Page 1

19,- Sk 2008. január 15. ■ 3. szám

Magángimnázium Dunaszerdahelyen

„Slota olyat tesz, mint a vadállatok”

Csallóközcsütörtök a tornagyŒztes

Beszélgetés A. Szabó László igazgatóval arról, hogy mennyire életképes az új magyar intézmény.  3. oldal

A Szlovák Nemzeti Párt elnöke kettŒskeresztekkel akarja bekeríteni Délszlovákiát.  13. oldal

Nagy futballcsata zajlott a nyárasdi sportcsarnokban.  14. oldal

Fagyhaláltól mentették meg DUNASZERDAHELY – Megverve, kifosztva, fagyás okozta sebekkel és agyrázkódással szállítottak a gyorsmentŒk a járási kórházba egy nagymihályi (Michalovce) fiatal fiút még december 26-án. A városhoz tartozó Kistejedben, az utcán bukkantak rá egy szál trikóban, iratok nélkül. Kihılés, fagyhalál lehetett volna a szörnyı sorsa, ha nem találnak reá. Azóta kiderítették a személyazonosságát, de még mindig nem tudják, hogyan került a Csallóközbe. Már felgyógyult, vagyis elhagyhatná a kórházat, de nincs hova küldeni a mentálisan sérült fiút. A hivatalok ugyanis tehetetlenek. Ezért egészen múlt péntekig a dunaszerdahelyi kórház és a sebészet emberséges magatartása tette könnyebbé az életét. Megkeresésünkre Hodosi Zsolt, a járási intézet jogi képviselŒje, ismertette a fiú eddig feltárt életútját. December 26-án vették fel a sebészeti osztályra agyrázkódással, fejsérülésekkel. Kérdezték, nem éhes-e, nem fázik-e, Œ mindenre nemmel válaszolt. Amint azonban ételt nyújtottak neki, kiderült, hogy már jó ideje éhezett, mert megállás nélkül csak evett volna.

 Mi lesz vele?

Fogas Ferenc felvétele

A nŒvérek ruhát hoztak neki, az orvosok kezelték Œt. A pszichiáter megállapította, hogy mentálisan sérült, gondolkodása lassú. Az idén tizenkilenc éves ·tefan Lacko a nagymihályi gyermekotthonban nevelkedett, édesapja ismeretlen, édesanyját pedig elmegyógyintézetben kezelik. Tizennyolc éves korában a gyermekotthon dolgozói munkát és szállást szereztek neki Senicán. Innen már a saját elmondása következik, ugyanis mi is meglátogattuk Œt a kórházban. Egyszavas válaszaiból kiderült, hogy az Atlas nevı panzióban lakott Senicán, és valamiféle huzalozással foglalkozott. Arra nem emlékezett, hogyan került Kistejedbe és mi történt vele. Kérdésünkre, vajon jobban érzi-e magát a kórházban, azt válaszolta mosolyogva: „A nŒvérek kedvesek, csak néha én huncutkodom.” A fiatal legény igen visszafogott és szótlan. „Úgy sajnáljuk szegényt. Nagyon tud örülni mindennek. Ki lehetett olyan kegyetlen hozzá, hogy megverje?” – mondta kórházi szobatársa, aki rendre megosztja vele csomagjait. ·tefan csak félszegen, szemlesütve ült a kórházi ágyán, amikor elbúcsúztunk tŒle.

Ottjártunkkor derült ki, hogy a hivatalok mennyire nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel. EgyelŒre csak a rendŒrség tett annyit, hogy személyi igazolvánnyal látja el, és mégsem került vissza az utcára. Mivel a pszichiáter öngyilkos hajlamot állapított meg nála, a bazini elmegyógyintézetbe szállították Œt. ·tefan ugyanis egy ízben bejelentette a nŒvéreknek, hogy Œ öngyilkos akar lenni, állítólag egy nadrágszíjat is csavart a nyaka köré. „Más vagyok, mint a többiek, nem akarok élni” – mondta. A pszichiáter megerŒsítette, hogy intézetben a helye, úgyhogy sorsa egyelŒre így eldŒlt. A mentálisan sérült fiú szociális ellátásának az ügyét a kórház továbbra is felvállalja. A dunaszerdahelyi járási bíróság már foglalkozik kiskorúsítási kérelmükkel. A nagymihályi gyermekotthon hálával gondol a dunaszerdahelyiekre, amiért segítŒ kezet nyújtottak a fiúnak. „·tefan sorsa nem egyedülálló, a kórházban több esetben elŒfordult már, hogy az önkormányzatok címére bejelentett hajléktalanokat nincs hova küldenünk a kórházi kezelés után” – mondta Hodosi Zsolt jogász. (Folytatás a 2. oldalon)

Miért gyilkoltak Taksonyban? TAKSONY – Nagyszámú rendŒr, több különlegesen kiképzett kutya jelenléte, nem utolsósorban pedig a helyi lakosok riadt tekintete jelezte, hogy valami rendkívüli dolog történt a Galántával szomszédos faluban. Múlt hétfŒn, lapzártánk után kora este, nem sokkal fél hét elŒtt a Javorinkából Taksonyba vezetŒ út kanyarjában, hirtelen egy ·koda Octávia típusú személygépkocsi szorította neki a szalagkorlátnak azt az autót, amelyet az ötvenöt éves Kovács László taksonyi vállalkozó vezetett, mellette pedig a felesége ült. Ebben a pillanatban leengedték a melléjük érkezett jármı ablaküvegét, ahonnan eddig még ismeretlen márkájú gépfegyverbŒl sorozatot adtak le a férfira, aki öt halálos lövést kapott, és a helyszínen szörnyethalt. Két évvel fia-

talabb feleségének nem esett bántódása, de a látványtól és a tragédiától súlyos idegösszeroppanást kapott. A tettes és a gépkocsi vezetŒje elszáguldott a helyszínrŒl. Még aznap éjjel Vásárút mellett fedeztek fel egy égŒ gépkocsit. Mára már kiderült, hogy ebbŒl a jármıból adták le a gyilkos lövéseket, majd felgyújtották az autót, amelyet még tavaly loptak el PöstyénbŒl. Mészáros Márta Taksonyi polgármester asszonya lapunknak elmondta: udvarias, segítŒkész, csendes embernek ismerték a meggyilkolt személyt, aki a településen családi házat épített, ahova 1999-ben költözött be Nagymácsédról. Két – húsz- és tizennyolc éves – fiával és özvegyével együtt sokan siratják a faluban, ahol a lakosok szerint is köztiszteletnek örvendett. Megtudtuk azt is, hogy Kovács László Nagyszom-

batban pénzbeváltót, a galántai Tescóban ékszerüzletet és kávézót üzemeltetett. Egyesek szerint az üzleti életben akadhatott konfliktusa. Többen viszont úgy tudják, hogy nem engedett az alvilági elemek zsarolásának, akik úgynevezett védŒpénzt követeltek tŒle, s emiatt végeztek vele. Lapzártánk elŒtt felhívtuk Martina Kredátusovát Nagyszombat megyei rendŒrségi szóvivŒt, aki elmondta, hogy nagy erŒkkel nyomoznak a tettes után. A helyszínelés és más adatok alapján már több lehetséges indokot kizártak, kettŒt viszont még ellenŒriznek, mert alapos a gyanú, hogy emiatt gyilkoltak. Több, más fontos részletet is tisztáztak már, de ezekrŒl a nyomozás sikeres lezárása érdekében egyelŒre nem volt hajlandó további konkrétumokat mon(kmeÈ) dani.

 A tragédia helyszíne

RendŒrségi felvétel


2

Híroldal

2008. január 15.

Bacsfán titkolják a végeredményt? EgyelŒre nem ismertek a szombaton tartott helyi népszavazás eredményei. A képviselŒ-testület a referendum kiírásakor ugyanis elŒre meghatározott harmonogramot állított fel, melyben tíznapos határidŒt szabott meg. Vonyik Ilona polgármesternŒ, akinek visszahívásáról szólt a népszavazás, nem érti, mi szükség van erre, véleménye szerint a községekrŒl szóló törvény egyértelmı e kérdésben, és három napban állapítja meg az eredmények kihirdetését. Telefonon többször is próbáltuk elérni a választási bizottság elnökét, Végh Brigittát, mobilja viszont ki volt kapcsolva. Vonyik Ilona polgármesternŒt viszont telefonvégre kaptuk, így egyelŒre az Œ megfigyeléseit tesszük közzé. Mivel neki érdeke volt, hogy a népszavazás eredménytelen legyen, támogatóit arra kérte, maradjank távol az urnáktól. EbbŒl kifolyólag azt kifogásolta, hogy töbször is látta a mozgóurnát kivinni olyan személyekhez, akik legjobb tudomása szerint ezt a szolgáltatást nem igényelték. „Egész nap a mıvelŒdési ház körül mozgolódtam, mert nem

 A képviselŒk tavaly megszavazták a Vonyik Ilona visszahívásáról szóló refeA szerzŒ (arch.) felvétele rendumot ülhetett engem támogató megfigyelŒ személy a bizottságban – mondta Vonyik Ilona a Paraméternek. – Közben atrocitások is értek, egyik ellenzŒm lefényképezett és gúnyolódott rajtam.” Leginkább azt kifogásolja a polgármes-

Fagyhaláltól mentették meg (Befejezés az 1. oldalról) Hajléktalanszállók a nagyobb városokban is csak elvétve vannak, a szociális otthonok is zsúfoltak. Régiónkban nem ismert olyan szervezet, mely az utcára került és nemkívánatos emberek ügyét felvállalná. Így emiatt a társadalom peremére kerülnek azok, akik szerencsétlenségbŒl, mint ·tefan is, vagy akár önhibájukból elveszítik a fedelet a fejük felŒl. Rájuk sem néz senki, és ez szüli az utca farkastörvényeit. A fiút is valószínıleg sorstársai foszthatták ki, mert ugyan ki rabol ki és ver meg egy elveszett, szánalmas embert? ·tefan szerencsés volt, hogy nem sokkal a kegyetlenség után megtalálták, és az önzetlen segítség eredményeként remélhetŒleg lesz esélye az embeJaksa Dása ribb életre.

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („A bátorság nem természetes emberi tulajdonság” – K. Gy.: Drágulással indult az év). Habardik Zsuzsanna (Vágfüzes) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Csupán kisebb kihágások történtek a közlekedés területén.” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: január 18.

ternŒ, hogy nem a községekrŒl szóló törvény elŒírása szerinti három napon belül hirdetik ki az eredeményeket. A körzeti hivatal szakosztályán megtudtuk, hogy a helyi népszavazási ügyekbe az állam nem szól bele, a he-

lyi képviselŒk által meghatározott harmonogram szerint folyik. A törvény egy paragrafusa rendelkezik a helyi népszavazás eredményeinek nyilvánosságra hozásáról, eszerint a képviselŒ-testületnek a választási bizottság által írt jegyzŒkönyv kézhezvételét követŒen három napon belül kell kihirdetnie az eredményt. Benyomásaink alapján a polgármester arra vár, hogy a képviselŒk kérvényezzék a képviselŒ-testületi ülést, az ellentábor pedig arra, hogy azt a polgármester hívja össze. A választási bizottságot többszöri próbálkozásunkra sem sikerült elérni. Domonkos Károly képviselŒ sem kívánta kommentálni az eseményeket. Azt szerettük volna megtudni, mi szükség egy 500 lelket számláló faluban tíz napra ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzák az eredményeket. Annyit azonban megtudtunk, hogy a választási bizottság kifogásolta, hogy Vonyik Ilona követte a mozgóurnákat – melyet csak olyanokhoz szállítottak, akik ezt igényelték – , és egyéb módon is befolyásolta a választási részvételt és eredményeket. Helyi megfigyelŒk szerint

személyesen és telefonon is kampányolt a népszavazás napján. (jaksa) A bacsfai népszavazást a polgármesternŒ visszahívásáról azért írta ki a képviselŒ-testület, mert nem tudnak együttmıködni Vonyik Ilonával. Kifogásolták, hogy nem alakultak meg a szakbizottságok, hogy nem tartja be a szakmai titoktartást, nem kezeli rendesen a jegyzŒkönyveket. Szerintük többször a felhatalmazásuk nélkül járt el a falu ügyeiben, nem ért a munkához, ezért alkalmatlan a vezetésre. A helyi népszavazás abban az esetben lesz érvényes, ha a választásra jogosultak fele elment szavazni. Az eredményhez egyszerı többség szükségeltetik. A polgármesternŒ azonban jelezte, Œ ügyészséghez fordult még decemberben, mert szerinte nem volt törvényes alapja a népszavazás kiírásának, mert nem sértett többször és súlyosan jogszabályokat. Állítása szerint már foglalkoznak az ügyével.

Keresik a csŒ végeit LókötŒk NAGYMEGYER/DUNASZERDAHELY – Megkezdte a nyomozást a nagymegyeri termálvízlopás ügyében a dunaszerdahelyi járási rendŒrség – közölte megkeresésünkre Both Péter. A rendŒrkapitány elmondta, hogy már január 2-án megkapták a feljelentést, amely alapján vizsgálódnak, ám ez nem is olyan egyszerı. Ugyanis a tanúk és mindazok kihallgatása mellett, akik tudhatnak a rejtélyes ügyrŒl, szakértŒket is fel kellett kérniük. Nekik az a feladatuk, hogy a törvénytelenül lerakott csövek végeit megtalálják, s tisztázzák azt is, hogy mikor kapcsolták rá

ezeket a fürdŒ termálvizes vezetékére. Több, mint valószínı, hogy az illegális csöveken a közeli Orchidea szállóba, de több családi házba is folyott a lopott hévíz, amely akár fıtésre is alkalmas lehet. „Bizonyosat azonban csak a szakértŒi vizsgálat befejezése után tudunk mondani” – szögezte le Both Péter. Amint arról már beszámoltunk, a helyi termálfürdŒ vezetése még december 28-án észlelte, hogy a bejárat elŒtti üres területen a leesett hó egy sávban teljesen elolvadt, pedig akkor éppen fagyott. Január 2-án kibaggerozták az érintett részen a földet. Gyanújuk beigazolódott, mert a meleg vizes vezeté-

ken két illegálisan rácsatlakoztatott csövet találtak. Ekkor tettek feljelentést a rendŒrségen. Január 3-án, a reggeli órákban Dobis Ildikó és Mikóczi Dénes, a termálfürdŒ két ügyvezetŒje beszámolt Ladislav Rudick˘ polgármesternek (aki egyébiránt 2007 elejéig volt a fürdŒ ügyvezetŒje) az esetrŒl. Azóta a helybeliek azt találgatják, hogy mikor és ki csatlakoztatta az illegális csöveket, ki tudott róla, s ki a felelŒs azért, hogy ez megtörténhetett, vajon hova vezetnek a csövek, mekkora a fürdŒ, a város kára, és eddig miért nem jöttek rá a lopásra, holott hó korábban is hullott, –y–f, kz nem is egyszer…

Nyárra készülnek NAGYMEGYER – A helyi Corvin Mátyás HévízfürdŒ a nyári fŒszezonban a mostaninál is jobb szolgáltatásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Az olimpiai medence felújítását végzŒ Eurostav cégnek június 1-jéig kell elvégezni a munkálatokat – tájékoztatott Dobis Ildi-

kó, a fürdŒt ügyvezetŒje. Az 1985-ben átadott medencére bizony már ráfért A felújítás, hiszen csak így tud megfelelni a szigorú uniós elŒírásoknak. A vízforgató és víztisztító berendezés a medence egyik végére kerül, míg a másik oldalon lesznek az öltözŒk, a zuhanyozók és az illemhelyek. Az olimpiai és

az olasz medence körül térköveket raknak ki. A munkálatok több mint 30 millió koronát emésztenek fel a nagyon jó gazdasági mutatókkal rendelkezŒ dél-szlovákiai termálpark költségvetésébŒl. A nagymegyeri termálfürdŒnek tavaly 614 371 látogatója volt, százezerrel több, –kz mint 2006-ban.

PERBETE – Több lopás tetteseit derítette fel az elmúlt héten a komáromi járási rendŒrség. December elsejére és ötödikére virradó éjjel két családi ház udvarából összesen három kerékpárt, egy további helyrŒl pedig egy motorbiciklit tulajdonítottak el. Az egyik tulajdonost 4 ezer a másikat 4500, a harmadikat pedig 3500 korona kár érte. Nem pihentek a tolvajok karácsonykor sem, amikor a helyi élelmiszerboltba törtek be, ahonnan összesen 1500 korona értékı kávét, szeszes italt és cigarettát loptak. Ugyanekkora kárt okoztak a bejárat és az ablak megrongálásával is. Rablásaikat az új esztendŒben is folytatták. Január 2-án egy családi ház udvarán leállított, s be nem zárt személygépkocsiból autórádiót loptak, továbbá néhány szerszámot is, összesen 6000 korona értékben. Másnap a helyi alapiskolába törtek be, ahol fejszével kitörték az ablakot. Az egyik helyiségben megtalálták annak az irodának a kulcsát, amelyben két laptopot és egy DVD-lejátszót tartottak. Ezeket elvitték. Nem hagyták ki az iskolai büfét sem, ahonnan édességeket loptak. A folytatás már nem sikerült ilyen jól, mert január 8-ára virradó éjjel a helyi videokölcsönzŒt akarták hívatlanul meglátogatni, ám csak a bejárati ajtó kitöréséig jutottak el, amikor a rendŒrök lebuktatták Œket. Kiderült, hogy hat, 14 és 19 év körüli helyi illetŒségı fiú követte el a betöréseket. Bıntetteiket beismerték. Bınvádi eljárást indítottak ellenük lopás és magánlaksértés alapos gyanújával. –re

HANGSÚLY

Csáky Pali az én emberem Én meg az övé lennék. Azért az enyém Œ, mert többek között belŒle is élhetek, hiszen napi munkám tárgyai a politikai színházak azon kulisszatologatói, akik színészkirályoknak képzelik magukat. Én meg azért vagyok az övé, mert folyamatosan forgatom, köztudatban tartom a nevét nekije. Végül is jól ellennénk mi egymással, ha Œ is képes lenne fölfogni ennek a munkamegosztásnak a lényegét…

Gyaníthatóan nem képes. Azt viszont egészen biztosan jól tudja, hogy miért nincsen neki, azaz, úgymond a 400 ezres szlovákiai katolikusságnak saját püspöke. MindenekelŒtt az lehet a gond, hogy Csáky Pál rosszul imádkozik, vagy éppen nem imádkozott eleget. Lássuk be, ez teljességgel érthetŒ is, hiszen a szlovákiai magyar püspökért való könyörgés céljából szervezett komáromi imanapokat legalább nyolc évig hanyagolni volt kénytelen. Elvégre a ma-

gasztos és patyolattiszta hitélet gyakorlása és istápolása helyett a koszos világi, azaz földhözragadt dolgokkal volt kénytelen foglalkozni, mégpedig a szlovák kormány kisebbségekért felelŒs alelnökeként… Igazság szerint nincsen hitelt érdemlŒ információnk arra nézvést, világi tisztségébŒl kifolyólag tett-e értékelhetŒ lépéseket a szlovákiai magyar püspöki intézmény ügyének elŒremozdításáért. Okkal gyanítható azonban, hiába is tett volna bármit. Hiszen a katolikus

egyház fundamentális hierarchiájában ugyanolyan senki volt miniszterelnökhelyettesként, mint jelen helyzetében, amikor egy hatalmát vesztett, következésképpen önazonosságát keresŒ politikai csoportosulás kvázi vezetŒje… Ugyanis ahogyan a házasságok az égben köttetnek, a katolikus egyház püspökségei a Vatikánban szentesíttetnek. Csáky jobban tudja ezt azoknál a hívŒknél is, akiket a legfrissebb, a „szlovákiai magyar püspököt a szlovákiai magyarnak“ szlogenjével kábít. Mi

célból? Hát azért, hogy ne álljon a szó, vagyis menetrend szerint mondjon valamit. Elvégre, hogy néz az ki, ha egy pártelnök hallgat, mint a kuka? A liturgia pedig rém egyszerı és bevált: aki nem tud újat mondani, annak a régi nótát kell fújnia. Így aztán, mivel a Pali a kereszténydemokrata bakelitlemezrŒl táncoltatná a nagyérdemıt, magam is ismételni kényszerülök a rá vonatkozó, Kutyából nem lesz szalonna címı prédikációmat! Hát nem jól elvagyunk egymással mi ketten…? Barak László, www.parameter.sk


Publicisztika

2008. január 15.

3

Magángimnázium! Életképes? A pozsonyi oktatásügyi minisztérium tavaly októberben hagyta jóvá egy dunaszerdahelyi magángimnázium beiktatását az országos iskolai hálózatba. LegelŒször a munka-, szociális- és családügyi hivatal által kilencedikeseknek szervezett pályaválasztási börzén találkozhattunk szórólapjaikkal, melyen új, más szellemiségı magániskolába csábítottak. Megkérdeztük A. Szabó Lászlót, a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvı Magángimnázium alapítóját, az új kezdeményezésrŒl.  Hol lesz az iskola? – A magángimnázium a Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvı Alapiskola épületében kezdi meg tevékenységét, ahol Fibi Sándor igazgató úrral nagyon gyorsan sikerült megegyezni a tantermek, a tornaterem, a különbözŒ szaktantermek, öltözŒk és irodahelyiségek használatáról. Örülök, hogy kedvezŒ légkörrel és hathatós támogatással találkoztunk a város egyik legsikeresebb alapiskolájában, de persze hosszú távon önálló intézményben is gondolkodunk, mert – reményeink szerint – néhány éven belül szeretnénk kinŒni a jelenleg biztosított kereteket.  Ingyenes vagy költségtérítéses lesz az oktatás? – Az iskola tandíjmentes lesz, hogy – a családok anyagi helyzetétŒl függetlenül – minden tehetséges tanulónak lehetŒséget biztosíthassunk a színvonalas oktatásra és a kölcsönös tiszteleten alapuló nevelésre. Szeretnénk ezért az állami költségvetésbŒl származó normatívából, valamint szponzori támogatásokból és különbözŒ pályázatokból biztosítani a mıködtetést. Bízom benne, hogy munkánkkal sikerül megnyernünk mind a véleményformáló értelmiség, mind pedig a tŒkeerŒs vállalkozók bizalmát és támogatását.

 A járásban van már négy gimnázium, ebbŒl ráadásul kettŒ Dunaszerdahelyen. Miért gondolja, hogy életképes lesz még egy magángimnázium? – Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy – fŒképp az utóbbi egy évben – számtalan alkalommal találkoztam olyan szülŒi igénnyel, amely arra irányult, hogy a középiskolák palettáján megjelenjen valami új. Ugyanakkor úgy látom, nem is annyira az iskola formájában vagy tartalmában szeretnének újdonságot az érintettek, hanem sokkal inkább az intézmény szellemiségében. ElsŒsorban ennek szeretnénk megfelelni, ezért gondoltuk, hogy belevágunk egy partnerközpontú, igényes, mindenkor a minŒséget szem elŒtt tartó iskola szervezésébe. MeggyŒzŒdésem, hogy a Vámbéry Gimnázium és a sajátos jellegı sportgimnázium mellett egy ekkora városban van létjogosultsága egy új iskolának, és igyekszünk egészséges konkurenciát jelenteni a piacon.  Mi lesz a legfŒbb különbség a magán- és a megyei gimnáziumok között? Szigorúbb, következetesebb lesz, mint a nyugati magániskolák? Vagy épp ellenkezŒleg, lazább, barátságosabb? – Az alapvetŒ különbségek ott kezdŒdnek, hogy mi mindenki számára kötelezŒvé tesszük a felvételi vizsgát magyar nyelvbŒl, szlovák nyelvbŒl és matematikából, valamint idegen nyelvi szintfelmérŒt és általános ismeretekre irányuló tesztet is írnak majd az iskolánk iránt érdeklŒdŒ kilencedikesek. Ezzel persze senkit sem szeretnénk elriasztani, épp ellenkezŒleg: meggyŒzŒdésünk, hogy a belépŒ vizsgára azért is szükség van, hogy már a kezdetekkor felmérjük a tanulókban rejlŒ tehetséget, hogy késŒbb megvalósuljon a személyre szabott oktatás programja. És hogy más iskoláknál szigorúbb lesz-e vagy lazább? Terveink szerint otthonos lesz,

 Derılátó az igazgató Œszinte és egészséges légkörı. Célunk olyan kiegyensúlyozott egyéniségek nevelése, akik kellŒ felelŒsségérzettel, kötelességtudattal és munkafegyelemmel lépnek ki a nagybetıs életbe. A tantestület legfontosabb feladata a személyes példaadás lesz, mert meggyŒzŒdésünk, hogy tanítani lehet szóval is, de nevelni csak példával. Épp ezért szeretnénk együttmıködni az egyes családokkal is.  Milyen területeken tudnak többet kínálni a már meglévŒ iskolákhoz viszonyítva? – A gimnáziumok elsŒrendı célja, hogy elmélyítsék az általános mıveltséget, illetve felkészítsék tanulóikat a felsŒfokú tanulmányokra. Mi ezen felül úgy véljük, akkor leszünk valóban eredményesek, ha minden tanuló a képes-

ségeihez mérten maximális teljesítményt tud majd nyújtani, ha teret kap adottságai kibontakoztatására. Szeretnénk mindenkit megtanítani az ismeretszerzés módjaira és az önálló munkavégzésre, alkotásra, kutatásra. Küldetésnyilatkozatunkban úgy fogalmaztunk, hogy magyar identitású európai polgárokat szeretnénk nevelni, akik rugalmasan tudnak alkalmazkodni a világ kihívásaihoz. Mindehhez elsŒsorban az idegen nyelvek – emelt óraszámban történŒ – magas szintı oktatását, valamint az informatikai ismeretek széles tárházát szeretnénk biztosítani diákjainknak. Angolul és németül mindenki kötelezŒen fog tanulni, emellett lehetŒséget kívánunk adni a francia nyelv – késŒbb akár egyéb nyelvek – elsajátítására is. Szándékunk szerint – ha csupán az álláshirdetésekbŒl indulunk ki – szükséges, hogy az érettségi mellé mindenkinek biztosítani tudjuk legalább egy nyelvvizsga, valamint az ECDL-jogosítvány és az autóvezetŒi jogosítvány megszerzésének lehetŒségét. Eközben számtalan csapatformáló közösségi élményrŒl és egyéb szolgáltatásokról is igyekszünk gondoskodni, például iskolabuszt indítunk a távolabb lakó tanulók szállítására.  Kik oktatják és nevelik majd a diákokat? – Tapasztalt, szakmailag elismert, a diákok által jelenlegi munkahelyükön is kedvelt szakképzett tanárok alkotják majd a tantestületet, akik közül néhányuk tankönyvíróként is ismert, de lesz

például a tanári gárdában egyetemi oktató is. Kezdetben a nagyobb hányaduk külsŒs óraadóként veszi majd ki a részét az iskola oktató-nevelŒ munkájából, de azon vagyunk, hogy minél több anyagi forrás bevonásával minél elŒbb állandósíthassuk Œket intézményünkben. Nagy örömömre szolgál, hogy a megszólított pedagógusok kivétel nélkül igent mondtak hívó szavamra. Azt hiszem, velük nem lesz nehéz kialakítani a célok iránt elkötelezett, egységes csapatot, amely nemcsak a tudást, hanem a tanulót is megbecsüli.  Mi a garancia arra, hogy a diákok jó kezekben lesznek és arra, hogy az iskola megbízható lesz? – A biztosíték elsŒsorban az emberekben van. Minden tervünket komolyan gondoljuk, átérezzük az édesanyák és édesapák felelŒsségét, és senkinek sem szeretnénk csalódást okozni. Tudatosítjuk, hogy magángimnáziumunk valódi sikere csakis a szülŒk és gyermekeik elégedettsége lesz, és ezért szeretnénk az Œ szolgálatukba állni. Tisztában vagyunk vele, hogy Œk lesznek reklámhordozóink, ezért mindenkor partnerként fogjuk Œket kezelni. Azt hiszem, jelentŒs mértékı hazai és külföldi tapasztalattal, valamint számottevŒ kapcsolatrendszerrel rendelkezem, s fŒképp ezekre igyekszem építeni az iskola mıködését.  Hány osztály nyílik, mekkora létszámmal? – Eredeti elképzelésünk az volt, hogy évfolyamonként csak egy osztályt indítunk, de a végsŒ számot az érdeklŒdés és a jelentkezŒk képességeinek függvényében határozzuk majd meg. Amennyiben a tanulók az áprilisi felvételin jó eredménnyel szerepelnek, nem kell félniük, hogy helyhiány miatt nem jutnak be iskolánkba. Jaksa Dása

Maradtak, csak arrébb mentek BALONY/GYÃR/KOMÁROM – Múlt héten szerdán adták át a szlovákiai határrendészet balonyi kirendeltségének kiszolgálóépületét. Itt fŒként olyan járŒrök dolgoznak ezután, akik a decemberi schengeni csatlakozás elŒtt határŒrök voltak, s mindkét országban, 50 kilométeres körzetben teljesítenek majd járŒrszolgálatot. Összesen 28 rendŒr maradt az állományban, többen ugyanis nyugdíjba vonultak. December 21-én hagyták el medvei szálláshelyüket, de már korábban, a két ország schengeni övezetbe való belépése elŒtt is tartottak közös szolgálatokat magyar kollégáikkal. FŒ feladatuk továbbra is az idegenrendészet, a menekültek ellenŒrzése, a bınmegelŒzés, valamint közlekedési kihágások esetében bírságok kiszabása. „Együttmıködünk a magyarországi kollégákkal, közös járŒrszolgálatot teljesítünk a határon innen és túl. Vagyis nem mentünk el, csupán arrébb húzódtunk“ – tájékoztatta lapunkat Kún Péter Œrnagy, az új székhely helyettes igazgatója. Közölte továbbá azt is, hogy az alig egy hónap alatt még nem találkoztak különösebben kirívó bıncselekményekkel, embercsempészekkel. Csupán kisebb kihágások történtek a közlekedés területén. Naponta többen teljesítenek járŒrszolgálatot, külön éjjeli és nappali idŒszakokban.

emberei. „Annyi bizonyos, hogy illegális bevándorlókról van szó, akik közül néhányan konokul hallgatnak, mások válaszait pedig ellenŒrizni kell. Ennek ellenére 2006-ban több volt a külföldi bınelkövetŒk száma, mint például tavaly“ – hárította el azokat az aggályokat, amelyek a csatlakozás utáni szabad határátkelés negatív hatásaira vonatkozhatnak. A szlovák– magyar rendŒrök egyébként havonta tartanak közös szolgálatokat, hogy a két ország jogi és gyakorlati ismereteit elsajátítsák. Ez a jövŒben egy közös bınügyi, határon átnyúló felderítŒ tevékenységet jelent majd. Így a bınügyi szervek úgymond átnyomozhatnak egymás területére.  Magyar és szlovák rendŒrök az új balonyi épületben Civil autókkal közlekednek, így az esély is nagyobb arra, hogy bárkit bárhol a járás területén megállítanak és igazoltatnak. Rendszeres ellenŒrzéseket tartanak a bŒsi menekülttábor lakói között, hogy van-e letelepedési és egyéb engedélyük. JárŒröznek mind szárazföldön, mind a Dunán, ugyanis két terepjáró autóval, három járŒrkocsival és két motorcsónakkal rendelkeznek.

Fennakadtak Megkérdeztük a GyŒr-Moson-Sopron Megyei RendŒrfŒkapitányság ezrede-

A szerzŒ felvétele

sét, Holló Sándort is, aki a Paraméternek elmondta, január 1-jétŒl százkét fŒ került a rendŒrség állományába, akik eddig a határátkelŒn dolgoztak. Ãk látják majd el azokat a feladatokat, amelyeket eddig is – bınügyi és rendvédelmi beavatkozásokat, illegális migránsok felkutatását, emberkereskedelem felderítését, vízi szállítmányok ellenŒrzését. Nekik már vannak kedvezŒtlen tapasztalataik is: a napokban füleltek le olyan személyeket, akik nem rendelkeztek személyi okmányokkal, Œket egy gyŒri vasúti szerelvényrŒl szállították le a határrendészet

Átszervezés márciusban A komáromi határrendŒrség igazgatóhelyettese, Jozef Vadkerti Œrnagy is nyilatkozott lapunknak. Azt mondja, március végéig nem lesznek átszervezések náluk. Körzetükhöz negyvenkét település tartozik, negyven kilométeres körzetben folynak belföldön a határ menti ellenŒrzések, hetven kilométer a teljes szakasz, ahol megtalálhatóak. Állományukban harminc rendész dolgozik, akiknek fŒ feladatuk továbbra is az illegális bevándorlók felkutatása, a gépkocsik csomagterének átellenŒrzése, hogy nem hoznak-e be vagy visznek ki fegyvereket, drogot vagy más veszélyesnek és tiltottnak

minŒsülŒ anyagot. „Január eleje van, a rendŒröknek is fel kell térképezniük a migrációs vonalat, az ellenŒrzések kezdŒ folyamatban vannak” – nyilatkozta az Œrnagy. Csütörtökön például sikerült Izsap környékén egy szlovák–magyar utasokból álló gépkocsit lefülelniük a járŒröknek, akik nálunk vásároltak fel akkumulátorokat, s szerették volna ezeket Magyarországra átcsempészni. Ez bıncselekménynek minŒsül, hiszen veszélyes anyagnak számít a törvény szerint. Ennek más országba történŒ exportálásához engedélyek szükségesek. Decemberben elŒfordultak olyan esetek is, hogy Magyarországra akartak kivinni Szlovákiából petárdákat, természetesen ezeket nem engedték át a határon túlra. A magyarországi határŒrök ezeket, az elŒírás szerint, december 20-án éjfélig ellenŒrizték. A schengeni egyezmény alapján a határokat bizonyos esetekben akár újból le is zárhatják – nagyobb sportesemények idején a szélsŒséges drukkerek, vagy fertŒzŒ betegségek, esetleg egyéb egészségügyi okok miatt. Ennek maximális ideje azonban csak harminc nap. A schengeni egyezmény alapján várhatóan a júniusi labdarúgó Európa-bajnokság idején lesz újra ideiglenes ellenŒrzés a határátkelŒkön. Útlevél az uniós polgároknak ekkor sem lesz kötelezŒ. Undesser Tímea


4

Híroldal

2008. január 15.

Felszárnyal az Ardea? DUNASZERDAHELY – A szeptemberi nagy sikerı bemutatkozó koncertje után, közvetlenül az év végi ünnepek elŒtt, már elsŒ lemeze megjelenését hirdette plakátjain a helybeli Ardea együttes. „Ez amolyan elŒlemez, amelynek felvétele mindössze ötnapos budapesti stúdiómunkával készült, többre ugyanis nem volt fedezetünk. Valójában még ezt is a Pesten hangmérnökösködŒ testvéröcsém, Varga Krisztián járta ki nekünk. Valamilyen hanghordozóra viszont már szükségünk volt, mert szeretnénk Magyarország felé is irányulni. Persze, komoly, igényes albumra is vágyunk, de nekünk ez a CD elsŒsorban azért kellett, hogy el tudjunk indulni” – tudtuk meg az együttes egyik alapítójától, a pedagógusként dolgozó Mórocz Denisától. Három évvel ezelŒtt kolléganŒjével, Boros Erikával álmodták meg az Ardeát, ám az énekes duó késŒbb âinãura János (gitár, elektromos gitár, mandula), Héger István (ütŒsök), Bartal Gábor (billentyı), Miro Polák (basszusgitár) és Szeiff Attila (dobok, ütŒsök) személyében kiegészül olyan invenciózus zenészekkel, akik immár sajátos Ardea-hangzásban szólaltatják meg a magyar költészet megzenésített remekeit és a tradicionális népdalokat. Ilyen számok kerültek a frissen megjelent lemezükre is, például a Nagy László fordította varázslatos román népdal, a Te is drága, én is drága, PetŒfi nagyon szép szerelmes verse, a Lennék én fo-

Galánta árnyékában TAKSONY – A település neve az elmúlt héten Kovács László helyi vállalkozó meggyilkolása miatt szerepelt a szlovákiai és a magyarországi lapokban, holott a járási székhely tŒszomszédságában fekvŒ település békésebb témák kapcsán is megérdemli a figyelmet.

 Mórocz Denisa (balról) és Boros Erika, akik három éve megálmodták az együttest lyóvíz, vagy például az igazi zenei csemegének számító Katonasirató és az A csitári hegyek alatt a népdalok közül. A CD-t, nem szokványos megoldásként, két videobevágás is gazdagítja, melyek felvétele a szeptemberi dunaszerdahelyi koncerten készült. Mórocz Denisa azt is elárulta, hogy egyelŒre csak 300 példány préselésére futotta a pénzükbŒl. „A lemezek nem kis részét ajándékba szánjuk, szponzoroknak, akik már mellénk álltak, illetŒleg akiknek a támogatására a továbbiakban számí-

tunk. S persze olyan zenei berkekbe is szeretnénk eljuttatni, ahonnan szintén valamiféle segítséget, pártfogást várhatunk. A spontán érdeklŒdŒk pedig oly módon támogathatnak bennünket, hogy egyszerıen megveszik a cédénket” – mondta nevetve Denisa, aki bízik benne, hogy együttesüknek ilymódon talán ugyanúgy sikerül felszárnyalni, mint a Csallóközben jellegzetes, szépröptı kecses gémnek, amelynek latin nevét viseli az együttes. (bereck) Fogas Ferenc felvétele

„Idén ünnepeljük a községünkrŒl eddig ismert legrégibb dokumentum megszületésének 870. évfordulóját, amelyet a nyáron színes kulturális rendezvényekkel szeretnénk emlékezetessé tenni“ – tájékoztatott Mészáros Márta polgármester. Elmondta azt is, hogy az idén tizennyolc helyi fiatal számára szeretnének a jelenleginél jobb lakáskörülményeket teremteni. Már elkészültek a különbözŒ komfortfokozatú bérlakások tervdokumentációi. A közmıveket az önkormányzat pénzén vezetik a lakótömbhöz. Ezen kívül tizenkilenc családi ház felépítését is lehetŒvé te-

szik. Már tavasszal elkészítik az építkezéshez vezetŒ utat. Szebbé akarják tenni a fŒteret, biztonságosabbá az ottani közlekedést is, ezen kívül pihenŒövezet kialakítását is tervezik. Terveik valóra váltásához nincs az önkormányzatnak elegendŒ forrása, ezért a regionális- és építésügyi minisztériumban pályáznak majd jelentŒs összegekre. Még az idén megkezdik a volt iskola épületének a felújítását, ahova majd a községi hivatal is átköltözne, s ezek után a jelenlegi helyiségeket a nyugdíjasok és a fiatalok vehetik át, akik végre megfelelŒ körülmények között tölthetik el szabadidejük egy részét – tájékoztatott a polgármester. Hozzátette: „Látszólag nincsenek nagy terveink, ám ezeknek az elképzeléseknek a valóra váltása nagyon fontos, mert élhetŒbbé teszi településünket, a fiatalokat pedig a szülŒhelyükön való maradásra ösztönzi” – hangsúlyozta Mé–lav száros Márta.

KötelezŒ vizsgálat Orgonaszentelés DUNASZERDAHELY/POZSONY – Külföldi autók behozatalánál kötelezŒ az eredetvizsgálat Szlovákiában január elsejétŒl. A közlekedési minisztérium öszszesen 150 helyen adott engedélyt az országban az eredetiségvizsgálat elvégzésére. Miután kiépül az ellenŒrzŒ rendszer, minden, tehát belföldi kocsik adás-vételénél is kötelezŒvé teszik a vizsgálatot. A Dunaszerdahelyi járásban eddig egy dunaszerdahelyi és egy elŒpatonyi cég kapta meg a minisztériumi engedélyt. Egy uniós normához igazodunk ezzel, melynek célja, hogy kiszırjék a lopott gépjármıveket a forgalomból és visszaszorítsák a kocsilopások

számát. 1500-3000 koronát kell fizetni januártól a kijelölt ellenŒrzŒ pontokon, ez az ár azonban csak irányadó. A dunaszerdahelyi eredetvizsgáló mıhely vezetŒjétŒl, Marczell JózseftŒl tudtunk meg részleteket a januártól várható változásokról. „ElŒbb a rendŒrségi adatbázissal, majd egy európai uniós központtal leszünk online kapcsolatban, ennek segítségével könynyebb lesz kiszırni a lopott autókat. A gépjármıvek regisztrálásakor csak a hivatalos ellenŒrzŒ helyek igazolását fogadja el a rendŒrség” – mondta Marczell, aki szerint ez nem lesz nagyon drága, ám sok gyakorlati haszna lesz, fŒként abban, hogy használt autók vételénél

bizonyosságot kaphatunk arról, hogy nem lopott-e az autó vagy valamely alkatrésze. EgyelŒre a behozott autóknál lesz kötelezŒ, idŒvel, az ellenŒrzŒ pontok kiépülésével pedig minden tulajdonosváltásnál kérni fogják a kocsi eredetét igazoló papírokat. Jelenleg huszan kaptak engedélyt, év végéig még harminc helyet jelöl ki a minisztérium. Magyarországon majdnem a felére sikerült visszaszorítani az autólopásokat és a lopott autókkal történŒ adás-vételeket. Hasonló változásokat várnak Szlovákiában is. Magyarországon egyébként a legolcsóbb vizsgálat 2300 korona átszámolva, Csehországban még több, 5500 kojaksa rona.

NAGYSZARVA – Felújították a mıemléknek nyilvánított orgonát a helyi Szent András-templomban. A rekonstrukciós munkálatokat a 19. századból származó hangszeren az Udvardon élŒ Galla József orgonamıvész

és -javító végezte. Horváth JenŒ, a község polgármestere lapunk érdeklŒdésére elmondta, hogy a helyi önkormányzat és az egyházközségi tanács több évig tartó együttmıködésének eredményeképpen tatarozták a ró-

mai katolikus templomot is, és felújították a ravatalozó épületét. A munkálatok befejezése után az épületegyüttest Orosch János pozsony–nagyszombati segédpüspök, általános helynök áldotta meg és szentelte fel. (lel)

Kétszer bukott le PAT/PÁRKÁNY – Nem mindennapi eset történt a két település közelében. Múlt keddre virradó éjjel közúti ellenŒrzés során a komáromi rendŒrök megszondáztatták a Fiat Ducato haszonjármı 53 éves vezetŒjét. Pillanatokon belül kiderült, hogy je-

lentŒs mennyiségı, 1,79 ezreléknyi alkoholt „szállít“ a vérében. Nem sokkal ezután már a járási rendŒrkapitányságon fény derült arra is, hogy az illetŒt egy nappal korábban, Párkány közelében lemeszelték az érsekújvári rendŒrök is, mert akkor is

ittasan vezetett. Ezért elvették a jogosítványát, de a javíthatatlan férfi ennek ellenére ismét vezetett, méghozzá újra szeszes ital fogyasztása után. A dupla vétség miatt súlyos börtönbüntetést kaphat. (elba)

Kitörési pontokat találtak LÉG/PATONYRÉT/VAJKA – Tavaly júniusban jegyezték be a Dunai Magisztrál Kistérség (Mikroregión Dunajská magistrála) nevı civil szervezŒdést, amelynek célja FelsŒCsallóköz természeti adottságainak népszerısítése, a faluturizmus meghonosítása, s mindezzel együtt új munkahelyek teremtése. Szitási Ferenc, Lég polgármestere, a szervezet elnöke szerint a gondok elŒl nem sopánkodásba, jajgatásba menekültek, hanem kitörési pontokat kerestek. A problémák fŒleg abból adódtak, hogy visszaesett a mezŒgazdasági termelés, egészen az elmúlt évig csökkent a termények ára. „Így aztán új megélhetési források után kellett néznünk, amelyeket a helyi természeti adottságok és látnivalók révén igyeke-

szünk kiaknázni” – tájékoztatta a Paramétert. A szervezet az uniós LEADER-program keretébŒl 470 ezer koronát kapott Nagyszombat megyétŒl az indulásra. Jelenleg tizennégy település tagja a társulásnak: Sárrét, Sárosfa, Egyházgelle, FelsŒpatony, Macháza, Szentmihályfa, Béke, Olgya, Patonyrét, Nagyszarva, Tárnok, Vajka, Nagypaka és Lég. ElsŒ feladatként a helyi lehetŒségeket, tárgyi és szellemi értékeket veszik számba, s ezekbŒl készül majd el a fejlesztés és a faluturizmus terve. Minden falu önállóan is pályázhat uniós forrásokra, de közösen is megtehetik. Szeretnének kerékpárutakat, lovastúrákra alkalma turisztikai útvonalakat kiépíteni Vajka és Patonyrét között. Ezeken kívül termálfürdŒkre, a sporthorgászásra, csónakázásra és

egyéb látványosságra felhívni a turisták és az idegenforgalmi szakemberek figyelmét. Ezzel együtt pedig egyre színvonalasabb szolgáltatásokat nyújtani. Légen például szeretnék felújítani és látogathatóvá tenni a Benyovszky család kriptáját, és valamiképp szeretnék megŒrizni Schöner Náci emlékét is. A környezetvédelmi és egyéb elŒírások szigorú megtartásával bemutatják majd a régió madár- és állatvilágát is. Rövidesen véget ér a tervezés idŒszaka, s következik az elképzelések valóra váltása, amelynek eredményeként szebb, látványosabb lehet és a mostaninál jóval több munkahelyet is kínálhat a felsŒ-csallóközi kis(elba) térség.  Szitási Ferenc, a civil szervezet A szerzŒ felvétele elnöke


Olvasószolgálat

2008. január 15.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (január 17–23.) Szerelem és egyéb katasztrófák (mf) 14.15, 16.15, 18.15, 20.15; p–szo 22.15 is; szo-v 10.15, 12.15 is. Amerikai gengszter (mf) cs–h–k–sze 14.00, 17.00, 20.00; p 13.00, 16.00, 19.00, 22.00; szo 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00; v 11.00, 14.00, 17.00, 20.00. Casting minden (magyar) 15.15, 17.15, 20.30; szo–v 1100 is. Hideg nyomon (mf) 13.00, 19.30; p–szo 21.45 is. Legenda vagyok (mf) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30 is; szo–v 10.30, 12.30 is. A király nevében (mb) 14.45, 19.30; p–szo–v 22.15 is. A nemzet aranya – Titkok könyve (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30 is; szo–v 11.15 is. P.S. I love you (mb) 17.15, 19.45; p–szo–v 22.15 is. Macskafogó 2. – A sátán macskája (mb) 14.45, 16.45, 18.45; p–szo 22.30 is; szo–v 10.45, 12.45 is. Alvin és a mókusok (mb) 13.30, 15.30, 17.45; szo–v 11.30 is.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (jan 17–23.): Felkoppintva – Knocked Up (am. komédia) 15.40, 18.10, 20.40; szo-v 13.00. Ratatouille – L'ecsó (am. film) 16.10, 18.20; szo–v 13.50. Harry Potter és a FŒnix Rendje (am. fantasyfilm) 15.50, 20.30. Harmincnapos éjszaka (am. horror) 18.30, 20.50. KOMÁROM, Tatra mozi – január 18–20.: A rút kiskacsa meg én (fr.–ném.–ang. film) 16.00. GALÁNTA, kultúra háza – január 15–16.: Wholetrain (am. film) 19.00; Az arany iránytı (am. film) 19.00; jan. 22–23.: Gyávák és hŒsök ( am. film). VÁGSELLYE, kultúra háza – január 16.: The Heartbreak Kid (am. komédia) 20.00; jan. 17–18.: Hitman – A bérgyilkos (fr.–am. thriller) 20.00; jan. 19–20.: Fekete karácsony (am. horror) 20.00.

Színház KOMÁROM – A Jókai Színház játékrendje, január 15.: Karamazov testvérek (15.00, Arany ifj. elŒadás); jan. 16.: A bor (15.00, IV. gyermekelŒadás); jan. 17.: Anyám azt mondta, hogy ne! (19.00, Stúdió II.-bérlet); jan. 18–19.: A bor (15.00 ill. 19.00, III. gyermekelŒadás, ill. bérletszünet).

Változtatott-e biztosítót, mióta van rá mód?

Katona Valéria, Hidaskürt – Mire kellene változtatnom? Ez ideig nem rossz a tapasztalatom a mostanival. A gyógyszereket pedig úgyis meg kell fizetnem, bármilyen biztosítónál lennék is. Szerintem nem a biztosítókban kell keresni a jobb egészségügyi törŒdést, hanem abban, hogy a miniszter úr több pénzt szerezzen rá a kormánytól.

Rigó Mária, Vízkelet – Nem változtattam, és nem is fogok. Egész családom egy biztosítónál van. Szerencsére nem vagyunk betegesek, így nem tudom felmérni, miben jobb egyik a másiknál. Szerintem mindegyik csak annyit tud, amenynyi pénze van az egészségügynek. Ha jól belegondolok, talán nem is kéne annyi biztosító...

Horváth Gyula, Feketenyék – Ennek gondolata eddig se foglalkoztatott, s valószínıleg ezután sem fog. Kimondottan ízléstelennek tartom azt a sok affért, ami a biztosítók harca körül folyik. Az sem tisztességes, hogy holmi pénzéhes ügynökök beszélik rá az embereket, hogy melyik egészségbiztosítót válasszák. Döntsék el azt maguk.

Mécs-szavalóverseny A pápai székhelyı Boldog JövŒnkért Alapítvány és az Országos Mécs László Irodalmi Társaság az egykori neves felvidéki papköltŒ szellemi hagyatékát megŒrzendŒ és ápolandó, ismért meghirdette hagyományos országos szavalóversenyét. A versenyen az ifjúságiak (14–18 év) és a felnŒttek (18 év felett) kategóriájában indulhatnak az érdeklŒdŒk, akiknek a jelentkezését 2008. április 30-ig csak írásban, a www.bja.hu honlapon elhelyezett ırlap kitöltésével fogadják el a meghirdetŒk. A versenyzŒknek egy szabadon választott és egy (kötelezŒ) Mécs László-verset kell tudniuk. Az étkezést is

tartalmazó nevezési díj 1000 Ft/fŒ. A szavalóverseny idŒpontja és helyszíne: 2008. május 24., 10.00 óra; regisztráció 9 órától a Pápa, FŒ u. 2. szám alatti Pedagógus MıvelŒdési Házban. A jutalmazásról csak annyit, hogy mindkét kategória 1–5. helyezettje oklevelet kap és értékes tárgynyereményekben részesül. A kiemelkedŒen közhasznú szervezetként mıködŒ pápai alapítvány és az OMLIT által meghirdetett szavalóversenyrŒl bŒvebb információk az alábbi címeken szerezhetŒk – levél: 8501 Pápa, Pf. 192; telefon: 0670 9484822 (Rátz Ottó tanár, alapító); e-mail: bjal@freemail.hu (–ck)

Kiállítás DUNASZERDAHELY – A Csallóközi Múzeum kiállítócsarnokában január 17-én Almási Róbert festŒmıvész alkotásaiból nyílik kiállítás. – A Kortárs Magyar Galériában január 20-ig tekinthetŒ meg a Világ – Kép kiállítás, amely tisztelgés a magyar képzŒmıvészet elŒtt a Magyar Nemzeti Galéria 50. évfordulója alkalmából. A Luzsicza-teremben január 20-ig válogatás látható a KMG saját gyıjteményébŒl. KOMÁROM – A Limes Galériában a Nógrádi Múzeum és Galéria gyıjteményébŒl válogatott Nemzetközi Kerámia Szimpózium c. kiállítás, a kórusban pedig a magyarországi Pézman Andrea grafikusmıvész Repülés – kód címı tárlata várja látogatóit. – A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma Nádor utcai fŒépületében február elejéig látogatható Simek Viktor SzülŒföldem, Zoboralja címı, néprajzi ihletésı festményeinek kiállítása.

Vegyes KOMÁROM – A vásárúti fotómıvész, Kálmán Roland Klasszikusan digitális címı tárlatát nyitják meg január 5-én (17.00) A Magyar Kultúra és Dunas Mente Múzeuma Zichy-palotabeli fotógalériájában a Helios Fotóklub elnöke, Szabó László tárlatnyitó méltatásával. DUNASZERDAHELY – A Vámbéry Irodalmi Kávéházban január 17-én (18.00) Végh Péter: Láthatatlan jelenlét címı prózakötetének bemutatóestje. – A VMK programkínálatából, január 15., 9.30: ElŒadás óvódásoknak a Városunkért Polgári Társulás szervezésében; január 17., 11.00 és 19.00: Rideg Sándor–Tímár Péter: Indul a bakterház címı vígjáték a Szabadkai Népszínház elŒadásában.

Támogatókra várnak Komáromban idén lesz a Selye János Gimnázium épülete átadásának 100. évfordulója, s a helyi Király Püspök Alapítvány a jeles eseményhez szeretne méltó környezetet biztosítani. A gimnázium igazgatójától, Andruskó Imre parlamenti képviselŒtŒl az alapítvány

nemes igyekezete kapcsán megtudtuk, hogy maga az évfordulós ünnepség 2008. szeptember 2-án lesz, s az említett méltó környezethez elengedhetetlenül szükséges az udvar rendebetétele, ünnepi évkönyv kiadása, az egykori bencés gimnázium bejáratának eredeti felújítá-

sa, valamint az iskola elŒterének parkosítása. Valójában ehhez várnak anyagi támogatást vállalkozóktól, iskolabarátoktól és egykori diákoktól, akik felajánlásaikat elküldhetik a Király Püspök Alapítvány következŒ számlájára: 5385843/5200. (–kf)

Kovács Igor, FelsŒvámos – Nem, mert elégedett vagyok azzal, amelyikben vagyok. Tudom, hogy minden év végén lehet változtatni, ilyenkor aztán elkezdŒdik a harc minden emberért. Szépeket ígérgetnek, de miután átlép az ember, rájön, hogy a hangzatos ígéretekbŒl semmi sem igaz. Úgy, mint a Fele sem igaz címı tévémısorban...

Vladislav KmeÈ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Halász Vince, DunatŒkés – Fizetni minden biztosítónak kell, és nem is keveset. Ilyen tekintetben tehát mindegy, melyikben vagyunk. Hiszen egyik sem kecsegtet azzal, hogy náluk kevesebbet kell fizetni. Szerintem az egészségbiztosítóknak sokkal többet kellene befektetniük a megelŒzésbe. FŒleg az ifjúság egészségnevelé(kmeÈ) sébe.

ÉLà NYELV „Úgy hiszem, a saját gyerekével szemben egy kicsit mindenki elfogódott” – hallottuk egy riportmısorban. Az elfogódik ritka használatú ige, jelentése az értelmezŒ kéziszótár szerint: láthatóan megilletŒdés vesz erŒt rajta. Az elfogódott melléknév, illetve melléknévi igenév az elŒzŒ ige származékszava. Olyan személyt jelölünk vele, aki elérzékenyül, s akin szemmel látható a megilletŒdés. Az olyan emberrel kapcsolatban, akit ítéletében, magatartásában részrehajlás vezet, a hasonló alakú, de eltérŒ jelentésı elfogult szóval utalunk; tehát: A saját gyermekével szemben Misad Katalin egy kicsit mindfenki elfogult.

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson január 8–9-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Cséfalvay Pál, Pente Ferenc, Rosztovics Katalin, Vida Attila, Richter Roman; Komárom: Csivre Vince; BŒs: Vydra Tibor, Végh Aurél, Dömény György; FelsŒszeli: Rácz Piroska; Várkony: Várady Imre, Soóky Imre; Egyházgelle: Póda Mihály, Androvics Róbert, Álló István, Nagy Krisztián, Nagy Lajos, Nagy Anita, Bittera Gábor, Zöld János, Cséfalvay Nándor, Németh Zoltán, Baranyai György, Horváth Mónika, Cseh Ágnes, Cseh Tibor, Makki György, Cséfalvay Veronika; Balázsfa: Both JenŒ, Bokros István; Pódafa: Hegyi Csaba; Szap: Vincze Ignác, Tóth Mónika; Nagymegyer: Csémy Tamás, ErŒs Ildikó; Alistál: Takács Mónika; Lúcs: Gerezdes László; Szarva: Lengyel Tamás; Albár: Kovács Ágnes, Derzsi Erzsébet; Felbár: Petyko Balázs.

ORVOSI ÜGYELET

A szoláriumról orvosi szemmel A szépen, egyenletesen lebarnult bŒr télen is vonzó látvány, különösen a báltermek táncparkettjein. Ezért egyre több ifjú hölgy veszi igénybe a mesterséges lebarnulást biztosító szoláriumok szolgáltatását. A reklámok – ezért reklámok – csak a „szoláriumozás” elŒnyeit, fényes oldalát emlegetik, az orvosok, s különösen a bŒrgyógyászok azonban látják az „árnyékot” is. A lebarnulás az ún. ibolyántúli, ultraviolett, az UV-

sugarak hatására kialakuló bŒrreakció. Az ultraviolett tartomány – a sugárzás hullámhossza alapján – az ábécé nagybetıivel jelölt UVA-re, UVB-re és UVC-re osztható. A nyáron kialakuló természetes napbarnítottságot a napfény UVBsugárzása adja. Mivel azonban a bŒrrákot elŒidézŒ hatás is az UVB rovására írható, a Napot utánzó modern szoláriumok már úgy vannak megszerkesztve, hogy azokban az UVB aránya ne haladja meg a három százalékot. Magyarán: a szoláriumi bŒrreakció UVA-, a napfény általi UVB-barnaság. Mi a kettŒ között a különbség?

Az UVA-bronz azonnali barnulás, ami néhány nap múlva már halványulni kezd. A napfény általi, döntŒen UVB eredetı bronz viszont késŒi barnulás: csak a napozás 3-4. napján indul be, de hatása lényegen tartósabb és a bŒr legfelsŒ rétegének, a hámrétegnek megvastagodásához is vezet. Ez utóbbi – ésszerı napozás esetén – megvéd a bŒr leégése ellen. A leégés elkerülése – a fájdalmas bŒrgyulladás megelŒzésén túl – azért is fontos, mert a többször leégett bŒrön gyakrabban alakul ki bŒrrák. Dr. Kiss László

ÓRIÁSREJTVÉNY! Karácsonyi számunk egész oldalas keresztrejtvényének helyes megfejtése: „Fehér Karácsony! Tündököl az alvó házakon. A Béke halk harmóniája ömlik be minden ablakon.” Sorsolással a NAP Kiadó A család kalendáriuma 2008 címı kiadványát nyerték: Ja‰ko Erzsébet (Dunaszerdahely), özv. Zeman Istvánné (Deáki) és Kovács Éva (Bogya). Gratulálunk!


6

Tudósítás – Hirdetés

2008. január 15.

Díjazták a jó munkájukat KIRÁLYRÉV – Manapság az élelmiszeripar és a mezŒgazdaság felé három alapvetŒ követelmény fogalmazható meg: biztonságos élelmiszert akarunk, szeretnénk, ha a gyártása és elŒállítása során nem szennyezŒdne a környezet, s szeretnénk, ha emiatt a lakókörnyezetünk, s maga a táj sem szenvedne. Többek közt ezeket a szempontokat is figyelembe veszik a Top Agro Slovensko versenyén, ahol a legjobb mezŒgazdasági szövetkezetek és mezŒgazdászmagánvállakozók teljesítményét értékelik. A 2006/2007-es mezŒny gyŒztesei közé két régióbeli cég is bekerült. Az egyik a lakszakállasi szövetkezet, a másik pedig a királyrévi Agrostaar KB Kft. Ezt utóbbi igazgatójával, Szikura Ferenccel beszélgettünk.  Bár az Agrostaar KB évek óta sikeresen mıködik, ön számított arra, hogy gyŒznek a versenyben? – Mivel a Top Agro versenyében a múlt évi, tehát a 2006-os eredménye-

 A polgármester gratulál Szikura Ferencnek (jobbra) ket is figyelembe veszik, azt mondhatom, hogy ez az év nem indult valami

A szerzŒ felvétele

jól, ugyanis áprilisban az úgynevezett százéves árvíz zúdult a nyakunkba s ez

1200 hektárunkat öntötte el. Ezzel 1015 milliós kárunk keletkezett. Ráadásul utána jött a kegyetlen hír, miszerint bezárták a dunaszerdahelyi cukorgyárat. Királyréven már régóta, 256 hektáron termesztettünk cukorrépát, ebbŒl 17-19 milliós hasznunk volt. A gyárbezárás után más energetikai szempontból is fontos növények termesztését kezdtük el, mint a napraforgó a repce és a kukorica. Ebben az is hasznunkra vált, hogy már rendelkezésünkre állt az a tervezet, melyet az újrahasznosítható energiaforrások kihasználására dolgoztattunk ki.  Az önök vállalatánál a növénytermesztési ágazat és az állattenyésztés is egyensúlyban van, holott manapság még különféle támogatások és juttatások odaítélésekor is a növénytermesztést részesítik elŒnyben. Önök viszont nem hagytak fel az állattenyésztéssel. – Nem hagytunk fel vele és nem is fogunk. MeggyŒzŒdésem, hogy az egyes ágazatok egyensúlyban tartása egyfajta

stabilizáló tényezŒ, s hosszú távon gazdaságilag kiegyenlítŒdnek az eltérések. Persze az állattenyésztéshez is ésszerı termelési tervek, okos projektek szükségesek, mi itt Királyréven ennek kapcsán olyan intézkedéseket foganatosítottunk, melyek környezetvédelmi szempontból fontosak.  Jól szervezett gyártáshoz igényesebb munkakörnyezet is társul. Önök hogy állnak ezzel? – Lényeg a tiszaság, a rendezettség és a higiénia. Tavaly újítottuk fel a gépészeti központot, s bekötŒutat építettünk hozzá. Alkalmazottainkkal is törŒdünk, például nemrég a dolgozóink fele számítógépes tanfolyamon vett részt. A cég eredményei a falu vezetŒségének figyelmét sem kerülte el. Racsko Pál polgármester a saját és a község vezetŒségének nevében elismerésben részesítette azt a vállalkozást, amellyel a falu hírnevét öregbítik. A polgármester díját személyesen Szikura Ferenc Vlado KmeÈ igazgató vette át.

Kaszás Attila – meselemezen A világ közepe BUDAPEST – Meselemezen szólal meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt Kaszás Attila. „Kit ringat a bölcsŒ, Janikát“ címmel karácsonyra jelent meg Kaszás Attila posztumusz lemeze. A CD meséket és dalokat tar-

talmaz, köztük azt a tizennyolc perces felvételt, amelyet a szlovákiai magyar származású mıvész hirtelen bekövetkezett halála miatt nem lehetett folytatni. A hanganyagot a Ghymes muzsikája, illetve színészkollégák meséi tették teljessé. Borítóján

Kaszás Attila és kisfia, Jancsika láthatók együtt. A kis Luca már néhány hónappal édesapja elhalálozása után született. Kaszás Attila a komáromi Jókai Napokon tınt ki tehetségével, majd Magyarországon aratott kiemelkedŒ sikereket. Tavaly március-

ban hunyt el tragikus hirtelenséggel. Az 56 csepp vér címı magyar rockmusicalban nyújtott emlékezetes alakításáért Oscar-díjra javasolták.

(es)

MinŒségi felsŒoktatást SOMORJA/NYITRA/KOMÁROM – A Fórum Társadalomtudományi Szemle legfrissebb számának vezértémája a szlovákiai magyar felsŒfokú oktatás, azon belül a nyitrai pedagógusképzés múltja, jelene és jövŒje. A folyóirat terjedelmes beszélgetést közöl László Bélával, a Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányi Karának dékánjával. Az interjút Fazekas József fŒszerkesztŒ készítette. Az ismert szakember arra a kérdésre, melyek a legfontosabb teendŒk oktatásügyünk területén – egyebek mellett – a következŒket válaszolta: „A teljesség igénye nélkül elmondható, hogy szükség lenne a szlovákiai magyar köz- és felsŒoktatás folyamatos tervezésére a gyorsan változó európai mıvelŒdési térben. Mindenképpen hasznos volna az egész életen át tartó mıvelŒdés rendszerének, irányultságának a ki-

alakítása. Úgyszintén nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a színvonalas képzést szolgáló feltételek megteremtésének, a korszerı oktatási módszerek és formák bevezetésének. Emellett meg kell teremteni a mıvelŒdés anyagi hátterét és hatékonyságának növelésével segíteni kell versenyképességét.“ A negyedévenként megjelenŒ periodikum továbbá az intézmény jelenlegi oktatóinak tanulmányait közli, melyek jól érzékeltetik azt a szellemiséget és tudományos színvonalat, amely a nyitrai pedagógusképzést az elmúlt ötven évben jellemezte. A gazdag dokumentumanyag 5. fejezetében a nyitrai pedagógusképzésben 1960 és 2007 között magyar nyelven oktatók névsora olvasható. A tartalomból: Tanulmányok – Laszló Béla: Kisebbségi lét és mıvelŒdés; Sándor Anna: Helyzetkép a szlovákiai magyar nyelvjárásokról és kutatásukról; Bárczi Zsófia:

Mécs László költészete az ötvenes-hatvanas években; Vanãóné Kremmer Ildikó: A beszédészlelés fejlŒdése longitudinális vizsgálat tükrében; Polgár Anikó: „Fiának a testét fŒzeti, sütteti”; Tereus története Ovidiusnál és Gyöngyösinél; Menyhárt József: „…mikor már mink olvadunk bele!”; Kontaktusjelenségek vizsgálata Nyékvárkonyban; Benyovszky Krisztián: „Nehéz ezt megmagyarázni idegennek.”; Az Iskola a határon szlovák fordításáról; Presinszky Károly: Vélekedések a nyelvrŒl egy nyelvcserehelyzetben lévŒ közösségben; H. Nagy Péter: Recepcióelemzés – neoavantgárd – történetiség. Juhász R. József Van még szalámi! címı kötetének fogadtatásáról (TŒzsér Árpád Rokkó-olvasata); Szabó Zsuzsanna: Szlovákiai magyar pedagógusok véleménye a kétnyelvıségrŒl. Megemlékezés – Fazekas József: Turczel (lelkes) Lajos 1917–2007.

Kutyatáp és felszerelés

kedvezŒ áron!

További kínálatunk: lótáp, hal-, madár-, macskaeledel, kiegészítŒk.

Mátis Tibor, chovateºské potreby

Információk: www.matibo.com, tel.: 031/551 54 87

Odatesszük! www.parameter.sk

NAGYMEGYER/KRIÎOVANY – Ez volt a címe annak a tánckompozíciónak, amellyel a nagymegyeri Megyer Táncegyüttes a szerzŒi koreográfiák nemrégi, megyei versenyén bejutott az országos döntŒbe. Miként Antal Renátától, a dunaszerdahelyi Csallóközi Népmıvelési Központ szakelŒadójától megtudtuk: a Nagyszombati Népmıvelési Központ által megszervezett megyei verseny a néptánccsoportok munkájában aktívan közremıködŒ koreográfusok számára kívánt teret nyújtani. Azzal a céllal, hogy a néptánckultúra

megŒrzése, fejlesztése és terjesztése során a megalkotott új koreográfiákban megŒrzŒdjenek a hagyományos helyi és regionális jegyek. A KriÏovanyban lebonyolított versenyre a megyébŒl egyébként öt táncsoport jelentkezett, s a Dunaszerdahelyi járást a már említett megyeri táncegyüttes képviselte. Mégpedig a népmıvészet ifjú mesterei, Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás Csallóközben van a világ közepe címı koreográfiájával, mellyel továbbjutottak a jövŒ év júniusában Kassán sorra kerülŒ (bejó) országos versenyre.


SzabadidŒ

2008. január 15. R. 1. RÉSZ

CSAPATJÁTÉK

R. 2. RÉSZ NUMERO, RÖVIDEN

NÉVELÃ

HOLLANDIA AUTÓJELE

ÉNEKESMADÁR

... ERYE, BRONTE MÙ

GADOLÍNIUM, RÁDIUM

IGEKÖTÃ

I

B VITAMIN

JÉG HÁTÁN IS MEGÉL NITROGÉN, CARBONIUM, BÓR

SZ

IGEN – OROSZUL ANGOL VILÁGOS SÖR

SZLÁV FÉRFINÉV

ERBIUM

NYELÃCSÃ RÉSZE

KIEJTETT MÁSSALHANGZÓ IDELENN – RÉGIESEN

GAZEMBER

NORBERT

Piros virágokat, például rózsákat, szegfıket, cserepes tulipánokat adjunk a Piroskáknak, de választhatunk nekik akár vörös levelı dísznövényeket is. Vidám tarka virágok, például különbözŒ színı gerberák illenek a Sárákhoz, Sárikákhoz. Az Ágneseknek elegáns cserepes köszöntŒ lehet a piros és fehér tulipán, vagy a piros tulipán fehér hóvirágokkal.

NÉMÁN REMÉL

NÉMET NÉVELÃ ESDEKEL

A DOLOGRA – LATINUL

FELNYÚJT ÉPITÃANYAG

Népi bölcsesség

LÁDÁBAN VAN!

KÉSZÍTETTE: LÃRINCZ LÁSZLÓ

ANNA

KÖTÃSZÓ

RÁDIUSZ

ANTAL

Akit nem szeretnek, mindenütt egyedül van. George Sand

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Az év kezdete nem úgy alakult, ahogy eredetileg elképzelte, ezért megviseltnek érzi magát. Ha fáradékonysága mögött esetleg betegséget sejt, forduljon orvoshoz, ne egyedül kúrálja magát. 5. 21–6. 21.

Ne dugja strucc módjára homokba a fejét, nézzen szembe bátran munkahelyi problémáival. S ha netán segítsége szorul, az sem baj. Legyen Œszinte, munkatársainak buzdítása majd meghozza az önbizalmát. Rák

6. 22–7. 22.

Nem teszi jól, ha legtöbször nyers szókimondással igyekszik érvényt szerezni akaratának. FŒleg a párjának van már elege ebbŒl a modorból. Vigyázzon, mert farsang idején nem jó a családi háború... Oroszlán

7. 23–8. 23.

Feltétlenül pörgesse fel magát, különben egy évkezdŒ feladatával könynyen behozhatalan hátrányba kerülhet. Kicsit a párja is levert, igyekezzen felvidítani Œt valamilyen közös, hétvégi programmal. Szız

NAP KIADÓ

2007. JANUÁR 15–21.

Gyengéd, együttérzŒ, segítŒkész és vidám lesz az elkövetkezŒ hetekben. Ez módfelett illik önhöz s egyáltalán a farsangos idŒszak hangulatához. A pozitív hozzáállását környezete is méltányolja majd.

Ikrek

Aforizma

Y

HETI HOROSZKÓP

Bika

Januári meleg – nagy csapás. SZEKUNDUM

E heti rejtvényünkben Benjamin Franklin amerikai nyomdász, államférfi, író egyik gondolatát fejthetik meg az olvasók. Az 51–52. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: ...aki mindvégig megáll, az megtartatik (Máté evangéliumából). Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát ezúttal az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Pál Szilárd (Párkány). Gratulálunk!

Kos

185 éve, 1823. január 21-én született Madách Imre. 90 éve, 1918. január 21-én született Rácz Olivér író, költŒ.

Virágkalendárium

JUTTAT ÉPÜLET-SZÁRNY

REGGEL FELE

Január 15.: Lóránt, Rolánd, Dobroslav; 16.: Gusztáv, Kristína; 17.: Antal, Antónia, Nata‰a; 18.: Piroska, Bohdana; 19.: Sára, Márió, Drahomíra; 20.: Fábián, Sebestyén, Dalibor; 21.: Ágnes, Vincent

Heti évfordulók

BÁTOR

ERDÉLYI KÖLTÃ VOLT

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok

PULISZKA

ANGLIA – ANGOLUL

8. 24–9. 23.

Az utóbbi hetekben lassabban mennek a dolgai, mint szeretné, de elégedjen meg egyelŒre annyival, hogy megoldott egy bonyolult problémát. Pénzügyi helyzetét is sikerült valamelyest egyensúlyba hoznia.

7

Mérleg

9. 24–10. 23.

Noha érzi már az évek súlyát, érdemes megragadnia minden tanulási lehetŒséget, mert ezek elŒbbre juttathatják az életben. Érzelmi téren vonzódik valakihez, most akár kezdeményezhet is... Skorpió

10. 24–11. 22.

Ne hamarkodja el a fontolgatott munkahelyváltoztatást, hiszen közben kiderült, hogy a mostani állása és kapcsolatai sokkal értékesebbek, mint eddig gondolta. Közlekedjen körültekintŒen és óvatosan. Nyilas

A dunaszerdahelyi Gyurcsik Mária (26) és vállalkozó férje, Gyurcsik József (26) még október második felében kötöttek házasságot, ám nászútra csak idén februárban mennek, mégpedig Írországba. Kedvtelésként József imádja a számítógépes játékokat és a sportközvetítéseket. Mária a táncolást, kirándulást, s ha egy aprócska A Bertók Video felvétele jövevény adna magáról életjelt – marad!

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

I. Az alábbi mondatok városneveket rejtenek el. Ön szerint hány városnév bújt meg az alábbi öt mondatban?

Egy férfi felad egy hirdetést: „Feleséget keresek!” Másnap kap száz levelet, mindegyikben ez áll: „Mit szólna az enyémhez?”

1. Bármit mond e germán, a lasszó fiatalok kezébe nem való. 2. Ha kevésbé csalódik, nem oly maró ma a kedve. 3. Ha az ember linóleummal borítja a padlót, könnyı takarítani. 4. Egész nap rág a hörcsögöm, nem marad nyugton. 5. Ha vannak a falon dongók, mesebeli manók sem védhetik meg tŒlük a mézet. II. Az alábbi kérdŒ mondatok tartalmazzák a választ is. 1. Milyen nemzetiségı az illatszerbolt vezetŒje? 2. Mi szállt Józsi fejébe, hogy egész éjjel kóborolt? 3. Mit csinál a kutya, miközben a dugattyú jár? Helyes megfejtŒink között minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

✖ Egy vidéki kisvárosban, ahol csupa nagyothalló ember lakik, bírósági tárgyalást tartanak. Azt mondja az alperes: – Ez az ember ellopta az órámat! – Tévedés! – tiltakozik a felperes –, mert én meggyŒzŒdéses antialkoholista vagyok. A bíró kihirdeti az ítéletet: – A kutat mindkettŒjüknek joga van használni! ✖ Súlyos baleset történik az autópályán. Egy eszméletlen férfit tolnak be a mentŒbe, ami el is indul. Útközben a sérült magához tér és üvölteni kezd: – Az Audim! Az Audim! Mire a mentŒorvos: – Hogy gondolhat ilyenkor az autójára, amikor ilyen súlyosan megsérült? Nem akarom elkeseríteni, de elvesztette a bal karját. – Tényleg?! Az órám! Az órám!...

11. 23–12. 21.

Még az óévben összeismerkedett valakivel, akivel mindjárt és azóta is tökéletesen megértik egymást. Megbízható eddigi kapcsolatát viszont kár volna kockára tennie egy könnyı érzelmi kalandért. Bak

12. 22–1. 20.

Ez nem az az idŒszak, amikor meg tudna gyŒzni bárkit is a sajátos, mondhatni különbejáratú igazáról. Meg se kísérelje, idŒpocsékolás lenne. Várjon alkalmasabb idŒre. Most élvezze a farsang örömeit. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Állandóan valamilyen meleg, egzotikus országba vágyik, ami az évszakot tekintve teljesen érthetŒ, ám egy távolról érkezŒ hír visszatéríti a realitások talajára. Megfontolandó ajánlatot kap. Halak

2. 20–3. 20.

Ne szégyellje, kérjen tanácsot, mert szerelmi téren bizony bajba kerülhet. Azon egyszerı oknál fogva, mert nem tudja, hogyan kell megtartania valakit, akit amúgy is nehezen tudott „megszerezni”.

 Ãsszel két hétig ez a látnivaló fogadta a járókelŒket a dunaszerdahelyi Art-MA Galéria elŒtt: – Fél tehén? De hisz ezt még az istállóba se lehet bekötni, mert eldŒl!... – jegyezte meg állítólag egy faFogas Ferenc felvétele lusi öregember


8

Tudósítás – Hirdetés

2008. január 15.

Vigyázat, pénzhamisítók Furcsa trió GALÁNTA – Zongoratriónak nevezik magukat, pedig valójában nem is azok. Viszont sikeresek, és érdekes hangzású zenét játszanak. Immár negyedik esztendeje tevékenykedik és arat egyre nagyobb sikereket a Galántai Zongoratrió.

DUNASZERDAHELY/KOMÁROM – A pénzhamisítók is jól tudják, hogy Szlovákiában 2008 januárjától valószínıleg bevezetik az eurót, s ha így lesz, akkor koronával már csak az elkövetkezŒ esztendŒ elsŒ hónapjának közepéig fizethetünk. Pontosan január 16-áig. Ezért nyilvánvalóan még az idén szeretnének megszabadulni a hamisítványaiktól. A Szlovák Takarékpénztár alkalmazottai tavaly havonta átlagosan hét hamis pénzre akadtak, többnyire a második félévben, ami a fenti állítás igazát bizonyítja. Egyre több hamis eurót igyekeztek Dél-Szlovákiában értékesíteni a csalók. A szlovák korona közül leginkább az ezreseket és az ötszázasokat, az eurónál pedig fŒleg az ötvenes és a százas címletet hamisítják. A bank szakemberei szerint a legjobb védekezés az, ha minél kevesebb készpénzt használunk, tehát vagy bankkártyával, vagy átutalással fizetünk. Ha készpénzt kapunk, akkor elŒször tapintással (a hamisított bankjegyek általában valamivel vastagabbak az eredetinél), majd szemrevételezéssel

Érdekes a megnevezésük, hiszen hármuk közül csupán Beáta Tomãányiová játszik ezen a hangszeren. Farkas Mária hegedül, Boris âerveÀansk˘ pedig fagotton muzsikál. Mindhárman a galántai zeneiskolában tanítanak hosszú évek óta. Eredetileg úgy tervezték, hogy valóban zongorahármast alakítanak, s így éltetik tovább a közös mu-

 Nagyban hamísítják az eurót is gyŒzŒdjünk meg a bankjegy eredetiségérŒl. Ha bármire gyanakszunk, adjuk vissza a pénzt, az utcai árusoktól pedig semmi eset-

Archív felvétel

re se fogadjunk el eurót. Sokat veszíthetünk könnyelmıségünkkel! – ezt már elég sok –lav átvert polgár tudja.

Kurta az idei farsang KOMÁROM/TEJFALU/FELBÁR – Január 6-án, vagyis vízkereszt napján kezdŒdött a farsang hamvazószerdáig tartó idŒszaka. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint, a történelmi Magyarországon a farsang kialakulása a középkorra tehetŒ. Elterjedése valószínıleg három fŒ területen történt: a királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. A királyi udvarban je-

lentŒs volt az itáliai, míg a másik két szinten a német hatás. Liszka József néprajzkutató munkáiból tudjuk, hogy szıkebb pátriánkban szinte kizárólag a FelsŒ-Csallóközben volt ismeretes a maszkos alakoskodással egybekötött, adománygyıjtŒ farsangi felvonulás, amit a helybeliek dŒrejárásnak ismernek. A 19. század elsŒ felében Komáromban is szerveztek pompás, karneválszerı farsangi mulatozásokat. Ilyen-

zsikálás albrechti hagyományait, de aztán mindenki a kedvenc hangszerét választotta. Az eredeti nevüket viszont meghagyták. Számos hazai rendezvényen szerepeltek, s felléptek a visegrádi országok zeneiskoláinak mohácsi fesztiválján is. Repertoárjuk valóban gazdag, hiszen többek között Bach, Händel, Mozart és Dvofiák mıveit is megszólaltatják. „A közös muzsikálás kellemes kikapcsolódást jelent pedegógiai munkánk után, s a zenés együttlét azért is fontos, mert ezzel is szeretnénk követendŒ példát mutatni tanítványainknak” – nyilatkozta társai nevében is Boris âerveÀansk˘. (–)

kor tartották a lakodalmakat és a különbözŒ szakmákhoz, egyletekhez, sportágakhoz tartozók báljait. Az idén egyébként rövid lesz a farsangi idŒszak, mert a húsvétot megelŒzŒ nagyböjt már február 6-án elkezdŒdik. ElŒtte azonban Tejfalun, Felbáron és néhány más felsŒ-csallóközi településen most is megtartják a hagyományos dŒrejárást. –lel

Új igazgató GALÁNTA – December 31-ével lemondott a helyi Szent Lukács Kórház igazgatói tisztségérŒl Jozef Valock˘, a Smer parlamenti képviselŒje. Tibor Miku‰, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke a kórház egyik orvosát, Rinaldo Simanskyt nevezte ki a posztra. A galántai járásbeli MKP-s megyei képviselŒk tiltakoznak a döntés ellen. „Úgy érezzük, a kinevezés a szabályok megkerülésével történt. Az egészségügyi bizottság tagjainak véleményét

sem kérték ki, még csak nem is tudtunk róla, mi készül” – nyilatkozta lapunknak Bíró László, aki Pallya Gáborral együtt tagja a megyei képviselŒ-testület egészségügyi bizottságának. „Kérni fogjuk a megyeelnököt, hogy a szabályoknak megfelelŒen járjon el, és a szakbizottság meghallgatása után írjon ki pályázatot az igazgatói posztra” – mondta Bíró. Tibor Miku‰ megyeelnököt tegnap nem sikerült telefonon elérnünk, a témához hamarosan visszatérünk. (gaál)


Gyereksarok – Recept

2008. január 15.

Száztizenöt évet ünnepeltek Ebben az iskolaévben ünnepli fennállásának 115. évfordulóját a Nagyszarvai Magyar Tannyelvı Alapiskola. Bánki Melinda helyettes igazgatónŒ elmondta, a megrendezett ünnepély egy nagy osztálytalálkozóra emlékeztetett. Mi természetesen nem a hajdani diákok sikereire (ami egyébként nem elhanyagolható szempont), hanem az intézmény mostani tehetségeire voltunk kíváncsiak. Az egyik közülük a hatodik osztályos Hlivák Dalibor, aki több tevékenységével is kitınik társai közül, ám véletlenül sem különc. Libor – ahogy az iskolában becézik – Sárosfáról jár a Fogas Ferenc felvételei nagyszarvai iskola felsŒ tago-  Hlivák Dalibor zatára, négy évig a sárosfai iskola tanulója volt. Édesapja szlovák, 1994/95-ben születettek csapatában. A édesanyja magyar. Testvére, aki most kosárlabda mondhatni családi vonás kilencedikes, Dunaszerdahelyre jár náluk, hiszen szülei, édesapja „ligás koszlovák alapiskolába, Libor pedig ma- sarasként“, édesanyja szintén e sportág gyarba. A magyar irodalomhoz való játékosaként ismertek. Olvasni is szeret, vonzódását mi sem bizonyítja jobban, legutóbb például Gárdonyi klasszikusát, mint hogy a tavaly Pozsonyban meg- az Egri csillagokat olvasta, valamint a rendezett, II. Kulcsár Tibor Vers- és Harry Pottert szlovák nyelven. TerveirŒl Prózamondó Verseny országos forduló- annyit árult el nekünk, hogy tanár vagy jában az elŒkelŒ harmadik helyet tud- extraligás kosaras szeretne lenni. hatta a magáénak. Emellett kosárlabdáAz ötödikes Rudlík István elsŒsorban zik is, jelenleg a pozsonyi Inter a fogalmazásírásban tınik ki. A tavalyi

 Rudlík István komáromi Pislákoló mécses elnevezésı versenyen Szent Erzsébet életérŒl írt, s fogalmazásával harmadik helyezett lett. Színjeles tanuló, kedvence a testnevelés. A helyi futballklub csapatában már harmadik éve idŒnként kapus vagy hátvéd. FelnŒttkori terveit is fontolgatja már, amelyben a sport van az elsŒ helyen: futballista szeretne lenni. A nagyszarvai alapiskolát idén 112 tanuló látogatja elsŒtŒl a kilencedik évfolyamig. Bánki Melinda igazgatóhe-

lyettes elmondta, az elsŒ osztályt ebben az iskolaévben tizenegy kiselsŒs kezdte, ami bizony kevés. Az intézmény életének történetében eddig soha nem fordult elŒ még évfolyamösszevonás, most elŒször merült fel, hogy esetleg a jövŒben sajnos erre is sor kerülhet. Természetesen mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne következzék be, így jövŒre akár nyolc elsŒssel is hajlandóak lennének osztályt nyitni. Az intézmény egyébként igyekszik minden meghirdetett versenybe, pályázatba bekapcsolódni. Például a Dunaszerdahelyi Népmıvelési Központ felhívására egy természetvédelemmel kapcsolatos versenyben vesznek részt, melynek neve: Európa kútja – Mentsük meg ivóvizünket (StudÀa Európy – zachráÀme Ïivú vodu). Dokumentálják, jegyzŒkönyvezik a gyerekek és a pedagógusok azokat a jótetteiket, amelyekkel a környezetüket és az élŒvilágot óvják, védik. Ilyen most például a madáretetŒk készítése, melyeket az iskolaudvarban raktak ki, vagy a rendszerésséggel végzett, iskola körüli közös szemétgyıjtés. Ennek a versenynek az eredményhirdetése majd csak márciusUndesser Tímea ban lesz.

9

JÁTÉK Szeretnél egy jó DVD-t? Ha igen, nincs más dolgod, mint válaszolni az alábbi három kérdésre és sorsolással akár te is megnyerheted a Tesz -vesz Város címı DVD-t, amelyet a Focus Music Shop ajánlott fel. Kérdéseink: 1. Ki a padányi óvoda igazgatónŒje? 2. Milyen sportot ız Hlivák Dalibor? 3. Hány éves idén a nagyszarvai alapiskola? Ha tudod a válaszokat, feltétlenül írd meg nekünk és küldd el szerkesztŒségünk címére legkésŒbb január 25-ig. A borítékra írd rá a korodat is!

Te vagy a nyerŒ! Válaszok az 45. számban feltett kérdésekre: 1. nyolc, 2. József Attila, 3. orvos. Ezen a héten a tízéves albári Virág Nicolas lett a nyerŒ, aki a Kérem a következŒt címı mese-DVD-t nyerte a Focus Music Shop jóvoltából. Rovatunk támogatója a Focus Music Shop Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely Tel.: 031/ 551 51 02

Nyugdíjasnapon léptek fel A padányi óvodások az alapiskolásokkal együtt léptek fel azon a nyugdíjasnapi rendezvényen, melyet a helyi mıvelŒdési központban szervezett számukra az önkormányzat, Varga Árpád polgármesterrel az élen, még decemberben. Nagy sikert arattak az óvodás gyerekek, akik az ünnepi keretmısorban felszabadultan szavaltak, játszottak, énekeltek. Megkérdezésünkre Marczell Katalin óvodaigazgató elmondta, huszonnyolc kisgyerekkel foglalkoznak intézményükben, s rendszeresen

mısorokkal készülnek a község különbözŒ társadalmi eseményeire. A legnagyobb sikert ez ideig az óvodások a Vadászat húsvéti tojásra elnevezésı rendezvényükkel, a Márton-napi ludas vásárral és az anyák napjára betanított programokkal aratták. A nyugdíjasnapon népi játékokat elevenítettek fel a nagymamák és nagypapák nagy örömére és büszkeségére. Emlékezetes volt az apák napja is, amikor is gulyásfŒzŒ versenyt hirdettek meg. Itt szinte minden, a községben tevékenykedŒ társadalmi szervezet csapata képviseltette magát. Az eladott ízletes

gulyásból befolyt összeget az óvodai munka korszerısítésére költötték. Az igazgatónŒ elmondása szerint az önkormányzati segítségen kívül maguk is sokat tesznek azért, hogy kellŒ színvonalon folyhasson a pedagógiai munka a gyerekkel. Legutóbb például pályázati úton sikerült 330 ezer forintot elnyerniük a SzülŒföld Alaptól, melyet teljes egészében játékokra költöttek. Vlado KmeÈ  A padányi óvodások rendszeres fellépŒi a község rendezvényeinek A szerzŒ felvétele

FÃZZÖN VELÜNK!

Csirkesaláta meggyszósszal Hozzávalók: 2 db csirkemell, 30 dkg spenótlevél (mélyhıtött), 15 dkg durvára darabolt dió, fıszerek: só, kakukkfı Meggyszósz: 2 dl tejszín, 1 evŒkanál liszt, fél üveg meggybefŒtt, fahéj, szegfıszeg, pár csepp citromlé Elkészítés: 1. A csirkemelleket vágjuk fel csíkokra, majd sózzuk be Œ-

ket, ezek után pedig kakukkfıvel szórjuk meg. 2. Egy teflonserpenyŒben, kevés olajon, süssük fehéredésig a csirkecsíkokat, majd pirítsuk meg, engedjük el a levét. 3. Ezalatt a meggyet, ha magos, magozzuk ki, tegyük fel egy kevés vízben fŒni. 4. A vízhez adjunk fahéjat, egy csipet szegfıszeget és pár csepp citromlét. 5. A tejszínnel habarjuk simára a lisztet, higítsuk egy

kevés meggylével, majd keverjük a meggyhez a habarást. 6. Pár percig hevítsük, míg besı-rısödik a meggyszósz. 7. Ezalatt kevés olajon olvasszuk fel a spenótleveleket, fakanállal óvatosan forgassuk meg, tegyük tálra Œket. 8. Szórjuk meg a spenótsalátát dióbéllel, a megsült csirkecsíkokkal, majd kanalazzunk rá a meggyszószt a meggydarabkákkal.


10

Spravodajstvo

15. január 2008

Limity zníÏené na polovicu ·AªA – Nemocnica v meste patrí medzi tie men‰ie zdravotnícke zariadenia, ktor˘m V‰eobecná zdravotná poisÈovÀa (V‰ZP) zredukovala objednávky. Podºa zmluvy uzatvorenej na prv˘ polrok 2008 „V‰ZP-ãka“ bude mesaãne preplácaÈ nemocnici, prevádzkovanej neziskovou organizáciou Forlife, n. o., iba polovicu v˘konov v porovnaní s vlaÀaj‰kom. „PäÈdesiatpercentné zníÏenie sa nevzÈahuje iba na lôÏkovú ãasÈ nemocnice, ale aj na ambulantné o‰etrenie, röntgen, biochemické a hematologické laboratóriá ãi na rehabilitáciu,“ uviedol nás do problému riaditeº nemocnice Alexander Tirinda a dodal, Ïe pri stavoch, ktoré nie sú akútne, dostanú pacienti namiesto nemocniãného o‰etrenia ambulantné. LenÏe veºakrát je veºmi ÈaÏké za pár minút rozhodnúÈ, ãi ide o urgentn˘ prípad alebo nie. E‰te hor‰ia je situácia na röntgene a v laboratóriách, kam posielajú pacientov súkromní lekári. T˘chto odmietnuÈ nemôÏu, a tak sú

 Polovicu poistencov V‰ZP budú musieÈ v ‰alianskej nemocnici odmietFoto: autor nuÈ, no poistencov ostatn˘ch poisÈovní sa snaÏia udrÏaÈ si znev˘hodnení nemocniãní pacienti. Ak chcú dodrÏaÈ navrhovan˘ 50-percentn˘ limit, bude to maÈ negatívny dopad na pacientov a urãite budú musieÈ niektor˘ch poslaÈ do inej nemoc-

Zlietli sa holuby LEHNICE – E‰te vlani sa opäÈ raz zlietli do obce po‰tové holuby. Teda, presnej‰ie povedané, nezlietli, ale priviezli ich majitelia z deviatich základn˘ch organizácií chovateºov t˘chto v˘nimoãn˘ch vtákov, keì v miestnom kultúrnom dome zorganizovalo Oblastné zdruÏenie chovateºov po‰tov˘ch holubov Bratislava v spolupráci s lehnick˘mi chovateºmi a obecn˘m úradom v˘stavu po‰tov˘ch holubov. Náv‰tevníci mohli obdivovaÈ spolu 118 operencov, ktoré dokáÏu letieÈ aÏ r˘chlosÈou 90 kilometrov za hodinu a ão sa vytrvalosti t˘ka, zvládnu za tri dni aÏ 2000 kilometrov! Ako sme sa dozvedeli, váha tohto druhu sa pohybuje medzi 300 aÏ 500 gramami, pochopiteºne, pri letoch na dlhé trate prichádza k jej veºkému úbytku. Okrem mnoÏstva cien, ktoré udelila posudzovateºská komisia v dvoch kategóriách – ·tandard a ·port – bol rezultátom v˘stavy aj v˘ber kolekcie vtákov, ktoré budú oblasÈ reprezentovaÈ na celo‰tát(elba) nej v˘stave Nitra 2008.

Úspe‰n˘ rok DUNAJSKÁ STREDA – Prvé t˘Ïdne roka sú uÏ tradiãne venované bilancovaniu roka predchádzajúceho. Ak˘ bol rok 2007 v Miestnom odbore Matice slovenskej (MO MS) v Dunajskej Strede? Podºa slov Moniky Benkovskej, predsedníãky MO MS v Dunajskej Strede, zaznamenal miestny odbor po v˘mene ãlensk˘ch preukazov síce mierny úbytok ãlenov, ale, ako nám povedala, s pote‰ením zaznamenávajú rastúci záujem o akcie MO MS. Podºa jej slov kaÏdoroãne organizuje tento MO MS pribliÏne ‰estnásÈ akcií spojen˘ch s oslavou rôznych udalostí a sviatkov Slovenskej republiky, z toho sú

‰tyri podujatia venované t˘m najmen‰ím. Na otázku, ktorú vlaÀaj‰iu akciu povaÏuje za najlep‰iu, Benkovská odpovedala: „Za najvydarenej‰iu povaÏujem oslavu DÀa matiek, ktorá sa uskutoãnila v nádhernom jarnom poãasí v záhrade Domu MS za úãasti 70 matiãiarok. Dojem z celej akcie umocnilo vystúpenie súboru Coro Laudamus z Pie‰Èan.” ZároveÀ nás Monika Benkovská informovala, Ïe tradiãn˘, uÏ sedemnásty Slovensk˘ ples sa uskutoãní 2. februára 2008 v kaviarni Legendary. Bliωie informácie môÏu záujemcovia získaÈ v Dome MS na Jesenského ulici 25 v Dunajskej Strede. (‰mich)

 Matiãiari v roku 2007 zorganizovali mnoÏstvo úspe‰n˘ch Foto: ªubo Baniã akcií. Prvá sprava Monika Benkovská

nice. Dozvedeli sme sa aj to, Ïe asi 70 percent pacientov nemocnice sú poistencami V‰ZP, ão znamená, Ïe príjem nemocnice sa oproti vlaÀaj‰ku zníÏi o viac ako 30 percent. A keìÏe ide o

zariadenie s vyrovnan˘m hospodárením, vôbec nie je isté, Ïe budú schopní dosiahnuÈ takéto zníÏenie aj na strane v˘davkov. „Jedn˘m zo spôsobov ako usporiÈ môÏe byÈ to, Ïe oddelenia, ktoré doteraz fungovali v dvoch krídlach budovy, stiahneme do jedného a tak sa uvoºní personál druhého krídla,“ pokraãoval direktor. Chirurgia takto fungovala uÏ aj vlani, keìÏe objednávky na chirurgické zákroky poisÈovÀa oklie‰tila uÏ dávnej‰ie – teraz spojili do jedného krídla aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V novej zmluve pre chirurgické oddelenie nie je Ïiaden limit a vedenie nemocnice e‰te nerozhodlo, ãi toto oddelenie majú redukovaÈ na jednodÀovú alebo na ambulantnú chirurgiu. Problém je v tom, Ïe zníÏenie na polovicu sa vzÈahuje aj na ambulantné o‰etrenie, a riaditeº uÏ teraz vie, Ïe toto nebudú môcÈ dodrÏaÈ, lebo 70 percent klientov V‰ZP sú akútne prípady. Nezostáva teda niã iné, len poslaÈ t˘chto pacientov do inej nemocnice, prípadne vykonaÈ neodkladné o‰etrenie a ãa-

kaÈ, Ïe po pol roku, po vypr‰aní teraj‰ej zmluvy, poisÈovÀa v˘kony preplatí. Alexander Tirinda má aj vysvetlenie, preão sa dostali do takejto situácie. Podºa neho to súvisí so zoznamom nemocníc, publikovan˘m pred ãasom aj v médiách. V súpise sa objavili tie, s ktor˘mi mala V‰ZP povinne uzatvoriÈ zmluvy na objednávku v˘konov. „Z pôvodného zoznamu boli vynechané malé nemocnice, prakticky tie isté, ktoré sú teraz oklie‰tené zníÏen˘mi limitmi. Pôvodn˘ návrh sa napokon ani nedostal na prerokovanie do vlády, no v súãasnosti je snaha presadiÈ to isté ekonomicky, cez poisÈovÀu, ktorá je v rukách ‰tátu,“ hovorí. Predstavitelia ‰alianskej nemocnice 8. januára rokovali so V‰eobecnou zdravotnou poisÈovÀou, no podarilo sa dosiahnuÈ iba to, Ïe môÏu daÈ návrh na rozdelenia limitov, no balík objednávok sa zmeniÈ nepodarilo. Vedenie nemocnice teraz zvaÏuje moÏnosti, ako u‰etriÈ na v˘davkoch nemocnice. (gl)

TIK-u od januára odzvonili KOMÁRNO – Od 2. januára je turisticko-informaãná kancelária v srdci mesta zatvorená. Mestské zastupiteºstvo v Komárne svojím uznesením rozhodlo, Ïe Mestsk˘ podnik cestovného ruchu dÀom 31. decembra 2007 ru‰í a jeho nástupníckymi organizáciami sa stanú spoloãnosÈ Viator, s.r.o. pre oblasÈ cestovného ruchu, Calor, s.r.o. pre oblasÈ energetiky a príspevková organizácia Comorra Servis pre oblasÈ správy majetku mesta. Na margo zatvorenia úspe‰ne fungujúcej turisticko-informaãnej kancelárie uviedol b˘val˘ riaditeº MPCR ªubomír Veºk˘ nasledovné: „V uznesení mestského zastupiteºstva ã. 224 z minulého roku sa pí‰e, Ïe po novom roku prevezme ãinnosÈ kancelárie nezisková organizácia Pro Castello

 Turisti v Komárne môÏu miesto informácií obdivovaÈ visiacu Foto: Milan Drozd zámku Comaromiensis. DÀa 27. septembra bola schválená zriaìovacia listina príspevkovej organizácie Comorra Service, ktorá je právnym nástupcom MPCR. Bola schválená aj jej organizaãná ‰truktúra, v ktorej sa tu-

risticko-informaãná kancelária nenachádza. V ìal‰om teda nemám na základe ãoho turisticko-informaãnú kanceláriu prevádzkovaÈ.“ Predseda komisie pre turistick˘ ruch a zahraniãné vzÈahy László Stubendek je

zatvorením kancelárie pobúren˘. „Mestské zastupiteºstvo neprijalo konkrétne uznesenie o zatvorení turisticko-informaãnej kancelárie. Urobil to riaditeº, odvolávajúc sa na rozhodnutie samosprávy. Myslím si v‰ak, Ïe v ãase, keì sa hranice otvárajú, je takéto rie‰enie veºmi ne‰Èastn˘m krokom,“ povedal pre nበt˘Ïdenník. Nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensis, ktorá ãinnosÈ TIK-u preberá, plánuje rozostaviÈ informaãné stánky v areáli Starého hradu. Faktom v‰ak zostáva, Ïe turisticko-informaãná kancelária, ktorá úspe‰ne pôsobila vo frekventovanej ãasti mesta – kam sluÏba tohto typu urãite patrí – a získala ãlenstvo v sieti prestíÏnych informaãn˘ch kancelárií Slovenska AICES, prestáva v súãasnej forme existovaÈ. (pad)

GLOSA

Náhubok pripraven˘ Zbojnícka druÏina populárneho kapitána Roberta Fico‰íka zasadala a to vÏdy znamená, Ïe pre ÈaÏko zdieran˘ poddansk˘ ºud slovensk˘ isto vznikne nejeden dôvod na radostn˘ v˘skot a juchanie. Ak sa uÏ náhodou nerokuje o rozdávaní nazbíjan˘ch kremnick˘ch dukátov a meraní kradnutej ãervenej anglie od buka do buka, urãite sa preberajú plány, ako pri‰kripnúÈ tie nenásytné kapitalistické pijavice, Ïijúce v prepychu z mozoºov a krvi robotného ºudu. Hoci, a to si povedzme úplne úprimne, aj ten najchudobnej‰í ãlen lúpeÏníckej suity sústredenej okolo Fico‰íka je nepomerne bohat‰í a povaºuje sa v oveºa väã‰om blahobyte, ako veºká väã‰ina ich triednych nepriateºov. Ale to urãite iba preto, aby sa intenzívnej‰ie a nezaÈaÏení hmotn˘m nedostatkom mohli naplno venovaÈ budova-

niu sociálneho ‰tátu, kde budú v‰etk˘m – teda nie iba vyvolen˘m – lietaÈ peãené holuby do huby. Pri tomto ‰ºachetnom úsilí sa v‰ak e‰te stále nájdu neprajníci, ktorí im hádÏu polená pod nohy a brzdia tak budovanie svetl˘ch zajtraj‰kov. A je smutné, Ïe v prvej línii stoja takzvaní novinári, nedovzdelaná háveì, ktorá nenapí‰e ani písmenko pravdy, klame a prekrúca aj to, ão sa prekrútiÈ nedá. O úspechoch nepí‰u, chudobe nedoprajú a urãite nechcú ani to, aby sa na Slovensku stavali diaºnice. âo ich k tomu vedie? Pravdu nám nedávno v rozhovore pre ist˘ pravicov˘ denník poodhalil zbojník poveren˘ vedením rezortu kultúry Maìarião‰ík, povaÏovan˘ za ‰edú eminenciu a spolutvorcu stratégie v kolektíve hôrnych chlapcov. Drvivá väã‰ina novinárov sú praviãiari! Aká to hrôza, no ale potom sú logicky z princípu nepriateºmi „ºavicovej“ vlády a tak je naãim zjed-

naÈ v tejto veci poriadok. Na to, aby sa nauãili o „tejto“ zbojníckej druÏine písaÈ pekne mali ãasu dosÈ, ponúknutú ‰ancu nevyuÏili a tak im treba napraviÈ tie praviãiarske papule in˘m spôsobom, ãiÏe zákonom (v odbornej terminológii naz˘vanom „náhubkov˘“). Ej bisÈu, nauãíme ich veru správne písaÈ o nás – Fico‰íkovi, KaliÀáko‰íkovi, Tomano‰íkovej, Valentovião‰íkovi ãi Pa‰ko‰íkovi. A keì nie, tak tie ich mizerné plátky dáme do laty in˘m spôsobom. Koniec koncov, v automobilovom priemysle je pri pásoch voºn˘ch pracovn˘ch miest dostatok. Hovorí sa, Ïe ak niekto nie je v dvadsiatke ºaviãiarom, nemá srdce, ale ak ním ostal aj po tridsiatke, nemá rozum. Nemyslím si, Ïe je to úplná pravda. Poriadok v hlave celkom nesúvisí s t˘m, ãi sa niekto verbálne hlási k ºavici ãi ªubo Baniã pravici.


Hirdetés

2008. január 15.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Két város között Annyira vágytam a nyugalomra, békességre, a szabadságra, hogy elhagytam Szerdahelyt. Meg kellett tennem. Nagyon nehéz volt. Míg más munkát találtam, mire magammal hozhattam a kislányomat, mire a férjem befejezte az esti iskolát, eltelt egy év. Kocka utca 11., harmadik emelet. Rettenetes. Nem látom a fákat, nem érzem a föld illatát. Nem tudom megszokni a doboz-létet. Ez a szabadság? A szabadság ára egy másféle rabság. Komáromban is bontanak. Eltıntek a konflisok, a kanyargós, kedves utcák, gázlámpák, lebontják a keresztszüleim házát. Eltınik a város egy része. Már semmi nem olyan, mint gyermekkoromban volt, amikor ide vágytam. Ez már nem az a város.

Már bontják 1974. Végre úgy élek, ahogy mindig is szerettem volna. Végre együtt a családom. Megint kisbabát várok: Erzsikét. Júliusban hazautazom, mert otthon szeretném megszülni. Le fogják bontani az utcánkat, mesélik szomorúan a szomszédaink. Nagyon elkeseredem, nem hiszem el. Mesélik, hogy Náci bácsi, az egyik szomszédunk, búskomor lett. Amióta megtudta, hogy lebontják a házát, nem beszél. A házat, amit nem is olyan régen a saját kezével épített. Naponta kijár

a temetŒbe, tragikusan elhunyt fia sírjához, ott panaszolja el a bánatát, Náci bácsi pár hét múlva belehalt a fájdalomba...

Naplóm, 1975. június 30. Szüleim megkapták a végzést. Három héten belül ki kell költözniük. Megkapták az új lakás kulcsait. Fogtam a nagyobbik lányom és rohantam haza, hogy még egyszer utoljára lássam a házat, ahol felnŒttem, a kertet, az utcát. Anyám boldog. Az új lakás gyönyörü. Három szoba, összkomfort. Anyám boldogan mutogatja a helyiségeket. Ez a konyha, fürdŒszoba. Nézem a szép konyhát, nyitogatom a szekrények ajtaját. – Nézd, anyu, van sodródeszkád is! Milyen szép! – Pedig én olyan szépen megsúroltam a régieket. Ezt olyan hangsúllyal mondja, hogy kicsordulnak a könnyeim. Ott, a szép új konyha közepén elkezdtem sírni. Sirattam a régit: a házat, amit már nem is szerettem, az udvart, a kertet, sirattam magamat, a hontalanságomat. Ebben a lakásban a szüleim fognak élni, ez már nem az én otthonom. Visszamentünk a régi házba. A sors kegyes volt, megadta, hogy megéljek még egy nyári záport. Mindig is szerettem az esŒt. Kiálltam az udvarra: ömlött az esŒ, megcsapott az ózon illata. Soha többé

nem éreztem azt az illatot. Lebontják gyerekkorom utolsó emlékét. A házat, ahol felnŒttem, az óvodát, az iskolát. Valami véget ért... Lebontották az utcát, a házakat, kitépték a fákat, bokrokat. A buldózer eltaposott mindent. Lakótelep épült a helyén. A járda vonala még idézi a régi utcát. Házunk helyén nem épült semmi. Egy utcai lámpa és fı. Jó lenne letelepedni a fıbe az unokákkal, és ott mesélnék nekik a régmúlt idŒkrŒl. A régi Városról, a rég elment emberekrŒl. Mesélnék egy szomorú kislányról, aki félt a sötétben, és mindig egyedül volt. Mesélnék az elárvult Œzgidáról, szomorú barna szemeirŒl. A kastély mögötti búzatáblában találtunk rá. A törött szárnyú gólyáról, aki egy fütŒházban vészelte át a telet. Mesélnék az Œszinte emberekrŒl, a barátságról, ami kibír egy fél évszázadot is, ami örökké tart.

Sorsforduló 1977: Hideg havas a február. Megyek szüleimhez a Balasov téri lakásba, lassan érkezik a harmadik kisbabám. Annamária. Egy gyerek nem gyerek, kettŒ talán, de három az igazi. Mindig is nagy családot szerettem volna. Két szülésen már túl vagyok, és nem szoktam nyavalyogni. Sportosan veszem a fi-

zikai fájdalmakat. Ez természetes dolog és magánügy. A harmadikon is majd túlleszek. Ejszaka fél egykor megszületik Annamária. Fél óra alatt megszülök, de utána a komplikációk sora. Már reggel öt óra van, mire úgy-ahogy magamhoz térek, mire visszahoznak... „Uram, kérlek adj még idŒt, ne hívj magadhoz, engedd felnevelnem a gyermekeimet !” 1977. február 16-a hajnalán a Mindenható adott még idŒt, esélyt az élethez. 1978. február 16-án, hajnalban, hosszú szenvedés után meghalt az édesanyám a szerdahelyi kórházban... Elfogytak a szavak, a gondolatok... Többé nem tudtam írni: semmit, még egy levelet sem. A naplómat elsüllyesztettem a pince legmélyére, és eltemettem az emlékeimet.... Utána hosszú évekig álmodom a régi Várossal, a lebontott utcákkal, házakkal. A mindig visszatérŒ álom. Álmomban hideg van és sötétség. Néptelenek az utcák, üresek a házak, és valahol a távolban fény dereng, van ott egy másik Város. Hosszú út vezet odáig. Egyedül vagyok, fázom, eltévedek az úton, és azt a másik Várost, álmaim Városát nem találom meg soha.... Szidónia

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ www.parameter.sk/kulfold-belfold Szlovákia és a nagyvilág legfontosabb történései tömören, percrŒl percre ■ www.parameter.sk/regio Minden, ami Dél-Szlovákiában történik: Pozsonytól Párkányig ■ www.parameter.sk/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ www.parameter.sk/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ www.parameter.sk/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk /lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/parabarak A blogot 16 év alatt csak szülŒi felügyelet mellett szabad olvasni! De igaza van... ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/blogok Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...! ■ http://www.parameter.sk/apro Minden regisztrált tag ingyen hirdethet! Bármit...!


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● Professzionális adósságrendezés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL. Tel.: 0904 467 630. ● Gyorskölcsön 20 ezer Sk-ig 4 órán belül, 160 ezer Sk-ig 4 nap alatt! Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Fogyasztási hitel 600 ezer Sk-ig. Külföldön dolgozóknak, vállalkozóknak is ingatlanfedezet nélkül. Autóvásárlásra, adósságrendezésre stb. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Szabadfelhasználású hitel 5 milllió Sk-ig a jövedelem igazolása nélkül is, lakáscélú ingatlanfedezettel. Külföldön dolgozóknak, vállalkozóknak egyaránt. Egzekúció és egyéb régebbi tartozások kiegyenlítésére is. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Hitel ház-, lakásvásárlásra. Finaszírozzuk az Ön által kiválasztott ingatlan 110%-át. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó.

2008. január 15. ● FürdŒkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. ● Lakáshitelek intézése – egzekúció esetén is a legjobb feltételek mellett. Tel.: 0948 088 246. ● Használt autók felvásárlása – eladása – komisszió. IMPA ·amorín, s r. o., ·KODA – VW AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75. Tel.: 0905 683 803. ● Költöztetés, fuvarozás. Tel.: 0907 238 195. ● BEMER 3000 ajándékbérlet! Bio-elektromágneses kezelŒhely Nagymegyeren! Betegségek széles körében sikeresen alkalmazható. BŒvebb információ és idŒpontegyeztetés: 0903 414 665. ● 6000 Sk-tól 160 000 Sk-ig gyorskölcsön. Tel.: 0908 751 403. ● Költöztetést vállalok. Tel.: 0905 833 247 ● Kölcsön kezes nélkül 5%-os kamattal, 1 millió esetén 3400 Sk/hónap. Tel.: 0908 751 403; 0948 517 374; 0918 167 518. ● Gyermekfelügyeletet vállalok, 4 éves tapasztalattal. Tel.: 0908 464 180. ● Kölcsön 3,5%-os kamattal! Munkatársakat keresünk. Tel.: 0908 832 733; 0902 725 766. ● EsküvŒi fotózás, értesítŒk készítése. Tel.: 0915 123 293; www.velsitzphotography.com ● Gyorskölcsönök intézése 6000 Sk-tól 100 000 Sk-ig. Tel.: 0918 547 736. ● Parkettaakció! 8 mm click 219 Sk/m2. Kiszállítás ingyenes. Lerakást is vállalok. Tel.: 0903 104 299. ● Lakáshitelek gyors intézése, garantált kamattal (ingatlan vásárlására, felújítására). Tel.: 0918 444 665. ● Kárpitozás! Tel.: 0907 501 321. ● Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/ 554 93 83, este. ÁLLÁS

● SofŒröket keresünk belföldi fuvarozásra. Tel.: 0905 591 439.

Szeretettel meghívjuk a hagyományos

CSEMADOK-bálba 2008. február 2-án (szombaton)

● TakarítónŒt keresek 3 szobás lakás takarítására, heti 3 alkalom, 60 Sk/ óra. Tel.: 0907 090 904. ● Eladót felveszünk (víz-, gázvezeték, központifıtés szerelésével kapcsolatos termékek árusítása). Feltétel: érettségi, szlovák- és magyarnyelv-tudás. Szaktudás elŒny! Belépés 2008. január. Cím: MONTAPRESS, Kútniky. Tel.: 0915 795 088. ● Ügyes péket keresek. Tel.: 0908 780 768. ● ElárusítónŒt keresünk Dunaszerdahelyen a MAX áruházba (EXE-Jeans). Tel.: 0905 665 461. ● Dunaszerdahelyi bárba (bár – játékterem) szakvégzettségel rendelkezŒ felszolgálót – nŒt felveszünk. Tel.: 0911 616 777; 031/551 00 44. ● Csiba ErnŒ könyvelŒi iroda: gyakorlattal rendelkezŒ kényvelŒt felveszünk, azonnali belépéssel. Tel.: 0915 608 810; 031/552 79 49. ● A Kovoflex Kft. nagyabonyi üzeme állandó munkakörbe felvesz raktárost. Feltétel: magasemelŒi jogosítvány. Belépés azonnal. Tel.: 031/552 90 22, Tóth Róbert. ● Az Arcus International Kft. tapasztalt könyvelŒt alkalmaz kettŒs könyvelésre. Cím: Korzo B. Bartóka 5119/14f, 929 01 Dun. Streda. ● Felveszünk pincért. Tel.: 0903 282 210. INGATLAN

● Eladó 68 áras telek Balázsfán. Ára 280 Sk/m2. Tel.: 0904 312 294. ● Vennék építkezési telket vagy kertet Pozsonytól 40 km-ig. Tel.: 0910 162 354. ● Eladó 8 áras építkezési telek Dunaszerdahely mellett (Töböréte) kanalizációval. Ára 1100 Sk/m2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó öregebb családi ház Nyékvárkonyban 24 áras telekkel. Ára 1,6 millió Sk. Tel.: 0908 309 040.

Sílecek és sícipők kölcsönzése. Tel.: 0903 112 175. A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola és szülői munkaközössége február 9-én, 19.00 órától farsangi bálba invitálja a kedves szülőket ésiskolabarátokat. A bált az iskola aulájában rendezik meg, ide várják az érdeklődőket. Belépődíj 400 Sk (aperitif, két vacsora). Jegyek a 031/552 53 85-ös telefonszámon vagy az iskola titkárságán vásárolhatók.

Bérbe adó Dunaszerdahelyen földszinti üzlethelyiség (120 m2). Tel.: 0905 632 086.

LAKÁS, GARÁZS

● Vennék lakást (1, 2, 3, 4 szobásat) reális áron Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren. Tel.: 0903 222 071. ● Vennék téglalakást Dunaszerdahelyen vagy környékén. Tel.: 0902 233 147. ● Eladó nagy egyszobás lakás Dunaszerdahelyen (Vámbéry tér). Tel.: 0903 062 100. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0905 795 392.

● Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen (SzNF tér). Ára 5700 Sk/hó. Tel.: 0907 272 225. ● Kiadó garzonlakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 203 018. GÉPJÁRMÙ

● Eladó ·koda Octavia kombi 1,6 benzin, gy. év 2003, 66 000 km. Tel.: 0915 747 926. ● Eladó ötsebességes LADA, gy. év 1994, ára 23 000 Sk. Tel.: 031/5458 71 02; 0903 357 009. ● Eladó Volkswagen Polo 1,2, 12 V, gy. év 2002, 45 000 km. Ára 182 000 Sk. Tel.: 0911 250 478; 0905 601 141. ISMERKEDÉS

● 170/50 éves, GyŒrben egyedül élŒ férfi korban hozzá illŒ társat keres. Tel.: 0036/30/304 18 23.

KIADÓ – BÉRLET

VEGYES

● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó Somorján bútorozatlan, egyszobás (dupla garzon) lakás a Duna utcában. Tel.: 0907 038 490. ● Kiadók irodahelyiségek Dunaszerdahelyen (Erzsébet tér 1., a volt ONV épületében). Tel.: 0903 159 555. ● Kiadó családi háznál garázs Dunaszerdahelyen (Nyugat-lakótelep). Tel.: 0902 787 947. ● Nagyközségek központjában bérelnék üzlethelyiséget 60-100 m2 között. Tel.: 0036/30/329 30 71. ● Kiadó egyszobás berendezett lakás Dunaszerdahelyen (Keletlakótelep). Tel.: 0915 179 903. ● Kiadó átalakított, berendezett 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (SzNF tér). Tel.: 0905 832 618. ● Bérbe vennék szántóföldet a mihályfai, felsŒcsécsény-dióspatonyi kataszterben, 90 euró/ha. Tel.: 0907 963 789.

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● EsküvŒkre menyasszonyi, koszorúslány-, örömanyaruhák, kosztümök és egyéb ünnepi viseletek, alkalmi ruhák kaphatók. Cím: GyŒr, dr. Kovács Pál utca 5. (Kapualj divatüzlet). ● Eladó kerekeken lévŒ „unimo“-bódé. Ára 30 000 Sk. Tel.: 0905 683 803. ● Eladó Karmess konyhakredenc jó állapotban, olcsón, és sarokpad. Tel.: 031/551 30 56. ● Eladó 4,60 x 2,70-es „unimo”-bódé. Tel.: 031/558 71 02; 0903 357 009. ● Eladók, Dunaszerdahelyen, keveset használt üvegezett pultok (2800 Sk/db), valamint többféle üzleti polc. Ára méterenként 600 Sk-tól. Továbbá eladó 15 éves Ford Transit (40 000 Sk). Tel.: 0903 222 071.

FOCUS MUSIC SHOP CD, MC, VIDEO, DVD, koncertjegyek árusítása. Vámbéry tér 51., Dunaszerdahely. Tel.: 031/551 51 02

a dunaszerdahelyi THERMA Szálló Cosmopolitan termébe. A zenét Banyák István népizenekara, Fehér Kornél és Tilajčik Imi szolgáltatja. Információ: 031/552 24 78, Molnár Zsuzsanna.

● Vennék családi házat a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 0908 811 260. ● Eladó tetŒtér-beépítéses családi ház Patonyréten. Tel.: 031/558 71 02; 0903 357 009. ● Vennék építkezési telket Somorja környékén. Tel.: 0908 811 260.

A nagyabonyi Kovoflex Kft. üzeme felvesz állandó munkaviszonyba – – – – –

két műszakra dolgozókat: 2 műszakmestert, 4 szerelőmunkást, 3 esztergályost, 2 dolgozót a CNC-megmunkáló központba. Követelmények: szakirányultságú gyakorlat, – inaslevél (esztergályos, CNC-megmunkáló), – gépipari szakközépiskola vagy gépészmérnöki főiskola (műszakmester).

● Eladó ipari YUKI egytıs varrógép. Tel.: 0905 608 857. ● Figyelmükbe ajánljuk, hogy újból mıködik az „ILDIKÓ“ nŒiférfi fodrászat. Szeretettel várjuk a régi és új vendégeinket alacsony árakkal, minŒséges szolgáltatással. Az új üzlet Dunaszerdahelyen, a Sport utcában található (a Southermmel szemben). Bejelentkezés a 0908 134 995-ös telefonszámon. ● UTAZÁS!!! 2008. január 27–31.: Téli pihenés az egészségért Pöstyénben. Ára 2850 Sk, mely tartalmazza a szállást (hotel Odevák II.), napi 3x étkezést (svédasztalos reggeli és vacsora, az ebéd kétfajta menüból választható), autóbuszköltséget. 500 Sk-ért igényelhetŒ kedvezményes kezelési csomag. Tavaszi szünet – 2008. február 23– 28.: Turãianské Teplice. Ára 3500 Sk – szállás a hotel Relaxban, svédasztalos reggeli és vacsora, ebéd kétfajta menübŒl választható. Tel.: 031/552 80 84; 0903 214 904; 0918 466 867. HÁZIÁLLAT

● Eladók amerikai stafford terrier kiskutyák. Tel.: 0908 786 810. ● Eladók február végétŒl pudli kutyakölykök. Tel.: 0903 423 659. ● Dönci vagyok, várom a francia buldog csajokat. Tel.: 0910 127 561. ● Eladók dobermann kiskutyák. Tel.: 0908 701 689. ● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon megrendelhetŒk akciós áron frissen tisztított pulykák (1 kg/95 Sk), élŒsúly – 1 kg/60 Sk. Amíg a készlet tart. Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277.

www.parameter.sk

Odstúpim 64 m2-ový obchodný priestor v ZOC MAX Dunajská Streda. Eladó 64 m2-es üzlethelyiség a dunaszerdahelyi MAX áruházban. Tel.: 0905 452 401

E-mail: mibott@zoznam.sk

Bútorasztalos üzem megbízható asztalost vagy lakkozót keres a Dunaszerdahelyi járásban. Szakmai gyakorlat nem feltétel. Tel.: 0904 052 194. Čerpacia stanica Slovnaft v Dunajskej Strede na Hlavnej ulici hľadá pracovníka na obsadenie funkcie:

obsluhovateľ čerpacej stanice. Podmienky: – ukončené stredoškolské vzdelanie, – znalosť slovenského a maďarského jazyka.

Belépés azonnal. Tel.: 031/552 90 22 – Nagy Gyula. Životopisy môžete priniesť osobne na čerpaciu stanicu alebo do predajne FIAT.

DROBNÉ INZERÁTY ● Poradenstvo v energetike – v˘ber produktov, optimalizácia spotreby atì. Tel.: 0918 232 379. ● Anna Vargová TOP SECURITY, Veºkoblahovská 69/28 – hºadám 3 ºudí SBS s preukazom odbornej spôsobilosti. Tel.: 0903 430 003.

● Prijmeme ãa‰níka. Tel.: 0903 282 210. ● Dám do prenájmu v centre mesta Dunajskej Stredy nové miestnosti – vhodné na lekársku ambulanciu (40 m2 + spoloã. miestnosti). Tel.: 0907 627 550.

A dunaszerdahelyi Fő utcai Slovnaft töltőállomásra

kiszolgálót keresünk. Feltétel: – magyar- és szlováknyelv-tudás, – középiskolai végzettség. Jelentkezni lehet életrajzzal a töltőállomáson vagy a FIAT márkakereskedésben.


Publicisztika

2008. január 15.

13

„Ján Slota olyat tesz, Egy férfi,

üres estében

mint a vadállatok“ âERHOV/KOMÁROM – Hatalmas, mintegy tízméteres vasbetonból készült kettŒs keresztet avatott Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a Ronyva-patak kelet-szlovákiai oldalán fekvŒ, zempléni CsörgŒn (âerhov), alig száz méterre a magyarországi AlsóregmectŒl.

tok szokták” – szögezte le a neves politológus. Bastrnák Tibor, Komárom polgármestere, a Csallóköznek nyilatkozva elmondta: — Városunkban békésen él a magyar és a szlovák nemzetiségı lakosság, semmi szükségünk provokációkra. Ján Slota újabb ostobasága csakis az indulatok szítását szolgálhatja. Minden szlovákiai önkormányzat és az állami intézmények falán ott lobog az ország, a helyi település és az Európai Unió zászlója. Ha erŒszakkal akarnak városunkban vagy bárhol kettŒs keresztet állítani, akkor ezzel a szándékukhoz képest éppen az ellenkezŒjét érik el a tisztességes polgárok között. Ãk ugyanis nem a szlovák államiság, hanem a nacionalista felsŒbbrendıség és dikatúra jelképét látják majd benne, ami újabb ellenérzést szül a mai kormánykoalícióval szemben – közölte. Hozzátette, hogy a komáromi önkormányzat egyelŒre nem kapott semmilyen hivatalos tájékozta–y–f tást errŒl a tervrŒl.

A magyarellenességérŒl elhíresült pártvezér a hegyoldalon tartott beszédében bejelentette: Idén több helyen, elsŒként Komáromban állítjuk fel a cirillmetódi hagyományoknak, valamint a szlovák államiságnak ezt a jelképét. Nem fogjuk tétlenül nézni, miként röpködnek DélSzlovákia felett és riogatnak a lökött turulmadarak. Mindenki számára egyértelmıvé tesszük, hogy hol fekszik Szlovákia, és ki ott az úr – közölte. Lapunk megkeresésére Miroslav Kus˘ kifejtette: „A szlovák nemzeti pártvezér újabb elmeszüleménye kisebbrendıségi komplexusának további bizonyítéka. Amire készül, az egyszerıen ízetlenség. A fejlett és magabiztos nemzetnek mostanság már nem kell úgy kijelölnie a saját területét, mint a vadálla-

 Pártvezér a bazi nagy jelkép Németh Tibor felvétele elŒtt

Idén is Duna Menti Tavasz Idén június 3–6. között lesz Dunaszerdahelyen a sorrendben 33. Duna Menti Tavasz gyermekfesztivál, melyet a tavasz folyamán regionális fesztiválok, válogatóversenyek elŒznek meg április közepétŒl május negyedikéig A Csemadok MıvelŒdési Intézete hagyományos társrendezŒivel, Dunaszerdahely önkormányzatával és a városi mıvelŒdési központtal közösen a következŒ kategóriákban rendezi meg a népszerı seregszemlét: a) bábjátékos kategóriában cso-

portok és szólisták, b) színjátszók, c) szerkesztett játékok. Szerkesztett játéknak minŒsül minden olyan elŒadás, amely különbözŒ mıfajú mıvek önálló egységgé szerkesztésével készül és valósul meg, például: mozgásszínház, irodalmi színpad, pódiumjáték, dramatikus népi játék, illetve ezek ötvözete. A fesztivál jelentkezési lapjai a Csemadok területi választmányain szerezhetŒk be vagy letölthetŒk a www.csemadok.sk honlapról. Jelentkezési határidŒ: 2008. február 25. A jelentkezési lapokat a következŒ cím-

re kell küldeni: OV Csemadok, Bacsákova ul. 240/13, P.O. BOX 16, 929 01 Dunajská Streda, fax: 031/550 98 30, e-mail: intezet@csemadok.sk A dunaszerdahelyi gyermekfesztivállal kapcsolatos további hír, hogy a 2008-as reneszánsz év alkalmából, Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulóján a Duna Menti Tavasz szervezŒbizottsága Itt járt Mátyás király címmel a fesztivál idejére ezúttal is gyermek-képzŒmıvészeti versenyt hirdet azzal a céllal, hogy a képzŒmıvészeti adottságokkal rendelkezŒ általános iskolás

gyermekeket vizuális gondolkodásra ösztönözze, és a játék örömével tapasztalják meg az adott képzŒmıvészeti mıfajok kifejezésbeli tartományait. Oyan rajzzal jelentkezzenek, melyek témája az Itt járt Mátyás király címhez kapcsolódik. A beküldött munkák készülhetnek rajz- és festészeti technikákkal, tematikailag kötetlenül. Figyelem: a beküldött munkákat a Csemadok MıvelŒdési Intézete nem küldi vissza! Beküldési határidŒ (a fönti címre): 2008. április 20. (–kf)

KezdŒdhet a jószomszédság BÃS – Múlt szombat délután adták át azt a huszonhárom önkormányzati bérlakást, melynek építését 2006 nyarán kezdték el. A bérház lakóinak elŒször a községi hivatalban mondták el a lakások bérbeadásának feltételeit, valamint ismertették az építkezés költségeinek részletes költségvetését. Ezután a kulcsok átadása következett. Fenes Iván polgármester rövid beszédében kiemelte, hogy az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli a bŒsi fiatalok letelepedését a szülŒhelyükön, ezért támogatja a lakások építését, amely ezután sem áll le. KöszöntŒje után a leendŒ lakók birtokba vehették otthonaikat.

 Szendi Anita aláírja a szerzŒdést Szendi Anita egyike azoknak, aki sikeres elbírálás után kapott

A szerzŒ felvétele

kétszobás lakást az új bérházban. Már tizenegy éve dolgozik

pedagógusként a helyi mıvészeti alapiskolában. Válását követŒen egy ideig szüleinél lakott a faluban nyolcéves kisfiával, Gáborral. Kérdésemre, hogy nem tart-e attól, hogy anyagilag megterhelŒ lesz számára a havi költségek kifizetése, azt mondta, minden lehetséges variációt végiggondolt már, és mindenképp ez tınik a legmegfelelŒbb megoldásnak. Egy albérlet vagy hitel ennél sokkal többe jönne neki. Mint mondta, az sem elhanyagolható szempont, hogy gyönyörı környezetben nevelheti másodikos kisfiát, akinek legnagyobb hobbija a foci. Mivel a futballpálya a közvetlen környezetükben található, nagy öröm számukra ez is. (und)

Régen látott kedves ismerŒsöm köszön rám az utcán. Tétovázva kiböki, hogy közel két héttel újév után talán már nincs is helye a kötelezŒ jókívánságnak, de nevetve felhozom neki Mándyt. Aki egyik remek novelláját az alábbi mondatokkal zárta: „– Boldog Újévet! – mondta szórakozottan a férfi. Május vége volt.” Tudom róla, hogy szereti az irodalomat, a jó könyveket, de most csak fanyarul mosolyog a mándys példázatomon. Betérünk a talponállóba egy pohár borra, s megtudom, hogy két ünnep között végleg elbúcsúztak tŒle a munkahelyén. Miután már így is öt évet ráhúzott a nyugdíjára. S most nem tud mit kezdeni magával. Iszogatás közben próbálom azzal vigasztalni, hogy ezt a témát én is jól ismerem. Nem elég, hogy elég szar helyre és idŒben születtünk, valójában mindnyájunknak állandóan bajunk van a saját egyéni kis mélypontjainkkal is. Azokkal a gyakori állapotainkkal, amikor elfogy a pénzünk és a humorérzékünk, s úgy érezzük, magunk alatt, egyenesen a padlón vagyunk. A média pedig sulykolja belénk a mindenható életstratégiákat: Próbálj spontánabb lenni! Bízzál magadban! Tanuld meg olyannak látni magad, amilyen a legjobb perceidben vagy! Tanuld meg jóindulatú szemmel nézni magadat és embertársaidat! Fogadd el hibáidat! Nemcsak az vagy, akinek látszol, ezenkívül más is: különb nála! Közismert emberek beszélnek arról, mit tesznek, ha bajba kerülnek, ha padlót fognak. Egyesek veszettül dolgozni kezdenek, forró kádfürdŒt vesznek, komolyzenét hallgatnak, autóval száguldoznak, mások a boros pohár felé

nyúlnak, elviszik a kutyát sétálni, moziba mennek, csülkös bablevesre gondolnak, vagy napokra elzárkóznak a külvilágtól... Bevallom, én a régen látott kedves ismerŒsömnek, ott, a talponállóban a boros poharas verziót ajánlom fel, mármint hogy igyuk le magunkat annak rendje és módja szerint. Ám Œ ezt letargikus mosollyal elhárítja, mondván, lassan indul a busza, várja Œt haza a felesége. Így hát kölcsönösen boldog új évet kívánva, elbúcsúzunk egymástól, én itthon bevágom a csülkös bableves maradékát, a kutyát csak azért nem viszem le sétálni, mert nem bírunk ilyen négylábúval. KésŒbb a forró kádfürdŒ után még ideülök a számítógép billentyızetéhez és másnap ezeket a sorokat találom a fönti címı fáljban: „A férfi ül az üres estében. Egy keskeny, színes bársonyszalagot gönygyölget. Leteszi az asztalra, szétugrik, mint a rugó. Evvel szórakozik. A szalagot bizonyára a felesége vette, csak még nem használta, nincs megtörve, elnyıve. Buta rongydarab. Buta pillanat. Itt vagyok, gondolja a férfi, hátam mögött a vetett ágy, s tudom, hogy alszom el benne. S tudom, hogy reggelig elvesztem magamat is, mindent. Elmúlik ez az üres este. Sok milliárd ember él a Földön, s ha ezekhez hozzáadom azokat a milliókat, akik itt körül, a polcok könyveiben tovább élnek, végképp nem tudom, kit okoljak azért, amiért itt vagyok és így vagyok. Valóban vannak az embernek olyan pillanatai, gondolja szomorúan a férfi, amikor a legelviselhetetlenebb számára önnön létezése.” Bereck József

DANUBIA, a.s., Kračianska cesta 47, Dunajská Streda prijme do pracovného pomeru: – vodičov rozvozu – vodičský preukaz skupiny C, – brigádnikov, alebo pracovníkov na dohodu na prácu v sobotu od 8.00 do12.00 hod., – elektrikára s platným osvedčením. Žiadosti zasielajte na adresu spoločnosti, alebo informácie aj osobne v sídle spoločnosti.

Elsős tanulók beíratása A dunaszerdahelyi Jilemnický utcai Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a tanulók beíratása a 2008/2009-es tanév első osztályába 2008. január 15-től 2008. január 29-ig lesz naponta 7.30-tól 16.00 óráig az iskola első emeleti irodájában (61-es ajtó). A baíratáshoz a szülők hozzák magukkal a gyermek születési bizonyítványát. A leendő elsősök ünnepélyes találkozójára 2008. február 12-én 16.30 órakor kerül sor az iskola nagy tornatermében, ahol érdekes program és az alapvető tansegédeszközök csomagja várja őket.


14

Sport

2008. január 15.

Csallóközcsütörtök a tornagyŒztes

 A tornagyŒztes csallóközcsütörtökiek a területi focielnök vándorserlegével Csallóközcsütörtöki gyŒzelemmel ért véget a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség immár tizenharmadik teremtornája, melyre a szervezŒk a területi I. osztály Œszi idényében az 1–6. helyen végzett, valamint a II. és a III. osztály félidei listavezetŒjét hívták meg. A körmérkŒzéses rendszerben megrendezett erŒpróba a csoportmérkŒzésekkel kezdŒdött. A favoritok (Ekecs-Apácaszakállas, Bacsfa, Csallóközcsütörtök, Nagylég) kerültek az elŒdöntŒbe. A tornát – veretlenül – a csallóközcsütörtökiek nyerték meg, akiknek a legeredményesebb futballistái (Varga és Hromada) a legjobb góllövŒk listáján is az élre kerültek. Ugyancsak figyelmet érdemel, hogy a tornaelsŒ felsŒ-csallóköziek a minap sérvmıtétet abszolvált edzŒjük, Kállai Tamás távollétében produkálták sikerüket. A mezŒny legjobbját klubelnökük, Veréb Tibor és a tréner fia, ifj.

Kállay Tamás küldte csatába. Meglepetést keltett a III. osztályban élen telelŒ sárrétiek eredményessége, akik a csoportmeccseken az egyházkarcsaiakat legyŒzték, a nagylégiekkel pedig döntetlenre végeztek. A kezdeti sikereken felbuzdulva Kuczman Alfréd védencei az 5. helyért lejátszott összecsapáson pedig a nagymagyariakat fektették két vállra. A pozsonyeperjesiek mindössze egy pontot szereztek a rendezvényen, melynek végén a szervezŒk a legjobb kollektívákat, valamint a legjobb játékosokat is megjutalmazták. Az eminensek a fiatal nemzedék képviselŒi közül kerültek ki, a trió legidŒsebb tagja, ifj. Kunyi István is csupán huszonnégy esztendŒs. Kuriózumnak számít, hogy a nevezett, kapus létére két alakalommal feliratkozott a góllövŒk listájára. A díjakat Benoviã Árpád, a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség elnöke nyújtotta át a legjobbaknak. A térfélcsere nélkül huszonnégy percig tartó párharcokat fel-

JátékoskeringŒ HétfŒn, január 7-én elkezdte a téli alapozást a DAC labdarúgócsapata, amelynél ismét jelentŒs jövés-menést észleltünk. A II. labdarúgóliga nyugati (A) csoportjában 4. helyen telelŒ, ám feljutásra törŒ sárga-kékek Belkovics, Szkukalek, Libiã és Martin Horváth nélkül futottak ki a mıfüves pályára, hogy egy kis örömfocival tegyék emlékezetessé az elsŒ edzést. Genãúr szolgálataira nem tartottak igényt a sárga-kékek klubvezetŒi, ezért tŒle az elsŒ januári gyakorlás után elköszöntek. „A többiek, beleértve a sérülésébŒl felépült Egrit és ·negoÀt, továbbra is a keretben maradtak. Természetesen erŒsítésként kiszemelt újoncaink is vannak. Marcel Ga‰parík az I. ligás vágsellyeiektŒl érkezett, Marcel Palic legutóbb Besztercebányán, Erik Palic a nyitrai âFK-nál, Varga Tamás Párkányban, Csémy pedig Kisfaludon játszott. Hazaszólítottuk a DAC két neveltjét, Bazsót és Szerencsést is. Az elŒbbi az ekelieknél, az utóbbi pedig a somorjaiaknál vendégszerepelt. Már decembertŒl velünk edzett Kiss Igor is, aki a pozsonyi Inter igazolt labdarúgójaként Œsszel a bŒsieket erŒsítette. Az elsŒ tréningen nem vett részt az influenzával

bajlódó Milan és Egri, valamint Buka. Ez utóbbi jelenleg a rendŒrakadémián esedékes vizsgáira koncentrál – nyilatkozta a Csallóköznek Meszlényi Tibor, a DAC vezetŒedzŒje, aki az újoncok között nem említette az exnagyszombati középpályás, Andrej Filip nevét. „Nagyon szerettem volna Œt is sorainkban tudni, ám a kiváló képességı futballista meggondolta magát, és játékosedzŒként a III. ligás negyedieknél maradt“ – fogalmazott a tréner, aki azt is közreadta, hogy a közeljövŒben még további változásokra is sor kerülhet a keretben. A ligetfaluiak menedzsere, Petr Ka‰par sem zárta ki annak lehetŒségét, hogy az Artmediától is érkezhet labdarúgó a csallóköziekhez. „Az elsŒ héten még csak lazább tempóban zajlottak a tréningek. Szombaton és vasárnap szabadot kaptak a fiúk, hétfŒtŒl viszont nagyobb fordulatszámra kapcsoltunk. Az elsŒ elŒkészületi találkozóra január 19-én az aranyosmaróti mıfüves pályán kerül sor, ahol a bajnoki cím védŒje, az M·K Zsolna lesz az edzŒpartnerünk“ – adta közre a legfontosabb tudnivalókat Meszlényi akinek a szakmai munkáját asszisztensként továbbra is a DAC-védelemben is tüsténkedŒ Németh Krisztián segíti. (ái)

váltva az Ábrahám Pál, Szabó Péter alkotta játékvezetŒi kettŒs irányította. Az izgalmas, zömmel színvonalas öszszecsapásokat a nézŒtérrŒl szemlélŒ drukkerek a végén azt vitatták, vajon az tornagyŒztes csallóközcsütörtökiek megismétlik-e az elŒzŒ évfolyamokban elsŒséget szerzett csallóközkürtiek és vásárútiak példáját, akik a terembajnoki cím begyıjtése után az aktuális idény végén „nagypályán” is elsŒként értek célba… Eredmények–A csoport: Ekecs-Apácaszakállas–Pozsonyeperjes 2:2, g.: Csóka János, Köles János, ill. Horváth Zsolt, Anda Adrián; Bacsfa–FK Nagymagyar 2:2, g.: Méry Zoltán, Tóth Lóránt, ill. Klúcsik Péter, Berner Roman; Pozsonyeperjes–FK Nagymagyar 1:3, g.: Katona Marián, ill. Kunyi István, Szikela Ferenc, Jozef Ruman; Ekecs-Apácaszakállas–Bacsfa 1:1, g.: Csóka János, ill. Marián Kulich; Bacsfa–Pozsonyeperjes 1:0, g.: Marián Kulich; FK Nagymagyar–Ekecs-Apácaszakállas 2:3, g.: Kunyi István, Zsigmond Attila, ill. Hacsik János 2, Csóka János. Végeredmény: 1. Ekecs-Apácaszakállas 2. Bacsfa 3. FK Nagymagyar 4. Pozsonyeperjes

3 3 3 3

1 1 1 0

2 2 1 1

0 0 1 2

6:5 4:3 7:6 3:6

Végeredmény: 1. Csallóközcsütörtök 2. Nagylég 3. Sárrét 4. Egyházkarcsa

3 3 3 3

2 1 1 0

1 1 1 1

0 1 1 2

9:2 3:4 3:6 3:6

7 4 4 1

Helyosztók – 1. elŒdöntŒ: Ekecs-Apácaszakállas–Nagylég 2:1, g.: Gaál Marián 2, ill. Helész Marek.2. elŒdöntŒ: Csallóközcsütörtök–Bacsfa 4:3, g.: Varga László, Puss Marián, Müller Márió, Hromada László, ill. Nagy Attila 2, Tóth Lóránt. MérkŒzés a 7. helyért: Egyházkarcsa–Pozsonyeperjes 3:1, g.: Csiffári Csaba, Polák Zsolt, Görcs Zoltán, ill. Bokros Olivér. MérkŒzés az 5. helyért: Sárrét–FK Nagymagyar 1:0, g.: ·tefan Kerìo. MérkŒzés a 3. helyért: Bacsfa–Nagylég 2:0, g.: Tóth Lóránt, Marián Kulich. TornadöntŒ: Csallóközcsütörtök–Ekecs-Apácaszakállas 1:0, g.: HorÀák. A torna legjobbjai: Legjobb mezŒny-játékos: Csóka János (Ekecs-Apácaszakállas); Legjobb kapus: Kunyi István

(FK Nagymagyar); Legjobb góllövŒ: Varga László, 5 gól (Csallóközcsütörtök); A legeredményesebb góllövŒk: 5 – Varga László (Csallóközcsütörtök); 4 – Hromada László (Csallóközcsütörtök); 3 – Csóka János (Okoã-Sokolec), Marián Kulich (Bacsfa), Tóth Lóránt (Bacsfa); 2 – Gaál Marián (Ekecs-Apácaszakállas), Görcs Zoltán (Egyházkarcsa), Hacsik János (Ekecs-Apácaszakállas), Helész Marek (Nagylég), Kunyi István (FK Nagymagyar), Müller Mário (Csallóközcsütörtök), Nagy Attila (Bacs(ágh, borfa), ·ípo‰ Attila (Nagylég) Fogas Ferenc felvételei bély) A gyŒztes játékoskerete: Mikóczi Fülöp – TomበSoboliã, Patrik âeliga, Varga László, Roman Bohumel, Lépes Tibor, Sallós Marek, Valacsay Róbert, Hromada László, Müller Márió, Marek HanidÏiar, Mogrovics Péter, Kállay Róbert, Puss Marián, Varga Balázs, Peter HorÀák.

5 5 4 1

B csoport: Nagylég–Sárrét 1:1, g.: Helész Marek, ill. Ernest Ga‰paroviã; Csallóközcsütörtök–Egyházkarcsa 2:2, g.: Hromada László 2, ill. Edmár Attila, Görcs Zoltán; Sárrét–Egyházkarcsa 2:1, g.: TomበTome‰ek, Ján Valentín, ill. Perczel Antal; Nagylég–Csallóközcsütörtök 0:3, g.: Varga László 2, Müller Mário; Csallóközcsütörtök–Sárrét 4:0, g.: Varga László 2, Hromada László, Patrik âeliga; Egyházkarcsa–Nagylég 0:2, g.: ·ípo‰ Attila 2.

 Az ekecs-apácaszakállasiak gólképtelenségükre fizettek rá a fináléban

A hátvéd Olejník távozik BŒsrŒl? Január elsŒ napjaiban fociberkekben is befejezŒdött az édes semmittevés idŒszaka. Kerületi szinten is ekezdŒdött az együttesek felkészülése a pontvadászat tavaszi folytatására. Alábbi összeállításunkban annak jártunk utána, milyen változásokra került sor a III. liga nyugat-szlovákiai csoportjában térségünket képviselŒ csapatoknál. ElsŒ körben a bŒsieknél, galántaiaknál és a negyedieknél érdeklŒdtünk. A bŒsiek szombaton, január 12-én találkoztak elŒször az új esztendŒben edzŒjükkel, Szaban Tiborral és klubelnökükkel, Liszkay Tiborral. A Duna-parti együttest sem kerülték el a téli holtidényt jellemzŒ változások. „Kiss Igor már decembertŒl a DAC-kerettel készül, ªubomír Kvaãkaj a kisfaludiakhoz tart. Az élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkezŒ védŒ, Jozef Olejník jelezte, játékosedzŒnek hívják egy másik klubhoz. A hét elején ad választ, elfogadja-e a felkérést, vagy továbbra is nálunk

marad. Visszatért hozzánk a nagymegyerieknél vendégszereplŒ kapusunk, Rengel Péter, valamint Ladislav Kováã, aki legutóbb a mosonmagyaróváriaknál légióskodott. Ugyancsak velünk készül a még ifista Vass Béla. Térdmıtétje után újra csatasorba állt a fiatal tehetség, Szamaránszky Sándor” – ecsetelte a változásokat a csallóköziek tisztségviselŒje. Elmondta, legalább két középpályásra szükségük lenne. Olejník távozása esetén pedig egy védŒvel is erŒsíteni kell a kollektívát. „A kiválasztásnál elsŒsorban a DAC, a pozsonyi Inter és a Slovan fiataljaira összpontosítunk. Szerencsére a meghatározó egyéniségekre – Izsmán, Liszkay Péter, Csicsay Kornél, Nagy Tamás, Baják – a tavaszi idényben is bizton számíthatunk. Hazai környezetben készülünk, februárban egyhetes bŒsi bentlakásos edzŒtáborozást terveztünk be a téli tortúra menetrendjébe. ElsŒ elŒkészületi mérkŒzésünket szobaton délután két órai kezdettel a dunaszerdahelyi mıfüves pályán játsz-

szuk, a II. ligás récseikkel mérjük össze tudásunkat” – fejezte be helyzetelemzését Liszkay Tibor. „Nálunk a gyakorlásokra, a regenerációra egyaránt megfelelŒ feltételekkel rendelkezünk. Hetente négyszer edzünk, egy elŒkészületi meccset játsszunk. Az elsŒt jövŒ hét szombatjára terveztem be, a Vráble csapatával mérjük össze tudásunkat” – vázolta a részleteket Rostislav Prokop, a galántaiak trénere, aki azt is elmondta, hogy a folytatásban már nem áll rendelkezésükre két vendégjátékosuk, âervenka és Leniv˘. „Sajnos, kedden Kiss Adrián arról tájékoztatott, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem látogathatja az edzéseket. Négy játékossal tárgyalunk. EgyikŒjük a DAC, a másik pedig a vágsellyei Duslo kerettagja. Ennél többet – legalábbis egyenlŒre – nem mondhatok” – titkolódzott Prokop. Az Œszi idényében rossz rajtot vett, majd tíz fordulón át veretlenül menetelŒ negyedieknél nagy horderejı változásokra került sor az elmúlt napokban.

„ElszerzŒdött tŒlünk a sikerkovács, Vladimír Ekhardt, aki ezentúl a konkurens Jaslovské Bohunice csapatát vezeti csatába. Helyébe Andrej Filip került, aki a tavaszi folytatásban játékosedzŒként irányítja kollektívánkat. Ugyancsak távozott gólerŒs skót légiósunk, Gerard Rossi, aki az egyik, második vonalbeli skót klubhoz igazolt. Csehországban próbál szerencsét kapusunk, Lipãák, aki helyét a nagyszombatiak egykori hálóŒre, âern˘ foglalja el. További kiszemeltjeink is vannak, neveket egyelŒre nem mondhatok” – fogalmazott Bereczky Zoltán, a mátyusföldiek titkára. A kollektíva tagjai szombaton találkoztak elŒször az új évben, ám a téli tortúra valójában csak január 19-én kezdŒdik. – Új szakvezetŒnk úgy tartja, inkább legyenek intenzívebbek, mint mesterségesen megnyújtottak a gyakorlások. Szerinte két hónap épp elég idŒ a színvonalas felkészülésre” – zárta mondandóját a sportvezetŒ. (ágh)


Sport

2008. január 15.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: Ki lŒtte az Œszi idényben a legtöbb gólt a regionális V. liga déli csoportjában (melyik csapatból, hányat)? Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb január 19-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb közölt kérdésünkre a helyes válasz: Bajzák Péter (GyŒr) 7 góllal. A kérdésre sajnos nem nem érkezett be helyes válasz.

SPORTMIX  SAKK. Szombaton a 7. fordulóval folytatódott a 2. sakkliga A csoportjában a pontvadászat, s egyaránt a tabellaszomszédja ellen gyŒzött idegenben a listavezetŒ Galánta és a harmadik helyen álló Dunaszerdahely B. Eredmények: Osuské–Galánta 1:7, a vendégcsapat pontszerzŒi: Vass F., Horváth M., Janko L., Nagy T., Nagy A. és Janko M. 1–1, T. Petrik és Farkas G. 0,5–0,5; Dopravn˘ podnik Br.–Dunaszerdahely B 3:5, a csallóköziek pontszerzŒi: Varga D., Petényi T., Csiba D., Csiba P. és Kolesár R. 1–1; Hlohovec C–Pie‰Èany 2,5:5,5, Doprastav Br. D–Doprastav Br. B 3:5, Doprastav Br. C–Devínska N. Ves 5,5:2,5, Slavia STU Br.–Pezinok A 0,5:7,5. A táblázat élcsoportja: 1. Galánta 21 (46,0), 2. Osuské 16 (32,0), 3. Dunaszerdahely B 16 (30,0), 4. Dopr. podník Br. 13 (27,5) ponttal.  KÉZILABDA. A negyedik helyet sikerült megszereznie a dunaszerdahelyi DAC serdülŒ kézilabdáziónak múlt hét végén a tatabányai Interball 2008 nemzetközi kézilabdatornán. A csehországi, szlovákiai és hazai csapatok erŒs mezŒnyében Érsekújvár csapatát tudták legyŒzni 26:17 arányban. További mérlegük: DAC–Budapest (Kerék utcai ÁI) 19:21, DAC–Tatabánya 19:24, DAC–Karviná 18:20, DAC–PovaÏská Bystrica 14:25. A rangos torna végsŒ sorrendje: 1. Pov. Bystrica, 2. Karviná, 3. Tatabánya, 4. DAC, 5. Budapest, 6. Érsekújvár. (–ck)

15

FutballedzŒk iskolapadban Közel huszonöt érdeklŒdŒ szerezte meg a C-licenszes edzŒi minŒsítést a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség edzŒi bizottságának „tréneriskolájában”, melyet még az évzáró ünnepek elŒtt rendeztek meg. „Velem együtt sok öreg futballista érzi úgy, hogy a labdarúgásban eltöltött évei duplán számítanak. Talán azért, mert a futball révén mindannyian többek lettünk önmagunknál: új egyéniséget kaptunk, szerephez jutottunk, kivételezettek voltunk. Számunkra valóságos misztérium marad a foci. Valójában csak így tudom megmagyarázni azt a hallatlan érdeklŒdést, ami a Dunaszerdahelyi járás még aktív, de már sokat tapasztalt, hogy azt nem mondjam, öregedŒ futballistái mutatnak az edzŒképzésünk iránt,” mondta el a Paraméternek a sikeresen megvalósított tanfolyam kapcsán Brányik Sándor, a DAC és más élvonalbeli csapatok egykori legendás kapusa. Hozzátéve, hogy edzŒi bizottságuk tréneriskolájában az utóbbi négy évben immár 150 edzŒjelölt érdemelte ki a C-licenszes

 A decemberi tanfolyam abszolvensei Brányik Sándorral és Sidó Ferenccel, az Archív felvétel edzŒi bizottság tagjaival minŒsítést. S a vonatkozó statisztikai adatok szerint a Dunaszerdahelyi Területi Futballszövetség ilyen tekintetben szlovákiai elsŒ! Persze szükség is van az új és fiatal szakvezetŒkre, hiszen a járás kü-

lönbözŒ focibajnokságaiban összesen mintegy 120 csapat küzd a bajnoki pontokért, s a jól képzett edzŒ a csapat legfontosabb irányítója. S mint ilyen, nem nélkülözheti az élettani, pszichológiai és

pedagógiai ismereteket. Mert ezek nélkül lehetetlen az edzésadagokat helyesen, egyénekre vonatkoztatva meghatározni. Vagy akár oda hatni, hogy egy-egy gyakorlat – a játék követelményeinek megfelelŒen – egy idŒben több képességet fejlesszen. Régebben az edzésekre az egyhangúság volt jellemzŒ. Ma már a fiatal gyerekek felkészítése is külön tudomány, nem beszélve a felnŒttek tréningjeirŒl, ahol megint más módszerek érvényesülnek. „S hadd hívjam fel ezúton is a klubelnökök figyelmét, hogy a téli alapozásnak csak és kizárólag szakképzett edzŒkkel vágjanak neki! Hiszen a mai kiélezett versenyszellem valóságos termŒtalaja a súlyos sérüléseknek, akár haláleseteknek is. S az ilyen drámák kivizsgálásánál az edzŒi képesítés kérdése kulcsfontosságú lehet,” véli Brányik. Aki szerint az edzŒjelöltek a képesítés megszerzese után sem ülhetnek ölbe tett kézzel. Éppen ellenkezŒleg: szünet nélkül mıvelŒdniük kell. Az újabb és újabb ismeretek között csak így tudnak majd tájékozódni, s ezzel alkalmazkodni a futball korszerı követel(b–k) ményeihez.

Csallóközi mesterlövészek (Befejezés az elŒzŒ számból) A focit természetesen a dunaszerdahelyi területi bajnokságban is gólokra játszszák. A bajnoki pontvadászat alábbi osztályaiban az Œszi idény során a következŒ játékosok jeleskedtek a góllövésben. III. osztály – felnŒttek: Ãszi elsŒ 20 góllal Horváth O. (Szap); 16 gólos – Molnár L. (Csallóköznádasd), 13 – Faltus M. (Gomba), 12 – Csejtey R. (Royal Dunaszerdahely), 10 – Lelkes K. (Dercsika), 9

– Kuczman A., P. KaráãoÀ (mindkettŒ Sárrét), 8 – Nagy A., Bazsó K. (mindkettŒ Nagyudvarnok), Fülemits G. Nádasd), Hajdú M., Szabó T. (mindkettŒ Gomba), 7 – Fejes Z., Kozma R. (mindkettŒ FelsŒvámos), Rigó L. (Béke), R. ·imon (Sárrét), 6 – Németh P. (Medve), Orbán Zs. (Béke), Németh K. (Nádasd), ·. Kerìo (Sárrét), Juhos K. (FelsŒvámos). I. osztály – ifjúságiak: Ãszi gólkirály holtversenyben egyaránt 26 góllal Bartal E. (Pódafa) és Rózsa Á. (Nyárasd); 19

gólos – Lengyel G. (FK Nagymagyar), 18 – ErŒs Z. (Nyárasd), 15 – Hervay L. (Kisfalud), 13 – Sipos J. (Somorja), 12 – Balogh T. (Alistál), 11 – Balla A. (FK Nagymagyar), Szelle T. (Kisfalud), Seregi I. (Sárosfa) és O. Leto-Jozaniak (Csallóközcsütörtök), 10 – Rozsár R. (Nagylég), 9 – Bertalan J., Hervay Z. (mindkettŒ Baka), Torma I. (Ekecs-Szakállas), 8 – Hajdú L. (Csütörtök), Dohorák T. (Csallóközkürt), Tászli Z., Szekács A. (minkettŒ Pozsonyeperjes), Kovács G., Egri A. (mindkettŒ Nyárasd).

II. osztály – ifjúságiak: Ãszi listavezetŒ 18 góllal Navrátil L. (Egyházgelle); 13 gólos – Ozsvald Á., Zubay M. (mindkettŒ FelsŒpatony) és Rigó J. (Csenke), 11 – Szlanyina R. (Csákány), Sipos R. Csenke), Gaál T. (Csilizradvány), Lelkes G. (Egyházgelle), 10 – Ozsvald O. (FelsŒpatony), Király L. (Csilizradvány) és Póda M. (Egyházgelle), 9 – Lengyel L. (Csákány), Czibula J., Juriga P., Flaska M. (mindhárom DAC B), Matejka I. (Kisfalud), Vass M. (Csilizradvány). (–bj)

Extraligás gyŒzelmek keleten Nem is kezdhette volna jobban a nŒi extraliga alapszakasza visszavágó sorozatát az Euromilk Dunaszerdahely együttese, amely mindkét ellenfelével fölényes biztonsággal elbánt, noha a játékkörülmények, elsŒsorban MiÀovce ellen, nem voltak éppen ideálisak. A csallóközi együttes számszerı eredményei a szombati kettŒs fordulóban: MiÀovce–Dunaszerdahely 2:8, a vendégcsapat pontszerzŒi: Fekete 3,5, Kre‰kócziová 2,5, Andelová 2; Valaliky–Dunaszerdahely 1:9, egyénileg Fekete 3,5, Kre‰kócziová 3,5, Andelová 2. A beve-

zetŒben említett játékkörülményekrŒl pedig a következŒket árulta el lapunknak Fekete Angéla, a csapat kapitánya: „Bevallom, kicsit tartottunk a MiÀovce elleni találkozótól, hiszen az Œszi idényben hazai asztalokon szoros meccsen csupán 6:4 arányban tudtuk legyŒzni Œket. Tudni kell errŒl a csapatról, hogy hazai mérkŒzéseit Stropkovban játssza s átlagosan 100-150 szurkoló biztatja Œket. Azoktól az ellenfeleinktŒl, akik már játszottak ott, tudtuk, hogy valóságos focihangulat vár majd ránk, kereplŒkkel, dobokkal, trombitákkal. S ez tényleg beigazolódott, de szerencsére engemet már ilyesmi nem

tud kizökkenteni a nyugalmamból, s játékostársaim is megbirkóztak ezzel a szokatlan körülménnyel. Igaz, a mérkŒzés után sokáig nem hallottam rendesen, pedig 6:2-es vezetésünk után a fülsüketítŒ hangzavar érezhetŒen alábbhagyott. EttŒl függetlenül persze boldog vagyok, hogy ilyen remekül kezdtük a visszavágó sorozatot,” mondta a tapasztalt játékos. S itt hadd jegyezzük meg azt is, hogy a csallóközi pingpongkülönítmény keleti kiutazását anyagilag lapgazdánk, a NAP Kiadó is támogatta. A nŒi extraliga aktuális táblázata jól szemlélteti, hogy az Euromilk Dunaszerdahely biztosan Œrzi po-

zícióját az elsŒ négy csapat között, amely majd a rájátszásban eldönti a bajnoki érmek sorsát: 1. RuÏomberok 2. Topoºãany A 3. Dunaszerdahely 4. Zvolen 5. MiÀovce 6. Trnava 7. Malacky 8. ·OG Nitra 9. Valaliky 10. Topoºãany B

11 10 11 11 11 11 11 11 11 11

10 10 8 6 4 3 3 2 2 2

0 0 1 2 1 1 1 2 0 0

1 0 2 3 6 7 7 7 9 8

84:26 84:16 72:38 64:46 46:64 38:72 44:66 43:67 32:78 33:67

(kmeÈ)

ASZTALITENISZ-BAJNOKSÁGOK REGIONÁLIS SZINTEN Férfi I. liga (a régiónkbeli csapatok eredményei): Trnovec–Komárom/Ipolyság 7:7, Galánta–UKF Nitra B 5:9, Diószeg–UKF Nitra C 10:4, Domino Nitra–Komárom/Ipolyság 7:7, Trnovec– Érsekújvár 4:10, Diószeg– UKF Nitra B 4:10, Galánta–UFK Nitra C 13:1. 1. UKF Nitra B 2. Domino Nitra 3. Érsekújvár 4. Galánta 5. UFK Nitra C 6. Szenc 7. Ivanka p/D. 8. Kom./Ipolyság 9. Diószeg 10. Trenã. Teplá 11. Trnovec 12. Tovarníky

14 14 0 0 159:37 42 14 9 3 2 110:86 35 14 9 1 4 113:83 33 14 7 3 4 109:87 31 14 5 4 5 88:108 28 14 5 2 7 94:102 26 14 5 2 7 89:107 26 14 3 5 6 95:101 25 14 5 1 8 90:106 25 14 4 3 7 77:119 25 14 3 2 9 84:112 22 14 1 2 11 68:128 18

Nagyszombati kerületi II. liga: Maco Trnava–Padány 7:10, Nagymácséd– Kúty 8:9, Pie‰Èany/Moravany–BŒs 10:7, Majcichov–Vásárút 7:10. 1. Holíã B 2. Padány 3. Vásárút 4. Pie‰Èany 5. Nagymácséd 6. Kúty 7. BŒs 8. Ma. Trnava 9. Hlohovec 9. ·paãince 10. Ma. Trnava 11. Majcichov

11 11 0 0 151:36 33 11 7 0 4 93:94 25 11 6 0 5 95:92 23 11 6 0 5 93:94 23 11 6 0 5 93:94 23 11 5 0 6 95:92 21 11 5 0 6 88:99 21 11 4 0 7 82:105 19 11 4 0 7 81:106 19 10 4 0 6 78:92 18 10 4 0 6 78:92 18 11 2 0 9 71:116 14

Megjegyzés: Majcichovnak egy játékon kívül megállapított veresége is van, amiért nem jár pont.

Nagyszombati kerületi III. liga: Maco Trnava B–Diószeg B 10:7, Nádszeg–Horné Ore‰any 8:9, Pie‰Èany/ Moravany B–Galánta B 3:14, BŒs B–Senica 11:6. 1. H. Ore‰any 2. Holíã C 3. Dobrá Voda 4. Nádszeg 5. M. Trnava B 6. BŒs B 7. Galánta B 8. Senica 9. Petrova Ves 10. ·paãince B 11. Pie‰Èany B 12. Diószeg B

12 11 0 1 147:57 34 12 10 0 2 151:53 32 12 9 0 3 136:68 30 12 8 0 4 125:79 28 12 8 0 4 97:107 28 12 7 0 5 107:97 26 12 6 0 6 103:101 24 12 4 0 8 93:111 20 12 4 0 8 86:118 20 12 2 0 10 76:128 16 12 2 0 10 44:160 16 12 1 0 11 59:145 14

Nagyszombati kerületi IV. liga: Buková–Galánta C 11:6, Nagyfödémes–Skalica 7:10, Sempte (·intava)–Borsk˘ Svät˘ Jur 7:10. 1. Skalica 2. Kúty B 3. Majcichov B 4. Hlohovec C 5. Nagyfödémes 6. Buková 7. Hlohovec B 8. ·intava 9. Galánta C 10. Senica B 11. Unín 12. Borsk˘ Jur

12 10 0 2 149:55 32 12 9 0 3 131:73 30 12 9 0 3 117:87 30 12 8 0 4 101:103 28 12 7 0 5 125:79 26 12 8 0 4 98:106 26 12 5 0 7 101:103 22 12 4 0 8 80:124 20 12 4 0 8 79:125 20 12 3 0 9 89:115 18 12 3 0 9 76:128 18 12 2 0 10 78:126 13

Megjegyzés: Borsk˘ Sv. Jurnak 2 játékon kívül megállapított veresége is van, amiért nem jár pont.

31 30 28 25 20 18 18 17 15 14

Nagyszombati kerületi V. liga (dunaszerdahelyi járási csapatbajnokság): Padány C–BögellŒ 11:7, Nagyabony –Somorja 4:14, BŒs C–DS Eg. isk. 11:7, Baka–Kürt, 17:1, Vásárút B–Padány B 4:14; bepótolt meccsen: Balony–BögellŒ 17:1. 1. Somorja 2. Padány B 3. Baka 4. BŒs C 5. Balony 6. Nagyabony 7. Vásárút B 8. DS eg. isk. 9. Padány C 10. Csallóközkürt 11. BögellŒ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10

9 8 7 5 5 4 4 2 2 1 0

0 0 0 1 0 2 2 2 0 4 1 4 0 5 1 6 0 7 2 6 0 10

130:32 109:53 115:47 98:64 88:74 83:79 74:88 68:94 56:106 48:114 31:149

27 25 23 21 19 18 17 14 13 13 10

(–nn, –cope)


Tévés diadalért címeres mez A karácsonyi ünnepek sportolói körökben sem csupán az édes semmittevésrŒl szólnak. A rendezvények szervezŒi ugyanis olykor a jeles ünnepkörben is rangos erŒpróbákra invitálták, invitálják a legjobbakat.

tást eredményezte számomra. Már nem mellŒzhettek. Onnantól kezdve kihagyhatatlan voltam. Nemzeti együttesünk mezében több nagy világversenyen és az olimpián is részt vettem – fızte tovább az emlékezés szálat Vími Roland, aki elsŒ országos bajnoki aranyérmét a felnŒttek mezŒnyében, párosban, 1997-ben gyıjtötte be. A folytatásban már a külföldi tornákon, világversenyeken is rivaldafénybe került. – 1991-ben Japánban, a csibai világbajnokságon megleptük a favoritokat, csapatversenyben harmadikok lettünk. Minden találkozón csatába küldött az edzŒm. Amikor hazatértünk, a vezetŒk, a médiák a társakat sztárolták. A reptéri fogadáson Grmant, Janãít körüludvarolták, mi meg apuval, szép csendesen a parkolóhoz kullogtunk, hazaautóztunk. Engem cseh-szlovák pingpongkörökben amolyan vidéki srácként kezeltek. Pedig a legtermékenyebb esztendŒkben, Afrikát leszámítva, bejártam a világot – elevenítette fel a torokszorító epizódot a barcelonai nyári ötkarikás játékok résztvevŒje.

Így volt ez egykor az asztaliteniszezŒknél is, ahol épp karácsony másnapján csúcsosodott ki Csehszlovákia legjobb pingpongozóinak hagyományos év végi seregszemléje, a Csehszlovák Televízió serlegéért zajló megmérettetés. 1988-ban ezen a tévés erŒpróbán került szövetségi szinten rivaldafénybe a vásárúti Vími Roland, aki immár három évtizede bıvöli hazai és külföldi küzdŒtéren a kis fehér kaucsuklabdát.

Kilógott a sorból „Pontosan húsz évvel ezelŒtt neveztek elŒször az országos A válogatottba, ám kerettagként olykor még kilógtam a sorból. Az edzŒk másokat favorizáltak. Ezért is készültem oly nagy szorgalommal pályafutásom elsŒ és egyben utolsó karácsonyi televíziós tornájára. Sajnos, a bársonyos forradalom után megszınt ez a népszerı erŒpróba – emlékezett vissza prágai motivációjára a neves sportoló, aki három évtizeddel ezelŒtt a DAC-ban kezdte pályafutását. – A sorrendben 27. évfolyamon remek rajtot vettem. Már a csoportmérkŒzéseken is éreztem, hogy jó formában vagyok. ErrŒl Kuti‰, Peter Javurek és ·tûpánek is meggyŒzŒdött. Az elŒdöntŒben Korbelt búcsúztattam (2:1), a fináléban pedig Demeket vertem 2:0-ra. Az oklevél és a serleg mellé stílszerıen desszertkülönlegességet, pingpongütŒt ábrázoló méretes tortát is kaptam, melybŒl az ellenfeleknek is jutott bŒven – emlékezett vissza a nagy durranásra Roland, aki elmondása

Két év Nádszegen Dunaszerdahelyen edz, a galántaiak sikereiért harcol Vími Roland szerint nagy becsben tartott karácsonyi ajándékként zsebelte be a trófeát.

Pingpongkarácsony A szülŒk, családtagok, barátok Vímiék vásárúti otthonában, a tévé képernyŒje elŒtt ülve buzdították elsŒ számú kedvencüket. „Élénken emlékszem azokra a felejthetetlen pillanatokra. Nem bírtam ülve maradni. A szoba és az udvar között ingáztam Roli meccsei közben, fel-alá. Ha vesztésre állt, kirohantam a lakásból. A bent ülŒk üdvrivalgására reagálva visszasprinteltem, amikor neki állt a

zászló. Természetesen koccintottunk a diadalra. Sokan azt hitték, István-napi bulit csaptunk, ám mi fiunk diadalát ünnepeltük. Még napjainkban is gyakran kivesézzük a sikert dokumentáló videofelvételt“ – elevenítette fel az örökké emlékezetes pingpongkarácsonyt Vími Tibor, a tehetséges gyermeke sikerekben, érmekben gazdag pályafutását egyengetŒ édesapa.

GyŒzelemért címeres mez – A tévés szereplés nem is annyira a népszerıséghez vezetŒ út alapkövét, sokkal inkább a válogatottbeli stabili-

2001-ben iskolai asztalitenisz-sportközpontot hoztak létre a nádszegi alapiskolában, ahol Vími Roland pedagógus-edzŒként vállalt szerepet a sportág iránt érdeklŒdŒ ottani és környékbeli fiatalok felkutatásában, szakmai nevelésében. Ebben a tevékenységben is mindenkor számíthatott édesapja segítségére, közremıködésére. HétfŒtŒl csütörtökig gyakoroltak. A nádszegi mıhelymunkának messze földön ismert és elismert eredményei voltak. A mátyusföldiek a fiatalabb diákok kategóriájában harmadikok lettek Szlovákiában. TornagyŒzelmek sorát produkálták. A Vími-tanítványok legismertebbike, Gajdosik Adrián idŒ-

sebb diákként napjainkban már a szlovák kadétválogatott stabil tagja, Œt nevezték a korosztály Európa-bajnokságára készülŒk keretébe. Jelenleg a nyitrai sportgimnázium diákja, és a városban mıködŒ asztaliteniszklub játékosa. Csánó György, aki még mindig alapiskolás, Galántára igazolt, ahol a férfiak mezŒnyében csakhamar elsŒ ligás tapasztalatokra tehet szert. További neveltjeink, élükön Lukács Misivel és Molnár Norbival a helybeli III. ligás férficsapat meghatározó egyéniségei. A tavalyi évben azonban idŒszıkében Vímiék elköszöntek a nádszegiektŒl.

Aranyérmek vidékrŒl Ami a vidéki kötŒdéseket és sikereket illeti, odahaza játszott Malackyban, a németországi Siegenben, GyŒrött és Komáromban is. A nádszegieknél pedig a fiatal tehetségek edzéseit irányította. A szakmai munkában édesapja is részt vett. Érdekesnek találtuk, hogy két magyar klub, a kiskúnfélegyházi és a celldömölki, mezében országos bajnoki címnek örült. – Igazán nem panaszkodhatom, Magyarországon sok szép élményben, sikerben volt részem. Pedig az ottani elit klubok mezét sok kiváló képességı játékos, köztük kínaiak, viseli. CelldömölkrŒl – újabb bajnoki aranyéremmel – a nyáron távoztam. Az edzésekre, versenyekre való ingázás mázsás súlyként nehezedett a vállamra. Egyébként ott nyolc évet húztam le. Ãsszel az elsŒ ligás galántaiakhoz igazoltam, a negyedik helyen tanyázó kollektíva sikereiért harcolok. Az Œszi szezon párharcain csupán egyszer húztam a rövidebbet. Jól érzem magam a mátyusföldieknél, de én ennél többre vágyom” a jövŒt tervezve fejezte be visszaemlékezését Ágh István a csallóközi sportoló. Fogas Ferenc felvétele

BŒsiek újra a dobogón Két ország A Szlovák Birkózószövetség elkészítette és közreadta hagyományos év végi klubrangsorát. A szŒnyegcsaták leltárába a kötött- és szabadfogásban hazai egyéni és csapatbajnokságokon. Ezen kívül a nemzetközi porondon, azaz a korosztályos Európa- és világbajnokságokon produkált eredményeket pontokba átvetítve foglalták bele az illetékesek. A tavalyi eredmények függvényében a szlovák birkózótrónra újfent a pozsonyi Dunajplavba került. A második helyen a kassai Lokomotíva végzett, a BŒsi Birkózóklub pedig újfent a harmadik helyet érte el. „A Dunajplavba és a Lokomotíva versenyzŒi elsŒsorban az ifik és a juniorok rangos világversenyein és a korosztályos ligában begyıjtött pontjaik révén gyıjtöttek sok pontot. Számunkra az is nagy sikernek számít, hogy ezúttal is megelŒztük a privigyeieket. A pénztelenségre és az edzésfeltételekre való tekintettel mondhatni a minimumból maximumot produkál-

tuk – fogalmazott id. Rákóczi András, a BŒsi Birkózóklub elnök-fŒedzŒje. Ã azt is közreadta, hogy áprilistól már a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola tornatermében gyakoroltak védencei. – BŒsi edzŒtermünk tulajdonosa ugyanis március végén felmondta a községi önkormányzattal kötött bérleti szerzŒdését. A BŒsi Községi Hivatal pedig megvonta támogatását a klubunktól. Kész szerencse, hogy

Nagymegyeren, ahol már néhány éve kihelyezett edzŒközpontunk mıködik, befogadtak minket. A városi hivatal és az ottani termálfürdŒ vezetése szponzorál bennünket. Éppen most tájékoztattak az illetékesek arról, hogy ebben az esztendŒben már a szakági szövetség pénzbeli támogatására is számíthatunk. Ezzel jutalmazzák a fiatal birkózótehetségek nevelésében elért kimagasló ered-

ményeinket“ – nyilatkozta a nem éppen szívderítŒ felkészülési körülményekrŒl a sportvezetŒ. Elmondása szerint már a klub nevének megváltoztatását is fontolgatták. Ennek gyakorlati megvalósítása azonban hoszszabb procedúrát igényel, ezért egyelŒre kivárnak. Ugyanakkor nehezen mondanának le a birkózókörökben jól csengŒ márkanévrŒl. Azt is megtudtuk, hogy Dunaszerdahelyen, az Ozorák Mihály nevét viselŒ magániskolában azt tervezik, hogy a jövŒben birkózásra szakosodott sportosztályt nyitnak, Visszatérve a szövetségi leltárhoz figyelmet érdemel, hogy a honi klubrangsor elsŒ tíz helyezettje között négy dél-szlovákiai klub nevét olvashatjuk. (ái) Archív felvétel Birkózóklubok 2007-es rangsora: 1. Dunajplavba Bratislava 613 pont; 2. Lokomotíva Ko‰ice 548; 3. BŒs 257; 6. Rimaszombat 152; 7. Komárom 146; 8. Somorja 142; 11. Madar 77; 15. Gúta 49; 18. Dunaszerdahely 40

birkózóbajnoka Lefogadtuk volna, hogy Karcagon pályafutása legnagyobb sikerét produkálta Soós Tamás, aki a magyar bajnokságon a fiatalabb diákok mezŒnyében kötöttfogásban aranyérmet szerzett a 68 kilós súlycsoportban. – Én még ennél is értékesebbnek tartom az év elején szerzett elsŒségemet az 57 kg-osok mezŒnyében. ElsŒsorban azért, mert ez volt életem elsŒ bajnoki diadala, ráadásul éppen Somorján akasztották nyakamba az aranyérmet – fogalmazott a tizenhárom esztendŒs vásárúti srác, aki ötödik esztendeje jegyezte el magát a férfias sportággal. Egyébként tavaly lépett át a somorjai Gladiátorok közé. – Jól választottam. A legjobb helyre, a legjobb kezekbe kerültem. Rengeteget fejlŒdtem, eredményeim is ezt igazolják. Felváltva Horváth István, Oláh Olivér és Fodor László csiszolja tudásomat. ErŒsségem a pör-

getés – tárulkozott ki Tomi, aki kötött- és szabadfogásban egyaránt otthonosan mozog. – A kötöttfogást azért egy fokkal jobban kedvelem. Deák Bárdos Mihály a példaképem. Hogy miért? à olyan nagy darab sportoló, a szŒnyegen nem lehet Œt nem észrevenni. Mackós mozgása ugyancsak tetszik nekem – adta meg a csattanós választ a „kis“ Soós, akitŒl azt is megtudtuk, hogy édesapja a legnagyobb támasza. – Edzésekre, versenyekre szállít, buzdít, fanatizál, mindenben a segítségemre van. Alighanem megfertŒzött a birkózással. Azt hiszem, olykor Œt jobban megviseli egy-egy kudarcom, mint engem. Szerencsére ezekbŒl egyre kevesebb van – folytatta a sort a tehetséges versenyzŒ, aki hetente háromszor a klubjánál, a további napokon pedig odahaza gyakorol. – Szeretnék eljutni az Európa- és a világbajnokságra – tette hozzá. (gh)

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF:. FŒszerkesztŒ–helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporterek – Reportéri: UNDESSER TÍMEA, VLADISLAV KMEË. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: ANDROVICS PÉTER, MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA,HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.csallokoz.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2007.

2008-03 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. január 15., 3. szám

2008-03 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. január 15., 3. szám

Advertisement