Page 1

19,- Sk 2008. február 19. ■ 8. szám

Kulka: Elutaznék az ötvenes elŒl

Okosbaba, biznisz vagy új módszer

Ligetfalui DAC-kiszemelt

Rövidesen kerek születésnapját ünnepli a népszerı magyar színész, aki lapunknak nyilatkozott.  3. oldal

Egyesek szerint segíti a kisbaba fejlŒdését, mások viszont átverést sejtenek...  4. oldal

Hórihorgas csatár érkezett az Artmediából Dunaszerdahelyre, erŒsítésként.  14. oldal

Kokainfogás, kik a tettesek? DUNASZERDAHELY/POZSONY – Nagy mennyiségı, összesen 163,8 kilogramm tiszta kokainra bukkantak a szlovákiai bınüldözŒ szervek a járási székhelyhez tartozó, Ollétejedben levŒ vámterületen – jelentette be múlt szerdán Jozef Dudá‰, a szlovákiai vámparancsnokság igazgatója. Elmondása szerint a palackos vörösbornak feltüntetett rakomány több délamerikai országot bejárt, végül Argentínából hajón szállították Hamburgba, ahonnan ezt a konténert is kamion szállította a csallóközi járási székhelyen levŒ Metrans állomásra. A sırı folyadékként feloldott, összesen 420 palackba zárt kábítószer feketepiaci értéke 1,63 milliárd korona. Bár a rendŒrök nem voltak hajlandók közelebbit mondani a rajtaütés helyszínérŒl, a Paraméter kiderítette, hogy az ollétejedi Albatros vámraktárról van szó. A szóban forgó vámraktár üzemeltetŒje, Uher Iván megkeresésünkre közölte, hogy a szállítmány címzettje egy lévai érdekeltségı kereskedelmi vállalat volt. „A cég képviselŒje pár nappal a szállítmány megérkezése elŒtt jelent meg nálam azzal a kérés-

 Ide szállították a gyanús rakományt

Fogas Ferenc felvétele

sel, hogy vámoljuk el az általa várt árut. Az ilyesmi egyébként egy teljesen szokványos ügyfélkapcsolat, ki gondolta volna, hogy ekkora balhé lesz belŒle” – így Uher. A vámraktár üzemeltetŒjétŒl azt is megtudtuk, hogy az a két konténer, amely gyanút keltett a vámhatóság nyomozóiban, múlt hét elején került hozzájuk, mégpedig a Metransból, ahol mintegy hat hétig vesztegelt. A vámnyomozók akkor érkeztek meg Ollétejedbe, amikor elkezdŒdött volna a konténerek tartalmának elvámolása. Uher Iván számára ekkor lett gyanús az ügy, majd úgy döntött, hogy az egyik konténert, amely akkor még érintetlen volt, a nyomozók engedélyével visszaküldi a konténerállomásra. Ahol ezt követŒen ugyancsak megállapították, hogy a titokzatos argentínai feladó kokainoldatot tartalmazó palackokat kevert boros palackok közé. Hivatalos bírósági végzés alapján lefoglalták a két konténert. Lapunk megtudta azt is, hogy a szállítmány címzettje a Léván bejegyzett Magnific cég volt, amelynek tulajdonosai magyarországi állampolgárok. (Folytatás a 2. oldalon)

Mégsem veszélyes... Droglabor OLLÉTEJED – Hamarosan befejezŒdnek az építkezési munkálatok a Dunaszerdahelyhez tartozó városrészben, ahol a híresztelésekkel ellentétben nem gumiégetŒ létesül, hanem hulladékfeldolgozót üzemeltet majd a DRON-Sklady Kft. A próbagyártást terveik szerint két hónap múlva elkezdik. A cég tulajdonosát, Farkas Lászlót kérdeztük. „Nem építünk gumiégetŒt“ – cáfolja elsŒként azokat a híreszteléseket, amelyek szerint környezetszennyezŒ, káros anyagokat kibocsátó tevékenység folyna majd a telephelyükön. „Hulladék-újrafeldolgozó projektünk öt évig készült. Neves szakemberek bevonásával saját fejlesztésı technológiát dolgoz-

tunk ki, amely során a legnehezebben feldolgozható hulladékot bontjuk le elemeire és ezeket hasznosítjuk újra. Ezek közé az anyagok közé tartozik a gumi, a gumiabroncs és a mıanyag“ – magyarázza. Ezeket bontják le gázégetéssel egy hermetikusan zárt katlanban. Az így nyert háromféle halmazállapotú anyag egy részét saját célra felhasználják, a többit értékesítik. HŒerŒmıvekben vagy szırŒberendezésekben használt kokszot, égetésre alkalmas gázt és szénhidrogén folyadékot nyernek a folyamatban. Véleménye szerint ennek az eljárásnak az elterjedésével eltınhetnének a szeméthegyek régiónkból is. Ugyanis nálunk a kommunális hulladákot még nem szelektálják kellŒképpen. A fej-

lettebb országokban a hulladék azonnal egy osztályozótelepre kerül, ahol az újrahasznosítható anyagokat elkülönítik. ElképzelhetŒ, hogy a DRON kezdetben külföldrŒl importálja majd a mıanyagot ollétejedi üzemébe. Megkérdeztük, vajon nem veszélyezteti-e majd az eljárásuk a Csallóköz vízkészletét, Farkas így válaszolt: „A víz védelme számunkra is fontos, mindenki megnyugodhat, mert háromszoros szigeteléssel van ellátva az üzemnek az a része, amely valamiképpen érintkezhetne a vízzel.“ A hulladék-feldolgozó üzemben ötven ember dolgozik majd, további harminc-negyvenen lesznek azok, akik beszállítással foglalkoznak. A Dunaszerdahelyi Környezetvédelmi

Hivatal LevegŒvédelmi osztályának egyik referense kérésünkre elmondta: a céggel hatás- és környezettanulmányt is végeztetett a környezetvédelmi minisztérium. Ötvenegy pontban írták le azokat a követelményeket, melyek szerint a gyár mıködhet. Az építkezési engedélyt a dunaszerdahelyi városi hivatal illetékes osztálya adta ki, miután a projekt még a Miklós László vezette minisztériumtól 2005-ben zöld utat kapott. A termelés beindulása elŒtt azonban újra alaposan ellenŒrzik, vajon valóban megfelel-e minden a megszabott normáknak. A DRON a projekt megvalósítására a gazdasági minisztériumtól 53 millió korona állami támogatást kapott. Undesser Tímea

Nagymegyeren A dunaszerdahelyi rendŒrkapitányság néhány napja rajtaütésszerı akciót hajtott végre a városban. Három helyen tartottak házkutatást a rendŒrök: egy, a Komáromi úton levŒ lakótelepi házban, illetve egyegy családi házban a Fuãík utcában és a Halász utcában. Az utóbbi helyen egy teljesen felszerelt droglaborra bukkantak. – A helyszínen nagyobb mennyiségı metamfetamint, népszerıbb nevén pervitint találtunk, az elsŒdleges vizsgálatok szerint mintegy nyolcezer adagnak felel meg ez a kábítószermennyiség – mond-

ta el megkeresésünkre Both Péter járási rendŒrkapitány. A családi ház egyik szobájában berendezett droglaborban egyébként még további komponenseket is találtak, toluént, efedrintablettákat, melybŒl a pervitin készült. „Az esettel kapcsolatban már kihallgattuk azokat, akik a rajtaütéskor a házban tartózkodtak. A bıncselekménnyel gyanúsított személyt még keressük, ha a rendŒrség elfogja, akkor a most lefoglalt bizonyítékok alapján már vád alá lehet Œt helyezni” – jegyezte (kovács) meg Both Péter.


2

Híroldal

2008. február 19.

Kétmillió a tehetségeknek POZSONY – Rendhagyó sajtótájékoztatót tartottak a hét végén, eléggé szokatlan helyen, éspedig a Café/Színház nevı hajón, amely Andy Hajdu neves szlovák mıvész tulajdona. A Slovnaft petrokémiai társaság és a Közép-európai Alapítvány (CEF) ezen a rendezvényen értékelte az Új Európa Tehetségei pályázatot, amelyre 253 ifjú mıvész- és tehetségjelölt jelentkezett. Közülük huszonegy fiatal kapott összesen kétmillió korona örsztöndíjat. Régiónkból a következŒ tehetségek részesültek elismerésben: Lovász Bálint (Somorja), Herencsár Albert (Vágsellye), Rigó Ronald (Dunaszerdahely), Horváth Attila (Ekel) és Bertók Tibor (Komárom). Világi Oszkár, a Slovnaft Részvénytársaság vezérigazgatója gratulált a nyerteseknek, s felhívta a figyelmüket arra is, hogy a tehetség fontos, de önmagában nem elegendŒ adottság, mert az

 A bírálóbizottság tagjai elragadtatással szemlélik a robothattyút eredményes mıvészi, tudományos vagy más alkotáshoz kitartás és kellŒ céltudatosság is szükségeltetik. A bírálóbizottság neves tagjai saját

példáikkal, életpályáikkal igazolhatták ezt. Ezúttal azonban nem önmagukról, hanem a kiemelkedŒ tehetségekrŒl beszéltek. Németh Ilona

Munkácsy-díjas képzŒmıvész, a pozsonyi KépzŒmıvészeti FŒiskola tanára elismerŒen szólt a mindössze tizenkét esztendŒs, tŒketerebesi Daniel Tocík kivételes tehetségérŒl, sajátos világlátásáról. Peter Marcín – akit olvasóink leginkább a Szomszédok címı szappanopera Franti‰ekjeként ismernek – társaival együtt elragadtatással szemlélte a szintén tizenéves, trstenái Andrej Lenãucha koreográfiáját, amely alapján egy robothattyú táncolt Csajkovszkij halhatatlan zenéjére. Gordonkán közremıködött a kassai Ján Bogdan, akinek a játéka nemrég Beatrix holland királynŒt is elbıvölte, amikor Szlovákiában járt. A hangulatos rendezvény végén bejelentették, hogy a nagy visszhangot és elismerést kiváltott pályázatot jövŒre folytatják: egy év múlva a legtehetségesebb szlovákiai sportolókat szeretnénk felkarolni s további sikeres munkára ösztönözni. (banic) Fogas Ferenc felvétele

Az olvasás nagy öröme A Lilium Aurum Kiadó gondozásában elindított Parazita könyvek sorozat elsŒ két darabjának bemutatóestje volt tegnap a dunaszerdahelyi Vámbéry Irodalmi Kávéházban. A sorozatszerkesztŒ irodalomtörténész, H. Nagy Péter a bevezetŒben elmondta, hogy a kiadó ezeknek a könyveknek a sorával a populáris kultúra részleges feltérképezésére vállalkozik. A tervezett kismonográfiák és többszerzŒs tanulmányköte-

tek egy-egy tematikára vagy mıfajra összpontosítva a választott „peremjelenség” esztétikai, történeti és médiumközi problémáival szembesítenek majd. Miként teszi ezt például az általa összeállított sorozatnyitó Idegen univerzumok tanulmánykötet a fantasztikus irodalomról, a science fictionrŒl és a cyberpunkról. Melyet az eseten egyébként Lacza Tihamér tudománytörténész méltatott. A sorozat második kötete, az érsekújvári irodalomtörténész Benyovszky Krisztián (aki betegsége

miatt személyesen nem tudott megjelenni az esten) Bevezetés a krimi olvasásába címı monográfiája pedig bizonyára a mıfaj szerelmeseinek fog nyújtani igazi csemegét. Ez utóbbi munkát értékelŒ irodalomtörténész, Keserı József fel is tette a kérdést, vajon szükség van-e egyáltalán a krimi ilyetén népszerısítésére. „A Parazita könyvek eddig megjelent darabjaiból azt szırhetjük le, hogy nagyon is szükség van az efféle népszerısítŒ monográfiákra, mert újfent igazolják

azt a megállapítást, hogy a háttértudás nem csökkenti, hanem növeli az olvasás örömét,” mondta többek között Keserı. Hozzáfızve, hogy az sem lebecsülendŒ, amit ezek a könyvek a népszerısítésen túl a tabudöntögetésben is véghez visznek. Egyrészt rámutatnak, hogy a mıfajnak semmi köze egy mı értékéhez, mésrészt egyszerre mıvelik magas színvonalon a szakmai beszédet és tesznek eleget a közérthetŒség kívánalmának. (bejó)

Kokainfogás, kik a tettesek? (Befejezés az 1. oldalról) Ãk értesüléseink szerint a szomszédos országban lezajlott kihallgatásuk során azt vallották, hogy kizárólag argentin borokat rendeltek. Tagadták, hogy bármi közük lett volna a kokainhoz. A lefoglalt palackokat a pozsonyi rendŒrségi laboratóriumban vizsgálják, s három hét múlva lesz végeredmény. „ElŒször a boros palackok felületén talált minták alap-

ján állapítottuk meg, hogy százszázalékos kokaint tartalmaz a szállítmány egy része, de ezt a tényt minden egyes üveg tartalmával kapcsolatban is igazolnunk kell, ezért viszonylag hosszadalmas az eljárás“ – nyilatkozta Ondrej Lacika, a laboratórium igazgatója. Közölte azt is, hogy ezután valamelyik hŒerŒmıben elégetik a szállítmányt, s errŒl a mıveletrŒl részletes videofelvétel is

készül, amelyet bizonyítékként legalább tíz évig kötelesek megŒrizni. Nevük elhallgatását kérŒ szlovákiai rendŒrségi szakértŒk szerint rendkívül nehéz lesz felderíteni a tetteseket és rájuk bizonyítani a törvénysértést. Emlékeztetnek egy hasonló angliai esetre, ahol négy éve foglaltak le hasonló szállítmányt. Aztán kiderült, hogy a kábítószercsempészek valódi argentin bort vásároltak

az egyik pincészetben, s azután valahol Kolumbiában kicserélték a palackok tartalmát. „Abban az országban több család foglalkozik ilyesmivel. Nekik ez annyi, mint nálunk a tilos szeszfŒzés.“ A tetteseket azonban az angol rendŒrség és az Interpol azóta sem találja. Jozef Dudበbízik abban, hogy a szlovákiai bınüldözŒ szervek nyomozása sike–bkl, –y-f resebb lesz.

Égett az Újvár KOMÁROM – Három gépjármıvel vonultak ki múlt péntek délben a tızoltók az Újvárban található laktanya tetŒszerkezetén keletkezett tız oltásához. A padlástér üres volt, csupán néhány tartógerenda kapott lángra. „Az anyagi kár ugyan minimális, annál nagyobb viszont az erkölcsi kár“ – mondta Gáfel Lajos, a városi hivatal belügyi és mıemlékvédelmi fŒosztályának vezetŒje. „Bele se merek gondolni, mi lett volna a tızoltók gyors beavatkozása nélkül.” Mint ismeretes, a két Komárom közösen pályázik arra, hogy az erŒdrendszer felkerüljön az Unesco Világörökség listájára; a döntés várhatóan még az idén megszületik. A tüzet nagy valószínıség szerint az okozta, hogy az árkok tisztítását végzŒ munkások a várfal tövében raktak tüzet az ágak elégetésére. A kiszáradt tetŒtartó gerenda pedig bizonyára a nagy szélben felrepülŒ szikrától gyulladt ki. A várárok tisztítását szerzŒdéses alapon egy magáncég végzi. A fŒosztályvezetŒ véleménye szerint a város bizonyára kártérítést követel majd a tulajdonostól. (rec)

Mobilt lopott DUNASZERDAHELY – „Ide a pénzt vagy szétlövöm a fejed!“ Ezt ismételgette magyarul az az ismeretlen tettes, a helyi Fenyves-lakótelep 1366-os számú tömbháza melletti parkolóban odalépett egy Fabiához, amelybŒl T. V. harmincegy éves dunaszerdahelyi fiatalasszony éppen ki akart szállni. Miként az a járási rendŒrparancsnokság legutóbbi sajtójelentésébŒl tudható, a kezében egy marokfegyverhez hasonló tárgyat szorongatott. A támadó többszöri felszólítására az asszony azonban nem reagált. Ezért a férfi megkerülte az autót, kinyitotta a jobb oldali elsŒ ajtót, az ülésrŒl elragadta a nŒ kézitáskáját és elrohant vele a városközpont irányába. Az ellopott retikülben egy-egy Samsung és Motorola márkájú mobiltelefon, személyazonossági, gépjármıvezetŒi és az autó forgalmi engedélye volt, továbbá bankkártyák. –bj–

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Vychádzame prísne z európskej legislatívy” – ªubo Baniã: Citlivo zvaÏovaÈ v‰etky dosahy) Menyhárt Blanka (Egyházgelle) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Ha erre létezne recept, akkor mindenki kedvenc lenne”. Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: február 22.

HANGSÚLY Múlt héten, amikor az európai szocialisták föloldották a Róbert Fico vezette SMER-SD tagfelvételi bojkottját, végleg megdŒlt az a közhely, hogy Közép-Európa jellemzŒen tahó politikusai portásnak sem kellenének a civilizált nyugat-európai közéleti porondra. LeszögezendŒ, nem elsŒsorban a szlovák miniszterelnök, hanem hazai szövetségesei – mondhatni baráti köre – miatt kell kissé szomorkásan megállapítanunk: komoly romlásnak indult az európai közélet értékrendje. Természetesen Ján Slotáról, a Szlovák Nemzeti Párt elnökérŒl van szó. Aki egy, Ficóval együtt jegyzett levélben ígérte meg a minap az euroszociknak, hogy most már jó fiú lesz. Letesz a vulgáris megnyilatkozásokról, amelyekkel rendre a szlovákiai magyarokat és egyéb politikai ellenfeleit szokta volt illetni. A levél címzettjei er-

Slota, a szalonképes…* re föl aztán rögvest megbocsátottak Ficóéknak. Mintegy kinyilatkoztatva, a smeres elvtársak átmentek a késsel-villával történŒ étkezés gyorstalpaló kurzusán – Slotáékkal együtt… Egyébként tényleg senkinek nincsen oka attól tartani, hogy Ficóék magukról megfeledkezvén túl hangosan böfögnének vagy csámcsognának majd a fehér asztalnál... Csakhogy akkor sem a SMER-SD szobatisztaságával volt gond, amikor a szóban forgó tagfelvételi bojkott elrendeltetett. Hanem épp Slotával, aki köztudottan sokkal otthonosabban mozog egy húgyszagú, koszos csehóban, mint bármely

közéleti pulpitusokon. Eme tulajdonsága ráadásul szemernyit sem változott. Annak ellenére sem, hogy aláíratták vele azt az ominózus levelet, amely végsŒ soron a Ficóékkal szembeni megbocsátás egyik ürügyéül szolgált... Így megy ez, mondhatnók, nyilván bizonyos fennköltebb princípiumok munkálnak az Európai Parlamentben is. Slota meg különben sem szocialista politikus. Olyan „külsŒs“ szekértoló Œ, aki nélkül a szlovák szocialisták vezére még mindig az ellenzék keserı kenyerét enné és nyugat-európai elvtársai nem büszkélkedhetnének vele, mint szocialista kormányfŒvel… Mindezen tények ellenére nyugodt

szívvel kijelenthetjük, alaposan befıtöttek maguknak Hannes Swobodáék. Hiszen még meg sem száradt a tinta Ficóék jelképes menlevelén, Slota, a Sme napilap riporterének nyilatkozva, közvetlenül jöttmentnek, közvetve pedig egy nagy rakás szarnak minŒsítette azt a Ján ·vejnart, aki a régi-új cseh államfŒ ellenfeleként indult a köztársaságielnök-választáson. Vitathatatlan, hogy keresve sem lehet ettŒl botrányosabb bunkóságot találni. VélhetŒen még egy utolsó Kunta Kinte vezényelte banánköztársaság közéleti szereplŒinek repertoárjában sem… Slota viszont egy EU-tagország kormánykoalíciós pártelnöke. Róbert Fico partnereként pedig volta-

képpen az európai szocialistákat tömörítŒ PES partnere is… Ebben a kontextusban aztán egyáltalán nem lehet Slota mentsége, ám Ficóéknak, s persze a PES politikusainak sem, hogy a szlovák nemzeti paprikajancsi inkriminált megnyilatkozása pillanatában seggrészeg volt... Az a kínos magyarázkodás meg, amellyel Du‰an âaploviã, a szlovák kormány smeres alelnöke próbálta elkenni a tettet, miszerint Slota „szabadidejében” itta le magát, talán még kínosabb probléma, mint az a tény, hogy az európai szocialisták kígyókat melengetnek a keblüBarak László kön... * A cikk megjelent az Új Szó hétfŒi számában is.


Interjú – Tanácsadó

2008. február 19.

3

Kulka: Elutaznék az ötvenes elŒl Vári Éva, a Budapesti Kamaraszínház és Kulka János, a Nemzeti Színház tagja a második évadot játssza Richard Alfieri Hat Hét, Hat Tánc címı darabjával. A Komáromi Jókai Színházban a minap állva tapsoltak a nézŒk a száztizedik elŒadás végén. Másnap kétszer léptek fel. A két elŒadás között beszélgettünk a két mıvésszel, akik az M1 népszerı sorozatának, az Életképeknek is állandó szereplŒi.  Emlékeznek arra, hogy mikor találkoztak elŒször? Vári Éva: Akkor, amikor János még fŒiskolás volt. Néztem a vizsgáját, A nevelŒ úr címı Brecht-darabban, és lenyıgözŒ volt. Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy a Pécsi Nemzeti Színházba szerzŒdik és kollégák leszünk. Kulka János: Amikor már tudtuk, hogy Pécsre szerzŒdünk, lejöttünk az osztálytársaimmal. Sokat hallottam Éváról, mindenki szerette. A Chicago címı musical elŒadását néztük meg. Éva Velma Kellyt játszotta, szerintem zseniálisan.  KettŒjük közül Kulka János ment elŒbb Budapestre. Kulka János: Kanyarokkal, mert négy évet töltöttem Pécsett, nyolcat Kaposvárott, azután kilencvennégyben szerzŒdtem a Radnóti Színházba.  à csalogatta Budapestre? Vári Éva: Az nem úgy megy, hogy egymást csalogatjuk, de nagyon szívesen játszottunk volna együtt. KésŒbb úgy adódott, hogy a Budapesti Kamaraszínház bemutatta a Cigánykerék címı darabot, melyben Pécsett együtt szerepeltünk Jánossal, s meghívtak vendégnek. Tizenhat éve történt, azóta ott vagyok.  Edith Piaf-estje PécsrŒl indult, és azóta túlvan a századik elŒadáson. E hónapban is járja vele az országot. Milyen Piafot játszani? Vári Éva: Életem ajándéka ez a szerep. Talán ezt játszottam a legtöbbször. Pécsett egyfajta Piafot játszottam, azután Budapesten egy másikat, most pedig egy harmadikat játszom. Már egyedül, egy héttagú zenekarral. Piaf élete ugyanolyan mindegyik feldolgozásban, a sanzonok is ugyanazok. Nagyon nagy felelŒsség, mert minden embernek van egy Piaf-képe, s nem szeretném kiábrándítani Œket ebbŒl a csodálatos nŒbŒl, akirŒl nem véletlenül mondták, hogy a huszadik század hangja volt. Ez a nŒ olyat tudott, amit kevesen tudnak.

 A nagysikerı elŒadás egyik jelenete Örökös gondom volt, hogy miképp jövök én ahhoz, hogy eljátsszam. De a közönséget elviszi ez a borzalmasan szélsŒséges élet meg azok a gyönyörı sanzonok, és ettŒl nagyon sikeres az elŒadás.  Öt éve New Yorkban a Rose címı mondorámájával nyitották meg az ottani Magyar Mıvész Színházat. Milyen volt a fogadtatása? Vári Éva: A Rose-zal voltam elŒször New Yorkban, majd mentem a Piaffal is. Ott az ember nem tudja igazából, minek van sikere, a darabnak, a színésznŒnek, vagy egyszerıen az a siker, hogy magyar szót hallanak. Nekik nyilván fantasztikusan nagy dolog, hogy valaki jön és megszólal a nyelvükön. A New York-i Magyar Mıvészszínház egy alapítványi színház. Járt ott a GyŒri Balett is a Purimmal. Mobil a színpad, oda rakják, ahova akarják. A Rose elŒadására nemcsak New Yorkból, hanem egész Amerikából sokan eljöttek. Például még a kint dolgozó bébiszitterek is. Találkoztam ott olyan pécsi lányokkal, akik elmesélték, mely darabokban láttak otthon. A Rose története a huszadik század történelme egy ukrajnai zsidó nŒ életébŒl. Nem fikció, történelmi tényeken alapul.  Partnere is járt New Yorkban. Kertész Imre Kaddis a meg nem született

Tumbász Hédi felvétele

gyermekért címı regényének Visky András kolozsvári dramaturg által készített színpadi változatával, amit Radnóti Zsuzsa dolgozott át. Hogyan fogadták a nézŒk? Kulka János: Ugyanaz az élményem volt, mint Évának. Nagy dolog, hogy az ember munkával jutott el New Yorkba, nem kirándulni ment, hanem fellépni egy ottani színházban. Nagyon szerettem azt a szöveget. Hazatérve a Vígszínház háziszínpadán felolvastam még néhányszor. Gyönyörı írás.  A Hat Hét, Hat Tánc címı elŒadással vendégszerepeltek most a Komáromi Jókai Színházban, március végén és áprilisban visszajönnek a produkcióval. Jártak már korábban is tájainkon? Vári Éva: Most vagyok itt elŒször. Nagyon jól fogadja a közönség ezt a darabot mindenhol, pedig eleinte féltünk attól, hogy túl szabadszájú, meg attól, hogy egyáltalán érdekli-e az embereket. Végül is a darab azért íródott, hogy értsük meg már egymást, fogadjuk el a másikat olyannak, amilyen. És ha elfogadjuk, meg tudjuk szeretni az emberi értékeit. Nagyon örülünk, hogy eljutottunk vele Komáromba is. Kulka János: Én sokszor jártam már Szlovákiában. Édesapám ipolysági származású. Volt ott párszor jótékonysági fellépésem. Meg Dunaszerdahe-

lyen is részt vettem már egy jótékonysági hangversenyen. Szeretem a knédlit, a juhtúrós galuskát. Nagy élmény volt a mostani elsŒ komáromi produkció. Az emberek az elŒadás végén azonnal állva tapsoltak.  Filmben Kulka János szerepelt többször kettŒjük közül. Fontos egy színész számára, hogy ott legyen a filmben, a tévében? Vári Éva: Amelyik színész ma nem mutatja meg magát a televízióban, sajnos nem is létezik. Olyan furcsa világ lett, bárkire rámondják, hogy sztár, aki valamilyen sorozatban szerepel. Akiket pedig a közönség a színházban lát, azok színészek, de nincs arcuk. Ezért jó, hogy most Jánossal együtt szerepelünk az Életképek címı televíziós sorozatban. Horvárth Ádám rendezŒ személye a garancia a színvonalra.  Rengeteget dolgoznak. Jut idejük egymásra? Vári Éva: Éppen ma beszélgettünk arról, hogy mennyi mindenre nincs idŒnk. Az élet úgy megy el mellettünk, hogy az ember szüntelenül azt érzi, kimarad az életbŒl, és mire észreveszi magát, elment az élet. Igazából nem is élt, és nem is éri annyiféle impulzus, ami szükséges lenne ahhoz, hogy tovább tudjon dolgozni. Azt mondják, a színész kétszer panaszkodik. Egyszer, ha kap szerepet, másodszor, ha nem

kap. Mi most túl sokat kapunk, és ennek megvan az ára.  Idén Œsszel lesz ötvenéves. Készül már a születésnapjára? Kulka János: Ezt valahogy meg kellene úszni. Elutazni valahová arra az egy hétre. Nem szeretem a meglepetéseket. Amikor édedsanyámnak meglepetéspartit akartunk szervezni a hetvenedik születésnapjára, ösztönbŒl megkérdeztem, hogy ugye örülnél neki. Akkor még nem értettem, miért nem akarta az ünnepséget. Most már értem. Mert mi a pláne abban, ha valaki ötvenéves? Nem foglalkoztat a korom. Rengeteg a feladatom. Mindig azt viszgálom, hol hibáztam, hogy oda jutottam, hogy hónapok óta havi harminc este a színpadon vagyok. Fiatalon nyilván játszottam ennyit, de akkor fel sem tınt. Tizenöt éven keresztül havi tizenötszörhússzor voltam esténként színpadon, ami normális. Most a Nemzeti Színházban hét darabban játszom. Amióta bemutattuk a Hat Hét, Hat Táncot, minden szabadnapunkon elŒadást tartunk valahol, és egyre több helyre hívnak bennünket. Semmire se marad idŒm. Ahogy Éva mondta, nagy ára van ennek a mesterségnek. De megéri. A többi az csak nyavalygás.  Fejezzük be Kulka János egyik dalával. A jegyszedŒ címı dalban találtam egy kérdést. „S bent a nagyérdemı harsányan nevet / Nagyok, s azt képzelik mindent értenek. / Én meg nem értem, hogyan döntik el, / Ott a boldogok közt kinek jusson hely?” Önök szerint hogyan döntik el? Mert évtizedek óta a közönség kedvencei. Vári Éva: Ha erre létezne recept, akkor mindenki kedvenc lenne. A színészt megcsinálják a szerepei. Ha olyan szerepet kap, ami a közönség körében népszerı, a színész is az lesz. Másrészt egy embert mindig a szerep mögé kell tenni. Mert végül is a színész alkotja meg a szerepet. Kulka János: Ezen nem szoktam gondolkodni. Furcsa kérdés ez. Szerintem mégis az embert szeretik meg. Azok a színészek, akiket a közönség is színésznek tart, valahogy mégis másképp játszanak, mint a színész színészek. A nézŒknek valami hihetetlen érzékük van arra, hogy észrevegyék, ki mibŒl játszik. Jelen van-e maga is abban a szerepben, vagy egyszerıen csak bejön és szépen, hangosan elmondja, amit kell. A nézŒ érzi, ha boldogok vaBárány János gyunk a színpadon.

Euró: Kérdezzen, mi válaszolunk! SzerkesztŒségünk szeretné eloszlatni az euró jövŒ évre tervezett szlovákiai bevezetésével kapcsolatos kételyeket. Ezért indítjuk sorozatunkat, amelyben az olvasóink által feltett kérdésekre válaszolnak a pozsonyi jegybank (Národná banka Slovenska) szakemberei.  Ruc Tamás, Somorja: Vállalkozó vagyok, készpénzzel is dolgozom. Állítólag már most, február végéig be kell jelentenem, hogy a jövŒ év elsŒ napjaira mennyi eurót rendelek. Miért van erre szükség és milyenek a szabályok? – Valóban minden vállalkozónak, akinek készpénzforgalma van (elsŒsorban üzletesek), e hónap végéig be kell jelentenie a bankjában, hogy az év végére mennyi eurót rendel és milyen címletekben. Ugyanis 2009. január 1-je és 16-a között kettŒs pénzforgalom (duálny obeh) lesz, ami annyit jelent, hogy

az ügyfelek még szlovák koronában fizethetnek, de minden elárusító már a visszajáró pénzt köteles euróban adni. Ehhez kell a most megrendelt összeg, amelyet minden cégnek és vállalkozónak a jelenlegi forgalma szerint kell meghatároznia, természetesen már a közös uniós pénznemben feltüntetve. Ehhez az összeghez az illetékesek csak december utolsó napjaiban jutnak hozzá, de már most le kell adni a megrendelést, hogy a jegybank idejében elkészíthesse a csomagokat. Ezért a szolgáltatásért a kereskedelmi pénzintézetek nem számolhatnak fel külön illetéket. Abban, hogy mennyi pénzt rendeljen, segít a www.euromena.sk internetes portálon található kalkulátor.  Pálffy Irén, Nagyszarva: 1. Mikor tudom meg, hogy milyen árfolyamon váltják be a szlovák koronát euróra? – Arról, hogy valóban bevezetik-e az eurót jövŒ januártól Szlovákiában, a brüsszeli bizottság dönt idén május-

ban. Ekkor határozzák meg az átváltás árfolyamát is. Júliustól egy évig minden üzletben és minden pénzforgalomban kötelezŒ lesz az árat vagy az ügylet értékét szlovák koronában és euróban is feltüntetni. 2. Nyugdíjasként mikor értesülök arról, hogy mekkora lesz a járandóságom az új pénznemben? – A Szociális Biztosító júliustól ugyancsak mindkét pénznemben feltünteti azt az összeget, amelyet nyugdíjként fizet ki önnek. Decemberben még koronában, de január elejétŒl már euróban utalja a járandóságát.  Nagy István, BŒs: Milyen eurós címletek lesznek forgalomban? – Az úgynevezett eurózónában, vagyis ahol ez a közös pénznem a hivatalos, hétféle papírpénz van forgalomban, éspedig 500, 200, 100, 50, 20, 10 és 5 eurós értékben, továbbá nyolcfajta fémpénz: a 2, és az 1 eurós, valamint 50, 20, 10, 5, 2, 1 eurócent. A pénzek

egyik oldala minden országban egyforma, a másik viszont nemzeti jelképeket ábrázol. Szlovákiában tavaly döntötték el a polgárok és a szakértŒk, hogy me(–) lyek ezek.

Várjuk és megválaszoljuk további kérdéseiket, amelyeket szerkesztŒségünk címére postán vagy e-mailban (csallokoz@csallokoz.sk) küldhetnek el.

 JövŒre már ilyen bankjegyekkel fizetünk

Archív felvétel


4

Publicisztika

2008. február 19.

A plüssbreki

Új egyházmegyék

Tavaly, ilyentájban egy vékony, törékeny testalkatú, de már felnŒttesen komoly, barna arcú lányka jelent meg váratlanul a sarki sörözŒ asztalai között. Gyorsan körbejárta a vendégeket, s a karján tartott füles kosárból mindenki elé egy kis kartonlapot helyezett. Egyetlen mukk nélkül.

POZSONY/SOMORJA – Jozef Tomko bíboros, pápai küldött múlt csütörtökön Pozsonyban jelentette be XVI. Benedek pápa döntését, amely alapján ezentúl a szlovákiai római katolikus egyháznak több megyéje lesz, s megváltoznak az érsekségek, illetve a püspökségek eddigi határai is. Kettéválasztották az eddigi pozsony–nagyszombati érsekséget, a zsolnai központtal pedig új egyházmegyét hoztak létre. Ezentúl a most kinevezett Stanislav Zvolensk˘ pozsonyi bíboros lesz a szlovákiai római katolikus metropolita. A várakozásokkal ellentében nem vonult vissza az ügynökmúlttal gyanúsított Ján Sokol, akit megerŒsítettek a nagyszombati érsekség élén. A mintegy négyszázezernyi szlovákiai magyar római katolikus hívŒ és a papság elsŒsorban abban csalódott, hogy a döntésnél nem vették figyelembe még azt a kérelmüket sem, hogy ha már a dél-szlovákiai magyar püspökség nem jöhet szóba, akkor legalább nevezzenek ki olyan püspököt, aki az Œ anyanyelvi lelkipásztori gondozásukkal törŒdik. Ráadásul az egyházmegyék határait úgy változtatták meg, hogy négy püspökségbe osztották be azokat a csallóközi, mátyusföldi és Ipoly menti esperesi kerületeket, amelyek eddig a pozsony–nagyszombati érsekséghez tartoztak. Ezzel mind a négy területen csökkent a magyar nemzetiségı hívŒk arányszáma.

 Jozef Tomko bíboros (középen) bejelenti a pápa döntéset – Csalódott vagyok, mert abban bíztunk, hogy legalább a nyitrai egyházmegyéhez sorolnak bennünket, hiszen közigazgatásilag is oda tartozunk – nyilatkozta lapunknak Maholányi József volt egyházgellei plébános, aki jelenleg ipolysági (·ahy) esperes. Nevük elhallgatását kérŒ magyar nemzetiségı papok szerint a túlnyomó többségében magyarok lakta déli esperességek feldarabolása felháborító. – ElegendŒ csak az új egyházmegyék ábrázoló térképére tekinteni és máris szembetınik a szalámitaktika, amit a szlovákiai magyar hívŒkkel szemben alkalmaznak – szögezte le Bárdos Gyula, az MKP parlamenti frakciójának vezetŒje.

Jozef Kováãik lapunk megkeresésére, a Szlovákiai Püspöki Konferencia szóvivŒje szerint kizárólag a pasztorációs szempont döntött. – Az a cél vezérelte a szentatyát, hogy minden szlovákiai hívŒ elérhetŒ közelségben legyen az érsekéhez vagy a püspökéhez, akiknek, valamint az új helynököknek egyik fontos kötelessége lesz a magyar nemzetiségı testvéreink iránti gondoskodás. Jelenleg a szentmisék tíz százalékát magyar nyelven mutatják be, s ez az arány ezután sem csökken – közölte. Franti‰ek Tondra, a Szlovákiai Püspöki Konferencia elnöke a döntés bejelentését követŒen látogatást tett a Magyar Koalíció

SITA-felvétel

Pártjának székházában. Sárközy Klára, az MKP egyik alelnöke érdeklŒdésünkre elmondta, hogy átadták az egyházi méltóságnak is azt a – több mint ötvenötezer szlovákiai magyar hívŒ által aláírt – petíciót, amelyet tavaly Vatikánba vittek, s amelyben legalább magyar püspök kinevezését kérik. – Értesüléseink szerint az év végéig három szlovák püspök készül nyugdíjba. Kértük a vendégünket, hogy helyettük legalább egy magyar nemzetiségı püspököt nevezzen ki. A püspök úr annyit ígért meg, hogy a püspöki konferencián elŒterjeszti ezt a kérést – tájékoztatta lapunkat a politikus asszony. –y-f

„Süketnéma” – hallottam valahonnan. „Á, dehogy, ez a trükkjük” – mondta valaki egy másik asztalnál. A szomorú tekintetı, hallgatag lányka gyorsan újra visszaért hozzám. Nem volt nagy sikere a kínálatával, amit – nem lévén nálam a szemüvegem – én sem tudtam átstudírozni a kartonlapon. ElŒvettem hát némi pénzt s mutattam neki, hogy adjon érte valamit. Bármit. Némi hezitálás után egy parányi zöld plüssbékát tett elém az asztalra. S pici mosolycsírával a szája sarkában megmutatta, hogyan mıködik... Nos, aznap vagy másnap este ezt a mulatságos brekit húztam elŒ zsebembŒl életem párjának, miután váratlanul megkérdezte, mit kap tŒlem Valentin-napra. Merthogy az volna... Szerelmesek napja, hm! Örök férfivágyakozás: társa lenni egy fiatal, egyszersmind tapasztalt nŒnek, aki szép és minket is szépnek talál, hıséges és elızi az egyhangúságot, lomhán érzéki, humoros és szıkszavú bacchánsnŒ, gyengéd, de nem tapadós, nagylelkı, de nem pazarló, barátságos és bensŒségekre ügyelŒ, vidám, de nem hangoskodó, ott is van meg nem is mellettünk, mindig új és

mélységesen egyforma: boldog. S mi micsoda rajongással válaszolnánk neki, erŒt s férfiasságot merítve szerelmébŒl és jóságából. Azokban az idŒkben, amikor életkoromnál fogva is sokkal érdekeltebb voltam az ilyen dolgokban, szinte semmit sem tudtam a február tizennegyediki Valentin-/Bálint-napról, a szerelmesek újabban egyre nagyobb kultuszú ünnepnapjáról. A szerelem lényege az, hogy két ember megismeri egymást. Sokan nem is tudják, hogy az „ismerni” szó a Biblia nyelvén szeretkezést jelent. Ikszipszilon „ismeré” ezt vagy azt. Ezt adják egymásnak a szerelmesek, egymás ismeretét. Nem a test ismeretét, de a test által, ki-ki az igazi valóját, levetve az álarcot. Minden más kép, amit magunkról nyújtunk, a világnak szól. De térjünk csak vissza a teleszkópos szemı, kedvesen vigyorgó, piros nyelve végét érzékien kidugó, a hasán és hátán finom pehellyel borított zöld brekihez. Az én kedves feleségem persze tudta, hogy ennek semmi köze a Valentin-naphoz, minthogy, öregedvén, még a szıkebb családi évfordulókról, név- és szülinapokról is hajlamos vagyok megfeledkezni. Mégis hálásan simogatta a falatnyi plüssfigurát. S azóta is az éjjeliszekrényén Œrzi. Mert a simogatás hatására a breki dülledt szemei egyszer csak fölfénylettek, zöld pofiján két piros lángrózsa gyúlt foszforeszkálva, és azt brekegte elfúló hangon: Ajlavjú... Mert ez a kis izé így Bereck József mıködik.

Okosbaba: Biznisz vagy új módszer? DUNASZERDAHELY – Amint arról már beszámoltunk, a járási székhelyen is megszervezték az Okosbaba szemináriumot. Legutóbbi elŒadásukra a minap került sor a Perfects épületében. A magyarországi oktatót és az érintett szülŒket kérdeztük benyomásaikról. A vélemények eltérŒek, nem mindenki hisz benne, hogy már három hónapos kortól kell kezdeni a gyerekek oktatását. Vankóné Horváth Magdolna egykor mérnökként dolgozott, majd újságíró volt, jelenleg pedig az

 Pillanatkép a foglalkozásról

Okosbaba-program terjesztésével foglalkozik. Dunaszerdahelyi elŒadására mintegy húsz szülŒ volt kíváncsi. Az elméleti részen kívül bemutatót tartottak egy nyolc hónapos kisfiúval. Róbertet az édesanyja fogta, az oktató pedig nagyméretı táblákon szavakat mutatott és mondott neki. A matek-pöttyös táblák felmutatásánál mindig olyan számot mondott, ahány piros pötty volt a táblán. Napi tíz-tizenöt perc gyakorlást ajánlott, amit véleménye szerint a csecsemŒ játéknak vesz, mely nagyban erŒsíti a szülŒ–gyerek kapcsolatot. A cél:

minél okosabb gyerekeket nevelni, és hogy minél hamarabb tudjon a gyerek nyelveket beszéni, írni, számolni, mert – amint mondta – „a butákat az iskolákban kiközösítik”. Hlavat˘ Róbert, akinek fia volt a „bemutató-baba”, Galántáról érkezett az elŒadásra feleségével, Gabriellával. Még sosem találkozott a programmal, de úgy véli, hogy elŒsegítheti a baba fejlŒdését, és reméli, hogy megkönnyíti a késŒbbiekben a tanulást. „Kiaknázzuk az adottságait” – fogalmazott. Annak az okát, hogy a téma megosztja a közvé-

A szerzŒ felvétele

leményt, fŒként abban látja, hogy mai világunk nagyon materiális, és az emberek csak a szemüknek, a látható eredményeknek hisznek. „Ártani nem árt, tehát csak jó lehet, ha játékos formában minél korábban kezdjük el tanítani a gyereket. Lehet, észre sem vesszük, miben segített, de hiszünk benne, hogy ha már egy szempontból könnyebben veszi az iskolai akadályokat, akkor már megérte” – mondta honlapunknak Hlavat˘ Róbert hozzátéve, hogy már csak azért is megéri eljönni az elŒadásra, mert leghitelesebben a forrásnál lehet tájékozódni. Ezért megkérdeztük Vankóné Horváth Magdolnát: Vannak bizonyítékok a módszer hatékonyságára? Amerikában már felnŒtt egy generáció. Komoly gazdasági szakemberek kerültek ki az Okosbaba-program résztvevŒi közül. Magyarországon például a sakkozó Polgár papa alkalmazta sikeresen a lányaival ezt a módszert. Miben segít az Okosbabamódszer? ElsŒsorban nyelvtudásuk lesz kiemelkedŒ, kiváló matematikus válhat belŒlük, de a legfontosabb, hogy ezek a gyerekek nem kallódnak el. Nem mellékes az sem, hogy a rendszeres napi foglalkozással szoros szülŒ–gyerek kapcsolat jön létre.

Ami egyébként is kialakul a napi törŒdéssel, hisz a szülŒk így is elsŒdleges forrásai a gyerek tudásának. Miért van akkor szükség erre a tanítási-tanulási formára? A gyerek veleszületett képessége a mennyiség-látás és a vizuális memória. A matektábláknak köszönhetŒen sokkal jobban számolnak majd fejben, és jó alkalmazott matematikusok lesznek. Az elsŒ eredmény már 10-11 hónapos korban látható: a gyerek még nem tud beszélni, de olvasni már igen. Például ha meglátja leírva a táblán, hogy szem, akkor rámutat a saját szemére. Tehát elŒbb tud olvasni, mint beszélni. Pszichológiai vizsgálatok szerint nem mindenkinek a vizuális memóriája a legfejlettebb, és a gyerekek úgy is túlterheltek az információ mennyiségétŒl. Nem beszélve arról, hogy természetesebb módszerekkel is megtanulhatják a nyelveket, például más nyelven néznek meséket, családon belül több nyelvet beszélnek. Úgy vélem, ez a szülŒ és a gyerek dolga, nem pedig a pszichológusoknak kell eldönteni, mi a jó. A gyerek kíváncsisága óriási, tudásszomja nagyon nagy, és ezt kell kielégíteni. Nem akadémiai székfoglalót tartunk neki, hanem a korának megfelelŒen foglalkozunk vele. Az információ-áradatok világát éljük,

de ha már gyerekkorban megtanítjuk alkalmazkodni ehhez a többlethez, késŒbb nem fog összeroppanni. Rigó Marsal Edit a kételkedŒ szülŒk közé tartozik. Áron fia két hónapos, és úgy gondolja, élég ha klasszikus módon tanítja kisfiát. Beszél hozzá, játszik vele, gondoskodik róla. Fontolgatta az Okosbaba-programot, de az utolsó pillanatban úgy döntött, nem megy el. „Az interneten informálódtunk a férjemmel, és nem találtunk hiteles információt Domanról, aki ezt a fogyatékos gyerekeknek feltalált módszert egészséges gyerekekkel próbálja alkalmazni. Nincs megbízható forrásból bizonyítva az eredményessége, sem az esetleges negatív hatásai nincsenek felmérve” – indokolta ellenvéleményét az anyuka. Férje leginkább azt kifogásolta, hogy nemcsak a segédeszközökért, de a módszer bemutatásáért is fizetni kell, és magát a program szükségességét illetŒen is hitetlenkedŒ. Gál Bodó Nikolett a dunaszerdahelyi program szervezŒje viszont meg van róla gyŒzŒdve, hogy ez egy forradalmi módszer a csecsemŒk korai oktatására, és további elŒadásokat szervez. Informálódni a galgodoniki@centrum.sk címen lehet. (jaksa)


Olvasószolgálat

2008. február 19.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. február 21–27.)

Sweeny Todd – A Fleet Street démoni borbélya (mf, premier) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. 9 1/2 randi (magyar) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; p–szo 22.00; szo–v 10.00, 12.00. Szerelem a kolera idején (mf) 16.45, 19.30; 22.15. Cloverfield (mf) 15.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15. NapkirálynŒ (mb) 14.15, 16.15; szo–v 10.15, 12.15. Charlie Wilson háborúja (mb) 15.45, 17.45, 20.00; p–szo 22.00. John Rambo (mf) 16.45, 18.45, 20.30; p–szo 22.30. Cukrosnéni (mf) 14.45; szo–v 10.00. Asterix az olimpián (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; p–szo 22.00; szo–v 10.45. Aliens vs. Predator – A halál a ragadozó ellen 2. (mb) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 12.30. Vágy és vezeklés (mf) 17.00; p–szo 22.15. Amerikai gengszter (mf) 19.30. Legenda vagyok (mf) 14.45.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (febr. 21–27.): Asterix az olimpián (am. film) 15.30, 18.00, 20.30; szo–v 13.00. Sweeney Todd – A Fleet Street démoni borbélya (am. film) 15.50, 18.10, 20.50; szo–v 13.30. Az arany iránytı (am. film) 16.00, 18.20, 20.40; szo–v 13.40. Gympl (am. film) 18.20, 20.40. KOMÁROM, Tatra mozi – február 22–24.: Nincs visszatérés (am. thriller) 18.00; febr. 25.: Kontroll (magyar film) 18.00, filmklub. GALÁNTA, kultára háza – február 19–20.: A szív ereje (am. film) 19.00; febr. 23–24.: Beowulf (am. fantáziafilm) 19.00; febr. 26–27.: Amerikai gengszter (am. thiller) 19.00. VÁGSELLYE, kultúra háza – február 20.: IdŒ (dél-koreai filmdráma) 20.00, filmklub; febr. 21.: A 3.10-es vonat Yumába (am. westernfilm) 20.00; febr. 22–24.: Legenda vagyok (akció sci-fi) 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – február 23–24.: The Messengers (am. horrorfilm) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje – február 19.: A bor (15.00, PetŒfi ifj. elŒadás); febr. 21.: Csak a világ végire... – a komáromi társulat vendégjátáka Kassán (9.30 és 11.00), Macskabaj (19.00); febr. 23.: Csáth Géza: A Janika – a kassai Thália Színház vendégjátéka Komáromban (19.00); febr. 25.: Vérnász – Rimaszombat (12.00).

Kiállítás NAGYMEGYER – A textiltervezŒ iparmıvész, Szakáll Kolãák Noémi Egérrajzok címı kiállítását nyitják meg február 22-én (18.00) a VMK kiállítótermében. DUNASZERDAHELY – A Csallóközi Múzeum kiállítócsarnokában február 25-ig Almási Róbert festŒmıvész alkotásaiból nyílt kiállítás tekinthetŒ meg. – A Kortárs Magyar Galériában Válogatás a szlovákiai magyar képzŒmıvészek alkotásaiból címmel nyílt február 22-ig megtekinthetŒ gyıjteményes kiállítás. KOMÁROM – A Duna Menti Múzeum Zichypalotabeli kiállítótermében múlt pénteken nyílt és május 2-ig látogatható a Fegyvert s vitézt éneklek – Hadtörténeti barangolás címı kiállítás.

Vegyes DUNASZERDAHELY – A Vámbéry Irodalmi Kávéházban február 21-én (18.00) Földes György Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989 címı kötetének bemutatóestje. A kiadványt E. Fehér Pál publicista mutatja be az érdeklŒdŒ közönségnek. – A Dunaszerdahelyi SzabadidŒközpontban a február 25–29. közötti tavaszi szünidŒben naponta 9-tŒl 16.00 óráig rajz és kerámia, futball, asztalitenisz, csipkeverés és kézmıves foglalkozások várják a gyerekeket. – A járás községei szervezett véradásának február végi harmonogramja – február 19.: Alsójányok, FelsŒjányok, Nagylég; febr. 20.: Dióspatony, Kisfalud; febr. 26.: Hodos; febr. 27.: Nagyszarva, Macháza, KeszŒlcés.

Rendszeresen kávézik, vagy csak alkalomadtán?

Velsicz Erika, Ekecs – A fekete kávéra is érvényes, hogy csak mértékkel, hiszen nagy mennyiségben akár méreg is lehet. Én is ehhez tartom magam, minimálisra korlátoztam a fogyasztását. Próbálkoztam a könynyebb változatával is, de mert nem tett jót a gyomromnak, abbahagytam. Ez az egész csak amolyan divat.

Csikász Jolán, Csilizradvány – A feketekávé-fogyasztás módfelett el van terjedve. Sokan a legártatlanabb toxikomániának tartják, hiszen nem változtatja meg az ember személyiségét, jellemét. Ezért módjával iható, s ez nálam napi két csészét jelent. Az elsŒvel zárom le a reggelizést, a másikat ebéd után iszom. Este már nem.

Hölgye Andrea, Medve – Ez csupán egy rossz szokás. A kávé tartalmazta koffeint az ember tea- vagy kakaóivással is pótolhatja. Én viszont inkább gyümölcsteákat fogyasztok. Természetesen a teázásnak is meg kell adni a módját, le kell ülni hozzá, újságot olvasgatni közben, hogy ne hiányozzék a kellem érzete.

Vonzó mıvészeti versenyek A dunaszerdahelyi Csallóközi Népmıvelési Központ tájékoztatása szerint egyaránt meghirdették a népszerı KépzŒmıvészeti Spektrum és az AMFO fotósverseny idei évfolyamait, amelyeken az érdeklŒdŒ amatŒrök az alábbi feltételek szerint vehetnek részt.

XI. KépzŒmıvészeti Spektrum 2008 A versenybe olyan amatŒr képzŒmıvészek nevezhetnek be munkáikkal, akik szlovák állampolgárok és 2008-ban betöltik a 15. életévüket. Indulhatnak rajzzal, grafikával, festménnyel, plasztikával, valamint intermediális (land-art stb.) munkákkal, viszont nem lehet a versenyben részt venni népmıvészeti tárgyakkal, ipari formatervezéssel, vázlatokkal, a képzŒmıvészeti iskolák évfolyam- vagy diplomamunkáival. A verseny kategóriái – A kategória (15 – 25 év közötti, képzŒmıvészeti végzettséggel nem rendelkezŒ amatŒrök), B kategória (ugyanilyen korú, de valamilyen vonatkozó végzettséggel már rendelkezŒk), A1 kategória (25 év fölötti, képzŒmıvészeti végzettséggel nem rendelkezŒk), B1 kategória (25 év fölötti,

képzŒmıvészeti alapvégezttséggel rendelkezŒk), C kategória (naiv képzŒmıvészeti munkák, korcsoport nélkül). Az alkotások beküldési határideje: 2008. március 10.

AMFO 2008 A versenyen szlovák állampolgárságú amatŒr fényképészek indulhatnak, a mıvek témája nincs meghatározva. Meghirdetett korcsoportok: A csoport – felnŒtt amatŒrök (21 év föltötti alkotók), B csoport – ifjúsági kategória: a) alkotók 16 éves korig, b) alkotók 21 éves korig. A versenykategóriák valamennyi korcsoportban egységesek: – fekete-fehér fénykép; – színes fénykép; – fényképek multimediális bemutatásra (Microsoft Power Point, max. 3 perc). A fotóalkotások beküldési határideje: 2008. március 10. Jelentkezési ívek és a két meghirdetett versennyel kapcsolatos bŒvebb információk a következŒ címen igényelhetŒk: Csallóközi Népmıvelési Központ, Dunaszerdahely (Kondé püspök utca 10.), tel.: 031/552 27 62 (Derzsi Áron), e-mail: zosds@zupa-tt.sk

Csóka Julianna, Csicsó – Nem vagyok rendszeres kávéfogyasztó. Inkább iszom helyette teát vagy gyümölcsleveket. A kávénak tulajdonított élénkítŒ hatás csak amolyan babona. Stimulálni és fokozni az energiát csak akkor lehet, ha még jelen van a szervezetben. Ha az ember holtfáradt, a kávé hatása ellenkezŒ is lehet.

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

SebŒk Zsuzsa, Trávnik – Mértékkel iszom, reggel és ebéd után. S jó légkör, nyugalom is kell hozzá. Azt se bánom, ha ilyenkor a szomszédasszony átjön egy kis kávé melletti pletykázásra. Ám ez nem feltétel. Nagyon szeretek meginni egy kávét családi körben, a vasárnapi ebéd után, amikor már rend van, tisztaság, nyugalom. (kmeÈ)

ÉLÃ NYELV „KettŒre tette a mércét” – olvastuk egy hazai regionális lapban, az egyik írás címeként. Példamondatunkban két ellentétes jelentésı, de központi szerepét tekintve azonos névszót tartalmazó állandósult szókapcsolat keveredett: a magasra teszi a mércét és a kettŒs mércével mér. A beszélt köznyelvben és a sajtónyelvben egyaránt gyakori magasra teszi a mércét frazémával arra utalunk, hogy valakinek ‘nagyok az elvárásai, az igényei’. A

kettŒs mércével mér szókapcsolat viszont azt jelenti, hogy valaki ‘részrehajlóan, elfogultan, nem azonos szempontok szerint ítél meg valakit vagy valamit’. A szöveg tartalmának ismeretében könnyen ki tudjuk választani a megfelelŒ állandósult szókapcsolatot, de a szólások, közmondások és helyzetmondatok értelmezŒ és fogalomköri használatában nagy segítséget nyújt a Magyar szólástár c. frazémaszótár Misad Katalin is.

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson február 12–13-án a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Saláth Ildikó, Horváth Zsuzsanna, Muãka Viktor, Guzan Julianna, Beregszászi András, Beregszászi Iveta, ·udy Rudolf, Zsigrai László, Seszták Henrietta, Kiss Balázs, Bugár Károly, Ládi Emília, TŒsér Rozália, Chyba Mária, Nagy Anna, Galántai Dénes, Baráth Mária, Szemes István, Göcze Rastislav, Varga Péter, Kopeãni Gyula, Váradi Katalin, Hodossy Valter; Madar: Dibusz Albert; Királyfiakarcsa: Hervay György, Bölcs Krisztián; Egyházkarcsa: Holocsi Magdaléna; Du-

natŒkés: Galántai István; BŒs: Jankovics Andrea; Pinkekarcsa: Hervay Júlia; Somorja: Czánik István; Mad: Kovács Zsanett; Gomba: Horváth Mária; Nagyabony: Mislai József, Kázmér Mária; Cséfa: Vykrent Agáta; Lég: Cseh József; Nagyszarva: Hencz Lajos; Vajka: Szeif Ottó; Baka: Kovács Gábor; Vásárút: Matusãák Lenka; Padány: Esztergályos Ferenc; Nyárasd: Gaál Éva, Udvaros DezsŒ, Erdélyi Ildikó, Kovács Gabriella, Gaál Zsolt, Tóbli Géza, Benkovics Márta, Orbán Edit, Berecz József, Rajkovics György, Csölle Márta, Dorák Éva, Schulcz Ferenc, Nógel Tamás, Bajcsi Balázs, Szajko Zoltán.

(–er)

ORVOSI ÜGYELET Az epét raktározó hólyag összehúzódását a táplálék zsírja, például tojássárgája, tejszín, olaj, zsíros hús váltja ki, de friss kenyér, kelt tészta és/vagy alkohol is mozgásba hozhatja az epehólyag izomzatát. Élettani (normális) körülmények közt ezt az összehúzódást nem észleljük. Kóros esetben, például ha a hólyagban epekövek vannak, a normális helyett görcsös összehúzó-

Mi okozhat epekólikát? dás jön létre – s ez okozza a „kólikát”. A kólikás fájdalomra az jellemzŒ, hogy erŒssége változik: az erŒs fájdalmat – ekkor húzódik öszsze görcsösen az epehólyag – rövid enyhülés követi – ez alatt az izom pihen, s erŒt gyıjt a következŒ összehúzódáshoz –, majd az újabb görcsös erŒlködés miatt a fájdalom is megint erŒsödik. Az epével összefüggŒ kólikás fájdalmat a be-

teg a jobb bordaív alatt érzi, de a fájdalom kisugározhat a szegycsont alá, illetve a jobb lapocka területére is. A fájdalmat hányinger, hányás is kísérheti. SzövŒdménymentes esetben az epekólika nem okoz lázat. Mivel a kólika kórtani alapját képezŒ hólyagösszehúzódást elsŒsorban a táplálék váltja ki, a kólika leggyakrabban étkezés után jelentkezik – nem ritkán éjszaka, a bŒséges, zsí-

ros vacsorát követŒen. Fontos tudni, hogy epekövek nélkül is keletkezhet kólika. Lehet epehólyaggyulladás tünete is – ilyenkor magas láz is kíséri – de keletkezhet akkor is, ha az epe túlságosan besırısödik (szomjazáskor) vagy a vörös vérsejtek fokozott pusztulásával járó betegségben, amely a fokozott epefesték (bilirubin) -kínálat miatt okozhat kólikát. Dr.Kiss László


6

Hirdetés

2008. február 19.

Electrolux EWT 9120 W

9.999,Práãka

Otáãky: 900 ot./min., V x · x H: 85 x 40 x 60cm, spotreba: 1,04 kWh/49 L, náplÀ: 5,5 kg, TICH¯ program, energetická trieda A

FL, r˘chlosÈ odstreìovania: 1200, kapacita prania: 5kg, energetická trieda: A+, spotreba energie: 0,85 kWh/cyklus, spotreba vody: 44 L, V x · x H: 85 x 59,5 x 54 cm

A

Electrolux EWT 10620 W

9.999,-

11.999,-

Práãka

EN. TRIEDA

Electrolux ECN 26105 W

Whirlpool AWO/D 45125

Truhlicová mrazniãka

EN. TRIEDA

A+

Zanussi ZAN 1660

Electrolux EWF 10470

13.999,-

Vnútorné osvetlenie, uzamykateºné veko objem: 260 L, zmraz. kapacita: 16 kg/24 h akumulaãná doba: 32 h, Vx·xH: 87,6 x 93,5 x 66,5 cm, spotreba energie: 0,88 kWh, chladivo R600a

1.999,-

12.999,Práãka

Práãka Otáãky: 1000 ot./min., V x · x H: 85 x 40 x 60 cm, spotfieba energie: 0,93 kWh, spotfieba vody: 46 L, náplÀ prádla: 5,5 kg, velk˘ LCD displej , energetická trieda: A+

EN. TRIEDA

A+

Velk˘ plnicí otvor 30 cm, otáãky: 1 000 ot./min., V x · x H: 85 x 60 x 59 cm, spotreba energie: 1,02 kWh, spotreba vody: 54 L, náplÀ prádla: 6 kg, LCD displej, noãní tich˘ program, energetická trieda: A+

Bez sáãkov˘ podlahov˘ vysávaã

EN. TRIEDA

A+

Max.príkon: 1600 W, navíjaã elektrického kábla, FOAM filter, teleskopická trubica, nádrÏ 1,5 L

www.andreashop.sk Dunajská Streda Á. Vámbéryho 54/11, tel.: 031-552 43 66, 031-553 03 73, ·aºa Hlavná 61, tel.: 031-770 84 54, 031-770 84 64, ·amorín Pri Trhovisku 1, tel.: 031-560 12 21, 031-560 12 22 sieÈ predajní znaãkovej elektroniky

Elektromarket v OD Kaufland v Dunajskej Strede, tel.: 031-553 08 70


SzabadidŒ

2008. február 19. AZONBAN

HASZNOS MADARAK

AZONOS BETÙK

GYENGÉD

MAGYAR LABDARÚGÓ

JAPÁNBAN ELTERJEDT VALLÁS

R. 1. RÉSZ JELENLEG

FIATAL NÃSTÉNY SZARVAS

GÜZÜ FELE NÃI NÉV

É BÃKEZÙ – id. kif.

R. 2. RÉSZ AZONOS BETÙK

SZLOVÁK HUMORISTA

MIKSZÁTH EGYIK HÃSE

7

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok Február 19.: Zsuzsanna, Jaromír; 20.: Aladár, Álmos, Lívia; 21.: Eleonóra; 22.: Gerzson, Etela; 23.: Alfréd, Roman, Romana; 24.: Mátyás, Matej; 25.: Géza, Frederik, Frederika; 26.: Edina, Sándor, Viktor

RÉSHANG

Heti évfordulók TÁRSUL – LATINUL

SZINTÉN KÉRDÃSZÓ

A PRÓFÉTA UTÓDA ROMÁNIAI VÁROS

65 éve, 1943. február 20-án született M. Nagy László fotómıvész. 90 éve, 1918. február 22-én született Ordódy Katalin írónŒ.

KÉPZÃ

RITKA NÃI NÉV NEMESGÁZ

Virágkalendárium KÖTÃSZÓ CIFRÁZAT

HAZÁNK VÁROSA

CSEHORSZÁGI VÁROS

IDEGEN NÃI NÉV ...-FUTÁS

ELBESZÉLÉS, RÖVIDEN

MEGHITT ÖRÖM – RÉGIESEN

RÓMAI 49 VILÁGÙR – RÉGIESEN

Népi bölcsességek Ha Mátyás jeget nem talál, csinál; de megtöri kegyetlenül, ha talál.

IMRE MONGOL FEJEDELMEK CÍME

Aforizma

RÁDIUSZ TRÓPUSI NÖVÉNY

Az ember vagy él az alkalommal, vagy megadja magát. Chaplin

...CIPÉD, KERÉKPÁR

A

E heti rejtvényünkben Bejczy Antal magyar-amerikai ırkutató mérnök egyik gondolatát fejthetik meg a lap olvasói. A 6. szám keresztretvényének helyes megfejtése: Ahol a politika kezdŒdik, az igazság végzŒdik. (Tomasi de Lampedusa) Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát ezúttal a következŒ szerencsés megfejtŒnk nyerte: Gútai Mária (Nádszeg). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

Bika

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Eseménydús, néha már-már feszült napokra számíthat. Ám ezt ne a sors igazságtalanságának tudja be, hanem inkább néhány régi ügy lezárásának. Ha utazási lehetŒsége kínálkozik, okvetlenül éljen vele. Ikrek

5. 21–6. 21.

Bár olykor stresszhelyzetek is elŒfordulnak életében, ám ezek nem hagynak mély nyomot a lelkében, mert higgadtan és módszeresen igyekszik a tornyosuló feladatait megoldani. Így a pihenésre is jut ideje. Rák

6. 22–7. 22.

Az egészsége végett minél gyorsabban utazzon el pár napra valamilyen utószezoni ejtŒzésre. Történhet ez tengerparton, de valamilyen közeli hegyvidék is megteszi. Közlekedjen óvatosan. Oroszlán

7. 23–8. 23.

A megérzései kitınŒen segítik terveit, de legyen sokkal koncentráltabb már most, az év kezdŒ szakaszában is. Mert végén sok elkezdett, de befejezetlen dologgal kell majd szembenéznie. Szız

NAP KIADÓ

2008. FEBRUÁR 19–26.

A jegy szülötteinek energikus, küzdŒ természetét most kedvezŒ energiák segítik. Ön mégis úgy gondolja egy-egy nehezebb napon, hogy tervei, elképzelései nem válnak valóra. Semmiképp ne adja fel!

8. 24–9. 23.

Ne siettesse a eseményeket, de ha eljön az idŒ, bátran lépjen. Akkor is, ha történetesen valamirŒl lemondani kényszerül. Tegye meg önként, ha hagyja, hogy a sors kényszerítse rá önre az akaratát.

Mivel a Zsuzsanna jelentése a héber nyelvben liliom, ünnepeljük e név viselŒit hajtatott királyliliommal. Az Eleonórák tartósan virító fehér, rózsaszín és ibolyalila kankalint, az Edinák pedig egy szobahársat kapjanak.

Mérleg

9. 24–10. 23.

Nem érzi biztonságban pénzügyeit, folyton aggodalmaskodik néhány befektetése miatt. Vizsgálja át ezeket józan alapossággal és fŒleg annak tudatában, hogy az ország az eurozónába készül lépni. Skorpió

10. 24–11. 22.

Munkájában hamarosan elismerésre számíthat, ráadásul nem utolsó alkalommal ebben az esztendŒben, amely nagyon kedvezŒ a Skorpiók számára. A magányosokra például a szerelem is rátalál! Nyilas

A nagymegyeri Bíró Lívia (30) és Ollé Ferenc (30), akik mindketten egy fuvarozócégnél dolgoznak, múlt év szeptemberében kötöttek házasságot. Szabadidejében az ifjú férjet a barkácsolás vonzza, feleségét a nyelvek, aki a német után az angolt is felsŒ szintre akarja fejleszteni. ElŒbb lakásra, saját fészekre vágynak, A Bertók Video felvétele hogy aztán jöhessen a gólya...

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Egy adott szó vélt vagy való elemeire való bontásakor igen érdekes kifejezésekre bukkanhatunk. Például: Jó zsilett – Józsi lett. Vagyis a betık sorrendje nem változik, csupán a szóközöké. Feladványaink: 1. E BÉLCSATORNA 2. MEGVAN AZ ALAPJA 3. ÁLLATI NÃ 4. A PAP AKARJA 5. KÁROLY HEVESEN 6. OLYKOR CSALÓ 7. KÉT SZEREPÉT 8. KIHALLGATOTT 9. HATVANKILENC VOLT 10. FRANKFÚRTI TOKBAN

Két galamb ül az ágon. Megszólal az egyik: – Látod, mi van a fa alatt? – Látom hát – feleli a másik –, egy rendŒr. – Hát akkor mire vársz? ✖ Az igazgató kérdi a titkárnŒjétŒl: – Nos, kisasszony, meg van elégedve az új pozíciójával? – Igen, igazgató úr, csak a hamutartó nagyon nyomja a hátamat! ✖ Jani bácsi hetvenévesen nŒsül. Fiatal feleségét kérdezi a nászéjszakán: – Mondd, drágám, elmondta anyukád, hogy most mit fogunk csinálni? – Nem. – A francba! Én meg elfelejtettem. ✖ Ki az abszolút rendŒr? – Aki letartóztatja a lopótököt és a gyilkos galócát. ✖ Egy mámoros, áttdorbézolt éjszaka után a férfi ismeretlen helyen ébred. A feje majd szétrobban, karikásak a szemei, üveges a tekintete, fogai közt cérnaszál. Ilyedten fohászkodik. – Add, uram, hogy a teafilter legyen.

Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. Balassi Bálint: Katona-ének, 2. Kiss József: Mért oly késŒn... 3. Vörösmarty Mihály: Fóti dal Helyes megfejtŒink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

11. 23–12. 21.

Egy átmeneti gyengélkedés miatt az új év eddigi részét folyamatos idŒzavarral abszolválta és sok betervezett teendŒjét elhalasztotta. Ezen a héten valamicskét talán már bepótolhat a mulasztásaiból... Bak

12. 22–1. 20.

Hamarosan alkalma lesz rá, hogy egy nem várt akció révén számottevŒ felújítást hajtson végre az ottonukon. Ha kölcsönnel is, okvetlenül használja ki ezt a roppant olcsón kínálkozó lehetŒséget. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Ne törŒdjön azzal, hogy olykor egoistának nézik. Közismert határozottságával és lendületével most sok mindent elérhet. FŒleg azt, hogy még a tavaszi idŒszak elŒtt megszabadul néhány nyıgös terhétŒl. Halak

2. 20–3. 20.

Önnek jelenleg, de valójában az egész esztendŒ során arra kell módfelett ügyelnie, hogy energiáit ne fektesse holt ügyekbe. Még akkor se, ha úgy érzi, hogy ezzel másoknak segít. Legyen visszafogott.

 FakitermelŒk és a rŒzsegyıjtŒ család – nem ritka látvány ez ma sem a környékbeli faluszéli Fogas Ferenc felvétele sarjerdŒkben


8

Tudósítás – Hirdetés

2008. február 19.

Jönnek az olaszok? NAGYMEGYER – A város képviselŒ-testülete február 11-én a helyi mıvelŒdési otthon színháztermében tartotta a 2008as esztendŒ elsŒ rendes ülését. A tizenhárom tagú testületbŒl tízen voltak jelen. Ladislav Rudick˘ polgármester a beszámolójában kiemelte, a város központjában létesítendŒ körforgalom még az idén megvalósul. A másik, évek óta húzódó probléma, az ekecsi út kanalizációja is a kivitelezés felé halad, hiszen májusig már elkészülnek a szükséges tervrajzok. A város elsŒ embere beszédében megemlítette a szlovák alapiskola ez évi felújítását, mely magába foglalja az ajtók, ablakok és a tetŒzet cseréjét, de elvégzik az épület falainak hŒszigetelését is. A magyar alapiskola körül a belsŒ területek rendezése a legnagyobb feladat, sŒt a tanintézmény parkolási gondjaira is szeretnék még ebben az évben megtalálni a legjobb megoldást, hogy az épülethez érkezŒ gépjármıvek ne veszélyeztessék a gyalogosan érkezŒ iskolásokat. Az alapiskola mellett található két fabarakkot is le kell bontani, ennek a területén sportpályát építenek, mondta egyebek között Rudick˘, akinek a beszámo-

lóját végül elfogadta a testület. A gyılés legfajsúlyosabb kérdését, Nagymegyer 2008-as költségvetését, melynek bevételi és kiadási oldalán is 145 millió 967 ezer korona szerepel, valamint a mıvelŒdési otthon idei gazdálkodásáról szóló javaslatot is egyhangúlag szavazták meg a képviselŒk. A gyılés napján kapta meg a város az új konténerszállító gépjármıvet, az elŒzŒ már nagyon régi volt, tervben van egy kisebb seprŒautó megvásárlása is. A turisták szállásoltatása után a városi kasszába befizetendŒ adó továbbra is 12 korona lesz éjszakánként és vendégenként, csak a forma változik, elképzeléseik szerint növelve ezzel az adóbefizetési fegyelmet. A kilenc vagyonjogi beadványból hetet megszavaztak, ezen kívül elfogadták a termálfürdŒ fejlesztési koncepcióját is. A város szélén létrehozandó ipari park iránt két társaság is érdeklŒdik, az olasz befektetŒk elképzeléseivel még egy héttel ezelŒtt ismerkedhetett meg a hivatal, míg a másik, ingatlanokkal foglalkozó hazai cég képviselŒje a plénumon vázolhatta fel a 30 hektáros ipari parkkal kapcsolatos terveiket, ebbŒl 10 hektáron egy logisztikai központ felépítésével mintegy 250

munkahelyet tudnának biztosítani már 2009 végén, s ezt már most garantálnák, ha a testület nekik adná el az érintett területet. A képviselŒk Ladislav Rudick˘ polgármesternek 29 százalékos jutalmat szavaztak meg. A város fŒellenŒre 18 százalékos jutalmat kapott az elmúlt év második felére. A képviselŒk elfogadták a 73as számú, általános érvényı rendeletet is, mellyel lényegében kihirdették Nagymegyer új városfejlesztési tervének érvényességét, az elŒzŒ terv még 1986-ból származott. A testület még döntött arról is, hogy az önkormányzat megvásárolja a rendelŒintézetet a megyétŒl, a novemberben meghatározott feltételek alapján. A gyılés végén Rudick˘ említést tett a városban elharapózott lakásbetörésekrŒl, majd egy pénteki razziáról, amelyben, szavai szerint, nagyobb mennyiségı drogot találtak a rend Œrei. Viszont a január elején kiderült termálvízlopásról, mely eléggé felborzolta a lakosság kedélyeit, egy szó sem hangzott el, holott helyénvaló lett volna, már csak a további tájékoztatás érdekében is, hiszen az elŒzŒ testületi ülés még december 10-én volt. Kovács Zoltán

Mibe kerül az esküvŒ? SOMORJA – Törvényellenesen szabta meg a város a házasságkötŒ teremért és a házasságkötéssel kapcsolatos szolgáltatásokért járó illetékeket a dunaszerdahelyi járási ügyészség szerint. A képviselŒ-testület az ügyészség ajánlásának megfelelŒen hatályon kívül helyezte a város tulajdonának ideiglenes használatáért kiszabható illetékeket szabályozó, helyi érvényı rendeletet. A múlt hét csütörtökén tartották plenáris ülésüket. Eddig helyieknek 300 koronát, nem somorjaiaknak 800 koronát (ezt a megfogalmazást kifogásolta az ügyészség), a házasságkötŒ termen kívül igényelt szertartásért 3000 koronát kellett fizetni. Az új rendelet elfogadásáig az anyakönyvi törvény

szerint járnak el a somorjai városi hivatalban. E szerint a házasságkötésért 500 korona, hivatalosan meghatározott idŒn kívül 500 korona, hivatalosan meghatározott helyen kívül igényelt összeadásért 2000 korona közigazgatási illetéket szedhetnek be. Külföldi állampolgároknak 1000-2000 koronába, ha mindkét házasulandó fél más állampolgár, akkor 5000 koronába, állandó tartózkodási engedély nélkül 6000 koronába fog kerülni a házasodás. Mivel még nem fejezték be és nem kolaudálták a Szenci úton épülŒ tervezett járdát és kerékpárutat, ezért még nem számlázott érte a kivitelezŒ cég. Az önkormányzatnak emiatt az erre elkülönített 2 millió 300 ezer koronát a tavalyiból az idei költségvetésbe kellett áthozni. Ezen

kívül a szlovák alapiskola felújítására tervezett pályázati bevétellel módosították a 2008-as költségvetést. A felújítást 22 millióból tervezik, ha sikerrel járnak a régiófejlesztési minisztérium pályázatán. Emelték a nyugdíjasotthonban igénybe vehetŒ szolgáltatásokért fizetendŒ térítések összegét, férŒhelytŒl függŒen 4-11 korona között változik a szobák napi ára, legtöbbet annak kell fizetnie, aki egyedül van egy szobában. Az ellátási díj egészségi állapottól, vagyis az ápolás mértékétŒl függŒen napi 32-65 korona között mozog. A plenáris ülésen minden városi képviselŒ megjelent, több helyi érvényı rendeletet módosítottak, melyek hamarosan megtalálhatók a város honlapján. Jaksa Dása


Ifjúsági oldal – Recept

2008. február 19.

Egy ifjú illusztrátor sikerei pai unió fŒtitkárának, hogy a kiállítás után elkérte tŒle, és azóta irodája falát díszíti. KésŒbb a fŒtitkár egy dedikált, dicsérŒ szavakkal ellátott, a nemzet nagy festŒirŒl készült kiadványt küldött Attilának. De nem Œ volt az egyetlen,

fiatal az Œ korában. Úszni és legújabban edzeni is jár. Hobbija a számítógépezés, de a világhálón is jobbára a tervezŒprogramok oldalait böngészi, el is küldött egy autókról készült, saját tervezésı virtuális makettet, amelyet az illetŒ

9

JÁTÉK Szeretnél egy jó könyvet? Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre és sorsolással akár te is megnyerheted Bereck József Meseenciklop, avagy a foltozó varga címı könyvét, amely a NAP Kiadó gondozásában jelent meg. Kérdéseink: 1. Melyik faluban lakik Attila? 2. Ki a rajztanára? 3. Mely könyvnek lesz az illusztrátora? Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb február 29-ig. A borítékra ne felejtsd el ráírni a korodat is!

 A két tehetséges fiatal, Attila és Ági Jónás Attila most kilencedikes a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Magyar Tannyelvı Alapiskolában. Tehetséges képzŒmıvész olyannyira, hogy felkérték, legyen a kassai Uránia moziról készülŒ könyv társillusztrátora. Négy tusrajzát küldte el, s a májusban megjelenŒ könyvben Attila neve is feltınik majd mint a könyv egyik szövegképrajzolója. De ne fussunk ennyire elŒre az idŒben. Attilát és családját balázsfai otthonukban látogattam meg, s mint kiderült, nem Œ az egyedüli a családban, aki a képzŒmıvészet felé kacsingat. Attila már elsŒs kora óta jár a dunaszerdahelyi mıvészeti iskolába. Az elsŒ évben rögtön egy járási versenyen a legkisebbek kategóriájában elsŒ helyezést ért el

Te vagy a nyerŒ!

A szerzŒ felvétele

egy kerámia alkotásával. Aztán évrŒl évre halmozta sikereit. Tavaly a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által meghirdetett „Magyar Irodalmi Mıvek Illusztrációi“ elnevezésı pályázaton figyeltek fel jobban a fiúra. Akkor Arany János Fülemile címı versét kellett képekkel ábrázolni. A beérkezŒ 1500 alkotásból mindössze ötvenet választottak ki, és Attila köztük volt. Ugyanebben az évben Rimaszombatban rendezték meg a Ferenczy István képzŒmıvészeti és irodalmi versenyt, ahol a fiatal tehetség a második kategóriában bizonyult a legjobbnak. 2007ben egy Zsolnán rendezett nemzetközi vándorkiállításra kellett egy éjszakai álmot és egy tájképet megjelenítenie. Egy visszatérŒ álmot megjelenítŒ kép olyannyira megtetszett ott a páneuró-

 Attila egyik pályamıve, ahol agy álmát kellett lerajzolnia

 Csallóközi táj aki felfigyelt a kivételesen tehetséges fiúra. A közismert szlovák dramaturg, filmtörténész, színházszakértŒ és fordító, Gizela Miháliková is, és Œ ajánlotta fel Attilának, hogy illusztrátorként részese lehet a moziról szóló könyvnek. Mikor megkérdeztem, hogy mi szeretne lenni, azt válaszolta: „Nem festŒmıvész akarok lenni, hanem autó-formatervezŒ.“ Mivel Attila pályaválasztás elŒtt áll, a család kikérte mások véleményét is, hogy merre tovább? Szakemberek javaslatára – hogy mindenképpen egy gimnáziumot válasszon magának – döntöttek a nagymegyeri gimnázium mellett. Utána természetesen meg sem áll a KépzŒmıvészeti FŒiskola formatervezŒi szakáig. Önzetlen támogatóra lelt iskolai rajztanárának, Fodor Máriának a személyében, aki töretlenül egyengeti a fiú útját, s felajánlotta neki azt is, ha egy mód van rá, az alapiskola befejezése után is szívesen foglalkozna tovább tanítványával. Ugyanekkora elismerés illeti Kordo‰ Józsefet, aki már kilencedik éve egyengeti Attila útját a mıvészeti iskolában. MielŒtt még bárki is arra gondolna, hogy Attila a sikerei miatt nem egy átlagos kamasz életét éli, téved. Elmondása szerint ugyanúgy csajozik, és itt-ott kimarad a haverokkal, mint bármelyik

honlap készítŒi fel is használtak – ma már a fiú rajza ott díszeleg a weboldalon. Másik szenvedélye a matchboxgyıjtés. Egészen kicsi kora óta gyıjti a

Válaszok a 6. számban feltett kérdésekre: 1. 186-an, 2. József Attila, 3. a szlovák nyelv. Ezen a héten a hatéves marcelházi Lampert Erik lett a nyerŒ, aki BödŒk Zsigmond: Magyar feltalálók a számítástechnika történetében címı könyvet kapja. A NYERTESNEK GRATULÁLUNK! Rovatunk támogatója a NAP Kiadó Bartók Béla sétány 790/4. 929 01 Dunaszerdahely

 A drog káros hatásai címı képe kisautókat. Körülbelül háromszáz darab díszeleg az üvegszekrényben. Ám a családban nem Œ az egyedüli, akit rajztehetséggel áldott meg a sors. Édesanyjuk, Ildikó maga is aktívan festett annak idején, valószínı, hogy Attila és lánytestvére, a tizenhét éves Ági is

tŒle örökölték a kézügyességet. Bár Ági azóta már úgymond „szakított“ a rajzolással, neki is rengeteg nyertes mıve van, de Œ mégis úgy döntött, nem folytatja tovább. KépzŒmıvész múltjáról már csak a lakás falain berámázott reUndesser Tímea mekei árulkodnak.

FÃZZÖN VELÜNK!

Csirkefalatok szójamártással Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg csirkemellfilé, 8 dkg liszt, 6 dkg étkezési keményítŒ, 2 teáskanál olaj, 10 dkg szezámmag, bŒ olaj a sütéshez. A fıszeres szójamártáshoz: 1 szál újhagyma, fél teáskanál gyömbérpor, 1 evŒkanál fehérborecet, 1 evŒkanál szójaszósz, 2 evŒkanál ketchup, 1-2 evŒkanál olaj ElŒkészítés: A csirkemellet megmossuk, hosszú, ujjnyi vastag csíkokra vágjuk. Kissé megsózzuk, borsozzuk, kicsit állni hagyjuk.

Elkészítés: A lisztet összekeverjük az étkezési keményítŒvel és egy csipet sóval. Az olajat és a 1,5 dl vizet apránként beleöntve rugalmas tésztává dolgozzuk, végül a szezámmagot is belekeverjük. Letakarva félretesszük. A fıszeres szójamártáshoz az újhagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. Összekeverjük a gyömbérrel, az ecettel, a szójaszósszal, a ketchuppal és az olajjal. Ezt a mártást bármilyen fehér húshoz, halhoz, sŒt bundázott zöldségekhez is kínálhatjuk. A sütéshez felforrósítjuk az ola-

jat. A húst a tésztába mártjuk és a forró olajban pirosra sütjük. PapírkendŒre szedve leitatjuk a felesleges olajat, és a mártással azonnal tálaljuk. Burgonyapüré illik hozzá. Elkészítési idŒ: kb. 30 perc Energiatartalom: 534 kcal/1 adag Italajánlat: száraz fehérbor


10

Spravodajstvo

19. február 2008

AÏ do polnoci

To nám ch˘balo? Nielen dlhoroãní náv‰tevníci, ale aj úplní nováãikovia sa ponáhºali byÈ medzi prv˘mi, ktorí si odskú‰ajú to, ão mohli následne vidieÈ v dunajskostredskej televízii o Wellness centre Thermalparku v Dunajskej Strede ostatní obãania. Bolo to nádherné pre oãi a úÏasne príjemné pre telo. Ten, kto doteraz nebol presvedãen˘ o blahodarnosti na‰ej termálnej vody, si po vodnej masáÏi urãite povedal: toto tu naozaj ch˘balo, prídem aj s celou rodinou, bolo to bájeãné, toºko som ani neoãakával. Pri nasledujúcej náv‰teve v‰ak ten, kto sa uÏ roky zasadzuje o bezbariérové prostredie v na‰om meste (pre trvalo alebo prechodne ÈaÏko telesne postihnut˘ch obãanov – ËËP, star‰ích obãanov a mamiãky s detsk˘mi koãíkmi), bol prekvapen˘ nepríjemne. Vo februári 2007 prebehla konzultácia o Wellness centre za úãasti predposledného riaditeºa Thermalparku Z. Bugára a tieÏ E. ·intajovej, I. Gútaya a voziãkárky M. Fodorovej. V apríli 2007 bola listom oslovená Slovenská komora architektov, pretoÏe k projektu boli

v˘hrady. Zástupca zdravotne postihnut˘ch obãanov mal pri kolaudácii námietky, no predstaviteº mesta Zoltán Zalaba sa pokúsil v DSTV slovami „Pri star‰ích budovách, kde bezbariérov˘ prístup nebol predpísan˘ ....“ o vym˘vanie mozgov obãanom, lebo toto vyhlásenie nemá Ïiadnu oporu v zákone. Potom pokraãoval, Ïe oddelenie v˘stavby uÏ odteraz bude „...pre telesne postihnut˘ch vytváraÈ podmienky dodatoãnou rekon‰trukciou, prístavbou, ak je to technicky moÏné.“ Za ËËP obãanov ìakujem. Dne‰n˘ stav vo Wellness centre je v‰ak tak˘, Ïe tam nie je v˘Èah a tak vozíãkar je diskriminovan˘: nikdy v Ïivote si nebude môcÈ pozrieÈ a vyuÏiÈ to, ão je v nádhernom suteréne so ‰atÀou, hygienick˘m zariadením, tromi saunami a masáÏou. ËËP obãan nemal v ãase kolaudácie k dispozícii ani Ïiadne sprchy a WC, a to dokonca ani na prízemí. Projektant vysvetºoval, Ïe ch˘bajúce hygienické zariadenia pre ËËP obãanov budú postavené v druhej etape; niekto to snáì pochopil. BeÏn˘ obãan musí uplatÀovaÈ príslu‰nú

·anca regiónom BRATISLAVA – Vìaka rastúcej obºube zo strany Ïiadateºov a mnoÏstvu kvalitn˘ch projektov, ktoré boli do grantového programu „·anca pre vበregión“ po minulé roãníky doruãené, sa Konto Orange tento rok rozhodlo zv˘‰iÈ objem finanãnej podpory urãenej na rozvoj regiónov Slovenska. V rámci ‰tvrtého pokraãovania grantového programu je na realizáciu verejnoprospe‰n˘ch projektov pripraven˘ch aÏ 6-miliónov Sk. Do programu sa môÏu zapojiÈ aktívni obãania, obãianske zdruÏenia, nadácie, neziskové organizácie, samosprávy obcí, verejnoprospe‰né in‰titúcie, kultúrne zariadenia a regionálne médiá. Podpora grantového programu bude

opäÈ zameraná na rozvoj oddychov˘ch zón, v˘stavbu detsk˘ch ihrísk, ‰portovísk ãi kultúrnych zón, zlep‰enie prístupu k informáciám v obciach a mestsk˘ch ãastiach. Konto Orange chce prispieÈ aj na projekty revitalizácie turistick˘ch a náuãn˘ch chodníkov, cyklotrás, pamätihodností, historického a kultúrneho dediãstva regiónu. Podporené budú aj projekty t˘kajúce sa rozvoja kultúrnych tradícií a zvyklostí regiónu ako aj komunitné projekty zamerané na vytvorenie prostredia pre stretávanie sa ºudí. ·tvrt˘ roãník grantového programu „·anca pre vበregión“ od‰tartoval 14. februára 2008 a termín prijímania projektov trvá do 2. apríla 2008. (–)

Chcú diskutovaÈ GALANTA – Slovenská demokratická a kresÈanská únia (SDKÚ) od‰tartovala avizovanú sériu stretnutí s obãanmi a politické ‰piãky tejto najsilnej‰ej opoziãnej strany sa nevyhnú ani ná‰mu, juÏnému regiónu. V stredu 20. februára o 17-tej hodine zavíta do Mestského kultúrneho strediska v Galante

b˘val˘ premiér MikulበDzurinda, svoju úãasÈ predbeÏne prisºúbili aj podpredsedovia SDKÚ Ivan Miklo‰ a Iveta Radiãová a aj podpredseda NR SR Milan Hort. S obãanmi mienia diskutovaÈ o prítomnosti a budúcnosti Slovenska, o tom, ão na‰a krajina potrebu3e k tomu, aby sa v nej Ïilo lep‰ie, slu‰nej‰ie a aby mala aj dobrú perspektívu. (lb) Foto: Franti‰ek Fogas

 MikulበDzurinda príde do Galanty diskutovaÈ s obãanmi

Vyhlá‰ku MZ SR, ktorá nariaìuje sprchovanie sa pred vstupom do bazénu, toto v‰ak asi neplatilo v prípade Wellness centra pre projektanta, stavebn˘ dozor, stavebn˘ úrad a úãastníkov stavebného konania, a teda dnes ani pre vozíãkara. O málo lep‰ia situácia pre ËËP obãana je v prípade potreby pouÏitia nar˘chlo dostaveného priestranného WC, na ktoré sa dostane iba problematicky. Mohol by síce ísÈ na vhodnej‰ie WC v areáli Thermalparku, no iba v prípade, ak nie je zamknuté, ako sa to ãasto stávalo v lete. Na záver by sa dalo povedaÈ toºkoto: ani v na‰om meste sa zatiaº nepodarilo debariérizovaÈ mozgy zdrav˘ch ºudí (oni ËËP nikdy nemôÏu byÈ?). Pri 80 miliónoch na jednu stavbu sa to údajne nedá: podºa toho postupoval architekt a doteraz to odobrovali aj dozorné orgány – „ºudia s odbornou spôsobilosÈou“ –, a aj na‰i poslanci na Mestskom úrade. Bohuslav Miãlo, tajomník Okresného v˘boru Zväzu telesne postihnut˘ch v Dunajskej Strede

LEHNICE – Tradiãnú súÈaÏ v obºúbenej kartovej hre „‰napser“ zorganizoval v sobotu 16. februára miestny futbalov˘ oddiel. Od jedenástej hodiny predpoludním sa pri deviatich stoloch v hostinci u sv. Jána, alebo inak povedané, „u Thalyho“ striedalo aÏ 60 milovníkov tejto hry. Neprilákala ich iba kartárska vá‰eÀ, ale i mnoÏstvo hodnotn˘ch cien. Po celodennom mie‰aní, rozdávaní, hre a rátaní súÈaÏ spoznala svojho víÈaza aÏ okolo polnoci. Najviac umenia, ale i prepotrebného ‰Èastia mal Aladár Kardos, ktor˘ sa mohol te‰iÈ nielen z prvého miesta, ale aj z nového horského bicykla. Druhé miesto a farebn˘ televízor získal Lajos Szıcs, mikrovlnku si za tretie miesto odniesol domov JenŒ Rigó. Ostáva veriÈ, Ïe v ich prípadoch nebude (elba) platiÈ staré príslovie „·Èastie v kartách, ne‰Èastie v láske“.

 Najlep‰ím „‰napseristom“ Lehníc v roku 2008 sa stal Aladár Foto: Franti‰ek Fogas Kardos (vpravo)

Valentínska kvapka VEªKÉ ÚªANY – Spolu 40 dobrovoºn˘ch darcov krvi sa prihlásilo v sobotu 16. februára ráno v miestnom domove dôchodcov. UÏ druh˘ rok tu organizovala miestna organizácia Slovenského âerveného kríÏa v spolupráci s Národnou transfúznou sluÏbou hromadn˘ odber krvi pod názvom „Valentínska kvapka krvi“. Ako nám povedala podpredsedníãka miestnej organizácie âK Ivett Manó, v obci funguje âerven˘ kríÏ uÏ vy‰e 50 rokov a darcovstvo krvi povaÏovali vÏdy ako jednu z najdôleÏitej‰ích aktivít. „Predt˘m sme jazdili autobusom vÏdy v piatok na transfúznu stanicu pri nemocnici v Galante, ale uÏ druh˘ rok sa organizuje odber v sobotu priamo v dedine, ão je pre obyvateºov jednoduch‰ie,“ informovala nás podpredsedníãka. Táto forma je lep‰ia aj preto, Ïe nie

kaÏd˘ zamestnávateº by poskytol pracovné voºno svojmu pracovníkovi kvôli odberu. Miestna organizácia âerveného kríÏa má cca 500 ãlenov, z ktor˘ch asi 100 je organizovan˘ch v MládeÏníckej organizácii miestneho âerveného kríÏa. Aj mnohí z t˘chto mlad˘ch, väã‰i-

nou Ïiakov základn˘ch ‰kôl, sa zúãastnili na sobotÀaj‰ej akcii. A hoci darovaÈ krv kvôli nízkemu veku e‰te nemôÏu, pozorovali, ako to celé prebieha a poskytovali drobnú v˘pomoc pri rozdávaní obãerstvenia alebo dotazníkov. KaÏd˘ darca musel najprv vyplniÈ dotazník

 Zdravotníãky „odãerpali” krv 37 dobrovoºn˘ch darcov

s mnoÏstvom otázok t˘kajúcich sa jeho zdravotného stavu alebo rizika nakazenia nejakou prenosnou chorobou, potom pre‰li lekárskou kontrolou, meraním krvného tlaku a vy‰etrením krvi. Troch dobrovoºníkov museli z rôznych príãin odmietnuÈ, a napokon si 37 darcov mohlo ºahnúÈ na ‰peciálne rozkladacie lehátka, ktoré doniesli sebou pracovníci mobilnej transfúznej stanice. Zruãné zdravotníãky potom bezbolestne „odãerpali“ 450 miligramov krvi do ‰peciálnych vrecú‰ok, slúÏiacich na transport. Napokon darcovia dostali malé obãerstvenie, párky, kávu, a 60-korunov˘ stravovací lístok. Odborníci z transfúznej sluÏby z Trnavy majú skúsenosti s odberom v celom Trnavskom kraji, ale miestnu organizáciu z Veºk˘ch Úºan si pochvaºovali ako jednu z najaktívnej‰ích, s ktorou je (gl) radosÈ spolupracovaÈ.

GLOSA

Parazit: Ficovensko 2008 Vo v‰eobecnosti a bez okolkov – a aj bez ohºadu na existenciu ãi neexistenciu nového tlaãového zákona v gubernii menom Ficovensko 2008 – sa dá povedaÈ, Ïe ‰tát ako in‰titúcia je parazitom. KaÏd˘, nielen ná‰. ·tát neprodukuje, netvorí, ‰tát má veºk˘ bachor a preto aj veºk˘ apetít. Preto logicky buzeruje obãanov kde môÏe. ToÈ minul˘ t˘ÏdeÀ nám poslanci schválili „zástrãkov˘“ zákon. Obyvateºstvo je od prírody náchylné podvádzaÈ a preto sa sociálne orientovaná vláda rozhodla, Ïe koncesionárske poplatky, smerujúce do dupºovanej ãiernej diery menom Slovenská televízia a Slovensk˘ rozhlas, budú uÏ od apríla cvakaÈ v‰etci tí, ktorí nesvietia petrolejkami. Teda v‰etky domácnosti, ktoré sú pripojené na elektrickú sieÈ, a v‰etky firmy bez ohºadu na to, ãi niekto z rodiny alebo za-

mestnancov vytrie‰Èa oãi a napína u‰i pri niektorej z kockat˘ch vymoÏeností modernej civilizácie. UÏ doteraj‰ia úprava bola dostatoãne zvrhlá a doteraz nikto nevysvetlil nielen to, ão dve magické slová „verejnoprávne médiá“ vlastne znamenajú, ale ani to, preão im napríklad ja mám mesaãne odovzdávaÈ 140 korún, keìÏe sledovaniu televízie sa dôsledne vyh˘bam a Slovensk˘ rozhlas som naposledy poãúval niekedy v prvej polovici deväÈdesiatych rokov. Nerozumiem, preão mám byÈ solidárny s masochistami, ktorí do tej bedne ãumia. Ale ão uÏ, netreba hºadaÈ rozum tam, kde nie je. Treba v‰ak povedaÈ, Ïe koaliãní poslanci sa v dÀoch nedávno minul˘ch nevenovali iba nezmysluplnému zdieraniu voliãov, ale urobili ìal‰í v˘znamn˘ krok na ceste k sociálnemu ‰tátu. Kapitalisti z dôchodkov˘ch správcovsk˘ch spoloãností si uÏ

mädlili ruky, keìÏe hromadn˘ únik z druhého piliera penzijného systému sa nekonal. Darmo tribúni ºudu licitovali, pre koºk˘ch z jeden a pol milióna sporiteºov je ten ãertov vynález nev˘hodn˘. Keì ministerka Tomanová riekla, Ïe pre milión, Fico ju tromfol a urobil ho nev˘hodn˘m pre milión tristotisíc. E‰te dobre, Ïe nad ním uÏ nikto nie je, moÏno by sme sa dostali aj k miliónom dvom. LenÏe ºudia sú koÈuhy a svoje u‰etrené bubáky z druhého piliera nechcú hodiÈ len tak pre ministerkine modré oãi do paÏeráka Sociálnej poisÈovne. Tak im treba vystúpenie uºahãiÈ. Staãí povedaÈ, Ïe tam byÈ nechcete a je to okej. Îiadny overen˘ podpis, Ïiadna byrokracia – tomu sa hovorí vychádzaÈ obãanovi v ústrety. Nieão ako v islamskom práve: staãí, keì trikrát pred svedkami poviete, Ïe zavrhujete svoju manÏelku a uÏ ste ªubo Baniã rozveden˘.


Hirdetés

2008. február 19.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Újabb és talán az utolsó kórházi anziksz Ha igaz, az utolsó megpróbáltatások elé nézek. Tartok kicsit a belügyeimbe való újabb beavatkozástól, meg egyébként is cisztára ideges vagyok, ezért nem nagyon tudok aludni. Egy idŒs asszony a folyosón járókerettel tapogatva aknát keres, annak kopogását hallgatom. Hajnalban azután felpörögnek az események. Hét óra tájt belibben csirkerózsika és talán túlságosan is határozott mozdulattal beágyazza az „alkaromhoz illŒ” infúzióstıt. Kissé enerváltan elmosolyodom a poénon: az igazság az, hogy nincs kedvem röhögni. Gyerünk, legyünk túl rajta – tolnám magam elŒtt a perceket, de itt minden pontosan ki van számítva. A mıtŒben szakszerıen fecskendezik be a megfelelŒ hatóanyagokat s készítik elŒ a szükséges eszközöket. Lévén fizikus, miközben végigfektetnek az aszta-

lon, abban reménykedem, hogy a Világegyetem e szık helyén is érvényesül majd a megmaradás törvénye. ElŒször körülnézünk, mondja szenvtelen arccal a fehér köpenyes s már készteti is lefelé a csövet a gigámon. Miközben Œ jól „körülnézi” magát, öklendezek, lerúgnám a csillagokat is az égrŒl, és folyik a nyálam, mint a lagzis házhoz tévedŒ kuvasznak. – Nna, kezdhetjük is – húzza kifelé a csövet belŒlem, mint rigó a földbŒl a kukacot esŒ után. Felszerelik a varrófejet, befıznek, s tolják újból lefelé a varróvercajgot, manipulátort, kamerát – még jó, hogy a csapó, a producer és a „tévéstáb” többi tagja kinnmaradt. A mıvelet azonban bámulatosan gyorsan megy, s alig fél óra múlva már a szobán pihegek. Persze azonnal mennék haza, a fŒorvosunk azonban faszívı. Foly-

ton-folyvást másnapra ígéri a hazamenetelemet, mint a kezdŒ karavánvezetŒ az oázist, kutat, datolyapálmákat és hastáncosnŒket. Tegnap azonban végre megkegyelmezett, és hazaengedett. Allah növessze hosszúra neki a szakállá(s)t. Itthon, a szépszámú látogatóimnak, persze, színezve mesélek: hŒsies helytállásról, bátorságról, élet-halál harcról, s az arcokról jól olvasható a hatás. Szinte mindenki szent fogadalmat tesz, hogy azonnal abszolvál egy orvosi ellenŒrzést. Ezt egyébként mindenkinek a legnagyobb jóindulattal ajánlom. Végezetül kötelességemnek érzem, hogy megköszönjem az orvostudorok áldozatos és profi munkáját. ElsŒsorban EgyenesPörsök Henrik doktornak DunaszerdahelyrŒl, aki idŒben felismer-

te, hogy közel a nagy baj és kiválóan diagnosztizált és kezelt, majd a legjobb kezekbe ajánlott. A szintén helybeli illetŒségı Betti és Icuka nŒvérkéknek, akik véremet, verejtékemet nem kímélve házhoz jöttek ellátni a bajaimat. A ruÏinovi kórházból pedig Payer professzornak, aki nagyszerıen koordinálta a kezelésemet, âern˘ doktornak, aki tırte az okoskodásaimat, Koller doktornak, aki szabásminta nélkül is elsŒrendıen varrt. És hát nem utolsósorban feleségemnek, aki virrasztott, nem is sírt sokat elŒttem, és tartotta bennem a lelket. Nemkülönben lótott-futott, és állandó készültségben tartotta a kórház orvosállományát. Szerintem nekik is nagy megkönnyebbülés, hogy meggyógyultam, ugyanis végre törölhetik Œt a belgyógyászat leltárából. BödŒk Zsigmond

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...!

Milk-Agro, spol. s r.o., v˘robca mlieãnych v˘robkov SABI a prevádzkovateº siete maloobchodn˘ch predajní potravín Vás srdeãne poz˘va do novootvorenej predajne na ·portovej ulici 32 v Dunajskej Strede. Nájdete tu – chutné mlieãne v˘robky Sabi s probiotickou kultúrou bez chemick˘ch a konzervaãn˘ch látok – ‰irok˘ sortiment potravinárskeho tovaru za skvelé ceny – príjemn˘ personal.

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS ● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● Professzionális adósságrendezés Dunaszerdahelyen 10 ezertŒl 5 millió Sk ingatlanfedezettel. Készpénz 48 órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Szabadfelhasználású hitel 3 milllió Sk-ig a jövedelem igazolása nélkül is, lakáscélú ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb régebbi tartozások kiegyenlítésére is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó, www.forsterfinancial.sk ● Lakbérelmaradások és egyéb tartozások, egzekúciók, adósságok rendezése ingatlanfedezettel, szövetkezi lakások esetében is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s.r.o., ·KODA – VW AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín Tel.: 0905 683 803. ● Parkettaakció! 8 mm click 219 Sk/m2. Kiszállítás ingyenes. Lerakást is vállalok. Tel.: 0903 104 299. ● Kárpitozás! Tel.: 0907 501 321. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● Profi kölcsönök intézése nyugdíjasok, alkalmazottak, vállalkozók részére. Tel.: 0948 088 246. ● FürdŒszobák felújítását, festés-mázolást, szalagparketták lerakását, külsŒ hŒszigetelést, tetŒfedést vállalunk. Tel.: 0948 326 597; 0918 395 067. ● Mıanyag ablakok, reluxák és szúnyoghálók gyártása, eladása és szerelése kedvezŒ áron. Vállalunk gyártást viszonteladók részére is. Tel.: 0918 533 783, vagy e-mail: obchod@j-j.sk. ● Gyorskölcsönök intézése nyugdíjasoknak is 6000 Sk-tól 100 000 Sk-ig. Tel.: 0911 547 736. ● Gyermekfelügyelet vállalok 3 éves kortól. Tel.: 0904 467 568. ● Német nyelv oktatását és korrepetálását vállalom. Tel.: 0908 711 732. ● Angol nyelv tanítását vállalom Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 59 87. ● Laminált parketta bŒ választékban. Szerelés, lépcsŒborítás. MinŒség – garancia! Tel.: 0905 582 664.

2008. február 19. ● Triangel-kölcsön. Kölcsönét 5 percen belül jóváhagyjuk. Tel.: 0905 872 278; 0903 782 895; 031/551 70 11, munkanapokon 9.00-tól 16.00 óráig. ● Beton és tégla vágását, bontását, vésését vállaljuk. Tel.: 0908 459 155. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247. ● Szereti az illatokat? Hívjon és kiegészítheti havi jövedelmét. Tel.: 0915 763 623. ● ÜlŒgarnitúrák, autókárpitok, székek, szŒnyegek, ágyak tisztítását vállalom. DS és környéke. Tel.: 0918 850 839; 0949 626 639. ● Takarítást vállalok Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/552 27 45. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Fotodepiláció! Tartós szŒrtelenítés – Dunaszerdahely. Tel.: 0904 877 058; 0904 450 472. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Víz-, gázvezeték és központifıtés szerelését vállaljuk. Az anyagot biztosítjuk. Tel.: 0905 824 054. ● Zenés rendezvényeket vállalunk. Tel.: 0904 161 203. ● Jelzáloghitel kereseti kimutatás nélkül is. Tel.: 0903 751 403; 0918 167 518. ● Kis faházak, kerti bódék, hısölŒk készítését vállaljuk igény szerint. Tel.: 0904 400 697. ● Gyógykozmetika! Fiatalodjon és szépüljön tavaszra! Oxigén mezoterápia 95%-os oxigénnel. Most 20% akció! Tel.: 0904 465 597. ÁLLÁS ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 464 923. ● A dunaszerdahelyi székhelyı MOZOLIT Kft. villanyszerelŒi és lakatosállást kínál. Tel.: 0905 625 326; 031/552 65 10. ● Lakatosokat keresek. Tel.: 0905 528 597. ● Ácsszakmunkásokat keresek a DS járásból. Tel.: 0903 264 761; 0905 880 296. ● Érettségizett munkatársakat keresek fŒállásba. DS és környéke. Tel.: 0905 864 436. ● A Melli Interieri Kft. (FelsŒpatony) felvesz bútorkárpitost-ellenŒrt a termelésbe. Feltétel: min. 5 év gyakorlat, B típusú gépjármıvezetŒi jogosítvány. Kereseti lehetŒség: 15-20 000 Sk. Tel.: 031/590 09 52; 0903 965 562. ● Férfiszabót keresek fŒállásba, dunaszerdahelyi üzletbe. Munkaköre: öltönyök méretre való alakítása és forgalmazása. Szakmai tudás és kommunikációs képesség szükséges. Jó kereseti lehetŒség. Nyitva tartás csak munkanapokon. Tel.: 0903 429 006. ● Esztergomi munkahelyre felveszünk szakmunkásokat az alábbi munkakörökbe: CNC-forgácsoló, fúrós, CO-ívhegesztŒ, marós, lakatos, esztergályos. Tel.: 0036/ 34/560-206; 0036/70/411-8484; 0036/70/388-4119. ● Nemzetközi fuvarozásra sofŒrt keresünk C kategóriás jogosítvánnyal. Tel.: 0903 432 563. ● IdŒs férfi mellé ápolónŒt keresünk, Grazba. Tel.: 0905 654 377.

● MunkaerŒt keresünk azonnali belépéssel. Pneuservis, Kisudvarnok – Kiss. Tel.: 0905 101 290. ● Sportüzletbe eladónŒt keresünk könyvelési alapismeretekkel, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0907 791 754. ● Hollandiába keresünk au pairt egy évre (2 gyermekünk van: 2,5 és 4 évesek, magyarul beszélnek). Zsebpénz heti 70 euró, a betegbiztosítást és az utat fizetjük. Feltétel az angol- vagy németnyelv-tudás, korhatár 25 év. Csak nem dohányzók jelentkezését várjuk. Tel.: 0905 863 861, e-mail: haniko@freemail.hu ● Csöllei (Rovinka) székhelyı, elsŒsorban külföldi megrendelésekre gyártó, vasfeldologozó cég munkaerŒt keres – lakatoshegesztŒ képesítéssel. Állandó munka, jó fizetés. Tel.: 0905 454 871. ● Tapasztalt kamionszerelŒt keresünk. Tel.: 0903 404 997. ● A csallóköznádasdi GROPOSlovakia teherfuvarozási vállalat felvesz gyakorlattal rendelkezŒ kamionsofŒröket konténerfuvarozásra Szlovákia és Magyarország területére (a hétvégék szabadok). Tel.: 031/554 72 23. ● GyŒri munkahelyre keresünk CNC gépkezelŒt, maróst, esztergályost. Jó kereseti lehetŒség. Tel.: 0036/96/415 982; 0036/96/517 202. ● Mıanyag ablakok gyártására szakképzett munkaerŒt keresünk. Tel.: 0911 718 393. ● Az AgroStar Slovakia felvesz hegesztŒket és lakatosokat. Tel.: 031/550 38 71; 0903 658 928. ● Újságkihordókat keresek Dunaszerdahelyre és környékére. Tel.: 0910 976 561. ● Dunaszerdahelyi székhelyı építkezési vállalat gyakorlattal rendelkezŒ tehergépkocsi-vezetŒt keres. Jó kereseti lehetŒség! Irásos jelentkezését a köv. címre kérjük: Eurostav-DS, a.s., Priemyselná ul. 5296/2A, 929 01 Dun. Streda. Tel.: 031/552 87 45. ● Az Arcus International kft állandó munkaviszonyba elektrotechnikai végzettségı szerelŒkarbantartót alkalmaz. Tel.: 031/552 00 00. INGATLAN ● Eladó 68 áras telek Balázsfán. Ára 230 Sk/m2. Tel.: 0904 312 294. ● Vennék családi házat a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 0908 811 260. ● Vennék építkezési telket Somorja környékén. Tel.: 0908 811 260. ● Eladó 30 áras telek Apácaszakállason, a falu központjában. Tel.: 0904 863 408. ● Eladó Lég-Szászon 10 áras építkezési telek. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó Dunaszerdahelyen 15 áras építkezési telek. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladók építkezési telkek Csákányban. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 1,08 ha építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084.

● Eladó üzlethelyiség (80 m2) Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0902 904 893. ● Eladó 607 m2-es építkezési telek Olgyán. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 0,78 ha szántóföld Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 2,5 ha szántóföld DunatŒkésen. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó családi ház BŒsön. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 25 áras építkezési telek FelsŒjányokon. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó – FelsŒpatony-Patonyréten családi ház melléképületekkel, gazdasági udvarral és 15,7 ha szántóval. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó még befejezetlen 2 emeletes, többszobás családi ház a földszinten üzlethelyiséggel Felbáron. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó részben felújított, 3 szobás családi ház 27 áras telekkel Légen. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 2 szobás családi ház 5 áras telekkel Nagymagyaron. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladók félkész házak Vitényiben. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 16 áras (vagy 2 x 8 ár) építkezési telek Dunaszerdahely mellett (Töböréte) kanalizációval. Ára 1200 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó 35 áras telek Dunaszerdahelyen, közel a városközponthoz, kizárólag vállalkozási célokra. Tel.. 0908 309 040. ● Eladó 6 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen, a Kelet-lakótelepen. Ára 2500 Sk/m2. Tel.: 0908 309 040. ● Eladók 5,5 áras építkezési telkek Csécsénypatonyban. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó családi ház Hodosban 8 áras telken. Tel.: 02/452 48 532. LAKÁS, GARÁZS ● Vennék lakást (1, 2, 3, 4 szobásat) reális áron Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Eladó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen, a városközpontban. Tel.: 0905 718 749, 18 órától. ● Vennék 3 szobás lakást Dunaszerdahelyen a Neratovice téren. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0911 490 490. ● Vennék sürgŒsen egyszobás lakást vagy garzont Dunaszerdahelyen. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0908 706 345. ● Eladó 3 és 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084.

MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2008. 2. 22-én, TARR KÁLMÁNRA Alistálon, halálának 30. évfordulója alkalmából. Akik ismerték és szerették szenteljenek egy néma pillanatot emlékének ezen az oly szomorú évfordulón. Emlékét ŒrzŒ családja

MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk február 20-án, halálának 10. évfordulóján BÁRKY JÓZSEFRE (Öcsire) Dunaszerdahelyen. Köszönet mindazoknak, akik velünk együtt emlékeznek drága halottunkra. Gyászoló testvérei családjaikkal ● Vennék 2 szobás vagy egyszobás balkonos lakást Dunaszerdaheylen (Neratovice tér). Tel.: 0905 61 96 91; 031/552 43 05. ● Eladó 3 szobás lakás Somorján. Tel.: 0911 547 736. ● Vennék 2 szobás lakást Dunaszerdahelyen (Neratovice tér vagy a környéke). Tel.: 0905 425 665. ● Eladó 4 szobás lakás BŒsön. Tel.: 0905 898 114. ● Elcserélem 2 szobás lakásomat nagy 3 szobásra Dunaszerdahelyen (+ felfizetem). Tel.: 031/552 01 82; 0908 685 621. KIADÓ – BÉRLET ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó családi háznál garázs Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep). Tel.: 0902 787 947. ● Kiadó Dunaszerdahely központjában vállalkozásra alkalmas épület (80 m2, étteremnek, üzletnek, irodának). Tel.: 0908 733 708. ● Kiadó felújított, 120 m2-es családi ház 14 áras telekkel Sárosfán. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Hosszú távon kiadók gyártásra-termelésre alkalmas épületek Nagymegyeren. BŒvebb információ az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Bérbe adó üzlethelyiség (berendezéssel, áruval – Second Hand), Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 592 511. VEGYES ● Eladó, olcsón, kitınŒ állapotban lévŒ BUGGI sportbabakocsi. Tel.: 031/551 64 00; 0902 233 136. ● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladók, Dunaszerdahelyen, keveset használt üvegezett pultok (2800 Sk/db), valamint többféle üzleti polc. Ára méterenként 600 Sk-tól. Továbbá eladó 15 éves Ford Transit (44 000 Sk). Tel.: 0903 222 071. ● Eladó üzleti hıtŒ, mérleg és mélyhıtŒ. Tel.: 031/559 43 20. ● Eladó bontásból építŒanyag, jó állapotban. Tel.: 0905 968 735.

● Eladók különbözŒ színı mıbŒr, mıanyag kerekek, szürke karton, kiárusítási áron. Tel.: 0905 295 976. ● KARA TRENâIN – bundák, bŒrkabátok 50-80%-os kiárusítás. Cím: FOCUS divatház, Dunaszerdahely. ● Kávézók, irodák – kedvezŒ kávéajánlat! Kiváló minŒségı, 100% ARABICA, kávét kínálunk – FANTINO néven, állandó vétel esetén modern kávéfŒzŒgépet bérletmentesen kínálunk! Tel.: 0905 454 871. ● XENON fényszórók (teljes csomag) az összes autótípusra! Német technológia, két év garanciával. Tel.: 0905 851 728. GÉPJÁRMÙ ● Eladó Toyota Corolla, gy. év 1996, 90 000 km. Ára 115 000 Sk. Tel.: 0905 277 897. ● Eladó Fiat Punto 1,2 Clasic, ezüst metallizált, gy. év 2006/9, 10 000 km. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 421 736. ● Eladó Ford Tranzit 2,5 D, hibátlan állapotban, új gumik, vontatóhorog, rádió. Ára 100 000 Sk. Tel.: 0905 933 427. ● Eladó ·koda Felicia 1,3, gy. év 1998/12, 72 000 km. Tel.: 0915 601 548. ● Vennék Bielorus vagy UNC munkagépet. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó Opel Kadett 1,6 Sedan, ezüst metallizált, környzetvédelmi és mıszaki vizsga 2008/9-ig. Ára 33 000 Sk, megegyezünk! Tel.: 0907 337 708. HÁZIÁLLAT ● Eladók február végétŒl pudli kutyakölykök. Tel.: 0903 423 659. ● Eladók hathetes amerikai cocker spánielek. Tel.: 0905 705 121. ● Eladók hízók, malacok. Tel.: 031/55 85 391. ● MegrendelhetŒk napos, fehér és szürke magyar májlibák. Tel.: 0908 711 427; 0907 560 876. ● MegrendelhetŒk 7 hetes brojlerpulykák, napos kiskacsák és kislibák. Ingyenes házhoz szállítás. Tel.: 0905 286 397. ● Fedeztetésre ajánlom yorkshire terrier kan kutyámat. Tel.: 0915 125 501. ● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 kmre) eladásra kínál egynapos, 810 hetes tojójércét (piros, fekete, kendermagos és susex), többféle betegség ellen oltva; 78 hetes brojlerpulykákat (BIG 6os); 7-21 napos brojlerkacsákat. Tel.: 031/781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499.


Tudósítás – Hirdetés

2008. február 19.

Toborzó Dunaszerdahelyen Középiskolák végzŒs tanulóinak tartott tájékoztató elŒadást a Szlovák Hivatásos Katonaság nagyszombati toborzóközpontja (Regrutaãné stredisko) a mıvelŒdési központban múlt szerdán. A diákok Irakot, Afganisztánt is megjárt katonák beszámolóit hallgathatták meg, és testközelbŒl vehették szemügyre a katonai felszereléseket. A nagyszombati toborzóközpontban rengeteg a jelentkezŒ. A fiatalok és gyakran a munkaváltást fontolgató, idŒsebb korosztálybeliek is érdeklŒdnek a hivatásos katonaság iránt. „Persze, más megyékben, ahol nagyobb a munkanélküliség, még több a jelentkezŒ” – mondta Milan Parobek, a központ dolgozója.

A nézŒtéren helyet foglaló diákok közül az egyházgellei Ollé László, az építŒipari szakiskola végzŒse mondta el lapunknak véleményét a fegyveres erŒrŒl. Szívesen választaná hivatásául a katonaságot, de úgy gondolja, gyenge szlováktudása miatt hátránnyal indulna. „Vonz a háború, az izgalom. Ezért szeretem a paintballt is, mert idegfeszítŒ játék” – mondta László, aki mindenképpen olyan munkát szeretne, amely közben nem lehet elaludni az unalomtól. Barátja, Bajcsi Barnabás ácsnak tanul, de egyáltalán nem érdekli a szakma, még azt sem tudja, mivel szeretne foglalkozni. A katonaságot szintén fontolgatja, de neki is a szlováknyelv-tudással van a legnagyobb problémája. Olyan fiút is

DISZNÓTOROS NAPOK Bősön (Fő utca) a MARICA vendéglőben 2008. 2. 19. – 2008. 2. 23. Tel.: 031/559 41 16; 0903 413 612. DNI ZABÍJAČKOVÝCH ŠPECIALÍT v Gabčíkove – Reštaurácia MARICA (Hlavná ul.) 19. 2. 2008 – 23. 2. 2008. Tel.: 031/559 41 16; 0903 413 612.

találtunk, akit egyáltalán nem vonz az erŒszak. Beszélgetésünk közben a fiatalok megegyeztek abban, hogy ha lehetŒségük lenne, Magyarországra is elmennének katonának, de hozzátették, ha Szlovákia ellenében kellene harcolniuk, átállnának. „Mégiscsak ez a hazánk, itt születtünk” – mondták. Szerintük az is jó lehetŒség a hivatásos katonaságnál, hogy idŒ elŒtt nyugdíjba lehet vonulni, és a missziókon jó pénzt lehet keresni. A színpadon iraki missziójáról beszámoló katona egyáltalán nem a pénzrŒl beszélt. Legutóbb az afganisztáni Kandahárba jelentkezett szolgálatra, és a mısorvezetŒ kérdésére, hogy nem fél-e, az volt a válasza: „Túléltem Irakot, nem félek

Kandahártól.” A missziókba önként lehet jelentkezni, és minden esetben válogatáson (pszichotesztek, orvosi vizsgálatok, angolnyelv-tudás) vesznek részt a katonák. A kiválasztottak feladattól függŒ hosszúságú kiképzésen vesznek részt, mielŒtt bevetésre indulnak. Egy másik alakulat tagja, a zselízi Bednárik Attila mindössze huszonhárom éves, de tızszerészként már megjárta Afganisztánt. Hét hónapot töltött ott 2006-ban, feladata az aknák felkutatása és hatástalanítása volt. Az információs rendezvényen a diákok beöltözködhettek a katonaruhákba és kipróbálhatták a bemutatott katonai felszereléseket. jaksa

Prijmeme predajcu navigačných GPS prístrojov do MAX Dunajská Streda. Požadujeme: – práca s PC, – príjemné vystupovanie, – slovenský jazyk – nutný. Životopisy posielať na info@infocar.sk. Informácie o spoločnosti nájdete na www.navigacia.sk Egyházkarcsa Község Önkormányzata a 2003-as évi 596-os számú törvény, az állami irányításról és az iskolai Önkormányzatokról szóló SZNT törvény 4 §-a, továbbá a 2003-as évi 552-es számú közigazgatásról szóló törvény alapján

A COLUMBUS NYELVISKOLÁBAN a következő tanfolyamok közül választhatsz: ANGOL–NÉMET–FRANCIA–OLASZ –SPANYOL–OROSZ Konverzációs tréningek: MAGYAR–SZLOVÁK Beiratkozás és információ: Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24, 0904 58 96 21, 031/552 11 54. www.columbus-ds.sk ...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot!

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

FOCUS MUSIC SHOP

pályázatot hirdet az alábbi alapiskola igazgatói tisztségének betöltésére: Magyar Tannyelvű Alapiskola Egyházkarcsa Pályázati feltételek: – megfelelö szakirányú felsőfokú pedagógiai végzettség a SZK OM 41/1996 számú módosított rendelete értelmében, – I. kvalifikációs vizsga elsajátítása, – legalább 5 év pedagógiai gyakorlat, – irányítói képesség. A jelentkezőlapot a kitöltött kérdőívvel, a szakmai önéletrajzzal, a képzettséget igazoló hitelesített okirattal, erkölcsi bizonyítvánnyal, a munkaalkalmatosságot igazoló orvosi véleménnyel és az iskola fejlesztési koncepciójával kérjük az alábbi címre eljuttatni.

13

Eladó fekete mátelfényű 1.9 TDI Škoda Octavia II Elegance. Gyártási év 2006 október, felszereltség: DSG automata váltó, kétzónás automata klimatizáció, tempomat, fekete bőr belsőtér, fűtőtt ülések, xenon fényszórók, sport futómű, 17 colos alufelnik. Kilométerek száma: 28.000 km. Kitűnő állapotban. Téli- és nyárigumiszett! Ára: 575.000 Sk! Tel.: 0903 561 820

SÍLECEK ÉS SÍCIPŐK KÖLCSÖNZÉSE. Tel.: 0903 112 175. Obecné zastupiteľstvo Obce Kostolné Kračany na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ školského zariadenia Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kostolných Kračanoch

Podmienky účasti výberového konania: – Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov, – absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky, – najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, – znalosť pracovnoprávnych vzťahov, – riadiace schopnosti. Zoznam požadovaných dokladov: – písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, – fotokópia dokladov o vzdelaní a kvalifikácií, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, – profesijný štrukturovaný životopis, – prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností, – výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace, – návrh koncepcia rozvoja školy, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, – čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ – označenie organizácie” najneskôr do 20. 3. 2008 na adresu: OBECNÝ ÚRAD – KOSTOLNÉ KRAČANY, 930 03 Šipošovské Kračany č. 149.

Obecný úrad – Kostolné Kračany, 930 03 Šipošovské Kračany 149. A pályázati munkák beküldési határideje: 2008. március 20.

CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása. Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02

DROBNÉ INZERÁTY ● Anna Vargová TOP SECURITY, Veºkoblahovská 69/28 – hºadám 3 ºudí s SBS preukazom odbornej spôsobilosti. Tel.: 0903 430 003. ● Kúpa, predaj nehnuteºností. Tel.: 0949 330 655. ● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Obec Doln˘ Chotár ponúka 3-izbové byty (80 m2). Mesaãné nájomné 4900 Sk vrátane kúrenia. Tel.: 0905 470 161; 031/778 03 27. ● Dáme do dlhodobého prenájmu v˘robné objekty vo Veºkom Mederi. Bliωie informácie v RK. Tel.: 0907 440 054; 0907 440 084.

● SÈahovanie. Tel.: 0905 833 247. ● Hºadám 1,2, 3-izbové byty v Dunajskej Strede a okolie. Tel.: 0904 985 630. ● Hºadáme úãtovníãku na podvojné úãtovníctvo. Prax 3 roky. Tel.: 0902 096 516. ● Firma GROPO-Slovakia so sídlom v Trstenej na Ostrove prijme ‰oférov kamiónovej nákladnej dopravy s dostatoãnou praxou na rozvoz kontajnerov na území SR a HU. Víkendy sú voºné. Tel.: 031/554 72 23. ● Dám do prenájmu v centre mesta Dunajskej Stredy nové miestnosti – vhodné na lekársku ambulanciu (40 m2 + spoloã. miestnosti). Tel.: 0907 627 550.

A DUNAUTO munkatársakat keres a kozeljövőben megnyíló dunaszerdahelyi BMW márkakereskedésébe a következő pozíciókra: SZERVIZTECHNIKUS Feltételek: B típusu jogositvány, gépészeti ismeretek, aktiv német vagy angol nyelvtudás, számítógépes ismeretek. GÉPKOCSI-ÉRTÉKESITŐ Feltételek: B típusu jogosítvány, ökonómiai ismeretek, aktív német vagy angol nyelvtudás, számítógépes ismeretek. KÖZGAZDÁSZ Feltételek: felsőfokú végzettség Raktáros és gépkocsi-alkatrész értékesitő Feltételek: kommunikációs képesség BENZINKÚTI KISZOLGÁLÓ Feltételek: kommunikációs képesség

HATALMAS KIÁRUSÍTÁS ÉS ÁRZUHANÁS!

– 50 % árengedmény az üzletünkben lévŒ összes árura.

Női jelentkezőket is várunk. Gyakorlattal rendelkezők előnyben.

AKCIÓ február 18-tól.

A kérvényeket életrajzzal a dunauto@dunauto.com címre várjuk, illetve érdeklődni lehet személyesen a FIAT szalonban.

DUNASZERDAHELY, VÁMBÉRY TÉR 53


14

Sport

2008. február 19.

Ligetfalui kiszemelt A DAC jelenlegi játékosai közül csupán néhányan játszottak focimeccset villanyfénynél. Nos, az elmúlt hét közepén a II. liga tavaszi idényének nyitányára készülŒ Meszlényi-legénység a nyárasdiak elleni elŒkészületi találkozóját a dunaszerdahelyi mıfüves pályán esti világításnál játszotta le. A sárga-kékek 2:0-ás elsŒ félidŒ után végeredményben 3:1-re verték a nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti csoportjának éllovasát. A gyŒztesek mezében Csölle, Belkovics (11-esbŒl) és Kubala volt eredményes. KettŒ nullás hazai vezetésnél Peciar szerezte a vendégek becsületgólját. A dunaszerdahelyiek kollektívájában bemutatkozott a ligetfalui Artmediából vendégjátékra érkezett TomበHorváth, aki a hét elejétŒl tartózkodik új állomáshelyén. A húszéves hórihorgas csatár egyelŒre elsŒsorban kosárlabdázót

idézŒ termetével, testmagassága ugyanis 202 centiméter, hívta fel magára a figyelmet. – Arra kell összpontosítanunk, hogy a játékszituációknál, például a pontrúgásoknál profitáljunk Horváth fizikumából – vallott elképzeléseirŒl Meszlényi Tibor, a dunaszerdahelyiek vezetŒedzŒje. A DAC kezdŒcsapata: Hro‰ – Buka, Csölle, Lelkes Ádám, Lelkes Mátyás – Milan, M. Palic, Kubala, Belkovics – Horváth, Kriss. Fordulás után csereként még Döme, Kiss, Bartalos, ·negoÀ és Csémy jutott szóhoz. Pénteken délután az I. ligás Podbrezová legyŒzésével (2:0) növelték egy adaggal önbizalmukat a DAC labdarúgói. A dunaszerdahelyi mıfüves pályán mindvégig enyhe mezŒnyfölényben futballoztak a hazaiak, akik a gólformában játszó Belkovics két találatával diadalmaskodtak. Egyébként a besztercebányaiaknál januárban kikosarazott Lacus (a futballista becene-

 A DAC új szerzeménye, az Artmediától vendégjátékra érkezett 202 centiFogas Ferenc felvétele méter magas Horváth (a labdával) ellentámadást vezet

ve) ebben az esztendŒben hat elŒkészületi meccset játszott a csallóköziek csapatában, ezeken kilencszer talált az ellenfelek kapujába. Legutóbb az elsŒ félidŒben a rutinos Kriss átadásából húzott hasznot, majd röviddel a befejezés elŒtt szabadrúgásból állította be a végeredményt. Ennél a momentumnál egyébként a vendégkapus elemi hibát vétett. „Védenceim igyekezetével, a klubvezetés által biztosított feltételekkel maximálisan elégedett vagyok. Ezen a találkozón jobban összpontosítottunk, jobb teljesítményt produkáltunk, mint a szepsiek és a nyárasdiak elleni párharcon. Fokozatosan kikristályosodik a kezdŒcsapat. Sajnos, folyamatosan sérülések keresztezik csapatösszeállítási elképzeléseimet“ – mutatott rá a kollektívát sújtó problémára a vasgyáriak elleni gyŒztes csata után a házigazdák stratégája. Igazat mondott, hiszen a csallóközieknél nem játszott a sérüléssel bajlódó Erik Palic, Marcel Ga‰parík, Németh Krisztián, Lelkes Ádám és Csémy. Bognár és Uzola betegség miatt szorult kényszerpihenŒre. Meszlényi Tibor egyébként Kosár és Brunczvik személyében két hazai nevelésı ifistát is tesztelt a mérkŒzésen. DAC–Podbrezová 2:0 (1:0), góllövŒ: Belkovics 2. A DAC kezdŒcsapata: Ko‰ovan – Buka, Csölle, Milan, Lelkes Mátyás – Kriss, Kubala, ·negoÀ, Marcel Palic, Belkovics – Horváth. Csereként még Hro‰, Bartalos, Brunczvik, Kiss, Kosár avatkozott játékba. Ezen a héten is két felkészülési meccset játszik a DAC. ElŒbb szerdán GyŒrben, az Integrál otthonában szerepelnek a Meszlényi-tanítványok, akik szombaton az élvonalbeli litván FC Suduva edzŒpartnerei lesznek az aranyosmaróti mıfüves focipályán. A litvánok egyébként UEFA-kupabeli szerepléssel büszkélkednek. (ágh)

NYUGAT-SZLOVÁKIAI IV. LABDARÚGÓLIGA, DÉLKELETI CSOPORT 16. forduló – március 15., 15.00: Ógyalla–Komárom. Március 16., 15.00: Kisfalud–Gúta, Palárikovo–Pered, Demandice–·ahy, Poºnohospodár Moãenok–Sereì, Sládkoviãovo–Imeº, Pata–Horná Kráºová, Topoºníky–ViOn Zlaté Moravce B/Volkovce. 17. forduló – március 22., 15.00: Komárno–Demandice. Március 23., 15.00: Topoºníky–Vieska, ViOn B/Volkovce–Pata, H. Kráºová–Sládkoviãovo, Imeº–Poºnohosp. Moãenok, Sereì– Hurbanovo, ·ahy–Palárikovo, Te‰edíkovo–Kolárovo. 18. forduló – március 29., 15.00: Hurbanovo–Imeº. Március 30., 15.00: Vieska–Te‰edíkovo, Kolárovo–·ahy, Palárikovo–Komárno, Demandice–Sereì, Poºnohosp. Moãenok–H. Kráºová, Sládkoviãovo–ViOn B/Volkovce, Pata–Topoºníky. 19. forduló – április 5., 15.30: Komárno–Kolárovo. Április 6., 15.30: Pata–Vieska, Topoºníky–Sládkoviãovo, ViOn B/Volkovce–Poºnohosp. Moãenok, H. Kráºová–Hurbanovo, Imeº–Demandice, Sereì–Palárikovo, ·ahy–Te‰edíkovo. 20. forduló – április 12., 15.30: Hurbanovo–ViOn B/Volkovce. Április 13., 15.30: Vieska–·ahy, Te‰edíkovo–Komárno, Kolárovo–Sereì, Palárikovo– Imeº, Demandice–H. Kráºová, Poºnohosp. Moãenok–Topoºníky, Sládkovião-vo–Pata. 21. forduló – április 19., 16.00: Komárno–·ahy. Április 20., 16.00: Sládkoviãovo–Vieska, Pata–Poºnohosp. Moãenok, Topoºníky–Hurbanovo, ViOn B/Volkovce–Demandice, H. Kráºová– Palárikovo, Imeº–Kolárovo, Sereì–Te‰edíkovo. 22. forduló – április 26., 16.00: Hurbanovo–Pata. Április 27., 16.00: Vieska–Komárno, ·ahy–Sereì, Te‰edíkovo–Imeº, Kolárovo–H. Kráºová, Palárikovo–ViOn B/Volkovce, Demandice– Topoºníky, Poºnohosp. Moãenok–Sládkoviãovo. 23. forduló – május 1., 16.30: Poºnohosp. Moãenok–Vieska, Sládkovião-

vo–Hurbanovo, Pata–Demandice, Topoºníky–Palárikovo, ViOn B/Volkovce–Kolárovo, H. Kráºová–Te‰edíkovo, Imeº–·ahy, Sereì–Komárno. 24. forduló – május 3., 16.30: Komárno–Imeº, Hurbanovo–Poºnohosp. Moãenok. Május 4., 16.30: Vieska–Sereì, ·ahy–H. Kráºová, Te‰edíkovo–V iOn B/Volkovce, Kolárovo–Topoºníky, Palárikovo–Pata, Demandice–Sládkoviãovo. 25. forduló – május 10., 16.30: Hurbanovo–Vieska. Május 11., 16.30: Poºnohosp. Moãenok–Demandice, Sládkoviãovo–Palárikovo, Pata–Kolárovo, Topoºníky–Te‰edíkovo, ViOn B/Volkovce–·ahy, H. Kráºová–Komárno, Imeº– Sereì. 26. forduló – május 17., 17.00: Komárno–ViOn B/Volkovce. Május 18., 17.00: Vieska–Imeº, Sereì–H. Kráºová, ·ahy–Topoºníky, Te‰edíkovo–Pata, Kolárovo–Sládkoviãovo, Palárikovo–Poºnohosp. Moãenok, Demandice–Hurbanovo. 27. forduló – május 24., 17.00: Hurbanovo–Palárikovo. Május 25., 17.00: Demandice–Vieska, Poºnohosp. Moãenok–Kolárovo, Sládkoviãovo–Te‰edíkovo, Pata–·ahy, Topoºníky–Komárno, ViOn B/Volkovce–Sereì, H. Kráºová–Imeº. 28. forduló – június 1., 17.00: Vieska–H. Kráºová, Imeº–ViOn B/Volkovce, Sereì–Topoºníky, Komárno–Pata, ·ahy–Sládkoviãovo, Te‰edíkovo–Poºnohosp. Moãenok, Kolárovo–Hurbanovo, Palárikovo–Demandice. 29. forduló – június 8., 17.00: Palárikovo–Vieska, Demandice–Kolárovo, Hurbanovo–Te‰edíkovo, Poºnohosp. Moãenok–·ahy, Sládkoviãovo–Komárno, Pata– Sereì, Topoºníky–Imeº, ViOn B/Volkovce–H. Kráºová. 30. forduló – június 15., 17.00: H. Kráºová–Topoºníky, Imeº–Pata, Sereì–Sládkoviãovo, Komárno–Poºnohosp. Moãenok, ·ahy–Hurbanovo, Te‰edíkovo–Demandice, Kolárovo–Palárikovo, Vieska–ViOn B/Volkovce.

Felkészülési körkép a régióból Tovább folytatjuk a nyugat-szlovákiai labdarúgó-bajnokságokban részt vevŒ, tavaszi idényre készülŒ együttesek felkészülését feltérképezŒ sorozatunkat. Ezúttal három, a nyugatszlovákiai V. liga déli csoportjában közremıködŒ klubnál viziteltünk. Természetesen arra a kérdésre kerestük a választ, milyen kerettel, tervekkel vágnak neki a visszavágó sorozatnak.

EdzŒcsere Nádszegen Január 10-én kezdték el felkészülésüket a tavaszi folytatásra a tizenhat tagú mezŒnyben hatodik helyen telelŒ nádszegiek. „Hetente négy gyakorlás, két elŒkészületi találkozó szerepel a mısoron. Az Œszi idényben még községünk polgármestere, Juhos Ferenc küldte edzŒként csatába a mieinket, a visszavágó sorozatban már egykori játékosunk, Puskás Árpád irányítja trénerként a kollektívát, mely változatlan összetételben folytatja a pontvadászatot“ – tájékoztatta lapunkat a mátyusföldieknél bekövetkezett váltásról Czakó Ferenc, a nádszegi futballszakosztály elnöke. Megtudtuk, az ifibŒl kiválasztott tehetséget, Farkas Bálintot próbálják beépíteni a felnŒttcsapatba. Pozitívumnak számít, hogy a húszfŒs keretbŒl átlagban tizenhatan látogatják a gyakorlásokat. Kapusuk, Fatona Géza influenzával viaskodik, immár másfél hete hiányzik a tréningekrŒl. A vissza-

vágó sorozatban szeretnénk közönségvonzó, gólgazdag játékkal megerŒsíteni pozíciónkat, ha lehet, még elŒrébb kerülni a tabellán. Az elmúlt hét végén hazai környezetben fogadták edzŒpartnereiket a nádszegiek. Szombaton 1:1-es döntetlent játszottak a bŒsiekkel (g.: Ivicze 11-esbŒl, ill. Csicsay Sándor), vasárnap pedig a dunaszegieket gyŒzték le 3:2 (hazai gólszerzŒk: Csillag 2, Berényi) arányban.

Légióstrió a balonyiaknál Sereghajtóként is bizakodva, továbbra is Bartalos Zoltán edzŒ felügyeletével készülnek a közelgŒ futballtavasz nyitányára az egykor szebb napokat megélt balonyiak. „Január 5-én kezdtük el az edzéseket. A felkészülés menetrendjében heti négy tréning és két edzŒmeccs szerepel. A magyarországi Koronczóról hazatért Farkas László, aki a mi játékosunk. Magyarországról erŒsítünk, három NB II-es tapasztalatokkal rendelkezŒ gyŒri futballista gyakorol a kerettel. Velük már megegyeztünk, most a szomszédos ország illetékesein a sor. Remélem, játékengedélyüket a pontvadászat kezdetéig megkapjuk. Egykori gólzsákunk, Johancsik Gábor segítségére is számítunk tavasszal. Sajnos Œ és Vida Béla sérüléssel bajlódik, mindketten könnyített edzésadagot abszolválnak – nyilatkozta a csilizközieknél bekövetkezett változásokról Matus Frigyes balonyi polgármester-futballtitkár.

A téli tortúra nagy próbatételt jelent a játékosok számára, akik hetente egy alkalommal a nagymegyeri termálfürdŒben lazítják megfáradt izmaikat. Megtudtuk, az erŒnléti edzéseken gyakran veszik igénybe a futballpályájukon tavaly felavatott, új szárnyban kialakított erŒsítŒteremet is. „A mintegy száz négyzetméteres korszerı létesítményt, melyben büfé, szociális helyiségek és bírói öltözŒk is vannak, önerŒbŒl hoztuk létre” – büszkélkedett a település elsŒ embere, aki természetesen nem

borúlátó a folytatást illetŒen. „Tudatosítjuk, hogy nem lesz egyszerı feladat kiharcolni a bentmaradást. Jó kollektívát alkotunk, mely a küzdenitudással együtt a sikeresebb folytatás alapkövét jelenti. Nagyot kell javulnunk helyzetkihasználásban. Ãsszel ugyanis gólínségben szenvedtünk, tizenöt meccsen csupán nyolc találatot szereztünk“ – tapintott rá helyzetjelentése végén a tisztségviselŒ a sereghajtó fájó pontjára. A Bartalos-alakulat szombati elŒkészületi meccsén 5:2-re (g.: Tóth, Si-

 A rutinos Balla Béla (zöld színı szerelésben) tavasszal már a nyékvárkonyiFogas Ferenc illusztrációs felvétele ak sikereiért harcol az V. ligában

mon, Johancsik, Karácsony, Nagy, ill. Csiba 2) verte a nyáradiakat.

Balla Béla Nyékvárkonyban Az Œsszel a legtöbb gólt szerezték (37) a vízkeletiekkel holtversenyben, valamint a legkevesebbet kapták (14) a tabella második helyén tanyázó nyékvárkonyiak, akiket tavasszal továbbra is Ján Hodúr, a DAC egykori frontembere vezet stratégaként csatába. Az együttesnél is változásokat tapasztaltunk. „ Lelkes Mátyás a DAC-ba igazolt. Az élvonalbeli tapasztalatokkal (DAC, Trnava) rendelkezŒ rutinos középpályás, Balla az illésháziaktól igazolt hozzánk. Audi Adrián legutóbb a kisfaludiaknál szerepelt, Szabó Attila (a pozsonyi Slovan válogatott futballistájának öccse – a szerzŒ megjegyzése) pedig a pódafaiak mezében került a figyelem fókuszába“ – mutatta be az újoncokat a tréner. Értesüléseink szerint a DAC középpályása, az izomszakadás miatt kényszerpihenŒre szorult Egri Tibor is a nyékvárkonyiak kiszemeltjei közé tartozik. Varga Tihamér távozott, Turza Roland további várkonyi szereplése ügyében még nem egyeztek meg az érintettek. Néhányan, köztük Simcsik, Katona és ·trpka pedig szomszédos csapatokat erŒsítenek vendégjátékosként. A szombati edzŒmeccsen a Hodúr-alakulat a csenkeieket gyŒzte le 4:0 (gólok: Gróf 3, Méhes) arányban. E hét végén a kisfaludiak következnek a sorban, majd Bacsfa és Dunajská LuÏná lesz az ellenfél. (ágh)


Sport

2008. február 19.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK:

Debrecen–DiósgyŒr:..........? (Az NBI Soproni Liga 16., elsŒ tavaszi fordulójának mérkŒzése) Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb február 23-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb rosszul kiválasztott mérkŒzés (FC Bohemians–Liberec) végeredményének megtippelését kínáltuk fel. Olvasóink elnézését kérjük!

SPORTMIX  ASZTALITENISZ. Vasárnap bonyolították le Nagyszombatban a felnŒtt korosztály egyéni kerületi bajnokságát, amelyen régiónk játékosai is számos bajnoki címet és érmes helyezést szereztek. NŒi egyes: 1. Fekete Angéla, 2. Alexandra Kre‰kócziová, 3. Lenka Andelová (valamennyien Dunaszerdahely); férfi páros: 3. Csejtey Richárd–Néveri Zoltán (Galánta); vegyespáros: 1. Csejtey R. (Galánta)–Szabó Andrea (Dunaszerdahely), 3. KmeÈ Richard (Bruck, Ausztira)–Fekete Angéla (Dunaszerdahely), valamint Kiss Dávid (Nádszeg)–L. Andelová (Dunaszerdahely).  KOSÁRLABDA. A férfi extraligában rossz hete volt a komáromiaknak – a hétközi 25. fordulóban: Pezinok–Komárom 92:88 (43:46), a vendégcsapatból Pivac 20, Maric 19, Barisic 18, Fap‰o 17; a hétvégi fordulóban: Komárom–Spi‰ská Nová Ves 58:67 (34:22), hazai pontszerzŒk: Pivac 15, Fap‰o 13, Barisic 12. A 37 pontjukkal a 9. helyre visszaesett komáromiak szerdán Kassán játszanak, szombaton (18.00) pedig Svit együttesét fogadják hazai pályán.  VÍZILABDA. A férfi extraliga 3. kettŒs fordulójában a fiatal komáromi pólóscsapatnak semmi esélye nem volt a két kassai együttessel szemben: Komárom–·KP Ko‰ice 3:13 (1:2, 1:4, 0:3, 1:3), hazai részrŒl Vreãiã 2 és Fazekas; Komárom–âH Hornets Ko‰ice 1:25 (0:7, 0:6, 1:4, 0:8), a hazaiak egyetlen találata Mi‰oviã nevéhez fızŒdik, a vendégcsapatból pedig a szlovák válogatott kapitánya, Karol Baão egymaga 13-at durrantott!  TEKE. A régiónkbeli csapatok eredményei a férfi I. ligában – másfél hete: Presaºany–Vágsellye 6:2 (3278:3111), a vendégcsapatból egyénileg Tóth 568; Nagymagyar–Inter B 6:2 (3042:2915), hazai részrŒl Zsigmond 530; Modranka B–Galánta 5:3 (3293:3220), a vendégcsapatból Babo‰ 563. Hétvégi eredmények: Galánta–Trenãín B 7:1 (3361:3051), hazai részrŒl Madarás 594; Vágsellye–Rakovice 3:5 (3037:3101), hazai részrŒl Király 534; Modranka–Nagymagyar 5:3 (3208:3150), a csallóközi csapatból Smutn˘ 566. A 28 ponttal listavezetŒ Inter B mögött 3. Galánta 23, 9. Nagymagyar 10, 11. Vágsellye 8 ponttal. Néhány eredmény a II. tekeligából: Slávia Nitra–Vágsellye B 6:2 (3088:2988), Tlmaãe –Galánta B 2:6 (3110:3279), Vágsellye B–Pobedim 5:3 (2991:2982), Galánta B–Dubnica 6:2 (3191:3100).  A Feketenyéki Sportszervezet február 23-án (19.00) kártyaversenyt rendez értékes díjakkal a helyi kultúrházban; jegyelŒvétel a 0907 749 290 telefonszámon.(–ck)

Komárom átvette a vezetést

GALÁNTAI TERÜLETI BAJNOKSÁG 16. forduló – március 15., 14.30: Galánta B/Hody–Jóka. Március 16., 10.30: Taksony–Tallós, Alsószeli–Tósnyárasd; 14.30: FelsŒszeli–Királyrév, Vinohrady nad Váhom–Sereì B, ·intava–Nemeskajal, Nagymácséd–·oporÀa, Pusztafödémes–Hidaskürt. 17. forduló – március 22., 15.00: Sereì B–Galánta B. Március 23., 10.30: ·oporÀa–·intava, Hidaskürt–FelsŒszeli; 15.00: Pusztafödémes–Taksony, Királyrév–Alsószeli, Tósnyárasd–Nagymácséd, Jóka–Tallós, Nemeskajal–Vinohrady n/V. 18. forduló – március 29., 15.00: Galánta B–Nemeskajal. Március 30., 10.30: Nagymácséd–Királyrév; 15.00: Taksony–Jóka, Tallós–Sereì B, Alsószeli–Hidaskürt, Vinohrady n/V.–·oporÀa, ·intava–Tósnyárasd, FelsŒszeli–Pusztafödémes. 19. forduló – április 5., 15.30: Sereì B–Jóka. Április 6., 10.30: Nemeskajal–Tallós, Pusztafödémes–Alsószeli; 15.30: FelsŒszeli–Taksony, ·oporÀa–Galánta B, Hidaskürt–Nagymácséd, Királyrév–·intava, Tósnyárasd–Vinohrady n/V. 20. forduló – április 12., 15.30: Galánta B–Tósnyárasd. Április 13., 10.30: Vinohrady n/V.–Királyrév, ·intava–Hidaskürt; 15.30: Nemeskajal–Jóka, Tallós–·oporÀa, Taksony–Sereì B, Nagymácséd–Pusztafödémes, Alsószeli–FelsŒszeli. 21. forduló – április 19., 10.30: FelsŒszeli–Nagymácséd, Királyrév–Galánta B; 16.00: ·oporÀa–Jólka, Alsószeli–Taksony, Nemeskajal–Sereì B, Pusztafödémes–·intava, Hidaskürt–Vynohrady n/V., Tósnyárasd–Tallós. 22. forduló – április 26., 16.00: Sereì B–·oporÀa, Galánta B–Hidaskürt. Április 27., 10.30: Taksony–Nemeskajal, Jóka–Tósnyárasd; 16.00: ·intava–FelsŒszeli, Tallós–Királyrév, Nagymácséd–Alsószeli, Vinohrady n/V.–Pusztafödémes. 23. forduló – május 3., 10.30: FelsŒszeli–Vinohrady n/V., Tósnyárasd–Sereì B, Nagymácséd–Taksony; 16.00: ·oporÀa–Nemskajal, Alsószeli–·intava, Pusztafödémes–Galánta B, Hidaskürt–Tallós, Királyrév–Jólka. 24. forduló – május 10., 16.00: Sereì B–Királyrév, Galánta–FelsŒszeli. Május 11., 10.30: Jóka–Hidaskürt; Nemeskajal–Tósnyárasd, Vinohrady n/V.–Alsószeli, Taksony–·oporÀa, Tallós–Pusztafödémes, ·intava–Nagymácséd. 25. forduló – május 18., 10.30: Királyrév–Nemeskajal, Hidaskürt–Sereì B, Tósnyárasd–·oporÀa, Pusztafödémes–Jóka; 16.30: ·intava–Taksony, Tallós–FelsŒszeli, Nagymácséd–Vinohrady n/V., Alsószeli–Galánta B. 26. forduló – május 24., 16.30: Galánta B–Nagymácséd, Sereì B–Pusztafödémes. Május 25., 10.30: Tallós–Alsószeli; 16.30: ·oporÀa–Királyrév, Nemeskajal–Hidaskürt, Vinohrady n/V.–·intava, Jóka–FelsŒszeli, Taksony–Tósnyárasd. 27. forduló – június 1., 10.30: Vinohrady n/V.–Taksony, Alsószeli–Jóka, ·intava–Galánta B; 17.00: FelsŒszeli–Sereì B, Királyrév–Tósnyrasd, Nagymácséd–Tallós, Hidaskürt–·oporÀa, Pusztafödémes–Nemeskajal. 28. forduló – június 7., 17.00: Sereì B–Alsószeli, Galánta B–Vinohrady n/V.. Június 8., 10.30: Tallós–·intava, ·oporÀa–Pusztafödémes, Nemskajal–FelsŒszeli; 17.00: Tósnyárasd–Hidaskürt, Taksony–Királyrév, Jóka–Nagymácséd. 29. forduló – június 17., 17.00: Galánta B–Taksony. Június 18., 17.00: Pusztafödémes–Tósnyárasd, Nagymácséd–Sereì B, Vinohrady n/V.–Tallós, ·intava–Jóka, Alsószeli–Nemeskajal, FelsŒszeli–·oporÀa, Hidaskürt–Királyrév. 30. forduló – június 21., 17.30: Sereì B–·intava. Június 22., 17.30: Jóka–Vinohrady n/V., Taksony–Hidaskürt, Királyrév–Pusztafödémes, Tósnyárasd–FelsŒszeli, ·oporÀa–Alsószeli, Nemeskajal–Nagymácséd, Tallós–Galánta B.

Megleckéztették a Csallóközben az eddig veretlen listavezetŒ âadcát a sakk extraliga hétvégi kettŒs fordulójában: két nagymesterrel a soraiban szombaton elŒbb Dunaszerdahelyen húzta a rövidebbet, vasárnap pedig a címvédŒ Hoffer Komáromtól szenvedett vereséget. A szombati 8. forduló eredményei: Dunaszerdahely–âadca 4,5:3,5, a hazaiak pontszerzŒi: Farkas Gábor, Csonka Attila, Petényi Tamás és Magyar Attila 1–1, Bokros Albert 0,5; Komárom–Liptov SK 5:3, hazai pontok: Zbynûk Hráãek, Hera Imre és Rigó Zsolt 1–1, Juraj Lipka, Claudiu Zetocha, Balogh Tamás és Peter Petran 0,5–0,5; KeÏmarok–Dubnica 4:4, Ko‰ice–Hlohovec 5,5:2,5, Slovan Bratislava–Nitra 3:5, Modra–Érsekújvár 5:3, a vendégcsapat pontszerzŒi: Balogh Péter és Gulbis Adrián 1–1, Berek Géza és Szıcs Vladimír 0,5–0,5. A vasárnapi 9. forduló: âadca–Komárom 3:5, a Dunapartiak részérŒl Mészáros Mihály, P. Petran és Sipos István 1–1, Z.

 A dunaszerdahelyiek ifjú tehetsége, Farkas Gábor (balról) magabiztosan nyerte mindkét mérkŒzésbeli partiját Fogas Ferenc felvétele Hráãek, J. Lipka, Rigó Zs. és C. Zetocha 0,5–0,5; Liptov–Dunaszerdahely 4:4, csallóközi részrŒl Farkas G., Petényi T. és Csiba Dominik 1–1, Ráchela Milan és Szegi Tamás 0,5–0,5; Érsekújvár–Slovan Br. 2:6, hazai pontok: Janko Mihály, Balogh Marián, Janko László és Berek G. 0,5–0,5; Hlohovec–KeÏmarok 4,5:3,5, Dubnica–Ko‰ice 3,5:4,5, Nit-

ra–Modra 4:4. Az extraliga sorrendje 9 forfuló után: 1. Komárom 20 (43,5 játszmapont), 2. Slovan Br. 20 (43,0), 3. âadca 19 (42,5), 4. Ko‰ice 19 (38,0), 5. Dubnica 14 (37,5), 6. Hlohovec 12 (34,0), 7. Dunaszerdahely 11 (37,0), 8. Modra 11 (32,0), 9. KeÏmarok 9 (37,0), 10. Liptov 7 (30,5), 11. Nitra 7 (30,0), 12. Érsekújvár 4 (26,0) ponttal. (–bj)

A pingpongozó halála Múlt szombaton a régió asztalitenisz sportjának kiváló alakja, a dunaszerdahelyi Lichtblau Tibor (58) távozott örökre a zöld pingpongasztalok mellŒl.

kiválóságok, mint Vími Roland, Igor Ondrejiãka és mások útját irányította. Gazdag tapasztalatait immár régóta a II. ligás bŒsi klub szolgálatában kamatoztatta. S múlt szombaton itt, a soros csapatmérkŒzés közben billent át a valóságból az örökkévalóságba. Tibor még sokáig hiányozni fog a társainak. A szerkesztŒség

Egész élete összefonódott a kis kaucsuklabda bıvölésével. Játékosként a megbízhatóság példaképe volt, a dunaszerdahelyi klub edzŒjeként pedig olyan késŒbbi

Bemutató karateedzés A nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola tornaterme volt a helyszíne a közelmúltban annak a bemutató jellegı edzésnek, melyet a BŒsi Kyokushin Karateklub tagjai tartottak. A bŒsiek edzését a helybeli szülŒk is megnézhettŒk, hogy meggyŒzŒdjenek arról, mit foglal

magába egy-egy ilyen tréning, mi vár gyerekeikre, ha eszt a sportágat választják. „HírverŒ és toborzó akciónak szántuk ezt a bemutatót, mert Nagymegyer elég nagy település ahhoz, hogy a városban is híveket szerezzünk magunknak,” válaszolta kérdésünkre Darnay Barnabás, a bŒsiek klubelnök edzŒje, egyben a

15

Szlovák Kyokushin Karateszövetség elnöke is, feketeöves mester. A nagymegyeri edzéseket egyébként a szintén bŒsi Bognár Károly vezeti. A bŒsiek ugyanis egy hírverŒ bemutatkozást már korábban is tartottak a helyi alapiskolásoknak. Ennek köszönhetŒen tízen már el is kezdték láK. Z. togatni az edzéseket.

ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁGOK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS SZINTEN Nagyszombati kerületi II. liga – a 17. forduló eredményei: Pie‰Èany–Hlohovec 8:9, Majcichov–Nagymácséd 8:9, ·paãince–Holíã B 6:11, Vásárút–Padány 8:9; BŒs–Kúty – a mérkŒzés a hazai csapat régi kiváló játékosa, a dunaszerdahelyi Lichtblau Tibor váratlan, tragikus halála miatt félbeszakadt... 1. Holíã B 2. Padány 3. Nagymácséd 4. Vásárút 5. Pie‰Èany 6. Hlohovec 7. Kúty 8. ·paãince 9. BŒs 10. Ma. Tranava 11. Majcichov

16 15 0 1 16 12 0 4 15 9 0 6 16 8 0 8 15 8 0 7 15 7 0 8 15 6 0 9 15 6 0 9 15 6 0 9 15 5 1 0 15 2 0 3

212:60 141:131 125:130 132:140 133:122 114:141 124:131 124:131 114:141 114:141 95:160

46 40 33 32 31 29 27 27 27 25 18

Megjegyzés: Majcichovnak egy játékon kívül megállapított veresége is van, amiért nem jár pont. Nagyszombati kerületi III. liga – 17. forduló eredményei: Pie‰Èany B–Maco Trnava B 10:7, Dobrá Voda–Nádszeg 8:9, ·paãince B–Diószeg B 7:10, Senica–Horné Ore‰any 3:14, Galánta B–Holíã C 1:16; a BŒs B–Petrova Ves mérkŒzés félbeszakadt... 1. H. Ore‰any 2. Holíã 3. Dobrá Voda 4. Nádszeg 5. M. Trnava B 6. BŒs B 7. Galánta B 8. Petrova Ves 9. Senica 10. Diószeg B

17 17 17 16 17 16 17 16 17 17

15 14 13 11 8 8 6 6 5 5

0 2 0 3 0 4 0 5 0 9 0 8 0 11 0 10 0 12 0 12

213:76 200:89 194:95 161:111 119:170 140:123 123:166 122:150 133:156 106:183

47 45 43 38 33 32 29 28 27 27

11. Pie‰Èany B 12. ·paãince B

17 16

5 0 12 4 0 12

79:210 27 110:162 24

Nagyszombati kerületi IV. liga – a 17. forduló eredményei: Buková–Hlohovec C 11:6, Hlohovec B–Majcichov B 10:7, Nagyfödémes–·intava 10:7, Skalica–Senica B 14:3, Unín–Borsk˘ Sv. Jur 11:6, Galánta C–Kúty B 2:15. 1. Skalica 2. Kúty B 3. Buková 4. Nagyfödémes 5. Majcichov B 6. Hlohovec C 7. Hlohovec B 8. ·intava 9. Senica B 10. Galánta C 11. Borsk˘ Jur 12. Unín

17 16 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17

14 13 13 11 11 9 6 6 5 5 4 4

0 3 0 3 0 4 0 6 0 6 0 8 0 11 0 10 0 12 0 12 0 13 0 13

208:81 179:93 149:140 171:118 161:128 138:151 139:150 109:163 134:155 108:181 113:176 108:181

45 42 41 39 39 35 29 28 27 27 25 25

Megjegyzés: Borsk˘ Sv. Jurnak 2 játékon kívül megállapított veresége is van, amiért nem jár pont. Nagyszombati kerületi V. liga (dunaszerdahelyi járási csapatbajnokság) – a 15. forduló eredményei: DS eg. iskola–Padány C 3:15, Csallóközkürt–Somorja 2:16, Padány B–Balony 10:8, Vásárút B–BögellŒ 14:4, BŒs C–Nagyabony 11:7; Baka – szabadnapos. (–nn, –cope) 1. Somorja 2. Padány B 3. Baka 4. BŒs C 5. Balony 6. Vásárút B 7. Nagyabony 8. Padány C 9. DS eg. isk. 10. Csallóközkürt 11. BögellŒ

14 13 0 1 14 13 0 1 13 10 0 3 13 8 2 3 14 7 0 7 14 7 0 7 13 6 1 6 13 4 0 9 13 2 1 10 13 1 2 10 14 0 0 14

183:69 177:75 168:66 143:91 128:124 126:126 129:105 89:145 82:152 67:167 40:212

40 40 33 31 28 28 26 21 18 17 14


Ketrecharcra készülnek Koboldék A közelmúltban Budapesten zajlott a sorrendben immár XII. Hanshi-kupa, azaz a gazdag hagyományokkal rendelkezŒ kempóbajnokság, melynek érdekessége, hogy a szakági versenyszámok mellett a kínálatban knock-down küzdelem is szerepelt. „Ebben az esetben full contactról, azaz pusztakezes küzdelemrŒl beszélhetünk, melyben a földharc is megengedett. A dobások a birkózást és a dzsúdót idézik. A szabályok értelmében a fejre irányuló rúgások is megengedettek. Egyébként éppen a knock-down áll a legközelebb a küzdŒsportok szerintem leglátványosabb versenyszámához, a ketrecharchoz – hangzott Szayka Róbert, a Szlovák Kempószövetség komáromi elnökének magyarázata. A tisztségviselŒ a budapesti viadalon két védencével, az úgyszintén komáromi Farkas Péterrel és a bŒsi Végh Attilával vett részt. A dél-szlovákiai harcmıvészek kiválóan helytálltak az erŒpróbán. – Farki, alias Farkas Peti, a 90 kilón felüli súlycsoportban bunyózott, négy ellenfelét legyŒzve a döntŒig menetelt. A fináléban csupán bírói tévedés fosztotta meg Œt az elsŒségtŒl. A nézŒk is fújoltak, amikor magyar ellenfelét kiáltották ki gyŒztesnek. Kobold (Végh Attila beceneve – a szerzŒ megjegyzése) ezúttal is csúcsformában versenyzett, úgyszintén négy riválisát legyŒzve végzett az élen a 80-89 kilósok mezŒnyében. Nagy sikernek számít, hogy Attila megvédte tavalyi elsŒsé-

 A ketrecharcosnak készülŒ Végh Attila (jobbról) ellenfelét támadja gét, amennyiben egy év múlva is Œ lesz a legjobb, akkor megtarthatja a felvételünkön kezében tartott vándorserleget. Egyébként mindkét tanítványom azon dolgozik, hogy a jövŒben a hivatásos ketrecharcosok közé kerüljön, ahol már profitálhatnak ütéseikbŒl, rúgásaikból. Ha továbbra is ki-

tartanak, bizton célba érnek. ElŒbb azonban a félprofik között kell bizonyítaniuk, amennyiben ott helytállnak, már pénzdíjas párharcokon puhíthatják riválisaikat“ – fogalmazott a rutinos mester, aki még azt is közreadta, hogy a dunaszerdahelyi és a komáromi kempóklub edzésein az ér-

Archív felvétel

deklŒdŒk behatóbban is megismerkedhetnek a knock-downnal.

35 dunaszerdahelyi érem A sportág utánpótlása is gyakran színre lép hazai és nemzetközi porondon egyaránt. Így volt ez a közelmúltban, a Komáromban megrendezett Tonex-ku-

pán is. Ezen remekbe szabott eredményeket produkáltak a dunaszerdahelyi klubban készülŒ fiatalok. „Közülük éppen a mezŒny legfiatalabb tagja, Lelkes Roland bizonyult a legjobbnak. A nevezett katában és önvédelemben végzett az élen, semi contactban ezüst-, lightben pedig bronzérmet szerzett. A neves mesterek, köztül az ötdanos Weiszengruber János alkotta zsıri különdíjjal is honorálta felkészültségét. Rajta kívül még Csóka Leventének sikerült dupláznia (semo contact, light). A nevezett a komáromi Fuji-Mae harcmıvészeti kellékeket forgalmazó sportüzlet különdíját vitte haza. Ugyancsak dicséretet érdemel Németh Dóra (light) és Marák Róbert (light) helytállása. Ãk ketten tovább gyarapították a dunaszerdahelyi gyŒzelmek számát. Csupán a teljesség kedvéért említem meg, hogy a dunaszerdahelyi különítmény tagjai a Tonex-kupán összesen harmincöt dobogós helyezést értek el“ – fogalmazott a fiatalok felkészülését irányító Szayka Róbert. TŒle azt is megtudtuk, hogy a viadalon a hazaiak is kiválóan bunyóztak. A Duna-partiak színeiben versenyzŒk közül elsŒsorban Nikker Roland és Angyal Gábor került a figyelem fókuszába. Az elŒbbit a legjobb harcosnak, társát pedig a legtechnikásabb versenyzŒnek hirdette ki a zsıri. A verseny színvonalával rendkívül elégedett volt a néveadó Tonex Kft. ügyvezetŒje, a tiszteletbeli egydanos mester, Méhes Vilmos is. (ágh)

Diószegi ifidiadal teremfociban Kilenc együttes küzdött a gyŒzelemért a mátyusföldi ificsapatok területi seregszemléjén, mely ismét igazolta, hogy fogytán a fociutánpótlás a térségben. A galántai sportcsarnokban megrendezett megmérettetésen elŒbb a csoportmérkŒzések zajlottak. Ezen jobbára a favoritok, azaz a kerületi bajnokságban közremıködŒ együttesek játszották a prímet. A szervezŒk annak érdekében, hogy lehetŒleg azonos súlycsoportban legyenek a résztvevŒk, választóvonalat húztak. Csupán a IV. ligában és az ennél alacsonyabb osztályokban játszó együtteseket sorolták be a mezŒnybe. ElŒbb két csoportban, körmérkŒzéses rendszerben küzdöttek a kollektívák a pontokért. Az A és a B csoportból két-két gárda került az elŒdöntŒbe. A fináléban az addig veretlenül menetelŒ két V. ligás együttes, a diószegiek és a vízkeletiek mérték össze tudásukat. A tavalyi második helyezett diószegiek ezúttal igazolták az elvárásokat, és biztosan végeztek az élen. „Csupán az elŒdöntŒben tudtak bennünket megszorítani a nagymácsédiak, ám büntetŒkkel kivívtuk a továbbjutást. Ez volt az egyetlen, rendes játékidŒben elért döntetlenünk. A fináléban már biztosan vettük a rivális vízkeletiek alkotta akadályt. Megérdemelten szereztük meg a vándorserleget. Remek formában hárító hálóŒrünk, Pavlík kapta a legjobb kapusnak adományozott különdíjat. Szerintem vezéregyéniségünk, Ján Kuyokwa volt a színvonalas, gólgazdag (150 találat került a jegyzŒkönyvbe – a szerzŒ meg-

jegyzése) erŒpróba legjobbja. Érzésem szerint csupán azért nem jutalmazták Œt is különdíjjal, nehogy egy együttesbŒl verbuválódjanak az erŒpróba eminensei A jövŒt illetŒen a szervezŒknek mérlegelniük kellene, vajon nem lehetne-e pezsgŒbb ritmusúvá kreálni a tornát“ – adta közre benyomásait Pokorn˘ Lóránt, aki unokatestvérével, Pokorn˘ Gyulával kettesben edzŒként irányítja az V. ligában negyedik helyen telelŒ kollektívát. „Sajnos, városi klub révén is csupán tizenöt futballista alkotja a keretet, melynek meghatározó egyéniségei, Matej Pavlík, Ján Kuyokwa, Martin Kuyokwa, Vörös Martin és Vörös Dani csakhamar a felnŒtteknél is számításba jöhetnek“ – nyilatkozta lapunknak a gyŒztesek trénere. A torna figyelmes szervezŒi különdíjjal jutalmazták az utánpótlás-korosztály teremfocigálájának legjobbjait.

nyék–Tósnyárasd 4:2, g.: Király 3, Solga, ill. Anda, Mécses; Nagymácséd–Feketenyék 10:1, g.: Lancz R. 3, Kovács A. 2, Rózsa 2, Danis, ·ípo‰, Miklós A, ill. Király D.; Pusztafödémes–Vízkelet 5:5, g.: Bariãiak 3, Sabrado, Bohunicky, ill. Karvai 2, Bozai 2, Lakatos. B csoport: Jóka–Diószeg 2:3, g.: Mezei D., Görföl, ill. Bucsko, Vörös D., Jalec; FelsŒszeli–Nádszeg 2:2, g.: Lavu, Renczés, ill. Bartalos, Krastenics; Diószeg–Nádszeg 7:4, g.: Jalec 2, Rostás 2, Lakatos, Nagy, Vörös M.; Jóka–FelsŒszeli 3:6, g.: Mezei, Horváth,

Görföl, ill. Lavu 2, Renczés 2, Karkus 2; FelsŒszeli–Diószeg 2:3, g.: Lavu, Renczés, ill. Gál N., Jalec, Pilo; Nádszeg –Jóka 2:4, g.: Halász D., Király T., ill. Mezei 3, Görföl. ElŒdöntŒk: Vízkelet–FelsŒszeli 3:2, g.: Karvai 2, Bozai, ill. Renczés, Rakoncza; Nagymácséd –Diószeg 3:3, g.: ·ípo‰ 3, ill. Bucsko 2, Vörös D. – büntetŒkkel: 4:5. A 3. helyért: FelsŒszeli–Nagymácséd 2:9, g.: Lavu, Renczés, ill. J. Danis 4, Rózsa L. 3, Kovács A., Miklós R. TornadöntŒ: Vízkelet–Diószeg 1:5, g.: Karvai, ill. Vörös D. 2, Vörös M., Bucsko, J. Kuyok-

wa. Díjazottak: Legjobb kapus: Matej Pavlík (Diószeg); Legjobb mezŒny-játékos: Ladislav ·ípo‰ (Nagymácséd); Legjobb góllövŒ: Karvai Emil, 11 gól ágh (Vízkelet). A tornagyŒztes játékoskerete: Matej Pavlík – Halász Zoltán, Vörös Martin, Jozef Pilo, Jalec Norbert, Bucsko Gábor, Nagy Viktor, Gál Nikolas, Martin Kuyokwa, Ján Kuyokwa, Stanislav Pelec, Rostás István, Vörös Dániel, Imrich Lakato‰.

Tornakrónika Eredmények – A csoport: Feketenyék–Pusztafödémes 3:3, g.: Király Z. 2, V. Macala, ill. Bohunick˘ 2, Molnár; Nagymácséd–Tósnyárasd 10:3., g.: Miklós A. 2, Rózsa L. 2, Kovács A. 2, J. Danis, ·ípo‰, Lancz R., ill. Szilvási 2, Mécs; Vízkelet–Feketenyék 4:3, g.: Juhos 2, Mészáros N., Benkovics, ill. Mészáros A. 2, Jamriska I.; Pusztafödémes–Tósnyárasd 6:3, g.: Barinãiak 3, Kri‰tof, Molnár, Bohunick˘, ill. Lavu 2, Szilvási; Tósnyárasd–Vízkelet 1:7, g.: Anda, ill. Karvai 5, Benkovics 2; Nagymácséd–Pusztafödémes 4:4, g.: Lancz R. 2, ·ípo‰, Danis, ill. Bariãiak 2, Molnár 2; Vízkelet–Nagymácséd 4:0, g.: Bozai 2, Prágai, Karvai; Fekete-

 A tornaelsŒ diószegiek a vándorserleggel és kapusuk különdíjával

Képarchívum

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ–helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: ANDROVICS PÉTER, MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA,HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.csallokoz.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2007. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-08 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. február 19., 8. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you