Page 1

,

C S RL R D GYERMEK I FJ U S R G ,

,


I LRPSIERKESZTTJK . F1szerkesztd Herczog Mdrio . Olvasdszerkeszt6 Ki s s n n n o t Munkatdrsak c6borjrini Szob6 oisolyo, szolqi Drjro . Felel6s szerkesztri

cy6rfi Evo

r rZZTOTr ir S d C I SZERKES n c z 6 lRn n o pszichol6gus B o g n d rM dr i o perlutyirltts

. Fot(, . Lopterv es nyomdoi elokiszitds

z q f t s t r i di 6 . Nyomds InnoYoPrint

. szrRKEszTfisfG 1o2Z Budapest, Vursdnyi lrin u t7. t. em. tel: zz5-3525 fax: zz5 j5z7 e mail : csagyi@mail. da ta net.hu weholdal: www.szocholo.hu

. nrnPfTdK Orszdgos Orvostudomdny i I nformtic t6s lnt?zet ds Kdnyvtdr gyermek is ifi is dg vi delmi J eliigy elet i i s tov d.bbkip zi si i)ndll6 osztdlya es d F1vdrosi Onkormdnyzat Gyermek, 6s lfj usdguidelmi Ugyosztdya

. ( I f , D EE 5 ST T R J T S Z T T S Kiemelten

D r . S ds k o G 6 z o petlugogus S z i r m o iG db o r gyogyped(lgogus

e e 6 t h yr-e h 6 rt r i s z l r i

D r . G e r 6 b t i gn e s sztilisz n6qyoqyasz I h t i s z M 6r t q szocialpctlitikus D r . K o v d c s6 g n e s tlyerntekrtrwts D r .M d t o y K o t o l i n eyermekorvos N e m 6 n y iE s z t e r szocialpolitikus P i e g e l n 6 d r . C s 6 n y i M o g d oI no logusz

A m a p l a r c s a l a r J, g y e r r n e k - ,e s i l j r i s i i g v e r l e l e r rj re l e r r l t , g cgyctlcn szakrrai folvriirata ketltavorrtajclt'trik rrrcg S z c r k c s z t r i k k e nl ot n l o s n a k t a r t j L r kl ,r o g y a z e r e z l r e t isi z a k n t a i r i s c g z i s z t c n c i a l i sb i z o r r l , t a l a r t s . i g l r a r nr re g k i s r r e l j L r l c g y c g v ; r : l r : n s c go b j c k t i v e s t i i l r l x r l < l a l rnr r e g k i r z r J i t e s e t. r v 6 l c m d r ] , v c ki i t k d z l c l c s { i l ,a k ( ) r r | k l t a j t r k o z t , r t , i sN l .c u r k o t e l c z z i i kc l r . n a g r r n k act g v c l l c n g y t ' rn r c kv e r l c l n ri i r i r r y z a t m c l l c t t s c m . A z o p t i n r a l i sr l e g o l r l , i s o k , r l , l, er g er e rl r rr i l r r y c s c b b f o r m d k a t , a s c g i t e sl e g c e l s et r i i t r b r r r i l o z a l a i Lk e r e s r r r L S z o r c t n c n k r e s z t v a l l a l n i a b i t o r t y t a l a r t s . i g o rkr r c g : z r i r r t c t c s i b c n , a c s a l i i d e s g v e rn r e k v e r l e l e r r r l t i r r l e s l r o z r j i r r i r k b c f o l y a s o l i i s i i b a n .L a p r u r k n v i t o t t r r t i r t t l e r rJ r a s z r r o sg, o r r

szociol6qus S o l n 6 t e n g y e l M dr i o gyogypedag6gus

I S z d M USNzKE R z 6 I

G d s p d rS o r o l t o pszicholoqus c o y e r e y ul d n 6 szociologus GedeonBndor qyr)rlylrrluq6qus

c y e n e s - K o v d cz so l t d n

Csaldcl, Gyermek, IJjisig Kijzhaszni Eqyes )et I S S Nt z t 6 8 4 t 6

D r o s z t n 6 r n 6K d n n o iM o g do l n o G r i s p d rr d r o l y Mo l n d r [ d s z l 6

t dnitr,mentdlhigidnds szakember 5z69eczki[d szl 15 specitil i s p edugt)gioszokos hoIlgot6 C s i l l o gG ob i szctciolpolitikus D r . B o l i k 6M d r t q j ogasz, ntentcilhigiEnis szakemb er F n d r d s k oZ s u z s o n n o szor:idpolitikus K i s sA nn o loqAsz P i n e z i c sM dr i o pcdag6gtts

t l t r l a t e ber s z t i i ] a va s l a t o l ,k e z r l e n r e n v t . z e sslz i , , ' e s e vn e s z t i n k t ; s e r r l e k l i j t l e s s evl . i r L r n k O n i s e r d t , k e l t l e g y e n o l , 'a s o n k , s z r : zr i i rr k , l , i r r r o g a l r i n k I . , , \r n e r l r e r t r l e l o l t t l xkt te r j u k u k o v e l k e z i it i r n r e e I k u l t l e n i : c s o l d d , G y e r m e k ,r f j r i s d g E g y e s i i l e t , 1 5 3 7 B u d o p e s ,t P f . : 4 1 7 A n r , ' g r r . r r r k ' l ia' ' l a p j : i na t u t a l i s i l ) ( ) s t a r r t a l v e n yk ti i l d i i n k i r z e l r i li z I l r ; : r n c g k i i r r n y r l i ' s cc r l lj i i h i r l K d r j i i k f e l t i i n t e l n i a l x ) n l ( ) s( i r r r r ' t ,a h o v i i a k r i z l r c s i t t i skl e r i , a n e n n y i b e n a z n e n l ( r r o n o si r s z i n r l i i n l c l t i i n t c t c l tc i n r n r e l ! A 1 , r p i i r a . + 5 o .l - t , a / t r v c s r . l r i f i z e t 6 s i c l i j z 4 o o - F t , t l i , r kk e r l v c zn r r ;r rr r y r ' l r 6 o o . F l

MTGRENDEL6 t\lr irott, el6fizetek a Csu.ldtlGyerrneklljistitl z<to.1,. befi.zetdsicsekket! evi sztirrtuiru K(rt'nt, kiikljen.ekszirnlit vu.q,v M E G R E N DSEZTE6M [ Yf N E V E : . . . . . INTEZMENY:..... (u szuntlun szerepl(i nev is cim)

P o s r t i z r ci sf lu : . . . . . . Be f i ze t 6 s j e l l e ge :

Z ntutnlnsi szrunlrtrtlrtpjrn.

E cse/./,.en

ot i t u m , o l r l i r d s , k6pek illusztr6ci6k. A megjelentcikkek nem feltâ&#x201A;Źtlentila szerkesztriseg velerrr[ny6ttiikrozik. Az ir;sigban nrâ&#x201A;Ź'gielen6


Tartalom r rrvrzrrd .

Hofndrtdrzf6: f, riqdridi ilyilotkorot

a

I r6xuszrnr .

rcdthy-rch6r tdsrl6: f, rcnt6lis ncgtisrtul6sra6lyc- f, nonodrdnon6dszcrolkohor6sqc gycmekv6dclcrbcn 3

I lfntee .

Sr6gccrkil6szlri: IntcAi6ci5s pcdogdgioor Egycs0lt.dllomokbon

t6

.

crillog cobi: tr6fesrft6s oz 6rtclni fogyctdkor gycrnckckdrt

t9

t ttfzdPonr '

Dr.lolik6 lldrto: Rz ,,clhclycz5sitdrgyolds'- o gycrrck sorsrcndczds6nekfdruno

22

I csnTrRr0z6 .

EllCDDe: nz cur6poi droggrobldnolcgut6bbi fcjlcn6nyci

tO

I BEszirGrTfs .

cVfifii Evo:Down-szindr6ndvol dlck - dc nc rojndljonik!

rz

I nrfrr6 '

FIU4:

. Fckctc Doboznlopftvdny:Utcok6pcs.

ll

Kiilw:

. xofl6 l3utsonno: n koffcr.3 kisliny

rl

. Holl6Z3ursonno: ltlicsodo onyo!

!3

. if, E: Trouno6s gyrigyulris

t!

I rrszfr,ror0 .

findrdskoZsuzsonno:Tolcroncioo Cscrchdton

f6

I BEI,IUTRTJUK .

GYISM: tgyrdgcs tononysg oz cgy0ttncvcl6s6rt

r!

.

â&#x201A;Źrn

!e

.

Blissnlapitvdny

to

I

I R O D R L I ,JI IO G T S E T E | (

.

Kigsf,nno: dldoroi vogy tcttes?

at

I GORBETUKtiR .

Pinczicsttdrio: f, tdrvdny sziivcddks

tz,

I itozRlx z o o r r ss. z i x ! i i i !c s e r dG 0 y r n r : rxr u f s f e

3


A Madridi Nyilatkozat zooz. mdrcius zo-zj-dn rendeztik Madridban az Eur6pai FogyatdkosiltgyiKongresszustazzal a cdllal, hogy felhivjdk a nyilvdnossdgfigyelmdt az Eur6paban 6lo 5o milli6 fogyatikos embert (is) megilletd ollampolgdri, szoci1lis,gazdasdgi ds kulturdlis jogokra. A zooj. dvet a kongresszus az ,,EUROPAIFOGYATEKOSEMBEREKEVENEK' nyilvdnitotta. I Nemzetkozi szint€ren a fogyat6kkal 6l6k jogai€rt, mind teljesebb tersadalmi befogaddsuk6rt folytatott munka term6szetesen nem ill elSzm6nyek ndlkiil. (Eur6pai Szociilis Charta - r99r.) M6rfctldk6nek tekintitik azonban az 1997-esAmszterdami Szerz6ddst,amely r999-t6l l6pelt hatdlyba. E szerz6d€s teremtette meg a jogi alapjiit a tiirsadalmi kirekeszt6d6s 6ltal fenyegetett csoportok, k6ztiik a fogyat6kos emberek integrAci6jii6rt foly6 uni6s egyiittmfikiid€snek. Az EU szerz6d6shiteles tiirt6net6nek r6sze, hogy a fogyat6kosokat k6pvisel6 civil szervezelek kitart6 lobbizisAnak kiisztinhet6en keriilt a dokumentumba a ,,fogyat6kos"kifejez6s a tiirsadalmi kirekeszt6ddsnek kitett csoportok - munkan6lkLiliek, alacsony jOvedelm0ek, etnikai kisebbsdgek - mellett. Nem volt tehit magAt6l 6rret6d6, hogy a fogyat6kosok is a kirekeszt6d6svesz€lyeztetettjei. Az Amszterdami Szerz6d6snek az antidiszkriminicio tilalmir6l sz616 r3. cikk6ben olvashatjuk: ,, .....olyan int€zkeddseket hozhat, amelyek a nemre, fajra, vagy etnikai hovatatozesra, valldsra vagy meggy6z6d6sre, fogyat6kossigra, korra vagy szexudlis iriinyultsigra tekintettel mindenfajta megkiil<tnbriztet6s elleni " ki.izdelem6rdek€ben szUks6gesek.

Ett6l kezdvcqz unidsfogyotdkos0gyipolitikom6rn.n pusztoqjdnlds o togorszrigokszdndro,honGm kiitelcz6 jogi 6rv6nnyclbir. Pontosabbanr az irj jogi szabilyozis egyel6re csak elvi lehet6sdgetteremtett, realizil6sfioz, azaz a Kiiziiss6g konkr6t jogi int6zked6seihezmdg komoly ell6rdsrendi akadiilyokat kell lekiizdeni. Nem csak az EU Taniics kompetencirila b6viilt, de j6 es6ly mutatkozik arra is, hogy az Eur6pai Bir6s6g gyakorlatdban jogforr6snak tekintse az Amszterdami Szerz6dist. Immir kompetencia birtokiban a Madridi Nyilatkozat koncepcionAlis C S R I N DG Y T R IE' K 4 IfJUSNG

keretetad a fogyat6kosokat6rint6 cselekv6si programok uni6s, nemzeti, regrc A Nyrlat n6l'is6s lok.ilisszintjeiszdmdra. kozat 6 pontb6l 6116Preambulumaarra k6sztethet, hogy m6g csatlakozSsunk el6tt v6giggondoljuk viszonyunkat a fogyat€kosemberekhez,a fogyat€koss6g jelens6gdhezAzt a viszonyt kell rijra fogalmaznunk, amely az egy€n, a tarsadalom 6s az dllam szinti€nkiv6natos€s hat6kony. A Preambulum egyespontJait kommentdlva pr6baljuk meg tesztelni viszonyunkategy m6s szeml6lethez,

hangsrilyt et kell helyezziik a fogyatdkosok sziiks€gleteinekelfogadasiira,kiel6git€s€re.A tarsadalmier6forrdsokhozkell biztozif6rds6benes6lyegyenl6s6get sitani az 6let minden terUlet6n.Neveze tesen befogad6 (inkluziv) oktatisra, elliitisra, szociiilisszolgAltaeg6szs6giigyi tisokra van sziiks6g, a fogyaszt5si javakhoz €s szolgiltat6sokhoz val6 szabadhozzif6r6sre.

I n T d R s R D RKI .OMRI T f T O K

D r s r K R r M r Ni lsi cs rzdorc r i r r s K I R E K E SSITTI R f EDMTNYIlNEK

JO [iG BE YR I GI T R F O G Y R T ( K OESM

x(nofs

A dokumentLrm az Emberi fogok Egyetemes Nyilatkozatilra hivatkozva figyelmeztet arra, hogy a minden ember szabad 6s egyenlo m6lt6siig6ban 6s jogaiban t6telt a fogyat6kosokra is kiterjesztetten drtelmezzik, azaz minden fogyat6kos ember 6lvezhesse az emberi jogok telies kdrit. A nemzetkozi dokumentumokban szokdsosm6don diszkrdt megfogalmazds utal rii, hogy e jogok a nemzeli alkotm6 nyokban (tcibbnyire) elismert jogok. Tegyiik hozzd, hogy a jogok terjedelme ett6l frigg, a jogokkal val6 6l6s lehet6s6ge pedig alacsonyabb jogszabdlyokt6l 6s a jogalkalmazdsgyakorlat6t6l.

A korlitok els6dlegesena szegregdlt oktatAsbol, az alacsonyszinvonalf szakkdpz6sb6lerednek, misodlagosanpedig a szint6n alacsonyniv6jir, rosszulfizetett 6s csekdly sz6mti munkalehetdsdget kinill6 foglalkoztatasb6l.Ez6rt a fogya tdkkal 6l6ket kornyezettk eltartottnak €s munkak6ptelennektekinti.

:KM OB S E R EL Id( T I R FOGYRTIT H R T R T I .l R i I LNR I , { P ORTO EX d Tdmogat6 6s hozziif6rhet6k6rnyezet €s szeml€let hi6nydban a fog'yat6kos emberek tirsadalmi r6szv6telesrilyosan g6tolt lehet, de mindenk6ppenakadrilyo' zott. Ez6rt a diszkrimin6ci6 veltik szemalapulhat, ben nem csak el6it6letess6gen hanem,,l6thatatlansdguk" miatt elfeledkeziink 16luk.

KM OB S E RNEEKM T R F O G Y R ] TE

EsfLYrrfrf rolvyooAsT,HRNEM RNRK E G Y E N I O SRTKGHI T A fogyat6kos emberekkel szemben az dllam paternalista filoz6fiiijdn nyugvo tSrsadalom- 6s szoci6lpolitik6la,de a tfr sadalmi attitrid is sokiig ,,eur6pai hagyomdny" volt a nyugatl demokrdci6kban. A korabeli szo<ialistaorszdgokban az ,,eros illam' l6nyegdb6l fakad6an m6g er6teliesebben 6rvenyesUlt a szdnalomra cs a v€lt tehetetlens€gre 6ptl6 gyakorlat. Ezzel szemben a fogyatdkkal 6l6knek a saliit dletiik ir6nyitis6hoz kell jogokat biztositani. A tdrsadalmi bcilleszked€s a el6mozdit6sdr6l, a rehabilitaci6r6l 2 0 0 3 / 5 .S r n M

HETEEMBEREK T H FOGYHTfKOS R ( ) GNf C S ( ) P O R T ORKI .fK l T( ) T N R K Mint a t6rsadalom eg6sze €s valamennyi r6tege, a fogyatdkosok is igen sokf6le csoportot alkotnak- Sokf6les€ giiket tiszteletben kell tartani, a bel6le 6s fiigg6s6 fakad6 elt6r6 szi.iksegleteiket geiket t6liink messzemendenfigyelembe kell venni a szociilpolitikiiban,a szoci6lis munldban, az oktatdsban,az egdszs6gtigyr ellitisban 6s term6szetesenabban, hogy haszndlhassdka t6rsadalomint6zmenyeit. Arra is gondolnunk kell, hogy a fogyat€kosoktdbbs6gecsalidiriban 616s


F O K U S I B N | i : : : : : :

A ment6lis megtisztulAseselye csaledjuk is elszenvedhetia tersadalmi kirekesztetts6get. A fogyat6kossrigokhalmozottan is ielentkezhetnek6s a fogyatdkossigok m6s tirsadalmi h6triinyokkal is prirosulva - etnikai hovatartoz6s,szeg6nys6g, nem, 6letkor - tobbszOrOs diszkrimindci6hozvezethetnek. R6g6ta tarthatatlan 6s a jiiv6ben vagy inkiibb mdr a jelenben- fel kell sz6molnunk az elt6r6 tantenri iskol6kbana ciglny szlrmazisri gyerekek fehilreprezentaltseget.

I R M O N O D RU I 46NONS ZTTERC H N I K ER T IE M E I R NL EK KR I . M R Z I i S R R ZE G Y i N T In N d c S n D d sRBZIRDNE I G L E H NR TS TdILYRL E L H E L Y EGZYEETR T M T€KST ET K N T N TXO ( iXN f A T I A pszichodrdma el1zmdnyei egdszenaz emberisdg trirtdnetinek a kezdetere vezethet6ekvissza.A beavatdsi 6s megtisztuldsi szertartdsok,a kifrzetdsi ritusok ugyantgy a cselekvesdltal adtak lehet1siget - a pszi chodrdmahoz hasonl6an a rEsztvev1kneka vdgyak szimbolikus teljest)lisire, a csoportbon val6 irzelmi viszonyuldsra,a vesrtesAgilmenyek feldolqozdsdra is a szerepdtverclekre.

I./ R MONODRRMR M6DSZER BEMUtHtH)lt :

I DrszKRl'rInr{ctriu * rHtrssie . 1 . 1 . / R P S z I c H ( ) D RFl o iM GfBl t P O z I TcfsvE I E K=VBi E s F O G n Dld' i l i r Rurr c n n r i n o l l i s n TRRSRDHI.()M

.

Ugyanakkor a sajatos 6lethelyzetben lev6, segits6getrg6nyl6 szemely szdmdra az egy6ni tarricsaddsspeciiilis m6dszerek6nt kiemelt szereppelbir.

R m o n o d 1 6m o

A madridi konferencia morr6ieul a pszichodrdma egyik alkalmazds;inak a A sokszor elmondott mondatok, a vbelv6lasztottakezt a t6telt,nem v6letlentil.A l e h e t s 6 g e s [ o r r r i i j a . A p s z i c h o d r a m a keddsi sztereotipi(* tibbszdri megmindenki sz6mira biztositott ds egyen- m6dszcrdt Moreno (1889 1974) alkotra ismdtldse verbalizmusba a vol6 feltdria l6en m6rt iogok, valamint az es6lyegyen- meg menekii,l|s iltidt, amely felismerCs tudal6s6gmegteremt6s6hez 6s a diszkrimin6- . F p s z i c h o d r d n r o tositdsa megalapolza d kliensben a ci6mentess6ghez val6 jogot szint6zisben a klinikai pszichokigia,a pedag6giaegyik monodrdna sorfur fell€pt vdltozfust. kell egyesitenia timogatis 6s a segirs6g modszcrc, a szocioteripia egyik formiila, A vdltoztatds igdnye kiemeh jelent6ig6nybev6teldhez va16joggal. a m e l l y c l i n t e r p e r s z o n 6 h s s z i t u 6 c i 6 k a t , sdggel bir, mert egyr'szt a jdvdre irdEz a szint6zisennyugv6 felfogiislehet konfliktusokat, ilrnokat, fantiziiikat nyul, m6srdszt ral tdst enged azokra a a ziiloga annak, hogy fogyat6kosember- lehet fcldolgozni a verbalrt6son trilmc multbeli 'letvezeftsi nehCzsCgekre 6s tirsaink a tArsadalmitagsegukatmegsze- n6en dramatikus rriegjelenit6ssel. elakadosokra, amelyek kordbban leblokrezz6k k0zaittiink 6s teljes 6rteki dleret . c 6 l j o koltdk a szemdlyis€get. 6lhessenek. az dlm€nyek ds a viselkedes cselekvis A Madridi Nyilatkozatt6telesentar. eltal ldrtin6 megveltoztatAsa, a maga A monodrama olyan egy6ni pszichogyalja az elvek 6rv6nyre iuttatiisiihoz tartas-zavarokfeitirdsa es a szem6lyisdg drdma iiles, ahol a khens szrmb6lumok, sztiks6gesjogi int6zked6seket,a csalddok szerkezet6nckpozitiv iriinyrl fejleszt6se. tdrg'yak,vagy az ,,riresszdk" technika feltamogateset,a foglakoztat6sk6rd6seit,a ja a tdrtinteket. haszn6ldsival dbrriLzol fogyatdkosokbevoneseta d<int6sekbe, az A mdsodik vil(tghribori utan el1szdr lsm6tkid6 ri jrajdtsz6sban felszabaditla a iskolarendszer,a m6dia szerep6t. Fr u n c i a o r s z d g b a n , n n j d S p a n y o l o r konfliknrsanyagot 6s a hozzi tapadri Az Eur6pai Uni6 egyiittmfkodest sz t i q b a n , B e l g i u m b n n , S v a j c b a n 6 s indulatokat. A pszichodrimavczc16 irt kezdem6nyezetta csatlakoz6orsz6gokJ<al N(rnetorszagban alkalnutztttk a pszi egy egy6ni tandcsadds keret€bcn dola t6.rsadalmikirekeszt6selleni krizdelem t:lttttlrdma m6dszeret, ezt kovet6en gozik pszichodrarnatikustechnikiikkal. 6rdek6ben.Magyarorszdgzooz. jriliu eqdsz Eur6pdban elterjerlt, igy Magyar A pszichodrirna m6dszer lcgfontosiban csatlakozotta programhoz 6s val orszdgon is. Tobb orszaq egyetemin sabb feltetelei koztil csak egy, a ,scg6dlalta a TARSADALMIBEFocADAsRoL tnldllnro psztchodranttti, szot iometriai 6n" szerepe hiiinyzik. Ezt el lehct k6psz6l6 KOZOS MEMoRANDUM elk6szi cs csoport pszichote.rapioi tunszik. zelni, vagy esetenkent a pszichodrdma tdsdt. vezet6 villal egy-egy kiemelt jelent6s6ggel lelenleq egyre tiibh klinikdn alkal A Krizds Memorandum aliir6sAra maz zik o p sz i chodr ama, t erap idt. bi16 szerepet,amit rnegelevenitenek. zoo3. decernber6benBrtisszelbenkeriil Minden m6s azonban ugyanirg'y trlr sor. Ezt kdvetden kezd6dik meg egy a r . 2 . / R M o N o D R t i l t R - T E Rt6nik, t i p r fmint l cgy hagyominyos pszicho N EMZETI CS E LE K V E S I PR O GR AM drdma iil6sen. kidolgoziisa.A programt6l melren rem6lA monodrdma jellemz6i a pszichohetjii\ hogy radik6lis pozitiv fordulatot d r i m 6 v a l l o g l a l k o z 6 s z a k i r o d a l o m b a n a r J . / R M o N o D RM t i6MDAs z r R hoz a kirekesztdsselfenyegetett tirsa- 16nycgcsenkevesebb helyet foglalnak el, N T K H T M R T l i SLl E i NHRI TK6 S i G RTI dalmi csoportok€s kdztiik a fogyat6kkal mint az egy6b m6dszerek. GYERMEKYfDTTEMBEN: 6l6k 6letdben. | . Karcline Enka Zeintlinqer ,A pszichodroma tcropi.t Gteleinek elemzisp, pontositasa is ulrafogolmoMolnar L6sz16

drrrxrHrfsr,

zdsa J L.NIoreno utdn" cimi aonulmatlydnuk felhosznalaso alapjdn

zoot/s szriM:iii: csRlD ' | iG y r R r ' r rr FKJ l j s i c

5


F0IUSltnil A tart6s hiiinyii,llapotok 6s a megterhel6 €lethelyzetek az het6' kiils6 vilegba kertiLlnek,ezriltal j6l kbzelhet6 tdmpontul 6letsorsolyan probl6mis szitueci6i, amelynek sorin az ideig- szolgdlnaka c6lirAnyosmentelis segits6gnylit6snak lenes hatdllyal elhelyezettgyermekeket6s fiatalokat a megszo A cselekv6siltal tdrtdn6 empatikus l6gkor0 fqllalkozils egykottnil l6nyegesenintenzfvebbstresszhatas6ri. r€szt megalapozhatjaaz 6rett szem6lyi#get, mesr6szt nem A viselked6szavarok kezel6s€ben az elfogad6 l6gkcir{i szrikiil be egyetlenmegoldand6probl6m6r4 hanem egys6gesen monodrdma iiL16s, egyike lehet azoknak a korrekci6s m6dsze terjedien ki a fejl6d6sminden tertiLlet6re. reknek,amelyek a szem6lyis6gfejl6d6shez 6s 6r6shezsziiksdges Az tinismereti tudatossdggalrendelkez6gyermekek€s fiatalok feltdteleket biztositjAk 6s hat6kony. lehet6s6getnyliitanak a biztonsetosabban mozognak a ktimyezetiikben, ktinnyebben be kivinatos magatart6si-6s szerepmintik kdzvetites6hez. tudnak illeszkedniaz elldt6rendszerkiiriilm6nyei kiiz6. Az 6rt6kktizpontriment5lis segits6gnyrijtessor6n az egy6n A monodrima foglalkozdsokempatikus6s tobrens nevel6si 6rt6krendje kap primetust az egymas ktizdtti viszonylatrend- hatdsrendszerehatdkonyan k6sziri fel a gyermeket 6s a fiataszerben. Ezaltal a szem6lyis6gfellesztdsc6lir6rnyossegits€g- lokat a t6rsadalmiegyiitt6l6stipikus viszonyaira. nyriitas a gondozott gyermeknek 6s fiatalnak az 6rt6kekhez A monodrima - hasonl6anazokhoza gyermekv6delemben vezetdlitien. haszndlt m6dszerekhez,amelyek az tinismeretet kivdnjr6&. fei Az <in6ll66s felel6ss6gviiLllal6 szem6lls6gfejleszt6sa gyer- leszteni,- kedvez6felt6teleketnyrijt a pozitiv 6rzekni viszonyumekv6delmi nevel€sleg6rt6kesebberedm6nye,ez6rt a mentel- Lisok kialakulds6hoz.A l6treidtt emocionilis kapcsolatnakmind higi6n6s innovici6k vonatkozasebankiemelt szerepe van a intenzitesiban mind m6lys6g6benmeg kell ktjzelitenie azt a negativ 6lm6nyekmegfelel6feldolgozdsdnak. szintet, amely a tArsadalmi norm6k 6s 6rt6kek interiorizdciG A monodrimdnak az 6letvitel megveltoztates5rair5nyul6 jrinak val6di alapj6vi v6lhat. feileszt66s segit6tev6kenys6ge olyan 6lm6nyeksorozatetbizto sithatja a segits6getig6nyl6 szem6lyszdmira, amelyekrea verbrilis taldlkozisok nem voltak elegend6ek AltalAban a pszichodrilma foglakozisok miisfdl 6rdt6l Felszinreker0lnek a mozdulatokbanrtigziilt kor6bbi dlm6- hArorn 6r6ig tartanak, termeszetesena monodrima iil€sek enn€l nyek, a titkolt fant6zi6k,a reitett vigyak, mindezek a multbeli rdvidebbek. Az dsszesmonodr6ma foglalkozls - a legels6 iiLl€st tdrt6n6sekredlis felismer6s6teredm6nyezhetik. leszimiwa - rlgy kezdtidik, hogy a pszichodr6mavezet6 16A halmozottanhetriAnyoshelyzetri,leszalad6 gyermekekds k6rdez a kliens ielenlegi i6llapot6ra6s 6rdekl6dik az e16266s a fiatalok vonatkoz6s{bana monodrima foglalkozdsc6lia a ked- mostani tdalkozes kdzott eltelt id6ben tiirtdnt esem6nyek6s vezSpszich6skl(ma megalapozdsa, a szem€lyis6gmentalis nor- 6lm6nyekfel6l. malitesanak a helyreiidlitasa, az frzelmi hidny 6s a kiszolg6ltatottseg 6rzes6nekminimaliz6lisa. Mindezek az els6dlegespre vencid alapfelt6telei. Az ideigleneshat6Lllyal beutalt gyermekek6s fiatalok egy6ni F fD Z iI S I: szerepk6szlet6nek feltdr6saaz egyik mddszerelehet a hatekony . I I . T . I T E t M E t E G E beilleszked6sel6segit6s6nek. Minden csoportiiLl6sena csoportvezetd a segitsdgetig6nyl6 A szerep az6rt bir kiemelt jelent6seggel,mert ahogyan szem6lyt(a monodrdma foglalkozison a protagonistdt)cselekItloreno megfogalmazza:,,A2egy6ni szerepmint6k Osszess6ge v6k6sz6Lllapotba hozza 6s oldia az esetlegesgatltsait a megnfhozzal6tre az ,,6n\ (Selbst'-et),mint ti min6seget,mint ,,szerep latkozriLssal 6s a jdt€kkal szemben konglomer6tumot",mint a szerepekdinamikus aggregitumet." A cselekv6k6szrillapot dltaliibanpszichol6giaifolyamatok ( A gondozott gyermekek 6s fiatalok szerepk6szlet6t6nek feltd- asszocidci6k,eml6kez6sehidentifik6ci6 6s imagin6ci6k) eredrdsalehet6s6get pozitiv ireny- m6nyek€nt iiin l6tre. biztosil arra,hogy a magatartesukat ba tudjuk v6ltoztatni egy€gy aktuiiLlis6lethelyzet keret6n belill.

rr./ Rr't0N0DRf,un [irfsrrrfpfrfsr,:

arr.2.trfrfxrirrs:

Ebben a fizisban tiirt6nik a meg,elenlt6sea felmeleged6si frizisbanmegfogalmazottalnak. Zeintlinger megfogalmaz6sAban:,,A pszichodramatikus j6t6kfizis c6lia'nakel6r6s6t- egyfaitamegold6sfeltdreset,tisztazisAt vagy megktizelit6s6t- illetve egy szcenikusanmegjeleni tett konfliktus vagy probl6ma megolddsiht- szcenikai6br6zo lissal kell megkfs6relni.'

csEr.EKvisI TECHr{IKfI: I F Jdrit<rflls A bels6v6vilt obiektek megielenitdsea ktiLlvillgbanlehet6- . l l -2.1, / S zerepcscre: Nincs monodrdma szerepcseren6lkiii. A protagonista 6ltal korrigiliisrira a konfliktuss6getnytiit az emocionilis s6ri.iLl6sek elmondott 6s megielenltettttindnetben a pszichodrdmavezet6 partner ielenl6ten6lktl. Az 6lm6nymaradv{nyoka kliens bels6villg6b6l az ,,6rz6kel- a ielen nern l6v6 szem6lyszerep6tjltssza el, amelybe a kliens 2.KafolineEfikozeintlinget",^pszichodf&nd-ter@iotEteleinekele|nz6se,Pontosltdsa6stjrafogalmaz&sa|'L'Morno!,!n.,cimito^ufty6uk[elhasm|nfaolapi'

6

c s n r d D6 y r R r , r r F K J r j s { ci : i : : z o o 3 / s .s r f M


FOKUSIBEII

vezeti be folyamatosan,igy lehet6s6gvan egy hosszritdrt6net val6seghrirekonstrukci6jira. A ielenetet abban a szerepbenkell befejezni, ahogyan a kliens azt megfogalmazta,azaz miel6tt a rdrt6net befeiez6dik minden szerepcser6t le kell dllitani. Nemcsak szem6lyt lehet megjeleniteni, hanem a protagonista szemerafontos 6rz6st, tiirgyat, ndv6nlt, vagy iillatot is. Lehet6s6gvan arra is, hogy fantiziAlt, elmodott, vagy hallucinalt tdrt6netekis megelevenedienek a pszichod16maszinpaddn, ez a surplus-reality. Ennek a jelentds6geaz€rt kiemelten fontos, mivel az eddig csak fantdzi6ltes sohasempr6biiit cselekvdslvedelt krirtilm6l nyek kozdtt realitiispr6binak lehet aliivetni.

nista pedig befejezi a gondolatsort,ami lehet5s6getad a iat6k tovribbi folytatiisar4 mar az rlj gondolat menr6n. u.2.f ./ Honolrig: Az aktuiilis 6rzelmek komment6lisira szolgiil. A protago nista azokat a gondolatait mondia el, amelyek sem a m(lltban, sem annak a mostani megjelenit6s6bennem nyertek kifejez6st. Moreno megfogalmazdsdban: ,,A rejtett gondolatok6s 6rzelmek visszaaddsa mell6k-dialdgusds mell6k-cselekmdnysegits6g6vel, amely a kozponti lelenet cselekvdseivel 6s gondolataivalpirhuzamban folyik. A protagonista azonban benne marad a ielenetben."

l l , 2 . 4 . / P s z i c h o d r o m o t i k ui ns t e r j d : I1.2.2./ Ouplrizds: 1L2.4.r./Interi a ielenetel6tt: A kett6z6srechnikdjdnakrovid id6re tort6n6 alkalmaz6sa. A Azzal a c6llal, hogy a protagonistet iobban rihangoljuk a pszichodrAmavezet6 a protagonista mimikdjdt, gesztusait6s dramatikusmeBielenit€sre. hanghordoziisdt megfigyelveaz adott jelenetrrin6net€beigyazva I I. 2.4.2./ I nt erj u a p rotago nistdvdl: verbalizaljaa kliens emocionilis viszonyulasait.A pszichodrdma A szerepcsere utan tort6nik, amikor a protagonistaaz antavezetd a protagonisla testtartesatutenozva fogalmazza meg gonista (a pszichodramabanaz a szem6ly,aki a protagonista annak v6lhet6 6rz6seit,ezzelis kifejezve azt, hogy a kliens tes- iiltal 6brSzoltjelenetbena partner szem6ly)szerepbenvan. tileg milyen illapotban van. Ez az interjt lehet6s6getad arra, hogy a kliens olyan gondo. latot fogalmazzonmeg a misik szem6lyszerep6b6liinmagara . n d u phiz r isf ojt di: ( l6 n y e g e s e nk e v e s e b b , m i n t o vonatkoz6an,amire ideig nem gondolt. pszi ch o d16m fooglolk oz ri s o k s o rri n ): II 2.4.j./ Interi(t a ielenet befejez€seutan: I I.z.z.t./ Beledrzd dupknos: A protagonistailyenkor szem6lyesenannfra m6lyen 6rinA pszichodriimavezet6verbalizdljaa protagonista6rz6seit, tett, hogy k6sz a t<irt6ntekr6lolyan tisszefiigg6srendszerben gondolatait,amelyeketvalamilyen okb6l nem fejez ki: ,,Nagyon megnyilatkozni,mint m6g sohasem. szomor( vagyok.' Ezt kiivetden a kliens folytatla a gondolatot. .

I L z.z.z./ Tdmogat6 dupldzos: A pszichodriima vezet6 sz6szerint megism6tli a protagunista kiielent6seit, ezaltalaz emociondlisetTiitterz€s€16l biztositia 6t. Moreno a temogat6duplizisr6l a kovetkez6ketirja: ,,A legfontosabbterApiaegyediilillltiembereksz6m6ra.Egy egyediil6116gyermek vagy skizofr6n beteg k6ptelen egy szerepcser6r v6grehajtani,de egy hasonmiistbizrosanelfogad." I L 2,2.3./ Feltdr6 duplLzds: Akkor alkalmazzuk,ha bizonyalan, hogy mi megy v6gbe a kliensben:,,Ugy6rzemmagamat,...", 6s a protagonistdnak kell befejezniea mondatot.]elen idejri 6llaporokatkutat. I l -z -z.4./ Eszrevevdsre kdsztet6 dupldztLs : Ha a kliens hosszri ideig sz6tlanul maga eli n6z, akkor a pszichodr6mavezel1 azt mondia: ,,Ha el6re n6zek, azt l6tom, hogy...",6s a protagonistenakkell befejezniea mondatot. I I. z.z.5./ Atvezet6 dupldzas: A feltar6 dupldzdshozhasonl6,csal itt a lelen idejfi iillapotokb6l a mirltbeli esem6nyekheznyril vissza a pszichodrima vezet6. I I. z.2.6./KOzvetettdupldzds: A pszichodrima vezet6gondolatfolyamotindit el a proragonistiban: ,,Megk6rdemmagamat,hogy mi in a baj." A protago-

a r r . 3 . /T N T E G R TF{dCZrr6SS: Ebbena szakaszbantdrtenik a pszichodramatikusibrfzolds emociondlis6s racion6lis feldolgozilsa6s az rii tapaszralatok6s felismer6sekintegr6ci6ja.A csoportvezet6a sharing sordn krizli a sajdthasonl6,vagy azonos6lm6nyeit az 6lettairr6ner6b6l, A monodr6mdbanez eW egyszem6lyes kdzl6s,ippen ez6rt csak megkiildnbciztetetten kontrollilt formdban ttirr6nher, hiszen a,,tekint6ly szem6ly"szerepb6lered6enfeler6sijdika hat6saa segitsdget k6r6 szem6lysz6mdra. Nemcsak emp6ti6s viszonpldst ny,trlt ilyenkor a pszicho. drdma vezet6, hanem a hiteles 6s 6szinte megnyilatkozds6val azt is kifeiezi, hogy a kliens nincs egyedi.ila probl6mrij;ival-

I T I . / H M O N O D RU1L4fM s rR sr o n r {RHK ( } R R E K T f v f n z r r uT r RpflszTR R[r6n sL d B B GIy E R M E K V f D E I M r F E T R D R TTOTKRRJR TKDI :T - az elhelyezist kivolt6 okok megdrftse c saladi pro bIi mdk feldo lgozasa -a beker lissel kapcsolatosnehdzsigekcs1kkent|se szemelyreszabottfoglalkozas a specidlis probl4mdkkal - mentdlis segircegnyii tzs - hitelessdgrebhtat6 bizalmi Iigk6r megalapozdsa - a mdgdny 6rzisdnek az olddsa is lekiizddse - az egyini dajnteshozatalkipessiginek megalapozdsa - a szemdlyesc€Iok megfogalmazasa - redlisjdv6 tenezdseis kipr6balasaegy elkipzelt ielenet soran - az akci6ktir tdqitasa 2oos/5.srifi

: i ! ! : c s R r d DG y E R 1 4 rr rKJ l is f 6


FOI(USIENN

- szefePkiserletezes az 6rtdkbizonytalonsdg6s a szocializdlatlanmegielenesek hatCkonyfeldolgozasa a deviancia-valtoz6k csdkkentise az egydniszAks4gletek kiercgitese - hatikony kommunikdciism6dokelsai\titosa - stresszmentes{tds, az irzelmi terhekkijnnyltise - az egiszs{ges iinbizalom 6s a tudatos, odofigyeli 4letszem16letkialakitdsa - a szemtlyisigdllapot rendezese - kedvezd pszichis klima is produktiv emociondlis llapot megszildrditasa

n6zztik, igy a k6t testvdreszint€n r6szt vett a saiiit monodrdma iil6seiken. A 4-4 foglakoziisonval6 resztv6tel mind a hdrom fiatal ese t6ben dnkdntes volt, 6s a kialakult kolcscindsbizalmi kapcsolaton alapult. Vezetdk6nrazt triztem ki a folyamat c6lj6ul,hogy a szem6lya suicid jelk<izi kapcsolatokakadrilyaival,az elszigetel6d6ssel, legri kdsztetdsekszem6lyes6lettort6netbenrej16okainak feldolgozdsival ds az auton6m 6letvezet6sbels6 er6forr6sainakmegtal6'l6sivalfogunk foglalkozni.

a r u . / r . HM o N 0 D RUi M r f sRrnxfs r rv E vFdr n TR[(tB KEMUTRTdSR:

I Y ,I A TE S I T T R N U T M I S| M i NEYR T E T f S E : H6rom testvdr ideigleneshatiilyi elhelyez6s6rekerolt sor, mert 6desapiuk iingyilkos lett, €desanyjuk pedig n6gy 6wel kordbban 5 r 6veskoriban elhunyt ttiddr6kban. Az 6desanyahit osztilyt v€gzett, ' az 6 anyuk6la - a gyerekek anyai nagyszi-il5je pszichietriaiosztelyonkezelt idegbeteg volt. Az anyiinak a koriibbi.hizassageb6l5 gyermekeszuletett, akik rillami gondoskodiisban6ltek. Az apa a feles6gehalilit kitvetden egyre ink6bb az alkoholban keresettmened6ket,ugyanalkor a gyermekeinevel6s6t m6rten tisztess6ggel a k<lriidmdnyekhez ell6tta. A bekeriiLl6stkiivet6 kit-hiirom h6t alatt Andris, az egyik fiatal magatartisaegyreinkiibb <inmagAba fordul6v6vilt, 6s k6t izben dngyilkossiigigondolata€s k6sztet6sevolt. Az egyik alkalommalkdtelet tett a nyakfba, a m6sik esetben le akart ugrani egy hid16l.Verbrllis seg6lyk6rdse 6s nonverb6lis ielz6seelt6k6lts6getsugallt, igy elvetettema manipulativ sz6nd6kot. Pszichomotorosgetolbagot, hangulati nyomottsegot 6s rem6nytelens6get tapasztaltamnela. A vele val6 egydni foglalkozisokon az dt6lt vesztes6g6lm6nyeir6l besz6lgettiink,de nem sikeri.iLlt azokatolyan mdlys6gben megtergyalnunk,hogy megnyugtat6 v6ltozdst hozzon Andris szem6lyis696ben. Az agressziGszorongds szintje j6l jellemezteaz iillapotdt; nem volt krizishelyzetben, de hangulatilag labilis r4llapotba keriilt, amikor a cselekedeteitkevdsbdtudta konrrolldlni. A harmonikus szem€lyis6galakuldsa szempontj6b6lfontos volt az onismereti tudatossagenaka megalapoz6sa 6s az intimit6sk6szs6g6nek a fejleszt6se,eziiltal a val6si6gos sztiksdgleteielegiilhettek ki. Az auton6m felel6ss6getviillalni tud6 szem6lls6g el6felt6tele az 6rett intimites, amely optimiilis esetben az anya-csecsem6, a sziil6-gyermek,a bardti 6s kort6rs csoporton beltili kapcsolatokvonalSnkeresztiil hosszrifeil6d€senkeresztiil 6rik. AndrAsdefektusttineteia hangulat,a viselked6s6s a besz6d ftliin kiizdlt gondolkodis teriiletein liitsz6dtak le, ez6rt kerirlt sor a monodr6ma foglalkozisokra, azzala sz;ind6kkal,hogy a irszichikustehervisel6k6pessdg6tsikertilidn ndvelni 6s az <ingyilkossiigigondolatok helyett 6letigenl6viselked€sistratdgiik alakuljanakki benne. A speciSlishelyzet,hogy a k6t tesw6re is az int6zetben6lt vele egyiitt, lehet6sdgetadott arra, hogy a sztl6k elveszt6s6t,a bekeriiLl6s egzisztencidlisvesztes€geittdbb szemsziigb6lis megc s n r d 0 G y r R r ' r EI t| J( l j s d c : $ : : z 0 0 i / s . s l r ir , l

Andras az eltir6 tanten6 iskola hetedik osztalyos tanul6ia, pszichomotorostemp6ja kissi lelasult iitemfi, de figyelme felkelthet6. Enyhe mdrtdkben 6rtelmileg akadalyozott. Csendes, magdba zdrkdzott, nehezen bardtkoz6 fii. A bels6 normdi inkongruensek, emiatt tort1s iinleirtdkeldsalakult ki ndla. A kedvez6tlen 6n kdpe a korai fejl6dis nehizsdgeire vezethetd vissza.Az egofunkci6k vonatkoz sdban az egzisztencihlis6s osztdnirdekek hi^nyos kieligiltlise, is az in-er6 gyengiil's volt kimutathat6. elsdsorbana testvdret, Az intezet kdzdssdgdbe beilleszkedett, kiildnijsen Melinda tdrsasdg6tkereste. Kinga t6 lves l6ny, akinek az IQ erteke 53,ami az 6rtel mileg akaddlyozott fokozaton beliil a debilitds als6 hatara. Andros osztdlytdrsa az eltird tonterv,i, iskola hetedik oszt6lydban. Feladatdrtise alacsony szintfi, sz6kincseis kifejez6kdszsdgej6val a korosztalyadtlaga dlatt van. Adatait csak hidnyosan ismeri, kdrnyezetdben gyeng6n tdjdkoz6dik, figyelme rAvid ideig kathet6 le. Pszichi triai osztdlyonkezeltdkkdzepesmentalisretarddci6 markdns viselkeddsromlasdiagn6zis alapidn. Szoci1lis kiszsigei hianyossak,gondolkodosaalkatilag lassu, tartalmdban confabuldcii jellemzi. Az |n-idedlra az alkal' matlansdg is csrikkentirtdkfis'g 'rz'se volt a jellemzd. Ki mutathat6 voh nala az irzelmi 4letinek a feiletlensige, a szabdlyozatlan, egocentrikus megnyilvdnulasokis a magasabb mordlis |rzelmek hianya, amelyeketfokozott az 1nbizalom hidny, az iretlen szem€lyis€g,a hangulatingadozdses a szorongds. Melinda t7 6ves ldny, aki virdgkotd szeretne lenni. AltaIdnos iskolai tanulmdnyait szintdn az eltdrd tantemfi iskoldban vigezte el. Onellhtdsi, szocialis hihnyossdgai vannak, amelyek a korabbi neveltsi deficitekbdl ad6dtak, Andrassal szorosirzelmi kapcsolatbandll. A hdrom testver kdziil a legdneldt6bb,d.endla is kimutathat6 dz errclmi akadalyozottsdg enyhe formdja. Gyakron megjelent ndla az inadekvdt |rzdsek kifejezlse, amelyek hdtteriben az iindrtikel1s-iinall6sdg alacsony szintje lelhetdfel. Oten vannak testvdrek, okik kiiziil ketten mdr nagykorink. Sem a nagykor testvirei, sem az dt flltestv€rik nincs olyan anyagi helyzetben,hogy vdllalni tudndk a nevelis ket. 'Kezdetbena hdrom testvir neveldszaldndl6h, de az elhe' lyez{s csakri)vid ideig tdrtott.


rd(uszEni

}tniidsrrdundlos a rvtz.Rit0r{oDRf rsrrnrrrfsrMegallapodtunk abban is, hogy mindm Minden h€ten egyegy monodrdma iiLl6sttartottam a hdrom fiatalnak 6s ugyanazt a vesztes6g6lm6np besz6ltii'k meg. Ez6ltal lqhet6s6gem ad6dott kiilOntXiz6 aspektusb6l meryizsgflni 6s miis-m6s csalAdtagszerepeb6lrfletni a trag6di{ra- Osszesen ndgy alkalommal talilkoztunk, tgy egy h6nap alatt sikeriilt a monodr{ma foglakozas sorozatot befeiezn0nk Egyegy esetben at iil6s kb. mrisfdl 6r6t veft ig6nyte. Ez ele gend6 id6 volt az intimiras meg6l6s€neka lehet6s6g6ntut arra is, hogy sietsdgnelkiirl v6gighaladiunk a fontos t6mdkon, ugyanalkor az elf6rad{s szempontidb6l m6g kedvez6 id6tartam volt. Neh6zs6getjelenre,na foglalkozds sor6n mfu az enyhe fok0 6rtelmi akad5lyozotlsegis, hiszen ezek a fiatalok az elemi iisztdnk6sztet6sekfrusztreci6iAval szembennehezebbentudnak eredm6nyesenvddekezni. Az 6rtelmi akadiiLlyozottsrigvezet6 tiinete az eg6sz szem6 lyis6g feiletlmseg6t ielenti. condalati alakit6 k6pess6geaz ilyen fiatalnak alacrcny szint( riibbnlre kidolgozatlan k€pzeteket haszniil, nehezen absztrah6l es eltdfban csak eg.yszerfi sz6 k6pek formdjAban l6tez6 elvont fogalmakkal rendelkezik Az 6rzelmi 6let6ben gyakran hiinyzik az 6rnyaltabb diffe renci5.ltsiig,gyakoriak a hangulatingadozdsai 6s megrrfilv5nulisai kclnnyen provok{lhat6ak.

alkalommal, aki r6szt ves?.a foglalkozison leraizolia a vesztes€g6kn€nnyel kapcso latos eml6keiket, amely alapia lesz az egy€ni tan6csad6snak6s a monodramatikus i 6t6knak.

t v ./ t . / t . n i l D R i sH o N o D R l i i lFnO G r R r K O Z d S n r i l

rdnrfrrr r tsMERTETf sE: .

E l sdfogl ol kords: oz 6dcsonyj o hol i l o Az els6 ielenetben az 6br{zolt szemdlyek es t6rgyak viszo nyat n6zttik mqi. Attila egy mondatban iizenetet fogaknaaott meg a k6pen szerepl6k nw6ben. A szijrl6k 6s az dt gyerek az iires lakdson kivfil helyezkedtek el a di6fa vilasztotta el 6ket. A di6fa [zenete az volt: Jkkor iiltertettek el, amikor idekiilt6zteteh 6s most m6r teremek' Mind a h6t szemdly talajtalanul, szinte fdidalmas keresztkent 6li a l6tez6s6t, a feitik feletti nfil, mintegy kii't6l jelzi a bekiivetkezett, vagy a lehetsdgesv6tzetet. Az anya 6s az apa felett a,harangvirdg m6g fokozta az elrntlAst, kiirliintisen a harangvir6g iizenete:.,6ntim az emldketeketl" Attilinak egyenk€nt elism6teltem azokai a mondatokat, amelyeket 6 fogalmazott meg a raizon szerepl6l nev6b€n. Arnikor visszahallottaaz iizehetekei,a legfontosabba szAm{ra a telefon volt. A telefon a kdpen teliesenszokatlanhelyen volt 6br6zolva; mintegy fenyegetd k6zk6nt meredt az 6gre, iiriik mement6k6nt. A telefon szerep6benmegfogalmazott 6rzesa szomorfs6g volt.

/t ,.

A monodrima foglalkoziisok sor6n kiiriiltekint6en kellett el_ jirnom, mert mindhii'rmuk szem6lyis6ges6rtil6keny volt, rugal_ massdgaminden szempontb6lcsdkkint. A mentiilis kontroll-funkci6k gyengtiltek, ezdltal az emocion6lis hatisok ereje sok esetben ar5npalanul n6her, vagy cstikkenhet, amit nehezenlehet el6re megj6solni. Az emberi 6lm6ny 6s magatartesszimos szenzornotoros elemb6l tev6dik iiisze, amelyek cselekv6si6s 6rzelmi folvamatok kiizvetlen rapaszralesival valtoztathat6ak meg. Moreno szerint: *A szem6lyisegenbdiil t6rt6n6 v5ltoz6s csakis a cse. lekv6s szerkezet6nbeliiLlmehet v6gbe." Szimolnoni kellett azzal is, hogy az 6lm6nyek 6s azok 6rzelmi meg€l€senem tartia meg az optimiilis aianyokat. Neh6zs6getjelentettaz is a szemomra,hogy nem i6lltrendelkez6semretapasztalatiadat az int6zetben6l6k monodriima foolalkozriLsai16l.

rI

'

'

-

/,"'/,

-

/

'

t "'

.'4./ an-r-l

\''u7nr"'1* t 9 c : i

n -'

+ " i ' ' t ru

A mdsodik jelenetben megnCzt k, hogy mint ielent a telefon. Attil6nak elcsuklott a hangja,amikor visszaeml6kezettaz 6dee anyja a k6rh6zi kezel6s6re.Eppen motort szereh a b6tyi6val, amikor megcstirrent a telefont. Felvette a telefont, az iigyeletes orvos volt,'aki csak annlt mondott neki: ,,Sainiilom, de meghalt az anyukrid." El6sz0r fel sem akarta fogni, amit hallott, mert el6tte val6 napokban megldtogatt6k 6t a k6rhiizban az 6desapjival kiizciseq 6s semmi iele sem volt annak, hogy meghalhat. Teljesen vdratlanul 6s felk6sztiletlentil 6rte 6ket a hal6lhir. Nagyonsirt alkor, 6sszeakana tdrni a telefont. A motort az6ta sem iavitottak meg. a t v . / 3 .- R] , t 0 r { 0 D R d Fiol f, GL R T K 0 ZR66SS0tL K ETES Attila magdba roskadt a dramatikus megjelenit6s v6g6n. ISIE I RT E T f SE : A harmad.ikjelenetbin egy elkdpzelt helyzetben (surplus Egy kiiz<is megbesz6lesen,amelyen mind a hifuorn testv6r reality soran) Attil6nak lehet1sige volt elb(rcsuzni a hatdokt6 ielen volt ismertettem a.foglalkozAssorozatc6ljit 6s menet6t. Cdesany6tdl a kdrhdzban.

2 0 0 5 / ss. z { r : : i i i c s R r d 6Dy r R i l r rKr r i s C c ,

g


Fti(uszBnx El szeretn6 mondani a ielenet a.lkalm6val azt a verset, amit mazott iizeneteit, a szivAw6ny gondolatait 6rezte a legfontosokszor elmondott az anyj6nak, de egyetlen sor sem jut az sabbnak.A sziviwdny a szeretetszimb6lumavolt a szdmira. esz6be.Tolt egy iid(t6t 6s elmegy, majd az ajt6b6l visszasz6l: A masodik ielenetben Anya, gy6gyulj a szivdrviny r€szeit raktuk ki. Andrrisnak a szivdw6ny n6gy megl" ,Visszaviirunk szine egy-egy6rzest ielentett. A ziild a b6kes#g, a lila a nyrvolt. A surplus realitosfeladata megkannyiteni a szem|lyes igaz- galom, a silrgaa t0r6d6s6s a piros a segit6k6szs6g Minden szln iizent Andriisnak. Az Ozenetekb6la ziildet sdg hbrdzolosat,mindez lehetfsiget nyift kipr6balni a soha meg nem tiirt'nt esemenyeket,a beteljes letlen varakozd- v6lasztotta,a b6kess6get.Elmond6saszerint a csalidi5nak erre softot ds a kiel{gitetlen vdgyakat.Az elk|pzelt jelenet megaa- van a legnagycibbsztiks6ge. . A bdkess€g6lmdnye esz6bejutatta azt, amikor az 6desamellyela bels6fania a protagonistdnakazt a szabadsdgot, t6.ziads a kiilsd realitfu kdzaft kapcsolatot tud teremteni. apiival egyiitt dolgoztaka fiildiiikdn. A harmadikjelenetben Ahogyan Kellermann [r errdl a ,,Pszichodratnaegy mintha tapasztalat' cimri tanulmdnydbon:,A protagonistdnak meg- ezt n6ztiiLkmeg. AndrAs 6s az 6desapjakint kapilnak, kdzben van az a szabadsdga,hogy az integrdci6hoz,individuoci6hoz, besz6lgetnek.Mindketten 6lvezik az otthon csendi6t, a nyudifferencidhoz vezetd ton, 6s a rcrela,|seiben egyensulyt galmat, amit csak id6nk6nt ttir meg egy atrt6 tivoli zaja. l,ek6ti drjen el a kiilsi cs bels6vil6g kazatt. Megvan az a szabadsdga, riket a munkijuk, a sajiit kimdrt temp6jukbanhaladnak. hogy a progresszi6Csa regresszi6kdzdtt ide-oda cikdzzon.A ,,Amig dolgozunh addig sem gondolunk Anyira" - fogalpszichodrdna a regredihlt pociensszdmdraa mintha vilagban mazzameg Andr6s 6desapiaszerep6bena vesztes6S6rz6s6t. A negyedik jelenetben a fantdzia ds realit&s kdzbtt egy ,,kdztester letet' kdpez." kiraktuk az apa tulajdonsrigait: j6szivfi, biitor, szorgalmas,iigyes . €s maginyos. A tulajdonsigok ktiziil a maginyossrigvoh a lege A negyedik jelenetben kiraktuk, hogy milyen 6rz6sekvoltak al<korbenne. Ezek a kovetkez6k 16sebb. Az dtddik jelenetben voltak maginy, kesertsCg,dtih, igazsrigtalansdg 6s a tehetetlens6g.A leger6sebb6rz6sa magiiny volt. A magilmy€rz€s6nek a mag6nyosap6nak egy elk6pzelt jelenetbenAndrds elmondhatott n6h6ny gondolatot. A jelenet k6zfogAssal6r vdget, 6s elvisel6sdbena testv6reiszeretetevan a segits6g6re. mindketten arrol besz6lnek, hogy mennyire hi6,nyzik neki a mdsik, az apa mdg azt is mondia v6gsz6k6nt "Fogadisz6t a feln6tteknek!" A foglalkozAson,amikor 6desapjatulajdonsigair6l besz6lt Andrds szem6benbiiszkes6gvolt, mert az 6desapiaa p6ldak6pe. Ez a mondat, 6s a hozz6kapcsol66rz€sjelent6sa tovabbi tan6. M r ds odikf oglolk o z d s : o z 6 d e s o p j o h o l d l o csadis sor6n, mert az apa tingyilkossdgap6lda6rt6krrihatdssal lehet Andrisra, hogy egy szorongat66lethelyzetetigy is meg Az els6 ielenetben' a szerepl6k6s a tiirgyak viszonyit n6ztiik meg. A rajzlapon a lehet oldani. Az elk6vetkez6iil6sek feladata lesz az dn+r6sit6 cialAdotegy pusztasegonhelyezteel Andras, az €desanyjiltegy technik5k elsaieti6sa. kereszt ielolte. Az 6desanya hal6lival megszrint az otthon melege,m6g sematikusansem volt' dbrdzolvaa hiz. A szem6-' . H ormodi kfogl ol kozds: oz i dci gl cnes hotri ly{ clhclyeken kivul egy megkotaizdttkutya taldlhat6a k6pen.A csalAd l yezds vesztes596l m6nye Az els6 jelenetben tagiai felett az 6genegy szivirvriny l6that6. Andr6s, miutdn meghallgattaa szerepl6k iltala megfogal- a rajzon 6br6zoltakat besz6ltiiLkmeg. Az elhunyt sziil6kdn kivtiLl

t d + e

't

dz o-

T"&"'"

2'l ./I

1'r

'

--'-*or-t:.+ A.z-

_

rt

t 6_n Ii, ,'t

lo

C S R I d DG Y T R M EI K IJljSf,G

2 0 0 3 / 5 .S Z R I t


r0rustEnx az otthon 6s a szomsz€dokhiSnya volt a legfontosabb szdm6ra. Az apa 6s az anya fiil6 egy foly6t raizolt egy fttal a kiizep6n. Ez volt az a hid, amir6l le akart ugranil A rajzon nem szerepela kdt bftyja, akik nincsenekveliik az intdzetben.Elmond6saszerint az6rt nem raizolta le 6ket, mert gyalran tal6lkozik veluk A legnagyobb hiAnyt a szimdra az otthon ielenrette. A mdsodik jelenetben kiraktuk az otthonra iellemz6 tulaidonsiigokat: nyugalom, csend,biaonsdg €s szabadsig. A legfontosabb Andr{s rzemara a szabadsdgvolt. A harmadik jelenetben meryizsg6ltuk a szabadsagaltal biztositott lehet6sdgeket.

t^':-1.).

&

' i ' { : +0 50 i ^ ;

Andrfusa kdvetkezfket mondta: - otthon lenni - dolgozni kint a faldeken. - kifizetni a villanysz&ttlat - ennivol6t venni - a bardtaimndl lenni - ilni az |letem - a rdgi ddl6 ton jdrni A legjobban a dfrl1(rt hihnyzott o,szfurndra.

-

ffi^

R * 4'L

-.- aF

g -, ,, ry^-t1i.

"' L='

A zar6 foglakozeson ezt szeretn6m feloldani a szSmdra, hogy legyenek a birtokiiban olyan megkiizd€si altematlvii,k, amelyeket hat6konyan fel tud hasznilni az 6lete soriin

A negyedikjelenetben egy gyerekkori eml6k6t elevenltettiink fel, amikor a dril66ton s6tiilt 6s faragott egy booi, Mag5nyos volt, azt 6rezte, hogy senki s€m 6rti meg, senkinek sem fontos, senkinek sem hi6nyzik. Ez az irztse volt akkor is, amikor le akart ugrani a hiddl. Az dtdd.ikjelenetben a kildtdstalansig 6lm6nydt vizsg5ltuk meg. Szerepcser6ben megnezteiinmaget 6s meg[evezteazokata tulaidonsagait,ame. lyek segithetik 6t abban, hogy ne legyenek suicid gondolatai: biitorsig, tiirelem, rem6ny, kitartes, nyugalom 6s meg6rt6s. A legfontosabb a sz6mdra a rneg6rt€svolt. Az 6let6bena meg6r6sta testvdreiszeretete6s a barataimegbecsii'l6sebiztositia a szamera. Andris - fiatal kora ellen6ri - szamtalansflyos tragdiet 6lt At, amelyek hat6sdraegyre inlcibb befeld fordul6vd valt a viselkeddse.Fontosfelismer6sevolt a foglalkoz6son,hogy a testv6rei 6s a baretai szemera6 egy szerethet6fiatalernber. .

-La-,.)-a:a^/

6

Ncg ye dikf oglolk oz d s : o l c h e ts 5 g c s j i i v 6 , o h o g y on elk6pzcli iinmogrit t o 6v nr6lvo A raizon egy ablak ndlkiili hriz ltithat6 egy ablak n6lkiiili mell6k6pttlettel. Andrds, a feles6g6vel6s a k6t gyerekii&kel fog 6lni egy csalddi h6zban. r hold kukoricafdldet mrivelnek ktizdsen.A trivolbanegy domb tetei6nkeresztk6ntdllnak a bariitok 6s a szomszddok.(Ez szeml6letesenkifeiezi, hogy a gyiisz lAthatatlanerejeAndrdst az eg6sz6let6benv6gig kis6rheti.) A hid, ami kordbban az Ongyilkossigikis6rlet6neka szinhelye volt, most tisszekdtdtte a h6zat 6s a sziint6ftildet. Andriis 6let6ben a,,normativ serdiil6kori regresszi6niil,,, amelyet Blos az adoleszcencia ktitelez6 feil6d6si rltvonalinak targ sokkal m6lyebb egzisztenci6lis szorongdsvan.

A i6t6k megbesz6l6sb sordn Andrds fogalmazzameg, hogy felel6s6ggeltartozik azdrt a k6t gyermek6rt, akiket leraizolt, €rtiik is kell, hogy 6lien. A serdtil6szAmiiraaz jelentheti a legnagyobbvesz6lyt,ha a sztil6i komplexusok elOntik a szemdlyis6g6t. Andrris eset6ben az tingyilkos aoa pszichikus vonzereje olyan nagy lehet, hogy segitsdt n6lkiil k6ptelen leszellen6llni neki. Az individurici6 megfelel6 szintii eldrehaladiisa nem t6rt6nhet meg c6lir6nyos tAmogarii6 n6lkiil. IdeSlis kdrulm6nyek kiizOtt, megfeleld sztil6i segitsdggel ez a folyamat 6gy megy v6gbe, hogy a fiatal id6nk6nt teret engedhet a r€gresszi6nak,6s annak a m6lypong6n a sziil6k Atmenetilegfweszik t6le a kontroll feladatlt.

Andr6s sziimdra a monodr6ma foglalkozdsok dlm6nyszerii kdzels6gbehoztdk a kor6bbi elfojtdsait.Meg6rtene,hog.ylehetG s6geinek csak egy szrik tartom6nyet haszndlta idii6 tudatosult benne az is, hogy a veltoztat6shoz neki is er6feszlt6seket kell tenme.

2 0 0 3 / s .s r C i l i : i : : c s n l d Dc y r R l t Er| r( J I s f G

ll


f|)I(USIBNN

A o i l o D n druoner n r x o z 6 I w . t z . t z .K I N GM snrx16nrfxrexrsurnrrrâ&#x201A;Źse: .

E ls df oglolk oz d s : o z 6 d e s o n y j oh o l t6 l o Az els6 jelenetben megbeszdhiika raizdt. Kinga {rgy 6br6zoltaa csalddjdt,hogy a telwizi6 k6szUl6kfalk6nt elv6lasztotta6ket egym6st6l.Az anya mellett az ap6t 6s egyetlen gyerekk6nt Melind6t ralzolta. Elmondisa szerint Melinda a legugyesebb a gyerekek kozt . Az ibrizolt szem6lyek, tergyakes allat koziil a legfontosabbi.izeneteta mad6r hordozta a sz6.mira-A mad5r az OrOmOtielentette.

tr**Hfp #,#u H**** r-h A mfusodikjelenetben az OrOm 6sszetev6it raktuk ki: szabads6g,tdrdd6s, i6sdg, turelem, 6rtelem. A legfontosabb Kingrinak a tor6d6s volt. Amikor arra k6rtem, hogy nevezzemeg azt a szem6lyt,alire a legink6bbillik a csaliidj6banez aielz6,az 6desanyjdtviilasztotta. A harmadik jelenetben egy elk6pzelt jelenetben az 6desanyj6valbesz6lgeten.Szerep cser6benKinga t6bbszdr is megâ&#x201A;Źlhette azt az 6tz6st,hogy az anyja biiszke rii. Kinga irgy feieztebe a besz6lget6sl,,M6skoris megliitogatlakanya." Kinga Crtelmi kLpessdge nem tettek lehetdvd a milyebb monodramatikus juikot, de a foglalkozas sor6,na szemClyis6gdnek a fesz ltsdgei feloldddtak is kipes volt iinmagdt fdlelem ndlkifl kiftjezni, amit jelentds eredminynek tartottam.

A mosodik jelenetben kiraktuk az 6desapanrlaidonsAgait:aranyos,j6szlvfi, kicsit szigo16, erSs 6s tigyes. Amikor a tulaidonsSgokatdsszeszedte, akkor azt mondta: ,,De i6 annak, akinek van desapia 6s 6desanfa, akkor is erre gondoltarn, amikor megtort6nt a trag6dia. Rtigrdn tudtam, hogy valarni nagy baj tortdnt.' A harmadik jelenetben elbricsfrzottaz 6desapiAt6l.Kinga 6rzâ&#x201A;Źseiambivalansekaz apa irinyriban. Szereti 6t, mert sokat megtett a csal{di66rt, ugyanakkor neheztelis rii, mert amikor ivott, akkor mindig veszekedett. A ziir6 k6pben megkiisztlni neki azt, hogy felnevelte 6t.

. H ormodi kfogl ol kozds: cz i dei gl cncs hot6l yr i el hel yez6svc sztc s6gdl md nyc Az elsd jelenetben megbesz6ltiika raizon lethat6 tergyakat6s azok szerepâ&#x201A;Źta4 6let6ben. A k6pen keveredtek az 6vszakok: a tavasszalvisszat6r6 kdltdz6 madii(, a nyriri laMrizds 6s ker6kpiirozis, az 6szi es6z6s6s a telet id6z6 h6ember.

.

M ds odikf oglolk o z d s : o z 6 d e s o p j o h o k i l o Az els6 jelenetben megbesz6ltiika raizSt. Amikor k6szitettea ralz6t tObbszOrle .takarta, a k6rd6semreazt v6laszolt4 hogy csak akkor akarta megmutatni, amikor elk6sziilt vele. A raizon nem szerepela hdz, Andrishoz hasonl6an egy 6rzelmileg szdtesett,talajtalan csalidot Litunk a k6pen. A lakis berendezesitargyai ktizU,I egyed0la tv-t abrezolt4 de azt is teliesen6letszenitlenkrirnyezetben a meggyfa mellett. A vireg 6s a meggyfa kiv6tel6vel az iisszesszerepl6fekete. A szem6lyekkeresztk6ntdllnak 6s fentr6l lefel6haladnak.A legfontosabba sz6mdraa tv volt, mert az 6desaplais azt szerettea legjobban.

12

csFr.iD GyERlrE r rrJ( f s d 6 i i i i : 2 0 0 r / s . s r d H


fIi(USITRT A legfontosabb a szdmira a ker€kpfu volt, ami a szabadsagot ielentette. A mdsodikjelenetben a szabadsdgdsszetev1it raktuk ki: - nem sz6lnak bele az €letembe - a barrltaimniil lehetek - b6kdn hagynak - egyediiLllehetek A legfontosabb sz{mAra az egyediill6t volt. A harmad,ikielenetben a rii iellemz6 tulaidonsigokat szedttik ossze:magdnyos, szo moru, mindenki bdntja, tigyes, kedves. A negyedikjelenetben kiraktuk, hogy mit kell ahhoz tennie, hogy ne brentsdk6t a tttbbiek A kedves €s iigyes Kingdt mindenki szereti, de a szomoni 6s magrinyosKingrit nem kedvelik a tObbiek [elent6s eredm€ny volt, hogy felismerte a tirsas kapcsolatok fontosseget az 6le t6ben. Kinga iisztitnk6sztet6sei kiel6gitetlenek voltak, 6s az Or0mforrisai besziikiiltek. Szerephi6nyaira koriibban nem taldir megfelel6 elaborAci6t ds elhdrit6 viselkeddskdnt a rnaginy v6lasztotta-

gfr6l ereddenmegk ldnbdztetett odafigyeldst igdnyelt. A monodrdni sojatidgosval6sdgtago!&sahrzdkelhet6v| tette szdndra a szemdlyisdgdnek azt a bels6 tartom&tydt, amelyek kordbban reitve maradtak el6tte. A monodrbna iilisek alkalmazhat6ak az drtelmileg akaddlyozott fiatalok szemilyisiginek a fejlesztdsdre, de a foglelkozasok cClkittzisdt az optimdlis mdrttkt pszichofizikai kdzdrzet eldresdrecdlszerfi irfuryittni.

I w . t s . t s . M E r r N DMno N o D R d M R F O G T R T K O Z i STN6I R N T € N T EI S| (I , I E R T E T E S E : . Els6foglolkozds: oz ddcsonyjo holdlo Az els6 jelenetben megbesz6lttika raizon szerepl6szem6lyek6s t{rgyak iizeneteit. A rajzlap egyik oldaldn a hdzukat 6brizolta, a mAsik resz6n a csalidot, amint az erd6szelen riLllnak.Az 69 felh6s, a feny6 fdkat er6s sz6l fuiia de a k6p fels6 sarkdbanmdr el6brijt a nap. A h6z iizenetevolt a sz6mira a legfontosabb:,,Gyerebe 6s seperdfel a portl"

.&i: lt

Negycdikfoglolkozds:o lchcts6gcsjiiv6, ohogyon cl k6 p zcli iinm ogdt t 0 6 v rn ri l v o A k6p€t egyetlen ielenetben n6ztiik meg. A koribbi ralzokhoz k6pest ielent6s volt az el6rehaladds,mind a szinek haszndlatiban, mind a kidolgoz6sban. Kinga szivesen vett r€szt ebben a ielk6pes "id6utazii,sban'.Hizassigban fog 6lni, lesz egy gyermekiik. Kinga bolti elad6k6nt fog dolgozni es a munkahely6n sok emberrel lesz kapcsolata.

'/

l'' ,^(-.

o* T

,'*r

A csalidban a legfontosabb6rtikek a szeretet,a bariitsiig,a meghittseg,a munka fontossdga6s a vidrirnsiiglesz. A madarak is trirsakra lelnek, elfogadjrik egymiist olyannak, mint amilyene( 6s nem veszekszenek. A repii,l6g6pa szabadsAgot jelenti, 6s a lehet6s6getaz 6let 6lvezetdre.

l.'

A mdsodik jelenetben Melinda takhrltott, ahogyan az 6desanyiat6llAtta. A mikor az anla beldpett a hdzba megdics6rte 6t. Melinda boldog volt, es arr6l besz6lt az anfi6nak, hogy mindig rigy fog viselkedni, hogy ne kellien sz6gyenkeznimiattaA harmadik ielenetben kiraktuk azokat a rulaidons6gait, amelyeket az 6desanyiit6l <iri; ktilt: szorgalom, i6szivfis6g, csaledszeretet,kitartas 6s az iigyess6g.A legfontosabb a csalidszeretetvolt Melinda szrimrira. A negyedik jelenetben egy elkCpzeltbesz6lget6sben megkdszontmindent az 6desanyjdnak. A befeiez6skorigy btcsfzott el: ,,K6sz6nQm, hogy felnevelt6l, nagyon hiiinyzol, de mindig velem maradsz az emleke. imben." Melinda szimira nagy megkiinnyebbii,I6s volt, hogy v6dett kdriilm6nyek kttzdtt besz6lhetett az 6desanyj5r6l. A mult dramatiziilt megeldselehet6s6geradott arr4 hogy fdidalmaval 6s az indulataivd megbdkillien.

2 0 0 J / s .s z d M : 1 i ! :c s R r . CG0y r R M rr|F( r r i s C G

r3


TOKUSIBNN

.

x ds odik f oglolk o z ri s : o z d d e s o p j o h o k i l o Az els6 jelenetben a raizon szerepl6kuzeneteitbesz6lttikmeg.A virrigok 6s a kutya ardnyalanul nagy volt a k6pen. A csalidtagokat sernatikusan dbrdzolta,nincs fed6l a fejuk felett, hdz nem szerepela rajzon. Melind6naka felh6 tizenetevolt a legfontosabb:,,Haakarom,eltakarom a napot, ha fgy akarom,a.kkornem".

ryxrtll o.'/-^.L.

l.

\

(-

A masodikjelenetben ezt az ambivalans6rz6stn6ztiik meg. A kdrd6semre,hogy kivel kapcsolatban6rzett hasonl6k6ppen,az 6desapj6tneveztemeg. A harmadikjelenetben kiraktuk az apa szimpatikus 6s kev6sb€szimpatikus tulajdonsdgait.A szigorrl 6s id6nk6nt veszeked6apa alapvet6enszorgalmas,er6s 6s iigyes-A szimpatikustulajdons6gainaka szima tdbb volt, mint a kev6sb6szimpatikusak6,6s sokkal fontosabb emberi 6rt6keketjeldltek a j6 tulajdonsiigok. A negyedik jelenetben egy elk6pzelt besz6lget6ssordn szerepcser6benmegertette Melinda, hogy azert volt az apja id6nk6nt szigorf €s veszeked6s,mert lektitotte 6t a csalidia. Neh6zvolt az 6lete egyedul, hidnyzott neki a feles6ge.A surplus reality lehet6s6getadott arra, hogy olyan dimenzi6ban rrlzzen ri az ddesapjdra,mint m€g soha sem. Ez a felismer6s lehet6v6 tette, hogy Melinda nemcsakszeretettel,hanem empiiti6val is meg6lle az 6desapja eml6k6t. Az empatia 6lm6nye korrekci6s hatiissal volt Melind6ra, mert lehet6vdtette a tart6s,teherbi16bizalmi kapcsolatkialakit6set, amire Andrdsnak 6s Kingrinak is nagy szriks€gevolt, hiszen az int€zetben a testv6rei kdziil rajta volt a legnagyobb felel6ss6g.

r

,

ielenet6tmegbeszdltiik6s a fontosabbtisszetev6iteliAtszottuk: Az els6jelenet a vid6msigr6l, a barlts6gr6l 6s az iisszetartozris6lm6ny€r6l sz6lt. Melinda dlet6ben a serdriLl6korjelent6s viltozisokat hozott, a kis k6pekbenmegfigyelhettrika legfontosabb6rz6seit. Az els6 k6pen az igdnyeaz intim kapcsolatteremt6s, a p6rkapcsolatokkialakulisa volt. A mdsodikjelenetben a sziink6z6sa kritedens6getjelentette. tcirekv6sa serdtrl6kormesik fontos OsszeteAz dnriLll6srigi v6je, a szabadsdgdlmdny€t a fiatal 6li meg a legintenzivebben. A harmadikjelenetben a szomonisdg,az elmirlds 6s a hris€gvoltak jelen. A serdul6 a mindennapjait az intimit6s 6s az izolici6 ellent6tei kdzattt6li meg, jellemz6 erre az id6szakraaz intenziv hangr:latingadoz{s. A negyedikjelenetben a rend, az 6tliithat6srig6s a tisztasdgvolt a legfontosabb. A serdtil6 mir rendelkezik azoknak a magatartasimintak, szokiisok6s6rtdkitdletekosszefiigg6rendszer€nekaz alapjaival, amelyekmegszilarditasarattirekszik. R serdti l 6kor bonyol ul t i d6szok Mel i ndo6tetdben is, omel yreszdmtol onbel s6 ds ki i l s6 konfl i ktus volt jell enz6.

Az \tddik jelenetben mindegyik kdphez keresett egy szemilyt, akinek a szemilyi sige a leginkdbb kifejezte a kip hangulatdt: a nyarat Andras - a telet Kinga az 6szt az 4desapja . H o r m o d i kf o g l o l k o z d s :q z i d e i g l e n e sh o t d l y r ie l h c - a telet az Cdesanyjajelentette a szdmdra. l ye zds v es z t es 6gd l m 6 n y e Melinda nagyon elfiradt a foglalkozrisvdg6re,mert ez az volt az, amelyik a legink5bbig€nybevette 6t. Az els6jelenetben tiLl6s a rajzrlt beszdltiik meg. Ndgy t6rf6lre osztotta a raizlapot, 6s A megbesz6l€ssoran iinmaget6l €bredt 16 arra, hogy nem mindegyik kis r6szben egy-egy 6vszakot 6br:izolt. Nyeron a v6letlentil vdlasztottaa csalfdtagiaitegy-egy6vszakszerep6re bar6tok,t6len a sziink6ziisnyrljtotta szabads69, 6sszela hrisdges Andres testv6ri szeretetesokat jelent neki, mert vele van kutya tdrsasdga6stavasszala vir6gok 6s a hAzakOsszerendezett- egyiitt a leggyakrabbanaz int€zetben.Kinga nehezenviseli a s6gehidnyzott.Melindrinak. kdtijtts6geket,esetenkdntdntow6nyfi a viselked€se.Az edesA monodrima iilds h6tralev6 r6szdbena n6gy k6p egy-egy apja hrisdgesvolt az 6desanyjaeml6k6hez6s nagyon szomorf.

r+

c s R [ 6 0G y E R r , r rt JK | j s i c : i i i : 2 0 0 i / s s z i M


f{iKusIBnil Az 6desanyjarendszeret6ember volt, fi meglelteaz 6rdm6t.

a virigokban mindrg

A foglakozfsok alkalmdval a parmeri egyiittmfikiidds, a pszichofizikaikdz6rzetjavul{sa, a rugalmatlan,merev magatartdsok le6pit6se6s a szem6lyesfelel6ss6gtudatfnak feilesztdse tette lehet6v6, hogy a gondozott fiatalok ne passzlv alanyai legyenek a gondoskodAsnak,hanem aktiv r6szwev6l6v6v5llanak. Az ideiglenes hatillyal elhelyezett gyermekek 6s fiatalok 6le t6ben datnt6 ielent6s6gd az iinismeret megszerz6s6t c6lz6, biztonsegot nytit6 k6ze& ahol s6riildsmentesen it6lheti drzelmeit, hozz6f6rhet dnmagihoz 6s megismerheti k6pessegeit. A szoci6lis szerepekelsaiititdsa nemcsak a streEsz6s a megterhel6 6lethelyzetek elvisel6sekor, hanem az 6let viszonylag nyugdt, kiegyensulyozott szakaszaibanis fontos.

' N rg y.dik f oglolk oz 6 s : o te h c ts 6 g e sj i i v 6 , o h o g yon elk6prcli tinmogtit t0 6v nrrilvo Az els6 jelenetben megbeszdltiik a raizet Lesz egy sajit magiinh6zuk, a nagyobbik liinyrival kitzcisen kesiltik 6ppen a vacsorit. Ezalatt a kisebbik l6nyukat hozza haza szem6lyaut6val a f€rie. A legfontosabb iizeneret a nap feiezte ki.

Andrdsro kedvezgtlen 6n-kdp 6s tart6s iinle'ftdkeles volt iellemz6, omi suicid jellegti magatartLshoz vezetett el, Szem6lyisdgfejlddeseben elakadt, 6s az drzelmi 6lete fejletlen volt, mindezt fokoztdk a hangulati ingadozdsai.

A mosodikjelenetben a nap tulaidonsrigait ndztilk meg. Kilenc napsugarat rajzolt, mindegyik kiiliinbti,z6 dolgot ielentetr - i6kedv - nyugalom - melegsdg - biztonsdg - vildgossdg - szabadsdg - bardtsdg - szeretet - fiatalsdg

A monodrima foglalkozrisoksordn lehet6s6gead6dott a probl6m6jinak (a vesztes6g 6lm6ny sorozat) kifeiez6s6re. Azdltal, hogy a testv6rei is r6szvettek a saiit foglalkozdsaikon, az et6lt 6lm6nyek saiitsdgosiiiszegz6d6s6tfigyeltem meg. A kapcsolatuk 5szintes6gekiteliesedett, amelynek l6gkiir6ben 6sztiinz6st tudtak egym6snak adni a teherbir6 6rzelmi kapc.Eolatkialakitiisara- Mindez megfelel6 szintii korrekci6s €lm6nyt ielentett. Andrasnak ezt k6'vet6ennem volt sem <ingyilkossigi kdsztet6se,sem iingyilkossigi kls6rlete A monodrdma foglalkozdsok katarzis 6lm€nye nem hasonlithat6 iissze a pszichodrima foglalkozAsokon meg6lhet6 katarzis6lmdny6vel,nem olyan elemmtahs ereifi, de az emocion6lis iit6l6s 6s a testi akci6 egyiitthatisib6l meggy6z6 ereiri beldtdstadott.

A legfontosabb sz6maraa biztonsrig volt. Anyak6nt ezt a biztonsigot szeretn6mindig nyfjrani a gyermekeinek6s a f6rj6nek.

V6lemdnyem szerint a monodrdma m6dszereegyike azoknak a szolgAltatiis<soportoknak, amelyek a napi 6letgyakorlathoz Melinda a felndtte vdlfusdhozkapott segitsdgeta monod,rfinta kapcsol6dva6s abba be6pii'lvelehet6v6 teszik az 6letm6drerdpia foglalkozasokt6l. Az egyini tandcsadfuskiteriedt az auton6- sikeres megval6sitiitrit. A monodramatikus foglalkoz6sok 6lm6 midjdnak megszilhrdltdsdtil kezdve, az egyini szabadsdg- nyei alkalmasak a megfelel6 korrig6ci6ra, .mivel a r6szwev6k vdgyon keresztiil a felel1ssdg vollalfusdig. probl6mamegold6 repertod'riiiba ril szerepek6piiltek be.

I()GTRL|(OTfs(lK T V./ R l.I(lN(lDR6I'IR TflPflSTTf,LflTflI: TanulmSnyomban a monodrima m6dszer technikai elemeinek felhaszndlisevalt6rt6nt egyeni tanacsad6sokl6p,6seit6s hat6smechanizmuset feitettem ki. A rendszerszeml€letii 6s szolg6latcentrikus gyermekv6delmi szakelldtdsbahat6konyan beilleszthet6 a monodr{ma m6dszere.Az egfszs6ggela szab6lyk6vet66s megtart6viselkeddssel kapcsolatos kiv6natos magatartesi sEat6gi6k a szem6lyeskap csolatok 6ltal indikAlt hat6sok sorin riigzriltek a fiatalok szem6 lyisdg6ben.

I

Be6thy-Fehtr L6szl6

IRODRI.OI'I:

Morerc: GrupFenpsychmheropie,ryjg, pp. j3, Moreto: Pstchdram lI, tS7; Gruppenpsychothcnpie rySr- pp. z@, Morcno: CruWnpsychoth.eropie, ryjg pp. 99. Moreno: Psychodronn Prod,uctif'l. Tech^iqucs.Croup psychaherapy, psycho&oru and S@io'n try Morerc: Prychodrclru Production Teclrlni4tes.Group psychotherapy,pstcrtrdtror'ru ond SocionEtry losselson:The embedfud self I ord thou revlsited. Spriryer Vedag, ,98192 pp.

2 0 0 3 / ss. r d r i i i i i c s R r d G D y E R r ,rrrrrxd s f 6

15


ltERttG

Integr6ci6s pedag6 gia az Egyesiilt Allamokban (rRnuu{sanil r R"F0cynTEros' sEnUrr rRHuuix rnsxorCz14s14nRx Rrnrutfsn nxnodLyoz0TT), A fogyatikos, siriilt gyermekek oktatasa, tobbsdgi iskoldkban val6 integrdl1sa, is az azt kijvet1 tdrsadalmi beilleszkedisukaz EgyesiihAllamokban mdr az 197o-esivek elejdtdl egyik fontos kErdise a fdderdci6 pedag6giai iletinek. A gy6glpedag6giai nevel6s-oktat6s tdrt6nete az EgyesiiLltAllamokban r8z3ban Kentucky-bankezd6dik,egy si.iketek oktatSsaraszolgril6 rlllami iskola megalapit6si6val.Massachusettsilllamban, r85z-ben iktattek tdw6nybe az allamok els6 kotelez6 nevel6si tiirv6ny6t, amely hatarozottan megengedi a valamilyen hitrdnyban szenved6k oktat6s6t. A Columbiai Siiketn€miik 6s Vakok Inte zete ( Columbia Institution for the Instruction of the Deaf and Dumb and the Blind ) r857-ben nyitotta meg kapuit Washington DC-ben.Ez az int6zet volt a m;iig mriktid6 GallaudetEgyetemel6dje. Az dltalanosoktatas seriiltek szimdra 1869 6ta ismert, ekkor nyitottak meg Bostonbana halliisk6rosultakiskoLij6t. A szegregdci6siskolaforma a mentelisan s6riiltek oktat6s6nakkezdet6vel meriil fel 6s jiin l6tre t896-ban,a "Gondvisel6s" Int€zet6nek megalapitasival Rhodelsland-en.r9o5-bennyilik meg az els6 bentlak6sosnevel6intezet az Egye. siilt Allamokban, New York-ban az iskolakeriil6, devi6ns, "korrigSlhatatlan" gyerekekszAmilra.Egy €wizeddelkds6bb Cleveland'benmegkezd6dott egy pedag6giai program, amelyben gyeng6nliit6 6s let6 tanul6kat foglalkoztattak egyiitt az iskolainap bizonyosr6szeiben.1945 ben a Kiildnleges GyermekekTaniiLcsa / Council for Exceptional Children / azt alinlja, hogy hasonl6anaz elSz6enemlitett lat6k 6s gyeng6nlat6k e$riitt oktate s6hoz, az oktathat6 gyeng6n 6rtelmi fogyat6kosokatis foglalkoztass6ka norm6l osztalyokban.Ez csak kiv6teles esetekben,vid6ki iskolikban val6sult meg. int6zm6Az egyes gy6g119edag6giai nyekben tapasztalhat6 etnikai arenytalansiig sz6mtalan esetben ttjrv6nyszdki pereknek is alapjdul szolg6lt,pl. Kaliforni6ban/ Diana,Boardof Educationtt97ot Larry P., Riles r97z f Ezek az esetekazt eredm6nyezt€k,hogy szab6lyoztik a

t6

c s R L C cDY r R r , r r F KJ d s d c

gy6gypedag6giaibeiskol6z6s felt6teleit, valamint, hogy elt6r6 teszteket kdszitettek el a kiilonbtiz6 szubkultrir6kgyermekeinekvizsgdlat6ra.A szabdlyozisban a mai napig is szerepel,hogy a sziil6nek, gydmnak irdsbeli hozzijirulisit kell adnia gyermeke gy6glpedag6giai int6zm6nyben val6 nevel6s6hez-oktat6sihoz, ha az illetdkesbizottsig a lefolytatott vizsgdlatut6n ilyen d6nt6st, illetve haterozatothoz. l6trehoztaaz r966-bana kongresszus tg)'nevezett VL Alapot, ami az iskol6'k t6mogatesetszolg5ljaazdrt,hogy segits€k a tanulisban korliitozottak, s6riiltek, hAt rdnyos helyzetri tanul6k beiskoldzdsit. Ldtreiottket hivatal, amely az iskolik sz6 mira volt hivatott a tanul6sbankorl6tozottak nevel6se-oktatdsa c6ljdbol megfele16rillami programokat kidolgozni, elv6gezni el6k6sziteni ezekv6grehaitAset, a programokkal kapcsolatoskutatasokat, r€szt venni az eszkozrik6s a megfelel6 szem6lyzet kivrilaszr6s6ban. Az Educationof the HandicappedAct (EHA) r97o-es €vekbeli mr1k0d6s6nek megit6l6se ambivalens k6pet mutatott: r6szben megbukott, volt azonban tobb a iskola,amelytoviibbrais szorgalmazta Konqresszusban a Hivatal tovebbi mfiktidtet6s€t. K6t tdrv6nyszdki diint6s nyitott el6szorutat a tanulesbanakad{lyozott,s€riit, hilt16nyos heryzetf tanul6k t<ibbsdgi r972, iskolaioktatisdhoz( Pennsylvania, Districtof ColumbiatgTz ). r973-banegy k6pviselShazijavaslatnag'yszavazattobb sdggel trirt6nt elfogad6sanyomdn v6lt jogilagteJjesen szabadd6 az it az integrici6s, inkluzi6s tdrekv6sekel5tt. Az r-973 €s 1975kriziitt zajl6 szimos, els6sorban financidlis k6rddseket6rint6 vita utan GeraldR. Ford elnbk 1975augusztus236n iktatta be a PL 94-r4z ielf torv6nyt, amely kimondia, hogy minden tanulisban akad6lyozott, s6riilt, hiitr6nyos

2 0 0 3 / s s. z n M

helyzetfi gyermeknek ioga van r6szt venni a hagyominyos iskolai k6pz6sben. A PL 94-t42, a torv6ny betfikb6l 6s szimokb6l rill6, hivatalos, az Egyesolt Allamok tdrv6nyhozasailtal is haszn6lt k6dia. A tOrvdnykimondja a tanulisban akaddlyozottakhagyominyos keretek kiizcitti beiskolizishoz val6 ioget, meghat6rozzaaz intdzm6nyek ewel kapcsolatos koteless6geit,6s biztositja mindennek pdnziiLgyialaplait. Kotelez6vd teszi a feilesztdsitervek 6venk6nti szakmai feltlvizsg6latit, ellen6rizend6,hogy megfelel6 volt-e a viilasztott oktat6si forma 6s biztosithat6 a tervek esetleges korrekci6jihoz sziiks6ges informici6t, valamint meghatArozzaaz ellen6rz6sek formdld!, kereteit. Kimondja tovribbd, hogy a sziil6k szabadondcinthetnekgyermekeik iskol6ztateser6l,a pedag6gusoknak pedig ktitelessdgr.ikmindehhez korrekt tdj6koztatdstadni, illetve javaslatokkal szolgiilni.A t0rv6ny rendelkezika pedag6gus'6sgy6glpedag6gus-k6pz6sr6l, valamint a tov6bbk6pz6sr6lis. Walker szenAtor, aki kulcsszerepet jatszott a t<irv6nykidolgozisiban, annak 16nyeg6rr987 ben pontokba szedteabb6l a c6lb6l, hogy az 6rtelmez6st6s hasznd latot megkcinnyitse.lme: (1) Jog o hogyomdnyosokt ot r isbon vohi 16szv6tel re (2) f,z okodri l yozottokhog yom r inyos i s k o l o i' 6t v d t e l e o u t o m o t i k u s o n negki vri nj o o k6vetel m6n ye. kindivid uril i s mri dosi tdsri t ( 5 ) l o g o r r o n 6 z v e ,h o g yo z o k o d d l yozott tonu15 o hogyomr inyos oktotri sbri l nem (outomot ikuson ) ri thel yezend6 (/t) n hogyomdnyosi skol o r nf ikO ddsi hot6teri i l ete b6v0t ( ho ok oddlyozott tonulrjt is foglolkoztot) (5) Jog o mesfcl cl 6 n(ki td 6si hot 6ter0l et megri l l opi t6sriro


(e) log oz okoddlyozottsrig ozonos i t r i s r i n o k i,r r i n y v o n o l t i n omke gd l l o oitdsdro ( z ) . t o g o l o po z e l s 6 d l e g eds l l o p o t 6 r t 6 k e l 6 s r e 6, s o z e z i r dn t i h e l v i felel6ss6gre (8)Meghotolmoz6 o sme g fe l el 6 n e v e l 6 s i - o k t o t r !sszi o l g r i l t o t d s me gv d Io szt ti sti h o z 6s ( l ) o m u n k o e r 6 , v o l o m i n tk 6 p z 6 s i i k 6 s t o v r i b b k 6 p z 6 s i i ikn d i t v d n y o z r i sdhoz

i t 6 l . ( 1 ' . H a l v o r s c nI,. N c a l y , z o o r ) . Fontos liitr-ri,hogy az integrar ir'rs,befogado bciskolaz;isi ttirckvrisek rr.rilyen s z e m 6 l y i f c l t a t c l r . k k ( ' lj o r r n e l , J e t r e a u tgy-cstilt Aliarlokl ran. r\ L ri liirrbiizri szi n tri spcciils, gt,irgvpr.(lagtlgia o ik l a l d s r a s z o r u i o k s z a r l i i l r l s r . l o s z l i s r r k a la z r . s z a m r lt d b l i z a t n r r r t a l j aI r e n e r t r z e t k o z i risszehasonlitdssal.

T i i b b e ns z o r g o l m o z t 6 kh, o g y o s 6 r U l td i d k o k u g y o n o b b oo z i s k o k i b o j d r j o n o k , o h o v od t e l j e s e n Az r9llo as evek eleierr Ivledeleine e g 6 s z s 6 g e s t d r s o i k , v o l o m i n to \ \ ' i l l . a z l l s A a L L o r ie k l a t a 5 l g v ir r r r n r . z k o r o s z t 6 l y u k n o kr n e g f e l e 1t6o n u k 5 t c r c a n i i v c k . , ' < ie r d e k l r i d e : e s , , , i t a k c s o p o r t o k b o nh e l y e z z d ke l 6 k e t . n r , ' o n r a nd s s z e h i v o t t e g v k o r r f e r c n ci a t , ahol a gyogvpedagogusrrk es a pedago gusok cg-yiittcsi'n vrlattiik ruellaz urteg racio Ichctoscgit es az. ettel kapt.solatos t e n n i v a l t i k a tE , z c n a k o n [ e r e r r c i t i rbro n t a k o z o l l k i r . g y o l ' t a t a . ' ik e r r i e r r e r r y e z eI. t a n u l i s b a n a k a d d l y o z o t t a kI r e i s k o l a z d s a erdekebcn A k e z d e m 6 n y c z e s e rt , rl rrr e r r y e k e n I l i m i t l l t i i k a h a g y o m d n y o si . , k o l i i k L r fae l v e h . t o . r k . r d . r l y o z o t , . l r r l ( ' k \ / a r t a t ,. t / e z e k b e n z a j l o i n t c g r a c i o ,a z t r k t a t o i n e v e l o im u n k a s r k e r i n c k q . r r ; r n t i l i s ac e l j r i b c i l A z r 9 9 o e s e r , , e km a s o t l i k l e l e r r i l l e z c l , , ee g l r e t r i b b e n n r a ' r ' l n , ' v r .r,.rr t t a r s i t a n a ka t a n u l a s b a na k a d i i l y o z o trta r t r r k i k hagyorrr;lnyoskoriilmâ&#x201A;Źnyck kiizot I i ( )kra l i i s i i h o zA . z r i j , 6 s j e l e n l e gi s h a s z n i i l a t l r a r r l e v i i k i f e j e z e sa z " i n k h i z i 6 " ( b c f o g a r l . i s ) , a z " i r r k l u z r vb e i s k o l d z d s "a, m c l v c t l r i n r l l o g a l r r r i l a g ,n i n d a g y a k o r l a t i t c r , r ; kenyseg szenrpontjabol egycrtclmricn t ' l k r i l i ; r r i t e r r ea k fosodor kezdeti formi

I r. rtiardznr I Ausztrrilio

E g v c s c k.rzt krl pvi st,l tek, l rogy c:ak b i z o n y o . i d , r t t i i l 1 . 1 1l1 - F v u t t , r . /c q F \ / s e g e s t a n u l 6 t i r s . r k k a l ,a r r r i g r I ; i s o k k i d l l t a k a r o o ' ) i ,i g i n t c g r . i l t v e r z i o r r e l l e l t , a m l a z t j o l c n t i , h { ) g y , t s e ri i i l d i d k o k i s k o l a n a pj a s r : m m i l r c r rs t , l e rj e n e l a n o r ri.til tanul6krltril. Ezt n(,vez,,iik teljes i n t e g r a c i o n a k .A t i i n r r l o rs o l r o r t o n l t e l i i l i p e d a g o g i a im u n k a r r i l i s t l t r ; r r i e k v o l l a k , e s m a i s e l t i r 6 c k a v r ' l c n r i ' n y r . kA z a r . r g o l s z a s z u s z n i a z . r r r , r'l [ r ' l l o g i s t r i l a " s z e melvre szabott lc'hctiisrrgigtcrjt:d a problema megkdzelitcsc \{ara rohamosan megndtt az rgeny a t;rnrrlasbanakadalyo zott tanul6k norrniil iskol;ik osztAlyaiba va16bevondsdra,es cz cgvrc rnkdbb meg is valosul lgyesiilt Allamok szcrtc A rrtivekvd erdekl6des a bcfogado pcda gogia irdnt azt eredncnyeztc, hogV a pedagogusok, szulaik konfliktusokon es ,,,itdkonkeresztr-rlprctbaltak megtalalni a l e gj o b b a r r j a rl r a t o , m r r r d e n k r

Spec i ril i s o k to t,i s t i g 6 n y l idi kn t e l i s m ert g y e re k e(% k )

"z.rmlra

t g y 6 npi r o g r o msr zo or ul 6no k (% ) mi n6si tettgyerekek

e l l o g a r l l r a t rsi z e r v e z e ter s p e d a g o g i a ui t a t r r r j r r r l e nl a r r r r l i r e s z d r eN e h 6 z s e g ejte l e t r t e l t a \ e r i i l l s e gs o k f d l e s e g ea.z i n k l r i r z i c r 1 6 l a l k , r l o l rl l r - l i t r irrr' Lr a l l o z a t o : : a g aa.z e g v . . e j l p . r , / . irl rr ai r r r e g i l e l el .l i a n ) d , . . , 1 k L r L j r r l x r z rei s c z a z E g v e s d l tA l l a m o k b a r r k r r L j n i r s e r rl r ) r ) l o s s z e n r p o n t , s z p o n z o , ri l r i , l i n r o g a l o c s o p o r t o k v e l e n r e r r y e K L r l o r t p r o L r l e r r r i tj e l e n t e t t a f i n a n s z i r o z a sr r r e g o l t l i i sias A l l a l i r r o s a r re l l o g a d o t t v e l e r n e ny, lrogy egy ktizoserr rrregfogalmazott es . , z e l e sL i r r l r e rer l l o g a r l o l dt e l i n i c i ot r a g y Lrar segiterrilogla a dial6gust, hozzaj d r r r l v a e z z e l a k r i t i k u s p r o b l e n r d kn r e g oldasilror,arnilvenpdldaul az iskolai J ro r g ra r r r o k ; t a l a k i t a s a [ r j t a n t e r r , ' e k k e s z i t t i s e ,a z e rt e k e l E si r j r a e r t e l n i e z e s e , s z a k n r a ik L r t a l < i r r u n k aa,z i s k c r l a si e g i t c i k m r r n k i j . i n a k r r r e g l r a t i i r o z i s iai tz i n k i L r z i c i c d lj a i v a l i i s s z h a n g b a n . A bcfngarliisnaa k l e h e t ol e g s z d l e s e b b korr"r koznrt,gegyez6snekrnegfelt'ki, rrro dern dc[inlcitija a kiiveLkeziikdpphangzik: V a l a m i l y i ' n o k n a l l o g v a t a n u l A s b a na k a dilyozott, srlrrill lanrrlok nenr speciiilis iskolikban, hanerrr a tanulok lakolrely s z c r i l t t i k d l z c t i i s k o l i k b a n , e l et k o r rr a k m c g f c l c l 6 t a n r r l o k r i z o s s e g b e nv e gz i k

H i v o t o l o s of on g y o t 6 k o s n o k

mi n6si tett6ssoeci ri l tontervii is rskol6bo en l h e l y e z egtyt e r e k e( k% )

t2 -2 0

2

0,5

10-16

Legfeljebb s

S z i n t en ul l q

Drin iq

13

7,1

N6metorszdg

3,7

Izlond

76

7

0,5

0loszorszrig

2

2

0,06

Eg ye si iltr ir r ily s6 g

L e g fe l j e b b 2 o

2,9

1,3

E g y e s U ltti l l o m o k

t2

t2

0,6

!Konodo

larrta

0,5 1

OECD

1 A 0 J , 5 S i n [ '

C S F LD I J c Y I R I . , E I (F ] l j s i G

r7


HfRtIG

v6sek bizonyos tekintetben alapvet6 v6ltozasokatinduk6lnak. A tdbbs6giiskola, rnajd az integr6ci6 elteried6se sor6n az iskolik szAmos tapasztalatratettek szert,nem kev6sezek kdztil negativ volt. Az azonban vildgosnak trint szimos iskolavezet6 sz6mrira, hogy nem a befogadAssal,beve nissal, az integr6ci6valmagrival,hanem inkibb a kitriilm6nyekkel, a megl6v6 struktur5lis dllapotokkal lehet a baj. tanulrniinyaikat.Szimukra az iskola irgyTiibbnlre a negativ tapasztalatok hatenevezettindividualizdlt pedag6giaiprogsdra er6s kiils6 (int6zmdnyfenntart6i, ramot k6szit, amelynek l€nyegeaz, hogy sziil6i) nyom;isravizsg5ltameg sok iskc az adott 6vfolvam 6ltal6nos kiivetelmdla a kiAbrAndit6 eredm6nyek okait. A nyei mellett meglelennekaz adott tanul6 vizsgilatok t<ibbsegearra az eredm€nyre jut, hogy els6sorban a tanul6k oktataszem6lyreszabott gy6gypedag6giai,szo mato-, vagy egy6b pedag6giai kiivetelm6siinak mik6ntie, a m6dszerek,a tanerck nyei is.A befogad6iskoldkbanzajl6 pedainterpretiildsim6dia, az iskola kiildnbiiz6 g6giai munka nem azonos a kor6bbr6l hagyomdnyai, vezet6si strukttr6ia, ismert rigynevezett ttibbs6gi gyakorlamiikijd6s€nek alapelvei a legf6bb g6tiai a rrival, arnely a s6riilt tanul6kat ugyan az sikeresinkluzi6nak. Az r99oes €vekben 6letkornak megfelel6 osztdlyokba, nem egyre titbb iskola sz6nta el mag6t a prob speciilis iskoldkba helyezte, de ezzel l6miik orvoslis5ra, sokszorkiils6 anyagi egyid6ben nemigen adott komoly alkasegits6gndlktid is. Ez a folyamat k6zel lmat a s6ri-il6s-specifikus fejleszt6sekre. sem 6rt v6get, s6t napiainkban vdlik 6ge A tobbs6gi gyakorlat az inklizi6val t6en sztiksegess6szAmosbefogad6 programot megval6sit6 iskola sz6m6ra az szembeillitva. az el6bbin6l a s6riiit tanul6k az integrdci6banmintha kett6s allamUSA-ban. Az eddigi tapasztalatok azt polgiirsdgriak" lenn6nek, azaz r1szl mutatjek, hogy igen sokr6tfi riiiiiszervez6s szUksdgespl. a pedag6giai ldt6svesznekaz dltaliinospedag6giaik6vetelm6nyek limasztotta munka mellett, a m6d eg6sz6re,az elvdrdsok kiirvonalazisdra, minden pedag6giai 6s nem pedagocsak a szimukra kidolgozott, speciilis giai ir5ny( szervez6sik€rddsre,a pedagofejleszt6sitev6kenys6gekben is. giai kornyezetre, az int6zmdnyszerveA befogadist mint fi pedag6giai z6srevonatkoz6an. megktizelit6si formiit, gyakran az USA pedag6gusainak ktir6ben is f6lre6rtelTerm6szetesena sikeres 6irastrukt6mezt6k, hiszen a szakirodalom, az r997-ben risszeiilt az Ugynevezett ral6d6shozaz int6zm6ny osszestanulG iskolSk gyakorlata ritt0r6 munket v6g- IDEA (Fogyat6kkal €l6k Oktatasi TOr- jrinak 6rdekeit figyelembe kell venni. A zetr. Ttibbszdr el6fordult, hogy az inkliv6nye) kongresszus 6s pr6b6lta dssze- kiil6nbdz6 p6nzforrAsokat (normatlv zi6t azonosnakvdltdk a tObbsdgittirekve- gyfilteni azokat a t6nyeket, amelyek temogatasoh adomdnyok,pSly6zati forr6sok) megfelel6enkell kezelni.A ndlkiisekkel, 6s a tanul6k nem kaphattfrk meg alapjin iobban megkiizelithet6v6vdlik a l<izhetetlen vdltoztatdsok kivitelez6se a megfelel6 feileszt6si lehet6s6get. A befogadis sikere 6s lehet6s6ge.Turnbull gy6gypedag6gusok, specielis-pedago- (1998) ktizreadja, hogy az eredm6nyek azonban rneglehet6senbonyolulg buktat6kkal teli, ezdrt mindenk6ppen valamely gusok, konzult6ci6s pedag6giai segit- meggy6zhetnekmindenkit annak vala s6get jelenthettek az osztelyf6nokdk 6s szinfs6g6r5l, hogy a s6riilt tanul6k kiils6 seg(ts6getkell ig€nybe vennie az val6ban k6pesek i6, €rt6kelhet6 ered- adott int6zm6nynek Titbben megrillapipedag6gusoksz6m6ra-Az integrici6 e vdltozataterm6szetesennem vezethetett m6nyt el6rni az inkhizi6s iskol6kban. tottAk, hogy a valtozisok nem mehetnek sikerre,mivel a megfelel6szakmai segit- Eredm6nyrevezettekaz elmrilt rer5 ev v€gbe radikiiLlisan,hatalmi sz6ra,azonban s6g messze t6vol maradt els6sorban pr6balkozisai,6s ezek arr6l biztosiranak egy koordiniitorra, intendensra szinte magukt6l a r6szorul6 tanul6kt6l, ezen- benniinket, hogy az er6s frizi6 a specialis minden esetbenszilksdgvan. Az 6lenjA16 iranyultsAgrloktatasi intdzm6nyek 6s az - r6gi6k ennek kivitelezds6reegys6gesnorkivi.il 6riasi terhet r6tt a tanirokra a kim5kat, jogszabi'lyokat fogadtak el. Altalinos oktatasi int6zm€nyek kdztitt a el6git6 pedag6giai munka ell6tesa. Az j6l legjobb lehet6s6gnek mutatkoznak az USA nevel6st0rt6net6benalapvet6en Sziigeczki L&szI6 inklirzi6t illet6en. Egyre inkribb nyilv6nnyomonkOvethet6 a s6riiltek elkiildnitett inkhizi6s toreknevel6se,ez6rt rii rendszert kialakitani val6vii vrilik, hogy az csakhosszri6vek munkij6val lehet. Bizonftja ezt Turnbull megallapitAsais arr6l, hogy nincs megfelel6 k0vetelm6ny a pedag6giai viltoztatAsok folyamatdban, 6s hogy a leghevesebbvita 6ppen a s6rtiLltek'legkev6sb6 korlitoz6 k6rnyezet" megrillapitiisakor zajlott. Ez ut6bbi egyike azon legfontosabbalapelveknek, amelyek meghat6rozzAka s6rtiltek neve l6sdnek folyamatat, s6t az integrfci6s folyamatok alapjiul is ez az elv szolg6l.A vilAgon ebben a tergykorben elsdk6nt megalkotott oktat6sitOrv6ny r975<is bevezet6sekora iogalkot6k sziinddka egy€rtelmrien ennek szegregaltoktatas formijiiban tdrt6n6 megval6sitilsa volt. Sokanma is azon a v6lem6nyenvannak, hogy a legjobban akkor vesszi.i&figye lembe ezt az alapelvet,ha a tanul6k s6riil6seiknek megfelel6en specializ6l6dott iskol6kba jdrhatnak, hiszen csak ezek az iskoliik k6pesek telieskatrii segits6get nyfiitani. Ez az 6ll6spont vezetett oda, hogy az allami 6s szdvets6gitdw6nyek el6irjrik, hogy minden egyes esetben ktilon pedag6giai ddntdst kell hozni az oktates aiiinlaintegreci6,vagy speciriLlis sakor.

18

csRrdD G y r R r , rrrrrJ<r i s i c i i i i i 2 0 0 i i s . s r i M


egyik szul6 szerint a korai feileszt6sgyakori ,,ker6kkdt6ie",hogy a szol6k nem tal6lldk meg a gyerekuk szimira megfelel6 lehet6s6geket A Down-szindr6mis csalidok sz6mdra l6tezik egy ,,Down-dadasz0Ll6iszolgdlat', amely mrir a sziilet6st6l kezdve tamogatiaa rAszorul6edesanydkat,€desaprikat. Ezt a j6l mfikod6 hal6zatot lehetne Gttdatll6nszakembervezet6s6vel (l) kiterjeszteni minden 6rtelmi fogyat6kost nevel6 csalddra. A tAmogat6 kOrnyezet,a sorskozoss6g vrillal6sakev6s csaliid szdmira volt fontos funkci6 egy fj szervezetbeindi tasa eset6n. Ennek az az oka, hogy a nevel6sitaniicsad6l6trehozottegy sziiLl5i

Ha megnyUgtat6alternativAtlehetne nytitani szimukra, nem ziirk6zn6nakel. Biznak az,,okos szocidlpolitikusokban", akik majd testreszabott,minden ig6nyt kiel6gitd lehetds6gekettiirnak el6itik. Csillag Gabi

I rnoonroNtreYzfx Gyhgtpedoglg ioi Alap kmeretek (f onknnyvkiod6 Bp.t9Z6.) Dr. Kdlmdn 2s6fra: Buatkd lKeroban kiod6 t997.) Kezik\^yv a2 cnelni Ioryo#kos emberck h*httlv naiban dolgozo segit6k r{s26rc (KdzenfogvaNapit' vaty Bp.t999)

Az elh elyez6sit6rgyal6s - a gyermek sorsrendez6s6nekf6ruma r MENTRLHYGIENES SZEMP()NTOK Szerz6nk kdzel 7oo elhelyezesi tdrgyal6.sonvett r€szt med[d.tori szerepben, s a z e k d z b e ns z e r z e t t t o p a s z t a l a t a i a l a p jdn fogalmazza meg kErd4seit Es vrzs' gdl6dasi szempontjait.

I R G Y T R MCESKN L l { D B 6 [ T 0 N T E H 6 K I I M T T 6NSEfKM E N E TTTE, H E T S T G EMSO D J A I A gyiinrhatrlsig dltaliiban a gyerrnekl6l6ti szolg6latjavaslatAra6s/vagya v6del e m b e v e t e l e r e d n r t i l r y t e l e r r * e gnel i a lt k t i z v e t l e nd t r n e n e t ir r e v e l i s b ev € t e l i e l j i rdst kezd rneg a gyerrnek csalidbol tort 6 n i i k i e r n e l i s ee r d e k d b e n A s z i i k i k n e r l tudjdk, vagy nern kdpesek a szril<ii felugyeleti jogaikat gyakorr-rlni,de a gyernrek az eljdrds,nrajd a gyirnhatosiig hatiir o z a t 6 lk d v e t 6 e nk e r i i l c s a k a g y e r n r e k v e delnri gondoskodds kittel6kebe. Nincs a tiigabb csa[idi korrryezetben olyan fel nott, aki a gyerrleket csalddbafogaddssal (ez is gydrnhalosAgi dontds) tovdbb nevelni, gondoznii. Az elldrds a gvermekv€delmi szak' s z o l g 6 l a tl e l a d a t a i v a lt e l i t e t ; a gyermek k o r n y e z e l € b e n s z € l e s k r i r r i helyzctfclrndr6s tijrtenik, megszerezvea SyermcKj d 1 6 t i s z o l g i i l at m e g e l 6 z 6 g o n d o z d s i tapasztalatait is. A gycrmek is sziil6jc 22

C S E L RGDY E R M E I tKJ l i s r ic

p s z i c h o l o g i a iv i z s g d l a t o nv e s z r 6 s z t . E l kisziil a gycrmck itfog6, mindenre kiter jed6 szcmilyisigvizsgiilata, s megfogal mazridik a gycrmckv6dclmi szakszolgiilat egyeztctctt javaslata arra vonatkoz6an, hol lcgycn a gycrmek szdmira olyan gondozisi hcly, (ncvel6sziil6i csaliid, lak6sotthon, g'ycrmckotthon) amely a specidlis, cgyini sztiks6gleteinek legink6bb mcgfelcl. A javaslat egyedi €s konkret a gondozisi hely tipusiln beltil Eztrtiin

: : i : : 2 o o 3 / s s l r iM

kerril sor az ,,elhelyez6si tdrgyal6sra", ahol e javaslat sz€leskiirir megvitaiasa tort6nik (ld k6sribb) ' - A gyirnhatosdg ideiglenes hatrillyal beutalja a gyerrnekv6delmi szakszolgdlat atrreneti otthondba a gyermeket, mcrt konilnr6nyei miatt feltigyelet ndlkr.il olyan rrraradt,vagy a veszdlyeztetetts6ge rndrt6ki, hogy azonnal biztons6gba kell lrelyezni. (pl. csaliidon beltili b6ntal mazds, szcxualis abusus, prostitilci6ra


k6nyszerit6s,stb.) A e3 6veskorig terjed6 6letkoruakat a szakszolg6lategytk hivat6sos neveld sztil6i csalfdia fogadja be, a 3-r8 6ves koruak pedig az 6tmenetiotthonban kapnak telieskttni elletast,amig a gondozisi helyUkre nem keri.iLlhetnek gyimhivatali hatrirozatalapj6n. Befogad6suk6s otthont nyfjr6 ellatdsuk mellett a kOr0Llm6nyeik helyzet6rt6kel6se 6s a pszichol6giaivizsgdlatuk 6ppen tgy tatrt6nik,mint az ligynevezett .krlzvetlen etmeneti nevel6sbe v6teli eljiiriis eset6n.A vonatkoz6 jogszab6lyi el6irdsok szerint a szakszolgiilatnakk6t h6ten beltil (l) meg kell fogalmaznia a gondoziisi helyre tairt6n6 javaslarot 6s risszehivni az ,elhelyez6sitargyalesr".A hatirid6 szigorf, szimon k6rhet6,gydmhivatali ddnt6sselcsup6nkiiliinlegesesetekben hosszabbithat6meg. Az elliir6s ideje alatt a sztil6k jogosultakgyermekeikkel kapcsolatot tartani (kiv6ve, ha a gydmhivatal a kapcsolattartisi jogukat nem vonta meg,vagy nem korlatozta,pl. sflyos bdntalmaziisosiigyekben, amikor a sziilSk ellen btintetSeliririisis indul). A befogad6csalidban eletott c3 6veskoni gyermekek kapcsolattartisaa sziil6kkel el6re egyeztetertid6ben 6s id6tartamban a szakszolgilat6piilet6bent6rt6nik, mig a nagyobbakdaz 6tmeneti otthonban, a hiirzirendbenriigzitert latogatesirend sze rint. Az orszAgban zo gyermekv6delmi szakszolgAlat mrikttdik, de a csalddb6lkiemelt gyermekekdtfog6szemdlyis6gvizsg6lat6t,valamint a sz0l6k, nevel6sziiLl6k, tirdkbefogad6 sziiLl6kalkalmassdg6tillet6en nincsenek szakmai standardok, mindeniitt a hossz0 idele kialakult szokisrend szerint tdrt€nnek.a pszichol6gus, pszichiAter,gy6glaedag6gusegyiittes szakvdlem6ny6nek kialakit6siival. .

o -3 d ves k oni gy er m e k e k A sznl6i feliigyelet n6lkiil maradt ujsziildttek 6s csecsem6ksorsa- arnenynfben nem fogyat6klal szilleten, vagy 616 kisgyermekekr6lvan sz6 - relative kdnnyen 6s gyorsan rendezhet6 rigy, hogy a gyermek a legkevesebb m6rt6kben s6riil. Els6sorban az 6r6kbeadhat6 gyermekekcsalidba kertiLl6se a legmegnyugtat6bb,de a nevel6sziil6i csaliidok kapacitiisa6s fogadok6pess6ge is

ilyenkor a legkifejezettebb.Az Ordkbefogad6 sztil6k a gyermeket saiatiukkent nevelik, mig a neveldsztl6k - a torv6ny el6irisa szerint is - a v6rszerinti sziil6(k)keltdrtdn6 rendszereskapcsolat, tartas, az esetlegeshazakeriildsremenye mellett nevelik a gyermeket. Az emlitett r997es szabiiLlyozas 6ta a nevel6szUl6ialkalmassdgfelt6telei szigo rubbri va,ltak.Ennek ellent6telez€s6iilaz allam optimilis any€i iuttatasbanr6szesiti a nevel6csalidban felniivekv6 gyermekeket 6s nevel6iket. A pszichol6giai alkalmassdgivizsgdlatukon,a kornyezet 6s eg6szs6giii'llapot elv6rhat6 felt6telein ttl kdtelez6, onktilts6gesk6pz6sen kell r6szt vennitik. A ielenlegi magyar gyakorlat szerint e k€pz6s az un. FIKSZ (Felel6ss69,Informici6, Kompetencia Sziil6knek) k6pzds, amelyet a hiizastarsak egyUtt v6geznek el, csoportban. Egy 3o 6rris szem6lyrs6g-6s k6szs6gfejleszt6 hdninget folyarnatoscsaladhtogat6sok, valamint egy 3o 6r6s elm6leti ismeretanyageg6szit ki. (Az elm6leti ismeretekfejl6d6s-l6lektani,szem6lyis69ldlektani, egeszs6grigyi,pedag6giai,jogr 6s szociilis ismeretekb6l tev6dnek ossze.) Szakszolgdlatunkigyekszik a nevelG sziil6i hal6zatdtfolyamatosanb6v(teni 6s ,,karbantartani".Maga a nevel6szUl6s6g term6szet6n6l fogva els6sorban vid6ki mrifaj, de egyre gyakrabban sz6molhatunk virosi 6s viroskdzeli telepi.il6sekrSl ttirt6n6 jelentkez6sekkelis. Az, hogy a kapacitdssal bir6 nevel6sziil6k ktiziil hovd javasoliuka gyermekeket,egy seregmes szempont m6rlegel6sealapjin is tiirtenik. (pl. Hriny 6s milyen gyermek nevelkedikmdr a nevel6sziil6n6l;milyen 6letkonl gyermek fogadfs6ramutat k6szs6get6s k6pess6geta nevel6sziil6,a gyermekneksaj6tvirszerinti testvirei,sziilei milyen tAvolsiigban 6lnek; van-e lehet6s6g6s ig6ny a rendszereskapcsolattartesra; van e es6ly a gyermek hazalceriilesdre,stb-)Az elmflt 5 6vben jelentkezetr, valamint a k6pz6sbenr6szesiiLl6 nevelG sziil6k mentilhygr6n6s kapacit;isaolyan m6rt6kfi, hogy jelenleg a gyermekv6delmi gondoskodisban616gyermekek53 %o-a 6l nevel6csalidban,s egyre nagyobb korfi gyermekeket is tudunk csalddba javasolni lakisotthon, vagy gyermekotthon helyett.

.

3-18 6vcs kor( gyermekck A gyemhat6seg ;iltal ideiglenesen beutalt gyermekeket dtmeneti otthonunkba fogadjuk be. A veliik kapcsolatos jogi procedriraid6tartama kb. 6-8 h6t, s ez az ,,6tmenetis6g"nem mindig rill a gyermekek6rdek6ben,nem mindig felel meg t6nylegessziiks6gleteiknek.A csal6db6l tiirt6n6 azonnali kiemeldstiket minden esetben egydni vagy csalidi krizis indokolja. A beutal6stmegel6z6en a gyermekj6l6ti szolgiilatok tev6kenys6g6t6l fiigg, hogy ez a krizis mennyire elhfz6d6, hiszen tapasztalatb6ltudjuk, hogy munkriiuk hat6konysig6t sok helyen ugy pr6briljek megit6lni, hogy a riiuk bizott gyermekek k<iziil hrinyan kertilnek a gyermekv6delmi gondoskodis rendszer€be.lgy gyakran a gyermekek indokolatlanul,erdszakosana virszerinti csal6dbannevelkednek, s s6rtil6siik olyan m6rt6kd, hogy ez m5r aligalig owosolhat6.

r 2-r4 6veskorig, 6 testvdr 6rkezik egyid6ben. A t4 6.sa tz eves kisliiny s6relm6re az apa egy ideie folytat6lagosan k6vet el szexuiilisbrincselekm6nyeker,a kisebbeketfizikailag biintalmazza,a k6t legkisebbet a szOl6k elhanyagoliik. Mindez az anya tudteval tdrtenilc Az apa el6zetes letart6ztatdsbakeriil, az anya ellen is rend6rs6gieljriras indul, a gyermekeketaz Atmenetiotthon fogadjabe a legnagyobb liinyt kiv6ve, aki szuicid veszelyeztetettsege miatt klinikai kezel6sre szorul. . 3 6ves kisl6nyt utalnak be, akinek test6n srilyos- feltehet6encigarettacsikkekt6l sz6rmaz6.- 6g6si sebek, tit6snyomok tal6lhat6ak,a haia felb6rdn s6rii. l6sek,sebek.A gyermek6desanyjakoz6p srilyosdrtelmi fogyat€kos,m6g 4 kiskoru gyermeketnevel,f6iie bdrtdnben van. r rz 6vesfitt fogadunk be, aki iskolai 6s otthoni magatartiisprobl6maimiatt v6delembe vett gyermek.Anyia k6ri a beutaldst a gyimhivatalt6l, mert a tovdbbiakban nem kiv6nja fidt nevelni, feliigyelet6t biztositani. S biir minden esetegyedi 6s m6s, az ut6bbi beutalisi indok tinikusnak mondhat6: Fiatalanya sziiLl6st kdvet6en,vagy ezt

2 0 0 3 / s .s r d i l : i i i l c s n r 6 DG y E R rx fr f J | j s d c

23


iltI0P0IT

megelez6en egyedi.il marad, f6rie elhagyja. Egyediil (gyakran az 6desanyjiival) neveli kisfiit szoros6rzelmi szimbi6zisban.A kiskamaszfiti levdldsi prG bi6'lkoz6saikor azt tapaszta.lia, hogy anyja 6rdekl6d6sevSratlanulelfordul t6le, partnerkapcsolalotkeres.F6rihezmegy,vagy 6lettSrsikapcsolatotteremt, s az rii kap csolatban gyermeket vdllal. Telles figyelme a csecsem66s irj trirsa fel6 fordul, a kamaszfiir ,,fegyelmez6s6t' t6rsira bizza. A kamasz kezelhetetlenn6v6lik, iskol6t kertil, csavarog,kisebb loprisokat produkril (term6szetesenaz anydt6l lop). Az anya 6rl6dik, mig rij csalidjinak v6delme6rdekdben,,rendetcsin6l",k6ri a gyiimhat6sdgot,utalja be a kamasz fiirt, akinek a nevel6s6rem6r alkalmatlannak 6rzi magiit. K6zenfekv6, hogy a folyamat biirmely pontjdn eredm6nyesenbe lehetett volna avatkozni, az eset szerepl6i azonban nem 6rezt6k szakember bevoniTerm6szetes,hogy sinak sziiks6gessdgdt. a kamaszfiri, aki apa n6lkiil nevelkedett, nem fogad el egy f6rfit fegyelmez6k6nt, aki szeretettanyiit ,,elveszit6le".Az anya ,,eltaszitdsdt" v6gtil brintudatosan 6li meg, bsszrit forral az ij gyerek es a hirtelen apak6ntfell6p6 f6rfi ellen, mig dep resszi6s lesz, s tele Onv6dlisokkal iingyilkossigon gondolkodik, vagy €ppen l6;gy6rzi, nincs mdr nagyobb vesztenival6ia, mint ami 6rte: kisebb-nagyobb ,,bfiniiket" kezd e'l elkovetni a ,,min6l rosszabb,ann6l jobb" filoz6fia alapjiin. Ebb6l az esetb6l is kitfnik, hogy az dtmeneti otthonba befogadottgyermek(ek) milyen pszichotraum5kat voltak k6nytelenek sokszor tart6san elszenvedni, mig ,,elnyerik melt6 biintet6siiket", a csal6db6l "kild,kddnek". Az atmeneti otthonban tart6zkodes relative r<ivid ideje alatt nincs m6d arr4 hogy a gyermekkel feldolgoztassuk a megel6z6 6letesem6nyeket, vesztes6geket. Az id6beni behatAroltsiig nem szolgAljaa gyermek mindenek felett rill6 6rdekeit, hiszen itt sokkal tobb minden tdrtdnik vele,mint benne,illeve ez ut6bfeln5tt odafigyel6s, segits6g6s kontroll bi .n6lkiil megy v6gbe.

A befogadottgyermekek a legkiiltinbdz6bb testilelki Allapotbankeri.jilnekaz 6tmeneti otthonba. Gyakran mosdatlanok, tetvesek, 6tvarosak,6hesek,b5ntalmazottak.Van, aki sirva i6n 6s bUnte tdsk6ht 6li meg a beutalist, van, aki v6delmet k6r 6s viir az irj helyzetben. Van, aki f6lelemmel,vagy indulattal gondol az otthon maradottakra, van, aki slrva ktinytirtig 6s k6ri, hadd mehessen haza. A testv6rekkel 6rkez6k 6sszebriinak, az egyediil 6rkez6kkeresik a szem6lyzetbena biztonsagot. A beutal6 hat6rozatban felsorolt egyediokokon tfl csaknemminden esetben szerepel a ,,magatartasizavar'. f6l tudju( hogy korAbbana gyermeknekaz volt a dolga, hogy a feln6ttnek mindenbenfelt6tel ndlkiil engedelmeskedidk, a feln6ttnek pedig, hogy megmutassaa helyesutat, illetve iiszt0nz6(fegyelmezd) m6dszereketalkalmazzon.E m6dszerek szigonisdgaa biintalmazisig terjedhet.A feln6tt vilig nem vette tehet tudomasul, hogy a gyermek ktil6nbaiz6magatartisi probl6miiit betegs6g- vagy szinddkt6l, - is elhat6roz6st6lfi.iggetlenbels6riLllapot okozhatja. Naplainkban a gyermekkori magatartesizavar egyfajta klinikai kateg6riSvev6lt, igy a nevel€smellett megjelenik a kezel6s,a By6gyitassziiks6gess6geis (Ranschburg,zooz.). Ez a hozzdill6s azonbannem 6ltalenos,a k6t min6 sit6s 6s megold6sistrat6giaegym6smellett l6tezik, p6lddul az alacsonyabbpszi

I Rc v r n M r x v f ust tzuRt r s z o t G d T RTTE L R D RRTKRI IT M T t i s T

xtivrrd rr 2,4

c s R r i DG y E R M rTFKr f s i c i i i i i 2 0 0 3 / s .s t l t l

chol6giai kulturdltsdgri csaliidokban 6s k<irnyezetiikbenma is a kem6ny nevel6st Ransch6s szigort tartiek c6lravezet6nek. burg a csalid anyagi helyzeldnek komoly szerepettulajdonit a gyermekkori magatanesi zavarokkialakulAsiban. A magatartdsizavar azonban a gyermek szem'6lyis6gfeil6d6s6nek folyamat6ban egyfajta eredm6ny, vagy kOvetkezm6ny, melynek el6zm6nyeit nem, vagy csak r6szlegesenismerhetii.lka keresztmetszetivizsgiilatoksor5n. Szinte kozhelynek tfnik, hory a sze g€nysdg,a n6lkiiltiz6s,az alacsonyintel'lektus, a munkan6lktirlis6g, az alkoho lizmus milyen es6lytelenn€teszegy gyermeket az eg6szs6gesfejl6d6sben, vagy, hogy egy volt ,,illami gondozott anya" maga is az dllam nevel6s6reblzza el6bb ut6bb a gyermek6t, vagy gyermekeit. A kiit6d6si elm6letek he$er6ben tort6nt kutatilsok is csaknem minden alkalommal a nevel6int6zetigyermekekhelyzet6t vizsgillja a csalAdban6l6k6vel szemben. Bowlby (1973.)elveti az addig uralkod6 freudi analitikus elmdlet 6s a tanuliiselm6let elk6pzeleseita kiit6d6selm6letre vonatloz6lag, s ril alapokra helyezi a saiatiet. A trlpl6lis els6dlegess6g6ta kiizels6g, melegs6g 6s testi kontaktus fontossAgdval6s meghat6roz6lelleg6vel vii'ltja fel. A csecsem6kezdeti ragaszko disa akkor nevezhet6k6t6d6snek,ha ez e8y, esetleg n6h5ny fontos szem€lyre ir6nyul, aki folyamatosanielen van az 6le-


I t r l r e r rF. z e r t f e j l r i d h e ta l r y c r m c kc g i s , ,s e g e s e n a / o r o k b e f o g a d oc s a l a d b a n ,v a g , ' oll,arr rreveLrcsaladban, ahor,.a1r;ir heles k o r . i b a r rk c r t i l e s t a r t d s a nn c v c l k c r l i k T a p a s z t a l a t a i n ks z e r i n t a g v c rr n e k r l l c l t j l r e r ra s e r d r i l d k o r r k r i z i s o k o z l r a t i l y e n k r r r i r j a t r b t d , r e s te s \ . ( ' s z t c s i g e tl,r . r t r r r l r r i i l l i k. r z r i r i ) k b e f o g a d ov, a g y , r n e v e 1 6 s r, i, l r ' ia l r i z i s k e z e l e s eh c l y c t t a z e s e t I t ' g es r i r o k l r i d e s is z e t n p o n t o L l al t i v a t k o z r , , a v i s s z a a c l j aa g ) e r m c k c t , a S r , t k s z o l g a l a t r ab i z v a a t o v a b b i s o r s r c n t l e zcsct A r ; l n r e n e t io t t h o n b a b e k c r i i l 6 g v c r r n r . L c ka n a r n n r z i s e b e ng l , a k r a n s z c r t ' p e l a z , i r l l g e r r l r e l l ' z e t ( A r n s w r r r t hB t , l l S t a ) 1 o n ) , a / . a / . a z a n \ t , ah o s s z a b br . i 1i, c l c b b i d c i g e l r r r e g ya g y e r r n c k t o l ,m a j r l u j b o i m c g j e l e l i k , s k r j z b e nr d c g c ' na n , , , i i k ( r ij . i i t m t ' n t ' t i e l e t t i r s , c s a l a d b o ln a g rr, l a nla, vagr, rragVerri, stb.) probalnak ;oJ r o s s z u l l l i r t ( ) n \ a g o t e s a l l a n d < l s a g o{tr ' ) t e r c n l t c n t ; r g y e r r r r e k s z a n t a r a .N c n r i t k a n t d I ) . l s l t a l l t a l ra i z rrgvneVczctt p a r e n t i f i k i i c i ( ja, n r i k | ) ra / i c l d s e b bt e s t v c r r s z u l o s z c r c p t xk' r i n l , s 7 q - 1 , , 1

e z e k a m i n t a k a k c s 6 b b iv i s c l k c d r r spi r o l r lenrakkal osszcftiggisbc hcrzhattik A l o r a t k r i t o d c ' t t r . LI z or r1 , , , l r r i r r r . e r r abszolut biztos hatiis,r, a Icjlriries t o l l , a m i i n a k o r a r k c d v c z d t l c nh a l , i : o k a l kesdbbi kcdvczri hatasok clhaIvanyit h a t l i k d c i g a zc z f o r d i t r a i s B o r v l b yl c i r j a ,h o g l a z c g r l s z s r i g el sse c s e m o n e k v, a g r .k i s g y c r m c kr r l k n r e g k e l l t a p a s z t a l n i a t ' g v o l 1 , i t 1 1l o l y a l t a l o s e s i n t r m k a p c s o l a t o ta z a n y . i v a l , a r n e l r , , r r r u r d k e t t o j i i ks z . l m a r ad r a i n t ( ' nt v r r j t ,s e l e n g e d h e t e t l e nf c l t i t c l c a z c g c s z s r i g t ,l 'e j liiclesenek.Lnnck hian,,,aaz .rnya tlr'1rri r';icur,amely lchc't rcszlcgcs(pl cgy krlnv s z e r L ik o r h ; r z i k c z c l c s r d c j r i r c ) ,d c l e l t e t t a r t o sl s

B O W L BSYZ E R I NRTZ E G E S Z S E G E S G Y E R M E KAEZKA N Y 6 T 6Vt R [ 6T 6 V O I L (T rD EJ EA r. A rrB K OvE rK E z6 H dR oM F 6 z r s o NE s N E K liT: - T i l t o k o z r i s v. i s e l k e d 6 s 6 to h o r o g , o f 6 l e l e m , o k e s e r f i s i gi s o z o n y o v i s s z o s z e r z i s 6 n erke m 6 n y ej e l lenzi. - K 6 t s 6 g b e e s 6 sR . horogis o F KoRRrx0r6oâ&#x201A;ŹsrMrllTtizRroK f 6 l e l e mm e l l e t t m e g j e l e n i ko s z o rdnox xnrre6nrdr KUtdNEiirrErNEKm o r J s d g6 s o r e m r i n y v e s z t e t t s 6 g , M EG : m i n d e n k i t 5el l f o r d u l . - l e v d l r i s .A g y e r m e ki g o z o d i ko z d j 1. n b i zto s qn k it t 5d6 gy e rme k .e i z t on sri g b o n dr z i nog6t , o z o n y 6 td l h e l y z e t h e z ,r j j r o k 6 , z e l e d i k bi zo n yo st r iv ols r igr ois r n e rds z m 6 s o k h o z ,o z o n y o e s e t l e g e sm e g k e d i k , d e i g y e k s z i km e g t o r t o n io j e l e n 6 s 6 r e6 r d e k t e l e n U rl e o g r i l . ko p cso l o t ot v ele. Ho oz o n y o e l n e g y , n y u g t o l o n n rvi r i l i k , d e h o , \ . ; z r ' P aj rr i o i i l e j d r r a g t , c r n t e k e l c t rijb ri l n e gjelbnik , gy or s o n me g k o r a ; r l t ' g l o n l o s a l r t rl e r r y t ' z o B o u , l b y nyugszik. I t t c e a l l a p i t a s sa z e r i l l a z e l s o n e h a n y 2. Bi zo n yt olon- c lk e r iil6 g y e rn e k . e , , b c n l x . k i l v r . t l r ' r, ,i , l r i I r b l r o r r a P r gr a r r o Ne mti i r6 d ik or ony o k t i z e l s i g 6 v e l , s z e p a r aicr ' to l r , , a nk , i r o sl r a t a s s avl a r r , t _ q z e v o g y e l h o g y d s d v o lX. y u g t o l o n s 6 g o t t n e l r , i - s c g t o r , ; i l r i r i l e j l r i c l c s e r e ,a r r r e l y m u t o t , h o e g 6 s z e ne l h o g y j o6 t , d e n e l r c z c nv r : s z al o r t l i t l rtar j E r r r r e kl e g o z i d e g e n 6 p p e n d g ym e gn y u g t o t j o , s r t l y o s a b bk i i v c t k l z r r r t , r r y lce l r e t ,l r o f a th, a mint oz qnyo. n g y e r n t c k a s z ; i r r r a r al e g l r r r r t o s a b kb a p 3. n b i zo ny t olo n- o m biv ol e n s g y e r( s o l i r t o ty c J Z i t ic i , a k k o r k r , ' r i b t rt a r t o z m e k ka tt6d6s eoz ony 6h o z k 6 ts 6 g k o d i k r L ; a b b k a p r. , o l at k i a l a k i t a s a t r i l be e sctt, egy s z er r er ogo s z k o d 6d s l r i s z e nl e l l z i r l b r ) Ltr. l v c s z l r l s l r iA l szr,pa c lto szit15. r i l (i r ) s r z o r o l l g i l sg c n c r a l i z a l r r r l l r aet .t l a g y e rr r r e k t u l z o t t r a g d s z k o c l cnit a g a t a r

k i a l a k i t , i s i r ak e s o b bi s B a r r i n m a g a b a na c s a l i i r l l r a l r e l y e z e s se ez l n e m j o n l e t r e . A lsa jiirl[ra (rrevelocsal6dok)keru]es reven a g v e r r r r e kr e s z e v ev a l i k e g v o l y a n t d r s a s r e r r r l s z e r r r e ka, r n e l y r r e k t a g j a i f o l y a m a l ( | r a r rl r a t r r a ke - r i ' s z a l r a t n a ke g \ I r l J . j r J . K e d v e z ok o r t r l r n e n y e kk o z o t t a g y - e r m e k e s a r : a l t i t l I o l y a r r r a t c .irnsg, e r g a z d a go s s z jritekakepes a gyernrek addigi fe;lode s e r r e kl e r n a r a d a s a ikto m p e n z d l n i . \ l i r r r l e z e k r ,er zi s l r r e r e l e l rces t J p J s Z l a l a l o k ra t i r r r a s z k o c l vias m o n d ; a k i a t 6 r v e n l , l x r p l l a g y e r l n e k n e kj o g a v a n c s a l . i r l t r a r r r e , , e l k e d nai k k o r r s . h a a s a i d t j a ert a jr)tiil rrerntudja, vagv nem akarja Irizlositarri A g ; e rr r r e k v e d e l n r i g o n d o s k o d i s r e r r r l s z e r e l rkr e n r l t g , - e r r n e k e kr , ' i z s g a l a t a k o r o l y a r r ,a sze t n e l y sr e g f e j l o d e ss o r i n r ' l \ z e n v e ( l e l l s z o c i a l i z d c i o sr n r n u s z o k a t , v a g l v e s z t e : e g e k e t a p a s z t a l a t u n ka, m e l y e k l r e l r a t i r o l j i k l e h e t o s e g e r k eat g y e r n r c k l o , " , , i l r l rti a , r t e s g o n d o z e s lh e l , l ' e n e k javaslal,ilroz , \ z a l a p r e l , rt e . t i l r z r k a i \ l 7 5 g d l . t Iokon tril egzakt vizsgalatokatkell r , , d g c z n ai g l ' e r r n e k l a r t r l a s i k e p e s s e g e i r i i l , c s a l ; ' r r l oln) e l i r l ik o t d d e s e r r o la, k i a l a k r r l t n r a g a t a r t , i szi a v a r t e r n r e s z e t e r c j l , k o r ' . i b b il r s z i l l r i i i t r i a i k e z e l e s e k r o la. z o t k d l i i l , , , c v i rk o r r r y e z e Lf s l r i k r o k l r m a t e r r . t r i s z a t r i rl , s z rr r i o - k L r l l t r r i i l issa l a t o s s a g a r rrol A s z i i c s c l r l rt , i r s a r l a l r rkr it r l t r . r r a l rkso r I t v c z o t l l c n I a 1 r a s z t a l l t a t irri r r l u l a t k e z e l e ; s i p r o b k i m a k k a l ( i s ; o s s z e l i i i 3 g d s t ) eeng v r e g y a k r a b l ) a nr r t a l n a k l r e L r d r r t a l r r r a z o g v c n l c k c t A f i z i k a i , e n t r xi r r r r ; i 1 i sr , a g y s z c x u a l i s a n b i l n t . r l n r , t / r l l lH v e r r r r e K c K v i z s g i i l a t a k o r1 i g , , ' r ' ) rtr t k e l l l o r d i t a r r r a v r k t i m o l o g r aar s p c k l r r s o k r a r, r i t a s z e r ) l pr)llr.l l. lt,rgl a grcrrrr,,l 3,,akr.rrr k i i t a t d i k a b i n l a i n r a z t i l r o z ,a z o r r o s r r l h a t I e l c . r , a l a m u t th, o g , " ' ag y e r r r r e k eskz u b kirlturijabana bintalrnaz.is elsosorban l p e d o l i l i a n c t r r c s a kc l s z e n v e < l ebt ta r r t a l t r t a z a sc, l ee s z l o z r s ] c h c t a z d J ) ,.ii t r r s \ : / ( ' r r a l s z e r r r b e n N e m f c l a d a t r r n k. 1 r ) i r n r a i r r r a z a s b i z o t r y r t a s a, a z a z o n l r a r r i 1 3 c n , l t o g y a g ' , ' e r t n e k s z c r r t l l r , , i s rl ei gj l ri d e r e t

A. b i zlons agosk i; t od e s k i a l a Lul a l , i s s a lI e j e z ik i , r l e l r , .i c l c g c r r c k L lkJa l r ts o s a n a kfcl tc lc lchogv , au ; r r ry ac rz e k e n y c n l a t l r a n i s n r e g n v r l r ' . i n u l l t a t r. l c p c r r r l e r r . r r r i l t , e n r n c r t e k b e n a k a d i i y o z z a , rl e l o r r c k jelz c s e rrr:. r e a g a l j o na gv - cnr f< ;l v to n r . r t a l a r t i t snt t u t i t t V a r \ t . r [ ) a s r t i l l a l , ] . / l rr r a l j al R e v c s z ,z o o z .) .

n o s ; t n e g v r ) l i S r a t r r r l j a l l a k l r a n g o l c t d n r .A k t r l i r r r b o z o L i i t d d ( i si r r i r r l . i z a t o k e l t e r o belso nrodt'llcLct alakitarirk kL iL glcr r r r e k b e r r, . a l a t n t a g i i r 0 l r . s . r z a n l a r o l , s

n l u l i r l j n , l l o g t , l z o k a g t . r . r r r r c k c ka, k i k t t t | q v o l t a k l c t s z t r , aa s z o r o s ( l s I d t I { ' ) \ l i ; t i i ( l e \ l e l r e t o \ c g e t okl o r a l c i l c t c r , , r . i kl ,l r t rtrcvi' kepc:ek lchetnekilt,cn ktrtiirlt.:r'k 2 0 0 1 i5

l t q !

,\ beLrtalt gverrnckck kiizcl 7o ')1,a s e r t l t r l c j , { z I r i k s s o n i k r i z i s k o r r re p t i o s z c r i n t a s c r r l u l d k o r r at,n r n t [ r ' j l i i r l e sri i k I u s r a j e l l e r n z o I, t o g y -a s c r d r r l cki i r ] r ) n i i s e r l l : 5 ft lI I D C Y I R 1 4 t IKF ] U S R G

25


fitz0P0NT

6rz6keny, labilis, fokozott a hajlama a regresszi6ras nagyobb az es6kenys6ge valamely vdratlan 6letesem6nnyelkapcsolatosakcidentilis krizisre. Gyakran el6fordulnak olyan helyzetek, amelyek krizist provok6lhatnak, pl. kudarcok, vesztesdg6lm€nyek, dtint6st ig6nyl6 helyzetek.A serdiil6 probl6mamegold6kapacit;isa m6g nem alakult ki, 6retlen, gyermeki vondsokat is mutat. Bizonytalan, probl6mriit a csaliidban,vagy kOzvetlen feln6tt kiirnyezetdbentapasztalt mintiik alapjiin, vagy mivel erre sokszor k6p telen - tudatosan elutasitia a feln6ttek megoldiisim6djait, s az iflirsiigi szubkultfra, a kortarsak 5ltal sugallt m6don igyekszik ezeket megoldani. Regresszr6 6s ,,acting out" szert magatartesok, szok6s, csavargis, alkoholizSl6s,nark6z6s, autoagresszivmegnyilvinul6sok tartoznak a probl6mamegoldd eszk<izei kciz6(Gyenge,2ooo.).A serdiil6kort,mint a szem6lyis6g-6s identites fell6d6s kiemelt szakasz6tmind a kiils6, (trirsas) mind a bels6 (intrapszich6s,fejl6d6sbeli) vonatkozAsbanmegkonnyitett6k az tgynevezettbeavatesiritusok, amelyekaz itmenetisegkeplekeny 6llapotit id6ben ds aktusaival 6leskonturajuvd egyszerrisitett6k. A mai tirsadalmakban nincsenekint6zm6nyes,szab6lyozott6s pontosan el6irt keretei a serdiil6kori beavatdsi ritusoknak. A ,,beavatdshiinyos" kul trirekban nagyobb val6szinris6ggelvan nak jelen e fiatalok krir€ben a devi6ns€s dndestruktuvviselked6sform6k,amelyek k6s6bbi karrierjriket is befolydsolhatjiik (P6ley,zaz.l. A beutalt gyermekek kozritti serdiil6korri ariny arra utal, hogy a serdill6kori krizis kezel6semind a sziil5k, mind a nevel6sziil6k, mind az iiriikbefogad6 sziil6k szAmiiragyakran megoldhatatlan feladatt5 vilik. Gyakran tapasztaljuk, hogy a sziil6k fegyelmez6sieszkrizk6nt, quazi biintet6sk6ntk6rik a serdiiLl6kbeutalAsat,f6k6nt, ha egyidejrilegtttbb kiskort gyermeketnevelnek. feln6tt6 valasrakevesa Az eg6szs6ges garancia, hiszen a nevel6csal6dokfogad6k6szs6gea serdiil6k irent igen ritka, esetlegkisebb testvdrekkelegytitt kerulhetnek csaliidba.A lakAsotthonokban pedig a sziilSi biinasm6dotegy professzion6lis, ,,szemdlyzeti" attitdd vdltja fel. Vdgtil a beteg, vagy fog'yat€kkal616

26

gyermekek gondozdsi helydnek megv6laszt6sakevesebbneh6zsdgetokoz, hiszen a specidlissziiks6gletrigyermekek elletasara, gondoz6sira, nevel6s6re mrikctdnek a specidlis profilu gyermekotthonok. A gyermekkelkapcsolatos0sszesrelevdns informicio alapjiin egyezteta gyermekv6delmi szakszolgiilatszakemberteamje,s megfogalmaz6dik a gondoz6si helyre tiirt6n6 javaslatnemcsaka tipusa szerint (nevel6csal6d, lak6sotthon, gyermekotthon),hanem konkr6t, egyedi formdban is. Ezt koveti az ,,elhelyez€si t6rgyalds"tisszehivesa.

t nrlis I R ZE t H E r Y r Z r i 6n S eV S Z E R I P t 6MI E . N E TMI ,E N ITHf Y G I -

i r f sv o r n r r o r f s o r

A tdrv6nyi el6ir6sok 6rtelm6ben a gy6mhivatal megkeresds6re a gyermekv6delmi szakszolgdlat javaslatot tesz a gyermek gondozAsi hely6nek meghatdro. zds6ra €s elk6sziti az egy6ni elhelyez6si terver. A javaslat kialakit6sa 6rdek6ben elhelyez6si €rtekezletet hfv cissze. Erre meg kell hivni a gyermeket 6s a sziil6i6t, a gyermekj6l€ti szolgillat csali4dgondoz6jdt, valamint a javasolni kiviint gondr> ziisi hely k6pvisel6i6t. A tdw6ny az ,,6rtekezlet"sz6t hasz'

mint a szakszolg6latszakmai vezet6jeaz elhelyez6siriirgyaliisok kereteit, tartalm6t, algoritmuset illet6en 6rv6nyre juthassanake f6rumban immanensen rejl6 mentiilhygi6n6s szempontok 6s hat6sok. A t6rgyaliis jellege: iinnep6lyes, a gyermek 6rdek6benOsszehivottegyszeri Minden targyalds 6s megism6telhetetlen. egyedi. Keretei: A konfigurici6t rigy kell kialakitani, hogy a r6szwev6k egym6st lissik, s hogy sugallva legyen, valamennyi rdsztvevoegym6smelli rendelt f6l, azonosmegnyilv6nuliisilogokkal.(ld. 6bra) Az til6srendetsegitik a k6Lrtyiik,amelyek az egyes szerepeketiel<ilik.fgy a targyalassorSnminden r6sztvevdtudj4 hogy ki milyen min6s6gben nyilviinul meg. A konfigur6ci6b6l (is) ad6d6an a csoportdinamikai hatisok feler6stidhetnek.

nfstrvrvtit I RTriRGYnLfs

r. A gyermek(ek):A gyermek a tirgyalis f6szerepl6je.Tapasztalatainkszerint a gyermekeki.innepl6be<iltdznek,s szorongdssal teli virakoz6ssal jiinnek a t6rgyalesra.Term6szetesenmegel6z6en felk6szit6st kapnak, valamint biztatast arra, hogy minden v6lem6nyiiket,6rz6seniilja (feltehet6en a gyermekv6delemben iket, vilgyaikat, terveiket kinyilv6nits6k. m6g mindig ervdnyesiild pedagogusiproBiztonsigban 6rzik magukat, hiszen a fesszi6 dominanci6ja miatt), mi azonban segitdknagy szdmbanvannak lelen. a gyermekek egymes kdzdtti sz6haszn6'A gyermek a tiirgyalSs sziiks6gsze. lata alapjin is a,,tirgyalds" kifejez6st prefer6ljuk. Nemcsak az6rt, mert a legt<l,bb rrien jelenl6vd szerepl6je,vannak azonban kivdtelek.felenl6teal6l triviiilis kiv6befogadott gyermek megel6z6leg v6detel a gyermek 6letkora (csecsem6),iillalembe volt vdve, s ezt egy tigynevezett pota (beregs€ge, srilyos fogyat6kossiga), vedelembe veteli tdrgyalds cl6zi meg, s nem is csak azdrl, mert a legtobb g:yer- vagy komoly es6lyvan arra, hogy a t6rgyaldsonelhangzottaks6riil6stokozhatnak mek sz6mdra a csalidi el6zm6nyeket ille a gyermek sz6mera.Ez ut6bbit a szak t6en a ,,t6rgyalas" s26 kdzismert, ktizszolgdlatpszichol6gusa,vagy a gyermek vetve et6lt aktus (b6ndz6 6letmddri kezel6s6tellet6 mes int6zm€nyi pszichosziil6k), hanem az6rt, mert a tiirgyal6s s z 6 i e l e n t 6 s 6 n e k , , k o m o l y " , , , d d n t 6 " , l6gus,pszichiiiterindokolja,s jelenl6t6vel p6tolja a gyermek tdvolmarad6s6t. ,tinnep6lyes, rinrilis" konnot5ci6ja miatt z, A gyermek jelenlegigondoz6ja,az iobban fedi a val6di c6ll6t 6s tartalmet, etmeneti otthon nevelStandra. hogy tudniillik az 6rintett gyermekek egyik legfontosabb sorsrendez6si ftiru' 3. A sziilS(k):Az iriisbeli meghiviisok ellendre az esetek egy r6sz6bennem ma. jelennek meg (f€lelem, sz6gyen, szoA tijrv€nyi szabilyozds nem sz6l a rong6sokin). Pedig r6szv6teli.ik6s akti targyales menet€r61, igy ezI a szakszolgi vitdsuk garancia a gyermekkel tiirt6nd latok maguk dolgoztii'kki, (immilr 5 6ves tovibbi rendszeres kapcsolattartesra, gyakorlat alapj6n) sajdt forgat6ktinlwiik Tivolmavagy a k6s6bbihazakeriil€s6re. szerint. Lehet6s6gem volt arra, hogy -

c s R r i DG y r R l r r (r r J r si r i 6 i - i : ! i 2 0 0 3 / s . s r i r , l


r { t r 6 p o:i :l :r : : radesukat a gyermeki6l6ti szolg5lat csalidgondoz6ia p6tolhatia, mintegy k6pviselvea csaliidot. 4. Gyermekj6l6tiszolgiilatcsalidgondoz6ja: A t6rgyal6s menetdben kiemelt szerepevan, hiszen 6 ismeri a gyermek vdrhat6 Stmeneti vagy tart6s nevel6sbe v6tel6nek el6zm€nyeit 6s kdzvetlen kiv5lt6 okait. 5. Gyrimhat6sig: Nem szti*.s6gszeni reszwev6iea tfugyalisnak, csupen r6sztvev6 megfigyeldipozici6iavan. felenl6te 6s a tdrgyalds menet6nek, dinamikAirinak ismeretesegiti hozzi megalapozottdtint6s6nekkialakitdsihoz. 6. HozzAtartoz6k: Kiz6r6lag a gyermek sorsdnak rendez6se szempontieMl relevens szemelyekerhiviuk meg. (nagysztiLl6,testv6rek, a gyermek megel6z6 gondoziisiiban-nevel6s6ben r6sztvev6 egy6b szem6lyek a csalddb6l) 7. Esetgazda:A szakszolgriLlatdolgo z6ia, aki dsszehivjaa trirgyal6st 6s el6 kdsziti a tArgyalis menet6t el6zetes eg)reztetesekalapjrin A tiirgyalSson fac! litiitori funkci6t (K. Szab6, 1999.)is be tdlr, el6segiti, megkcinnyiti a r€szwev6k kozdtti kommunilcici6t 6s irdnltia az iigyben a csoportos diintds l6treidtt6t. 8. A szakszolgSlatcsaliidgondoz6ja, aki a gyermek csaliidi kOrnyezet6ben helyzet€rt6kel6st k6szit az elhelyez6si t5rgyal6s el6tt. 9. kend6 gondozdsi hely kdpvisel6je (trggyakrabban a leend6 gyim is, ha nem, akkor rajta kivtil a hivatSsos gyilm leleirtat6r6lsem lehet eltekinteni.) Lehet a laliisotthon, a gyermekotthon vezet6je, a gyiirni tisztet e[et6 szem6ly, vagy a. leend6 nevel6sziiLl6,aki befogadAseser6n a gyermek gydrns6git is viiLllalia.Feladata informil6dni a gyermek mriltjAr6l, a gyermekvddelmi gondoskod6sbakeriil6s ktizvetlen okairol, a gyermek-szol6 kapcsolatr6l,megismerni a gyermeket,valamint a gyermek jiivend6 ,otthon6t" be mutatva csOkkentenia gyermek vdlte zrist6l,6jt6l val6 f6lelm6t,szoiongiisiit. ro. Gy6mi taniicsad66s/vagynevelG sziil6i tandcsad6: Mindk6t szem6ly a szakszolgillatdolgoz6la. A gydmi tandcsad6valamennf gyermek, mig a nevel6sziil6i tanricsad6kizrir6laga nevel6csalidba helyezend6gyermek sors6t fogla rendszeresenkdvetni, tamogatni, ellen6rizni.

rr. MediAtor:Kordbban elsdsorbana is, ha gondoz6si hely megv6ltoztat6sa bir6sdgi gyakorlatban meghonosodott sziiks6gesa gyermek 6rdek6fen. szerep. A gyermekvddelemben egyre gyakrabban6s rendszeresebbenhaszn6- I f, TfRGYnIfs ilENETE latos a medi6ci6, amely egyezs€g-teremAz esetgazdamegnyitia a ritugyalest, t6st jelent (Lovas, 1999.).Minden vii6s bemutatkozik, s erre kdr mindenkit azzal, k6rd6s,vagy a vit6ban el6fordul6konflikhogy ielOli6k ineg milyen min6s6gben tusok kezel6s6realkalmas ellir6s. Az vannak jelen. A t6rgyalefi l.dzvetlentil elhelyez6si tirgyaliison ktildniisen megel6z6 hat6segi escmdnyeket ismerfontos, hiszen gyakran titkoznek az teti, maid k6ri a gyerr4eki6l6tiszolgiilat 6rdekek, v6lem6nyek, nem ritkdn az csalddgondoz6jdt, mutassabe azt a folyaindulatkitor6sek,az,,acling out"-szerfi matot, amely megel6ztea csal6db6ltorviselked6sek,a hangos sz6vii'ltrls.Emel- t6n6 kiemel6st. A csalidgondoz6 a lett a gyermek,a sztilei 6s a hozzetartoz6i gyermekkel 6s csaliddal tiirten6 kapcsc a szakemberek(6s f6leg a d0nt6si jogc lat6nak ismertet6se,csal6dgondoz5s6nak sultsdggal felruhdzott gyemhivatali tig)'beszrimol6lakronol6giiban tartalmazza int6z6) ielenldt6ben nehezen nyilv6a gyermek addigi 6lettitrt6net6t is, .a csanulnak meg, vagy 6ppen indulataik, lAdi kiirnyezet et, fontosabb eisem€nyeket, sdrelmeik lereagiiliisira hasznhl;dk a a csalidgondozisban kialakult probl6 tergydest. makat, az egytittmfkdd6si k6szsdget,stb. A fenti r6sztvev6kdntul adott eset- Mind a gyermeknek, mind a sziiLl6knek ben meghiviist kap mindenki, akinek a mintegy a gazdai^, aki a i<iv6ben is aktiv gyermekkel kapcsolatos kizdr6lagos 6s szerepet kap a csalid 6let6ben, a kapcsorelevins informdci6ja van. (pl. gyer- lattart6sban, az esedegeshazakeriil6sben. mekpszichiiter, gyermek- 6s ifirisriry6 (Drimai hatist viilt ki gyakran a delmi felel6s, ved6n6, jegyz6, stb.) A gyermekb6l, amikor a csalddgondoz6 meghivoftak k6rdt mindig igy kell meg- elmond6s6b6l 6rtesiil olyan fontos 6lethat5rozni, hogy valamennyi inforrnici6 tOrteneti adatok6l, t6nyekr6l, amgkdzvetlenforrdsb6l hangozz6kel. lyekr6l kor6bban nem volt tudomisa Az elhelyez6si tiirgyal6s z6rtkdni, s P6ld6ul a csalddgondoz6tiij6koztat6iiib6l azon kizdr6laga n6v szerint meghivottak rudla rneg, hogy v6rszerinti 6desapia a vesznek r6szt szerepiik,kompetenci6juk sztilet6s6t kovet6en elhagyta 6ket, nem megnevez6s6vel. kiviiLnt kapcsolatot tartani a gyermekkel, Elhelyez6sit6rgyal6sta szakszolgiilat briniiz6v6 viilt, ielenleg is bOrtonben van. minden esetben tisszehiv, ha kiskorri Ez az illuszrr6ci6 is felhivia a figyelmet gyermek dtmeneti, vagy tart6s neveldsbe arra, hogy a gyermek ielenl6te mellett v6tel€nek ell6rAsafolyik, illeoe k6s6bb k<iriiltekint5en kell ditnteni, s a t6rgy-

2 0 0 s / s .s r { i l

i l i i i c s R [ 6 0c y r R r , t i rl F ( JrisdG

27


iltz0P0lrT al6sragondosanfelk6sziteni,az ott et6lt 6lm6nyeketut6bb feldolgoztatni.) A gyermekl6l6ti szolgAlatcsalddgondoz6jit kiivet6en a gyermek 6s a sziilei (meghivott hozz;itartoz6k)kapnak sz6t. Koribbi v6lt, vagy val6di s6relmekhangoznak el, kiilcstiniis v6dak, brintudatkelt6szajl <,nem ritk6rka fizikai fenyeget6sek sem egymes irent. A medi6torra hrirul6 feladat, hogy az indulatok keze l6se, kordiiban tartesa mellett kompro misszurir jdhessenl6tre a targyal6 felek kbzdtt. Igen heves indulatokra lehet szimitani csaknem minden esetben, amikor nevel6csalidi elhelyez6st javaslunk. A v6rszerinti sziil6kben ugyanis m6lyen 6lnek azok az el6it6letek,amelyek arr6l sz6lnak, hogy a nevel6sziilS ,,elveszi, vagy elszereti'agyermekiiket.Az el6it6letek mdly6n megtalilhat6 az a szorongis 6s f6lelem is, hogy ha a gyermek l6nye gesen jobb kiiriilm6nyek kriz6 keriil, mint amilyeneket a sziil6k biztositani tudtak, a gyermek elfordul t6liik, s ttibbet nem kivdn csalidiiba keriilni. (Ezeknek az indulatoknak 6s el6it6letesmegnyilvanulisoknak a kezel6s6reis eligazitastad tdbbek kiiziitt a nevel6sziil6k sz6m6ra kritelez6FIKSZ k6pz6s.) A gyermek jelenlegi gondoz6ja (csecsem6eset6na gyermekotthonvezet6je, vagy a hivatAsosnevel6szi.il6, mint befogad6 csalid k6pvisel6je,nagyobbgyermek eset6n pedig az 6tmeneti otthon munkaiat iranyit6 nevel6tanir ad ezek utdn tisszefoglal6v6lem6nyt a gyermek eg6sz s6gi,pszichol6giaiallapotiir6l,viselked6s6r6l, alkalmazkod6k6pess6g6r6l, k6pess6geir6l,stb.) Az esetgazda bemutatja a I'yermeknek 6s a csalddnaka gydmi 6s/vagya nevel6sziil5i tan6csad6t, akik rdviden ismertetik,hogyan,milyen m6don Allnak majd a jtiv6benkapcsolatbana gyerekkel 6s gondoz6jrival,gyiimjdval,illetve a vdrszerintisziilSkkel. A leend6 gondozdsihely k6pvisel6je r6szletesenismerteti a jelenl6v6kkel, hogy hovd fog kertilni a gyermek,milyen lakdsotthoni,gyermekotthoni,vagy neveldcsalidi kdrulmdnyek kdzd, milyen 6s h6ny gyermekkel fog ott egyiittnevelkedni, stb. Amennyiben a trirgyaliiLs azzal 26ru1, hogy a javasolt gondozisi hely minden

28

r6szwev6 szdmlra elfogadhat6 a gyermek szdmira, elk6sziidaz egy6ni elhelye haszz6si terv. Az orszdgbanegys6gesen nelt tgynevez€tt Macis logo dokumentiici6ban fontos inform6ci6k szerepelnek (ld. mell6klet). Minden olyan feladatot rdgziteni kell, amely a gyermek specidlis sziiks6gleteinekmegfelel6, egy6ni k6szs6geivel, k€pess6geiveliisszefiigg6. Feliegyz6srekeriil az is, hogy milyen felt6te leket kell a sztiLl6knektellesiteni ahhoz, hogy ism6t alkalmas,vagy k6peslegyena gyermekenevel6s6re,ki leszebbensegits6g6re,hol, hogyan 6s milyen gyakran tarthat kapcsolatot a gyermekkel, s hogyan kezdem6nyezhetia gyermekv6delmi gondoskod6smegsziintet€s6t,ha ism6t nevelni tudia 6s akarja gyermek6t. A sziil6 k6r6se eset6n a gyermek leend6 gondoz6ja6s gydmja tovibbra is biztositja az etnikai hovatartozas 6rz6s6nek er6sit6s6t (pl: cigriny anyanyelv, hagyominyok 6rz6seaz identitisfeil6d6s 6rdek6ben),vagy brirmelyik felekezethez tartozast6s valldsosnevel6st. Az elhelyez6siterv dokumentaci6jat az esetgazdatitlti ki, de a tewet a tergyalison ielenldvSk konszenzuilisan alakitiek ki. A rdsztvev6k egyeterteneka gondoziisi hely iavaslatdval,valamint az elhelyez€si tewben foglaltakkal - ezt aliirisukkal megerdsitik. Kiilttn vdlem6ny, vagy egyet nem 6rt6s nyilv6nitdsiirairilsban is lehet6s6gvan. A targyalasezzel befeiez6dik,s az itt kdsziilt dokumentAci6 alapt6n dtint (a jogszabalyszerint 30 napon beliil) a gy6mhivatal a gyermek elhelyez6s6r6l. Ha a targyalis j6l el6kdszitett6s a javasolt gondozisi hely 6s elhelyez6sitew val6bana gyermek6rdekeit szolgiil6konszenzus eredm€nye, a gyilmhivatal ezt hatirozataban iovihagyia. Ez utiin keriiLl a gyermek uj ,,otthonriba",ahol nevelG sztil6k, vagy szakk6pzett szem6lyzet fogja befogadni,s biztositani szlmira az illand6siigot 6s biztonsagot. Magam kiizel 7oo elhelyez6sitArgyaliison, mediitori szerepbenvoltam jelen, ennek alapjiln a k6vetkez6k6rddseket6s szempontokattartom fontosnak felvetni: A gyermekv6delemiogszabdlyi elG irdsai indokoltak 6s sziiksdgesek,m€gis, az el6irisok ktitelez6 megtartesa miatt gyakran fordul el6, hogy a gyermek ki

csRLiD GyrRr{E r rtJ<d s d ci i i i i 2 0 0 3 / 5 s. z A M

emeldsea csal5db6l,elhelyez6seti gondoziisi helyre, a sziil6kkel a kapcsolattartas tervezesestb. nem akkor tiirt6nik, amikor a gyermek szemilyis6gfeil6d6se szempontieb6l ez optimdlis lenne. Gyakran tapasztaljuk, hogy erre tul kor6n, vagy tril k6s6n kertil sor, a gyermek 6s szi.iLlei6rdeke is m€ltenytalan m6don s6rUl, a gyermek elvesziti a bizalmit i6v6beni kapcsolatait illet6en, nincs biztositva az,hogy a sorozatospszichotraum6kat - szakemberkell6 biztons6gamellett is - feldolgozza.Cser6l6dnek a feln6tt (szi.il6figuriik),szem6lyekaz 6let6ben, ragaszkodnia,kdt6dnie azonban hiszen az eliara'sideie alatt ,,veszdlyes", (kb. z. h6nap a csalddb6lval6 kiemel6s6s az uj gondozdsihelyre tdrt6n6 befogadris kiiztitt) mindenki az atmenetis6getkommunikilja a szimdra,holott legfontosabb sziiks6gleteaz iilland6sig 6s biztonsdg. SzdrnAraaz elhelyez6sit6rgyalis a csal;idt6l val6 elszakadas(elszalJtris)6lm6ny6t is jelenti. M6g akkor is lgy van ez, ha az atmeneti otthonban t0rt6n6 beutal6sakor minden holmil;it magaval hozza, jelk6 pesen mar maga mdg6tt hagyva otthon6t. A titugyalasona gyermekben6s sziileiben a kdts6gbees6s,sz6gyen, harag, rem6n)'vesztetts6glrz1sei kavarognak, mikiizben a segit6 szakemberek igyekeznek igen-igen szfik korletok kiiztitt rendet teremteni. Ugy trinik, meg kell eldgedniinkazokkala pozitiv hatdsokkal, amelyek ennek ellen6re benne reilenek az elhelyez6si targyalasban,rnint sorsrendez6sif6rumban:

A szttl6 lehet6sdgetkap arra, hogy sza mdra idegen,,hivatalos" emberekjelenl6tdben, szimmetrikus helyzetben kom munikdlhat, feln6tt m6don kdpviselheti magat, nyilvdnosan elmondhatja saj6t (6nfelment6,vddekez6,tdmad6) tdrftnetetgyermekdnekcsalddb6lrcrten6 kiemeldsdvelkancsolatban.


f z d p o n: t: : : : : A jelenliv6 szakembereklehet6sdget kapnak arro, hogy egymdssalis a kliensekkel j6l tudjanak dial6gust kio,lakitani, egymds munkdidt figyelembe venni, s a szubjektiv elfogultsagukatj6l kezelni. Mind a kaizvetlenemberi kommunikdcidnak, mind a diskurzusnak kultiro-teremt'. f'ruma is az elhelyezdsi tdrgyalas. Nem lehet figyelmen kiviil hagyni a csoportdinamikar hatiiaokat sem, kiil6nOsen a bfinbak-k6pz€si folyamatokat. Brinbak szerepbekeri.ilhetels6sorbanaz anya, de nem ritkdn a gyermek (elsG sorban serdOl6koniak),s6t a csalAdgondoz6 is, aki az int6zked6sreiavaslatoltett A helyzet indulattalanit6sa, a hat6sAgnri'I. a brintudat old6sa,a mtigottes folyamat tudatosit6sa,valamint a re6lis 6n-r6szess€gelvallaltatiisaa c6l. Csakez uten nyilik lehet6sdgaz oplim6lis javaslat konszenzuS.lis kialakitdsdra. Egyregyakrabbanfordul el6, hogy az elhelyez6sitarg)'alesonderiil ki, hogy a beutal6st megel6z6en kialakult csalildi krizis kreativan is meg tud old6dni: a csal6d6s a gyermek k6nyszenl tdvoll6te alatt a csal6dspontin reparativ funkci6i miikOdtek, az indulatok rendez6dni l6tszanak, kiirvonalaz6dni litszanak v6ltozas,dsvaltoztat6sistrat€gi6k,s az eltelt id6ben, kontroll mellett rrirt6nt liitogatdsok 6s besz6lget6sek eredm6nyek6ntaz eljdr6smegsziintethet6,a gyermek hazakeriiLlheta csalidjSba.A gyermekv6delmi gondoskodiisb6l t6rt6n6 rijb6li hazakeriilds reilis es6ly,amelynekval6szinris€ge 6ltaliban miir az elhelyez6sitdrgyal6sonmegit6lhet6.

szemilyzettel. A rcbbi gyermek vele kdzel egykoru, de inkdbb kisebb ndla, tgy a kdzdssdgbe val6 beilleszkedise gyorsan megy: erds dominancid.ratiirekedik, s a tdbbi gyermek ezt elfogadja. A szabalyokat megtartia, a kisebb gyermekekkelvi d6-6v6magatartdst tanLsit, a szemdlyzetf€rfi tagjaival indulatos, szemtelen-Bizalmdba egyediil a nevel6tandm1t avatja (anyafigura!) a vele val6 beszdlgetdsekben sir, anyjdt hianyolja.

. R g y e rm e k6s or onyo v i z s g ril o tri b 6l : fAnost anyja egyedtil nevelte ro €ves koriig. A gyermek nem ismerte apiat, s alig-alig tud r6la, mert 6rdekl6d6 k6rd6seire az anyja elhirit6, vagy elutasit6 v6laszokatadott. ro 6ves, amikor anyja partnerkapcsolatotl6tesit egy kem6ny, tekintelyt parancsol6 f6rfivel, akivel cisszeis hAzasodnak.Az anya figyelme kezd a gyermekt6l elfordulni, nevel6s6t, fegyelmez€s6tflrl€re bizza. A h6zass6gkait6stkdvet6en sziiletik egy le6nygyermekiid<, majd r 6wel k6s6bbegy kisfi0 is. Az anya,,iri" 6letet kezd, boldog a tirskapcsolatiiban6s gondozzaa k6t kicsit, s nem veszi 6szre, hogy f6.nosnakegyre kevesebbhely jut ebben az rlj csaliidban. A gyermek ,,jelez",szabalyokatszeg,romlik az addig j6 tanulminyi eredmdnye, anyla figyelm6t azonban nem tudja visszaszerezni,ehelyett a nevel5apa fegyelmezdsieszkdztdravalik egyre durvibb6. fiinos kortirs firicsoporthoz csap6dik, megpr6b6lja a szipuz6st,az alko holt, egy 6jszakdraki is marad. Ezutiln ker[il sor a nevel6apival tOrt€nt fizikai incidensre,majd az azonnalibeutalasra. Az elhelyez6si tArgyal6sra az anya Jdnos t3 6vesfilt. Az htmeneti otthon ideiglenes hatdllyol befogadja. A beu- egyediiljdn. Szemekisirt, brlntudatosnak tal6 hatarozat indoklasa szerint a gyer- latszik 6s kdts€gbeesett.Igyekszik azt mek st yos magatartdsi zavarokkal bizonygatni, hogy 6let6nek ro nagyon kazd, igazolatlanul hianyzik az isko- neh6z 6ve uten v6gre anyagilag, 6rzel Idb6l, neveldapjtval gyakoriak d tett. mileg biztonsiigban 6rzi mag6t, s Jiinos legessi gig faj ul6 konfl iktusok, legut6bb ezt nem respektdlta,pedig tulaidona nevel6apa leliikte a gyermeket a l6p- k6ppen az 6 kedv66rt, helyzetiik javitrics6r6l, melynek kdvetkeztiben 8 napon se6rt is valtoztatott az 6let6n. fdnos hirbel l gy6gyul6 sdrilliseket szenvedett.A telen indulatos lesz, s az 5r kiiri-ilvev6 beutolast a gydmhat6sdgtfl az anya segit6 szakemberekbiztons6giban sir, kiri, aki nem tud.ja tovabb fianak fel- . ordil, veri az asztalt6s a fet€t,s anyla fel6 itgyeletit biztos[tani, mig kit kisebb minden olyan indulatet,vadjet,kdts6gbegyermeke mellett. es€s6t,k<ivetel6z6s6t, fenyeget6s6t, gydlG let6t 6s ragaszkodasat,,kikiabalja",amely ldnos dacosan,indulatoscn viselkedik a

eddig gitolva volt. A helyzet 6rt€kel6s6t, megbesz6l6s6tillet6en az elhelyez6si tdrgyaldson a gondozisi helge tatrt6n6 javaslat egy firi lakiisotthon jelentette, ahol a lakrlsotthonvezet6 f6rfi. Az anya (6s csal6d) kapcsolattaflesattgy tervezti.ik- fdnos kifejezettkivinsdgdra-, hogy a gyermeket csak telefonon lehet hivni, de Janosel6zetesegyeztet6stkitvetden hazalatogathat,amikor ennek sziiks6g6t6rzi. Az6ta r 6v telt el. Jenosbefeiezteaz eltalenosiskoliit, az ut6bbi id6ben egyre gyakrabbantart6zkodott otthon, nevela apjrival (akit a beutal6skor,,gyermekbiintalmazis' miatt fel is jelentett hivatalb6l a gyrimhat6s6g)kapcsolatii'trendezte ebben komoly segits6get kapott a gyermeki6l6ti szolgiiLlatcsaliidgondoz6j;lt6l. A sziil6k (nemcsakaz anyal) k6rt6k az etmeneti nevel6s megsztintetes€t,s nevelkedik. f anos ism6t a csal6djri'ban Dr. Balik6 Muta

I rrrusrTR6cr6

2 0 0 s / s .s r d x : : + : c s eI d D G y t R r , rI tr (J t i s i G

29


Az eur6pai drog-problema legutobbi fejlem6nyei rJELEHrfs HErvzrrfn6t n csHTLRrozfisnn vrinoonszdc0K Mi n t 2oo2- ben,ide n .i s k i i z z e te tte a D ro q o k a t e s D roq [i.i.tlgdsegetFiqysld Eur}pui Kazpotlt (European lloni t<tring Centra t'br Drugs und Drug Addictfutn, tovt.ibbt a kb a n: E A I CDD. 4 ) a z o k a t a z e v e s i e l e n teseket, m.elyckkel infornuilni kit,anja u politikai ds szakmat tl d n tes lut z ok ut , dr i n te tt c i v i l s z e rv e z ete k e t l s n kbz' velentenyt az altukinos terrclencidkrol, az aktudlisctrr .lblnterrilri kihrvasokrol. t\ szervezet sajt6kdzletrftnyet ismertct jtLk.

rdarrdszrRrocyR s ssB z Tt E f l R J EBDEdT E cGESKf - E r d r f R BFEKN0 z E G i s z s E LGEUPGi sy E t K

a n l ' a g: z i r r l e n k i r l d n i ; sf r g l , e l r y l estz c n t e l, 1l i a t a l o Lr l r o g c s a l k o b o l p r t . r L r l e r r r i i r r a ka, d r o e l t a s z n a L a t t a l i j s s r ( . l i i g g ( i b e t c g s e g e krrc k , e s a n r i n l z oit r l r o g - . t r 1 1 g g ; . l i r r . 1 . A r1rog-ploblcm.r t-'gyre suLy,rsabb,rlc az IJnio bovultjsc k r i l o r r l e g e sl c h c t o s e s c tk i r r a l a k i i z i r s l r . l l r l p c s r c s z i r g c z i l e n ) g l i i n , r zc : l c j c na t l n u l m d r v , n r a j r lk i f c j t i , I r o g yl t r z u l E t J t i , j ; i i l l i r m b c k a p c s o l o d a slae J s z i t l r a t j rar u y a na k e d 6 l v e k e ta r r r i i ri g y i s n r e g l r t c t c i s c nb o n r o l r r l l F l l c l ro , 1 1or rb l c m i i k r e n c l e z itci : o r a n . ( l e a t ( i r n a k 6 r k i t e r j o s z t â&#x201A;Ź s ev a l r ' i r 1lic h c l i i s o g e ta d a z r i l l a n r o k

o r s z a g ,\ ' l a g v a r o r s z d gR , o m ; i n i . r ,5 z l o v a k i ae s S z l o v e n i i t c s e I e l ) e na n ] u t a t o r ' ) i ,a l a l l n r a r ; r r lc, s c z a l a c s o r r y a b br ,n i n t a z E U b a n , a h o l a z e l t c r j e d t s e gri i t a r ' . r ,( p l I ' i n n o r s z i i g )r r s3 4 ' ) 1(,S p a

rovtiarLrsriLvossooAsnnn I rs(LvBHrvpR0BrfMdx

A j e l e r r t e sl i g y c l m c z t c . th, o g y n e r r r e l yk t : l c t L u r o p a i o r s z d ga l e g e r i n t e t l e L r ab t { l V f c r t o z 6 sg y o r s t t ' ri e t l c s i : b e nK. o n k r e t a n a c l r r : g l o g y a s z L d s os s; rsl z crf - i g g e s b e rar ,I ( ' rt 6 z o t t e s z k o z o kI t a s z n a l a t i m i a l t a l e g r r t o b b ii d 6 b e r r h i r t e l r ' n m c g c m e l k e d e t ta H I V e l t e r ; e c l t s e g ek r l t b a l t i d l i a r n b a n : E s z t o r s z e g l r a r te s L e t t o r s z a g b a n ,a h o l l i a s z t o m e r t e k r i a n i i v c k c d c s ,a z e l t e r i e d t s e g r . r' tv c k certs a z o ke l e rrrz esri A t lr ogok k aik apcs o l a l otrl tul n ,a r a t a a r e r r d s z c l c s e r u) t t r a v e r i : i : a nk , i b i t o s z e r t h a s z n i l o k j c l c n -s d g e k kaezl ,a z okraadott k i ; r e b e r rr z i l l t t v r : t 3 ' | i , .A z e s z t l r i v , i l o s b a n ,l a l l i n b a na 2 o o r - e s kri zpontf oglalk oz ika l e g L i j a l rb t;i r:adalr li,iogiesJ r o l i ti k arc i gl cl mct a t l a t o k 4 r l l , o s h c l y i g v a k o r i s a g o l m u t a t t a k . A z a z o r r o s e v i i a l c i rj k k ai sl Kr,rl ri n l c gles fo rd i ta s z er v ez et a liir l a l o k aril ri n triL e rd e s c ka,l i i rs a cl al rri t o ' , , d b bai r l a t o kL > z t o r s z a g b a zr r8 z ' l l ,o s e m e l k e d d s rt r r u t a l l d ka z ki rc kcszt esds r eir r t egr iiri r . a rl ro g h a s z n a l a tta o sl s z e l i Lggr-l l tctcu I j o r r r a n r l i i r g n o s z t r z a l tH I V l e r t i i z i j t t d r o g - f o g y a s z l r i ks z a scg e kt c r jedes i.az , ; lrt a l o rns<ti k k e n teksi rz k i a d i rs ,ri v a,l anrrnta r r i i b a n , r r g y a r r c zJ z a r i l r r y6 7 ' ) ' iL, e t t o r . , r z a g b a n . A z t , n r c l k c d c sf e l t e l r e t c i e vn i s s z a v c z e t h e tec g i y r r i s / la 9 0 ' c s kri l d n b( t z aj dr og> t |atrl g i i i kk d rc l e s k d re i rc A | l r()s tki tzzetett e, , : y ik I a z L t) ta g a l l a rn a i n ar)r5 ta n u l nr any ok I l .j g j cl (.ntcsel re e r , c L r e g i l c a r t : g i o b a r ri s L r i n n l , c n e i e r h e t o v ev i l o h c r o i n ta n a sz k oc lv aaz ur iiri sh c l y z c fet.l l i i l ta l oLcri ntetl irrgvaszl;isi1ra, nlJSresi,ta inl r avr:nrlsdrogfbgyasztiistnagaskoc t s rj s o rl riarrr s e g e r et e k i r l l e l l e ly 1 7 - r g a i j ar n, i g a r r u i s i kl l a s j ( ' l i ; l tc s c s a t l a k r r k , ir , rl a r , l z a s r a v i l r o i i l l a r r x r kr l r ' o g i r g y h i e l , v z e t e rl n l l a t l a l ) c , L z r r t o b b r N ' l a sk i i z e p k e l e t e r r r r p a i o l s z a g o k r r r r r r tB r r l g i i r i a ,( J s e h

k e z r l b c l,t o g 1 ,e L l r i l t e s e t Le ' k r x r r d r n , i l t a nl c l e k e n t , k e c l j e r r e k f Az LMCDDA az Eur6poi tlni() r9g3 6ta mik6tl(i tlrorl inJbr macios kozpontja. Felarluta isszegytjteni, elernezri es ter jeszteni mincluzokul uz ohjektlv, mcgb{zhat6 es dsszehasonlit hato adcLtokot,ttrnelyek o tersegbcn a droqokkul es droghasz nalattaI ttsszeIiirlqenek.Tevikenys6ge sordrr uz erdekl(iddk eId tarja a droq'jelensiq tenyeken alapLlo es wtkrrli termdszct rajzat. A szervezet c:ilcsoporti6ba els6sorbon ltolitikai ddnteshozok turtoztnk, akik annak erdekeben haszndljak fel az informticirjkut, lngy kohercns nemzeti es unios drog strate' gidt ulukithassana*" ki. Az inforrnricios hazis rendclkezdsere dll a tlrogrlal kapcsolatos timtikbon irirttett kutatoknak es szakernhereknek,Es termiszetesen oz eur6pai nt(dia ds natlykdzAnsiq is tajekozodhat belole. r\ kdzpont kientclt cellui kdzt szerepel, hogy osszcvcthet6bb udutokot szolgaltasson drotlkerrlesekben. Ez lchct6sdget teretnt tz egycs orsztigoknuk orra, Lxtqyfelm4rjbk sajdt helyzel ket, elhelyezzek moqLtkuLrt tiqahb rdgioban, ds megvi zsrlalhassd.ka k6zos problernikat es lehetsdges viszonyukisoknt (1 ()rog tcmakoreben Fzert fe1

? i . )

r \ P l P r

' ' Y r D v r l

- c

- 5 q c

n y o l o r s z a e )k i ; z i r t t r n , r z , , gA l r a l n i a d i k b a l t i a l l a n r l r a n L, i t v a n r i i b a r r a l l l V { e r t r i z e sr . l l c r j c r l t s o g e 5 ' h a l a l t r r r a r a r lA j c l c n t e s l c " z o g e z i ,h o g y j c l e n l c g n i n r s L i m a g a s l oe r n e l k c d r i sa f e r t o z e s c k i l o r d u l a s i g y i r k o r i s ; i g i i b a nn K o z c p E r r r t i p a b a nc l 6 d r o g f o g l , a s z t o kk i ) r e t r e r r N { t l i r l e z e kt , l l c r i t : r ca t a n r r l m d n y l k r i z z t i l c v 6l - I \ ' I C D D As z e n r ) t . r r ) L r l a l d k l l l , , c t i k h o g y a r ' : i r l r a l op r o b l c m a l e t e r r r A b a r r lesztett ki a kiizpont a harmonizit irit el6segit6 m6dszereket 4s eljdrtisr*ot, umelyek egyben seqitik az EU Strateqiu es A kc i 6t er v ( zooo zoo4) m egwt kjr i t ds(tnak ny omon kdvet i sl t i s. A kdzpont evenk(nt szamolbe az clcrt eredmâ&#x201A;Źnyekr;l Az EMCDDA inforrnucioinak els6dlcges forriso az un. Reitox halozat, amellt dtszbt,i a tdgorszdgokat, u turljeldlteket es uz Eur(tpal Bizottsdqol, is bevonja Norvigitit is. Noha l szcrvezet Luropara J6kuszdl, tovdbbi kopcsolutr.tkatdpol mas re qkikkal is. Az LMCDDA azzrl a nteggy6zldissel v{qzi munkdjdt, hogy o megbtzhoto irtlormttcio a kulcsa u hutdkony drogstra tigianak Noho u kbzpont ncm kinal sentrnilyen drogpolitikat elkepzelcst vatly noelellt, luthato holqy erlyirtelm hatassal van a tlijnt d shozutalra elemzdsein, intezminyein is sztenderdjein keresztiil. I

2 0 0 3 / 5 .5 t F t ' 4

T o v d b bt ir i j 6 k o z 6 d 6isn:f o @ e m c d d o . e u . i n t w w w .e m c dd o .e u .i n t


:: c s R T r . R K :0: r: 6 tov6bbra is sz6mottev6ekmaradnak. A drogfogyaszt6kfertG z0tts6gemellett, es€lyesa HIV tovebbgyriniz6sea lakossdgmds r6tegeibenis. Ez - egyiitt vizsgiilva a folyat6dd magas-rizik6jri - teszi sziiksEgess€ drogfogyaszt6imagatarr6ssal a kozeg6szs6giigyi elletasokmeger6sites6r, hogy megfelel6enlehessenelh6ritani a HIV okoztaprobldmdkatmind a drogfogyaszt6k,mind a kdbit6szerrelnem 616lakossiigkdr6ben.

Kdz6p 6s Kelet-Eur6pasok orszigiiban. Csup6nCsehorszig6rt el 5o% feletti lefedetts6geta drogfogyaszt6kkttr6ben nyfiitott orszagostricsere-programirlval 6s alacsony-kiisz<ibri szolgriLltat6sokat nyrijt6 prolektjeivel.Szlov6nian6hiiny viirosiban hasonl6 programok elfogadhat6szintOlefedetts6getbizrositanak. A metadon-p6tl6kezel6s- amely segithetaz eg6szs6gk6ro sodds csijkkentisdben,beleertve a drogfogyasztdshozkothet6 haliileseteker6s az igy terjed6 betegs6geketis -, minden orsz6gI H E P f , T I TBI Sf S C- M R G RMSU T R T {R' KI . E G T 0 B B ban el6rhet5,de a szolg6ltatds- Szlov6ni6tkiv6ve - mindeniitt ORSZiGBRN rendkivtil korlatozott.Ennekellen're ry97 6s 2oo1kdzdtt a keze Minden kdz6p-keleteur6pai orsziigban- ahol l6teznekilyen l6st ig6nybevev6 klienseksz6man€h6nyorsziigbanemelkedett. tipusfi felm6resek- az adatok szerint a hepatitis C virus (HCV) A drogfogyaszt6kkatzdttiHIV fert6zotts6galacsonyszintje drogfogyaszt6k koziitti elrerjedts6ge6ltaliiban sokkal maga- sem adhat okot az el6gedetts6gre. N6hiiny tanulmriny felhivja a sabb, mint a HIV fert6z6s6.Bulgiiri6ban,Esztorszigban,Lett- figyelmet ugyanis a magas-kockizatrlmagatartis elteriedtse . orszigban 6s Litv;iniAban a vizsgiflatok azt igazoljdk, hogy a gdre. Egy Esztorsz;igr6lk6sziilt zoor-es felm6r6s azt igazolia, HCV el6fordul;isa a drogfogyaszt6kkiir6ben 6oTo feletti, ez hogy az intrav6n6s drogfogyaszt6k 45Y"-akcizristrit haszn6l. l6nyeg6benmegfelelaz EU-banfelv6zolt k6pnek, ahol ugyanis Budapestr6l, ugyanebb6l az 6vb6l sz1rmaz6 adatok azt 4c9o% kdzattt mozog a mutat6. M6shol - Csehorsz6gban, muhtiek, hogy a fogyaszt6k 37"k a koziis tfit ds fecskend6t Magyarorsz6gon, Szloviikiriban6s Szlov€niiban- 6tlagosanala- haszn6| 4t"/"-aegydbfelszerelds6tmegosztjadrogostdrsival. csonyabbaz el6forduliis,de m6g igy is magas:zo 6.s4oo/ok6z6 Meglep6en 6s indokolhatatlanul kevds olyan hatdsoskOzesik. Az egyesorszigielenr6sekmeger6sitikazr a t6nyt, hogy a eg6szs6gngyi szolgriltatiisl6tezik a r6gi6ban,amely a lcibit6szerHCV elterjedts6geemelkedSbenvan. fogyaszt6k viselkedds-viltozesatbetoritanii, mege16zn6a Nagy r5ltalinoss6gbanelmondhat6, hogy a Kriz6pKelet magas-rizik6l(rintrav6n6.sfogyasztest6s a vesz6lyeztet6szexuEur6paban 616 drogfogyaszt6k HCV fert6z6rts6gi mutar6ia 6lis magatartdsform6kat.Ha bevezetn6nekilyen jellegrlprevenhasonl6 az Uni6s mutat6khoz,ami val6szinrisithet6errielent6s ci6s programokat, ielent6smegtakarit6sokateredm6nyezn6nek 6s hosszrit6vrikOzeg6szs6giigyi kiadasokhozvezer. A ielenlegl az egdszsdgiigyi6s szoci6.liskiadiisokbanmind az egy6n,mind elletesok6s kezel6silehet6s6geka kiviint m6rt6k alatt marad- a ktiziiss6gsz6m6ra. nak a r6gi6ban,ez6rt ki kell alakitani olyan megoldisokat,amelyek pozitiv hat6sa a hosszrltdvrieg6szs6gtigyiprobl6m6kra T D R O G S T R R T fNEJT( if V X 6 B ETNRI G d T L f , i l O K B R I { megkdrd6jelezhetetlen. A ielent6sutols6 fejezetea kormdnyok tdrekvdseitvizsgrilla: A hepatitis B virus gyakorisdgiiravonatkoz6 adatok megle- hogyanviszonyulnaka drog-probl6mirhoz,milyen nemzeti strahet6senszeg6nyesekEz a fert6z6snagyonvesz6lyeslehet,kiilci- t6giajuk van. Atfog6 k6pet nytit a kabit6szer-politik6kegyes nosen az intrav6nds drogfogyaszt6kra.Azonban - elt6r6en a elemeir6l,tgymint a jogi szabalyoz6sr6l,strat6gi6kr6l6s koorvirus C ripus6t6l- v6d6oltdssalmegel6zhet6.A vakcinaminden diniici6r6l. Ebben a fejezetbena tiz f6szerepl6csatlakoz6allak0z6pkelet eur6pai orsz4gbanel6rhet6,ennek ellen6re a lefe. mon kiviil bevontdk a jogi szab6lyoz6svizsg6latakorCiprust, detts6gmeg tivolr6l sem ideiilis. Meltet 6s Ttirrikorsziigotis.

ENTf s - ErfcTrtENsz0LG I finrnroucsiittt( t{[TnTds0KT

RJ O GS I Z N B f I Y O lTdtS i B B N Y IR RKER I M I N R L I -

ICctri rrrfnnrrrx

A kiibit6szerfogyasitdssal 6sszefiigg66rtalmak - kriliinijsen a v(rusfertdz6sek6s triladagolis miatti elhalalozisok- csrikkenA ielent6sleszdgezi,hogy a r3 csadakoz66s tagieltthorszeg t6se az Eur6pai Uni6 Drogtigyi Akci6tew6nek (zooazoo4) hat majdnem mindegyik6ben nagy vdltoziisok t6rt6ntek az elmrilt temaktir6b6l az egyik, 6s egydrtelmri prioritiist dlvez a tag- id6szakban,ami a drogokkalkapcsolatos illeti. iogi szabriLlyoz6st 6llamok tobbs6g6ben.Az dsszehangolt k0zegdszs6giigyr H€t orszilg - Bulg:iria, Csehorsz6g,Esztorszeg,MagyarorszAg, tee;d6k tobbek kcizdtt magukba foglalldk a) a bef".rtend.Litv5nia, Romenia 6s Szlovdkia- megvizsgilta 6s m6dositotta z€shez sziiksdgessteril eszk<izttkh<iz val6 hozzrijutiis biztosi biintet6 t6rvenykonyv6t:rljrafogalmaztSka drog-brincselekm6taset, b) 6vszer-terjeszt6st, c) szrires6s tan6csadesnyUirisiit a nyek t6nyii asaitvagy szankci6iukat. fert6z6sekr6l,d) kockdzattudatossegranevel6st, e) alacsonyAmi a drogokkal kapcsolatosjogi megkiizelit6seketilleti, ki.isztibrlszolgriltat6kozpontok mrik<idtet6s6t,f) HBV-oltris6s n6hAnyorsziiga szem6lyesfogyasztesic6llal ttirt6n6.kebit6szerHIV/AIDS szfirdst6s kezel6st. birtoklast,6s/vagymag6ta drogfogyasztdstis kriminaliziilia. Ez K6ts6gkiviil mind a tiz csadakoznikiv6n6 6llam m6r beve. a tendencia szemben 6ll tdbb, a krizelmriltban &og-szab6lyo zetett valarnilyen megel6z66s Artalomcs<ikkent6 szolgiiltarest, zdsdtm6dosit6 EU orsziig€val,amelyek a k6rddstteliesenm6sde az el6irisok 6s az ellat6sokm6g nagyonkorl6tozottaka drog- k6nt kcizelitik meg. probldma,a kockdzattalirir6 fogyaszt6imagatartesokelterjedrElengedhetetlen a strat6giek feliilvizsg6lata,6n6kel6sers, s6gdhezviszonfwa. ami eziddigcsak n6hiiny 5llambanval6sult meg. Bizonyos k6rd6sek - mint a fecskend6 6s tricsere.programok, a metadon-p6tles - toviibbra is ellentmondisosak forrds:w w w .cmcddo. eu.int

2 o o 5 l s .s z i r ' t i ! i i : c s R r d D G Y E R t i | Er rKJ t iS i 6

3r


BtsI .GtTtS

Down-szindr6m6val 6lek - de ne sainAljanak! Az a helyzet mar onmagdban is meglehet6sennehiz, ha valaki Down-szindr6masgyermekkel vdrand6s.De vajon milyen lehet igy vildgra j6nni, is ezzel egytitt 6lni7 Kevesen mesilik el. A Londonban, iitven ives pdridval il6, immdron negyvenesnekszdmit6 Anya Souza ezt tette: arrol vall, mi6rt nem jelenti a vildg vEgEtaz, ha valaki ezzel a diagnozissalszilletik. Cikkilnk a Family Circle interjija alapjdn kiszilh.

'

Anya iivegmrlv6sz. Eszak londoni otthon6ban festett tiveg I tergyakat alkot. Emellett a Down-szindrirmival 6l6k Egyesiile t6nek kur6tora. Edesanyja 44 €vesen hozta vrligra, 6s nevelte k6t l6nytest v6r6vel egyiitt. Sziilei ismert mtv6szek voltak, Anya k6t 6ves korribban vdltak el. Borzaszt6 neh6zs6gek6rdn nevelte anyiuk mindhirmukat. Akkoriban - a 6o'-as6vekben - ncmigen besz6ltek a Down-szindr6m6r6l, es a magzatviz mintav6tel6vel tdrt6n6 amniocent6zis nevfi szrir6vizsgilatot sem alkalmaztiik. - Anyfm soha nem beszdlt nekem ernil, de amikor feln6ttem elmondta, hogy sziilet6semkor az orvosok tij6koztattiik mentdlisan 6s fizikailag is h6trdnyokkal fogok kiizdeni 6letem egesz h6tra ldv6 riszdbcn minthogy nem leszek k6pes ellatnr magam. - eml6kszik vissza Anya. Aztdn, amikor kds6bb a csecsem6sn6v6rmegkereste,6s arra biztatta, hogy ne hallgasson az orvosokra, mert a kislenya soksok drrimet fog jelenteni a szdmdra - megnyugodott. Es ez igazz6 vdlt. Anya 6s gyermeke mindig rilelte egymilst, a kicsi Anya meleg d6delget6stkapott 6s sok szeretetet tettekben 6s szavakban egyariint. Anya 6rezte: nrarldja biiszke volt 16. K6s6bb, otdvesen spcciiihs iskoldba kenilt, de csak egy iskola6vettdltotl ot t. - Egy napon a tanit6n€ni k€szitett egy kitt mott, barna nyuszit, 6s mondta, vigyem haza 6s mutassam meg a mamemnak. 5z6r t6plem, mcrt irgy ereztem, nem kaptam rd lehet6s6get,hogy ugyanfgy mint a tobbi gyerek, magam kdszithessem el Telt-mrilt iz id6, 6s drz6kelhetden a kislAnyt semmi sem segitette abban, hogy bdrmit is megtanulhasson. Az utols6 csepp a pohdrban az volt, mikor 6desanfa visszahallotta, ahogyan az iskola igazgat6la,,lemongolozta"Anya t. Azten tribbs6gi iskol6ba keriilt, ahol hat 6vet toltdtt cl. Manaps6g terrn6szetesen mdskint van, de akkoriban, ha egy gyereknek Down-szindr6' m6la volt, k6nytelenek voltak a sztilei specidlis iskoldba ber ratni, barmilyen k6pess6gekkelbirt is. Kiildn csatikat kcllett vivni, hogy ne ez tort6nien. Anya szeretterij iskolij6r.Aztdn r r 6vesen m6r ugyanabba az 6ltal6nos iskoldba j6rt, ahovd n6v€rei, Karen 6s Franceska is. Itt szenvedte el els6k6nt az igazi zaklatist, e16szakoskoddst,heccel6st diikt6rsait6l. Egyszer egy nagyobb firi rigy vonszolta keresztr.il a iitsz6t6ren, hogy ujjai tcljesen iisszezriz6dtak, m6g k6rh6zba is kellett vinni. Megt6rt6nt az rs, hogy megiittittdk, 6s valaki forr6 pudinggal dntdtte le a fej6t.

32

- Felhdborit6nak taldltam, ahogyan n6mely gyerek, 6s sajnos m6g egy per tanar is viszonyult hozzitm, csak az6rt, mert'mes' voltam. K6t bar6.tomvolt, aki mindig kiillt 6rtem. No 6s a n5 vdreim is mindent elkdvettek, hogy megv6djenek. Eml6kszem, egyszer cgy sr6c elkezdett rugdosni, nagyon f6ltem.Karen oda idtt €s reorditott, hogyha nem hagyja azonnal abba, megrug dossa 6 is. A fii meglepetdsdbenod6bb6lt. Anya szerint az emberek ldtjiik rajta, hogy Down-os, az arcvo nasai, testi jellegzetessdgeimiatt: szemei mandulaviigisriak, kicsi az orra, l6bai krtvdrek, kezei ar6nytalanul apr6k. - rZ eves voltam, arnikor a tiikiirbe nezve azt k6rdeztem magamt(rl: ez t6nyleg 6n lenn6k? Mindezen kiils6 tulajdonsdgok ellen6re soha nem 6rezte rosszul magit, rigy gondolta, csinosan, kedvesen n6z ki, 6s tudta, hogy 6rtelmes kislilny. Amikor arr6l az amerikai sorstersdr6l olvasott, akit sziilei plasztikai mfitdtre vittek, hogy megvriltoztassak Down-os karakter6t teljesen elborzadt. A i6sz6nd6kn sziil6k azt hitt6k, hogy a kin6zet€t ,,normiliss6" tudjik tenni, 6s eszrikbe sem jutott errSl megk6rdezni a gyerekiket. Sohasern menn€k bele a plasztikdzdsba - eldgedett vagyok az arcommal. Edesanyja arra dsztdk€lte, hogy minnil ftiggetlenebb legyen. F6zni, takaritani tanitotta. Fontosnak tartotta, hogy ezdltal rs szabadnak neveljc gyermek6t.Hitt benne, 6s eziltal Anya is hitt mag6ban. Erettsdgi utdn f6iskollra ment, ahol irodai.munkdra k6szitett6k fel. zr €vesen keriilt a Down szindr6mis Gyerekek Egyesdlet6hez, ahol r3 dven iit litta el feladatiit. Ezt kijvetden egy a nrentilis hiitrdnyokkal kiizd6ket ttimorit6 civil szervezetn6l dolgozott, majd az Els6k a Fiatalokl nevri tdrsasig alkal mazottjak6nt r€szt vett az els6 olyan orszdgoskonferencia meg szervez6siben, amely a Down-szindr6mis embereknek sz6lt. Elettirsiival, Paullal is egy hasonl6 a tanulisi neh6zs6gekkel kuzd6knek rendezett - konferencidn ismerkedett me8. - Tiz 6r'vel id6sebb volt €s diabdteszes.Szerelemvolt els6 letas ra A konfcrencia tencestidn egyszercsak odajtitt, fel6m nyuj totta kezdt, 6s felk6rt. Nagyon romantikus volt. Azt'tn felhivotl, 6s meghivott eb6dre. Az6ta egyiitt vag'yunk.

csnLdD G y r R M rrKr J | j s d G: i i i i 2 o o 3 / s .s t l ir , t


Brsz6[GtTis Amikof talalkoztak,Paul a nagymamijiival 6lt, aki nem n6zte j6 szemmel,hogy unok6jdnakDownos bar:itn6je van. N6h6ny 6vebekdltoztekels6koz<isotthonukba.Anya rigy 6r zii az at6ny, hogy 6 Down-szindr6mds,soha nem ielentett probl6m6t p6rl6nak. Szereti6s nagyra becstili pozitiv artiriididt. KOzOsid6tol_ t6siik, a klasszikuszeneâ&#x201A;Źs a Harry potter-konwek is sok Oriimet szereznek.Nem fontos a hizassigkot6ssem,hiszenmindketten tudj6k <irokreegyiitt maradnak.Szerettekvolna sai6t csalidot alapitani, de m6gis rigy dOntdttek,tul nagy a kockezataannak, hogy gyermekiik akrirmellkuk betegs6g6riir6k0ln6. Egy a hiiromhoz. Anya ugyan nem b6nta volna, hogy Down-osgyermeket neveljen, hiszen mindazt az odafigyel6st6s szeretetet megadtavolna neki, amit 5 is megkapott6desanl6t6l. De m6rlegelvea rendelkez6siikre5116seglts6get6s az anyagi lehet6s6geiket - mdgsemvdllalt6k a megrerhel6nekig6rkez6gyermeknevel6st. - Az emberek gyakran b5mulnak meg az utcen. Mongolnak csrlfolnak.Azt gondolom, jobb, ha nem veszek r6la tudom6st, de nagyondtihitenekezeka dolgok.Volt mAr arra is p6lda,hogy egy engemkinevet6 fitt megharaptama buszon.Elk6peszt6nek tartom, hogy idegenekgoromba megjegyz6sekettegyenek.Kik 6k, hogy itElkezzenek? Anya+ meg6llitidk a biztonsiigi 6r6k is hogy megk6rdezz6k, van-en6la p6nz,hogy kifizessea bev6s6rl6kosara tartalmet. Ezt kik6ri maginak, 6s visszak6rdez:,Tess6k?tCsak az6rt mert fogyatdkosvagyok,nem jelenti azt, hogy htilye 6s cs6r6 ist', Mint a Down-szindr6misokEgyesi.iletâ&#x201A;Źnek kuriitora, gyakran nyilatkozik, szetepeltelevizi6ban. -Szeretn6m,ha mindenki meg6rten6, hogy ml, Down-osok, sokkd tobb mindent el tudunk 6rni, mint amennlr bel6liink kin6znek.Tobb tiszteletetdrdemeln6nk. Anya 6desapiit 6s ddesanyldtis elveszitettemar, igazin anya haliila viselte meg, akivel nagyon kiizel voltak egymdshoz.Leg_ nagyobb csapiisvolt 6let6ben.A sziil6i hizban akart maradni, hiszenott n6tt fel. Edesanyiaitt k6szitettefel az dn6ll6 6lerre,6s m6g a gondolatdt6lis irt6zott annak, hogy valaki mrist6l fuggldn. Meglep6dteh mikor kideriilr, boldog gyermekkori otthonriban- egyedr,i'l. Agg6dtak,hogy magira gyrlitja a hezar,de ez nem tdrtdnt meg. Belir6 n6 segit a haztartasi munkiikn6l, de Anya jir bevdsiirolni,6 mos 6s f6z. Vasdrnaponk6ntsiit, paul tisztitia 6s apritja hozzA a ztildsdgeket.Anya szemmel tartja

bevdteleit6s kiadiisait,biir a sziimliik kiss6 Osszezavariek, rlgyhogy segits6getk6r n6v6r6t6l.Anyja elvesztdse6ta annak legjobb barAtn6jelett mdsodik anyrk5ia..Uvegfest6stis t6le tanuk. . - Szeretemaz iiveg szineit. El6szdrttikrOketk6szitettem,mostaniiban csindlok mozaikokat6s gyertyatart6katis. Anya hablerinyosk6pdt kirillitottdk az Orszighazban.N6h6ny munkdja az Ely Katedr6lisbanhthat6. -Nem sajniilom magam, 6s nem akarom, hogy miisok sajndljanak. Elvezemaz 6letemet,rigyhogy nincs sztiLks6gem r5. Megn6zn6m a sziilet6semkormegjegyz6sekettev6 orvosokat, init sz6lnAnak,ha liitnik, mi mindent el6rtem.

KiiT( iN[EGES RilYR I I- 1E} It{ YIRE ESETE? Amikor 6 sziiletett, senkinem v&t semmit a Down-szindr6mus emberektdl. Az a tiny, hogy Anya ilyen ,normdlison" tudja |lni az 6letit, csalddja is saidt maga rcndkivttli teliesttm4nydnek kdszdnhet1.Manapsdg azonban a tdrsadalom sokkal jobbon Crti, milyen tatnogatdsravan sziiksige a Down-szindr6mds embereknek ahhoz, hogy teljes mirtâ&#x201A;Źkben hasznalhassdk, kibontakoztathassdk megl6v6 k|pess6geiket. Noha mindenki, aki Down-szindr6mwal El,.kiiliin egyCnisCA,kiiliinboz6 foku is fajtdrjil tanulasi nehizsiggel ktizdhet, m6gis azt remdljiik, hogy egyre t;bb ilyen feltdtelek mellett 616kisbabo Iesz kdpes olyan megel4gedist nyujt6 dletet 6lni, amilyet Anya-nak siker lt elirni a maga szdmdra.

ilK OWN-SZiNDR(iMdilNK? T I , I I TN E V E Z i iD . Kiolokukiso cgyd mogzoti sejtn6lfenndl16 cxtro kromosz6mdnok k6szdnhet6,omelyldtrejiihetv6letlcnszerfieno fogomzdskor,6s visszoford ithotqtlon folyornototindit el. xinden 6rintettnek k0ltinb6z6 fojtrijri ds fokrj tonukisineh6zsdge von, de o jelent6s tiibbsdg0kmegtonuljr6rnids besz6lni,sokontudnok olvosnids irni, tiibbs6giiskokikbojdrnok, ds teljes dletetdlhctnek. . NohoDown-kr5ros bobosz0let6sdnek nogyobboz es6lyeid6scbbvrirondrisok esetdb.n, mdgiso megszUletettDown-osgycrckek80%-dt 3S dvesndlfiqtolobb n6k hoztrikviligro. . tcgendocsup6n,hogyezzclo tUnetegyiittessel egyUttjdr o riivid6lettortom.Mcafelel6tdmogotdssal 60 6veskorig vogym6gtovdbbis 6lhetnek. . F tii netegyi,ittcstJohntongdonDownongolorvosr6l n e v e z t d ke l , o k i c l s 6 k d n ti r t o l c 1 8 6 6 - b q n .

2 0 0 3 / s .s z d M i i i i i c s R [ 6 D GyERrlrK rJdsdG

33


nJ6ilro

UTCAKEPES r D()KUMENTUM HT NIJ L f K T f l L N N S d G R 6 T RB F IULDMf l P E S 2ooo tavaszdt6l mdsfel iven dt kdvettiik hdrom budapesti hailiktalan csaldd sorsdt.A kit rbma 6s egy nem roma csaldd tagiai megengedtEk, hogy szinte napr6l-napra egy tt |ljUnk velUk, r€szt vegy nk kevis szdm(t ,dr'6mlikben, i s megor6kitsilk megpr6baltatosaikat,szenvedEseiket. A film nem roma csalidja: Andr6s az apa, 6s Eva az anya. Balogh6kraegy tizennegyedikkeriileti krizuti feliiljri'r6hidla alatt taliiltunk. N6hiny fa 6rny6kiban tiz-tizendt feln6tt, es Andris miisf6l, D6vid hdrom €ves, amikor megrsmerliik 6ket. ugyanannyigyerek 6lt m6r h6napok 6ta. A legkisebbcsal6dtag Ekkor m6r f6l 6ve 6lnek fed6l n6lktil. A gyerekeknapk<izben misf6l, a legid6sebbhetven 6ves.A csal6dh€t €ve hail6ktalan. bblcs6d6benvannak. Eva egy haildktalan meleged6benmos A kerii,let ktilonb0z6 pincdiben, misok szim6ra lilthatatlan rijuk, 6s itt piheni ki az 6jszakaiizgalmakat.Est6nk6ntegy tizodukban, feltort helyrs6gekbenhtztik meg magukat, addig, emeletespanelhrlzbaszcikik a gyerekekkel.Annak a hilznak ahol utols6 legri'Iislak6suk ameddig el nem kergett6k6ket. A hid alatt 6letiik is vesz6lybe kukatirol6j6ban tdltik az 6jszakr4,kat, Egy napon a gyerekeketiillami keriilt, az <inkorminyzat orzGv'6d6isorravert6k a f6rfiakat, ron- volt. Az apa a szabadbanalszik. gondozdsbaveszik. (Kamerink enn6l a szivszorit6esem6nyn6l gyos iigyaikat,iigynemriiket,ruhiiikat felgyUjtottak. is lelen van.) Eva 6s Andr6s most mer egytitt toltik 6jszakdikat Sorsukatinnen ktivettiik. valamelyik parkjAban.Ahhoz, hogy gyerekeiketkiA Lakatos csal6dot, a sajt6ban annak idej6n nagy teret Ri6kospalota 'V6rna kapott utcaiakat", az dnkormdnyzat egy kora tavaszl adiiik az 6llami gondozrisb6l,dolgozniuk kellene,€s valamilyen napon tette ki ideiglenesotthonaikb6l. Kilenc, utc6n tdltbtt 6i- lakhatiist szerezniiik.A kiivetkez6 mrisf6l 6vben kideri-il,van-e szakaut6n, a csalddmind a negyventagia egy volt ktsz irodahe- erejiik megkapaszkodni. lyis6geiben "nyer elhelyez6st" szigonian f6l6ves id6tartamra. Mi tort6nik veliik a hat h6nap letelteutiin? Melyik csaladhova I gj perc, szlnes,dokumentumfilm sorozat kertil? Sziilet6s6s hal6l a cigriny csaliidokn5lnagyon gyakorr. Zeneszerz6:Tallir Zs6fia Vdg6: Rivdsz Mdrta Lakatos6ksem kivdtelek. Operat1r: RostdsMdria RendezS:Elbert Mdrta Gyart6: FeketeDoboz Alapitvdny 2ooo-2ooz.

facquelineWilson: A kofferes kislAny A gyerekeknekir6dott kdnyv egy csalddban bekdvetkezettvdlas krivetkezminyeit mutatia be a tizEvesAndy szemszdgEbdl, aki leginkdbb elszenveddjeennek a vdltozasnak.A szerzdndrendkivtil olvasmdnyos,Iendiiletes stilusbqn tdrja elink e cseppetsem viddm helyzetet,amelyhezAndy eleinte nehezentud alkalmazkodni. Egyszerre kell megbirkiznia azzal a tdnnyel, hogy mdr nem 6 az egyetlen sziilei szdmdra,hiszenfdltestvireivel kell osztoz-niaa szeretetben,ugyanakkor elvesziti megszokottkdrnyezetit Es mint a cimb6l is kideriil kEtlaki 4letet kinvtelen 6lni. I Eleinte lizad rij testv6rei 6s mostohasziilei ellen 6s az egyetlen, akivel fijdalmat meg tudja osztani a iit6kn}'lrszija. Mindk6t csaliidbanidegennek6rzi magAt6s kezdetbenrem6nykedik abban,hogy irjra csakanyuval6s apuval lehet,azonbanri kell d<ibbennie,hogy ez m6r lehetetlen.A sztil6k egymiiselleni acsarkoddsa6s verseng6sea gyermek 6rzelmei6rt Andynek nagy keser0s6getokoz, hiszen mindkett6jiiket egyforman szereti. A kislany 6rzelmi zavartsdgagyakori megbeteged6sekhez vezet, amelyekkel el6ri, hogy dtmenetileg csak vele foglalkozzanak sziilei, azonban ez sem lehet megold5s probl6mil6ra. Vajon a tdrt6net v6g6n Andy megb6kdl k<irnyezetdvel?Megtudhatiuk, ha v6gigririuk Andyvel a megpr6baltatisokkal teli utat.

34

c s n L dG D y r R r , rI rt K r d s d Gl i i i i 2 0 0 3 / s s. r i M

A konyv els6sorbangyerekeknekir6dott, t6miiLjdndlfogva m6gis ajiinlhat6 feln6ttek szimdra, hogy iobban meg6rts6ka gyermekekbenlezajl6 folyamatokat,igy saiat gyermekeikkelis konnyebbenmegtalalhatl6ka koz<ishangot. Akdr szakember k6pz6sben,ak6r szakmai onk6pz6sk6nt, vagy vitaanyagk6nt,akdr gyerekekkeldolgoz6knakj6 es6lytad a hasonl6helyzetekfelt6nisira, vdgiggondolAsdra. Ho116Zsuzsa

I lacqueline Wilson: A kofferes kisldny Animus Kiad6, zoot.


RJflIILO

|acqueline Wilson: Micsoda anya! I A meghat6reg6nyegy tiz€veskisliny tcirt6net6tmutatia be. Az esemenyekeraz 6 szemszdg6b6lletjuk. Dolphin kisse ktil0n0s €desanyjival 6s ndv€r6vel 6li mindennaposnaknem mondhat66ler6t.A kisl6ny minden v6gya,hogy anyrkdla olyan legyen,mint m6sok6,azonbana nevel6otthonbanfeln6tt, 6rzelmileg labilis Marigold k6ptelen rigy viselkedni, ahogy azt kornyezete elv6ria. M6r megjelendseis rendhagy6:testdr ret6t6ltalpig tetov:iliisokboritjik. K6ptelen rart6s kapcsolatotkialakitani, 6s felel6ss6gteljesen nevelni gyermekeit,bir nagyon szereti 6ket. Ejszakai kimarad6sai, italczdsai kOvet-kezt6ben a mindosszetizenndgy 6ves nagyobbik l6nya viseli gondjiit kish0ginak 6s sokszorsajrit6desanyjdnakis. Dolphin mindent eln6z6s megbocsiitMarigold-nakmert csodelia6t, n6v6reazonban folyamatosanszem-be-sitianyj6t a helyzet tarthatatlansagava,.

Az esem€nydris tiirtdnet folyamiin megjelenik mindk6t gyermek 6desapia,akik ugyan fog6dz6t jelenthetn6nek szemukra bizonyalan vilAgukban, im felbukkandsuk bonyodalmakkal teli v6ltozAsokatis okoz. A reg6ny sokszorszfvszorit6,ugyanakkor felemel6,hiszen athatia a h6rom ember egym6sirdnti m6ly 6s 6szinte szeretete. Remek lehet6s6gszakemberekszdm6rasajdt 6rt6krendliikkel, v6lemdnyiikkel val6 szembesiil6sre,ugyanakkor kiv6l6an haszn6lhat6hasonl6 sorsf gyerekkelfoglalkoz6knak,de a k6p z6sbenis i6 seg6deszkoz, Holl6 Zsuzsa I lacqueline Wilson:Micsoda anya! Animus Kiad6, zoot.

Trauma 6s gy6gyul6s - az erilszak hatdsai a csal6don beliili b6ntalmaz6st6l a politikai terrorig 6 t99z-ben megjelent k0nyv6t f " T f [ i 1 6v"R G"Y I Az ismert pszichidter-szerz C[DozRT"? szimos pszichol6gusokatkdpz6amerikai egyetemenhasznalj6k A szerzl a "ttl616"kifejez6sseliel6li mindazokat,akiket valatankdnyvk6nt, ugyanakkor t€mrijilnak 6s m6lyen at6rz6 stilu milyen trauma 6rt, m6g ha a legsz6ls6s6gesebb s6rtildseketszensiinak k6sz0nlet6en igen fontos 6nsegit6 olvasminy er6szak vedt6k is el, 6s alig-aligk6peseka mindennapi 6let kihivilsaival tril6l6k szimfra is. A kiinyv a DSM (az Amerikai pszichi6triai szemben6zni.E vilasztds c6lja a mindenkori piiciensek bels6 Tlrsasiig diagnosztikai kdzikiinlw6nek rdviditetr angol neve) meger6srid6se:a tril6l6s motivum6nak hangsulyozisival a 6ltal "poszttraumes stresszzavar' n6ven ismertetett.pszichiet- paciensmegtanulja,hogy ne passziv,tehetetlendldozatk€nttekriai k6rk6pet veszi elemz6sald, amelyet az elmult evtizedek intsen magdra, hanem er6s, ijnill6 emberk6nt, aki a trauma pszich6shaumat leir6 szakirodalmam6r a csaladonbeliili er6- minden borzalmaellen6re6letbentudott maradni. szak n6i 6s gyerek aldozatairais kiterjesztett. A szerz6nagy szakmai iittekint6sselOsszegziazokat a f6 I K I K T I ERKJ f N U U K ? teriileteket, ahonnan poszttraum6s stresszrdl a napjainkban . Pszichol1gusoknak ismert tudds sz6rmazik:a hdborukban harcol6 katoniikat leir6 . Pszichidtereknek i s pszichidtr iai dolgoz6knak/ pol1knak ismereteket,a csalSdonbehli erdszaklcalkapcsolatosfeminista . Egy6b segit6 szakmdkbandolgoz6 szakembereknek:rendkutatdsokeredm6nyeit,politikai 6s lelkiismereteifoglyokkal €s 6rdknek, n6gy6gyoszoknak,orvosoknak,viddndknek, segilyholokauszt-tril€l6kkelfoglalkoz6 szakmai tapasztalatokar,vala- vonolas dolgoz1knak mint a hagyom6nyoskatasztr6fa-alapfitraumatuddst. . SzociolSgusoknakis szocidlis munkdsoknak Mind esetleirdsaiban,mind az elm6leti k6zelit6s€benki. Csal1donbelli'li traumdk (gyermekkorukbon&zelmileg, tesemeli a holokauszt-tril6l6k,az inceszrustril6l6k(gondoz6 iikal tileg vagy szexudlisanbdntalmazott tulil6knek, illewe bdntalszexudlisan kihaszndlt gyerekek), a bantalmazott n6k €s a mazott n6knek), valamint egyeb tdrsadalmi traumdk (holo hibonis veterdnok kcizds tapasztalatait,6s konk6t teriipiis kauszt, hdbord, politikai tildiiztetis) tul6l6inek, ak6r pszicho modelltjavasolaz ilyen paciensekkezel6sire. terdpias kezelis melli, akar dnmagdban 6nseg{t6kdnyvk€nt. A kdnyv k6t f6 r6szreoszlik A poszttraumasstresszzavar Kiemelten ajrinljuk a ktinlruet pszichoterapeutaknak€s szo kialakulds6rahajlamosit6tenyez6kr6szletesismertet6se(ki.ilbn ciol6gusoknak,mivel ismereteink szerint haziinkban egyetlen fejezetbenkifejtve a rettegds,az emberektr5lval6 elszakad6s,a fels6oktatdsiint6zminyben sem r6szea kiitelez6 tananyagnak fogs6g6s a gyerekkori bdntalmaziishat6sair),tov6bb6a szerz6 ez a t6ma. iiltal kitegitott 'komplex poszttraumasstresszzavar" diagn6zi sinak bevezet6se. a Judith Herman: Trauma 4s gy6gyulds- az er1szak hatdsat A traumatul6l6k pszichoreripiis kezel6s6nekh6rom f6 friz- a csalddonbel li bdntalmazast6la politikai terrorig isa (biztonseg kialakitdsa, eml6kez6s6s gyitsz,visszakapcso- Hdttir Kiad6-K6v6 Kiad6-NANEEgyesillet,2oo3 l6d5s az emberi k0z0ss6gbe)leirisa, valamint a rraumatril6- Tovdbbi informdci6: l6kkel folyatott csoportterepidsvonatkoz6sok. http ://www.nane.hu/kiadvanyok/tuz hely/trauma order.html

o 5 / s .s r r i H : i i i i c s R r { oev r R r , t E r rtr(d s cr i

35


6ESIRt40t6

Tolerancia a Csereh6ton {N Ry0 MFRr H T R r o r f n r r r r i r t r2i 0 0 0R r n p f r v rH A F6li6 zooo Alapttvdny Borsod-AboriiZemplEn megye kis kdzsigeiben 615 roma fiatalok szdmdra rendszeresen tart foglalkozasokat, hdromheteftte egy telies hetvdgdt vehetnek igdnybe dsszesent5 alkalommal A risztvevd fiatalok halmozottan hdtrdnyos helyzetfiek, faldrajzilag, gazdasdgilag, szocialisan, kulturdlisan egyardnt. Fdldrajzi helyzetiik eleve hhtrdnyba hozza 6ket, mivel Magyarorszdg egy gazdasdgilag nehlz helyzetit, egykori nehdzipari vonzdskiirzetiben Borsod-Abaui-Zempl4n megye Cserehdt kistirsig 5 apr|falvdban 1lnek: Lak, Tomor, Szakdtsi, Irota, Hegymeg, ahonnan a fiatalok elvdndorlasa mdr negyven 6ve trjretlen trend. A mira megszfint neh6zipari ktizpontok ezekr6la kdzs6gekt6lvont6k el a fejlesztdsip6nzalapokat:a k0zs6gekinfrastrukturilisan nagyon elrnaradottak, amit az utak j6rhatatlansdga,szolgdltatesok nenil6te, a ttimegkiizlekedesritkasiiga 6s magas 6rai, a munkalehet6s6g hiinya jellemez.A kozint6zm6nyekszolg:iLltatisait(rinkorm6nyzat,iskola, posta) az alacsony szinvonal 6s az dntdrv6nyris6g jellemzi. Ennek eredm6nyek6ppen a lakosok 9o%-a,az ott 616cigdnyok rooTo-amunkandlktili. felenleg az egyetlenbiztos megelhetdsta csaledijuttatiisokbiztositi6k.Andriiska Zs6fiairdsa. A cigiiny fiatalok elv6we tanulnak tovebb,nagy sziizal6kuknem v6gzi el az 6ltal6nosiskolet. A llLnyokkor6n f6rjhez mennek, 15-16 6vesen gyermeket sztiLlnek. A ters6g nem cigdny lakossdga m6lyen el6ft6letesa ciginyokkal szemben, amely fizikai elszigetel6dâ&#x201A;Źsbenis megjelenik:a cigdnyok nagy r6szeelszigetelt, a falu hatdriban 6ptiLlttelepeken 61. HAtriinyos helyzetiikben egyre er6sdd6 fizikai 6s szellemi besziiktiLlts6g kdvetkezik: a kozleked6s ritkasega 6s drfgasiiga meggiitolja 6ket csal6di 6s bar{ti kapcsolataik, kultfreiuk apoles6ban,a fiathlokat a tovdbbtanuldsban,6s munkaviillal6sban,valamint iogaik 6wenyesit6s6ben.Az iskola nem segiti 6ket az iiltalanos ismeretek megszerz6s6ben, amit mi sem bizonyit iobban, mint hogy itt csak a cigriny diakok buknak, s hogy ddnt6 tObbsâ&#x201A;Źgiik kisegit6 csoportokba van beosztva.Er6saz asszimil6ci6sk6nyszer,kevesettudnak a cigrinysdgr6l,sz6gyellik odatartozdsukat. Ezen probl6mdkra vdlaszk6ppenjcitt l6tre a klub, melynek tagiai 3 hetente taliilkoznak egy teljes h6tv6gdre. Ezen alkalmakkor,a klub tagjai megliitogatjdk a k<irny6kbelikisfalvakban 616romdkat, veliik kdztis programokat, bariits6gos

36

k6ci6s, nyelvi, fizikai, intellektu6lis). A probl6ma megolddsik6pess6gn<ivel6se, az rln6rv6nyesit6sm6dozatokelsajitit6sa 6s gyakorlAsa(iinfll6 fellel6s6gv6llaldsa, A vezeprogramr6szekmegszervez6se). t6k6pz6sben:kollektiv demokratikusdtint6shozatalim6dszerek,targyalisi kâ&#x201A;Źszseg, szervezdk6szs6g elsaiatitasa 6s gyakorl6sa.V6giil pedig az el6it6letekkialakulds6nak,mrikijd6s6nekmegdrt6sea c6l. Fot6: Eszteryomi Kotolin, Romd Sait6 Kozpont A klub l6trej0ttdt maguk a rorna fiasporwersenyeketszerveznek. A klubfoglalkozisokra meghivtak talok ig6nyelt6k. 1996 nyar6Lnaz alapitcig6ny szoci6lismunkdsokat,pedag6giai viny munkat6rsai dnigazgatasri nyAri tanulm6nyokat folytat6 f6iskoLisokat, tibort szerveztekBudapestena laki iskovalamint fiatal cig6ny aktivistekat (poli- lAsoknaka pedag6gusokbevonAsival.Az tikai szf6r6ban lev6ket 6s tink6nteseket akkor elk6pzeltcigiiny t6bort nem tudt6k megval6sitania tan6rok, illewe a diii'kok egyarAnt). Az alapiw6ny munkat6rsaifontosnak passzivellenilllisa miatt. Az ttnigazgates, tartiak mas kisebbs6gekhez tartoz6 fiata- a kollektiv ddnt6shozatal is elmaradt, Iokkal val6 talilkoz6k megszervez6s6t, mivel a tan6rok nem ismert6k el ezt a ide 6rtve a haz6nkban616menekiiLlreket d<int6shozataliform6t 6s megv6t6ztiiLk is. A klubnak kapcsolatavan p6ldiul az annak megval6suldsiit.Ennek ellen6re afg6n gyerekek klubi6val. Ez a program valami elindult, mert a tibor utols6 nap egyediil6ll6 lehet6segetnytjthat a helyi iaiban a fiatalok k6rtdk, hogy legyen folyroma ifjrisrig szdm6raa saj6t maguk kultatasa az egyiittmiikdd6snek. Ezen a ttreienak megismer6sdre,illetve szoci6- momentumon kivtil, a r8 r6sztvev6 kulturiilis hitrinyuk ledolgoziis5ra. elmondisa alapl6n tudiuk, hogy nagyon A klub els6dlegesc6lja az iinigazga- fontosnak tartiak, annak lehet6s6g6t, t6si forma gyakorlisa, 6s a csoportko- hogy legalibb 3 hetente a barritaikkal h6zi6 megteremt6se, a kollektiv don- taldlkozzanak,illetve programokon vegt6sek,a szolidaritasbe6pitdsea gyerekek yenek rdszt. Sajnos a tiirsadalmi kiretudatiba, valamint a csoporton belOli keszt6s jelent6s, mindennapi realitiis a es6lyegyenl6sdg tudatosit6sa.A szakmai fiatalok dletdben annak ellendre, hogy program a multikulturalitasra 6ptil, egyes ktizs6gekben m6r 5o7o-osa ciginy min6l tObb informiici6 Atadiisaa cil, az n6pess6g ardnya: elki-ilonUlt telepen elt6r6 nemzeti, etnikai, vallasi kisebts 6lnek, a helyi nem ciginy n6pessegmegs6gek kult(rrnjeb6l, mikiizben a cigdny veti 6ket, er6s benniik a cigfnyelleneskultirr6t is igyekszik min6l inkribb be- s6g.A k6t etnikumnak nincsenekkdztis iinnepei, igy p6ldeul a helyi kultrlrmutatni. A foglalkozrison a besz6lget6sek hAzban is kiiLldnrendezv6nyeik vannak. A k6rny6ken leginkebb a cigrirrygyeels6dlegesenaz iskola,a tovdbbtanulds,a rekek kizirdsa negativ diszkrimini esa, meg6lhet6s t6makorben mozognak. A projekt c6lja mdg a fiatdok tin6rt6kel6 sz6rakoz6helyekr6lval6 kitiltdsa, a hell s6nek 6s <inismeret6nekniivel6se,az programokb6l, esem6nyekb6lval6 kiviil egy6ni k6szs6gekfeileszt6se(kommunr- maradisa a trend.

c s R r CG 0 y r R r , rrrrKi r l s i G i * i i z 0 0 s / s .s z A t l


Ennek finy6ben nyilv6n 6rthet6, hogy a rdsztvevtik sz6mdra, f6leg mint vonatkoztatasi csoport, illetve figyelmet, ,,biztonsdgot' nyrijto kcizoss6g jelenik me8 a csoport. A kdvetkez6khert egy tdbldzatban foglaltam dssze a projekt erlssegeit, gyengesegeit, esilyeit, es vesz€lyeit: A projekt el6nyei eldg j6l artiku16 l6dtak mar cddig is, ezdrt inkdbb a hia nyossiigaira,valamint negativ, iArulekos hat5sarra tern6k ki bovebben. Nagyon fontos probl6mdnak tartonr, hogy a klub munkaldrsai scmmilyen kapcsolatotnem alakitottak ki az cgy6h helyi szervezettel, (iskola, szilldk, ifjfsegi csoport, onkor mdnyzat), igy elig egyerteLniien egy oldalir segitds folyik. A fti probl6rrra, hogy e z a l t a l e g y k r e m e l e s v a l r i s r r lr n e g , e s a kluLr szinte ,,mrivi' krirnyezetk€nt kezd lLrnkciondlni a gyerekek iletdben Az itt elsaiitithat6 €rt6kek, attitrldok, kdszsegek alkalnrazasa,mind technikai, rnind ku lt rrriilis akaddlyokbaiitkozik. P6lddnak okdert a kcirny6ken 616 romik krir6ben hcvelt szokis, hogy a r5 16 €vcs ldnyok frlrjhez nterrrrek, is gyermeket sztilnek. (Sziikii riirntesrrek eleget t6ve, k6s6bbi, ckbr:n pedig a ferjtikkel szembeni aldren, ) z z e ls z e m b e na c s o d c l t s c ga j e l l e r n z 6 . E p o r t t a g j a ik o z i ) t tl e v d 5 l e n y , m e g t a n u l j a , clsajititja a rlemokratikus drint€shoza talt, hirdctik szirndra a nemek egyenl6 s€g6t, mclynck alkalmazdsa a saj6t 6le tiikben igcn nagy akadilyokba fog iit

krizni, ezzel ncivelve elegedetlensdgtiket saik kiz6.r6sa,valamint a klub ,,kisajiititii ds frtrsztr6citijukat. Egydbk6nt a kor €s s6nak" j6vilhagydsa (a szociilis mun n e m s z e ri r r t i n r e g o s z l a iss ; e l l e m z da c s o k6sok rdszirdl) nem eppen az ellogadds port ra, r 8 1o kozr,illj firi 6s 5 l;iny. A kor mint a projekt celjai kcizott szereplo f6 megoszldstekintet€ben a r5 r7 6ves kor cil iriinyaba mutat. Az, hogy nincs kap csoportban vannak tulsulyban a lanyok, csolat az egy6b helyi int6zntenyekkel,(pl hiszen az idtjsebbek,mdr ferjhez mentek iskola) nagyban csrikkenti a klub hateis gyereket szdltek A projekt mfikod konysdg6t. tct6i egyertelrniien a ,,feh6r tobbs6g" Az is cr6sen foglalkoztal, hogy rnivel drt6krendjet kepviselik 6s probdljdk a r6gi6ban ncm terveznek nagyobb AIla alkalmazni, ezzel egyiitt nem vagyok mi befektetist, illetve semrnilyerr rris bcnne hiztus, lrogy egyertelmr-ien ez a munkahelytercmt6 projektel a kiizellti' jobb. Biir a korny€kerr el6 roma lakosok v6ben, ez6rt k6rddses, hogy a [ent rrriir mcgldtogalasiival alapvet6en azt a celt felsorolt k6szs6gck, kipess6gek elsajiitipr6balirlk nregvalositani, hogy meg tdsa,illetve alkalmaziisahol fog megvak! ismcrjtk, il letve el I ogatlji:ik cigdny kultr,l sulni. Iliszen a klub ciliai kozotl nenr r i j u k a t d s r o r r r a i r l e r r t i l r i s u k aat c s o p o r t szerepelt a fiatalok elvdndorlds6nak r:l<i t a g j a r ,d c m d g i s s o k k a l e r r i s e b b e nh a t h a t segit6se.Hosszrltdvon a szervcz6knck fcl r 6 j u k a l d t c n s e nr l e g l o g a l r n a z o t e t r t d k e k kell venni a kapcsolntot mas, a ldrgy d t a d d s a ,i g y a r o n r a i r l e n l i l r i s r r kf e l a d d s a karrbenszintdn errntett resztvev6kkcl.(cin € s a t c i b b s i g c l t r : k c i n e k e l l o g a d A s a , kormdnyzat, 6llam, gazdasiigiszerepl6k) illetve az annak valo nregfeleids lehet A program alapvet6en j6, de dssze dont6en dominins czcknck a gyere hangolt rrrunkdra van sziiks€g, hiszen keknek az eletcbcn. A csoport tagjainak dolgozni kellene az osszes erinteltel. kiv6lasztds6t is drdckcs cgy pillanatra Nerr csak ezeket a fiatalokat kell k€pessd rnegfigyelds tiirgyavd tcnni. Azok a gyetenni a7 integrdldddsra, hanem a tribb rekek vesznek reszt,akil ;zon a nyari s6get is a befogadlsukra. Rdadiisul regio tiboron jelen voltak 98 ban. tdc f6lcg a n6lis szinten is el kell, hogy induljon valami fejleszt€s,fell6d6s,krilonben ezek ,,lobb modriak" (keller ndmi sziil6i hozza jdrulas) engedtdk el gyermekeiket. El6ggi a fiatalok nem tudi6k karrratoztatnr a v€letlenszerrj volt a bekerul6s, f6lcg t u d d s u L a th e l y i s z i r r t e n .A r r o l r r r . i rr r e r r r az€rl, rrrert a csoport tagiai azota is is beszilvc, hogy a szeg6nys6grrerrr mereven elzarkoznak att6l, hogy tovdbb igazin tesz '6t a massiig elfogadiisinak, briviilhesserra klub illetve a toleranci6nak. AndrrXka z suzsannd A veliik egy laluban lako roma t6r

ER655EGEK

GYENGESEGEK

fi o to l o kiin6r t 6k el6s 6n6eski i n i s me re t6 nne0kv e l i s e Eg ye nk6s i r s 6gek f ejles r t6 s(k e ommu n i kri c i 1 6n,y e l v ifi, i i l o r , i n tcl l ck t udlis ) So j 6 cs t m 6s okhely z et 6 n eokm e g d rt6 s6is el c mr6 a il E te a a E g i n e kcl s ojr it it 6s o tg ym| i s s solz c m beni s r oli d o ri t6ksi o l o k i t6 s oo,c s o D o rt i ts szei or. td sri n oor k er 6s it ds e 0n6rv6nyesit 6s k6sr s6g6nek k ioIok it ris0,6s gyof or-iiso Ve re t6k 6pr 6s : k t ivd e m o k ro ti k u k ollc d si i n ti i to ro to i i Gfi i }erel . t6 rg yo l 6sk i6s r s 6g, s z c r v e z i i k 6 s rse 6l sgo j d ti t6 s6os g y o k o rl i so tl i ti te l ct ekk iolok uhis r i n6oskm (k d d d s 6 n e me k q6iiif, kUlsitsitk bevonds6vol rij 6rt6kck,6letp6lyolehet6-si[el-i rol ,6 d n ofel k o 16s z t v evsdzk6 m ri ro ti l 0 ski sebbs agek k ult [ r 6j 0 n ome k g i s me rd s 6pvrierh l u l o m o son or c g 6 s r s 6 greosm oi d e n t i t dksi o l o k u l 6 s o l ,l rkr0 s r int 0s enn0gy on r 6 rto nm fi k i i d te te tt p ro j e k

(dsm6ss€)segi ticl 6ezenk6szs6gek n progrom fel hoszn dl6sr o 6t ki i l vi l 6gbon

f l c s o p o r t o nk i v i i l r e k e d t r o m o f i o t o l o k t r i lv o l 6 e l t 6 v o l o d 6 s

f, hel yici g6nyszokdsokt6l nogyon el td166rt6keketk6pvi s cl trek m6go csoporton bel i i sem l i gorri ntudnokmtgvcl t6s ulni, mcrttrodi ci ondl i son o f6rfi oki l l etveozi d6sebb, er6scbb srcmdlyis6gfigycrckek v6lem6ny6t fogodjdkel o fiotolobbok. illetveo ldnyot I pozi ti vdi szkri mi n,6ci el 6s.egi 6 oticsoporton ki v!l morodtr om o fi otol okkol srembeni di srkri m i nr6 ci 6ki ol ckul 6s6t l l cmt0rt fent semmi l yen k0pcsol otot o h€l yii nt6zm6nyekkel, i l l ctvco csol ddokkol sem,i gyqz el soj dti tottki szs6gek hot 6kony fel hosl n16l i sri t teszil ehetdv6 ncm j ovul 6s0 I tarsag90rd0s6gi hcl yr€tC nek n6l ki i l csup6n , fruszt r 6ci ri ni i velhot,6s6, 6 i l l etveor el vdndorl i st seoi tiel 6.

2 0 0 r / 5 . s l f it 1

C S B T R DG Y E R I . l t IKF J L J S N C

'37


BIMUTFTJUK

Egys6gestananyag az egyittnevel6s6rt ,

r

r

f

f

z

r

,

r TliJErozrnrriR FOGYRTEKKRL ELOSEGITESE CIMU ELOKESELYEGYENLOSEGENEK PHRREPROGRflMROL A FogyatikkaL dl6k eselyegyenl6sE gEnek el6segitise ctmfi intezrni nyfejlesztEsi palydzatot a Gyerrnek-, Ifjftsagi6s Sportminisztdriumrjs az OktatasiMinisz tirium kozost:rtnyijtotLa be a Phare zooj. 4vi Nenr zeti Programja keretdben.A proqram frl cdlju a fogyatekos emberek tdrsadalmi irxeqraciojanctkel6segitdse az inteqralt oktatasfejlesztisEn 6s az akad(tlymentes kAzdpAletekszdmanaknbveIdsenkereszti.tl. A program k6t f6 eleme egy Twinning (szak6rttii cglarttmU kodes) 6s egy Piily6zati Alap A program elsri, ddn magyar sza kdrt6i cg'yiittmiikdddsi elern6nek krillsegvetcsc 350 ozer euro (kb. 9o milli6 Ft), c6lja az dpek 6s krgyat6kosok szcgrcgdltokta tasanak csokkentdse l\,lagyarorsziigonegy, az egytittnevel€sre vonatkoz6 egys€ges tananyag kirLrlgozisa riv6n a fels6okta tasban tanitd tarrirok sziirrriira.A tanitd is tanirk6pz6sben 6ltaldnos m6dszertar)t vagy I an tdrgypcdag6giit oktatok az eg).l.ltt nevel€s pedagogiAjinak ii t acliisilvalscgitik a lciv6 pedagogusait, akik a drplorna rnegszerzes6vel a fogyat6kos€s 6p gyerekek egy r.ittestanitasera vonatkozd elmilcti es evakorlati isrneretekkel rendelkeznek. A p r o g r a r r s z a k m a iv c z c t 6 j eJ o h n W i l l u m s e n d i l r e l 6 c s a t l a kozdsi szakdrt6, aki zoo3 szeptember6ben kezdte rneg tevi. kenyseget a CylSN,lben. Munkildt mis df,n szak6rliik mellert hazai szakirt6k {bgjdk segiteni annak drdekiben, lrol;y a tan anyagfcjlcszt6sa magyar rg€nyeknek meglelelrlen lairtenien. A ddn magyar egyr.ittmtkddes erednrenyekent kidolgozott tananyag alapjin 3o fels6oktat6sbarrdolgozri oktatri vchct r€szt 6o oris elm6leti 6s gyakorlati kepz€sben. A kdpzis cdlja alta linos informaci6k nyujtaisa a ktiliinbrjzri tipus{i fogyatdkossa gokkal kapcsolatban,metodolirgiai ;uekintcs, illetvc szeml6let formiilis. A gyakorlat idejen a reszlvev6k iskol6kat, fogy-at€kkal dl6k szdmdra kepzdstds egyeb szol96ltatdsokatnyriito ci,",ilszervezeteket, illetve sportiigr mrihelyckct litogatnak meg. A test neveles tenileten dolgozok spccidlis, fogyatdkkal 6lok dltal Izhetri spcrrtokkalismerkcdhetnck meg, mint pdldaul a cscirgri' labda, boccsa vagy iil6 roplabda. A hazai gyakorlatot k6theles d d n i a i t a n u l n ; i n i i t k d v c t i , a h o l a r 6 s z t v e v 6 ka z e g v L r t t n e v e l e s ddniai pelclljiit ismerhctrk meg. A kepz€s resztvevoirrek,illetvc iltezrrenyeiknck villalniuk kell, hogy a kipzes anyagdt a zoo4fzoo5. tandr.t6l kezd6d6en tantervr.ikbe valanrilyen for maban (kdtelez6,kdtelezoenvelaszthat6vagy szalratlonvdlaszt liato krilrin tantirgy keret€ben, vagy m,s tantdrgy anyagdba illeszkcd6cn) bc6pitrk. A konferencia a szak6rtoi eg-yuttrnirkiirleshivatalos megin ditasit jelenti. A k6pz6sben r6sztvevrik rlegismerkcdhetnek a programban rdszt vev6 din ds rnagyar szakcrt6kkcl 6s r6szletes tiiiekoztatest kapnak a prograrn lebor.ryolitisir6l, feladataikrol

38

Flop, omelyb6l f, progrommrisikf6 elemeo Prilyrizoti k i i z - 6 s f e l s 6 o k t o t d si in t d z m d n y e kv ,o l o n i n ts p o r t okodrilymentesitis6hez nyerhet6 l6tesitmdnyek prilyrizq t ritjrin tri mogotri s. A prograrn keletdbcn az dptileteket irgy kell akarliilymenrc siteni, hogy azok rlindcr.rfajtafogyatekossiggal€lti szem6ly sza m6ra haszrrilhat6vi viljanak, legyen sz6 akir rnozgds, ldtas vagy halldsserri)trril. E hirom intrizminytipus krilonos jelentds€ggelbir a fogya t6kkal eklk tiirsadalmi beilleszkeddseszernpontldbril. Az ilta I6nos es krizipiskoldk olyan intdzminyek a gyermckek ele tdben, ahol a fogyatekos gyermekek 6pekkel vald cgyiittneve l6se sz ksegesahhoz, hogy es6lyegyenltisdgiika kis6bbiekben is biztosithatir lcgyen. A kcizoktatdsrint6zm6nyek kdziil tamogatdsert r2 6vfolyamos iskoldk, vagy altalinos iskolik ds kciz6piskolak partncrs6gben p;ilyiizhatnak. Az OIr4 fcliigyelete al6 tartozi) fels6oktatdsi int6zm6nyek akadiilymentcsites6nek cdlja, hogy meg[elel6 infrastrukt{lrat bizlositson a fogyat6kos szemdlyek fels6oktatiisbanval6 rdszvetel{-3hcz, el6segitvemunkaeriipiar:ren'dnycsiilesrlehetdsdgeiket. Tapasztalataink Es a stutiszLikak hizonyltiak, hogy a sporto16 fogyotikosok dnalhibbt*, hotitrozottabbak, kdnnyebben meq talaliak helyitket u viliqhan, ezaltal nagyobb ardnybun jutrnk munkdhoz, kitnrryebben heilleszkednek a tdrsadalornbu, ntinl azok, akiknek ninr:s lehetdsdg k a sportoldsra Napjainkbarr azonban kev6s a sportolir fr.rgyat6kos, mert hid nyozrrak a belrigad6 litesitm6nyek, a szakemberek, a tdrsa dalorrr integrativ szcmlclete.A sportldtesftrrrenyekakaddlymcn tesitese kulcs fontossigri mind a fogyat€kosok rehabilitici6ja, minri pedig tirsadalmi integrdciojuk szernpontjibril. A cel tdbb lunkcio ell;itdsara, pdldaul fedett teremben jiitszhat6 labdajitekok ldtszisdra 6s ep-db sporl tevekenyscgvdgzdsereis alka lnas sportcsarnokok, illetve ezek rnellett uszod6k akaddlymentesitisc. Az Alap kolts6gvetesekb. r rld Ft, mclynek 6 e szdrmazik az .Lur6paiUnio Phare lorrdsdbol, 6 c pcdig a GyISM 6s az OM altal biztositott nenrzeti hozzdjdrulds. A rendelkez6sre dllo dsszegegyenkr arinytran oszlik mcg a hdrom akaddlyrnentesithet6 int6zm6nytipus kiizott. A 2 o o J . e v e t a r F . r r r o p aLi l n i o a f o g y a t e k k a l E l r - r kE u r r - r p a i Ev6nek nyilvinitotla annak 6rdck€ben, hogy felhivja a figyelmet mindazokra a nehczs€gekre6s akaddlyokra, rrrelyekkcl a fogyatekos ernbereknck mrndennapi dletrrk sor6n szembe kcll n6zniiik. A Fogyat6kkal el6k esdlyegyerrlds6gdnek el6segit6se cinrLl progran kivdl6an illeszkedik az dv celk itil zescihcz.

c s F r i DG y E R M rTFKr d s i G : i i i : 2 0 0 3 / 5 s r F M

Kisziilt o CYlS'\l soik,kozlarninye olnpjhn


BIiIUTf,TJU(

ETA

r fRTttMI sfRULTEKtT sz0rcirdrdnsnonrur szERvEzErrr fs nrnpfrvfinvor oRszdeos sziivrrsfer Az ETA Ertelmi S4riilteket Szolgdl| Tdrsadalmi Szervezetek 6s Alapiwdnyok Orszhgos Szijvetseget (tt5g Budapest, Molntu Viktor u. 94-96) t9g7-ben alapltottdk. zooo. november z5-t6l Kiemelked1en K6zhasznrt tdrsadalmi szervezetkCnt mikiidik. Mint Orszdgos Szervezet, 1 10 tagszervezetit

kdpviseli.

C6lia,hogy szakmai6stagszervezetei mfik6d6s6tseg{t6szolg6ltat6 iellegriprogramiaivaltamogassal to tagszervezete munkaiat. A tagszervezetekkorai fejleszt6i, telies elliitest nyfit6 specialis lal6orthoni, nappali foglatkoztar6i, munkater6piis foglalkoztat6i, sport teriipia 6s kulturii,lis kindlatokat ielent6 szolgiiLltatdsai sok ezer 6rtelmi vagy ha.lmozottans6rtilt ember 6letmin6s6getiavitia. Az f,tR Orsz6gosSzaivets6golyan emy6szewezet,amely segft6 szolgilataival hat6kony orszigos 6rdekk6pviseletre k6pes. Folyamatosanmegval6sitia a fogyat€kos embereket gondoz6 t6rsadalmiszervezetek6s alapitv6nyok telies kdrfi 6rdekk6pviselet6t,segiti miikiiddsiik biztonsdgdt,az iillam inrdzme nyeivel €s orszigos hatiiskorfl szakmai int6zm6nyekkel val6 kapcsolatokki6pitdsevel6s a tdrsadalom integreci6s k6pesse g6nek fokoz6sfval. Az 6TA Orszagosszovetsdgmrikod6s6benstrat6giaik6vetelm6nyk6nt fogalmazza meg, hogy kttlts6geit minimalizilva az adminisztiiici6s feladatait 6s az egyes programiaihoz igazod6 szem6lyifelt6teleketkiils6 szak6rt6kkelhaitia v6gre 6s az orszdgos szintri szervezettscgdtolyan regi6 kiizpontok mflkitdtet6s6velteliesiti, melyek kOltsegterhetnem ielentenek. A Sz<ivetsdg munkdiinak menedzserszeml6letea gyakorlatban 6 f6s magasankvalifikrtlt munkatirsi kdz6ss6gerielent, melyen beliil a Sz6vets6gEln<tkeis 6rdemi,operativ feladatokat telieslt.

srdvETsic I f,zfTnoRszdcos ulixOoisr sonfx

. Folytatta gyogypedag6giaiszaktandcsad6szolgfuJtatds^t . jo.ooo.ou.- Ft 6sszegbensegitette tagszewezeteinekmiik6_ ddsdt . 8oo fogyatikossaggal dl5 ember 6s csalddjaik iidijttetlslt szerveztedsfinansztrozta . el6kiszitette a zoo3. oktdber h6napj6ban megrendezett III. N emzetkijzi Csal6dsegit6Konferenciht . rendszereskiadvturyHnt , ETA Htrleveldvel , tdi4koztatast ad az aktudlis szokmai hirekrdl . inditotto 6s mfikiidteti pdly zati szolg6ltat6s6t, melynek keretiben zo naponk|nt ad informaci1t a pdly1zati lehet1sCgekrdl (t.), megrendelLsre pdlyizatokat kdszit (2.), 6s a p 6lyaztat assal kapcsolatos kCp zEst szewezi (j. ). . szponzorifelai&tl4sok teliesftesevel segttettetagszeruezeteinek mfrkiid€sselkapcsolatosfinoncialis gondiait

t folyamatosan mfikAd$ vdndorkihllitasa keretLben mutatia be az Orszag vdrosaiban a fogyat|kossdggal EI6 emberek 6ltal kiszitett is piack|pes halszndlati6s disztdrgyakat . kdpviseli to.gszeraezeteitdllami int|zmCnyek is orszdgos hotdskdri szervekel6tt egytni probl€mdik megoldosdban nz (tn orsrdgos S zi i vets6go kdvetkcz6 fcl qdotok mcA vol 6si t6sdthotdrozto cl : t Erny6szerttezetkint, mfrkiiddst segitd tdmogatdsok palydzati rtton tiirtdn6 elnyerdse,kdzvetit(se a tagszervezetekfeli, a kiitelezettsigek monitorizdlLsa, fogyatikos embereket segttd akci6 programok sze\ezd se, boriyolitasa,admini sztrdI6sa 6s elszonol&sdnok koordindl;dsa, . Az ETA Hirlevil szakfolydirat folyamatos szerkeszt1se,kiad6sa, tartalmdnak gazdagftasa,formai megjelenis6nek korszerfrs{t$e . A gazdasdgi €let szerepl6inekbevondsdvala szponzori kiir tovdbbi bdvlttse . Szakmai jogsegdlyszolgdJat mfik1dtetdse . Fogyaftkos emberek csoportosvagy csalhdi i)d ltetisdnek szentez1se6s financiLlis thrnogatasa . Pdlydzatifigyel6rendszer mfikiidteteseis - megrendelAsrepdlydzatok komplex elkesz[tese . Orszdgosk€pz|si program szewezdse6s bonyolitosa abb6l a cdlb6l, hogy tagszeruezeteia gyakorlatban is hasznosithat6 polyazati kuktrdval, p6ly6zat{r6i kdpessEgekkel rendelkezzenek . Pdlyazati uton elnyert ktilts'gvettsi thnogatasok felhaszntldsdnakmonitorizdtldsa,bonyolttdsa,elszdmol1sa- tagszervezeteinek iavdra . StrotCgiai terv elkeszitise egy olyan orszdgoselldtasi rcndszer megtercmtds're, amely komplex segttd szolgdlatkdnt funkciondl a fogyatdkos emberek 6s csal1djaik tdmogatdsakdnt - Eurdpai Uni6s tapasztalatokfelhaszndlLsdval Az ETA OrszdgosSzdvetsdgetvezet6 team meggy6z6d6se, hogy a tilrsadalomsz6leskonibevonisa, 6s a tagszervezetekEU csatlakozastktivet6 financirilisgondjainakmegolddsAiis ielent6 p6nziigyi mechanizmusokelsaj6tirdsaa gondjaira bizott fogyat6kosembereksorsAnakbiztositdkai.

? 0 0 3 / 5 .s r i r . t i i i i : c s R r d D G y r n I r | r( r J d s d c

39


Bliss Alapitv6ny r0zporr r sEGfTd K0i,rr{uNrKicr6 u6oszERTRNI Segitd kommunikaci6= amely megmutathatdvd

augmentativ

is alternativ

kommunikaci6

(AAK),

teszi a kimondhatatlant

x o m m u n i k d c i n6 d l k 0 l n i n c sd l e t . . . ,,n J e l c a o k o n n o k 6 1 , k i m o n d o n d 6 j d t rn c g 6 rti , mc g s c j ti v o g y b o g o z z o ." Keresztury Dezs6 Aki nem tud besz6lni, annak a szokdsost6l elt6r6 utakat kell v6lasztania gondolatai, 6rz6sei, klviinsigai kifejez6sdre.Ilyenek a gesztusokmellett a kommunik6ci6st6bliikon vagy elektronikushordoz6kon, rin. kommunikiltorokon elhelyezettiizenethordoz6lqmint p6ldAula k6pek, a grafikus ebrfrk,a Bliss-ielk6pe\ a betrik 6s szavak Ezen egy6ni kifelez6sm6d megtal6l6s5hoznytit segits6geta Bliss Alapltvirry Segit6 Kommunikeci6 M&szertani Kitzpontia, komplex rehabilitriLci6sszolgriLltatiisokkeretei kozotL

I

r ( r K i l ESKE G f T U N K ?

Mindazoknak, akikndl sztiLl€siagyi krlrosodis, baleset, €rtelmi s6rtil6s, idegrendszeri betegsdg stb. kdvetkezt6ben a kommunikici6t Betl6, srilyos b€szddzavaralakult ki.

RE HRBItITdCI6S SZOte f trRriSRrr'rX' L,

2,

5. 1. 5.

6.

7. 8.

fejlcszt6sca6sf6l 6vcs oktotris. Holnozottqns5r{lltgycrnckckkornplcxkomnunikdci6 k6pzds,tizcnhot 6vcn lesrtds, sz6mitdgdpcs kort6l, specititisnorgris-6s beszddfej munkdkrotiirt6nd fclk6szit6se. feliilick spccidlis,szdmit6gdpes v6gzett szokcnbcrekds f6iskoloihollgotrikr6sz6rc x6pzrisds tovribbkdpzds (gyrigypcdog16gusok, foglolkoztot6tcropeut6k, logop6dusok,konduktorok, n6v5rek,gy6gytorndszok 6s egydbsegit6 szokrnobelick). rehobilit6ciris k6szsdgekfclmdr6sekorhot6rro6r lokhclyrcvo16tckintct Yizsgdlot.Kornmunikdci6s n6lk0l. ifjfkorig (spccirilis cllitdst ig6nyl6bctcgck rcndelis csccscm6kortdl Gyernckorvosi rdsz6re). xonrultdci6csokidok,tqn6rok, teropcutdkstb. r6sz€rc,kommunikdci6s hosznrikicsolddtog,ndvcnddkcsct6ben(szrinit6gdpodoptrilds, seg6deszk6zt oktotdsi segddeszkiiziik 6s progromok). c.soportok sz0l6knck,cgry6ni uentdlhigi6n€s 6s szocidlisprogronok.tszichotc16pids progromok. ds csoldditondcsodds,nyriritdboroztotris,szobodid6s gyr5gypcdogrigio, mentrilhigiSn6, Kutotds6s kiodvdnyokkdszit6seo kommunikriciri, pszichokigio 6s nyclv6szcttcr0lctdn. szdmitdstcchniko, szdmitr6g6p tnform6ci6skiizpont.Kiinyv-ds foly5irottrir,segddeszkiiztdr, progrorntrir, szolgdlot,kopcsolottortdshozoi5s kiilfSldi szokmoi6s sz0l6iinformdci6s td rsszervezetekkel.

A BlissAlapttvdny t9E7-ben alakult civil, non-profit, kiemelten kiizhasznrtkateg6ri6ba tdrtoz6, politikailag fiiggetlen, humanitdrius szervezet.Kurat6riuma is Feliigyeli Bizottsdgo \nkint l6tja el feladatdtAdomdnyok segitsigivel m{kddteti az tggj-ban litrehozott Seg[t6 Kommunikfui6 M6dszertuni KazPontot. R r R l o p i tv d n ye l 6 rh c t6 : 1112 B udqpest, N cszmdl yiu. 36. c - r n o i l :d r o h u @ c 3 . h u Tel./fqr: 561-310-3385

+o

c v r n r r xr r r r i s d ei i i i i 2 0 0 3 / s s. r d H csnrdo


. I R O D N [ Ii l J O G T S E IT( T

A ldozat vagy tettes?

r rfpzrIETBErr rofenrdrtiNyv scHMrDT RNNR HRJDfl NV()TT EtfTiTTEriSrfS roszrordn i ovrrsR n t R - r 0 R r f tl ryror u r { n Rdvid uisdghir valamelyik budapesti napilap biiniigyi rovatdban, tgzo kdr l: '5. Anna, a i6 cselid, minden ok ndlktl meglilte j6 gazddit'. . R 6 vi d bc s r 6lgc t 6s k o s z to l d n y i d k l o g o d i ut c oi lok ds r 6n o kn o p p o l i rzo b d j 6bon. : Kosaol6,nf: Milyen i6 volna egy olyan csel6dliinyra szert tenni, aki sohasemegy el vasirnap d6lutdn, s aki, mint valami gdp, egyeni 6let6nek 6s klv6nalmainak legkisebb iele n6lkiiLl, mindig mindent t6k6letesen elv6gez. Kosztol6nln6: 6n ilyen l4nyt nem mern6k a hiizamban tartani, mert aki ennyire dntudatlan, az dppen dntudadansigdban valami r6rntlt cselekedetre k6pes. . Pr6r6v m(lvo cgy tclcfonbesz6lgctd s cl lopot t nondc t o i : Kosztol6nyi:Hall6l A vonal mdsik v6ge: Kosztolturyi 0r, grarul6lok a k6nyv6hez, az Edes Anndhoz. En vagyok az a budapesti tigyv6d aki v6dte a biintet6perben az On Edes Anrutiat. Pontosabban Schmidr Annit. Tudia, aki baltevalolte meg gazdiiit.Most a m6rianosztrai fegyhdzban raboskodik. Kosztoftinyi: K6rem,'ez csak v6letlen lehet. En ismertem 6t Arc6t az els6 pillanatt6l fogwa haterozottan l6rtam. 5z69hairi volt, kâ&#x201A;Źkessziirke szemri. Tal6n egy falusi csel6dl6nylehetett a mintila, akit â&#x201A;Źvekkel ezel6tt egy nyeri d6lel6tt lestem meg az utcan, valami budai hiiz kapujdban, amint feh6r fog6val beleharapott egy ziild alm6ba. Vagy m6gis 6 volt? Azt mondia, Schmidt Ann6nak hiviiik? Lcha, hogy k6pzelettnk, mint tudatunk l6tez6siform6ia, val6s6g?

"r6mai katolikus, vagyontalan, magyar hllampolgdr, hoiadon, gyermektelen, biintetlen el6Cletfi') a kommiin bukfusa aAt, t9i9 augusztusdt6l Budapesten, az Attila rtrcn, a sdrtettekndl, Vizy Korndl miniszteri tandcsosnal- lkdsdbb allomtitkdr)ds felesCgdnil csel'dkint

dolgozott. Kezdetben szerdny, csdndes viddki ldny volt, aki lelkiismeretesen vCgezte munkhi4t. Szhrakozni sohasejfut. Eleinte tgy erezte, nem tud beilleszkedni Vizydkhez, de lassan megszokta a villanyt, a telefont 6s a szdrnfua furcso

I V6DrRnT' az r92o. mdius 28..6ta eldzetesletart'ztatosban l4v6 Schmidt Anna vddlott (t9tg-ben, Balatonkajdron sziiletett,

2 0 0 5 / 5s. z d H i i i i i c s n r { DG y r R I ErKF J d s d G

4r


brttorokat is. A vddlott remek szakdcsndnek bizonyult. A serrcttek egyike, Vizynd gyakran dicsekedett bardtainak a vddlott kivoJ6tulajdonsdgaival,Ennek ellenire a sirtettek szivtelentil,szeretet nilk l, ridegen b4ntak a vddlottal. Megakaddlyoztak,hogy fdrihez menjen, arra kdnyszeritettdk, hogy ndluk maradion. t9zo. mdjus 2Z en, a vddbeli napot megel6zdeste a sertettekotthonukban estilyt rendeztek, amelyre tiibb bardtiukat is meghivtdk.A vacsordn mindenki j6l irezte magdt. A szomszidos lakdsokbandl6 csel4dekis segitetteka hitziaknak. A felszolgdlLs apr6 sziineteiben ar16l beszdlgettek, hogyan vdltozik majd meg a sertettek 6lete, mivel a haz ura, Vizy Kornel nem olyan rdgen megkapta dllamtitkdri kinevezd sdt. Mikiizben a szomszidos cselidek vacsordztak, diskdltak a finomsdgokban, a vddlott egyetlenfalatot sem birt lenyelni, mivel ekkor ldtta meg a nyitott ait6n At a sertettek rokon6t, PatikdriusJdnost,amint titokban belecs6kola-hdzban lak6 Moviszterdoktor felesdginek nyakdba. Korabban a vddlott is Patikdriusldnos koziitt szerelem szdvdddtt. Volt, amikor meghaltak oz dlelkezdsben, 6s ijra meg ujra fdlt6madtak.Az estdlyt megel6z6enviszont mdr tdbb h6napja nem taldlkoztak, kapcsolatuka multban vdget6rt. A vacsorar6la venddgekmdsnap hajnalbtn tavoztak. Mdjus z8 6n, a vddbeli napon, amikor az utols6 vend€g is elment, a vddlott hozzdl1tott leszedni a teritiket, de VizynC,d, sirtett fd.radtan pillantott vdgig az unnepsegromjain. Inger hen rasz6lt a vddlottra, hogy hagyja az eddnyeket,ne zOraigjiin,csukia be az ablakot, ds menjen lefekiidni, majd. reggel befejezi a munkdt. A vddKis6bb Iott eleinte engedelmesker)ett. mdgis benyitott a konyhdba.Nem gyij tott villdnyt, igy egy szdket is felddn tdtt. A sdtit konyh1banmohonevett. Ezt k|vet6en bement a sdrttetek hdl6szobdjdba, ra lt Vizynd ogydnak szE16re. Amikor Vizyne kinyitotta a szemet, 1szrevette,hogy a vddlott nezi. Felsikoltott.Pr6bdhaa vddlottat ellakni magdt6l. Ekkor a vddlott a kezdbenl6v6 konyhai kdssel mellkason szrtrta Vizyndt. Ebben a pillanatban a masik

42

sdrtett, Vizy Korndl is fel€bredt. Megpillantotto a vadlott keziben a veres kist. Dulakodni kezdtek. A vddlott d hijs mozdulattdl, taibbszdregymds utdn dsszevissza ddfkddte t fdrfit. Amikor a sdrtett mdr nem mozdult, a vdd.Iottkiment a szobdb6l,is lemosta a vdrt a kezir1L Majd led6lt is elaludt. Reggel hatkor +bredt fel. Dilutdn dr. Duma Szilhrd is Ficsor tani& egy rend6r segitsdgdvelbetdrt€k oz ajt6t. A vddlottat vires ingben taldltdk a tett helysz{ndn.A bhncselekminy elkdveftset a renddri jelentEssel, a tanivallomd' sokkal,a szakirtdi vdleminnyel, a helyszini szemlirdl kisziilt iegyzdkdnyv adatdival 6s a vddlott beismer1 vollomdsdvalbizony(tom. ' E t6 n y ek ol opj ri n schmi dt R nn6t vddolom: t rb. a ... ltl bekezdisdben ttkdz66s a (z) bekezdds...pontiai szerint min6s 16 kil|nds kegyetlensiggel, tdbb emberen elkdvet ett embertili s bfintettevelA vdd tdrgydva tett cselekm|ny elb{rdlasaraa ...pontja, valamint a ....[ (]) bekezddseahpidn a ...Tdrv6nyszdknek van hatdskiireis illet€kess6ge. Kozl6m, hogy a nyomozdssordn -.. bfrnUgyi kdltsig keletkezett. Ind{tvdnyozom,hogy a Tdrvinyszdk a ... !-a alapjdn k6telezzea vddlottat a nyomozds folyaman, valamint a jdv1benfelmer 16bfintlgyi kdltsdg meg'

'

J e l e nv o n n o k a tandcs tagjai: Dr. ... jegyz6kdnyvvezet6:... az tigy€szsig kdpviseletCben:Dr. ... vddlottlsk) : Schmid.tAnnd Dr. ... iedat szak*t6: Dr. -.. tunrtk: Druma Szilhrd Druma Szilardni Fi csor... Ficsor '.ne Dr. Moviszter Mikl1s Dr. MoviszterMikl6snd A tanecs elniike a targyalest megnyrtia.A megjelentekszimba v6teleutiin meg6llapitja, hogy a v6dlottat el66llitottak, az iigy6sz,a v6d6, a tanirk 6s a szak6rt6 szab6lyszeniid6z6srernegjelentek, igy a trirgyalis megtart6s6naknincs akadrilya. A tanik 6s a szak€rt6elhagyjik a tergyal6termet. A lanecs elnijke felk6ri az iigy6szt, a viidat.A v6diratismertet6se ismertesse uten schmidt Anna vadlott el6l6p. Szemdlyiadatai:Schmidt Anna, hajadon, nincs gyer zo 6ves magyar allampolgriLr, meke. irni-olvasni tud. r6mai katolikus vallAsri,btintetlen el66letri.FoglalkozAsa: csel6d. - Meg6rtettea vddat? - Igen. Brindsnek612imaget? - Brindsnek6rzem. - H6t akkor, mondja el sz6pen,hogy t,Ort6nt. De rdszletesen.Figyelmeztetem,ha fizetisEre. Indttvanyozom tovdbbd, hogy a Tdr- mindent bevall, segitmagen,ellenbenha tagad, csak drt magdnak, mert nekiink vinyszdk a tdrgyalosra iddzze meg: vdtllottkint: Schmidt Anna Budapest, maid m6dunkban lesz mindent rdbizc nyitani. No, kezdjel Mark6 utcai biirtdn - Sz6val,ugye,magaa csel6djiikvolt, m6r vdd6kint: Dr. ... tiz h6napja szolgilt Vizi6kn6l. Kezdjiik tunukent:Dr. Duma SzilardBudaoest,I. taldn ott, hogy magukniLlr9zo. mdjus z8Attila u. Dr. MoviszterMikl6s,Budapest,I. Attila u. 6n vend6gs€gvolt, az a nagy venddgs6g. Azon a napon estefel6dolgozott. Ficsor ...Budapest,I- Attila u. - Ffiztem. Ficsor ...ni Budapest,I. Attila u. - Helyes. V6gezte hdztartasi teend6it. szak|rt6kdnt6rtesttse:Dr. ... ki Budapest,t9zo. .. Jdttek a vend6gek,maga nem szolg6Llt az asztalnii, m6r r6gen megvacsordztak, (Az aldlrds elmos6dott) hajnali k6t 6ra lehetett.Hol volt akkor? A konyhriban. n T d R G Y R J [ E { s G I Y s z [ r T J K JRf - Igen, ott volt. Es m6r akkor ott motozott IOKONYVB()L: a kredencn6l,huzigdltaa fi6kot, kerestea fegyztlkii,nl'v Schmidt Anna vidlott ellen tobb emberenelkovetettemberdl6s k6st. bfintette miatt indult biintet6elierestar- - Errenem eml6kszem. - Majd a szemdbemondidk.Aztanmit csigyaldsiirol,1926.novemberr 5-6n. ndlt?

c s F r d DG y E R r , rrrrKJ t j s d G : - i l i i 2 0 0 3 / s . s l i i l


I R O D N [ [ IJ O G I S T T E K

Azten bementema hiil6ba. Ne zavarjuk cissze.Akkor m6g nem ment be a h5l6ba.Az k6s6bbiiin. El6bb indultak a venddgek.Maga ekkor a fiird6szobilban 6l6lkodott, lesben iillt, el6re k6sziilt a telt6re, Nem eml6kszik, hogy Duma nagys6gosrir is betekintetroda? Nem. No, majd ezt is mindjiirt megiillapitjuk. Tanri van rd. Folytassa.Menjiink wissza oda,amikor kiszell6ztetett, s az asszonya aludni kiildte. Erre, ahelyett, hogy lefekiidt volna, megverta,mig elalszanak. Azt6n bementema hill6ba. M6g mindig nem ment be a hil6ba. - El6l6p a v€d6: M6lt6siigos elniik rir, tekintetes tiirv6nysz€k, teljes tisztelertel inditviinyozom, sziveskedi6k a vddlott elmebeli illlapot6nakmegrillapitiisiraegy hirneves pszichidtert' iderendeltetni, hog'yitt a helyszinenellen6rizze6t. VallomAsa annyira szakadozott,annyira dsszefiiggdstelen6s patologikus, hogy ved6i lelkiismeretemszerint teljesenbe szamithatatlannakkell tartanom.

folytatia: - Ez volt az? - Ez. - Meg0lteaz asszonydt,megciltea keny6r-

ad6 asszonyat,aki mag6tsohasebantotta. Meniiink tovibb. Mit csin6lt azut6n? - Kifutottam a szalonba. - Nem, m6g nem futott ki. Csal<ne siessiink. Maradjunk egyel6rea hii'l6ban.A gazd|j6t is lesztrta, mint egy orgyilkos, kilencszerddfte bel€ a k6st. Igy volt? - Igy, de 6n a melt6sagosurat nem akartam bentani.Megijedtemt6le. - A brindt6l ijedt meg,a rosszlelkiismere. t6t6l,6s rnegintgyilkolt. K6s6bbmi tort6nt? - Akkor m6r jdttek 6rtem. - Dehogyisiiittek mdg. Most maga arra a sz€lesdiviinyra fekridt, ott pedig... - Elaludtam. - Es tudott aludni ilyen 6gbekiiilt6 gazsig utfn? Aklor sem ebredt tudatiiLra,hogy mit mrivelt, hogy b6nos'/Nem is jelenrkezett, hanem ott buidosott, mig fiil nem tiirt6k az ajt6t. Legal6bbmegbdntaaz6ra brin6t?Tess6k?Elktivetn6liira, amit tetr? Ho l k tq n r ic s k oz r isut r in o te i rv d n y Nem, nem. sz6 k n e g hoz t o o k t iv e tk e z d Leiilhet. ho td ro z qt ot : A bir6s6g a bizonyitdsi elj6r6sta terhel6 A tijrvenyszdk az inditvdnyt elveti. tanrlk kihallgatisdval folytatja. Amint a vddd ur is tudja, mdr t\bb Bel€p:Druma Sziliird,tanri. A torvenyes izben megvizsgdltdka szakirt6k, 6s be figyelmezter6sutAn vallja: szdmithat6nakielentettdk ki. Kiilonben - A vddlott izgatott vrselked6semer este is, kirem, a vdgdn meltiztassik iissze- szemetsztrt nekem. Figyelni kezdtem. gezni inditvdnyait. Ejiel kett6kor a vidlott semmi mest nem kereshetett a fi6kban, csak a k6st, ezt - Teh6t,pr6bdljoncsakvisszaeml6kezni. nyilv;in elrejtette valahol, aztan miel6tt Mi6rt vette magihoz a kdst? Mit 6rzett elmentem volna, m6g egyszerrajta iitot akkor? Azt 6rezte,hogy haragszikriijuk, tem. A vadlott 6ppen a fiird6szobiban agydrhirteleniil elboritja a v6r, nem birt leselkedett.M6g borraval6t is akartam uralkodni mag6n, esz6be iutott ralen, neki adni, de r6miilten ugrott be a hiil6 hogy egyszer asszonya megszidta, szobeba. bosszrlt akart allni. De mi6n? Es nem A bir6sdg szembesitist rendel el. A dbredt f<tlekkor a lelkiismerete.nem szG szembesifts eredmdnyes volt. lalt meg magiban a l6lek, nem gondolta - Bel6p Szrics Antal tanri. Tdrvdnyes meg, hogy mit cselekszik,hogy ennek figyelmeztet6sutin vallja: kiivetkezm6nyeis lesz, hogy ez6rt felel- - En mint a helysziniszeml6nell6r6 6r nie kell Isten 6s ember el6tt? Hiszen fontos mozzanatokr6l szdmolhatok be. maga r6gebben nem ilyen leAny volt. Liittam a bfnjelet. Lettam a helyszinena Besz6ljenlAmikor a hal6ba 6rt, a gazdii vedlottat. Teljesen kdzrimbris magatarmiir aludtak.Mit tetr akkor? tist tanusitott a bffncselekmdnyelkrive- Akkor €n... t6seuten. - No, csak mondia ki. Akkor maga oda - Belip Druma Szildrdni tani. Tiirvil6pett az asszonya6gyihoz,6samig aludt, nyesfigyelmeztetCs utdn vallja; - A vddlott zdrk6zottrermeszetf.En Vizya sziv6bem6rtotta a k6st.Ezt a k6st,ni. A tanecs elncikea kes felmutatesautan 6ket nagyon szerettem. Fontosnak tar-

tom megemliteni,hogy a brincselekm6ny elkdvet6seel6tt eltrint a kisoll6m. Lehet, hogy a v6dlott 6ll e mcigrittis? - Bellp Moviszter Mikl6sni tanrt. Tdwdnyesfigyelmeztetis utdn vallu: - A feltett k6rd6srev6laszolom,a v6dlott egydltaliinnem volt zdrk6zott,inkebb i6 ked6lyi. Csod6lkozom,hogy ilyesmire vetemedett.Vizyn6 maga volt az angyali j6sag,szeretteis 6t. - Bel6p Ficsor ... tanu Tdrvinyes figyelmeztetesutdn vdllja: - Csakazt tudom mondani,amit korib ban mir a nyomozds folyamiin elmondtam. Mikor egyszeriisszeszidtaa mdlt6sega,mert eltdrt egy tiikrdr, leiittt hozzdnk, 6s azt mondta, hogy elmegy innen, de el6bb olyant csinel,hogy maga is megbdnja, folgyultja az eg6szhazar. Hogy mikor mondta ezt? Nemsokdraazutin, hogy bedllt a hely€be.HatArozottan emlEkszem erre.Meg is mern6k16eskiidni. - Belip Ficsor ...n6 tani. Tdrvinyes figyelmezteti s utdn vallia: - Milyennek ismertem a vadlottat? K6rn€m, mindig olyan gyanakv6 volt. Olyan gyantis.Nekemmeg mindenkinek. Mindig spekuliilt. Ezt fgy 6rtem, hogy mindig brisult. A tand,cs elntike a tanrt el6 taria a kordbbi vallomdsdt. - Az6rt mondtam kordbban,hogy valakit egyszer m6r meg akart gyilkolni, mert eszembejutott, hogy kordbban az anyj6ba belev6gtaa sarl6t. A k6rd6srev6laszolva elmondom, nem 6n ezt nem lattam, csakhallottam. Hogy kit6l? Az anyjat6l. Igen, az a mosrohdja.En kulcinben nem mondhatok 16semmit. Azel6tt igen i6 le6ny volt, de...Dek6s6bb rossz lett. Nagys6gos rir,6n csak azt mondhatom, amit tudok, 6n, k6rem nem mondhatok mest,csakazt,amit tudok. Belip Moviszter Mikl6s tanu T1rvenyesfigyelmeztetis utdn vallia: - Teljes eg6sz6benfOnntartom vallomiirsomat. Csak azt tudnem ismdtelni, amit mir elmondtam.Ridegenbdntakvele.Ez volt mindig az erzesem.Szeretetndlkiil biintak vele. Szivteleniil.HatArozottanez volt az 6rz€sem. - El6l6p a vddlott. A fehett kerdisre vallja: - Nem bdntottak. M oviszter t an(tfoly tatj a: - K6nyszeritett6k,hogy ott maradlon.Egy ilyen <intudatlan,szerencs€tlen teremt6s.

2 o o 3 / s s r rri , t l i i i i c s n r d D 6 y r R r { rrKF r d scr i

+3


I R O D N I iI 4 J O G E S I T E I (

Az az 6rztsem, hogy nem b;lntak vele emberien. Nem rigy biintak vele, mint egy emberrel, hanem mint egy gdppel. frp€t csinaltakbel6le.Embertelenr,il bdntak vele.Cudarul b6ntak vele. (A iegyz6kiinyv ezt kiivet6 oldalai, az utols6 lap kiv6tel6vel,olvashatatlanok.A iegyz6kcinyv6pen maradt utols6 lapjdn a krivetkez6k6llnak.) A bir6sig a bizonyitesi eljiiriist befejezettnek nyilv6nitia. Sziinetet rendel el, majd a perbesz6dekkelfolytatja.

n6zziik, tekintetes tdrv6nysz6k,a l€lektani t6nyeket.Tekintsenek,k6rem,erre a falusi lednyra, a ndp egyszeni gyerme k€re. s miel6tt it6letet hoznak.k6rdezz€k meg tulajdon lelkiismeretiikt6l, hogy az, aki itt iil a viidlottak padjin, vajon val6ban az az uomo delinquentee, az a brindz6 tipus, akir6l Lombroso besz6l? Engedj6k meg, hogy Pierre fanet l6lek tani k6rkonyv6b6l olvassakfril dntiknek egy r6szt: |anet szerint .... Tisztelt Tairv6nysz6kl Inkibb menekiiljdn sziiz bfnds, mint hogy egy iirtatlan bfinh6di6k, (Elmos6dott16szekkdvetkeznek. T PERBESZEDEK: . Yrid bes z 6d: Nem lehet elolvasni.mit mondott a v6d- iigy6sz:Fdnntartom a v6diratban foglal lott az utols6 sz6 jogiin.) takat. Schmidt Anna v6dlott a vAdbeli A tdrvenysz6k zert tan6cskozesuten napon... meghozta6s kihirdettea csatoltit6letet. . J o g o rvosl otok bej el ent6se folyamdn megvizsA bizonltasi elldrds gelt bizonyitdkok egy6rtelmrienbizo- - iigy6sz:fellebbez6stjelentekbe, sirlyosi nyitjik, hogy a vedlott...Ezekrefigye tas6rt.Inditvanyozom,hogy tarts6k fenn lemmel, k6rem a T. Tiirv6nysz6ket,hogy a vridlott el6zetesletart6ztataset. illapitsa meg a v6dlott bdndss6g6t,6s - v6d6: fellebbez6stjelentek be, enyhit6p6ld6sbtintet6sthozzon. s6rt. Inditv6nyozom,helyezz6ka viid. vd d6bes z dd: lottat szabadldbra. - v6d6: Tisztelt Ttirv6nysz€kl A vidlott - vidlott: {rosszulolvashat6l tett6t ainkiviiletbenkovette el, s 6nv€delemb6l gyilkolta meg gazdiiit.Most pedig

++

c s R I i D G Y E R I ' I EI FKJ l j S d G : i l i : 2 0 0 3 / 5 , S ? n l . l

R t6rvdnyc{k utrin meghozto rozotot:

A tdrv'nyszik a taryyalost berekeszti. Kmf (Az aldirasok elmos6dottak) (A csatolt itilet kipontozott rdszei afta utalnak, hogy ott az [ras olvashatatlan-) A MAGYARALLAM NEVEBEN az 1920..-.napidnmegA ...Tdrvinyszek tartott nyilvanos tdrgyalason meghozta a kdvetkezd

I irfttrtr' Az )92o. mdjus h6 2E. napi6t6l el6zetes letart6ztatdsban lCv6 Schmidt Anna vadlott (tgoo-ban, Balatonkajoron sz letett, "r6mai katolikus, vagyontalan, mtgy ar allampolgdr, hajadon, gy er mektelen, b ntetlen el6iletfi') bdni:s: tdbb emberen elkdvetett emberiilis bfintet teben. Ezert 6t a tiirvenyszdk t5 (tizendt)6vi szabadsdgvesztesre itili. A szabadsdgvesztist fegyhazban kell vdgrehaitani. Melldkbnntetiskent to (tiz) 6vre eltiltia a kaz gyek gyakorla sat6l. Kdtelezi a tdrvinyszik a vddlottat


az eddig felmeriilt is az ezutdn felmeriil6 bfrntlgyi kdlts6g megfizet6sire.

I rND0K0rds: A vddlott csel6dnekszeg6dritta s€rtettdk lakesaba.Vizynd s6rrett, miel6tt alkalmaztavolna, hosszan6s maga.liz6an vizsgeztatta6t. Bilr az els6 benyom6sai nem voltak j6k, a v6dlou m6gismunk6ba 6llt. K6s6bbminden vdrakozristfeliilmril6an bevrilt. Hamar megismerkedett a hdz lak6ival, fi kOrnyezet6rm6gsem tudta megszokni. Idegenk6nr mozgott kiirtildtriik. Konfliktusa, egy esetet kiv6ve, nem volt. Ezt is csak az okozta, hogy takarites kdzben iisszertirtea s6rtettek koribban elhunyt linyiinak eml6kkdnt r5rzrittttikr6t. Ez annyira megijesztette a vddlottat, hogy fel is akarr mondani. Rengetegetdolgozott. A lakas irj fdnyt kapott a vidlott keze munkila nyomen. A marad6k kis szabadidej6vel sem tudon mit kezdeni,alig jrirt ki a hizb6l. A vedlott szorgalmiinal<k<isziinhet6en, hire hamar elterjedt a s6rtett6k ismer6seik<ir6ben. A s6rtettek rokona, Patikiirius fanos elcsebitottaa viidlottat, 6s szexuiiliskap csolatosl6tesitettvele. A vidlott teherbe esett. Patikerius tiltott magzatelhajt6 szert adott a v6dlottnak. Ennek bev6tele uten a vedlott megbetegedett,ag1'nak d6lt, liirz6lmaivoltak. Terhess6geviszont megszakadt.K€s6bb, miutin a firi m6r r6gen elhagya, megismerkedett Bdthoryval, a k6m6nysepr6vel.K6s6bb,meg isk6rte a v6dlott kez6t. Vizyn6 s6rtett, hogy ne veszitse el a linyt, megakadi lyozta a hizass5gor. Vizy s6rtettethelyettesellamtitkarnak nevezt6kki Ez alkalombol f6nyes est6lyt rendezettaz otthondban.A hivatalosvacsora el6tt a hdz iisszescsel6di6tmozg6sitottii.k.Mindenki a vend6gs6ggelkapcso latban munkalkodott. A vridbeli napot megel6z6est6n,r9zo. mejus 27-6n keriilt sor a fogaddsra. Minden csel6d a felszolg6liissalvolt elfoglalva.A vddlott a konyhiin szorgoskodott. Ktizben a mulatsdg a szalonban derrisvolt, kOnnyedldrma zizgett.A venddgek kozul tcibben trincoltak. Mivel a pirok nem f6rtek el, sokanaz el6szob6ba szorultak. Patikirius fiinos, a viidlott kor6bbi elcsribit6ja,Dr. Moviszter Mikl6sn6 tan0val tdncolt. Eppen akkor

6rkeztekaz el6szobiiba,amikor a v6dlott is ott illdogilt. Meghallotta, amint Patikirius f6nos a tanir nyak6ba cs6kolt, 6s Movisztern6 hangosan felkacagott.A vedlott ekkor vissza akart futni a konyhilba, de nekiment a falnak. A lempak valami kancsalf6nnyel fellobogtak. Kiiltinben a mulatsiig sokeig tartott. Voltak, akik tdncoltak,voltak, akik hangosan besz6lgettek.Nem vitatkoztak, hanem frilolvadtak, elterpeszkedtekegy diadalmasj66rz6sben.Kis pletykiik sisteregtek, hogy ki vilt el, ki halt meg, ki k0v6redett 6s ki sovdnyodott meg, s az emberek,akik egy-egybizonytalan isme r6stiket iissza6vesztettdkegy m6siRal, miuten €rtesUltek,hogy az, akire gon doltak, nem az, hanem egy mrisik, s aki elv6lt, m6r m6sodszorn6stilt, s az, akit 6l6nek k6pzeltek, mdr r6gen halott, 6s a soviny tulajdonk6ppenkdv6r, 6s a kiiv€r tulajdonk6ppen sovdny, elhelyezvdn az illet6ket agyuk megfele16rekeszeibe, megnyugodtak. Viziyne s€rtettetegyre jobban izgatta vend6geinekvidiimsiga. Ideges 6sitisokat nyelt le torkeba. Kimeriilt a t<ibb napi hiziasszonl teend6kt6l, de f6k6nt az i.iresgratul6ci6kt6l, melyekre 6ppoly iires szavaRal kellett vilaszolnra. A v6dbelinapon,az est€ly6jf6l ut6ni rdsz6n,miiius z8-6n,pontosabbanhajnali hiromkor, a lakAsbanvastag fiist kavargott. A miniszter - aki szint€n vend6g volt - t6voz5sAvala tObbiek is bricsrlzkodni kezdtek.Az elmen6 venddgekldrmiija lassank6ntelcsitult. Vizy sdrtett az asztal sz6l6nb6biskolt, 1696feilel. Maid csuklanikezdett.Ez6rtfelalh, sz6dabikarb6net vett be, majd lefektidt. Vizynd s6rtetr m6g az asztalndlmaradt, 6s n6zte a pusztitast, amit a vend6gek hagytak maguk ut6n. Szeretettvolna ism6t rendet teremteni vagy lesiip<irni mindent a kezdvel.Annyira f6radt volt, hogy inkibb mindent irgy hagyott,ahogyvolt. Ktizb€n a vddlott, Vizyn6 sdrtettel6tt motozott az asztalon.A s6rtett durviin riisz6lt a v6dlottra, hagyja abba a szijszmcit0l6st,ne zdrtigidn,tovribb. Ink6bb fekiidjdn le aludni. De el6tte m6g csukja be az ablakot.Reggelpedig hagyja6ket sokaig aludni. Fril ne keltse 6ket koriin. Majd a s6rtett a hril6szobribament, 6s lefekUdt aludni. Ot perccel k6s6bb,amikor a s€r, tettek mer m6lyen aludtak, a vildlott a

konyhribament, 6s evett valamit a s6tdtben: gyorsan6s moh6n, ami v6letleni.ila keze iigy6be esett, egy rantott csirke combjiit meg sok-sok stitem6ny. UtAna az el6szoba ajtajira borult, mintha ki akarna innen menni valahovd.De m6st gondolt, hangosana f0rd6szobiba futott, onnan a s6rga tap6taajt6n a h6l6ba. Viryr:'e agya sz6l6re iiLlt.Ekkor Vizyn6 sdrtett fel6bredt. Kicsit ftilemelkedett a parnrlr6l, kinyitotta alomittas neh6z pilliit, s bimulta a vedlottat. A k6tes holdf6nyben a vAdlott alakja, mint valami szellemlebegett,eziist pdrdvalk6riilvdve. A viidlott bal kez6vel megfogta a sdrtett jobb kez€t. Tiigra nyilt szemeik eg6sz ktizelr6l egymiisrameredtek.Mit akar?kdrdezte a s6rtett. Menjen aludni - utasitotta a vedlottat. A vadlort, a jobb kez6ben l6v6 kdssel, amit koribban, a konyh6ban vett magdhoz,hatalmas,erG teljes mozdulattal, mellkason szrirta Vizyn6 s6rtettet.ortilt - mondta a sCrtett al6ltan, 6s visszaesett a piirniijilra. KdzbenVizy sdrtett,akinek a feje elnehezedett a bort6l 6s 6lomt6l, felriadt. Motyogott valamit, de m6r kiugrott az rigyb6l,ott SIlt a szobakiizepdn,hossz6, tdrd6n dul 616hril6ingben.Mi az?- orditott. Ki az? Segits6g.Gyilkos, gyilkos kiii'ltotta. Megpillantotta a k6s f6ny6t, a peng6t, a nagy-nagy konyhak6st, azzal hadondszotta v6dlott. Ekkor a v6dlott a szalon ajtaia fel6 osont, 6s menekiilni pr6biiLlt.Vizy s6rtettutena vetette mag6t. Dulakodni kezdtek.A vAdlottbal karjAval. elkapta a s6rtett derek6t. Megpr6b6lta elgdncsolni6s leteperni. ROvidideig birk6ztak. A s6rtett a feh6r divrinyniil elveszitette az eg'yensrilydt,a divAnyra bukott, imen le a fdldre. A leriny vad diihvel mell6re t6rdelt, 6s dofte, szrirta, ahol 6rte, a mell6t, a has6t, a torkat. Azten a kdst a sarokba haiitotta. Nem tttr6diitt semmivel, attantorgott a szalonba. Egy kis id5 mrilva megmosta a kez€t a vizvezeldkn6l,maid visszamema szalonba.Ekkor Vizy s6rtett m6g 6lt. A vidlott hallotta, hogy mozgol6dik. Morgasszerf bangokat hallatott, mald a zai lassan elcsitult. A vidlott led6lt a diviinyra 6s elaludt. Reggelfel6bredt, de nem nyitott att6t a szemetesnek.Menekiilni akart, de f6lt, hogy a l6pcs5h6zban elkapjiik.Visszamenta divanyra.Ddluten k6t 6ra fel6 Druma 6s Ficsor tanirk laka-

2 o o 3 l s .s r i r , r i : ! ! : c s R t i D6 y E R i l Et rxJ t si i c

45


IRODffLIII.JOGTSITIX

t o s t h i v t a k d s k i r r y i t t a t t d ka z a i t 6 l . A v a d l o l t r a a r l r r . i l r v r r e l l e l l l , r l , r l l , r kr a . A Jenti tenyillist a birosag o vadirati tinyalLussul neqegyeziien dllapitottd m e g . A z t i q y e \ z s c g a . . . , /t 9 z o . s z a m A vddirutdLtun . . A Lririrsiiga mr:gdllapitott tenyall.ist a tanrik vallorrdsira, a szakert6k vdlemenyere, a t,irgyi bizonyitasi cszkdzdkre,az okiratokra es a v;idlott bcismer6 vallomds 6 r a a l ap i t o tl a A vdtlloll a [{.nli magatartasavalmegval6silotla a tribb embcrcn elkdvetett enrberiilesbrintct lct. A trir'<isdgn.rr.giLlapitotta,hogy a v6d lott a brincsclckmenyt szanddkosan kovetle el. A vi:idlott tudata d:tfogtaa serteltek haldla bt:kd.,'etkezesenek1ehet6s€B6l n scrtettck cset6bena haldlos eretlmeny bcdlltiit kivdnta. A vd.dlott szin tleka tr:hat ol6src ir6nytrlt. Ezt tdrrraszt;iik al6 az objcktiv cs a szubjektiv tdnyezcik' A bilosig a tirgyi tenyez6k koreLren v i z s g i i l t aa z e l k o v e t e s e i s z k c r z tA. z e n r b e riil6s lin. tipikus cszkdzei kcizdtt szerepel a kr':s. Az eszkozt az elkovetes egy6b kririilncnyeivel dsszeltggesberr vrzsgiilva a birosig arra a kovetkerlelesre jutott, hog,v az elk6veteshezIraszndlt k o r - r , T h a k easvt a d l o t t - V i z y r r es e r l e l l e s e t i b c n n a g y e r o v e ld o f t e a r e r L e l lr r r : l l k a s d b a .A m i s i k s e r t e t t ,V i z y e s e l 6 b c n ,a z clkovetesl magatartdskor a biros;ig figyc lcmbe vette, hogy a vdd|rtt a ktist tobb szor es tribb helyen, diilri nozdrrlattal s z i l r t a r s e r t e t t b e .E r r r r e la | n o z z a n a t n a l kiildn kiemeli a birosiil.l az elkrjvctes folyamatossdgatds irAnyz(,ttsigiit l Cve d e t t t e h a t a V a d l o t t V e t l i i j e ,a m i k o r a r r a h i v a t k o z o t t ,h o g y a v i r l l o t l V i z y s c r t e t t s6riildseit hatlorriszri rrozdulatokkal okoztaCiak raltalrarr cglchljtottmoz dulatokra trtalt A birosag czt nem fogadta el A seriilFslk hclyit cs jelleget figye lembe veve, a bilo-sdgarra a ktxetkezte t e s r ei u L o t t ,h o g y a s z i v ,a m e l l k a s ,l h a s i 6s a nyaki rrisz mind mind olyan l6t fontossigri szcrr', anclvnek sdnilese a sertett iironnali vagy rrivid rdd alatt bekrjveLkezii haliiliit credmenyezi. Yrzynt sertett esetebcna halal a szlvet ert s6rtiles kovetkcztcben rcit,id idcin beliil bekovclkezctt. Vrzy s6rtett esetdberra l6t lontossdg0 szerr,'eket nvak, mellkas - tirt szuras kovetkeztebena hal:il nerr ritgtdn i i l l t b c , h a n e m a s d r t e t l h a l d l t r r s i i j ac l

+6

kcgyctl cnsi ggelval 6 el kdvet est ,czt rncgscmal l api tottarneg, l ri szcn m as lcnyck nem tamasztottekal6 a vidlott (Eztkdvc elkovct6skori embertelerrsdgel. t6cn elmosodottreszekkrivetkcznek. Az i tcl ct i ndokol dsanakutol so oldal6n halAlit is kivinta A b i r r r s i i ga z a l a n y i t d n y e z 6 kk d r e b r 5 l ni:hanymondatnregrekonstruilhat6.) A bi r6si i g a bi i ntet6ski szabisakor kiemelte a vddlott szemdlyi tulajtlon cnyhit6 kdrdlm6nykentdrtckcltea vad s i g a i t . S z a k i r t 6 k s c g i t s d g e v eilg y e k e z ett leltArni a r selekminy \,6ghezvitelel rneg- lott btintetlen el6eletet,tcircdclmesbehat6ros e k i z 6 p s z i rh i k u s f o l y a m a t o t K i e n r e L k e r l 6 isme16s6tds az egyrigyris6ggcl jelentrlsrlgettulajdonitott a brrosig a Irrir.r mIveletlensegdt. Budapcst,1920.-.. c s e l e k n r r l n y i n d i t c k i n a k . A s z a k er t i i i (Elmosrltkrtt v e l er r F n y c k c g y i r t e l m i l e n k i z r i r t i k a d;itum cs aldiris.) huz6dott A v:idlott nem hivott segit seget, harreln letckridt aludni Ebbcil a tenybol, a seliilFsck helyeb6l es az elkcr v e t e s ie r r i k i I e j t 6 s b 6al r r a k d v e t k e z t e t e tat b u o . ' a g , l r o g y -,' r ' ' . r d l o l l V i z y \ c r l e l l

v d d l o l t k < i l o sc l m c a l l a p o t d t, Ab r i r t c s e l e k rneny elkdvctisckor a vadlott beszArnit l r a t o v o l t . A m o t i v u m m a l k a p c s o l a t b a rar l r i ro s i g m i n d v e g r gs o t e t b e r t)a p o B a t i , r o t t , s arra virr, talln eg-vszerrevalami [cny gyrrllad, alnely erthet6v6 te!ri a brintctt t ' l k o v c t c s c tA . z i n d i t o o k k a l k aP c s o l a t b a n a b i r ( r s i i gc s a k a s e j t d s i gi r r t o t t , t o v a b b ncm. A bizonyitasi eljaras lolvaman a h i r 6 s a g f c l t a r t a a v d c l l o t t n , r ka s c r t e t tr:khcz f(26d6 kapcsolatat Ennek mcgall a p i t i s i b a n s e g i t s e g e r ev o l l N ' [ o v i s z t e r Nliklds tan0 vallonrdsaA birosdg ti:ny k c n t f o g a d t ae l h o g l b a r l a l r z o l a g , rs r ' r

Schmidt Anna bfintigyi aktdia epsegben maradt rdszeinek 1ttanulmAnyozdsa utdn ujra is ijra elolvastdm Kosztoldnyi EdesAnndjdt.A ket esetet6sszehasonlltva,valamit nem 6rtek.A'miirt" kdrddsre egyik helyen sem kaptam valaszt. Err6l pedig eszembe iutott Csdth Giza Kis Emmdja ls a Kocsis Franciska megdlise miatt ellt6lt M. vikt6ria bfin gye. Az els6 fokrt tt€let utdn M. Viktdria el6zetes letart'ztatasdt szintdn- csakigy,mint SchmidtAnndit fenntartotla a bir6s1g. Kosztoldnyi t c t t c k ; o l b i n t a k a v i d k r l t a l s o h a s c m Edes Anndjdval is ugyanez tiirtent.. "Vigyik - mondta az elnOk...Pdr nap bantalnraztdk,nerrrkenyszt'rilcttck, hogy i rtel mulva atszdllltottdk a gyfijt6foghdzba. o t t m a r a d j o n ,n r e t l i s a s z o c r k c j l c s e iil, r'idcgcn bintak Itt varta meg a Kirdlyi Tdbla itdletit, meben c'mbertelen melyet tavasszalhoztak meg, ds a Kiria v c l e . A b r r o s d gv i z s g i l t a a v a d l o t t f i z i k a i itiletit, melyet egy ev mulva, kardcsony illapot;rt is. It4egiillapitotta,I.rogya fizikai tdjan hirdettek ki. Mind a kdt follebbvimunk,r kuvelkczlehenL,rt;l ero. es teli f6rum helybenhagytaa tdrvinyszEk r z m o sv o l t a z e l k ir v e t e s k o r . A brrosAg nreg,illapitotta, hogy a vad itileLit. Ezeket az rtjsagok nem is kiizdltik, annyira nem €rdekeltemdr az lott cselekrnerryeaz ernbcrdlis minositett e s e t d t ,a t d b b e r r l r t ' r c l l c n r . a l o e l k o v e t e s emhereket. Edes Annat egy szigori t e n y i i l l d s i t I i r e r i l I l t t ' k i L n n c k a b u n c s e - janudri napon kdt fegydr a vonatra l e k n 6 r r y r r e ka n r c g a l l a p i t a s a h ol ze g a l d b b tette, elkisirte Mdrianosztrdra. A fegyk6t errrlreh r a l a l ; i n a kb e k c i v e t k e z 6 ssez i i k - hdz kapuia beciap6dott miigdtte. Itt tdrzskiinyvezftk, megnyirtak, megfiir segesV . i z y e s V i z y n e s e r t e t t e kh a l i i l i v a l t e l . l . l a t , n t h c r r i l ' ' s u l y o . . r b b a t tt r r i t t , r dett€k,szdmotkapott,dardcruhdt:megkezdte fegyenciletit. A Krisztinavdstilciesctc val6sult meg. A [ r i r r i s i i gn c m o s z t o t t aa z i r g y e s z s e g rosban neha-ndhamig beszdltekr6la, i l l ; i s p o n t j ; i t a b b a n a t e k i r r t e t b e n l,l l r g y a eovreritkdbban." L i r l r i r r i r rl 1 g 1 1 . 1 l , . n i e g g e l k o v e t r l s i ' r r e g v a l r ' i s r r l tA. b i r o s d g n r e g i l l ap i l o l t a , lrogv Vizyni s€rtett eseteben az dkovc tesi csclckmcnycgyetlenegv kesszririis v o l t , a m i a s z i v i i r e g b eh a t o l v a a s r i t t c t t r iivid idiin piir mdsodperr:en bch.ili h a l d l i t o k o z t a . A r n d s i k s ( i r l e t tc s c t a b e n , b a r a s z u r a s o k s r . r l y ae s j c l ) c g e a l a p l a n valoban vizsgirlta a bilosig a ktllonris

c s n L i DG y E R r ' rr rFl i( d s | i G: i i i : 2 0 0 r / s s r A f 4

K i s sA n n n


...at(irv6ry sziived6kemindig fiilfeslik valahol... Van ugy, hogy nem megy a szekir (a gyermekv1delem sokijkrosszekere), vagy gurulna az rendeseryde g6r6ngyos az rtt, ill. sima a terep, csak hdttal ill a hajt6 a bakon.A rosszulkivildgitott iltrol, a g1peltiritis veszilyeir(il, valamint a vezet1i engeddlyhidnydr6l ne is sz1ljunk! I Ha pedig rosszul mennek a dolgok, a gyarl6 ember mit csinil? Negdl, dehonesztel, lefumi96l. Tiirelmetlenkedik, tehetetlenkedik, tapos (3 T). A hibiik 6szlel6siben i6k vagytnk, azok kinyilatkoztatisiban is, a felel6ss6ghdritdsban, brinbakkeresdsben meg egyenesen verhetetlenek. Nem r11keletri jelens6g, utaln6k a szilka-gerenda klasszikus p6ld6zatra. Nem el6g, hogy szakmai mikrokozmo szunkat belengi a bulvirsajto ostoba, otromba demag6gi6ja, magunk is ritesziink magunknak n6hiiny lapiittal. (A szakmin beliili m6szer 6s direkt aliitev6s

kdziil) mostan6ban szereti hangoztatni, hogy a gyiimhivatalok tdrvinys6rtist kiivetnek el, ha kiz:ir6lag anyagi okb6l fenniill6 vesz6lyeztetettsdg miatt szakitiak el a gyermeket a csaliidjdt6l. HOha! Melyik orszAgban tetszenek €lni civilben? Abban, amelyben a tdrv6nyalkot6k? J6 helyre tetszettek adresszalni iizenetriket onnan a messzl trlvolb6l?

t. Ha az elhangzottakat - tulajdonk4ppen magdt a citdlt cikkelyecskdtegyedi tartalma fel6l, 6nmag6ban tekinti k, akkor elmondhatjuk: derik folkl6rjrit e helyt nem 6rintiiik.) beszid, derdk paragrafus, csak igy Szoval, amikor ott a bai a kiiszribiin, tovabb! Etikai es szocialteologioiszpmme8'torpanunk, az okok keresd,sdrees pontb6l vitathatatlon es orok igazsdgsajdt szerepiink tisztazasara kis6rletet tartalmat hordoz. Meg a tiviben is sem tesziink, viszont csip6b6l jon a megmondtdk a rdbesziki show-ban: a viidaskodiis, kcipkiidds,6s lcinnek azok a gyerdknekotthun o hele. rossz mondatok, amik marnak, s€rtenek, z. Ha azonbane szimpatikusnormdt a jobb lett volna, ha el sem hangzanak vegrehaithat6sdgszempontjdb6l vizssoha.Az sem mindegy persze,hogy ezek goljuk, aikunk fasuh mosolyra fakad, a bizonyos rossz mondatok hol, mikor, mert e kdztdrsasdgban, mostansaglenkinek a hangkdpzo szervdben k6p- ndnk kdnytelenekaz id€zett tdw'nyt z6dnek. Mert ugye, ha szrik munkat6rsi tisztelvealkalmazni.Hdt ez nem megy. kdrben, bizalmasan,meghitten fik6zunk Mintha az elmith evek statisztikaiarrdl masokat,nem mondom, csrinyadolog,de sz6lndnak,hogy a szi.il6kt6lelvilasztott wiszonylagdrtalmatlan. gyerekekmin. 6o 96-aa csalddokelsze A nylv6nossdg el6tt elhangz6besz6 g e n y e d e s ee s annak kdvetkezm(nyei lyekkel mis a helyzet,ott azdrt meg kel miatt keriilt be a gyermekvddelmirend lene gondolni: azok hatnak, megiil szerbe. epednek,rosszszakmai koz€rzetetokoz Raddbbentettek az elmtlt 6 6vben hatnak. Nyilvin mindenki arra 6rz6ke- annyiszors6rtettemmeg a m6d. 6s nem nyebb,ami 6t kdzelebbrdl€rinti. A nagy m6 d . t9 9 7 .6 vi X X X I. tv. g (r) bekez7. eg6.sz izd irdnyiiban megmutatkoz6 d6sdt,hogy szeretn6konk6nt, azonnal kdzdmbdssegUnk forditortan ardnyosa helyetcser€lnia whiskyssel.A koll6g;iim territ6riumunkat 6rintti iigyek irrinyriban megannyi Bonnie 6s Clyde - helyett is megmutalkoz66rz6kenys6giinkkel. sz6gyellemmagam.Ments6gi.inkreanny E sorok ir6ja pl. a gydmhivaralokkal it elmondhatunk, nem egyediil kcivettiik kapcsolatosigaz 6s igaztalan megnyilvii- el szdrnyi biinrerteinket, voltakbfinseg6nulisokra hajlamosjobban odafigyelni. deink: hiiziorvosok, tanirok, szociilis Van mirel NdzzUnk egy pdldrit, mi az, munk6sok. Ut6bbiak, akik a gyermekj6ami a magamfajta csendes, pecs6tel6s l€ti szolg6latndl dolgozna-k,fokozottan gydmhivatalnokotarra k6szteri,hogy Iel. p6rtoltdka bdnt. H6t nem vett6k iszre, emeljefej6taz aktakupacr6l, hogy a neviikben relt6zik a megold6s? A gyermekv6delemtribb m€diaruti Nomen est omenl Nekik kell rendek6pvisekije (a nyilatkoztathat6 tfzek sebbenszolgdlnia gyerekek i6l6r6t,csak

semmi elhelyez6sijavaslatezentirl anyagi okok miin, tess€khelyben megoldanil Igy k6pzelem: Kliens bemegy a gyermekj6l6tibe,iit gyermek6vel6s 6lettirs6val lakik a befogad6 rokon csal6dieval egy0tt annak egyszobdssziiks6glakisdban.Munka nincs,penz nincs,segelyre nem jogosultak,az dtmeneti szillfsokat kimeritett6k, maga kdri a gyerekek beutalasdt,nem szeretn€,ha tovdbb 6hezn€nek. Szolg6lat (felviligosit 6s megold): Uram/Asszonyoml Nem tudta, hogy a gyermeket kiz6r6lag anyagi vesz6lyeztetetts6g miatt nem szabada csalddjiit6l elvdlasztani?De ne legyen oly k6rs6gbeesett, az6rt vagyunk (szolgdlunk 6s v6diink), hogy megoldjuk a probl€mrijdt. N6zziik csak,ezen a hdten a gyiimhivatal 8 kiutalhat6 lakiist jelzett fel6nk (hetente egyeztet a lak6sosztallyal,es dpitteti a szocidlisb6rlakiisokat).A hiromszobist h6tf6n kiutaltattuk, 6tmenetileg meglelelne egy k6tszob6s emeleti? A saiet seg6lykeretiinkszerencs€re b6s€ges,hdzi p6nztdrunkb6l azonnal felvehet rezsire meg dlelemreval6t. Szeretnemiir holnap munkiba dllni? A szomsz6dszobilbana koll6gan6m 4 vagy 6 6ras, szaR6pzett s6getnem ig6nyl6, i6l fizet6 munkiit tud ajiinlani Onnek a keriiletben. lgy dolgoztunk volna eddig is, ha hamarabb tetszettekvolna sz6lni nek0nk. K6r a k6sedelem6rt,mert abb6l a kiilvirosi ijvezetb6l, ahol mi s6rtegetiiik a tdrv6nyt, ebben az 6vben (szeptemberig) kdtszer annyi gyerek kerirlt be az int6z mdnyhdlozatba,mint tavaly tisszesen, els6sorbana csalidok elszeg6nyed6se miatt. Eddigazr hittrik: kiils6 (pl, a tdrsa dalmi viszonyokban keresend6)okok miatt van ez igy, meg hogy a Ferge Zsuzsaigazatmond. De most mar tudjuk, hogy elkeriilhet6 a be6ramoltatiis,ha a gyiimhivatalok megjau:lnak6s megb6nnak. Ennek els6 bizonys5gak6ppen rraporrta h5romszor (reggel, d6lben, este) el fogjuk im6dkoznia m6d. 1997.6vi XXI. tv. 7. $ (r)bekezdds€t, ,,..Agyermeka sziileit6l,,,"kezdet6tl pinezics Mdria

2 0 0 i l s .s z d r l : ! i i i c s n r d D G y E R M rEr K Jdsdc

47


I'O 1 IflIK

A Csal6d,Gyermek, Ifjus6g Egyesiilet a kiive tkez6 tanfolyamoka t, k6pz6seketindit j a: r MEDrficro

r C H I C OFCHRJ R

. p r o g r o m o g y e r m e k e k e t 6 1 6 s z e x u r i l i sv i s s z o 6 l i s e k A m e d i , 6 c io6l y on k o n f l i k t u s k e z e l 6 sm i 6 d s z e r ,o h o l o k o n f l i k t u s b o nr i l l < fi e l e k e g y p d r t o t l o n s z o k e m b e r o , megel6zds6r6l m e d i 6 t o rs e g i t s 6 g 6 v ejlu t n o k e l o z e g y 6 n id s k c i l c s i i n , i i s A Chicocafija cirrri filmrc ipril6 program f6 c6lja hogy segit 6 r d e k e k f i g y e l e n b e v 6 t e l 6 v el ld t r e j c i t t m e g e g y e z 6 s i g . sen a gyermekekkel loglalkoz6 szakembereknek eligazodni a A szqkmop i r o g r o mo z t s z o l g r i l j oh o g y o r 6 s z t v e v 6 k e t gyermekek ellerti szexrrdlisbdntalmazds problernatiktijdnakker q m e d i 6 c i 6f o l y o m o t 6 v o l ,i g y o s z o k negismertesse d6skdrdben A progranr mrikddtct€sdnekfri cdlja annak az frnck m t i b o nd o l g o z 6s z o k e m b e r e k e, t e c h n i k o s e g i t s 6 g 6 v e l a bet<iltdsearnely a gyermck €s ifjusiigvddelernbena gyermcka o c s o l r i d o kk o n f l i k t u s o i n o kk e z e l 6 s 6 b e nh o t 6 k o n y btzosok, igy kiilonriscn a gyermeke elleni szexuilis vissza6l6sek vonatkozastiban tapasztalhato. A prograrrr prevenciris jcllege s e g i t s 6 g e tn y ( j t h o t n o k . .

A tanfolyam akkreditdlt a szemelyes qondoskodasban d.ol qozok tovdbbkipzisi pontrendszeri ben 15 ltontot jelent, resz vdteli rlija lo ooo. tt+6fo

mellett arra is felkisziti szakemberhiiloldt,lrogy hogyan artiku lilja 6s krizvetitsea fclmerult konkrdt 6rintetts6gbtilad6d6 prob ldmdt az involvdlhatri szakember fel€. . A kepzes rFszvitcli d{1a z5 ooo -Ft+ulu

,,

r S Z E M TS OZL E - MP BR EOGRHM A p r o g r o m b o n1 6 s z t v e v 6 kf e l k d s z i t d s t k o p n o k o s z e m t 6 l - s z e m bm e e g b e s z i l d sl e f o l y t ot t is dr o . A m e g b e s z 6 l 6nse mt o n d c s q d d s n, e mm e d i d c i 66, s n e m i s t e r r i p i o . s o k k o l i n k d b b o r 6 s z t v e v 6 kf e l e l 6 s s 6 g v d l l o l d s d t 6 s o m e g b 6 k d l 6 sst z o r g o l m o z z Fo .m e g b e s z 6 l 6 s e r lton s o r d n o l k o l m o z o t tk o n f e r e n c i o - m r i d s z ek ri pr < i b d h o t 6 k o n y m r S d j o f i q t q l k o r r j o kd l t o l o k o z o t t k o n f l i k t u s o k 6 s o b f i n c s e l e k m i n y e k e z e l i s 6 n e k .I g o z i indit. A hriromnapos zoo4.ianuarzz z4-6ntoviibbk6pzdst o l t e r n o t i v r i j loe h e t o h o g y o m d n y o s oo nl k o l m o z o t t trening pcdag6gusoknak,gyerrnekv6delmifelel6soknek,szof e g y e l m ie l j r i r r i s o k n o kb, i i n t e t 6 s e k n e k . . Riszviteli dijtt z1 ooo. Ft ri[n. cidlis munkdsoknak, v6d6n6knek, valamint valamennyi, a gyermckv6delemteriilet6n dtilgozti szakemberneksz6l.

r R C S R L I iG I FKJ,l j s f i G , DY, E R M E EN GIYi E S U L E T K I E M E L TKE( iNZ H N S Z

r GYERMEKBRNTRLMRZRS TEMRKORBEN.

A trening rcmdia: g y e r m e k e ks i r e l m d r ee l k 6 v e t e t t s z e x u d l i sv i s s z o R k i p z 6 s b e n r 6 s z t v e v 6 km e g i s m e r k e d h e t n eok g y e r m e k b d n t o l m o z rm i se g j e l e n 6 sfio r m di v ol , r i z i k 6 6l6sek f o k t o r o i v o l ,t U n e t e i v e l k, c i v e t k e z m 6 n y e i voe lb, 6 n t o l - m e g e l 6 z 6 s e, , C h i c o c of 6 j o " p r e v e n c i 6 sp r o g r o m . m o z o t t g y e r m e k e k k ekl o p c s o l o t o sp r e v e n t i vl e h e t 6 s 6 . A trining riszveteli dlja: 25.oooFt/fd g e k k e l , o z e l k t j v e t 6 k 6 s d l d o z o t o kj e l l e m z 6 i v e l . F z e l m i l e t i e l 6 o d d s o km e l l e t tl e h e t 6 s 6 9v o n c s o p o f t o s . A trining helysz[ne: Csal6d,Gyerrnek,Ifjrisag Kiemelten KozhasznI Egyestilet b e s z 6 l g e t 6 s r ee,s e t m e g b e s z 6 l 6 s rf ei l ,m e km e gt e k i nrozT BudapestVarsinyi lren u. r7. t6s6re. . A tunlilyarn r*-kreditalt,clvigzesea szoctttlisszukkip x6r hosr nI o C sol ri d, Ifj ri s6gK i emel ten Gyermek, Jel entker6seket zdsberL .1oporttotjelent, rCszvArclidtju z1 ooo Fr rrila. k k0 ldeni P f. 417- ci m6rek6ryi i el A tanloly ar rlr jv ids z i mo n k e r€ s szedl ru l ,rn e l y ekl d vet6cna E gyesi i l-et1537B udopest r ee t.h u - m o i l e nn,6 v , clvigze i r 6 s b o nv ,o g yo c s o g y i @ m o i l . d o t q ncei m resztveviikhivat.rlosigazolastkapnak a toviibbkripzrls j onuri 1 r 0- ig. megj el i i l 6s6vel munkohelci yim6s tel efonszri m pontokrol. s6rdiles a megszcrzctt A trininget minimum t5 f6 riszvitelivel tartiuk meg. Tovdbbiinformdci6,6s r€szletesprogrom: o6 t zz535z5 vagy a o6 30 575zig2 dr. Vajna Virrig programkoordinatort6l kirhet6.

48

c s R lDi G Y E n u Ir rr r s i c : : i : : 2 0 o l / s s z


VAN

sEGlrsEcr

lNemva,SreryedullI

rampdnyaa csaliidonbeluli er6szakellen rralapltvany.hu s Ms.SrarorszAg,Trionjilm I -48 o 8 3 E g - 8 8 8 0r 9 g g - O O O O O O O O


Család, Gyermek, Ifjúság 2003/5  
Család, Gyermek, Ifjúság 2003/5  

Család, Gyermek, Ifjúság gyermekvédelmi folyóirat

Advertisement