Page 1

19,- Sk 2007. január 29. ■ 5. szám

„Nincsenek államférfiak”

Jó iskolaválasztás – fél siker

DAC-gyŒzelem harmadszorra

Du‰an Kováã neves pozsonyi történész nyilatkozik a feszült szlovák–magyar kapcsolatok okairól...  3. oldal

Belkovics Judit pszichológus az anyanyelvi mıvelŒdés fontosságáról...

Szombaton két vesztes találkozójuk után hazai pályán legyŒzték edzŒpartnerüket a sárga-kékek.  14. oldal

 8. oldal

(Önkény)uralom a városházán! DUNASZERDAHELY – A szlovákiai SzámvevŒszékhez (Najvy‰‰í kontroln˘ úrad SR – NKÚ) fordult Antal Ágota független városi képviselŒ beadványával, melyben azt kifogásolja, hogy Dunaszerdahelyen a polgármester a képviselŒ-testület felhatalmazása nélkül, törvénysértŒen jár el fontos gazdasági ügyekben. Többek között a költségvetés módosítására is rendre utólag kerül sor. TörvénytisztelŒ helyeken ez épp fordítva szokás, a képviselŒk döntése nélkül a polgármester nem rendelkezhet önkényesen a városi vagyonról. Antal Ágota a legutóbbi, decemberi plenáris ülésen szólalt fel ez ügyben, de válaszra sem méltatták. Ezért úgy döntött, független gazdasági szakértŒkhöz fordul, hogy javasoljanak neki megoldást az általa kifogásolt helyzetre. Mivel nem szeretne vádaskodni, csak a legkézenfekvŒbb és legegyszerıbben ellenŒrizhetŒ kérdéses ügyeket hozta fel példaként. „A városi mıjégpályán december elsejével felemelték az árakat, ám az újakat csak a december 11-i képviselŒ-testületi ülésen szavazták meg.

 Drágább a belépŒdíj, sokba került a kép alján látható vendégház felújítása

Halálos csattanás

Fogas Ferenc felvételei

Ki döntött akkor az árakról? Hasonló a helyzet a parkolódíjakkal is, amelyekrŒl utólag kiderült, hogy tavaly december 1-jétŒl nincs törvényes alapja az önkormányzatnak a beszedésükre. Ennek ellenére továbbra is mıködtek és mıködnek az automaták, és a városházán továbbra is árusítják a parkolóbérletet” – mondta Antal Ágota. Az általa felkért gazdasági szakértŒk a rendelkezésükre álló képviselŒ-testületi anyagok alapján azt javasolták, hogy forduljon a pozsonyi SzámvevŒszékhez, mely független pénzügyi ellenŒrzési hivatal és amely még az állami költségvetést is felülvizsgálhatja. A képviselŒnŒ tŒlük azt kérte: ellenŒrizzék a város tulajdonával és költségvetésével való gazdasági mıveleteket. A beadványban konkrét példákat is említ: többek között azt, hogy a 2007-es költségvetésben egymillió négyszázezer koronát különítettek el a városi, úgynevezett vendégház fenntartására. Decemberben a polgármester azzal a javaslattal állt elŒ, hogy utólag módosítsák ezt az öszszeget négymillió háromszázötvenezerre. Folytatás a 2. oldalon

Jobb, de mégsem jó! POZSONY/DUNASZERDAHELY/KOMÁROM/ GALÁNTA – Bizonyos mértékig eredményesen végzŒdött a Szlovákiai Kórházak Társulásának (ANS) és az Általános Egészségbiztosító (V‰ZP) múlt heti tárgyalása.

Egy halálos áldozata és három súlyos sérültje van annak a közlekedési balesetnek, amely hétfŒn reggel történt a légi utón, Dunaszerdahely és Nagyabony között. Az építŒipari munkásokat szállító, Dunaszerdahely felŒl érkezŒ, pozsonyi rendszámú, ezüst Renault Kangoo, valószínıleg a csúszós

út miatt, árokba fordult és a fának ütközött. A sofŒr mögött ülŒ negyvenéves férfi a kórházban életét vesztette, hárman pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A gépkocsiban ülŒ szerencsétlenül járt férfiak a WIBAX cég alkalma–und zottai voltak. Fogas Ferenc felvétele

Ugyanis a legnagyobb biztosító hetven megyei kórháznak a korábbi feltételekhez képest jobb ajánlatot tett, néhány esetben pedig nem változtatott a korábbi kondíciókon – tudtuk meg Marián Petkótól, az ANS elnökétŒl. „Nem volt mandátumunk a feltételek elfogadására, ezért csak javasolni tudjuk tagjainknak ezek tudomásul vételét“ – közölte. Megbízható forrásból szerzett értesüléseink szerint a dunaszerdahelyi és a galántai kórház az eredetinél valamivel jobb ajánlatot kapott, a komáromi intézet pedig bekerült a súlyponti kórházak közé. Folytatás a 2. oldalon

 Továbbra is ellátják az Általános Egészségbiztosító ügyfeleit

Fogas Ferenc felvétele


2

Híroldal

2008. január 29.

Ólommal ijesztgetnek

(Önkény)...

EGYHÁZKARCSA/DUNASZERDAHELY – Az elmúlt szombaton Thomas Bawart, a linzi székhelyı Banner cég ügyvezetŒ igazgatója az egyházkarcsai önkormányzat vezetŒivel tárgyalt. Áttekintették a helyi ipari parkba tervezett akkumulátorgyár ügyét. Az osztrák vezetŒ nyilatkozni nem óhajtott, de a kialakult helyzetrŒl néhány mondatot mégis mondott. „Több szempontból is fölösleges félreverni a harangokat. ElŒször is azért, mert még be sem adtuk a szlovákiai hatóságoknak az építkezési kérelmünket és a szükséges dokumentációkat. SŒt, még arról sem döntöttünk, hogy kedvezŒ válasz esetén hol építkezünk, mert Malacky mellett, továbbá Selmecbányán és Nyitra környékén ingyentelkeket ajánlottak fel nekünk. Ráadásul Szlovákián kívül Romániát is a lehetséges beruházásunk színhelyeként tartjuk számon, ott is vizsgálódunk. Másodszor pedig kellŒ tisztelettel azt szeretném az építkezés ellenzŒitŒl megkérdezni: véleményük szerint az osztrákok nem környezetbarátok? Megtırnék-e az egyik legnagyobb osztrák városban a gyárunkat, ha bármilyen veszély fenyegetné egészségüket vagy a környezetet? Hiszen még az atomerŒmı építését is elvetették hazájukban – közölte lapunkkal. ElŒször nevetett, majd felháborodott, amikor lefordítottuk neki az egyik internetes portálon közölt, és

Befejezés az 1. oldalról Ez utóbbi összeget a polgármester döntése alapján, tehát még a képviselŒi döntés elŒtt kifizették az üdülŒház karbantartási munkáira, amint azt a decemberi ülésen az építészeti osztály vezetŒje ismertette. Az NKÚ már foglalkozik Antal Ágota kérvényével. Lenka Nosáºová, a hivatal szóvivŒje lapunknak elmondta, a hivatal elŒre elfogadott terv alapján dolgozik, azt még nem tudja megerŒsíteni, hogy a független képviselŒnŒ kérvényét besorolták-e az idei munkatervükbe. PetheŒ Attila, a városháza szóvivŒje annyit mondott, még nem értesültek az NKÚ vizsgálatáról. „Mindenkinek szíve joga beadvánnyal élni” – tette hozzá a szóvivŒ. Pázmány Péter polgármester – aki kizárólag PetheŒn keresztül érintkezik a médiával – nem Jaksa Dása kommentálta a kifogásokat.  Már épül Egyházkarcsán a COOP-Jednota logisztikai központja fŒleg a dunaszerdahelyi szájpropaganda révén terjesztett információkat, miszerint az alkalmzottaikat az ólomveszély miatt hetente küldik kötelezŒ orvosi ellenŒrzésre, s nagy a veszélye annak is, hogy ólom kerül a talajvízbe. „Ilyen szinten nem vitázom, az elŒbbi válaszommal ezekre a tudatos riogatásokra is megadtam a feleletet. Nagyon sajnálom, de a dunaszerdahelyi önkormányzat még csak válaszra sem méltatta azt az ajánlatunkat, hogy gyŒzödjenek meg személyesen vagy az általuk felkért szakemberek révén a linzi gyár mıködésérŒl, a készülŒ projektrŒl. Nem voltak rá hajlandók, még csak szóba sem álltak velünk, ez a szín-

tiszta igazság.” Gódány László polgármester hozzátette: – A pozsonyi tévében és a Duna Televízióban is elmondtam, hogy dunaszerdahelyi rosszakaróink szemében azóta vagyok szálka, amióta másokkal ellentétben nem játszottam el azt a színjátékot, hogy elŒször hivatalosan Bugár Bélát támogatjuk, aztán az MKP tisztújító közgyúlésén titokban Csáky Pálra voksolunk. Elhallgatják azt a régóta ismert tényt is, hogy az egyházkarcsai önkormányzat ebben az esetben önként lemondott az építkezési engedély kiadásának a jogáról. Ezt a jogkört az országos környezetvédelmi felügyeletre ruházta át. Véleményem szerint egyes dunaszerdahelyi

Fogas Ferenc felvétele

személyek saját ügyleteikrŒl akarják mondvacsinált ürüggyel elterelni a figyelmet. Konkrét példaként az Ollétejeden épülŒ használtgumi-feldolgozó üzemet említem, amely vajon nem veszélyezteti a Csallóköz ivóvízkészletét és a lakosság egészségét? S vajon miért feltételezik azt, hogy az egyházkarcsai képviselŒknek nem szívügyük a szülŒföld környezetvédelme? Ha csak a legkisebb kockázatra hívják fel a szakértŒk a figyelmüket, akkor ellenezni fogjuk az osztrák beruházást. De csak akkor. Több, más érdeklŒdŒ is szeretne letelepedni az ipari parkunkban, amely a linzi gyár nélkül is benépesül – szö–y–f– gezte le Gódány László.

Jobb, de mégsem elég jó! Befejezés az 1. oldalról A vágsellyei kórház feltételeit viszont nem javították. „Ami a szlovákiai egészségügyben történik, az csakis állami terrorizmusnak nevezhetŒ“ – szögezte le érdeklŒdésünkre Viliam Novotn˘, az ellenzéki Szlovák Kereszténydemokrata Unió (SDKÚ) szakpolitikusa. Így folytatta: „Ugyanis nem az ellátás színvonala, hanem a tulajdonos alapján döntött az Általános Biztosító, amely emiatt nem szakmai, hanem politikai szempontok szerint diktálja a feltételeit. Egyes kórházak csak azért

kapnak több pénzt, mert államiak. Például a legnagyobb adósságokat felhalmozó pozsonyi Egyetemi Kórháznak 40 százalékkal növelték a keretét a tavalyihoz képest. A besztercebányainak és a kassainak, valamint a turócszentmártoni (martini) intézeteknek pedig csaknem harminc százalékkal, miközben ezeket a pénzeket a többnyire sokkal hatékonyabban dolgozó kiskórházaktól vonja el, ahova a szlovákiai polgárok 65 százaléka tartozik. Mi ez, ha nem megkülönböztetés? – tette fel a szónoki kérdést az ismert szlovák

egészségügyi szakértŒ. Lapunk megkeresésére Horváth Zoltán dunaszerdahelyi kórházigazgató megerŒsítette, hogy a csallóközi intézetnek márciustól hét százalékkal több pénzt juttat az Általános Egészségbiztosító. „Betegeink többsége ennek a biztosítónak az ügyfele, ezért elsŒsorban Œmiattuk valószínıleg aláírjuk a szerzŒdést, amely számunkra hátrányos. Az egyetemi kórházakban ugyanolyan beavatkozásért sokkal többet számláznak a biztosítóknak. Nagyvárosi kollégáink bére a megnövekedett támoga-

tásoknak köszönhetŒen lényegesen emelkedhet, a hetven kiskórházban viszont hozzájuk képest jóval többet kell dolgozniuk, lényegesen alacsonyabb fizetésekért“ – nyilatkozta a kórházigazgató. Az Általános Egészségbiztosító vezetŒi közölték, hogy csak a szerzŒdések aláírása után nyilatkoznak. Hangsúlyozták, hogy ügyfeleiket semmilyen kár nem éri, mert továbbra is biztosítják számukra a színvonalas ellátást. Legfeljebb más helyen, mint eddig – közölték. –y–f–

Provokáció KOMÁROM – Két nappal a holokauszt múlt vasárnapi emléknapja elŒtt egyelŒre még ismeretlen tettesek horogkeresztet festettek a komáromi zsinagóga (Menház) falán található, holokauszt emléktáblákra, amelyet két éve Komárom városa állíttatott fel. A komáromi Zsidó Hitközség megdöbbenését fejezi ki az egyértelmıen antiszemita cselekmény miatt. „Hiszünk abban, hogy a vészkorszak áldozatainak emléke csak akkor nem merül feledésbe, ha beszélünk az akkor történtekrŒl. Ezúton kérünk minden jóérzésı polgárt, hogy tegyenek meg mindent az egyre erŒsödŒ gyılölet ellen,” áll a zsidó hitközség közleményében. A súlyos provokáció ellenére január 27-én Komáromban is méltón emlékeztek meg számos helyi polgár tragédiájáról és a nácik rémtetteirŒl, amelyek miatt milliók pusztultak –par el a koncentrációs táborokban.

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Annál több az Œszinte tenniakarás“ – Lelkes Vince: Dariusz Pawlovicz kincsei) Álló Péter (Egyházgelle) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „A Selye János Egyetem hallgatói közül négyen látogatják a tréninget, egyelŒre csupán teszteljük Œket.” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: február 1.

HANGSÚLY

A vizsgálat lezárult, ne felejtsük el! Szarka László, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének igazgatója szerint katasztrofális helyzetbe került a magyar–szlovák viszony azzal, hogy a feloldatlan viták és ellentétek végkifejleteként merŒ szórakozásból egy Hedvig-bábura, azaz jelképesen Malina Hedvigre, a szlovák nacionalista útonállók által 2006 Œszén bántalmazott magyar diáklányra lövöldöznek a világhálón. Tegyük hozzá, egy közrendŒr (vagy több?) asszisztálásával, sŒt „rendezésében”… NézŒpont kérdése ugyan, ám nem biztos, hogy katasztrofális a helyzet, még ha látni valóan fokozódik is… Mégpedig jellemzŒen a szlovák belügy avatatlansága, vagy ami nagyságrenddel rosszabb a szlovák belügyi szer-

vek az adott esettel kapcsolatos kezdeti sumákolása miatt. Az sem mindegy, csupán a mundér becsülete ügyetlen védelmezésének szándékáról volt szó vagy olyan célirányos manipuláció volt kibontakozóban, amely a két népcsoport bizonyos szegmensei közt kétségtelenül létezŒ feszültségek tudatos ébren tartásáról szól, mégpedig politikai célból… Az ostoba közrendŒr kirúgásával tehát korántsem zárul le végérvényesen a szóban forgó ügy, hiszen most már mintegy elkendŒzhetetlen billogként ott éktelenkedik majd a Róbert Fico vezette szlovák kormánykoalíción, jobban mondva annak minden egyes politikusán. Nélkülük ugyanis, ahogy mondani szokás, korántsem jöhetett volna létre ennek a tragikomikus „Hedvig-projektnek“ egyetlen

fázisa sem – az infantilis zsaru által prezentált ostoba fináléig bezárólag. Mégpedig azért, mert a hétköznapi fasizmus, finomabban szólva a kirekesztŒ nacionalizmus szellemét nem más, mint maga Róbert Fico, a szlovák kormány miniszterelnöke és természetesen hıséges belügyére, Róbert KaliÀák engedte ki a jelképes palackból. MindenekelŒtt azzal, hogy Malina Hedvig bántalmazásának ügyét úgy kezelték annak idején, ahogyan. Ideigórág megtévesztve a naiv, jóhiszemı közvélemény nagy részét, s minŒ fájdalom, még e sorok íróját is...! Ficóék voltak azok, akik eléggé el nem ítélhetŒ módon, automatikusan hitelt adtak a beosztottaik gyártotta vonatkozó összesküvés-elméletnek, egyszersmind azonmód ország-világ elŒtt ma-

gukévá téve azt a nyomozati verziót, amelyrŒl azóta fehéren feketén kiderült, hogy az áldozat, azaz Malina Hedvig bemártására épült kincstári szélhámosság… Tökéletesen mindegy, hogy mi célból jártak el így. Azért-e, hogy a szŒnyeg alá söpörjék a saját piszkukat, avagy azért, hogy en bloc az általuk képviselt kormánypárt zászlaja alá gyıjthessék a szlovák nacionalista csürhét, egyre megy… Ha ugyanis annak idején minden rendelkezésükre álló lehetséges eszközzel azon lettek volna, hogy pártatlan, tárgyilagos vizsgálat folyjék az ügyben, valószínıleg nem kap vérszemet ez a bizonyos csürhe. S talán ennek a prosztó Radovannak sem jut eszébe, hogy a dunyha alatti önfeledt onanizálás helyett arra a bizonyos Hedvig-bábura

lövöldözzön a nyílt színen… Talán annak ellenére sem, hogy az emberi butaság köztudottan lépten-nyomon ott parázslik a közéleti hamu alatt, s bármikor lángra lobbant tŒle akár az egész világ. Már ha a politika szabadon grasszáló piromániásai továbbra is ott tivornyázhatnak majd büntetlenül szinte minden utcasarkon… Ezért nem dŒlhetünk hátra a székben ezután sem, hogy lezárult ez a konkrét affér. Annak ellenére sem, hogy még tényleg nincsen katasztrofális szinten a szlovák–magyar viszony. Hiszen egyelŒre tényleg „csak“ egy élettelen bábu testesítette meg az „ellenséget”… Csakhogy bármikor, a lehetŒ legváratlanabb helyzetekben föltámadhat az… Barak László, www.parameter.sk


Publicisztika

2008. január 29.

3

„Nincsenek államférfiak!”

 Professzor úr, véleménye szerint miért hozakodott elŒ a szlovák kormányfŒ éppen most ezzel a témával? – Ezt a kérdést a politológusoknak, s még inkább a polgároknak kellene feltenniük, mert leginkább Œk hivatottak erre válaszolni. Történészként annyit mondhatok: nem elŒször történik meg a közép-kelet-európai országokban, hogy politikai megfontolásból, talán új támogatók megnyerése érdekében áltörténelmi vagy vonzónak ítélt témát vetnek fel. A tisztességes történésznek ilyenkor kutya kötelessége megszólalni s figyelmeztetni a politikust, hogy amit mond, az nem helyes. A múlttal kapcsolatos bármilyen állítást nem hangzatos kijelentésekkel, hanem csakis tudományos tényekkel lehet igazolni. Erre egy nappal a kellemetlenül emlékezetes beszéd elhangzása után figyelmeztettem a miniszterelnököt.  Kapott is hideget-meleget Róbert Fico miniszterelnöktŒl, Marek Maìariã kulturális minisztertŒl, de még harminckét szlovák történésztŒl, régésztŒl, nyelvésztŒl, akik közös nyilatkozatukban egybehangzóan azt bizonygatták, hogy saját nézeteit akarja másokra erŒltetni, ráadásul nem is a nagymorva birodalom a kutatási területe. Mit szólt ehhez az egészfrontos letámadáshoz? – Bírálóimnak mindössze abban van igazuk, hogy valóban a 19. századi, több etnikumú történelmi Magyarország a legfŒbb kutatási területem. De ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne ismerném a nagymorva birodalommal kapcsolatos szakirodalmat. Ezért teljes meggyŒzŒdéssel kijelenthetem,

Németh Tibor felvétele

Semmilyen tudományos tény sem igazolja azt, amit január elején Róbert Fico pozsonyi kormányfŒ hangoztatott, aki szerint a nagymorva fejedelemségben Œsszlovákok éltek, Szvatopluk pedig az elsŒ királyuk volt – szögezte le lapunknak adott interjújában Du‰an Kováã. A neves szlovák történész szerint eljött az ideje a közös magyar–szlovák történelemkönyv kiadásának, amely különbözŒ mítoszokat rengethetne meg, továbbá a kölcsönös párbeszédet, egymás nézeteinek a megismerését segíthetné.

 Du‰an Kováã: A szlovák és a magyar történészek jórészt szót értenek hogy egyetlen mértékadó hazai vagy külföldi kutató sem használta az „Œsszlovák” megnevezést. A fejedelemségben a szlovákok és más nemzetek elŒdei éltek. Olyan, új tudományos kutatásokról sem tudok, amelyek ennek a ténynek a módosítását indokolttá tennék. Ezért a fellángolt vita nem szakmai, hanem ideológiai jellegı. Ebben pedig engem leginkább az háborít fel, hogy a politika ismét igyekszik beleavatkozni a történészek függetlenségébe. Megszabni, hogy mivel foglalkozzunk. Ilyen próbálkozásokkal torkig voltunk a letınt rezsimben, semmiképpen sem engedhetjük meg feltámasztásukat.

 A nyilatkozat szerint akadnak olyan kollégái, akik ezt nem is veszik rossz néven. SŒt... – Nemcsak Szlovákiában akadnak olyan történészek, akik nem vetkŒzték le a tizenkilencedik századi szemléletmódot. Azt bizonygatják, hogy ki telepedett le hamarabb a Kárpát-medencében. Mert annak szerintük nagyobb elŒjogaik vannak. A mai Európa már szerencsére túljutott ezen a romantikus, ám nacionalista szemléletmódon.  Nemcsak a fentebb említett nyilatkozat, hanem több, egyéb megnyilvánulás is jelzi, hogy a szlovák történészek és politikusok közül elég sokan még nem. Újra hallani a szlovákság

ezeréves magyar elnyomásáról. A pozsonyi kulturális miniszter nemrég azt is tagadta, hogy a második világháború után a csehszlovákiai magyarokat meghurcolták. Ilyen messze lennénk napjaink Európájától? – A mértékadó magyar és szlovák történészek semmiképpen. Vannak köztünk is lényeges nézetkülönbségek, de korrekt a kapcsolatunk, eredményesen mıködik a szlovák–magyar történész vegyesbizottság.  Ennek ellenére máig nem jelent meg az a szlovák–magyar közös történelemkönyv, amelyet tavaly pozsonyi megbeszélésük során Gyurcsány Ferenc és Róbert Fico is szorgalmazott. Miért? – Jórészt anyagi jellegı gondok nehezítik a könyv megszületését. Ma már nem vitás, hogy semmiképpen sem beszélhetünk ezeréves magyar elnyomásról, amelyre még a jelenlegi szlovák Alkotmány bevezetŒ része is céloz. A középkorban szlovák népcsoportok éltek itt, fokozatosan formálódó azonosságtudattal, amelynek része volt az is, hogy a történelmi Magyarország polgárainak tartották magukat. KiemelkedŒ példaként mindkét vonatkozásban Bél Mátyást említhetem. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a tizenkilencedik század végén, majd a huszadik század elején a magyar nemzetállami eszmék jegyében és nevében megvalósuló politikai törekvések miatt a szlovákok puszta léte veszélybe került, bezárták a három gimnáziumukat, kulturális intézményüket. Ezek cáfolhatatlan tények, miként a csehszlovákiai magyarok 1945 utáni kálváriája is, amit sokféleképpen, például a második világháború elŒzményeivel és következményeivel magyarázni, de mindezek az érvek a tényeket nem változtatják meg.  Az említett akadályokon kívül akadnak olyan neuralgikus pontok a magyar és szlovák történészek között, amelyek hátráltatják ennek a régóta várt kiadványnak a megjelentetését? – Trianon megítélésében, továbbá az 1938 és 1948 közötti idŒszak értékelésében aligha lesz valamikor is teljes összhang közöttünk. De ettŒl még a közös történelemkönyv megjelenhet. Tagja vagyok a történelemkönyveket elemzŒ nemzetközi szakbizottságnak és

több más külföldi társaságnak is, ezért jól ismerem a sokat emlegetett német–francia közös kiadványt. Abban a tankönyvben közlik a cáfolhatatlan tényeket, mellettük pedig a két ország történészeinek értelmezéseit és magyarázatait, amelyek gondolkodásra és saját vélemény kialakítására ösztönzik a fiatalokat és más olvasókat. Ilyen elv alapján születhet meg a mi közös, szlovák–magyar történelemkönyvünk is, amely lehetŒséget nyújthatna egymás nézeteinek megismerésére, az értelmes párbeszédre, ami szerintem a valódi demokrácia legfontosabb jellemzŒje és értéke, nem pedig pusztán csak az általános választójog.  Ha már a német–francia példánál tartunk, akkor véleménye szerint a két nemzet megbékélése szolgálhat-e modellként a régóta szorgalmazott és várt, hasonló szlovák–magyar közeledésben? – Határozott igen a válaszom, azzal a megjegyzéssel, hogy a nyugati folyamatot két államférfi indította el, azután csatlakoztak hozzájuk az értelmiségiek, fontos szerepet vállaltak az oktatásügy képviselŒi és más szakemberek, s mindannyiuknak köszönhetŒen a polgárok is fokozatosan ráébredtek, hogy a viszálykodásnál sokkal jobb a jószomszédság. Térségünkben ezt a tételt fŒleg az európai értékrendet valló értelmiségiek és polgárok csoportja vallja. Nem látok viszont sem szlovák, sem magyar államférfit, ezért a különbözŒ nekirugaszkodások ellenére még mindig amolyan hosszútávfutásnak érzem azt, amíg az óhajtól eljutunk a tényleges szlovák–magyar megbékélésSzilvássy József hez.

Du‰an Kováã 1942. március 1-jén született Homonnán (Humenné). A történelemtudományok doktora. 1990–1998 – A Szlovák Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének igazgatója. 1998-tól – A Szlovák Tudományos Akadémia tudományos titkára. Tagja a Müncheni Collegium Carolinum társaságnak és a londoni Royal Historical Society társaságnak.

Maffiaper: Ismét elnapolva NAGYSZOMBAT/DUNASZERDAHELY – Ismét elhalasztotta a nagyszombati bíróság a Pápay-per folytatását. Ugyanis a kitızött idŒpontra – amikor hat tanú kihallgatását tervezték – a védŒügyvéd és a helyettese sem tudott megjelenni, mert ugyanakkor Pozsonyban is tárgyaláson kellett részt vennie. Tavaly, november 28-án is lett volna fŒtárgyalás, ekkor azonban R. Csaba és V. Richárd betegség miatt nem jelent meg. A Paraméter megkeresésére Jana Kondákorová, a nagyszom-

bati bíróság szóvivŒje elmondta, hogy az illetékesek rövidesen kitızik a tárgyalás új idŒpontját. Szlovákia történetének legvéresebb bıncselekményét még 1999. március végén Dunaszerdahely egyik éttermében követték el. A Pápaybınbanda tíz tagját két álarcos Kalasnyikov géppisztolyokkal, mintegy százhúsz lövéssel lemészárolta. Hét személyt vádoltak meg a gyilkossággal kapcsolatban. Közülük hárman – az R. fivérek, Csaba és Szilárd, valalmint V. Richárd – már kiszabadultak a vizsgálati fogságból, az ugyancsak sza-

badlábon védekezett Sz. Árpád pedig közúti balesetben meghalt. Ãket a mészárlás megszervezésével, fegyverek beszerzésével, bérgyilkosok felhajtásával, egy gyilkossági kísérlettel és egy magyarországi személy zsarolásával vádolják. Mindannyian ártatlannak vallják magukat. A feltételezett tettesek állítólag orosz akcentussal beszéltek, elmenekültek a színhelyrŒl. A gyilkosság felbujtójaként megnevezett S. Lajos pedig állítólag külföldön bujkál. –elba, –y-f

(A felvétel a rendŒrség archívumából)


4

Híroldal

2008. január 29.

Kertész leszek...? DUNASZERDAHELY – Ezekben a hetekben tartják évzáró gyıléseiket a kertészszervezetek, s bár jubileumi évet értékelhetnek, hiszen a Szlovákiai KertészkedŒk Szövetsége tavaly ünnepelte fennállása 50. évfordulóját, nincs már ebben a mozgalomban semmi újdonság. Ez derül ki a szövetség dunaszerdahelyi járási elnöke, Belucz János agrármérnök szavaiból is. Mindössze 16 alapszervezetben vannak meg a feltételei annak, hogy annak rendje és módja szerint megvonják az elmúlt év mérlegét. Pozsonyeperjesen, Alistálon, Nagyabonyban, Nyékvárkonyon, Csallóközkürtön és Szapon pedig elvileg van szervezet, de a mıködés semmi jelét nem mutatják. Miként Somorján sem, ahol pedig ha másért nem, Belucz szerint azért kellene, hogy mıködjön a szervezet, mert a kiterjed kerttelepek sok-sok hobbikertjét mindenképpen a korábban ott is jól mıködŒ városi kertészszervezetnek köszönhetik mai gazdáik. Akik miután megvásárolhatták ezeket a kis parcellákat, rendszerint hátat fordítottak a szervezetnek. Bár a kertészkedés ázsiója az utóbbi évtizedben a Dunaszerdahelyi járásban is alaposan megcsappant, a szövetség járási elnöke úgy véli: az euró-meglepetések és az áruházláncolatok ártáncai majd ráébresztik a kertészkedŒket, hogy a család önellátásának zöldségbŒl és gyümölcsbŒl továbbra is komoly értelme lesz. Ezért a vegetációs idŒszakban, vagyis májustól októberig a Vásártér 825. szám alatti járási irodában minden kedden délután növényvédelmi szaktanácsadást nyújtanak az alapszervezetek érdeklŒdŒ tagjainak. „Persze átfogóbb beszélgetésekre is nyitottak vagyunk, például telepítések, fajtaváltások, új metszési formák megmagyarázására. Van szakmai csoportunk, melynek tagjai szívesen tartanak elŒadásokat az alapszervezetekben. S amennyiben a ker-

Újabb patika SOMORJA – Néhány száz négyzetméteren belül eddig öt patika mıködött a felsŒ-csallóközi városban. Most már immár hat. Ugyanis a régi rendelŒintézet (a helyi köznyelv szerint: ambulancia) FŒ utcai épületének földszintjén megnyílt a Jesenius gyógyszertár. Szalay Mihály belgyógyász orvos, társtulajdonos, a Paraméternek nyilatkozva elmondta, hogy ezzel az újítással is szeretnék még jobban kiszolgálni a pácienseket, akiknek ezentúl már néhány lépést sem kell megtenniük, mert helyben kiválthatják a szakrendelŒkben elŒírt gyógyszereiket. Apollenária Nitranovától, a patika fŒnök asszonyától azt kérdem: nem tartanak-e a konkurenciától. Mosolyogva válaszol: „Aki fél a

 Belucz János: Van jövŒje a csallóközi kertészkedésnek tészkedŒknek problémát jelent a gyümölcsfák metszése, meghívásra hajlandók vagyunk valamelyik kertben a gyakorlatban is bemutatni a metszés és koronaalakítás mai formáit” – tájékoztatott szolgáltatásaikról Belucz. AkitŒl végül azt is megtudtuk, hogy a szövetségük fél évszázados jubileuma kapcsán, a novemberi nyitrai országos ün-

versenytŒl és a vetélytársaktól, az inkább ne vállalkozzon. Mi bízunk önmagunkban és szolgáltatásaink színvonalában. Rövidesen kedvezményekkel is kedveskedünk ügyfeleinknek. Ha törzsvendégeink lesznek, akkor bizonyos gyógyszerekhez egyre nagyobb árengedménnyel juthatnak hozzá. Ezen kívül jó tanácsokkal és bármilyen felvilágosítással is a rendelkezésükre állunk. Egyszóval biztos, hogy mi talpon maradunk!” – szögezte le határozottan. Szavait az elsŒ hét jelentŒs forgalma is igazolja. EgyelŒre két gyógyszerészt és egy asszisztenst alkalmaznak fŒállásban, de már tervezik újabb személy felvételét is, hogy a kiszolgálás mindig zökkenŒmen–y–f– tes legyen.

Fogas Ferenc felvétele

nepségen, a Dunaszerdahelyi járásból Mag Gyula sokéves tisztségviselŒi munkáját méltányolták kitüntetéssel. A járásban egyébként az elsŒ kertészszervezeteket a hat éve elhunyt bŒsi Palkoviã Ferdinánd alapította a múlt század hatvanas éveiben, és Œ volt a szövetség elsŒ járási elnöke is. (–bj)

 Rövidesen négyen lesznek

Fogas Ferenc felvétele

Vámos Miklós Pozsonyban Az Irodalom és… sorozat e havi vendégei Vámos Miklós és Németh Gábor írók lesznek. Január 31-én, 17 órától a Magyar Kulturális Intézet székházában (Pozsony, Védcölöp utca – Palisády 45) társalognak, természetesen a publikum bevonásával. A neves magyar személyiség tavaly a dunaszerdahelyi Vámbéry Irodalmi Kávéházban is nagy közönségsikert aratott. Vámos Miklós író, dramaturg, forgatókönyvíró, irodalomszervezŒ és ismert televíziós személyiség, de nevéhez fızŒdik Budapest elsŒ angol nyelvı színháza, az International Buda Stage is. Fulbright-ösztöndíjasként és vendégprofesszorként két évet töltött az USA-ban, ahol több egyetem film- és színmıvészeti karán tanított. Több tucat novelláját közölték rangos külföldi lapok, jó néhány könyve megjelent Csehországban, Lengyelországban, Norvégiában, Dániában, Finnországban, Franciaországban és Németországban. Eddig húsz könyve látott napvilágot (a legutóbbi tavaly Œsszel, Utazások Erotikában címmel), négy drámáját

mutatták be magyarországi színházak. Televíziós mısorainak köszönhetŒen vált országosan ismert emberré, és könyvei is gyakori tévés szerepléseinek köszönhetŒen kezdtek fogyni – kortárs szépirodalmi mércével mérve elképesztŒ példányszámban. A kevesebb publicitást élvezŒ kollégák egy része ezért fanyalogva figyeli Vámos karrierjét, a szakma vele talán kritikusabb, mint más, hasonló kvalitású írókkal. Mások szerint viszont ott a helye a parnasszuson, mert egy „sztár” is lehet jó író. „Vámos mıveinek elsŒ pillantásra legdelejesebb vonása az érték-, idea-, kor- és nemzedék-szembesítŒ történetek sokasága, gazdagsága, érdekessége, egyedisége. A magnetikus „mese” alatt azonban változatos, mindig ötletes prózai struktúrák, gondosan alakított epikai nagyszerkezetek dolgoznak, s ezek jószerivel össze is függenek egymással. Aki e könyvet végigböngészi (akár bele-belelapozva, mint a breviáriumba), a történetek történetére nyit rá – s egy még nagyobb szabású Történetet talál” – írta róla Tarján Tamás.

 Tévémısorai is népszerıek „Én a biztos siker titkát nem tudom, de a biztos bukás titkát ismerem. A biztos bukás titka

Németh Tibor felvétele

az, ha az ember megpróbál olyasmit csinálni, amirŒl azt hiszi, hogy az embereknek éppen

az tetszik. Én beérem azzal, hogy a szövegeimet olyan jóra tudom írni, amennyire képes vagyok az adott idŒszakban. Ha azután ez eljut az olvasói szívekhez, és netán meg is érinti Œket, az a bónusz. Törekedni rá nem lehet. A siker egyébként is olyan, mint a nedves szappan, aki meg akarja ragadni, annak kicsusszan a kezébŒl. Lehet, hogy ez kissé fatalistán hangzik, de egész életemben azt tapasztaltam, hogy így van.” (Dombi Gábor interjúja, 2007.) Németh Gábor író, forgatókönyvírót és szerkesztŒ eddig hét kötete látott napvilágot. Para-Kovács Imre a következŒ kedves szavakkal jellemzi Œt: „Talán azzal kezdeném, hogy Németh Gábor már fiatal korában is UFO volt. Úgy tudott megmerítkezni velünk együtt az élet bınös és büdös helyzeteeben, hogy másnap csak mi, ismerŒsei, barátai fetrengtünk a bıntudat és szorongás bágyasztó ködében, miközben Œ valahogy elegánsan volt másnapos. Lehetett utálni, de tényleg. És azóta sem változott. Ezzel nem lehet mit kezdeni, gondolom, eleinte Œ is sokat küzdött ellene, de aztán beletörŒdött, hogy már csak ilyen

marad, a lányos apák kedvence, az irodalmi periodika szerkesztŒk álma, azokkal a rendes, olvashatóan javított, nem zsírpecsétes kis kéziratokkal, amelyeken semmit sem kell megváltoztatni, mert ha még nem említettem volna, Németh Gábor író, de errŒl majd Œ maga bŒvebben egy másik alkalommal. Ha Németh Gábor bemegy a Katolikus Özvegyasszonyok Teadélutánjára, és a terem közepén megállva kijelenti, hogy Szop száj és Fasz szipka (nem jelenti ki), a nénikék körbetipegik, hogy megismerkedhessenek ezzel a kedves úriemberrel, hogy ez a dolog biztos valami decens kis izé, ami minden bizonnyal jól mutatna a vitrinben.” Ãk ketten beszélgetnek egymással komoly dolgokról, könnyed hangvétellel, szeretettel és eleganciával. Azt, hogy mikor melyikük a riporter, illetve a riportalany, vélhetŒen a helyzet hozza magával. Vámosról azonban tudni érdemes, hogy annak idején tartott egy nagy sikerı elŒadást tartott Hogyan legyünk jó beszélgetŒpartnerek? címmel. Most talán be is mutatja… Juhász Katalin


Olvasószolgálat

2008. január 29.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. január 31 – február 6.)

Asterix az olimpián (mb) 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.15; szo–v 11.00. Aliens vs. predator – A halál a ragadozó ellen 2. (mb, premier) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30. Vágy és vezeklés (mf) 17.30, 19.45; p–szo 22.15 is; szo–v 12.30 is. Kalandorok (magyar) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30 is; szo–v 11.15 is. Szerelem és egyéb katasztrófák (mf) 13.45, 18.45. Amerikai gengszter (mf) 16.00, 17.00, 19.00; p–szo 22.000 szo–v 11.00. Casting minden (magyar) 20.30; p–szo 22.30. Legenda vagyok (mf) 14.00, 18.15, 20.30; p–szo 22.30 is. A király nevében (mb) 19.30; p–szo 22.15 is. A nemzet aranya – Titkok könyve (mb) 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30 is; szo–v 11.30 is. P.S. I love you (mb) 17.15, 19.45; p–szo 22.15 is. Macskafogó 2. – A sátán macskája (mb) 14.45, 16.45; szo–v 10.45. Alvin és a mókusok (mb) 14.15, 16.15; szo–v 10.15, 12.15 is.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (jan. 31–febr. 6.): Gympl (cseh komédia) 16.00, 18.30, 20.45; szo–v 13.40. Legenda vagyok (am. film) 16.10, 18.20, 20.30; v 14.10. Alvin és a mókusok (am. komédia) 16.20, 18.10, 20.10; v 14.30. Halloween (am. film) 16.05, 18.10, 20.10. GALÁNTA, kultúra háza – január 29–30.: Felezési idŒ (szlov. film) 19.00. VÁGSELLYE, kultúra háza – január 30–31.: Invázió (am. akció sci-fi) 20.00; február 1–3.: Az arany iránytı (kalandfilm) 20.00; február 6.: Ádám almái (dán komédia) 20.00, filmklub. NAGYMEGYER, Slovan mozi – február 2–3.: A másik én (am. pszichológiai thriller) 19.00.

Színház KOMÁROM – a Jókai Színház játékrendje –január 29–30.: Hófehérke meg a törpék (10.00, Mese VI. és VII. elŒadás); jan. 31.: Hófehérke meg a törpék (10.00, Mese XI. elŒadás), Anyám azt mondta, hogy ne! (19.00, Stúdió III–IV. bérlet); február 2.: Anyám azt mondta, hogy ne (19.00, bérletszünet).

Kiállítás DUNASZERDAHELY – A Csallóközi Múzeum kiállítócsarnokában február 25-ig Almási Róbert festŒmıvész alkotásaiból nyílt kiállítás tekinthetŒ meg. – A Kortárs Magyar Galériában január 25-én Válogatás a szlovákiai magyar képzŒmıvészek alkotásaiból címmel nyílt gyıjteményes kiállítás Bohumír Bachrat˘ pozsonyi mıvészettörténész tárlatnyitó méltatásával. KOMÁROM – A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma Nádor utcai fŒépületében február elejéig látogatható Simek Viktor SzülŒföldem, Zoboralja címı, néprajzi ihletésı festményeinek kiállítása. – Ugyancsak a komáromi DMM Zichy-palotabeli fotógalériájában a vásárúti fotómıvész, Kálmán Roland Klasszikusan digitális címı kiállítása tekinthetŒ meg január 16-áig.

Vegyes NAGYMEGYER – Február 2-án (18.00) a nagymegyeri városi kertészszervezet évzáró tagsági gyılése a vmk esztrádtermében. Ugyanott február 3-án 15 órai kezdettel a nagymegyeri Csemadok-szervezet tart évzáró taggyılést. VÁGSELLYE – A vmk programkínálatából – febr. 2., 9.00: Grafológiai tanfolyam felnŒttek részére; febr. 3., 16.00: Mısoros maszkabál gyermekeknek a vmk esztrádtermében; ugyanez febr. 4-én (14.00) a vágvecsei kulturális központban; febr. 5., 14.00: Farsangi táncház a vmk esztrádtermében. DUNASZERDAHELY – A helyi székhelyı Pázmáneum Társulásnál (PetŒfi utca 47/22., 929 01 Dunajská Streda) megrendelhetŒ Molnár Imre történész legújabb könyve gróf Esterházy Jánosról, amely Kegyelem életfogytig címmel jelent meg. A könyv ára 220 Sk + postaköltség.

Elvesztett, elhagyott-e már fontosabb dolgokat?

Fijas Attila, Dunaszerdahely – Többször is. Például a lakáskulcsomat. Ez volt a legrosszabb ilyen élményem, mert lakatost kellett hívni, hogy be tudjak menni a saját lakásomba. Pár napig egyszer jogosítványom sem volt, de aztán nagy keresgélés és sok töprengés után rájöttem, hol hagytam el. Szerencsére meg is találtam.

Boros József, Nagylég – Jó, ha az embernek mindig helyén van az esze. Egyszerıen nem szabad sietni, kapkodni vagy túl szórakozottnak lenni. Szerintem fŒleg ilyen embereknél fordul elŒ, hogy elhagynak, elveszítenek valamit. Én ha valahonnan elmegyek, mindig szétnézek, hogy nem maradt-e utánam valami...

Jifií Sova, Ekel – Egyszer hazamenve nem találtam a házunk kulcsait. A munkahelyemen se hagytam, és nem találtam sehol, ahol a nap folyamán megfordultam. Csak késŒ este jutott eszembe, hogy reggel nem az elsŒ, hanem a hátsó bejárati ajtón jöttem ki a házból. S ott volt a kulcs az ajtóban.

Évfordulós ünnep A Nagyszombat megyei önkormányzat, a Csallóközi Népmıvelési Központ és a Dunaszerdahelyi VMK január 29-én minden érdeklŒdŒt szeretettel meghív a Köztársaságunk születésnapja címı ünnepi mısorra, amely a Szlovák Köztársaság megalakulásának 15. évfordulója alkalmából 9.30 órakor kezdŒdik a Dunaszerdahelyi VMK színháztermében. Az ünnepélyes program keretén

belül sor kerül az Európa kútja – mentsük meg az élŒ vizet címı environmentális tervezet kiértékelésére. A megyei önkormányzat és a CSNK a Nagymegyeri VMK-val közösen ugyanezzel a címmel rendez évfordulós ünnepséget január 31-én 10 órai kezdettel a helyi mıvelŒdési ház nagytermében, amelyre minden érdeklŒdŒt szeretettel vár(–er) nak.

Csendül a nóta BÃS – A Szlovákiai Magyarnóta-kedvelŒk Klubja rendezésében február 9-én (19.00) a fönti címmel immár negyedik alkalommal rendezik meg az országos nótabált a helybeli mıvelŒdési házban. A nyitótánc palotás lesz a Csallóközi Néptáncegyüttes elŒadásában. Az est folyamán nótagálát és operettmelódiákat hallgathat meg a báli közönség. Az énekeseket Sárközi Pál és cigányzenekara kíséri. A tánczenérŒl és a jó szórakozás-

ról a REMIX együttes gondoskodik. Ami a kulináris örömöket illeti, az egyes számú vacsorára a ravazdi Jegenye étterem specialitása, a kettes számúra pedig Balogh Tamás mesterszakács meglepetése várja a bálozókat. BelépŒjegyeket személyesen (Dóka Zsuzsa, BŒsi Szabó László, Kosáry Judit) vagy a következŒ telefonszámokon lehet igényelni: 0907 171 540, 0907 335 546, (–kf) 0910 320 413.

DŒrejárás Felbáron A Felbári Kulturális Szövetség és a község Csemadok-szervezete február 2-án immár 4. alkalommal rendezi meg a hagyományos dŒrejárást. A szereplŒk magukra öltik jelme-

zeiket, hogy jelezzék a rövid farsangi idŒszak végét és egy kis vidámságot hozzanak a falu életébe. A menet 10.30-kor indul a (–ht) kultúrház elŒl.

Rácz Zsanett, Szilas – Nem vagyok feledékeny, minden dolgomról tudom, hogy hol keressem, s általában meg is lelem. Egyszer azonban valahol elhagytam az egészségbiztosítókártyámat. Nem lett belŒle különösebb baj, a központban rögtön kaptam helyette másikat. Azóta nem volt ilyen esetem.

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Balázs László, Feketenyék – Nem szoktam elhagyni a dolgaimat vagy munkaeszközeimet. Még legénykoromban viszont eltınt a személyi igazolványom, a mai napig nem tudom, hol. Csak gyanítom, és nem akarom ezt újságban ecsetelni, egy görbe estén lehetett, amikor hazafelé minden árok az (kmeÈ) utamba jött.

ÉLà NYELV „Akik a felszólítást továbbra is figyelmen kívül hagyják, azok ellen szakcionálások lesznek” – olvastuk egy önkormányzati lapban. A szankció fŒnév judtudományi szakszóként azt jelenti: valamilyen jogszabály megsértŒjére megállapított büntetŒ, megtorló rendelkezés. A szankcionál tárgyas ige a szankció származékszava. Jelentése: büntetŒ intézkedéseket alkalmaz. Mivel szövegrészünk a szlovák nyelvı felszólításnak szinte szó szerinti fordítása, a magyar közigazgatási stílusnak megfelelŒen nagymértékben átalakítottuk. Vagyis: Azokkal szemben, akik továbbra is figyelmen kívül hagyják a felszólítást, büntetŒ intézkedéseket (vagy rendelkezést) alkalmazunk. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson január 22–23-án a következŒ személyek adtak vért – Dunaszerdahely: Kapronczai László, Horváth Márta, Hegyi Anna, Egri Ferenc, Bognár István, Lukács Lóránt, Lukács Ildikó, Horváth Zoltán, Puha Károly, Hrapka Tibor, Éliás Árpád, Fehér László, Gódány Ferenc; Nagymegyer: Raabová Hana, Horváth László, Ládi Vince; Nagyszarva: Gál Denis, Lengyel Sándor; Sárosfa: Szalay Zsuzsanna, Szalay Margit; Csallóközkürt: Hagara Michal, Csölle Mária; Baka: Rácz József, Bertalan Lajos, Szabó Károly, Szabó Tibor, Bíró Zsuzsanna; Pinkekarcsa: Hegedıs Andrea; Etrekarcsa: Markolt Anikó, Görcs Ferenc; Dercsika: Gerezdes Mária, Hegedıs Anikó; Kisudvarnok: Sándor Norbert, Miklós Gábor, Seregi Mihály; BŒs: Füssy Zoltán, Csiba Imre, Kelemen Gyula, Calin Franti‰ek; Nagyabony: Borbély Miklós; Pozsonyeperjes: Csambal Ferenc; Pódafa: Bereczk László; Nagymagyar: Száraz Zsuzsanna; Nyékvárkony: Pápay Gabriella; Csákány: Razgyel Katalin.

ORVOSI ÜGYELET Ha az utolsó percben is, a Szenteste délutánján megérkezett a hó a Csallóközbe – s vele együtt a tartós hideg is. Nem lesz ezért haszontalan felhívni a figyelmet, egy, a korábbi enyhe telek miatt talán elfeledett veszélyre, a megfagyás rizikójára. TesthŒmérsékletünk állandó, illetve csak nagyon kicsi napközi ingadozása lehet. Ezt az állandóságot az agyunk alapi részén található hŒszabályozó központ biztosítja. E központ állandóan „méri” a rajta keresztülfolyó vér hŒmérsékletét. Ha a vér hŒfoka 36 C alá süllyed: beindítja a test hŒtermelŒ folyamatait és csökkenti a hŒleadást. EllenkezŒ irányú változás – például a lázas állapot – természetesen a hŒter-

A hidegártalomról (megfagyásról) melés mérséklését és a hŒleadás fokozódását vonja maga után. Ez a rendkívül érzékeny szabályozó mechanizmus teszi lehetŒvé, hogy az ember egyformán jól tud alkalmazkodni a Dakar-rali hŒségéhez és a tátrai síparadicsom hidegéhez. Hidegártalom, kihılés – laikus nyelven: a megfagyás – akkor fenyegeti az embert, ha belsŒ (végbélben mért), ún. maghŒmérséklete a 36 Celsius-fok, a hónaljban mért hŒje pedig a

35 fok alá süllyed. A hılŒ test hŒszabályozó központja természetesen azonnal reagál: „utasítja” a májat, hogy fokozza a hŒtermelést. A máj ugyanis testünk fıtŒanyagának, a cukornak a raktára. Bekapcsolódnak a hŒtermelésbe az izmok is, a jól ismert izomremegés, a didergés segítségével. Csökken a hŒleadás is: összehúzódnak a bŒr alatti erek – ezért hideg és „kék” a Dr. Kiss László fázó ember bŒre.


6

Tudósítás – Riport – Hirdetés

2008. január 29.

A legfiatalabb falu Nagy viták A kétszáznegyven lakost számláló Patonyrét község még sokak emlékezetében FelsŒpatonyrét néven él. A FelsŒpatonytól elszakadó település 2003. január 1-jétŒl önálló Patonyrét község lett. A legfiatalabb csallóközi falu polgármestere azóta Rostás Alajos. A községházán arról kérdeztük, vajon az önállóság hasznára vált-e a közösségnek. – Az elsŒ években kerestük a helyünket, önmagunkat. Tapasztalatokat gyıjtöttünk, kapcsolatokat építettünk, fokozatosan megtanultuk magunk intézni a falu ügyeit. Mindez a környezŒ települések polgármestereinek önzetlen segítségével is gyorsan sikerült. Ma elmondhatom, hogy FelsŒpatonytól történŒ elválásunk teljes mértékben indokolt volt. Ezt bizonyítják az önállóan megtett évek eredményei is. Csak a legfontosabbakat sorolnám fel, amelyek közé a csatornahálózat és az ivóvízvezeték-rendszer tartozik. A beruházás az építési minisztérium támogatásával épül. Készen van a szennyvíztisztító több mint kétmillió korona értékben, az elsŒ szakaszban az egykori állami gazdaság lakóházait kötjük rá, majd fokozatosan az egész falut. A csatorna- és vízhálózati beruházás mintegy 20 millió koronába kerül, a végleges befejezés 2010-ben várható. A gázellátást is tervezzük. Az illetékesekkel folytatott tárgyalások alapján optimista va-

 Bizakodó a polgármester gyok. Az említett három, nagy infrastrukturális fejlesztésen kívül a lakásépítésben is léptünk. Régen azt beszélték rólunk, hogy itt megállt az idŒ, most építettünk egy lakóházat kilenc bérlakással. Felújítottuk a volt iskolaépületet, ahol emelet-ráépítéssel további öt bérlakást alakítottunk ki. Ebben az épületben kapott helyet a községi hivatal is. Nagy terveink vannak a falusi turizmus területén is. Patonyrét messze földön híres a lóvásáráról, az idei immár a 15. lesz a sorban. A vásár gondolata épp azért született meg, hogy régiónkban felélénkítsük a hagyományos lótenyésztést és megmutassuk az embereknek, hogy van fantázia és jó lehetŒség a falusi turizmusban.

Fogas Ferenc felvétele

Patonyréten ideális körülmények vannak hozzá. A kertek alatt folyik a Kis-Duna, szép ártéri erdŒkkel, remek természeti környezet a gyalogtúrákra, lovaglásra. Van egy tizenöt éves turisztikai rendezvényünk is, mégpedig a tavaszi gyalogtúra a Kis-Duna partján. Tavaly új kezdeményezéssel álltunk elŒ: nagyszabású hagyományos disznóölést szerveztünk, a helyi szokások szerint. Igyekszünk mindenfelé propagálni a község turisztikai értékeit, beléptünk a Dunai Magisztrális Kistérségbe. Sárrét, Sárosfa, Egyházgelle, FelsŒpatony, Lég, Macháza, Béke, Szentmihályfa, Olgya, Szarva, Tárnok, Nagypaka és Vajka alkotja a kistérségi társulást. Közösen munkálkodunk a helyi közle-

kedés, az idegenforgalom és az agroturisztika fejlesztésén. További kistérségi célunk lesz a természeti környezet megóvása, a tájjellegi adottságok és a kulturális-történelmi értékek megŒrzése, a természeti források, a vizek, a mezŒgazdasági és erdŒterületek védelme. Nagy figyelmet szentelünk a rekreációs zónák kialakításának. Örülök, hogy már kínálkoznak vállalkozók, akik szálláskapacitás és üdülŒhelyek kiépítésének lehetŒségét, továbbá a KisDuna nyújtotta vízisport-lehetŒségeket keresik. Nem feledkezünk meg a falusi sport és a kultúra fejlesztésérŒl sem. A sporttelepen kisebb amfiteátrumot szeretnénk építeni, ahol tavasszal és Œsszel kulturális rendezvényeket szerveznénk a lakosságnak. Jó eredményeket ér el a futballcsapatunk, aktívan dolgozik a Vöröskereszt szervezete, akárcsak az önkéntes tızoltók. Az utóbbiaknak az új mıszaki felszerelés beszerzésénél szeretnénk segíteni. A régi technika ugyanis 1989 után, a zırzavaros privatizáció idején titokzatos módon eltınt. Félállásban vagyok polgármester, emellett tanító a kisiskolánkban. Örülök, hogy életképes az iskola és hogy mıködik az óvoda is. Gondolunk a település idŒs lakosaira is. Van vállalkozói érdeklŒdés egy kisebb nyugdíjaspanzió felépítése iránt Patonyréten – fejezte be mondandóját Rostás Alajos polgármester. Vladislav Kmet

és tervek

FELBÁR – Tavaly Œsszel érvénytelenül végzŒdött az a helyi népszavazás, melyen azt dönthették volna el a lakosok, hogy egyetértenek-e a pozsonyi cég által tervezett magánlakópark kiépítésével a falu határában. A petíciós bizottság, mely elérte a referendum kiírását, kérvénnyel fordult az önkormányzathoz, hogy a választásra jogosultak közé ne sorolják be a felbári szociális otthon lakóit, akik szerintük kiskorúsítva vannak. Ebben az esetben ugyanis érvényes lenne a referendum. A községházán érdeklŒdtünk, miként léptek tovább. Bodó István polgármestert épp a csatornaépítésnél végzett munka közben zavartuk meg. Mint mondta, ki szeretnék használni a jó idŒt, hogy minél elŒbb elkészüljön az esŒvízelvezetŒ árok. A tárgyra térve elmondta, hogy a szociális otthon lakóinak besorolása ügyében a kormányhivatalhoz fordultak, ám onnan a belügyminisztériumhoz irányították Œket. „Amíg nem kapunk kielégítŒ választ, azaz nem tudjuk meg, hogy érvényes vagy érvénytelen volt-e a népszavazás, addig nem foglalkozunk a pozsonyi cég építkezési engedélykérelmével sem. A képviselŒk részérŒl is az lenne a helyes, ha addig nem hoznának semmilyen határozatot ebben az ügyben“ – nyilatkozta Bodó. Azt is elárulta, hogy tudomása szerint más falvak is küszködnek hasonló népszavazási problémával, ezért a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) dolgozik a községekrŒl szóló törvény módosító javaslatán. Felbáron egy pozsonyi cég tervez magánlakóparkot. Mivel helyiek egy csoportja ellenzi, petíciót gyıjtöttek, és népszavazáson követelték a döntés jogát. A cég telkeket szeretne kiméretni, sportpályát és szabadidŒközpontot építene a falu határában. Mint felbári látogatásunkkor megtudtuk, a falunak saját tervei vannak a lakhatással és a központtal kapcsolatban. Mivel saját területük nincs, legalább harminc telekre alkalmas területet vásárolnának. Ezen kívül elengedhetetlennek tartják a falu területfejlesztési és szociális-gazdasági tervének elkészíttetését. „Még ebben az évben meg kellene kezdŒdnie egy sportközpont kiépülésének, melyben fedett mıjégpálya, teniszpályák és étterem lenne. Már tavaly beadtuk vásárlási kérelmünket Nagyszombat megyéhez a Váhostav régi irodaépületének megvásárlására“ – Vladislav KmeÈ tudatta a Paraméterrel a polgármester.

HALLGASSON A PÉNZÉRE, TAKARÉKOSKODJON ELŐNYÖSEBBEN

■ Výhoda lekötött betét SKK-ban és EUR-ban 4 % 12 hónapos futamidő ■ Lekötött betét SKK-ban 4 %

www.dexia.sk

24 hónapos futamidő

hit_madar_260x173.indd 1

Az előnyös kamatlábak a Výhoda Lekötött betétre vonatkoznak EUR-ban és a Bonusz takarékbetét-számlára SKK-ban olyan ügyfél esetében, akinek bármilyen megnyitott Výhoda csomagja van. Az ajánlat 2008. 1. 2—tól érvényes. Az ajánlat további feltételeit megtalálják a www.dexia.sk honlapon vagy bármelyik Dexia bankfiókban.

1/15/08 2:15:11 PM


SzabadidŒ

2008. január 29. ELAVULT

BÖLCSÃDE

R. 2. RÉSZ

ZENEMÙ UTOLSÓ HANGZATA

KÉRDÃSZÓ

VITAMIN

IZRAELI LÉGITÁRSASÁG

MAGYAR HEGEDÙMÙVÉSZ

KURUZSLÓK

7

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok

R. 1. RÉSZ

A

D

... SZABÓ GÁBOR, SZÍNÉSZ

ANGOL FÃNEMESI CÍM

Január 29.: Adél, Ga‰par; 30.: Martina, Gerda, Ema; 31.: Marcella, Emil; Február 1.: Ignác, Tatiana; 2.: Karolina, Aida, Erika, Erik; 3.: Balázs, Blazsej; 4.: Ráhel, Csenge, Veronika

R. 3. RÉSZ SAVANYKÁS

Heti évfordulók

OLASZ SZÍNÉSZNÃ

30 éve, 1978. január 30-án hunyt el Nagy László költŒ. 110 éve, 1898. február 2-án hunyt el Barabás Miklós festŒ.

RITKA FÉRFINÉV

FOLYADÉK RUGÓ FELE

SLATTYOG

CSÍPÃS NÖVÉNY KETTÃS BETÙ

LITER

Virágkalendárium

A TÉVHIT ISTENNÃJE HOLLANDIA AUTÓJELE AZONOS BETÙK

TALMI

ÉVA TULAJDONA

MIKSZÁTH KÁLMÁN HÃSE

DESZKADARAB!

IDEGEN FÉRFINÉV

SZEKÉRBEN VAN!

MAJDNEM ÁTLÁT

KEMENCE TETEJE

AZ FTC LABDARÚGÓJA VOLT

ÁLLATÖVI JEGY

Nemeset jelent az ónémetben Adél, ilyen virágot válasszunk nekik névnapjukra. A Marcelláknak finom illatú, fehér jácintot adjunk, néhány szál babérággal díszítve, a Karolinák és Aidák Afrikából származó virágokat, hófehér kallát, két afrikai ibolyát, a Ráhelek pedig tızvörös amariliszt kapjanak.

Népi bölcsesség

LATIN „É“ BETÙ EGYEZKEDÉS

Fényes, tiszta idŒ: termékeny esztendŒ.

ITTRIUM AZ ÚJHÉBER NYELV

Aforizma

TEMPUS

E

ErŒsnek kell tudnia magát az embernek, hogy az is leMartin du Gard gyen.

E heti rejtvényünkben Márai Sándor író, költŒ egyik gondolatát fejthetik meg az olvasók. A 3. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Aki önmagába szerelmes, nincs vetélytársa. (Benjamin Franklin) Sorsolással a NAP Kiadó ajándékát az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Kovács Péter (Dunaszerdahely).

NAP KIADÓ

Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

2008. JANUÁR 29–FEBRUÁR 4. 3. 21–4. 20.

Olykor kedve lenne a lovak közé hajítani a gyeplŒt, és hagyni, minden úgy történjék, ahogy történni akar. De érzi, ezt nem szabad megtennie. A megérzései kifinomultak, érdemes rájuk hangolódnia. Bika

4. 21–5. 20.

A temperamentuma miatt gyakran kerül bajba, ezért elhatározta, hogy a heves vitákban inkább visszafogja magát. Az sem baj, ha egy ideig nem lesz kezdeményezŒ, de azért vágjon vissza, ha gáncs éri. Ikrek

5. 21–6. 21.

MeglepŒen jól halad egy feladattal, mely eleinte sokkal nehezebbnek ígérkezett. Akinek dolgoznia kell, az lehetŒleg hagyja ki az érzelmeket a munkájából, ám az árát keményen követelje meg. Rák

6. 22–7. 22.

A pénzét illetŒen talán kérjen tanácsot egy szakértŒtŒl, s ezzel egyidŒben tartsa magát távol szıkebb környezete pesszimista embereitŒl. Anyagi helyzete most nagyon kedvezŒ, s ez a lényeg. Oroszlán

7. 23–8. 23.

Tartózkodjon a gyanús ügyletektŒl, ne hívja ki maga ellen a sorsot azzal, hogy feltınŒen kockázatos dolgokat mıvel. A kockázatmentességre mellesleg a közlekedésben is módfelett ügyeljen. Szız

8. 24–9. 23.

Ne aggodalmaskodjon apróságok miatt, nézze mindig a dolgok jó oldalát, legyen optimista és meglátja, így könnyebben elérheti céljait. A héten ne feledkezzen meg egy kedves családi jubileumról...

Mérleg

9. 24–10. 23.

Olyan lendülettel látott munkához az új esztendŒben, mintha akadályversenyen volna. Ne helyezze mindenek fölé üzleti érdekeit, mert rámenŒsségével elriasztahtja néhány megfontolt barátját... Skorpió

10. 24–11. 22.

Túl komolyan éli az életet, nem az örömöket keresi benne, hanem a problémákat, mintha azok nem jönnének maguktól is. Ha most nem megy, tavasz kezdetével okvetlenül változtasson az életfelfogásán. Nyilas

11. 23–12. 21.

A dunaszerdahelyi Jednota COOP marketingosztályán dolgozó Andrejkovics Nikol (24) és vállalkozó férje, Andrejkovics József (27) december közepén kötöttek házasságot. Nászúton Ausztriában voltak síelni, ahol a férj egyébként mindmáig aktívan focizik. Nikol viszont fŒleg a táncban leli kedvét, ami lassan terhestornába megy át, hiszen az ifjú pár június elejére a család bŒvüA Bertók Video felvétele lését várja!

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

I. Milyen javítanivalót talál a következŒ szólásokban? 1. Nem enged a huszonegybŒl. 2. Egy helyben tapogatódzik. 3. Vaj van a füle mögött.

Egy riporter a járókelŒket kérdezi a szerelemrŒl. Megszólít egy férfit: – Mi a véleménye, a szerelem az lassan vagy gyorsan születik? – Szerelem elsŒ látásra, az az igazi! Rengeteg idŒt és pénzt lehet vele spórolni. ✖ Egy férfi száguldozik az új autójával. A rendŒr megállítja: – Nem olvasta a sebességkorlátozásra vonatkozó táblát? – Micsoda? Olvasni ilyen sebesség mellett?! ✖ Egy pasi minden este kukkolja a szomszéd lányt az ablakon át, ahogy az vetkŒzik a szobájában. Egyik nap aztán csörög a telefon: – Helló! A szomszéd lány vagyok, akivel szemben lakik. Nem találom a rózsaszín bugyimat, nem látta véletlenül, hogy hová tettem? ✖ – Pincér, van még abból a borból, amelyikbŒl tegnap este ittam? – Hogyne, uram! Természetesen van. – Rendben. Akkor hozzon egy korsó sört.

II. 1. 2. 3.

Pacis találós kérdések: Melyik LÓ állatlakás? Melyik LÓ Arisztid barátja? Melyik LÓ való meneteléshez?

Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. Megfelel elvárásainknak. 2. Télen a kevésbé finom gyümölcsöt is sokra becsüljük. 3. Alkalmatlan idŒben végez valamit. 4. Senkinek sem kell. 5. Elteszi láb alól. 6. Ilyenkor nincs mezei munka. 7. ... „répa tertem vastag, nagy”, vagyis soha, semmikor 8. Jó termésre számíthatunk. 9. Mindenben szerencsés. 10. Jó, ha magunknál hordjuk. Helyes megfejtŒink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Olyan képességeirŒl kell tanúbizonyságot tennie, amelyek nem tartoznak a fŒbb erényei közé, de ön szereti az új kihívásokat. Persze óvatosan próbálkozzon a kötvény- és részvénypiacon. Bak

12. 22–1. 20.

Feltétlenül használjon ki néhány váratlanul kínálkozó lehetŒséget is, mert bár a munkája nagyon leköti, a még a tél folyamán rendkívül sokat tehet új érzelmi kapcsolata megszilárdításában. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Kellemetlen tapasztalatai után nem tudni, igazán mi segítené hozzá, hogy vissznyerje önbizalmát és a jövŒbe vetett hitét. Új év indult, szedje össze magát, pedálozzon ezerrel s meglátja, érdemes élni. Halak

2. 20–3. 20.

Bármennyit alszik, fáradtan ébred reggelenként, s ez jelzi, hogy szervezete kimerülŒben van, alapos pihenŒre volna szüksége. Ha módja van rá, utazzon el tiszta levegŒjı havas, hegyi környezetbe.

 Lám, a fiatalok sem idegenkednek a disznóvágástól; úgy szétkapják a csonit, hogy nincs hiba Fogas Ferenc felvétele benne!


8

Interjú – Hirdetés

2008. január 29.

Jó iskolaválasztás – fél siker Az iskolai beíratások idŒszakát éljük. A felelŒsen gondolkodó szülŒk számára nem közömbös, hogy gyermekük milyen tanodában kezdi el iskolás éveit, hol szerzi meg azt az alaptudást, amelyre késŒbb építeni lehet. ErrŒl kérdeztük Belkovics Judit pszichológust, a járási munkaterületı Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó tapasztalt munkatársát.  A legtöbb szülŒ ezt a kérdést különbözŒ megfontolások alapján már korábban eldöntötte. Persze mindig vannak bizonytalanok, akik még azt sem tudják megítélni, hogy egyáltalán iskolaérett-e a gyermekük. – Mindenképpen be kell valahová íratniuk, amennyiben augusztus végéig betölti a hatodik életévét, hiszen az iskolakötelességet a jog is szabályozza. Persze lehetŒség van egyéves halasztást kérni, amit pszichológiai szakvéleménnyel kell alátámasztani. Nos, ilyen gyerekek kerülnek hozzánk. Mert olyan kötelezettség a mi iskolarendszerünkben nincs, hogy minden hatéves, iskolába készülŒ gyermek átessen egy ilyen pedagógiai-pszichológiai szırŒvizsgálaton. Viszont az említett egyéves halasztás sem kérhetŒ csupán szülŒi kényelem alapján. Hogy a kedvencünknek csak úgy meghosszabbítsuk a

 Fontos döntést hoznak a szülŒk felhŒtlen, játékos gyermekkorát. Halasztást csupán azok kapnak, akiknél remény van rá, hogy az egyenetlenül érett területeket, mint amilyen például a figyelem, kézügyesség egy év alatt sikeresen fel lehet fejleszteni.  Viszont ma már nagyon sok szülŒ iskolaválasztásnál sem kényelmi szempontok szerint

Fogas Ferenc felvétele

dönt. Vagyis nem a területileg legközelebb esŒ iskolába íratja be a gyermekét, ha annak történetesen nem jó a híre. Inkább naponta elfuvarozza Œt a város másik részébe. Önök hogy látják ezt? – Szakmai szempontból nem lenne etikus arról beszélnem, hogy igen, vannak jó, jobb és

csapnivaló iskolák, rossz vagy jó pedagógusok, hiszen valamennyien ugyanazon követelményrendszer alapján dolgoznak. S a mi tanácsadónk minden munkatársához, így hozzám is egyaránt tartoznak magyar és szlovák óvodák, ugyanilyen kis- és nagy-, városi és falusi alapiskolák, speciális iskolák, vagy most már középiskolák is. Az iskola megválasztása szerintem elsŒsorban azért fontos, mert a jó kezdet köztudottan fél siker. Érzelmileg, ugye, mennyire más az, ha elsŒsök ismerik már egymást az óvodából, vagy akár a leendŒ tanító nénijüket is látásból, hiszen ma már bevett gyakorlat, hogy a végzŒs óvodások iskolalátogatásokat tesznek. Ellenben elképzelhetŒ, mit érez az a gyerek, akit a szülŒje valami kósza hírek alapján elvisz egy teljesen ismeretlen helyre, ahol számára nincs egy ismerŒs arc, nincs egy biztos pont. Nos, ilyeneket is elemezgetni szoktunk a hozzánk forduló szülŒkkel.  S ha egy magyar szülŒ bevallottan csak azért akarja szlovák iskolába adni a csemetéjét, hogy az majdan jobban érvényesüljön?... – Sajnos, nagyon sok ilyen szülŒnek valójában ez az egyedüli fegyver a kezében. Mármint hogy a gyermeke egyébként nem tanul meg rendesen szlovákul. A mi szerepünk itt fŒleg

az egyébként jó képességı, de különféle tanulási zavarral küzdŒ gyermekekre korlátozódik elsŒsorban, hiszen a nem anyanyelven történŒ oktatást ilyeneknél a szakirodalom sem ajánlja. Mi mérvadónak tartjuk az óvoda iskolaelŒkészítŒ szerepét. Amennyiben a hozzánk forduló szülŒt nem tudjuk meggyŒzni arról, hogy alapok nélkül nem lehet iskolát kezdeni, vagyis hogy magyar óvodai nagycsoportból bizonyos traumatizáló következmények és majdani identitásproblémák nélkül nem léphet szlovák elsŒ osztályba a gyerek, akkor azt tanácsoljuk a szülŒnek, hogy legalább az iskolaelŒkészítŒ utolsó évet feltétlenül szlovák óvodában végezze.  Ön szerint mik azok a további tényezŒk és szempontok, amelyek az említett fél sikerrel kecsegtetŒ jó iskolaválasztást jelentik? – Egyáltalán nem könnyı a szülŒknek ebben dönteni, hiszen komplex módon kell megközelíteni a kérdést, miközben minden szülŒ külön is elfogult a saját gyermekét illetŒen. Akinek személyében van egy értelmi képesség, egy értelmi szint, amit fejlesztenünk kell. Az iskola követelményrendszere, mint mondtam, ugyanaz mindenhol. SŒt, ez nagyon is direktíven van megszabva, például hogy novemberben ennyi betıt kell átvenni, decemberben így kell

tudni olvasni és a többi. Tehát a követelményrendszer adott. Az nem válogat abban, hogy most kisiskola, nagyiskola, falusi iskola vagy városi iskola. Ami ennél sokkal fontosabb, az az érzelmi kötŒdés egy iskolához. Mi mindenképpen azt ajánljuk, hogy a lakhelyéhez közeli iskolába járjon a gyerek. Hogy az ismert környezetben és társak között otthnosan, biztonságban és jól érezze magát, hogy merjen megnyilatkozni, tudjon alkalmazkodni, az énképe és az önbizalma kezdetektŒl a helyén legyen. Az értelmi képességeket említettem elŒbb, de ne feledjük az iskola nevelŒ szerepét, az érzelmi tudásszint fejlesztését. Nagyon kutatják ezt mostanában, s megdöbbentŒ adatok jönnek ki. Ahhoz, hogy valaki érvényesüljön felnŒttként, tehát minden vonatkozásban jól mıködjön, családot alapítson, sikeres legyen szakmai szinten és egyáltalán személyiségében, emberileg, ahhoz az érzelmi intelligenciahányadosa mintegy 80-20 százalékos arányban fontosabb, mint az értelmi. Ha tehát jó az érzelmi intelligenciánk, a szociális érzékenységünk, az alkalmazkodó és helyzetfelmérŒ képességünk, jobban tudunk érvényesülni. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy már az iskola megválasztásánál is azon töprengjen a szülŒ, hogy akkor most mi a fontoBereck József sabb?


Gyereksarok – Recept

2008. január 29.

Csallóközi siker Budapesten Január 20-án Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány székházában a most kilencedikes somorjai Kún Emese a Palóc Társaság tavaly meghirdetett pályázatának elismerŒ oklevelét vette át. Az alapiskolás lányt itt második helyezéssel jutalmazták.

mondandóját. Ezt követŒen megírta a dolgozatot, felolvasta szüleinek, megmutatta felkészítŒ tanítójának, Kósa Krisztinának, és innentŒl minden úgy alakult, mint a mesékben. Sikert aratott, díjat nyert, felfigyeltek a nevére. A január 20-i ünnepélyes kiértékelésen ugyanis több neves publicista, közíró is részt vett, akik feljegyezték Emese nevét, s biztatták, írjon, mert érdemes írnia. A kislányt a magyar szakos pedagógusa, Krisztina szerint nagyon jó írói vénákkal áldotta meg a sors. KitınŒ tanuló, évek óta rendszeres résztvevŒje az itthon megrendezett szavalóversenyeknek. Kedvence Karinthy és Örkény. Milne Micimackóját például azért imádja, mert Karinthy fordította. Hogy kire is üthetett ez a gyerek? Valószínı, hogy édesanyjára, aki diákként és felnŒttként is szavalt hosszú ideig. ÉrdeklŒdésemre Emese elmondta, már próbálkozott komolyabb mıfajok írásával is, de szerinte nem akkora sikerrel, mint ahogy azt magától elvárta volna. Ezért egyelŒre maradt a naplóírás. Mire megjelenünk, Emese már túllesz egy magyarországi középiskolai felvételi vizsgán, ugyanis GyŒrbe, a Révai Miklós Gimnáziumba jelentkezett. SŒt, az sem bánná, ha a jövŒben esetleg ott, MagyarorszáUndesser Tímea gon telepedne le.

De térjünk vissza a kezdetekhez. Mi is volt ez a pályázat tulajdonképpen? Ki ez a tehetséges fiatal leány, akinek az írását a százhetvenkilenc beérkezŒ mı közül a második legjobbként értékelt a zsıri? A múlt héten nála jártunk, a somorjai Corvin Mátyás Magyar Tannyelvı Alapiskola kilencedikes diákjánál, Emesénél. „Még tavaly hirdették meg ezt a pályázatot. A cél az volt, hogy az alap- és középiskolás Szlovákiában és a Kárpátmedencében élŒ magyar fiatalokat arra ösztönözzék, hogy dolgozataikkal járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás elmélyítéséhez“ – kezdi a beszélgetést. „Összesen tíz témában lehetett pályázni, mint például a Himnusz a mai szemmel vagy az Itt ringatták bölcsŒmet. Én az utóbbit választottam“ – mondja teljes természetességgel a hangjában. Kérdésemre, hogy miért pont ez a cím ragadta magával leginkább, nemes egyszerıséggel csak ennyit mondott: ez volt a legszimpatikusabb. Úgy érezte, ez áll hozzá a legközelebb. „Az ihlet tulajdonképpen úgy jött, hogy kibicikliztem a Dunához, és eszembe jutott, hogy írhatnék a CsallóközrŒl, hiszen itt születtem, itt élek“ – bŒvíti ki

 Emese jövŒre már egy gyŒri gimnáziumban folytatja tanulmányait

9

JÁTÉK Szeretnél egy jó könyvet? Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre, és sorsolással akár te is megnyerheted a Német nyelvoktató címı DVD-t, amit a Focus Music Shop ajánlott fel nektek. Kérdéseink: 1. Mikor volt a Palóc Társaság díjkiosztó ünnepsége? 2. Mi a címe Emese pályamunkájának? 3. Ki a magyar-irodalom szakos pedagógusa? Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és juttasd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb február 8-ig. A borítékra ne felejtsd el ráírni a korodat is!

Te vagy a nyerŒ! Válaszok a 3. számban feltett kérdésekre: 1. Marczell Katalin, 2. kosárlabdázik, 3. 115. Ezen a héten a tízéves nagydaróci Dorók Nellike lett a nyerŒ, aki a Tesz-Vesz Város címı DVD-t nyerte a Focus Music Shop jóvoltából. A NYERTESNEK GRATULÁLUNK! Rovatunk támogatója a Focus Music Shop Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely Tel.: 031/ 551 51 02

A szerzŒ felvétele

Itt ringatták bölcsŒm... 2007. október 23-án 15 éves lettem. Már elŒtte egy nappal megkaptam a szüleimtŒl a várva-várt új biciklimet. Másnap, miután hazaértem az iskolából, eszembe jutott, a garázsban pihenŒ bicaj. Aznap nyirkos, borongós idŒ volt, de nem bántam, örültem, hogy legalább már nem esik. Melegen felöltöztem és felpattantam a járgányra. ElsŒ utam a Duna partjára vezetett vele. A víz haragos volt, enyhe köd úszott fölötte, kacsák ringatóztak a fodrai közt. Egy pillanatra megálltam, körülnéztem. Tiszta idŒben ellátni innen Pozsonyig, a Kis-Kárpátok lábáig, ahol sokat kirándultunk a családdal annak idején, szalonnát sütöttünk, megmásztunk egy kis sziklafalat, patak hangját hallgattuk. A másik parton már Magyarország, a há-

tam mögött a Csallóköz húzódott. Eszembe jutott, amikor kiskorunkban a nagyszüleimmel és az unokatestvéremmel jöttünk ki ide hétvégéken, ebéd után, kavicsokat gyıjtögettünk, és megtömtük vele a zsebünket. A nagyapám kacsázni tanított, ami azóta sem megy olyan jól, de Œ mutatta meg elŒször. Emlékeztem arra is, amit egy kedves ismerŒsöm mondott egyszer, amikor itt ücsörögtünk egy késŒ délutánon. Azt mondta, hogy ha egyikünk a másik parton állna, akkor is el tudnánk beszélgetni. Van ebben igazság, sok értelemben is. à arra gondolt, hogy hallanánk egymás hangját akkor is, ha Œ ott, én pedig itt állnék. KésŒbb tovább fıztem a gondolatot. Csallóköz ma már Szlovákia területén van, a Duna másik oldala pedig

Magyarország, de mi még azért megmaradtunk magyarnak, a mi ajkunk is arra az ízes, Œsi beszédre áll, egy másik nyelven kimondott szóban is. A Duna hát nem lehet választóvonal, hanem egy véna, ami egyenesen a szívbe vezet. Európa szívébe. Ahogy tovább bicikliztem a töltésen, messzebbrŒl láttam Somorját, a szülŒvárosomat. Kiemelkedik a víztorony, ami alatt ott bújik az érték, a világszerte irigyelt, kristálytiszta, mélybŒl törŒ gyógyvízforrás. Az iskolában mostanság hívták fel a figyelmünket ennek megóvására. Somorja környékén ma már mesterséges a táj, eltıntek a kis erdŒk, ligetek, a csodás élŒvilág, amit én már csak a nagymamám elbeszéléseibŒl ismerhetek. Nem védjük hát kellŒképpen

a kincset, amit Isten a kezünkbe adott. Mégis mindig ott lesz a szívemben a Kárpát-medence eme kis szeglete. Ahogy elŒre nézek, a ködben a bacsfai templom tornya rajzolódik ki. Szent hely ez, zarándokhely. Toronyiránt mentem hát, ahogy a mesében is, hisz mindig ez a jó irány. Hogy kis túrámat ne hosszabbítsam a zord idŒben, lekanyarodtam a folyó mellŒl. A körtvélyesi út környékén átvergŒdtem egy sárosabb földúton. Szintén nagymamám visszaemlékezéseibŒl tudtam meg, hogy itt régen egy falu állt, Körtvélyes, amely csakúgy, mint a természeti szépségek, teljesen eltınt a föld színérŒl. Tejfalu felé vettem az irányt. Ez a település ma már Somorja része, de egykor még nem kötötte össze ezeket a sok új utca. A mi utcánk legvégére érve

gyerekkoromban már a határban voltunk, most egy új negyed, sok ház, utca húzódik itt. FelidézŒdik bennem nagymamám írása egy helyi lapban, amit épp aznap olvastam el, Skriba Pálról, a tehetséges festŒrŒl és tanárról, aki Tejfalu szülötte. Sajnos csak nagyon kicsi koromig ismerhettem Œt, munkássága viszont az egész házunkban visszatükrözŒdik. Csallóköz szigetének sok varázsos, ma már eltınt táját festette meg, ezekkel a mıvekkel találkozom mind itthon, mind sok helybéli házában, szobájában. A szél pirospozsgásra fújta az arcomat, a gondolatokat pedig szelíden rendezte a fejemben. Méltó felavatása volt ez az újdonsült kerékpáromnak, 16. életévem elsŒ napján. Kún Emese

SÜSSÖN VELÜNK!

Csörögefánk Hozzávalók: 30 dkg liszt, 10 dkg vaj, 1 dl tejföl, 0,5 dl rum, 5 tojássárgája, 5 dkg cukor, bŒ olaj a sütéshez, 3 evŒkanál porcukor, 1 kis üveg baracklekvár Elkészítés: A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd beledolgozzuk a tejfölt, a rumot, a tojás sárgáját, a cukrot, egy csipetnyi sót. Alaposan összegyúrjuk, letakarjuk, és a hıtŒben pihentetjük 30 percen át. Ezután a tésztát a lisztezett deszkán kinyújt-

juk kb. fél cm vastagra. A tészta egyik szélét visszahajtjuk egyharmad részig, majd a másik szélével betakarjuk. Az így kapott tésztát ismét kinyújtjuk, és megismételjük a hajtogatást. Végül 3-4 mm vastagra kinyújtjuk. Derelyevágóval kisebb tenyérnyi téglalapokat vágunk. A téglalapok közepét hosszában 2-3 cm hosszan bevágjuk, és a téglalap egyik végét azon áthúzzuk. BŒ olajat forrósítunk a fritŒzben vagy egy mélyebb serpenyŒben, és a tésztát

aranyszínıre sütjük benne. Konyhai papírkendŒre szedjük, leitatjuk, majd megszórjuk porcukorral, és (rummal kikevert) baracklekvárral tálaljuk.

Elkészítési idŒ: kb. 45 perc Fogyasztható: 75 perc múlva Energiatartalom: 130 kcal/adag


10

Spravodajstvo

29. január 2008

O richtársky stolec zabojujú dvaja

Juraj Eckert: Îiadna bombastická kampaÀ BELLOVA VES – V nedeºu 20. januára o polnoci uplynula doba, v ktorej mohli záujemcovia o uvoºnen˘ post starostu obce odovzdaÈ svoje kandidátky do volieb, ktoré sa uskutoãnia 15. marca 2008. Tak˘to záujem prejavili iba dvaja obyvatelia obce, priãom obidvaja kandidujú ako nezávislí: Anna Baloghová, ktorá v súãasnosti zastupuje v úrade starostu, a Juraj Eckert, ktor˘ vo voºbách v roku 2006 prehral

súboj o tento post s b˘val˘m starostom ·tefanom Zirigom len o dva hlasy (ten sa 2. októbra 2007 svojej funkcie vzdal). Nav‰tívili sme Bellovu Ves, jednu z najmen‰ích usadlostí v okrese Dunajská Streda, aby sme sa poinformovali u kandidátov na pohnútky, ktoré ich viedli k tomu, Ïe sa uchádzajú o miesto starostu, a tieÏ na to, ão mienia ponúknuÈ obãanom vo volebn˘ch programoch. „Od októbra som uÏ mala ãas podrobne sa obozná-

Foto: Franti‰ek Fogas

miÈ s t˘m, ão by mal starosta robiÈ ak chce, aby jeho obec napredovala, hoci istú predstavu som uÏ mala, nakoºko som i poslankyÀou obecného zastupiteºstva,“ povedala nám Anna Baloghová a dodala, Ïe vo volebnom programe by sa rada sústredila na úlohy, ktoré sú v súãasnosti uÏ rozpracované a je potrebné dotiahnuÈ ich do úspe‰ného ukon-ãenia. Myslí hlavne na kanalizáciu, ale i vybudovanie vodovodu. Netají sa t˘m, Ïe ak prirovná obec k

podobn˘m v okrese, v poslednej dobe vidí veºké zaostávanie. „Len ako príklad spomeniem obec Potônske Lúky, ktorá sa po osamostatnení od Hornej Potône veºmi dynamicky rozvíja a nepoznám dôvod, Ïe ak to dokáÏu tam, preão by sme to nedokázali aj my,“ pokraãuje Baloghová, podºa ktorej sa obec potrebuje aj viac zviditeºniÈ. S t˘m súvisí aj zlep‰enie sluÏieb pre obyvateºov, ponuka atraktívneho prostredia i programov. Bellova Ves leÏí v prekrásnom prírodnom prostredí, rastie v nej mnoÏstvo líp, tvoriacich kolorit obce – jedna z najstar‰ích sa skvie práve pred obecn˘m úradom. Práve na úseku rozvoja turizmu vidí kandidátka na starostu Anna Baloghová jednu z moÏností rozvoja obce.

statoãne spoznali a vedia, ão je v Àom. NajdôleÏitej‰ou úlohou ostáva otázka vybudovania kompletnej infra‰truktúry, teda vodovodu, kanalizácie a plynofikácie obce. Obyvateºom obce treba vytvoriÈ moÏnosti na úseku spoloãenského a kultúrneho vyÏitia sa. „Ch˘ba mi aj väã‰ia aktivita na úseku ‰portového vyÏitia, hlavne mlad˘ch. Postupne, po vybudovaní infra‰truktúry, bude potrebné sústrediÈ sa aj na celkov˘

vzhºad obce. Potrebujeme chodníky, rekon‰trukciu ciest, v obci zv˘‰iÈ úroveÀ poskytovania sluÏieb pre obyvateºstvo. Nezanedbateºná je tieÏ otázka hºadania moÏností pracovného uplatnenia sa na‰ich obyvateºov v obci, teda vytváraÈ v úzkej spolupráci s miestnymi podnikateºmi ‰ir‰ie moÏností zamestnaÈ sa priamo tu,“ dodal na záver kandidát Juraj Eckert. Vladislav KmeÈ

Îiadne vzdu‰né zámky „V prvom rade je potrebné, aby sa atmosféra v obci koneãne upokojila a skonãili sa naÈahovaãky okolo postu starostu, aby obec nebola rozdelená na dva tábory,“ povedal nám Juraj Eckert, ktor˘ nechce vo volebnom programe rozvíjaÈ Ïiadnu bombastickú volebnú kampaÀ, nechce sºubovaÈ ºuìom vzdu‰né zámky. Spolieha sa na to, Ïe za dobu, ktorú v obci Ïije, ho spoluobãania do-

 Anna Baloghová: Viem, ão by mal starosta robiÈ

Nov˘ dirigent Tri stavby sú uÏ „tutové“ dychovky GALANTA – Hospodársky a stavebn˘ rozmach, ktor˘ bol v uplynul˘ch rokoch typick˘ pre okresné sídlo, pokraãuje.

·AMORÍN – Od októbra 2007 pôsobí na ãele hasiãskej Dychovej hudby profesionálny hudobník Vojtech Fekete, ktor˘ sa stal nov˘m umeleck˘m vedúcim a zároveÀ dirigentom súboru. Jeho predchodca, Róbert Janu‰ek sa odsÈahoval do Maìarska, preto vedenie hudby oslovilo s ponukou hráãa na lesn˘ roh, ktor˘ je uÏ desaÈroãia ãlenom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave. Fekete si ako prioritnú úlohu pre dychovú hudbu vyt˘ãil zv˘‰iÈ poãet hráãov o desaÈ a hudbu omladiÈ. Amatérsku dychovú hudbu povaÏuje za zábavu, ktorá Ïivoty amatérskych hudobníkov napæÀa radosÈou a ‰Èastím. „KaÏdé vystúpenie

dychovej hudby bude pre nás rozhovorom s poslucháãmi, pozvánkou na spoloãnú cestu do du‰í, záÏitkov, skúseností a pocitov. Chcem hºadaÈ nové spôsoby interpretácie, nachádzaÈ nové prístupy, ponúknuÈ nové my‰lienky a emócie. Roãne plánujeme okolo dvadsaÈ vystúpení doma i v zahraniãí,“ vyznal sa nov˘ dirigent, ktor˘ je hrd˘ na ãlenov hasiãskej hudby, lebo nestrácajú zmysel pre spontánnosÈ a nad‰enie pre nov˘ repertoár. „Som presvedãen˘, Ïe vytvoríme podmienky pre ìal‰ie napredovanie dychovej hudby, aby v na‰om meste ìalej pokraãovala 133-roãná tradícia hasiãskej dychovej hudby,“ dodal na záver Fekete. ·tefan Balog

 Na dôleÏit˘ch podujatiach v ·amoríne nikdy nech˘ba haFoto: Koppány Kovács siãská Dychová hudba

Po tom, ako bola v novembri minulého roka slávnostne odovzdaná nová dominanta Hlavnej ulice – polyfunkãn˘ objekt Galaxia s obchodmi, re‰tauráciou a 70 bytmi – sa v súãasnosti pripravujú ìal‰ie v˘znamné stavby. Z nich tri sú uÏ v takom ‰tádiu územného konania, Ïe sa behom pár mesiacov bude môcÈ zaãaÈ ich realizáciou. Prvou z nich je hotel Arli, ktor˘ má taliansky investor postaviÈ v absolútnom centre mesta, vedºa

mestského kultúrneho strediska. Bude sa jednaÈ o dominantnú budovu s desiatimi nadzemn˘mi podlaÏiami. Na 1. a 2. poschodí budú obchody a re‰taurácia, na 3. kongresová sála, predná‰kové miestnosti a fitnes, na 4. aÏ 9. podlaÏí ubytovacie kapacity a na 10. bude vyhliadková kaviareÀ s terasou. Druhou veºkou investíciou je v˘stavba obytn˘ch domov na sídlisku Clementisove Sady. Investor, firma Gala residence, s.r.o., Bratislava, tu mieni postaviÈ dva obytné bloky, v ktor˘ch bude spolu 42 bytov˘ch jednotiek. Jedná sa o veºkoplo‰né, troj-, ‰tvora päÈizbové byty, a ku kaÏdému bude prislú-

chaÈ jedna „pivniãná kobka“ priamo na príslu‰nom podlaÏí. V‰etky budú maÈ jednu alebo dve loggie a tie na najvrchnej‰om poschodí aj veºkometráÏne terasy. ZároveÀ sa tu má vybudovaÈ 67 parkovacích stojísk, z toho 39 v podzemn˘ch garáÏach, zvy‰n˘ch 28 na teréne pred objektmi. StavaÈ by sa malo zaãaÈ v júni tohto roku a s ukonãením rátajú v septembri 2009. Ako ìal‰iu uÏ „tutovú“ investíciu by sme mohli spomenúÈ v˘stavbu obchodného domu Kaufland, ktor˘ má stáÈ na ulici Esterházyovcov, v smere na Nebojsu. Predpokladan˘ termín zaãatia sta(gl) vebn˘ch prác je jar roku 2008.

GLOSA

Ak˘si paraszt Haraszti Uplynul˘ t˘ÏdeÀ priniesol v domácom verejnom rybníku zopár udalostí, ktoré síce neotriasli svetom, no napriek tomu si celkom urãite nájdu dôstojné miesto v pripravovanej encyklopédii Veºké dejiny malého Slovenska, kapitola 2008, odsek január. Zaujal najmä poãin ministra obrany Ka‰ického, ktor˘ navrhol svojmu straníckemu a vládnemu ‰éfovi, Ïe keì to uÏ inak nejde, tak on ministrom byÈ aÏ tak nemusí a podá demisiu. Chvályhodn˘ to poãin svedãiaci o tom, Ïe Ka‰ick˘ je na rozdiel od svojich (ãoskoro b˘val˘ch) kolegov KaliÀáka ãi Tomanovej povaha jemná a útlocitná, ktorá nedokáÏe s plechovou hubou obhájiÈ to, ão sa obhájiÈ nedá. Podºa koaliãn˘ch papagájov (ex)minister osobne za niã nemôÏe, úboÏiak – neborák trpí za subjektívnu chybu svojich matematicky nedouãen˘ch podria-

den˘ch, no zachoval sa ako správny chlap a tak pozdvihol uÏ beztak vysokú politickú kultúru, charakteristickú pre ãlenov strany Smer. Vláda v Àom vraj prichádza o jedného z najlep‰ích ministrov, ktorému jeho predchodcovia (pochopiteºne, tí z dne‰nej opozície) nesiahali ani po ãlenky. No, ão sa t˘ka v˘‰ky predraÏen˘ch tendrov, pravdepodobne nie. Keby sa aspoÀ jednalo o nákup najnov‰ích americk˘ch bombardérov, no ponúknuÈ za hrabanie lístia a odh⁄Àanie snehu ‰tyri miliardy, to je priveºa aj na sociálne orientovanú vládu so sympatiami ku zbojníckym praktikám. UÏ sme zvedaví iba na to, komu mali patriÈ tie zlatom platené upratovacie ãaty. ëal‰ím bodom programu minul˘ch dní bol jeden list a skutoãnosÈ, Ïe si s na‰ou vládou zaãali dopisovaÈ medzinárodné in‰titúcie v duchu, od akého sme si poãas posledn˘ch desiatich rokov odvykli.

Predstaviteº Organizácie pre bezpeãnosÈ a spoluprácu v Európe pre slobodu médií Miklós Haraszti poÏiadal na‰u vládu, aby stiahla návrh tlaãového zákona v súãasnej podobe. Jedovatá reakcia z úst duchovného otca príslu‰nej normy, ministra Maìariãa, na seba dlho ãakaÈ nenechala. (Objavila by sa, i keby bol pod listom podpísan˘ Harasting, Harastssen ãi Harasteau, nieto e‰te nejak˘ Haraszti.) Daná osoba má o zákone jednostranné a neobjektívne informácie od neprajníkov tejto vlády, dokonca obsah zákona ‰krabáci taja aj pred ‰irokou verejnosÈou. Ako kedysi Chartu 77. To sme sa teda doÏili ãasov: neokomunisti, bratríãkujúci sa s Fidélom Castrom, idú porovnávaÈ zákon zo svojej dielne, ktor˘m mienia „znormalizovaÈ“ nezávislé médiá na svoj obraz, s Chartou 77. Na to treba uÏ naozaj poriadnu dávku ªubo Baniã stupídnosti.


Hirdetés

2008. január 29.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Elég volt Elég volt abból, hogy mindig csak dumálok, járatom a számat, elmondom, hogy szerintem mi nincsen rendjén, melyik döntésünk – mármint a képviselŒ-testületé – törvényellenes, és hogy miért? És elég volt abból, hogy mindig csak – egyébként teljesen érthetŒ módon – legyintenek, gúnyosan mosolyognak és elküldenek a fenébe, mondván, úgyis csak a szája jár. A legutóbbi ülésen költségvetést módosítottunk. Illetve utólag hagytunk jóvá több olyan tételt is, amit már önkényesen elköltöttek (Pleasantvill-sold). Csak egy aprócska példa: a városi jégpályát a város üzemelteti. December elsején megnyitották, ki is írták, hogy ezentúl a belépŒ gyereknek 100, felnŒtteknek 150 korona két órára – azelŒtt ez 30 és 60 korona volt – napijegy volt. A probléma csak az, hogy mindezt a dec. 11-i ülésen hagytuk jóvá és 12én lépett érvénybe. Kérde-

zem, mi van akkor, ha nem javasolunk ilyen mértékı áremelést? Hogyan fizetik vissza a pénzt az embereknek? Jogtalanul szedték a belépŒt tizenegy napig. Igen, lehet mondani, hogy ugyan már, ez a legkevesebb, ami megeshet bármelyik önkormányzatnál. Persze. Meg az is, hogy ún. havarijny stavot, a városi reprezentációs chatán – Fehér Ház – 4.350.000 Sk-ért kellett eltávolítani – utólag megszavaztuk per-

www.parameter.sk/blog/antalagi/eleg-volt

sze. De nem folytatom, derítsék ki Œk. Mármint az NKÚ – Najvy‰‰í kontroln˘ úrad. Nagyon hosszasam viaskodtam magammal, hogy megtegyem-e. Mármint a bejelentést. Milyen lavinát indítok el ezzel? Majd kiderül. Maximum a fŒtéren fogok égni a máglyán. Egyrészt arra szerzŒdtem, hogy képviselem a választók érdekeit. Azokét, akik megválasztottak, meg azokét is, akik nem. Ãk általam, illetve az összes kép-

 Pillanatkép a dunaszerdahelyi önkormányzat ülésérŒl

viselŒ által veszik ki részüket a város dolgaiból. Ha törvénysértést észlelek és nem szólok, ugyanúgy bınös vagyok, mint azok, akik elkövetik, ezáltal a választóim is, ugyebár? Márpedig csak az utolsó ülésen nem egy esetben megsértették a törvényt. A Polgármester csak az érvényes költségvetés szerint merítheti azt. Ha bármilyen módosítást szeretne, össze kell hívni a testületet – tehát túllépte a hatáskörét, mert öncélúan

Undesser Tímea illusztr. felvétele

Dunajská Streda, a.s.

NÁS AKO VODIý AUTOBUSU

ZAMESTNAJTE SA U

ak nemáte vodiþské oprávnenie skupiny “D”, my Vás vyškolíme a dáme Vám možnosĢ na nadštandardné zárobky… vyžadujeme: • • • •

ponúkame:

profesionálny prístup k práci slušné a zdvorilé vystupovanie flexibilitu psychickú a zdravotnú spôsobilosĢ

• prácu v ambicióznej spoloþnosti • nadštandardný príjem • cestovné výhody pre rodinných príslušníkov na linkách SAD • 13 plat • široký okruh regerenaþno-rekreaþných možností

kontakt: + 421 903 401 036 , sídlo: Bratislavská cesta 918/2, Dunajská Streda,

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87

rendelkezett a város vagyonával. Ráadásul másra is költötte, mint ami a jóváhagyott tervezet volt. Jogtalanul szedik a parkolódíjat december elsejétŒl – mindenki tudja, de arra sem méltatják az embereket, hogy errŒl tájékoztassák Œket. Hogyan számolják majd el a bevételt? Mi lesz, ha perelni fogja valaki a befizetett bérlet, ill. díj, illetve büntetés visszafizetését? Óriási felelŒtlenség. Ezek a tények számomra azért is rémisztŒek, mert teljesen semmibe veszik az önkormányzatot, nincs is jelentŒsége, ha csak arra való, hogy utólag legalizálja az ügyleteket. Szeretném becsületesen végezni a vállalt feladatomat, és biztos vagyok benne, hogy a többiek is, csak épp nem fogalmazzák ezt meg ilyen formán – még maguknak sem. És szeretném, hogy kiderüljön végre, hogy is van ez. Ha minden rendben, van, legyen. Fejet hajtok. Ha nem, annak is legyenek következményei. Szeretettel Ági

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...! ■ http://www.parameter.sk/apro Minden regisztrált tag ingyen hirdethet! Bármit...!


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS ● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● Professzionális adósságrendezés Dunaszerdahelyen 2 millió Sk-ig Készpénz 36 órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● EXPRESSZHITEL 160 ezer Skig 4 nap alatt. Külföldön dolgozóknak is. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Szabadfelhasználású hitel 3 milllió Sk-ig a jövedelem igazolása nélkül is, lakáscélú ingatlanfedezettel. Egzekúció és egyéb régebbi tartozások kiegyenlítésére is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247 ● Hitel ház-, lakásvásárlásra. Finaszírozzuk az Ön által kiválasztott ingatlan 110%-át. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s.r.o., ·KODA – VW AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75. Tel.: 0905 683 803. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● Gyermekfelügyeletet vállalok, 4 éves tapasztalattal. Tel.: 0908 464 180. ● EsküvŒi fotózás, értesítŒk készítése. Tel.: 0915 123 293; www.velsitzphotography.com ● Parkettaakció! 8 mm click 219 Sk/m2. Kiszállítás ingyenes. Lerakást is vállalok. Tel.: 0903 104 299. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Kárpitozás! Tel.: 0907 501 321. ● Személyszállítást vállalok 7 személyes Chrysler Voyagger gépkocsival. Belföld – külföld – repterek. Tel.: 0904 990 994. ● Traktorok üzemanyagának beállítása – teljesítménynövelés. Tel.: 0902 477 429, Holice. ● Kölcsön kezes nélkül 5%-os kamattal, 1 millió esetén 3400 Sk/hónap. Tel.: 0908 751 403; 0918 167 518. ● Gyógy-, talp- és tenyérmasszázs, köpölyözés. Házhoz megyek, Tel.: 0905 240 336. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/ 554 93 83, este. ● Profi kölcsönök intézése nyugdíjasok, alkalmazottak, vállalkozók részére. Tel.: 0948 088 246.

2008. január 29. ● SzŒnyegek, ülŒgarnitúrák mélytisztítása. Tel.: 031/552 11 61; 0910 158 876. ● FürdŒszobák felújítását, festés-mázolást, szalagparketták lerakását, külsŒ hŒszigetelést, tetŒfedést vállalunk. Tel.: 0948 326 597; 0918 395 067. ● Mıanyag ablakok, reluxák és szúnyoghálók gyártása, eladása és szerelése kedvezŒ áron. Vállalunk gyártást viszonteladók részére is. Tel.: 0918 533 783, vagy e-mail: obchod@j-j.sk. ÁLLÁS ● SofŒröket keresünk belföldi fuvarozásra. Tel.: 0905 591 439. ● Dunaszerdahelyi bárba (bár – játékterem) szakvégzettségel rendelkezŒ felszolgálót – nŒt felveszünk. Tel.: 0911 616 777; 031/551 00 44. ● Csiba ErnŒ könyvelŒi iroda: gyakorlattal rendelkezŒ kényvelŒt felveszünk, azonnali belépéssel. Tel.: 0915 608 810; 031/552 79 49. ● Felveszünk pincért. Tel.: 0903 282 210. ● Nemzetközi teherfuvarozásra gyakorlattal rendelkezŒ sofŒröket keresek. Tel.: 0905 951 253. ● Azonnali belépéssel felveszünk péket (betanítását is vállaljuk). Tel.: 031/559 15 00; 0908 192 480. ● MunkalehetŒség autómosóban, Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 464 923. ● A dunaszerdahelyi székhelyı MOZOLIT Kft. villanyszerelŒi és lakatosállást kínál. Tel.: 0905 625 326; 031/552 65 10. ● Lakatosokat keresek. Tel.: 0905 528 597. ● Ácsszakmunkásokat keresek a DS járásból. Tel.: 0903 264 761; 0905 880 296. ● Tapasztalattal rendelkezŒ varrónŒt keresünk. Tel.: 0911 260 930. ● Dunaszerdahelyi papírüzletbe eladónŒt keresek. Tel.: 0903 73 73 03. ● Február 1-jétŒl takarítónŒt keresek. Csak DunaszerdahelyrŒl – sürgŒs! Tel.: 0904 658 586; 0918 622 885. ● Mıanyag ablakok gyártásával foglalkozó cég kereskedelmi képviselŒt keres, ÉrdeklŒdni a 0918 533 783-as számon lehet. Az önéletrajzokat az obchod@jj.sk mail címre várjuk. ● Érettségizett munkatársakat keresek fŒállásba. DS és környéke. Tel.: 0905 864 436. ● A Melli Interieri Kft. (FelsŒpatony) felvesz bútorkárpitost-ellenŒrt a termelésbe. Feltétel: min. 5 év gyakorlat, B típusú gépjármıvezetŒi jogosítvány. Kereseti lehetŒség: 15-20 000 Sk. Tel.: 031/590 09 52; 0903 965 562. ● Férfiszabót keresek fŒállásba, dunaszerdahelyi üzletbe. Munkaköre: öltönyök méretre való alakítása és forgalmazása. Szakmai tudás és kommunikációs képesség szükséges. Jó kereseti lehetŒség. Nyitva tartás csak munkanapokon. Tel.: 0903 429 006. ● Szlovák–svéd érdekeltségı, Somorjához közeli székhelyı, sikeres vállalat, CNC gépre keres szakembereket, azonnali belépéssel. NövekvŒ fizetés, a teljesítmény szerint, távlatos munkalehetŒség, kiváló munkafeltételek. Várjuk jelentkezését a 0905 454 871-es telefonszámon. Megéri!

● Jogosítvánnyal rendelkezŒ ügyes munkást keresünk kŒfaragó munkára, betanítás lehetséges. Ha szükséges, a szállítást biztosítjuk. Tel.: 0903 796 977. INGATLAN ● Eladó 68 áras telek Balázsfán. Ára 230 Sk/m2. Tel.: 0904 312 294. ● Vennék építkezési telket vagy kertet Pozsonytól 40 km-ig. Tel.: 0910 162 354. ● Vennék családi házat a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 0908 811 260. ● Vennék építkezési telket Somorja környékén. Tel.: 0908 811 260. ● Eladó 8 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 03 03 08. ● Eladó 30 áras telek Apácaszakállason, a falu központjában. Tel.: 0904 863 408. ● Eladó üzlethelyiség (80 m2) Dunaszerdahely központjában. Tel.: 0902 904 893. ● Eladó 4 szobás emeletes ház BŒsön. ÉrdeklŒdni lehet a következŒ telefonszámon: 0915 51 90 89. ● Eladó Lég-Szászon 10 áras építkezési telek. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó Dunaszerdahelyen 15 áras építkezési telek. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladók építkezési telkek Csákányban. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 1,08 ha építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 607 m2-es építkezési telek Olgyán. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 0,78 ha szántóföld Csallóközcsütörtökben. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 2,5 ha szántóföld DunatŒkésen. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó családi ház BŒsön. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/ 560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 25 áras építkezési telek FelsŒjányokon. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó Patonyréten (FelsŒpatony) családi ház melléképületekkel, gazdasági udvarral és 15,7 ha szántóval. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó még befejezetlen 2 emeletes, többszobás családi ház a földszinten üzlethelyiséggel Felbáron. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó részben felújított, 3 szobás családi ház 27 áras telekkel Légen. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladó 2 szobás családi ház 5 áras telekkel Nagymagyaron. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/ 560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Eladók félkész házak Vitényiben. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084.

● Eladó családi ház Nyárasdon. Tel.: 0918 536 032. LAKÁS, GARÁZS ● Vennék lakást (1, 2, 3, 4 szobásat) reális áron Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Eladó nagy egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0903 062 100. ● Magánszemély venne 3 szobás lakást Dunaszerdahelyen. Tel.: 0911 853 788. ● Vennék 2 vagy 3 szobás lakást Dunaszerdahelyen. Tel.: 0907 142 584. ● Vennék sürgŒsen egyszobás lakást vagy garzont Dunaszerdahelyen. Készpénzzel fizetek. Tel.: 0908 706 345. ● Eladó egy 3 és egy 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. KIADÓ – BÉRLET ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó családi háznál garázs Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep). Tel.: 0902 787 947. ● Nagyközségek központjában bérelnék üzlethelyiséget 60100 m2 között. Tel.: 0036/30/329 30 71. ● Kiadó Dunaszerdahely belvárosában (Vámbéry tér) üzlethelyiség (40 m2). Tel.: 0905 808 524. ● Kiadó vagy eladó garázs Dunaszerdahelyen (Fenyves, Városháza tér). Tel.: 0905 808 524. ● Kiadó új 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu-lakótelep). Tel.: 0948 171 017; 0911 799 979. ● Kiadó Dunaszerdahely központjában vállalkozásra alkalmas épület (80 m2, étteremnek üzletnek irodának). Tel.: 0908 733 708. ● Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen (Halpiac tér) február 1-jétŒl. Tel.: 0904 167 026. ● Kiadó felujított, 120 m2-es családi ház 14 áras telekkel Sárosfán. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. ● Hosszú távon kiadó 47 m2-es, 1 szobás lakás Somorján. Ár az ingatlanirodában. Tel: 031/560 33 44; 0907 440 054, 0907 440 084. GÉPJÁRMÙ ● Eladó ·koda Octavia kombi 1,6 benzin, gy. év 2003, 66 000 km. Tel.: 0915 747 926. ● Eladó ·koda Fabia 1,2, gy. év 2004 klímával, ·koda Felícia 1,9 dízel, gy. év 2000. Tel.. 0905 464 923. ● Eladó sötétpiros Renault 19, 1,9 D jó állapotban, gy. év 1992. Tel.: 0905 41 18 46. ● EladŒ Pegueot 406 2,0 HDI, gy. Év 2002, bordó metallizált, 20 000 km, klíma, esŒszenzor, multifunkciós kormány, mıszaki vizsga 2010, jó állapot, fogyasztás 5 l. Ára 179 000 Sk. Megegyezünk. Tel.: 0903 400 454. VEGYES ● Eladó jó állapotban lévŒ, teljes pónifelszerelés. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 916 556.

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● EsküvŒkre menyasszonyi, koszorúslány-, örömanyaruhák, kosztümök és egyéb ünnepi viseletek, alkalmi ruhák kaphatók. Cím: GyŒr, dr. Kovács Pál utca 5. (Kapualj divatüzlet). ● Eladók, Dunaszerdahelyen, keveset használt üvegezett pultok (2800 Sk/db), valamint többféle üzleti polc. Ára méterenként 600 Sk-tól. Továbbá eladó 15 éves Ford Transit (44 000 Sk). Tel.: 0903 222 071. ● Eladó ipari, YUKI egytıs varrógép. Tel.: 0905 608 857. ● UTAZÁS! TAVASZI SZÜNET – 2008. február 23–28.: Turãianske Teplice. Ára 3500 Sk – szállás a hotel Relaxban, svédasztalos reggeli és vacsora, ebéd kétfajta menübŒl választható. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. ● Kétnapos HELLINGER-terápia Nagymegyer melletti tanyán 2008. február 16–17-én. Vezeti Pálmai DezsŒ magánlelkész. Irányár 2500 Sk. Tel.: 0905 136 411, Kovács Gabi. ● Eladók elektronkerekek Fiat szemnélyautóra (14 x 185). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 338 604. ● Eladók új gyári, szigetelt faés szalmakazánok + tartozékok, 5 év garanciával. Ár 18-35 000 Sk. Tel.: 0905 120 543.

● Eladó újságosbódé riasztóval Komáromban. Tel.: 0908 782 973. ● Eladók dagasztók pékségbe. Tel.: 031/559 15 00; 0908 192 480. ● XENON fényszórók (teljes csomag) az összes autótípusra. Tel.: 0905 851 728. ● Eladó szekrény: puskák, pisztolyok számára. Tel.: 0905 240 336. ● Eladó üzleti hıtŒ, mérleg és mélyhıtŒ. Tel.: 031/559 43 20. HÁZIÁLLAT ● Eladók amerikai stafford terrier kiskutyák. Tel.: 0908 786 810. ● Eladók február végétŒl pudli kutyakölykök. Tel.: 0903 423 659. ● Dönci vagyok, várom a francia buldog csajokat. Tel.: 0910 127 561. ● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 km-re) eladásra kínál egynapos, 8-10 hetes tojójércét (piros, fekete, kendermagos és susex), többféle betegség ellen oltva; 7-8 hetes brojlerpulykákat (BIG 6-os); 721 napos brojlerkacsákat. Tel.: 031/781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499. ● Eladók hathetes amerikai cocker spánielek. Tel.: 0905 705 121. ● Eladók hízók, malacok. Tel.: 031/55 85 391. ● Eladók németjuhász kutyák, olcsón. Tel.: 0905 240 336. ● MegrendelhetŒk napos, fehér és szürke, magyar májlibák. Tel.: 0908 711 427.

Artica Slovakia, s. r. o. prijme do pracovného pomeru čerstvú absolventku strednej ekonomickej školy. Požiadavky: – vzdelanie stredoškolské ekonomického smeru – znalosť AJ, NJ – práca s PC (MS Word, MS Excel, internet) Kontakt: 0907 530 318 Odstúpim 64 m2-ový obchodný priestor v ZOC MAX Dunajská Streda. Eladó 64 m2-es üzlethelyiség a dunaszerdahelyi MAX áruházban. Tel.: 0905 452 401

E-mail: mibott@zoznam.sk

LA PERLA étterem Győrbe járva jövet-menet, Győrújfalun a LA PERLÁBAN csak jót ehet!  A medvei határátkelőhelyhez vezető útnál, a Győr táblánál Mosonmagyaróvár irányában, 2 km-re a főúttól.  Rendezvények lebonyolítását vállaljuk 140 főig. Nagy parkoló! Tel.: 0036/96/339 341. LEGYEN A VENDÉGÜNK! Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu: Farmaceut-laborant vo verejnej lekárni. Požiadavky: – ÚSO – SZŠ, – Špecializácia v odbore vítaná. Prihlášky doplnené profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda. Podrobnejšie informácie na tel. č.: 031/557 12 03 0905 408 052.


Tudósítás – Hirdetés

2008. január 29.

13

Mégis lefülelik a tetteseket? Nótaest Sülyben NAGYMEGYER – A helyi lakosság többsége, a STUDIO PLUS városi tévé felmérése szerint nem hisz abban, hogy felderítik a termálvízlopás fŒkolomposait és haszonélvezŒit. Úgy vélik, hogy végül eltussolják az évek óta nyílt titotkként kezelt ügyet. A rendŒrség azonban nem tágít: azt ígéri, hogy valószínıleg február végéig a tettesek megnevezésével a maga részérŒl lezárja az ügyet, amely bınvádi eljárással folytatódhat. Dobis Ildikót a termálfürdŒ egyik ügyvezetŒjét tanú-

ként azóta már többször kihallgatták. „Nem lesz egyszerı megállapítani, hogy milyen kár keletkezett a termálvíz lopása során, mert a vizet a medencék feltöltésére, és – mivel meleg vizes vezetékrŒl van szó – fıtésre használtuk. Egy szakértŒt is bevonunk, aki megállapítja, mekkora összeggel károsították a fürdŒt a tettesek. Eddig még azt sem tudjuk, hogy a csövek elágaznak-e valahol“ – nyilatkozta lapunknak. Lénárt Judit, a termálfürdŒ igazgatónŒje sem tudta a kár nagyságát konkretizálni, annyit

azonban elárult, hogy tetemes összegrŒl beszélhetünk. További részleteket nem közölt, mert állítása szerint egyelŒre nem mondhat. „Teljes erŒbedobással dolgozunk, továbbra is folyik a nyomozás“ – közölte lapunkkal Both Péter dunaszerdahelyi járási rendŒrkapitány. Arra nem kaptunk választ, vajon hányan hozhatók összefüggésbe a termálvíz „megcsapolásával“, de a rendŒrkapitány bizakodóan kijelentette, elŒreláthatólag február végéig pont kerülhet az ügy végére.

Amint arról lapunkban már többször beszámoltunk, január 2-án derült fény arra, hogy a helyi fürdŒ egyik vezetékére törvénytelenül kötöttek rá egy újabbat, amely révén lopták a termálvizet. Értesüléseink szerint állítólah a közeli szállodában, de nem kizárt, hogy több családi házban is használták jogtalanul a termálvizet. A rendŒrség egyelŒre nem erŒsítette meg, de nem is cáfolta ezeket az információinkat.

–und

A második gyógyszertár BÃS – Ambrosia néven új gyógyszertárat nyitottak, amely a második patika a községben. A Soóky Szilvia gyógyszerész vezette patika e-mail tanácsadást is kínál. Az elsŒ kétszáz vásárlójuknak ajándékkal kedveskednek. A családi vállalkozás – a tulajdonosok hamarosan BŒsre költöznek, a gyógyszerészettel egy épületben lévŒ családi házukba – két alkalmazottal, egy bŒsi gyógyszerésznŒvel és egy asszisztenssel mıködik. A megszokott szolgáltatások mel-

lett szívesen összeállítják ügyfeleiknek a házipatika-csomagot, utazáskor a javasolt alapkészítményeket, vagy ha szükséges, a szülészeti és csecsemŒcsomagot. Soóky Szilviánál arról érdeklŒdtünk, miért éppen BŒst választották a hamarosan elsŒszülöttel bŒvülŒ családja letelepedéséhez és vállalkozása színhelyéül? „Dunaszerdahelyi vagyok, szüleim pedig Bodakon élnek, valahogy adott volt BŒs, amely sok lehetŒséget kínál” – mondta a várandósság nyolcadik hónapjában lévŒ fiatalasszony, aki

deményezést, mely a helyi lakosoknak nyújtott szolgáltatásokat bŒvíti. Az Ambrosia gyógyszertár hétfŒtŒl péntekig 8 és 17.30 között, szombaton pedig 8 és dél között lesz nyitva. Az érdeklŒdéstŒl függŒen hıségkártya bevezetését is tervezik, mert szeretnék kiemelten kezelni a gyógyszerekre gyakrabban szoruló idŒsebb korosztályt. A patika alkalmazottai az e-ambrosia@zmail.sk.internetes címen bármilyen kérdésre szívesen válaszolnak. Jaksa

Firma NÁBYTOK HALÁSZ

DROBNÉ INZERÁTY ● Dám do prenájmu v centre mesta Dunajskej Stredy nové miestnosti – vhodné na lekársku ambulanciu (40 m2 + spoloã. miestnosti). Tel.: 0907 627 550. ● Anna Vargová TOP SECURITY, Veºkoblahovská 69/28 – hºadám 3 ºudí SBS s preukazom odbornej spôsobilosti. Tel.: 0903 430 003. ● Prijmeme ãa‰níka. Tel.: 0903 282 210. ● R˘chla Profi pôÏiãka. Tel.: 0905 823 541, www.profireal.sk. ● Dám do prenájmu obchodné priestory (40 m2) v centre Dun. Stredy (Vámberyho nám.). Tel.: 0905 808 524. ● Dám do prenájmu alebo predám garáÏ na sídl. Boriny a Radniãnom nám. v Dun. Strede. Tel.: 0905 808 524. ● Hºadám paniu na upratovanie od 1. februára 2008. Súrne. Len z DS. Tel.: 0904 658 586; 0918 622 885.

egyébként Budapesten végezte egyetemi tanulmányait. Mint mondta, a városokban számára túl nagy a harc és a könyöklés (Dunaszerdahelyen például tizenegy gyógyszertár verseng – a szerzŒ megj.), Œ viszont tisztes kis megélhetéshez szeretne jutni és nyugodt családi életet élni. Régen tervezett célja teljesült a patika hétfŒi nyitásával, többéves tapasztalatszerzés után döntött úgy, hogy ideje saját vállalkozásba kezdenie. A bŒsi községi hivatalban a szükséges engedélyek bemutatását követŒen szívesen látták a kez-

● Predám ãiastoãne preroben˘ 3-izbov˘ byt v centre Galanty. Cena 1 800 000 Sk – moÏná dohoda. Tel.: 0908 713 843. ● Prijmeme pracovníka do stráÏnej sluÏby v Dun. Strede a ·amoríne. Podmienka: preukaz odb. spôsobilosti alebo moÏnosÈ získaÈ preukaz odb. spôsobilosti. Tel.: 0905 547 832, príp. 041/763 12 08. ● Kúpa, predaj nehnuteºností. Tel.: 0949 330 655. ● Predám veºk˘ rodinn˘ dom v Dun. Strede, Tel.: 0948 800 960. ● Prijmeme administratívnu pracovníãku, znalosÈ PC, úplná znalosÈ maìarského a slovenského jazyka, komunikatívnosÈ. Tel.: 031/590 27 65, od 8.00 hod do 15.00 hod. ● Dám do prenájmu veºk˘ 3-izbov˘ byt v Dun. Strede (Nová ves). Tel.: 0903 013 341.

v Dunajskej Strede, prijme účtovníčku na podvojné účtovníctvo. Prax v odbore je nutná. Výhodné platové podmienky. Výberové konanie sa uskutoční dňa 1. 2. 2008 o 15.00 hod. v Dun.Strede na ulici Múzejná 8.

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630.

SZERETNE JÓL KERESNI? Szlovák–svéd érdekeltségű, Somorjához közeli székhelyű, sikeres vállalat, CNC-gépre keres szakembereket, azonnali belépéssel. Növekvő fizetés, a teljesítmény szerint, hosszú távú munkalehetőség, kiváló munkafeltételek. Várjuk jelentkezését a 0905 454 871-es telefonszámon. Megéri!

FOCUS MUSIC SHOP CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása.

A zenét Banyák István népizenekara, Fehér Kornél és Tilajčik Imi szolgáltatja. Információ: 031/552 24 78, Molnár Zsuzsanna.

A COLUMBUS NYELVISKOLÁBAN a következŒ tanfolyamok közül választhatsz: ANGOL–NÉMET–FRANCIA–OLASZ –SPANYOL–OROSZ Konverzációs tréningek: MAGYAR–SZLOVÁK Beiratkozás és információ: Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24, 0904 58 96 21, 031/552 11 54. www.columbus-ds.sk ...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot! Gyümölcs- és zöldségkereskedéssel foglalkozó 4Fruit Kft. két műszakban történő, számítógépes raktári nyilvantartás vezetésére, érettségivel rendelkező személyt, a csomagolórészlegbe pedig rakodómunkásokat keres a Komáromtól 15 km-re fekvő csallóközaranyosi-ontopai (Zlatná na Ostrove–Ontopa) üzemébe.

FELHÍVÁS! KEDVES SZÜLŐK! Aki gyermekét egy családias hangulatú, a város forgatagától kicsit távolabb eső, de Dunaszerdahelyhez közeli iskolába szeretné íratni, annak ajánljuk a Kisudvarnoki Magyar Tannyelvű Alapiskolát, mely pontosan megfelel ezeknek az elvárásoknak. A mi iskolánk két falu határán, egy gyönyörű, gondozott park közepén található, mellette sportpályával, játszóparkkal. Szakképzett pedagógusok, nevelők és nyelvoktató egy jól felszerelt, újonnan átalakított, modernizált számítástechnikai teremmel ellátott iskolában fejlesztik a tanulók képességeit. Szeretettel várunk minden érdőklődőt. A beíratás 2008. február 8-án lesz 10.00 órától, bemutató tanítással és egyéb érdekes foglalkozásokkal.

Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02

KISUDVARNOKI MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA

Petőfiho2, Komárno oznamuje žiakom 9. ročníkov ZŠ a ich zákonným zástupcom, že v školskom roku 2008/2009 otvorí študijné odbory:

Szeretettel meghívjuk a hagyományos CSEMADOK-bálba 2008. február 2-án (szombaton) a dunaszerdahelyi THERMA Szálló Cosmopolitan termébe.

A program fellépŒit megtelt mıvelŒdési ház várta. Az elŒadókat kísérte Mezei ErnŒ és zenekara. A mısort PŒcz Ildikó konferálta, az est háziasszonya Mészáros Andrea volt, aki végül maga is dalra fakadt a többi nótaénekest követŒen. Felléptek az egyházgellei amatŒr énekesek: Bölcs Éva, Bölcs János, Lelkes Gi-

zella, Álló DezsŒ, Nagy Lívia, Csölle Frigyes, Csölle Erzsébet, Mészárosné Soóky Mária. Mindannyian hatalmas sikerrel és jó hangulattal szórakoztatták a közönséget. A négyórás mısor végén a közönség vastapssal köszönte meg az élményt, remélve, hogy ezt az elsŒ alkalmat több hasonló rendezvény is követni fogja a faluban. A rendezŒk is bíznak benne, hogy a nótaesetnek hagyománya lesz ezentúl a Felbárhoz tartozó faluban. A belépti díjakkal a nyugdíjasszervezet támogatták a nézŒk. Legközelebb Œsszel terveznek hasonló rendezvényt (g.e.) Sülyben

Érdeklődni a 0650 440 123-as telefonszámon lehet.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA,

SÍLECEK ÉS SÍCIPŐK KÖLCSÖNZÉSE. Tel.: 0903 112 175.

Régi hagyományt elevenítettek fel Sülyben, a közigazgatásilag Felbárhoz tartozó négyszáz lelket számláló községben. Hosszú idŒ óta újra nótaestet szervezett a nyugdíjasszervezet a községi hivatal támogatásával.

– technické lýceum a elektrotechnika s vyučovacím jazykom slovenským, – strojárstvo, technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo, technické lýceum a elektrotechnika s vyučovacím jazykom maďarským, Bez prijímacích skúšok len na základe výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ.

A KOMÁROMI IPARI KÖZÉPISKOLA, Petőfi utca 2. (Stredná priemyselná škola, Petőfiho ul. 2, 945 Komárno) értesíti az alapiskolák 9. évfolyamos tanulóit és törvényes képviselőiket, hogy a 2008/2009-es tanévben az alábbi tanulmányi szakokon – szlovák tanítási nyelvű műszaki líceum és elektronika, – magyar tanítási nyelvű gépészet, gépipari irányzatú műszaki és informatikai szolgáltatás, műszaki líceum és elekronika Felvételi vizsgák nélkül, csupán az általános tesztelés eredményei alapján kezdhetik el a tanulást az alapiskolák végzős tanulói.


14

Sport

2008. január 29.

DAC-gyŒzelem harmadszorra A kidolgozott ütemterv szerint az elmúlt héten is serényen gyakoroltak, két tréningmeccset játszottak a tavaszi idényre készülŒ a II. ligás DAC futballistái. ElŒbb szerda délután újabb CorgoÀ-ligás csapattal, az aranyosmaróti ViOnnal mérte öszsze tudását a Meszlényi-alakulat. A találkozó a honi élvonalban közremıködŒ hazaiak 3:1es gyŒzelmével zárult. A dunaszerdahelyiek ugyan igyekeztek lépést tartani riválisukkal, Uzola góljával vezetéshez is jutottak, ám a nagyobb játéktudás, a jobb erŒnlét végül is a favorit gyŒzelmét eredményezte. A vendéglátók második találatánál balszerencséjük is volt: Marcel Ga‰parík ugyanis Tóth beadását saját kapujába spiccelte. A dunaszerdahelyiek mezében az élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkezŒ Ivan Kováã is pályára lépett, aki 2002-ben 29 meccset játszott a DAC-ban. „Az FC Nitra, Slovan Bratislava és a Slavia Praha egykori labdarúgója technikailag kiválóan képzett, ám szembetınŒ erŒnléti hiányosságai vannak. A nevezett arról tájékoztatott, hogy dunaszerdahelyi próbajátékát megelŒzŒen csupán egyszer

edzett… Miután kiderült, hogy sem vendégjátéka, sem átlépése nem idŒszerı, ezért elköszöntünk tŒle. Ugyancsak a gyenge állóképessége miatt búcsúztunk el a zsolnaiak elleni edzŒmecssen (0:2) tesztelt nagyszombati Juhástól. Nekünk semmi szükség olyan futballistákra, akik képtelenek felvenni az általunk diktált tempót. ErŒsítésként valójában csak olyanok jöhetnek számításba, akik jobbak a jelenlegi kerettagoknál“ – fogalmazott a DAC igényes és szókimondó vezetŒedzŒje, Meszlényi Tibor. Az aranyosmaróti erŒpróbán fejsérülést szenvedett a vendégek fiatal tartalékkapusa, Döme, akinek fejsebét az ottani kórházban varrták össze. FC ViOn Zlaté Moravce–DAC 3:1 (2:1), g.: M. Tóth, M. Ondrejka, Klabal, ill. Uzola. A DAC kezdŒcsapata: Ko‰ovan–M. Palic. M. Ga‰parík, Németh K., Lelkes M.–Uzola, Kováã, Kubala, E. Palic, Csémy– Kriss. Csereként még Döme, Kiss, Egri, Milan, Hamar és Csölle jutott szóhoz. Szombaton 12 órai kezdettel a DAC a III. ligás Jaslovské Bohunice együttesével játszik újabb elŒkészületi mecscset a dunaszedahelyi mıfüves

 Kubalára (17-es számmal) nagyon vigyáztak az ellenfél védŒi, ennek ellenére kétszer is a hálóFogas Ferenc felvétele ba talált pályán. A két vesztes (DAC– M·K Îilina 0:2, DAC–FC ViOn 1:3) elŒ-készületi mérkŒzés után szombaton megszerezte elsŒ idei gyŒzelmét a tavaszi idényre készülŒ DAC, mely a dunaszerdahelyi mıfüves pályán 4:2-re gyŒzte le a nyugatszlovákiai III. liga 2. helyén te-

lelŒ Jaslovské Bohunice csapatát. A sárga-kékek mezében ezúttal a rutinos futballisták játszották a prímet. Kubala kétszer, a rangidŒs Kriss és Marcel Palic egy alkalommal volt eredményes. Meszlényi Tibor ezúttal nem küldhette csatába Dömét, aki a hétközi tréningmeccsen

fejsérülést szenvedett, valamint az Achilles-íngyulladással bajlódó Marcel Ga‰paríkot. Erik Palic családi okok miatt maradt távol. A hazaiak mezében egy román futballista, a jól cselezŒ Alin is pályára lépett. Kiderült, a sokat egyénieskedŒ középpályás sem lesz a sárga-kékek futballistája.

A vendégcsapatban egyébként az egykori sokszoros szlovák válogatott, a Dunaszerdahelyen élŒ Simon Gyula húszéves fia, Simon Viktor is csatasorba állt. DAC–Jaslovské Bohunice 4:2 (2:1), gólok: Kubala 2, Kri‰s, Marcel Palic, ill. Boháãik, Miklá‰. A DAC kezdŒcsapata: Ko‰ovan–Kiss. Lekes A., Csölle, Lelkes M.–Hamar, Kubala, Alin, Bartalos–Uzola, Kriss. Csereként még Milan, Egri, Marcel Palic, Buka, Németh, Habán és Bognár jutott szóhoz. ·negoÀ ugyan már felépült sérülésébŒl, egyelŒre azonban még mérkŒzésre nem kapott rajtjelet. Belkovics hétfŒn ugyan elviekben megegyezett a vezetŒkkel a folytatásban, ám begyulladt a lábujja, és sebészi beavatkozásra szorult. Tegnap újra edzésbe állt. Ezen a héten a dunaszerdahelyi Thermálparkan egyhetes edzŒtáborozáson vesznek részt a DAC labdarúgói, akik két gyakorlómeccset is játszanak. Szerdán a dunaszerdahelyi mıfüves pályán a komáromi KFC-t fogadják (11.30), szombaton viszont a trencséni mıfüvön a II. liga keleti csoportjának résztvevŒjével, az FK âadcával mérik (ágh) össze tudásukat.

Felkészülési körkép a régióból A bŒsi és a somorjai helyzetjelentés után legújabb számunkban tovább folytatjuk a nyugat-szlovákiai labdarúgó-bajnokságokban közremıködŒ, tavaszi idényre készülŒ együttesek felkészülését feltérképezŒ sorozatunkat. Értesüléseink egyértelmıen arra utalnak, hogy a téli tortúrában egyre nagyobb szerepet kapott a játék.

Hulkó helyett Tot A nyugat-szlovákiai IV. ligában közremıködŒ ógyallaiaknál edzŒcsere zajlott a téli holtidényben, Hulkó János helyébe az a Michal Tot került, aki ismerŒs helyen vállalt feladatot, hiszen egykor játékosedzŒként vezette csatá-

ba a sörgyáriakat. „Hetente négyszer gyakorolnak, egy-két edzŒmeccset játszanak a mieink. A keretben nagyobb horderejı változásokra nem került sor. Már a felnŒttekkel készül tehetséges ifistánk, âere‰ník. Visszatért hozzánk Kling Tibor, akit Œsszel az érsekújváriak lízingeltek tŒlünk. Emanuel Tubonemi vendégjátéka végeztével elköszönt tŒlünk“ – adta közre a változásokat Pupák István focititkár. Az ógyallaiak eddig három elŒkészületi találkozót játszottak. Eredmények: Ógyalla–Tardoskedd 4:1, ógyallai gólszerzŒk: Kó‰a, Dudá‰, Kling, âere‰ník; Nagymegyer–Ógyalla 3:3, g.: Varga, Póda, László ill. Gelle 2, Pajtinka; Párkány–Ógyalla 2:0. Január

31-én a bŒsiekkel mérik össze tudásukat a dunaszerdahelyi mıfüvön.

Japánokra várnak az ekeliek A nyugat-szlovákia V. liga keleti csoportjában a 3. helyen telelŒ ekeliek edzŒjük, a dunaszerdahelyi Grajcár Antal vezetésével január 6-tól heti négy gyakorlással készülnek a tavaszi idénykezdésre. „Nagy JenŒ vendégjátéka befejeztével visszatért a komáromiakhoz, Sándor Alfréd pedig csapatot keres magának. A távozókat a hetényiektŒl hazatért Fazekas István, valamint a feketenyékiektŒl hozzánk került Fekete Árpád helyettesítheti a folytatásban. Egy fiatal csallóközi kapustehetséget is kipróbálunk az elŒkészületi meccseken. Nevezetesen Kovács Szilárdot, aki a Slovan-ifiben védett. Japán légiósunk, Kensuke jelenleg még hazájában szabadságol. Megígérte, február elsején egy honfitársával együtt visszatér Európába, s csatlakozik a csapattársakhoz“ – fogalmazott a tréner. TŒle azt is megtudtuk, hogy a vezetŒség felújította, korszerısítette a régi futballpályát, melyen a koraesti órákban villanyfénynél gyakorolnak a zöld-fehér szerelést viselŒ ekeliek. E hét végén már elékészületi meccsen is bemutatkozott a Grajcár-legénység, mely Fazekas két találatával 2:0-ra gyŒzte le a nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti csoportjának nyárasdi listavezetŒjét.

Nagy JenŒ újra a KFC-nél

 A dunaszerdahelyi mıfüves pályát vasárnap délelŒtt a gombaiak és a nagyFogas Ferenc felvétele kesziek (piros mezben) is kipróbálták

A nyugat-szlovákiai IV. liga déli csoportjában az Œszi idényben csupán négyszer nyertek, háromszor remiztek, nyolcszor vesztettek, végeredményben 15 pontot szereztek a komáromiak, akik a tabella 13. helyén telelnek. – ElŒbb a területi szövetség teremfocitornáján álltunk rajthoz, ezen a negyedik helyen végeztünk.

Az eredményesebb folytatás érdekében már január 3-án elkezdtük a gyakorlásokat, ezekbŒl hetente négyet terveztem be a téli alapozás menetrendjébe. A vezetŒk azon dolgoznak, hogy növeljék a csapaton belüli versenyhelyzetet. Újra velünk készül három egykori futballistánk, Michal Podluck˘ (legutóbb Îiar n/Hr.), Nagy JenŒ (Ekel) és Daniel Dobr˘ (Nyárasd). Ez utóbbi még mérlegeli az ajánlatunkat, a másik kettŒ viszont már igent mondott. A gólerŒs támadó, Nagy Jenci találataira nagy szükségünk lesz a visszavágó sorozatban, kollektívánk ugyanis Œsszel gólínségben szenvedett. Tizenöt mecscsen csupán tizenhétszer voltunk eredményesek. A Selye János Egyetem hallgatói közül négyen látogatják a tréningeket, egyelŒre csupán teszteljük Œket. Senki sem távozott tŒlünk“ – fogalmazott a KFC játékosedzŒje, Zdeno Kr‰teÀansk˘. A komáromiak elsŒ edzŒpartnere szombaton a csallóközaranyosi gárda volt. Ezen az összecsapáson már érzŒdött Nagy JenŒ jelenléte, aki az 5:1-es hazai sikerrel zárult párharcon mesterhármast produkált. Rajta kívül még Bátora és Kürty volt eredményes a KFC mezében, a vendégek becsületgólja Hozman nevéhez fızŒdik. A folytatásban, január 30-án a DAC következik a sorban.

Dióspatonyi cserebere A nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjának élmezŒnyében (4.) tanyázó dióspatonyiak január 8-tól teljes gŒzzel készülnek a nehéznek ígérkezŒ focitavaszra. „Eddig hetente három nagypályás és egy tornatermi gyakorlás szerepelt a mısoron. A hét végén kezdŒdik az edzŒmeccsek sorozata, a nyitányon a királyfiakarcsaiakkal mérjük össze tudásunkat. Ezt követŒen a féliek, a nagyabonyiak, az egyházkarcsaiak, a bŒsi-

ek és az ekecs-apácaszakállasiak következnek a sorban“ – fogalmazott Nagy Jaro, a csallóköziek játékosedzŒje. Ami a kollektívában bekövetkezett változásokat illeti valószínımek tınik, hogy a királyfiakarcsaiaktól Pollák Pált kapják Csiba Nándorért cserébe. A dióspatonyiakkal készül a felbári Csémi Szabolcs és a somorjai Nagy József, valamint a sérülésébŒl felépült Bognár Péter is. Az elsŒ elŒkészületi találkozót elmosta az esŒ…

Elmaradtak az edzŒmeccsek „Nem szeretnénk, ha a tavaszi idényben a kiesés réme fenyegetné csapatunkat, ezért nagy erŒbedobással kezdtük el január 9-én felkészülésünket a visszavágó sorozatra – nyilatkozta bevezetŒjében Czajlik Tibor, a nyugatszlovákiai V. liga déli csoportjában a tabella 11. helyén telelŒ nagymegyeriek játékosedzŒje. Kiderült, vásárúti vendégjátékosuk, Csicsó János az Œszi idény befejezése óta nem jelentkezett, a telefonhívásokra nem reagál. A bŒsiektŒl kikölcsönzött kapus, Rengel Magyarországra készül. Ezért most nagy figyelemmel követik a komoly sérülésébŒl felépült hazai hálóŒr, Jankó Péter gyakorlását. „A nyáradi Inczédivel, aki jelenleg sérüléssel bajlódik, már megállapodtunk. László Róbert az alistáliaktól jött vissza. Az edzŒmeccseken a gyŒri illetŒségı Németh Mártont és a bŒsi Varga Pétert is kipróbáljuk” – tájékoztatott az újdonságokról a szakvezetŒ. A nagymegyeriek forgatókönyvében ugyan két gyakorlómeccs is szerepelt az elmúlt héten, balszerencséjükre mindkettŒ elmaradt. A szerdai az ellenfél (Slov. Grob) autóbuszának meghibásodása, a vasárnapi (Gúta lett volna az edzŒpartner) pedig a kiadós esŒzés miatt. Ágh István


Sport

2008. január 29.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: Hamburg–Hannover:............? (A német labdarúgó Bundesliga 18., elsŒ tavaszi fordulójának mérkŒzése a vendégcsapatban Huszti Szabolccsal) Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb februárr 2-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb közölt kérdésünkre a helyes válasz: az orosz Marija Sarapova és a szerb Novak Djokovic. A kérdésre sajnos nem nem érkezett be helyes válasz.

SPORTMIX  KOSÁRLABDA. A férfi extraliga hétközi és hétvégi fordulójában is gyŒztek a Duna-partiak, mégpedig az élbolyba tartozó ellenfelekkel szemben: Komárom–Losonc 91:85 (51:37), legeredményesebb hazai pontszerzŒk: Majoro‰ 27, Barisic 15, Pivac 14; Komárom–Inter Bratislava 94:85, Majoro‰ 26, Pivac 21, Fap‰o 16, Barisic 15. Sorrend az élen 20 forduló után: 1. Pezinok 35, 2. Losonc 34, 3. Svit 34, 4. Inter 34, 5. Sp. Nová Ves 32, 6. Komárom 30 ponttal. A következŒ fordulóban, szerdán (18.00) Léva együttesét fogadják hazai pályán, szombaton pedig Prievidzán vendégszerepelnek.  TEKE. Másfél hete a 13. fordulóval folytatódott a férfi extraliga pontvadászata, amelyben régiónkat Diószeg együttese képviseli. Eredmény: Diószeg–Inter Br. 3:5 (3254:3330), egyénileg hazai részrŒl 580 tarolt fával Dáni, a vendégcsapatból 573-as teljesítménnyel Bugár volt a legjobb. A régiónkbeli csapatok eredményei a férfi I. ligából: Galánta–Nagymagyar 7:1 (3314:3198), egyénileg Madarás 587, ill. Zsigmond 552; Vágsellye–Trenãín B 3:5 (3057:3058), hazai részrŒl Tóth 521. A 24 ponttal listavezetŒ Inter B mögött 3. Galánta 19, 8. Végsellye 8, 11. Nagymagyar 6 ponttal. (–ck)

15

Rajt a vízilabda extraligában Az elmúlt hét végén az I. kettŒs fordulóval kezdetét vette a vízilabda extraliga idei pontvadászata, amelyben a régiónkat képviselŒ KVP Komárom – hazai mérkŒzéseit továbbra is a Duna túlsó oldalán, Dél-Komáromban játszva – a pozsonyi Slávia UK együttesét fogadta: Komárom–Slávia UK Br. 9:23 (3:5, 2:6, 1:4, 3:8). Mint ismeretes, a komáromiak a legutóbbi bajnoki év után csupán a Vrútky elleni sikeres selejtezŒvel biztosították tagságukat a honi élvonalban. A jobbára idŒsebb és fiatalabb ifikbŒl álló csapatukkal Ondrej Gajdáã edzŒ szerint a bentmaradásnál merészebb célokra idén is aligha gondolhatnak. „Nem lehetnek nagyobb ambícióink, én már azzal is elégedett leszek, ha a játékosok teljes erŒbedobással fognak edzeni és a képességeik legjavát adják majd a mérkŒzéseken. Így talán egy-egy pontot elcsíphetünk majd az ellenfeleinktŒl. Vannak ugyanis a keretünkben olyan tehetséges fiatalok is, akik az elmúlt évben az országos kadettválogatott kere-

tében is helyet kaptak. A csapat húzóemberei egyébként az egyaránt tizenkilenc éves Gál Ferenc és Rácz Bálint lehetnek,” nyilatkozta a csapat mestere, akinek munkáját másodedzŒkét Fazekas István segíti. A játékoskeret további tagjai (zárójelben az életkoruk): Balázs Sándor (19), Bartalos Gábor (29), Csóka Dávid (19), Czézinger Csaba (19), Norbert âere‰Àa (20), Fazekas András (25), Viliam Gregu‰ (18), Jankovics Tamás (24), Keller Ádám (21), Méry András (19), Peter Mi‰oviã (25), Molnár Balázs (20), Szabó Ákos (18), Szıcs Ádám (19). A komáromi pólóscsapat bajnoki menetrendje a március végéig tartó alapszakaszban egyébként a következŒ: II. kettŒs forduló (febr. 2.): Komárom–Topoºãany, (febr. 3.): Komárom–Nováky; III. kettŒs forduló (febr. 9.): Komárom–·KP Ko‰ice, (febr. 10.): Komárom–Hornets Ko‰ice ; IV. kettŒs forduló (márc. 15): Slávia UK Br.–Komárom; V. kettŒs forduló (márc. 22.): Topoºãany –Komárom, (márc. 23.): Nováky–Komárom; VI. kettŒs forduló (márc. 29.): ·KP

 Gajdáã edzŒ nem vár csodát fiatal csapatától Ko‰ice–Komárom, (márc. 30.): Hornets Ko‰ice–Komárom. Az április közepén

Archív felvétel

kezdŒdŒ rájátszásba az elsŒ négy csapat kvalifikálja magát. (–ck)

Roppant súlyok alatt Galántán A közelmúltban elsŒ ízben rendezték meg Galántán a Gyevát György-emlékversenyt fekvenyomásban, amellyel a barátai s a nevét viselŒ testépítŒ és erŒemelŒ klub az erŒsportok egy éve váratlanul elhunyt nagy galántai alakja emlékének kíván adózni a továbbiakban. A városi sportcsarnok Arkádia-arénájában megrendezett versenyen közel 30 erŒemelŒ vett részt az egész országból, köztük hatan a hazai klubból. A legalacsonyabb súlyokon érthetŒen az amatŒrök kezdték, köztük a trencséni színekben induló egyetlen nŒversenyzŒ, Dominika Hoj‰íková. Aki végül a 65 kg-os kezdŒsúlyával nyert, miután sikertelenül próbálkozott megbirkózni a 72,5 kg-os országos csúccsal. Ebben a kategóriában a férfiak között 190 kg-os eredménnyel Piros Ferenc bizonyult a legjobbnak. A regisztrált versenyzŒk sorában viszont már az erŒemelŒ háromtusa eme klasszikus versenyszámának igazi nagyágyúi feküdtek a roppant súlyok alá. A 80 kilósok súlycsoportjában gyŒz-

tes Erik Kondákor erejébŒl ugyan csupán szolíd 150 kg-ra futotta, ám a 100 kilósok között diadalmaskodó Vladimír Flimmel, testépítŒ Európa-bajnok és a fekvenyomás világbajnoka már igazán kitett magáért. A 242,5 kg-os gyŒztes kísérlete után versenyen kívül az év legjobb szlovákiai eredményét is felállította két és fél mázsával. Végül a 100 kilón felettiek kategóriáját nagy fölénnyel a háromszoros országos bajnok, a hazai Rastislav Han‰út nyerte. Aki már nemcsak kiváló versenyeredményeivel lépett egykori mestere örökébe, hanem klubelnökként is. A galántai Gyevát TestépítŒ és ErŒemelŒ Klub ma mintegy 40 tagot számlál s a klubvezetés az idei évre azt tızte ki legfŒbb célul, hogy legjobb versenyzŒikkel visszatérjenek a szlovák élvonalba. Ahogy az a múltban, Gyevát György idején magától értetŒdŒnek száVladislav KmeÈ mított.  A súly alatt a háromszoros országos bajnok Han‰út készül elindítani a kíA szerzŒ felvétele sérletét

ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁGOK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS SZINTEN

Hazai asztaloknál betlizett az Euromilk! NŒi extraliga: Nagyarányú vereséget szenvedett Nagytapolcsány mindkét együttesétŒl a csallóközi Euromilk: Dunaszerdahely–Topoºãany B 2:8, hazai pontszerzŒk: Kre‰kócziová 1,5, Fekete 0,5; Dunaszerdahely–Topoºãany A 1:9, a csallóköziek egyetlen pontját a csapatkapitány Fekete szerezte. Az extraligás táblázat élcsoportjának sorrendje: 1. RuÏomberok 37, 2. Topoºãany A 36, 3. Zvolen 31, 4. Dunaszerdahely 30 ponttal. Férfi I. liga: Komárom/Ipolyság–UFK Nitra B 1:13, Ivanka p/D–Galánta 7:7, Szenc–Diószeg 9:5, Komárom/Ipolyság–UFK Nitra C 7:7, Szenc–Galánta 2:12, Ivanka p/D–Diószeg 7:7. 1. UKF Nitra B 2. Domino Nitra 3. Érsekújvár 4. Galánta

16 16 0 0 180:44 16 10 4 2 125:99 16 10 1 5 127:97 16 8 4 4 128:96

48 40 37 36

5. UFK Nitra C 6. Szenc 7. Ivanka p/D. 8. Trenã. Teplá 9. Kom./Ipolyság 10. Diószeg 11. Trnovec 12. Tovarníky

16 16 16 16 16 16 16 16

5 6 5 4 3 5 3 1

5 6 2 8 4 7 5 7 6 7 2 9 4 9 3 12

101:123 105:119 103:121 91:133 103:121 102:122 98:126 81:143

31 30 30 29 28 28 26 18

Nagyszombati kerületi II. liga: 14. forduló: Hlohovec–Padány 6:11, Holíã B–Kúty 14:3, Maco Trnava–BŒs 8:9, Vásárút–Nagymácséd 8:9, ·paãince–Pie‰Èany 7:10; Majcichov – szabadnapos. 1. Holíã B 2. Padány 3. Nagymácséd 4. Vásárút 5. Pie‰Èany 6. Kúty 7. BŒs

13 12 0 1 173:48 37 13 9 0 4 113:108 31 13 8 0 5 113:108 29 13 7 0 6 112:109 27 13 7 0 6 111:110 27 13 6 0 7 108:113 25 13 6 0 7 103:118 25

8. ·paãince 9. Ma. Trnava 10. Hlohovec 11. Majcichov

12 13 12 12

5 4 4 2

0 7 0 9 0 8 0 10

97:107 97:124 87:117 76:128

22 21 20 16

Megjegyzés: Majcichovnak egy játékon kívül megállapított veresége is van, amiért nem jár pont. Nagyszombati kerületi III. liga: Maco Trnava B–Horné Ore‰any 3:14, Nádszeg–Galánta B 10:7, Petrova Ves–Senica 10:7, Pie‰Èany B–·paãince B 10:7, BŒs B–Dobrá Voda 5:12; a Diószeg B–Holíã C mérkŒzést elhalasztották. 1. H. Ore‰any 2. Dobrá Voda 3. Holíã C 4. Nádszeg 5. M. Trnava B 6. BŒs B 7. Galánta B 8. Petrova Ves

14 13 0 1 176:62 40 14 11 0 3 163:75 36 13 11 0 2 161:60 35 14 9 0 5 142:96 32 14 8 0 6 102:136 30 14 7 0 7 120:118 28 14 6 0 8 113:125 26 14 6 0 8 110:128 26

9. Senica 10. ·paãince B 11. Pie‰Èany B 12. Diószeg B

14 14 14 13

5 3 3 1

0 9 0 11 0 11 0 12

116:122 92:146 55:183 61:160

24 20 20 15

Nagyszombati kerületi IV. liga: Hlohovec C–Borsk˘ Sv. Jur 7:10, Senica B–Kúty B 6:11, ·intava–Galánta C 9:8, Majcichov B–Unín 13:4, Buková–Skalica 9:8, Hlohovec B–Nagyfödémes 8:9. 1. Skalica 2. Majcichov B 3. Kúty B 4. Nagyfödémes 5. Buková 6. Hlohovec C 7. Hlohovec B 8. ·intava 9. Senica B 10. Galánta C 11. Borsk˘ Jur 12. Unín

14 14 13 14 14 14 14 13 14 14 14 14

11 11 10 9 10 8 5 5 4 4 3 3

0 3 0 3 0 3 0 5 0 4 0 6 0 9 0 8 0 10 0 10 0 11 0 11

168:70 144:94 142:79 144:94 117:121 115:123 115:123 89:132 108:130 90:148 92:146 87:151

36 36 33 32 32 30 24 23 22 22 20 20

Megjegyzés: Borsk˘ Sv. Jurnak 2 játékon kívül megállapított veresége is van, amiért nem jár pont. Nagyszombati kerületi V. liga (dunaszerdahelyi járási csapatbajnokság) 12. forduló: BögellŒ–Nagyabony 1:17, Somorja–Baka 10:8, DS eg. isk.–Vásárút B 5:13, Csallóközkürt–Padány B 4:14. 1. Somorja 2. Padány B 3. Baka 4. Vásárút B 5. BŒs C 6. Nagyabony 7. Balony 8. DS eg. isk. 9. Csallóközkürt 10. Padány C 11. BögellŒ

11 11 0 0 152:46 33 11 10 0 1 138:60 31 11 8 0 3 137:61 27 11 6 0 5 99:99 23 10 5 2 3 104:76 22 11 5 1 5 108:90 22 10 6 0 4 98:82 22 11 2 1 8 77:121 16 11 1 2 8 58:140 15 10 2 0 8 59:121 14 11 0 0 11 32:166 11

(–nn, –cope)


Szárnyaltak a Dalnoki-utódok Négy szlovákiai és négy magyarországi együttes részvételével a minap rangos nemzetközi diákfociteremtorna zajlott a nagymegyeri Betty panzió mıfüves pályáján. A házigazdaként közremıködŒ DAC korosztályos tornáján déli szomszédainkat a budapesti Dalnoki Akadémia, a GyŒri ETO, a Mosonmagyaróvári TE és az Ikrény SE csapata képviselte. A honi konkurenciát pedig a dél-szlovákiai klubok (DAC, SFM Senec, Slovan Galanta, Duslo ·aºa) képviselŒi alkották. A szervezŒk két négyes csoportba sorolták be az 1998. január elseje után született focistapalántákból verbuválódott kollektívákat. A vendéglátók együttese az erŒsebbik (A) csoportban két gyŒzelemmel kezdett, a folytatásban azonban Molnár Krisztián védencei elbukták a Rába-partiak alkotta akadályt. „Az elsŒ elŒdöntŒben balszerencsés vereséget szenvedtünk a késŒbbi gyŒztes Dalnoki Akadémia együttesétŒl. A színvonalas, izgalmakban bŒvelkedŒ meccs ugyanis a rendes játékidŒben döntetlenül végzŒdött, büntetŒkkel azonban a budapestiek nyerték meg a párharcot. A galántaiak remekeltek, a másik ágon nagy küzdelemben legyŒzték gyŒri riválisu-

tak alárendelt szerepet a rendezvényen. Ezt igazolja gólzsákunk, Molnár Rudolf parádés teljesítménye, aki a legeredményesebb futballisták versenyében végzett az élen. Egyébként szervezésbŒl jelesre vizsgáztunk“ – fogalmazott a dunaszerdahelyiek csapatvezetŒje, Viola Róbert, aki ezzel a kijelentésével elsŒsorban a rendezvény anyagi fedezetét biztosító, a helyszínen szervezŒként is asszisztáló szülŒk szerepvállalására utalt. A dunaszerdahelyiek eredményei az A csoportban: DAC–Ikrény 5:0, góllövŒk.: Domonkos 2, Almási, Molnár, SucháÀ; DAC–·aºa 3:0, g.: Molnár 2, Viola; DAC–GyŒri ETO 1:4, a DAC gólszerzŒje: Révész. ElŒdöntŒk: DAC–Dalnoki Akadémia 2:2, A DAC gólszerzŒje: Molnár 2; Galánta–Rába ETO 1:0. Helyosztók, a 7. helyért: Mosonmagyaróvár–Vágsellye 3:1. Az 5. helyért: Szenc–Ikrény 1:0. A 3. helyért: DAC–GyŒri ETO 0:3. TornadöntŒ: Dalnoki Akadémia–Galanta 3:1. (ágh)

 A házigazdák csapata (sárga mezben) esélyt sem adott az ikrényieknek a pontszerzésre kat, a fináléban azonban már nem tudták legyŒzni a Fradiból kivált, utánpót-

lásképzésre szakosodott Dalnoki-kollektívát. A harmadik helyért lejátszott

Németh Tibor felvétele

összecsapáson ismét a gyŒriek voltak a sikeresebbek. A mieink nem játszot-

A rendezvény díjazottjai: Legjobb kapus: SzŒcs Milán (Galánta). Legjobb mezŒnyjátékos: Szita Bence (Dalnoki Akadémia). Legjobb góllövŒ: Molnár Rudolf, 5 gól (DAC).

Csallóközi fociszámvetés Sikerek Érden A négyéves választási idŒszak félidejében Nyékvárkonyban zajlott a minap a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség értékelŒ konferenciája, melyen a mozgalom csallóközi csúcsvezetŒi mellett a klubok által delegált hetvenhét küldöttbŒl hatvankilenc vett részt. Az elmúlt idŒszakban elvégzett szervezési, irányítási munkáról, a futballpályán produkált eredményekrŒl, sikerekrŒl és a gondokról Benoviã Árpád szövetségi elnök tájékoztatta a küldötteket. BevezetŒjében kiemelte, hogy a Nyugat-szlovákiai Futballszövetség vezetése nem az elért eredmények, az erŒviszonyok függvényében viszonyul a csallóköziekhez. Ez a legutóbbi kerületi konferencián pozícióvesztéshez vezetett. Jelenleg öt járásbeli tisztségviselŒ – ketten a tanácsban, hárman pedig a segédbizottságokban – tevékenykedik felsŒbb szinten. A személyes kapcsolatok is fagypont közeli állapotokat idéznek. A beszámolóból egyértelmıvé vált, hogy a vezetés elsŒsorban a minŒség javítására, a következetességre törekedett az irányításban. „Ebben nagy szerephez jutottak a tevékenység legfontosabb területeit felügyelŒ szakbizottságok, melyek munkastílusa, munkamódszerei a kor követelményeihez igazodtak. Nagy elŒrelépésnek számít, hogy minden szinten kvalifikált edzŒk, az elmúlt két évben egyébként 73-an szereztek képesítést, irányítják a csapatokat a kluboknál. Örvendetes, hogy

 A területi sporthivatal vezetŒjének, az ismert meccsellenŒrnek, Baán Lászlónak (balról) nyújtja át az emlékplakettet A szövetség képarchívumából Benoviã Árpád 40-rŒl 43-ra emelkedett a játékvezetŒk létszáma, csökkent a bírók átlagéletkora (36,8 év), javult az erŒnlétük, elméleti tudásuk. Jelenleg hét járásbeli bíró és további hét meccsellenŒr közremıködik a kerületi bajnokságokban. Az általunk irányított bajnokságokban csökkent a bíróverések, inzultusok, a focibotrányok száma. Természetesen a sportszerıségi verseny is motiválja a futballélet szereplŒit. Az értékelt idŒszak nóvumának számít, hogy tavaly nyáron focigálával tettük elmékezetessé a területi elsŒ osztály gyŒztesének méltatását, a serleg és az érmek átadását – fogalmazott a csúcsvezetŒ. A meccsellenŒrök feladatkörébe tartozott a legjobbak megjelölése, akik a leadott szavazatok alapján jutottak belépŒhöz az úgynevezett területi (járási) álomcsapatba. Minden

szinten nyilvántartottuk a góllövŒket, a legeredményesebb játékosokat, azaz a gólkirályokat megjutalmaztuk. A Dunaszerdahelyi járást képviselŒ csapatok nem játszanak alárendelt szerepet a bajnoki pontvadászaban, az Œszi tabellamustra után egyértelmıvé vált, hogy jobbára az élmezŒnyben foglalnak helyet. A felsŒbb szintı bajnokságokban közremıködŒ utánpótlás-korosztályú kollektívák sem vallottak szégyent a mezŒnyben. „Létrehoztuk a korosztályos területi válogatottakat, ezek hazai és nemzetközi tornákon figyelmet érdemlŒ eredményeket produkáltak, öregbítették járásunk jó hírnevét. Három példa a sok közül: Stacho-kupa (2006: 1. hely, 2007: 4. hely) és a Kaposvári monstre ififocitorna (3.) és Bruntál (4.).

A tavaly kirobbant Vänke-botrányt követŒen mi a magunk vonalán olyan döntéseket hoztunk, melyekkel felségterületünkön igyekeztünk a minimálisra csökkenteni a korrupció esélyeit” – ecsetelte a pozitívumokat Benoviã. A nyékvárkonyi fociszámvetésen a tanácstagok közé kooptálták Lépes Györgyöt, aki Somogyi Iván helyét foglalta el a testületben. „Somogyi az utóbbi idŒszakban nem végzett érdemi munkát, nem vett részt a tanácskozásokon, ezért kellett helyébe új tisztségviselŒt besorolnunk. Lépes, azz ismert és sikeres futballedzŒ a legutóbbi tisztújító konferencián a szavazatok számát tekintve Somogyit követte a sorban, ezért került az Œ helyébe“ – indokolta a személycserét Borbély JenŒ, a területi szövetség titkára. à arról is tájákoztatott bennünket, hogy a Dunaszerdahelyi járás focitársadalmát küldöttként Benoviã Árpád, Bott János, Gajdács Ferenc, Puha István és ·ipo‰ István képviseli a kerületi futballkonferencián. A tanácskozás fináléjában Benoviã emlékplakettel tüntetett ki 16 olyan járásbeli tisztségviselŒt, akik a közelmúltban jubiláltak, nevezetesen Baán Lászlót, Csicsay Lászlót, Füle Lajost, Kosár Jánost, Kovács Andrást, Ladányi Ferencet, Lábodi Imrét, Lengyel Józsefet, Du‰an Meniart, Nagy Lászlót, Onódi Attilát, Pócs Vincét, Sátor Zoltánt, Szabó Józsefet, Varga Lászlót és Vlahy Árpádot. (ágh)

A minap Magyarországon vendégszerepeltek a somorjai Gla-diátor Birkózóklub versenyzŒi, akik az Érdi-kupán ismét a figyelem fókuszába kerültek. A rangos erŒpróbán Szerbia, Szlovákia, Magyarország 321 képviselŒje öt korosztályban küzdött az érmekért. „Mi a legifjabbakkal képviseltettük magunkat a viadalon. Fodor László edzŒ vezetésével hét, szárnyait bontogató tehetséget küldtünk csatába, Œk négy dobogós helyezést értek el. A legjobb teljesítményt Cseh Dávid nyújtotta, aki a fiatalabb diákok 72 kilós súlycsoportjában kimagaslott a mezŒnybŒl. Dávid szuverenitását igazolja, hogy három ellenfelét tussal legyŒzve került a fináléba, ahol újabb fölényes gyŒzelmmel zárta diadalmenetét. Rajta kívül még Forgó Erik, ifj. Szeiler Zoltán és Csuvara Milo‰ szerzett érmet a megmérettetésen. Örömmel konstatálom, hogy jól kezdtük az új évet – értékelte a csallóköziek szereplését klubelnökük, Szeiler Zoltán. A Gladiátor Birkózóklub ver-

senyzŒi az elmúlt hét végén Pozsonyban, a felnŒttek kötöttfogásban megrendezett országos bajnokságán elsŒsorban a tisztes helytállás reményében csatáztak a riválisokkal. – Minden lehetŒséget kihasználunk arra, hogy ott legyünk a legjobbak megmérettetésén. Ezáltal is edzŒdünk, tanulunk, tovább fejlŒdjünk. Szombaton, február 2án pedig a szövetség a korosztályos seregszemléink pozitív tapasztalataiból kiindulva bennünket kért fel arra, hogy szervezzük meg a kötöttfogásban a felnŒttek országos bajnokságát. Remélem, nem csupán sportdiplomáciából vizsgázunk jelesen a hét végén“ – fogalmazott a derılátó tisztségviselŒ. (ái) Somorjai sikerlista: KezdŒk – 26 kg: 5. Holocsi Bence; 31 kg: 2. Forgó Erik. Fiatalabb diákok – 35 kg: 5. Horváth Denisz; 42 kg: 3. Csuvara Milo‰; 55 kg: 3. ifj. Szeiler Zoltán; 72 kg: 1. Cseh Dávid. IdŒsebb diákok – 66 kg: 10. Ahmeti Juszuf.

 Forgó Erik (kék mezben) ezüstérmet szerzett

Archív felvétel

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ–helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: ANDROVICS PÉTER, MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA,HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.csallokoz.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2007. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-05 Csallóköz  
2008-05 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. január 29., 5. szám

Advertisement