunajská Streda. Tel.: 0904 877 068; 0904 450 472. ● RE/MAX Aureal predáva rod. dom v tichom prostredí, vhodn˘ aj na rekreáciu. âiastoãná rekon‰trukcia, plastové okná, 2 x kúpeºÀa, 2 x WC, ● 5 izieb, krb, záhradn˘ krb, dvojgaráÏ, 38 km od BA, cena 5 200 000 Sk. Tel.: 0905 441 607. ● SVET-FINANCII.SK – Staviate? Kupujete nehnuteºnosÈ?

APRÓHIRDETÉS Ponúkame Vám v˘hodn˘ HYPOTEKÁRNY úver od najväã‰ích hypotekárnych bank. Zaujíma Vás: ako si vybaviÈ hypotéku bez toho, aby ste ju preplatili? Ako si vybraÈ ‰tátne dotácie v súvislosti s b˘vaním? Ako u‰etriÈ na stav. materiáloch 10-20 % z ich ceny? Ak áno, zavolajte! Tel.: 0904 266 539, Ernest Mészáros. ● Prijmem ‰oférov na MKD prepravu. Nástup ihneì. Tel.: 031/590 27 65, od 8.00 do 15.00 hod. ● Pre konkrétneho klienta hºadáme 2-alebo 3-izbov˘ byt v ·amoríne. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Pre konkrétneho klienta hºadáme ornú pôdu väã‰ieho rozmeru v okrese Dunajská Streda. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● RE/MAX Aureal predáva 3-izbov˘ byt s priestrannou komorou + pivnica, v os. vlastníctve. Zrekon‰truovan˘, dobrá lokalita, blízko centra mesta DS. Cena 2 250 000 Sk. Tel.: 0905 441 607. ● Kúpim star‰iu v˘konnú zváraãku TRIODYN KS 320, 500 na stavbu. Tel.: 0904 066 831, staãí i sms. ● Pozemky na predaj (595 a 610 m2) vedºa seba v DS (Maloblahovská). Tel.: 0903 243 766. ● GaráÏ na prenájom v Dun. Strede (Dunajská u.). Tel.: 0903 243 766. ● Predám Renault Clio 1,2, rok v˘r. 2003, 3-dverové, 68 000 km, svetlozelená metalíza, el. sÈahovanie predn˘ch okien, rádio s CD, 2 x airbag, STK, servisná kniÏka. Tel.: 0910 948 057. ● Predám ·kodu Favorit, rok v˘r. 1991. Cena dohodou. Tel.: 0905 313 806. ● Prijmeme ‰oférov nákladn˘ch vozidiel. Tel.: 0908 084 200; 0903 752 775. ● Predám maloráÏku, opakovaciu, päÈranovú NORINCO, 22 WMR Magnum. Tel.: 0903 810 550.

ISMERKEDÉS

● Két barátnŒt keresek 35 éves korig – két olasz, 40 éves barátomnak. Tel.: 0905 119 094. VEGYES

● NONSTOP MEGRENDELHE-TÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó, olcsón, kitınŒ állapotban lévŒ BUGGI sportbabakocsi. Tel.: 031/551 64 00; 0902 233 136. ● Eladók különbözŒ színı mıbŒr, mıanyag kerekek, szürke karton, kiárusítási áron. Tel.: 0905 295 976. ● Kávézók, irodák – kedvezŒ kávéajánlat! Kiváló minŒségı, 100% ARABICA kávét kínálunk – FANTINO néven, állandó vétel esetén modern kávéfŒzŒgépet bérletmentesen kínálunk! Tel.: 0905 454 871. ● Eladó komplett berendezés fodrászüzletbe. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 134 995. ● Eladó Zetor traktor, kórózúzó, 300 l-es permetezŒ „rotovátor“, fogas, 2 eke, öntözŒpumpa, 102-es öntözŒcsövek. Tel.: 0905 348 606. ● Kérem azt a becsületes személyt, aki megtalálta elvesztett autókulcsaimat (2 db), hogy jutalom ellenében jelentkezzen. Tel.: 031/552 36 53. ● „Gamatkyk“ eladók. Tel.: 0908 281 702. ● Eladó Whirpool, felül tölthetŒs automata mosógép,

jótállás alatt. Irányár 7500 Sk. Tel.: 0907 635 305. ● Bérbe adunk BŒsön egy berendezett szobát, konyhával. Tel.: 0918 67 33 87. ● Eladó méhészkocsi 16 család méh részére. Tel.: 031/559 88 08. HÁZIÁLLAT

● MegrendelhetŒk 7 hetes brojlerpulykák, napos kiskacsák és kislibák. Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 0905 286 397. ● Fedeztetésre ajánlom yorkshire terrier kan kutyámat. Tel.: 0915 125 501. ● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 km-re) eladásra kínál egynapos, 8-10 hetes tojójércét (piros, fekete, kendermagos és susex), többféle betegség ellen oltva; 7-8 hetes brojlerpulykákat (BIG 6-os); 7-21 napos brojlerkacsákat, 3 napos mulard májkacsákat. Tel.: 031/781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499. ● Eladók németjuhász-kutyák Œrzésre, illetve családhoz. Tel.: 0905 240 336. ● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon megrendelhetŒk 3-21 napos brojlerkacsák és MULARD kacsák, 2 napos fehér húslibák (105 Sk), 2 napos szürke májlibák (115 Sk), valamint 7 hetes BIG 6-os brojlerpulykák, súlyuk 2-2,5 kg (240 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Eladók napos brojlercsirkék, tojócsirkék, kacsák és 6 hetes pulykák és tojócsirkék. Firma LOVAS, Kisudvarnok 253. Tel.: 031/552 65 92; 0903 573 699.

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

Munkatársat keresünk részlegvezetői állás betöltésére. Feltételek:  középiskolai végzettség,  szlováknyelv-ismeret,  szervező- és beszélőképesség, önállóság, flexibilitás,  B kategóriájú járművezetői jogosítvány,  számítógépes ismeretek MS Office (Word, Excel). Kontaktus: CLEAN SERVIS Kft., Ádor u. 2., Dunaszerdahely. Tel.: 031/552 73 51; 0907 981 130.

Zahraničná prepravná spoločnosť so sídlom v Dunajskej Strede prijme pracovníkov na pozíciu

Zahraničná prepravná spoločnosť so sídlom v Dunajskej Strede prijme pracovníkov na pozíciu

REFERENT OBCHODNÉHO ODDELENIA – DISPONENT PREPRÁV

ÚČTOVNÍK, ÚČTOVNÍČKA

      

Pracovná oblasť: Logistika Miesto práce: Dunajská Streda Druh prac. pomeru: Hlavný pracovný pomer Požadované vzdelanie: Úplné stredoškolské s maturitou Termín nástupu: Ihneď Ukončenie výberového konania: 30. jún 2008 Náplň práce: Aktívna komunikácia so zákazníkmi, spracovávanie objednávok  Požiadavky na zamestnanca: Aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom ● výborné komunikačné schopnosti ● znalosť práce s PC ● samostatnosť ● vysoké pracovné nasadenie ● odolnosť voči stresu ● flexibilita ● spoľahlivosť ● ochota pracovať  Ponúkame: Prácu v dynamickom kolektíve, možnosť osobnostného a profesionálneho rastu v spoločnosti Vaše životopisy zasielajte na adresu anita@metrans.sk

     

Pracovná oblasť: Logistika Miesto práce: Dunajská Streda Druh prac. pomeru: Hlavný pracovný pomer Požadované vzdelanie: Stredné odborné s maturitou Termín nástupu: Ihneď Náplň práce: Začlenenie sa do tímu účtovného oddelenia, účtovanie v programe POHODA, zodpovednosť za pridelenú agendu  Požiadavky na zamestnanca: Znalosť práce s PC, prax v odbore, samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, precíznosť, zodpovednosť, ochota pracovať, základy anglického jazyka výhodou  Ponúkame: Príjemný, mladý pracovný kolektív, moderné pracovné prostredie, prácu v dynamicky rastúcej medzinárodnej spoločnosti Vaše životopisy zasielajte na adresu anita@metrans.sk

13

Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1.2 16V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bŒrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/olajcsere után. Ára 170 000 Sk.

Újra megnyílt az átalakított vezekényi QUEEN étterem, ahova Önt is szeretettel várjuk!

Tel.: 0903 415 642.

Tel.: 0903 801 349.

Tel.: 031/785 52 07.

Építkezési vállalat kőműveseket, ácsokat, segédmunkásokat és gépi pucolásra

munkásokat keres.

A Dunaszerdahelyi Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Középiskola, valamint a Sportgimnázium igazgatósága és szülői munkaközössége

2008. MÁRCIUS 8-ÁN SZÜLŐI BÁLT RENDEZNEK AZ ISKOLA DÍSZTERMÉBEN. Érdeklődni lehet az iskola titkárságán: 031/552 45 00.

Teljesen közművesített (víz, villany, gáz, út, járda) építkezési telkek eladók családi házak építésére Nagyabonyban. Az építkezési telek ára 900 Sk/m2. Érdeklődni lehet a Nagyabonyi Községi Hivatalban, 930 01. Tel.: 031 552 20 93 (94). A nagymegyeri termálfürdŒ vezetŒsége pályázatot hirdet: 1. mıszakvezetŒi munkakörbe – ambiciózus, jó kommunikációs, vezetői és szervezési képességgel rendelkező munkatársat keresünk Feltételek: ● középiskolai végzettség, B kategóriájú járművezetői jogosítvány ● Szlovák- és magyarnyelv-tudás. A német vagy angol nyelv ismerete, valamint technikai képzettség és gyakorlat előny ● Fizetési feltételek, valamint a munkaviszony kezdete megegyezés alapján 2. A nagymegyeri termálfürdő vezetősége felvesz kitanult

vízvezeték-szerelŒt ● Fizetési feltételek, valamint a munkaviszony kezdete megegyezés alapján

Az írásbeli jelentkezéseket 2008. március 10-éig várjuk az alábbi postacímre: Termál, s.r.o., Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder ✖ Vedenie termálneho kúpaliska vo Veºkom Mederi prijme na voºné miesto do funkcie 1. Prevádzkara – vedúceho zmeny – ambiciózneho, komunikatívneho s veľmi dobre riadiacou a organizačnou schopnosťou. ëal‰ie poÏiadavky: ● vzdelanie – ÚS, vodičský preukaz typu „B“ ● ovládanie maďarského a slovenského jazyka ● ovládanie nemeckého a) alebo anglického jazyka a technické vzdelanie a skúsenosti sú výhodou. ● Termín nástupu a platové podmienky dohodou 2. Vedenie termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi prijme do pracovného pomeru vyučeného vodoin‰talatéra. ● Termín nástupu a platobné podmienky dohodou.

Prihlášky očakávame do 10. 3. 2008 na nasledovnú adresu: Termál, s.r.o., Promenádna ul. 3221/20, 932 01 Veľký Meder

Kellemes környezetben várunk minden érdeklődőt, aki igényli a magas szintű szakinformációt és az állandóan megújult kínálatot.

Kínálatunk közé tartoznak többek között: ● a legújabb SCHOLL-cipő modellek, ● akciós (990 Sk) SCHOLL-cipők, ● a gyermekcipők széles választéka – legkedvezőbb áron a városban –, új tavaszi kollekció, ● a MAX-PHARM angol étrendkiegészítők 30–50 %-os kedvezménnyel – csak nálunk, ● lisztérzékenyek részére a termékek szélés skálája (SCHAR, PROCEL, CELIHOP, NOVALIM) ● VICHY kozmetikai készítmények teljes sora, ● Aegészségügyi segédeszközök (kompressziós harisnyák, „kolostómia“, inkontinencia...). Szolgáltatásaink közé tartozik az ingyenes vérnyomásmérés, a test felépítésének analizálása, BMI-index mérése, bankkártyával való fizetés. Vásárlóink igényelhetik a hűségkártyát, amely 3%-os kedvezményt nyújt.

Címünk: VIKTÓRIA gyógyszertár, Nagyabonyi út, Dunaszerdahely.


14

Sport

2008. március 4.

Megszakadt a DAC-sorozat Az elmúlt héten három elŒkészületi meccsen tesztelte védencei formáját Meszlényi Tibor, a II. labdarúgóliga tavaszi idényére gŒzerŒvel készülŒ DAC vezetŒedzŒje. A dunaszerdahelyiek az úgyszintén második ligás M·K Îilina fakócsapata elleni keddi tréningmeccsükön már a DAC-stadion fŒpályáját is kipróbálhatták. A Meszlényi-legénység két ízben is vezetett az összecsapáson, a vendégek mindkét találatra válaszolni tudtak, így 2:2-es döntetlennel fejezŒdött be a párharc. Jó hírnek számít, hogy Belkovics ezúttal is betalált (12. gólját produkálta), az erŒsítésként kiszemelt Chmelo viszont elsŒ gólját szerezte a csallóköziek mezében. Hosszabb kényszerpihenŒje után ismét csatasorba állt a rutinos Marcel Ga‰parík–Erik Palicduó. Buka viszont lágyéksérülése miatt hiányzott. Ugyancsak sérülés miatt kellett lecserélni a meccs elején a rangidŒs Krisst. DAC–M·K Îilina 2:2 (1:1), hazai gólszerzŒk: Belkovics, Chmelo. Ko‰ovan–Kiss (60. Csölle), Ga‰parík (60. Németh), Milan, Lelkes M. (60. Lelkes Á.)–Uzola (46. Chmelo), M. Palic, Kubala (70. E. Palic), Belkovics (70. Csémy)–Kriss (10. ·negoÀ)–Horváth (46. Bognár). Csütörtökön pedig a III. ligában közremıködŒ Párkány volt a sárga-kékek ellenfele. A csallóköziek a Duna-partiak otthonában lŒtt fél tucat góllal jelezték: nemcsak játéktudásban, hanem erŒnlétben is javultak az Œszhöz viszonyítva. Közben alakul a kezdŒcsapat. A párkányiak otthonában Bognár és Uzola két-két találatot produkált, Belkovics sem felejtette otthon góllövŒ cipŒjét. Erik Palic pedig büntetŒbŒl volt eredményes. A DAC a következŒ kezdŒtizeneggyel lépett pályára: Hro‰ – Kiss, Németh, Ga‰parík, Csölle – Uzola, Chmelo, Erik

 Fogas Ferenc archív felvételén Csölle (sárga mezben) veszélyezteti az ellenfél kapuját Palic, Lelkes Ádám, Csémy – Bognár. Csereként még ·negoÀ, Kubala, Belkovics, Marcel Palic, Lelkes Mátyás és Vladimír Milan jutott szóhoz. Szombaton, a viharos szélben, mıfüvön lejátszott találkozón megszakadt a vendéglátók tizenegy mecscsen Œrzött veretlenségi sorozata, Belkovics pedig nyolc egymást követŒ összecsapáson elért találata után gólszünetet tartott. A dunaszerdahelyiek ugyanis hazai környezetben szenvedtek egygólos vereséget (1:2) a velük azonos mezŒnyben közremıködŒ, sereghajtó baziniaktól. DAC-kudarcra legutóbb január 23-án volt példa. Az elsŒ félidŒben a fiatal Bognár Zoltán juttatta vezetéshez a csallóközieket. Szünet után a vendégek fordítottak, Csölle azonban egyenlített. A harmadik vendéggólra – a ziccerek ellenére – már nem tudtak válaszolni a sárga-kékek.

A gyŒztesek edzŒje a DAC-nál is megfordult Ladislav Hudec, a baziniak mezében pedig két egykori dunaszerdahelyi futballista, Hadviger és Genãúr jeleskedett a találkozón. A DAC kezdŒcsapata: Ko‰ovan – Lelkes Ádám, Németh, Ga‰parík, Lelkes Mátyás –Uzola, A. Kubala, M. Palic, Belkovics – ·negoÀ– Bognár. Csereként még Erik Palic, Milan, Kiss, Csölle és Chmelo jutott szóhoz. Ez volt a DAC utolsó hazai környezetben lejátszott felkészülési meccse. Az idénynyitót megelŒzŒ fŒpróbára jövŒ héten, szombaton Vágán kerül sor. IdŒközben a szakvezetés szıkítette a játékoskeretet, melybŒl a Bartalos–Habán–Hamar-trió BŒsre, Döme pedig Vízkeletre távozott. A kvartett tagjai vendégjátékosként segítik a régió alacsonyabb osztályú csapatait. Ágh István

NYUGAT-SZLOVÁKIAI III. LABDARÚGÓLIGA TAVASZI MENETREND 16. forduló – március 15., 15.00: Dolné Vestenice–DomaniÏa, Érsekújvár–Partizánske. Március 16., 10.30: âFK Nitra–BŒs, Dubnica B–Somorja; 15.00: Negyed–Párkány, Nagyölved–PovaÏská Bystrica, Galánta–Myjava, Jaslovské Bohunice–Lednické Rovne. 17. forduló – március 22., 15.00: Partizánske–Galánta, Myjava–Led. Rovne. Március 23., 10.30: Pov. Bystrica–Érsekújvár; 15.00: J. Bohunice–D. Vestenice, DomaniÏa–Dubnica B, Somorja–Negyed, Párkány–âFK Nitra, BŒs–V. Nagyölved, Partizánske–Galánta. 18. forduló – március 29., 15.00: Érsekújvár–BŒs. Március 30., 10.30: âFK Nitra–Somorja, Dubnica B–D. Vestenice; 15.00: J. Bohunice–Myjava, Led. Rovne–Partizánske, Galánta–P. Bystrica, Nagyölved–Párkány, Negyed–DomaniÏa. 19. forduló – április 5., 15.30: D. Vestenice–Neded, Partizánske–Myjava. Április 6., 10.30: Dubnica B–J. Bohunice, P. Bystrica–Led. Rovne; 15.30: DomaniÏa–âFK Nitra, Somorja–Nagyölved, Párkány–Érsekújvár, BŒs–Galánta. 20. forduló – április 12., 15.30: Myjava–P. Bystrica, Érsekújvár–Somorja. Április 13., 10.30: âFK Nitra–D. Vestenice; 15.30: J. Bohunice–Partizánske, Led. Rovne–BŒs, Galánta–Párkány, V. Ludince–DomaniÏa, Negyed–Dubnica B. 21. forduló – április 19., 16.00: D. Vestenice–V. Ludince, Myjava–BŒs. Április 20., 10.30: Dubnica B–âFK Nitra, Pov. Bystrica–Partizánske; 16.00: Negyed–J. Bohunice, DomaniÏa–Érsekújvár, Somorja–Galánta, Párkány–Led. Rovne. 22. forduló – április 26., 16.00: Partizánske–BŒs, Myjava–Párkány, Érsekújvár–D. Vestenice. Április 27., 10.30: âFK Nitra–Negyed; 16.00: J. Bohunice–Pov. Bystrica, Led. Rovne–Somorja, Galánta–DomaniÏa, Nagyölved–Dubnica B.

23. forduló – május 1., 10.30: Dubnica B–Érsekújvár; 16.30: âFK Nitra–J. Bohunice, Negyed–Nagyölved, D. Vestenice–Galánta, DomaniÏa–Led. Rovne, Somorja–Myjava, Párkány–Partizánske, BŒs–Pov. Bystrica. 24. forduló – május 3., 16.30: Partizánske–Somorja, Myjava–DomaniÏa. Május 4., 10.30: Pov. Bystrica–Párkány; 16.30: J. Bohunice–BŒs, Led. Rovne–D. Vestenice, Galánta–Dubnica B, Érsekújvár–Negyed, V. Ludince–âFK Nitra. 25. forduló – május 10., 16.30: D. Vestenice–Myjava. Május 11., 10.30: âFK Nitra–Érsekújvár, Dubnica B–Led. Rovne; 16.30: Nagyölved–J. Bohunice, Negyed–Galánta, DomaniÏa–Partizánske, Somorja–Pov. Bystrica, Párkány–BŒs. 26. forduló – május 17., 17.00: Partizánske–D. Vestenice, Myjava–Dubnica B, Érsekújvár–Nagyölved. Május 18., 10.30: P. Bystrica–DomaniÏa; 17.00: J. Bohunice–Párkány, BŒs–Somorja, Led. Rovne–Negyed, Galánta–âFK Nitra. 27. forduló – május 24., 17.00: Érsekújvár–J. Bohunice, D. Vestenice–Pov. Bystrica. Május 25., 10.30: âFK Nitra–Led. Rovne, Dubnica B–Partizánske; 17.00: Nagyölved–Galánta, Negyed– Myjava, DomaniÏa–BŒs, Somorja–Párkány. 28. forduló – június 1., 17.00: J. Bohunice–Somorja, Párkány–DomaniÏa, BŒs–D. Vestenice, Pov. Bystrica–Dubnica B, Partizánske–Negyed, Myjava–âFK Nitra, Led. Rovne–Nagyölved, Galánta–Érsekújvár. 29. forduló – június 8., 17.00: Galánta–J. Bohunice, Érsekújvár–Led. Rovne, Nagyölved–Myjava, âFK Nitra–Partizánske, Negyed–P. Bystrica, Dubnica B–BŒs, D. Vestenice–Párkány, DomaniÏa–Somorja. 30. forduló – június 15., 17.00: Somorja–D. Vestenice, Párkány–Dubnica B, BŒs–Negyed, Pov. Bystrica–âFK Nitra, Partizánske–Nagyölved, Myjava–Érsekújvár, Led. Rovne–Galánta, J. Bohunice–DomaniÏa.

Nyolcadikán nyolcadszor Veretlenek büntetŒpárbaja Március nyolcadikán immár nyolcadik alkalommal zajlik a nyárasdi sportcsarnokban a dél-szlovákiai nŒi futballcsapatok hagyományos teremtornája, a Rózsa-kupa. – NŒnapi vetélkedŒnkre nyolc kollektívát hívtam meg. A csallóköziek és a mátyusföldiek mellett a dénesdiek (Dunajská LuÏná) is rajthoz állnak a szombati megmérettetésen, melyen a közelmúltban alakult nagymagyariak a mezŒny újoncának számítanak. Az együtteseket két négytagú csoportba sorsoltuk be, a délelŒtti csoportmeccseket a helyosztók követik. Egy csapatban a kapus mellett további öt mezŒnyjátékos avatkozhat egyszerre játékba. Egy-egy párharc játékidejét térfélcsere nélküli 18 percben szabtuk meg“ – avatott be minket a részletekbe a névadó Rózsa Szilvia. Az utóbbi években több ízben is elŒfordult, hogy valamelyik résztvevŒ az utolsó pillanatban visszakozott. Erre az eshetŒségre is felkészültünk, a hodosiak helyettesítenék a hiányzót. Még az sem kizárt, hogy kilencedik kollektívaként Œk is csatasorba állnak – nyilatkozta lapunknak a fŒszervezŒ, aki hajadonként Lieszkovsk˘ Szilvia néven a pozsonyi Vinohrady színeiben az országos nŒi élvonalban is szóhoz jutott. A

téktéren. Korkedvezménnyel már a tizennégy esztendŒs lányom, Viktória is bemutatkozik a meccseken – büszkélkedett az édesanya, akitŒl azt is megtudtuk, hogy az elsŒ három helyezett serleggel távozik a helyszínrŒl, különdíjjal jutalmazzák a legjobb kapust, mezŒnyjátékost és a legeredményesebb góllövŒt. – NŒnapi sportrendezvényrŒl lévén szó a Rózsa-kupán tüsténkedŒ hölgyeknek egy-egy szál rózsával kedveskedünk – fejezte be tájékoztatóját a torna ötletgazdája és szponzora. (ái)

 Rózsa Szilvia, a rendezvény ötletgazdája és fŒ szervezŒje Archív felvétel

csapatmustránál derült csak ki, hogy ezúttal hiányoznak a vendéglátó nyárasdiak, akiket éppen a községben élŒ Rózsa Szilvia vezetett az elmúlt években csatába. – Kevesen maradtunk, hárman a kisudvarnokiakhoz igazoltunk, a területi bajnokságban focizgatunk. Ezúttal is az Œ mezükben tüsténkedünk majd a já-

Tornamenetrend CsoportmérkŒzések: 09.00: Tany–Alistál, 09.20: Kisudvarnok–Nagyszarva, 09.40: A l s ó s z e l i – N a g y m a g y a r, 10.00: Deáki–Dunajská LuÏná, 10.20: Alistál–Nagymagyar, 10.40: Nagyszarva–Dun. LuÏná, 11.00: Tany–Alsószeli, 11.20: Kisudvarnok–Deáki, 11.40: Alsószeli–Alistál, 12.00: Deáki–Nagyszarva, 12.20: Nagymagyar–Tany, 12.40: Dun. LuÏná–Kisudvarnok. Helyosztók: 13.00: mérkŒzés a 7. helyért, 13.20: mérkŒzés az 5. helyért, 13.40: mérkŒzés a 3. helyért, 14.00: tornadöntŒ.

A mátyusföldi diákcsapatok teremtornájának fináléjában a két veretlen együttes, a rendkívül gólképes nádszegi és a kiválóan védekezŒ vágai került. A nádszegiek hét meccsükön 33 találatot szereztek, a vágaiak kapujába pedig csak négyszer került a labda. Izgalmas, színvonalas párharcuk a rendes játékidŒben döntetlennel ért véget. Végül is büntetŒkkel a vágai Horváth-legénység biztosította be elsŒségét. Ellenfelük pedig két különdíjjal vigasztalódott. Említést érdemel a jókaiak helytállása, akiket csupán a tornagyŒztes tudott térdre kényszeríteni. Gólínségben szenvedtek az utolsó helyezettek, a nyeretlen alsószeliek és a mindössze egy pontot kiharcolt ábrahámiak. A Galántai Területi Futballszövetség színvonalas rendezvényén egyébként az egyik felsŒszeli focistapalánta sérülése borzolta a kedélyeket, akit a galántai sportcsarnokból a városi kórházba kellett szállítani. A rendezvényen a Tonkó–·mátrala játékvezetŒi kettŒs bíráskodott. Tornakrónika – A csoport: Taksony–Alsószeli 3:0, FelsŒszeli–Feketenyék 2:0, Diószeg–Vága 0:3, Taksony–FelsŒszeli 0:2, Alsószeli–Diószeg 1:4, Feketenyék–Vága 0:1, FelsŒszeli–Diószeg 2:3, Taksony–Feketenyék 1:1, Alsószeli–Vága 0:9, Taksony–Diószeg 4:1, Alsószeli–Feketenyék 0:8, FelsŒszeli–Vága 0:1, Feketenyék–Diószeg 3:1, Alsószeli–FelsŒszeli 0:6, Taksony–Vága 0:3. Végeredmény: 1. Vága 2. FelsŒszeli 3. Feketenyék 4. Taksony 5. Diószeg 6. Alsószeli

5 5 5 5 5 5

5 3 2 2 2 0

0 0 1 1 0 0

0 2 2 2 3 5

17:0 15 12:4 9 12:5 7 8:7 7 9:13 6 1:30 0

B csoport: Pusztafödémes–Nagymácséd 3:1, Nádszeg–Vinohrady nad Váhom 7:0, Jelka–Abrahám 7:0, Pusztafödémes–Nádszeg 1:4, Nagymácséd–Jóka 1:4, Vinohrady n/V.–Ábrahám 8:0, Nádszeg–Jóka 2:2, Pusztafödémes–Vinohrady n/V. 1:3, Nagymácséd–Ábrahám 0:0, Pusztafödémes–Jóka 1:2, Nagymácséd–Vinohrady n/V. 0:2, Nádszeg–Ábrahám 9:0, Vinohrady n/V.–Jóka 1:2, Nagymácséd–Nádszeg 0:6, Pusztafödémes–Ábrahám 8:1. Végeredmény: 1. Nádszeg 2. Jóka 3. Vinohrady n/V. 4. Pusztafödémes 5. Nagymácséd 6. Ábrahám

5 5 5 5 5 5

4 4 3 2 0 0

1 1 0 0 1 1

0 0 2 3 4 4

28:3 17:5 14:10 14:11 2:15 1:32

13 13 9 6 1 1

ElŒdöntŒk: Vága–Jóka 3:1, g.: ·ipo‰ 2, Karácsony, ill. Letu‰ek, FelsŒszeli–Nádszeg 1:2, g.: Cerovsk˘, ill. Farkas, Faragó, a 3. helyért: Jóka–FelsŒszeli 3:0, g.: Letu‰ek 2, Múãka, tornadöntŒ: Vága–Nádszeg 3:3, g.: ·ipo‰ 2, Karácsony, ill. Farkas, Sárkány, Borka – büntetŒkkel: 5:3 (gh) A szervezŒk különdíijal jutalmazták a torna legjobb kapusát, a vágai Jeremiás Pétert, legjobb mezŒnyjátékosát, Farkas Mátét, valamint a legeredményesebb góllövŒt, Borka Ádámot (nádszegiek). (ái) A tornagyŒztes összeállítása Jeremiás, Lakatos, Karácsony, Vágai, Sercel P., Sercel J., ·imko, ·ipo‰, Dubniãka, Mikula, Károly, Îigo, Mrázik, Luloviã.


Sport

2008. március 4.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: Îilina–Trnava:...................? (A hazai CorgoÀ Liga 20.fordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb március 8-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzés végeredményét (Nitra–Slovan 1:0) sajnos egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  KOSÁRLABDA. A férfi extraligában ismét felemás hete volt a komáromiaknak, azzal a különbséggel, hogy ezúttal idegenben vesztettek, hazai pályán pedig értékes gyŒzelmet arattak. A hétközi 29. fordulóban: Losonc–Komárom 84:67 (39:35), a vendégek legeredményesebbjei: Pivac 15, Fap‰o 14, Majoro‰ 13; a hétvégi 30. fordulóban: Komárom–Nitra 78:72 (18:26, 19:12, 24:16, 17:18), hazai részrŒl Pivac, Majoro‰ és Jurík 17–17. A 43 pontjukkal továbbra is a 9. helyen álló Duna-partiak ezen a héten kétszer idegenben játszanak: szerdán a fŒvárosi Inter, szombaton pedig Léva pályán.  TEKE. A régiónkbeli csapatok eredményei a férfi I. ligában: Galánta–Rakovice 7:1 (3340:3222), hazai részrŒl egyénileg Madarás 585; Vágsellye–Inter B 4:4 (3052: 3032), a hazai csapatból Kle‰tinec 551; Trenãín B– Nagymagyar 3:5 (3134: 3169), a csallóközi csapatból Smutn˘ 552. A 31 ponttal listavezetŒ Inter B mögött 3. Galánta 25, 7. Nagymagyar 14, 10. Vágsellye 11 ponttal. Néhány eredmény a II. tekeligából: Galánta B–Pebedim 6:2 (3227:3088), Vágsellye B–Spoje Br. 5:3 (3042:3015). III. tekeliga: Vágsellye C–Galánta C 1902:1763, Nitra B–Diószeg B 1776:1783; ebben az osztályban Diószeg B vezeti a táblázatot 22 ponttal.  KÉZILABDA. A dunaszerdahelyi csapatok újabb bajnoki eredményei – férfi II. liga: DAC–HC DAC 19:20 (10:9), legjobb góllövŒk Johancsik 5, Kálmán 4/1, Galántai és Szakállos 3–3, ill. Koneãn˘ 6/4, Sántha 4, Méry 3/2. Ifjúsági II. liga: DAC–Pezinok 18:25 (6:13), Kiss 7, Csiba 4, Fedeles 3.  FUTBALL. Elékészületi mérkŒzések a régióból: Nádszeg –Galánta 2:2 (1:0), Balony –Nyárasd 1:5 (0:4), FelsŒszeli–Királyi 4:3 (2:0), BŒs –Nagymegyer 6:0 (3:0), Hetény–Imely 2:1 (1:1), Gúta– Tardoskedd 4:1 (1:0), Ógyalla–Vásárút 0:2 (0:2), Vízkelet–Kisfalud 3:3 (1:1), Pódafa–Nagyudvarnok 2:1 (1:0), Pódafa–Dercsika 2:2 (0:1), Egyházkarcsa–Balony 1:1, Nagyszarva–Dunaivánka 3:0 (1:0). (–ck)

Karate: Esztergomban is

DUNASZERDAHELYI TB, II. OSZTÁLY 16. forduló – március 15., 14.30: Patonyrét–Csilizradvány, Felbár–Alistál, Izsap–Padány, Illésháza B–Lúcs (Bélvatán); március 16., 10.30: Szentmihályfa–Csiliznyárad, 15.00: Nagypaka–Pódafa, Pozsonyeperjes–Csákány, Somorja B–Bodak (Tejfalun). 17. forduló – március 22., 15.00: Illésháza B–Nagypaka (Bélvatán), Bodak–Izsap, Csilizradvány–Pozsonyeperjes; március 23., 10.30: Alistál–Szentmihályfa, 15.00: Lúcs–Somorja B, Padány–Felbár, Csiliznyárad–Patonyrét, Csákány–Pódafa. 18. forduló – március 29., 15.00: Pozsonyeperjes–Csiliznyárad, Patonyrét–Alistál, Izsap–Lúcs; március 30., 10.30: Szentmihályfa–Padány, Felbár–Bodak, 15.00: Nagypaka–Csákány, Pódafa–Csilizradvány, Somorja B–Illésháza B (Tejfalun). 19. forduló – április 5., 15.30: Illésháza B–Izsap (Bélvatán), Alistál–Pozsonyeperjes, Csilizradvány–Csákány; április 6., 10.30: Bodak–Szentmihályfa, Padány–Patonyrét, 15.30: Somorja B–Nagypaka (Tejfalun), Lúcs–Felbár, Csiliznyárad–Pódafa. 20. forduló – április 12., 15.30: Patonyrét–Bodak, Izsap–Somorja B; április 13., 10.30: Csákány–Csiliznyárad, Szentmihályfa–Lúcs, 15.30: Nagypaka–Csilizradvány, Pódafa–Alistál, Pozsonyeperjes–Padány, Felbár–Illésháza B. 21. forduló – április 19., 16.00: Izsap–Nagypaka, Illésháza B–Szentmihályfa (Bélvatán), Bodak–Pozsonyeperjes; április 20., 10.30: Csiliznyárad–Csilizradvány, 16.00: Somorja B–Felbár (Tejfalun), Lúcs–Patonyrét, Padány–Pódafa, Alistál–Csákány. 22. forduló – április 26., 16.00: Nagypaka–Csiliznyárad, Csilizradvány–Alistál, Patonyrét–Illésháza B; április 27., 10.30: Szentmihályfa–Somorja B, Felbár–Izsap, 16.00: Csákány–Padány, Pódafa–Bodak, Pozsonyeperjes–Lúcs. 23. forduló – május 3., 16.30: Izsap–Szentmihályfa, Illésháza B–Pozsonyeperjes (Bélvatán); május 4., 10.30: Bodak–Csákány, 16.30: Felbár–Nagypaka, Somorja B–Patonyrét (Tejfalun), Lúcs–Pódafa, Padány–Csilizradvány, Alistál–Csiliznyárad. 24. forduló – május 10., 16.30: Csilizradvány–Bodak, Pódafa–Illésháza B, Patonyrét–Izsap; május 11., 10.30: Szentmihályfa–Felbár, 16.30: Nagypaka–Alistál, Csiliznyárad–Padány, Csákány–Lúcs, Pozsonyeperjes–Somorja B. 25. forduló – május 17., 17.00: Izsap–Pozsonyeperjes, Illésháza B–Csákány (Bélvatán); május 18., 10.30: Szentmihályfa–Nagypaka, Bodak–Csiliznyárad, 17.00: Felbár–Patonyrét, Somorja B–Pódafa (Tejfalun), Lúcs–Csilizradvány, Padány–Alistál. 26. forduló – május 24., 17.00: Csilizradvány–Illésháza B, Patonyrét–Szentmihályfa; május 25., 10.30: Csákány–Somorja B, 17.00: Nagypaka–Padány, Alistál–Bodak, Csiliznyárad–Lúcs, Pódafa–Izsap, Pozsonyeperjes–Felbár. 27. forduló – május 30., 17.00: Patonyrét–Nagypaka, Izsap–Csákány, Illésháza B–Csiliznyárad (Bélvatán); június 1., 10.30: Szentmihályfa–Pozsonyeperjes, 17.30: Felbár–Pódafa, Somorja B–Csilizradvány (Tejfalun), Lúcs–Alistál, Bodak–Padány. 28. forduló – június 7., 17.30: Nagypaka–Bodak, Padány–Lúcs, Alistál–Illésháza B, Csiliznyárad–Somorja B, Csilizradvány–Izsap, Csákány–Felbár, Pódafa–Szentmihályfa, Pozsonyeperjes–Patonyrét. 29. forduló – június 15., 17.30: Pozsonyeperjes–Nagypaka, Patonyrét–Pódafa, Szentmihályfa–Csákány, Felbár–Csilizradvány, Izsap–Csiliznyárad, Somorja B–Alistál (Tejfalun), Illésháza B–Padány (Bélvatán), Lúcs–Bodak. 30. forduló – június 21., 17.30: Nagypaka–Lúcs, Bodak–Illésháza B, Padány–Somorja B, Alistál–Izsap, Csiliznyárad–Felbár, Csilizradvány–Szentmihályfa, Csákány–Patonyrét, Pódafa–Pozsonyeperjes.

remekeltek a bŒsiek A vasárnapi Esztergom-kertváros Kupa kempoviadalon 12 versenyzŒt indított a BŒsi Kyokushin Karateklub s valamennyien érmes helyezéssel tértek haza! Idei harmadik magyarországi versenyükön Darnay Barnabás klubelnök-edzŒ védencei 16 klub 230 versenyzŒjének konkurenciájában bizonyították jó formájukat. A dobogó legfelsŒ fokára állhatott fel közülük ªubo‰ Sedláãek (light contact küzdelem, férfi nehézsúly), Csiba Roland (fiata-  Az idŒsebb serdülŒ Pék Ádám (piros öv) ilyen energikusan küzdötte fel maKéparchívum labb serdülŒk), Pék gát a dobogó tetejére Ádám és Jeriga Natália (idŒsebb serdülŒk), Jeriga An- giak) és Bognár Károly (férfi köny- gyŒzelmi dobogó valamelyik fokágelika (ifjúságiak), valamint Godó nyısúly). Annyit még hadd fız- ra. Tibor (férfi könnyısúly). Ezüstér- zünk hozzá ehhez a sikerlistához, Végezetül a klubelnöktŒl az is mes lett Pavlovics Péter (ifjúsági- hogy a light contactban indult megtudtuk, hogy a kyokushin kaak) és Vass Béla (férfi középsúly), Sedláãeken és Kissen kívül a töb- rate március 30-i hollandiai nyílt bronzéremnek örülhetett Kiss bi bŒsi harcos knock downban, Európa-bajnokságára a bŒsi klubCsaba (light contact, férfi köny- vagyis teljes erejı pusztakezes, ból Kovács Viktóriát, Vass Bélát, nyısúly), Búda Márton (fiatalabb földharcot is megengedŒ küzde- Kiss Csabát, Bartalos Igort és GoserdülŒk), Horváth Balázs (ifjúsá- lemben verekedte fel magát a dó Tibort nevezték. (–bj)

Hanza Klub a befutó A rájátszás utolsó fordulóját játszották a népszerı galántai kispályás futballbajnokság téli változatában, a wintwerligában, amelyben a szabadtéri pontvadászat sokszoros bajnoka, a Hanza Klub vitte el a pálmát. Eredmények – a döntŒ csoportban: Hurikán–Hanza Klub 2:9 (1:5), gólok Kozmér I, P. Javor – Horváth M 5, R. Kysela 3, R, Lauko; Arsenal–Taksonyi Santos 1:6 (1:2), Bíró R. – Kiss I. 5, M. Paník; Aquamont–Galantasaray 4:2 (2:2), R. Slo‰iar 2, id. kenyeres T., M. Gajdo‰ – M. Královiã, J. Danalizi; Qirin–Rekostav 2:2 (1:0), Méhe‰ V., I. âerno‰ík – F. Hrotko, Takáã T. VégsŒ táblázat: 1. Hanza Klub 2. Santos 3. Rekostav 4. Arsenal 5. Qirin 6. Aquamont 7. Hurikán 8. Galantasaray

7 7 7 7 7 7 7 7

5 4 5 4 2 2 1 1

0 3 2 0 1 0 1 1

2 0 0 3 4 5 5 5

30:10 26:12 18:4 17:17 13:25 18:25 12:28 8:21

18 17 17 14 8 7 7 4

Az interliga serlegéért játszó „alsóházban”: Real–Manchester 5:1 (2:1), gólok Fülöp Zs. 2, Földes A. 2, Takács V. – ª. Jelínek; Szeredi Raf Team–FC SPG 4:0 (3:0), ª. Kunoviã 2, T. Lopa‰ovsk˘, M. Mikulá‰; Bon Team–·K Javorinka 3:1 (1:0), P. ·tiak, J. Jasovsk˘, Vörös N. – M. MiÏenko; Blue Stars–MK Profesionál 4:1 (1:1), M. Me‰ko 3, Vrabec M. – Horváth L. VégsŒ táblázat: 1. Raf Team 2. MK Profesionál 3. Real 4. FC SPG 5. ·K Javorinka 6. Bon Team 7. Blue Stars 8. Manchester

7 7 7 7 7 7 7 7

7 4 4 3 3 3 1 0

0 1 1 1 1 0 1 1

0 2 2 3 3 4 5 6

40:7 30:18 21:18 22:21 21:23 15:17 15:33 11:38

15

23 16 16 12 11 9 5 1

Megjegyzés: Mindkét végsŒ táblázat tartalmazza azokat a jóváírt pontokat is, melyeket 3–3 csapat az alapszakaszbeli dobogós helyezéséért kapott. (–er)

ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁGOK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS SZINTEN Nagyszombati kerületi II. liga A 19. forduló eredményei: Nagymácséd–Hlohovec 11:6, Pie‰Èany–Maco Trnava 11:6, Majcichov–Holíã B 1:16, ·paãince–Kúty 5:12, Vásárút–BŒs 11:6, Padány–szabadnapos. 1. Holíã B 2. Padány 3. Nagymácséd 4. Vásárút 5. Pie‰Èany 6. Kúty 6. Hlohovec 8. ·paãince 9. Ma. Tranava 10. BŒs 11. Majcichov

17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17

16 13 11 9 9 8 8 6 6 6 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 6 9 8 9 9 11 11 11 15

228:61 150:139 146:143 149:157 151:138 147:142 131:158 137:152 132:157 126:163 101:188

49 43 39 36 35 33 33 29 29 29 20

Megjegyzés: Majcichovnak egy játékon kívül megállapított veresége is van, amiért nem jár pont.

Nagyszombati kerületi III. liga A 19. forduló eredményei: Petrova Ves–Maco Trnava B 12:5, Pie‰Èany B–Nádszeg 7:10, BŒs B–Diószeg B 7:10, Dobrá Voda–Horné Ore‰any 8:9, ·paãince B–Holíã C 4:13, Senica–Galánta B 12:5. 1. H. Ore‰any 19 2. Holíã 19 3. Dobrá Voda 19 4. Nádszeg 18 5. Ma. Trnava B 19 6. BŒs B 18 7. Petrova Ves 18 8. Senica 19 9. Galánta B 19 10. Diószeg B 19 11. Pie‰Èany B 19 12. ·paãince B 18

17 16 14 13 9 8 7 6 6 6 6 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 5 5 10 10 11 13 13 13 13 14

236:87 225:98 215:108 180:126 137:186 155:151 140:166 150:173 132:191 120:203 97:226 117:189

53 51 47 44 37 34 32 31 31 31 31 26

Nagyszombati kerületi IV. liga. A 19. forduló eredményei: Majcichov B–Hlo-

hovec C 12:5, Hlohovec B–Senica B 12:5, Buková–·intava 14:3, Skalica–Kúty B 7:10, Nagyfödémnes– Borsk˘ Jur 11:6, Unín–Galánta C 8:9; bepótolt mérkŒzésen: Kúty B–·intava 12:5. 1. Kúty B 19 2. Skalica 19 3. Buková 19 4. Nagyfödémes19 5. Majcichov B 19 6. Hlohovec C 19 7. Hlohovec B 19 8. Galánta C 19 9. Senica B 19 10. ·intava 19 11. Borsk˘ Jur 19 12. Unín 19

16 15 15 12 12 9 8 7 6 6 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 4 7 7 10 11 12 13 13 15 15

217:106 226:97 172:151 190:133 181:142 149:174 164:159 128:195 148:175 121:202 125:198 117:206

51 49 47 43 43 37 35 33 31 31 27 27

Megjegyzés: Borsk˘ Sv. Jurnak 2 játékon kívül megállapított veresége is van, amiért nem jár pont.

Nagyszombati kerületi V. liga. (dunaszerdahelyi járási csapatbajnokság) – a 17. forduló eredményei: Somorja–Padány C 16:2, DS egészségügyi isk.–Balony 4:14, Csallóközkürt–BögellŒ 13:5, Nagyabony–Vásárút B 12:6, Baka–BŒs C 12:6, Padány B–szabadnapos; bepótolt mérkŒzésen: Padány C–BŒs C 8:10. 1. Somorja 16 2. Padány B 15 3. Baka 15 4. BŒs C 15 5. Balony 16 6. Nagyabony 15 7. Vásárút B 15 8. Padány C 15 9. Csallóközkürt 15 10. DS eg. isk. 15 11. BögellŒ 16

15 14 12 9 9 7 7 4 2 2 0

0 1 214:74 0 1 194:76 0 3 193:77 2 4 159:111 0 7 156:132 1 7 146:124 0 8 132:138 0 11 99:171 284:186 21 1 12 89:181 0 16 46:242

46 43 39 35 34 30 29 23 20 16

(–nn, -cope)


Nagymagyari teremtripla A Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség egyetlen játéknapon, 2008. február 23-án rendezte meg az utánpótlás-korosztály teremfoci döntŒjét, melyen a diákok és az ifik mellett elsŒ alkalommal jutottak szóhoz a gyengéb nem képviselŒi. A csallóközi teremtripla érdekessége, hogy mind a három tornát a nagymagyari FK képviselŒi nyerték meg. „A diákoknál és az ifiknél a fináléba a selejtezŒkön keresztül vezetett az út. A résztvevŒk az elŒcsatározásokban elért egymás elleni eredményeiket is magukkal hozták, ezeket a végelszámolásnál beszámítottuk a táblázatba. Ez a tény egyedül az ifik mezŒnyében bizonyult sorsdöntŒnek, hiszen az élen holtverseny alakult ki. Mivel a nagymagyariak a selejtezŒkben legyŒzték pozsonyeperjesi riválisukat, ezért Œk szereztek elsŒséget. A teljesség kedvéért említem meg, hogy az ifik hatodszor, a diákok tizennyolcadik alkalommal vetélkedtek elnökünk, a Benoviã Árpád által felajánlott vándorserlegért. A legjobbak a trófea mellett oklevelet is kaptak, mindegyik kollektívát futball-labdával ajándékoztuk meg. A focimaratont játékvezetŒként Csölle László és Kozmér Márió irányította“ – avatott be minket a részletekbe Borbély JenŒ, a területi szövetség titkára. Az eredménylistát lapozva derült ki, hogy olykor bizony gólínségben szenvedtek a csapatok: nyolc összecsapáson nem került találat a jegyzŒkönyvbe.

Balla aranygólja Visszatérve az ifikhez, náluk a végén csattant az ostor. A nagymagyariak és a házigazda nyárasdiak párharcának utolsó percében a felsŒ-csallóköziek egyik kiválósága, Balla Adrián szerezte a gyŒztes gólt, ezzel biztosította be a Vlahy-legénység diadalát. „FŒleg taktikai fegyelmezettségünknek tulajdoní-

tom sikerünket. A mindent eldöntŒ mérkŒzésen jól koncentráltunk, mesterien használtuk ki az ellenfél megingását. Kollektívánk minden tagja nagyon igyekezett. Sokat köszönhetünk a jó formában hárító kapusunknak, Varga Lászlónak, valamint Balla Adriánnak“ – értékelte tanítványai produkcióját Vlahy Árpád, a gyŒztesek trénere. A legjobb kapusnak a bakai Fekete Patrikot, a legjobb mezŒnyjátékosnak a nagymagyari Balla Adriánt választották. A legeredményesebb góllövŒnek odaítélt különdíjat a pozsonyeperjesi Tászli Zoltán (9 találat) vitte haza. Tornakrónika: Nyárasd–Baka 5:0, g.: Frühvald 2, ErŒs, Kovács, Csörgei; FK Nagymagyar–Egyházgelle 1:0, g.: Lengyel; Kisfalud B–Pozsonyeperjes 4:5, g.: Pénzes László 2, Csiba, Sipos, ill. Pénzes Róbert; Póda, Tászli Dávid, Tászli Zoltán, Anda; Egyházgelle–Baka 0:0; Pozsonyeperjes–Nyárasd 2:1, g.: Tászli Zoltán 2, ill. ErŒs; Kisfalud B– FK Nagymagyar 3:2, g.: Matejka 2, Vajda, ill. Deák 2; Pozsonyeperjes–Egyházgelle 6:1, g.: Tászli Zoltán 3, Sejfuli 2, Pénzes Róbert, ill. Bernáth; Kisfalud B–Baka 0:1, g.: Ambrus; Nyárasd–FK Nagymagyar 0:1, g.: Balla. A selejtezŒkbŒl beszámított eredmények: Nyárasd–Egyházgelle 2:0; Nyárasd–Kisfalud B 2:0; Kisfalud B– Egyházgelle 1:1; Baka–Pozsonyeperjes 0:0; Baka–FK Nagymagyar 0:0; FK Nagymagyar–Pozsonyeperjes 1:0. Végeredmény: 1 Nagymagyar B 2. Pozsonyeperjes 3. Nyárasd 4. Baka 5. Kisfalud B 6. Egyházgelle

5 5 5 5 5 5

3 3 3 1 1 0

1 1 0 3 1 2

1 1 2 1 3 3

5:3 10 13:7 10 10:3 9 1:5 6 8:11 4 2:10 2

Megjegyzés: A torna gyŒztesérŒl az egymás ellen elért eredmény döntött.

 Fogas Ferenc felvétele az ifik párharcainak egyik látványos mozzanatát jeleníti meg A gyŒztes összeállítása Varga László–Kovács Péter, Dudík Pál, Póda Csaba, Dudík Patrik, Deák Patrik, Lengyel Gábor, Zsigmond Attila, Balla Adrián, Nagy Patrik, Szikela István, Lengyel László.

Veretlen Csóka-tanítványok Amíg az ifiknél és a nŒknél holtverseny alakult ki a végelszámolásnál, addig a diákok mezŒnyében szárnyaló nagymagyariak sikerét egyik ellenfelük sem veszélyeztette. Csóka Tamás edzŒ védencei ugyanis megleckéztették vetélytársaikat, impozáns gólkülönbséggel, veretlenül végeztek az élen. Ebben találataival fŒ szerepet vállalt a diákelit gólzsákja,

Mészáros Árpád, aki tizenegyszer talált az ellenfelek kapujába. A tornaelsŒ szuverenitását az is bizonyítja, hogy szombaton kapott gól nélkül abszolválták meccseiket. Tornakrónika: Nagylég–Nyékvárkony 0:0; FK Nagymagyar–Balony 2:0, g.: Mészáros 2; Csenke–BŒs 1:0, g.: Horváth; Balony–Nyékvárkony 0:0; BŒs–Nagylég 0:0; Csenke–FK Nagymagyar 0:2, g.: Mészáros 2; BŒs–Balony 4:0, g.: Király, Kováts, Bodó, Puzsér; Csenke–Nyékvárkony 0:1, g.: Herdics; Nagylég–FK Nagymagyar 0:2, g.: Rajcsányi, Mészáros. A selejtezŒkbŒl beszámított eredmények: Nagylég–Csenke 2:1; Nagylég–Balony 2:0; Balony–Csenke 0:1; BŒs–FK Nagymagyar 0:0; Nyékvárkony–BŒs 0:2; Nyékvárkony–FK Nagymagyar 1:2.

iratkoztak fel. „Boldogok vagyunk, hiszen egyik ellenfelünk sem tudott bennünket legyŒzni. Végkimerülésig güriztünk, jól védekeztünk. Öt párharcunkon csak egyszer rezdült a hálónk. A szerencse is mellénk szegŒdött. A kisudvarnokiakkal azonos pontszámmal, gólkülönbséggel az egymás elleni eredményünk (1:1) sem döntött a gyŒztes kilétérŒl. A sorsolásnál ránk mosolygott a Fortuna“ – fogalmazott a nagymagyariak játékosedzŒje. Az erŒpróba legjobb kapusának az alistáli Zsemlye Ivettet, legjobb mezŒnyjátékosának a kisudvarnoki Bugár Annát hirdették ki. To r n a k r ó n i k a : Nagyszarva–FK Nagymagyar 0:0; Tany–Kisudvarnok 0:0; Hodos–Alistál 0:2, g.: László Andrea, Baráth Anikó; Nagyszarva–Tany 1:0, g.: Bognár Szilvia; Kisudvarnok–  Lukács Imre felvétele az újoncként rivaldafénybe került Hodos 0:0; FK nagymagyariak és a kisudvarnokiak mérkŒzésén készült Nagymagyar–Alistál

1:0, g.: Szikela Marcela; Hodos–Nagyszarva 0:0; Alistál–Kisudvarnok 0:1, g.: Csicsó Andrea; Tany–FK Nagymagyar 0:1, g.: Gregu‰ Michaela; Nagyszarva–Alistál 0:1, g.: Baráth Anikó; Hodos–Tany 0:2, g.: Farkas Alexandra, Gál Anita; FK Nagymagyar–Kisudvarnok 1:1, g.: Gregu‰ Michaela, ill. Bartalos Anita; Alistál–Tany 1:0, g.: Verbó Zsanett; Kisudvarnok–Nagyszarva 1:0, g.: Bugár Anna; FK Nagymagyar–Hodos 0:0. Végeredmény: 1. FK Nagymagyar 2. Kisudvarnok 3. Alistál 4. Nagyszarva 5. Tany 6. Hodos

5 5 5 5 5 5

2 2 3 1 1 0

3 3 0 2 1 3

5 5 5 5 5 5

4 2 2 2 1 0

1 2 2 0 2 1

0 1 1 3 2 4

8:1 13 6:1 8 4:3 8 3:5 6 2:4 5 0:9 1

A torna legjobb kapusának a balonyi Kovalcsik Kristófot, legjobb mezŒnyjátékosának pedig a nagylégi Buga Richárdot választották. (ágh, borbély)

A gyŒztes összeállítása Szilinszky Dávid – Horváth Dávid, Grello Zoltán, Cséfalvay Kristóf, Mészáros Árpád, KeszŒcze Félix, Cséfalvay Mátyás, Lamos Bálint, Peller Kevin, Gubela Dávid, Rajcsányi Patrik, Hurtony Márió

Magabiztos ímelyiek

GyŒzelemmel debütáltak Novemberben alakultak, decemberben a sorozatos megbetegedések miatt kényszerpihenŒre szorultak, a minap, a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség teremtornáján elsŒ kimagasló sikerüket produkálták a nagymagyariak a nŒi mezŒnyben. A felsŒ-csallóköziek elsŒsorban Szikela Marcela és Gregu‰ Michaela vezetésével voltak képesek lépést tartani rutinosabb riválisaikkal. Egyébként a gólszerzŒk közé is csupán Œk ketten

Végeredmény: 1. FK Nagymagyar 2. BŒs 3. Nagylég 4. Csenke 5. Nyékvárkony 6. Balony

0 0 2 2 3 2

3:1 3:1 4:2 1:2 2:3 0:4

9 9 9 5 4 3

Megjegyzés: A torna gyŒztesérŒl sorsolás döntött. (ái)

A gyŒztes összeállítása Cséfalvay Zsuza – Havlík Mónika, Zsigmond Alexandra, Méry Krisztina, Hurtony Emese, Gregu‰ Michaela, Horváth Viktória, Kuczman Anita, Pollák Gabriella, KeszŒcze Mónika, Szikela Marcela.

A perbetei sportcsarnokban a Komáromi Területi Futballszövetség ifik számára rendezett terembajnoksága döntŒjében az elŒcsatározások három csoportjának elsŒ és második helyezettjeit elŒbb két csoportba sorsolták be a szervezŒk. Az V. ligás marcelháziak a két emelettel feljebb közremıködŒ komáromiak legyŒzésével a favorit gyŒzelmi reményeit foszlatták szerte. A másik ágon tovább folytatták nagy menetelésüket az ímelyiek. „Küzdeni- és játéktudásban egyaránt felülmúltuk riválisainkat. ErŒvel is jól bírtuk a sorozatterhelést. A diadal nagy adag önbizalmat adott a fiúknak a pontvadászat tavaszi folytatásához.“ – nyilatkozta lapunknak Balogh László a tornagyŒztes sikerkovácsa, aki egy évvel ezelŒtt a kiesŒjelölt ímelyiekbŒl bajnokjelöltet kreált. Eredmények – A csoport: Hetény–Marcelháza 2:4, g.: Pavlík, Trencsík, ill. T. Pivoda 2, Bottyán 2; Komárom–Hetény 4:0, g.: Takács, Kosdi, Wilson Speck; Kiss, Marcelháza–Komárom 3:0, g.: T. Pivoda 2, M. Pivoda. Végeredmény: 1. Marcelháza 2. Komárom 3. Hetény

2 2 2

2 1 0

0 0 0

0 7:2 6 1 4:3 3 2 2:8 0

B csoport: Szentpéter–Ímely 1:2 Benc, ill. Gogola 2; Ógyalla–Szentpéter 1:2, ill. Kováã, ill. Benc, Kocsis; Ímely–Ógyalla 1:1, g.: Csontos, ill Pagurka. Végeredmény: 1. Ímely 2. Szentpéter 3. Ógyalla

2 2 2

1 1 0

1 0 0

0 3:2 4 1 3:3 3 2 2:3 1

Helyosztók – az 5. helyért: Hetény–Ógyalla 0:2, g.: Kádek, Bogner. A 3. helyért: Komárom–Szentpéter 4:2, g.: Takács, Untermajer, Fusek, Matiãka. TornadöntŒ: Marcelháza–Ímely 0:2, g.: Szimonics A. 2. A figyelmes szervezŒk különdíjjal jutalmazták a torna legjobb kapusát, a komáromi Andrej Kostiukevichet, legjobb mezŒnyjátékosát, az imelyi Csontos Rogert, valamint a legeredményesebb góllövŒt, a marcelházai Pivoda Tamást (4 gól). (ái) A gyŒztes összeállítása Szimonics József, Szimonics Adrián, Csontos Roger, Novák Ádám, Marián Pastorek, TomበOr‰olík, Gogola Richárd, Marek Palu‰ka, TomበRy‰avy, Kolinek István, Kósa Marián, Baji Róbert, Zemanek István.

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.csallokoz.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2007. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-10 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. március 4., 10. szám