Page 1

19,- Sk 2007. február 26. ■ 9. szám

Pokolból a mennybe

Dzurinda: Keresd az újságírót...

Beszavazták Bíró Szandit

Tóbiás Szidi, az egyik legnépszerıbb szlovákiai színésznŒ eddigi életútját villantjuk fel.  3. oldal

Lapunknak nyilatkozik a Szlovák Kereszténydemokrata Unió (SDKÚ) elnöke a párt belsŒ vitáiról.  4. oldal

A tizenhét éves alistáli sportolót Szlovákia legjobb nŒi labdarúgói között tartják számon.  14. oldal

Botrányos önkormányzati ülés Dunaszerdahely – Az önkormányzatiság elveinek sárba tiprása folyt múlt csütörtökön a helyi képviselŒtestüleleti ülésen. Pázmány Péter polgármester több ízben kiabált az ellenzéki képviselŒnŒkkel, a testület pedig majdnem megszavazta a Csallóközi Népmıvelési Központtal (köznyelven: „osveta”) szembeni értékes városi telek eladását 550 koronáért, holott akadt érdeklŒdŒ, aki ennek majdnem a kétszeresét ígérte. Más botrányos jelenetek is tarkították a tanácskozást.

Játszótér helyett többfunkciós ház Kiderült, hogy eladó a Csallóközi Népmıvelési Központtal (Osveta) szembeni terület, melyen jelenleg egy régi játszótér és némi elhanyagolt zöldövezet van, két nyolcemeletes és néhány háromemeletes lakótömbbel körülzárva a Kondé püspök utcában. Máris van vevŒ és kész projektje. A KKC nevı, bŒsi székhelyı, Kántor Ferdinánd, Kántor István és Kelemen Alexander nevével jegyzett kft. többfunkciós házat tervez, és négyzetméterenként 550 koronás áron vette volna meg a szóban forgó

 Majdnem elkótyavetyélték az értékes területet

Undesser Tímea felvétele

területet. ElsŒként Antal Ágota független képviselŒ kért szót, aki azt javasolta, hogy ha valóban eladó a terület, írjanak ki versenytárgyalást. Rögtön Œt követte Hajdú Zoltán független képviselŒ, aki egy kérvényt olvasott fel, melyet Tóth József dunaszerdahelyi lakos írt, aki 1000 koronás vételárat ajánlott a területért, egyben kifogásolta, hogy a telek tervezett eladását nem hozták nyilvánosságra, s emiatt nem állt módjában hamarabb jelentkezni. A Magyar Koalíció Pártjának helyi képviselŒi szinte egy emberként zúdultak fel. Egymás szavába vágtak, de a vitát Pázmány Péter polgármester úgy oldotta meg, hogy amint valaki megszólalt, azt rögtön szavazásra bocsátotta. Arra azonban nem adott engedélyt, hogy a képviselŒk egymás javaslataihoz hozzászóljanak. Végül a képviselŒk elvetették a versenytárgyalást és az 1000 koronás felajánlást is, és Keszegh Pál javaslatára elfogadták az eredeti kérvényt, 1100 koronás eladási árra módosítva azt. Mire Pázmány Péter dühödten felszólalt: „Akkor én ezt ezennel megvétózom, nem írom alá.” (Folytatás a 2. oldalon)

Életmentés – nyomógombbal NÁDSZEG – A nemrég Magyarországon feltalált és szabadalmaztatott okos kis szerkezetet mutatták be múlt csütörtökön a helyi Szent Erzsébet Egészségügyi Központban. Juhos Ferenc polgármester elmondta, hogy a segélyjelzŒ mıszert olyan személyek igényelhetik, akik magatehetetlenek vagy egyedül élnek. A nádszegi központ egyelŒre húszat vásárolt, de fokozatosan szeretné bŒvíteni a készletet, mert a találmányt rendkívül fontosnak és számos helyen szinte nélkülözhetetlennek tartja. A mindössze 80 grammos, valamivel több mint kilenc centiméteres kis mıszer, melyet a használó magánál hord, egy piros gomb megnyomásával azonnal értesíti a nádszegi köz-

pontot, ahol az ügyeletes számítógépén azonnal megjelenik az illetŒ neve, lakcíme, kora, kórlapja, gyógyszereinek listája, még a kezelŒorvosának neve is. Ha a beteg nem tud beszélni, akkor a GPRS-szel ellátott rendszer képes pontosan meghatározni azt is, hogy a segélyhívó éppen hol tartózkodik. A páciensen kívül még öt olyan személy is megkapja a riasztást, akit Œ elŒzetesen megjelölt: az illetŒ lehet családtag, szomszéd, de más személy is. Megtörténhet, hogy a rászorulónak olyan segítségre van csupán szüksége, amely nem igényel orvosi beavatkozást, elegendŒ ha a hozzá legközelebb tartózkodó látja Œt el. Ilyenkor sok energiát, és persze pénzt is megtakaríthatnak a szolgálatot teljesítŒk. Akadnak olyan személyek, például

gyerekek, súlyosan fogyatékosok, pszichiátriai betegségben szenvedŒk, akiknek családtagjai nem szeretnék, ha az illetŒ egy meghatározott távolságon túl hagyná el a helyét. A szerkezet ezt is képes rögzíteni és azonnali jelzést leadni, ha a páciens ezt a távolságot túllépné. “Ha ez a rendszer teljes kapacitással fog mıködni, akkor egész Szlovákiát átfogó segélyhívó rendszer alakulhat ki. Felmérések mutatják, hogy az idŒsek és betegek zöme nem szeretne szociális intézményekben, öregotthonokban lenni, ezzel a szerkezettel az otthoni felügyelet teljes egészében megoldást jelenthet” – fogalmazott a polgármester. Mégis mitŒl más ez, mint mondjuk egy mobiltelefon? – kérdeztem Œt. (Folytatás a 4. oldalon)

 A korszerı szerkentyı

A szerzŒ felvétele


2

Híroldal

2008. február 26.

Bósza Durayt is leszólta

Lemaradó szakiskolák

DUNASZERDAHELY – Toborzónak szánt sajtótájékoztatót tartott múlt csütörtökön egy helyi vállalkozó, Cséfalvay Pál irodájában a Bósza János-féle Nomos Regionalizmus Civil Társulás vezérkara. Bósza és társai a minisztériumi bejegyzésük kálváriáját ecsetelték, majd sajátos autonómia-elképzeléseiket igyekezetek népszerısíteni. Leszólva egyszersmind a Magyar Koalíció Pártját s annak stratégáját, Duray Mikóst, úgymond a szlovákiai magyarok autonómia-törekvéseinek elsumákolása miatt.

DUNASZERDAHELY – Munkareggelire invitálták a múlt szerdán a Dunaszerdahelyi járás legnagyobb munkáltató cégeit. A meghívó a regionális munka-, szociális- és családügyi (UPSVaR) hivatal és az európai munkavállalói szolgáltató és közvetít iroda (EURES) volt. A beszélgetést Balódi László, a dunaszerdahelyi hivatal fŒmunkatársa vezette. Alica Dobrá és Zdenka Masodiová az EURES szolgáltatásait mutatta be. Részletesen beszámolt azokról a tapasztalatokról, amelyeket a szlovákiai munkaerŒk külföldi közvetítése során szereztek. A résztvevŒk a tartalmas vitában egyetértettek azzal, hogy elsŒsorban a szaktanintézetek és a szaközépiskolák többsége lemarad a termelés és a szolgáltatás igényeitŒl. Ugyanis nem azokat a szaktantárgyakat és szakmákat oktatják, amelyekre a cégeknek szükségük van. Emiatt egyre több a hiányszakma, de az olyan fiatal munkanélküli is, aki hiába szerzett mesterlevelet vagy érettségi bizonyítványt, mert csak nehezen vagy egyáltalán nem tud képesítésének megfelelŒ munkát találni. Ezért mindannyian fontosnak tartották, hogy a termelŒszféra és az iskolák az eddiginél sokkal szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki. –lav

Az egyelŒre 15 tagot számláló társulás célja, vezetŒi bevallása szerint, a demokrácia és a polgárok hatalommal szembeni védelme, és olyan délszlovákiai autonómia kieszközölése, amely megmentené az itteni magyarságot „az elveszéstŒl“... Geönczeöl Gyula, a Magyarok Világszövetsége szlovákiai tagozatának MVSZ-beli kol-

légái által csalással megvádolt elnöke, Bósza társulásának vezetŒségi tagja, azt kifogásolta, hogy Dél-Szlovákia magyarlakta területére nem jutnak el az Európai Unió pályázati kiírásai. Azt az újságírói felvetést, amely szerint a régió számos önkormányzata, oktatási intézménye részesült már az eddigiekben is EU-támogatásokban, azonban nem tudta érdemben megcáfolni... Ezúttal Kovács László alelnöknek jutott a feladat, hogy – a dél-szlovákiai magyar népesség végleges kipusztulását vizionálva – ismertesse az autonómia-gondolatot a sajtó munkatársainak. Bósza ezután, mintegy csattanóként, beszólt az az MKP-nak is, nem kímélve a párt nemzeti radikálisnak elkönyvelt stratégáját, vagyis Duray Miklóst sem, amiért, úgymond, nem veszik komolyan Œt és csapatát, vagyis nem támogatják elképzeléseiket. „Duray a legnagyobb autonómiahar-

Botrányos... (Folytatás az 1. oldalról) A majdnem vita közben Nagy Frigyes alpolgármester ahelyett, hogy felszólalt volna, félhangosan utasította kollégáit, nehogy másként szavazzanak. Az ülés végén Pázmány Péter polgármester feladatul adta a pénzügyi bizottságnak, hogy dolgozzanak ki javaslatot a Kondé püspök utcai telek eladására négyzetméterenként 1500 koronás áron, és kérte, egy olyan kitétel is legyen benne, hogy a projektet másfél éven belül meg kell valósítani.

Nem eladó a Southerm A Southermben birtokolt városi üzletrész eldásáról szóló, tavaly októberi határozatukat a képviselŒk visszavonták. Keszegh Pál, a pénzügyi bizottság elnöke szerint az eladás törvénytelen lett volna. Az októberi plenáris ülésen pont ezt kifogásolták a független képviselŒk, de megjegyzéseiket figyelmen kívül hagyva az MKP helyi frakciója egy emberként voksolt a Southerm eladására 6 millió 200 ezer koronás áron. A legújabb álláspontjuk szerint immár ez a városi vagyon nem eladó. Októberben még ugyanúgy azzal érveltek, hogy amennyiben a vá-

 Bósza János bemutatkozott a Csallóközben is cos, de tizenhét év alatt még nem tett le az asztalra egy autonómia-tervezetet sem” – jelentette ki Bósza. Továbbá közölte, ha az MKP továbbra sem lesz fogadóképes az általuk szorgalmazott autonómia-tervekre, fontolóra veszik egy új politikai párt megalapítá-

Pavol Prelovsk˘ felvétele

sát is. A sajtótájékoztató, miután megérkeztek a helyszínre a SITA és a TASR hírügynökségek tudósítói kiegészítve a Paraméter, a Csallóköz és az Új Szó képviselŒit, jobbára szlovák nyelven folyt... (para)

Kitiltották munkatársunkat!

ros marad a társtulajdonos, a cég csŒdbe mehet, veszélybe kerülhet a lakások energiaellátása és a Southerm nem képes megkezdeni a szükséges fejlesztéseket. Módosították a parkolásról szóló városi rendeletet. Pázmány Péter hozzáfızte, hogy minden megoldás próbakeresés, mindenben lehet hézagot találni, ugyanis jelen törvényi helyzetben a parkolódíj szedése sehogyan sem legális. „Ezt a maszekok lobbija érte el a parlamentben, hogy Œk szedhessék a parkolási díjakat” – mondta Pázmány. Antal Ágota százszázalékos városi tulajdonú vállalkozás létrehozását javasolta, hogy ez a cég vehesse bérbe a parkolásra kijelölt területeket, de elképzelésérŒl ezúttal nem szavaztatott a polgármester. Döntöttek arról is, hogy ezentúl csak a mıvelŒdési ház helyezhet el reklámplakátokat. Ha tehát valaki ily módon szeretné hirdetni rendezvényét, a VMK-hoz kell fordulnia. A képviselŒk azt remélik, hogy ezáltal megszınik a nem kijelölt helyeken virító reklámok látványa a városban. Jaksa Dása

DUNASZERDAHELY – Múlt héten folytatódott a dunaszerdahelyi járásbíróságon az a per, melyben DunatŒkés polgármester asszonyát, Csiba Máriát a községi vagyon hıtlen kezelésével vádolják. EgyelŒre sem a felperes, sem az alperes nem kívánt nyilatkozni. „ElŒbb várjuk meg az elsŒ fokú ítélethirdetést, amely valószínıleg a következŒ tárgyaláson, március 10én lesz” – mondta Csonga ErnŒ ügyvéd, akit a képviselŒ-testület bízott meg a falu érdekeinek védelmével. Csiba Mária véleménye szerint az önkormányzat munkája zavartalan, a képviselŒ-testülettel is együttmıködik. Píver Ferenc képviselŒ szerint a múltban voltak nézeteltérések a testületben, az Œsszel közel álltak hozzá, hogy kezdeményezzék a polgármesternŒ visszahívását, de a helyzet rendezŒdött. Csiba Máriát 2005-ben jelentette fel az akkori polgármester, Czajlik JenŒ. Csibáné akkor még a falu könyvelŒje volt, és a fŒellenŒr alkalmazását követŒen derült fény számviteli hiányosságokra. A bíróság elsŒ fokon valószínıleg március 10-én hoz döntést az ügyben. A múlt heti tárgyalás részleteirŒl azért nem tudunk beszámolni,

mert Piros László bíró a foyosón megkérdezte a polgármester asszonyt, beleegyezik-e abba, hogy újságíró is jelen legyen. Miután Œ nemet mondott, a bíró nem engedte be a tárgyalóterembe munkatársunkat. Megkeresésünkre az illetékes bíró közölte: munkatársunk fényképezŒgéppel érkezett, ezért nem óhajtotta a jelenlétét a tárgyaláson. Kollégánk viszont azt állítja, hogy szó sem volt errŒl. Ãt egyszerıen nem engedték be. ÉrdeklŒdésünkre a pozsonyi igazságügyminisztérium sajtóosztályán közölték: minden tárgyalás nyilvános, kivéve az államtitkokat, bizalmas gazdasági információkat tartalmazó vagy a kiskorúak védelmét szolgáló ügyeket. A bírónak joga van megtiltani fényképezŒgép, kamera vagy más olyan eszköz használatát, amely zavarja Œt a tárgyalás során. Ilyen esetben megkérheti az illetŒt, hogy hagyja a portán vagy más Œrzött helyiségben ezt az eszközt. Arra azonban nincs semmilyen felhatalmazása, hogy érdeklŒdŒ személyeket, köztük újságírókat tiltson ki, mert az ilyen határozat alkotmánysértŒ – közölte Michal Jurãi szóvivŒ. –y-f

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Ha erre létezne recept, akkor mindenki kedvenc lenne” – Bárány János: Elutaznék az ötvenes elŒl) Szabó Ilona (Patas) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Ráadásul az idŒs vagy beteg ember nehezen is kezel ilyeneket.” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: február 29.

Két baleset BACSFA/MISÉRD – Két közúti baleset történt néhány percen belül múlt péntek reggel a pozsony– komáromi országúton. Misérd (Dunajská LuÏná) elŒtt egy személyautó eddig ismeretlen okból, letért az útról, és fának ütközött. A gépokocsi sofŒrjét a tızoltók szabadították ki a roncsok közül, s rohammentŒvel életveszélyes állapotban szállították kórházba. Ugyancsak a pozsonyi fŒúton, Bacsfán két ·koda ütközött. Az egyik, a Roomster sofŒrje a bacsfai keresztezŒdésben szeretett volna Dunaszerdahely felŒl letérni, amikor az Octavia oldalról belehajtott. Az utóbbi, cseh rendszámú jármı sárosfai sofŒrje könnyebb sérülést szenvedett, a másik kocsiban ülŒk sérülés nélkül vészelték át a balesetet. –und

HANGSÚLY A vezetŒváltás igénye általában akkor horgad föl bármilyen tömegszervezetben, így természetesen a politikai pártokban is, ha az adott szervezetnek, maradjunk most már a politikai pártnál, csökken az érdekérvényesítŒ képessége. Magyarán ellenzékbe kényszerül, tehát megfosztatik a hatékony hatalomgyakorlás lehetŒségétŒl. Ilyen esetben aztán úgy húznak el a jelképes fedélzetrŒl a hatalom szagára gyılŒ konjunktúralovagok, mint süllyedŒ hajóról a patkányok. A halálra ítélt kapitány mellett pedig csak az iránta vallásos hıséget tápláló pártkatonák, hétköznapi kebelbarátok tartanak ki. Vele szemben pedig megszervezŒdnek a lázadók, akiknek aztán vagy sikerül elintézniük a kapitányt, vagy elsüllyesztik a hajót… A Magyar Koalíció Pártjában az elŒbbi esemény játszódott le 2007-ben, azaz elintézték a kapitányt és azóta az addigi elsŒ tiszt parancsnoksága alatt tévelyegnek...

Az utcán kaptak hajba... Az idŒközben immár meglehetŒsen szakállassá vált sztorit azért érdemes most leporolni, mert tulajdonképpen ugyanilyen alapon gerjedt a minap az egyelŒre MikulበDzurinda vezette SDKÚ háza táján az a pártütés, amely során nevezett ugyanúgy járhat, mint valamikori elnökkollégája, Bugár Béla. A MKP-ban lejátszódott eseményekhez képest ugyan némi fáziskéséssel mentek neki Dzurindának, ám tekintve, hogy az SDKÚ az MKPnál jóval fajsúlyosabb politikai párt, érthetŒ, hogy tovább tartott a hatalomvesztés nyomán bekövetkezŒ kijózanodási folyamat. Tegyük hozzá, ideje volt már bizony, hiszen a kormányváltás óta eltelt idŒszakban ez az

MKP-nál jóval kvalifikáltabb emberfŒkkel ellátott párt sem volt képes megtalálni a helyét. Magyarán korábbi önmagukhoz képest olyan esetlen-tanácstalanul kóvályognak a közéleti porondon az SDKÚ politikusai is, mint egy falusi kislány Pozsonyban… A SDKÚ-beli vezetŒváltás szükségességét, amint az az MKP-ban történt, a párt alelnöke, Juraj Li‰ka vetette föl a minap. Mégpedig ugyanúgy a sajtóban, mint annak idején Csáky. Nincs mit tenni, a közép-európai politikai folklór úgy látszik, ebben is különbözik a civilizált tájakon honos móditól. Vagyis nyugaton a politikai pártokban bizonyos idŒközönként ki-kipattanó konfliktusokat, a belügyeket nem a lehetŒ legszıkebb családi körben ren-

dezik le, hanem kiviszik azokat az utcára. Ez azonban csak az egyik gond. Sokkal problematikusabb az a tény, hogy épp úgy, ahogyan az az MKPban történt, egy olyan politikus állt föl a regnáló pártelnökkel szemben, aki sem karizmatikus tulajdonságai tekintetében, sem pedig szakmailag nem jelenthet alternatívát a vezetŒi poszton. Nyilvánvaló ugyanis, hogy Juraj Li‰ka, aki annak idején egy tragikus katonai légibalesetet követŒen távozott önként a hadügyminiszteri posztról, egy olyan jellegtelen politikus, akit MikulበDzurinda álmában is zsebre tesz.Másrészt viszont valóban tenniük kell valamit az SDKÚ legbefolyásosabb embereinek, nem utolsósorban pedig a párt gazdasági holdudvarába

tartozó szponzoroknak, hogy a párt vezetŒ politikusai, apparátusa magához térjen. MielŒtt még úgy szétszéledne a lehetséges választótábor, mintha soha nem is létezett volna. Nagyságrenddel szerencsésebb viszont, ha a hatalmi harc nem holmi balkáni módszerrel, vagyis a széles körı sajtónyilvánosság elŒtt zajlik, hanem a családban marad. A kocka viszont immár el van vetve, megakadályozhatatlan most már, hogy diszkrét körülmények között folytassák azt... Egyértelmı a következmény is: még tovább amortizálódik az amúgy is megroggyant párt. Amortizálva egyszersmind a komplett szlovákiai ellenzéket. Barak László, www.parameter.sk


Publicisztika

2008. február 26.

3

Tóbiás Szidi: Pokolból a mennybe Néhány éve Légen lakik, de interjút adni nem nagyon szeret. Amikor felhívtam, elzárkózott attól, hogy a házában találkozzunk és ott fotózzuk Œt. „Még valaki hivalkodásnak venné, esetleg felfigyelne erre a házra“ – közölte kedvesen, de határozottan. Aztán azt javasolta, küldjem el interneten a kérdéseimet, amibe meg én nem egyeztem bele, mivel az írásban készült száraz interjúk semmiképpen sem pótolják a személyes találkozást, a rákérdezés lehetŒségét. Így aztán a szlovákiai és a cseh lapok írásai, valamint személyes emlékeim (felsejlik az a punkos súgó csaj a kassai Tháliából) és élményeim (CDlemezei, a pozsonyi Astorkában látott szerepei) alapján próbálom meg felrajzolni mıvészi portréját, eddigi életpályáját. Több csehországi híve Hana Hegerovához hasonlítja. ElsŒként Michal Horáãek mondta ki ezt a szakmai elismerést. Aki nemrég meghívta Œt, hogy új, StráÏci plamene (A láng ŒrzŒi) címı lemezen – amelynek zenéjét természetesen Peter Hapka komponálta – énekelje el a Na hoteli v Olomouci (Az olomouci szállodában) címı dalt. Ekkorra már befutott színésznŒ volt Pozsonyban, de a cseh közönség valójában csak ezután fedezte fel. „A sanzon elŒadója félig kerge énekesnŒ és félig kerge színésznŒ“ – mondogatta neki a felvétel elŒtt a szövegíró, aki a stúdióban aztán fokozatosan megváltoztatta a véleményét, mert Tóbiás Szidi kiemelkedŒ énekesi és színészi teljesítményt nyújtott. „Az életem villan fel ebben a dalban“ – vallotta meg. Szlovákia legkeletibb végébŒl, ÁgcsernyŒrŒl robbant be a szlovákiai film- és színházmıvészetbe. Indulása valóságos pokol volt számára. ElŒször a komáromi Jókai Színházban felvételizett még tini középiskolásként – sikertelenül. „Mégis emlékezetes volt ez a próbálkozás, mert engem ott csapott meg a színház levegŒje egy életre. Beleszerettem a díszletek illatába, a színpadba, az egész csodálatos világba“ – emlékezett vissza. Másodszori nekirugaszkodása

sem volt sikeres. A kassai Thália Színházban súgónak vették fel, s ebben a beosztásban botrányt botrányra halmozott. Az olvasópróbákon minduntalan kijavította a színészeket, mert szerinte rosszul hangsúlyozták a szöveget. Véleményét az elŒadások közben sem rejtette véka alá. A súgólyukból grimaszokkal és más, félreérthetetlen jelekkel adta tudomásul a nemtetszését. Amivel még inkább magára haragította a színészeket. Be is hívatta Œt az igazgató, akinek kiöntötte a lelkét: „Én színésznŒ akarok lenni!“ Mire a direktor a punkos hajviseletére mutatott, és azt dörmogte neki: Lehetsz, leányom, de csak akkor, ha normális lesz a frizurád. Ez a nyegle válasz annyira felháborította Tóbiás Szidit, hogy azonnyomban felmondott. Kemény hónapok következtek. A világot jelentŒ deszkák helyett a makacs, ambiciózus leány egy ideig a fıtŒházban dolgozott, a kokszot lapátolta. Aztán könyvtáros lett. És újra jelentkezett felvételire. Harmadszor már felvették az iglói (Spi‰ská Nová Ves) színházba. Férjhez ment Boris Zachar színészhez, aztán megszületett közös gyermekük, Kristóf. Ezután következett a pozsonyi Színmıvészeti FŒiskola, ahol már hallgatóként szerepelt a Szlovák Nemzeti Színházban. Különleges hangjára, eredeti tehetségére már akkor felfigyelt a szakma. Látszólag megindult ama bizonyos szekér, hiszen frissdiplomásként kimagasló teljesítményt nyújtott Goldin Két úr szolgájában, Dosztojevszkij Bın és bınhŒdésében, Osztrovszkij ErdŒjében és más emlékezetes elŒadásokban. Mégsem volt zökkenŒmentes a pályafutása, hiszen kisiklott a házassága, amit nehezen viselt el. „Ittam is, s bevallom, olykor marihuánát is szívtam elkeseredésemben. S ekkor egy alkalommal angyalt láttam magam elŒtt, aki biztatott, hogy ne csüggedj, minden jóra fordul” – vallotta meg. És nemsokára beteljesültek ezek a szavak. Megismerkedett Peter Filipovsk˘ ismert szlovák szövegíróval, akihez öt éve feleségül ment. Felragyogott a mıvészi pályája is: 2004-ben a trencséteplici Art Film fesztiválon az Igric, vagyis a fŒdíjat kapja a

 Filmfelvétel után fŒszereplŒ, Eva alakításáért Peter Kri‰túfek Dlhá krátka noc (Hosszú rövid éjszaka) címı tévéfilmjében. Addigra már megismerhettük Blankaként a Vá‰niv˘ bozk (Szenvedélyes csók) és Ilonaként a Kruté radosti (Keserı örömök) címı filmekben. Két önálló lemezt is kiadott: a Div˘ mak (Vad mák) és a Punto fijo szlovákiai viszonylatban nagyon jól fogyott. Önálló pozsonyi dalestjét most februárban meg kellett ismételnie a hatalmas érdeklŒdés miatt. Nyugodtabb lett az élete, már csak azért is, mert a fŒvárosi panellakásból Légre költözött, ahol egykori kúriát alakíttattak át és korszerısíttettek a hitvesével. Megszülte második gyermekét, Jónást, akit Kristóffal együtt nevelnek.

Dömötör Ede fotója

Jelenleg mindketten Somorjára járnak iskolába. Hétvégeken pedig megérkezik férjének elsŒ házasságából született leánya, Johanna is. Sokat foglalkoztatott színésznŒ a pozsonyi Astorkában, énekesnŒként gyakran járja Szlovákiát és Csehországot. Legutóbb Roman Polák Kentaurok címı színmıvében aratott fergeteges sikert. Tavaly nyáron pedig egészen különleges produkcióban vesz részt. A nŒi fŒszerepet alakítja a Barack-sziget címı szlovák–magyar koprodukciós filmben, amelynek a forgatókönyvét a férje írta. A férfi fŒszerepekben pedig Cserhalmi Györgyöt és Mokos Attilát, a Jókai Színház mıvészét láthatjuk majd. A rendezŒ Peter Bebjak. „Ez egy csodá-

latos, magával ragadó szerelmi történet, amely a Csallóközben játszódik, s az itteni emberek érzelmeit, indulatait, lelki világát mutatja be, s az izzó történetet a csodálatos táj teszi még látványosabbá. Egészen különleges napokat élek át. Egyik énem azt szerette volna, hogy mielŒbb mutassuk be már az alkotást, hogy minél többen élvezzék és gyönyörködjenek benne. Ugyanakkor meg azt is óhajtottam, hogy minél tovább tartson a forgatás és a közös alkotás varázslatos ideje” – vallotta meg Tóbiás Szidi. Aki nemrég ünnepelte negyvenedik születésnapját. Kivételes ajándékot kapott az élettŒl: azon a napon hagyta jóvá a pozsonyi DNA koprodukciós iroda a férje forgatókönyvét és a költségvetést. MegkezdŒdhetett a közös álom, vagyis a közös film valóra váltása. Felkapott színésznŒ, boldog asszony. Törzsszínházában, a pozsonyi Astorkában ismét bemutatóra készül. ÉnekesnŒként pedig újra Prágába, a Ka‰tan és az Anetnin klubba. A nyár elején pedig az ostravai Colours Fesztiválra. Mégsem önelégült. „Egyik kedvenc filmemben, a Vesniãko má stfiedisková (Az én kis falum) címıben Rudolf Hru‰insk˘ egyszer vezetés közben átszellemülten gyönyörködik a tájban, s pillanatokon belül nekihajt egy fának. Csodálatos, megmosolyogtató jelenet. Számomra elgondolkoztató is. A volán elŒtt ülve én sem merenghetek el a megkapó csallóközi tájban, színésznŒként és énekesnŒként pedig nem lazíthatok, mert ez a hivatás olyan, mint a kerékpározás, mindig pedálozni kell, mert különben az ember egykönnyen leáll, kieshet a sikerszériákból. Reggelente viszont boldogan kelek, kellŒ lelkierŒvel és szellemi energiával nézek szembe az újabb mıvészi feladatokkal, kihívásokkal. Olykor férjem egyik csodálatos sorát dúdolom: Jsou rána, kdyÏ zavfie‰ dvefie, a nezÛstane nic. Jen opu‰tûné vûÏe u hranic. Ez olyan szép, hogy le se fordítsa, mert lehetetlen“ – mosolygott az újságírónak és énekelni kezdett. Utánozhatatlan hangon, amellyel újra és újra meghódítja a hallgatóit. Szilvássy József

Euró: Kérdezzen, mi válaszolunk! SzerkesztŒségünk szeretné eloszlatni az euró jövŒ évre tervezett szlovákiai bevezetésével kapcsolatos kételyeket. Ezért indítjuk sorozatunkat, amelyben az olvasóink által feltett kérdésekre válaszolnak a pozsonyi jegybank (Národná banka Slovenska) szakemberei.  Molnár Frigyes, Bacsfa: – Irják meg, miért siet annyira Szlovákia az euró bevezetésével. Tudtommal Csehország gazdasága is jól teljesít, mégis csak 2019-re akarják felváltani a koronát az uniós pénznemmel. Nekünk miért kell annyira az euró? – Csehország államháztartási hiánya lényegesen nagyobb, mint Szlovákiáé. Abban igaza van a tisztelt olvasónak, hogy nyugati szomszédaink gazdasága szintén gyorsan fejlŒdik. Minden állam saját maga dönti el, mikor szándékozik bevezetni a közös pénznemet, s ezt a tervét a brüsszeli szakembereknek kell jóváhagyniuk. ElsŒ lépésként be kell lépni az úgynevezett ERM II-rendszerbe, amelyet az

euró amolyan elŒszobájának tartanak, amikor meghatározzák az euró és az adott nemzeti pénznem árfolyamát és a megengedett kilengéseit. Szlovákia két éve lépett be, s azóta fokozatosan teljesítette a szükséges kritériumokat. Az euró bevezetésének több lényeges elŒnye van. A cégek, vállalkozók számára elsŒsorban az, hogy kivitelük és behozataluk árait egységes pénznemben számolhatják és tervezhetik. Szlovákia még vonzóbb lesz a külföldi beruházók számára, akik ugyancsak pontosan felmérhetik a költségeiket és egyéb kiadásaikat, miként a nyereségüket is. Ugyanis nem kísért a váratlan pénzromlás veszélye, hiszen az euróövezetben az infláció mértéke nem haladhatja meg a három százalékot. Ez egyébként a polgár számára is a legfontosabb, hiszen a pénze nem veszít a vásárlóértékébŒl. Az is elŒnyt jelent majd, hogy ha például Olaszországba, Franciaországba vagy más nyugati országba utazunk, akkor a jövŒ évtŒl nem kell majd pénzt beváltanunk.

 Mészáros Barnabás, BŒs: Azt olvastam a múlt heti számukban, hogy a nálunk használatos euró hátulján szlovákiai jelképek láthatók majd. Ez azt jelenti, hogy ezeket a pénzeket csak idehaza használhatjuk? – Nem. A szlovákiai jelképekkel ellátott pénz minden olyan országban érvényes lesz, amely tagja az euróövezetnek, vagyis ott nem kell átváltanunk. A brüsszeli szakemberek egyszerre tartották szem elŒtt az európai és a nemzeti identitás megŒrzésének fontosságát. Ezért döntöttek úgy, hogy a papírcímletek és a fémpénzek egyik oldala közös lesz (ezeken uniós jelképek láthatók), a másikon viszont az adott ország mıemlékei vagy neves személyiségei láthatók. Szlovákiában két éve zajlott le az internetes szavazás arról, hogy ezen az oldalon milyen jelképek legyenek.

kulcs alapján kerekítik majd fel vagy le az összeget? – A brüsszeli szakemberek valószínıleg májusban döntenek arról, hogy Szlovákia jövŒ januárjától bevezetheti-e az eurót. Ha kedvezŒ lesz az elbírálásuk, akkor azonnal meghatározzák az átváltás árfolyamát. Ennek alapján már júniustól mindenkinek feltüntetik, hogy a koronában folyósított járandóságának mennyi az értéke euróban. Ezt a kettŒs, vagyis a koronában és euróban feltüntetett értéket tizenkét hónapig kell használni. Annak ellenére, hogy januártól már mindenki euróban kapja majd a nyugdíját, vagyis ellenŒrizheti az összeget. A fel-, illetve a lekerekítés a matematikai szabály alapján történik. Kivéve a nyugdíjasokat, akiknél minden esetben a legközelebbi eurócenthez kerekítik fel a koronában meghatározott értéket. ErrŒl már kormánydöntés is született.

 Klempa Ilona, Dunaszerdahely: – Mikor tudom meg, hogy euróban mennyi lesz a nyugdíjam? És milyen

 Lengyel Mária, Süly: Én elsŒsorban a sok aprópénztŒl tartok. El sem tudom képzelni, hogy fér

majd el a sok eurócent meg a többi fémpénz a pénztárcámban… – Némi humorral azt válaszolhatjuk, hogy minden eurócentnek, fémpénznek örülnie kell. Komolyra fordítva a szót: átmeneti nehézségek nyilvánvalóan akadnak, de a szlovákiai polgár is van olyan ügyes és okos, mint az osztrák, az olasz vagy más személy. Ha Œk nagyobb gond nélkül megbirkóztak az átváltással, akkor nekünk sincs mit félni. Ha járt például a közeli osztrák üzletekben, láthatja, hogy az idŒsebb személyek, de a szlovákiai vásárlók is probléma nélkül fizetnek, teszik el a visszajáró pénzt. Higgye el, így lesz ez nálunk is. Azt is megemlítjük, hogy Szlovákiában szintén növekszik azoknak a száma, akik nem készpénzzel, hanem bankkártyával fizetnek. Ez a módszer is segít abban, hogy a pénztárcánk ne legyen tele aprókkal. –y-fVárjuk és megválaszoljuk további kérdéseiket, amelyeket szerkesztŒségünk címére postán vagy emailban (csallokoz@csallokoz.sk) küldhetnek el.


4

Interjú – Híroldal

2008. február 26.

Dzurinda: Keresd az újságírót... A Szlovák Kereszténydemokrata Unió (SDKÚ) parlamenti képviselŒinek népes csoportja február 20-án mintegy kétszáz galántai és környékbeli lakos elé ült oda, hogy válaszoljon kérdéseikre. A záporozó kérdésekre zömmel MikulበDzurinda volt kormányfŒ válaszolt, de szóhoz jutott Ivan Miklo‰ volt pénzügyminiszter és Eduard Kukan volt külügyminiszter is. KérdésbŒl akad bŒven, szimpla magánügyektŒl kezdve a függetlenségét kikiáltó Koszovón át egy idŒsebb úr kommunista agitációs „jelenéséig”. Természetesen az SDKÚ-t feszegetŒ fejleményekkel és a Dzurindát a párt élérŒl történŒ távozásra felszólító Li‰ka-féle kezdeményezéssel is foglalkoztak. A lakossági gyılést követŒen néhány kérdést tettünk fel az ex miniszterelnöknek.  Mit szól hozzá, hogy a napokban a sajtó több botrányízı ügyet is megszellŒztetett azzal a párttal kapcsolatban, amelynek ön az elnöke? – Ján âarnogursk˘tól tanultam valaha, hogy az emberi fantázia néha gazdagabb, mint a valóság, ezért az ilyen gyanúsítgatásokat fenntartásokkal fogadom, másrészt nem hunyhatok szemet bizonyos összefüggések felett. Mint amikor Fico megfenyegette Hortot – nincsen kétségem afelŒl, hogy szimatolnak, ahol csak tudnak. Átnyálazták a megboldogult nagyapám utáni hagyatéki eljárást, tudom, hogy keresnek valamit Miklo‰ ellen, vizsgálják Hort összes külföldi útját. A Smer letet-

te névjegyét, és igyekszik szétbomlasztani az SDKÚ-t.  Tehát nem tartja kizárhatónak, hogy a Smer lehet Li‰ka „médianyomulása” mögött is? – Hasonló dolgokkal már Pozsonyban is szembe kerülök. ElképzelhetŒ, de több idŒt igényel, hogy a gyanú megdŒljön vagy beigazolódjon. Személy szerint vannak belsŒ aggályaim. Li‰kával a sajtószereplései óta nem találkoztam, most még ez túl friss dolog, csupán a spekuláció szintjén mozog, nem akarom kommentálni.  Az ellenzék a Lisszaboni szerzŒdés ratifikálását a demokratikus sajtótörvény elfogadásának feltételéhez köti. Nincs e mögött a gesztus mögött egyfajta igyekezet a sajtó kegyeinek elnyerésére is? – Elég öreg vagyok már ahhoz, hogy tudjam, ez nem lehetséges. Teljesen természetes, hogy a sajtó javarészt a mindenkori kormány ellenzéke. A politikában eltöltött hosszú évek után számomra világos, hogy az újságíróknak ettŒl nem fogok jobban tetszeni. Le‰ko vagy Schultz a Smeben, Dani‰ a Pravdában, Hríb a .t˘ÏdeÀ-ben továbbra is azt írnak, amit akarnak. Nincsenek illúzióim, nekünk valóban az elv a fontos.  A parlament márciusban szavaz a sajtótörvényrŒl. Ha az ellenzék számára elfogadható törvény születik, hajlandók azonnal megszavazni a Lisszaboni szerzŒdést?

Hol, mikor, mire? GALÁNTA – Nyolcvan polgármester vett részt azon a konferencián, melyet a Simon Zsolt nevével fémjelzett ISFA közhasznú társaság szervezett régiófejlesztési és pályázati lehetŒségek témakörben. A kétnapos rendezvényen olyan szakemberek adtak elŒ, mint Gyurovszky László

volt régiófejlesztési miniszter, Törzsök Erika és Rajnai Gábor, a magyar Miniszterelnöki Hivatal Nemzetiségi FŒosztályának munkatársai vagy Zsile Béla, a Pázmány Péter Alapítvány képviseletében. A poglármesterek hasznos információkat kaptak arról, hogy hol, mikor, mire és hogyan lehet pályázni. Az OTP Bank a pénzügyi háttérrŒl tartott elŒ-

 Ezekben a napokban nincs oka a mosolygásra adást, bemutatták a Szlovák Köztársaság regionális operatív programját és a határon átnyúló pályázati lehetŒségeket. A Pázmány Péter Alapítvány az oktatás területén elnyerhetŒ pénzekrŒl informált. Simon Zsolt, az ISFA-t tavaly januárban megalapító politikus lapunknak elmondta, céljuk, hogy az önkormányzatok éljenek a fejlesztési lehetŒségekkel és ebben segítségükre legyenek. Arra a kérdésünkre, vajon miért nem volt elŒadó az illetékes minisztériumok jelenlegi alkalmazottai közül, így felelt: „Gondol-

Borban a nŒ és a gitár DUNASZERDAHELY – A csallóközi borkedvelŒk legújabb Mekkájában, a Rózsa utcai Szent György Borházban gyakoriak a hangulatos rendezvények. A múlt kedd esti mégis kivételes volt, mert a borkóstolót bordalok tették még színesebbé. És természetesen az elŒadó is, aki Szarka Gyula volt, a Ghymes együttes gitárosa, énekese, frontembere. à nemcsak szereti a bort, hanem készíti is. Már saját márkanevet is talált, mert a nedıit Kisangyalom felirattal hozza forgalomba. „A jó bor olyan, mint a nŒ: tüzes, csábító és emlékezetes élményt nyújt. Ha pedig férfitársaság koccintgat, akkor is elŒbb-utóbb megjelenik a hölgy, legalább beszédtémaként“ – érvelt a neves mıvész, akit két egykori kollégája, Kún Csaba és Bohus „Zumi“ Zoli is köszöntött. Megtudtuk azt is, hogy a jó bor újabb dalokra is ihleti Gyulát, aki szerint nŒvel és jó muzsikával igazán szép az élet. S mindjárt igazolta is, mert kezébe vette a gitárját és magá-

val ragadó bordalokat énekelt, amelyek fŒszereplŒi a hölgyek voltak. Kiderült az is, hogy Szarka Gyula jó borokat is csinál, habár errŒl nem óhajtott nyilatkozni. „Zenész vagyok és énekes, a borkészítéssel csak kedvtelésbŒl foglalkozom“ – közölte szerényen. Pedig a Balaton melléki szŒlŒbŒl készített tavalyi oportója, amely a Kisangyalom Portugieser márkanevet viseli, valóságos borszimfónia – álla-

pították meg a borkedvelŒk, akik örömmel vásárolnának ebbŒl a fajtából. Valószínıleg rövidesen megtehetik, mert a Rózsa utcai Szent György Borház gazdag kínálatából ez a márka sem hiányzik majd. Addig viszont érdemes megvásárolni a rendezvény helyszínén Szarka Gyula Bor és leányka címı CD-lemezét, amely mıvészi élményt nyújt, jókedvre hangol és emlékeztet a kedd esti sikeres rendezvényre. (elba)

A szerzŒ felvétele

kodtunk rajta, de a jelenlegi felállásban nehéz magyarul beszélŒ elŒadót találni.” A meghívottak viszont kiváló szakmai tudásról tettek bizonyságot és sok naprakész információval szolgáltak. A pályázatok terén kezdŒnek számító, de a már tapasztaltabb polgármesterek találhattak településük fejlŒdéséhez használható kiindulót. Az ISFA további elŒadássorozatot is tervez, mindig az adott régió sajátosságaira helyezve a hangsúlyt, hogy segíteni tudjanak a legégetŒbb kérdésekben. jaksa

– Pontosan. Mi nem terjeszthetjük be, ez a külügyminiszter dolga, de abban a pillanatban nyilvánosan kinyilatkoztatjuk, hogy készen állunk megszavazni a szerzŒdést.  A Magyar Koalíció Pártjában történt elnökváltás után az MKP radikalizálódásától lehetett tartani. Milyen az együttmıködés az új vezetéssel? – Az együttmıködés jó, úgy érzem, hogy a helyzet nyugodt. Igaz, nekem a kezdetektŒl nem jelentett ez problémát, mert Csáky Pál nyolc évig ott ült a jobbomon a kormányban. Ismerem a taktikáját, tudom, hogy kemény játékos, de az én szememben nem jellemtelen ember. Képes ugyan túllépni bizonyos határt, de ha megérti, hogy valamit nem lehet, akkor az egyezséget követŒen meg lehet bízni benne. Kopogjam le, hogy a kölcsönös megértés és együttmıködés ma megvan, még ha egyes ügyekben a két párt némileg eltérŒ véleményt képvisel is – mint például Koszovó esetében.  Hogy tetszett a galántai látogatás? – Kellemesen meglepett, mondhatom, nem is lehetett jobb programot elképzelni, mint hogy ma este Galántán az emberekkel beszélgettünk. A mi táborunktól idegen vélemények is elhangzottak ugyan, de az egész nagyon kulturált módon zajlott. Ráadásul rengeteg érdekes gondolat is felmerült – egyesek a mi nézeteinket igazolták, miközben új, rendkívül értékes ösztönzéseket is kaptunk. ªubo Baniã

Az ISFA nonprofit szervezet, 2007 januárjában alapították. MezŒgazdasággal, élelmiszeriparral, az erdŒgazdálkodással és a vidékfejlesztéssel kapcsolatos idŒszerı szakmai információk közvetítésével foglalkozik. Honlapjukon (www.isfa.sk) a legújabb törvényi szabályozásoktól kezdve a pályázati határidŒkig minden önkormányzat hasznos információt talál.

Életmentés – nyomógombbal (Folytatás az 1. oldalról) „Ha vészhelyzet van, nincs idŒ arra, hogy a készüléket, majd a számokat keresgélje az illetŒ. Ráadásul az idŒs vagy beteg ember nehezen is kezel ilyeneket. Ezt a kis szerkentyıt viszont a páciens magánál hordja, a csuklójára erŒsítheti, és szükség esetén csak annyit kell tennie, hogy megnyomja a piros hívógombot. A készülék képes rögzíteni a hangokat is, tehát a központban belehallgathatnak abba is, ami a háttérben zajlik – a segítséget igénylŒ tud-e kommunikálni vagy sem” – magyarázza elŒnyeit. De nemcsak az egészségügyben, hanem a rendvédelmi szer-

veknél is hatékonyan alkalmazható a készülék. Tibor Timár, a gyártmányt kifejlesztŒ és forgalmazó budapesti székhelyı ŒrzŒvédŒ kft. szlovákiai leányvállalatának igazgatója elmondta: ha egy objektumot teljes egészében be akarnak biztosítani, akkor a meglévŒ technikának is megfelelŒnek kell lennie. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a mıszer segítségével egy adott helyre kijelölt személy is ellenŒrizhetŒ – például hogy munkaideje alatt elhagyta-e az Œrhelyét. A pénzintézetek ugyan fel vannak szerelve biztonsági rendszerrel, ám csakis egy bizonyos helyen van a riasztógomb. Egy

esetleges bankrablásnál például a pénzintézet munkatársának rendszerint nincs ideje vagy lélekjelenléte, hogy odamenjen a pulthoz és vészjelzést adjon le. Viszont ezzel a szerkezettel ezt megteheti. A mıszert több más célra, többek között hegyimentésnél is lehetne használni. Az alapcsomag havi kilencszáz korona körüli összeget jelent, az extraszolgáltatás körülbelül 1000 korona, és minden egyes igényelt különleges szolgáltatásnál még 30-35 koronával emelkedik a havidíj. A készülék 8000 koronáért vásárolható meg. Hogy sok ez vagy kevés: nézŒpont kérdése. Undesser Tímea

Kényes témák a Vámbéryben

 Szarka Gyula dalra fakadt

ªubo Baniã felvétele

DUNASZERDAHELY – „Földes György Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989 címı munkája legendaromboló, tényfeltáró, jobb nemzeti önismeretre nevelŒ jól megírt könyv” – mutatta be a budapesti Napvilág Kiadó legfrissebb opusát E. Fehér Pál múlt csütörtökön este a dunaszerdahelyi Vámbéry Kávéházban. Földes György a Politikatörténeti Intézet fŒigazgatója a szépszámú hallgatóság kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy realista történetírást próbál mıvelni, aktuális könyve pedig egy történet, s ha úgy tetszik, akkor egy

film a tárgyalt korszakról. A nemzeti problematikára összpontosító monográfia egyébként betekintést nyújt a két nép egymással rivalizáló nemzetépítŒ stratégiájába is, feltárja Magyarország és Románia pártvezetésének és értelmiségének hullámzó viszonyát, továbbá a kettŒ közti hatásmechanizmusokat. Arra a kérdésre is választ ad, vajon miért nem vállalta a magyar politika sokáig a konfrontációt Ceausescu pártállamával, s végül miért döntött úgy, hogy bizonyos mértékig kiáll az erdélyi és a partiumi magyarság védelmére. (lel)


Olvasószolgálat

2008. február 26.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. február 28– március 5.) Mindenképpen talán (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. Winx Club – A mozifilm (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.30, 12.30. Sweeny Todd – A Fleet Street démoni borbélya (mf, premier) 13.15, 15.30, 17.45, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.00. 9 1/2 randi (magyar) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 10.00, 12.00. Szerelem a kolera idején (mf) 16.45, 19.30; 22.15; szo–v 12.00. Cloverfield (mf) 18.15, 20.00; p–szo 21.45. NapkirálynŒ (mb) 14.15, 16.15; szo–v 12.15. Charlie Wilson háborúja (mb) 15.00, 20.00; p–szo 22.00. John Rambo (mf) 16.45, 20.30; p–szo 22.30; 19.45. Asterix az olimpián (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; p–szo 22.00; szo–v 10.45. Aliens vs. Predator – A halál a ragadozó ellen 2. (mb) 14.45, 18.45. Amerikai gengszter (mf) 17.00. A nemzet aranya – Titkok könyve (mb) 15.00, 19.45; p–szo 22.00. P.S- I Love You (mb) 17.15. Macskafogó 2. – A sátán macskája (magyar) 13.15; szo–v 11.30. Alvin és a mókusok (mb) 14.45; szo–v 10.00. Az arany iránytı (mb) szo–v 10.30. Bıbáj (mb) szo–v 11.30. Mézengúz (mb) szo–v 11.00.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (febr. 28–márc. 5.): Winx Club – A mozifilm: Az elveszett királyság titka (olasz anim.) 16.05, 16.30, 17.55, 18.20, 19.45; v 14.40. Hitman – A bérgyilkos (fr.-am.) 20.10, 21.58. Az arany iránytı (am.) 15.50, 17.43; szo-v 13.30, 15.23. Hitman (fr.-am.) 18.10, 19.58. A bébisitter naplója (am. vígjáték) 18.10, 19.55, 20.30, 22.15. Asterix az olimpián (am.) 18.00, 20.00, 20.20, 22.20; szo–v 13.20, 15.20. ArtMAX: Zodikákus (márc. 5.) 20.30

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – március 7.: Forgószínpad (19.00, Premier bérlet).

Kiállítás NAGYMEGYER – A textiltervezŒ iparmıvész, Szakáll Kolãák Noémi Egérrajzok címı kiállítását nyitották meg február 22-én a VMK kiállítótermében. DUNASZERDAHELY – A Csallóközi Múzeum kiállítócsarnokában február végéig Almási Róbert festŒmıvész alkotásainak kiállítása tekinthetŒ meg. – Ugyanitt március 6-án (17.00) Kurucz István András festŒmıvész tárlatát nyitják meg Szakolczay Lajos budapesti irodalom- és mıvészetkritikus, valamint Nagy Kornélia mıvészettörténész méltatásával. – A Kortárs Magyar Galériában február 29-én (17.00) Szabó Gyula festményei 1938–1946 címmel nyílik egy hónapon át megtekinthetŒ emlékkiállítás Kubiãka Kucsera Klára mıvészettörténész tárlatnyitó méltatásával KOMÁROM – A Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében múlt pénteken nyílt és május 2-ig látogatható a Fegyvert s vitézt éneklek – Hadtörténeti barangolás címı kiállítás.

Vegyes DUNASZERDAHELY – A Vámbéry Irodalmi Kávéházban február 28-án (18.00) Lampl Zsuzsanna szociológus Magyarnak lenni – címı könyvét Végh László, a somorjai Bibliotheca Hungarica igazgatója mutatja be az érdeklŒdŒ közönségnek; az estet Miklósi Péter publicista vezeti. – A Dunaszerdahelyi SzabadidŒközpontban a február 25–29. közötti tavaszi szünidŒben naponta 9-tŒl 16.00 óráig rajz és kerámia, futball, asztalitenisz, csipkeverés és kézmıves foglalkozások várják a gyerekeket.

Talizmánt, amulettet szokott magával hordani? Szıcs Margit, Örsújfalu – Az én legnagyobb talizmánom a kisfiam, Péter. Ã jelenti számomra a legnagyobb boldogságot, szerencsét, ami az életben érhetett. Remélem, hogy még sokáig hı kísérŒm marad, hogy kifényezze a mindennapjaimat. Ami pedig a különféle plüssállatkákat, amuletteket, varázsgömböket illeti, ezekben soha életemben nem hittem. Sedliak Ilona, Komárom – Nem hiszek semmiféle mágikus tárgyakban. Én fŒleg magamban bízom. Kabalám gyerekkoromban sem volt és ma sincs. Soha nem szoktam bebeszélni magamnak, hogy nem volt szerencsém. Ahelyett, hogy elég figyelmes, következetes lettem volna valamilyen cél elérésében. Nagy divatja lett ma a talizmánoknak.

Sipos Dusán, Nagyudvarnok – Miként a családunk, én is mélyen hívŒ ember vagyok. Ezért az én elválaszthatatlan talizmánom egy kicsike kereszt, amely megvéd az ördögi kísértésektŒl, a rossz szellemektŒl és segítségemre van a bonyolult élethelyzetekben. Ám ahhoz, hogy a talizmán segítsen, mélyen fixálnunk kell hatását a tudatunkban. Nagy Tamás, BŒs – Nem vagyok babonás, ezért nincs is semmilyen talizmánom. Feleléskor vagy dolgozatíráskor sem próbálok ilyenféle eszközöktŒl jó szerencsét várni. Az az igazi, ha alaposan felkészülök. A talizmánt akkor kell becsben tartani, ha valamilyen családi históriához kötŒdik és öröklŒdik nemzedékrŒl nemzedékre...

Angolul tanuló falvak A Komáromi Polgári Klub a fönti címı program keretében már évek óta szervezi azokat a jelképes összegı nyári nyelvtanfolyamokat, melyeket Amerikából érkezŒ lektorok tartanak a Learning Enterprises Alapítvány képviselŒje által kiválasztott szlovákiai, zömében magyarok által lakott falvakban. Ezek a tanfolyamok nemcsak az oktatásról, a tanulásról szólnak, hanem ennél lényegesen többrŒl. A különbözŒ kultúrák egyfajta találkozójáról van szó, hiszen a délelŒtti hagyományos tanítási órák után az oktatók diákjaikkal együtt közös programokon vesznek részt, akik e kötetlen beszélgetéseken mesélnek saját szokásaikról, hagyományaikról, kultúrájukról, a diákok pedig az itteni életmódról. A programba való jelentkezés feltételeirŒl a következŒket kell tudni: Az alapítvány csak a lektorok biztosítását vállalja. Szállásukról, étkeztetésükrŒl a vendéglátóknak kell gondoskodniuk, cserébe a

klub jelképes összegért (100 Sk/fŒ 3 hétre) biztosítja az angol nyelv oktatását, tekintet nélkül az érdeklŒdŒk életkorára, iskolai végzettségére. ● Elszállásolás – csak az adott pályázó községben élŒ családnál lehetséges, akik természetesen vállalják a lektor étkeztetését is (a községi hivatal vagy mások segítségével). ● Legalább 4060 érdeklŒdŒ biztosítása, akik három vagy négy csoportban tanulják majd az angol nyelvet. ● Egy terem biztosítása (iskolában, községházán, esetleg magánszemélynél), ahol a délelŒtti foglalkozásokat tartják. ● A lektor szabadidejének megszervezése, a környék nevezetességeinek megtekintése, a falu hagyományainak ismertetése. ● IdŒpont: 2008. június 29-tŒl július 18-ig vagy július 20-tól augusztus 8-ig. ÉrdeklŒdni és pályázati adatlapot igényelni a következŒ telefonszámokon lehet: 0905/613 422, 035/77 78 133, 035/77 31 313. (–ck)

Gyerünk együtt oviba! A Dunaszerdahelyi Városi MıvelŒdési Központ március elejei programkínálatából: Március 1., 14.00: Gyerünk együtt óvodába! – az Erzsébet téri és az Október utcai óvodák közös játszóháza; közremıködik az Aranykert Bábszínház. Március 4., 18.00: Önismeret mint belsŒ út, avagy a mindennapos problémáink megoldása – Kiss J.

Zsolt asztrológus, pszichodráma-asszisztens elŒadása. Március 6., 9.00: A XVII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának szervezésében. Március 7., 18.00: AmatŒr zenekarok koncertje. (–er)

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Vajas Petra, Csallóköznádasd – Semmilyen szerencsehozó tárgyam nincs. Nem vagyok babonás, nem fordulok viszsza, ha fekete macska megy át elŒttem az úton. Ezért aztán holmi mütyürök mágikus erejében sem hiszek. Nem állítom persze, hogy nincsenek különféle kedvelt tárgyaim vagy nem örülök annak, ha négylevelı lóherét találok... (kmeÈ)

ÉLà NYELV „Milyen rokon értelmı szavakat használhatunk a henyél ige megfelelŒiként?” – érdeklŒdik egy állandó olvasónk. A rokon értelmı és ellentétes jelentésı szavak szótára, a Magyar szókincstár a következŒ köznyelvi szinonimáit tünteti fel a henyél igének: lustálkodik, tétlenkedik, hever, heverészik, lebzsel, lézeng, tesped. A bizalmas nyelvhasználat rokon jelentésı elemei a lazsál és a lóg, tájnyelvi megfelelŒként pedig eléggé ismert a

herélkedik és a hedergél. Ezenkívül szólásokkal is kifejezhetŒ a henyél ige jelentéstartalma, néhány a legismertebbek közül: csak a lábát lógázza, ölbe tett kézzel ül, lopja a napot, süti a makkot. Néhány tréfás minŒsítésı szóláshasonlatunk szintén a henyél fogalomkörére utal, pl.: hever, mint kuvasz a szalmán; henyél, mint a kopott ispán vagy elnyúlik, mint a kunok ebe. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson február 19–20-án a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Andics László mérnök, Csóka Szilárd mérnök, Mészáros Tibor, Molnár Imre, Pullman Richárd, Wiedermann Gyula, Gál Attila, Lelkes Péter, Petrovics Marián, Mészáros Tamás; Királyfiakarcsa: Zerényi László; Pinkekarcsa: Póda Zoltán, Szabó Igor; Nagyabony: Vörös Lajos; BŒs: Molnosi András, Csánó Tibor; Padány: Gódány Adrianna; Csákány: Razgyel Sándor; Nyékvárkony: Borbély Zoltán, Kiss Csaba;

Egyházgelle: Bódis Vilmos; Jányok: Pocz Szilvia, Pocz Róbert, Berner Lajos, Méry Norbert, Dömötör Péter, Kálmán Ida, Razgyel József, Botló István, Tóth Ferenc; Lég: Kovács Balázs, Kovács Sándor; Dióspatony: Gállfy Pál, Nagy József, Jakóczi JenŒ; DunatŒkés: Ollé József; Vásárút: Németh Péter mérnök; Pódafa: Kiss Ferenc; FelsŒvámos: Mlinszki Tibor; Szarva: Varga Klaudia, Csepi Mihály; Vajka: Horváth László; Kisfalud: Zöld József; Doborgaz: Kulcsár János, Purgel Ferenc, Fekete Róbert, Papp Árpád, Boráros József.

ORVOSI ÜGYELET Az epehólyag izomzatának görcsös összehúzódásán alapuló epekólika szövŒdménymentes esetben órák alatt lezajlik. Gyorsan szünteti a fájdalmat az izomba vagy egyenesen az érbe (vénába) adott görcsoldó, melyet a kólikában szenvedŒ általában az orvosi ügyeleten kap meg, az éjszakai órákban. Ez az ellátás természetesen csak tüneti kezelést jelent, az ügyelet orvosának nincs módjában a kólika hátterében megbúvó valódi okot – rendszerint az epehólyagban vagy epevezetékben található köv(ek)et

Mi a teendŒ epekólika után? – kikutatni. Ezért fontos tudatosítani, hogy ha a kólika el is múlik és a beteg újra panaszmentessé válik, érdemes minél hamarabb kideríteni, mi lehet a kólika hátterében. A kólika lehet ugyan egyetlen, többször nem ismétlŒdŒ esemény, ám az a gyakoribb, hogy a fájdalmas roham elŒre meg nem jósolható módon, bármikor újra jelentkezhet. Különösen várható a kólika-ismétlŒdés akkor, ha a beteg elhízott, rendszertelenül táplálkozik, kedveli a hólyagösszehúzódást kiváltó zsíros ételeket, szeszes italt és/vagy cu-

korbetegségben is szenved. Mi tehát a teendŒ a lezajlott kólika után? Az ügyeletben kapott lelettel haladéktalanul keressük fel körzeti orvosunkat, aki e lelet alapján azonnal vagy a még általa fontosnak tartott kiegészítŒ vizsgálatok elvégzése után ultrahangos („szono”) vizsgálatra küldi el betegét. A jobb bordaív alatti tájék ultrahangos vizsgálata kimutathatja az epehólyagban, vezetékben található követ, mely az esetek döntŒ többségében felelŒs a lezajlott kólikáért. Dr. Kiss László


6

Hirdetés

2008. február 26.

Electrolux EWT 10420 W

Electrolux EWT 13420 W

13.990,-

15.990,-

Electrolux EWF 12040 W

11.990,-

Zanussi ZRB 34 NC

10.990,-

Práãka

Práãka Práãka Otáãky: 1000 ot./min., V x · x H: 85 x 40 x 60 cm, spotreba: 0,93 kWh/ 46 L, náplÀ prádla: 5,5 kg, LCD displej, energetická trieda A+

EN. TRIEDA

A+

Electrolux ECN 21105 W

8.499,-

Otáãky: 1300 ot./min., V x · x H: 85 x 40 x 60 cm, spotfieba energie: 0,93 kWh, spotfieba vody: 46 L, náplÀ prádla: 5,5 kg, LCD displej v ãe‰tinû, energetická trieda A+, TIME MANAGER

EN. TRIEDA

A+

Energetická trieda: A, otáãky: 1 200 ot./min., V x · x H: 85 x 60 x 59 cm, spotreba: 0,85 kWh/49 L, náplÀ prádla: 5 kg, Fuzzy Logic, elektronick˘ programátor, veºk˘ plniaci otvor

EN. TRIEDA

A

Zanussi ZRD 23 JC

7.990,EN. TRIEDA

Truhlicová mrazniãka Vnútorné osvetlenie, uzamykateºné veko objem: 210 L, zmraz. kapacita: 14 kg/24 h akumulaãná doba: 28 h, Vx·xH: 87,6 x 79,5 x 66,5 cm, spotreba energie: 0,781 kWh, chladivo R600a, hluãnosÈ 40 dB

Kombinovaná chladniãka s mrazniãkou

A

EN. TRIEDA

A

Kombinovaná chladniãka 1 kompresor, objem chladniãky: 186 L, objem mrazniãky: 44 L, V x · x H: 140 x 54,5 x 60,4 cm, spotreba energie: 0,78 kWh/24 h, energetická trieda A

Farba biela, 1 kompresor, objem chladniãky: 223 L, objem mrazniãky: 92 L, V x · x H: 175 x 59,5 x 63,2 cm, spotreba energie: 0,929 kWh/24 h, energetická trieda A

www.andreashop.sk Dunajská Streda Á. Vámbéryho 54/11, tel.: 031-552 43 66, 031-553 03 73, ·aºa Hlavná 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64, ·amorín Pri Trhovisku 1, tel.: 031-560 12 21, 031-560 12 22 sieÈ predajní znaãkovej elektroniky

Elektromarket v OD Kaufland v Dunajskej Strede, tel.: 031-553 08 70

ãlen skupiny


SzabadidŒ

2008. február 26. MEGFELELÃ

RITKA FÉRFINÉV

LUSTA

KITALÁL

DERÉKSZÍJ

R. 1. RÉSZ

ANGOL CSEHÍRÓNÃ (Doris) ORSZÁG AUTÓJELE

PINTYFÉLE MADÁR

KEDVEZÃ

Ö JAVASLAT

R. 2. RÉSZ FABULA

KÖTÃSZÓ

RÉSHANG SZÍTETTE: LÃRINCZ LÁSZLÓ

... KOK, RÖNTGEN VAJON

ÚSZÓNÃ

R. 3. RÉSZ

Á

FÉRFINÉV AZONOS BETÙK

LITER

AZ ÍJ HÚRJA

A SZÁVA FOLYÓJA

ZÉRUS TÙZFÖLDI INDIÁN TÖRZS VÁROS IRÁNBAN

... ESIK, ELBUKIK ... GANDHI, POLITIKUS PRÍMA

OXIGÉN MALÁJI VITORLÁSHAJÓ (ék.f.) GRAMM

A PAKK SZÉLEI

VÉGTELEN

ASZTÁCIUM, NITROGÉN

ALGA! ARGON

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok Febr. 26.: Edina, Sándor, Viktor Febr. 27.: Ákos, Bátor, Alexander Febr. 28.: Elemér, Zlatica Márc. 1.: Albin, Albín Márc. 2.: Lujza, Ane‰ka Márc. 3.: Kornélia, Bohumil, Bohumila

Heti évfordulók 180 éve, 1828. február 6-án hunyt el Fazekas Mihály költŒ, botanikus.

Virágkalendárium Az Edináknak kék jácintból vagy tavaszi tŒzikébŒl és mogyorófa barkából készíthetünk virágajándékot. A Lujzák tarka, indigókék vagy fehér-kék közepı cineráriákat kapjanak, a Kornéliáknak pedig hóvirágot és lila krókuszokat adjunk.

MELLÉKNEM – SZLOVÁKUL

7

KASSZÁBAN VAN!

JUPITER EGYIK HOLDJA

Népi bölcsességek Lujza majd megmutatja, milyen lesz e hó minden napja.

Aforizma

HANGNEMNÉLKÜLISÉG, id. kif.

A

SZ

E heti rejtvényünkben Pál apostol egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 7. szám keresztretvényének helyes megfejtése: Könyv az emberiség útján az egyik legnagyobb ajándék. (Ferenczy Béni) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: LŒrincz Blanka (FelsŒvámos) Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Valójában szerencsésnek mondhatja magát, hiszen karrierje szépen ível felfelé, és magánéleti ügyei is jól alakulnak. Mégis folyton elégedetlenkedik. Itt az ideje, hogy változtasson a hozzáállásán. Ikrek

5. 21–6. 21.

Végre sikerült új munkahelyi kapcsolatokat kialakítania. Ideje volt már ennek, mert kissé szürkének érezte az életét. Az egyik új ismeretségbŒl hosszú távon jól mıködŒ üzleti kapcsolat is kialakulhat. Rák

6. 22–7. 22.

Remek és egyedi lehetŒségek adódnak mostanában az életében, s nagyon jól teszi, ha megragadja Œket. Így akármilyen zord az idŒ, önné süt a nap. S ami szintén fontos, hangulata a környezetére is kihat. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Ez a hét az ön szempontjából egyáltalán nem kedvez a pénzügyeknek, tehát a pénztárcáját és a bankkártyáit jobb ha eleve trezorba zárja. Egy meghívásnak viszont feltétlenül tegyen eleget. Szız

8. 24–9. 23.

Nincs jó passzban, nem árt, ha kikéri valakinek a tanácsát, de talán az is elég, ha talál olyan személyt, akinek elmondhatja a gondjait. Az viszont biztos, hogy hamarosan újra visszatér az optimizmusa.

Mérleg

9. 24–10. 23.

Semmi szükség rá, hogy az elkövetkezŒ hetekben bármin is lényegesen változtasson. A jövŒt illetŒen jó úton halad, a céljai reálisak, a módszerei jók. De az egészségére jobban ügyeljen... Skorpió

10. 24–11. 22.

Hagyja magát szeretni, és ne titkolja el saját érzéseit sem. Ez az idŒszak ön számára a feltöltŒdésé. Gyıjtenie kell az erŒt, hogy ismét minden téren tettre kész legyen. Az egészsége jól szolgálja. Nyilas

A tizennyolc éves kisfaludi Szitás Krisztina a fŒvárosi Duna utcai magyar gimnázium harmadik évfolyamos tanulója. Az érettségi után fŒiskolai tanulmányokra készül, bár azt még nem döntötte el véglegesen, hol. Szabadidejében szívesen jár szórakozni a barátaival, vagy megnézni egy-egy jó filmet, Fotó: Bertók Video színházi elŒadást...

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Mi a megfejtése az alábbi verses talányoknak?

Székely bácsi utazik a vonaton. Ül vele szemben egy nŒ, aki egyszer csak megszólal: – Elnézést, felhúzná az ablakot? Nagyon hideg van kint. A székely bácsi szó nélkül felhúzza, majd megkérdezi: – No, oszt' mostmá' meleg van idakinn?

1. Hibád falja s nem kövérül. Ã s a hiba elfogy végül.

2006. FEBRUÁR 26–MÁRCUIS 3.

A környezete számára kicsit tehetetlennek tınhet föl, de belülrŒl érzi, hogy min nyerhet az életben. S vágyait, elképzeléseit illetŒen ne legyen szerény. S ezt a kívánságlistát idŒrŒl-idŒre mindig újítsa fel. Bika

NAP KIADÓ

Az ember kénytelen korlátok közé szorítani önmagát, és úgy nyer jogot valamire, hogy cserébe minden másról lemond. (Elias Canetti)

11. 23–12. 21.

2. Elöl mint egy villa, mint hordó: közepett Hátul mint egy seprŒ – ugyan mi lehet? 3. Vajda Rudi hahotázott, a kis Mari gólyát látott, a Lacink elŒtt is egy rebben! Hány állatka van e versben? Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. EB, ÉLC S A TORNA, 2. MEGVAN AZ A LAPJA, 3. ÁL LATIN Ã, 4. A PAPA KARJA, 5. KÁR OLY HEVESEN, 6. OLY KORCS A LÓ, 7. KÉTSZER EPÉT, 8. KI HALLGAT OTT, 9. HAT VAN, KILENC VOLT, 10. FRANK FÚRT TITOKBAN. Helyes megfejtŒink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

✖ Két ágyszomszéd beszélget a kórteremben. – Maga miért került be? – Infarktus. És maga? – Én is infarktus. – Hm. És mit mondanak a dokik, mitŒl kapta? – Én attól, hogy ígéretem ellenére nem hagytam abba a dohányzást... És maga? – Én attól, hogy nem kaptam meg a beígért dohányt. ✖ A kis elefánt életében elŒször bemegy a nudista strandra. Az elsŒ szembejövŒ férfin nagyon elcsodálkozik, és udvarisasan megkérdezi tŒle: – Bácsi, ne tessék haragudni! Tetszik elég levegŒt kapni azon a kicsike ormányon?

Érdekes elképzelésével eddig nem volt szerencséje, fŒleg ami a pénzügyi háttér megteremtést illeti. Ne adja fel, némi szerencsével még a tavaszi idŒszak elŒtt támogatókat találhat különös tervéhez. Bak

12. 22–1. 20.

Túlzott magabiztossága nem mindig vezet jóra. FŒleg ha a sok jelentéktelen, hálátlan dolga közt nem veszi észre az igazán fontosakat. Akár komolyabb veszteségek is érhetik emiatt. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

A szinte kimeríthetetlen energiájáról ismerik munkahelyén, szıkebb környezetében. Mivel azonban ön is csak emberbŒl van, olykor bizony iszonyúan fáradt. Ne titkolja, és egyszerıen pihenjen többet. Halak

2. 20–3. 20.

Ezen a héten mindenképpen kerülje a borongós témákat. Egyébként is, ha folyton csak sötét, borús gondolatok foglalkoztatják, elŒbb-utóbb a világot is tényleg reménytelennek fogja látni maga körül...  No lám, a mai lányoktól sem idegen a citerázás...

Fogas Ferenc felvétele


8

Tudósítás – Hirdetés

2008. február 26.

Fattyúkiáltásért Jókai-díj KOMÁROM – Vasárnap délután – Jókai Mór születése évfordulója elŒtti napon – ünnepélyes keretek között kiosztották az idei Jókai-díjat. A beérkezett tizennégy pályamunka közül a szakmai zsıri a

magyarországi Cegléd József Kázmér: Fattyúkiáltás címı munkáját találta a legjobbnak. A gyŒztes jutalma Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett gipszmásolata, továbbá 30 ezer korona. Az összeget, csakúgy, mint az elsŒ évben, idén is Szé-

 Cegléd József Kázmér, az idei nyertes

Vas Gyula felvétele

nássy Árpád özvegye, Szénássy Mária ajánlotta fel; az idŒközben elhunyt Szénássy Árpád volt ugyanis az, aki Végh Józseffel a Jókai Emlékbizottság elnökével közösen felvetették a díjalapítás ötletét. Idén egy különdíjat is kiosztott a zsıri: a tízezer korona pénzjutalommal járó díjat – az összeget. Szıcs Aliz és testvérei ajánlották fel – Tarics Péter kapta „Ma is ég az oltár” címı pályamunkájáért. A beérkezett pályamunkákat, csakúgy, mint tavaly egy antológiába foglalták a díj meghirdetŒi; a kiadványt a komáromi Madách könyvesboltban lehet megvásárolni. Keszegh Margit, a Jókai KözmıvelŒdési és Múzeumegyesület elnöke az ünnepség végén meghirdette a következŒ évi pályázatot is: a 2009-es Jókai-díjra a 160 éve született Beöthy Zsolt irodalomtörténeti és közéleti tevékenységét bemutató tanulmánnyal, szépirodalmi írással lehet pályázni. A díjat 2006 nyarán alapította a komáromi egyesület, valamint a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága. ElsŒ alkalommal a névadóhoz kötŒdŒ témát választottak az alapítók – Jókai Mór és szülŒvárosa, Komárom –, a tavaly meghirdetett pályázat témája pedig „Esterházy János, a nemzet mártírja” volt, az ötven éve elhunyt szlovákiai politikus tiszteletére. (perec)

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87

Volajte Vo veľkom a nekonečne dlho Samsung SGH-E740

SonyEricsson W200i

aktívny farebný displej (262-tis. farieb) ■ MMS, Tridband, Bluetooth ■ EDGE, GPRS, CSD ■ MP3, 1 GB pamäťová karta ■ s integrovaným digitálnym fotoaparátom 2 mpx. (rozlíšenie 1600x1200) s programom Relax 60 s programom Podnikateľ 90

1,-

1,-

SonyEricsson K550i

Nokia 6500

aktívny farebný displej (262-tis. farieb) ■ MMS, Quadband ■ EDGE, GPRS ■ JAVA, WAP, Bluetooth ■ s integrovaným digitálnym fotoaparátom 2 Mpx. (rozlíšenie 1600x1200) s programom Relax 60 s programom Fix 500

1,-

3990,-

aktívny farebný displej (65-tis. farieb) ■ MMS, Triband, IrDA ■ EDGE, GPRS ■ JAVA, WAP, FM rádio ■ MP3 prehrávač ■ s integrovaným digitálnym fotoaparátom (640x480) s programom 20+20 Viac s programom Fix 300

■ ■ ■ ■

aktívny farebný displej (262-tis. farieb) MMS, Tridband, Bluetooth EDGE, GPRS, CSD MP3 prehrávač integrovaný digitálny fotoaparát (rozlíšenie 1600x1200)

s programom Podnikateľ 150

Aj tie najväčšie veci sa vám teraz budú hovoriť ľahko. T-Mobile predstavuje nové paušály Vo veľkom, s ktorými budete volať ešte výhodnejšie ako doteraz. Vyberte si jeden z paušálov Vo veľkom a užívajte si skvelé výhody oproti vášmu súčastnému paušálu: nekonečné volania každý víkend už pred prevolaním voľných minút; večerné volania len za 1 Sk/min.; bezplatný presun neprevolaných minút; ešte výhodnejšie ceny volaní do všetkých sietí Túžite po novom telefóne? Vyberte si jeden zo skvelých akciových mobilov a k nemu paušál Vo veľkom 100 alebo Vo veľkom 200 a volajte výhodnejšie celé 2 roky. Vyhovuje vám váš súčasný mobil? Práve pre vás sú určené paušály Vo veľkom 150 alebo Vo veľkom 300. Užite si viac voľných minút a volajte výhodnejšie počas celého roka. Ponuka platí do 31. 03. 2008 pri aktivácii niektorého z programov služieb Vo Veľkom a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 12/24 mesiacov. Nekonečné volania je možné využívať pred prevolaním voľných minút počas víkendov a sviatkov len v sieti T-Mobile Slovensko a sú obmedzené podľa Zásad korektného využívania služby: 1000 min. mesačne. Cena volaní v sieti T-Mobile po vyčerpaní voľných minút v čase od 19.00 do 07.00 počas pracovných dní je 1 Sk/min. s DPH. Mesačné programy Vo veľkom a všetky ostatné volania a služby sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka mesačných programov a služieb platného pre programy Vo veľkom.

Dunajská Streda: Korzo Bélu Bartóka č. 790 Tel.: 031/550 11 61

Veľký Meder: Námestie Bélu Bartóka 3286/26 Tel.: 0904 090 966


Gyereksarok – Recept

2008. február 26.

Tavaszi szünetre fel! Bár az idŒjárás még nem éppen mutatja a tavasz kezdetét, ti már vígan élvezitek az egyhetes szabadságotokat. Az elmúlt héten két magyar alapiskolában, az albáriban és az alistáliban jártunk, hogy megtudjuk tŒletek, hogyan töltitek majd a sulimentes napokat. Albáron mindössze hét gyerek jár az elsŒtŒl negyedik évfolyamig mıködŒ iskolába. EbbŒl hat a fiú és mindössze egy a leány. Nemrégen írtunk róluk, megérkezésünkkor épp szlovákórát tartottak – mesét olvastak

zetŒ kilométereket. Egyébként anyukájával és kétéves öccsével, Leventével lesz otthon, a hét végén pedig édesapjával terveznek közös programot. Csejtey Vivien az egész hetet külföldön, Bécsben tölti szüleivel és két testvérével, Kristóffal és Barbarával. Azt mondja, azért szereti a szünetet, mert ilyenkor nagyokat lehet kirándulni és nem kell tanulni. A szomszéd faluban, Madban lakó unokatestvéreihez is biztosan elmegy, szeret velük együtt lenni. Mindig kigondolnak valami jót. A tízéves Végh Patrik nagyon örül annak, hogy végre több idŒt szentelhet kedvtelésének, a zongorázásnak. Már harmadik éve tanul zongorázni az alistáli zeneiskolában, ahol kifejezetten tehetséges fiúnak tartják Œt. KülönbözŒ rendezvényekre járnak fellépni a zeneiskolások, legutóbb, karácsonykor volt egy koncertjük.

 Olléh Szabolcs

JÁTÉK Szeretnél egy jó DVD-t? Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre, és sorsolással akár te is megnyerheted a Rolie, Polie, Olie címı animációs DVD-filmet, amelyet a Focus Music Shop ajánlott fel nektek. Kérdéseink: 1. Hány fiú és hány leány jár az albári alapiskolába? 2. Hol tölti a szünidŒt Csejtey Vivien? 3. Mi szeretne lenni Farkas Alexandra? Ha tudod a válaszokat, írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb március 7-ig. A borítékra ne felejtsd el ráírni a korodat is!

Te vagy a nyerŒ!

mas, délig tartó alvással tölti majd. A hétköznapokon pedig új házuk udvarán fog serénykedni, mint mondja, rendbe teszi az udvart. Azért a sportra is szakít idŒt, elmegy úszni a haverokkal a dunaszerdahelyi termálfürdŒbe, bowlingozni és futni fog, hogy jó kondícióba jöjjön. Közben készül egy áprilisi környezetvédŒ versenyre, ami Gútán lesz, és hármas csapatok  Kürti Roland a szŒnyegen ücsörögve. Mint legutóbb, most is örömmel fogadtak bennünket, és már az elsŒ kérdés után sorolták, ki mit fog csinálni a tavaszi szünet alatt. Kürti Roland a nagymamájához készül, aki a közeli Madban lakik. Egy kis kerékpárostúrát tervezett magának, ugyanis biciklivel teszi meg az odáig ve-

9

Válaszok a 7. számban feltett kérdésekre: 1. február 6-án, 2. matematikával, 3. katolikus pap. Ezen a héten a kilencéves dunaszerdahelyi Varga Kamilla lett a nyerŒ, aki a Discovery Channel egy sorozatát, a Miért építették a piramisokat? címı DVD-filmet nyerte. GRATULÁLUNK A NYERTESNEK! Rovatunk támogatója a Focus Music Shop Vámbéry tér 51. Dunaszerdahely Tel.: 031/551 51 02

 Végh Patrik A szünet után az albári iskolásokat egy átmeneti helyre költöztetik, mégpedig a paplakba, mert az épületet teljes egészében felújítják, hogy szeptemberben már egy szépen átalakított épületben tanulhassanak.

És a nagyobbak Alistálon

 Csejtey Vivien

Farkas Alexandra kilencedikes, Csilizpatasról jár ebbe az iskolába. à elsŒsorban a Monitor-felmérŒ utáni fáradalmait akarja kipihenni ez alatt az egy hét alatt. Azt mondja, eddig nem nagyon tudott a szabadidejére koncentrálni. BarátnŒivel szeretne több idŒt tölteni, jókat beszélgetni, csavarogni egyet. Motorozni is szeretne édesapjával. És sokat olvasni, most Fekete István regényeit bújja, de azért a tanulásból sem akar teljesen „kiesni “. Alexandra egyébként a dunaszerdahelyi gimnáziumba készül, leginkább az idegen nyelvek vonzzák, az utazás, mint mondja, szeretne majd „világot látni“, így jövŒjét is egy ezzel kapcsolatos pályán képzeli el – esetleg mint idegenvezetŒ vagy újságíró. Olléh Szabolcs nyolcadikos, Œ imád aludni, biztosan nem fog korán kelni. Így a hétvégét egy hatal-

Olvasson! Parázzon!

 Farkas Alexandra küzdenek majd meg egymással. Szabi férfiasan bevallotta, a félévi bizonyítványa bizony nem olyanra sikeredett, amilyet szeretett volna, ezért szülei kevésbé engedékenyek vele, de mint mondta, már „kezdenek megenyhülni“. RemélhetŒleg ez a hét elegendŒ lesz, hogy kipihenjétek magatokat s erŒt gyıjtsetek húsvétig, hisz alig egy hónap, és itt a következŒ szünet. Undesser Tímea

www.parameter.sk

FÃZZÖN VELÜNK!

Csallóközi

töltött betyárpecsenye Hozzávalók (4 személyre): 8 szelet vékony csont nélküli karaj, 1 nagy fej vöröshagyma, négy gerezd fokhagyma, 15 dkg füstölt sonka, 15 dkg nyers lecsókolbász, só, Œrölt bors, Œrölt kömény, kakukkfı, majoránna. Elkészítési idŒ: kb. 40 perc Energiatartalom: 657kcal/2760 kJ

Elkészítés: A hússzeleteket vékonyra klopfoljuk, enyhén besózzuk (nem nagyon, mert a sonka is sós), majd négyre ráterítünk 3-4 vékony karika kolbászt, utána elegyengetjük rajtuk a sonkaszeleteket is, elosztjuk a szeletekre vágott hagymát és a vékony karikákra vágott fokhagymát, és megszórjuk kevés fıszerkeverékkel (Œrölt bors, kömény, kakukkfı, majoránna). Minden szeletre ráborítunk egy másikat, hústıvel vagy fogpiszkálóval az oldalán több helyen összetızzük Œket, majd a tetejére is dörzsölünk keveset a fıszerkeve-

rékbŒl. Tetszés szerint a másik oldalát is megfıszerezhetjük. Körülbelül ujjnyi vastag zsiradékot nem túl forróra melegítünk, és közepes tızön párolni kezdjük a szeleteket. Fontos, hogy ne hirtelen süljenek, elŒször inkább csak párolódjanak, majd gyakori forgatás mellett, a végén süssük Œket pirosra. Lefedni nem kell. Ha megsültek, eltávolítjuk a hústıket. Ha a pecsenyét ünnepi menünek szánjuk, „megbolondíthatjuk“ egy-egy külön elkészített és a szeletek tetejére helyezett tükörtojással. Hasábburgonyával, salátával tálaljuk.


10

Spravodajstvo

26. február 2008

Pacient rukojemníkom poisÈovne KOMÁRNO/·AªA – Vláda, ktorá sa sama prezentuje ako sociálne orientovaná, urobila za viac ako jeden a pol roka jedin˘ krok, ktor˘ verejnosÈ hodnotila pozitívne: zru‰ila poplatky u lekára. Situácia v lieãebn˘ch ústavoch sa v‰ak k lep‰iemu nezmenila, skôr naopak. Dlhy v zdravotníctve rastú a men‰ie nemocnice, ktoré sa po transformácii ako-tak postavili na nohy, sa dostali pod tlak najväã‰ej, ‰tátnej V‰eobecnej zdravotnej poisÈovne (V‰PZ). Dokonca aÏ tak, Ïe v nejednom prípade hrozí ich úpln˘ zánik. T˘m sa pre beÏného obãana stane zdravotnícka starostlivosÈ oveºa Èaωie dostupnou. Táto tendencia sa vypuklo prejavuje aj v na‰om regióne a preto sme sondovali situáciu v nemocniciach v Komárne a ·ali.

Komárno: bez infekãného Pacienti z mesta na Dunaji a okolia, ktorí by mali byÈ hospitalizovaní na infekãnom oddelení, sú od februára nútení putovaÈ do nitrianskej nemocnice. V komárÀanskej nemocnici bola totiÏ lôÏková ãasÈ tohto oddelenia zru‰ená. „Koncom minulého roka sme od V‰ZP dostali návrh dodatku ku zmluve, v ktorom ch˘bali zmluvy pre pºúcne a infekãné oddelenie. Po intenzívnych rokovaniach sa pre pºúcne oddelenie podarilo vyrokovaÈ rovnaké podmienky, aké boli predt˘m. Toto sa v‰ak pre infekãné oddelenie nepodarilo,” povedal riaditeº nemocnice ·tefan Kúsek. Infekãné oddelenie komárÀanskej nemocnice s kapacitou 20 lôÏok bolo v posledn˘ch rokoch vyÈaÏené pribliÏne na päÈdesiat percent. Dnes ho nahrádza infekãná ambulancia, ktorá ordinuje denne od 7. do 15. hodiny. Nezisková organizácia Forlife, ktorá nemocnicu prevádzkuje, disponuje aj naìalej povolením na pre-

vádzku lôÏkovej ãasti infekãného oddelenia – v prípade potreby a hlavne dohody s poisÈovÀou je teda moÏné zru‰ené oddelenie opäÈ otvoriÈ.

·aºa: bez nemocnice? Na pozvanie riaditeºa nemocnice Alexandra Tirindu sa starostovia celého ·alianskeho okresu a predstavitelia ‰tátnej správy zúãastnili diskusie na ktorej sa ukázalo, Ïe v‰etci svorne sú za zachovanie teraj‰ieho chodu ‰alianskej nemocnice. Na stretnutí hºadali spoloãne v˘chodisko z krízovej situácie zapríãinenej zmluvn˘mi podmienkami, ktoré nastolila nemocnici V‰ZP na prv˘ polrok 2008. PoisÈovÀa je pre lôÏkovú ãasÈ nemocnice ochotná zazmluvniÈ iba polovicu objemu v˘konov oproti vlaÀaj‰ku, ão by spôsobilo znaãné straty pre nemocnicu, hoci podºa vlaÀaj‰ích hospodárskych v˘sledkov uÏ mohli poãítaÈ s pozitívnym v˘sledkom v hospodárení. Riaditeº naãrtol tri moÏnosti budúcnosti nemocnice: prvá – poisÈovÀa zmení svoj postoj, zazmluvní úkony vo vlaÀaj‰om mnoÏstve a nemocnica môÏe naìalej fungovaÈ bez problémov; druhá – poisÈovÀa postoj nezmení, prípadne v druhom polroku stanoví e‰te hor‰ie podmienky; potom môÏe nemocnica zaniknúÈ a príde k prepusteniu 300 zamestnancov. TreÈou moÏnosÈou podºa Tirindu je, Ïe nemocnica zmení svoju profiláciu tak, Ïe zo súãasn˘ch ‰esÈ oddelení si ponechá iba jedno alebo dve a ‰pecializuje sa na opateru dlhodobo chor˘ch. Toto by ju síce ekonomicky mohlo zachrániÈ, mohla by „preÏiÈ“ polovica zamestnancov, ale ako v‰eobecná nemocnica by prakticky prestala existovaÈ. Prítomní starostovia navrhovali poslednú moÏnosÈ úplne vynechaÈ a zhodli sa v tom, Ïe za zachovanie nemocnice musia bojovaÈ hlavne na po-

Karneval na ºade DUNAJSKÁ STREDA – Príjemné a aj uÏitoãné predpoludnie preÏila takmer stovka detí z dvoch základn˘ch ‰kôl – Smetanov háj a Gyulu Szabóa – v piatok 22. februára. V posledn˘ deÀ vyuãovania pred zaãiatkom jarn˘ch prázdnin pre ne zorganizoval klub Rekreaãnej telesnej v˘chovy a ‰portu v Dunajskej Strede v spolupráci s Olympijsk˘m klubom Îitného ostrova v rámci Zimn˘ch dní ‰portu karneval na korãuliach. Podujatie na umelej ºadovej ploche môÏeme pokojne nazvaÈ tradiãn˘m, keìÏe prv˘krát sa konalo v roku 1998, takÏe v uplynul˘ piatok si zaknihovalo uÏ 11. roãník. „Je to atraktívna a na Slovensku ojedinelá akcia, ktorá prispieva ku krásnej veci – pohybu za zdravím,“ povedala nám du‰a podujatia a zároveÀ predsedníãka ‰portového klubu Helena Czafiková, podºa ktorej väã‰ina detí ‰antiacich na ºade bola zo Základnej ‰koly Smetanov háj. MládeÏ z tejto ‰koly nav‰tevuje kurzy korãuºovania a preto, aspoÀ ão sa t˘ka „korãuliarskej gramotnosti“, drÏí v rámci mesta prím. Okrem hodnotenia masiek deti zápolili aj v rôznych súÈaÏiach a aj keì sa obãas niekto nedobrovoºne ocitol na ºade v polohe sedmo ãi ºaÏmo, dokázali, Ïe korãule nie sú pre ne stra‰iakom, práve naopak. (elba)

 ·alianska nemocnica môÏe fungovaÈ ako opatrovÀa dlhodobo chor˘ch litickej scéne. Spoluprácu im ponúkol prednosta obvodného úradu Jaroslav Barcúch (nominant strany Smer), poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, starosta obce Te‰edíkovo Gyula Borsányi a starosta Nededu István Jancsó, zas prisºúbili, Ïe budú iniciovaÈ otvorenie otázky ‰alianskej nemocnice na zasadnutí Ïupného parlamentu. Jedn˘m z pádnych argumentov by mohlo byÈ to, Ïe hoci poisÈovÀa zazmluvnenie lôÏkovej ãasti v ·ali zníÏila na polovicu, v okolit˘ch nemocniciach – do ktor˘ch budú musieÈ zo ·ale nasmerovaÈ „nadbytoãn˘ch“ pacientov – nezv˘‰ili o toºko limity. A aj keby sa tak stalo, pre poisÈovÀu to neznamená Ïiadne finanãné plus, skôr naopak. Okolité nemocnice sú oficiálne vy‰‰ieho rangu a o‰etrenie tam stojí viac. „K˘m za obyãajn˘ pôrod platí poisÈovÀa v ·ali 8- aÏ 9-tisíc korún, nitrianskej ne-

Foto: László Gaál

mocnici za to isté zaplatí cirka 16-tisíc,“ argumentoval primátor ·ale Martin Alföldi, ktor˘ dlhé roky pôsobil ako gynekológ a pôrodn˘ lekár práve v ‰alianskej nemocnici. ëal‰ím argumentom by mohla byÈ ‰tatistika, ktorá vykazuje v ‰alianskom regióne jeden z najvy‰‰ích v˘skytov ochorení horn˘ch d˘chacích ciest a rakoviny pºúc v celo‰tátnom meradle. Odznel aj názor, Ïe keìÏe celú situáciu zapríãinila V‰ZP – 70 percent pacientov ‰alianskej nemocnice sú klienti práve tejto poisÈovne – richtári by vo svojich obciach mohli robiÈ osvetu, aby obãania húfne prestúpili do takej poisÈovne, ktorá uzatvorí s nemocnicou slu‰nú zmluvu. Starostovia okresu ·aºa sa napokon dohodli, Ïe sa obrátia spoloãn˘m listom na generálneho riaditeºa V‰ZP, na ministra zdravotníctva, a keì bude treba, aj na samotného premiéra. (pad, gl)

Klikni na to, stark˘! KOMÁRNO – In‰titút vzdelávania nedávno spustil projekt „Klikni na to, stark˘!“, ktor˘ sa te‰í obrovskému záujmu. Cieºovou skupinou v˘ukového programu sú ºudia tretieho veku – dôchodcovia, ktorí si v rámci dvadsaÈhodinového kurzu môÏu osvojiÈ základy práce s poãítaãom a komunikácie pomocou internetu. „Záujem o kurz predstihol v‰etky na‰e oãakávania. Plánovali sme otvoriÈ jednu skupinu s 15-20 ãlenmi, no prihlásilo sa vy‰e

päÈdesiat záujemcov a tak sme teda otvorili skupiny tri,” povedala nám riaditeºka in‰titútu Mária Fabó. Dôchodcovia sa schádzajú raz t˘Ïdenne v triede v˘poãtovej techniky strednej priemyselnej ‰koly. Okrem troch in‰truktorov im v uãení pomáhajú aj skriptá vypracované ‰peciálne pre tento kurz. Okrem získavania nov˘ch poznatkov kurz ponúka aj moÏnosÈ nadväzovania kontaktov – podobn˘ projekt totiÏ prebieha uÏ niekoºko rokov v Maìarsku i v Sedmohradsku. Na‰i starkí uÏ nav‰tívili Budape‰È a v blízkej budúcnosti

privítajú kolegov z Rumunska. Projekt je podporovan˘ Európ-

skou komisiou v rámci programu celoÏivotného vzdelávania. -p-

 Seniori pred poãítaãom strach nemajú

Foto: Milan Drozd

GLOSA

UÏ sme doma, stará mama! Slovenské politické teátro, a najmä jeho parlamentná odnoÏ, si za dobu existencie vlastného piesoãku (rozumej ‰tátiku) vybudovalo viacero pozoruhodn˘ch ‰pecifík. Povedané slovami jedného zo zvetran˘ch bardov domorodej politiky VíÈazoslava Morica, „Na Slovensku je to tak!“ Poãas prvej polovice prvého obdobia raného FicoderÏávja v tejto rustikálnej oblasti Ïiadna svetoborná novota nevznikla. Skôr naopak, ako keby tu doteraz nieão osvedãené ch˘balo – húf takzvan˘ch nezávisl˘ch poslancov, potulujúcich sa po parlamente sÈa bezdomovci po bratislavskej Hlavnej stanici. Túto pozoruhodnú kategóriu zákonodarcov doteraz zastupoval iba ak˘si Gabura, ktor˘ sa nezávisl˘m stal dokonca proti svojej vôli – z rodného hniezda ho vypudili jeho vlastní kádéháci, pre Nápadité masky na korãuliach nebola núdza

Foto: Franti‰ek Fogas

toÏe nedrÏal hubu a krok. Nedávno k nemu pribudol osamel˘ vzbúrenec z vládneho HZDS Miku‰, ktorému sa po iks rokoch pôsobenia vo Vladinovom tieni rozbrieÏdilo v hlave. Vraj ho prebudili stanovy. Tak ãi tak, s ohºadom na na‰e parlamentné obyãaje to bola bieda. Na‰Èastie, veci sa pohli a v‰etko sa vracia do normálu. ·tyria mu‰ketieri z KHD – Palko, Miklo‰ko, Bauer a Minárik – opustili svojho lekvároidného otca predstaveného Hru‰ovského a usúdili, Ïe Slovensku i sebe budú uÏitoãnej‰í, ak si zaloÏia stranu vlastnú. T˘m nám narástol poãet nezávislákov na ‰esÈ a to sa moÏnosti e‰te ani zìaleka nevyãerpali. Horúcim kandidátom na tak˘to titul sa stáva podpredseda SDKÚ Li‰ka, ktor˘ by rád odstrelil Mikiho z ãela strany, no zdá sa, Ïe na tak˘to poãin má nedostatok munície. Neist˘ch je aj niekoºko príslu‰níkov HZDS (najmä Vete‰ka) na ktor˘ch je

nasmerované láskavé oko Smeru. A ãasom sa iste nájdu ìal‰í, lebo nikdy nehovor nikdy. Zbehnutí poslanci majú jednu v˘raznú spoloãnú ãrtu – bez rozdielu, ãi sú nezávislí koaliãní, nezávislí opoziãní alebo nezávislí neistí, teda na predaj. Ani ich nenapadne, aby vrátili mandát a pobrali sa robiÈ vlasti dobre mimo parlament. Unisono argumentujú t˘m, Ïe oni ostali verní pôvodn˘m hodnotám, ústavou i astronomick˘mi poãtami preferenãn˘ch hlasov, ktoré vo voºbách získali. Spomínané argumenty obhajoby sú vo veºkej väã‰ine úplne pravdivé, no pravdou je aj to, Ïe ak by sa odídenci neboli pred voºbami ocitli na overenej a certifikovanej kandidátke niektorej politickej strany, mohli by zadkami utieraÈ prach maximálne tak v kostoln˘ch ãi krãmov˘ch, podºa vkusu a vierovyznania, a nie parlamentn˘ch laviciach. ªubo Baniã


Hirdetés

2008. február 26.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Tanítsuk a szlovákot idegen nyelvként? Érdekes hírre bukkantam a Szlovák Oktatási Minisztérium honlapján: „Novú uãebnicu slovenãiny pre cudzincov – zaãiatoãníkov predstaví dnes 15. centrum Studia Academica Slovaca (SAS) v rámci podujatia Zo Ïivota SASu a SASistov. Uskutoãní sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Gondovej 2 od 14.00 hod. Uãebnica s názvom KríÏom-kráÏom (Slovenãina A1) je dielom kolektívu ‰iestich autoriek. Jej súãasÈou je i CD s dialógmi a fonetick˘m nácvikom. S jej pomocou by sa cudzinci mali nauãiÈ komunikovaÈ v beÏn˘ch Ïivotn˘ch situáciách – pri ‰túdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. SAS cudzincom poskytuje aj jazykové kurzy. V roku 2007 nimi pre‰lo 182 frekventantov z 20 krajín sveta, ìal‰ích 125 z 28 ‰tátov sa zúãastnilo na 43. roãníku letnej ‰koly. Pre záujemcov o ‰túdium slovenského jazyka ponúka centrum aj e-learningov˘ projekt e-Slovak. Bratislava 15. február 2008.“

Konto ORANGE 260x173 MAGYAR.indd 1

Van valakinek egyetlen ésszerı ötlete, hogy nekünk ezt miért nem lehet? Vajda Barnabás blogja Felötlött bennem, vajon ki akadályozza meg a pedagógust abban, hogy idegen nyelvként oktassa a szlovák nyelvet? A katedrán a tanár egyedül van, no és ott a gyerekek vele az osztályban. Ha a tanár tudja, hogy mit akar és miként, nincs az a tanterv, igazgató, tanfelügyelŒ, miniszter, aki megfogja... Persze a módszerének hatékonynak, eredményesnek kell lennie. Barak László A jelenlegi akadály az a tantervbŒl eredŒ elv, hogy a gyerekeink, különösen a felsŒ tagozaton, a szlovákot a leíró szlovák grammatika és a rendszeres szlovák irodalomtörténet alapján tanulják. Ugyanezt sem angolon, sem németen nem tesszük (mármint a normálisabbja). Jó volna, ha a szlovákosok kézbe vennék ezt a könyvet, és kikommunikálnák felénk a véleményüket. Ez ügyben jó

volna megszólítani Mészáros Andrást meg Misad Katalint, akik mindketten többször érveltek, szóban és írásban is amellett, hogy a szlovákot idegen nyelvként tanuljuk, kommunikatív alapon. M. Kati pl. a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007/7. számában írt róla, M. András pedig éppen ma is ugyanazt nyilatkozta, mint a linkelt cikkben vagyon. A kérdésed mellesleg nagyon jó: Én is imádok az elŒírások ellen lázadni! Vajda Barnabás Hallottam olyasmit is, hogy ha a Csemadok nem képes megszervezni egy Thália-fellépést, úgy ezt a szerepet igazán átvehetné az MKP helyi szervezete... Hogy hol a párhuzam? Csak a kérdŒjelek szaporodnak kicsiny fejemben: ugyan miért kellene nekünk a hivatalos struktúrákat helyettesítve, azokat kijátszva élnünk mindennapi életünket? Miért kell egy tanárnak tanítás helyett ellenállnia? Tényleg közhely, de jövŒre lesz húsz éve, hogy kulcsaink csörögtek... Vasik János

Az a baj, hogy a tanterveket olyan emberek állítják össze, akik diákot maximum képen láttak. Ezért is lenne fontos, hogy a tanár a saját koncepciója szerint haladna. Ugyanis nincs az a nagyokos, aki jobban tudná a tanárnál, hogy mi kell a tanulóknak és milyen módzser alapján sajátítja el az adott nyelvet. P. S.: nálunk sem a tanterv szerint folyik a tanítás, még csak nem is az elŒírt tankönyvet lapozgatjuk. Pedig az elvileg kötelezŒ... Fernando Gago Többen érezzük, hogy váltani kéne a szlovákoktatás mikéntjén (azon is). Szlovák barátaink és nem barátaink ezt nem fogják megtenni helyettünk, esetleg még engedni se nagyon akarják: szerintem rajtunk, és különösen a magyar–szlovák szakosokon volna a sor. Vajda Barnabás (A vita teljes szövege a www.parameter.sk portálon Vajda Barnabás blogjában olvasható)

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

19.2.2008 16:38:16


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS ● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● Expresszkölcsön 200 ezer Skig. Professzionális ügyintézés. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Szabadfelhasználású hitel 3 milllió Sk-ig a jövedelem igazolása nélkül is, lakáscélú ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb régebbi tartozások kiegyenlítésére is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó, www.forsterfinancial.sk ● Lakbérelmaradások és egyéb tartozások, egzekúciók, adósságok rendezése ingatlanfedezettel, szövetkezeti lakások esetében is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA – VW AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín Tel.: 0905 683 803. ● Parkettaakció! 8 mm click 219 Sk/m2. Kiszállítás ingyenes. Lerakást is vállalok. Tel.: 0903 104 299. ● Kárpitozás! Tel.: 0907 501 321. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Gyorskölcsönök intézése nyugdíjasoknak is 6000 Sk-tól 100 000 Sk-ig. Tel.: 0911 547 736. ● Gyermekfelügyeletet vállalok 3 éves kortól. Tel.: 0904 467 568. ● Német nyelv oktatását és korrepetálását vállalom. Tel.: 0908 711 732. ● Laminált parketta bŒ választékban. Szerelés, lépcsŒborítás. MinŒség – garancia! Tel.: 0905 582 664. ● Triangel-kölcsön. Kölcsönét 5 percen belül jóváhagyjuk. Tel.: 0905 872 278; 0903 782 895; 031/551 70 11, munkanapokon 9.00-tól 16.00 óráig. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247. ● Szereti az illatokat? Hívjon és kiegészítheti havi jövedelmét. Tel.: 0915 763 623. ● Takarítást vállalok Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 27 45. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás –

2008. február 26. részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Víz-, gázvezeték és központi fıtés szerelését vállaljuk. Az anyagot biztosítjuk. Tel.: 0905 824 054. ● Zenésrendezvényeket vállalunk. Tel.: 0904 161 203. ● Jelzáloghitel kereseti kimutatás nélkül is. Tel.: 0903 751 403; 0918 167 518. ● Kis faházak, kerti bódék, hısölŒk készítését vállaljuk igény szerint. Tel.: 0905 400 697. ● Megtisztelnek, ha a pénzért szeretnek! www.forsterfinancial.sk – hitelek minden élethelyzetben, méretre szabva. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Gyógykozmetika! Fiatalodjon és szépüljön meg a tavaszra! Oxigén mezoterápia 95%-os oxigénnel. Most 20%-os akció! Tel.: 0904 465 597. ● Szlovák nyelv oktatását vállalom. Tel.: 0903 233 217, délelŒtt. ● Gyógy-, talp- és tenyérmasszázs, köpölyözés. MigréntŒl a derékmasszázsig. Tel.: 0905 240 336. ● Kandallókészítés. Tel.: 0905 418 256. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este. ● Rozsdamentes („antikór”„nerez”) korlátok, kerítések. Tel.: 0918 154 198. ● Kölcsön, jelzáloghitel 6 %-os kamattal. Munkatársakat keresek. Tel.: 0908 442 413; 0902 730 117. ● Vállaljuk pecsétek készítését fél órán belül a Duna Papier nagyraktárban (Pozsonyi út). Tel.: 0905 456 258. ÁLLÁS ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 464 923. ● Ácsszakmunkásokat keresek a DS járásból. Tel.: 0903 264 761; 0905 880 296. ● MunkaerŒt keresünk azonnali belépéssel. Pneuservis, Kisudvarnok – Kiss. Tel.: 0905 101 290. ● Esztergomi munkahelyre felveszünk szakmunkásokat az alábbi munkakörökbe: CNC-forgácsoló, fúrós, CO-ívhegesztŒ, marós, lakatos, esztergályos. Tel.: 0036/34/560-206; 0036/70/ 411-8484; 0036/70/388-4119. ● Nemzetközi fuvarozásra sofŒrt keresünk C kategóriás jogosítvánnyal. Tel.: 0903 432 563. ● Csöllei (Rovinka) székhelyı, elsŒsorban külföldi megrendelésekre gyártó vasfeldologozó cég munkaerŒt keres – lakatos-hegesztŒ képesítéssel. Állandó munka, jó fizetés. Tel.: 0905 454 871. ● Tapasztalt kamionszerelŒt keresünk. Tel.: 0903 404 997. ● A csallóköznádasdi GROPOSlovakia teherfuvarozási vállalat felvesz gyakorlattal rendelkezŒ sofŒröket konténerfuvarozásra Szlovákia és Magyarország területén (a hétvégék szabadok). Tel.: 031/554 72 23. ● Mıanyag ablakok gyártására szakképzett munkaerŒt keresünk. Tel.: 0911 718 393. ● Az AgroStar Slovakia felvesz hegesztŒket és lakatosokat. Tel.: 031/550 38 71; 0903 658 928. ● Dunaszerdahelyi székhelyı építkezési vállalat gyakorlattal rendelkezŒ tehergépkocsi-vezetŒt keres. Jó kereseti lehetŒség! Az írásos jelentkezést

a köv. címre kérjük: EurostavDS, a.s., Priemyselná ul. 5296/2A, 929 01 Dun. Streda. Tel.: 031/552 87 45. ● Az Arcus International Kft. állandó munkaviszonyba elektrotechnikai végzettségı szerelŒkarbantartót alkalmaz. Tel.: 031/552 00 00. ● Minden káros szenvedélytŒl mentes, ügyes kezı hentest alkalmaznék fŒ- vagy mellékállásba. Tel.: 0905 432 292. ● A dunaszerdahelyi ALBATROS Kft. teherautósöfŒröket keres. Tel.: 0908 084 200. ● A Firma MÁHR azonnali belépéssel nŒi munkaerŒt keres Balázsfára. ÉrdeklŒdni személyesen vagy a köv. telefonszámon lehet: 0905 407 002. ● Nemzetközi fuvarozásra söfŒröket felveszünk. Belépés azonnal. Tel.: 031/590 27 65 8 órától 15 óráig. INGATLAN ● Eladó 68 áras telek Balázsfán. Ára 230 Sk/m2. Tel.: 0904 312 294. ● Vennék családi házat a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 0908 811 260. ● Vennék építkezési telket Somorja környékén. Tel.: 0908 811 260. ● Eladó 16 áras (vagy 2 x 8 ár) építkezési telek Dunaszerdahely mellett (Töböréte) kanalizációval. Ára 1200 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó 35 áras telek Dunaszerdahelyen, közel a városközponthoz, kizárólag vállalkozási célokra. Tel.. 0908 309 040. ● Eladó 6 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen, a Kelet-lakótelepen. Ára 2500 Sk/m2. Tel.: 0908 309 040. ● Eladók 5,5 áras építkezési telkek Csécsénypatonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó családi ház Hodosban 8 áras telken. Tel.: 02/452 48 532. ● Eladó hŒszigetelt családi ház („Bungalow“) terasszal, Kisudvarnokban. Tel.: 0918 193 734. ● Vennék telket vagy kertet Pozsonytól 40 km-ig. Tel.: 0907 545 479. ● Eladó családi ház Vásárúton (MezŒ út). BeköltözhetŒ. Tel.: 0907 740 986. ● Eladó hétvégi ház építésére alkalmas telek (3,4 ár) BŒsön, a Duna mellett, valamint 4,3 áras építkezési telek a faluban. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 500 935; 0049/228 948 03 83, 15 óráig. ● Eladó 4 áras közmıvesített építkezési telek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 030 308. LAKÁS, GARÁZS ● Vennék lakást (1, 2, 3 vagy 4 szobásat) reális áron Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Eladó 3 szobás lakás Somorján. Tel.: 0911 547 736. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0905 718 749, 18 órától. ● Vennék 3 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Neratovice tér). Készpénzzel fizetek! Tel.: 0911 490 490. ● Eladó 3 és 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Vennék 2 szobás lakást Du-

naszerdahelyen (Neratovice tér vagy a környéke). Tel.: 0905 425 665. ● Eladó 4 szobás lakás BŒsön. Tel.: 0905 898 114. ● Elcserélem 2 szobás lakásomat nagy 3 szobásra Dunaszerdahelyen (+ felfizetem). Tel.: 031/552 01 82; 0908 685 621. ● Vennék 2 szobás vagy egyszobás balkonos lakást Dunaszerdahelyen (Neratovice tér). Tel.: 0905 61 96 91; 031/552 43 05. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0918 830 794. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 797 157. ● Eladó Budapesten, a VII. kerületben, a Keleti pályaudvar mellett szoba-konyhás garzonlakás. Tel.: 0918 504 890; 0036/30/21 11 170. ● Vennék 1, 2, 3 szobás lakásokat Dunaszerdahelyen és környékén. Tel.: 0904 985 630. ● Eladók új 2 szobás lakások Hodosban. Átadás májusban. Tel.: 0948 171 017. ● Eladó egyszobás luxuslakás Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0903 062 100. ● Vennék egyszobás lakást Dunaszerdahelyen. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0902 232 807. KIADÓ – BÉRLET ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó családi háznál garázs Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep). Tel.: 0902 787 947. ● Kiadó, igényeseknek, 3 szobás berendezett luxuslakás Dunaszerdahelyen (Záhradnícka ul.). Havonta 15 000 Sk + energia. Ugyanitt bérelhetŒ mélygarázs is. Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Bérbe adó üzlethelyiség, valamint eladó a benne lévŒ berendezés és az áru – Second Hand, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 592 511. ● Hosszú távon kiadók gyártásra-termelésre alkalmas épületek Nagymegyeren. BŒvebb információ az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Kiadó igényeseknek 2 szobás berendezett luxuslakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Havonta 12 000 Sk. Ugyanitt bérelhetŒ mélygarázs is. Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Kiadó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Jilemnick˘ utca). Tel.: 0905 551 450; 0907 868 395. ● Kiadó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0903 707 874; 0903 818 188. ● Bérbe vennék 4 szobás lakást vagy családi házat Dunaszerdahelyen (Sikabony). Tel.: 0907 607 266. GÉPJÁRMÙ ● Eladó Toyota Corolla, gy. év 1996, 90 000 km. Ára 115 000 Sk. Tel.: 0905 277 897. ● Eladó Fiat Punto 1,2 Classic, ezüst metallizált, gy. év 2006/9, 10 000 km. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 421 736. ● Eladó Ford Tranzit 2,5 D, hibátlan állapotban, új gumik, vontatóhorog, rádió. Ára 100 000 Sk. Tel.: 0905 933 427.

MEGEMLÉKEZÉS „Megidéz egy régi perc, felidéz egy fénykép, amíg csak élünk, ez sosem lesz másképp...“ Szívünkben mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk február 26-án, halálának 5. évfordulóján RUDINSK¯ BÉLÁRA Dunaszerdahelyen. Emlékét örökké ŒrzŒ családja ● Vennék Bielorus vagy UNCmunkagépet. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó Opel Kadett 1,6 Sedan, ezüst metallizált, környzetvédelmi és mıszaki vizsga 2008/9-ig. Ára 33 000 Sk, megegyezünk! Tel.: 0907 337 708. ● Eladó Honda Shadow Chopper, gy. év 1998, oldaltáskák, plexi, háttámla, hengertáska. Ára 125 000 Sk + megegyzünk. Tel.: 0908 768 194; 031/552 61 25, DS. ● Eladó ·koda Fabia kombi 1,2, gy. év 2004/10, 29 500 km. ElsŒ tulajdonos. Tel.: 0903 169 154. ● Eladó nagyon jó állapotban lévŒ Audi A4 1,9 TDi, gy. év 2004, 174 000 km szervizkönyvvel. Ára 450 000 Sk, továbbá eladó Opel Movano haszongépjármı, gy. év 2000, 220 000 km. Ára 290 000 Sk. Tel.: 09032 513 518. ISMERKEDÉS ● Két barátnŒt keresek 35 éves korig – két olasz 40 éves barátomnak. Tel.: 0905 119 094. VEGYES ● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó, olcsón, kitınŒ állapotban lévŒ BUGGI sportbabakocsi. Tel.: 031/551 64 00; 0902 233 136. ● Eladók különbözŒ színı mıbŒr, mıanyag kerekek, szürke karton, kiárusítási áron. Tel.: 0905 295 976. ● KARA TRENâIN – bundák, bŒrkabátok 50-80%-os kiárusí-

tás. Cím: FOCUS divatház, Dunaszerdahely. ● Eladó bontásból építŒanyag, jó állapotban. Tel.: 0905 968 735. ● Kávézók, irodák – kedvezŒ kávéajánlat! Kiváló minŒségı, 100% ARABICA kávét kínálunk – FANTINO néven, állandó vétel esetén modern kávéfŒzŒgépet bérletmentesen kínálunk! Tel.: 0905 454 871. ● Eladó komplett berendezés fodrászüzletbe. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 134 995. ● Eladó Zetor traktor, kórózúzó, 300 l-es permetezŒ „rotovátor“, fogas, 2 eke, öntözŒpumpa, 102-es öntözŒcsövek. Tel.: 0905 348 606. ● Kérem azt a becsületes személyt, aki megtalálta elvesztett autókulcsaimat (2 db), hogy jutalom ellenében jelentkezzen. Tel.: 031/552 36 53. HÁZIÁLLAT ● Eladók február végétŒl pudli kutyakölykök. Tel.: 0903 423 659. ● MegrendelhetŒk 7 hetes brojlerpulykák, napos kiskacsák és kislibák. Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 0905 286 397. ● Fedeztetésre ajánlom yorkshire terrier kan kutyámat. Tel.: 0915 125 501. ● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 kmre) eladásra kínál egynapos, 810 hetes tojójércét (piros, fekete, kendermagos és susex), többféle betegség ellen oltva; 78 hetes brojlerpulykákat (BIG 6os); 7-21 napos brojlerkacsákat, 3 napos mulard májkacsákat. Tel.: 031/781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499. ● Eladók németjuhász-kutyák Œrzésre, illetve családhoz. Tel.: 0905 240 336.

DROBNÉ INZERÁTY ● Dám do prenájmu v centre mesta Dunajskej Stredy nové miestnosti – vhodné na lekársku ambulanciu (40 m2 + spoloã. miestnosti). Tel.: 0907 627 550. ● Anna Vargová TOP SECURITY, Veºkoblahovská 69/28 – hºadám 3 ºudí s SBS preukazom odbornej spôsobilosti. Tel.: 0903 430 003. ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Obec Doln˘ Chotár ponúka 3-izbové byty (80 m2). Mesaãné nájomné 4900 Sk vrátane kúrenia. Tel.: 0905 470 161; 031/778 03 27. ● Dáme do dlhodobého prenájmu v˘robné objekty vo Veºkom Mederi. Bliωie informácie v RK. Tel.: 0907 440 054; 0907 440 084. ● Hºadám 1-,2-, 3-izbové byty v Dunajskej Strede a v okolí. Tel.: 0904 985 630.

● Hºadáme úãtovníãku na podvojné úãtovníctvo. Prax 3 roky. Tel.: 0902 096 516. ● Firma GROPO-Slovakia so sídlom v Trstenej na Ostrove prijme ‰oférov nákladnej dopravy s dostatoãnou praxou na rozvoz kontajnerov na území SR a HU. Víkendy sú voºné. Tel.: 031/554 72 23. ● THERMOLUX, spol. s r.o. Povoda 506, prijme do pracovného pomeru robotníkov do v˘roby. Tel.: 031/551 52 41; 031/552 54 85. ● Douãujem konverzáciu a gramatiku slovenského jazyka. Tel.: 0903 233 217, volaÈ predpoludním. ● Prijmem ‰oférov na MKD prepravu. Nástup ihneì. Tel.: 031/590 27 65, od 8.00 do 15.00 hod. ● Fotodepilácia! Trvalá depilácia – Dunajská Streda. Tel.: 0904 877 068; 0904 450 472. ● SÈahovanie. Tel.: 0905 833 247.


Tudósítás – Hirdetés

2008. február 26.

13

A szántót védik vagy...

Zahraničná prepravná spoločnosť so sídlom v Dunajskej Strede prijme pracovníkov na pozíciu

POZSONY/DUNASZERDAHE LY/NYÁRASD – Az elmúlt hetek mozgalmas belpolitikai eseményei miatt eléggé elsikkadt a Fico-kabinet egyik, elmúlt heti döntése, amely alapján idén május 1-jétől ismét illetéket kell fizetni azokért a mezőgazdasági területekért, amelyeket építkezési telekké nyilvánítanak vagy nem agrárcélokra használnak. A megszabott összeg a föld minőségétől függ, az első csoportba tartozó csallóközi és mátyusföldi szántók esetében négyzetméterenként 500 korona.

     

Katarína Belická, a pozsonyi agrártárca szóvivője lapunk megkeresésére kifejtette: „A jó minőségű mezőgazdasági terület védelme a jelenlegi kormány programjának fontos része. Az elmúlt években elképesztő mértékben ugrottak meg a zöldmezős beruházások, s ennek arányában csökkent a produktív mezőgazdasági terület” – szögezte le. További kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a kormány évente a befolyt illetékekből legalább 750 millió korona bevételt remél, a-

mellyel majd az agrártáca rendelkezik. A Paraméter felhívta Simon Zsolt volt mezőgazdasági minisztert, az MKP jelenlegi képviselőjét, aki három évvel ezelőtt indítványozta az illetékek eltörlését. „Nem értek egyet ezzel a törvénymódosítással, amely lényegesen megdrágítja az adásvételt. Jelentősebb beruházások esetén több millió koronával, s emiatt a stratégiai befektetők ezután még inkább elkerülik Dél-Szlovákiát. Mélyebben nyúlhatnak a pénztárcájukba a szövetkezetek és más társulások, amelyek tulajdonában vannak a mezőgazdasági telepek. Ezeket az ötvenes években építették, amikor nem nagyon törődtek a tulajdonjoggal, s hivatalosan nem is vonták ki ezeket a területeket a mezőgazdasági földalapból. De megérzik a változást azok a polgárok is, akik valamelyik település új részén akarnak családi házat építeni. Ez a törvénymódosítás egyértelműen Dél-Szlovákiát sújtja, s egyik célja az államkassza feltöltése – szögezte le Simon Zsolt. Kíváncsiak voltunk az egyik ismert csallóközi szakember-

Építkezési vállalat

Rátermett, ügyes

kőműveseket, ácsokat, segédmunkásokat és gépi pucolásra

munkásokat keres. Tel.: 0903 801 349.

Poradíme, navrhneme a realizujeme. andrejkovics@columba.sk

www.columba.sk

www.parameter.sk

KIADÓ

kamionsofőröket keresünk szlovák–osztrák állandó útvonalra. Kimagasló fizetés, munkavégzés hétfőtől–péntekig. Tel.: 0903 657 424.

Predaj stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami na výstavbu rodinných domov v obci Veľké Blahovo. Cena stavebného pozemku je 900 Sk/m2. Záujemcovia sa môžu informovať na adrese: Obecný úrad 930 01 Veľké Blahovo č. 72. Tel. 031 552 20 93(94).

irodai, gyártási üzleti, raktári célokra megfelelő

HELYISÉGEK.

cím: SVOBODA táb. u. 1945/13, DUNASZERDAHELY - a MERKÚR épületében

tel.: 0903 468 984

A kiadó helyiségek az 1. emeleten találhatók. Alapterületük 100 m2 -től 500 m2-ig terjed. Bérelhetők együtt vagy külön-külön is. Teljesen közművesített (víz, villany, gáz, út, járda) építkezési telkek eladók családi házak építésére Nagyabonyban. Az építkezési telek ára 900 Sk/m2. Érdeklődni lehet a Nagyabonyi Községi Hivatalban, 930 01. Tel.: 031 552 20 93 (94).

 Egyre értékesebb a mezőgazdasági terület Fogas F. illusztr. felvétele nek, Pap Istvánnak, a dunaszerdahelyi regionális agrárkamara elnökének a véleményére is: „Attól függ, hogy a problémát a folyó melyik partjáról elemezzük” – kezdte a válaszát. Így folytatta: „ Ha csak a dél-szlovákiai agrártermelők szemszögéből értékelek, akkor elvben támogatható ez a törvénymódosítás. De csak abban az esetben, ha a további lépéseket is ismerjük. Ugyanis nem elegendő kinyilvánítani, hogy a kormány védelmezi a mezőgazdasági területeket, mert ez önmagában édeskevés. Helyzetbe

is kell hozni, sokoldalúan kell támogatni az agrártermelőket, hogy ne kerüljenek behozhatatlan hátrányba a magyar, a lengyel vetélytársaikkal, az osztrákokról és más nyugati gazdákról már nem is beszélve. A szántók védelmének csak akkor van értelme, ha azokon korszerű termesztés folyik. Erről sem szabad megfeledkeznie a mezőgazdasági minisztériumnak és a kormánynak” – figyelmeztetett a regionális agrárkamara elnöke. A jogszabály végső változatáról a pozsonyi parSz. J. lament dönt.

Zahraničná prepravná spoločnosť so sídlom v Dunajskej Strede prijme pracovníkov na pozíciu

REFERENT OBCHODNÉHO ODDELENIA -DISPONENT PREPRÁV       

Pracovná oblasť: Logistika Miesto práce: Dunajská Streda Druh prac. pomeru: Hlavný pracovný pomer Požadované vzdelanie: Úplné stredoškolské s maturitou Termín nástupu: Ihneď Ukončenie výberového konania: 30. jún 2008 Náplň práce: Aktívna komunikácia so zákazníkmi spracovávanie objednávok  Požiadavky na zamestnanca: Aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom výborné komunikačné schopnosti ● znalosť práce s PC ● samostatnosť ● vysoké pracovné nasadenie ● odolnosť voči stresu ● flexibilita ● spoľahlivosť ● ochota pracovať  Ponúkame: Prácu v dynamickom kolektíve, možnosť osobnostného, a profesionálneho rastu v spoločnosti Vaše životopisy zasielajte na adresu anita@metrans.sk Kellemes környezetben várunk minden érdeklődőt, aki igényli a magas szintű szakinformációt és az állandóan megújult kínálatot.

Kínálatunk közé tartoznak többek között: ● a legújabb SCHOLL-cipő modellek, ● akciós (990 Sk) SCHOLL-cipők, ● a gyermekcipők széles választéka – legkedvezőbb áron a városban –, új tavaszi kollekció, ● a MAX-PHARM angol étrendkiegészítők 30–50 %-os kedvezménnyel – csak nálunk, ● lisztérzékenyek részére a termékek szélés skálája (SCHAR, PROCEL, CELIHOP, NOVALIM) ● VICHY kozmetikai készítmények teljes sora, ● Aegészségügyi segédeszközök (kompressziós harisnyák, „kolostómia“, inkontinencia...). Szolgáltatásaink közé tartozik az ingyenes vérnyomásmérés, a test felépítésének analizálása, BMI-index mérése, bankkártyával való fizetés. Vásárlóink igényelhetik a hűségkártyát, amely 3%-os kedvezményt nyújt.

Címünk: VIKTÓRIA gyógyszertár, Nagyabonyi út, Dunaszerdahely.

ÚČTOVNÍK, ÚČTOVNÍČKA Pracovná oblasť: Logistika Miesto práce: Dunajská Streda Druh prac. pomeru: Hlavný pracovný pomer Požadované vzdelanie: Stredné odborné s maturitou Termín nástupu: Ihneď Náplň práce: Začlenenie sa do tímu účtovného oddelenia Účtovanie v programe POHODA Zodpovednosť za pridelenú agendu  Požiadavky na zamestnanca: Znalosť práce s PC Prax v odbore, samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie precíznosť, zodpovednosť, ochota pracovať základy anglického jazyka výhodou  Ponúkame: Príjemný, mladý pracovný kolektív moderné pracovné prostredie, prácu v dynamicky rastúcej medzinárodnej spoločnosti Vaše životopisy zasielajte na adresu anita@metrans.sk A DUNAUTO munkatársakat keres a kozeljövőben megnyíló dunaszerdahelyi BMW márkakereskedésébe a következő pozíciókra: SZERVIZTECHNIKUS Feltételek: B típusu jogosítvány, gépészeti ismeretek, aktív német vagy angol nyelvtudás, számítógépes ismeretek. GÉPKOCSI-ÉRTÉKESITŐ Feltételek: B típusu jogosítvány, ökonómiai ismeretek, aktív német vagy angol nyelvtudás, számítógépes ismeretek. KÖZGAZDÁSZ Feltételek: felsőfokú végzettség Raktáros és gépkocsi-alkatrész értékesítŒ Feltételek: kommunikációs képesség BENZINKÚTI KISZOLGÁLÓ Feltételek: kommunikációs képesség AUTÓBÁDOGOS Feltételek: 2 év gyakorlat és számítógépes ismeretek Női jelentkezőket is várunk. Gyakorlattal rendelkezők előnyben. A kérvényeket életrajzzal a dunauto@dunauto.com címre

A COLUMBUS NYELVISKOLÁBAN a következő tanfolyamok közül választhatsz: ANGOL–NÉMET–FRANCIA–OLASZ –SPANYOL–OROSZ Konverzációs tréningek: MAGYAR–SZLOVÁK Beiratkozás és információ: Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24, 0904 58 96 21, 031/552 11 54. www.columbus-ds.sk ...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot!

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

LA PERLA étterem GyŒrújfalun, a medvei határátkelŒhelyhez vezetŒ útnál, a GyŒr táblánál Mosonmagyaróvár irányában, 2 km-re a fŒúttól,  magyaros konyha, szigetközi halászlé, süllŒ, fogas, különleges vadételek.  Rendezvények lebonyolítását vállaljuk 140 fŒig. Nagy parkoló! Tel.: 0036/96/339 341. LEGYEN A VENDÉGÜNK!

FOCUS MUSIC SHOP CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása. Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02


14

Sport

2008. február 26.

Belkovics sorozata

NYUGAT-SZLOVÁKIAI V. LABDARÚGÓLIGA, DÉLI CSOPORT

Az elmúlt héten két nemzetközi mérkŒzést játszott a DAC. Szerdán Magyarországon portyázott, ahol az NB II-ben közremıködŒ Integrál DAC GyŒr együttese volt a Meszlényi-alakulat ellenfele. A névrokon otthonában lejátszott erŒpróba elsŒ félidejében nem került találat a jegyzŒkönyvbe. A csallóköziek trénerének idegeit fŒleg Buka és Horváth elpuskázott ziccere borzolta. Fordulás után a vendégek egy ideig sokat hibáztak, amit a gyŒriek góllal büntettek. Csakhamar rendezték soraikat a dunaszerdahelyiek, akik Belkovics és az Artmediából vendégjátékra érkezett hórihorgas csatár, Horváth találatával fordítottak, s immár hetedik gyŒzelmüket érték el a felkészülési idŒszakban. Sárga-kék szerelésben a lévai Roman Chmelo személyében egy további erŒsítésként kiszemelt mutatkozott be a Rába-parti városban. A nevezettet Meszlényi Tibor mocsonoki edzŒsködése idŒszakában már irányította. A szakember elmondása szerint sokoldalú, a védelemben, halfsorban, csatársorban egyaránt bevethetŒ futballista. ErŒssége a bal lába. Kiderült, az alacsony termetı Chmelo térdmıtéte után az elmúlt hetekben egyéni edzéseket abszolvált. Integrál DAC GyŒr–DAC 1:2 (0:0). A DAC gólszerzŒi: Belkovics, Horváth. A DAC: Hro‰ (46. Döme) – Kiss, Csölle (46. Németh), Milan, Lelkes Mátyás – Kriss (70. Uzola), Buka, M. Palic, ·negoÀ (70. Chmelo), Belkovics – Horváth. Január 21-én, a CorgoÀ-ligás aranyosmaróti ViOn elleni elŒkészületi mérkŒzésén szenvedtek vereséget a II. liga nyugati (A) csoportjának három hét múlva esedékes tavaszi idénynyitójára készülŒ csallóköziek, akik szombaton délután folytatták remekbe szabott sorozatukat. Ezúttal újfent az aranyosmaróti mıfüves játéktéren léptek pályára, ellenfelük ezúttal a Zsitva-parti város-

 Fogas Ferenc archív felvételén az elŒkészületi találkozókon gólformában futballozó Belkovicsot (11-es) látjuk a Podbrezová elleni gyŒztes edzŒmeccsen ban edzŒtáborozó litván FK Suduva Marijanpolé volt. A hazájában az elit mezŒnyben közremıködŒ, 2006-ban litván kupagyŒztesként az európai kupaporondra került ellenfél két alkalommal is vezetéshez jutott a mérkŒzésen, ám a sárga-kékek mindkét találatra válaszolni tudtak. ElŒbb a sérülésébŒl felépült Bognár Zoltán, majd a besztercebányaiaknál kikosarazott, visszatérése után minden találkozón góllal bizonyító Belkovics Lacus volt eredményes. Ez volt a nevezett tizenegyedik, sorozatban nyolcadik találata a téli holtidényben! „ElsŒsorban a jó felkészülésnek, a kemény edzéseknek tulajdonítom megújhódásomat. Ugyancsak sokat nyomott a latban az is, hogy végre kilábaltam a sérülésekbŒl. Még az sem jelent hátrányt, hogy az utóbbi idŒszakban nem a támadósorban, hanem a középpálya jobb vagy bal oldalán küld csatába a tréner. A taktikát Œ szabja meg, nekem az a feladatom, hogy azt maradéktalanul betartsam. Remélem, marad még

Beszavazták

Tovább folytatjuk az alacsonyabb osztályú labdarúgó-bajnokságokban közremıködŒ, tavaszi idényre készülŒ együttesek felkészülését feltérképezŒ sorozatunkat. Ezúttal a területi bajnokságokban játszó együtteseknél viziteltünk, közös nevezŒjük, hogy az ekecs-apácaszakállasiak és a tallósiak egyaránt a tabella élérŒl várják a pontvadászat tavaszi folytatatását. Természetesen arra a kérdésre kerestük a választ, milyen kerettel, tervekkel vágnak neki a visszavágó sorozatnak.

Túlsúlyos ekecsiek

F

Vágsellye B–Nagymegyer, Feketenyék–Nagyfödémes, Vízkelet–FelsŒpatony. 24. forduló – május 4., 16.30: Illésháza–Vízkelet, FelsŒpatony–Feketenyék, Nagyfödémes–Vágsellye B, Nagymegyer–Nyékvárkony, Vásárút–Nádszeg, Vága–Dióspatony, Csallóközkürt–Jarok, Vágfarkasd–Balony. 25. forduló – május 11., 16.30: Vágfarkasd–Illésháza, Balony–Csallóközkürt, Jarok–Vága, Dióspatony–Vásárút, Nádszeg–Nagymegyer, Nyékvárkony–Nagyfödémes, Vágsellye B–FelsŒpatony, Feketenyék–Vízkelet. 26. forduló – május 18., 17.00: Illésháza–Feketenyék, Vízkelet–Vágsellye B, FelsŒpatony–Nyékvárkony, Nagyfödémes–Nádszeg, Nagymegyer–Dióspatony, Vásárút–Jarok, Vága–Balony, Csallóközkürt–Vágfarkasd. 27. forduló – május 25., 17.00: Csallóközkürt–Illésháza, Vágfarkasd–Vága, Balony–Vásárút, Jarok–Nagymegyer, Dióspatony–Nagyfödémes, Nádszeg–FelsŒpatony, Nyékvárkony–Vízkelet, Vágsellye B–Feketenyék. 28. forduló – június 1., 17.00: Illésháza–Vágsellye B, Feketenyék–Nyékvárkony, Vízkelet–Nádszeg, FelsŒpatony–Dióspatony, Nagyfödémes–Jarok, Nagymegyer–Balony, Vásárút–Vágfarkasd, Vága–Csallóközkürt. 29. forduló – június 8., 17.00: Vága–Illésháza, Csallóközkürt–Vásárút, Vágfarkasd–Nagymegyer, Balony–Nagyfödémes, Jarok–FelsŒpatony, Dióspatony–Vízkelet, Nádszeg–Feketenyék, Nyékvárkony–Vágsellye B. 30. forduló – június 15., 17.00: Vágsellye B–Nádszeg, Feketenyék–Dióspatony, Vízkelet–Jarok, FelsŒpatony–Balony, Nagyfödémes–Vágfarkasd, Nagymegyer–Csallóközkürt, Vásárút–Vága, Illésháza–Nyékvárkony.

Felkészülési körkép

Bíró Szandit A trencsénteplici Slovakia Szállóban szombaton a Szlovák Futballszövetség tisztségviselŒi köszöntötték és jutalmazták meg hazánk legjobb nŒi futballistáit. A 2007-es év tizenegyébe elsŒ alkalommal választották be a szakemberek, köztük a tíz élvonalbeli csapat trénere, a tizenhét esztendŒs alistáli Bíró Alexandrát (felvételünkön), aki a DAC serdülŒ korosztályú csapataiban nevelkedett. KésŒbb az akkor még I. ligás kisudvarnokiakhoz igazolt, mezükben csakhamar vezéregyéniséggé nŒtte ki magát. A Franti‰ek Urvay vezette csapattal bronzérmet szerzett a 2006/2007-es bajnoki évfolyamban. Közben már a nemzeti együttes mezében is bemutatkozott a tehetség, akit a prágai Sparta szakvezetŒi is figyeltek. A junioroknál éppen a csallóközi tinédzser viselte a kapitányi karszalagot, ám idŒközben már a felnŒtteknél is szóhoz jutott. Miután pénzszıkében a kisudvarnokiak kiléptek a honi felsŒházból, Alexandra a címvédŒ vágsellyeiekhez szerzŒdött, így Duslo-játékosként került be a neve a krónikába. Egyébként

puskaporom jócskán a tavaszi bajnokikra is“ – fogalmazott a DAC „téli“ gólvágója. Mi arra is kíváncsiak voltunk, az új szerzŒdésben mennyi idŒre kötelezte el magát a DAC-hoz. „EgyelŒre még nem írtuk alá a szerzŒdést. A klubvezetés azt ígérte, e hónap végéig pont kerül a kontraktus végére. Én kinyilvánítottam, hogy maradok, most már a vezetŒkön a sor“ – értesültünk a fejleményekrŒl az érintettŒl. DAC–FC Suduva Marijanpolé 2:2 (0:1). A DAC gólszerzŒi: Bognár, Belkovics. DAC: Ko‰ovan (60. Hro‰) – Buka, Németh (46. Milan), Lelkes Ádám, Lelkes Mátyás (60. Kiss) – Uzola (46. Kriss), ·negoÀ (46. Chmelo, 70. Bartalos), A. Kubala, M. Palic, Belkovics – T. Horváth (60. Bognár). A dunaszerdahelyiek legközelebb február 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel játszanak elŒkészületi találkozót, ezen a II. liga keleti (B) csoportjában játszó zsolnai fakót fogadják. Ágh István

16. forduló – március 16., 15.00: Illésháza–Vásárút, Vága–Nagymegyer, Csallóközkürt–Nagyfödémes, Vágfarkasd–FelsŒpatony, Balony–Vízkelet, Jarok–Feketenyék, Dióspatony–Vágsellye B, Nádszeg–Nyékvárkony. 17. forduló – március 23., 15.00: Nagymegyer–Vásárút, Nagyfödémes–Vága, FelsŒpatony–Csallóközkürt, Vízkelet–Vágfarkasd, Feketenyék–Balony, Vágsellye B–Jarok, Nyékvárkony–Dióspatony, Nádszeg–Illésháza. 18. forduló – március 30., 15.00: Dióspatony–Nádszeg, Jarok–Nyékvárkony, Balony–Vágsellye B, Vágfarkasd–Feketenyék, Csallóközkürt–Vízkelet, Vága–FelsŒpatony, Vásárút–Nagyfödémes, Illésháza–Nagymegyer. 19. forduló – április 6., 15.30: Nagyfödémes–Nagymegyer, FelsŒpatony–Vásárút, Vízkelet–Vága, Feketenyék–Csallóközkürt, Vágsellye B–Vágfarkasd, Nyékvárkony–Balony, Nádszeg–Jarok, Dióspatony–Illésháza. 20. forduló – április 13., 15.30: Jarok–Dióspatony, Balony–Nádszeg, Vágfarkasd–Nyékvárkony, Csallóközkürt–Vágsellye B, Vága–Feketenyék, Vásárút–Vízkelet, Nagymegyer–FelsŒpatony, Illésháza–Nagyfödémes. 21. forduló – április 20., 16.00: FelsŒpatony–Nagyfödémes, Vízkelet–Nagymegyer, Feketenyék–Vásárút, Vágsellye B–Vága, Nyékvárkony–Csallóközkürt, Nádszeg–Vágfarkasd, Dióspatony–Balony, Jarok–Illésháza. 22. forduló – április 27., 16.00: Balony–Jarok, Vágfarkasd–Dióspatony, Csallóközkürt–Nádszeg, Vága–Nyékvárkony, Vásárút–Vágsellye B, Nagymegyer–Feketenyék, Nagyfödémes–Vízkelet, Illésháza–FelsŒpatony. 23. forduló – május 1., 16.30: Balony–Illésháza, Jarok–Vágfarkasd, Dióspatony–Csallóközkürt, Nádszeg–Vága, Nyékvárkony–Vásárút,

o

vágsellyei fölény jegyében zajlott az ünnepélyes eredményhirdetés, hiszen a mátyusföldiek öt meghatározó egyéniségét – Bíró Alexandra, Marcela Lukácsová, Eva Kolenová, Ivana Bojdová, Katarína Dugoviãová – választották be a legjobbak közé. Az ankétban tizenhárman voksoltak, tŒlük Bíró Szandi hét szavazatot gyıjtött be. Néhány évvel ezelŒtt kisudvarnoki futballistaként a dunaszerdahelyi Árvai Renáta is hasonló elismerésben részesült. (ái)

A dunaszerdahelyi területi bajnokság felsŒházának ekecs-apácaszakállasi listavezetŒjének futballistái kemény téli felkészülést abszolválnak annak érdekében, hogy június közepén elsŒként érjenek célba. A minap alsókubíni edzŒtáborozáson vett részt a Szigeti Attila edzŒ vezette csallóközi kollektíva. Ez a tény egyrészt azt sugallja, hogy semmit sem bíznak a véletlenre a feljutásra pályázó együttes tisztségviselŒi, ugyanakkor a kívánt anyagi hátteret is igazolja. – Szerencsére két futballistánkat leszámítva a többiek ott voltak az erŒnlét javítására beméretezett, hegyi terepen elvégzett gyakorlásokon. Sajnos még mindig akadnak súlyfelesleggel bajlódók a csapatban – avatott be minket a részletekbe a szókimondó tréner. A játékoskeretben nem tapasztaltunk nagyobb horderejı változásokat, holott fociberkek-

ben egy ideig azt rebesgették, hogy Vörös Vince és Vörös Roger máshol folytatja tavasszal. – MindkettŒjükkel közös nevezŒre jutottak a vezetŒk, továbbra is a rendelkezésünkre állnak. Annyi biztos, hogy a négy Vörös vezetéknevet viselŒ kvartettünk trióra fogyatkozott, miután Vörös Gyula munkahelyi elfoglaltsága miatt szakított a futballal. Szerettük volna a vásárútiaktól leigazolni Csicsó Jánost, ám a vételárát olyannyira felsrófolták, hogy elálltunk tervünktŒl. Velünk készül a tizennyolc éves pozsonyeperjesi Hencz Attila is, akinek átlépésérŒl még tárgyalni fogunk anyaegyesülete vezetŒivel. Fontosnak tartom a hazai tehetség, Orosz László újbóli ekecsi szerepvállalását. à legutóbb a komáromiaknál légióskodott“ – sorolta a legfontosabb tudnivalókat a sikerkovács, aki a közelmúltban a vásárútiakat vezette az V. ligába. à azt is kifejtette, hogy a legfontosabbnak a védŒmunka javítását tartja. – Ãsszel ugyanis tizenöt meccsen tizenöt gólt kaptunk, amit én soknak tartok egy élcsapattól. Egy-két kivételtŒl eltekintve V. ligás együttesekkel mérjük össze tudásunkat. Szombaton hazai környezetben 3:2 arányban (ekecsi gólszerzŒk: Csóka János, Vörös Gábor, Halász Zsolt a szerzŒ megj.) gyŒztük le a csallóközkürtieket. A március 15-én esedékes rajtig még a pozsonyeperjesiek, a dióspatonyiak és a balonyiak következnek a sorban“ – fejezte be tájékoztatóját a szakember.

Exligás a tallósiaknál A galántai területi bajnokság Œszi idényének tallósi eminense január 26-án kezdte el a felkészülést a visszavágó sorozatra. ElŒbb hetente két alkalommal a helybeli alapiskola tornatermében gyakorolt a SzüllŒ Lajos játékosedzŒ vezette tizennyolc fŒs játékoskeret, melyben a távozók és az érkezŒk listáján egyaránt két-két futballista neve szerepel. „Vendégjátéka leteltével Kádár Szabolcs a feketenyékieknél, Spót Lajos pedig a szenci FC-nél folytatja pályafutását. A tósnyárasdi Szarka Richárddal és az exligás Radovan Paºoval erŒsödtünk. Ez utóbbi a nyitrai âFK-tól került hozzánk, a rutinos, jól képzett labdarúgó komoly erŒsítésnek számít. Szerencsére mindenki egészséges, a kerettagok elég lehetŒséget kínálnak a bizonyításra a hétvégeken zajló elŒkészületi párharcokon – nyilatkozta lapunknak Rémay Csaba, a mátyusföldiek klubelnöke. TŒle azt is megtudtuk, hogy a SzüllŒ-legénység az utóbbi napokban nemcsak a térség együtteseivel, hanem osztrák csapatokkal is összemérte tudását. „Szombaton a nagyfödémesiektŒl kaptunk ki 2:1-re, vasárnap pedig a dunaszerdahelyi mıfüves pályán az úgyszintén V. ligás csallóközkürtiek ellen értünk el 3:3-as döntetlent. Ezen a meccsen gólfelelŒsünk, Czanik Ferenc triplázott. Úgy érzem, erŒnlétben sokat javultunk. Jelenleg minden az elképzeléseink szerint alakul. Reméljük, a folytatásban sikerül megŒriznünk vezetŒ pozíciónkat“ – nyilatkozta a tallósiak derılátó tisztségviselŒje. (ágh)


TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: Nitra–Slovan:...................? (A hazai CorgoÀ Liga 19., tavaszi nyitófordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb március 1-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzés végeredményét (Debrecen–DiósgyŒr 3:0) sajnos egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

HALÁLOZÁS

Szenczi János Hosszan tartó betegség után múlt csütörtökön, életének 66. évében elhunyt Szenczi János nyugalmazott pedagógus, aki edzŒként számottevŒ sikereket ért el a dunaszerdahelyi kézilabda-utánpótlás nevelésében, valamint az ezredforduló éveiben a TEMPO DAC I. ligás nŒi kézilabdacsapatával. A szerk.

SPORTMIX  SAKK. Múlt héten Martinban rendezték meg az fiúk és lányok egyéni korosztályos országos bajnokságát, amelyen a dunaszerdahelyi klub versenyzŒi ezúttal is remek sikereket értek el. Ezek közül is kiemelkedik a 16 éves fiúk korcsoportja, ahol az országos bajnoki címet Petényi Tamás szerezte meg, Csiba Dominik bronzérmes, TomበPeitl pedig negyedik lett. A dunaszerdahelyiek másik bajnoki címe Jana Kahancová nevéhez fızŒdik, aki 12 éves lányok mezŒnyében diadalmaskodott. Szép siker persze a 12 éves fiúk között Takács László ötödik, Varga Dávid harmadik, illetve Csiba Péter nyolcadik, valamint Ivana Kahancová negyedik helye a 18 évesek korcsoportjában. A régiónkbeli játékosok közül megemlíthetŒ még Kántor Réka (BŒs) harmadik, ill. Édes Zsófia (Komáromi KSC) negyedik helye a 16 éves lányok versenyében.  KOSÁRLABDA. A férfi extraligában felemás rossz hete volt a komáromiaknak, hiszen idegenben gyŒztek, hazai pályán pedig kikaptak. A hétközi 27. fordulóban: Ko‰ice–Komárom 62:67 (31: 30), a vendégcsapat legeredményesebb pontszerzŒi: Majoro‰ 20, Pivac és Barisic egyaránt 16; a hétvégi 28. fordulóban: Komárom–Svit 70:82 (30:34), hazai részrŒl: Pivac 20, Barisic 16, Majoro‰ 15. A 40 pontjukkal a 9. helyen álló Duna-partiak szerdán Losoncon játszanak, szombaton (18.00) pedig Nitra együttesét fogadják hazai pályán. (–ck)

15

Sport

2008. február 26.

BŒsi karateérmek

DUNASZERDAHELYI TERÜLETI BAJNOKSÁG

Szorgalmasan gyıjtötték a gyŒzelmeket és érmes helyezéseket a BŒsi Kyokushin Karateklub versenyzŒi mindjárt az elsŒ két külföldi versenyükön. A január végi tököli kempo Juhász Gyula Emlékverseny knock down, vagyis teljes erejı, földharcra is kiterjedŒ küzdelmében magabiztosan szerezte meg a gyŒzelmet a felnŒttek között Kovács Viktória, a férfiak versenyében pedig Godó Tibor a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A juniorok között Jeriga Angelika versenyzését ezüst-, Pavlovics Péterét bronzérem dicséri. A vasárnap GyŒrben rendezett ashihara karatebajnokságon 17 benevezett klub több mint másfél száz versenyzŒjének konkurenciájában bizonyították jó felkészültségüket a bŒsiek. A light contact küzdelem után, amelyben ªubo‰ Sedláãek révén egy bronzérmet sikerült elcsípniük, a teljes erejı, pusztakezes küzdelemben aztán már jöttek az aranyak. Az ifik kategóriájában Jeriga Natália, illetve Horváth Balázs, a junior lányok között Jeriga Angelika, a felnŒttek B-kategóriájában a középsúlyú Bartalos Igor, A-kategóriájában pedig Kovács Viktória állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Szép fegyverténynek számít természetesen a serdülŒ Csiba Roland második helye és fŒleg Vass Béla ugyanilyen helyezése az A-kategóriájú férfimezŒny középsúlyú harcosai között, valamint a könnyısúlyú Godó Tibor bronzérme a B-kategóriájú férfimezŒnyben. A bŒsiek klubelnök-edzŒje, a fekete-

 Kovács Viktória GyŒrben szinte minden ellenfelét K.O.-val verte a lábbal indított köríves fejtáFotó: a klub archívumából madásaival öves Darnay Barnabás módfelett elégedett volt védencei gyŒri szereplésével, hiszen a csapatversenyben a második helyen rangsorolták Œket. „Mivel az ashihara karate stílusában nagyon hasonló a kyokushinhoz, számunkra ez a verseny jó erŒfelmérŒ volt a március végi hollandiai nyílt kyokushin karate Európa-bajnokság elŒtt. Amelyen felnŒtt versenyzŒink közül Kovács Viki, Bartalos Igor, Godó Tibor és Kiss Béla a válogatott színeiben indul majd,” mondta el a Paraméternek Darnay, aki egyben a Szlovák Kyokushin Karateszövetség elnöke is. (bereck)

Félsiker asztaliteniszben A nŒi extraligában élcsoportbeli ellenfeleivel játszott idegenben a csallóközi Euromilk: Zvolen–Dunaszerdahely 4:6, a csallóköziek pontszerzŒi: Fekete 3, Andelová 2, Kre‰kócziová 1; RuÏomberok–Dunaszerdahely 9:1, a vendégcsapat egyetlen pontja Andelová nevéhez fızŒdik. Az élcsoport állása: 1. Topoºãany A 48, 2. RuÏomberok 47, 3. Zvolen 38, 4. Dunaszerdahely 37, 5. Topoºãany B 27 ponttal. A férfi I. liga soros kettŒs fordulójában a régiónkbeli együttesek a következŒ eredményeket érték el: Trnovec–Galánta 6:8, Domino Nitra–Diószeg 6:8,

Szenc–UFK Nitra C 7:7, Tr. Teplá–Komárom/Ipolyság 7:7, Tovarníky–Érsekújvár 7:7, Dom. Nitra–Galánta 4:10, Trnovec–Diószeg 7:7, Tovarníky–Kom./Ipolyság 6:8, Szenc–UFK Nitra B 4:10, Tr. Teplá–Érsekújvár 1:13. A táblázaton a 60 ponttal vezetŒ UFK Nitra B mögött 2. Érsekújvár 48, 4. Galánta 44, 6. Diószeg 37, 7. KOm./Ipolyság 37, 9. Szenc 35 ponttal. A kerületi regionális ligákban a hét végén nem volt forduló. (–ck)

Galántai winterliga Már a rájátszás ötödik és hatodik fordulóját is lejátszották a népszerı galántai kispályás futballbajnokság téli változatában, amelyben a szabadtéri pontvadászat sokszoros bajnokai, a Rekostav és a Hanza Klub vetélkednek legnagyobb eséllyel a végsŒ gyŒzelemért. Eredmények – a döntŒ csoportban – Az 5. forduló eredményei: Arsenal–Rekostav 0:2 (0:1), Aquamont–Qirin 3:4 (2:2), Taksonyi Santos–Hanza Klub 5:3 (4:1), Galantasaray–Hurikán 3:2 (2:1); A 6. forduló eredményei: Aquamont–Hanza Klub 1:3 (0:1), Galantasaray–Rekostav 0:4 (0:1), Arsenal–Hurikán 5:3 (3:2), Santos–Qirin 4:2 (1:1).

7. Aquamont 8. Galantasaray

6 6 6 6 6 6

5 4 3 4 1 2

1 0 3 0 1 0

0 2 0 2 4 4

16:2 21:8 20:11 16:11 10:19 11:23

16 15 14 14 7 7

1 1

0 1

5 4

14:23 6:17

4 4

Az interliga serlegéért játszó „alsóházban” – Az 5. forduló eredményei: MK Profesionál–Bon Team 3:1 (1:1), Blue Stars–Manchester 3:3 (2:1), Szeredi Raf Team–·K Javorinka 6:1 (2:0), Real–FC SPG 4:2 (0:1); A 6. forduló eredményei: Raf Team–Manchester 8:3 (7:1), MK Profesionál–Real 3:3 (2:1), FC SPG–Bon Team 3:2 (2:1) , Blue Stars–·K Javorinka 3:8 (1:1). A táblázat állása: 1. Raf Team 2. MK Profesionál 3. Real 4. FC SPG 5. ·K Javorinka 6. Bon Team 7. Blue Stars 8. Manchester

A táblázat állása: 1. Rekostav 2. Hanza Klub 3. Santos 4. Arsenal 5. Hurikán 6. Qirin

6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

6 4 3 3 3 2 0 0

0 1 1 1 1 0 1 1

0 1 2 2 2 4 5 5

36:7 29:14 16:17 22:17 20:20 12:16 11:32 10:33

20 16 13 12 11 6 2 1

Megjegyzés: Mindkét táblázat tartalmazza azokat a jóváírt pontokat is, melyeket 3–3 csapat az alapszakaszbeli dobogós helyezéséért kapott. (–er)

16. forduló – március 15., 14.30: Baka–Nagyabony (Alistálon); március 16., 10.30: Hodos–Egyházkarcsa, Sárosfa–Ekecs-Apácaszakállas, 15.00: Csenke–Egyházgelle, FK Nagymagyar–Királyfiakarcsa, Nagyszarva–Jányok, Csallóközcsütörtök–Bacsfa, Kisudvarnok–Nagylég. 17. forduló – március 22., 15.00: Kisudvarnok–Csenke, Ekecs-Apácaszakállas–Csallóközcsütörtök, Királyfiakarcsa–Egyházgelle; március 23., 15.00: Nagylég–Baka, Nagyabony–Sárosfa, Bacsfa–Hodos (Tárnokon), Egyházkarcsa–Nagyszarva, Jányok–FK Nagymagyar. 18. forduló – március 29., 15.00: Baka–Kisudvarnok; március 30., 10.30: Egyházgelle–Jányok, Sárosfa–Nagylég, 15.00: Csenke–Királyfiakarcsa, FK Nagymagyar–Egyházkarcsa, Nagyszarva–Bacsfa, Hodos–EkecsApácaszakállas, Csallóközcsütörtök–Nagyabony. 19. forduló – április 5., 15.30: Nagyabony–Hodos; március 6., 10.30: Baka–Csenke, 15.30: Kisudvarnok–Sárosfa, Nagylég–Csallóközcsütörtök, Ekecs-Apácaszakállas–Nagyszarva, Bacsfa–FK Nagymagyar (Tárnokon), Egyházkarcsa–Egyházgelle, Jányok–Királyfiakarcsa. 20. forduló – április 12., 15.30: Királyfiakarcsa–Egyházkarcsa; április 13., 10.30: Csenke–Jányok, Sárosfa–Baka, 15.30: Egyházgelle–Bacsfa, FK Nagymagyar–Ekecs-Apácaszakállas, Nagyszarva–Nagyabony, Hodos–Nagylég, Csallóközcsütörtök–Kisudvarnok. 21. forduló – április 19., 16.00: Baka–Csallóközcsütörtök; április 20., 10.30: Sárosfa–Csenke, Bacsfa–Királyfiakarcsa (Tárnokon), 16.00: Kisudvarnok–Hodos, Nagylég–Nagyszarva, Nagyabony–FK Nagymagyar, EkecsApácaszakállas–Egyházgelle, Egyházkarcsa–Jányok. 22. forduló – április 26., 16.00: Királyfiakarcsa–EkecsApácaszakállas; április 27., 16.00: Csenke–Egyházkarcsa, Jányok–Bacsfa, Egyházkarcsa–Nagyabony, FK Nagymagyar–Nagylég, Nagyszarva–Kisudvarnok, Hodos–Baka, Csallóközcsütörtök–Sárosfa. 23. forduló – május 3., 16.30: Nagylég–Egyházgelle; május 4., 10.30: Sárosfa–Hodos, Baka–Nagyszarva, 16.30: Csallóközcsütörtök–Csenke, Kisudvarnok–FK Nagymagyar, Nagyabony–Királyfiakarcsa, Ekecs-Apácaszakállas–Jányok, Bacsfa–Egyházkarcsa (Tárnokon). 24. forduló – május 8., 16.30: Csenke–Bacsfa; május 10., 16.30: Királyfiakarcsa–Nagylég; május 11., 16.30: Egyházkarcsa–Ekecs-Apácaszakállas, Jányok–Nagyabony, Egyházgelle–Kisudvarnok, FK Nagymagyar–Baka, Nagyszarva–Sárosfa, Hodos–Csallóközcsütörtök. 25. forduló – május 17., 17.00: Csallóközcsütörtök–Nagyszarva; május 18., 10.30: Baka–Egyházgelle, 17.00: Hodos–Csenke, Sárosfa–FK Nagymagyar, Kisudvarnok–Királyfiakarcsa, Nagylég–Jányok, Nagyabony–Egyházkarcsa, Ekecs-Apácaszakállas–Bacsfa. 26. forduló – május 24., 17.00: Királyfiakarcsa–Baka; május 25., 10.30: Nagyszarva–Hodos, 17.00: Csenke–Ekecs-Apácaszakállas, Bacsfa–Nagyabony (Tárnokon), Egyházkarcsa–Nagylég, Jányok–Kisudvarnok, Egyházkarcsa–Sárosfa, FK Nagymagyar–Csallóközcsütörtök. 27. forduló – június 1., 10.30: Sárosfa–Királyfiakarcsa, 17.30: Nagyszarva–Csenke, Hodos–FK Nagymagyar, Csallóközcsütörtök–Egyházgelle, Jányok–Baka, Kisudvarnok–Egyházkarcsa, Nagylég–Bacsfa, Nagyabony –Ekecs-Apácaszakállas. 28. forduló – június 8., 17.30: Csenke–Nagyabony, Ekecs-Apácaszakállas–Nagylég, Bacsfa–Kisudvarnok (Tárnokon), Egyházkarcsa–Baka, Jányok–Sárosfa, Királyfiakarcsa–Csallóközcsütörtök, Egyházgelle–Hodos, FK Nagymagyar–Nagyszarva. 29. forduló – június 13., 17.30: Baka–Bacsfa; június 14., 17.30: FK Nagymagyar–Csenke, Nagyszarva–Egyházgelle, Hodos–Királyfiakarcsa, Csallóközcsütörtök–Jányok, Sárosfa–Egyházkarcsa, Kisudvarnok–Ekecs-Apácaszakállas, Nagylég–Nagyabony. 30. forduló – június 22., 17.30: Csenke–Nagylég, Nagyabony–Kisudvarnok, Ekecs-Apácaszakállas–Baka, Bacsfa–Sárosfa (Tárnokon), Egyházkarcsa–Csallóközcsütörtök, Jányok–Hodos, Királyfiakarcsa–Nagyszarva, Egyházgelle–FK Nagymagyar.

Ififociszemle felsŒbb bajnokságból (Folytatás a korábbi számainkból) Az téli szünet adta lehetŒségekkel élve, ezúttal is áttekintjük azoknak a felsŒbb szintı ifibajnokságoknak a táblázatait, amelyekben a régiónkbeli csapatok számottevŒ szerepet játszanak. III. liga – idŒsebb serdülŒk, dél: Dióspatony négypontos elŒnnyel telel a táblázat élén, s a jelenlegi állás szerint a tavaszi folytatásban is csupán a második Ivanka lehet az egyetlen komoly ellenfele.

1. Dióspatony 2. Ivanka 3. Nádszeg 4. Diószeg 5. Jóka 6. Negyed 7. Pered 8. Farkasd 9. Mojmírovce 10. Tornóc 11. FelsŒkirályi 12. Kisudvarnok 13. Vágpatta

13 12 0 1 13 10 2 1 13 7 3 3 13 7 3 3 13 8 0 5 13 7 1 5 13 7 0 6 13 6 0 7 13 6 0 7 13 4 3 6 13 4 2 7 13 3 0 10 13 2 0

67:6 57:8 49:20 47:24 37:26 39:21 41:37 26:40 23:39 27:29 30:31 16:68 14:66

36 32 24 24 24 22 21 18 18 15 14 9 6

14. Cabaj-âápor

13

1 0 12

7:65

3

III. liga – fiatalabb serdülŒk, közép Ebben a mezŒnyben örvendetes módon az élbolyban tanyáznak ugyan a régiónkbeli együttesek, de kérdéses, hogy bele tudnak-e szólni a bajnoki cím sorsába, hiszen a listavezetŒ Galgócnak már a második Dunaszerdahely B-vel szemben is öt pont elŒnye van. 1. Hlohovec 2. DAC B

13 12 1 0 13 10 2 1

76:4 32 54:10 32

3. Senica B 4. Somorja 5. Galánta 6. Vrbové 7. Skalica 8. Szered 9. ·oporÀa 10. M. Sv. Ján 11. Leopoldov 12. Holíã 13. Chrenová B 14. Brezová

13 10 1 2 13 10 0 3 13 8 3 2 13 7 1 5 13 6 1 6 13 6 0 7 13 4 1 8 13 2 2 9 13 2 1 10 13 2 1 10 13 2 1 10 13 1 3 9

41:7 48:17 32:8 32:29 32:27 36:27 14:44 14:41 8:37 12:47 7:62 8:54

31 30 27 22 19 18 13 8 7 7 7 6

(–bj)


Sportnagyhatalom lett Komárom Komáromban ezúttal sem feledkeztek meg a város vezetŒi azokról a sportolókról, akik a nemzetközi és a hazai küzdŒtéren öregbítették az immár sportnagyhatalomnak titulált Duna-parti település hírnevét. Ezt igazolja az a hagyományos ünnepi fogadás, melyen a városi képviselŒ-testület oktatási, ifjúsági és sportbizottságának elnöke, Szép Lajos méltatta a város reprezentánsainak az elmúlt esztendŒben elért kiváló eredményeit, sikereit. A tisztségviselŒ beszédében kiemelte, hogy Komárom nem csupán a sportágak

sokrétıségében, a klubok és a rangos rendezvények számában, a sportolók által produkált érmes helyezések számában szárnyalja túl a hasonló lélekszámú városokat. Rámutatott, ahhoz, hogy még több helybeli, elsŒsorban a fiatal nemzedék képviselŒi kedvet kapjanak a rendszeres testmozgáshoz, sportoláshoz, vonzó példaképekre is szükségük van. A díjazottak természetesen jó példával szolgálnak, példaképekké válhatnak. A 2007-es év komáromi sportolója megtisztelŒ címet 19 egyéni versenyzŒ és egy sportklub érdemelte ki. A legjobbak sportágbeli hovatartozását figyelve elmondhatjuk, ezúttal is taroltak a „vizes” sportágak képviselŒi. Szám szerint ugyanis heten, kétkét úszó és vízi motoros, egy-egy kajakos, vízilabdázó, sportbúvár került az eminensek közé.

„Kétéltı kiválóság”

 Ifj. Miroslav Bazinsk˘ a téli hónapokban a karbantartásra, felújításra összpontosít Fogas Ferenc felvétele

Az ünnepélyes eredményhirdetést követŒen a vízi motoros kiválóságot, ifj. Miroslav Bazinsk˘t arról kérdeztük, hányadik alkalommal került a város legjobb sportolói közé. „Az utóbbi esztendŒkben több alkalommal is a díjazottak között voltam, ám pontos számadattal nem tudok szolgálni. Annyi biz-

 Milan Drozd felvételén az eredményhirdetésen megjelent komáromi sportolókat látjuk tos, hogy a tavalyi eredményhirdetésrŒl hiányoztam. A városvezetés ugyanis akkor az utánpótlás-korosztály képviselŒire fókuszálta a legjobbak kiértékelését” – nyilatkozta lapunknak a sportoló, aki tavaly két ízben is ezüstmedállal gyarapította világversenyeken szerzett érmeinek számát. „Még most is keserı szájízzel gondolok vissza az angliai Craig Spellerben megrendezett világbajnokságra, hiszen ezen, mondhatni, elrabolták tŒlem a legfényesebb érmet. A hazaiak, versenyzŒk és versenybírók egyaránt, összefogtak ellenem, jogos elsŒségtŒl fosztottak meg” – méltatlankodott az OSY 400-as géposztályban száguldozó vízi motoros, aki a téli hónapokban a motor karbantartásával foglalatoskodik. Elmondása szerint elsŒ idei versenyét májusban a szlovák fŒvárosban abszolválja. Az Európa-bajnok Bazinsk˘ kertelés nélkül kimondja: 2008-ban végre szeretné kiharcolni a hŒn áhított világ-

elsŒséget. Erre a berlini Grünaui-tavon kínálkozik lehetŒség augusztus közepén. A kontinensbajnokság lebonyolítási rendszere viszont nagyot változott. A Forma–1-es versenyekhez hasonlóan zajlik az Európa-bajnokság (Formula OSY 400), melynek végeredménye a három futamban, közülük az egyikre éppen Komáromban kerül majd sor, szerzett pontok összesítése után alakul ki. A futamgyŒztes jutalma 20 pont lesz – értesültünk a nóvumnak számító tényekrŒl. „Kétéltı” ripor-

talanyunk, aki a IV. ligás komáromi futballcsapat védelmének tengelyében tüsténkedik, révén közvetve a legnépszerıbb sportág képviselŒje is a díjazottak közé került. „Helybeli fociberkekben tabutéma a vízi motorozás és fordítva. Nem ékeskedünk mások tollával. Én kizárólag vízi motorosként voltam jelen a számomra nagy megtiszteltetést jelentŒ eredményhirdetésen“ – öntött tiszta vizet a pohárba a komáromiak egyik példaképe. Ágh István

A 2007. év legjobbjai Ifj. Miroslav Bazinsk˘ (vízi motoros), Zuzana Boro‰ová (sakkozó), Hodúr Zoltán (sportbúvár), Juhász Vivien (teniszezŒ), Matú‰ Jurãina (karatéka), Lakatos Márió (ökölvívó), Lengyel Dávid (birkózó), Maitz Miklós (úszó), Marikovec Nóra (kempós), Rajko René (ökölvívó), Szép Csaba (vízi motoros), Peter ·ejeman (sporthorgász), Tárnok János (sportlövŒ), Vavfiinec András (röplabdázó), Viszlay Boris (kajakos), Viktor Vreãiã (vízilabdázó), Filip ZaÈko (úszó), valamint az I. Biliárdklub.

Szárnyalt a Sárgarigó Újjáélesztették a Baka-kupát Immár ötödször zajlott a csallóközi öregfiúk, cég- és alkalmi csapatok képviselŒi alkotta kollektívák farsangi teremfocitornája, melyet hagyományosan a nagyszarvai festŒ-mázolók szerveztek meg. „Hat csapatot hívtam meg az erŒpróbára, melynek elsŒrendı küldetése a sportos farsangolás, a baráti és munkakapcsolatok szilárdítása. Érdekességként említem meg, hogy a somorjaiak elŒször vettek részt rendezvényünkön, nagy meglepetésre gyŒzelemmel debütáltak. A jó hangulatú erŒpróbánk sportszerı légkörben zajlott” – fogalmazott László Kálmán, a megmérettetés ötletgazdája és szponzora. Érdekesnek találtuk, hogy a fŒ szervezŒ nem a vállalkozását képviselŒ együttes mezében tüsténkedett a játéktéren. „A csallóköztárnokiak foghíjas gárdával érkeztek a nyárasdi sportcsarnokba, ezért úgy döntöttem, hogy hozzájuk csatlakozom“ – indokolta „átlépését” az érintett. A végelszámolásnál pontegyenlŒség alakult ki az élen, a gyŒztes kilétérŒl az egymás elleni párharc eredménye döntött. A temérdek egykori kiválóságot, például Fodor Andrást, Ravasz Józsefet, Miroslav Kövért, Varjú Lászlót felvonultató mezŒnyben a bŒsi Tatai Gábor négy találattal bizonyult a legeredményesebb résztvevŒnek. A területi futballszövetség elnöke jó példával járt elöl, a pódafaiak színeiben tüsténkedett. A jelek szerint a gyŒztesek jól összpontosítottak a futballisták kedvelt somorjai sörözŒjében, maradéktalanul betartották a Sárgarigóban megbeszélt taktikát.

Eredmények: FestŒ-mázolók–Csallóköztárnok 3:2, g.: Gönczöl, Varga, Bartal, ill. Kósa, Horsicza; Bala–Sárgarigó 2:0, g.: Szabó, Koczó; Pódafa–BŒs 0:3, g.: Vágó, Ravasz; Tatai, Bala–FestŒ-mázolók Szabó, Koczó, ill. Varga; Pódafa–Csallóköztárnok 5:1, g.: Rácz 3, Tóth, Benoviã, ill. Szabó; BŒs–Sárgarigó 1:3, g.: Varjú, ill. Kreãko, Rigó, Sárközi Attila; Pódafa–Bala 0:0; Sárgarigó–FestŒ-mázolók 2:1, g.: Mikus 2, ill. Gönczöl; BŒs–Csallóköztárnok 5:0, g.: Tatai 2, Ravasz, Szabó, Fodor; Sárgarigó–Pódafa 1:0, g.: Mikus; Csallóköztárnok–Bala 3:1, g.: Juhász 2, Kósa, ill. Nagy; FestŒmázolók–BŒs 0:3, g.: Varjú, Derzsi, Fodor;Csallóköztárnok–Sárgarigó 0:3, g.: Végh 2, Sárközi Béla; FestŒ-mázolók–Pódafa 2:2, g.: Bartal 2, Magyarics, Szabó; Bala–BŒs 0:3, g.: Tatai, Varjú, Derzsi. Végeredmény: 1. Sárgarigó 2. BŒs 3. Bala 4. Pódafa 5. FestŒ-mázolók 6. Csallóköztárnok

5 5 5 5 5 5

4 4 2 1 1 1

0 0 1 2 1 0

1 9:4 12 1 15:3 12 2 6:7 7 2 7:7 5 3 7:11 4 4 6:17 3

(borbély) A gyŒztesek összeállítása Mezzei József–Kreãko György, Sárközi Béla, Sárközi Attila, Konkoly István, Jozef Kosnáã, Mikus Péter, Végh Krisztián, Végh József, Rigó Norbert, Csenkey István.

Két év szünet után újabb felvonással folytatódott az asztaliteniszezŒk Bakakupája, mely a kapuváriak érkeztével elsŒ ízben vált nemzetközivé. A 2000ben alakult helybeli asztalitenisz-szakosztály sportos farsangi rendezvényén összesen harminchat pingpongozó küzdött a gyŒzelemért férfi egyesben és párosban. „A legtöbb versenyzŒt, szám szerint nyolcat éppen a kapuváriak neveztek. Rajtuk kívül hét-hét bakai és nagykürtösi, négy vásárúti, három padányi, két-két balonyi, bŒsi és dunaszerdahelyi, valamint egy bögellŒi sportoló vetélkedett a serlegekért és az érmekért a bakai alapiskola tornatermében. A résztvevŒket elŒbb csoportokba soroltuk be, a továbbjutók a fŒtáblán folytatták a küzdelmet – sorolta a legfontosabb tudnivalókat Sárkány Imre, a torna versenyigazgatója. A legjobb négy közé az V. ligában közremıködŒ hazaiak két képviselŒje is bejutott, közülük csupán Rácz Ferenc került dobogóra. Ãt a fináléban a kapuváriak legeredményesebbike, Horváth Imre gyŒzte le 3:1 arányban. A bronzcsatában a nagykürtösi Róbert Repa 3:2-re verte a másik bakait, Németh Attilát. „A párosok versenyében a mieink játszották a prímet. Az összeszokottság diadalaként értékelem a Rácz Ferenc–Szável Mátyás-duó elsŒségét. IdŒszıkében ebben a versenyszámban nem rendeztünk mérkŒzést a

 IdŒsebb Rácz Ferenc felvételén az egyéni verseny legjobbjait látjuk: jobb szélen Rácz Ferenc, bal szélen pedig Németh Attila, a hazaiak két versenyzŒje bronzéremért, ezért holtversenyben két párost is a harmadik helyen hirdettünk ki“ – elevenítette fel a viadal további érdekességeit a tisztségviselŒ. „Egyébként szíves vendéglátásból is jól vizsgáztunk. Nagy örömünkre szolgált, hohy vendégeink nem csak a finom gulyást dicsérték. A nagykürtösi különítmény képviselŒje, a középszlovákiai focibajnokságokban ismert játékvezetŒ, Juraj Chrien a magyar és szlovák versenyzŒk sportszerıségét, egymás iránti baráti viszonyulását méltatta. A kapuváriak vezetŒje megígérte, hogy rendezvényükre nemcsak a mienket, valamint a további csallóközi klubok asztaliteniszezŒit, hanem a nagykürtösieket is meghívja“ – adta közre a verseny további pozitívumát Szável Mátyás, a helyi asztalitenisz-

szakosztály elnöke. Az ünnepélyes eredményhirdetésen a bakai önkormányzat által biztosított érmeket és a serlegeket Csízik Erzsébet polgármester asszony és Szável Mátyás nyújtotta át a legjobbaknak. Az egyéni verseny legjobbjai: 1. Horváth Imre (Kapuvár) 2. Rácz Ferenc (Baka) 3. Róbert Repa (Nagykürtös) 4. Németh Attila (Baka) A páros verseny végeredménye: 1. Rácz Ferenc–Szável Mátyás (Baka) 2. Róbert Repa–Juraj Chrien (Nagykürtös) 3. Mátel László–Ján Gajdáã (BŒs) 3. Csiba Imre–Horváth Elek (Balony) (ágh)

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.csallokoz.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2007. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-09 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. február 26., 9. szám

2008-09 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. február 26., 9. szám

Advertisement